สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 พฤษภาคม 2558 ไม้ดัด  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 พฤษภาคม 2558 เชิงกลัด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 พฤษภาคม 2558 โพชนไก่  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 พฤษภาคม 2558 แม่ลา  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
26 พฤษภาคม 2558 บ้านจ่า  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 พฤษภาคม 2558 พักทัน  
การวิเคราะห์ดิน  
เสวนา
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 พฤษภาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 พฤษภาคม 2558 สระแจง  
ลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  14 พฤษภาคม 2558 สระแจง  
แผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
219
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 วิหารขาว  
การเตรียมดิน,เมล็ดพันธุ์  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
14
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2558 อินทร์บุรี  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2558 ประศุก  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงนาสมาชิกศูนย์ข้าว  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2558 ทับยา  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงนาสมาชิกศูนย์ข้าว  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 พฤษภาคม 2558 งิ้วราย  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 - 14 พฤษภาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
6 - 20 พฤษภาคม 2558 ท่างาม  
การปลูกข้าวโดยวิธีหยอด  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
12 พฤษภาคม 2558 น้ำตาล  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 - 15 พฤษภาคม 2558 ทองเอน  
การเตรียมดินและการจัดการโรคแมลง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
20 - 30 พฤษภาคม 2558 ห้วยชัน  
การปลูกผัก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  14 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
880
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
15 เรื่อง
4 วิธี
1113
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ท่าแยก  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ท่าเกษม  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 สระขวัญ  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19 - 21 พฤษภาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
22 พฤษภาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
21 พฤษภาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 พฤษภาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  22 พฤษภาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  22 พฤษภาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  19 - 21 พฤษภาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  19 - 21 พฤษภาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  22 พฤษภาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  22 พฤษภาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  19 - 21 พฤษภาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  22 พฤษภาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  19 พฤษภาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  22 พฤษภาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  22 พฤษภาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  22 พฤษภาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  22 พฤษภาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  22 พฤษภาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  19 - 21 พฤษภาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  19 - 21 พฤษภาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  22 พฤษภาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
32  22 พฤษภาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
6 คน
3 หน่วยงาน
11 - 15 พฤษภาคม 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
25 - 29 พฤษภาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  25 - 29 พฤษภาคม 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
2340
 
15 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ศรีสุทโธ  
การตกกล้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12 พฤษภาคม 2558 บ้านดุง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
22 พฤษภาคม 2558 ดงเย็น  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
27 พฤษภาคม 2558 โพนสูง  
การทำแปลงผลิตเมล็ดข้าว กข6  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
22 พฤษภาคม 2558 อ้อมกอ  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
8 พฤษภาคม 2558 บ้านจันทน์  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
28 พฤษภาคม 2558 บ้านชัย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
27 พฤษภาคม 2558 นาไหม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
19 พฤษภาคม 2558 ถ่อนนาลับ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  27 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  12 พฤษภาคม 2558 บ้านม่วง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  20 พฤษภาคม 2558 บ้านตาด  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  22 พฤษภาคม 2558 นาคำ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
605
 
10 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
7 เรื่อง
1 วิธี
605
 
10 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 ในเมือง  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 นาทราย  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 นาราชควาย  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 กุรุคุ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 บ้านผึ้ง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 อาจสามารถ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 ขามเฒ่า  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 บ้านกลาง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 ท่าค้อ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
10  1 พฤษภาคม 2558 คำเตย  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
11  1 พฤษภาคม 2558 หนองญาติ  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
12  1 พฤษภาคม 2558 ดงขวาง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
13  1 พฤษภาคม 2558 วังตามัว  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
14  1 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ตาก  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2558 โนนตาล  
กาววางนการผลิตสับปะรด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
จุดถ่ายทอ  นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 นาหว้า  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 พฤษภาคม 2558 นางัว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 พฤษภาคม 2558 บ้านเสียว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 พฤษภาคม 2558 นาคูณใหญ่  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 พฤษภาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 พฤษภาคม 2558 ท่าเรือ  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 นาทม  
โครงการ GAP ข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ภุดีทิพย์ สำนักเกษตรอำเภอนาทม 
20 พฤษภาคม 2558 หนองซน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
1 พฤษภาคม 2558 ดอนเตย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 4 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
1020
 
4 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 สง่าบ้าน  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
26 พฤษภาคม 2558 ป่าลาน  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18 - 29 พฤษภาคม 2558 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
540
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 28 พฤษภาคม 2558 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
252
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11 - 29 พฤษภาคม 2558 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
360
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
154
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 29 พฤษภาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
325
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  18 - 29 พฤษภาคม 2558 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3731
 
8 คน
3 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 สันทรายหลวง  
การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 3 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
3871
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 ฟากท่า  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
15 พฤษภาคม 2558 สองคอน  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
22 พฤษภาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
18 พฤษภาคม 2558 สองห้อง  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 ห้วยแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรเจิด บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 
20 พฤษภาคม 2558 ดงเจน  
การปรังปรุงบำรุงดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรเพ็ญ ฑิตานุรักษ์ สนง.เกษตรกิ่งอำเภอภูกามยาว 
27 พฤษภาคม 2558 แม่อิง  
การปรังปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรเจิด บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 
รวมอำเภอภูกามยาว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพะเยา 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
300
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงคะน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 พฤษภาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การห่อผลมะม่วง, การใช้สารเคมี, การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
27 พฤษภาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การเตรียมการก่อนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 พฤษภาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การเตรียมการก่อนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
2 คน
1 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 พฤษภาคม 2558 ฝายนาแซง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 พฤษภาคม 2558 หนองสว่าง  
การบริหารจัดการของกลุ่มศูนย์ข้าวฯ  
บรรยาย
40
กลุ่มศูนย์ข้าวฯ  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 พฤษภาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 พฤษภาคม 2558 สักหลง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 พฤษภาคม 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 พฤษภาคม 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 พฤษภาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
6 พฤษภาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  21 พฤษภาคม 2558 น้ำก้อ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  15 พฤษภาคม 2558 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  22 พฤษภาคม 2558 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  6 พฤษภาคม 2558 หนองไขว่  
การใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  15 พฤษภาคม 2558 ลานบ่า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  22 พฤษภาคม 2558 บุ่งคล้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  29 พฤษภาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  12 พฤษภาคม 2558 บ้านกลาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  27 พฤษภาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  26 พฤษภาคม 2558 ปากดุก  
พืช GAP  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  7 พฤษภาคม 2558 บ้านหวาย  
การใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
12 เรื่อง
 
810
 
10 คน
1 หน่วยงาน
28 พฤษภาคม 2558 ศรีเทพ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 พฤษภาคม 2558 ศรีเทพ  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
28 พฤษภาคม 2558 สระกรวด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 พฤษภาคม 2558 สระกรวด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
20 พฤษภาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
6 พฤษภาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
20 พฤษภาคม 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมแปลงก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 พฤษภาคม 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมแปลงก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 พฤษภาคม 2558 ประดู่งาม  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
385
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
19 พฤษภาคม 2558 แคมป์สน  
การผลิตสารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 พฤษภาคม 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 พฤษภาคม 2558 ริมสีม่วง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
12 พฤษภาคม 2558 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
25 เรื่อง
2 วิธี
1490
 
19 คน
4 หน่วยงาน