สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 พฤศจิกายน 2559 บางเมือง  
โรงแมลงกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 พฤศจิกายน 2559 แพรกษา  
โรงแมลงกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
10 พฤศจิกายน 2559 บางปู  
โรงแมลงกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 - 10 พฤศจิกายน 2559 บางพลีใหญ่  
การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
7 - 8 พฤศจิกายน 2559 บางแก้ว  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 พฤศจิกายน 2559 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 - 9 พฤศจิกายน 2559 บางโฉลง  
การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 พฤศจิกายน 2559 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 - 11 พฤศจิกายน 2559 หนองปรือ  
การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
3 วิธี
290
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2559 บ้านเลน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤศจิกายน 2559 เชียงรากน้อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 บ้านโพ  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤศจิกายน 2559 บ้านกรด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤศจิกายน 2559 บางกระสั้น  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 คลองจิก  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤศจิกายน 2559 บ้านหว้า  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤศจิกายน 2559 วัดยม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤศจิกายน 2559 บางประแดง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 พฤศจิกายน 2559 สามเรือน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 พฤศจิกายน 2559 เกาะเกิด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 พฤศจิกายน 2559 บ้านพลับ  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
ดูงาน
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 พฤศจิกายน 2559 บ้านแป้ง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 พฤศจิกายน 2559 คุ้งลาน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  4 พฤศจิกายน 2559 ตลิ่งชัน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  3 พฤศจิกายน 2559 บ้านสร้าง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  4 พฤศจิกายน 2559 ตลาดเกรียบ  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 พฤศจิกายน 2559 ขนอนหลวง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2559 คานหาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 พฤศจิกายน 2559 บ้านช้าง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 พฤศจิกายน 2559 สามบัณฑิต  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 พฤศจิกายน 2559 บ้านหีบ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 พฤศจิกายน 2559 หนองไม้ซุง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 พฤศจิกายน 2559 อุทัย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
14 พฤศจิกายน 2559 เสนา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 พฤศจิกายน 2559 หนองน้ำส้ม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 พฤศจิกายน 2559 โพสาวหาญ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  16 พฤศจิกายน 2559 ธนู  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  9 พฤศจิกายน 2559 ข้าวเม่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 บ้านแพรก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
8 พฤศจิกายน 2559 บ้านใหม่  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
9 พฤศจิกายน 2559 สำพะเนียง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 พฤศจิกายน 2559 คลองน้อย  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
22 พฤศจิกายน 2559 สองห้อง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
810
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 พฤศจิกายน 2559 ทะเลชุบศร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
17 พฤศจิกายน 2559 กกโก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤศจิกายน 2559 โก่งธนู  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤศจิกายน 2559 เขาพระงาม  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 เขาสามยอด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤศจิกายน 2559 โคกกะเทียม  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤศจิกายน 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศาลาsml     
3 พฤศจิกายน 2559 โคกตูม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤศจิกายน 2559 งิ้วราย  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน     
10  15 พฤศจิกายน 2559 ดอนโพธิ์  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
อบต.     
11  17 พฤศจิกายน 2559 ตะลุง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  18 พฤศจิกายน 2559 ท่าแค  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด     
13  9 พฤศจิกายน 2559 ท่าศาลา  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 พฤศจิกายน 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  16 พฤศจิกายน 2559 บางขันหมาก  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  17 พฤศจิกายน 2559 บ้านข่อย  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  16 พฤศจิกายน 2559 ท้ายตลาด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  10 พฤศจิกายน 2559 ป่าตาล  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  9 พฤศจิกายน 2559 พรหมมาสตร์  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  15 พฤศจิกายน 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  17 พฤศจิกายน 2559 โพธิ์ตรุ  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  3 พฤศจิกายน 2559 สี่คลอง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
23  15 พฤศจิกายน 2559 ถนนใหญ่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
6 เรื่อง
 
995
 
3 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2559 พัฒนานิคม  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ช่องสาริกา  
การจำหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 มะนาวหวาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
176
ม.1-8  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 4 พฤศจิกายน 2559 ดีลัง  
ตรวจสอบวาดแปลงในระบบ  
บรรยาย
670
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 พฤศจิกายน 2559 โคกสลุง  
แนะนำการลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
30 พฤศจิกายน 2559 ชอนน้อย  
ปลูกผักกางมุ้ง  
บรรยาย
10
บ้านเลขที่ 4  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 หนองบัว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ม.1-11  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 พฤศจิกายน 2559 ห้วยขุนราม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิวา คล้ายเดช สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 พฤศจิกายน 2559 น้ำสุด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
1116
 
7 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2559 โคกสำโรง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 เกาะแก้ว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤศจิกายน 2559 ถลุงเหล็ก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤศจิกายน 2559 หลุมข้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 ห้วยโป่ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเผด็จ มุนนี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 คลองเกตุ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤศจิกายน 2559 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  4 พฤศจิกายน 2559 ดงมะรุม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2559 วังขอนขว้าง  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 พฤศจิกายน 2559 วังจั่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 30 พฤศจิกายน 2559 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
720
 
7 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤศจิกายน 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤศจิกายน 2559 ห้วยหิน  
แนวทางการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย ตามหลัก GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 พฤศจิกายน 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤศจิกายน 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2559 ท่าวุ้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤศจิกายน 2559 บางคู้  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤศจิกายน 2559 โพตลาดแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 บางลี่  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤศจิกายน 2559 บางงา  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 โคกสลุด  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤศจิกายน 2559 เขาสมอคอน  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤศจิกายน 2559 หัวสำโรง  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤศจิกายน 2559 ลาดสาลี่  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 พฤศจิกายน 2559 บ้านเบิก  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 พฤศจิกายน 2559 มุจลินท์  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
830
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2559 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 พฤศจิกายน 2559 บ้านทราย  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
2 พฤศจิกายน 2559 บ้านกล้วย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 พฤศจิกายน 2559 ดงพลับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 พฤศจิกายน 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
3 พฤศจิกายน 2559 พุคา  
การลดทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
3 พฤศจิกายน 2559 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 พฤศจิกายน 2559 บางพึ่ง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 พฤศจิกายน 2559 หนองทรายขาว  
การกำจัดข้าวพันธิ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  15 พฤศจิกายน 2559 บางกะพี้  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  15 พฤศจิกายน 2559 หนองเต่า  
การลดทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  3 พฤศจิกายน 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  15 พฤศจิกายน 2559 บางขาม  
การปลูกพิชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  15 พฤศจิกายน 2559 ดอนดึง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  3 พฤศจิกายน 2559 ชอนม่วง  
การลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  18 พฤศจิกายน 2559 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  18 พฤศจิกายน 2559 สายห้วยแก้ว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  3 พฤศจิกายน 2559 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  15 พฤศจิกายน 2559 เชียงงา  
จีเอพี  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้านชุมชน  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  15 พฤศจิกายน 2559 หนองเมือง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  3 พฤศจิกายน 2559 สนามแจง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
8 เรื่อง
 
530
 
10 คน
4 หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2559 ท่าหลวง  
การใช้ปุ๋ยคอกในแปลงอ้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11 พฤศจิกายน 2559 แก่งผักกูด  
การใช้ปุุ๋ยคอกในแปลงอ้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
4 พฤศจิกายน 2559 ซับจำปา  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 พฤศจิกายน 2559 หนองผักแว่น  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดเชื้อราในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
18 พฤศจิกายน 2559 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 พฤศจิกายน 2559 หัวลำ  
แนะนำการหักและการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
200
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 15 พฤศจิกายน 2559 สระโบสถ์  
ตรวจสอบอุทกภัยปี 59  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 5 พฤศจิกายน 2559 มหาโพธิ  
ตรวจสอบอุทกภัยปี 59  
บรรยาย
270
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 15 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งท่าช้าง  
ตรวจสอบอุทกภัยปี 59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 15 พฤศจิกายน 2559 ห้วยใหญ่  
ตรวจสอบอุทกภัยปี 59  
บรรยาย
122
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 15 พฤศจิกายน 2559 นิยมชัย  
ตรวจสอบอุทกภัยปี 59  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1092
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2559 โคกเจริญ  
จำหน่ายเมล็ดข้าว  
ประชุม
150
ศาลาวัด  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
3 พฤศจิกายน 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
11 พฤศจิกายน 2559 ยางราก  
การผสมปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤศจิกายน 2559 หนองมะค่า  
การดูแลรักษาหลังการเกิดภัยน้ำท่วม  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
23 พฤศจิกายน 2559 วังทอง  
การทำน้ำหมักใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
25 พฤศจิกายน 2559 โคกแสมสาร  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
285
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 ลำสนธิ  
การให้กำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
9 พฤศจิกายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
10 พฤศจิกายน 2559 หนองรี  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
11 พฤศจิกายน 2559 กุดตาเพชร  
การให้กำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศ์พล ลือจันทึก  
8 พฤศจิกายน 2559 เขารวก  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศ์พล ลือจันทึก  
10 พฤศจิกายน 2559 เขาน้อย  
การให้กำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 10 อำเภอ
44 เรื่อง
4 วิธี
6208
 
43 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 แชะ  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
8 พฤศจิกายน 2559 เฉลียง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 พฤศจิกายน 2559 ครบุรี  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 พฤศจิกายน 2559 โคกกระชาย  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10 พฤศจิกายน 2559 จระเข้หิน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 พฤศจิกายน 2559 มาบตะโกเอน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10 พฤศจิกายน 2559 อรพิมพ์  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10 พฤศจิกายน 2559 บ้านใหม่  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 พฤศจิกายน 2559 ลำเพียก  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  10 พฤศจิกายน 2559 ครบุรีใต้  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  10 พฤศจิกายน 2559 ตะแบกบาน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  10 พฤศจิกายน 2559 สระว่านพระยา  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
17 พฤศจิกายน 2559 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
22 พฤศจิกายน 2559 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลดผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
23 พฤศจิกายน 2559 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 พฤศจิกายน 2559 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายถาวร ทองหนุน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
190
 
5 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2559 ห้วย  
การประกอบอาหารให้ถูกหลักโภนาการ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 พนา  
ตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
200
พื้นที่ตำบล  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จานลาน  
ตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
200
พื้นที่ตำบล  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ไม้กลอน  
ตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
200
พื้นที่ตำบล  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 พระเหลา  
ตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 2 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
830
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2559 หายยา  
การจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  
บรรยาย
11
     
8 พฤศจิกายน 2559 หายยา  
การจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  
บรรยาย
11
     
10 พฤศจิกายน 2559 ป่าตัน  
การจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤศจิกายน 2559 ป่าตัน  
การจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล  
บรรยาย
11
     
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
44
 
0 คน
0 หน่วยงาน
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 พฤศจิกายน 2559 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 เมืองงาย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 แม่นะ  
การปลุก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 เมืองคอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 เมืองคอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ปิงโค้ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ปิงโค้ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤศจิกายน 2559 สันมหาพน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 พฤศจิกายน 2559 แม่แตง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 พฤศจิกายน 2559 ขี้เหล็ก  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
8 พฤศจิกายน 2559 ช่อแล  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนภาภรณ์ คำมูล สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
10 พฤศจิกายน 2559 แม่หอพระ  
เทคนิคการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
1 พฤศจิกายน 2559 สบเปิง  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14 พฤศจิกายน 2559 บ้านเป้า  
การปลูกกระเทียมให้ได้หลัก GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
18 พฤศจิกายน 2559 สันป่ายาง  
การปลูกถั่วเหลืองหลังนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 พฤศจิกายน 2559 ป่าแป๋  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  21 พฤศจิกายน 2559 เมืองก๋าย  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  7 พฤศจิกายน 2559 บ้านช้าง  
การปลูกกระเทียมให้ได้หลัก GAP  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  21 พฤศจิกายน 2559 กื้ดช้าง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านเมืองกื้ด  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
13  4 พฤศจิกายน 2559 อินทขิล  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงคฺ  นายรังสิมันตุ์ หวั่นนะ  
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
365
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 สะเมิงใต้  
การผลิตกระเทียม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา อินตา สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 สะเมิงเหนือ  
การผลิตกระเทียม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 แม่สาบ  
การผลิตกระเทียม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 บ่อแก้ว  
การผลิตสตอเบอรี่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ยั้งเมิน  
การผลิตกระเทียม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
1959
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2559 ฟากท่า  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 พฤศจิกายน 2559 สองคอน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
7 พฤศจิกายน 2559 บ้านเสี้ยว  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
8 พฤศจิกายน 2559 สองห้อง  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2559 นาทะนุง  
การปลูกพืชหลังนาตระกูลถั่ว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
15 พฤศจิกายน 2559 บ่อแก้ว  
การปลูกพริกหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 พฤศจิกายน 2559 เมืองลี  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
5 พฤศจิกายน 2559 ปิงหลวง  
การผลิตข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤศจิกายน 2559 ห้วยโก๋น  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิสิษฐ์ จำปาเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 พฤศจิกายน 2559 ห้วยโก๋น  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิสิษฐ์ จำปาเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
14 พฤศจิกายน 2559 ขุนน่าน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
15 พฤศจิกายน 2559 ขุนน่าน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 2 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
210
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2559 ห้วยโป่ง  
การกำจัดเพลี้ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญช่วย คุ้มกันนาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
5 พฤศจิกายน 2559 ห้วยผา  
การกำจัดเพลี้ยในนาข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 พฤศจิกายน 2559 ห้วยปูลิง  
การกำจัดเพลี้ยในข้าวไร่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญช่วย คุ้มกันนาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
รวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
115
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2559 ขุนยวม  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารุณี ศรีภูธร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
12 พฤศจิกายน 2559 แม่เงา  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวงค์ลักณ์ วงค์ศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
5 พฤศจิกายน 2559 เมืองปอน  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระพงศ์ ทาหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
12 พฤศจิกายน 2559 แม่ยวมน้อย  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
1
อบต.  นายวงค์ลักณ์ วงค์ศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
19 พฤศจิกายน 2559 แม่กิ๊  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระพงศ์ ทาหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
12 พฤศจิกายน 2559 แม่อูคอ  
การจัดทำแผน 4 ปี  
ประชุม
16
อบต.  นายธีระพงศ์ ทาหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
81
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
196
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 พฤศจิกายน 2559 ท่าพล  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2 พฤศจิกายน 2559 ท่าพล  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
22 พฤศจิกายน 2559 ตาลเดี่ยว  
การดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 พฤศจิกายน 2559 ฝายนาแซง  
การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 พฤศจิกายน 2559 หนองสว่าง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 พฤศจิกายน 2559 น้ำเฮี้ย  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 พฤศจิกายน 2559 สักหลง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 พฤศจิกายน 2559 บ้านติ้ว  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 พฤศจิกายน 2559 ห้วยไร่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 พฤศจิกายน 2559 น้ำก้อ  
การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 พฤศจิกายน 2559 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  16 พฤศจิกายน 2559 น้ำชุน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  3 พฤศจิกายน 2559 หนองไขว่  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  11 พฤศจิกายน 2559 ลานบ่า  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  10 พฤศจิกายน 2559 บ้านกลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  18 พฤศจิกายน 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  23 พฤศจิกายน 2559 ปากดุก  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  17 พฤศจิกายน 2559 บ้านหวาย  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
16  ตำบล
10 เรื่อง
 
751
 
8 คน
1 หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งสมอ  
การผลิตยูเรียอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
25 พฤศจิกายน 2559 แคมป์สน  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 พฤศจิกายน 2559 เขาค้อ  
การจัดการศัตรูพืชแบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2559 ริมสีม่วง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2559 สะเดาะพง  
การใฃ้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 พฤศจิกายน 2559 หนองแม่นา  
การปลูกกล้วยหอม  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
17 พฤศจิกายน 2559 เข็กน้อย  
การแปรรูปสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
1091
 
14 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 พฤศจิกายน 2559 แก่งเสี้ยน  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
23 พฤศจิกายน 2559 หนองบัว  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
2
  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
22
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2559 ลุ่มสุ่ม  
การใช้สมุนไพรกำจัดโรคพืชในไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
15 พฤศจิกายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราในมะขาม  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
1 พฤศจิกายน 2559 วังกระแจะ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 พฤศจิกายน 2559 ศรีมงคล  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราในมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
85
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 พงตึก  
โครงการสนับสนุนสินเชือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดอนชะเอม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ท่าไม้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ตะคร้ำเอน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 พฤศจิกายน 2559 ท่ามะกา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ท่าเรือ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ช.ตะคร้ำเอน     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 โคกตะบอง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ดอนขมิ้น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 พระแท่น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 18 พฤศจิกายน 2559 แสนตอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ท่าเสา  
หลักการผลิตพืชผักอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  21 - 30 พฤศจิกายน 2559 หนองลาน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
7 เรื่อง
 
1540
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2559 หนองลู  
การผลิตไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
4 พฤศจิกายน 2559 ปรังเผล  
การทำไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
2 พฤศจิกายน 2559 ไล่โว่  
การทำไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
2 หน่วยงาน
16 พฤศจิกายน 2559 เลาขวัญ  
การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
22 พฤศจิกายน 2559 หนองโสน  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
1 พฤศจิกายน 2559 หนองประดู่  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
8 พฤศจิกายน 2559 หนองปลิง  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
15 พฤศจิกายน 2559 หนองนกแก้ว  
การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
29 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
47
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
18 พฤศจิกายน 2559 หนองฝ้าย  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
229
 
5 คน
2 หน่วยงาน
25 พฤศจิกายน 2559 กลอนโด  
ผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศาลา  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
11 พฤศจิกายน 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศาลา  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
3 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
4 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
7 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
8 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
9 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สงเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
29 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพีลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
1 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  10 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  11 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  14 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  15 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  16 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  17 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  23 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  25 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  28 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
สางเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  30 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  22 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศ่ลาเอนกประสงค์     
21  2 พฤศจิกายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
9 เรื่อง
 
420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 7 อำเภอ
29 เรื่อง
4 วิธี
2466
 
13 คน
8 หน่วยงาน