สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 15 กรกฎาคม 2559 ท่าเรือ  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 14 กรกฎาคม 2559 ท่าหลวง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านร่อม  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 26 กรกฎาคม 2559 ศาลาลอย  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 28 กรกฎาคม 2559 วังแดง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
20 - 28 กรกฎาคม 2559 โพธิ์เอน  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
5 - 15 กรกฎาคม 2559 ปากท่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
4 - 14 กรกฎาคม 2559 หนองขนาก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 28 กรกฎาคม 2559 ท่าเจ้าสนุก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 บ้านแพน  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
4 กรกฎาคม 2559 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
5 กรกฎาคม 2559 สามกอ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
6 กรกฎาคม 2559 บางนมโค  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
7 กรกฎาคม 2559 หัวเวียง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
8 กรกฎาคม 2559 มารวิชัย  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
9 กรกฎาคม 2559 บ้านโพธิ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
11 กรกฎาคม 2559 รางจรเข้  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
12 กรกฎาคม 2559 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
10  13 กรกฎาคม 2559 บ้านแถว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
11  15 กรกฎาคม 2559 ชายนา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
12  21 กรกฎาคม 2559 สามตุ่ม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
13  22 กรกฎาคม 2559 ลาดงา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
14  25 กรกฎาคม 2559 ดอนทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
15  26 กรกฎาคม 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
16  27 กรกฎาคม 2559 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
590
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21 กรกฎาคม 2559 กกโก  
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2559 โก่งธนู  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 เขาพระงาม  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22 กรกฎาคม 2559 โคกกะเทียม  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดื  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13 กรกฎาคม 2559 โคกลำพาน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2558/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2559 โคกตูม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
15 กรกฎาคม 2559 งิ้วราย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  12 กรกฎาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ข้าวก่อนปลูฏ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  12 กรกฎาคม 2559 ตะลุง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  13 กรกฎาคม 2559 ท่าแค  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 กรกฎาคม 2559 ท่าศาลา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  15 กรกฎาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  28 กรกฎาคม 2559 บางขันหมาก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  7 กรกฎาคม 2559 บ้านข่อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 กรกฎาคม 2559 ท้ายตลาด  
การเตรียมดิน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  13 กรกฎาคม 2559 พรหมมาสตร์  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  5 กรกฎาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศาลาปิยะฉัตร  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  15 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
การเตรียมดิน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  15 กรกฎาคม 2559 สี่คลอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 กรกฎาคม 2559 ถนนใหญ่  
การควบคุมวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
21  ตำบล
14 เรื่อง
 
905
 
10 คน
2 หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 พัฒนานิคม  
การปลูกข้าวโพด GAP  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 8 กรกฎาคม 2559 ดีลัง  
ประเมินผลและติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 กรกฎาคม 2559 โคกสลุง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
18
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กรกฎาคม 2559 ชอนน้อย  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 กรกฎาคม 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กรกฎาคม 2559 น้ำสุด  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
108
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 โคกสำโรง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 กรกฎาคม 2559 เกาะแก้ว  
การป้องกันกำจัดไรแดง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 กรกฎาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
7 กรกฎาคม 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 สะแกราบ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 เพนียด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 กรกฎาคม 2559 วังเพลิง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 กรกฎาคม 2559 วังขอนขว้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
410
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กรกฎาคม 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 กรกฎาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 กรกฎาคม 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  6 กรกฎาคม 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
535
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 กรกฎาคม 2559 บ้านทราย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
7 กรกฎาคม 2559 บ้านทราย  
การทอผ้ามัดหมี่และแปรรูปผ้าทอ  
บรรยาย
15
ที่ทำการกล่ม  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
6 กรกฎาคม 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21 กรกฎาคม 2559 ดงพลับ  
การจัดการเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21 กรกฎาคม 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13 กรกฎาคม 2559 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
แปลงเรียนรู้  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
26 กรกฎาคม 2559 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 กรกฎาคม 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  14 กรกฎาคม 2559 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  26 กรกฎาคม 2559 บางกะพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  21 กรกฎาคม 2559 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  3 กรกฎาคม 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14  21 กรกฎาคม 2559 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
15  14 กรกฎาคม 2559 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  15 กรกฎาคม 2559 ชอนม่วง  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  7 กรกฎาคม 2559 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  7 กรกฎาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19  1 กรกฎาคม 2559 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
20  12 กรกฎาคม 2559 เชียงงา  
gapข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  7 กรกฎาคม 2559 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22  5 กรกฎาคม 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
695
 
10 คน
4 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ท่าหลวง  
การบำรุงรักษาแปลงอ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กรกฎาคม 2559 แก่งผักกูด  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
8 กรกฎาคม 2559 หนองผักแว่น  
การวางระบบน้ำหยด  
บรรยาย
50
ศาลากองทุน     
12 กรกฎาคม 2559 ทะเลวังวัด  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 หัวลำ  
การดูแลและป้องกันศตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
195
 
3 คน
3 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2559 สระโบสถ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
6 กรกฎาคม 2559 มหาโพธิ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 กรกฎาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กรกฎาคม 2559 นิยมชัย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 โคกแสมสาร  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ลำสนธิ  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
6 กรกฎาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
6 กรกฎาคม 2559 หนองรี  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
8 กรกฎาคม 2559 กุดตาเพชร  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
7 กรกฎาคม 2559 เขารวก  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
11 กรกฎาคม 2559 เขาน้อย  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 9 อำเภอ
39 เรื่อง
6 วิธี
3533
 
42 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กรกฎาคม 2559 ไม้ดัด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กรกฎาคม 2559 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 59/60  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
1 กรกฎาคม 2559 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 59/60  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 กรกฎาคม 2559 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 กรกฎาคม 2559 บ้านจ่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
1 กรกฎาคม 2559 พักทัน  
การทำนาหยอด  
ประชุม
56
ศพก.พักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กรกฎาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 กรกฎาคม 2559 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 59/60  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  8 กรกฎาคม 2559 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
237
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 อินทร์บุรี  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาเป็นพืชอื่น  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กรกฎาคม 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กรกฎาคม 2559 ทับยา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กรกฎาคม 2559 งิ้วราย  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 กรกฎาคม 2559 ชีน้ำร้าย  
ส่งเสริมการทำนาแบบดปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 กรกฎาคม 2559 ท่างาม  
ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
14 กรกฎาคม 2559 น้ำตาล  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กรกฎาคม 2559 ทองเอน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 กรกฎาคม 2559 ห้วยชัน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  1 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ชัย  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
600
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 2 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
837
 
9 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 17 กรกฎาคม 2559 เขื่องใน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ แสงโชติ เกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 18 กรกฎาคม 2559 สร้างถ่อ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง นาสารีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ค้อทอง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 20 กรกฎาคม 2559 ก่อเอ้  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.หทัยรัตน์ ปิงคำ เกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 21 กรกฎาคม 2559 หัวดอน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 18 กรกฎาคม 2559 ชีทวน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ท่าไห  
การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 19 กรกฎาคม 2559 นาคำใหญ่  
การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
10 กรกฎาคม 2559 แดงหม้อ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ธาตุน้อย  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านไทย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
12  10 - 25 กรกฎาคม 2559 บ้านกอก  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 กลางใหญ่  
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนรัง  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางขี้นก  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
16  9 กรกฎาคม 2559 ศรีสุข  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
17  3 - 30 กรกฎาคม 2559 สหธาตุ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
18  14 - 24 กรกฎาคม 2559 หนองเหล่า  
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
รวมอำเภอเขื่องใน
18  ตำบล
7 เรื่อง
 
590
 
10 คน
4 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เขมราฐ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขามป้อม  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เจียด  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผือ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาแวง  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แก้งเหนือ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองนกทา  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองสิม  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หัวนา  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
7 คน
4 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เมืองเดช  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาส่วง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาเจริญ  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ทุ่งเทิง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สมสะอาด  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กุดประทาย  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ตบหู  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กลาง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แก้ง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่าโพธิ์ศรี  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บัวงาม  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 คำครั่ง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 นากระแซง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ป่าโมง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนสมบูรณ์  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
8000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
3 เรื่อง
 
24300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
รับขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
1000
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ห้วยข่า  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 คอแลน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาโพธิ์  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองสะโน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนค้อ  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บัวงาม  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านแมด  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
1700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 - 8 กรกฎาคม 2559 ธาตุ  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 ท่าลาด  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 โนนโหนน  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโร 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คูเมือง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 สระสมิง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คำน้ำแซบ  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 บุ่งหวาย  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คำขวาง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ใหญ่  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  4 - 8 กรกฎาคม 2559 แสนสุข  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
11  4 - 8 กรกฎาคม 2559 หนองกินเพล  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  4 - 8 กรกฎาคม 2559 โนนผึ้ง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
13  4 - 8 กรกฎาคม 2559 เมืองศรีไค  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  4 - 8 กรกฎาคม 2559 ห้วยขะยูง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  4 - 8 กรกฎาคม 2559 บุ่งไหม  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนุสรา สดโคกกรวด สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
1500
 
11 คน
4 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ตาลสุม  
จัดศูนย์อบรม Fired day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
5 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
จัดอบรม Fired day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.  นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
5 กรกฎาคม 2559 จิกเทิง  
จัดอบรม Fierdy day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้้ ศพก  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
5 กรกฎาคม 2559 หนองกุง  
จัดอบรม Fierid day  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางปฎิมา ทองสิงหา  
5 กรกฎาคม 2559 นาคาย  
จัดอบรม Field day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
5 กรกฎาคม 2559 คำหว้า  
จัดอบรม Field day  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
1200
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ไทร  
การกำจับโรคแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2559 ม่วงใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
การป้องกันกำจัดโรดแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2559 สองคอน  
การป้องกักำจัดโรคแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 สารภี  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กรกฎาคม 2559 เหล่างาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองอ้ม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจตุพร หอมเงิน  
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาเกษม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กุดเรือ  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
-30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกชำแระ  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี สายที  
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาห่อม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2559 โพนเมือง  
การป้องกันและกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน     
1 กรกฎาคม 2559 โพนเมือง  
การดูแลแปลงนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าว     
8 กรกฎาคม 2559 แพงใหญ่  
การดูแลแปลงนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน     
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 9 อำเภอ
26 เรื่อง
4 วิธี
34220
 
36 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านเดื่อ  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเดื่อ  
แนะนำการเตรียมดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
1500
ต.บ้านเดื่อ ม.1-21     
รวมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
1700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
1700
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 หายยา  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 กรกฎาคม 2559 หายยา  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 กรกฎาคม 2559 ป่าแดด  
การเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
35
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
28 กรกฎาคม 2559 ท่าศาลา  
พืชผัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 กรกฎาคม 2559 หนองป่าครั่ง  
การเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
14 กรกฎาคม 2559 ป่าตัน  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
21 กรกฎาคม 2559 ป่าตัน  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 กรกฎาคม 2559 สันผีเสื้อ  
ข้าว  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
179
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 บ้านหลวง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 กรกฎาคม 2559 ข่วงเปา  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 กรกฎาคม 2559 สบเตี๊ยะ  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2559 บ้านแปะ  
การดูแลรักษาลำไยก่อนเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 กรกฎาคม 2559 ดอยแก้ว  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 กรกฎาคม 2559 แม่สอย  
การดูแลรักษาลำไยก่อนเก็บเกี่ยว  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2559 สะเมิงใต้  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสะเมิง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 - 19 กรกฎาคม 2559 ยุหว่า  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกลาง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
235
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศรีลา อินสุยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันปาตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
215
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 บ้านแม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล,ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
278
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 18 กรกฎาคม 2559 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
225
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
275
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
325
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 29 กรกฎาคม 2559 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
275
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  20 - 29 กรกฎาคม 2559 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
195
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
2898
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
2470
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สารภี  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ชมภู  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
60
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
60
สวนลำไย     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
60
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
17  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 30 กรกฎาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
890
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 22 กรกฎาคม 2559 บ้านกาด  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 กรกฎาคม 2559 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 กรกฎาคม 2559 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
1100
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 7 อำเภอ
17 เรื่อง
4 วิธี
7698
 
17 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองนางนวล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองสรวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 บ้านเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 อุทัยเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ทุ่งโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ทุ่งพง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 เขาบางแกรก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 เขากวางทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
900
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กรกฎาคม 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เรียนรู้  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 กรกฎาคม 2559 สะเดียง  
ยาแรงปราบศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กรกฎาคม 2559 สะเดียง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กรกฎาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กรกฎาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
6 กรกฎาคม 2559 ท่าพล  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กรกฎาคม 2559 ท่าพล  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21 กรกฎาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  14 กรกฎาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  14 กรกฎาคม 2559 บ้านโคก  
การต่อเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  13 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  6 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  15 กรกฎาคม 2559 ห้วยสะแก  
การลดต้นทุนการผลิต การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  13 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  27 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในแปลงข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  22 กรกฎาคม 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  15 กรกฎาคม 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
10  ตำบล
12 เรื่อง
 
620
 
9 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กรกฎาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
ผลิตไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กรกฎาคม 2559 หนองสว่าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 กรกฎาคม 2559 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 กรกฎาคม 2559 สักหลง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 กรกฎาคม 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กรกฎาคม 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กรกฎาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
6 กรกฎาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  15 กรกฎาคม 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  22 กรกฎาคม 2559 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  7 กรกฎาคม 2559 หนองไขว่  
การใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  13 กรกฎาคม 2559 ลานบ่า  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  7 กรกฎาคม 2559 บ้านไร่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  27 กรกฎาคม 2559 ปากดุก  
ขยายไส้เดือนฝอย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  26 กรกฎาคม 2559 บ้านหวาย  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
16  ตำบล
11 เรื่อง
 
700
 
9 คน
1 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2559 หล่มเก่า  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศพก.นาแซง  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
12 กรกฎาคม 2559 นาซำ  
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์สีงเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
11 กรกฎาคม 2559 นาซำ  
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์สีงเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15 กรกฎาคม 2559 หินฮาว  
การผลิตปุ๋ยหมักดินจาก พด.1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
8 กรกฎาคม 2559 หินฮาว  
การผลิตปุ๋ยหมักดินจาก พด.1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
6 กรกฎาคม 2559 นาแซง  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศพก.นาแซง  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
รวมอำเภอหล่มเก่า
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 กรกฎาคม 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 กรกฎาคม 2559 สระประดู่  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 สามแยก  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 กรกฎาคม 2559 โคกปรง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
8 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 กรกฎาคม 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 กรกฎาคม 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13 กรกฎาคม 2559 พุเตย  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  21 กรกฎาคม 2559 พุขาม  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  26 กรกฎาคม 2559 ภูน้ำหยด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  15 กรกฎาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  13 กรกฎาคม 2559 บึงกระจับ  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  28 กรกฎาคม 2559 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  27 กรกฎาคม 2559 ยางสาว  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  22 กรกฎาคม 2559 ซับน้อย  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
800
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
28 เรื่อง
3 วิธี
2355
 
24 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ลุ่มสุ่ม  
การแปรรูปสัตว์น้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศาลาประชาคม  นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
8 กรกฎาคม 2559 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
12 กรกฎาคม 2559 สิงห์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 กรกฎาคม 2559 ไทรโยค  
การเพิ่มผลผลิตเงาะ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 กรกฎาคม 2559 วังกระแจะ  
ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ศรีมงคล  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22 กรกฎาคม 2559 บ้องตี้  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
156
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 บ่อพลอย  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
14 กรกฎาคม 2559 หนองกุ่ม  
การคัด ตัด แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
28 กรกฎาคม 2559 หนองรี  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
21 กรกฎาคม 2559 หลุมรัง  
การผลิตสับปะรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13 กรกฎาคม 2559 ช่องด่าน  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
15 กรกฎาคม 2559 หนองกร่าง  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
300
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 15 กรกฎาคม 2559 พงตึก  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ยางม่วง  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 22 กรกฎาคม 2559 ดอนชะเอม  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ท่าไม้  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ตะคร้ำเอน  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่ามะกา  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าเรือ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ช.บ้านคู้ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 โคกตะบอง  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ดอนขมิ้น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 15 กรกฎาคม 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 กรกฎาคม 2559 เขาสามสิบหาบ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 15 กรกฎาคม 2559 พระแท่น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 29 กรกฎาคม 2559 หวายเหนียว  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 15 กรกฎาคม 2559 แสนตอ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 - 29 กรกฎาคม 2559 สนามแย้  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าเสา  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 - 29 กรกฎาคม 2559 หนองลาน  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
5450
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ท่าม่วง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 วังขนาย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 วังศาลา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12 กรกฎาคม 2559 ท่าล้อ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13 กรกฎาคม 2559 หนองขาว  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ทุ่งทอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 เขาน้อย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ม่วงชุม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 บ้านใหม่  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  5 กรกฎาคม 2559 พังตรุ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  13 กรกฎาคม 2559 ท่าตะคร้อ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  8 กรกฎาคม 2559 รางสาลี่  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  14 กรกฎาคม 2559 หนองตากยา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 ท่าขนุน  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
4 กรกฎาคม 2559 ปิล๊อก  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
11 กรกฎาคม 2559 หินดาด  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
18 กรกฎาคม 2559 ลิ่นถิ่น  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
25 กรกฎาคม 2559 ชะแล  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
15 กรกฎาคม 2559 ห้วยเขย่ง  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
22 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์นิคม  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
6 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 เลาขวัญ  
การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาว  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
14 กรกฎาคม 2559 หนองโสน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
29 กรกฎาคม 2559 หนองประดู่  
งานคลีนิกเกษตร  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
7 กรกฎาคม 2559 หนองปลิง  
การกำจัดด้วงหนวดยาว  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 กรกฎาคม 2559 หนองนกแก้ว  
การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาว  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
26 กรกฎาคม 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
13 กรกฎาคม 2559 หนองฝ้าย  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
365
 
5 คน
2 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
15 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
8 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  7 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  5 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  4 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  1 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  6 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  29 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  28 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  27 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  26 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  25 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
4 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 8 อำเภอ
26 เรื่อง
4 วิธี
7231
 
27 คน
10 หน่วยงาน