สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การป้องกันกำจีดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
18 สิงหาคม 2559 กกโก  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 - 11 สิงหาคม 2559 โก่งธนู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
10 สิงหาคม 2559 เขาพระงาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11 สิงหาคม 2559 เขาสามยอด  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
24 สิงหาคม 2559 โคกกะเทียม  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 สิงหาคม 2559 โคกลำพาน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 สิงหาคม 2559 โคกตูม  
ศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 31 สิงหาคม 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 สิงหาคม 2559 งิ้วราย  
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  3 สิงหาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  5 สิงหาคม 2559 ตะลุง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  17 สิงหาคม 2559 ท่าแค  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  11 สิงหาคม 2559 ท่าศาลา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  17 สิงหาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  11 สิงหาคม 2559 บางขันหมาก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
17  3 สิงหาคม 2559 บ้านข่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
18  18 สิงหาคม 2559 ท้ายตลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  4 สิงหาคม 2559 ป่าตาล  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
วัดป่าหวายทุ่ง  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  17 สิงหาคม 2559 พรหมมาสตร์  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  10 สิงหาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  11 สิงหาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  5 สิงหาคม 2559 สี่คลอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
24  24 สิงหาคม 2559 ถนนใหญ่  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
15 เรื่อง
 
945
 
12 คน
4 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2559 พัฒนานิคม  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 26 สิงหาคม 2559 ช่องสาริกา  
โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
4 - 11 สิงหาคม 2559 มะนาวหวาน  
การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกพืช  
ประชุม
450
ม.1-8  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 สิงหาคม 2559 มะนาวหวาน  
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ดีลัง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
900
ม.1-7  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 สิงหาคม 2559 โคกสลุง  
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 สิงหาคม 2559 ชอนน้อย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
20
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 26 สิงหาคม 2559 หนองบัว  
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
550
ม1.-11  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 สิงหาคม 2559 หนองบัว  
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  10 สิงหาคม 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
9
บ้านเลขที่ 7  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11  2 สิงหาคม 2559 น้ำสุด  
การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกพืช  
ประชุม
25
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
2147
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 สิงหาคม 2559 โคกสำโรง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 สิงหาคม 2559 เกาะแก้ว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 สิงหาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 สิงหาคม 2559 หลุมข้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 สิงหาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 สิงหาคม 2559 คลองเกตุ  
อบรมโดยพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer)  
บรรยาย
30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 สิงหาคม 2559 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 สิงหาคม 2559 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 สิงหาคม 2559 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  23 สิงหาคม 2559 ดงมะรุม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  
ประชุม
20
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกข้าว  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 สิงหาคม 2559 วังขอนขว้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 สิงหาคม 2559 วังจั่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 สิงหาคม 2559 หนองแขม  
แนะนำการใช้ปุ๋ยถูกวิธีข้าวโพด  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
1150
 
7 คน
1 หน่วยงาน
9 สิงหาคม 2559 ลำนารายณ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 สิงหาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพือจำหน่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2559 ห้วยหิน  
พัฒนาเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายแพะครบวงจร  
บรรยาย
30
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผลิตแพะ แกะครบวงจรบ้านวิเศษสมบูรณ์     
10 สิงหาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2559 ท่าวุ้ง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 สิงหาคม 2559 บางคู้  
การเตรียมดิน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 สิงหาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
อบรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 สิงหาคม 2559 บางลี่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 สิงหาคม 2559 บางงา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2559 โคกสลุด  
การจัดการดินปุ๋ยชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2559 เขาสมอคอน  
การปลูมะนาวในกระถาง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 สิงหาคม 2559 หัวสำโรง  
การจัดการดินปุ๋ยชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2559 ลาดสาลี่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 สิงหาคม 2559 บ้านเบิก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  2 สิงหาคม 2559 มุจลินท์  
การปลูมะนาวในกระถาง  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
348
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 สิงหาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
3 สิงหาคม 2559 บ้านทราย  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
3 สิงหาคม 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 สิงหาคม 2559 ดงพลับ  
มันสำหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 สิงหาคม 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 สิงหาคม 2559 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
4 สิงหาคม 2559 หินปัก  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 สิงหาคม 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19 สิงหาคม 2559 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  23 สิงหาคม 2559 บางกะพี้  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  4 สิงหาคม 2559 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  4 สิงหาคม 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  2 สิงหาคม 2559 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  17 สิงหาคม 2559 ดอนดึง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  16 สิงหาคม 2559 ชอนม่วง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  19 สิงหาคม 2559 หนองกระเบียน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  19 สิงหาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  16 สิงหาคม 2559 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  23 สิงหาคม 2559 เชียงงา  
การจัดข้าวพันธิ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  18 สิงหาคม 2559 หนองเมือง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  9 สิงหาคม 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
670
 
10 คน
4 หน่วยงาน
2 สิงหาคม 2559 สระโบสถ์  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 สิงหาคม 2559 มหาโพธิ  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 สิงหาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 สิงหาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2559 นิยมชัย  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
0 คน
0 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 สิงหาคม 2559 ยางราก  
การปฏิบัติดูแลรักษามันฯ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
19 สิงหาคม 2559 หนองมะค่า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
23 สิงหาคม 2559 วังทอง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 สิงหาคม 2559 โคกแสมสาร  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
4 สิงหาคม 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 สิงหาคม 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 สิงหาคม 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 สิงหาคม 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 สิงหาคม 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
430
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 9 อำเภอ
54 เรื่อง
6 วิธี
6440
 
46 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 สิงหาคม 2559 โพชนไก่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 สิงหาคม 2559 แม่ลา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 สิงหาคม 2559 พักทัน  
การผลิตตามระบบ GAP (สมาชิกแปลงใหญ่  
ประชุม
78
บ้านสมศักดิ์ นิลเขียว  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 สิงหาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 สิงหาคม 2559 สระแจง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 สิงหาคม 2559 สระแจง  
ลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
184
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2559 พระงาม  
การเตรียมดินและการดูแลรักษาน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 - 11 สิงหาคม 2559 พรหมบุรี  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 - 10 สิงหาคม 2559 บางน้ำเชี่ยว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
25 - 26 สิงหาคม 2559 บ้านหม้อ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 - 5 สิงหาคม 2559 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 สิงหาคม 2559 หัวป่า  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
5 สิงหาคม 2559 โรงช้าง  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
398
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 สิงหาคม 2559 ถอนสมอ  
การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
18 สิงหาคม 2559 โพประจักษ์  
การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 สิงหาคม 2559 วิหารขาว  
การใช้พันธุ์และระยะเวลา เพื่อป้องกันการกระทบหนาว  
บรรยาย
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 สิงหาคม 2559 พิกุลทอง  
การใช้ปุ๋ยและระยะเวลา เพื่อป้องกันพืชกระทบหนาว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2559 อินทร์บุรี  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 สิงหาคม 2559 ประศุก  
การส่งเสริมปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
2 สิงหาคม 2559 ทับยา  
ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
3 สิงหาคม 2559 งิ้วราย  
การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 สิงหาคม 2559 ชีน้ำร้าย  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
16 สิงหาคม 2559 ท่างาม  
ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
10 สิงหาคม 2559 น้ำตาล  
การส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 สิงหาคม 2559 ทองเอน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันต์ ทองแจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 สิงหาคม 2559 ห้วยชัน  
ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  18 สิงหาคม 2559 โพธิ์ชัย  
ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันต์ ทองแจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
600
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 4 อำเภอ
21 เรื่อง
2 วิธี
1272
 
14 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 18 สิงหาคม 2559 กุดพิมาน  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
24 สิงหาคม 2559 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
16 - 18 สิงหาคม 2559 ด่านขุนทด  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
24 สิงหาคม 2559 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
16 - 18 สิงหาคม 2559 ด่านนอก  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24 สิงหาคม 2559 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24 สิงหาคม 2559 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
16 - 18 สิงหาคม 2559 ด่านใน  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
16 - 18 สิงหาคม 2559 ตะเคียน  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
10  24 สิงหาคม 2559 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  16 - 18 สิงหาคม 2559 บ้านเก่า  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  24 สิงหาคม 2559 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  24 สิงหาคม 2559 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  16 - 18 สิงหาคม 2559 บ้านแปรง  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  16 - 18 สิงหาคม 2559 พันชนะ  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  24 สิงหาคม 2559 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  16 - 18 สิงหาคม 2559 สระจรเข้  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
18  24 สิงหาคม 2559 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  16 - 18 สิงหาคม 2559 หนองกราด  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  24 สิงหาคม 2559 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  16 - 18 สิงหาคม 2559 หนองบัวตะเกียด  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
22  24 สิงหาคม 2559 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
23  16 - 18 สิงหาคม 2559 หนองบัวละคร  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  24 สิงหาคม 2559 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  24 สิงหาคม 2559 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  16 - 18 สิงหาคม 2559 หินดาด  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  16 - 18 สิงหาคม 2559 ห้วยบง  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  24 สิงหาคม 2559 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  16 - 18 สิงหาคม 2559 โนนเมืองพัฒนา  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
30  24 สิงหาคม 2559 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
31  24 สิงหาคม 2559 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  16 - 18 สิงหาคม 2559 หนองไทร  
เตรียมการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
9 คน
4 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2559 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 15 สิงหาคม 2559 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 16 สิงหาคม 2559 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 20 สิงหาคม 2559 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 20 สิงหาคม 2559 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 20 สิงหาคม 2559 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 22 สิงหาคม 2559 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 21 สิงหาคม 2559 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 21 สิงหาคม 2559 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 20 สิงหาคม 2559 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
2340
 
17 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2559 บ้านขาม  
การทำเชื้อราไตรโครโดม่า  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 สิงหาคม 2559 นามะเฟือง  
การทำเชื้อราไตรโครโดม่า  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
9 สิงหาคม 2559 บ้านพร้าว  
หนองบัวลำภู ราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 สิงหาคม 2559 นาคำไฮ  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
อบต.     
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 1 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 สิงหาคม 2559 หายยา  
การวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 สิงหาคม 2559 หายยา  
การวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 สิงหาคม 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 สิงหาคม 2559 ป่าแดด  
การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 สิงหาคม 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 สิงหาคม 2559 ท่าศาลา  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 สิงหาคม 2559 หนองป่าครั่ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
25 สิงหาคม 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 สิงหาคม 2559 ป่าตัน  
การวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  18 สิงหาคม 2559 ป่าตัน  
การวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  11 สิงหาคม 2559 สันผีเสื้อ  
ข้าว  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
206
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2559 บ้านหลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 สิงหาคม 2559 ข่วงเปา  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 สิงหาคม 2559 สบเตี๊ยะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
10 สิงหาคม 2559 บ้านแปะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 สิงหาคม 2559 ดอยแก้ว  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 สิงหาคม 2559 แม่สอย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในฤดู  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2559 ช่างเคิ่ง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี และขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ช่างเคิ่ง  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
1 - 15 สิงหาคม 2559 ท่าผา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี และขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ท่าผา  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 บ้านทับ  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 บ้านทับ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ศึก  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ศึก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่นาจร  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
10  1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่นาจร  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี และขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
11  1 - 31 สิงหาคม 2559 ปางหินฝน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
12  1 - 31 สิงหาคม 2559 ปางหินฝน  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
13  1 - 31 สิงหาคม 2559 กองแขก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  1 - 31 สิงหาคม 2559 กองแขก  
แนะนำส่งเสริมรายได้เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1650
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 - 31 สิงหาคม 2559 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 สิงหาคม 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 31 สิงหาคม 2559 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 สิงหาคม 2559 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 31 สิงหาคม 2559 เมืองงาย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 สิงหาคม 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 สิงหาคม 2559 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 31 สิงหาคม 2559 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 สิงหาคม 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 - 31 สิงหาคม 2559 เมืองคอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 31 สิงหาคม 2559 ปิงโค้ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 11 สิงหาคม 2559 ปิงโค้ง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  15 - 31 สิงหาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 11 สิงหาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2559 สง่าบ้าน  
การผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
22 สิงหาคม 2559 ป่าลาน  
การผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2559 สันมหาพน  
การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อต้นข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 สิงหาคม 2559 แม่แตง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15 สิงหาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
4 สิงหาคม 2559 ช่อแล  
การใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้สารไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสิมันตุ์ หวั่นนะ  
8 สิงหาคม 2559 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทนะ สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน 
2 สิงหาคม 2559 สบเปิง  
การผลิตสารไตร์โครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
2 สิงหาคม 2559 บ้านเป้า  
การจัดการดูแลสวนลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
18 สิงหาคม 2559 สันป่ายาง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 สิงหาคม 2559 ป่าแป๋  
การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  29 สิงหาคม 2559 เมืองก๋าย  
การใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้สารไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  8 สิงหาคม 2559 บ้านช้าง  
การจัดการดูแลสวนลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  19 สิงหาคม 2559 กื้ดช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
13  8 สิงหาคม 2559 อินทขิล  
การใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้สารไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสิมันตุ์ หวั่นนะ  
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
315
 
7 คน
3 หน่วยงาน
1 - 19 สิงหาคม 2559 ยุหว่า  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
22 - 31 สิงหาคม 2559 สันกลาง  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
700
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ท่าวังพร้าว  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
700
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 19 สิงหาคม 2559 มะขามหลวง  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
570
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ก๊า  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
950
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 19 สิงหาคม 2559 บ้านแม  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
980
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 19 สิงหาคม 2559 บ้านกลาง  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 31 สิงหาคม 2559 ทุ่งสะโตก  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
850
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 31 สิงหาคม 2559 ทุ่งต้อม  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
658
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  1 - 31 สิงหาคม 2559 น้ำบ่อหลวง  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  22 - 31 สิงหาคม 2559 มะขุนหวาน  
รับชึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
550
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
7608
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 สิงหาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 31 สิงหาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 31 สิงหาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 31 สิงหาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 31 สิงหาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 31 สิงหาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 31 สิงหาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 31 สิงหาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 31 สิงหาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 31 สิงหาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูก การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
1420
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2559 ดอยเต่า  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 สิงหาคม 2559 ท่าเดื่อ  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
5 สิงหาคม 2559 มืดกา  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
7 สิงหาคม 2559 บ้านแอ่น  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
8 สิงหาคม 2559 บงตัน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
9 สิงหาคม 2559 โปงทุ่ง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้กำจัดเชื้อราโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2559 ออนเหนือ  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ออนกลาง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
1300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 บ้านสหกรณ์  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ห้วยแก้ว  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอริศรา มหาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 แม่ทา  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
1400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 สิงหาคม 2559 ทาเหนือ  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
ประชุม
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
5800
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 10 อำเภอ
26 เรื่อง
4 วิธี
18790
 
32 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 สิงหาคม 2559 หนองฉาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 หนองยาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 หนองนางนวล  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 หนองสรวง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 บ้านเก่า  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 อุทัยเก่า  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 สิงหาคม 2559 ทุ่งโพ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 ทุ่งพง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2559 เขาบางแกรก  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 สิงหาคม 2559 เขากวางทอง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
2000
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2559 หนองขาหย่าง  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2559 หนองไผ่  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 สิงหาคม 2559 ดอนกลอย  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2559 ห้วยรอบ  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2559 ทุ่งพึ่ง  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 สิงหาคม 2559 ท่าโพ  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 สิงหาคม 2559 หมกแถว  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 สิงหาคม 2559 หลุมเข้า  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2559 ดงขวาง  
การแจ้งเกิดการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
95
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
2095
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 สิงหาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 สิงหาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 สิงหาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
6
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 สิงหาคม 2559 ระวิง  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 สิงหาคม 2559 ระวิง  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
191
 
3 คน
2 หน่วยงาน
30 สิงหาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
31 สิงหาคม 2559 ฝายนาแซง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 สิงหาคม 2559 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 สิงหาคม 2559 น้ำเฮี้ย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 สิงหาคม 2559 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 สิงหาคม 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 สิงหาคม 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 สิงหาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
3 สิงหาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  24 สิงหาคม 2559 น้ำก้อ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  19 สิงหาคม 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  24 สิงหาคม 2559 น้ำชุน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  4 สิงหาคม 2559 หนองไขว่  
การแกล้งข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  17 สิงหาคม 2559 ลานบ่า  
การผลิดผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  23 สิงหาคม 2559 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  5 สิงหาคม 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  11 สิงหาคม 2559 บ้านกลาง  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  21 สิงหาคม 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  31 สิงหาคม 2559 ปากดุก  
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  18 สิงหาคม 2559 บ้านหวาย  
การแกล้งข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
12 เรื่อง
 
826
 
12 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
14 เรื่อง
2 วิธี
1017
 
15 คน
3 หน่วยงาน