สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเมือง  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 แพรกษา  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 บางปู  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 บางบ่อ  
ประเมินแปลง GAP ตะไคร้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางบ่อ  
ประเมินแปลง GAP ตะไคร้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านระกาศ  
ติดผลโครงการภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
     
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลีน้อย  
ประชุมติดตาม ศจช.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมนึก อิงขนร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บางเพรียง  
ติดตามเกษตรกลุ่ม GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
3 กุมภาพันธ์ 2559 คลองด่าน  
ประเมินแปลง GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านเกษตรกร     
9 กุมภาพันธ์ 2559 คลองด่าน  
ประเมินแปลง GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
บ้านเกษตรกร     
10 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสวน  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
เทศบาลตำบลคลองสวน     
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสวน  
ติดตาม ศจช.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 เปร็ง  
ติดตามโครงการภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
11  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนิยมยาตรา  
อบรม smart Farmer  
ประชุม
52
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
315
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลีใหญ่  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บางแก้ว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 บางโฉลง  
การป้องกันและกำจัดโรคเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปรือ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะเจ้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  2 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
17  2 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  10 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
19  5 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20  24 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21  29 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
22  26 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23  25 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
24  24 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
25  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
26  19 กุมภาพันธ์ 2559 บางกอบัว  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
435
 
3 คน
2 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2559 นาเกลือ  
ศัตรูมะนาวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านคลองสวน  
ศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ในคลองบางปลากด  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
2 คน
1 หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 บางเสาธง  
การผลิตเชื้อราขาวบิวเวอเรีย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางเสาธง  
การผลิตเชื้อราขาวบิวเวอเรีย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
25 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปเห็ด (การทำแหนมเห็ด การทำเห็ดหย่อง)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ     
15 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตสารชีวภันฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
125
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
27 เรื่อง
6 วิธี
1240
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางไผ่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางกร่าง  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
11 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรม้า  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักน้อย  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 วัดชลอ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 วัดชลอ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางกรวย  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กุมภาพันธ์ 2559 บางกรวย  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บางสีทอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางสีทอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บางขนุน  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บางขนุน  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุนกอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุนกอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูเวียง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
12  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูเวียง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
13  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสวัสดิ์  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  20 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสวัสดิ์  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15  22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปลายบาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ปลายบาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  8 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลากลาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  16 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลากลาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
0 คน
0 หน่วยงาน
29 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 บางม่วง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางแม่นาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บางเลน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เสาธงหิน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บางใหญ่  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางบัวทอง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักใหญ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูรัด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ละหาร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ลำโพ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 พิมลราช  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักพัฒนา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรน้อย  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎร์นิยม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
21
กลุ่มดินปุ๋ย  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเพรางาย  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศาลาSML  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรใหญ่  
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ขุนศรี  
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองขวาง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอมา  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทวีวัฒนา  
การเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
191
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 5 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
1351
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลาแดง  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ป่างิ้ว  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแห  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศํตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดกรวด  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 มหาดไทย  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านอิฐ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หัวไผ่  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 จำปาหล่อ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โพสะ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านรี  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คลองวัว  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 ย่านซื่อ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 จรเข้ร้อง  
การผลิตถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยภูมิ  
การปลูกถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยฤทธิ์  
การผลิตถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 เทวราช  
การผลิตข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ราชสถิตย์  
การผลิตข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไชโย  
การปลูกถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 หลักฟ้า  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ชะไว  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ตรีณรงค์  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
348
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 อ่างแก้ว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 อินทประมูล  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลับ  
การป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแม่ไก่  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 รำมะสัก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางระกำ  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์รังนก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 องครักษ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกพุทรา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  24 กุมภาพันธ์ 2559 ยางช้าย  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  23 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อแร่  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 ทางพระ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 สามง่าม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  8 กุมภาพันธ์ 2559 บางเจ้าฉ่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  11 กุมภาพันธ์ 2559 คำหยาด  
การป้องกันศัตรูพืช/กำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
681
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 แสวงหา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีพราน  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพราน  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 วังน้ำเย็น  
การขยายเชื้อ BT  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 สีบัวทอง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยไผ่  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 จำลอง  
การทำแดดเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
237
 
6 คน
4 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่จำศิล  
ให้คำแนะนำในการปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลเจ้าโรงทอง  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ดำพัฒนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สาวร้องไห้  
การเพาะเลี้ยงเห็ดถุง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ยี่ล้น  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว  
1 กุมภาพันธ์ 2559 บางจัก  
การเตรียมความพร้อมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยคันแหลน  
การเพาะเลี้ยงเห็ดถุง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองขนาก  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว  
10  4 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  1 กุมภาพันธ์ 2559 สี่ร้อย  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  1 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงเตี้ย  
แนะนำให้ความรู้การปลูกผัก  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 หัวตะพาน  
ให้คำแนะนำในการปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หลักแก้ว  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  1 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดใหม่  
ใช้ความรู้เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
8 เรื่อง
 
263
 
7 คน
3 หน่วยงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559 สามโก้  
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 สามโก้  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎรพัฒนา  
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎรพัฒนา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 อบทม  
การพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตร  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 มงคลธรรมนิมิต  
ประชุมมาตรการที่ 4 ระยะที่2  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 6 อำเภอ
30 เรื่อง
2 วิธี
2134
 
29 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเลชุบศร  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกโก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกโก  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2559 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กุมภาพันธ์ 2559 เขาพระงาม  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสามยอด  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกะเทียม  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้วราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  16 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 ตะลุง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าแค  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าศาลา  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  10 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 บางขันหมาก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  9 กุมภาพันธ์ 2559 ท้ายตลาด  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  17 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าตาล  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  3 กุมภาพันธ์ 2559 พรหมมาสตร์  
การปลูกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  9 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลา SML     
22  5 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ตรุ  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  12 กุมภาพันธ์ 2559 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนใหญ่  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
12 เรื่อง
 
1075
 
8 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 พัฒนานิคม  
การผลิตถั่วเขียวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
22
ทต.เขาพระยาเดินธง  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์, ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 มะนาวหวาน  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดีลัง  
เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูป  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ผลิตสมุนไพร  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสลุง  
การแปรรูปกระเจี๊ยบแดง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
20 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 7  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำสุด  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
397
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสำโรง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะแก้ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยโป่ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเกตุ  
การอบรมผลผลิตจำหน่าย (มันสำปะหลัง)  
บรรยาย
0
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองเกตุ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกราบ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพนียด  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังเพลิง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 ดงมะรุม  
การไม่เผาอ้อยก่อนตัด  
บรรยาย
0
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังขอนขว้าง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแขม  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
765
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ลำนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงค่อม  
การขยายเชื้อตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 มะกอกหวาน  
การขยายเชื้อตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
18
ศาลาวัด     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  10 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยบาดาล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
อบต.     
16  1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
862
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าวุ้ง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคู้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
18 กุมภาพันธ์ 2559 โพตลาดแก้ว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางลี่  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางงา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสลุด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมอคอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หัวสำโรง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดสาลี่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 มุจลินท์  
การเพาะเห็ดและดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
829
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านทราย  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ดงพลับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พุคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางพึ่ง  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองทรายขาว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเต่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  16 กุมภาพันธ์ 2559 โพนทอง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 บางขาม  
การเก็บดินเพื่อการวิเคราะ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  15 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนดึง  
การติดตั้งระบบน้ำ  
บรรยาย
40
ที่ทำการกล่ม  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  17 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนม่วง  
การดูแลรักษาสวนมะนาว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  18 กุมภาพันธ์ 2559 สายห้วยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  2 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสอน  
การเก็บดินเพื่อการวิเคราะ  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  17 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงงา  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  16 กุมภาพันธ์ 2559 สนามแจง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
860
 
10 คน
4 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
การดูแลรักษาแปลงอ้อยตอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 แก่งผักกูด  
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ซับจำปา  
การใช้น้ำหยดในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองผักแว่น  
อบรมถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้เศษรกิจพอเพียง  นายนายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเลวังวัด  
จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หัวลำ  
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
320
 
5 คน
4 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 สระโบสถ์  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 มหาโพธิ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งท่าช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 นิยมชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
4 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกเจริญ  
วิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 โคกเจริญ  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ยางราก  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองมะค่า  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศาลา SML     
25 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศาลา SML     
12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกแสมสาร  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
215
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ลำสนธิ  
ปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ซับสมบูรณ์  
การเพิมผลผลิตพืชไร้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองรี  
การเพิ่มผลผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 กุดตาเพชร  
การเพิ่มผลผลืตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 เขารวก  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
การเพิ่มผลผลิตพืฃ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
61 เรื่อง
5 วิธี
6183
 
52 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้ดัด  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 เชิงกลัด  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โพชนไก่  
ก่ารเพิ่มผลติภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2559 แม่ลา  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจ่า  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สระแจง  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 5  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กุมภาพันธ์ 2559 สระแจง  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 5  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
181
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 โพทะเล  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
214
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 บางระจัน  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
149
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพสังโฆ  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
98
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
ประชุม
41
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  2 กุมภาพันธ์ 2559 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 คอทราย  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
13  15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
759
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 อินทร์บุรี  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประศุก  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ทับยา  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้วราย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชีน้ำร้าย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ท่างาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำตาล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
205
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทองเอน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
147
อบต.  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยชัน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ชัย  
การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
71
ศาลาวัด  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
839
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
1779
 
12 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 เชิงเนิน  
การเพาะเมล็ดทานตะวันต้นอ่อน  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตะพง  
โครงการเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้มีผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
26 กุมภาพันธ์ 2559 เพ  
การทำถั่วลิสงเคลือบน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 แกลง  
การผลิตและการใช้เชื้อราไดโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแลง  
การผลิตและการใช้เชื้อราไดโครเดอร์มา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 นาตาขวัญ  
การผลิตเชิ้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
15 กุมภาพันธ์ 2559 เนินพระ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
26 กุมภาพันธ์ 2559 กะเฉด  
การเพาะเมล็ดทานตะวันต้นอ่อน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
ประชุม
50
ห้องประชุมทต.ทับมา     
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  11 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  4 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
อาคารเอนกประสงค์     
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ที่ทำการการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาไผ่     
15  6 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาบ้านหนองโพรง     
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
อาคารเอนกประสงค์     
17  12 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
18  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
โครงการเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้มีผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
19  9 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
การปรับแนวความคิดในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
33
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
20  23 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
21  26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักทอง  
การทำถั่วลิสงเคลือบน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
1258
 
1 คน
0 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 วังจันทร์  
การจัดการการผลิตทุเรียน ปี 2559  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา  
เสวนา
30
อบต.     
24 กุมภาพันธ์ 2559 ป่ายุบใน  
แนวโน้มการผลิตและการตลาดของสับปะรดตำบลป่ายุบใน  
เสวนา
30
อบต.     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลงตาเอี่ยม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศพก.     
รวมอำเภอวังจันทร์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค  นายอุดร สมบูรณ์
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำเป็น  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
24 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(วันField Day)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยทับมอญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ดินปฺุยชุมชน  นางจารุวรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
29 กุมภาพันธ์ 2559 ชำฆ้อ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนขนุน  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชำฆ้อ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
10  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ 5  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
รวมอำเภอเขาชะเมา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
413
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 3 อำเภอ
16 เรื่อง
5 วิธี
2011
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
ลดความเสี่ยงเกษตรกรจาการระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช.ต.คลองใหญ่     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้รูด  
การเพิ่ใประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศพก.ต.ไม้รูด     
9 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้รูด  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศพก.ต.ไม้รูด     
26 กุมภาพันธ์ 2559 หาดเล็ก  
การถนอมอาหาร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองใหญ่
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
112
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมิง  
การพัฒนาแปรรูป  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมิง  
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย/ดูงาน
100
ศูนย์ปราญ์ชชาวบ้าน     
29 กุมภาพันธ์ 2559 แสนตุ้ง  
โครงการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
เพิ่มประสิทธิภาพ  
บรรยาย
50
ศปดช.วังตะเคียน  นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าโสม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สะตอ  
การจัดการผลิตทุเรียน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประณีต  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกาตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก.ประณีต     
10 กุมภาพันธ์ 2559 เทพนิมิต  
การจัดการคุณภาพมังคุด  
บรรยาย
30
ศาลาหมูู่บ้าน     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งนนทรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
รวมอำเภอเขาสมิง
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
450
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมงอบ  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธารทิพย์ สุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเชี่ยว  
การปลูกผักในภาชนะ  
บรรยาย
250
ศูนย์ OTOP  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
29 กุมภาพันธ์ 2559 บางปิด  
การปลูกผักในภาชนะ  
บรรยาย
250
ศูนย์ OTOP  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ  นางสาวอิงสุรัจจ์ สังข์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
รวมอำเภอแหลมงอบ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
540
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมศูนย์เรียนรู้ฯ  
ประชุม
50
ศูนย์เรียนรู้  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมดินปุ๋ยชุมชน  
ประชุม
20
ศดปช.  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
20 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
20
ที่ว่าการ  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้างใต้  
อบรมลดความเสี่ยงฯ  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
รวมอำเภอเกาะช้าง
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตราด 4 อำเภอ
19 เรื่อง
6 วิธี
1222
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าไข่  
แนะนำการชลอการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
แนะนำการป้องกันโรคแคงเกอร์ในมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนา  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางตีนเป็ด  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางไผ่  
ส่งเสริมอาชีพ/แปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
26 กุมภาพันธ์ 2559 คลองจุกกระเฌอ  
ส่งเสริมอาชีพ/แปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางแก้ว  
การปลูกพืชหมุนเวียน/การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางขวัญ  
แนะนำการชลอการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนครเนื่องเขต  
แนะนำการปลูกพืชสมุนไพรพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  11 กุมภาพันธ์ 2559 โสธร  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 บางพระ  
การเลี้ยงปลาในกระชัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะไห  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนามแดง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  12 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเปรง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองอุดมชลจร  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองหลวงแพ่ง  
การส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเตย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
10 เรื่อง
 
900
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ
10 เรื่อง
1 วิธี
900
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 รอบเมือง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 วัดโบสถ์  
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเดชะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่างาม  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางบริบูรณ์  
ประชุมกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิษณุ ถือมั่น  
10 กุมภาพันธ์ 2559 ดงพระราม  
สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพระ  
สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกไม้ลาย  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้เค็ด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  3 กุมภาพันธ์ 2559 ดงขี้เหล็ก  
อบรบระบบ GAP  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ ถือมั่น  
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 เนินหอม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนห้อม  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
30
อบต.  นายพิษณุ ถือมั่น  
รวมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
410
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 กบินทร์  
การแปรรูป  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเก่า  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
24 กุมภาพันธ์ 2559 วังดาล  
การแปรรูปอาหาร  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 นนทรี  
การปลูกพืชหมุนเวียน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุกันยา แม่นปืน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ย่านรี  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองพูล แก้วโสนด สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
3 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
การผลิตข้าวตามโรงเรือนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมมาส วงษ์จันทรา สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หาดนางแก้ว  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดตะเคียน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านหนองตลาด  นางสาวออมทรัพย์ คำน้อย  
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านนา  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อทอง  
ขยายเชื้อราไตรโคดราม่า  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวภควรรณ สมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11  8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกี่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกันยา แม่นปืน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 นาแขม  
การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรีพร ไชยสาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
13  24 กุมภาพันธ์ 2559 เขาไม้แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชไร่  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
14  24 กุมภาพันธ์ 2559 วังท่าช้าง  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกบินทร์บุรี
14  ตำบล
13 เรื่อง
 
584
 
9 คน
2 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีมหาโพธิ  
การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สัมพันธ์  
การปลูกพืชในช่วงฤดุแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านทาม  
การปลูกพืชอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
35
อบต.  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
20 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าตูม  
การปลูกพืชอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางกุ้ง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดงกระทงยาม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโพรง  
ช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหว้า  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หาดยาง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10  8 กุมภาพันธ์ 2559 กรอกสมบูรณ์  
การช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
325
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 5 อำเภอ
31 เรื่อง
5 วิธี
1824
 
19 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การเตรียมดิน,การให้ปุ๋ย,การจัดการวัชพืช,การให้น้ำ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหญ่  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
10
บ้านประธานกลุ่ม  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11 กุมภาพันธ์ 2559 วังกระโจม  
การลดต้นทุการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชน     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนยอ  
การทำมะนาวดอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์เรียนรู้บ้านบางตาคง  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีจุฬา  
การปลูกแฟง  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ดงละคร  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีนาวา  
การผลิตข้าวและดุแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวอำพร เนติ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 สาริกา  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอำพร เนติ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 
10  12 กุมภาพันธ์ 2559 หินตั้ง  
การพัฒนาคุรภาพมะปราง  
บรรยาย
20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 เขาพระ  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  17 กุมภาพันธ์ 2559 พรหมณี  
โรง-แมลง ศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
275
 
7 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ปากพลี  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแสง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
รวมอำเภอปากพลี
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
130
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพริก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 อาษา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ทองหลาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางอ้อ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิกุลออก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าขะ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 เขาเพิ่ม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีกะอาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 พระอาจารย์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กุมภาพันธ์ 2559 บึงศาล  
ส่งเสริมและการผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
26 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
ส่งเริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
ส่งเริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
17 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีีีีการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางสมบูรณ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านประธานศูนย์     
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีีีีการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางลูกเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านประะานศูนย์     
12  8 กุมภาพันธ์ 2559 องครักษ์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  9 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมพล  
ส่งเสริมและการผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
     
รวมอำเภอองครักษ์
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
515
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
23 เรื่อง
4 วิธี
1220
 
17 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 บึงกาฬ  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเข็ง  
 
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หอคำ  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเลิง  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกก่อง  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 นาสวรรค์  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ไคสี  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
6 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยพร  
 
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวชัชฎาภรณ์ พิมพ์กลม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 วิศิษฐ์  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คำนาดี  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งเปือย  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
รวมอำเภอเมืองบึงกาฬ
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
315
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 เซกา  
ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ป่งไฮ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าสะอาด  
การจัดตั้งลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
บรรยาย
60
โรงเรียนหัวแฮต     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าสะอาด  
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเซกา
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 โซ่  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โซ่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพันทา  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพันทา  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คำแก้ว  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คำแก้ว  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  19 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
การจัดการศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
อบรมนักเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนสังวาลย์วัทย์1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
91
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์1  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าทอง  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าทอง  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลากลางบ้าน  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
2001
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 วังชมภู  
การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยอง  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
รร.หนองยองพิทยาคม  นายชาติชาย คีรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด  
รวมอำเภอปากคาด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 5 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
2531
 
13 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์กลาง  
บัญชีแก้จน บัญชีชิ้ทางรวย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์กลาง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจะบก  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสูง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 มะเริง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองระเวียง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปรุใหญ่  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หมื่นไวย  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กุมภาพันธ์ 2559 หมื่นไวย  
บัญชีแก้จน บัญชีชิ้ทางรวย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พลกรัง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หัวทะเล  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พุดซา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโพธิ์  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 จอหอ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกรวด  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยมงคล  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวศาลา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สุรนารี  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สีมุม  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาด  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พะเนา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไข่น้ำ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
5850
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 เสิงสาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สระตะเคียน  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 กุดโบสถ์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สุขไพบูลย์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกีรพร ล้อมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านราษฎร์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
รวมอำเภอเสิงสาง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองคง  
การเปิดบัญชีและการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองคง  
ประชุมกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คูขาด  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เทพาลัย  
อบรมเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตาจั่น  
โครงการแผนพัฒนาอาชีพเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน
25
ต.เทพาลัย     
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านปรางค์  
อบรมเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองมะนาว  
โครงการแผนพัฒนาอาชีพเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
คัดเลือกโครงการ,พิจารณาโครงการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเต็ง  
การดูแลรักษาช่อมะม่วง  
บรรยาย
2
ศาลาประชาคม     
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนใหญ่  
การดูแลรักษาช่อมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
11  18 กุมภาพันธ์ 2559 ขามสมบูรณ์  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านโจด     
รวมอำเภอคง
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
326
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเหลื่อม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังโพธิ์  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกระเบื้อง  
การปลูกพืชผู้ใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อระกา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 จักราช  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
24 กุมภาพันธ์ 2559 จักราช  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
35
บ้านหนองนกกวัก  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ทองหลาง  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สีสุก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านโคกศรีสุข  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สีสุก  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านหินมงคล  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขาม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านหนองขาม  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขาม  
การไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
35
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพลวง  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีละกอ  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านช่องโค  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  24 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีละกอ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านละกอ  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15  12 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16  9 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17  11 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18  10 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
525
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 โนนไทย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านจาก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 กำปัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ค้างพลู  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านวัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 บัลลังก์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 สายออ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนโพธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 มะค่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขามสะแกแสง  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมือง  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองนาท  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ชีวึก  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 พะงาด  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหัวฟาน  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเกษตร  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ประทาย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก  นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทุ่มราย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก  นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
9 กุมภาพันธ์ 2559 วังไม้แดง  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดไทร  
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศบกต.ตลาดไทร  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพลวง  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองค่าย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หันห้วยทราย  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนมัน  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 นางรำ  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายธนูศิลป์ พรมหนองแสน สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเพ็ด  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งสว่าง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอทิตยา  คำสิงห์นอก
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองโดน  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
8 คน
2 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 โบสถ์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุพรรณ อุดมมา สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
17 กุมภาพันธ์ 2559 กระชอน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 สีคิ้ว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหัน  
การเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
440
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กฤษณา  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดบัวขาว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหญ้าขาว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กุดน้อย  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 วังโรงใหญ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12 กุมภาพันธ์ 2559 มิตรภาพ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองไผ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนเมือง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวน้อย  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
955
 
9 คน
9 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลเอเนกประสงค์  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 กลางดง  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 จันทึก  
เพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
15 กุมภาพันธ์ 2559 วังกะทะ  
การพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดัี  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หมูสี  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสาหร่าย  
เพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขนงพระ  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งตาลอง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองม่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้ำแดง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 วังไทร  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 พญาเย็น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
580
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักตะคร้อ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-16  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-22  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บึงปรือ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-11  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังยายทอง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-10  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559 ขุย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องแมว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กุมภาพันธ์ 2559 ไพล  
การปรุบปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 13 อำเภอ
53 เรื่อง
4 วิธี
10406
 
48 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 อิสาณ  
การรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 เสม็ด  
การกำจัดศัตรูกระหล่ำดอกโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านบัว  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกโพรง  
การวางแผนการปฏิบัติงานปี 59  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 สวายจีก  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 พระครู  
การรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถลุงเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตาด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 ลุมปุ๊ก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 สองห้อง  
ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 บัวทอง  
การไถกลบฟางข้าวเพิ่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพุ่ม โกนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมเห็ด  
การผลิตข้าวตามข้อกำหนด GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  10 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเขต  
ข้าวมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  11 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกซำ  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  24 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกซำ  
รณรงค์ไถกลบฟางบ้าน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  10 กุมภาพันธ์ 2559 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18  4 กุมภาพันธ์ 2559 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
19  9 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
20  9 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองฝาง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
18  ตำบล
14 เรื่อง
 
695
 
11 คน
3 หน่วยงาน
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 คูเมือง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ปะเคียบ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปะเคียบ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
130
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแพ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
120
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแพ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หินเหล็กไฟ  
ยางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หินเหล็กไฟ  
พืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตูมใหญ่  
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขมาร  
การปลูกพืชแซมในแปลงยางพารา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
640
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
ประชุมกลุ่ม  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ลำดวน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 สองชั้น  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปภาดา เผ่าเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 สูงเนิน  
การทำฝรั่งแช่บ๊วย  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเต็ง  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววารินทร์ เบาระคน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านปรือ  
การผลิตสารชีวภัณท์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยสำราญ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 กันทรารมย์  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  1 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีภูมิ  
การจัดตั้งกองทุน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญพร โนนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
293
 
9 คน
1 หน่วยงาน
26 กุมภาพันธ์ 2559 นางรอง  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพธิ์ศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สะเดา  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การปลุกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโบสถ์  
ข้า่วอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนหัก  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไทร  
การเก็บรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ก้านเหลือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านสิงห์  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพธิ์ศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
10  2 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ลำไทรโยง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  19 กุมภาพันธ์ 2559 ทรัพย์พระยา  
การปลุกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยายพิมพ์  
การดูแลรักษาพันธุ์พืช  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวถนน  
การเก็บรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  21 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งแสงทอง  
การพัฒนาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโสน  
การดูแลข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
472
 
9 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ละหานทราย  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกวิสรา มมประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตาจง  
ตลาดนัดสีเขียว  
บรรยาย
200
ที่ว่าการอำเภอละหานทราย  นายพิสัย บุตรสืบสาย สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรงใหม่  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ปุยะติ
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
ตลาดนัดสีเขียว  
บรรยาย
200
ที่ว่าการอำเภอละหานทราย  นายชูเกียรติ หอมแม้น สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตระครอง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกว่าน  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
1050
 
5 คน
2 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 พุทไธสง  
การผลิตกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 พุทไธสง  
การผลิตข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 มะเฟือง  
ไถกลบฟางข้าวและปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจาน  
การส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
160
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจาน  
พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเป้า  
การไถกลบฟางข้าวและการหว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแวง  
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
แปลงปลูก  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแวง  
การปลูกแตงร้าน  
บรรยาย
40
แปลงปลูก  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
รูปแบบการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11  5 กุมภาพันธ์ 2559 หายโศก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 หายโศก  
การทำปุ๋ยอินทรียฺและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
7  ตำบล
12 เรื่อง
 
605
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ลำปลายมาศ  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองคู  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 แสลงพัน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเมนชัย  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดโพธิ์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกะทิง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองแฝก  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผไทรินทร์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกล่าม  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวโคก  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บุโพธิ์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโดน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำปลายมาศ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
263
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สตึก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นิคม  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งวัง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองแก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองใหญ่  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ร่อนทอง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนมนต์  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าม่วง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สะแก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สนามชัย  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
38
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
430
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  16 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  10 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  9 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  4 กุมภาพันธ์ 2559 ปะคำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
28
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  4 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  2 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  19 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  18 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  9 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
33  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
34  3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
35  16 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
36  17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
37  10 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
38  11 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
39  18 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
40  4 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
41  5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
42  12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
43  19 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
44  2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
45  17 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
46  25 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
47  24 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
48  23 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
49  26 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
50  4 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
51  5 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
52  16 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
53  11 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
54  10 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
55  9 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
56  3 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
57  12 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
58  2 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
59  18 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
60  19 กุมภาพันธ์ 2559 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
1311
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ แย้มศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นสั้น สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
5 คน
4 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 สระแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์  
17 กุมภาพันธ์ 2559 สระแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
บรรยาย/ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์  
12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยหิน  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยหิน  
งานส่งเสริมการปลุกพืชไร่  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยสามัคคี  
กิจกรรมงานส่งเสริมการปลูกพืชไร่  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิพัฒน์ สิงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยสามัคคี  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิพัฒน์ สิงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองชัยศรี  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองชัยศรี  
งานส่งเสริมการปลุกพืชไร่  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เสาเดียว  
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรย์ ปี2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์  
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 เสาเดียว  
กิจกรรมงานส่งเสริมการปลูกพืชไร่  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์  
11  22 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองฝ้าย  
งานส่งเสริมการปลุกพืชไร่  
บรรยาย/ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิพัฒน์ สิงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองฝ้าย  
กิจกรรมงานส่งเสริมการปลูกพืชไร่  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพ แก้วแกมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
13  25 กุมภาพันธ์ 2559 สระทอง  
ส่งเสริมงานกลุ่มแม่บ้านงานวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพ แก้วแกมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
14  12 กุมภาพันธ์ 2559 สระทอง  
งานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพ แก้วแกมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
รวมอำเภอหนองหงส์
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
690
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 จันดุม  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวศศิธร แปลงไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โคกขมิ้น  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวบุษกร โกฎิรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าชัน  
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายถนอมศักดิ์ พันคูณ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
17 กุมภาพันธ์ 2559 สะเดา  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางปรียาภรณ์ พรหมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
การทำปุ๋หมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางจารุณี ไวยารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
รวมอำเภอพลับพลาชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
5 คน
1 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยราช  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
110
ศาลากลางบ้าน  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สามแวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ตาเสา  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปราค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านตะโก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18 กุมภาพันธ์ 2559 สนวน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โคกเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางนางสุวรรณา ชาติชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ที่ทำการกำนัน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองโพธิ์  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยราชา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
370
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสุวรรณ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งจังหัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
3 กุมภาพันธ์ 2559 โกรกแก้ว  
การจัดทำระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม      
5 กุมภาพันธ์ 2559 ดงอีจาน  
การผลิตฝรั่งแช่บ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ชำนิ  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปล่อง  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองยาง  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อผกา  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 ละลวด  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสนวน  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
ลดต้นทุนการผลิตการทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ทองหลาง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ต.ทองหลาง  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 แดงใหญ่  
ข้าวมะลิสู่สากล  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 กู่สวนแตง  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเยือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 โนนดินแดง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ส้มป่อย  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ลำนางรอง  
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 แคนดง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 ดงพลอง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 สระบัว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 หัวฝาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอแคนดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 เจริญสุข  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ตาเป๊ก  
รณรงคืไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ตาเป๊ก  
รณรงคืไถกลงฟางข้าว  
บรรยาย
80
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 อีสานเขต  
การไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 ถาวร  
ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลงกลางบ้าน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ยายแย้มวัฒนา  
ไถกลบต่อซังข้าว  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
310
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 19 อำเภอ
91 เรื่อง
8 วิธี
8619
 
86 คน
32 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งใจ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งใจ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.1     
7 กุมภาพันธ์ 2559 สลักได  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 หัวเรือ  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กุมภาพันธ์ 2559 หัวเรือ  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขอน  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขอน  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กุมภาพันธ์ 2559 ปทุม  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ปทุม  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ขามใหญ่  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
9 กุมภาพันธ์ 2559 ขามใหญ่  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
110
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
5 กุมภาพันธ์ 2559 แจระแม  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
10  16 กุมภาพันธ์ 2559 แจระแม  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
130
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
11  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบ่อ  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
12  15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบ่อ  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
13  5 กุมภาพันธ์ 2559 ไร่น้อย  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
110
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
14  3 กุมภาพันธ์ 2559 ไร่น้อย  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
15  18 กุมภาพันธ์ 2559 กระโสบ  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
16  8 กุมภาพันธ์ 2559 กระโสบ  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
80
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
17  9 กุมภาพันธ์ 2559 กุดลาด  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
18  17 กุมภาพันธ์ 2559 กุดลาด  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
130
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
19  9 กุมภาพันธ์ 2559 ขี้เหล็ก  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
20  17 กุมภาพันธ์ 2559 ขี้เหล็ก  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
21  18 กุมภาพันธ์ 2559 ปะอาว  
ติดตามประสานงานกลุ่มฯ  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
22  11 กุมภาพันธ์ 2559 ปะอาว  
แนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
110
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
2345
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 นาคำ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 แก้งกอก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เอือดใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 วาริน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดควาย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สงยาง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ตะบ่าย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 คำไหล  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรวัฒน์ ทองลอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนามแท่ง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10  4 กุมภาพันธ์ 2559 นาเลิน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรวัฒน์ ทองลอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอศรีเมืองใหม่
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
6 คน
3 หน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อเอ้  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวัชรียา ตรีภพ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
21 กุมภาพันธ์ 2559 แดงหม้อ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสุข  
การแปรรูป  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเหล่า  
การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
รวมอำเภอเขื่องใน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เขมราฐ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ขามป้อม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เจียด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองผือ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เตชเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาแวง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แก้งเหนือ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนกทา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสิม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เตชเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หัวนา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเดช  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 นาส่วง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 นาเจริญ  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งเทิง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 สมสะอาด  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 กุดประทาย  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ตบหู  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 กลาง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 แก้ง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าโพธิ์ศรี  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 บัวงาม  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 คำครั่ง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  5 กุมภาพันธ์ 2559 นากระแซง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  6 กุมภาพันธ์ 2559 โพนงาม  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  6 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าโมง  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  6 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
2010
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาจะหลวย  
การผลิตปุ๋ยดินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 พรสวรรค์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านตูม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โสกแสง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสวรรค์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โพนงาม  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยข่า  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 คอแลน  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 นาโพธิ์  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสะโน  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โนนค้อ  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 บัวงาม  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแมด  
อบรมโครงการศพก.  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
2000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 ขุหลุ  
การปลูกดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17 กุมภาพันธ์ 2559 กระเดียน  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16 กุมภาพันธ์ 2559 เกษม  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 กุมภาพันธ์ 2559 กุศกร  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเปี้ย  
การปลูกดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 กุมภาพันธ์ 2559 คอนสาย  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โคกจาน  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18 กุมภาพันธ์ 2559 นาพิน  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19 กุมภาพันธ์ 2559 นาสะไม  
การตลาด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนกุง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  18 กุมภาพันธ์ 2559 ตระการ  
การปลูกดูแลรักษาข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 ตากแดด  
การตลาด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  18 กุมภาพันธ์ 2559 ไหล่ทุ่ง  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  18 กุมภาพันธ์ 2559 เป้า  
การปลูกดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  17 กุมภาพันธ์ 2559 เซเป็ด  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  19 กุมภาพันธ์ 2559 สะพือ  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเต่า  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  17 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำแข้  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภิโญญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  17 กุมภาพันธ์ 2559 กุดยาลวน  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแดง  
การพัฒนารูปแบบสินค้า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
23  18 กุมภาพันธ์ 2559 คำเจริญ  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
7 เรื่อง
 
600
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวปุ้น  
ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวปุ้น  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
60
ม.1,8,14  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวปุ้น  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกแตงโม  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าวปุ้น  
สาธิตน้ำหมักชีวิภาพ  
บรรยาย
50
ม.9  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสวาง  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 แก่งเค็ง  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 กาบิน  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กาบิน  
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองทันน้ำ  
แนะนำเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
415
 
5 คน
3 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงสามสิบ  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าบก  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ดุมใหญ่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองช้างใหญ่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเมือง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 เตย  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ยางสักกระโพหลุ่ม  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไข่นก  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเหล่า  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองฮาง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 ยางโยภาพ  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
12  5 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ใหญ่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
13  5 กุมภาพันธ์ 2559 นาเลิง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
14  5 กุมภาพันธ์ 2559 โพนแพง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
7 คน
2 หน่วยงาน
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ธาตุ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าลาด  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 โนนโหนน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คูเมือง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ อุดสุริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 สระสมิง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คำน้ำแซบ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บุ่งหวาย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คำขวาง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 แสนสุข  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
11  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกินเพล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 โนนผึ้ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
13  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองศรีไค  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยขะยูง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บุ่งไหม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
10 คน
4 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 กุดชมภู  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนจิก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศพก.  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ทรายมูล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 นาโพธิ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
อบต.  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โนนกลาง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ไทร  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายวิชา เงินราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ศรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ระเว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ไร่ใต้  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
30
อบต.  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวฮี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  10 กุมภาพันธ์ 2559 อ่างศิลา  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 โนนกาหลง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
410
 
9 คน
2 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตาลสุม  
อบรมดินปุ๋ย  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
อบรมดินปุ๋ย  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 จิกเทิง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ประชุม
40
อบต.  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางปฎิมา ทองสิงหา  
10 กุมภาพันธ์ 2559 นาคาย  
การส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
35
อบต.  นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 คำหว้า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 สองคอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกก่อง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไฮ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ค้อน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนกาเล็น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสว่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โนนกลาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 บอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ครองยุติ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ขามป้อม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
รวมอำเภอสำโรง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
515
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 นาตาล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง  
4 กุมภาพันธ์ 2559 พะลาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
5 กุมภาพันธ์ 2559 กองโพน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
4 กุมภาพันธ์ 2559 พังเคน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญส่ง คำทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 
รวมอำเภอนาตาล
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 16 อำเภอ
38 เรื่อง
3 วิธี
15550
 
69 คน
25 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ในเมือง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 รอบเมือง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศจี ประชากูล สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพนทอง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเล่า  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
รวมอำเภอเมืองชัยภูมิ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
360
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559 คอนสวรรค์  
การปลูกพืชฤดูแล้งและการบริหารจัดการน้ำในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ยางหวาย  
การผลิตพืชอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องสามหมอ  
การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาพและปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสะอาด  
การผลิตพืชอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยไร่  
การปลูกพืชฤดูแล้งและการบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโสก  
การผลิตพืชอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมั่งงอย  
การทำน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูมิ
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขาม  
การผลิตพืชอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสำราญ  
การปลูกพืชฤดูแล้งและการบริหารจัดการน้ำในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
7 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเป้า  
การตรวจพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกอก  
ส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกอก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวบาน  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวบาน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขาม  
การป้องกัน ดูแล รักษาโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 กุดน้ำใส  
ส่งเสริมการปลูกพืชโดยการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 กุดน้ำใส  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโดน  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโดน  
การปลูกพืชผักโดยใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  18 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ละหาน  
การปลูกพืชผักโดยใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  4 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ละหาน  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงรักษาดินหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
14  16 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  4 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวโคก  
การปลูกพืชผักโดยใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  20 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวโคก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  22 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ส้มป่อย  
การดูแล กำจัดวัชพืช ในพืชไร่  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  4 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ส้มป่อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
14 เรื่อง
 
2650
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 วะตะแบก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยยายจิ๋ว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายางกลัก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านไร่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งนก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ     
รวมอำเภอเทพสถิต
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผักปัง  
การทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช  
บรรยาย
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 กวางโจน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองคอนไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ นาคดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแก้ง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
9 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กุดยม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเพชร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตูม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โอโล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ธาตุทอง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
ศาลาประชาคม  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  4 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
1265
 
8 คน
1 หน่วยงาน
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแท่น  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางอร่ามศรี พลเดชา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแท่น  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางอร่ามศรี พลเดชา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สามสวน  
การไถกลบตอซังข้าว  
เสวนา
50
แปลงนาเกษตรกร  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สามสวน  
การดูแลรักษา  
เสวนา
25
แปลงนาเกษตรกร  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
รวมอำเภอบ้านแท่น
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
175
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 คอนสาร  
การป้องกันกำจัดโรคถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางชาวิณี ทีนะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งพระ  
การปลูกพริกฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนคูณ  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวมัลลิกา จินดาจำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
2 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยยาง  
การดูแลรักษาถั่วเหลือง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
23 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งลุยลาย  
การดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดงบัง  
การป้องกันกำจัดโรคถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรสา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งนาเลา  
การปลูกพริกฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ดงกลาง  
การปลูกพริกฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสุนันทา แก้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
รวมอำเภอคอนสาร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 8 อำเภอ
36 เรื่อง
4 วิธี
6395
 
30 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองภัยศูนย์  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ชัย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสวรรค์  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิ์ภาพ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 หัวนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขาม  
การทำข้าวฮางงอก  
บรรยาย
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กุมภาพันธ์ 2559 นามะเฟือง  
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
สาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพร้าว  
โครงการราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
320
อบต.  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12 กุมภาพันธ์ 2559 โนนขมิ้น  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิ์ภาพ     
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 ลำภู  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 กุดจิก  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนทัน  
การปลูกการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  5 กุมภาพันธ์ 2559 นาคำไฮ  
โครงการราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
14  3 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าไม้งาม  
โครงการราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
อบต.  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
15  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหว้า  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
1060
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 นากลาง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านช้าง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายทองอินทร์ กินนรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 กุดดินจี่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ฝั่งแดง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
25
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 เก่ากลอย  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมือง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 อุทัยสวรรค์  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายทองอินทร์ กินนรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดงสวรรค์  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่ผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปีี2558/59  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 กุดแห่  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
525
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสัง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านถิ่น  
การดูแลแปลงหม่อนในหน้าแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การปลูกผักไฮโดรโปรนิค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การป้องกันและกำจัดโรคผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 กุดดู่  
การดูแลมันสำปะหลัง  
เสวนา
20
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านค้อ  
การรวมกลุ่ม  
เสวนา
25
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมือง  
การปลูกข้าวโพดฝักสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกใหญ่  
การปลูกข้าวโพดฝักสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกม่วง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
12  24 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมพัฒนา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
13  8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ปางกู่  
การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
475
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองใหม่  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีบุญเรือง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีบุญเรือง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวใต้  
การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรแก่เกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
23 กุมภาพันธ์ 2559 กุดสะเทียน  
การดูแลอ้อยตอหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านคลองเจริญ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 นากอก  
การป้องกันกำจัดหนอนกอข้าวนาปรัง  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกรม14  นายสมัย เพลียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสะอาด  
การรณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ยางหล่อ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 โนนม่วง  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10  11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุงแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11  25 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแก  
การดูแลอ้อยตอหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านหนองผือน้อยพัฒนา  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
12  8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทรายทอง  
อบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2559  
บรรยาย
25
ศูนย์บริการฯต.ศรีบุญเรือง     
13  26 กุมภาพันธ์ 2559 หันนางาม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
660
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาเหล่า  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาเหล่า  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาแก  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาแก  
การดูแลยางารา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังปลาป้อม  
การดูแลยางารา  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังปลาป้อม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เทพคีรี  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เทพคีรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
815
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อำเภอ
38 เรื่อง
5 วิธี
3535
 
25 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 หมากแข้ง  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หมากแข้ง  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมสงเคราะห์  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมสงเคราะห์  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขาว  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านขาว  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านตาด  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านตาด  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  16 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสูง  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสูง  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  25 กุมภาพันธ์ 2559 หมูม่น  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  18 กุมภาพันธ์ 2559 หมูม่น  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  25 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงยืน  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  18 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงยืน  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนาคำ  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
18  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนาคำ  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
19  16 กุมภาพันธ์ 2559 กุดสระ  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  18 กุมภาพันธ์ 2559 กุดสระ  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  23 กุมภาพันธ์ 2559 นาดี  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  18 กุมภาพันธ์ 2559 นาดี  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเลื่อม  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเลื่อม  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  18 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงพิณ  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  25 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงพิณ  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  18 กุมภาพันธ์ 2559 สามพร้าว  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  25 กุมภาพันธ์ 2559 สามพร้าว  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไฮ  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไฮ  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  18 กุมภาพันธ์ 2559 นาข่า  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  16 กุมภาพันธ์ 2559 นาข่า  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจั่น  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  23 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจั่น  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขอนกว้าง  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขอนกว้าง  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  24 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
การปลูกพืชแบบไร้ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
38  19 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
การเลี้ยงไส้เดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
39  18 กุมภาพันธ์ 2559 นากว้าง  
การทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  25 กุมภาพันธ์ 2559 นากว้าง  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไผ่  
การเพาะเห็ดในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไผ่  
การแปรรูปข้าว,การบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
5 เรื่อง
 
840
 
16 คน
5 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 กุดจับ  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ปะโค  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญทิพย์ ธรรมวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ขอนยูง  
การด฿แลรักษาสวนยางในฤดูผลิใบ  
บรรยาย
50
อบต.  นายสมนึก จันทรเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงเพ็ง  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรอนงค์ เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สร้างก่อ  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายดำรงค์ศักดิ์ ทรงอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเพีย  
การดูแลรักษาแปลงถั่วลิสง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตาลเลียน  
การด฿แลรักษาสวนยางในฤดูผลิใบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริม เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
รวมอำเภอกุดจับ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
350
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หมากหญ้า  
การทำบวบ GaP  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หมากหญ้า  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ทุกหมูํ่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หนองอ้อ  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หนองอ้อ  
การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองหลังนา  
บรรยาย
120
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 อูบมุง  
การทำมะม่วงGAP  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 อูบมุง  
การปลูกบวบปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 กุดหมากไฟ  
การทำมะม่วงGAP  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์กรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 กุดหมากไฟ  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำพ่น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
10  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำพ่น  
การเพิ่มถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
11  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวบาน  
การทำบวบGAP  
บรรยาย
15
ทุกหมู่บ้าน  นายณัฐพล สีสองคอน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
12  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวบาน  
การดูแลแปลงยางหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายณัฐพล สีสองคอน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
13  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 โนนหวาย  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นางสุภา ค้าคล่อง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
14  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 โนนหวาย  
การปลูกแตงไทยปลอดสาร(กลางมุ้ง)  
บรรยาย
12
บ้านหนองดงบัง  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
15  1 - 30 กุมภาพันธ์ 2559 หนองวัวซอ  
การผลิตบวบGAP  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
รวมอำเภอหนองวัวซอ
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
587
 
7 คน
4 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 ตูมใต้  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พันดอน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอภัยวรรณ จันทโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
19 กุมภาพันธ์ 2559 เวียงคำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
บ้านคำเลา  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
17 กุมภาพันธ์ 2559 แชแล  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนารากร ชาร์มา สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงแหว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลกฤต วัฒนธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยเกิ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เสอเพลอ  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปุณยนุช สอนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สีออ  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
23 กุมภาพันธ์ 2559 ปะโค  
การดูแลรักษาอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ไชยวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
10  12 กุมภาพันธ์ 2559 ผาสุก  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าลี่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
12  26 กุมภาพันธ์ 2559 กุมภวาปี  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุวัตร มังคละแสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
13  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหว้า  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
รวมอำเภอกุมภวาปี
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
660
 
8 คน
1 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรนันท์ ขันอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
4 คน
2 หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหาน  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเม็ก  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กุมภาพันธ์ 2559 พังงู  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  
25 กุมภาพันธ์ 2559 สะแบง  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กุมภาพันธ์ 2559 สร้อยพร้าว  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
25 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเชียง  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยา  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กุมภาพันธ์ 2559 โพนงาม  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิต มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ผักตบ  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
10  26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไผ่  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  23 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนหายโศก  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิต มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
12  26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสระปลา  
การปลูกพืชผักสวนครัว (ใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร ึคงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งฝน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมณเฑียร รู้กิจ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งใหญ่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 นาชุมแสง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถิรายุทธ์ เสีอน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 นาทม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
รวมอำเภอทุ่งฝน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยวาน  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยวาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหลัก  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้าน  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหลัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 คำเลาะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 คำเลาะ  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โพนสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพนสูง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
รวมอำเภอไชยวาน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
864
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีธาตุ  
การบำรุงรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงแบบผสมผสานข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ม.4,11  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 จำปี  
การบำรุงรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงแบบผสมผสานข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ม.1,15  นายถาวร หลักคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโปร่ง  
การดูแลรักษา,การใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ม.2,3  นางอาภา ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หัวนาคำ  
การดูแลรักษา,การใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ม.5  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หัวนาคำ  
การดูแลรักษา,การใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ม.2  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนกเขียน  
การดูแลรักษา,การใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ม.3  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 นายูง  
การบำรุงรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงแบบผสมผสานข้าวนาปรัง  
บรรยาย
25
ม.4  นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ตาดทอง  
การดูแลรักษา,การใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ม.1  นายเดชทวี โสภาศรี สำนักงานเเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
รวมอำเภอศรีธาตุ
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
6 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุงทับม้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ทวีผล สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหญ้าไซ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บะยาว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
300
  นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ผาสุก  
การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมภรณ์ โทวันนัง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
11 กุมภาพันธ์ 2559 คำโคกสูง  
การคัดเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 วังสามหมอ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ทวีผล สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
รวมอำเภอวังสามหมอ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
480
 
4 คน
3 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสุทโธ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดุง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ดงเย็น  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
24 กุมภาพันธ์ 2559 โพนสูง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 อ้อมกอ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจันทน์  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านชัย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 นาไหม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ถ่อนนาลับ  
การเตรียมดินปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านม่วง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านตาด  
การไถกลบตอฟางในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 นาคำ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
635
 
10 คน
2 หน่วยงาน
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางัว  
การผลตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
60
ศูนย์ปราชญ์เกษตร  นายธวัช เพ็ชรไพโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
24 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำโสม  
การปลูกดูแลรักษา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน     
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
การชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัช เพ็ชรไพโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหยวก  
การจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุเมธ ชินตุ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหยวก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเมธ ชินตุ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
29 กุมภาพันธ์ 2559 โสมเยี่ยม  
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่  
บรรยาย
50
ศพก.  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสำราญ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลฃาเอนกประสงค์     
29 กุมภาพันธ์ 2559 สามัคคี  
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่  
บรรยาย
50
ศพก.  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
รวมอำเภอน้ำโสม
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
425
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 เพ็ญ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
อบต.  นายนายอริยะ ผิวเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านธาตุ  
ข้าวแปลงใหม่  
บรรยาย
80
ศาลากลางบ้าน  นายนายบรรจง ธิบูรณ์บุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 นาพู่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงหวาง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
250
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
1 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงหวาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 สุมเส้า  
การปลูกกล้วยหอมทอง  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน   นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สุมเส้า  
การปลูกกล้วยหอมทอง  
บรรยาย
75
ศาลากลางบ้าน  นายนายวรแมน นรสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 นาบัว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเหล่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10  8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 จอมศรี  
การดูแลรักษาข้าวนปรัง  
บรรยาย
100
แปลงนา  นายนายบุญพร้อม สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
11  15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เตาไห  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายวิรัตน์  พันลำภักดิ์  
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 สร้างแป้น  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสมภาร จำปาวะตะ  
รวมอำเภอเพ็ญ
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
1460
 
10 คน
1 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 สร้างคอม  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงดา  
การทำปู๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง  
บรรยาย
15
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยวด  
การปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโคก  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
12 กุมภาพันธ์ 2559 นาสะอาด  
โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหินโงม  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคไหม้ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
17
อบต.  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
99
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแสง  
การแนะนำการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 แสงสว่าง  
การแนะนำการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 นาดี  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ทับกุง  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 นายูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประครอง ไชยศาสตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนายยูง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านก้อง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิษา ชัยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 นาแค  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย บัวทองหลาง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนทอง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย บัวทองหลาง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
รวมอำเภอนายูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแดง  
การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางนภาภรณ์ ขันแข็ง สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 นาทราย  
การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวรรณรัตน์ อารีย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกลอย  
การเตรียมความพร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายนายประดิษฐ์ ลีจำนงค์ สนง.กษอ พิบูลย์รักษ์ 
รวมอำเภอพิบูลย์รักษ์
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจีต  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โนนทองอินทร์  
การป้องกันกำจัดโรคใบขาวของอ้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ค้อใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อยโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 คอนสาย  
การป้องกันกำจัดโรคในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 นาม่วง  
การผลิตข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยสามพาด  
การจัดการศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบานชื่น คงเจริญ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
10 กุมภาพันธ์ 2559 อุ่มจาน  
การจัดการศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกียรติศักดิ์ รวมออม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอปรจักษ์ศิลปาคม 
รวมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 19 อำเภอ
79 เรื่อง
4 วิธี
8300
 
107 คน
39 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 กวนวัน  
ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงทดลอง     
17 กุมภาพันธ์ 2559 กวนวัน  
ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงทดลอง     
9 กุมภาพันธ์ 2559 กวนวัน  
ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงทดลอง     
5 กุมภาพันธ์ 2559 กวนวัน  
ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงทดลอง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 วัดธาตุ  
ระบบควบคุมภายในกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 วัดธาตุ  
ประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
12 กุมภาพันธ์ 2559 หาดคำ  
การผลิตข้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
34
ศาลาเอนกประสงค์     
3 กุมภาพันธ์ 2559 หาดคำ  
อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดคำ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 หินโงม  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
25
ศาลาประชาคม     
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การจัดทำเอกสารเพิ่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การจัดทำเอกสารเพิ่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การจัดทำเอกสารเพิ่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การจัดทำเอกสารเพิ่อรองรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  26 กุมภาพันธ์ 2559 สองห้อง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  12 กุมภาพันธ์ 2559 สองห้อง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 พระธาตุบังพวน  
การกำจัดวัชพืชข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 พระธาตุบังพวน  
การกำจัดวัชพืชข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกอมเกาะ  
การวางแผนงานการผลิตและการบรรจุ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
20  10 กุมภาพันธ์ 2559 สีกาย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
20
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอเมืองหนองคาย
9  ตำบล
10 เรื่อง
 
434
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าบ่อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
อบต.  นางมลิวรรณ ไวยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำโมง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง เชิญกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 กองนาง  
การทำนาแบบปราณีต(SRI)  
บรรยาย
30
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ  นายอนันต์ ศรีหงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกคอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
34
ศาลาวัด  นางสาวอภิชญา ณ หนองคาย สำนักงนเกษตรอำเภอรัตนวาปี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเดื่อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
อบต.  นางจิรัตน์นันท์ จันทร์เมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านถ่อน  
การทำนาแบบปราณีต(SRI)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร วงค์ชัยยา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านว่าน  
การทำนาแบบปราณีต(SRI)  
บรรยาย
30
อบต.  นายอนันต์ ศรีหงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 นาข่า  
การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน  
บรรยาย
25
อบต.  นายนรัตม์ รัตนติสร้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โพนสา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
21
อบต.  นางมลิวรรณ ไวยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนาง  
การทำนาแบบปราณีต(SRI)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร วงค์ชัยยา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
รวมอำเภอท่าบ่อ
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองคาย 2 อำเภอ
14 เรื่อง
4 วิธี
694
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 แกดำ  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
  นายวรพงศ์ ช่วยอุดม สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 วังแสง  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิคม ไขยหงส์สา สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 มิตรภาพ  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
บ้านหนองน้ำใส  นางบุญเพ็ง สิงห์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
บ้านหนองบัว  นางสาวสุพัตรา สารแสน สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 โนนภิบาล  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุพัตรา สารแสน สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
รวมอำเภอแกดำ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 หัวขวาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ยางน้อย  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2559 วังยาว  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 เขวาไร่  
การดูแลอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 แพง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 แก้งแก  
การดูแลอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเหล็ก  
การดูแลอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 เขื่อน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบอน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 โพนงาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 กุมภาพันธ์ 2559 ยางท่าแจ้ง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 กุมภาพันธ์ 2559 แห่ใต้  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุงสวรรค์  
การดูแลอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  17 กุมภาพันธ์ 2559 เลิงใต้  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  9 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโกสุมพิสัย
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
1650
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกพระ  
การใช้กับดักกาวเหนียว  
ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่ม     
9 กุมภาพันธ์ 2559 คันธารราษฎร์  
การใช้กับดักกากน้ำตาล  
ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่ม     
4 กุมภาพันธ์ 2559 มะค่า  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
16 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศาลาวัด     
2 กุมภาพันธ์ 2559 นาสีนวน  
การใช้กับดักกากน้ำตาล  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเรียง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กุมภาพันธ์ 2559 เขวาใหญ่  
การผลิตน้ำข้าวกล้อง  
สาธิต
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีสุข  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
10  7 กุมภาพันธ์ 2559 กุดใส้จ่อ  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
35
แปลงนาเกษตรกร     
11  17 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเฒ่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาวัด     
12  5 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเฒ่าพัฒนา  
การเพาะเชื้อเห็ดขอนขาวจากขี้เลื่อยยางพารา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอกันทรวิชัย
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
490
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงยืน  
รณรงค์ไถกลบในตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองซอน  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนเงิน  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวพร แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กู่ทอง  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณีย์ เดือนตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
12 กุมภาพันธ์ 2559 นาทอง  
รณรงค์ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก้าน ทวยมีฤทธิ์เ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 เสือเฒ่า  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจงรัก ฮาดภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โพนทอง  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวพร แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 
6 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าบัวบาน  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก้าน ทวยมีฤทธิ์เ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
รวมอำเภอเชียงยืน
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 บรบือ  
การลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อใหญ่  
การปลูกผัก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม     
4 กุมภาพันธ์ 2559 วังไชย  
การผลิตข้าวให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
15
อบต.     
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองม่วง  
การปลูก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กุมภาพันธ์ 2559 กำพี้  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
50
ศาลาวัด     
25 กุมภาพันธ์ 2559 โนนราษี  
โครงการข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กุมภาพันธ์ 2559 โนนแดง  
การปลูก  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจิก  
โครงการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กุมภาพันธ์ 2559 บัวมาศ  
โครงการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านหนองแวง     
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองคูขาด  
การพัฒนาเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์เรียนรู้ฯตำบลหนองโก     
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 วังใหม่  
การเฏ็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
50
บ้านวังปลาโด     
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 ยาง  
การปลูกพืชผักและการดูแลในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนงัว  
การปลูกพริก  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบรบือ
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 นาเชือก  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดดิน  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
2 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
เทคนิคการปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแดง  
การผลิตถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กุมภาพันธ์ 2559 เขวาไร่  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโพธิ์  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโพธิ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2559 ปอพาน  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเม็ก  
การปลูกและดูแลรักษาปอเทือง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
80
ศาลาวัด     
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศาลาวัด     
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกุง  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย
80
ศาลาวัด     
12  16 กุมภาพันธ์ 2559 สันป่าตอง  
การรณรงค์ไถกลบตอซัง  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศาลาวัด     
รวมอำเภอนาเชือก
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
760
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 ปะหลาน  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ก้ามปู  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
16 กุมภาพันธ์ 2559 เวียงสะอาด  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 เม็กดำ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
16 กุมภาพันธ์ 2559 นาสีนวล  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำไย  
17 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎร์เจริญ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำไย  
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวแก้ว  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ โชควัฒน์วิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
16 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเตา  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรสีห์ ปิ่นสุวรรร  
17 กุมภาพันธ์ 2559 ลานสะแก  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 เวียงชัย  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
11  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
12  16 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎร์พัฒนา  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
13  17 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเสือ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 ภารแอ่น  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
รวมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
8 คน
4 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแสง  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนารัตน์ ปะกิระตัง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ขามป้อม  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 เสือโก้ก  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ดงใหญ่  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ชัย  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนวกร แป้มบูชา สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หัวเรือ  
รณรงค์หว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรเพชร เพชรพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
3 กุมภาพันธ์ 2559