สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 เมษายน 2558 บางเมือง  
การปลูกผักไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
9 เมษายน 2558 แพรกษา  
การปลูกผักไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 เมษายน 2558 บางปู  
การปลูกผักไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
29 เมษายน 2558 บางบ่อ  
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ที่ทำการกลุ่ม      
8 เมษายน 2558 บางบ่อ  
การสำราจเครื่องจักรกลการเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
2 เมษายน 2558 บางบ่อ  
ประเมินศักยภาพกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     
10 เมษายน 2558 บ้านระกาศ  
การสำราจเครื่องจักรกลการเกษตร  
บรรยาย
10
บ้านเกษ๖ร     
17 เมษายน 2558 บ้านระกาศ  
สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
9 เมษายน 2558 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 เมษายน 2558 บางพลีน้อย  
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ที่ทำการกลุ่ม     
22 เมษายน 2558 บางเพรียง  
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ที่ทำการกลุ่ม     
21 เมษายน 2558 คลองด่าน  
ติดตามให้คำแนะนำ/ตรวจเยี่ยมแปลงGAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
บ้านเกษตรกร     
10  7 เมษายน 2558 คลองด่าน  
ประเมินแปลงเบื้องต้น GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
บ้านเกษตรกร     
11  27 เมษายน 2558 คลองสวน  
สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
12  1 เมษายน 2558 คลองสวน  
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
8
ที่ทำการกลุ่ม     
13  23 เมษายน 2558 เปร็ง  
การสำราจเครื่องจักรกลการเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตร     
14  24 เมษายน 2558 เปร็ง  
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ที่ทำการกลุ่ม     
15  20 เมษายน 2558 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธ์ุข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
202
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
2 เมษายน 2558 บางแก้ว  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
2 เมษายน 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 เมษายน 2558 บางโฉลง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
1 เมษายน 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 เมษายน 2558 หนองปรือ  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 เมษายน 2558 บางกะเจ้า  
การสำรวจแปลงพยากรณ์พืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
22 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  30 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  28 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  29 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  10 เมษายน 2558 บางกอบัว  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
175
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 นาเกลือ  
การตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
23 เมษายน 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
22 เมษายน 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
21 เมษายน 2558 ในคลองบางปลากด  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
73
 
3 คน
3 หน่วยงาน
24 เมษายน 2558 บางเสาธง  
การใชักับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10 เมษายน 2558 บางเสาธง  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
8 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การกับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งและการห่อผลมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
23 เรื่อง
3 วิธี
875
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 10 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
21 - 24 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 เมษายน 2558 ภูเขาทอง  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
1 เมษายน 2558 สำเภาล่ม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 สวนพริก  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
28 - 30 เมษายน 2558 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 วัดตูม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17 เมษายน 2558 หันตรา  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
อบต.  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
9 เมษายน 2558 ลุมพลี  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  8 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
11  7 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  10 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การสนับสนุนอุปกรณ์กลุ่ม  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  3 เมษายน 2558 คลองสวนพลู  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  1 เมษายน 2558 เกาะเรียน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  10 เมษายน 2558 บ้านป้อม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  2 เมษายน 2558 บ้านรุน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
290
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นครหลวง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บ่อโพง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
21 เมษายน 2558 บ้านชุ้ง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 เมษายน 2558 ปากจั่น  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บางระกำ  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 บางพระครู  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 แม่ลา  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
28 เมษายน 2558 หนองปลิง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
10  21 เมษายน 2558 คลองสะแก  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  30 เมษายน 2558 สามไถ  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  16 เมษายน 2558 พระนอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
404
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางไทร  
หลักการผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 เมษายน 2558 บางพลี  
การเตรียมดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 สนามชัย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 เมษายน 2558 บางยี่โท  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
9 เมษายน 2558 แคออก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
27 เมษายน 2558 แคตก  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22 เมษายน 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  7 เมษายน 2558 กระแชง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  8 เมษายน 2558 บ้านกลึง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  11 เมษายน 2558 ช้างน้อย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  9 เมษายน 2558 ห่อหมก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  7 เมษายน 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  24 เมษายน 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 เมษายน 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  8 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  23 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  28 เมษายน 2558 ราชคราม  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
20  1 - 30 เมษายน 2558 ช้างใหญ่  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
21  1 - 30 เมษายน 2558 โพแตง  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  29 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  8 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
7 เรื่อง
 
675
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
22 เมษายน 2558 วัดยม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16 เมษายน 2558 ไทรน้อย  
การจัดทำบัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
9 เมษายน 2558 สะพานไทย  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
2 เมษายน 2558 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
24 เมษายน 2558 กบเจา  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
3 เมษายน 2558 บ้านคลัง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
8 เมษายน 2558 พระขาว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 เมษายน 2558 ทางช้าง  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  23 เมษายน 2558 วัดตะกู  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  1 เมษายน 2558 บางหลวง  
การคัดพันธุืข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  30 เมษายน 2558 บางหลวงโดด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  9 เมษายน 2558 บางหัก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 เมษายน 2558 บางชะนี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  3 เมษายน 2558 บ้านกุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
969
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านเลน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านโพ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกรด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บางกระสั้น  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 คลองจิก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บ้านหว้า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 วัดยม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บางประแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สามเรือน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 เมษายน 2558 เกาะเกิด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านพลับ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 เมษายน 2558 คุ้งลาน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 เมษายน 2558 ตลิ่งชัน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านสร้าง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 30 เมษายน 2558 ตลาดเกรียบ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 เมษายน 2558 ขนอนหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
5 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 บางปะหัน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 ขยาย  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 บางเดื่อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 เสาธง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 เมษายน 2558 ทางกลาง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางเพลิง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 หันสัง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางนางร้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 ตานิม  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  10 เมษายน 2558 ทับน้ำ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  7 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  10 เมษายน 2558 ขวัญเมือง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  28 เมษายน 2558 บ้านลี่  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  10 เมษายน 2558 โพธิ์สามต้น  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  28 เมษายน 2558 พุทเลา  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  7 เมษายน 2558 ตาลเอน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 เมษายน 2558 บ้านขล้อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ผักไห่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 อมฤต  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
7 เมษายน 2558 บ้านแค  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ลาดน้ำเค็ม  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
9 เมษายน 2558 ตาลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 ท่าดินแดง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ดอนลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 นาคู  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
22 เมษายน 2558 กุฎี  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  9 เมษายน 2558 ลำตะเคียน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  9 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  10 เมษายน 2558 จักราช  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  10 เมษายน 2558 หนองน้ำใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  23 เมษายน 2558 ลาดชิด  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  22 เมษายน 2558 หน้าโคก  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  24 เมษายน 2558 บ้านใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 - 20 เมษายน 2558 ภาชี  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 28 เมษายน 2558 โคกม่วง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ระโสม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 27 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 9 เมษายน 2558 ดอนหญ้านาง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 20 เมษายน 2558 ไผ่ล้อม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 27 เมษายน 2558 กระจิว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 7 เมษายน 2558 พระแก้ว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ลาดบัวหลวง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
7 เมษายน 2558 หลักชัย  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 สามเมือง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 พระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
20 เมษายน 2558 สิงหนาท  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
21 เมษายน 2558 คู้สลอด  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
23 เมษายน 2558 คลองพระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 เมษายน 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
7 เมษายน 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 เมษายน 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
17 เมษายน 2558 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  21 เมษายน 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 เมษายน 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  22 เมษายน 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
13  24 เมษายน 2558 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  27 เมษายน 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  28 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  29 เมษายน 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 24 เมษายน 2558 บางซ้าย  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 แก้วฟ้า  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 เมษายน 2558 เต่าเล่า  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ปลายกลัด  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 เมษายน 2558 เทพมงคล  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 30 เมษายน 2558 วังพัฒนา  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 คานหาม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 บ้านช้าง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 สามบัณฑิต  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
27 เมษายน 2558 บ้านหีบ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 หนองไม้ซุง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 อุทัย  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 เสนา  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
28 เมษายน 2558 หนองน้ำส้ม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
29 เมษายน 2558 โพสาวหาญ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  8 เมษายน 2558 ธนู  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  24 เมษายน 2558 ข้าวเม่า  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หัวไผ่  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 กะทุ่ม  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 มหาราช  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อบุลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บางนา  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 โรงช้าง  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 เจ้าปลุก  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 พิตเพียน  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 บ้านนา  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  16 เมษายน 2558 บ้านขวาง  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  24 เมษายน 2558 ท่าตอ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  21 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การต่อเชื้อบีที  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
471
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านแพรก  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
7 เมษายน 2558 สำพะเนียง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 คลองน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
16 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
103
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 อำเภอ
42 เรื่อง
6 วิธี
6637
 
49 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 โคกสำโรง  
ส่งเสริมการปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 เมษายน 2558 โคกสำโรง  
ปฏิบัติงานโครงการสร้่างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
24 เมษายน 2558 เกาะแก้ว  
การสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 เมษายน 2558 ถลุงเหล็ก  
การปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 เมษายน 2558 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
22 เมษายน 2558 หลุมข้าว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
23 เมษายน 2558 ห้วยโป่ง  
การป้องกันกำจัดหนูในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 เมษายน 2558 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 เมษายน 2558 วังจั่น  
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 - 30 เมษายน 2558 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 - 30 เมษายน 2558 หนองแขม  
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
485
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 เมษายน 2558 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 ศิลาทิพย์  
การดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 ห้วยหิน  
พัฒนาเกษตรกร Delevoping Smart Farmer ผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 ม่วงค่อม  
การดูแลรักษามะนาว  
บรรยาย
15
อบต.     
1 - 30 เมษายน 2558 บัวชุม  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียและไตโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 เมษายน 2558 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 มะกอกหวาน  
การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ  
บรรยาย
7
อกม.     
1 เมษายน 2558 ซับตะเคียน  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
32
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  7 เมษายน 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
11  1 เมษายน 2558 หนองยายโต๊ะ  
การปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
38
ศาลาวัด     
12  17 เมษายน 2558 เกาะรัง  
การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวินทรีย์อย่างง่าย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  29 เมษายน 2558 ท่ามะนาว  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
บ้านประธาน     
14  8 เมษายน 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
15  10 เมษายน 2558 ชัยบาดาล  
การให้นำระบบนำหยด  
บรรยาย
24
อบต.     
16  2 เมษายน 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  22 เมษายน 2558 เขาแหลม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
12 เรื่อง
 
501
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 2 อำเภอ
20 เรื่อง
3 วิธี
986
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 30 เมษายน 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 เมษายน 2558 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
87
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 เมษายน 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 30 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
2 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
1 - 16 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 17 เมษายน 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
10  2 เมษายน 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
11  18 - 30 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
12  7 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 บ้านสวน  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หนองรี  
การปลูกผักกุยช่าย  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 นาป่า  
การป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบในพืชตระกูลมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ติดตามเกษตรกรทำนา  
บรรยาย
5
ที่ทำการกลุ่ม     
1 เมษายน 2558 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม     
30 เมษายน 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มทำขนมไทย  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
23 เมษายน 2558 หนองไม้แดง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร     
17 เมษายน 2558 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มทำเห็ด  
บรรยาย
1
แปลงเกษตรกร     
10  2 เมษายน 2558 หนองไม้แดง  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม     
11  29 เมษายน 2558 หนองไม้แดง  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
15
อบต.     
12  24 เมษายน 2558 บ้านปึก  
การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  10 เมษายน 2558 เสม็ด  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  28 เมษายน 2558 เสม็ด  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
อบต.     
15  3 เมษายน 2558 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มทำผ้าบาติก  
บรรยาย/ดูงาน
15
ที่ทำการกลุ่ม     
16  22 เมษายน 2558 เสม็ด  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  22 เมษายน 2558 อ่างศิลา  
การจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองชลบุรี
8  ตำบล
13 เรื่อง
 
289
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทินกร ศรีลาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 คลองกิ่ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีศักดิ์ บรรลุผล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 มาบไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
53
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 หนองบอนแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ ปารมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 หนองชาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 หนองอิรุณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
54
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 เมษายน 2558 หนองไผ่แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
รวมอำเภอบ้านบึง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
342
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 หนองใหญ่  
การปลูกและการดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 คลองพลู  
การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 เมษายน 2558 หนองเสือช้าง  
การปลูกและดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 เมษายน 2558 ห้างสูง  
การปลูกและดูแลพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 เขาซก  
การปลูกและดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองใหญ่
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บางละมุง  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
1 เมษายน 2558 หนองปรือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนางนิตยา  ธะณีสัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
21 - 24 เมษายน 2558 หนองปลาไหล  
การปลูกมะนาวในวงบ่อ  
บรรยาย
15
บ้านเกษตรกร     
21 เมษายน 2558 หนองปลาไหล  
ประชุมคณะกรรมศูนย์  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 24 เมษายน 2558 หนองปลาไหล  
การปลูกข่าและตะไคร์ปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงเกษตรกร     
28 - 30 เมษายน 2558 หนองปลาไหล  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร     
16 - 17 เมษายน 2558 โป่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
9 เมษายน 2558 เขาไม้แก้ว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนิตยา  ธะณีสัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
2 เมษายน 2558 ห้วยใหญ่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ทองพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำภอบางละมุง 
10  7 เมษายน 2558 ตะเคียนเตี้ย  
ประชุมคณะกรรมศูนย์  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 17 เมษายน 2558 ตะเคียนเตี้ย  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
5
บ้านเกษตรกร     
12  1 - 3 เมษายน 2558 ตะเคียนเตี้ย  
ติดตามสถาการณ์ระบาดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตร     
13  8 - 10 เมษายน 2558 ตะเคียนเตี้ย  
การป้องกันกำจัดเพี้ลยในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
12
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอบางละมุง
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
335
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 - 30 เมษายน 2558 พานทอง  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูผัก,ข้าว,ประมง,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
212
หมู่ 1-10  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 หนองตำลึง  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผัก,แปรรูป,ประมง,ข้าว,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
210
หมู่ 1-9  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 มาบโป่ง  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการแปรรูป,ข้าว,พืชผัก,ประมง,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-10  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 หนองกะขะ  
แนะนำส่งเสริมเรื่องการให้ความรู้ปลูกพืชผัก,แปรรูป,ประมง,ข้าว,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
208
หมู่ 1-5  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 หนองหงษ์  
ให้ความรูแนะนำเรื่องการปลูกข้าว,ประมง,พืชผัก,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-6  นายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 โคกขี้หนอน  
ให้ความรูเรื่องการปลูกข้าว,พืชผัก,ประมง,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
204
หมู่ 1-5  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ให้ความรู้เรื่องแนะนำการแปรรูป,ข้าว,พืชผัก,ประมง,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
202
หมู่ 1-7  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 หน้าประดู่  
ให้ความรู้เรื่องข้าว,พืชผัก,ประมง,การแปรู,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
203
หมู่ 1-5  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
7 - 30 เมษายน 2558 บางนาง  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,พืชผัก,ประมง,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
204
หมู่ 1-9  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
10  7 - 30 เมษายน 2558 เกาะลอย  
ให้ความรูเรื่องการปลูกข้าว,พืชผัก,ประมง,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
202
หมู่ 1-6  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
11  7 - 30 เมษายน 2558 บางหัก  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการแปรรูป,ข้าว,พืชผัก,ประมง,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
203
หมู่ 1-4  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
รวมอำเภอพานทอง
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
2288
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 สุรศักดิ์  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววารุณี พิมพ์แพทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
10 เมษายน 2558 ทุ่งสุขลา  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีป แก้วปราณีต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
8 เมษายน 2558 บึง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง บำรุงวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
3 เมษายน 2558 หนองขาม  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีป แก้วปราณีต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
2 เมษายน 2558 เขาคันทรง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา มงคลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
8 เมษายน 2558 บางพระ  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววารุณี พิมพ์แพทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
9 เมษายน 2558 บ่อวิน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง บำรุงวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
รวมอำเภอศรีราชา
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 6 อำเภอ
40 เรื่อง
7 วิธี
3669
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 บ้านนา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 เมษายน 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 เมษายน 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
3 เมษายน 2558 อาษา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
9 เมษายน 2558 ทองหลาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 เมษายน 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
1 เมษายน 2558 พิกุลออก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
3 เมษายน 2558 ป่าขะ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
9 เมษายน 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  16 เมษายน 2558 ศรีกะอาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
37
     
20 เมษายน 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
     
2 เมษายน 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 เมษายน 2558 ศีรษะกระบือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพกาารผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 ศีรษะกระบือ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 เมษายน 2558 ศีรษะกระบือ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 เมษายน 2558 ศีรษะกระบือ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 เมษายน 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  22 เมษายน 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอองครักษ์
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
252
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 2 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
502
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ศาลาลำดวน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 ท่าแยก  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ท่าเกษม  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 สระขวัญ  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 หนองบอน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ตาพระยา  
วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 ผักขะ  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 เมษายน 2558 โนนหมากเค็ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
15 เมษายน 2558 ช่องกุ่ม  
อบรมมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 30 เมษายน 2558 แซร์ออ  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
14 เมษายน 2558 หนองหมากฝ้าย  
อบรมมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
25 เมษายน 2558 หนองตะเคียนบอน  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
21 เมษายน 2558 ห้วยโจด  
พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน (มะม่วง)  
บรรยาย
30
ศจช.ตำบลห้วยโจด  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน
20 เมษายน 2558 โคกสูง  
การเพาะเห็ดฟางในตระกรัา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 หนองม่วง  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 หนองแวง  
การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 โนนหมากมุ่น  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 4 อำเภอ
10 เรื่อง
1 วิธี
728
 
7 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 แชะ  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
8 เมษายน 2558 เฉลียง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉนาภูมิ หงษ์สูง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 เมษายน 2558 ครบุรี  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
9 เมษายน 2558 โคกกระชาย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉนาภูมิ หงษ์สูง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 เมษายน 2558 จระเข้หิน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 เมษายน 2558 มาบตะโกเอน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
9 เมษายน 2558 อรพิมพ์  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
9 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 เมษายน 2558 ลำเพียก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  9 เมษายน 2558 ครบุรีใต้  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  9 เมษายน 2558 ตะแบกบาน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  9 เมษายน 2558 สระว่านพระยา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 คลองเมือง  
การสำรวจเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 เมษายน 2558 คลองเมือง  
สำรวจการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 เมษายน 2558 หินโคน  
ตรวจแปลงการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 เมษายน 2558 หินโคน  
ตรวจแปลงการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
7 - 10 เมษายน 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
22 เมษายน 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
22 เมษายน 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
22 เมษายน 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
22 เมษายน 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  7 - 10 เมษายน 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  22 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  7 - 10 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  22 เมษายน 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  7 - 10 เมษายน 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  7 - 10 เมษายน 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  22 เมษายน 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  22 เมษายน 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  7 - 10 เมษายน 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  7 - 10 เมษายน 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  22 เมษายน 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  22 เมษายน 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  7 - 10 เมษายน 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  7 - 10 เมษายน 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  22 เมษายน 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  7 - 10 เมษายน 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  22 เมษายน 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  22 เมษายน 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  7 - 10 เมษายน 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  7 เมษายน 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
30  22 เมษายน 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
31  22 เมษายน 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  7 - 10 เมษายน 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
11 คน
5 หน่วยงาน
7 - 10 เมษายน 2558 โนนไทย  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านจาก  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 กำปัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
7 - 10 เมษายน 2558 สำโรง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
7 - 10 เมษายน 2558 ค้างพลู  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 บ้านวัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
20 - 24 เมษายน 2558 บัลลังก์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 สายออ  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 ถนนโพธิ์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  20 - 24 เมษายน 2558 มะค่า  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 กระชอน  
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
44
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
44
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ห้วยแถลง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 เมษายน 2558 ทับสวาย  
การจัดการระบบคุณภาพ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
23 เมษายน 2558 เมืองพลับพลา  
การจัดการระบบคุณภาพ GAP  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
2 เมษายน 2558 หลุ่งตะเคียน  
การจัดการแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
17 เมษายน 2558 หินดาด  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 เมษายน 2558 งิ้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 เมษายน 2558 กงรถ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
8 เมษายน 2558 หลุ่งประดู่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 เมษายน 2558 ตะโก  
การจัดการระบบคุณภาพ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  10 เมษายน 2558 ห้วยแคน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 สีคิ้ว  
การปลูกข้าวโพดหวานในนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
21 เมษายน 2558 บ้านหัน  
การปลูกืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 เมษายน 2558 กฤษณา  
การทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 ลาดบัวขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
23 เมษายน 2558 หนองหญ้าขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
23 เมษายน 2558 กุดน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
23 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันฯโดยการสำรวจแปลงมัน  
บรรยาย
50
L0=  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 เมษายน 2558 วังโรงใหญ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  23 เมษายน 2558 คลองไผ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  23 เมษายน 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  10 เมษายน 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 สารภี  
การสำรวจและตรวจนับแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
22 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
9 เมษายน 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 เมษายน 2558 หนองไม้ไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศจช.  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
21 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
230
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 โนนแดง  
เวทีชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
21 เมษายน 2558 โนนแดง  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการเกษตรโซนนิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 - 30 เมษายน 2558 โนนตาเถร  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
8 เมษายน 2558 โนนตาเถร  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการเกษตรโซนนิ่ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
1 - 30 เมษายน 2558 สำพะเนียง  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
8 เมษายน 2558 สำพะเนียง  
เวทีชุมชนศูนย์เรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
16 - 30 เมษายน 2558 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
9 เมษายน 2558 วังหิน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการโซนนิ่ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 - 30 เมษายน 2558 ดอนยาวใหญ่  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
10  9 เมษายน 2558 ดอนยาวใหญ่  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการโซนนิ่ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
750
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 สีดา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงอุทัย ช่างเกวียน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอสีดา 
2 เมษายน 2558 โพนทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชวาลย์ พระเมเด สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา 
7 เมษายน 2558 โนนประดู่  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงอุทัย ช่างเกวียน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอสีดา 
3 เมษายน 2558 หนองตาดใหญ่  
การปูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชวาลย์ พระเมเดย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา 
รวมอำเภอสีดา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 เมษายน 2558 ช้างทอง  
การจัดหาศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาSML  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
21 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การใช้แตนเบียนป้องกันกำจัดศัตรูเพลี้ยแป้งสีชมพู  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 เมษายน 2558 หนองงูเหลือม  
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านนาตาวงษ์  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
21 เมษายน 2558 หนองงูเหลือม  
การขุดลอกคลองและทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
120
อบต.นาตาวงษ์  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
310
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 11 อำเภอ
35 เรื่อง
4 วิธี
5149
 
55 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 บ้านยาง  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากกลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 เมษายน 2558 ถลุงเหล็ก  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากกลางบ้าน  นางอัญชลี บูญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
21 เมษายน 2558 หนองตาด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากกลางบ้าน  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
7 เมษายน 2558 สะแกซำ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากกลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17 เมษายน 2558 สะแกซำ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากกลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 เมษายน 2558 กลันทา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากกลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 เมษายน 2558 กลันทา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากกลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
325
 
4 คน
1 หน่วยงาน
28 - 29 เมษายน 2558 คูเมือง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 30 เมษายน 2558 ตูมใหญ่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สั่งตัด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ แพงเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 - 30 เมษายน 2558 สตึก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒฯการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศอบต.  นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 30 เมษายน 2558 นิคม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
500
ศอบต  นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 17 เมษายน 2558 ทุ่งวัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
1000
ศบกต  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 17 เมษายน 2558 เมืองแก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
1000
ศบกต  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
20 - 30 เมษายน 2558 หนองใหญ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
900
ศบกต  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 30 เมษายน 2558 ร่อนทอง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
1000
ศบกต  นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
20 - 30 เมษายน 2558 ดอนมนต์  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
1000
ศบกต  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 17 เมษายน 2558 ชุมแสง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
2000
ศบกต  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 17 เมษายน 2558 ท่าม่วง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
800
ศบกต  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  2 - 30 เมษายน 2558 สะแก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
300
ศอบต  นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  20 - 30 เมษายน 2558 สนามชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
1000
ศบกต  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  20 - 30 เมษายน 2558 กระสัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
800
ศบกต  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
10550
 
8 คน
2 หน่วยงาน
24 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
     
8 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
9 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
21 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
23 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
21
ศาลากลางบ้าน     
22 เมษายน 2558 ปะคำ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
21 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
22 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
8 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
10  23 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
11  24 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
12  9 เมษายน 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
13  8 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
14  9 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
17
ศาลากลางบ้าน     
15  23 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน     
16  24 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
23
ศาลากลางบ้าน     
17  21 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
18  22 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
19  21 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
21
ศาลากลางบ้าน     
20  8 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
21  23 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
22  24 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
23  29 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
24  22 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
23
ศาลากลางบ้าน     
25  9 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
26  28 เมษายน 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
27  24 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
16
ศาลากลางบ้าน     
28  28 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
29  23 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
30  21 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
31  22 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
32  8 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
33  9 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน     
34  29 เมษายน 2558 หูทำนบ  
การป้องกัและกำจัดเพลี้ยงแป้ง  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
622
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
1 เมษายน 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
21 เมษายน 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
17 เมษายน 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
22 เมษายน 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
3 เมษายน 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดความรู้ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
28 เมษายน 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดการผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
280
 
4 คน
3 หน่วยงาน
7 - 8 เมษายน 2558 ห้วยราช  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
7 เมษายน 2558 สามแวง  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
8 เมษายน 2558 ตาเสา  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปรางค์ จัตุกล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
21 เมษายน 2558 บ้านตะโก  
การจัดทำแปลงข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
7 เมษายน 2558 สนวน  
การจัดทำแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
8 เมษายน 2558 โคกเหล็ก  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวัสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
22 - 23 เมษายน 2558 เมืองโพธิ์  
การเตรียมการเพาะเห็ด  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
24 เมษายน 2558 ห้วยราชา  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
300
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ชำนิ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
7 เมษายน 2558 หนองปล่อง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
8 เมษายน 2558 เมืองยาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
9 เมษายน 2558 ช่อผกา  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
17 เมษายน 2558 ละลวด  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
10 เมษายน 2558 โคกสนวน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 - 23 เมษายน 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการปลูกถั่วพร้าบำรุงดินก่อนทำนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านโนน  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
9 เมษายน 2558 ทองหลาง  
ข้าวโพดข้าวเหนียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
22 เมษายน 2558 แดงใหญ่  
ลดต้นทุนการผลิต การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนัยนา กมลมุนีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 เมษายน 2558 กู่สวนแตง  
การเพาะเมล็ดพืชผัก  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
22 เมษายน 2558 หนองเยือง  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
180
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 โนนดินแดง  
การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
20 เมษายน 2558 ส้มป่อย  
การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
16 เมษายน 2558 ลำนางรอง  
การผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 เจริญสุข  
จัดเวทีเชื่อมเครือข่าย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 เมษายน 2558 ถาวร  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
     
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 10 อำเภอ
31 เรื่อง
2 วิธี
13107
 
35 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 หัวเรือ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
90
     
7 เมษายน 2558 หัวเรือ  
ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 เมษายน 2558 ปทุม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
10 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
250
     
9 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การอินทรีย์อินทรีย์  
บรรยาย
100
     
8 เมษายน 2558 แจระแม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
110
     
17 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
     
20 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
     
7 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
10  22 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
     
11  3 เมษายน 2558 กระโสบ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
     
12  10 เมษายน 2558 กระโสบ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  8 เมษายน 2558 กุดลาด  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
90
     
14  16 เมษายน 2558 กุดลาด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีววภาพ  
บรรยาย
65
     
15  20 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
5
     
16  9 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  20 เมษายน 2558 ปะอาว  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
100
     
18  17 เมษายน 2558 ปะอาว  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
1840
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 โขงเจียม  
ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
23 เมษายน 2558 ห้วยยาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
โรงปุ๋ยอินทรีย์  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
23 เมษายน 2558 นาโพธิ์กลาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม สำนักนางเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
23 เมษายน 2558 หนองแสงใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 เมษายน 2558 ห้วยไผ่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เขมราฐ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 เมษายน 2558 ขามป้อม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 เจียด  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองผือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 นาแวง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 แก้งเหนือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองนกทา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองสิม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เตชเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หัวนา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 นาจะหลวย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสมบูรณ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 พรสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านตูม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โสกแสง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
730
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 10 เมษายน 2558 โซง  
การจัดสวนไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
21 เมษายน 2558 ยาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยงแป้งในมัน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 4 เมษายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 เมษายน 2558 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว/ปลูก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
7 เมษายน 2558 สีวิเชียร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมัน  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
7 เมษายน 2558 ยางใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 เมษายน 2558 เก่าขาม  
การปลูกถั่วปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
329
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 เมษายน 2558 โพนงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 ห้วยข่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 คอแลน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 หนองสะโน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 โนนค้อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บัวงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บ้านแมด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ขุหลุ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
2 เมษายน 2558 กระเดียน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 เมษายน 2558 เกษม  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 เมษายน 2558 กุศกร  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 เมษายน 2558 ขามเปี้ย  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 เมษายน 2558 คอนสาย  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 เมษายน 2558 โคกจาน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 เมษายน 2558 นาพิน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
1 เมษายน 2558 นาสะไม  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  1 เมษายน 2558 โนนกุง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  7 เมษายน 2558 ตระการ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  7 เมษายน 2558 ตากแดด  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  7 เมษายน 2558 ไหล่ทุ่ง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  21 เมษายน 2558 เซเป็ด  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  21 เมษายน 2558 สะพือ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลาง  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  21 เมษายน 2558 หนองเต่า  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  7 เมษายน 2558 ถ้ำแข้  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  23 เมษายน 2558 ท่าหลวง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  23 เมษายน 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  23 เมษายน 2558 กุดยาลวน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  28 เมษายน 2558 บ้านแดง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  9 เมษายน 2558 คำเจริญ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
22  ตำบล
1 เรื่อง
 
660
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 ข้าวปุ้น  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 ข้าวปุ้น  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวาง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวาง  
แนะนำการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
23 - 27 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 20 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 27 เมษายน 2558 กาบิน  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 เมษายน 2558 กาบิน  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  4 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ม.5  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
12  1 - 28 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
730
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 - 10 เมษายน 2558 ธาตุ  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
7 - 10 เมษายน 2558 ท่าลาด  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
7 - 10 เมษายน 2558 โนนโหนน  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโร 
7 - 10 เมษายน 2558 คูเมือง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ อุดสุริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 สระสมิง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพจันทร์ กาญจนเตชะ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 คำน้ำแซบ  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
7 - 10 เมษายน 2558 บุ่งหวาย  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 คำขวาง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 โพธิ์ใหญ่  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธุ์ สนง.เกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  7 - 10 เมษายน 2558 แสนสุข  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  7 - 10 เมษายน 2558 หนองกินเพล  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  7 - 10 เมษายน 2558 โนนผึ้ง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิป อุปมา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
13  7 - 10 เมษายน 2558 เมืองศรีไค  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  7 - 10 เมษายน 2558 ห้วยขะยูง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  7 - 10 เมษายน 2558 บุ่งไหม  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
13 คน
7 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 กุดชมภู  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ดอนจิก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ทรายมูล  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
9 เมษายน 2558 โนนกลาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 โพธิ์ไทร  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 โพธิ์ศรี  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ระเว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ไร่ใต้  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  9 เมษายน 2558 หนองบัวฮี  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  9 เมษายน 2558 อ่างศิลา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  9 เมษายน 2558 โนนกาหลง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  1 เมษายน 2558 บ้านแขม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
2 เรื่อง
 
390
 
10 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ตาลสุม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
9 เมษายน 2558 สำโรง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10 เมษายน 2558 จิกเทิง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 หนองกุง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
8 เมษายน 2558 นาคาย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
8 เมษายน 2558 คำหว้า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
275
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 สารภี  
การปลูกมันสำปะหลังโดยวิธีน้ำหยด  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
17
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ดอนมดแดง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 เหล่าแดง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 ท่าเมือง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 คำไฮใหญ่  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 หนองอ้ม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ บุญเอนก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 เมษายน 2558 นาเกษม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ บุญเอนก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 เมษายน 2558 กุดเรือ  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 เมษายน 2558 โคกชำแระ  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 เมษายน 2558 นาห่อม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
179
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นาเยีย  
ข้าวหอมมะลิ  
เสวนา
30
ที่ทำการ ศจช.  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
8 เมษายน 2558 นาดี  
ข้าวหอมมะลิ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
20 เมษายน 2558 นาเรือง  
พริก  
เสวนา
20
ศาลาประชาคม  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
2 คน
2 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 โพนเมือง  
การวิเคราะห์ปัญหา  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน     
11 เมษายน 2558 หนองบก  
การปรับปรุงสภาพดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 แก่งโดม  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 บุ่งมะแลง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 สว่าง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 ตาเกา  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10 เมษายน 2558 ตาเกา  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
17 เมษายน 2558 ตาเกา  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
24 เมษายน 2558 ตาเกา  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
3 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
24 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
17 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
9 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10  16 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
11  23 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
12  30 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
13  23 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
14  16 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15  9 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
16  30 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
รวมอำเภอน้ำขุ่น
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
800
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 18 อำเภอ
44 เรื่อง
7 วิธี
11970
 
65 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 - 30 เมษายน 2558 ผักปัง  
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 30 เมษายน 2558 กวางโจน  
ส่งเสริมอาชีพทำนากวางโจน  
บรรยาย
1750
ศาลากลางบ้าน  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
21 - 22 เมษายน 2558 หนองคอนไทย  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
บรรยาย
180
ศาลากลางบ้าน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
600
5-20  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
สร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
750
1-20  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
7 เมษายน 2558 กุดยม  
โครงการสร้างรายได้ ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10 เมษายน 2558 บ้านเพชร  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกุดขอนแก่น  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
8 - 9 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การจัดการอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
บ้านหนองไร่ไก่  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองตูม  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
300
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  9 เมษายน 2558 โอโล  
โครงการสร้างรายได้ ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  3 - 30 เมษายน 2558 ธาตุทอง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
85
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  3 - 30 เมษายน 2558 ธาตุทอง  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
150
อบต.  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดอน  
หนอนกออ้อย  
บรรยาย
300
ศาลาประชาคม  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
12 เรื่อง
 
4315
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
4315
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 หนองบัว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
8 เมษายน 2558 หนองภัยศูนย์  
การใช้ถั่วเขียวเป็นพืชปุ๋ยสดหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 เมษายน 2558 โพธิ์ชัย  
การปลูกพืชผักฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
1 เมษายน 2558 หนองสวรรค์  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 เมษายน 2558 หัวนา  
การจัดทำบัญชี  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 เมษายน 2558 บ้านขาม  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 เมษายน 2558 นามะเฟือง  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 เมษายน 2558 บ้านพร้าว  
การไภกลบถั่วเขียว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 เมษายน 2558 โนนขมิ้น  
เศรษฐกิจพอเพีนง  
บรรยาย
40
  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  2 เมษายน 2558 ลำภู  
การรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
45
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  21 เมษายน 2558 กุดจิก  
การใช้ถั่วเขียวเป็นพืชปุ๋ยสดหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  1 เมษายน 2558 โนนทัน  
การไภกลบถั่วเขียว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  2 เมษายน 2558 นาคำไฮ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
14  1 เมษายน 2558 ป่าไม้งาม  
การใช้น้ำเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
160
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
15  18 เมษายน 2558 ป่าไม้งาม  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
16  10 เมษายน 2558 หนองหว้า  
การไภกลบถั่วเขียว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
12 เรื่อง
 
695
 
7 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 นากลาง  
การป้องกันกำจัดโรคพืชผัก  
บรรยาย
150
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
3 เมษายน 2558 ด่านช้าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
จุดนัดพบ  นางนงรักษ์ ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 - 17 เมษายน 2558 กุดดินจี่  
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 - 18 เมษายน 2558 ฝั่งแดง  
การตรวจค่าอาหารของดินในแปลงนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 เมษายน 2558 เก่ากลอย  
เทคนิควิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
9 เมษายน 2558 โนนเมือง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอ้อย  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
8 เมษายน 2558 อุทัยสวรรค์  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 เมษายน 2558 ดงสวรรค์  
จัดเวทีการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
23 - 24 เมษายน 2558 กุดแห่  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
725
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 โนนสัง  
การใช้และการผลิตไตรโคร์เดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 - 3 เมษายน 2558 บ้านถิ่น  
การกำจัดวัชพืช และการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
24 เมษายน 2558 หนองเรือ  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
23 เมษายน 2558 หนองเรือ  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 เมษายน 2558 กุดดู่  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
23 เมษายน 2558 บ้านค้อ  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
เสวนา
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 เมษายน 2558 โนนเมือง  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
8 เมษายน 2558 โคกใหญ่  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 เมษายน 2558 โคกม่วง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  8 เมษายน 2558 นิคมพัฒนา  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระศักดิ์ พริศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  1 - 3 เมษายน 2558 ปางกู่  
การกำจัดวัชพืช และการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
555
 
6 คน
1 หน่วยงาน
23 - 24 เมษายน 2558 ศรีบุญเรือง  
การปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
124
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
28 เมษายน 2558 หนองบัวใต้  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
124
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
22 เมษายน 2558 นากอก  
การเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 เมษายน 2558 โนนสะอาด  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและการจัดเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
9 เมษายน 2558 ยางหล่อ  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
17 เมษายน 2558 หนองกุงแก้ว  
ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
29 เมษายน 2558 หนองแก  
การดูแลอ้อยตอหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
30 เมษายน 2558 ทรายทอง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
9 - 10 เมษายน 2558 หันนางาม  
การผลิตข้าวเหนียว  
บรรยาย
124
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
692
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
37 เรื่อง
5 วิธี
2667
 
26 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 หนองแสง  
การผลิตถั่วลอสงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 แสงสว่าง  
การผลิตถั่่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 นาดี  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 ทับกุง  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 กาฬสินธุ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 เมษายน 2558 หลุบ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 เมษายน 2558 ไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
บ้านกุดลาย  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 เมษายน 2558 ลำปาว  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
บ้านม่วงเฒ่า  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 เมษายน 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16 เมษายน 2558 เชียงเครือ  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16 เมษายน 2558 บึงวิชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
10 เมษายน 2558 ห้วยโพธิ์  
การทำน้ำข้าวกล้อง ข้าวฮางงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 - 7 เมษายน 2558 หนองกุง  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
บ้านกุดลาย  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10  9 เมษายน 2558 กลางหมื่น  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
11  17 เมษายน 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงปลูกมันฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
12  8 เมษายน 2558 โพนทอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านหามแห  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
515
 
9 คน
3 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นามน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
9 เมษายน 2558 ยอดแกง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 สงเปลือย  
การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 เมษายน 2558 หนองบัว  
ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ร่องคำ  
การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง  
บรรยาย
50
แปลง  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
3 เมษายน 2558 สามัคคี  
การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง  
บรรยาย
150
แปลงต้นแบบ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
3 เมษายน 2558 เหล่าอ้อย  
การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง  
บรรยาย
60
แปลงต้นแบบ  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บัวขาว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 แจนแลน  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
1 - 23 เมษายน 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 จุมจัง  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 30 เมษายน 2558 เหล่าไฮงาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 กุดหว้า  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชต สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัฒฑ์กำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 - 30 เมษายน 2558 นาขาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองห้าง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  1 เมษายน 2558 สมสะอาด  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  1 - 30 เมษายน 2558 กุดค้าว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
3500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 ยางตลาด  
การผลิตและบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาชน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
7 เมษายน 2558 หัวงัว  
การกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช,การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
8 เมษายน 2558 อุ่มเม่า  
การบรรจุุหีบห่อ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านอุ่มเเม่า  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
8 เมษายน 2558 บัวบาน  
การกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช,การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 เมษายน 2558 เว่อ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
แปลงเกตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
8 เมษายน 2558 อิตื้อ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ม.8,10  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 เมษายน 2558 หัวนาคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 เมษายน 2558 หนองอิเฒ่า  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 เมษายน 2558 ดอนสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
อบต.  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  8 เมษายน 2558 นาเชือก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  22 เมษายน 2558 คลองขาม  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุขิต สำนักงานเกษตรยางตลาด 
12  21 เมษายน 2558 เขาพระนอน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  9 เมษายน 2558 นาดี  
การกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช,การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  22 เมษายน 2558 โนนสูง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15  17 เมษายน 2558 หนองตอกแป้น  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
660
 
13 คน
4 หน่วยงาน
24 เมษายน 2558 สหัสขันธ์  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
บ.นาสีนวล  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
21 เมษายน 2558 นามะเขือ  
การปลูกฟักแฟง  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
30 เมษายน 2558 โนนศิลา  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านม.6,9  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
9 เมษายน 2558 นิคม  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
บ.ศรีสมบูรณ์  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 เมษายน 2558 โนนแหลมทอง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 เมษายน 2558 โนนบุรี  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
แปลงมันสำปะหลัง  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 เมษายน 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
390
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 3 เมษายน 2558 ท่าคันโท  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 3 เมษายน 2558 ท่าคันโท  
การดูแลข้าวนาปรัง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
7 - 17 เมษายน 2558 ท่าคันโท  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
8 เมษายน 2558 กุงเก่า  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
20 - 30 เมษายน 2558 ยางอู้ม  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
20 - 30 เมษายน 2558 ยางอู้ม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
300
แปลงเกาตกรร หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10 เมษายน 2558 กุดจิก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 เมษายน 2558 นาตาล  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
การปฏบัติงานโครงการละ 1 ล้านบาท  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10  7 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
กระบานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
1120
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 หนองกุงศรี  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมรักษ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
8 เมษายน 2558 หนองบัว  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
77
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 เมษายน 2558 โคกเครือ  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
17 เมษายน 2558 หนองสรวง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
3 เมษายน 2558 เสาเล้า  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
92
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 เมษายน 2558 หนองใหญ่  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
64
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
17 เมษายน 2558 ดงมูล  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
81
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
3 เมษายน 2558 ลำหนองแสน  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
77
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
8 เมษายน 2558 หนองหิน  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
71
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 สมเด็จ  
การดูแลแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกมันฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
2 เมษายน 2558 หนองแวง  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
แปลงปลูก  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 เมษายน 2558 แซงบาดาล  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกมันสำปะหลัง  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
9 เมษายน 2558 มหาไชย  
การดูแลแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกมันสำปะหลัง  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
รวมอำเภอสมเด็จ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 3 เมษายน 2558 คำบง  
อบรมการจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
20 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
21 - 30 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
1000
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน หมู่ 1-13  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 30 เมษายน 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
180
  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 9 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ  
บรรยาย
150
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
16 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การดูแลรักษาช่วยระยะติดผักการใส่ปุ๋ยเคมีฯการใช้นำ ฯลฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงส่งเสริมปลูกข้าวโพด  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1430
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
10 เมษายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
2 เมษายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
20 เมษายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 - 9 เมษายน 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
ฟังบรรยาย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
8 เมษายน 2558 เหล่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
40
ศจช.  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
16 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การผลิตพืชผัก  
บรรยาย
40
กลุ่มยุวเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
21 เมษายน 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 เมษายน 2558 ลำชี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 อำเภอ
53 เรื่อง
5 วิธี
9405
 
63 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ในเมือง  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 นาทราย  
การลดต้นทุนและผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
1 เมษายน 2558 นาราชควาย  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 กุรุคุ  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 บ้านผึ้ง  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 อาจสามารถ  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 ขามเฒ่า  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 บ้านกลาง  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 ท่าค้อ  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 เมษายน 2558 คำเตย  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 เมษายน 2558 หนองญาติ  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 เมษายน 2558 ดงขวาง  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 เมษายน 2558 วังตามัว  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 เมษายน 2558 โพธิ์ตาก  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
670
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 ท่าอุเทน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 30 เมษายน 2558 ท่าจำปา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา อ่อนหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 30 เมษายน 2558 ไชยบุรี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
อบต.  นายนายวัฒนา บุตรเวส สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 30 เมษายน 2558 เวินพระบาท  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
อบต.  นายนายทวี ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 30 เมษายน 2558 รามราช  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นาแก  
โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้  
ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวกนกอร สายมณี สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 พระซอง  
การดูแลสวนยาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายโชคเกษม ขุลีดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
9 เมษายน 2558 หนองสังข์  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย ธรรมประชา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 นาคู่  
การเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางสิรินาถ อินภูวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 พิมาน  
การดูแลสวนยาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงยางพารา  นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 พุ่มแก  
การดูแลสวนยาง  
ดูงาน
50
แปลงยางพารา  นายโชคเกษม ขุลีดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
10 เมษายน 2558 ก้านเหลือง  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายศุภชัย ธรรมประชา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การไถกลบตอซังข้าว  
ดูงาน
50
แปลงนาเกษตรกร  นายธงชัย มาลีลัย สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
10 เมษายน 2558 นาเลียง  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนเกษตรกร  นางสิรินาถ อินภูวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
10  10 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
การดูแลสวนยาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
สวนยางพาราเกษตรกร  นางสาวกนกอร สายมณี สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
11  10 เมษายน 2558 คำพี้  
การดูแลสวนยาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงยางพารา  นางสาวกนกอร สายมณี สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
12  10 เมษายน 2558 สีชมพู  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
  นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาแก
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นาหว้า  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
10 เมษายน 2558 นางัว  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
17 เมษายน 2558 บ้านเสียว  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
23 เมษายน 2558 นาคูณใหญ่  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
8 เมษายน 2558 เหล่าพัฒนา  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
9 เมษายน 2558 ท่าเรือ  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 นาทม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ภุดีทิพย์ สำนักเกษตรอำเภอนาทม 
9 เมษายน 2558 หนองซน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
27 เมษายน 2558 ดอนเตย  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเมิน เสนานานาม สำนักเกษตรอำเภอบ้านแพง 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
23 เมษายน 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
14
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน   นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
17 เมษายน 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
16 เมษายน 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
27
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
22 เมษายน 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
รวมอำเภอวังยาง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
131
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 6 อำเภอ
15 เรื่อง
5 วิธี
1816
 
18 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 หายยา  
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 เมษายน 2558 ช้างเผือก  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
7 เมษายน 2558 สุเทพ  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 เมษายน 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 เมษายน 2558 ป่าแดด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 เมษายน 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
27 เมษายน 2558 ท่าศาลา  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
21 เมษายน 2558 หนองป่าครั่ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 เมษายน 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกพืชสมุนไพร  
บรรยาย
15
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  30 เมษายน 2558 ป่าตัน  
การดูแลรักษาแปลงไม้ดอก  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  16 เมษายน 2558 ป่าตัน  
การดูแลรักษาแปลงไม้ดอก  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  17 เมษายน 2558 สันผีเสื้อ  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
226
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 เมษายน 2558 ข่วงเปา  
การลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
3 เมษายน 2558 สบเตี๊ยะ  
การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 เมษายน 2558 บ้านแปะ  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
3 เมษายน 2558 ดอยแก้ว  
การปลูกพืชปลอดสารพิษ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 เมษายน 2558 แม่สอย  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
212
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ช่างเคิ่ง  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
ประชุม
20
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
7 เมษายน 2558 ท่าผา  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
ประชุม
20
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
9 เมษายน 2558 บ้านทับ  
ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
15 เมษายน 2558 แม่ศึก  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
14 เมษายน 2558 แม่นาจร  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
16 เมษายน 2558 ปางหินฝน  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
22 เมษายน 2558 กองแขก  
การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
3 คน
3 หน่วยงาน
2 - 17 เมษายน 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 เมษายน 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 เมษายน 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 เมษายน 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 16 เมษายน 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 30 เมษายน 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 30 เมษายน 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 15 เมษายน 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 30 เมษายน 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 15 เมษายน 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 เมษายน 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  16 - 30 เมษายน 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 30 เมษายน 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 15 เมษายน 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1460
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 เมษายน 2558 เชิงดอย  
การดูแลรักษามะม่วงระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
20 เมษายน 2558 สันปูเลย  
การดูแลรักษามะม่วงระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
20 เมษายน 2558 ลวงเหนือ  
การดูแลรักษามะม่วงระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
20 เมษายน 2558 ป่าป้อง  
การดูแลรักษามะม่วงในระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
9 เมษายน 2558 สง่าบ้าน  
การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 เมษายน 2558 ป่าลาน  
การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
21 เมษายน 2558 ตลาดขวัญ  
การดูแลรักษามะม่วงระยติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
21 เมษายน 2558 สำราญราษฎร์  
การดูแลรักษามะม่วงระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
21 เมษายน 2558 แม่คือ  
การดูแลรักษามะม่วงระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  20 เมษายน 2558 ตลาดใหญ่  
การดูแลรักษามะม่วงในระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  21 เมษายน 2558 แม่ฮ้อยเงิน  
การดูแลรักษามะม่วงในระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12  21 เมษายน 2558 แม่โป่ง  
การดูแลรักษามะม่วงในระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13  20 เมษายน 2558 ป่าเมี่ยง  
การดูแลรักษาและใช้สารชีวภาพในกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  21 เมษายน 2558 เทพเสด็จ  
การดูแลรักษาและใช้ารชีวภาพในกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
14  ตำบล
6 เรื่อง
 
400
 
7 คน
2 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 สันมหาพน  
การปลูกมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
9 เมษายน 2558 สันมหาพน  
การปลูกมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
8 เมษายน 2558 แม่แตง  
การปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดข้าวเหนียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
9 เมษายน 2558 แม่หอพระ  
การดูแลมะม่วงระยะติดข่อดอก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
21 เมษายน 2558 สบเปิง  
การผลิตฮอร์โมนเข้มข้นสำหรับพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 เมษายน 2558 บ้านเป้า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 เมษายน 2558 สันป่ายาง  
การดูแลถั่วเหลืองช่วงออกผลผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 เมษายน 2558 ป่าแป๋  
การจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าบริเวณสนนส้มโอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
23 เมษายน 2558 เมืองก๋าย  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในพืชตระกูลส้ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  2 เมษายน 2558 บ้านช้าง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  7 เมษายน 2558 กื้ดช้าง  
การปลูกมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
12  21 เมษายน 2558 กื้ดช้าง  
การปลูกมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
13  7 เมษายน 2558 อินทขิล  
การดูแลพริกขี้หนู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
307
 
5 คน
3 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ริมเหนือ  
การผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
เรนโบว์ฟาร์ม  นายตะวัน ห่างสูงเนิน เรนโบว์ฟาร์ม 
8 เมษายน 2558 ริมเหนือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว วิธีผสมผสาน ครั้งที่ 2  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
24 เมษายน 2558 แม่สา  
การผลิตและขยายเชื้อบิวเวอร์เรียและเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 สะเมิงใต้  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 สะเมิงใต้  
การผลิตพืชสมุุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญชัย ปัญจะเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
6 เมษายน 2558 สะเมิงเหนือ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 เมษายน 2558 สะเมิงเหนือ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาตลาด  
เสวนา
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
19 เมษายน 2558 แม่สาบ  
การเตรียมความพร้อมและความเข้าใจก่อนขอรับมาตรฐาน GMP  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
18 เมษายน 2558 บ่อแก้ว  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรอเบอรี่ ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
9 เมษายน 2558 บ่อแก้ว  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
25 เมษายน 2558 ยั้งเมิน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาตลาด  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
530
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 แม่อาย  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 เมษายน 2558 แม่อาย  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28 เมษายน 2558 แม่อาย  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
3 เมษายน 2558 แม่อาย  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 เมษายน 2558 แม่อาย  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29 เมษายน 2558 แม่สาว  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23 เมษายน 2558 แม่สาว  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27 เมษายน 2558 แม่สาว  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20 เมษายน 2558 แม่สาว  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  7 เมษายน 2558 แม่สาว  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  8 เมษายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  21 เมษายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  24 เมษายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  22 เมษายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  30 เมษายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  2 เมษายน 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  27 เมษายน 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  22 เมษายน 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  21 เมษายน 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  8 เมษายน 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  2 เมษายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  9 เมษายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  22 เมษายน 2558 ท่าตอน  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  23 เมษายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาช่วงติดผลอ่อน และการกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  29 เมษายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาช่วงติดผลอ่อน และการกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  28 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  27 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  23 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  10 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  9 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  3 เมษายน 2558 มะลิกา  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  10 เมษายน 2558 มะลิกา  
การปฎิบัติดูแลลิ้นจี่ระยะติดผลอ่อน การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  21 เมษายน 2558 มะลิกา  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  24 เมษายน 2558 มะลิกา  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  30 เมษายน 2558 มะลิกา  
การป้องกันโรคใบไหม้ แมลงปากดูด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
1000
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เวียง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
74
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
20 - 30 เมษายน 2558 ทุ่งหลวง  
การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  
บรรยาย
55
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 30 เมษายน 2558 ป่าตุ้ม  
การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 30 เมษายน 2558 ป่าไหน่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
115
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
7 - 9 เมษายน 2558 สันทราย  
การดูแลรักษา การให้น้ำ  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 17 เมษายน 2558 บ้านโป่ง  
การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 10 เมษายน 2558 น้ำแพร่  
การเพิ่มคุณภาพมะม่วง  
บรรยาย
98
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 17 เมษายน 2558 เขื่อนผาก  
การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน  
บรรยาย
150
อบต.  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 3 เมษายน 2558 แม่แวน  
การเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
36
ศาลาเอนกประสงค์   นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  7 - 10 เมษายน 2558 แม่แวน  
การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การปลูกข้าวโพดหวานหลังมันฝรั่ง  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์   นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  20 - 24 เมษายน 2558 แม่ปั๋ง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
12  7 - 17 เมษายน 2558 แม่ปั๋ง  
การให้น้ำ ใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
13  16 - 30 เมษายน 2558 โหล่งขอด  
การเพิ่มคุณภาพมะม่วง  
บรรยาย
98
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
1186
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 ยุหว่า  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
250
ศาลาวัด  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 เมษายน 2558 สันกลาง  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
358
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 10 เมษายน 2558 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 เมษายน 2558 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแม  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 เมษายน 2558 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 เมษายน 2558 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 7 เมษายน 2558 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  8 - 17 เมษายน 2558 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  20 - 24 เมษายน 2558 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาลำไยระยะออกดอก  
เสวนา
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3188
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 เมษายน 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 เมษายน 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
1 - 30 เมษายน 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
1 - 30 เมษายน 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 เมษายน 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 เมษายน 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
1 - 30 เมษายน 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
1 - 30 เมษายน 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 30 เมษายน 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 30 เมษายน 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 30 เมษายน 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 30 เมษายน 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 30 เมษายน 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 30 เมษายน 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 30 เมษายน 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 30 เมษายน 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 30 เมษายน 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 30 เมษายน 2558 ต้นเปา  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
กลุ่มวิสาหกิจ  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 30 เมษายน 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 30 เมษายน 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  1 - 30 เมษายน 2558 สันกลาง  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
700
 
7 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 สันทรายหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
9 เมษายน 2558 สันทรายน้อย  
การดูแลข้าวในระยะแตกกอ  
บรรยาย
17
ศาลาอเนกประสงค์  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
2 เมษายน 2558 สันพระเนตร  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
7 เมษายน 2558 สันนาเม็ง  
การดูแลข้าวในระยะแตกกอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
10 เมษายน 2558 สันป่าเปา  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
10 เมษายน 2558 หนองแหย่ง  
การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
25
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 เมษายน 2558 หนองจ๊อม  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
20
  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
17 เมษายน 2558 หนองหาร  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
24 เมษายน 2558 แม่แฝก  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
10  7 เมษายน 2558 แม่แฝกใหม่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
วัดแม่แฝก  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11  24 เมษายน 2558 เมืองเล็น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
วัดหัวฝาย  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  2 เมษายน 2558 ป่าไผ่  
การใส่ปุ๋ยในระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13  7 เมษายน 2558 ป่าไผ่  
การใส่ปุ๋ยในระยะแตกกอ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
442
 
9 คน
3 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 หางดง  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอนงค์ พยัคฆัยหพล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
16 เมษายน 2558 ฮอด  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
17 เมษายน 2558 บ้านตาล  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
17 เมษายน 2558 บ่อหลวง  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
16 เมษายน 2558 บ่อสลี  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรินทร์ ซาวแช่คัด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
16 เมษายน 2558 นาคอเรือ  
การวางแผนการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักษ์ ปิงกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
รวมอำเภอฮอด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
2 - 3 เมษายน 2558 ดอยเต่า  
ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล(ลำไย)  
บรรยาย
30
ตามพื้นที่     
20 - 21 เมษายน 2558 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
23 เมษายน 2558 ดอยเต่า  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  
บรรยาย
16
ที่ทำการกลุ่มฯ     
8 - 10 เมษายน 2558 ท่าเดื่อ  
การป้องกันหมอกควันและเผาป่า  
บรรยาย
100
ตามพื้นที่     
21 - 23 เมษายน 2558 ท่าเดื่อ  
โครงการส่งเสริมวิสาหิกจชุมชน เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 10 เมษายน 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล (ลำไย)  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 21 เมษายน 2558 มืดกา  
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล (ลำไย)  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 - 30 เมษายน 2558 มืดกา  
ติดตามการระบาดศัตรูพืช  
เสวนา
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 เมษายน 2558 บ้านแอ่น  
ติดตามการระบาดศัตรูพืช  
เสวนา
120
ตามพื้นที่     
10  7 - 8 เมษายน 2558 บ้านแอ่น  
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล (ลำไย)  
บรรยาย/ดูงาน
30
ตามพื้นที่     
11  29 - 30 เมษายน 2558 บงตัน  
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล (ลำไย)  
บรรยาย
30
ตามพื้นที่     
12  1 - 3 เมษายน 2558 บงตัน  
ติดตามสถานการณ์หอมแดง กระเทียม  
ดูงาน
50
ตามพื้นที่     
13  20 - 24 เมษายน 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ตามพื้นที่     
14  2 - 3 เมษายน 2558 โปงทุ่ง  
การป้องกันหมอกควันและเผาป่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ตามพื้นที่     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
741
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 อมก๋อย  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 เมษายน 2558 ยางเปียง  
การปลูกพริก  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 แม่ตื่น  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 ม่อนจอง  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 สบโขง  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
อบต.     
9 เมษายน 2558 นาเกียน  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
อบต.     
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
351
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 เมษายน 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
0
สวนลำไย     
1 - 31 เมษายน 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 เมษายน 2558 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 เมษายน 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 เมษายน 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 เมษายน 2558 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 เมษายน 2558 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 เมษายน 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 เมษายน 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 เมษายน 2558 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
11  1 - 31 เมษายน 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 เมษายน 2558 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
13  1 - 31 เมษายน 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
14  1 - 31 เมษายน 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 เมษายน 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 เมษายน 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
17  1 - 31 เมษายน 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
18  1 - 31 เมษายน 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 เมษายน 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
20  1 - 31 เมษายน 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 31 เมษายน 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 เมษายน 2558 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
23  1 - 31 เมษายน 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 เมษายน 2558 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 - 23 เมษายน 2558 ปงตำ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
27 - 30 เมษายน 2558 ปงตำ  
การป้องกันดำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
9 - 13 เมษายน 2558 ปงตำ  
การจัดการและการดูแลรักษาช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
9 - 13 เมษายน 2558 ปงตำ  
การดูแลรักษาลิ้ยจี่ในช่วงติดดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
1 เมษายน 2558 ปงตำ  
การป้องกันดำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
9 เมษายน 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บรักษาหอมแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 ศรีดงเย็น  
แนวทางการตลาดกระเทียม  
ประชุม
50
อบต.     
9 เมษายน 2558 แม่ทะลบ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดผล  
บรรยาย
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร     
23 - 27 เมษายน 2558 หนองบัว  
การวางแผนการตลาดผลไม้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
10  9 - 13 เมษายน 2558 หนองบัว  
การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
11  1 - 3 เมษายน 2558 หนองบัว  
การบรืหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
12  16 - 20 เมษายน 2558 หนองบัว  
การป้องกันดำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
รวมอำเภอไชยปราการ
4  ตำบล
10 เรื่อง
 
405
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 11 เมษายน 2558 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
8 เมษายน 2558 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
2 เมษายน 2558 แม่วิน  
การประชุม  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
9 เมษายน 2558 ดอนเปา  
การประชุม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
187
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 ออนเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 9 เมษายน 2558 ออนกลาง  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
110
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 10 เมษายน 2558 บ้านสหกรณ์  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 10 เมษายน 2558 ห้วยแก้ว  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวัสนัย ผุสดี  
1 - 10 เมษายน 2558 แม่ทา  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 10 เมษายน 2558 ทาเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
525
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดดอก  
บรรยาย
352
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 สองแคว  
การดููแลรักษาลำไยช่วงติดดอก  
บรรยาย
256
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดดอก  
บรรยาย
271
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดดอก  
บรรยาย
196
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
1075
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 21 อำเภอ
100 เรื่อง
9 วิธี
14355
 
76 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แ     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
10  1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แ     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เสริมซ้าย  
อบรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
22 เมษายน 2558 เสริมกลาง  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน พิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 แจ้ห่ม  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 บ้านสา  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
2 - 30 เมษายน 2558 ปงดอน  
ประจำ ศบกต.และในหมู่บ้าน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
8 เมษายน 2558 ปงดอน  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 เมษายน 2558 แม่สุก  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ มโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
21 เมษายน 2558 เมืองมาย  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
9 เมษายน 2558 ทุ่งผึ้ง  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 วิเชตนคร  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
750
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 - 30 เมษายน 2558 แม่พริก  
เทคนิคการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
16 - 30 เมษายน 2558 ผาปัง  
การดูแลรักษา  
สาธิต
50
สวนเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ปุ  
การให้น้ำและโรคแมลง  
ประชุม
50
ศูนย์ ศจช.  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
7 - 30 เมษายน 2558 พระบาทวังตวง  
การใช้ปุ๋ยเคมี  
สาธิต
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ทะ  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้าน  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 นาครัว  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
300
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 30 เมษายน 2558 ป่าตัน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกิ่ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านบอม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 น้ำโจ้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 ดอนไฟ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมชาย ขัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 หัวเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายถนอม ฟองอิสสระ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 วังเงิน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสิทธิพร อาคะโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สันดอนแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมเพชร วงศ์เรียน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
2100
 
10 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
3430
 
19 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ท่าปลา  
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
21 เมษายน 2558 หาดล้า  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
20
แปลงของเกษตรกร  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
23 เมษายน 2558 ผาเลือด  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
7 เมษายน 2558 จริม  
การดูแลรักษาต้นมะม่วงหิมพานต์  
บรรยาย
10
แปลงเกษตรกร  นายตุลย์ ทิพยจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
21 เมษายน 2558 น้ำหมัน  
การดูแลพืชหลังการเก็บเกี่ยว  
ดูงาน
20
แปลงเกษตรกร     
23 เมษายน 2558 ท่าแฝก  
การดูแลและรักษาต้นมะขาม  
ดูงาน
20
สวนเกษตรกร     
21 เมษายน 2558 นางพญา  
การดูแลทุเรียนช่วงออกดอก  
บรรยาย
20
สวนเกษตรกร     
9 เมษายน 2558 ร่วมจิต  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
10
แปลงเกษตรกร  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
รวมอำเภอท่าปลา
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
170
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ฟากท่า  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 เมษายน 2558 สองคอน  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
27 เมษายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
28 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
290
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 เมษายน 2558 ในเวียง  
พัฒนาคุณภาพการแปรรูป  
เสวนา
10
บ้านเชียงแข็ง  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
21 เมษายน 2558 บ่อ  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 เมษายน 2558 ผาสิงห์  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย
10
แปลงเกษตร  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 30 เมษายน 2558 ไชยสถาน  
การเก็บเกี่ยวและคัดเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
แปลงเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 เมษายน 2558 ถืมตอง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
แปลง  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 26 เมษายน 2558 เรือง  
การทำปุ๋ยหมักจากเศษต้นถั่วเหลือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
สวนเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 29 เมษายน 2558 เรือง  
การเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 10 เมษายน 2558 นาซาว  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
22 - 23 เมษายน 2558 ดู่ใต้  
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
ดูงาน
20
แปลงเกษตร  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  10 - 21 เมษายน 2558 กองควาย  
การทำปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย  
สาธิต
30
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
11  24 เมษายน 2558 สวก  
การทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
12  8 เมษายน 2558 สะเนียน  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
13  9 เมษายน 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษาระยะติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
12 เรื่อง
 
335
 
9 คน
3 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หนองแดง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
21 เมษายน 2558 หมอเมือง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 เมษายน 2558 น้ำพาง  
โรคแมลงศัตรูฟักทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำลาน  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
23 เมษายน 2558 น้ำปาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
20 เมษายน 2558 แม่จริม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพริกด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
2 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 บ้านฟ้า  
การตัดแต่งกิ่งมะขาม  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 เมษายน 2558 ป่าคาหลวง  
การผลิตสารไล่แมลงสมุนไพร สูตร พด.7 และเชื้อราไตรโคเดอน์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 เมษายน 2558 สวด  
การตัดแต่งกิ่งมะขาม  
ฝึกปฏิบัติ
34
สวนเกษตรกร  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
7 เมษายน 2558 บ้านพี้  
สาธิตการเก็บเกี่ยวมะละกอฮอลแลนด์  
สาธิต
40
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
144
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเก็บเกี่ยพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 สถาน  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 สันทะ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
205
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ปัว  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
1 - 10 เมษายน 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 24 เมษายน 2558 แงง  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
หอประชุมหมู่     
1 - 10 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
950
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
25
อบต.     
20 - 22 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การปฏิบัติดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 30 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 24 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  7 เมษายน 2558 อวน  
ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 เมษายน 2558 ไชยวัฒนา  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
13  13 - 17 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  27 - 30 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 เมษายน 2558 ภูคา  
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากาแฟ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  7 เมษายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดโรคในชาอัสสัม  
บรรยาย
50
หอประชุม     
17  1 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
18  2 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การผลิตปุ๋นอินทรีย์)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุม     
19  24 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
20  10 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
1691
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 ริม  
การเก็บเมล็ดพันธ์พริกไว้ใชเอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 เมษายน 2558 ป่าคา  
การเก็บเมล็ดพันธ์ข้าวไว้ทำพันธ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
22 เมษายน 2558 ผาตอ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
3 เมษายน 2558 ยม  
การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก)  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
23 เมษายน 2558 ตาลชุม  
การพัฒนาคณภาพลำไย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
27 เมษายน 2558 ศรีภูมิ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
18 เมษายน 2558 จอมพระ  
การเก็บเมล็ดพันธ์ข้าวไว้ทำพันธ์ปีต่อไป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 เมษายน 2558 แสนทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 เมษายน 2558 ท่าวังผา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  25 เมษายน 2558 ผาทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
300
 
6 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 กลางเวียง  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา  
8 เมษายน 2558 ขึ่ง  
การจัดการฟาร์ม  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 เมษายน 2558 ไหล่น่าน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 เมษายน 2558 ตาลชุม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
9 เมษายน 2558 นาเหลือง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
1 - 10 เมษายน 2558 ส้าน  
การให้นำ้  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 30 เมษายน 2558 ส้าน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 น้ำมวบ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 เมษายน 2558 น้ำปั้ว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัฒน์นรี ทาสม สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
10  8 เมษายน 2558 ยาบหัวนา  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
11  9 เมษายน 2558 ปงสนุก  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
12  8 เมษายน 2558 อ่ายนาไลย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  9 เมษายน 2558 ส้านนาหนองใหม่  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  8 เมษายน 2558 แม่ขะนิง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
15  1 - 10 เมษายน 2558 แม่สาคร  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  9 เมษายน 2558 จอมจันทร์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
17  1 - 9 เมษายน 2558 แม่สา  
การป้องกันกำจัดศตรูข้าว  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  9 เมษายน 2558 ทุ่งศรีทอง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
1145
 
9 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 งอบ  
จัดเวทีวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม  
ประชุม
60
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 เมษายน 2558 ทุ่งช้าง  
การเตรียมช่อดอกเงาะ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ทุ่งช้าง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอทุ่งช้าง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 เชียงกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
1 - 22 เมษายน 2558 เปือ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
23 เมษายน 2558 เชียงคาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
บ้านดอนแท่น     
22 เมษายน 2558 พระธาตุ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
2 เมษายน 2558 พญาแก้ว  
การวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านพูล     
2 เมษายน 2558 พระพุทธบาท  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ทุกหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
635
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 นาทะนุง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
24 เมษายน 2558 บ่อแก้ว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
21 เมษายน 2558 เมืองลี  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
22 เมษายน 2558 ปิงหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา (พริก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
6 เมษายน 2558 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 - 10 เมษายน 2558 พงษ์  
กาารจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
16 - 30 เมษายน 2558 พงษ์  
กาาจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 เมษายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 เมษายน 2558 ภูฟ้า  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 เมษายน 2558 ดงพญา  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 นาไร่หลวง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 ชนแดน  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ยอด  
ประชุมศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
7 เมษายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
149
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
อบต.  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
7 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลสด  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 15 อำเภอ
66 เรื่อง
9 วิธี
5849
 
40 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ป่าแดด  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษตรนพ ยามี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
17 เมษายน 2558 ป่าแงะ  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
17 เมษายน 2558 สันมะค่า  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ คำแสง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
17 เมษายน 2558 โรงช้าง  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ชัยวร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
17 เมษายน 2558 ศรีโพธิ์เงิน  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี วังมณี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
รวมอำเภอป่าแดด
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 กลางแดด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 นครสวรรค์ออก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 บางพระหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 พระนอน  
นัำหมักสมุนไพรและเมล็ดสะเดา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 วัดไทร  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ทับกฤช  
การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา ปั้นสุข สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
1 เมษายน 2558 พิกุล  
การทำข้าวนาปี และ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันนา เล็กวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10 เมษายน 2558 เกยไชย  
การทำข้าวนาปี และ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา ปั้นสุข สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
1 เมษายน 2558 ท่าไม้  
การทำข้าวนาปี และ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษดา ดาวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
15 เมษายน 2558 บางเคียน  
การทำข้าวนาปี และ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษดา ดาวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
20 เมษายน 2558 หนองกระเจา  
การปรับระบบการปลูกพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา ปั้นสุข สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
1 เมษายน 2558 พันลาน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริชาติ พุฒเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10 เมษายน 2558 โคกหม้อ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริชาติ พุฒเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10 เมษายน 2558 ไผ่สิงห์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันนา เล็กวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  20 เมษายน 2558 ฆะมัง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันนา เล็กวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
11  20 เมษายน 2558 ทับกฤชใต้  
การทำข้าวนาปี และ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริชาติ พุฒเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
รวมอำเภอชุมแสง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
330
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
20 เมษายน 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
24 เมษายน 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
8 เมษายน 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
17 เมษายน 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 เมษายน 2558 ลาดทิพรส  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดำเนิน ไผ่เทศ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
รวมอำเภอตาคลี
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 เมษายน 2558 ท่าตะโก  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 พนมรอก  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดูลย์ พรมลี้ สำนักงานอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 หัวถนน  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 สายลำโพง  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 วังมหากร  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
6 เมษายน 2558 ดอนคา  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
6 เมษายน 2558 ทำนบ  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
6 เมษายน 2558 พนมเศษ  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  6 เมษายน 2558 หนองหลวง  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
8 คน
5 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 โคกเดื่อ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมาพบ เล็กวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
17 เมษายน 2558 สำโรงชัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การป้องกันศัตรูพืช(ถั่วเขียว)  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางกมล ชังเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
28 เมษายน 2558 วังน้ำลัด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมานิตา จันทร์เศรษฐี สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
23 เมษายน 2558 ตะคร้อ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ลังกาพิน สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
21 เมษายน 2558 โพธิ์ประสาท  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกผักสมุนไพรปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุหงา เขียวขำ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
28 เมษายน 2558 วังข่อย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตะวัน จินะรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
29 เมษายน 2558 นาขอม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรยุทธ นันทสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
24 เมษายน 2558 ไพศาลี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดทำบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญฉวี ปั้นศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
รวมอำเภอไพศาลี
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
320
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เขาทอง  
การบริหารจัดการกลุ่ม อกม. ตำบลเขาทอง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพยุหะคีรี
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
12
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 ลาดยาว  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมล แสนแปง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 ห้วยน้ำหอม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 วังม้า  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 วังเมือง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 สร้อยละคร  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
30 เมษายน 2558 มาบแก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
17 เมษายน 2558 หนองยาว  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา เย็นตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
30 เมษายน 2558 หนองนมวัว  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา เย็นตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
17 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสอาด อินตาหรม สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
10  30 เมษายน 2558 เนินขี้เหล็ก  
การติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสอาด อินตาหรม สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
11  19 เมษายน 2558 ศาลเจ้าไก่ต่อ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมล แสงแปง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
12  30 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การผลิตฝรั่งกิมจู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
รวมอำเภอลาดยาว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
1700
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ตากฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
3 เมษายน 2558 สุขสำราญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
28 เมษายน 2558 หนองพิกุล  
การเพิ่มผลผลิตโดยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
8 เมษายน 2558 อุดมธัญญา  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
9 เมษายน 2558 อุดมธัญญา  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ  
ประชุม
40
ศูนย์ฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
รวมอำเภอตากฟ้า
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 แม่วงก์  
การทำปุ๋ยหมักอัดเม็ด  
บรรยาย
48
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายวันโชค วงษ์มี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
21 เมษายน 2558 แม่เล่ย์  
การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ กับถั่วเขียว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพันธ์ ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
21 เมษายน 2558 แม่เล่ย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวินัย ทองชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
20 เมษายน 2558 วังซ่าน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสาธิต อินทรทัศน์ อินทรทัศน์  
9 เมษายน 2558 เขาชนกัน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ นาดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
รวมอำเภอแม่วงก์
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
228
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 แม่เปิน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพู่ บุญรอดกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน 
รวมอำเภอแม่เปิน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 11 อำเภอ
39 เรื่อง
5 วิธี
3540
 
39 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
7 เมษายน 2558 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
8 เมษายน 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 เมษายน 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 เมษายน 2558 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  17 เมษายน 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  20 เมษายน 2558 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  21 เมษายน 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  22 เมษายน 2558 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
207
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
7 เมษายน 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
9 เมษายน 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
17 เมษายน 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
18 เมษายน 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
20 เมษายน 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
24 เมษายน 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  9 เมษายน 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
7 คน
3 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 สว่างอารมณ์  
การบริหารกองทุนข้าวชุมชน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
8 - 9 เมษายน 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
20 - 21 เมษายน 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 10 เมษายน 2558 ไผ่เขียว  
การใช้ระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 เมษายน 2558 บ่อยาง  
การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 หนองยาง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 หนองนางนวล  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 - 20 เมษายน 2558 หนองสรวง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 อุทัยเก่า  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งโพ  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งพง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขาบางแกรก  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขากวางทอง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
960
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 หนองขาหย่าง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หนองไผ่  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 ดอนกลอย  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 เมษายน 2558 ห้วยรอบ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 ท่าโพ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 หมกแถว  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ดงขวาง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 เมษายน 2558 ทัพหลวง  
ปลูกอ้อย  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 คอกควาย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 เมษายน 2558 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
1 เมษายน 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 แก่นมะกรูด  
ปลูกกระหล่่ำปลู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หนองจอก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  7 เมษายน 2558 บ้านบึง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  3 เมษายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  9 เมษายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  28 เมษายน 2558 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
535
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ลานสัก  
การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 เมษายน 2558 ประดู่ยืน  
การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
3 เมษายน 2558 ป่าอ้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
22 เมษายน 2558 ระบำ  
การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 เมษายน 2558 น้ำรอบ  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
23 เมษายน 2558 ทุ่งนางาม  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
4 คน
2 หน่วยงาน
30 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ทองหลาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
9 เมษายน 2558 ห้วยคต  
การป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
2602
 
34 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน