สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2559 บางไทร  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 บางพลี  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 สนามชัย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 บ้านแป้ง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 หน้าไม้  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 บางยี่โท  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 แคออก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 แคตก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2559 ช่างเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 ตุลาคม 2559 กระแชง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ตุลาคม 2559 บ้านกลึง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ตุลาคม 2559 ช้างน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ตุลาคม 2559 ห่อหมก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 ตุลาคม 2559 ไผ่พระ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ตุลาคม 2559 กกแก้วบูรพา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 ตุลาคม 2559 ไม้ตรา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 ตุลาคม 2559 บ้านม้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 ตุลาคม 2559 บ้านเกาะ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 ตุลาคม 2559 ราชคราม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 ตุลาคม 2559 ช้างใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 ตุลาคม 2559 โพแตง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 ตุลาคม 2559 เชียงรากน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 ตุลาคม 2559 โคกช้าง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2559 คานหาม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2559 บ้านช้าง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 ตุลาคม 2559 สามบัณฑิต  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2559 บ้านหีบ  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2559 หนองไม้ซุง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 ตุลาคม 2559 อุทัย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 ตุลาคม 2559 เสนา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
7 ตุลาคม 2559 หนองน้ำส้ม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
7 ตุลาคม 2559 โพสาวหาญ  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  7 ตุลาคม 2559 ธนู  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  12 ตุลาคม 2559 ข้าวเม่า  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59/60  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
7 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
808
 
7 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 ตุลาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
4 ตุลาคม 2559 โก่งธนู  
ปรับลดพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
12 ตุลาคม 2559 เขาพระงาม  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2559 เขาสามยอด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12 ตุลาคม 2559 โคกกะเทียม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 ตุลาคม 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 ตุลาคม 2559 โคกตูม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 ตุลาคม 2559 งิ้วราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 ตุลาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  14 ตุลาคม 2559 ตะลุง  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 ตุลาคม 2559 ท่าแค  
การใช้ปุ่ย  
บรรยาย
45
ศาลาวัด     
12  5 ตุลาคม 2559 ท่าศาลา  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  7 ตุลาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  12 ตุลาคม 2559 บางขันหมาก  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
15  5 ตุลาคม 2559 บ้านข่อย  
การลดพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
16  13 ตุลาคม 2559 ป่าตาล  
การจัดการศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
17  5 ตุลาคม 2559 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  12 ตุลาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  7 ตุลาคม 2559 สี่คลอง  
การลดพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
100
สภาตำบล  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
19  ตำบล
13 เรื่อง
 
950
 
8 คน
4 หน่วยงาน
18 ตุลาคม 2559 พัฒนานิคม  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 ตุลาคม 2559 ช่องสาริกา  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ประชารัฐ  
บรรยาย
55
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ตุลาคม 2559 มะนาวหวาน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ม.1-8  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ตุลาคม 2559 ดีลัง  
ตรวจสอบแปลงปลูกพืช  
บรรยาย
670
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 ตุลาคม 2559 โคกสลุง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
20
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
20 ตุลาคม 2559 ชอนน้อย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
28
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ตุลาคม 2559 หนองบัว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ม.1-11  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ตุลาคม 2559 ห้วยขุนราม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ม.1-11  นางสาวพรทิวา คล้ายเดช สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 ตุลาคม 2559 น้ำสุด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
1018
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2559 หนองแขม  
แนะนำการเก็บข้าวโพดถูกวิธี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 ตุลาคม 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ตุลาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดโรคเนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2559 ห้วยหิน  
การบำรุงรักษาต้นให้มีผลผลิตสม่ำเสมอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ตุลาคม 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ตุลาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ตุลาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2559 ท่าวุ้ง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2559 บางคู้  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 บางลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 บางงา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2559 โคกสลุด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 เขาสมอคอน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ตุลาคม 2559 หัวสำโรง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2559 ลาดสาลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 ตุลาคม 2559 บ้านเบิก  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 ตุลาคม 2559 มุจลินท์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
830
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13 ตุลาคม 2559 บ้านทราย  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
18 ตุลาคม 2559 บ้านกล้วย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ตุลาคม 2559 ดงพลับ  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 ตุลาคม 2559 บ้านชี  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 ตุลาคม 2559 พุคา  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 ตุลาคม 2559 หินปัก  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21 ตุลาคม 2559 บางพึ่ง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 ตุลาคม 2559 หนองทรายขาว  
จีเอพี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  18 ตุลาคม 2559 บางกะพี้  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  12 ตุลาคม 2559 หนองเต่า  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  14 ตุลาคม 2559 โพนทอง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  21 ตุลาคม 2559 บางขาม  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  14 ตุลาคม 2559 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  12 ตุลาคม 2559 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  11 ตุลาคม 2559 หนองกระเบียน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  21 ตุลาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  18 ตุลาคม 2559 มหาสอน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  11 ตุลาคม 2559 เชียงงา  
ข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  12 ตุลาคม 2559 หนองเมือง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  21 ตุลาคม 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
5 เรื่อง
 
580
 
10 คน
4 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2559 ท่าหลวง  
การปลูกอ้อยอินทรีย์การปลูกอ้อยแปลงใหญ่  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 ตุลาคม 2559 แก่งผักกูด  
การปลูกอ้อยอินทรีย์การปลูกอ้อยแปลงใหญ่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
4 ตุลาคม 2559 ซับจำปา  
การดูแลรักษาการป้องกันกำจัดโรคโคนเน่า  
บรรยาย
25
อบต.  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 ตุลาคม 2559 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาการป้องกันกำจัดโรคโคนเน่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 ตุลาคม 2559 หัวลำ  
เตรียมความพร้อมรับปัญหาอุทกภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
125
 
3 คน
3 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2559 สระโบสถ์  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 ตุลาคม 2559 มหาโพธิ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 - 8 ตุลาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 ตุลาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
14 ตุลาคม 2559 นิยมชัย  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 8 อำเภอ
33 เรื่อง
2 วิธี
4303
 
33 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2559 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2559 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 ตุลาคม 2559 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรนันท์ ขันอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 
12 ตุลาคม 2559 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 ตุลาคม 2559 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
11 ตุลาคม 2559 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
205
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2559 หนองแสง  
การรักษาโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ตำบลหนองแสง  นายประชา อินทแก้วภะเนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
16 ตุลาคม 2559 แสงสว่าง  
การรักษาโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ตำบลแสงสว่าง  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
15 ตุลาคม 2559 นาดี  
การดูแลโรคข้าวและแมลง  
บรรยาย
40
ตำบลนาดี  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
15 ตุลาคม 2559 ทับกุง  
การดูแลรักษาโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ทับกุง  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
365
 
7 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2559 แม่ลาน้อย  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐ์พณิชา สุภานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
10 ตุลาคม 2559 แม่ลาหลวง  
การป้องกันโรคและแมลงในแปลงข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
3 ตุลาคม 2559 ท่าผาปุ้ม  
การป้องกันโรคและแมลงในแปลงข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ จินดาหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 
19 ตุลาคม 2559 แม่โถ  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
10 ตุลาคม 2559 ห้วยห้อม  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
19 ตุลาคม 2559 แม่นาจาง  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
12 ตุลาคม 2559 สันติคีรี  
การป้องกันโรคและแมลงในข้าวนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
12 ตุลาคม 2559 ขุนแม่ลาน้อย  
การป้องกันโรคและแมลงในข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
รวมอำเภอแม่ลาน้อย
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
330
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
330
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2559 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
4 ตุลาคม 2559 สะแกกรัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ตุลาคม 2559 ดอนขวาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 ตุลาคม 2559 หาดทนง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 ตุลาคม 2559 เกาะเทโพ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 ตุลาคม 2559 ท่าซุง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 ตุลาคม 2559 หนองแก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 ตุลาคม 2559 โนนเหล็ก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 ตุลาคม 2559 หนองเต่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  18 ตุลาคม 2559 หนองไผ่แบน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  20 ตุลาคม 2559 หนองพังค่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  25 ตุลาคม 2559 ทุ่งใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  27 ตุลาคม 2559 เนินแจง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
208
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 ตุลาคม 2559 หนองฉาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2559 หนองยาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2559 หนองนางนวล  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2559 หนองสรวง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2559 บ้านเก่า  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2559 อุทัยเก่า  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 15 ตุลาคม 2559 ทุ่งโพ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมลฑิราลัย กันยาประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2559 ทุ่งพง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2559 เขาบางแกรก  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาภรณ์ แตงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 ตุลาคม 2559 เขากวางทอง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
3300
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
3508
 
12 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 ตุลาคม 2559 วัดป่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
27 ตุลาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
การผลิตบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 ตุลาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 ตุลาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 ตุลาคม 2559 บ้านกลาง  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ตุลาคม 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ตุลาคม 2559 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
28 ตุลาคม 2559 ปากดุก  
การผลิตบิวเบอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
331
 
5 คน
2 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การผลิตยูเรียอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ตุลาคม 2559 แคมป์สน  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
14 ตุลาคม 2559 เขาค้อ  
การผลิตปุ๋ยยูเรียอินทรีย์  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
13 ตุลาคม 2559 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 ตุลาคม 2559 สะเดาะพง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
21 ตุลาคม 2559 หนองแม่นา  
การปบลูกกล้วยหอมทอง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
14 ตุลาคม 2559 เข็กน้อย  
การแปรรูปเห็ดหลินจือ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
265
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
596
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 ตุลาคม 2559 ท่ามะขาม  
การผลิตเชื้อ BT  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 ตุลาคม 2559 ช่องสะเดา  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2559 ลุ่มสุ่ม  
การปลูกน้อยน่าเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 ตุลาคม 2559 ท่าเสา  
การพัฒนาระบบน้ำในข้าวโพดรับประทานฝักสด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
12 ตุลาคม 2559 สิงห์  
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 ตุลาคม 2559 ไทรโยค  
การทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 ตุลาคม 2559 วังกระแจะ  
ลดความเสี่ยงศัตรูพืช  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
13 ตุลาคม 2559 ศรีมงคล  
การป้องกันและกำจัดศรัตรูพืชในอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 ตุลาคม 2559 บ้องตี้  
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
150
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 - 7 ตุลาคม 2559 นาสวน  
แนะนำการอารักขา  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
4 ตุลาคม 2559 ด่านแม่แฉลบ  
การบำรุงรักษาและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
5 ตุลาคม 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการดูแลผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
7 ตุลาคม 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการดูแลผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม   นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
11 - 12 ตุลาคม 2559 เขาโจด  
แนะนำการดูแลรักษาและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
18 ตุลาคม 2559 แม่กระบุง  
ดูแลรักษาผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 ตุลาคม 2559 พงตึก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 ตุลาคม 2559 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 ตุลาคม 2559 ดอนชะเอม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 ตุลาคม 2559 ท่าไม้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 ตุลาคม 2559 ตะคร้ำเอน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 ตุลาคม 2559 ท่ามะกา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 ตุลาคม 2559 ท่าเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
17 - 28 ตุลาคม 2559 โคกตะบอง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 ตุลาคม 2559 ดอนขมิ้น  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 14 ตุลาคม 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 14 ตุลาคม 2559 เขาสามสิบหาบ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 14 ตุลาคม 2559 พระแท่น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 28 ตุลาคม 2559 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 - 28 ตุลาคม 2559 แสนตอ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 - 28 ตุลาคม 2559 สนามแย้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  3 - 14 ตุลาคม 2559 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  17 - 28 ตุลาคม 2559 หนองลาน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
2035
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2559 หนองลู  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2559 ปรังเผล  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2559 ไล่โว่  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2559 พนมทวน  
การดูแลรักษาโรคแมลงในข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 ตุลาคม 2559 หนองโรง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
1 ตุลาคม 2559 รางหวาย  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
12 ตุลาคม 2559 หนองสาหร่าย  
การดูแลรักษาโรคแมลงในข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
6 ตุลาคม 2559 ดอนตาเพชร  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
108
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 ตุลาคม 2559 เลาขวัญ  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์     
26 ตุลาคม 2559 หนองโสน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
28 ตุลาคม 2559 หนองประดู่  
การขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 ตุลาคม 2559 หนองปลิง  
การขยายเชื้อบิวเวอเรียน้ำ  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์     
12 ตุลาคม 2559 หนองนกแก้ว  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
ประชุม
20
อบต.     
27 ตุลาคม 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
25 ตุลาคม 2559 หนองฝ้าย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
245
 
2 คน
1 หน่วยงาน
11 ตุลาคม 2559 หนองปรือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
19 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
20 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
21 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
25 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
26 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
27 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
28 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
10  31 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
11  17 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
12  14 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
13  13 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
14  12 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
15  11 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
16  10 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
17  5 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
18  6 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
19  5 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
20  4 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
21  3 ตุลาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  13 ตุลาคม 2559 สมเด็จเจริญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 8 อำเภอ
32 เรื่อง
3 วิธี
3318
 
16 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ตุลาคม 2559 กระบี่น้อย  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
12 ตุลาคม 2559 อ่าวนาง  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
14
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
26 ตุลาคม 2559 หนองทะเล  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำกระดาษจากใยสับปะรด  
ประชุม
14
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
44
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
44
 
1 คน
1 หน่วยงาน