Untitled Document
 


  842 : บันทึกข้อมูลไม่ได้
   ข้อความ : อ.กัลยาณิวัฒนา บันทึกแผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่สามารถคลิกเลือกจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะ
  จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ :
:192.168.84.184 10 ตุลาคม 2560

ความเห็น
ผู้เขียน :

  ยืนยัน     ยกเลิก