สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 ธันวาคม 2558 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 ธันวาคม 2558 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 30 ธันวาคม 2558 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 30 ธันวาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 30 ธันวาคม 2558 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 30 ธันวาคม 2558 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 30 ธันวาคม 2558 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 30 ธันวาคม 2558 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 30 ธันวาคม 2558 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
22  ตำบล
1 เรื่อง
 
352
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
352
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2558 กกโก  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
1 - 30 ธันวาคม 2558 กกโก  
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
10 ธันวาคม 2558 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24 ธันวาคม 2558 เขาพระงาม  
ไถกลับตอซังบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
29 ธันวาคม 2558 เขาสามยอด  
เห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
4 ธันวาคม 2558 โคกกะเทียม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 ธันวาคม 2558 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 ธันวาคม 2558 โคกตูม  
การปลูกทานตะวัน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  9 ธันวาคม 2558 งิ้วราย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  22 ธันวาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  9 ธันวาคม 2558 ตะลุง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  17 ธันวาคม 2558 ท่าแค  
ไถกลบตอซังบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  8 ธันวาคม 2558 ท่าศาลา  
การปลูกทานตะวัน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  4 ธันวาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
การปลูกทานตะวัน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  22 ธันวาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  13 ธันวาคม 2558 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  15 ธันวาคม 2558 ท้ายตลาด  
การผลิตผัก  
เสวนา
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  8 ธันวาคม 2558 ป่าตาล  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  9 ธันวาคม 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  15 ธันวาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  2 ธันวาคม 2558 โพธิ์ตรุ  
การผลิตผัก  
เสวนา
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  4 ธันวาคม 2558 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 30 ธันวาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25  1 - 30 ธันวาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
13 เรื่อง
 
1066
 
10 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 พัฒนานิคม  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 - 30 ธันวาคม 2558 ช่องสาริกา  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 - 9 ธันวาคม 2558 มะนาวหวาน  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 - 18 ธันวาคม 2558 ดีลัง  
การผลิตพืชสมุนไพรได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ธันวาคม 2558 โคกสลุง  
ปลูกถั่วเขียวหลังนา  
บรรยาย
105
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 ธันวาคม 2558 ชอนน้อย  
อ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
30
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 4 ธันวาคม 2558 หนองบัว  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ธันวาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
24 ธันวาคม 2558 น้ำสุด  
อ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
360
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 โคกสำโรง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 เกาะแก้ว  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 หลุมข้าว  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11 ธันวาคม 2558 คลองเกตุ  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 สะแกราบ  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 เพนียด  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 วังเพลิง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  17 ธันวาคม 2558 ดงมะรุม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 ธันวาคม 2558 วังขอนขว้าง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 ธันวาคม 2558 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 ธันวาคม 2558 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
105
ศาลาวัดบ้านวังจั่น  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 ธันวาคม 2558 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 ธันวาคม 2558 หนองแขม  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
150
อบต.  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
875
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 ลำนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2558 ชัยนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2558 ศิลาทิพย์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ธันวาคม 2558 ห้วยหิน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2558 ม่วงค่อม  
การเพาะเห็ดโรงเรือนสร้างรายได้ในครัวเรือน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ธันวาคม 2558 บัวชุม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2558 ท่าดินดำ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 มะกอกหวาน  
การผลิตต้นกล้าและต้นพันธุ์  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
9 ธันวาคม 2558 ซับตะเคียน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 ธันวาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 ธันวาคม 2558 หนองยายโต๊ะ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  17 ธันวาคม 2558 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 ธันวาคม 2558 ท่ามะนาว  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 ธันวาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 ธันวาคม 2558 ชัยบาดาล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  3 ธันวาคม 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 ธันวาคม 2558 เขาแหลม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
875
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 ธันวาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 ธันวาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
25 ธันวาคม 2558 บางลี่  
การปลูกถั่วเขียวหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
14 ธันวาคม 2558 บางงา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 ธันวาคม 2558 โคกสลุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 ธันวาคม 2558 เขาสมอคอน  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
18 ธันวาคม 2558 หัวสำโรง  
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11 ธันวาคม 2558 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 ธันวาคม 2558 มุจลินท์  
ปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
404
 
6 คน
2 หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 ธันวาคม 2558 บ้านทราย  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 ธันวาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 ธันวาคม 2558 ดงพลับ  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 ธันวาคม 2558 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 พุคา  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 หินปัก  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 ธันวาคม 2558 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  15 ธันวาคม 2558 บางกะพี้  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  17 ธันวาคม 2558 หนองเต่า  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  8 ธันวาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 ธันวาคม 2558 บางขาม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  17 ธันวาคม 2558 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  18 ธันวาคม 2558 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  15 ธันวาคม 2558 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  1 ธันวาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  1 ธันวาคม 2558 มหาสอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  15 ธันวาคม 2558 เชียงงา  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  17 ธันวาคม 2558 หนองเมือง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  1 ธันวาคม 2558 สนามแจง  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
570
 
10 คน
3 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2558 ท่าหลวง  
การใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกพืชระบบน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 ธันวาคม 2558 แก่งผักกูด  
การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
5 ธันวาคม 2558 ซับจำปา  
การใช้น้ำอย่างประหยัดระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 ธันวาคม 2558 หนองผักแว่น  
การกำจัดศัตรูพืชและการผลิตใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
1 ธันวาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การปลูกพืชบำรุงดินการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
9 ธันวาคม 2558 หัวลำ  
การปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอ้อ แปงสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
182
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 - 2 ธันวาคม 2558 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 ธันวาคม 2558 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
9 ธันวาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 ธันวาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
16 ธันวาคม 2558 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 โคกเจริญ  
ประชุมพิจารณากลั่นกริงโครงการตามแผนความต้องการของชุมชน  
ประชุม
20
ที่ว่าการอำเภอชั้น 2     
9 ธันวาคม 2558 ยางราก  
แนะนำส่งเสริมการลดความชื้นข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
25 ธันวาคม 2558 หนองมะค่า  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
18 ธันวาคม 2558 วังทอง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
15
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 ธันวาคม 2558 โคกแสมสาร  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2558 ลำสนธิ  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 หนองรี  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2558 กุดตาเพชร  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2558 เขารวก  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 เขาน้อย  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/59  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 ธันวาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 ธันวาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 ธันวาคม 2558 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 ธันวาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/59  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 ธันวาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน ปี 2558/59  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
59 เรื่อง
6 วิธี
5212
 
53 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 สิงห์  
การดำเนินงานของกลุ่ม  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ธันวาคม 2558 ไม้ดัด  
การดูแลรักษาข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ธันวาคม 2558 แม่ลา  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 ธันวาคม 2558 บ้านจ่า  
การดูแลรักษาข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ธันวาคม 2558 พักทัน  
วางแผนการผลิตข้าว  
ประชุม
56
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ธันวาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศบกต.สระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 ธันวาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
212
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 ธันวาคม 2558 โพทะเล  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
249
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 ธันวาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 31 ธันวาคม 2558 บางระจัน  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
218
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 ธันวาคม 2558 โพสังโฆ  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
214
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 ธันวาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 ธันวาคม 2558 ท่าข้าม  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 ธันวาคม 2558 คอทราย  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
179
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  3 ธันวาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 30 ธันวาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
118
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  8 ธันวาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1269
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 - 18 ธันวาคม 2558 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 - 11 ธันวาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 25 ธันวาคม 2558 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
21 - 24 ธันวาคม 2558 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 18 ธันวาคม 2558 หัวป่า  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
355
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
1836
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2558 ขามสะแกแสง  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 โนนเมือง  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 เมืองนาท  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 ชีวึก  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 ธันวาคม 2558 พะงาด  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 ธันวาคม 2558 หนองหัวฟาน  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
9 ธันวาคม 2558 เมืองเกษตร  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2558 หัวเรือ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ธันวาคม 2558 หัวเรือ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 หนองขอน  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 ธันวาคม 2558 หนองขอน  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 ปทุม  
การติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลปทุม  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
3 ธันวาคม 2558 ปทุม  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 ขามใหญ่  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ธันวาคม 2558 ขามใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 ธันวาคม 2558 แจระแม  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  7 ธันวาคม 2558 แจระแม  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
11  8 ธันวาคม 2558 หนองบ่อ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
250
ศาลาวัด     
12  3 ธันวาคม 2558 หนองบ่อ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
156
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  8 ธันวาคม 2558 ไร่น้อย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
14  3 ธันวาคม 2558 ไร่น้อย  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  8 ธันวาคม 2558 กระโสบ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  4 ธันวาคม 2558 กระโสบ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  4 ธันวาคม 2558 กุดลาด  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  2 ธันวาคม 2558 กุดลาด  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
250
ศาลาวัด     
19  9 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  3 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
120
ศาลาวัด     
21  4 ธันวาคม 2558 ปะอาว  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  3 ธันวาคม 2558 ปะอาว  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
120
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
3031
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2558 ไพบูลย์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอน้ำขุ่น
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 2 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
3091
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2558 ทรายมูล  
การเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
แปลงนาเกษตรกร  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
3 ธันวาคม 2558 ดู่ลาด  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
4 ธันวาคม 2558 ดงมะไฟ  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
16
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
8 ธันวาคม 2558 นาเวียง  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพงษ์ พิงคารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 
14 ธันวาคม 2558 ไผ่  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
16
ศาลากลางบ้าน  นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
62
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2558 กุดชุม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นางสาวพัชรี แก้วดวงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
4 ธันวาคม 2558 โนนเปือย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นายสุนันท์ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
4 ธันวาคม 2558 กำแมด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นายวีระพงษ์ พระธานี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
16 ธันวาคม 2558 นาโส่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
  นายสุนันท์ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
4 ธันวาคม 2558 ห้วยแก้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นางนงค์ลักษณ์ เสนาไทย  
17 ธันวาคม 2558 หนองหมี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
  นางนงค์ลักษณ์ เสนาไทย  
15 ธันวาคม 2558 โพนงาม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
  นายวีระพงษ์ พระธานี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
7 ธันวาคม 2558 คำน้ำสร้าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นายมนตรี คำโคตรสูนย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร 
21 ธันวาคม 2558 หนองแหน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
  นายมนตรี คำโคตรสูนย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร 
รวมอำเภอกุดชุม
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
542
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 บุ่ง  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ไก่คำ  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 นาจิก  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ปลาค้าว  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 ธันวาคม 2558 เหล่าพรวน  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 สร้างนกทา  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 คึมใหญ่  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 นาผือ  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2558 น้ำปลีก  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 นาวัง  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2558 นาหมอม้า  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 ธันวาคม 2558 โนนโพธิ์  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 ธันวาคม 2558 โนนหนามแท่ง  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
14  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห้วยไร่  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 29 ธันวาคม 2558 หนองมะแซว  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 ธันวาคม 2558 กุดปลาดุก  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 ธันวาคม 2558 ดอนเมย  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 ธันวาคม 2558 นายม  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
19  1 - 30 ธันวาคม 2558 นาแต้  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
1 เรื่อง
 
3200
 
9 คน
3 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 หัวตะพาน  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
1 ธันวาคม 2558 คำพระ  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
2 ธันวาคม 2558 เค็งใหญ่  
รณงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
1 ธันวาคม 2558 หนองแก้ว  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
1
ศาลากลางบ้าน     
2 ธันวาคม 2558 สร้างถ่อน้อย  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
3 ธันวาคม 2558 จิกดู่  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
1
ศาลากลางบ้าน     
3 ธันวาคม 2558 รัตนวารี  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอหัวตะพาน
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
152
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
3352
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2558 กาฬสินธุ์  
ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ชุมชนหัวคูหนองเสือ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16 ธันวาคม 2558 หลุบ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 ธันวาคม 2558 ไผ่  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12 ธันวาคม 2558 ลำพาน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15 ธันวาคม 2558 เชียงเครือ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15 ธันวาคม 2558 บึงวิชัย  
การจัดการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยะวัฒน์ ปาระภา สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 
17 ธันวาคม 2558 ห้วยโพธิ์  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 ธันวาคม 2558 ภูดิน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 ธันวาคม 2558 หนองกุง  
การจัดการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยะวัฒน์ ปาระภา สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 
10  23 ธันวาคม 2558 ขมิ้น  
การผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11  20 ธันวาคม 2558 โพนทอง  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12  15 ธันวาคม 2558 ลำคลอง  
การพยากรณ์ตือนระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
500
 
7 คน
3 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 นามน  
การดูแลและเฝ้าระวังโรคและแมลง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
15 ธันวาคม 2558 ยอดแกง  
การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11 ธันวาคม 2558 สงเปลือย  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
15 ธันวาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การดูแลระบบน้ำหม่อนในฤดูหนาว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11 ธันวาคม 2558 หนองบัว  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
335
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2558 กมลาไสย  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
18 ธันวาคม 2558 หลักเมือง  
สาธิตการไถกลบตอซังข้าว  
สาธิต
50
ศูนย์จัดการศุตรูพืชชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
16 ธันวาคม 2558 โพนงาม  
การจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
69
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
2 ธันวาคม 2558 โพนงาม  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
59
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ดงลิง  
การคัดเลือกพันธุ์ถัวลิสงปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
2 ธันวาคม 2558 ดงลิง  
การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
4 ธันวาคม 2558 ธัญญา  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 ธันวาคม 2558 หนองแปน  
ปลูกพืชอายุสั้นหลังนา  
สาธิต
250
แปลงนาเกษตรกร  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
25 ธันวาคม 2558 เจ้าท่า  
สาธิตการไถกลบตอซังข้าว  
สาธิต
50
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10  1 ธันวาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11  4 ธันวาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
835
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 ร่องคำ  
การสุ่มว้ดผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
9 ธันวาคม 2558 สามัคคี  
การสุ่มวัดผลผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
แปลงเกษตรกร  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
4 ธันวาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การตรวจประเมินคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 - 23 ธันวาคม 2558 บัวขาว  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 - 24 ธันวาคม 2558 แจนแลน  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
9 ธันวาคม 2558 เหล่าใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 - 24 ธันวาคม 2558 จุมจัง  
กๅรปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 30 ธันวาคม 2558 เหล่าไฮงาม  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
600
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
9 ธันวาคม 2558 กุดหว้า  
วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
17 ธันวาคม 2558 สามขา  
การป้องกันจำกัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิรัตน์ จิตรจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 ธันวาคม 2558 นาขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 - 22 ธันวาคม 2558 หนองห้าง  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุรีรัตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
10  15 ธันวาคม 2558 นาโก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  10 - 20 ธันวาคม 2558 สมสะอาด  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
12  10 - 24 ธันวาคม 2558 กุดค้าว  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
1490
 
10 คน
4 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 คุ้มเก่า  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
200
อบต.  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 ยางตลาด  
การมีส่วนร่วมการดำเนินกิจการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลประชาคม  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
9 ธันวาคม 2558 หัวงัว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
4 ธันวาคม 2558 อุ่มเม่า  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลากลางบ้านอุ่มเม่า  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
9 ธันวาคม 2558 บัวบาน  
เตรียมดินการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
1 ธันวาคม 2558 เว่อ  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
4 ธันวาคม 2558 อิตื้อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
4 ธันวาคม 2558 หัวนาคำ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุขิต สำนักงานเกษตรยางตลาด 
3 ธันวาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การเตรียมดินในการปลูกพืชผีก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
16 ธันวาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
หมู่ 1-14  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  3 ธันวาคม 2558 นาเชือก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  18 ธันวาคม 2558 คลองขาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  4 ธันวาคม 2558 เขาพระนอน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  24 ธันวาคม 2558 นาดี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  4 ธันวาคม 2558 โนนสูง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15  4 ธันวาคม 2558 หนองตอกแป้น  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
806
 
12 คน
5 หน่วยงาน
28 - 30 ธันวาคม 2558 ท่าคันโท  
พืชผัก  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
17 - 25 ธันวาคม 2558 ท่าคันโท  
การดูแลข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
15 ธันวาคม 2558 กุงเก่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
11 - 16 ธันวาคม 2558 ยางอู้ม  
ส่งเสริมการปลูกผักในหมู่บ้านสีเขียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 9 ธันวาคม 2558 ยางอู้ม  
การดูแลข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลากลางกลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
17 ธันวาคม 2558 กุดจิก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
22 ธันวาคม 2558 นาตาล  
การสำรวจศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 4 ธันวาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การดุแลผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์ อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
560
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2558 คำบง  
การดูแลรักษามะเขือเทศ  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตกร หมู่ 11  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
4 ธันวาคม 2558 ไค้นุ่น  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศ.บกต.จัดทำแผนชุมชน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
18 ธันวาคม 2558 ไค้นุ่น  
การให้น้ำแปลงปลูกมันสำปะหลัง ช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
แปลงทดสอบการปลูกมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
8 - 25 ธันวาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การดูแลรักษาการปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
14 - 30 ธันวาคม 2558 หนองอีบุตร  
การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร/เพื่อแก้ไข้วิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
500
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  นายไวกูณฐ์ คำสำลี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
925
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 สำราญ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
16 ธันวาคม 2558 สำราญใต้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ งกลิ่นคล้าย สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
1 ธันวาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
24 ธันวาคม 2558 หนองช้าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 15 ธันวาคม 2558 นาคู  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัฒนา ยุระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
16 - 30 ธันวาคม 2558 นาคู  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
64
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัฒนา ยุระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
8 ธันวาคม 2558 สายนาวัง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ถวิลถึง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
4 ธันวาคม 2558 โนนนาจาน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถวิล เทศนาเรียง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
9 ธันวาคม 2558 บ่อแก้ว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิสัณต์ นิลนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
8 ธันวาคม 2558 ภูแล่นช้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถวิล เทศนาเรียง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
รวมอำเภอนาคู
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
354
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 ดอนจาน  
การจัดตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
2
ลานเอนกประสงค์  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
3 ธันวาคม 2558 ดอนจาน  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
4 ธันวาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
2 ธันวาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
9 ธันวาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
8 ธันวาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายแสวง วงศ์นารี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
3 ธันวาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นายแสวง วงศ์นารี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
2 ธันวาคม 2558 ม่วงนา  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสวง วงศ์นารี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
11 ธันวาคม 2558 ม่วงนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายแสวง วงศ์นารี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
10  11 ธันวาคม 2558 นาจำปา  
กรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภฤกษ์ วิภาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
11  4 ธันวาคม 2558 นาจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นายศุภฤกษ์ วิภาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
572
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 อำเภอ
62 เรื่อง
6 วิธี
6892
 
62 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
3 ธันวาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 ธันวาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 ธันวาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
4 ธันวาคม 2558 ท่าศาลา  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 ธันวาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 ธันวาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
8 ธันวาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
22 ธันวาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  23 ธันวาคม 2558 สันผีเสื้อ  
พืชผัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
176
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 บ้านหลวง  
การจัดการโรคแมลงไม้ผล  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 ธันวาคม 2558 ข่วงเปา  
การจัดการโรคแมลงไม้ผล  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 ธันวาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การจัดการโรคแมลงไม้ผล  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
3 ธันวาคม 2558 บ้านแปะ  
การจัดการพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 ธันวาคม 2558 ดอยแก้ว  
การใช้ปุ๋ยลำไย  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
4 ธันวาคม 2558 แม่สอย  
การจัดการโรคแมลงไม้ผล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 18 ธันวาคม 2558 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 31 ธันวาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 31 ธันวาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 ธันวาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 31 ธันวาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 ธันวาคม 2558 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 31 ธันวาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 ธันวาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 31 ธันวาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 18 ธันวาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 18 ธันวาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  21 - 31 ธันวาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 18 ธันวาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  21 - 31 ธันวาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2558 สง่าบ้าน  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
25 ธันวาคม 2558 ป่าลาน  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 สันมหาพน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
17 ธันวาคม 2558 สันมหาพน  
การปลูกพืชไช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
18 ธันวาคม 2558 แม่แตง  
การดูแลรักษายาสูบ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
1 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การดูแลพืช  
บรรยาย
20
ศาลาสร้างสุข  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
9 ธันวาคม 2558 ช่อแล  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15 ธันวาคม 2558 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน 
15 ธันวาคม 2558 สบเปิง  
การป้องกันโรคโคนเน่า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
อบต.  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 ธันวาคม 2558 บ้านเป้า  
การปลูกระเทียมให้ปลอดภัยและได้มาตราฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 ธันวาคม 2558 สันป่ายาง  
การดูแลข้าวช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  24 ธันวาคม 2558 ป่าแป๋  
การผลิตกาแฟปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  17 ธันวาคม 2558 ป่าแป๋  
การผลิตชาปลอดภัย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  17 ธันวาคม 2558 เมืองก๋าย  
การดูแลรักษาไม้ผลฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  3 ธันวาคม 2558 บ้านช้าง  
การปลูกพืชไช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  16 ธันวาคม 2558 กื้ดช้าง  
การป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน 
15  4 ธันวาคม 2558 อินทขิล  
การดูแลข้าวช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
385
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 สะเมิงใต้  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญชัย ปัญจะเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
2 - 29 ธันวาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
อบต.  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 29 ธันวาคม 2558 แม่สาบ  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 28 ธันวาคม 2558 บ่อแก้ว  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ยั้งเมิน  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
410
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2558 แม่อาย  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 ธันวาคม 2558 แม่อาย  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 ธันวาคม 2558 แม่อาย  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
4 ธันวาคม 2558 แม่อาย  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23 ธันวาคม 2558 แม่สาว  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17 ธันวาคม 2558 แม่สาว  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 ธันวาคม 2558 แม่สาว  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
2 ธันวาคม 2558 แม่สาว  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 ธันวาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  16 ธันวาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  22 ธันวาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  2 ธันวาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  22 ธันวาคม 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  18 ธันวาคม 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  15 ธันวาคม 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  9 ธันวาคม 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  1 ธันวาคม 2558 ท่าตอน  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  14 ธันวาคม 2558 ท่าตอน  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  21 ธันวาคม 2558 ท่าตอน  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  2 ธันวาคม 2558 ท่าตอน  
การเตรียมดินและหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  24 ธันวาคม 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  11 ธันวาคม 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  17 ธันวาคม 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  4 ธันวาคม 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  29 ธันวาคม 2558 มะลิกา  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  24 ธันวาคม 2558 มะลิกา  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  3 ธันวาคม 2558 มะลิกา  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  16 ธันวาคม 2558 มะลิกา  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
543
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 ธันวาคม 2558 ยุหว่า  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
150
แปลงนาเกษตรกร  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
140
แปลงนาเกษตรกร  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 15 ธันวาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร  นางศรีลา อินสุยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันปาตอง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 มะขามหลวง  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
150
แปลงนาเกษตรกร  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 แม่ก๊า  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
157
แปลงนาเกษตรกร  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านแม  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านกลาง  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร  นางศรีลา อินสุยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันปาตอง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
250
แปลงนาเกษตรกร  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 15 ธันวาคม 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
234
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
255
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจตุรพร จิตตปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  16 - 30 ธันวาคม 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี และพืชผัก ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
150
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
2236
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกำแพง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ทรายมูล  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ร้องวัวแดง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 บวกค้าง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 แช่ช้าง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 30 ธันวาคม 2558 ออนใต้  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 30 ธันวาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 30 ธันวาคม 2558 แม่ปูคา  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 30 ธันวาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห้วยทราย  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 30 ธันวาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 30 ธันวาคม 2558 ต้นเปา  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกลาง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
1310
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2558 สันทรายหลวง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11 ธันวาคม 2558 สันทรายน้อย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
16 ธันวาคม 2558 สันพระเนตร  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
14 ธันวาคม 2558 สันนาเม็ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
17 ธันวาคม 2558 หนองแหย่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 ธันวาคม 2558 หนองจ๊อม  
การดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
วัดฟ้ามุ่ย  นางผุสดีวรรณ บุญเรือง  
8 - 9 ธันวาคม 2558 แม่แฝก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านแม่แต  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 4 ธันวาคม 2558 แม่แฝก  
การปลูกมันฝรั่ง  
บรรยาย
376
เทศบาลตำบลแม่แฝก  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
3 ธันวาคม 2558 ป่าไผ่  
การเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศดปช.  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
10  1 ธันวาคม 2558 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
696
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 ดอยเต่า  
การทำลำไยนอกฤดูคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
16 ธันวาคม 2558 ท่าเดื่อ  
การทำลำไยนอกฤดูคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
17 ธันวาคม 2558 มืดกา  
การให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
22 ธันวาคม 2558 บ้านแอ่น  
การให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
23 ธันวาคม 2558 บงตัน  
การให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
29 ธันวาคม 2558 โปงทุ่ง  
การให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยกร สมโน สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
10  1 - 31 ธันวาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 ธันวาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตกรแปลูกปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 ธันวาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
13  1 - 31 ธันวาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
14  1 - 31 ธันวาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลุกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 ธันวาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 ธันวาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 ธันวาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 ธันวาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
19  1 - 31 ธันวาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
20  1 - 31 ธันวาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 ธันวาคม 2558 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 ธันวาคม 2558 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
23  1 - 31 ธันวาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 ธันวาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
1200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2558 เมืองแหง  
การผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
15 - 16 ธันวาคม 2558 เปียงหลวง  
การผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
22 - 23 ธันวาคม 2558 แสนไห  
การผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 18 ธันวาคม 2558 ออนเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 18 ธันวาคม 2558 ออนกลาง  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 18 ธันวาคม 2558 บ้านสหกรณ์  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 18 ธันวาคม 2558 ห้วยแก้ว  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 18 ธันวาคม 2558 แม่ทา  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 18 ธันวาคม 2558 ทาเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
680
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2558 ดอยหล่อ  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
347
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สองแคว  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
198
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ยางคราม  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
279
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สันติสุข  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
182
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1006
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 15 อำเภอ
53 เรื่อง
5 วิธี
10577
 
45 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 แสนตอ  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
17 ธันวาคม 2558 บ้านฝาย  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑามาศ พรมยวง  
21 ธันวาคม 2558 เด่นเหล็ก  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
22 ธันวาคม 2558 น้ำไคร้  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญญาพร ทีกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
24 ธันวาคม 2558 น้ำไผ่  
การดูแลยางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
28 ธันวาคม 2558 ห้วยมุ่น  
การดูแลยางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษฎาภูมิ  ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
รวมอำเภอน้ำปาด
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
5 คน
1 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 ฟากท่า  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
15 ธันวาคม 2558 สองคอน  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 ธันวาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
14 ธันวาคม 2558 สองห้อง  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
350
 
9 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 นาน้อย  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 เชียงของ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2558 ศรีษะเกษ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 สถาน  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 สันทะ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2558 บัวใหญ่  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2558 น้ำตก  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
145
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2558 ปัว  
การจัดการดูแลแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตที่ดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 ปัว  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 18 ธันวาคม 2558 แงง  
การปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 4 ธันวาคม 2558 แงง  
การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2558 สถาน  
เตรียมความพร้อมก่อนลำไยออกดอก  
บรรยาย
55
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
7 ธันวาคม 2558 สถาน  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
1 - 4 ธันวาคม 2558 ศิลาแลง  
การจัดทำแผนพั?นาอาชีพเกษตรกรตามความต้องกรของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
608
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 ศิลาเพชร  
การปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและปลอดสารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 ศิลาเพชร  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องกรของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ธันวาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 ธันวาคม 2558 ไชยวัฒนา  
เตรียมความพร้อมก่อนลำไยออกดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
12  9 ธันวาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
13  8 - 11 ธันวาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  21 - 30 ธันวาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  16 ธันวาคม 2558 ภูคา  
การปลูกกาแฟอินทรีย์  
บรรยาย
30
จุดนัดหมาย  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
16  17 ธันวาคม 2558 สกาด  
การผลิตชาอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
17  9 ธันวาคม 2558 ป่ากลาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการพยากรณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  23 ธันวาคม 2558 วรนคร  
การแปรรูปฟักทองและกล้วย  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
19  8 ธันวาคม 2558 วรนคร  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
2495
 
2 คน
2 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2558 ริม  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 ป่าคา  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 ธันวาคม 2558 ผาตอ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 ธันวาคม 2558 ยม  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 ตาลชุม  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 ธันวาคม 2558 ศรีภูมิ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 ธันวาคม 2558 จอมพระ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 ธันวาคม 2558 แสนทอง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ธันวาคม 2558 ท่าวังผา  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  9 ธันวาคม 2558 ผาทอง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
255
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 ดู่พงษ์  
การใช้ัปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
7 ธันวาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
พืชผักสวนครัว รั้วกินได้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
4 ธันวาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
4 ธันวาคม 2558 พงษ์  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 ยอด  
การผลิตปุ๋ยหมักกองโตเพื่อลดต้นทุนการผลิตมะนาว  
บรรยาย
50
หอประชุม  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
3 ธันวาคม 2558 ยอด  
การผลิตปุ๋ยหมักกองโตเพื่อลดต้นทุนการผลิตมะนาว  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
4 ธันวาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต.  
ประชุม
20
อบต.  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
4 ธันวาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 ธันวาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 ธันวาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนยืบริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
9 ธันวาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
14 ธันวาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
23
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
148
 
6 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 6 อำเภอ
24 เรื่อง
6 วิธี
3333
 
12 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
2 ธันวาคม 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
9 ธันวาคม 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
4 ธันวาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 ธันวาคม 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2558 ท่าตะโก  
เส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 ธันวาคม 2558 พนมรอก  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 ธันวาคม 2558 หัวถนน  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 ธันวาคม 2558 สายลำโพง  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 ธันวาคม 2558 วังมหากร  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
7 ธันวาคม 2558 ดอนคา  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
7 ธันวาคม 2558 ทำนบ  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 ธันวาคม 2558 วังใหญ่  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
7 ธันวาคม 2558 พนมเศษ  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  7 ธันวาคม 2558 หนองหลวง  
ส่งเสริมงานโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
9 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
525
 
13 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
2 ธันวาคม 2558 สะแกกรัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 ธันวาคม 2558 ดอนขวาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
4 ธันวาคม 2558 หาดทนง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 ธันวาคม 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 ธันวาคม 2558 ท่าซุง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 ธันวาคม 2558 หนองแก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
15 ธันวาคม 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 ธันวาคม 2558 หนองเต่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  17 ธันวาคม 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  18 ธันวาคม 2558 หนองพังค่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  21 ธันวาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  23 ธันวาคม 2558 เนินแจง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
226
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ธันวาคม 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ธันวาคม 2558 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ธันวาคม 2558 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ธันวาคม 2558 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ธันวาคม 2558 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 ธันวาคม 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ธันวาคม 2558 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 บ้านไร่  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
17 ธันวาคม 2558 ทัพหลวง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
9 ธันวาคม 2558 ห้วยแห้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 ธันวาคม 2558 คอกควาย  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 ธันวาคม 2558 เมืองการุ้ง  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 ธันวาคม 2558 แก่นมะกรูด  
การผลิตพืชผักเมืองหนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 ธันวาคม 2558 หูช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
9 ธันวาคม 2558 บ้านบึง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
9 ธันวาคม 2558 เจ้าวัด  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
347
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 3 อำเภอ
9 เรื่อง
3 วิธี
708
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
9 ธันวาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงกล่ำปลี  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 วัดป่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 ธันวาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
9 ธันวาคม 2558 ฝายนาแซง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 ธันวาคม 2558 หนองสว่าง  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
4 ธันวาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ธันวาคม 2558 สักหลง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 ธันวาคม 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
25 ธันวาคม 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ธันวาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  4 ธันวาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  1 ธันวาคม 2558 น้ำก้อ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  15 ธันวาคม 2558 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  23 ธันวาคม 2558 น้ำชุน  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  1 ธันวาคม 2558 หนองไขว่  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  11 ธันวาคม 2558 ลานบ่า  
อบรมมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  10 ธันวาคม 2558 บุ่งคล้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  1 ธันวาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  15 ธันวาคม 2558 บ้านกลาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  29 ธันวาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  3 ธันวาคม 2558 บ้านไร่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  24 ธันวาคม 2558 ปากดุก  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  15 ธันวาคม 2558 บ้านหวาย  
การผลิดผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
14 เรื่อง
 
900
 
12 คน
1 หน่วยงาน
29 ธันวาคม 2558 ศรีเทพ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง พืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
15 ธันวาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 ธันวาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 ธันวาคม 2558 หนองย่างทอย  
การดูแลแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 ธันวาคม 2558 หนองย่างทอย  
การดูแลแปลงอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
2 คน
1 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 ธันวาคม 2558 แคมป์สน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ธันวาคม 2558 เขาค้อ  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ธันวาคม 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ธันวาคม 2558 สะเดาะพง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 ธันวาคม 2558 หนองแม่นา  
การแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
40
  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 ธันวาคม 2558 เข็กน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
295
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
24 เรื่อง
1 วิธี
1475
 
19 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2558 บ้านบ่อ  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
15
บ้านเกษตรกร     
16 ธันวาคม 2558 บางโทรัด  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2558 กาหลง  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ธันวาคม 2558 นาโคก  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2558 ท่าจีน  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 นาดี  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2558 ท่าทราย  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 คอกกระบือ  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 บางน้ำจืด  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
10
บ้านเกษตรกร     
10  25 ธันวาคม 2558 พันท้ายนรสิงห์  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
10
บ้านเกษตรกร     
11  26 ธันวาคม 2558 โคกขาม  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 ธันวาคม 2558 บ้านเกาะ  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 ธันวาคม 2558 บางกระเจ้า  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
ประชุม
20
สหกรณ์ครู     
14  16 ธันวาคม 2558 บางหญ้าแพรก  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
7
บ้านเกษตรกร     
15  18 ธันวาคม 2558 ชัยมงคล  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
10
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
15  ตำบล
4 เรื่อง
 
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2558 ปรางหมู่  
บทบาทเจ้าหน้าที่ของยุวเกษตรกร  
ประชุม
20
ร.ร.เทศบาลวัดนางลาด     
16 ธันวาคม 2558 ท่าแค  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2558 ควนมะพร้าว  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในนาข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเกษตรกรฯ     
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2558 กงหรา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
40
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 ธันวาคม 2558 ชะรัด  
การดูแลสวน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 ธันวาคม 2558 ชะรัด  
แปรรูปอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
23 ธันวาคม 2558 คลองเฉลิม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
24 ธันวาคม 2558 คลองเฉลิม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
9 ธันวาคม 2558 คลองทรายขาว  
การดูแลสวน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
3 ธันวาคม 2558 คลองทรายขาว  
การดูแลสวน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
มัสยิด  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
24 ธันวาคม 2558 สมหวัง  
แปรรูปอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
14 ธันวาคม 2558 สมหวัง  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
381
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 - 15 ธันวาคม 2558 เขาชัยสน  
การถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลัก 3 ดี  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
25 ธันวาคม 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
40
ศาลาหมู่บ้าน     
29 ธันวาคม 2558 หานโพธิ์  
พริกขี้หนู  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
16 ธันวาคม 2558 โคกม่วง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
112
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 แม่ขรี  
การดูแลสวนไม้ผลหลังน้ำลด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
17
เทศบาลควนเสาธง     
30 ธันวาคม 2558 ตะโหมด  
การป้องกันกำจัดศัตรูผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
11 ธันวาคม 2558 คลองใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านท่าเชียด  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
57
 
2 คน
1 หน่วยงาน
30 ธันวาคม 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การปัองกันและกำจัดแมลงในนาข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 ธันวาคม 2558 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรูฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 ธันวาคม 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การผลิติปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
9 ธันวาคม 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 ธันวาคม 2558 ฝาละมี  
การปลูกพืชผักเครื่องแกง  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
14 ธันวาคม 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบการใช้ทะเบียน ทพศ.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
29 ธันวาคม 2558 ดอนทราย  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
152
 
5 คน
1 หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2558 ป่าบอน  
การดูแลนาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสาวนภาภรณ์ วรรณโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 
24 ธันวาคม 2558 โคกทราย  
การดูแลนาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
40
ศจช.  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
21 ธันวาคม 2558 หนองธง  
การพัฒนาคุณภาพสินค้า GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
25
โรงแรมลำปำ  นายประจวบ เพ็งประไพ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
21 ธันวาคม 2558 ทุ่งนารี  
ปันผลกลุ่มออมทรัพย์  
ประชุม
200
ที่ทำการกลุ่ม  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 ธันวาคม 2558 วังใหม่  
การดูแลนาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
345
 
4 คน
3 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 ท่ามะเดื่อ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
14 ธันวาคม 2558 โคกสัก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 7 อำเภอ
26 เรื่อง
5 วิธี
1197
 
15 คน
8 หน่วยงาน