สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 เมษายน 2560 โนนไทย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 20 เมษายน 2560 ด่านจาก  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 22 เมษายน 2560 กำปัง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 24 เมษายน 2560 สำโรง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 23 เมษายน 2560 ค้างพลู  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 23 เมษายน 2560 บ้านวัง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 23 เมษายน 2560 บัลลังก์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 23 เมษายน 2560 สายออ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 22 เมษายน 2560 ถนนโพธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 25 เมษายน 2560 มะค่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
500
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2560 คอนสวรรค์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
24 เมษายน 2560 ยางหวาย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
27
อบต.  นางทองวิลัย พิทักษ์ชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
20 เมษายน 2560 ช่องสามหมอ  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 เมษายน 2560 โนนสะอาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 เมษายน 2560 ห้วยไร่  
การดูแลรักษามันสำปะหลังและโรคแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 เมษายน 2560 บ้านโสก  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ เทวา สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 เมษายน 2560 โคกมั่งงอย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
24 เมษายน 2560 หนองขาม  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
24 - 27 เมษายน 2560 ศรีสำราญ  
การผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
367
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
367
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2560 บุ่ง  
โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการปลูกยูคาลิปตัส  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 เมษายน 2560 ไก่คำ  
โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการปลูกยูคาลิปตัส  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 เมษายน 2560 นาจิก  
โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการปลูกยูคาลิปตัส  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 เมษายน 2560 ปลาค้าว  
โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการปลูกยูคาลิปตัส  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 เมษายน 2560 เหล่าพรวน  
โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการปลูกยูคาลิปตัส  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 19 เมษายน 2560 ชานุมาน  
การเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 เมษายน 2560 โคกสาร  
การปลูกผักปลอดสารพิษริมฝั่งโขง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 เมษายน 2560 คำเขื่อนแก้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 14 เมษายน 2560 โคกก่ง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษริมฝั่งโขง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 เมษายน 2560 ป่าก่อ  
การเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
1125
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 เมษายน 2560 หนองข่า  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศรี ศรีแนน
11 เมษายน 2560 หนองข่า  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศรี ศรีแนน
7 เมษายน 2560 หนองข่า  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศรี ศรีแนน
4 เมษายน 2560 คำโพน  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายใหม่ กำไมล์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุราชวงศา 
26 เมษายน 2560 นาหว้า  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายใหม่ กำไมล์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุราชวงศา 
5 เมษายน 2560 ลือ  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
24 เมษายน 2560 ลือ  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
25 เมษายน 2560 ลือ  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
19 เมษายน 2560 ห้วย  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
10  18 เมษายน 2560 ห้วย  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
11  12 เมษายน 2560 ห้วย  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12  1 - 30 เมษายน 2560 โนนงาม  
การปลูกและการดูแล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
13  20 เมษายน 2560 นาป่าแซง  
การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 เมษายน 2560 หัวตะพาน  
การปลูกพืชอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
4 เมษายน 2560 คำพระ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
4 เมษายน 2560 เค็งใหญ่  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
4 เมษายน 2560 หนองแก้ว  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
4 เมษายน 2560 โพนเมืองน้อย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
5 เมษายน 2560 สร้างถ่อน้อย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
5 เมษายน 2560 จิกดู่  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
5 เมษายน 2560 รัตนวารี  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอหัวตะพาน
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 4 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
2505
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 เมษายน 2560 ฟากท่า  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
11 เมษายน 2560 สองคอน  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
1 เมษายน 2560 บ้านเสี้ยว  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
18 เมษายน 2560 สองห้อง  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
100
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 เมษายน 2560 ในเวียง  
การทำแหนมหมู  
เสวนา
5
บ้านเชียงแข็ง  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
28 เมษายน 2560 บ่อ  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
อบต.  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
26 เมษายน 2560 ผาสิงห์  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
กลุ่มผักปลอดภัยฯ  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 30 เมษายน 2560 ไชยสถาน  
การหว่านปอเทืองเพื่อบำรุงดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
แปลงเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
5 เมษายน 2560 ถืมตอง  
การเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
แปลงเกษตรกร  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 11 เมษายน 2560 เรือง  
การดูแลรักษาระยะช่อ  
บรรยาย
22
แปลงไร่นา  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 - 26 เมษายน 2560 นาซาว  
การดูแลรักษาระยะติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
แปลงเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
20 เมษายน 2560 ดู่ใต้  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่าใช้ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 21 เมษายน 2560 กองควาย  
การดูแลรักษาระยะติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  18 - 19 เมษายน 2560 สวก  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
11  1 - 29 เมษายน 2560 สะเนียน  
การผลิตสมุนไพรสกัดไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุม  นายอภิสิทธิ์ พันธชาติ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
763
 
9 คน
4 หน่วยงาน
10 เมษายน 2560 หนองแดง  
การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงหม่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศพก.อ.แม่จริม  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
17 เมษายน 2560 หมอเมือง  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมบ้านทุ่งกวาง  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
11 เมษายน 2560 น้ำพาง  
แมลงศัตรูฟักทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านน้ำลาน  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 เมษายน 2560 น้ำปาย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
3 เมษายน 2560 แม่จริม  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมบ้านนาหมัน  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 บ้านฟ้า  
การเฝ้าระวังโรคแมลง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 นาน้อย  
โรคและแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 เมษายน 2560 เชียงของ  
การเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 เมษายน 2560 ศรีษะเกษ  
โรคและแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2560 สถาน  
โรคและแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2560 สันทะ  
การเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2560 บัวใหญ่  
การเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 เมษายน 2560 น้ำตก  
การเก็บตัวอย่างดิน และการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 - 21 เมษายน 2560 ปัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางวราภรณ์ หมื่นอาภัย สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
10 เมษายน 2560 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์     
27 เมษายน 2560 สถาน  
การทำมะยมเชื่อม  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
20 เมษายน 2560 สถาน  
การทำมะยมเชื่อม  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
27 เมษายน 2560 ศิลาแลง  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
28 เมษายน 2560 ศิลาเพชร  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
4 เมษายน 2560 อวน  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 21 เมษายน 2560 ไชยวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางวราภรณ์ หมื่นอาภัย สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
11 เมษายน 2560 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 เมษายน 2560 ภูคา  
การจัดการศัตรูพืชในอโวกาโด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
11  5 เมษายน 2560 สกาด  
การตัดแต่งกิ่งชา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
12  5 เมษายน 2560 ป่ากลาง  
การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 เมษายน 2560 วรนคร  
การทำมะยมเชื่อม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
14  28 เมษายน 2560 วรนคร  
การทำมะยมเชื่อม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
608
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 ริม  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 เมษายน 2560 ป่าคา  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
10 เมษายน 2560 ผาตอ  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
21 เมษายน 2560 ยม  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
25
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
7 เมษายน 2560 ตาลชุม  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
5 เมษายน 2560 ศรีภูมิ  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวตรีนุช เขียวดี  
20 เมษายน 2560 จอมพระ  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
17 เมษายน 2560 แสนทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
18 เมษายน 2560 ท่าวังผา  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  20 เมษายน 2560 ผาทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชวน เจดีย์วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2560 ปอน  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ โยระภัตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 เมษายน 2560 นาทะนุง  
การใช้วัสดุทางการเกษตรจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 เมษายน 2560 บ่อแก้ว  
การป้องกันโรคเหี่ยวเขียวในพริก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
4 เมษายน 2560 เมืองลี  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
17 เมษายน 2560 ปิงหลวง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
119
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 ดู่พงษ์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
7 เมษายน 2560 ดู่พงษ์  
ทฤษฎีใหม่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศพก.  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
4 - 5 เมษายน 2560 ดู่พงษ์  
อารักขาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
71
ศพก  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
10 เมษายน 2560 ดู่พงษ์  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 เมษายน 2560 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริกุล บุญปก สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
4 เมษายน 2560 ป่าแลวหลวง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริกุล บุญปก สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
5 - 7 เมษายน 2560 ป่าแลวหลวง  
ทฤษฎีใหม่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริกุล บุญปก สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 เมษายน 2560 พงษ์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
11 - 12 เมษายน 2560 พงษ์  
ทฤษภีใหม่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
10  6 เมษายน 2560 พงษ์  
อารักขาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
440
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 บ่อเกลือเหนือ  
การลดการเผาพื้นที่เกษตร  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาวธราพร ยืนยงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
3 เมษายน 2560 บ่อเกลือใต้  
แปรรูปข้าวสาลี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 เมษายน 2560 ภูฟ้า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 เมษายน 2560 ดงพญา  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 เมษายน 2560 นาไร่หลวง  
การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 เมษายน 2560 ชนแดน  
การสร้างมูลของวัตถุดิบของกลุ่ม  
เสวนา
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
3 เมษายน 2560 ยอด  
การสร้างเครือข่ายเพื่อโอกาสในการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
80
ศพก.อ.สองแคว  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
1 เมษายน 2560 ยอด  
การพัฒนาคุณภาพมะนาวตำบลยอดเพื่อการขยายฐานการผลิต  
ประชุม
15
ศพก.อ.สองแคว  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
195
 
3 คน
3 หน่วยงาน
12 เมษายน 2560 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
10 เมษายน 2560 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.นาปัง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 เมษายน 2560 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.น้ำแก่น  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 เมษายน 2560 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.น้ำเกี๋ยน  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 เมษายน 2560 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.เมืองจัง  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
10 เมษายน 2560 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ท่าน้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
12 เมษายน 2560 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ฝายแก้ว  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
130
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 12 อำเภอ
50 เรื่อง
5 วิธี
3020
 
40 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 เมษายน 2560 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 เมษายน 2560 ฝายนาแซง  
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 เมษายน 2560 หนองสว่าง  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
20
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 เมษายน 2560 น้ำเฮี้ย  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 เมษายน 2560 สักหลง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 เมษายน 2560 น้ำก้อ  
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 เมษายน 2560 ปากช่อง  
อารักขาพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 เมษายน 2560 น้ำชุน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 เมษายน 2560 หนองไขว่  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  7 เมษายน 2560 ลานบ่า  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  5 เมษายน 2560 บุ่งคล้า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  27 เมษายน 2560 บุ่งน้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  11 เมษายน 2560 บ้านกลาง  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  12 เมษายน 2560 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  27 เมษายน 2560 บ้านไร่  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  21 เมษายน 2560 บ้านหวาย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
16  ตำบล
11 เรื่อง
 
680
 
9 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
680
 
9 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 เมษายน 2560 ท่ามะขาม  
Gap  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
18 เมษายน 2560 ท่ามะขาม  
Gap  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
1 เมษายน 2560 ลาดหญ้า  
เกษตรทฤษีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
27 เมษายน 2560 วังด้ง  
ทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 เมษายน 2560 ช่องสะเดา  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
6
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 เมษายน 2560 หนองหญ้า  
การปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
24 เมษายน 2560 บ้านเก่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
60
แปลงทฤษฏีใหม่  นายชยุติ โสไกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12 เมษายน 2560 วังเย็น  
การปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
206
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 เมษายน 2560 ลุ่มสุ่ม  
การผลิตพืชตระกูลถั่ว และพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายอนุชิต ชมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 เมษายน 2560 ท่าเสา  
การปลูกปอเทืองบำรุงดินในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
18 เมษายน 2560 สิงห์  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
25 เมษายน 2560 ไทรโยค  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
25 เมษายน 2560 วังกระแจะ  
การแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
5 เมษายน 2560 ศรีมงคล  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
25 เมษายน 2560 บ้องตี้  
การผลิตพืชตระกูลถั่ว และพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
175
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 เมษายน 2560 นาสวน  
การดูแลรักษาผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
4 เมษายน 2560 ด่านแม่แฉลบ  
การดูแลผลผลิตช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
5 เมษายน 2560 หนองเป็ด  
การดูแลรักษาผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
11 เมษายน 2560 ท่ากระดาน  
การดูแลรักษาผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
11 เมษายน 2560 เขาโจด  
การดูแลรักษาผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
20 เมษายน 2560 แม่กระบุง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 - 12 เมษายน 2560 พงตึก  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 12 เมษายน 2560 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 12 เมษายน 2560 ดอนชะเอม  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 12 เมษายน 2560 ท่าไม้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 28 เมษายน 2560 ตะคร้ำเอน  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร     
18 - 28 เมษายน 2560 ท่ามะกา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 12 เมษายน 2560 ท่าเรือ  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
ชุมชนตะคร้ำเอน     
18 - 28 เมษายน 2560 โคกตะบอง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 28 เมษายน 2560 ดอนขมิ้น  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 12 เมษายน 2560 อุโลกสี่หมื่น  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 12 เมษายน 2560 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 12 เมษายน 2560 พระแท่น  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 28 เมษายน 2560 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 - 12 เมษายน 2560 แสนตอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 - 28 เมษายน 2560 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 - 28 เมษายน 2560 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 - 28 เมษายน 2560 หนองลาน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
1910
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 เมษายน 2560 เลาขวัญ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
20 เมษายน 2560 หนองโสน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
27 เมษายน 2560 หนองประดู่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
ประชุม
31
ศาลาวัด  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
5 เมษายน 2560 หนองปลิง  
การใช้พีจีพีอาร์  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
25 เมษายน 2560 หนองนกแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
27 เมษายน 2560 ทุ่งกระบ่ำ  
การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
19 เมษายน 2560 หนองฝ้าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
246
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 5 อำเภอ
23 เรื่อง
2 วิธี
2637
 
18 คน
7 หน่วยงาน