สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บางเมือง  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 มีนาคม 2558 แพรกษา  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
27 มีนาคม 2558 บางปู  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มีนาคม 2558 บางบ่อ  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 บ้านระกาศ  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มีนาคม 2558 บางพลีน้อย  
ติดตามโครการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 มีนาคม 2558 บางเพรียง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 มีนาคม 2558 คลองด่าน  
ติดตามโครงการผลิตพืชปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 คลองด่าน  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 มีนาคม 2558 คลองสวน  
ติดตามขบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 คลองสวน  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  9 มีนาคม 2558 เปร็ง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  10 มีนาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
310
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
18 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 มีนาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 มีนาคม 2558 บางโฉลง  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 หนองปรือ  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางกะเจ้า  
การเฝ้าระวังศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
27 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  31 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  26 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  25 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  19 มีนาคม 2558 บางกอบัว  
การเฝ้าระวังศัตรูมะม่วง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
173
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 นาเกลือ  
การปลูกผักคะน้าและดูแลรักษา  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20 มีนาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
18 มีนาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 มีนาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
74
 
3 คน
3 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร     
25 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การผลิตพืช gap ผัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
17 เรื่อง
5 วิธี
937
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 - 20 มีนาคม 2558 บางไผ่  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 บางกร่าง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 ไทรม้า  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 บางรักน้อย  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางม่วง  
การทำสวนไม้ผลด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย 
13 มีนาคม 2558 บางแม่นาง  
การตรวจแปลงนา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย 
16 มีนาคม 2558 บางเลน  
การติดตามสถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 เสาธงหิน  
การตรวจแปลงนา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
19 มีนาคม 2558 บางใหญ่  
การตรวจแปลงนา เพื่อหาแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
5 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การตรวจแปลงนา เพื่อหาแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 บางบัวทอง  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
13 มีนาคม 2558 บางรักใหญ่  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
20 มีนาคม 2558 บางคูรัด  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
27 มีนาคม 2558 ละหาร  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
5 มีนาคม 2558 ลำโพ  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
12 มีนาคม 2558 พิมลราช  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
19 มีนาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 บางตะไนย์  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
18 มีนาคม 2558 คลองพระอุดม  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 คลองพระอุดม  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 ท่าอิฐ  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 มีนาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็น smart group  
บรรยาย
20
  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 คลองข่อย  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
24 มีนาคม 2558 คลองข่อย  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร  
สาธิต
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 บางพลับ  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
168
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 4 อำเภอ
10 เรื่อง
3 วิธี
508
 
9 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 12 มีนาคม 2558 ท่าเรือ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 10 มีนาคม 2558 จำปา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
13 - 19 มีนาคม 2558 ท่าหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 18 มีนาคม 2558 บ้านร่อม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 27 มีนาคม 2558 ศาลาลอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
19 - 25 มีนาคม 2558 วังแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 25 มีนาคม 2558 โพธิ์เอน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 12 มีนาคม 2558 ปากท่า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 มีนาคม 2558 หนองขนาก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  20 - 25 มีนาคม 2558 ท่าเจ้าสนุก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 บางไทร  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
10 มีนาคม 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 มีนาคม 2558 บางยี่โท  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 มีนาคม 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
3 มีนาคม 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 มีนาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
6 มีนาคม 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การใช้สารชีวินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 มีนาคม 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  5 มีนาคม 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
420
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางปะหัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10 มีนาคม 2558 ขยาย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 บางเดื่อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 เสาธง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
31 มีนาคม 2558 ทางกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางเพลิง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 หันสัง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางนางร้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 ตานิม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  4 มีนาคม 2558 ทับน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  3 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  3 มีนาคม 2558 ขวัญเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  17 มีนาคม 2558 บ้านลี่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  3 มีนาคม 2558 โพธิ์สามต้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  17 มีนาคม 2558 พุทเลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  3 มีนาคม 2558 ตาลเอน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 มีนาคม 2558 บ้านขล้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 ภาชี  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 โคกม่วง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ระโสม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
ดูงาน
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 กระจิว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  18 มีนาคม 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 มีนาคม 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  24 มีนาคม 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  25 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  26 มีนาคม 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเสนา
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 คานหาม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 บ้านช้าง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 สามบัณฑิต  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
23 มีนาคม 2558 บ้านหีบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 หนองไม้ซุง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 อุทัย  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 เสนา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
24 มีนาคม 2558 หนองน้ำส้ม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
25 มีนาคม 2558 โพสาวหาญ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  9 มีนาคม 2558 ธนู  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  20 มีนาคม 2558 ข้าวเม่า  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อำเภอ
9 เรื่อง
4 วิธี
2415
 
16 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
20 มีนาคม 2558 สิงห์  
การทำแผนพัฒนากลุ่มปี 2559  
ประชุม
20
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 มีนาคม 2558 ไม้ดัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศจช.ตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
25 มีนาคม 2558 เชิงกลัด  
การสำรวจเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 เชิงกลัด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 มีนาคม 2558 โพชนไก่  
การสำรวจเครื่องช่างกลทางการเกษตร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 มีนาคม 2558 โพชนไก่  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 มีนาคม 2558 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 บ้านจ่า  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  26 มีนาคม 2558 พักทัน  
ชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชุมชนและตลาดต้องการ  
เสวนา
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  6 มีนาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12  16 มีนาคม 2558 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13  13 มีนาคม 2558 สระแจง  
การงดน้ำในการทำนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
284
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 25 มีนาคม 2558 บางระจัน  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
17 มีนาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
20 - 31 มีนาคม 2558 โพสังโฆ  
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
13 - 20 มีนาคม 2558 ท่าข้าม  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12 มีนาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
139
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 2 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
423
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 มีนาคม 2558 ปากเพรียว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 ดาวเรือง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
19 มีนาคม 2558 นาโฉง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
6 มีนาคม 2558 โคกสว่าง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
31 มีนาคม 2558 หนองโน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
1 มีนาคม 2558 หนองยาว  
การปลูกพืชฤดูแล้งตลอดการทำนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
13 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
9 มีนาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 ตะกุด  
การสำรวจโรคและแมลงในพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
390
 
4 คน
2 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 โคกตูม  
การผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแค
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 18 มีนาคม 2558 หนองแซง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 หนองควายโซ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หนองหัวโพ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หนองสีดา  
การลดต้นทุน การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
11 มีนาคม 2558 หนองกบ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
13 มีนาคม 2558 ไก่เส่า  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
5 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
7 - 9 มีนาคม 2558 ม่วงหวาน  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ิดน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
6 - 7 มีนาคม 2558 เขาดิน  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
3 คน
1 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 หนองโดน  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย (เขี่ยเชื้อ)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 หนองโดน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
20 มีนาคม 2558 บ้านกลับ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 บ้านกลับ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 ดอนทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
11 มีนาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
265
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 พระพุทธบาท  
เศรษฐกิพอเพียง  
บรรยาย
60
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 62 สระบุรี     
18 มีนาคม 2558 ธารเกษม  
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร     
27 มีนาคม 2558 นายาว  
พืชผักสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านซับครก  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
20 มีนาคม 2558 นายาว  
พืชผักสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านซับครก  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
26 มีนาคม 2558 พุคำจาน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
24 มีนาคม 2558 เขาวง  
การป้องกันโรคเน่าคอดิน  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
6 มีนาคม 2558 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
1 มีนาคม 2558 พุกร่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
3 มีนาคม 2558 หนองแก  
การทำบัญชีรับ-จ่าย  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
430
 
3 คน
1 หน่วยงาน
24 มีนาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
25 มีนาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
10 มีนาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
11 มีนาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
26 มีนาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
12 มีนาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
2 คน
2 หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 มวกเหล็ก  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
20 มีนาคม 2558 มิตรภาพ  
ขอปฏิบัติและการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
19 มีนาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศจช.  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
27 มีนาคม 2558 ลำสมพุง  
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
20 มีนาคม 2558 ลำพญากลาง  
การจัดตั้งกลุ่มและข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
26 มีนาคม 2558 ซับสนุ่น  
การวิเคราะห์ดินการปลูกการดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
19 มีนาคม 2558 บ้านแก้ง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
11 มีนาคม 2558 ผึ้งรวง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
9 มีนาคม 2558 พุแค  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
10 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 หน้าพระลาน  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 8 อำเภอ
29 เรื่อง
1 วิธี
2795
 
21 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 27 มีนาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ติดตามโครงการโรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
30
ต.นิคมพัฒนา     
10 มีนาคม 2558 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 27 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อ.นิคมพัฒนา     
18 มีนาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ท่าไข่  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 คลองนา  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 มีนาคม 2558 บางไผ่  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัติ วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บางขวัญ  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  13 มีนาคม 2558 วังตะเคียน  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  11 มีนาคม 2558 โสธร  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  10 มีนาคม 2558 บางพระ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  12 มีนาคม 2558 บางกะไห  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  12 มีนาคม 2558 หนามแดง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  1 มีนาคม 2558 คลองเปรง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  11 มีนาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  11 มีนาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  12 มีนาคม 2558 บางเตย  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
2 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
อบต.  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
6 มีนาคม 2558 ปากน้ำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10 มีนาคม 2558 ปากน้ำ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12 - 13 มีนาคม 2558 หัวไทร  
ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 บ้านโพธิ์  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 เกาะไร่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองขุด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองประเวศ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
3 - 31 มีนาคม 2558 ดอนทราย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 เทพราช  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 มีนาคม 2558 ท่าพลับ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
3 - 31 มีนาคม 2558 หนองตีนนก  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 31 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  3 - 31 มีนาคม 2558 บางซ่อน  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  3 - 31 มีนาคม 2558 บางกรูด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  3 - 31 มีนาคม 2558 แหลมประดู่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  3 - 31 มีนาคม 2558 ลาดขวาง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  3 - 31 มีนาคม 2558 สนามจันทร์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  3 - 31 มีนาคม 2558 แสนภูดาษ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  3 - 31 มีนาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
635
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 เกาะขนุน  
การกระจายพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 บ้านซ่อง  
การผลิตเชื้อไตรโครโดม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 พนมสารคาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 เมืองเก่า  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
13 มีนาคม 2558 หนองยาว  
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
21 - 31 มีนาคม 2558 ท่าถ่าน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
25 มีนาคม 2558 หนองแหน  
การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดโรคโคนเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
220
 
5 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 ท่าตะเกียบ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นายเอกชัย กั่นขาว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
12 มีนาคม 2558 คลองตะเกรา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
2055
 
23 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 เกาะหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ปากพลี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 โคกกรวด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ท่าเรือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 หนองแสง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 นาหินลาด  
การปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 บ้านนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
5 มีนาคม 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
6 มีนาคม 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
4 มีนาคม 2558 อาษา  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ดูงาน
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
24 มีนาคม 2558 ทองหลาง  
พัฒนาสินค้าชุมชน  
บรรยาย
20
กลุ่มฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
26 มีนาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
19 มีนาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 มีนาคม 2558 พิกุลออก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
5 มีนาคม 2558 ป่าขะ  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  17 มีนาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11  11 มีนาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การกำจัดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12  18 มีนาคม 2558 ศรีกะอาง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
305
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
20
     
19 มีนาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
ประชุม
20
     
17 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
จัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
กระบวนการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การปรับปรุงบำรุงก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การเพิ่มประสิทธอภาพกาารผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 มีนาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 บางสมบูรณ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านประธานศูนย์     
10  17 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  20 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  17 มีนาคม 2558 บางลูกเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านประธานศูนย์     
13  10 มีนาคม 2558 ชุมพล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
     
รวมอำเภอองครักษ์
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
275
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 3 อำเภอ
17 เรื่อง
7 วิธี
730
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 บ้านแก้ง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 ท่าแยก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 ท่าเกษม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 สระขวัญ  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 หนองบอน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 มีนาคม 2558 โคกสูง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มีนาคม 2558 โคกสูง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองแวง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
608
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
17 - 19 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านใน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
20 มีนาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
20 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  17 - 19 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
11  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  20 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  20 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  17 - 19 มีนาคม 2558 พันชนะ  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  20 มีนาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  20 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  17 - 19 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองกราด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  20 มีนาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
22  20 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  20 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  17 - 19 มีนาคม 2558 หินดาด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  20 มีนาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  20 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  17 - 19 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  17 - 19 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
30  20 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
31  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองไทร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  20 มีนาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
1840
 
12 คน
4 หน่วยงาน
4 มีนาคม 2558 ห้วยแถลง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
6 มีนาคม 2558 ทับสวาย  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 มีนาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
3 มีนาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำมะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 มีนาคม 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำมะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
12 มีนาคม 2558 งิ้ว  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
12 มีนาคม 2558 กงรถ  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
17 มีนาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
17 มีนาคม 2558 ตะโก  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  11 มีนาคม 2558 ห้วยแคน  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
18 มีนาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 มีนาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 สารภี  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
19 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองหัวแรต  
การรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย
80
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
5 มีนาคม 2558 แหลมทอง  
การสำรวจโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
เทศบาลตำบลแหลมทอง  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
17 มีนาคม 2558 ลุงเขว้า  
การจัดการน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม  นางสาวนันทยา ลัดกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
3 มีนาคม 2558 ลุงเขว้า  
การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวนันทยา ลัดกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
17 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
330
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 สีดา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 โพนทอง  
ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 โนนประดู่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 สามเมือง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 หนองตาดใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสีดา
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ
20 เรื่อง
2 วิธี
2970
 
25 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 มีนาคม 2558 คูเมือง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 28 มีนาคม 2558 ตูมใหญ่  
ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ แพงเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กระสัง  
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ลำดวน  
ประชุมเกษตรกร  
บรรยาย
40
อบต.     
5 มีนาคม 2558 สองชั้น  
การทำน้ำหมักดอกจาน  
สาธิต
40
     
6 มีนาคม 2558 สูงเนิน  
ประชุมเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 เมืองไผ่  
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
อบต.     
5 มีนาคม 2558 ห้วยสำราญ  
ประชุมเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 ศรีภูมิ  
การทำน้ำหมักดอกจาน  
สาธิต
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกระสัง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
275
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
19 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
3 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
17 มีนาคม 2558 หนองโบสถ์  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12 มีนาคม 2558 หนองยายพิมพ์  
การทำปุ๋ยสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
17 มีนาคม 2558 หัวถนน  
การรักษาพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10 มีนาคม 2558 ทุ่งแสงทอง  
การรักษาพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11 มีนาคม 2558 หนองโสน  
การเพิ่มความเจริญเติบโตข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
265
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 หนองกี่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
3 มีนาคม 2558 เย้ยปราสาท  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
5 มีนาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 มีนาคม 2558 ดอนอะราง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
5 มีนาคม 2558 โคกสว่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
2 มีนาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 มีนาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 มีนาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 มีนาคม 2558 โคกสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  6 มีนาคม 2558 บุกระสัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
2900
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 สตึก  
โรงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 นิคม  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ทุ่งวัง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 เมืองแก  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
17 - 31 มีนาคม 2558 หนองใหญ่  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 ร่อนทอง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
70
ศูนย์บริการฯ     
17 - 31 มีนาคม 2558 ดอนมนต์  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ท่าม่วง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
10  3 - 31 มีนาคม 2558 สะแก  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
65
ศูนย์บริการฯ     
11  17 - 31 มีนาคม 2558 สนามชัย  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
65
ศูนย์บริการฯ     
12  17 - 31 มีนาคม 2558 กระสัง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
25 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
26 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
12 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
18 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
12 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
27 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
24 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
10  20 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
11  18 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
12  13 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
13  20 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
11
ศาลากลางบ้าน     
14  24 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
15  25 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
16  26 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
17  27 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
8
ศาลากลางบ้าน     
18  18 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
19  13 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
17
ศาลากลางบ้าน     
20  19 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
21  12 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
22  13 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
23  18 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
11
ศาลากลางบ้าน     
24  12 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอปะคำ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
322
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
5 มีนาคม 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 มีนาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
13 มีนาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 มีนาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 ห้วยราช  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
13 มีนาคม 2558 สามแวง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
4 มีนาคม 2558 ตาเสา  
การเตรียมแปลงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปราค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
23 มีนาคม 2558 บ้านตะโก  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
3 มีนาคม 2558 สนวน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18 มีนาคม 2558 โคกเหล็ก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวัสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 - 11 มีนาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การผลิตและการจัดการพืชผัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11 มีนาคม 2558 ห้วยราชา  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
460
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 โนนสุวรรณ  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 ทุ่งจังหัน  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 โกรกแก้ว  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 ดงอีจาน  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ชำนิ  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
5 มีนาคม 2558 หนองปล่อง  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 มีนาคม 2558 เมืองยาง  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
10 มีนาคม 2558 ช่อผกา  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
13 มีนาคม 2558 ละลวด  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
11 มีนาคม 2558 โคกสนวน  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตพืชฤดูแล้งให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
17 มีนาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจำหน่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
23 มีนาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจำหน่าย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 เจริญสุข  
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
24 มีนาคม 2558 ตาเป๊ก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17 มีนาคม 2558 ตาเป๊ก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17 มีนาคม 2558 อีสานเขต  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
12 มีนาคม 2558 ถาวร  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านน้อย  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10 มีนาคม 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
290
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 12 อำเภอ
35 เรื่อง
7 วิธี
6262
 
31 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ตั้งใจ  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11 มีนาคม 2558 ตั้งใจ  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24 มีนาคม 2558 เพี้ยราม  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18 มีนาคม 2558 เพี้ยราม  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
6 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18 มีนาคม 2558 นาดี  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.11  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.7  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.12  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10  20 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.18  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11  26 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
12  4 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
13  3 มีนาคม 2558 สลักได  
การให้น้ำ  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสรินยา คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
14  20 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.16  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15  4 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16  26 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.7  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17  10 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18  19 มีนาคม 2558 สำโรง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.13  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
19  10 มีนาคม 2558 สำโรง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20  24 มีนาคม 2558 สำโรง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.9  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21  6 มีนาคม 2558 สำโรง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22  3 มีนาคม 2558 แกใหญ่  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
23  13 มีนาคม 2558 แกใหญ่  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24  27 มีนาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.12  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
25  17 มีนาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
26  3 มีนาคม 2558 คอโค  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
27  18 มีนาคม 2558 คอโค  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ม.12  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
28  13 มีนาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย/ดูงาน
30
ม.4  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
29  13 มีนาคม 2558 สวาย  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.13  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
30  18 มีนาคม 2558 สวาย  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.2  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
31  24 มีนาคม 2558 สวาย  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ม.9  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
32  5 มีนาคม 2558 สวาย  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
33  18 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.16  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
34  11 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
35  6 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
36  27 มีนาคม 2558 นาบัว  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.6  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
37  18 มีนาคม 2558 นาบัว  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
38  3 มีนาคม 2558 นาบัว  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.1  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
39  13 มีนาคม 2558 นาบัว  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.8  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
40  5 มีนาคม 2558 เมืองที  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
41  11 มีนาคม 2558 เมืองที  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.2  นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
42  19 มีนาคม 2558 เมืองที  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.11  นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
43  13 มีนาคม 2558 ราม  
การจัดการพื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.14  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
44  3 มีนาคม 2558 ราม  
การจัดการพื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.5  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
45  19 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
46  11 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.8  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
47  5 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
48  6 มีนาคม 2558 ตระแสง  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
49  11 มีนาคม 2558 ตระแสง  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
50  27 มีนาคม 2558 แสลงพันธ์  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.2  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
51  17 มีนาคม 2558 แสลงพันธ์  
การปลุกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
52  18 มีนาคม 2558 กาเกาะ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
53  24 มีนาคม 2558 กาเกาะ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.6  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
19  ตำบล
12 เรื่อง
 
1575
 
15 คน
6 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กาบเชิง  
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
เสวนา
50
เทศบาลตำบลกาบเชิง  นางสาวสิทธิณี พิศงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
6 มีนาคม 2558 กาบเชิง  
ลดความเสี่ยงเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.ข้าว  นางสาวสิทธิณี พิศงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
รวมอำเภอกาบเชิง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
24 มีนาคม 2558 สนม  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
10 มีนาคม 2558 สนม  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
17 มีนาคม 2558 สนม  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
3 มีนาคม 2558 สนม  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
27 มีนาคม 2558 โพนโก  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
20 มีนาคม 2558 โพนโก  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
13 มีนาคม 2558 โพนโก  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
6 มีนาคม 2558 โพนโก  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
16 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
10  23 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
11  30 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
12  2 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การปลูกแตงโมอินทรีย์เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
13  9 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
14  18 มีนาคม 2558 นานวน  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
15  25 มีนาคม 2558 นานวน  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
16  31 มีนาคม 2558 นานวน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
17  11 มีนาคม 2558 นานวน  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
18  18 มีนาคม 2558 แคน  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
19  31 มีนาคม 2558 แคน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
20  25 มีนาคม 2558 แคน  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
21  11 มีนาคม 2558 แคน  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
22  19 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
23  12 มีนาคม 2558 หัวงัว  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
24  26 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
25  5 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
26  13 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
27  20 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
28  27 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
29  6 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
รวมอำเภอสนม
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
810
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การส่งเสริมอาชีพในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
3 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การประชุมกลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
20
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
5 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
6 มีนาคม 2558 อู่โลก  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
3 มีนาคม 2558 อู่โลก  
ประชุมกลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
5 มีนาคม 2558 อู่โลก  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
รวมอำเภอลำดวน
2  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บัวเชด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สะเดา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 จรัส  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ตาวัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 อาโพน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สำเภาลูน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบัวเชด
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
98
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 10 มีนาคม 2558 เขวาสินรินทร์  
การตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 มีนาคม 2558 บ้านแร่  
การแปรรูปผลิตผลจากข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขวาสินรินทร์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 6 อำเภอ
29 เรื่อง
7 วิธี
2893
 
21 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ในเมือง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
6 มีนาคม 2558 รอบเมือง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางศจี ประชากูล สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
6 มีนาคม 2558 โพนทอง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
อบต.  นางทิพาพร ไพรเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
12 มีนาคม 2558 นาฝาย  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย  
บรรยาย
50
อบต.  นายปรีชาญาณ หาญกุดตุ้ม สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
10 มีนาคม 2558 บ้านค่าย  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
อบต.  นายอวยชัย หาญเวช สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
17 มีนาคม 2558 กุดตุ้ม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่มปุ๋ย     
25 มีนาคม 2558 กุดตุ้ม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
5 มีนาคม 2558 ชีลอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 บ้านเล่า  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
10  10 มีนาคม 2558 นาเสียว  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 มีนาคม 2558 หนองนาแซง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
อบต.  นางเรณู ศรีกรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
12  12 มีนาคม 2558 ลาดใหญ่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางพรพรรณ จันทร์นวน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
13  12 มีนาคม 2558 หนองไผ่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมชาย บำรุงบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14  12 มีนาคม 2558 ท่าหินโงม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
อบต.  นายไฉน ภูมอนท์ สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
15  10 มีนาคม 2558 ห้วยต้อน  
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ํ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ํเรียนรู้  นายนพดล โพธิรุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
16  27 มีนาคม 2558 ห้วยต้อน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายนพดล โพธิรุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
17  12 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
อบต.  นายสมจิตร รังกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
18  12 มีนาคม 2558 โนนสำราญ  
การปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์เรียนรูื     
19  10 มีนาคม 2558 โคกสูง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  12 มีนาคม 2558 บุ่งคล้า  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอนันต์ หลวงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
21  11 มีนาคม 2558 ซับสีทอง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
อบต.  นายไฉน ภูมอนท์ สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
รวมอำเภอเมืองชัยภูมิ
19  ตำบล
8 เรื่อง
 
680
 
12 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
680
 
12 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 หนองภัยศูนย์  
การใช้ถั่วเขียวเป็นพืชปุ๋ยสดหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
6 มีนาคม 2558 หนองสวรรค์  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12 มีนาคม 2558 บ้านพร้าว  
การผลิตถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 มีนาคม 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
19 มีนาคม 2558 กุดจิก  
การใช้ถั่วเขียวเป็นพืชปุ๋ยสดหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10 มีนาคม 2558 โนนทัน  
การปลูกพริก  
บรรยาย
30
แปลงผัก  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
2 มีนาคม 2558 นาคำไฮ  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
11 มีนาคม 2558 หนองหว้า  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
30
แปลงผัก  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
570
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 โนนสัง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
24 มีนาคม 2558 หนองเรือ  
การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 มีนาคม 2558 หนองเรือ  
การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
20 มีนาคม 2558 กุดดู่  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
19 มีนาคม 2558 บ้านค้อ  
การผลิตข้าวนาปรัง  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 มีนาคม 2558 โนนเมือง  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 มีนาคม 2558 โคกใหญ่  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 มีนาคม 2558 โคกม่วง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 มีนาคม 2558 นิคมพัฒนา  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
อบต.  นายวีระศักดิ์ พริศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
350
 
5 คน
1 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 เมืองใหม่  
การหว่านถั่วเขียวพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
124
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 ยางหล่อ  
โรค-แมลงศัตรู มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
27 มีนาคม 2558 ทรายทอง  
การปรับปรุงบำรุงดินปุ๋ยพืชสด(ถั่วเขียว) โตรงการหนองบัวลำภู ราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน     
19 มีนาคม 2558 หันนางาม  
การหว่านถั่วเขียวพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
124
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
348
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 นาเหล่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าไว้ใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 มีนาคม 2558 นาเหล่า  
การเพาะปลูกข้้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
2 มีนาคม 2558 นาแก  
การเพาะปลูกข้้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
2 - 31 มีนาคม 2558 นาแก  
การดูแลป้องกันโรคหนอนกออ้อย  
บรรยาย
230
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
3 - 31 มีนาคม 2558 วังทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าไว้ใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
3 - 31 มีนาคม 2558 วังทอง  
การเพาะปลูกข้้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
3 - 31 มีนาคม 2558 วังปลาป้อม  
การดูแลป้องกันโรคหนอนกออ้อย  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
3 - 31 มีนาคม 2558 วังปลาป้อม  
การเพาะปลูกข้้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
3 - 31 มีนาคม 2558 เทพคีรี  
การดูแลป้องกันโรคหนอนกออ้อย  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  3 - 31 มีนาคม 2558 เทพคีรี  
การเพาะปลูกข้้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
1342
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
18 เรื่อง
3 วิธี
2610
 
14 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 พันดอน  
การใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างประหยัด  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอภัยวรรณ จันทโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
18 มีนาคม 2558 เวียงคำ  
การบริหารจัดการน้ำแก่พืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
19 มีนาคม 2558 แชแล  
การบริหารจัดการน้ำแก่พืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
20 มีนาคม 2558 เชียงแหว  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
บ้านเซียบ  นายแสงจันทร์ วัฒนธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
6 มีนาคม 2558 ห้วยเกิ้ง  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
18 มีนาคม 2558 เสอเพลอ  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
15
บ้านสงเปลือย  นางสาวปุณยนุช สอนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
6 มีนาคม 2558 สีออ  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
10 มีนาคม 2558 ปะโค  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ไชยวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
18 มีนาคม 2558 กุมภวาปี  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
10  12 มีนาคม 2558 หนองหว้า  
การปลูกพืชฤดูแล้งแบบใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ศุภชาติ อาจหาญ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
รวมอำเภอกุมภวาปี
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
411
 
8 คน
1 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
12 มีนาคม 2558 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
13 มีนาคม 2558 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอิงอร พุทธกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 
13 มีนาคม 2558 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง ภูมิสาขา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
17 มีนาคม 2558 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
16 มีนาคม 2558 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 มีนาคม 2558 ทุ่งฝน  
การดูแลและเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมณเฑียร รู้กิจ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 มีนาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
การดูแลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 29 มีนาคม 2558 นาชุมแสง  
การใส่ปุ๋ยและเฝ้าระวังการระบาดศัตรพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถิรายุทธ์ เสีอน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 29 มีนาคม 2558 นาทม  
การใส่ปุ๋ยและเฝ้าระวังการระบาดศัตรพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
รวมอำเภอทุ่งฝน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 ศรีธาตุ  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ม.7  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
27 มีนาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ม.5  นางอาภา ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
12 มีนาคม 2558 หัวนาคำ  
การจัดทำแปลงมันต้นแบบ  
บรรยาย
20
ม.7  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
9 มีนาคม 2558 หนองนกเขียน  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
20
ม.3  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
27 มีนาคม 2558 ตาดทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ฝึกปฏิบัติ
50
ม.6  นายเดชทวี โสภาศรี สำนักงานเเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
รวมอำเภอศรีธาตุ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 หนองกุงทับม้า  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ทวีผล สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
20 มีนาคม 2558 หนองหญ้าไซ  
การเพิ่มปรสิทธิภาพมันสำปะหลังๆ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
20 มีนาคม 2558 บะยาว  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพงษ์ รอบคอบ  
20 มีนาคม 2558 ผาสุก  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมภรณ์ โทวันนัง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
10 มีนาคม 2558 คำโคกสูง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
13 มีนาคม 2558 วังสามหมอ  
การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้เหมาะสม กับพืชที่ปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิรา สุนทรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
รวมอำเภอวังสามหมอ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ศรีสุทโธ  
การป้องกันศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
6 มีนาคม 2558 บ้านดุง  
การดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
18 มีนาคม 2558 ดงเย็น  
การดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
26 มีนาคม 2558 โพนสูง  
การเพาะเห็ดนางลม  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
19 มีนาคม 2558 อ้อมกอ  
การดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
6 มีนาคม 2558 บ้านจันทน์  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
24 มีนาคม 2558 บ้านชัย  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
24 มีนาคม 2558 นาไหม  
การดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12 มีนาคม 2558 ถ่อนนาลับ  
การให้น้ำพืชฤดูแล้ง (ระบบน้ำหยด)  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  24 มีนาคม 2558 วังทอง  
การดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  11 มีนาคม 2558 บ้านม่วง  
การผลิตข้าวศูนย์ข้าวฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  13 มีนาคม 2558 บ้านตาด  
การให้น้ำพืชฤดูแล้ง (ระบบน้ำหยด)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  17 มีนาคม 2558 นาคำ  
การป้องกันนกลงกินข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
572
 
10 คน
2 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 บ้านผือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
4 มีนาคม 2558 หายโศก  
เฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางนิรัตน์ อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 มีนาคม 2558 เขือน้ำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวศิริรวรรณ ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 มีนาคม 2558 คำบง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
6 มีนาคม 2558 โนนทอง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสมชาย พลเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 มีนาคม 2558 ข้าวสาร  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 มีนาคม 2558 จำปาโมง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายบุญลิน บุญมาแคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
5 มีนาคม 2558 กลางใหญ่  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 มีนาคม 2558 เมืองพาน  
เฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ร.ต.อุทัย บุตตโลบล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
10  2 มีนาคม 2558 คำด้วง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
11  5 มีนาคม 2558 หนองหัวคู  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
12  3 มีนาคม 2558 บ้านค้อ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางผไทมาศ วิรุฬปักษี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
13  3 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายวีระวงษื กัณฑิโกวิท  
รวมอำเภอบ้านผือ
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
285
 
9 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 เพ็ญ  
การผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
อบต  นายนายอริยะ ผิวเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
13 มีนาคม 2558 บ้านธาตุ  
การจัดหาพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก  
บรรยาย
8
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายนายบรรจง ธิบูรณ์บุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10 มีนาคม 2558 นาพู่  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
16 - 31 มีนาคม 2558 เชียงหวาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
350
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
2 - 13 มีนาคม 2558 เชียงหวาง  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
200
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
17 - 31 มีนาคม 2558 สุมเส้า  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
159
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
9 - 13 มีนาคม 2558 สุมเส้า  
การสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
69
อบต.  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
2 - 6 มีนาคม 2558 สุมเส้า  
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10 มีนาคม 2558 นาบัว  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวนางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10  2 - 20 มีนาคม 2558 บ้านเหล่า  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
11  9 - 13 มีนาคม 2558 จอมศรี  
การเก็บเกี่ยวระยะเหมาะสม  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายบุญพร้อม สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
12  23 - 31 มีนาคม 2558 เตาไห  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
13  9 มีนาคม 2558 โคกกลาง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์เรียนรู้  นายวิรัตน์  พันลำภักดิ์  
14  10 มีนาคม 2558 สร้างแป้น  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้  นายสมภาร จำปาวะตะ  
รวมอำเภอเพ็ญ
11  ตำบล
12 เรื่อง
 
1301
 
10 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สร้างคอม  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
11 มีนาคม 2558 เชียงดา  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
15
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
5 มีนาคม 2558 บ้านยวด  
การป้องกันกำจัดด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
12 มีนาคม 2558 นาสะอาด  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
15
อบต.  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
91
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 หนองแสง  
ให้คำแนะนำในการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
6 มีนาคม 2558 แสงสว่าง  
ให้คำแนะนำในการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
6 มีนาคม 2558 นาดี  
ให้คำแนะนำในการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
6 มีนาคม 2558 ทับกุง  
ใ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านจีต  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 มีนาคม 2558 โนนทองอินทร์  
การวางแผนงานกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 มีนาคม 2558 ค้อใหญ่  
การเลี้ยง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 มีนาคม 2558 คอนสาย  
การวางแผนงานกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 นาม่วง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 ห้วยสามพาด  
การสานประติบข้าว  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 อุ่มจาน  
การป้องกันโรคและการดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
45
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 12 อำเภอ
50 เรื่อง
3 วิธี
3865
 
64 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 กาฬสินธุ์  
การควบคุมระดับน้ำ  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13 มีนาคม 2558 เหนือ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ปราชน์ข้าวชุมชน  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 มีนาคม 2558 หลุบ  
การควบคุมระดับน้ำ  
บรรยาย
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 มีนาคม 2558 ไผ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13 มีนาคม 2558 ลำปาว  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12 มีนาคม 2558 ลำพาน  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 มีนาคม 2558 เชียงเครือ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 มีนาคม 2558 บึงวิชัย  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 มีนาคม 2558 ห้วยโพธิ์  
การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวฮางงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหมน  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10  11 มีนาคม 2558 ภูปอ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฉวีวรรณ ภูวิจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11  6 มีนาคม 2558 ภูดิน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12  1 มีนาคม 2558 หนองกุง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13  11 มีนาคม 2558 กลางหมื่น  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14  20 มีนาคม 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงปลูกมันฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
15  11 มีนาคม 2558 โพนทอง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16  13 มีนาคม 2558 นาจารย์  
เฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17  11 มีนาคม 2558 ลำคลอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงสาธิต  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
18  25 มีนาคม 2558 ลำคลอง  
การปลูกผักกวางตุ้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
1010
 
14 คน
4 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 นามน  
การดูแลและป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
10 มีนาคม 2558 ยอดแกง  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 มีนาคม 2558 สงเปลือย  
การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11 มีนาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การทำแนวกั้นไฟ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การดูแลและป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 กมลาไสย  
การใส่ปุ๋ยในนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
17 - 20 มีนาคม 2558 โพนงาม  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
20 มีนาคม 2558 ดงลิง  
ไดอพีเอ็มข้าว  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 - 30 มีนาคม 2558 ดงลิง  
IPM ถั่วลิสง  
สาธิต
40
แปลงเกษตรกร  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 - 30 มีนาคม 2558 ธัญญา  
การสำรวจและติดตามการระบาดศัตรูพืชในนา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 มีนาคม 2558 ธัญญา  
การสำรวจและติดตามการระบาดศัตรูพืชในนา  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
27 มีนาคม 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
20 มีนาคม 2558 เจ้าท่า  
การใช้เทคนิคจุลินทรีย์อะตอมมิกนาโน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
800
 
6 คน
3 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย
80
หอประชุมอำเภอร่องคำ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
11 มีนาคม 2558 สามัคคี  
การพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกกลุ่ม  
บรรยาย
74
ที่ทำการกลุ่ม  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
13 มีนาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
หอประชุมอำเภอร่องคำ  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
234
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 บัวขาว  
1ล้าน1ตำบล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 มีนาคม 2558 จุมจัง  
การสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
19 มีนาคม 2558 สามขา  
การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิรัตน์ จิตรจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 มีนาคม 2558 นาขาม  
การป้องกันการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพรวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 มีนาคม 2558 หนองห้าง  
1ล้าน1ตำบล  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
20 มีนาคม 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 มีนาคม 2558 สมสะอาด  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 มีนาคม 2558 กุดค้าว  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
650
 
7 คน
3 หน่วยงาน
5 - 6 มีนาคม 2558 ยางตลาด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
255
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12 มีนาคม 2558 อุ่มเม่า  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้าอุ่มเม่า  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12 มีนาคม 2558 บัวบาน  
การใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13 มีนาคม 2558 เว่อ  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13 มีนาคม 2558 อิตื้อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
5,6,8,10,9,11  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มีนาคม 2558 หัวนาคำ  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12 มีนาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
3 - 31 มีนาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
หมู่ 1-14  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  13 - 14 มีนาคม 2558 นาเชือก  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  13 มีนาคม 2558 คลองขาม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
ศาลากลางบ้าน  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  12 มีนาคม 2558 เขาพระนอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  13 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  12 มีนาคม 2558 โนนสูง  
การกำจัดโรคแมลงของพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  17 มีนาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
แปลงเกษตรกร  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
11 เรื่อง
 
1164
 
13 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ห้วยเม็ก  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
11 มีนาคม 2558 คำใหญ่  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
12 มีนาคม 2558 กุดโดน  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
10 มีนาคม 2558 บึงนาเรียง  
กรเพาะเห็ดในโรงเรือน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มีนาคม 2558 หัวหิน  
การเพาะเห็ดในโรงเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มีนาคม 2558 พิมูล  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
13 มีนาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
13 มีนาคม 2558 โนนสะอาด  
กรเพาะเห็ดในโรงเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มีนาคม 2558 ทรายทอง  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
420
 
4 คน
2 หน่วยงาน
27 มีนาคม 2558 สหัสขันธ์  
การดูแลรักษาสวนยาง  
บรรยาย
50
บ.คำลือชา  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
31 มีนาคม 2558 โนนศิลา  
การปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
13 มีนาคม 2558 นิคม  
การดูแลรักษาสวนยาง  
บรรยาย
50
บ.ตาดดงเค็ง  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
6 มีนาคม 2558 โนนบุรี  
การใส่ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
แปลงมันฯ  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 มีนาคม 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การวางแผนการกระจายพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 6 มีนาคม 2558 ท่าคันโท  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 - 13 มีนาคม 2558 ท่าคันโท  
พืชเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศษลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
13 มีนาคม 2558 กุงเก่า  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
16 - 20 มีนาคม 2558 ยางอู้ม  
การปลูกพืชผักและมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
23 - 27 มีนาคม 2558 ยางอู้ม  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
12 มีนาคม 2558 กุดจิก  
การดูแลป้องกันโรคแมลงมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
5 มีนาคม 2558 นาตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 มีนาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
26 มีนาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การดูแลรักษามะม่วงผลอ่อน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
546
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 หนองกุงศรี  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
53
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมรักษ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
11 มีนาคม 2558 โคกเครือ  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
66
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
12 มีนาคม 2558 หนองสรวง  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
17 มีนาคม 2558 เสาเล้า  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
13 มีนาคม 2558 หนองใหญ่  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
87
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 มีนาคม 2558 ดงมูล  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
18 มีนาคม 2558 ลำหนองแสน  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
82
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
19 มีนาคม 2558 หนองหิน  
การป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
598
 
5 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สมเด็จ  
การผลิตเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
3 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
10 มีนาคม 2558 แซงบาดาล  
การดูแลแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกพืช  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
2 มีนาคม 2558 มหาไชย  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
18 มีนาคม 2558 หมูม่น  
การดูรักษาแปลงข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
10 มีนาคม 2558 ผาเสวย  
การดูแลแปลงปลูกยาสูบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
18 มีนาคม 2558 ศรีสมเด็จ  
การดูแลแปลงปลูกอ้อย  
บรรยาย
50
แปลงปลูก  นายคมกฤษณ์ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
10 มีนาคม 2558 ลำห้วยหลัว  
การดูแลแปลงข้าวโพด  
บรรยาย
50
แปลงปลูก  นายคมกฤษณ์ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
400
 
3 คน
2 หน่วยงาน
17 - 18 มีนาคม 2558 คำบง  
การผลิตใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
13 มีนาคม 2558 ไค้นุ่น  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเบอร์เรีย,ไตรโคเดอร์มา  
ประชุม
25
ที่ทำการผู้ปลูกมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
19 - 28 มีนาคม 2558 ไค้นุ่น  
การจัดเวทีประชาคม/แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
อบต.  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 31 มีนาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การสำรวจข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 12 มีนาคม 2558 หนองอีบุตร  
การจัดเวทีชุมชน/แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
70
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
275
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
10 มีนาคม 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
5 มีนาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
23 มีนาคม 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ดอนจาน  
การป้องกันโรคโคนเน่า  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
3 มีนาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันโรคโคนเน่า  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
4 มีนาคม 2558 ดงพยุง  
การดูแลรักษาต้นยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
3 มีนาคม 2558 ม่วงนา  
การเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
3 มีนาคม 2558 นาจำปา  
การเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
4 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
ฟังบรรยาย  
ประชุม
40
  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
6 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายมาลัย ปรีสวิง  
17 มีนาคม 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 มีนาคม 2558 ลำชี  
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษ๖รกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 อำเภอ
82 เรื่อง
7 วิธี
7397
 
78 คน
33 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 - 13 มีนาคม 2558 ขมิ้น  
การทำข้าวฮางงอก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางเปรมฤดี ธนะคำดี สนง.กษ.อ.เมืองสกลนคร 
17 - 18 มีนาคม 2558 ขมิ้น  
คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางเปรมฤดี ธนะคำดี สนง.กษ.อ.เมืองสกลนคร 
12 มีนาคม 2558 งิ้วด่อน  
การบริหารงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางคณาภรณ์ ศูนย์ศร สนง.กษ.อ.เมืองสกลนคร 
11 มีนาคม 2558 งิ้วด่อน  
การจัดทำแผนการตลาด  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางคณาภรณ์ ศูนย์ศร สนง.กษ.อ.เมืองสกลนคร 
12 มีนาคม 2558 โนนหอม  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ไผ่ล้อม  นายนายธวัช กันตา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
5 มีนาคม 2558 โนนหอม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงแบบวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
โนนหอม  นายนายธวัช กันตา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
10 มีนาคม 2558 เชียงเครือ  
การทำบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
  นางปรีชา หลวงพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
17 มีนาคม 2558 ท่าแร่  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ท่าแร่  นางปรีชา หลวงพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
26 มีนาคม 2558 ม่วงลาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวน.ส.ชนาไล ทิพมนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
10  27 มีนาคม 2558 ม่วงลาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวน.ส.ชนาไล ทิพมนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
11  12 มีนาคม 2558 ดงชน  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่ถลิสง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวน.ส.ชนาไล ทิพมนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
12  13 มีนาคม 2558 ดงชน  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่ถลิสง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวน.ส.ชนาไล ทิพมนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
13  5 มีนาคม 2558 พังขว้าง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
พังขว้างใต้  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
14  1 - 12 มีนาคม 2558 พังขว้าง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกลาง  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
15  19 มีนาคม 2558 ดงมะไฟ  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
โพนแดง  นายนายธวัช กันตา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
16  26 มีนาคม 2558 ดงมะไฟ  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ดงมะไฟ  นายนายธวัช กันตา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
17  12 มีนาคม 2558 ธาตุนาเวง  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา สัตถาผล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
18  19 มีนาคม 2558 ธาตุนาเวง  
การเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุวรรณา สัตถาผล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
19  1 มีนาคม 2558 หนองลาด  
การปลููกข้าวนาปรัง  
ประชุม
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  26 มีนาคม 2558 โคกก่อง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
โคกก่องใหม่  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
21  19 มีนาคม 2558 โคกก่อง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
โคกก่อง  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
รวมอำเภอเมืองสกลนคร
12  ตำบล
13 เรื่อง
 
1995
 
7 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 พรรณา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเดช กองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
11 มีนาคม 2558 วังยาง  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
66
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะวรรณ ฉ่ำไกร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
10 มีนาคม 2558 พอกน้อย  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
12 มีนาคม 2558 นาหัวบ่อ  
แนวทางป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรักษ์ สิงหเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
18 มีนาคม 2558 นาหัวบ่อ  
การปรับปรุงคุณภาพบรรจุภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
54
ที่ทำการกลุ่ม  นายอนุรักษ์ สิงหเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
13 มีนาคม 2558 ไร่  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ คัดทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
19 มีนาคม 2558 ช้างมิ่ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
87
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ มาตราช สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
10 มีนาคม 2558 นาใน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
102
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ผิวขาว สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
11 มีนาคม 2558 สว่าง  
การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสร้างรายได้  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประวิทย์ เจริญคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
10  10 มีนาคม 2558 บะฮี  
การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสร้างรายได้  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเดช กองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
11  18 มีนาคม 2558 เชิงชุม  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ผิวขาว สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
รวมอำเภอพรรณานิคม
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
603
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 ปลาโหล  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 มีนาคม 2558 หนองลาด  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 คำบ่อ  
ผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
13 มีนาคม 2558 ค้อเขียว  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 ค้อเขียว  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวาริชภูมิ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
184
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 12 มีนาคม 2558 นิคมน้ำอูน  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่ รต.สมยศ ภูเวียนวงศ์ เกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน 
9 - 14 มีนาคม 2558 หนองปลิง  
ออกติดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพาราปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 มีนาคม 2558 หนองบัว  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สุวรรณคาม  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมน้ำอูน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 วานรนิวาส  
ประชาคมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
170
อบต.     
11 มีนาคม 2558 เดื่อศรีคันไชย  
ประชาคมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
170
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 ขัวก่าย  
ประชาคมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
130
อบต.     
10 มีนาคม 2558 หนองสนม  
ประชาคมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
210
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวานรนิวาส
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
680
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 อากาศ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
265
แปลงเกษตรกร  นายณรงค์ จุติยนต์ สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 โพนแพง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
18
แปลงเกษตรกร  นายวีระพันธ์ ใครุบตร สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 วาใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
แปลงเกษตรกร  นายปิติพงษ์ พิมพ์ศรี สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 โพนงาม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
แปลงเกษตรกร  นายฤทธิ์ ร่มเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 ท่าก้อน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
24
แปลงเกษตรกร  นายชลอ นาควิสุทธิ์ สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 นาฮี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
19
แปลงเกษตรกร  นายชลอ นาควิสุทธิ์ สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 31 มีนาคม 2558 สามัคคีพัฒนา  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
แปลงเกษตรกร  นายวิรัตน์ พรหมสม สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
รวมอำเภออากาศอำนวย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
461
 
6 คน
2 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 สว่างแดนดิน  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสยาม มาลัยชู สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 คำสะอาด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิม แก้วคำมา สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
14 มีนาคม 2558 บ้านต้าย  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวาท เกลี้ยงกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 บงเหนือ  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญอุ้ม แสนดวง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
17 มีนาคม 2558 โพนสูง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 โคกสี  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 หนองหลวง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายราวี จ้อยนุแสง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 บงใต้  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวาท เกลี้ยงกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
18 มีนาคม 2558 ค้อใต้  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญอุ้ม แสนดวง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
10  18 มีนาคม 2558 พันนา  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน จงกลณี สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
11  18 มีนาคม 2558 แวง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจจิมา พจนา สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
12  18 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน จงกลณี สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
13  18 มีนาคม 2558 ตาลโกน  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนะ ลีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
14  18 มีนาคม 2558 ตาลเนิ้ง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนะ ลีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
15  18 มีนาคม 2558 ธาตุทอง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจจิมา พจนา สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
16  18 มีนาคม 2558 บ้านถ่อน  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเตือนใจ ทองวาด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน 
รวมอำเภอสว่างแดนดิน
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
640
 
11 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 เต่างอย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคันที จันทรังษี สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
5 มีนาคม 2558 บึงทวาย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันเพียแก้ว สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
5 มีนาคม 2558 นาตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญพร วิเศษสา สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 
5 มีนาคม 2558 จันทร์เพ็ญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครศักดิ์ อวนพล สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
รวมอำเภอเต่างอย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 ตองโขบ  
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อกม.ผู้นำหมู่บ้าน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ์ สมณะ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
1 - 31 มีนาคม 2558 เหล่าโพนค้อ  
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อกม.ผู้นำหมู่บ้าน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหวัง ปัดถานะ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
1 - 31 มีนาคม 2558 ด่านม่วงคำ  
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อกม.ผู้นำหมู่บ้าน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทองพัตร มีแสวง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
1 - 31 มีนาคม 2558 แมดนาท่ม  
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อกม.ผู้นำหมู่บ้าน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
95
 
3 คน
1 หน่วยงาน
26 - 31 มีนาคม 2558 เจริญศิลป์  
โครงการสร้างรายได้  
บรรยาย
150
อบต.  นางกุศล อินรี สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 
2 - 6 มีนาคม 2558 โคกศิลา  
การเก็บตัวอย่างดินและหาค่าความเป็นกรด-เป็นด่างของดิน  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางกุศล อินรี สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 
16 - 20 มีนาคม 2558 หนองแปน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผักสวนครัว  นายวิเศษ บุตรโต สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 
2 - 6 มีนาคม 2558 หนองแปน  
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
120
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายวิเศษ บุตรโต สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ 
รวมอำเภอเจริญศิลป์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
390
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 10 อำเภอ
33 เรื่อง
6 วิธี
5588
 
42 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 มีนาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 มีนาคม 2558 ช้างเผือก  
การใช้ราเขียว ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
10
     
16 มีนาคม 2558 สุเทพ  
การใช้ราเขียว ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
10
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 มีนาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 มีนาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 มีนาคม 2558 ท่าศาลา  
ผักสวนครัว  
ประชุม
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 มีนาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
19 มีนาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  5 มีนาคม 2558 สันผีเสื้อ  
ผักสวนครัว  
ประชุม
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
157
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพลำไย  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
12 มีนาคม 2558 ข่วงเปา  
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพลำไย  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
2 มีนาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การเตรียมการภัยแล้ง  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 มีนาคม 2558 บ้านแปะ  
การเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 มีนาคม 2558 ดอยแก้ว  
การเตรียมการภัยแล้ง  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 มีนาคม 2558 แม่สอย  
การเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
181
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 13 มีนาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
9 - 13 มีนาคม 2558 ท่าผา  
การป้องกันการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
9 - 13 มีนาคม 2558 บ้านทับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
16 - 20 มีนาคม 2558 แม่ศึก  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
16 - 18 มีนาคม 2558 แม่นาจร  
การปลูก การเก็บผลผลิต  
ดูงาน
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
23 - 27 มีนาคม 2558 ปางหินฝน  
การป้องกันกำจัดศัตรูหอมแดง  
บรรยาย
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
23 - 27 มีนาคม 2558 กองแขก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
300
 
2 คน
2 หน่วยงาน
16 - 31 มีนาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 มีนาคม 2558 เชียงดาว  
เก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 มีนาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 มีนาคม 2558 เมืองนะ  
เก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 มีนาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 มีนาคม 2558 เมืองงาย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 มีนาคม 2558 แม่นะ  
การเ็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 มีนาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 มีนาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 - 13 มีนาคม 2558 เมืองคอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 31 มีนาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 13 มีนาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  16 - 31 มีนาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 - 13 มีนาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1350
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 สง่าบ้าน  
การดูแลรักษาไม้ผลลำไย ระยะติดผลขนาดเล็ก  
บรรยาย
35
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
23 มีนาคม 2558 ป่าลาน  
การดูแลรักษาไม้ผลลำไย ระยะติดผลขนาดเล็ก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
70
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 สันมหาพน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
5 มีนาคม 2558 สันมหาพน  
เทคโนโลยีการจัดการน้ำในแปลงปลูกลำไย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
5 มีนาคม 2558 แม่แตง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
13 มีนาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การแปรรูปการหมักดอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
1 มีนาคม 2558 ช่อแล  
การดูแลนาระยะตั้งตัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11 มีนาคม 2558 แม่หอพระ  
การดูแลลำไยระยะติดช่อ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
17 มีนาคม 2558 สบเปิง  
การดูแลรักษาถั่วเหลือง (IPM)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 มีนาคม 2558 บ้านเป้า  
การจัดการถั่วเหลืองระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 มีนาคม 2558 สันป่ายาง  
การจัดการถั่วเหลืองระยะออกดอก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  6 มีนาคม 2558 ป่าแป๋  
การจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าบริเวณแปลงกาแฟ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
11  19 มีนาคม 2558 เมืองก๋าย  
การดูแลสวนไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  5 มีนาคม 2558 บ้านช้าง  
การจัดการถั่วเหลืองระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  12 มีนาคม 2558 กื้ดช้าง  
การผลิตข้าวตามมาตรฐานระบบ GAP  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
14  26 มีนาคม 2558 กื้ดช้าง  
การผลิตข้าวตามมาตรฐานระบบ GAP  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
15  6 มีนาคม 2558 อินทขิล  
การดูแลกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
400
 
8 คน
4 หน่วยงาน
9 มีนาคม 2558 ริมใต้  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 - 31 มีนาคม 2558 ริมเหนือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว วิธีผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
24 มีนาคม 2558 ริมเหนือ  
การตรวจสอบแปลงตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
11 มีนาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 มีนาคม 2558 สะลวง  
ส่งเสริมการปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 มีนาคม 2558 ห้วยทราย  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
17 มีนาคม 2558 แม่แรม  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
19 มีนาคม 2558 โป่งแยง  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
19 - 20 มีนาคม 2558 แม่สา  
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏฺบัติการกลุ่มแม่บ้านงานครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรอินทขิล     
10  18 มีนาคม 2558 ดอนแก้ว  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
170
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 11 มีนาคม 2558 สะเมิงใต้  
การสำรวจข้อมูลกระเทียม  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 มีนาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
การชึ้นทะเบียนกระเทียม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 12 มีนาคม 2558 แม่สาบ  
การขึ้นทะเบียนกระเทียม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 11 มีนาคม 2558 บ่อแก้ว  
การขึ้นทะเบียนกระเทียม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 11 มีนาคม 2558 ยั้งเมิน  
การขึ้นทะเบียนกระเทียม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
274
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 มีนาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18 มีนาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 มีนาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24 มีนาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12 มีนาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26 มีนาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 มีนาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25 มีนาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  11 มีนาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  11 มีนาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  13 มีนาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  20 มีนาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  30 มีนาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  26 มีนาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  12 มีนาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  18 มีนาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  24 มีนาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  10 มีนาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  19 มีนาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  20 มีนาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  17 มีนาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  12 มีนาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  27 มีนาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  11 มีนาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  18 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  27 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  17 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  19 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  24 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  10 มีนาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  16 มีนาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  25 มีนาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  26 มีนาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  18 มีนาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันกำจัดโรค - แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
875
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 เวียง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 13 มีนาคม 2558 ทุ่งหลวง  
การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 20 มีนาคม 2558 ป่าตุ้ม  
การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
86
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 31 มีนาคม 2558 ป่าไหน่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
96
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 17 มีนาคม 2558 สันทราย  
การผลิต GAP ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
23 - 27 มีนาคม 2558 บ้านโป่ง  
การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 31 มีนาคม 2558 น้ำแพร่  
การพัฒนาคุณภาพมะม่วง การห่อผล  
บรรยาย
100
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 31 มีนาคม 2558 เขื่อนผาก  
การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 20 มีนาคม 2558 แม่แวน  
การทำลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
102
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  9 - 13 มีนาคม 2558 แม่ปั๋ง  
การเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง การคัดเกรดขนาดเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
150
ไร่เกษตรกร  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  1 - 15 มีนาคม 2558 โหล่งขอด  
การพัฒนาคุณภาพมะม่วง การห่อผล  
บรรยาย
102
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
1283
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 - 13 มีนาคม 2558 ยุหว่า  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
500
ทุกหมู่บ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 31 มีนาคม 2558 สันกลาง  
ประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1500
ในหมู่บ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 13 มีนาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
3 - 6 มีนาคม 2558 มะขามหลวง  
ออกประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
500
ในหมู่บ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 แม่ก๊า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
750
ศาลาเอนกประสงค์  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
2 - 31 มีนาคม 2558 บ้านแม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
750
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 31 มีนาคม 2558 บ้านกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลารักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
530
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
758
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
3 - 6 มีนาคม 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
350
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  9 - 20 มีนาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
650
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  23 - 27 มีนาคม 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
530
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
7318
 
7 คน
2 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 มีนาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
2 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
2 - 31 มีนาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 มีนาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 มีนาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
2 มีนาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
2 - 31 มีนาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  2 - 31 มีนาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  2 - 31 มีนาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  2 - 31 มีนาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  2 - 31 มีนาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  2 - 31 มีนาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  2 - 31 มีนาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  2 - 31 มีนาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  2 - 31 มีนาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  2 - 31 มีนาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  2 - 31 มีนาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  2 - 31 มีนาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง โรคแมลง และการใช้น้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
545
 
6 คน
2 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 สันทรายหลวง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
9 มีนาคม 2558 สันทรายน้อย  
การดูแลแปลงข้าวนาปรัง  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
2 มีนาคม 2558 สันพระเนตร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
6 มีนาคม 2558 สันนาเม็ง  
การดูแลแปลงข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
25 มีนาคม 2558 สันป่าเปา  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12 มีนาคม 2558 หนองแหย่ง  
การเพาะกล้าและการตัดชำ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 มีนาคม 2558 หนองจ๊อม  
ดูแลลำไยในระยะออกดอก  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 มีนาคม 2558 หนองหาร  
ดูแลลำไยในระยะออกดอก  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
27 มีนาคม 2558 แม่แฝก  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
10  5 มีนาคม 2558 แม่แฝกใหม่  
การทำนาโยน  
บรรยาย
2
ศาลาอเนกประสงค์  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11  5 มีนาคม 2558 เมืองเล็น  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  2 มีนาคม 2558 ป่าไผ่  
การดูแลข้าวในระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศจช.บ้านหม้อ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13  3 มีนาคม 2558 ป่าไผ่  
โซนนิ่งข้าวนาปรัง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
549
 
9 คน
3 หน่วยงาน
2 - 30 มีนาคม 2558 ดอยเต่า  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
120
ตามพื้นที่     
16 - 17 มีนาคม 2558 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ตามพื้นที่     
9 มีนาคม 2558 ดอยเต่า  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 30 มีนาคม 2558 ท่าเดื่อ  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ตามพื้นที่     
16 มีนาคม 2558 ท่าเดื่อ  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 19 มีนาคม 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 30 มีนาคม 2558 มืดกา  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
80
ตามพื้นที่     
20 มีนาคม 2558 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
12
ตามพื้นที่     
23 มีนาคม 2558 มืดกา  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 30 มีนาคม 2558 บ้านแอ่น  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
143
ตามพื้นที่     
11  17 - 18 มีนาคม 2558 บ้านแอ่น  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
12  2 มีนาคม 2558 บ้านแอ่น  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 20 มีนาคม 2558 บงตัน  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
14
ตามพื้นที่     
14  9 มีนาคม 2558 บงตัน  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 - 30 มีนาคม 2558 บงตัน  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
120
ตามพื้นที่     
16  18 - 19 มีนาคม 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ตามพื้นที่     
17  3 - 30 มีนาคม 2558 โปงทุ่ง  
การสำรวจข้อมูลผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
บรรยาย
160
ตามพื้นที่     
18  9 มีนาคม 2558 โปงทุ่ง  
ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 อมก๋อย  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
ศูนย์  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 มีนาคม 2558 ยางเปียง  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
ศูนย์ฯ  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
2 มีนาคม 2558 แม่ตื่น  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 มีนาคม 2558 ม่อนจอง  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
5 มีนาคม 2558 สบโขง  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
5 มีนาคม 2558 นาเกียน  
การปลูกกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 มีนาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
10
สวนลำไย     
1 - 31 มีนาคม 2558 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 มีนาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
15
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 มีนาคม 2558 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 มีนาคม 2558 ชมภู  
ติดตามแนะนำการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 มีนาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
15
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 มีนาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติรักษาลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
สวนลำไย     
1 - 31 มีนาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 มีนาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
15
สวนลำไย     
11  1 - 31 มีนาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
15
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 มีนาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
15
สวนลำไย     
13  1 - 31 มีนาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 มีนาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
15
สวนลำไย     
15  1 - 31 มีนาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
15
สวนลำไย     
16  1 - 31 มีนาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 มีนาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 มีนาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
19  1 - 31 มีนาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
20  1 - 31 มีนาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 มีนาคม 2558 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
22  1 - 31 มีนาคม 2558 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฎิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 31 มีนาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 มีนาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
430
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 - 11 มีนาคม 2558 เมืองแหง  
การดูแลรักษากระเทียมช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
อบต.  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
17 - 18 มีนาคม 2558 เปียงหลวง  
การดูแลรักษากระเทียมช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
อบต.  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
24 - 25 มีนาคม 2558 แสนไห  
การดูแลรักษากระเทียมช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
อบต.  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 ปงตำ  
การทำน้ำหมักออร์โมนจากนมวัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 แม่ทะลบ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์เพิ่มฯประสิทธิภาพการผลิต  นายนายวิฑูรย์  หอมนารี สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
26 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การทำน้ำหมักออร์โมนจากนมวัว  
บรรยาย
25
อบต.     
รวมอำเภอไชยปราการ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 12 มีนาคม 2558 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 18 มีนาคม 2558 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 16 มีนาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
การประชุมกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 14 มีนาคม 2558 แม่วิน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 16 มีนาคม 2558 ดอนเปา  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
380
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 6 มีนาคม 2558 ออนเหนือ  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 9 มีนาคม 2558 ออนกลาง  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 มีนาคม 2558 บ้านสหกรณ์  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงสาธิตการเกษตร 5 ไร่     
2 - 6 มีนาคม 2558 ห้วยแก้ว  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 มีนาคม 2558 แม่ทา  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 9 มีนาคม 2558 ทาเหนือ  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
530
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 ดอยหล่อ  
การตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
321
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 มีนาคม 2558 สองแคว  
การตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
212
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 มีนาคม 2558 ยางคราม  
การตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
296
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 มีนาคม 2558 สันติสุข  
การตัดแต่งทรงพุ่มควบคุมทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
191
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1020
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 21 อำเภอ
88 เรื่อง
7 วิธี
17227
 
67 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 วังแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
17 มีนาคม 2558 วังแดง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
ประชุม
20
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
26 มีนาคม 2558 บ้านแก่ง  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10 มีนาคม 2558 บ้านแก่ง  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
13 มีนาคม 2558 หาดสองแคว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
30
โรงเรียนบ้านบึงพาด  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
20 มีนาคม 2558 หาดสองแคว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
24 มีนาคม 2558 น้ำอ่าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
17 มีนาคม 2558 น้ำอ่าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
2 มีนาคม 2558 ข่อยสูง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรจบ เล่ายี  
10  16 มีนาคม 2558 ข่อยสูง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแวว ทานา  
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
241
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ท่าปลา  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน
50
แปลงเกษตรกร  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
11 มีนาคม 2558 หาดล้า  
แนะนำการดูแลรักษาต้นมะม่วงหิมพานต์  
บรรยาย/ดูงาน
20
สวนเกษตรกร  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
17 มีนาคม 2558 ผาเลือด  
การดูแลรักษาถั่วเหลือง  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร     
12 มีนาคม 2558 จริม  
แนะนำการปลูกผัก  
บรรยาย
10
แปลงเกษตรกร  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
21 มีนาคม 2558 น้ำหมัน  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร     
1 มีนาคม 2558 ท่าแฝก  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
17 มีนาคม 2558 นางพญา  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายตุลย์ ทิพยจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
11 มีนาคม 2558 ร่วมจิต  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าปลา
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ฟากท่า  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 มีนาคม 2558 สองคอน  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
20 มีนาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
27 มีนาคม 2558 สองห้อง  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 ในเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลยา ปันดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
20 มีนาคม 2558 บ้านดารา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นายพงศธร ตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
20 มีนาคม 2558 ไร่อ้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลยา ปันดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
12 มีนาคม 2558 ท่าสัก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ดูงาน
80
ศาลาวัด  นายสิงห์นคร ดอกเทียน สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
8 มีนาคม 2558 คอรุม  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
กองทุนหมู่บ้าน  นายศรัณญู บุญต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
24 มีนาคม 2558 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจันทร์ทิพย์ อิ่มเพ็ง  
13 มีนาคม 2558 ท่ามะเฟือง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศาลาวัด  นายนิคม ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
26 มีนาคม 2558 บ้านโคน  
การกำจัดหนูนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
อาคารเอนกประสงค์  นายไพศาล แซ่เฮา สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
24 มีนาคม 2558 พญาแมน  
การกำจัดหนูนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
อาคารเอนกประสงค์  นายไพศาล แซ่เฮา สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
10  17 มีนาคม 2558 นาอิน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศธร ตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
รวมอำเภอพิชัย
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
460
 
7 คน
2 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 แม่พูล  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียน  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
24 มีนาคม 2558 นานกกก  
การดูแลรักษาโรคแมลง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
16 มีนาคม 2558 ฝายหลวง  
การป้องกันกำจัดหอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธีรัจฉรา เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
10 มีนาคม 2558 ชัยจุมพล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุภาวดี แย้มพราม สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
20 มีนาคม 2558 ไผ่ล้อม  
สัตว์ศัตรูพืช (การป้องักนกำจัดหนูนา)  
บรรยาย
70
จุดนัดมหาย  นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
13 มีนาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การป้องกำจัดหนูในนาข้าว  
บรรยาย
80
จุดนัดมหาย  นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
17 มีนาคม 2558 ทุ่งยั้ง  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
23 - 27 มีนาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
9 - 13 มีนาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
วิทยากาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
10  16 - 20 มีนาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
รวมอำเภอลับแล
7  ตำบล
10 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อำเภอ
25 เรื่อง
5 วิธี
1601
 
22 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 หนองแดง  
การดูแลรักษาถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
23 มีนาคม 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
11 มีนาคม 2558 ป่าคาหลวง  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
2 มีนาคม 2558 สวด  
การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านป่าคา  
บรรยาย
10
สนง.กษอ.บ้านหลวง  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
12 มีนาคม 2558 บ้านพี้  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 เชียงของ  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาพิืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
167
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ปัว  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
16 - 20 มีนาคม 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 6 มีนาคม 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 มีนาคม 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
26 มีนาคม 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
11 มีนาคม 2558 ศิลาแลง  
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 ศิลาแลง  
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ศิลาเพชร  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  11 มีนาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 มีนาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  19 มีนาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
13  26 มีนาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
14  9 - 13 มีนาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 - 27 มีนาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  5 มีนาคม 2558 ภูคา  
การให้น้ำไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 มีนาคม 2558 สกาด  
การให้น้ำไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  20 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
หอประชุม     
19  27 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
20  23 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
21  10 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย
40
หอประชุม     
22  3 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย
40
หอประชุม     
23  17 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
24  20 มีนาคม 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
25  27 มีนาคม 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
840
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ริม  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
21 มีนาคม 2558 ป่าคา  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
22 มีนาคม 2558 ผาตอ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
27 มีนาคม 2558 ยม  
การผลิตพริกฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 มีนาคม 2558 ตาลชุม  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
19 มีนาคม 2558 ศรีภูมิ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
1 มีนาคม 2558 จอมพระ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
26 มีนาคม 2558 แสนทอง  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 มีนาคม 2558 ท่าวังผา  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  24 มีนาคม 2558 ผาทอง  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
7 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กลางเวียง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา  
5 มีนาคม 2558 ขึ่ง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ไหล่น่าน  
ทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ตาลชุม  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 มีนาคม 2558 นาเหลือง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ส้าน  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 น้ำมวบ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
26 มีนาคม 2558 น้ำปั้ว  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
5 มีนาคม 2558 ยาบหัวนา  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
10  6 มีนาคม 2558 ปงสนุก  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
11  5 มีนาคม 2558 อ่ายนาไลย  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  6 มีนาคม 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  5 มีนาคม 2558 แม่ขะนิง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  5 มีนาคม 2558 แม่สาคร  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
15  6 มีนาคม 2558 จอมจันทร์  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
16  6 มีนาคม 2558 แม่สา  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
17  6 มีนาคม 2558 ทุ่งศรีทอง  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
980
 
10 คน
2 หน่วยงาน
10 - 12 มีนาคม 2558 ปอน  
พัฒนาไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุม     
5 มีนาคม 2558 และ  
การป้องกันราดำ  
บรรยาย
50
หอประชุม     
3 มีนาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การบำรุงช่อดอกเงาะ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 มีนาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การวางระบบน้ำชลประทานในแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
1 คน
1 หน่วยงาน
23 มีนาคม 2558 เชียงกลาง  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
20 มีนาคม 2558 เปือ  
การผลิตฝรั่งให้ได้มาตรฐานเกษตรที่ดีและปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุม     
20 มีนาคม 2558 เชียงคาน  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุม     
18 มีนาคม 2558 พระธาตุ  
การผลิตลิ้นจี่ให้ได้มาตรฐานเกษตรที่ดีและปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
26 มีนาคม 2558 พญาแก้ว  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาวัด     
25 มีนาคม 2558 พระพุทธบาท  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 นาทะนุง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
17 มีนาคม 2558 บ่อแก้ว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
19 มีนาคม 2558 เมืองลี  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 มีนาคม 2558 ปิงหลวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา (พริก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
2 มีนาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
5 - 10 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดเวที สัมมนา สิินค้าชุมชน  
สาธิต
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 20 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
470
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การวางแผนการผลิตผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มีนาคม 2558 บ่อเกลือใต้  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มีนาคม 2558 ภูฟ้า  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 มีนาคม 2558 ดงพญา  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 - 10 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 17 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 24 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 3 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26 - 27 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 20 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 13 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 - 6 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  25 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  18 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  11 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
425
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 มีนาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
อบต.     
10 มีนาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
10 มีนาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
12 มีนาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
136
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.บ้านปางหก  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 มีนาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.บ้านห้วยโก๋น  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 มีนาคม 2558 ขุนน่าน  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.น้ำรีพัฒนา  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 มีนาคม 2558 ขุนน่าน  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 14 อำเภอ
49 เรื่อง
7 วิธี
4568
 
31 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 แม่นาเรือ  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
อบต.  นายชูชาติ กาศมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
5 มีนาคม 2558 บ้านตุ่น  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
อบต.  นายมนัส สพานแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
5 มีนาคม 2558 บ้านต๊ำ  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นายสุรวิช วงศ์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
6 มีนาคม 2558 บ้านต๋อม  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นางสาววิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 
5 มีนาคม 2558 แม่ปืม  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายนิวัติ ทองคำปัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
5 มีนาคม 2558 แม่กา  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใจจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
6 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายนิวัติ ทองคำปัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
6 มีนาคม 2558 จำป่าหวาย  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
อบต.  นายตุลย์ แก่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 
6 มีนาคม 2558 ท่าวังทอง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นายสมบัติ ใจจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
10  6 มีนาคม 2558 แม่ใส  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูชาติ กาศมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
11  6 มีนาคม 2558 บ้านสาง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นางสายใจ แสงอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 
12  6 มีนาคม 2558 ท่าจำปี  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นายมนัส สพานแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
13  6 มีนาคม 2558 สันป่าม่วง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
  นายสุรวิช วงศ์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
รวมอำเภอเมืองพะเยา
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
8 คน
4 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 ห้วยข้าวก่ำ  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางสาวกนกนต ศรีประภา สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
5 มีนาคม 2558 ห้วยข้าวก่ำ  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางสาวกนกนต ศรีประภา สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
12 มีนาคม 2558 จุน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางสาวแสงทอง นามปิง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
10 มีนาคม 2558 จุน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางสาวแสงทอง นามปิง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
17 มีนาคม 2558 จุน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางสาวแสงทอง นามปิง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
12 มีนาคม 2558 ลอ  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายไพโรจน์ ปารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
10 มีนาคม 2558 ลอ  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายไพโรจน์ ปารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
19 มีนาคม 2558 หงส์หิน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวสันต์ ชัยชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
12 มีนาคม 2558 หงส์หิน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวสันต์ ชัยชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
10  12 มีนาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวัฒนา คำแสนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
11  17 มีนาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวัฒนา คำแสนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
12  10 มีนาคม 2558 ห้วยยางขาม  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวสันต์ ชัยชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
13  17 มีนาคม 2558 ห้วยยางขาม  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวสันต์ ชัยชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
14  19 มีนาคม 2558 พระธาตุขิงแกง  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวัฒนา คำแสนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
15  10 มีนาคม 2558 พระธาตุขิงแกง  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายวัฒนา คำแสนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
รวมอำเภอจุน
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 เชียงม่วน  
ลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
10
แปลงเกษตรกร  นายสัญญา เร่งเร็ว สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน 
16 มีนาคม 2558 บ้านมาง  
ลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นายณัฎฐพร บุณยัษเฐียร สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 
1 มีนาคม 2558 สระ  
การผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร  นายสัญญา เร่งเร็ว สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน 
รวมอำเภอเชียงม่วน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ปง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
แปลงเกษตรกร  นายสุริยา หาญเสือเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
9 - 12 มีนาคม 2558 ปง  
การให้น้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุริยา หาญเสือเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
5 - 6 มีนาคม 2558 ควร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.  นายบุญเทียม เขื่อนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
17 มีนาคม 2558 ควร  
การดูแลรักษายางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายบุญเทียม เขื่อนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
10 - 13 มีนาคม 2558 ควร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
อบต.  นายบุญเทียม เขื่อนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
10 มีนาคม 2558 ออย  
การให้น้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายสมชาย เทพวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
24 มีนาคม 2558 ออย  
การปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายสมชาย เทพวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
10 - 13 มีนาคม 2558 งิม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศาลาหมู่บ้าน  นายพรเพชร เผ่าแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว 
17 - 19 มีนาคม 2558 งิม  
การปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายพรเพชร เผ่าแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว 
10  20 มีนาคม 2558 งิม  
การดูแลรักษายางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงยางพาราเกษตรกร  นายพรเพชร เผ่าแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว 
11  10 มีนาคม 2558 ผาช้างน้อย  
การดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายสุริยา หาญเสือเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
12  17 - 18 มีนาคม 2558 ผาช้างน้อย  
การดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
อบต.  นายสุริยา หาญเสือเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
13  10 มีนาคม 2558 นาปรัง  
การให้น้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
แปลงเกษตรกร  นางจันทร์จิรา ซื่อสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
14  24 มีนาคม 2558 นาปรัง  
การให้น้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางจันทร์จิรา ซื่อสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
15  16 - 18 มีนาคม 2558 ขุนควร  
การให้น้ำและปุ๋ยพืชผักในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายจำลอง เออไชยยา สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
16  11 - 13 มีนาคม 2558 ขุนควร  
การดูแลรักษายางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำลอง เออไชยยา สำนักงานเกษตรอำเภอปง 
รวมอำเภอปง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
620
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพะเยา 4 อำเภอ
11 เรื่อง
2 วิธี
1780
 
21 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 ป่าแดด  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษตรนพ ยามี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
20 มีนาคม 2558 ป่าแงะ  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
20 มีนาคม 2558 สันมะค่า  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ คำแสง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
20 มีนาคม 2558 โรงช้าง  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ชัยวร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
20 มีนาคม 2558 ศรีโพธิ์เงิน  
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี วังมณี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
รวมอำเภอป่าแดด
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
4 มีนาคม 2558 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 มีนาคม 2558 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มีนาคม 2558 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มีนาคม 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มีนาคม 2558 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มีนาคม 2558 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 มีนาคม 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 มีนาคม 2558 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  12 มีนาคม 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  13 มีนาคม 2558 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  13 มีนาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  14 มีนาคม 2558 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
201
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สว่างอารมณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 - 13 มีนาคม 2558 ไผ่เขียว  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ๆเหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 - 31 มีนาคม 2558 บ่อยาง  
การเรียนรู้ด้านดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 มีนาคม 2558 หนองฉาง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 หนองยาง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 หนองนางนวล  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 หนองสรวง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 มีนาคม 2558 อุทัยเก่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 ทุ่งโพ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 ทุ่งพง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 เขาบางแกรก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 มีนาคม 2558 เขากวางทอง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1050
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 หนองขาหย่าง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 หนองไผ่  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 ดอนกลอย  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 ห้วยรอบ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 ทุ่งพึ่ง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 ท่าโพ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 มีนาคม 2558 หมกแถว  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 มีนาคม 2558 หลุมเข้า  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 ดงขวาง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บ้านไร่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 มีนาคม 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มีนาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลอ้อย  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 คอกควาย  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 มีนาคม 2558 วังหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แล้ง)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 มีนาคม 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 แก่นมะกรูด  
การปลูกพืชไม้เมืองหนาว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 หนองจอก  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  3 มีนาคม 2558 บ้านบึง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  5 มีนาคม 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ว(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  12 มีนาคม 2558 หนองบ่มกล้วย  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  24 มีนาคม 2558 เจ้าวัด  
ดูแลรักษา  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
370
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
โครงการดิน ปุ๋ยชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 27 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 10 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
การพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม 3 ก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 6 อำเภอ
17 เรื่อง
4 วิธี
1966
 
20 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13 มีนาคม 2558 อ่างทอง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองทดแทนทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเขาว์ริก ครุธอินทร์  
30 มีนาคม 2558 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูมิรพี ขัดเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10 มีนาคม 2558 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
19 มีนาคม 2558 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
3 มีนาคม 2558 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
30 มีนาคม 2558 ลานดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
31 มีนาคม 2558 หนองปลิง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
17 - 18 มีนาคม 2558 คณฑี  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10  20 มีนาคม 2558 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11  2 มีนาคม 2558 เทพนคร  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาพ อุ่นเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
12  12 มีนาคม 2558 วังทอง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
13  21 มีนาคม 2558 วังทอง  
ถ่ายทอดอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
14  22 มีนาคม 2558 วังทอง  
ถ่ายทอดกล้วยไข่ปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
15  13 มีนาคม 2558 ท่าขุนราม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
16  11 มีนาคม 2558 คลองแม่ลาย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
17  26 มีนาคม 2558 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
18  3 มีนาคม 2558 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
19  12 มีนาคม 2558 สระแก้ว  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
670
 
11 คน
4 หน่วยงาน
9 มีนาคม 2558 ไทรงาม  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
50
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นางวรรณา เลื่องปุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม 
9 มีนาคม 2558 หนองคล้า  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
14
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายมาโนช อินทะกูล สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 
9 มีนาคม 2558 หนองทอง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
14
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายสิทธิพงษ์ กองพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
9 มีนาคม 2558 หนองไม้กอง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
50
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายเมธี สุขเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม 
9 มีนาคม 2558 มหาชัย  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
50
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายสิทธิพงษ์ กองพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
9 มีนาคม 2558 พานทอง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
50
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นางนิตยา เจนจบ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม 
9 มีนาคม 2558 หนองแม่แตง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
14
หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม  นายเมธี สุขเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม 
รวมอำเภอไทรงาม
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
242
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 คลองน้ำไหล  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
     
9 มีนาคม 2558 โป่งน้ำร้อน  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
4
     
10 มีนาคม 2558 คลองลานพัฒนา  
การลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
20
     
10 มีนาคม 2558 สักงาม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
     
รวมอำเภอคลองลาน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
64
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 - 6 มีนาคม 2558 ยางสูง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
5 - 6 มีนาคม 2558 ยางสูง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
6 - 12 มีนาคม 2558 ป่าพุทรา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทักษ์ษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
9 มีนาคม 2558 ป่าพุทรา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
6 - 10 มีนาคม 2558 แสนตอ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทักษ์ษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
8 มีนาคม 2558 สลกบาตร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ดูงาน
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
9 มีนาคม 2558 บ่อถ้ำ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11 - 15 มีนาคม 2558 ปางมะค่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์. กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
10 มีนาคม 2558 ปางมะค่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
10  12 มีนาคม 2558 วังหามแห  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิชุดา เอี่ยมครุฑ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11  10 มีนาคม 2558 วังหามแห  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12  7 มีนาคม 2558 เกาะตาล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
13  9 มีนาคม 2558 เกาะตาล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
รวมอำเภอขาณุวรลักษบุรี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
565
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 คลองขลุง  
อบรมโครงการช่วยเหลือเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายนิวัฒน์ บุษบงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
5 มีนาคม 2558 ท่ามะเขือ  
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นายอรุณ พุฒตาลดง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
9 มีนาคม 2558 ท่าพุทรา  
การช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายลิขิต กล้ากสิกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
9 มีนาคม 2558 แม่ลาด  
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลภนพัทร โมกสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
11 มีนาคม 2558 วังยาง  
Zoing อ้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนัฎฐา พันธุ์ชูเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 
9 มีนาคม 2558 วังแขม  
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายรัตนพล มะโน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
18 มีนาคม 2558 หัวถนน  
การปลูกพืชทดทดแทนช่วงภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลิขิต กล้ากสิกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
17 มีนาคม 2558 วังไทร  
อบรมเกี่ยวกับปล่อยแตนเบียน  
บรรยาย
30
อบต.  นายอรุณ พุฒตาลดง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
19 มีนาคม 2558 วังบัว  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวช่วงหน้าแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายรัตนพล มะโน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
10  20 มีนาคม 2558 คลองสมบูรณ์  
การปล่อยแตนเบียน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลภนพัทร โมกสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
รวมอำเภอคลองขลุง
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
260
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 พรานกระต่าย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง ถั่วเขียว  
ประชุม
80
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง จอมดวง  
3 มีนาคม 2558 หนองหัววัว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง ถั่วเหลือง  
ประชุม
75
ศาลากลางบ้าน  นางรัตติยา ขวัญคำ  
10 มีนาคม 2558 ท่าไม้  
การปลูกพืชฤดูแล้ง ถั่วเขียว  
ประชุม
110
ศาลากลางบ้าน  นางธัญพร นันตะสุคนธ์  
12 มีนาคม 2558 วังควง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง ถั่วเหลือง  
ประชุม
80
ศาลากลางบ้าน  นางธัญพร นันตะสุคนธ์  
รวมอำเภอพรานกระต่าย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
345
 
3 คน
0 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ทุ่งทราย  
อบรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ศรีทิพย์ สนง.กษอ.ทรายทองวัฒนา 
18 มีนาคม 2558 ทุ่งทราย  
อบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ศรีทิพย์ สนง.กษอ.ทรายทองวัฒนา 
10 มีนาคม 2558 ทุ่งทอง  
อบรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
สนง. เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา  นายสมชาย ศรีทิพย์ สนง.กษอ.ทรายทองวัฒนา 
19 มีนาคม 2558 ทุ่งทอง  
อบรมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
สนง. เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา  นายสมชาย ศรีทิพย์ สนง.กษอ.ทรายทองวัฒนา 
11 มีนาคม 2558 ถาวรวัฒนา  
อบรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
สนง. เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา  นายสมภาคย์ บุญฉาบพา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 
20 มีนาคม 2558 ถาวรวัฒนา  
อบรมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
สนง. เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา  นายสมภาคย์ บุญฉาบพา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 
รวมอำเภอทรายทองวัฒนา
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
10 มีนาคม 2558 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
2 มีนาคม 2558 ปางตาไว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
3 มีนาคม 2558 ปางตาไว  
การผลิตสาราชีวภัณพ์ (ไตรโดเดอร์ม่่า)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
รวมอำเภอปางศิลาทอง
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 บึงสามัคคี  
การเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน(ข้าว)  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุพรรษา อินทา สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี 
16 มีนาคม 2558 วังชะโอน  
การเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน(ข้าว)  
บรรยาย
50
อบต.  นายชัยยุทธ พุทธิจุน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี 
18 มีนาคม 2558 ระหาน  
การเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน(ข้าว)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยุทธ พุทธิจุน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี 
19 มีนาคม 2558 เทพนิมิต  
การเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน(ข้าว)  
บรรยาย
50
อบต.  นายชัยยุทธ พุทธิจุน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี 
รวมอำเภอบึงสามัคคี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 9 อำเภอ
32 เรื่อง
3 วิธี
2746
 
35 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 วัดจันทร์  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
20
แปลงปลูกพืชผัก  นางลำยง  ใบยา สำนักงานเกษตอำเภอเมืองพิษณุโลก 
10 มีนาคม 2558 ท่าทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
35
อบต.     
6 มีนาคม 2558 ท่าโพธิ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำยง  ใบยา สำนักงานเกษตอำเภอเมืองพิษณุโลก 
13 มีนาคม 2558 สมอแข  
การผลิตข้าวเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
45
ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน