สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางเมือง  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
8 กรกฎาคม 2558 แพรกษา  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 กรกฎาคม 2558 บางปู  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 - 17 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
168
ศาลาวัด     
10 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
41
อบต.     
28 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
167
ศาลาวัด     
22 - 23 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศาลาวัด     
27 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
103
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
76
ศาลาวัด     
13 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
29
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
10 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
37
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
14 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
44
อบต.     
10  8 - 10 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
192
ศาลาวัด     
11  16 - 17 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
174
อบต.     
12  7 - 8 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  2 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
182
เทศบาลตำบลคลองด่าน     
14  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
92
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  3 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
อบต.     
16  20 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
26
ศาลาวัด     
17  9 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
43
เทศบาลคลองด่าน     
18  2 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
เทศบาลตำบลคลองสวน     
19  6 - 9 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
180
เทศบาลตำบลคลองสวน     
20  8 - 9 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  2 - 3 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
197
ศาลาวัด     
22  27 - 28 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศาลาวัด     
23  6 - 7 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
97
อบต.     
24  7 - 10 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
123
อบต.     
25  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
67
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
2552
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางโฉลง  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 หนองปรือ  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึนทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 กรกฎาคม 2558 บางกะเจ้า  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจการปรับปรุงทะเบียนเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  20 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  27 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  23 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  31 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  24 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  28 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  29 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  16 กรกฎาคม 2558 บางกอบัว  
การผลิตมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
820
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
18 กรกฎาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การแปรรูปจาก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3 - 2 กรกฎาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 กรกฎาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
73
 
3 คน
3 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การเก็บตัวอย่างดิน / การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
21 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตมะม่วงคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
440
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
4155
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางไผ่  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บางกร่าง  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
16 กรกฎาคม 2558 ไทรม้า  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บางรักน้อย  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 วัดชลอ  
การเตรียมความพร้อมรับน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
14 กรกฎาคม 2558 วัดชลอ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
7 กรกฎาคม 2558 บางกรวย  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
14 กรกฎาคม 2558 บางกรวย  
การภ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
8 กรกฎาคม 2558 บางสีทอง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 บางสีทอง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
14 กรกฎาคม 2558 บางขนุน  
การถ่ายทอดเทคดนดลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
17 กรกฎาคม 2558 บางขนุน  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 บางขุนกอง  
การถ่ายทอดเทคดนดลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
10  21 กรกฎาคม 2558 บางขุนกอง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 กรกฎาคม 2558 บางคูเวียง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  14 กรกฎาคม 2558 บางคูเวียง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
13  14 กรกฎาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การถ่ายทอดเทนโลโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
14  8 กรกฎาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 กรกฎาคม 2558 ปลายบาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
16  14 กรกฎาคม 2558 ปลายบาง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
17  14 กรกฎาคม 2558 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
18  28 กรกฎาคม 2558 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
510
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 บางม่วง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางแม่นาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางเลน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 เสาธงหิน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางใหญ่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1800
 
1 คน
0 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บางบัวทอง  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
9 กรกฎาคม 2558 บางรักใหญ่  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10 กรกฎาคม 2558 บางคูรัด  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 กรกฎาคม 2558 ละหาร  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14 กรกฎาคม 2558 ลำโพ  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
15 กรกฎาคม 2558 พิมลราช  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
16 กรกฎาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บางตะไนย์  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
22 กรกฎาคม 2558 คลองพระอุดม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 คลองพระอุดม  
การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 ท่าอิฐ  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
21 กรกฎาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การทำการเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประชุม
40
อบต.  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 
9 กรกฎาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 คลองข่อย  
การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
วัดท่าเกวียน  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 บางพลับ  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
20 กรกฎาคม 2558 บางพลับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
270
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 5 อำเภอ
19 เรื่อง
3 วิธี
2840
 
10 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 คลองสอง  
ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชะลอการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
10 กรกฎาคม 2558 คลองสาม  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งข่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
10 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
การวิเคราะห์ดิน / ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
24 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
22 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ชี้แจงขึ้นปรับปรุงขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
15 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ชี้แจงการปรับปรุงขึ้นทะเบียนและชะลอการรปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
7 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ขี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
28 กรกฎาคม 2558 คลองหก  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10  17 กรกฎาคม 2558 คลองเจ็ด  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าว เนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
10 เรื่อง
 
490
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 ลำผักกูด  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
82
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
21 กรกฎาคม 2558 บึงสนั่น  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
22 กรกฎาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
227
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงบา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงบา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  14 - 17 กรกฎาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  7 - 10 กรกฎาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  14 - 17 กรกฎาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  7 - 10 กรกฎาคม 2558 นพรัตน์  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  14 - 17 กรกฎาคม 2558 นพรัตน์  
การผลิตกล้วยหอมส่งญี่ปุ่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองเสือ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
910
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 คลองควาย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 สามโคก  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 เชียงรากใหญ่  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 บ้านปทุม  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 บางกระบือ  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 ท้ายเกาะ  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 4 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
2427
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางไทร  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 พัฒนานิคม  
การบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 กรกฎาคม 2558 มะนาวหวาน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
61
นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 3 กรกฎาคม 2558 ดีลัง  
ชะลอการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 กรกฎาคม 2558 โคกสลุง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กรกฎาคม 2558 ชอนน้อย  
ระงับการปลูกข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
17 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
82
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กรกฎาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 43/1  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กรกฎาคม 2558 น้ำสุด  
ปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
328
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 โคกสำโรง  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 1  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 โคกสำโรง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
24 กรกฎาคม 2558 เกาะแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
22 กรกฎาคม 2558 หลุมข้าว  
การปลูกพืชการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
23 กรกฎาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การปลูกพืชการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
28 กรกฎาคม 2558 คลองเกตุ  
การจัดการเรียนรู้มันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 กรกฎาคม 2558 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 กรกฎาคม 2558 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  8 กรกฎาคม 2558 ดงมะรุม  
การป้องกันกำจัดหนอนกอในไร่อ้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  15 กรกฎาคม 2558 วังขอนขว้าง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 กรกฎาคม 2558 วังจั่น  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 1  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 กรกฎาคม 2558 วังจั่น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
16  1 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 2  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17  1 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกพืชข้าวโพด  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
13 เรื่อง
 
1940
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านทราย  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 กรกฎาคม 2558 ดงพลับ  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
1 กรกฎาคม 2558 บ้านชี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
1 กรกฎาคม 2558 พุคา  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 กรกฎาคม 2558 หินปัก  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 กรกฎาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
23 กรกฎาคม 2558 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  8 กรกฎาคม 2558 บางกะพี้  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  16 กรกฎาคม 2558 หนองเต่า  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  8 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  16 กรกฎาคม 2558 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  16 กรกฎาคม 2558 ดอนดึง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  7 กรกฎาคม 2558 ชอนม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  10 กรกฎาคม 2558 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  2 กรกฎาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  3 กรกฎาคม 2558 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  21 กรกฎาคม 2558 เชียงงา  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  1 กรกฎาคม 2558 หนองเมือง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  2 กรกฎาคม 2558 สนามแจง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
610
 
10 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
การดูแลและใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 แก่งผักกูด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
8 กรกฎาคม 2558 ซับจำปา  
การใช้น้ำอย่างประหยัดและการดูแลรักษา  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กรกฎาคม 2558 หนองผักแว่น  
การแนะนำให้ควารรู้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 หัวลำ  
การให้ระบบน้ำในพืช  
บรรยาย
35
อบต.  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
202
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
15 กรกฎาคม 2558 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
8 กรกฎาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
17 กรกฎาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 กรกฎาคม 2558 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 โคกเจริญ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 กรกฎาคม 2558 ยางราก  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
23 กรกฎาคม 2558 หนองมะค่า  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
21 กรกฎาคม 2558 โคกแสมสาร  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
215
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
2 กรกฎาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 7 อำเภอ
38 เรื่อง
2 วิธี
3635
 
36 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางมัญ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพกรวม  
การปลูกพืชสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ม่วงหมู่  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หัวไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ต้นโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศ้ตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 จักรสีห์  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางกระบือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 ไม้ดัด  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 กรกฎาคม 2558 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 แม่ลา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านจ่า  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 10  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2558  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  11 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
479
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ม.1-8     
16 - 31 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
89
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
142
ม.1-14     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
78
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
111
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
763
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 พระงาม  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 - 27 กรกฎาคม 2558 พรหมบุรี  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านหม้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 กรกฎาคม 2558 หัวป่า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กรกฎาคม 2558 โรงช้าง  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
550
 
4 คน
1 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โพประจักษ์  
การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กรกฎาคม 2558 วิหารขาว  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
9 กรกฎาคม 2558 พิกุลทอง  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กรกฎาคม 2558 อินทร์บุรี  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
22
อบต.     
10 กรกฎาคม 2558 ประศุก  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ทับยา  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 งิ้วราย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 กรกฎาคม 2558 น้ำตาล  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การบริหารจัดการโรคแมลง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  10 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การผลิตข้าวพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  29 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
ระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  15 - 20 กรกฎาคม 2558 ห้วยชัน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
110
อบต.     
15  11 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
60
อบต.     
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
712
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
27 เรื่อง
4 วิธี
2754
 
14 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2558 ปากเพรียว  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
17 กรกฎาคม 2558 นาโฉง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 หนองโน  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 ปากข้าวสาร  
การขยายพันธ์พืช (การต่อยอดมะนาว)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
24 กรกฎาคม 2558 หนองปลาไหล  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
23 กรกฎาคม 2558 กุดนกเปล้า  
การขยายพันธ์พืช (การต่อยอดมะนาว)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
28 กรกฎาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 ตะกุด  
การสำรวจโรคและแมลงพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
335
 
5 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองแค  
การเลี้ยงไกพื้นเมือง  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 กุ่มหัก  
การเลี้ยงไกพื้นเมือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
13 กรกฎาคม 2558 คชสิทธิ์  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
22 กรกฎาคม 2558 โคกตูม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 โคกแย้  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 กรกฎาคม 2558 บัวลอย  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
7 กรกฎาคม 2558 ไผ่ต่ำ  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  15 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  15 กรกฎาคม 2558 หนองไข่น้ำ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  15 กรกฎาคม 2558 หนองจิก  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองจรเข้  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  16 กรกฎาคม 2558 หนองนาก  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  17 กรกฎาคม 2558 หนองปลาหมอ  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  17 กรกฎาคม 2558 หนองปลิง  
การตรวจประเมินแปลงก่อนรับรองGAP  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  21 กรกฎาคม 2558 หนองโรง  
การปลูกพืชหลังนา  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
6 เรื่อง
 
796
 
7 คน
2 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 บ้านลำ  
แปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านลำ  
การกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
28
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
2 กรกฎาคม 2558 วิหารแดง  
การกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 กรกฎาคม 2558 วิหารแดง  
การจัดทำแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
1 กรกฎาคม 2558 หนองสรวง  
รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
7 กรกฎาคม 2558 หนองสรวง  
การกรอกแบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
22
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
565
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ดอนพุด  
การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
7 กรกฎาคม 2558 ไผ่หลิ่ว  
การดูแลรักษากระเจี๊ยบเชียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและวิธีดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
10 กรกฎาคม 2558 ดงตะงาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 พระพุทธบาท  
การปลูกถั่วเขียว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ธารเกษม  
การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 เขาวง  
การป้องกันด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
9 กรกฎาคม 2558 หนองแก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
3 กรกฎาคม 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการป้องกันโรคหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
21 กรกฎาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
23 กรกฎาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 กรกฎาคม 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
9 กรกฎาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
15 กรกฎาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10  22 กรกฎาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  21 กรกฎาคม 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  7 กรกฎาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
390
 
4 คน
2 หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 มวกเหล็ก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 กรกฎาคม 2558 มิตรภาพ  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
วิสาหกิจชุมชน  นายธราวุฒิ คำหล้า  
22 กรกฎาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การใช้เชื้อราในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายธราวุฒิ คำหล้า  
29 กรกฎาคม 2558 ลำสมพุง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 กรกฎาคม 2558 ลำพญากลาง  
การลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
16 กรกฎาคม 2558 ซับสนุ่น  
การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านแก้ง  
กระบวนการปลูกข้าวโดยการใช้น้ำน้อยและพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
1 กรกฎาคม 2558 ผึ้งรวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
13 กรกฎาคม 2558 พุแค  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติในผัก  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
14 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
เทคนิคการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
17 กรกฎาคม 2558 หน้าพระลาน  
การดูแลป้องกันศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 8 อำเภอ
39 เรื่อง
2 วิธี
3236
 
26 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 เชิงเนิน  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ตะพง  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 เพ  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 แกลง  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กรกฎาคม 2558 บ้านแลง  
หนองเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2558 นาตาขวัญ  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 เนินพระ  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 กะเฉด  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 ทับมา  
การใช้อินทรีย์ชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิตยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
10  16 กรกฎาคม 2558 ทับมา  
การผลิตพืชผักแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
11  28 กรกฎาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้     
12  14 กรกฎาคม 2558 น้ำคอก  
การลดต้นทุนการผลิตยางพาราด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีผสมเอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้     
13  14 กรกฎาคม 2558 สำนักทอง  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
464
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ปลวกแดง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
9 กรกฎาคม 2558 ตาสิทธิ์  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในมะนาวบ่อซีเมนต์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 กรกฎาคม 2558 ละหาร  
แก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
10 กรกฎาคม 2558 แม่น้ำคู้  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญญัติ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
13 กรกฎาคม 2558 มาบยางพร  
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไร่  
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
176
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
รับการประเมินผลระดับประเทศฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านชากผักกูด  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจุชมชน     
2 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด  
ประชุม
15
ที่ทำการวิสาหกิจฯ     
14 - 15 กรกฎาคม 2558 มาบข่า  
การทำบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 พนานิคม  
การเรียนรู้โรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.พนานิคม     
9 กรกฎาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
247
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 3 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
887
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ขลุง  
การผลิตผักอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายปิยวัตร ลีลาวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
9 กรกฎาคม 2558 บ่อ  
การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กรกฎาคม 2558 เกวียนหัก  
การจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กรกฎาคม 2558 ตะปอน  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
8 กรกฎาคม 2558 บางชัน  
การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
20 กรกฎาคม 2558 วันยาว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
21 กรกฎาคม 2558 ซึ้ง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
20 กรกฎาคม 2558 มาบไพ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
15 กรกฎาคม 2558 วังสรรพรส  
การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
30
ศาลา  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10  16 กรกฎาคม 2558 ตรอกนอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
11  1 กรกฎาคม 2558 ตกพรม  
การป้องกันกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลา  นายปิยวัตร ลีลาวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
12  13 กรกฎาคม 2558 บ่อเวฬุ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
รวมอำเภอขลุง
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
360
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 สีพยา  
การปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
8 กรกฎาคม 2558 บ่อพุ  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 เขาวัว  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
2 กรกฎาคม 2558 เขาบายศรี  
การดุูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรษมาส แสงประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
7 กรกฎาคม 2558 สองพี่น้อง  
การปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
7 กรกฎาคม 2558 รำพัน  
การปฏิบัติในนาข้าว  
ประชุม
13
     
1 กรกฎาคม 2558 โขมง  
ฝึกตรวจรับรอง GAP กลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติ
7
บ้านบนเนิน  นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
3 กรกฎาคม 2558 ตะกาดเง้า  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
30
ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน  นางวรรษมาส แสงประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
15 กรกฎาคม 2558 คลองขุด  
ฉลากอาหาร  
ประชุม
7
กลุ่มวิสาหกิจ     
10  10 กรกฎาคม 2558 เขาแก้ว  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
รวมอำเภอท่าใหม่
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
247
 
4 คน
3 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โป่งน้ำร้อน  
โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
14 - 15 กรกฎาคม 2558 โป่งน้ำร้อน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
23 กรกฎาคม 2558 คลองใหญ่  
โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
รวมอำเภอโป่งน้ำร้อน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
850
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 มะขาม  
เรียนรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิต     
21 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
เทคนิคการผลิตลองกองคุรภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายธีรเชษฐ บำรุงรักษ์  
21 กรกฎาคม 2558 ปัถวี  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ     
21 กรกฎาคม 2558 วังแซ้ม  
เทคนิคการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
21 กรกฎาคม 2558 ฉมัน  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 อ่างคีรี  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอมะขาม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
1 คน
0 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 เกาะเปริด  
การผลิตและการขยายเชื้อไตโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
10 กรกฎาคม 2558 หนองชิ่ม  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเอร์มาป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
28 กรกฎาคม 2558 พลิ้ว  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมังคุด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
1 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำเค็ม  
การจัดการทุเรียนหลังการเก็บเก่ี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
23 กรกฎาคม 2558 บางกะไชย  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคผัก  
บรรยาย
30
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
รวมอำเภอแหลมสิงห์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดจันทบุรี 5 อำเภอ
26 เรื่อง
7 วิธี
2122
 
13 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ท่าไข่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 กรกฎาคม 2558 บางไผ่  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กรกฎาคม 2558 บางขวัญ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  10 กรกฎาคม 2558 วังตะเคียน  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  8 กรกฎาคม 2558 โสธร  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  7 กรกฎาคม 2558 บางพระ  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กรกฎาคม 2558 บางกะไห  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  9 กรกฎาคม 2558 หนามแดง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  9 กรกฎาคม 2558 คลองเปรง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  8 กรกฎาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  8 กรกฎาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  9 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 บางสวน  
การขจัดแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
8 กรกฎาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การรวมกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
15 กรกฎาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
23 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
พันธุ์ข้าวอายุสั้น  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7 กรกฎาคม 2558 ท่าทองหลาง  
การปลูกข้าวคุณภาพ  
ประชุม
50
อบต.  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
7 - 31 กรกฎาคม 2558 สาวชะโงก  
การบำรุงต้น การทำฮอร์โมนพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงเกษตรกร   นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
14 กรกฎาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนยฺ์ข้าวฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
9 กรกฎาคม 2558 เสม็ดใต้  
การปลูกข้าวคุณภาพ  
ประชุม
40
อาคารอเนกประสงค์  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10  16 - 17 กรกฎาคม 2558 หัวไทร  
แมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
60
อาคารอเนกประสงค์  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
440
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 บางขนาก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 สิงโตทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 หมอนทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 ดอนเกาะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิลาศ อินพฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 โยธะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ดอนฉิมพลี  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ศาลาแดง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  9 กรกฎาคม 2558 โพรงอากาศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
7 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 บางปะกง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 ท่าสะอ้าน  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
7 กรกฎาคม 2558 บางวัว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 บางสมัคร  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
9 กรกฎาคม 2558 บางผึ้ง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 กรกฎาคม 2558 บางเกลือ  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กรกฎาคม 2558 สองคลอง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองจอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กรกฎาคม 2558 พิมพา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  23 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  16 กรกฎาคม 2558 หอมศีล  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  9 กรกฎาคม 2558 เขาดิน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เกาะไร่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองขุด  
การทำนาปี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองประเวศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดอนทราย  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เทพราช  
การทำนาหว่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ท่าพลับ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองตีนนก  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางซ่อน  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางกรูด  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แหลมประดู่  
การเลือกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ลาดขวาง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สนามจันทร์  
การทำนาวห่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แสนภูดาษ  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
735
 
4 คน
2 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 บ้านซ่อง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.     
28 กรกฎาคม 2558 หนองแหน  
การป้องกันและกำจัดโรแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 6 อำเภอ
29 เรื่อง
5 วิธี
3045
 
31 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
21 กรกฎาคม 2558 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
21 กรกฎาคม 2558 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 เกาะหวาย  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
3 กรกฎาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 กรกฎาคม 2558 ปากพลี  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
3 กรกฎาคม 2558 โคกกรวด  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กรกฎาคม 2558 ท่าเรือ  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแสง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
6 กรกฎาคม 2558 นาหินลาด  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
5 คน
3 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 บ้านนา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
9 กรกฎาคม 2558 อาษา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
13 กรกฎาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
14 กรกฎาคม 2558 พิกุลออก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
15 กรกฎาคม 2558 ป่าขะ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
16 กรกฎาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  17 กรกฎาคม 2558 ศรีกะอาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
310
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
วิเคราะห์ต้นทุนการผลลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการดินนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการดินนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
จัดงาน fiel day การเรียนรู้การผลืตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย๋เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร     
15 กรกฎาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 บางสมบูรณ์  
การทำเห็ด  
ดูงาน
20
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี     
8 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กรกฎาคม 2558 บางปลากด  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
อบต.     
20 กรกฎาคม 2558 บางลูกเสือ  
โซนนิ่ง  
บรรยาย
20
บ้านประธานศูนย์     
10  15 กรกฎาคม 2558 คลองใหญ่  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
อบต.     
รวมอำเภอองครักษ์
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
515
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 3 อำเภอ
10 เรื่อง
4 วิธี
1035
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 คลองหาด  
การผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ทุกหมู่บ้าน     
3 กรกฎาคม 2558 ซับมะกรูด  
การปลูกการดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ไทรเดี่ยว  
การผลิตสินค้าเกษตร  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 คลองไก่เถื่อน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ทุกหมู่บ้าน     
6 กรกฎาคม 2558 เบญจขร  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 ไทรทอง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
766
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 - 24 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
12 - 15 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
7 - 9 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
6 - 8 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
65
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
13 - 15 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
10  9 - 10 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
11  7 - 8 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
655
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
2 กรกฎาคม 2558 ตาหลังใน  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 กรกฎาคม 2558 คลองหินปูน  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนันท์นภัส อันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งมหาเจริญ  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล  
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โนนหมากเค็ง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
22 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
24 กรกฎาคม 2558 ห้วยโจด  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 - 7 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
3 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้านตำบลหันทราย  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
14 - 17 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภออรัญประเทศ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังสมบูรณ์  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังสมบูรณ์  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 6 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
3251
 
8 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 เซกา  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
7 กรกฎาคม 2558 ซาง  
การปลูกผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
62
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง  นางเต็มดวง เวฬุวันใน สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
10 กรกฎาคม 2558 ป่งไฮ  
การผลิตไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
17 กรกฎาคม 2558 ท่าสะอาด  
การผลิต ขยายเชื้อราไตรโเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิลัย นันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
152
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 โซ่  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 โซ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 หนองพันทา  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 หนองพันทา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
9 - 13 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
บรรยาย
1463
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 - 6 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1444
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  2 กรกฎาคม 2558 บัวตูม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  2 กรกฎาคม 2558 บัวตูม  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  12 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลถ้ำเจริญ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  17 - 20 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
996
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  29 - 30 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
192
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
16  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
17  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
4330
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 ปากคาด  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 นากั้ง  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กรกฎาคม 2558 โนนศิลา  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 สมสนุก  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กรกฎาคม 2558 นาดง  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากคาด
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 3 อำเภอ
9 เรื่อง
4 วิธี
4732
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 โพธิ์กลาง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายศาสตรา นามงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หนองจะบก  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางอรณัส การสรรพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ฟ้าคุ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 มะเริง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางลำเพย ลือพงศ์พัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หนองระเวียง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางสุมาลี พุฒซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 ปรุใหญ่  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางสาวธญขวัญ ชาติวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หมื่นไวย  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ทองทั่ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 พลกรัง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ทองทั่ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หัวทะเล  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางวีนา ทวีสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
10  7 กรกฎาคม 2558 บ้านเกาะ  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางอรณัส การสรรพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
11  7 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางประเทือง บุญกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
550
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
8 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกฝรั่งกิมจู  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
15 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงสาธิต     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ช่อระกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
300
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 จักราช  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านหนองพลวง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 สีสุก  
การเตรียมดินฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 หนองขาม  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15 กรกฎาคม 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 กรกฎาคม 2558 ศรีละกอ  
การเตรียมดินสำหรับฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  8 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  7 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  9 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  10 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 - 24 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
28 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  14 - 21 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
11  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  28 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  28 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  14 - 24 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  28 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  14 - 24 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  28 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  28 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
22  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
24  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  28 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  14 - 28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  14 - 24 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  28 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  28 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
10 คน
3 หน่วยงาน
1 - 17 กรกฎาคม 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 17 กรกฎาคม 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ในเมือง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชิต อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 สัมฤทธิ์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวลอนงค์ เกวียนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
27 กรกฎาคม 2558 โบสถ์  
การผลิตข้าวพันธ์ุ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายบรรจบ เปรมฤดีชัยศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
8 กรกฎาคม 2558 ชีวาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในระยะกล้าและแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอิสริยา แก้วเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ 
9 กรกฎาคม 2558 กระชอน  
โครงการข้าวหอมมะลิสู่สากลบูรณาการ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
13 กรกฎาคม 2558 ดงใหญ่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิทักษ์ เจริญผล สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
28 กรกฎาคม 2558 ธารละหลอด  
การปลูกข้าวพอเศรษฐกิจพอเพียงลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
15 กรกฎาคม 2558 หนองระเวียง  
การปลูกข้าวพอเศรษฐกิจพอเพียงลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
454
 
7 คน
3 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ห้วยแถลง  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
3 กรกฎาคม 2558 ทับสวาย  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 กรกฎาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
2 กรกฎาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 กรกฎาคม 2558 งิ้ว  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 กงรถ  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 กรกฎาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 ตะโก  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  8 กรกฎาคม 2558 ห้วยแคน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
31 กรกฎาคม 2558 ชุมพวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กรกฎาคม 2558 ประสุข  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 กรกฎาคม 2558 ท่าลาด  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 กรกฎาคม 2558 สาหร่าย  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 กรกฎาคม 2558 ตลาดไทร  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 โนนรัง  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
42
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหลัก  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 โนนตูม  
การเตรียมดิน , การหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
3 กรกฎาคม 2558 โนนยอ  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
22
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
334
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 โนนค่า  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การปลูกข้าวนาหว่านสำรวย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพล ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 16 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การทำนาหว่านสำรวย  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพล ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
รวมอำเภอสูงเนิน
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 สีคิ้ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านหัน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 กฤษณา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ลาดบัวขาว  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
14 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 กรกฎาคม 2558 กุดน้อย  
การใช้เชื้อราจามิน่าพลัส  
บรรยาย
40
ปแปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
24 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำใส  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 กรกฎาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14 กรกฎาคม 2558 มิตรภาพ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  10 กรกฎาคม 2558 คลองไผ่  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  17 กรกฎาคม 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
50
ศบกต  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  17 กรกฎาคม 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 วังกะทะ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
8 กรกฎาคม 2558 ขนงพระ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
7 กรกฎาคม 2558 โป่งตาลอง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
14 กรกฎาคม 2558 คลองม่วง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
16 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำแดง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
21 กรกฎาคม 2558 วังไทร  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
23 กรกฎาคม 2558 พญาเย็น  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 หนองบุนนาก  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศบกต.  ว่าที่ ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
14 กรกฎาคม 2558 สารภี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
8 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 กรกฎาคม 2558 แหลมทอง  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
8 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา มนต์ชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การแก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลา SML  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สำนักตะคร้อ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บึงปรือ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 วังยายทอง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 13 อำเภอ
46 เรื่อง
4 วิธี
7513
 
73 คน
31 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 - 29 กรกฎาคม 2558 คูเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหนทราย 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
13 - 17 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การทำนาหว่านติดตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
27 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การทำนาหว่าน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
3 - 19 กรกฎาคม 2558 หินเหล็กไฟ  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
134
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ตูมใหญ่  
การคลุกเชื้อไตโครเด้อมา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองขมาร  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
434
 
4 คน
4 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
การป้องกันโรคและแมลง  
ประชุม
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
การกำจัดศัตรูพืชและโรคแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  9 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  14 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12  7 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13  8 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14  20 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15  20 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
16  9 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17  10 กรกฎาคม 2558 ห้วยสำราญ  
การป้องกันดณคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
18  8 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
19  16 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
20  22 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
14
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
21  10 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
การป้องกันโรคแมลง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
666
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นางรอง  
โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มรายได้เกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
8 กรกฎาคม 2558 สะเดา  
โครงการพัฒนาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มรายได้เกษตรกร ปี2558  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองโบสถ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองกง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 ถนนหัก  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
16 กรกฎาคม 2558 ก้านเหลือง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
3 กรกฎาคม 2558 บ้านสิงห์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14 กรกฎาคม 2558 ลำไทรโยง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  9 กรกฎาคม 2558 ทรัพย์พระยา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
11  21 กรกฎาคม 2558 หนองยายพิมพ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลินาปี  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12  9 กรกฎาคม 2558 หัวถนน  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  8 กรกฎาคม 2558 ทุ่งแสงทอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  2 กรกฎาคม 2558 หนองโสน  
พืชผักการผลิตน้ำหมัก  
บรรยาย/ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
14  ตำบล
6 เรื่อง
 
775
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 หนองกี่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
2 กรกฎาคม 2558 เย้ยปราสาท  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
1 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
3 กรกฎาคม 2558 ดอนอะราง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
1 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
2 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอหนองกี่
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
1710
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 - 31 กรกฎาคม 2558 ประโคนชัย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านโคกเมือง     
2 - 31 กรกฎาคม 2558 แสลงโทน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 30 กรกฎาคม 2558 บ้านไทร  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 30 กรกฎาคม 2558 ละเวี้ย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 15 กรกฎาคม 2558 จรเข้มาก  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 15 กรกฎาคม 2558 ปังกู  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 15 กรกฎาคม 2558 โคกย่าง  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 31 กรกฎาคม 2558 โคกม้า  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 20 กรกฎาคม 2558 ไพศาล  
อบรมไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 - 30 กรกฎาคม 2558 ตะโกตาพิ  
การผลิตาข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 - 20 กรกฎาคม 2558 เขาคอก  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  6 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบอน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  6 - 30 กรกฎาคม 2558 โคกมะขาม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  6 - 20 กรกฎาคม 2558 โคกตูม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  6 - 30 กรกฎาคม 2558 ประทัดบุ  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  6 - 30 กรกฎาคม 2558 สี่เหลี่ยม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 มะเฟือง  
การผลิตและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
21 กรกฎาคม 2558 บ้านจาน  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านจาน  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านเป้า  
การผลิตและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
47
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
25 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
ให้ความรู้เรืองการใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโครเดอมาในการควบคุมโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมาเพื่อควบคุมโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
367
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  23 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  24 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  22 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  15 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  8 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  9 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  17 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  10 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  8 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  15 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  10 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  22 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  24 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  23 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  9 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  17 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  16 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  23 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  22 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  16 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  15 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  17 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
31
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
33  8 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
27
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
34  31 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
35  9 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
34
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
36  10 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
37  29 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
38  28 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
39  24 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
32
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
40  10 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
41  15 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
42  31 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
43  8 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
44  9 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
45  22 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
46  16 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
47  17 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
48  23 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
49  24 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
50  28 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
51  29 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1082
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
24 กรกฎาคม 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
16 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
15 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10  29 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
11  28 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12  15 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13  10 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
325
 
4 คน
3 หน่วยงาน
14 - 15 กรกฎาคม 2558 ห้วยราช  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 กรกฎาคม 2558 สามแวง  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
28 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การใส่ปุ๋ยข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
บรรยาย
20
กลุ่มผลิตปุ๋ย  นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านตะโก  
การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
1 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
23 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
14 กรกฎาคม 2558 โคกเหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
7 - 8 กรกฎาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10  23 กรกฎาคม 2558 ห้วยราชา  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
550
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 โนนสุวรรณ  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 ทุ่งจังหัน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 โกรกแก้ว  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
จุดสาธิต     
9 กรกฎาคม 2558 โกรกแก้ว  
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
จุดถ่ายทอดของนายกระจ่าง เสาวพันธ์     
14 กรกฎาคม 2558 ดงอีจาน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 9 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
16 กรกฎาคม 2558 แดงใหญ่  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้าน อกม  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 กรกฎาคม 2558 กู่สวนแตง  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
55
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเยือง  
หลักของการทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์  นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
195
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
17 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
13 กรกฎาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เจริญสุข  
โรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
แปลงนา     
14 กรกฎาคม 2558 ตาเป๊ก  
การดูแลในระยะปลูก โรค และแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 กรกฎาคม 2558 ตาเป๊ก  
การดูแลในระยะปลูก โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 กรกฎาคม 2558 อีสานเขต  
ระบบการผลิจข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
14 กรกฎาคม 2558 ถาวร  
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
14 กรกฎาคม 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศาลาsml  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
320
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 13 อำเภอ
72 เรื่อง
6 วิธี
7394
 
48 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ตั้งใจ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
8 กรกฎาคม 2558 ตั้งใจ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.2  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21 กรกฎาคม 2558 เพี้ยราม  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.6  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16 กรกฎาคม 2558 เพี้ยราม  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.9  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
1 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.11  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 กรกฎาคม 2558 ท่าสว่าง  
การให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17 กรกฎาคม 2558 ท่าสว่าง  
การให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
60
ม.8  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10  2 กรกฎาคม 2558 สลักได  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรินยา คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11  8 กรกฎาคม 2558 ตาอ็อง  
เทคนิคการให้ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ม.7  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
12  17 กรกฎาคม 2558 ตาอ็อง  
เทคนิคการให้ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
13  8 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
14  17 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.10  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15  3 กรกฎาคม 2558 แกใหญ่  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16  8 กรกฎาคม 2558 แกใหญ่  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.7  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17  7 กรกฎาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.16  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18  3 กรกฎาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
19  21 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.10  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20  17 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21  7 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.4  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22  21 กรกฎาคม 2558 สวาย  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.11  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
23  7 กรกฎาคม 2558 สวาย  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24  8 กรกฎาคม 2558 เฉนียง  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
25  16 กรกฎาคม 2558 เฉนียง  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
26  9 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
27  24 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.16  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
28  14 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.14  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
29  9 กรกฎาคม 2558 เมืองที  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  เจ้าหน้าที่นายพิทักษ์ เสาวโค ษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
30  14 กรกฎาคม 2558 เมืองที  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.2  เจ้าหน้าที่นายพิทักษ์ เสาวโค ษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
31  23 กรกฎาคม 2558 ราม  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
32  15 กรกฎาคม 2558 ราม  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.10  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
33  10 กรกฎาคม 2558 บุฤาษี  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
34  17 กรกฎาคม 2558 บุฤาษี  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.3  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
35  8 กรกฎาคม 2558 ตระแสง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.11  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
36  3 กรกฎาคม 2558 ตระแสง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
37  21 กรกฎาคม 2558 แสลงพันธ์  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.2  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
38  16 กรกฎาคม 2558 แสลงพันธ์  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
60
ม.6  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
39  16 กรกฎาคม 2558 กาเกาะ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
40  21 กรกฎาคม 2558 กาเกาะ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
55
ม.8  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
19  ตำบล
6 เรื่อง
 
2055
 
15 คน
6 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
2055
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
7 กรกฎาคม 2558 ดู่ลาด  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
6 กรกฎาคม 2558 ดงมะไฟ  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
1 กรกฎาคม 2558 นาเวียง  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
2 กรกฎาคม 2558 ไผ่  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 กรกฎาคม 2558 น้ำคำ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ส้มผ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 คำเตย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 คำไผ่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอไทยเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
550
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 คอนสวรรค์  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
13 กรกฎาคม 2558 ยางหวาย  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
24 กรกฎาคม 2558 ช่องสามหมอ  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
1 กรกฎาคม 2558 โนนสะอาด  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 กรกฎาคม 2558 ห้วยไร่  
การกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงในแปลงมันสำประหลังแบบยั่งยืน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 กรกฎาคม 2558 บ้านโสก  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
22 กรกฎาคม 2558 โคกมั่งงอย  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
21 กรกฎาคม 2558 หนองขาม  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
23 กรกฎาคม 2558 ศรีสำราญ  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
55
แปลงสาธิต  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
295
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 - 30 กรกฎาคม 2558 บ้านกอก  
การปลูกพืชในฤดูแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 15 กรกฎาคม 2558 บ้านกอก  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
17 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบัวบาน  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 15 กรกฎาคม 2558 หนองบัวบาน  
การลดความเสี่ยงในการผลิต  
ประชุม
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 15 กรกฎาคม 2558 บ้านขาม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
20 - 30 กรกฎาคม 2558 บ้านขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 15 กรกฎาคม 2558 กุดน้ำใส  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อทำพันธุ์  
ประชุม
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 15 กรกฎาคม 2558 หนองโดน  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
20 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองโดน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  20 - 29 กรกฎาคม 2558 ละหาน  
การดูแลรักษาพืชไร่  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  1 - 16 กรกฎาคม 2558 ละหาน  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
120
ศาลาวัด  นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  1 - 14 กรกฎาคม 2558 หนองบัวใหญ่  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
13  16 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบัวใหญ่  
การดูแลพืชผัก  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
14  22 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบัวโคก  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  1 - 15 กรกฎาคม 2558 หนองบัวโคก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  1 - 14 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  22 - 30 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
13 เรื่อง
 
2270
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ผักปัง  
การปลูกข้าว  
ประชุม
780
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 31 กรกฎาคม 2558 กวางโจน  
การขึ้นทะเบียน+ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 31 กรกฎาคม 2558 กวางโจน  
การขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 58/59  
บรรยาย
1450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
8 กรกฎาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลือง  
บรรยาย
80
ศาลา SML  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
22 กรกฎาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
150
ศาลาวัดมูลกระบือ  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านแก้ง  
ศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
954
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านแก้ง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
954
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองตูม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
340
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองตูม  
ศัตรูพืช/ภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
840
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  2 - 10 กรกฎาคม 2558 ธาตุทอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
110
อบต.  นางพัชรินทร์ เด่นเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  16 - 29 กรกฎาคม 2558 ธาตุทอง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
100
อบต.  นางพัชรินทร์ เด่นเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านดอน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
760
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
7968
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 - 16 กรกฎาคม 2558 บ้านแท่น  
การใส่ปุ๋ยสวนยางพารา  
เสวนา
13
แปลงเกษตรกร  นางอร่ามศรี พลเดชา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สามสวน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สามสวน  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
เสวนา
80
ตามหมู่บ้าน  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
23 กรกฎาคม 2558 สระพัง  
การเตรียมดินก่อนเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
65
ศาลาวัด  นางจันทร์เพ็ญ เทวา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 บ้านเต่า  
ป้องกันกำจัดไรแดง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเย็นจิต อ่อนพะไล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
14 - 17 กรกฎาคม 2558 หนองคู  
การเพาะเห็ดนางฟ้านางรม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเย็นจิต อ่อนพะไล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
รวมอำเภอบ้านแท่น
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
708
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 - 16 กรกฎาคม 2558 คอนสาร  
การเตรียมแปลงปลุกข้าวและเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
60
3,5,7  นางชาวิณี ทีนะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
13 - 18 กรกฎาคม 2558 ทุ่งพระ  
การปลูกข้าว/การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
15 - 24 กรกฎาคม 2558 โนนคูณ  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
75
ศาลากลางบ้าน  นางสุนันทา แก้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ห้วยยาง  
การปลูกข้าว/การดูแลรักษา  
บรรยาย
757
อบต.  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งลุยลาย  
การปลูกข้าว/การดูแลรักษา  
บรรยาย
123
อบต.  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
15 - 17 กรกฎาคม 2558 ดงบัง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรสา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ทุ่งนาเลา  
การปลูกข้าว/การดูแลรักษา  
บรรยาย
500
อบต.  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 กรกฎาคม 2558 ดงกลาง  
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้(การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้)  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
รวมอำเภอคอนสาร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
1735
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 5 อำเภอ
37 เรื่อง
3 วิธี
12976
 
27 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 หนองภัยศูนย์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
16 กรกฎาคม 2558 หนองสวรรค์  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 กรกฎาคม 2558 หัวนา  
การทำนาดำ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 กรกฎาคม 2558 บ้านขาม  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กรกฎาคม 2558 นามะเฟือง  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
2 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
17 กรกฎาคม 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 กรกฎาคม 2558 กุดจิก  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
7 - 8 กรกฎาคม 2558 โนนทัน  
การตกกล้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  7 กรกฎาคม 2558 นาคำไฮ  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
46
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
11  22 กรกฎาคม 2558 นาคำไฮ  
การจัดตั้งกลุ่มการปลูกพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
12  18 กรกฎาคม 2558 ป่าไม้งาม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
13  9 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
การตกกล้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
851
 
7 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 โนนสัง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านถิ่น  
วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเรือ  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
22 กรกฎาคม 2558 หนองเรือ  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 กรกฎาคม 2558 กุดดู่  
การผลิตข้าวนาปี  
เสวนา
40
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 กรกฎาคม 2558 บ้านค้อ  
การผลิตข้าวนาปี  
เสวนา
40
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
7 กรกฎาคม 2558 โนนเมือง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
8 กรกฎาคม 2558 โคกใหญ่  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 กรกฎาคม 2558 โคกม่วง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  24 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  14 กรกฎาคม 2558 ปางกู่  
วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
440
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 เมืองใหม่  
การทำนาหว่าน/การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
14 กรกฎาคม 2558 ศรีบุญเรือง  
วันถ่ายทอดเกษตรกรด้านการลดต้นทุนข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองบัวใต้  
โรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ข้าวชุมชน     
16 กรกฎาคม 2558 นากอก  
การดูแลรักษาข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 กรกฎาคม 2558 โนนสะอาด  
การดูแลรักษานาข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 กรกฎาคม 2558 ยางหล่อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
บรรยาย
100
เทศบาล ต.ยางหล่อ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 โนนม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
24 กรกฎาคม 2558 หนองกุงแก้ว  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
24 กรกฎาคม 2558 ทรายทอง  
โครงการหนองบัวลำภู ราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
42
ศูนย์ข้าวบ้านหนองอุ     
10  17 กรกฎาคม 2558 หันนางาม  
การลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
782
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 3 อำเภอ
22 เรื่อง
4 วิธี
2073
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 หมากแข้ง  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14 กรกฎาคม 2558 หมากแข้ง  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14 กรกฎาคม 2558 นิคมสงเคราะห์  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15 กรกฎาคม 2558 นิคมสงเคราะห์  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21 กรกฎาคม 2558 บ้านขาว  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านขาว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
21 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านตาด  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  24 กรกฎาคม 2558 บ้านตาด  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  14 กรกฎาคม 2558 โนนสูง  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  24 กรกฎาคม 2558 โนนสูง  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  21 กรกฎาคม 2558 หมูม่น  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  16 กรกฎาคม 2558 หมูม่น  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  21 กรกฎาคม 2558 เชียงยืน  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  16 กรกฎาคม 2558 เชียงยืน  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  24 กรกฎาคม 2558 หนองนาคำ  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18  6 กรกฎาคม 2558 หนองนาคำ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19  24 กรกฎาคม 2558 กุดสระ  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  14 กรกฎาคม 2558 กุดสระ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  14 กรกฎาคม 2558 นาดี  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  15 กรกฎาคม 2558 นาดี  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  24 กรกฎาคม 2558 บ้านเลื่อม  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  23 กรกฎาคม 2558 บ้านเลื่อม  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  16 กรกฎาคม 2558 เชียงพิณ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  21 กรกฎาคม 2558 เชียงพิณ  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  16 กรกฎาคม 2558 สามพร้าว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  21 กรกฎาคม 2558 สามพร้าว  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  15 กรกฎาคม 2558 หนองไฮ  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  14 กรกฎาคม 2558 หนองไฮ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  14 กรกฎาคม 2558 นาข่า  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  24 กรกฎาคม 2558 นาข่า  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  15 กรกฎาคม 2558 บ้านจั่น  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  14 กรกฎาคม 2558 บ้านจั่น  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  14 กรกฎาคม 2558 หนองขอนกว้าง  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  24 กรกฎาคม 2558 หนองขอนกว้าง  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  14 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
38  15 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
39  21 กรกฎาคม 2558 นากว้าง  
การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  16 กรกฎาคม 2558 นากว้าง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  24 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่  
การกำจัดหนอนกระทู้กล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  14 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
4 เรื่อง
 
840
 
16 คน
4 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 กุดจับ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง,ถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
10 กรกฎาคม 2558 ปะโค  
ส่งเสริมการปลูกข้าวในรูปแบบอินทรีย์  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญทิพย์ ธรรมวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
9 กรกฎาคม 2558 ขอนยูง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวในรูปแบบอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก จันทรเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
1 กรกฎาคม 2558 เชียงเพ็ง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวในรูปแบบอินทรีย์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรอนงค์ เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
16 กรกฎาคม 2558 สร้างก่อ  
ส่งเสริมการปลูกข้าวในรูปแบบอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดำรงค์ศักดิ์ ทรงอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
7 กรกฎาคม 2558 เมืองเพีย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง,ถั่วลิสง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 
8 กรกฎาคม 2558 ตาลเลียน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริม เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
รวมอำเภอกุดจับ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
545
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2558 หมากหญ้า  
การดูแลแปลงข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
12
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 หมากหญ้า  
การออกแบบรวดลายหวดนึ่งข้าว  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองอ้อ  
โรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองอ้อ  
การทำปุ่ญอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 อูบมุง  
การทำปุ่ญอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
20
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 อูบมุง  
การทำมะม่วงGAP  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 กุดหมากไฟ  
การทำมะม่วงGAP  
บรรยาย
20
ศุนย์ข้าวอินทรีย์  นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์กรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 กุดหมากไฟ  
การทำปุ่ญอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์กรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 น้ำพ่น  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
10  1 - 30 กรกฎาคม 2558 น้ำพ่น  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ ศจช.  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
11  1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบัวบาน  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
20
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
12  1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบัวบาน  
โรคและแมลงศัตรูยางพารา  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
13  1 - 30 กรกฎาคม 2558 โนนหวาย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
20
ทุกหมู่บ้าน  นางสุภา ค้าคล่อง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
14  1 - 30 กรกฎาคม 2558 โนนหวาย  
โรคและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางสุภา ค้าคล่อง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
15  1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองวัวซอ  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
16  1 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองวัวซอ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
รวมอำเภอหนองวัวซอ
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
477
 
6 คน
4 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ตูมใต้  
การดูแลรักษาต้นข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
9 กรกฎาคม 2558 พันดอน  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอภัยวรรณ จันทโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
22 กรกฎาคม 2558 เวียงคำ  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
23 กรกฎาคม 2558 แชแล  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
9 กรกฎาคม 2558 เชียงแหว  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงจันทร์ วัฒนธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
17 กรกฎาคม 2558 ห้วยเกิ้ง  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
15 กรกฎาคม 2558 เสอเพลอ  
การทำเชื้อราเขียว  
บรรยาย
25
บ้านวังหน้าผา  นางสาวปุณยนุช สอนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
14 กรกฎาคม 2558 สีออ  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
17 กรกฎาคม 2558 ปะโค  
การดูแลอ้อยตอ  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ไชยวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
10  15 กรกฎาคม 2558 ผาสุก  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
11  9 กรกฎาคม 2558 ท่าลี่  
การดูแลรักษาต้นข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
12  29 กรกฎาคม 2558 กุมภวาปี  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
13  17 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ศุภชาติ อาจหาญ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
รวมอำเภอกุมภวาปี
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
417
 
9 คน
1 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 หนองหาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิลัยลักษณ์ หล้าทุม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
1 กรกฎาคม 2558 หนองเม็ก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
22 กรกฎาคม 2558 พังงู  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะภรณ์ นิตย์สุวรรณ  
22 กรกฎาคม 2558 สะแบง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กรกฎาคม 2558 สร้อยพร้าว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านเชียง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านยา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
1 กรกฎาคม 2558 โพนงาม  
การทำปู๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กรกฎาคม 2558 ผักตบ  
การผลิตปู๋ยในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
10  23 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  23 กรกฎาคม 2558 ดอนหายโศก  
การทำปู๋ยหมักในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
12  24 กรกฎาคม 2558 หนองสระปลา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
480
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ทุ่งฝน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมณเฑียร รู้กิจ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 นาชุมแสง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถิรายุทธ์ เสีอน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 นาทม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
รวมอำเภอทุ่งฝน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ศรีธาตุ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ม.4  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กรกฎาคม 2558 จำปี  
การเตรียมแปลงปักดำข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ม.15  นายถาวร หลักคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ม.11  นางอาภา ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
24 กรกฎาคม 2558 หัวนาคำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ม.7  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
16 กรกฎาคม 2558 หัวนาคำ  
การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กรกฎาคม 2558 หนองนกเขียน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
16 กรกฎาคม 2558 นายูง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคมม.4  นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กรกฎาคม 2558 ตาดทอง  
การใส่ปุ๋ยรองพื้น  
บรรยาย
50
ม.2  นายเดชทวี โสภาศรี สำนักงานเเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
รวมอำเภอศรีธาตุ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
550
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 หนองกุงทับม้า  
การดูแลบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ทวีผล สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
9 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าไซ  
การดูแลบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
10 กรกฎาคม 2558 บะยาว  
การดูแลบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
8 กรกฎาคม 2558 ผาสุก  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมภรณ์ โทวันนัง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
9 กรกฎาคม 2558 คำโคกสูง  
การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
9 กรกฎาคม 2558 วังสามหมอ  
การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิรา สุนทรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
รวมอำเภอวังสามหมอ
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
5 คน
3 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ศรีสุทโธ  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านดุง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
16 กรกฎาคม 2558 ดงเย็น  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
28 กรกฎาคม 2558 โพนสูง  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
21 กรกฎาคม 2558 อ้อมกอ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
1 กรกฎาคม 2558 บ้านจันทน์  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
24 กรกฎาคม 2558 บ้านชัย  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
23 กรกฎาคม 2558 นาไหม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
14 กรกฎาคม 2558 ถ่อนนาลับ  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  22 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  10 กรกฎาคม 2558 บ้านม่วง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  15 กรกฎาคม 2558 บ้านตาด  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  16 กรกฎาคม 2558 นาคำ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
620
 
10 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บ้านผือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
2 กรกฎาคม 2558 หายโศก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน     
1 กรกฎาคม 2558 เขือน้ำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน     
3 กรกฎาคม 2558 คำบง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 โนนทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน     
1 กรกฎาคม 2558 ข้าวสาร  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
1 กรกฎาคม 2558 จำปาโมง  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
2 กรกฎาคม 2558 กลางใหญ่  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
7 กรกฎาคม 2558 เมืองพาน  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
10  2 กรกฎาคม 2558 คำด้วง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน     
11  2 กรกฎาคม 2558 หนองหัวคู  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
12  3 กรกฎาคม 2558 บ้านค้อ  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
13  2 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอบ้านผือ
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
425
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 - 15 กรกฎาคม 2558 น้ำโสม  
การเตรียมพื้นที่ การปลูก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด     
9 กรกฎาคม 2558 บ้านหยวก  
บรรยายการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเมธ ชินตุ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
13 กรกฎาคม 2558 โสมเยี่ยม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
10 กรกฎาคม 2558 โสมเยี่ยม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
4 กรกฎาคม 2558 โสมเยี่ยม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
22 กรกฎาคม 2558 โสมเยี่ยม  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มฤดูการเพาะปลูก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์เรียนรู้ฯมันสำปะหลัง  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
16 - 17 กรกฎาคม 2558 ศรีสำราญ  
การเตรียมแปลง การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
1 กรกฎาคม 2558 สามัคคี  
การจัดการน้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
รวมอำเภอน้ำโสม
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
640
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 เพ็ญ  
การเรียนรู้ศัตรูพืช/ศัตรภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
35
อบต.  นายนายอริยะ ผิวเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านธาตุ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
8
ศูนย์เรียนรู้  นายนายบรรจง ธิบูรณ์บุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
20 - 31 กรกฎาคม 2558 เชียงหวาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและสำรวจผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1000
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เชียงหวาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและสำรวจผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1000
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
2 - 10 กรกฎาคม 2558 สุมเส้า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
13 - 17 กรกฎาคม 2558 สุมเส้า  
การดูแลรักษามะนาว  
บรรยาย
65
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
20 - 29 กรกฎาคม 2558 สุมเส้า  
การปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
450
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
14 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
การสำรวจข้อมูลการปลูกข้าว/การปรับปรุงทะเบียน  
บรรยาย
16
อบต.  นางสาวนางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านเหล่า  
พันธุ์ข้าว/การปลูกข้าว  
บรรยาย
300
  นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10  20 - 24 กรกฎาคม 2558 จอมศรี  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
105
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายบุญพร้อม สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
11  20 - 29 กรกฎาคม 2558 เตาไห  
พันธุ์ข้าว/การปลูกข้าว  
บรรยาย
300
บ้านเกษตรกร  นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
12  7 กรกฎาคม 2558 โคกกลาง  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นายวิรัตน์  พันลำภักดิ์  
13  8 กรกฎาคม 2558 สร้างแป้น  
การผลิตและใช้ปุ่ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายสมภาร จำปาวะตะ  
รวมอำเภอเพ็ญ
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
3629
 
9 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 สร้างคอม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
10 กรกฎาคม 2558 เชียงดา  
โรคข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านยวด  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านโคก  
กรปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
8 กรกฎาคม 2558 นาสะอาด  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
15
อบต.  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านหินโงม  
เทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
181
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 หนองแสง  
ดูแลข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 กรกฎาคม 2558 แสงสว่าง  
การดูแลระยะข้าวปักดำ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 กรกฎาคม 2558 นาดี  
การดูแลข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 กรกฎาคม 2558 ทับกุง  
การดูข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 นายูง  
ประชุมกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 บ้านก้อง  
ประชุมกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 นาแค  
ประชุมกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 โนนทอง  
ประชุมกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนายูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านจีต  
การควบคุมโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศลาลาประชาคม  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โนนทองอินทร์  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ค้อใหญ่  
การผลิตข้าวปลอดโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 คอนสาย  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 16 อำเภอ
78 เรื่อง
4 วิธี
10434
 
92 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 - 29 กรกฎาคม 2558 บัวแดง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
2 - 29 กรกฎาคม 2558 บัวแดง  
การปรับปรุงบำรุงดิน,การไถกลบปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
550
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
1 กรกฎาคม 2558 ดอกล้ำ  
การดูแลรักษา,ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายบุญเกื้อ กั้ววิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแคน  
การปลูกข้าวทำแปลงสาธิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  นายทองพูล สมภาวะ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
9 กรกฎาคม 2558 โพนสูง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายประเสริฐ แช่มภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
9 กรกฎาคม 2558 โนนสวรรค์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายโกมล บุญเทพ สนง.เกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
7 กรกฎาคม 2558 สระบัว  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา เอื้อสามาลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 โนนสง่า  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
250
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
3 - 29 กรกฎาคม 2558 โนนสง่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
10  10 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การผลิตข้าวหอมมะลิ  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายประเสริฐ แช่มภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
รวมอำเภอปทุมรัตต์
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
1085
 
6 คน
3 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองผือ  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองหิน  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธพร ฝนทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
1 กรกฎาคม 2558 คูเมือง  
การตัดพันธุ์ปนระยะแตกกอ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพรศรี สารจันทร์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
16 กรกฎาคม 2558 กกกุง  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
17 กรกฎาคม 2558 เมืองสรวง  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธพร ฝนทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
รวมอำเภอเมืองสรวง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองฮี  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายประพันธ์ อ้วนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
16 กรกฎาคม 2558 สาวแห  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย พรมโนนศรี สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอหนองฮี 
15 กรกฎาคม 2558 ดูกอึ่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายกนกศักดิ์ แสนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
16 กรกฎาคม 2558 เด่นราษฎร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายสอง โสมเกษตรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
รวมอำเภอหนองฮี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ทุ่งเขาหลวง  
การไถกลตอซัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิดชัย สมอุดร สนง.เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
9 กรกฎาคม 2558 เทอดไทย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
14 กรกฎาคม 2558 บึงงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ไพรออ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 มะบ้า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายเชิดชัย สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
140
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
รวมอำเภอทุ่งเขาหลวง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
670
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 4 อำเภอ
14 เรื่อง
4 วิธี
2085
 
16 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กรกฎาคม 2558 เหนือ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กรกฎาคม 2558 หลุบ  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
24 กรกฎาคม 2558 ไผ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
21 กรกฎาคม 2558 ลำปาว  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศาลากลางบ้าน  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษาผักชะอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16 กรกฎาคม 2558 เชียงเครือ  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
21 กรกฎาคม 2558 บึงวิชัย  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
26 กรกฎาคม 2558 ห้วยโพธิ์  
การเตรียมดิน การตอน การเสียบยอด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
190
แปลงนาเกษตรกร  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10  9 กรกฎาคม 2558 ภูปอ  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายทรงพล เมฆประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
11  8 กรกฎาคม 2558 ภูดิน  
การทำนาหยอด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12  15 กรกฎาคม 2558 หนองกุง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13  14 กรกฎาคม 2558 กลางหมื่น  
การให้คำแนะนำการจัดทำกลุ่มสถาบัน 3ก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14  24 กรกฎาคม 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
15  16 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แป  นางถิระพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
16  10 กรกฎาคม 2558 นาจารย์  
สำรวจสถานะการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17  26 กรกฎาคม 2558 ลำคลอง  
การแปรรูปพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
875
 
14 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นามน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
7 กรกฎาคม 2558 ยอดแกง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 สงเปลือย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 กมลาไสย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
24 กรกฎาคม 2558 หลักเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหัวหนอง  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 กรกฎาคม 2558 โพนงาม  
การเลี้ยงจิ้งหรีด  
ประชุม
50
แปลงเกษตรกร  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
4 กรกฎาคม 2558 ดงลิง  
การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
18 กรกฎาคม 2558 ดงลิง  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดต้นทุนการผลิตพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
28 กรกฎาคม 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
แปลงนาเกษตรกร  นางรุจี มาศงามเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
15 กรกฎาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การจัดตั้งกลุ่ม  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
๏ฟฝ๏ฟฝรจัด๏ฟฝ๏ฟฝรน๏ฟฝ๏ฟฝในช๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝำน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
516
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
75
ศูนย์เรียนรู้บ้านสองห้อง  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
10 กรกฎาคม 2558 สามัคคี  
การทำและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ข้าว  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
9 กรกฎาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมชะย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บัวขาว  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 แจนแลน  
การป้องกัน กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
16 กรกฎาคม 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 กรกฎาคม 2558 จุมจัง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 กรกฎาคม 2558 เหล่าไฮงาม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
3 กรกฎาคม 2558 กุดหว้า  
ดูแลรักษา/ทำเชื้อราไดโคเดอมา  
บรรยาย
1640
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชต สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 กรกฎาคม 2558 สามขา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 กรกฎาคม 2558 นาขาม  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว  
สาธิต
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2558 หนองห้าง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  15 กรกฎาคม 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  3 กรกฎาคม 2558 สมสะอาด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  2 กรกฎาคม 2558 กุดค้าว  
การใช้สารป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
2470
 
9 คน
3 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 คุ้มเก่า  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าว  
ประชุม
200
ต.คุ้มเก่า  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ยางตลาด  
การเตรียมดินและเตรียมเมล็ดพันธุ์,ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 หัวงัว  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 กรกฎาคม 2558 อุ่มเม่า  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
แปลงนาเกษตกร  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 กรกฎาคม 2558 บัวบาน  
การปีกดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 เว่อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 อิตื้อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หมู่ 2,4  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 หัวนาคำ  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  17 กรกฎาคม 2558 นาเชือก  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  15 กรกฎาคม 2558 คลองขาม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  15 กรกฎาคม 2558 เขาพระนอน  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  15 กรกฎาคม 2558 นาดี  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  15 กรกฎาคม 2558 โนนสูง  
การเตรียมดินและเตรียมเมล็ดพันธุ์,ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
แปลงนาเกษตกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15  17 กรกฎาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
756
 
13 คน
4 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ห้วยเม็ก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
16 กรกฎาคม 2558 คำใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
15 กรกฎาคม 2558 กุดโดน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15 กรกฎาคม 2558 บึงนาเรียง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 กรกฎาคม 2558 หัวหิน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 กรกฎาคม 2558 พิมูล  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 กรกฎาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
17 กรกฎาคม 2558 โนนสะอาด  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 กรกฎาคม 2558 ทรายทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 29 กรกฎาคม 2558 ภูสิงห์  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
220
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 - 17 กรกฎาคม 2558 ภูสิงห์  
การแปรรูปปลา,กก,ข้าว  
บรรยาย
110
8ตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
17 กรกฎาคม 2558 สหัสขันธ์  
การทำนาหยอด  
บรรยาย
50
บ.นาคูณ  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 กรกฎาคม 2558 นามะเขือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
31 กรกฎาคม 2558 โนนศิลา  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 กรกฎาคม 2558 นิคม  
การทำนาหยอด  
บรรยาย
50
บ.ศรีสมบูรณ์  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 กรกฎาคม 2558 โนนแหลมทอง  
การเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 กรกฎาคม 2558 โนนบุรี  
การตกกล้า  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 กรกฎาคม 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าว  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
730
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ทุ่งคลอง  
การอารักขาพืข  
บรรยาย
50
นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
13 กรกฎาคม 2558 โพน  
อ้อยโรงงาน  
บรรยาย
50
อบต.  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 กรกฎาคม 2558 ดินจี่  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
10 กรกฎาคม 2558 นาบอน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
10 กรกฎาคม 2558 นาทัน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
อบต.  นางวิลาวัลย์ ใจจุลละ สำนักงานเกษตอำเภอสามชัย 
10 กรกฎาคม 2558 เนินยาง  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 - 8 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 8 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 - 15 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 กรกฎาคม 2558 กุงเก่า  
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
6 - 23 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
24 - 31 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
16 - 23 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
8 กรกฎาคม 2558 กุดจิก  
การเตรียมพันธ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10 กรกฎาคม 2558 นาตาล  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10  7 - 10 กรกฎาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
11  21 - 24 กรกฎาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
1070
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 สมเด็จ  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กรกฎาคม 2558 แซงบาดาล  
การดูแลแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กรกฎาคม 2558 มหาไชย  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้านาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
7 กรกฎาคม 2558 หมูม่น  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปีและการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
2 กรกฎาคม 2558 ผาเสวย  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 กรกฎาคม 2558 ศรีสมเด็จ  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 กรกฎาคม 2558 ลำห้วยหลัว  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปีและการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
23 - 24 กรกฎาคม 2558 คำบง  
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
300
ศาลาวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
13 - 29 กรกฎาคม 2558 ไค้นุ่น  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1200
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
390
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 11 กรกฎาคม 2558 หนองอีบุตร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
900
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
2790
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
3 กรกฎาคม 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
20 กรกฎาคม 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ดอนจาน  
การออกติดตามตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
2 กรกฎาคม 2558 ดอนจาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
8 กรกฎาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
3 กรกฎาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
8 กรกฎาคม 2558 ดงพยุง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 กรกฎาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 กรกฎาคม 2558 ม่วงนา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
3 กรกฎาคม 2558 ม่วงนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 กรกฎาคม 2558 นาจำปา  
การปรับปรุงข้อมูลการเกษตร  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10  8 กรกฎาคม 2558 นาจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
890
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยเหมาะสมกับดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่ากลาง  
จัดงานวันสาธิต  
สาธิต
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
  นายมาลัย ปรีสวิง  
21 กรกฎาคม 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ลำชี  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 16 อำเภอ
81 เรื่อง
8 วิธี
12377
 
85 คน
36 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ปลาปาก  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวรรณ โชคกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
23 กรกฎาคม 2558 หนองฮี  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีง  นายสมบูรณ์ ผ่านเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
10 กรกฎาคม 2558 กุตาไก้  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
4
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวราพร สิริสุวรรณมา สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
10 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรชัย จันทรู สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
14 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
76
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรชัย จันทรู สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
10 กรกฎาคม 2558 มหาชัย  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนัยนา คนครอง สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
7 กรกฎาคม 2558 นามะเขือ  
การเตรียมประเมินตรวจมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าว  นายโชติ วงค์สุเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
10 กรกฎาคม 2558 หนองเทาใหญ่  
จัดทำแผนการผลิตโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
27
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโชติ วงค์สุเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก 
รวมอำเภอปลาปาก
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
540
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าอุเทน  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าจำปา  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัลยา อ่อนหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไชยบุรี  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
330
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายวัฒนา บุตรเวส สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
7 กรกฎาคม 2558 พนอม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 เวินพระบาท  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายทวี ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 รามราช  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1580
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 - 15 กรกฎาคม 2558 บ้านแพง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศาลาวัด     
9 - 15 กรกฎาคม 2558 ไผ่ล้อม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
70
ศาลาวัด     
9 - 15 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
80
ศาลาวัด     
9 - 15 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
80
ศาลาวัด     
9 - 15 กรกฎาคม 2558 นางัว  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 15 กรกฎาคม 2558 นาเข  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
70
ศาลาวัด     
รวมอำเภอบ้านแพง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
460
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 นาหว้า  
การผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 นางัว  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านเสียว  
การผลิตเห็ด  
ฝึกปฏิบัติ
50
โรงเห็ด  นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 นาคูณใหญ่  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายพวงเพชร รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
15 กรกฎาคม 2558 ท่าเรือ  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 โพนสวรรค์  
การใช้ปุ๋ยในสวนยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระศักดิ์ ประพัศรางค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
22 กรกฎาคม 2558 นาหัวบ่อ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาหว่าน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสักรินทร์ รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
16 กรกฎาคม 2558 นาขมิ้น  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อราในการตกล้า  
บรรยาย
42
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภโรจน์ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
26 กรกฎาคม 2558 โพนบก  
การจัดการศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายไชยรัตน์ ทัศคร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
21 กรกฎาคม 2558 โพนจาน  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาหว่าน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสักรินทร์ รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
15 กรกฎาคม 2558 นาใน  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันเชื้อราในการตกกล้า  
บรรยาย
56
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภโรจน์ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
รวมอำเภอโพนสวรรค์
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
258
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นาทม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
7 กรกฎาคม 2558 หนองซน  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
7 กรกฎาคม 2558 ดอนเตย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 วังยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
29 กรกฎาคม 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทะภาพ  
บรรยาย
70
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
10 กรกฎาคม 2558 ยอดชาด  
ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
30 กรกฎาคม 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
รวมอำเภอวังยาง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
185
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 7 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
3533
 
25 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 3 กรกฎาคม 2558 หว้านใหญ่  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
ฝึกปฏิบัติ
105
แปลงเกษตรกร  นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
9 กรกฎาคม 2558 ป่งขาม  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
208
แปลงเกษตรกร  นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง  
14 กรกฎาคม 2558 บางทรายน้อย  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
125
แปลงเกษตรกร  นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
17 กรกฎาคม 2558 ชะโนด  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
104
แปลงเกษตกรร  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
8 กรกฎาคม 2558 ดงหมู  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
75
แปลงเกษตรกร  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
617
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
1 เรื่อง
2 วิธี
617
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 หายยา  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 กรกฎาคม 2558 หายยา  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 กรกฎาคม 2558 ช้างเผือก  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10 กรกฎาคม 2558 สุเทพ  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 ป่าแดด  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 ท่าศาลา  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
3 กรกฎาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  23 กรกฎาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  16 กรกฎาคม 2558 ป่าตัน  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  9 กรกฎาคม 2558 ป่าตัน  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  9 กรกฎาคม 2558 สันผีเสื้อ  
การปลูกพืชผักเสริมรายได้  
บรรยาย
50
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
217
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การปรับปรุงข้อมูล ทบกและพืชไร่นา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2558 ข่วงเปา  
การปรับปรุงข้อมูล ทบกและพืชไร่นา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 กรกฎาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การจัดการดูแลลำไยช่วงติดผล  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านแปะ  
การใช้ปุ๋ยลำไย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กรกฎาคม 2558 ดอยแก้ว  
เทคนิคการดูแลรักษาเสาวรส การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 กรกฎาคม 2558 แม่สอย  
การใช้ปุ๋ยลำไย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
196
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
8 กรกฎาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
8 กรกฎาคม 2558 ท่าผา  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านทับ  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
15 กรกฎาคม 2558 แม่ศึก  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
15 กรกฎาคม 2558 แม่นาจร  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
15 กรกฎาคม 2558 ปางหินฝน  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
8 กรกฎาคม 2558 กองแขก  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
500
 
3 คน
3 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เชียงดาว  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 - 29 กรกฎาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 17 กรกฎาคม 2558 ปิงโค้ง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  20 - 29 กรกฎาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 17 กรกฎาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 เชิงดอย  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กรกฎาคม 2558 สันปูเลย  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กรกฎาคม 2558 ลวงเหนือ  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13 กรกฎาคม 2558 ป่าป้อง  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 กรกฎาคม 2558 สง่าบ้าน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 กรกฎาคม 2558 ป่าลาน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
14 กรกฎาคม 2558 ตลาดขวัญ  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
14 กรกฎาคม 2558 สำราญราษฎร์  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
14 กรกฎาคม 2558 แม่คือ  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  13 กรกฎาคม 2558 ตลาดใหญ่  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  14 กรกฎาคม 2558 แม่ฮ้อยเงิน  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12  14 กรกฎาคม 2558 แม่โป่ง  
การเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13  13 กรกฎาคม 2558 ป่าเมี่ยง  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  14 กรกฎาคม 2558 เทพเสด็จ  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
7 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สันมหาพน  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
21 กรกฎาคม 2558 สันมหาพน  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
7 กรกฎาคม 2558 แม่แตง  
การเตรียมพื้นที่ก่อนทำการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
22 กรกฎาคม 2558 แม่แตง  
การจัดการน้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
10 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การจัดการข้าวเมล็ดพันธุ์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
7 กรกฎาคม 2558 ช่อแล  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 กรกฎาคม 2558 แม่หอพระ  
การดูแลหน่อไม้ฝรั่งฤดูฝน  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14 กรกฎาคม 2558 สบเปิง  
การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านเป้า  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  1 กรกฎาคม 2558 สันป่ายาง  
การจัดการเตรียมพื้นที่ทำนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  23 กรกฎาคม 2558 ป่าแป๋  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
12  9 กรกฎาคม 2558 ป่าแป๋  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
13  9 กรกฎาคม 2558 เมืองก๋าย  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  8 กรกฎาคม 2558 บ้านช้าง  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15  8 กรกฎาคม 2558 กื้ดช้าง  
การแปรรูปกล้วย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
16  2 กรกฎาคม 2558 อินทขิล  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
13 เรื่อง
 
390
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ริมใต้  
ประชุมสมาชิกส่งเสริมการผลิตพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
16 กรกฎาคม 2558 ริมเหนือ  
การเลี้ยงไข่ไก่  
บรรยาย
9
อบต.แม่สา     
13 กรกฎาคม 2558 สันโป่ง  
ประชุมสมาชิกกลุ่มพืชผัก  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การประชุมสมาชิกพืชผัก  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 สะลวง  
ประชุมสมาชิกกลุ่มพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
16 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
ประชุมส่งเสริมการผลิตพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 กรกฎาคม 2558 แม่แรม  
ประชุมส่งเสริมการปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
ศาลาวัด  นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 โป่งแยง  
ส่งเสริมการเพาะเห็ด  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10 กรกฎาคม 2558 แม่สา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  15 กรกฎาคม 2558 ดอนแก้ว  
ส่งเสริมการเพาะเห็ด  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางศิริพร ทองหยี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ 
11  13 - 17 กรกฎาคม 2558 เหมืองแก้ว  
รณรงค์ป้องกันกำจัดหอยเชอรรี่ อย่างมีส่วนร่วม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์เรียนรู้     
12  15 กรกฎาคม 2558 เหมืองแก้ว  
Field day เข้าสู่ฤดูการผลิตการเกษตรปี 2558  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
764
 
9 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 กรกฎาคม 2558 สะเมิงใต้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
อบต.  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
6 - 20 กรกฎาคม 2558 แม่สาบ  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
65
อบต.     
1 - 24 กรกฎาคม 2558 บ่อแก้ว  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 26 กรกฎาคม 2558 ยั้งเมิน  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 - 31 กรกฎาคม 2558 เวียง  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย