สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2559 คลองจั่น  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
19 ธันวาคม 2559 คลองจั่น  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
20 ธันวาคม 2559 หัวหมาก  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตบางกะปิ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 คลองสองต้นนุ่น  
ประชุมคัดสรรคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
13 ธันวาคม 2559 คลองสามประเวศ  
การปลูกพืชผักไฮโดรโปรนิกส์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
8 ธันวาคม 2559 ลำปลาทิว  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดกระบัง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
46
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 บางหว้า  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 บางด้วน  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 บางจาก  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 บางแวก  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 คลองขวาง  
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตภาษีเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
132
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2559 ประเวศ  
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
26 ธันวาคม 2559 หนองบอน  
การปลูกผักโฮโดรโปนิกส์  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
26 ธันวาคม 2559 ดอกไม้  
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
รวมอำเภอเขตประเวศ
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
17
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 สวนหลวง  
ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
21 ธันวาคม 2559 สวนหลวง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
27 ธันวาคม 2559 สวนหลวง  
ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
7 ธันวาคม 2559 สวนหลวง  
ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตสวนหลวง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 ลาดพร้าว  
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
16 ธันวาคม 2559 จรเข้บัว  
เยียมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดพร้าว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2559 สะพานสูง  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
13 ธันวาคม 2559 สะพานสูง  
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
7 ธันวาคม 2559 สะพานสูง  
อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล แขวงสะพาสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสะพานสูง
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 อำเภอ
15 เรื่อง
6 วิธี
280
 
7 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 บางเมือง  
การห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
8 ธันวาคม 2559 แพรกษา  
การห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
28 - 29 ธันวาคม 2559 บางปู  
การห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 บางบ่อ  
ตรวจเยียมเตรียมความพร้อมโครฃการทฤษภีใหม่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
ที่แปลงเกษตรกร     
8 ธันวาคม 2559 บ้านระกาศ  
เตรียมความพร้อมโครงการทฤษฏีใหม่  
ประชุม
2
ที่ทำการแปลง     
9 ธันวาคม 2559 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
ที่แปลง     
13 ธันวาคม 2559 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
4
ที่แปลงเกษตรกร     
8 ธันวาคม 2559 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
4
ที่แปลง     
15 ธันวาคม 2559 บางเพรียง  
ติดตามเยี่ยมกลุ่มข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
ที่ทำกลุ่ม     
7 ธันวาคม 2559 บางเพรียง  
ติดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ที่ทำการกลุ่ม     
14 ธันวาคม 2559 คลองด่าน  
ติดตามการร่วมกลุ่มพืชสมุนไพร  
ประชุม
10
ที่ทำก่ารกลุ่ม     
2 ธันวาคม 2559 คลองด่าน  
ทำกลุ่มพืชสมุนไพร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ที่ทำการกลุ่ม     
10  7 ธันวาคม 2559 คลองสวน  
เตรียมควมพร้อมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
8
แปลงเกษตรกร  นายนายสมนึก อิงขนร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
11  9 ธันวาคม 2559 เปร็ง  
แนะนำการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ที่บ้านเกษตรกร     
12  6 ธันวาคม 2559 คลองนิยมยาตรา  
การติดตามด้วงมะพร้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
ที่บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
99
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 บางพลีใหญ่  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 ธันวาคม 2559 บางแก้ว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 ธันวาคม 2559 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 ธันวาคม 2559 บางโฉลง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 ธันวาคม 2559 ราชาเทวะ  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านเกษตรกร  นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 ธันวาคม 2559 หนองปรือ  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 บางยอ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ และติดตามงานโครงการ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 ธันวาคม 2559 บางกะเจ้า  
ครูเกษตรอาสา ณ รร.วัดราษฏ์รังสรรค์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
2 ธันวาคม 2559 บางน้ำผึ้ง  
ประชุมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 ธันวาคม 2559 บางกระสอบ  
ประชุมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
27 ธันวาคม 2559 บางกอบัว  
จัดประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
110
 
2 คน
1 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2559 นาเกลือ  
การปลูกผักสวนครััวในภาชนะ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
14 ธันวาคม 2559 บ้านคลองสวน  
การปลูกผักสวนครััวในภาชนะ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
28 ธันวาคม 2559 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกผักสวนครััวในภาชนะ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
29 ธันวาคม 2559 ในคลองบางปลากด  
การปลูกผักสวนครััวในภาชนะ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
65
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 บางเสาธง  
จัดทำเชื้อราเขียว ไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
15 ธันวาคม 2559 บางเสาธง  
การรักษาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
  นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
13 ธันวาคม 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
20
ร.รปากคลองมอญ  นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
30 ธันวาคม 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
75
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
24 เรื่อง
4 วิธี
624
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 บางคูวัด  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วงษ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
21 ธันวาคม 2559 บางหลวง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วงษ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
16 ธันวาคม 2559 บางเดื่อ  
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา นิยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
1 ธันวาคม 2559 สวนพริกไทย  
การผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิธิ เนียมฤทธิ์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
รวมอำเภอเมืองปทุมธานี
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
145
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 คลองสอง  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
13 ธันวาคม 2559 คลองสาม  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
15 ธันวาคม 2559 คลองสี่  
พันธุ์และการใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศพก.  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
14 ธันวาคม 2559 คลองสี่  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
22 ธันวาคม 2559 คลองสี่  
การสำรวจและจำแนกแมลง การผลิตสารป้องกันกำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศพก.  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
16 ธันวาคม 2559 คลองห้า  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
7 ธันวาคม 2559 คลองห้า  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
27 ธันวาคม 2559 คลองหก  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
20 ธันวาคม 2559 คลองเจ็ด  
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
440
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 ลำผักกูด  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
7 ธันวาคม 2559 บึงสนั่น  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
1 ธันวาคม 2559 บึงน้ำรักษ์  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงไชย สมะจิต สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 ระแหง  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 ลาดหลุมแก้ว  
การแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น  
ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 คูบางหลวง  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 คูขวาง  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 คลองพระอุดม  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 บ่อเงิน  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 หน้าไม้  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลาดหลุมแก้ว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2559 ลาดสวาย  
การเลื้ยงปลานิล  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 ลาดสวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 ลำลูกกา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 ลำลูกกา  
การแปรรูปข้าวอินทรี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ลำลูกกา  
การเลื้ยงปลานิล  
บรรยาย
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 บึงทองหลาง  
การผลิตมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 ลำไทร  
การผลิตมะพร้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
18 ธันวาคม 2559 บึงคอไห  
การแปรรูปข้าวอินทรี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 บึงคอไห  
การเลื้ยงปลานิล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 ธันวาคม 2559 บึงคอไห  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำลูกกา
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
566
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2559 บางเตย  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ธันวาคม 2559 คลองควาย  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 สามโคก  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 เชียงรากใหญ่  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 บ้านปทุม  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ธันวาคม 2559 เชียงรากน้อย  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2559 บางกระบือ  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ธันวาคม 2559 ท้ายเกาะ  
โครงการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 6 อำเภอ
14 เรื่อง
2 วิธี
1901
 
9 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 บ้านเลน  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 เชียงรากน้อย  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2559 บ้านโพ  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2559 บ้านกรด  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 บางกระสั้น  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 คลองจิก  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2559 บ้านหว้า  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2559 วัดยม  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 บางประแดง  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 ธันวาคม 2559 สามเรือน  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 ธันวาคม 2559 เกาะเกิด  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 ธันวาคม 2559 บ้านพลับ  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 ธันวาคม 2559 บ้านแป้ง  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 ธันวาคม 2559 คุ้งลาน  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 ธันวาคม 2559 ตลิ่งชัน  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  4 ธันวาคม 2559 บ้านสร้าง  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 ธันวาคม 2559 ตลาดเกรียบ  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  2 ธันวาคม 2559 ขนอนหลวง  
การปลูกข้าวเหลื่อมเวลา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
540
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 คานหาม  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 ธันวาคม 2559 บ้านช้าง  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 ธันวาคม 2559 สามบัณฑิต  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 ธันวาคม 2559 บ้านหีบ  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 ธันวาคม 2559 หนองไม้ซุง  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 ธันวาคม 2559 อุทัย  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ธันวาคม 2559 เสนา  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 ธันวาคม 2559 หนองน้ำส้ม  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 ธันวาคม 2559 โพสาวหาญ  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  15 ธันวาคม 2559 ธนู  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  8 ธันวาคม 2559 ข้าวเม่า  
สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 บ้านแพรก  
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
20 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่  
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
21 ธันวาคม 2559 สำพะเนียง  
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 ธันวาคม 2559 คลองน้อย  
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
23 ธันวาคม 2559 สองห้อง  
การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
1080
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การขยายพันธุ์น้อยหน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
20 ธันวาคม 2559 กกโก  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 ธันวาคม 2559 โก่งธนู  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
14 ธันวาคม 2559 เขาพระงาม  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
8 ธันวาคม 2559 เขาสามยอด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15 ธันวาคม 2559 โคกกะเทียม  
เกษตรทฤษฎีให่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 ธันวาคม 2559 โคกลำพาน  
วิทยการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 ธันวาคม 2559 โคกตูม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 ธันวาคม 2559 งิ้วราย  
การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  14 ธันวาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  7 ธันวาคม 2559 ตะลุง  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  14 ธันวาคม 2559 ท่าแค  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  16 ธันวาคม 2559 ท่าศาลา  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  9 ธันวาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  7 ธันวาคม 2559 บางขันหมาก  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
16  14 ธันวาคม 2559 บ้านข่อย  
การกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
17  16 ธันวาคม 2559 ท้ายตลาด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  20 ธันวาคม 2559 ป่าตาล  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  8 ธันวาคม 2559 พรหมมาสตร์  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  8 ธันวาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
วิทยการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาsml  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  15 ธันวาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  21 ธันวาคม 2559 สี่คลอง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
23  16 ธันวาคม 2559 ถนนใหญ่  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
13 เรื่อง
 
1015
 
11 คน
4 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 พัฒนานิคม  
การดูแลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เก็บเกี่ยวแล้ว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 - 10 ธันวาคม 2559 ช่องสาริกา  
รณรงค์ไม่เผาอ้อยก่อนตัดเข้าโรงงาน  
บรรยาย
100
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ธันวาคม 2559 มะนาวหวาน  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ธันวาคม 2559 ดีลัง  
การดูแลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เก็บเกี่ยวแล้ว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 ธันวาคม 2559 โคกสลุง  
ลดการเผาอ้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 ธันวาคม 2559 ชอนน้อย  
ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
23
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 ธันวาคม 2559 ห้วยขุนราม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิวา คล้ายเดช สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 ธันวาคม 2559 น้ำสุด  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
36
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
307
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 โคกสำโรง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
9 ธันวาคม 2559 เกาะแก้ว  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 ธันวาคม 2559 หลุมข้าว  
การเก็บเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเผด็จ มุนนี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 คลองเกตุ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 สะแกราบ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 เพนียด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2559 วังเพลิง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 ธันวาคม 2559 ดงมะรุม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 - 30 ธันวาคม 2559 วังขอนขว้าง  
ติดตามสถานการณ์การข้าว  
บรรยาย
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 ธันวาคม 2559 วังจั่น  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองแขม  
คัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงใหญ่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองแขม  
ปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว  
บรรยาย
99
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
738
 
7 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ลำนารายณ์  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 ศิลาทิพย์  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ห้วยหิน  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2559 ม่วงค่อม  
การบำรุงดอกผลและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 บัวชุม  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 ท่าดินดำ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 มะกอกหวาน  
การบำรุงดอกผลและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
6
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 ธันวาคม 2559 ซับตะเคียน  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 ธันวาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 ธันวาคม 2559 หนองยายโต๊ะ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  13 ธันวาคม 2559 เกาะรัง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 ธันวาคม 2559 ท่ามะนาว  
การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานและการเชื่มโยงผู้จำหน่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  14 ธันวาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  20 ธันวาคม 2559 ชัยบาดาล  
การบำรุงดอกผลและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  14 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  14 ธันวาคม 2559 เขาแหลม  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการไถกลบตอซังและปลูกปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
475
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ท่าวุ้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 บางคู้  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 บางลี่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 บางงา  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 โคกสลุด  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 เขาสมอคอน  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 หัวสำโรง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 ลาดสาลี่  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ธันวาคม 2559 บ้านเบิก  
วิทยาการหลังการเก็บเกียว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 ธันวาคม 2559 มุจลินท์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
660
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2559 บ้านทราย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
7 ธันวาคม 2559 บ้านกล้วย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
7 ธันวาคม 2559 ดงพลับ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20 ธันวาคม 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2559 พุคา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
23 ธันวาคม 2559 หินปัก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 ธันวาคม 2559 บางพึ่ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
23 ธันวาคม 2559 หนองทรายขาว  
ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษรอำเภอบ้านหมี่ 
10  7 ธันวาคม 2559 บางกะพี้  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  16 ธันวาคม 2559 หนองเต่า  
การปลูพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  2 ธันวาคม 2559 โพนทอง  
การลดทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  1 ธันวาคม 2559 บางขาม  
ลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  14 ธันวาคม 2559 ดอนดึง  
การปลูพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  16 ธันวาคม 2559 ชอนม่วง  
การปลูกพิชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  23 ธันวาคม 2559 หนองกระเบียน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
อบต.     
17  22 ธันวาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  20 ธันวาคม 2559 มหาสอน  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  14 ธันวาคม 2559 เชียงงา  
การปลูกข้าวจีอีพี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  14 ธันวาคม 2559 หนองเมือง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  22 ธันวาคม 2559 สนามแจง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
12 เรื่อง
 
670
 
7 คน
3 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 ท่าหลวง  
การใช้น้ำอย่างประหยัดการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 ธันวาคม 2559 แก่งผักกูด  
การใช้น้ำอย่างประหยัดการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 ธันวาคม 2559 ซับจำปา  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 ธันวาคม 2559 หนองผักแว่น  
การผลิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
22 ธันวาคม 2559 ทะเลวังวัด  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ GAP  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 ธันวาคม 2559 หัวลำ  
การดูแลรักษามันสำปะหลังก่อนเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
4 คน
3 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 สระโบสถ์  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
6 ธันวาคม 2559 มหาโพธิ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
14 ธันวาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
15 ธันวาคม 2559 ห้วยใหญ่  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
20 ธันวาคม 2559 นิยมชัย  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 โคกเจริญ  
เก็บเมล้ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 ธันวาคม 2559 ยางราก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 ธันวาคม 2559 หนองมะค่า  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
29 ธันวาคม 2559 วังทอง  
การปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
16 ธันวาคม 2559 โคกแสมสาร  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
195
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 ลำสนธิ  
การจัดการษัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การจัดการดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 หนองรี  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 กุดตาเพชร  
กาจัดการดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 เขารวก  
การจัดการดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 เขาน้อย  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกทนตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกทนตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกทนตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกทนตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกทนตะวัน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
59 เรื่อง
3 วิธี
4980
 
46 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 ธันวาคม 2559 ไม้ดัด  
การปลูกพืชกระทบหนาว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 ธันวาคม 2559 เชิงกลัด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 ธันวาคม 2559 โพชนไก่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2559 แม่ลา  
การปลูกพืชกระทบหนาว  
บรรยาย
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 ธันวาคม 2559 บ้านจ่า  
การชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 ธันวาคม 2559 พักทัน  
สรุปผลการดำเนินงาน ศดปช.  
ประชุม
20
ศดปช.ตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ธันวาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 ธันวาคม 2559 สระแจง  
การปลูกพืชกระทบหนาว  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  7 ธันวาคม 2559 สระแจง  
การปลูกพืชกระทบหนาว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
198
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 โพทะเล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 บางระจัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 โพสังโฆ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ธันวาคม 2559 ท่าข้าม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 คอทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 พระงาม  
ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น  
ประชุม
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 - 8 ธันวาคม 2559 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 ธันวาคม 2559 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
9 ธันวาคม 2559 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 - 16 ธันวาคม 2559 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
7 ธันวาคม 2559 หัวป่า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 ธันวาคม 2559 โรงช้าง  
ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
408
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 ถอนสมอ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 ธันวาคม 2559 โพประจักษ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
6 ธันวาคม 2559 วิหารขาว  
การปลูกพืชหลายหลายแทรข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 ธันวาคม 2559 พิกุลทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 4 อำเภอ
10 เรื่อง
3 วิธี
1376
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2559 บ้านค่าย  
การทำปุ๋ยผสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
40
คลองยายล้ำ     
14 ธันวาคม 2559 หนองละลอก  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.ต.หนองละลอก     
16 ธันวาคม 2559 หนองตะพาน  
การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอก  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 หนองตะพาน  
การผลิตข้าวครบวงจร  
ประชุม
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายลำยอง แสนเจริญ  
8 ธันวาคม 2559 ตาขัน  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศรัตรูพืชชุมชนตำบลตาขัน  กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหว -  
14 ธันวาคม 2559 บางบุตร  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
7 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศจช.ขยาย  กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหว -  
8 ธันวาคม 2559 ชากบก  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
ฝึกปฏิบัติ
40
เทศบาลตำบลชากบก  กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหว -  
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
275
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 1 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
275
 
1 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 ท่าไข่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช/โรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 ธันวาคม 2559 คลองนา  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
23 ธันวาคม 2559 บางตีนเป็ด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 ธันวาคม 2559 บางไผ่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
22 ธันวาคม 2559 คลองจุกกระเฌอ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21 ธันวาคม 2559 บางแก้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16 ธันวาคม 2559 บางขวัญ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช/โรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15 ธันวาคม 2559 คลองนครเนื่องเขต  
การเตรียมดิน/วิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  22 ธันวาคม 2559 วังตะเคียน  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  7 ธันวาคม 2559 โสธร  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การตรวจดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  23 ธันวาคม 2559 บางพระ  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  8 ธันวาคม 2559 บางกะไห  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การตรวจดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  16 ธันวาคม 2559 หนามแดง  
การเตรียมดิน/วิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  2 ธันวาคม 2559 คลองเปรง  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  14 ธันวาคม 2559 คลองอุดมชลจร  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  16 ธันวาคม 2559 คลองหลวงแพ่ง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  16 ธันวาคม 2559 บางเตย  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
6 เรื่อง
 
900
 
9 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 บางสวน  
แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
13 ธันวาคม 2559 ปากน้ำ  
วิทยาการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23 ธันวาคม 2559 ปากน้ำ  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15 ธันวาคม 2559 ท่าทองหลาง  
แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
28 ธันวาคม 2559 สาวชะโงก  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
13 ธันวาคม 2559 เสม็ดเหนือ  
แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
13 ธันวาคม 2559 เสม็ดใต้  
การกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
15 ธันวาคม 2559 หัวไทร  
การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคแมลง  
บรรยาย
60
อาคารอเนกประสงค์  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
500
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 บ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 เกาะไร่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 คลองขุด  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13 ธันวาคม 2559 คลองบ้านโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
9 ธันวาคม 2559 คลองประเวศ  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ดอนทราย  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12 ธันวาคม 2559 ท่าพลับ  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองตีนนก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13 - 14 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
10  15 ธันวาคม 2559 บางซ่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2559 แหลมประดู่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  22 ธันวาคม 2559 ลาดขวาง  
ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  16 ธันวาคม 2559 สนามจันทร์  
สถานการณ์น้ำ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 29 ธันวาคม 2559 สิบเอ็ดศอก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
531
 
5 คน
3 หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2559 ท่าตะเกียบ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
14 ธันวาคม 2559 คลองตะเกรา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ที่ทำการกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ  นายกิตติศักดิ์ โชคชัยชำนาญกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ธันวาคม 2559 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม   นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ธันวาคม 2559 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม   นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ธันวาคม 2559 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ธันวาคม 2559 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
310
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
21 เรื่อง
2 วิธี
2391
 
23 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2559 ท่าช้าง  
การไถกลบตอซังดินปุ๋ยสู่พื้นดิน  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 ธันวาคม 2559 บ้านใหญ่  
การปลูกผักเพื่อลดค่าใช้จ่าย  
บรรยาย
10
ที่ทำการชมรมฅนพอเพียง  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 ธันวาคม 2559 วังกระโจม  
การไถกลบตอซังแทนการเผาฟางข้าว  
บรรยาย
38
ตำบลวังกระโจม  นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 ธันวาคม 2559 ท่าทราย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
15 ธันวาคม 2559 ดอนยอ  
การไถกลบตอซังดินปุ๋ยสู่พื้นดิน  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
15 ธันวาคม 2559 ศรีจุฬา  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
16 ธันวาคม 2559 ดงละคร  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
20 ธันวาคม 2559 ศรีนาวา  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
22 ธันวาคม 2559 สาริกา  
การไถกลบตอซังแทนการเผาฟางข้าว  
บรรยาย
31
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  30 ธันวาคม 2559 หินตั้ง  
การใส่ปุ๋ยและให้น้ำมะยงชิด  
บรรยาย
20
ตำบลหินตั้ง  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  23 ธันวาคม 2559 เขาพระ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ตำบลเขาพระ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  22 ธันวาคม 2559 พรหมณี  
การดูแลโรคและแมลงของมะยงชิด  
บรรยาย
20
ตำบลพรหมณี  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
279
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 เกาะหวาย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 ธันวาคม 2559 เกาะโพธิ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 ธันวาคม 2559 ปากพลี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
2 ธันวาคม 2559 โคกกรวด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 ธันวาคม 2559 ท่าเรือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 ธันวาคม 2559 หนองแสง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 ธันวาคม 2559 นาหินลาด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
225
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 บ้านพร้าว  
การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ธันวาคม 2559 อาษา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 ทองหลาง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 ป่าขะ  
การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม     
11 ธันวาคม 2559 เขาเพิ่ม  
การปลูกทุเรียน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2559 ศรีกะอาง  
การปลูกทุเรียน  
บรรยาย
10
อบต.     
รวมอำเภอบ้านนา
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 พระอาจารย์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2559 บางปลากด  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
อบต.  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
8 ธันวาคม 2559 องครักษ์  
การลดการเผาตอซังในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 ธันวาคม 2559 คลองใหญ่  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
รวมอำเภอองครักษ์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
15 เรื่อง
1 วิธี
839
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 แชะ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
6 ธันวาคม 2559 เฉลียง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 ธันวาคม 2559 ครบุรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 ธันวาคม 2559 โคกกระชาย  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 ธันวาคม 2559 จระเข้หิน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 ธันวาคม 2559 มาบตะโกเอน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 ธันวาคม 2559 อรพิมพ์  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 ธันวาคม 2559 ลำเพียก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  8 ธันวาคม 2559 ครบุรีใต้  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  8 ธันวาคม 2559 ตะแบกบาน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  8 ธันวาคม 2559 สระว่านพระยา  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 บ้านเหลื่อม  
การรับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 ธันวาคม 2559 วังโพธิ์  
การรับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 ธันวาคม 2559 โคกกระเบื้อง  
การรับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
100
อบต.  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ช่อระกา  
การรับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
450
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 จักราช  
การลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
25
บ้านหนองพฤกษ์  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
20 ธันวาคม 2559 ทองหลาง  
การปลูกพริกเพื่อการค้า  
บรรยาย
40
ศจช.บ้านเหมต่ำ  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 ธันวาคม 2559 สีสุก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านโคกศรีสุข  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 ธันวาคม 2559 หนองขาม  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
40
บ้านหนองนกคุ้ม  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
22 ธันวาคม 2559 หนองพลวง  
การปลูกพริกเพื่อการค้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ ศจช.บ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13 ธันวาคม 2559 ศรีละกอ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 ธันวาคม 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 ธันวาคม 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 ธันวาคม 2559 คลองเมือง  
สำรวจศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  6 ธันวาคม 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  14 ธันวาคม 2559 หินโคน  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  13 ธันวาคม 2559 หินโคน  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  9 ธันวาคม 2559 หินโคน  
สำรวจศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  8 ธันวาคม 2559 หินโคน  
สำรวจศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
405
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 25 ธันวาคม 2559 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 ธันวาคม 2559 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 25 ธันวาคม 2559 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
7 คน
3 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ขามสะแกแสง  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
14 ธันวาคม 2559 โนนเมือง  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐรดา แซ่เล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
7 ธันวาคม 2559 เมืองนาท  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
6 ธันวาคม 2559 ชีวึก  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
7 ธันวาคม 2559 พะงาด  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
6 ธันวาคม 2559 หนองหัวฟาน  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
7 ธันวาคม 2559 เมืองเกษตร  
ปฎิบัติงานแนะนำส่งเสริมการเกษตร. การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 สีคิ้ว  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
9 ธันวาคม 2559 บ้านหัน  
การเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
9 ธันวาคม 2559 กฤษณา  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 ธันวาคม 2559 ลาดบัวขาว  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
9 ธันวาคม 2559 หนองหญ้าขาว  
การปลูกพืชผักฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
9 ธันวาคม 2559 กุดน้อย  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
9 ธันวาคม 2559 หนองน้ำใส  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
1 ธันวาคม 2559 วังโรงใหญ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 ธันวาคม 2559 มิตรภาพ  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  9 ธันวาคม 2559 คลองไผ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
11  9 ธันวาคม 2559 ดอนเมือง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  9 ธันวาคม 2559 หนองบัวน้อย  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
488
 
9 คน
8 หน่วยงาน
10 ธันวาคม 2559 ปากช่อง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
13 ธันวาคม 2559 จันทึก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
9 ธันวาคม 2559 หนองสาหร่าย  
การเพิ่มมูลค่าข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
1 ธันวาคม 2559 วังไทร  
วิทยาการหลังการเก้บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวณัฐิดา ฟุ้งจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
15 ธันวาคม 2559 พญาเย็น  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2559 เมืองยาง  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
34
  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 31 ธันวาคม 2559 เมืองยาง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 31 ธันวาคม 2559 เมืองยาง  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 31 ธันวาคม 2559 กระเบื้องนอก  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
572
  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 กระเบื้องนอก  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 กระเบื้องนอก  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ละหานปลาค้าว  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
417
  นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ละหานปลาค้าว  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ละหานปลาค้าว  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
10  1 - 31 ธันวาคม 2559 โนนอุดม  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
11  1 - 31 ธันวาคม 2559 โนนอุดม  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
1423
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 8 อำเภอ
22 เรื่อง
5 วิธี
4166
 
39 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2559 ไพล  
การเตรียมดิน/เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิยม ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
21 ธันวาคม 2559 ปราสาททนง  
การเตรียมดิน/พันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุวรรณา ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
14 ธันวาคม 2559 บ้านพลวง  
การเตรียมดิน/เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
14 ธันวาคม 2559 ประทัดบุ  
การเตรียมดิน/เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิยม ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
รวมอำเภอปราสาท
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 รัตนบุรี  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 ธาตุ  
การแปรรูป  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 แก  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ดอนแรด  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2559 หนองบัวทอง  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 หนองบัวบาน  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 ไผ่  
การแปรรูป  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 เบิด  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 น้ำเขียว  
การแปรรูป  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ธันวาคม 2559 กุดขาคีม  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 ธันวาคม 2559 ยางสว่าง  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  15 ธันวาคม 2559 ทับใหญ่  
การแปรรูป  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอรัตนบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 สนม  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
23 ธันวาคม 2559 สนม  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
9 ธันวาคม 2559 สนม  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
16 ธันวาคม 2559 สนม  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
22 ธันวาคม 2559 โพนโก  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
15 ธันวาคม 2559 โพนโก  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
8 ธันวาคม 2559 โพนโก  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
1 ธันวาคม 2559 โพนโก  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์เ สำนักงาน 
22 ธันวาคม 2559 หนองระฆัง  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน สนง.กษอ. 
10  15 ธันวาคม 2559 หนองระฆัง  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน สนง.กษอ. 
11  1 ธันวาคม 2559 หนองระฆัง  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน สนง.กษอ. 
12  8 ธันวาคม 2559 หนองระฆัง  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน สนง.กษอ. 
13  15 ธันวาคม 2559 นานวน  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
14  22 ธันวาคม 2559 นานวน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
15  8 ธันวาคม 2559 นานวน  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
16  1 ธันวาคม 2559 นานวน  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
17  8 ธันวาคม 2559 แคน  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
18  22 ธันวาคม 2559 แคน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
19  1 ธันวาคม 2559 หัวงัว  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
20  22 ธันวาคม 2559 หัวงัว  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
21  15 ธันวาคม 2559 หัวงัว  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
22  8 ธันวาคม 2559 หัวงัว  
การป้องกันกำจัดโรคปากเท้าเปื่อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
23  22 ธันวาคม 2559 หนองอียอ  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ aec  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทองสาย สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
24  15 ธันวาคม 2559 หนองอียอ  
การเตรียมปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทองสาย สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
25  1 ธันวาคม 2559 หนองอียอ  
การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทองสาย สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
รวมอำเภอสนม
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1250
 
6 คน
4 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2559 หนองหลวง  
การดูแลรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
20 ธันวาคม 2559 คำผง  
การดูแลรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
20 ธันวาคม 2559 โนน  
การดูแลรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
20 ธันวาคม 2559 ระเวียง  
การดูแลรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
20 ธันวาคม 2559 หนองเทพ  
การดูแลรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอโนนนารายณ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 4 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
1840
 
7 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 คอนสวรรค์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 ธันวาคม 2559 ยางหวาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางทองวิลัย พิทักษ์ชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 
21 ธันวาคม 2559 ช่องสามหมอ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
22 ธันวาคม 2559 โนนสะอาด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 ธันวาคม 2559 ห้วยไร่  
การดูแลรักษามันสำปะหลังและโรคแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 ธันวาคม 2559 บ้านโสก  
การดูแลรักษามันสำปะหลังและโรคแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
19 ธันวาคม 2559 โคกมั่งงอย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 ธันวาคม 2559 หนองขาม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
13 - 23 ธันวาคม 2559 ศรีสำราญ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
390
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
390
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 บุ่ง  
โครงการกิจกรรมทางเลือกอื่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วัดผลผลิตข้าวฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ไก่คำ  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาจิก  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ปลาค้าว  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 เหล่าพรวน  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 สร้างนกทา  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 คึมใหญ่  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาผือ  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
1000
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 น้ำปลีก  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 ธันวาคม 2559 นาวัง  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2559 นาหมอม้า  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 ธันวาคม 2559 โนนโพธิ์  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 ธันวาคม 2559 โนนหนามแท่ง  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 ธันวาคม 2559 ห้วยไร่  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 29 ธันวาคม 2559 หนองมะแซว  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 ธันวาคม 2559 กุดปลาดุก  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 ธันวาคม 2559 ดอนเมย  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 ธันวาคม 2559 นายม  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
19  1 - 30 ธันวาคม 2559 นาแต้  
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินการตรวจสอบ จัดชุดติดประกาศ และผ่านประชาคม ให้แล้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
2800
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 20 ธันวาคม 2559 ชานุมาน  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 ธันวาคม 2559 โคกสาร  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 ธันวาคม 2559 คำเขื่อนแก้ว  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 ธันวาคม 2559 โคกก่ง  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 ธันวาคม 2559 ป่าก่อ  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
950
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 หนองข่า  
การวัดผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
2 ธันวาคม 2559 คำโพน  
การเก็บรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายใหม่ กำไมล์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุราชวงศา 
20 ธันวาคม 2559 นาหว้า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านห้วยงูเหลือม     
8 ธันวาคม 2559 ลือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน/การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
25
แปลงนา     
7 ธันวาคม 2559 ห้วย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไสว เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
14 ธันวาคม 2559 โนนงาม  
การเก็บรักษาผลผลิต  
บรรยาย
60
บ้านนาเรือง  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
1 ธันวาคม 2559 นาป่าแซง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจประเมินการวัดผลผลิตข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
210
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2559 พนา  
ไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
100
พื้นที่ตำบล  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 ธันวาคม 2559 จานลาน  
ไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
200
พื้นที่ตำบล  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ไม้กลอน  
ไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
150
พื้นที่ตำบล  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 ธันวาคม 2559 พระเหลา  
ไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
150
พื้นที่ตำบล  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 20 ธันวาคม 2559 เสนางคนิคม  
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ 9 999 ตามรอยเท้าพ่อ  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 ธันวาคม 2559 เสนางคนิคม  
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประชุม
5
  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 ธันวาคม 2559 โพนทอง  
รณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
24
  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 15 ธันวาคม 2559 โพนทอง  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
24
วัดโพนทอง  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ไร่สีสุก  
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ 9 999 ตามรอยเท้าพ่อ  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ไร่สีสุก  
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560  
ประชุม
1
  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 20 ธันวาคม 2559 นาเวียง  
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ 9 999 ตามรอยเท้าพ่อ  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 ธันวาคม 2559 นาเวียง  
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
บรรยาย
12
  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
22 - 23 ธันวาคม 2559 หนองไฮ  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
เสวนา
25
  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
10  8 - 9 ธันวาคม 2559 หนองไฮ  
ส่งเสริมการจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
32
วัดหนองไฮ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
11  1 - 31 ธันวาคม 2559 หนองสามสี  
ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ 9 999 ตามรอยเท้าพ่อ  
เสวนา
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
12  1 - 31 ธันวาคม 2559 หนองสามสี  
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560  
ประชุม
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
รวมอำเภอเสนางคนิคม
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
135
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 หัวตะพาน  
การปรับปรงุบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอัญชนา สารแสน สำนักงกานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 ธันวาคม 2559 คำพระ  
การปรับปรงุบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 ธันวาคม 2559 เค็งใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 ธันวาคม 2559 หนองแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
-30
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 ธันวาคม 2559 โพนเมืองน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 ธันวาคม 2559 สร้างถ่อน้อย  
การปรับปรงุบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 ธันวาคม 2559 จิกดู่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 ธันวาคม 2559 รัตนวารี  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอหัวตะพาน
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
5 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 อำนาจ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
13 ธันวาคม 2559 ดงมะยาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
13 ธันวาคม 2559 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
13 ธันวาคม 2559 ดงบัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 ธันวาคม 2559 ไร่ขี  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังขื  
8 ธันวาคม 2559 แมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
13 ธันวาคม 2559 โคกกลาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
112
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอ
21 เรื่อง
6 วิธี
4987
 
26 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การดูแลรักษาในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
20 ธันวาคม 2559 หนองภัยศูนย์  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 ธันวาคม 2559 โพธิ์ชัย  
การดูแลรักษาในชาวงฟดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 ธันวาคม 2559 หนองสวรรค์  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
28 ธันวาคม 2559 บ้านขาม  
การปลูกพืชหลังนา(น้ำท่วม)  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
27 ธันวาคม 2559 นามะเฟือง  
การปลูกพืชหลังนา (น้ำลด)  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
1 ธันวาคม 2559 บ้านพร้าว  
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ธันวาคม 2559 โนนขมิ้น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 ธันวาคม 2559 ลำภู  
การดูแลรักษาในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  9 ธันวาคม 2559 กุดจิก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  7 ธันวาคม 2559 โนนทัน  
การปลูกผักหวานป่า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางนรีรัตน์ สุนทรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  16 ธันวาคม 2559 นาคำไฮ  
การดูแลรักษาในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  2 ธันวาคม 2559 หนองหว้า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางนรีรัตน์ สุนทรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
519
 
6 คน
2 หน่วยงาน
15 - 16 ธันวาคม 2559 นากลาง  
การผลิตปุ๋ยจากฟางข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนัฎฐา พันธุ์ชูเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 
15 - 16 ธันวาคม 2559 ด่านช้าง  
การพัฒนาเครือข่ายการรวมกลุ่มเกษตรกร  
เสวนา
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมาลัย ศิรทรัพย์ไพสิฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร 
15 - 16 ธันวาคม 2559 กุดดินจี่  
การใช้ปุ๋ยเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15 - 16 ธันวาคม 2559 ฝั่งแดง  
การจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
85
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15 - 16 ธันวาคม 2559 เก่ากลอย  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
22 - 23 ธันวาคม 2559 โนนเมือง  
การใช้กากน้ำตาลเพื่อเป็นปุ๋ย  
บรรยาย
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15 - 16 ธันวาคม 2559 อุทัยสวรรค์  
การจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
22 - 23 ธันวาคม 2559 ดงสวรรค์  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่มันสำปะหลัง  
เสวนา
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
22 - 23 ธันวาคม 2559 กุดแห่  
การใช้ปุ๋ยเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
เสวนา
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
600
 
6 คน
4 หน่วยงาน
29 ธันวาคม 2559 กุดดู่  
การปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดรับประทานฝักสด  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอโนนสัง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 เมืองใหม่  
การสร้างกลุ่มเครือข่าย  
บรรยาย
45
ศาลาวัด     
16 ธันวาคม 2559 ศรีบุญเรือง  
การบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าว หมู่ที่ 3     
15 ธันวาคม 2559 กุดสะเทียน  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว/ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
75
อบต.  นางสาวกฤตญกร อยู่โสนะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 ธันวาคม 2559 โนนสะอาด  
การดูแลและไถกลบตอซังหลังฤดูกาลทำนา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
19 - 20 ธันวาคม 2559 โนนม่วง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
16 ธันวาคม 2559 หนองแก  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว/ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤตญกร อยู่โสนะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 ธันวาคม 2559 ทรายทอง  
การสร้างกลุ่มเครือข่าย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
23 ธันวาคม 2559 หันนางาม  
การบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าว หมู่ที่1     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
515
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาเหล่า  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาเหล่า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาแก  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาแก  
การกรีดยางพารา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 วังทอง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 วังทอง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 วังปลาป้อม  
การกรีดยางพารา  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 วังปลาป้อม  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 เทพคีรี  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 30 ธันวาคม 2559 เทพคีรี  
การกรีดยางพารา  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
946
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อำเภอ
26 เรื่อง
6 วิธี
2605
 
18 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ศรีสุทโธ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
2 ธันวาคม 2559 บ้านดุง  
พืชน้้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
6 ธันวาคม 2559 ดงเย็น  
พืชน้้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
7 ธันวาคม 2559 โพนสูง  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
1 ธันวาคม 2559 อ้อมกอ  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
8 ธันวาคม 2559 บ้านจันทน์  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
9 ธันวาคม 2559 บ้านชัย  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13 ธันวาคม 2559 นาไหม  
ปลาน้ำจืด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
19 ธันวาคม 2559 ถ่อนนาลับ  
พิขฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  20 ธันวาคม 2559 วังทอง  
พืชน้้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  21 ธันวาคม 2559 บ้านม่วง  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  21 ธันวาคม 2559 บ้านตาด  
พิขฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  18 ธันวาคม 2559 นาคำ  
พืชน้้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
590
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
590
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 เกษตรวิสัย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
ศูนย์ข้าวฯ  นายสมศักดิ์ บัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
15 - 16 ธันวาคม 2559 เมืองบัว  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
ศูนย์ข้าวฯ  นายทองฉัตร จำปาทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
13 ธันวาคม 2559 เหล่าหลวง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวฯ  นายอุไร พรพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
20 ธันวาคม 2559 สิงห์โคก  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
62
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุขุม สีหราช สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
6 - 7 ธันวาคม 2559 ดงครั่งใหญ่  
การเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงนารวม  นายบรรจง พรมพิลา
14 ธันวาคม 2559 บ้านฝาง  
การดูแลรักษาแปลงอ้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอรรถวุฒิ ศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
17 - 18 ธันวาคม 2559 หนองแวง  
การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
67
ศูนย์ข้าวฯ  นายบุญทัน แซงกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
8 ธันวาคม 2559 กำแพง  
การกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นายสุระสิทธิ์ มะโนลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
22 ธันวาคม 2559 กู่กาสิงห์  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุขุม สีหราช สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
10  23 ธันวาคม 2559 น้ำอ้อม  
การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ข้าวฯ  นายสมศักดิ์ บัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
11  14 ธันวาคม 2559 โนนสว่าง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
22
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นายอุไร พรพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
12  1 - 2 ธันวาคม 2559 ทุ่งทอง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงนา  นายบุญสม วิเชียรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
13  9 ธันวาคม 2559 ดงครั่งน้อย  
การกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นายสุระสิทธิ์ มะโนลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
รวมอำเภอเกษตรวิสัย
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
500
 
9 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 หนองผือ  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
8 ธันวาคม 2559 หนองหิน  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
9 ธันวาคม 2559 คูเมือง  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพรศรี สารจันทร์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
13 ธันวาคม 2559 กกกุง  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
7 ธันวาคม 2559 เมืองสรวง  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
รวมอำเภอเมืองสรวง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 2 อำเภอ
7 เรื่อง
3 วิธี
600
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2559 กาฬสินธุ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
20 ธันวาคม 2559 เหนือ  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัดบ้านต้อน  นางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 ธันวาคม 2559 เหนือ  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัดบ้านต้อน  นางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 ธันวาคม 2559 หลุบ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 ธันวาคม 2559 ไผ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7 ธันวาคม 2559 ลำปาว  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศบกต.ลำปาว  นางสาวมยุรฉัตร อุ่นทะยา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 ธันวาคม 2559 ลำพาน  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศดปช.ลำพาน  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
6 - 7 ธันวาคม 2559 เชียงเครือ  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาชุมชนแกเปะ  นางพัฒน์พิไล วุฒิสาวงศ์ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอฆ้องชัย 
8 ธันวาคม 2559 บึงวิชัย  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศบกต.บึงวิชัย  นายปิยะวัฒน์ ปาระภา สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 
10  26 ธันวาคม 2559 ห้วยโพธิ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11  8 ธันวาคม 2559 ภูปอ  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู็ข้าว  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  13 ธันวาคม 2559 ภูดิน  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13  13 ธันวาคม 2559 หนองกุง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14  7 ธันวาคม 2559 กลางหมื่น  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านหนองหัวช้าง  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  16 ธันวาคม 2559 ขมิ้น  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงอ้อยเกตรกร  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
16  6 ธันวาคม 2559 โพนทอง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวมยุรฉัตร อุ่นทะยา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17  15 ธันวาคม 2559 นาจารย์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์จัดการพืชชุมชน  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
18  9 ธันวาคม 2559 ลำคลอง  
การปลูกและดูและรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศบกต.ลำคลอง  นายปิยะวัฒน์ ปาระกา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
665
 
13 คน
7 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 นามน  
การเก็บผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 ยอดแกง  
การเก็บผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 สงเปลือย  
การเก็บผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2559 หลักเหลี่ยม  
การเก็บผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การเก็บผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2559 กมลาไสย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11 ธันวาคม 2559 หลักเมือง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
14 ธันวาคม 2559 โพนงาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
12 ธันวาคม 2559 ดงลิง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
6 ธันวาคม 2559 ธัญญา  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
15 ธันวาคม 2559 หนองแปน  
การดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
19 ธันวาคม 2559 เจ้าท่า  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
12 ธันวาคม 2559 โคกสมบูรณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
320
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 บัวขาว  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย
630
ที่ทำการกลุ่ม  นายเอนก ว่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 12 ธันวาคม 2559 แจนแลน  
การปลูกและดูแลรักษา พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา มูลมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 ธันวาคม 2559 เหล่าใหญ่  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 จุมจัง  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ตำบลจุมจัง  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
1 - 30 ธันวาคม 2559 เหล่าไฮงาม  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
ประชุม
300
ไร่นาเกษตรกร  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
8 ธันวาคม 2559 เหล่าไฮงาม  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 ธันวาคม 2559 กุดหว้า  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ตำบลกุดหว้า  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 ธันวาคม 2559 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 - 30 ธันวาคม 2559 นาขาม  
การปลูกและดูแลรักษา พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา มูลมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  15 ธันวาคม 2559 หนองห้าง  
การวางแผนการผลิตและการตลาดมะเขือเทศ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  15 ธันวาคม 2559 นาโก  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  1 - 30 ธันวาคม 2559 สมสะอาด  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ตำบลสมสะอาด  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
13  24 ธันวาคม 2559 กุดค้าว  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
2282
 
8 คน
2 หน่วยงาน
6 - 26 ธันวาคม 2559 ห้วยเม็ก  
การดูแลผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ภูสิงห์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉัตรา ปทุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 ธันวาคม 2559 สหัสขันธ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
บ้านนาคูณ  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
13 ธันวาคม 2559 นามะเขือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉัตรา ปทุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
29 ธันวาคม 2559 โนนศิลา  
อบรมเกษตรกร  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
6 ธันวาคม 2559 โนนแหลมทอง  
พืชฤดูแล้ง/การปลูกพืชฤดูแล้ง/พืชน้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
2 ธันวาคม 2559 โนนบุรี  
ประชุมคณะกรรมการ  
บรรยาย
50
บ้านโนนศึกษา  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
232
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 ทุ่งคลอง  
การปลูกและการเพิ่มผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
14 ธันวาคม 2559 โพน  
การบำรุงรักษาและการเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอคำม่วง 
14 ธันวาคม 2559 ดินจี่  
การบำรุงรักษาและการเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
22 ธันวาคม 2559 นาบอน  
การบำรุงรักษาและการเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
14 ธันวาคม 2559 นาทัน  
การปลูกและการเพิ่มผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
22 ธันวาคม 2559 เนินยาง  
การปลูกและการเพิ่มผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2559 หนองกุงศรี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
16 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
15 ธันวาคม 2559 โคกเครือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
13 ธันวาคม 2559 หนองสรวง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
14 ธันวาคม 2559 เสาเล้า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
17 ธันวาคม 2559 หนองใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
18 ธันวาคม 2559 ดงมูล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
14 ธันวาคม 2559 ลำหนองแสน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
17 ธันวาคม 2559 หนองหิน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 สมเด็จ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรวิทย์ นาคนทรง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 ธันวาคม 2559 หนองแวง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 ธันวาคม 2559 แซงบาดาล  
การดูแลแปลงอ้อยหลังปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 ธันวาคม 2559 มหาไชย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส  
7 ธันวาคม 2559 หมูม่น  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
14 ธันวาคม 2559 ผาเสวย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส  
14 ธันวาคม 2559 ศรีสมเด็จ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 ธันวาคม 2559 ลำห้วยหลัว  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรวิทย์ นาคนทรง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
560
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 สำราญ  
อ้อย GAP  
เสวนา
50
ม.9  นางปิยนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
8 ธันวาคม 2559 สำราญใต้  
อ้อยโรงงาน  
เสวนา
50
ม.9  นางปิยนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
8 ธันวาคม 2559 คำสร้างเที่ยง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
50
นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
7 ธันวาคม 2559 หนองช้าง  
อ้อยโรงงาน  
บรรยาย
50
นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 นาคู  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัฒนา ยุระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
8 ธันวาคม 2559 สายนาวัง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัฒนา ยุระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
2 ธันวาคม 2559 โนนนาจาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถวิล เทศนาเรียง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
8 ธันวาคม 2559 บ่อแก้ว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิสัณต์ นิลนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
8 ธันวาคม 2559 ภูแล่นช้าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถวิล เทศนาเรียง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
รวมอำเภอนาคู
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
290
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ฆ้องชัยพัฒนา  
การผลิตข้าวกล้องงอก  
บรรยาย
30
ปันบุญ     
7 ธันวาคม 2559 ฆ้องชัยพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด     
13 ธันวาคม 2559 เหล่ากลาง  
การแปรรูปปลาแดดเดียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก.     
3 ธันวาคม 2559 โคกสะอาด  
การตรวจวัดความชื้น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด     
10 ธันวาคม 2559 โนนศิลาเลิง  
การผลิตข้าวกล้องงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด     
12 ธันวาคม 2559 ลำชี  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 อำเภอ
45 เรื่อง
4 วิธี
5839
 
49 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 พังขว้าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ห้วยทราย  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
7 ธันวาคม 2559 พังขว้าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
พ  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
21 ธันวาคม 2559 โคกก่อง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
โคกก่อง  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
28 ธันวาคม 2559 โคกก่อง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
หนองใส  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
รวมอำเภอเมืองสกลนคร
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 โพธิไพศาล  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิบูลย์ศักดิ์ สายรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
รวมอำเภอกุสุมาลย์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 ธันวาคม 2559 พรรณา  
การปลูกและการตลาด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 วังยาง  
การปลูกและการตลาด  
ฝึกปฏิบัติ
122
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 พอกน้อย  
การปลูกและการตลาด  
บรรยาย
155
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 นาหัวบ่อ  
การปลูกครามและการแปรรูป  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 ไร่  
การปลูกและการตลาด  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ช้างมิ่ง  
การปลูกและการตลาด  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 นาใน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 สว่าง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 บะฮี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 ธันวาคม 2559 เชิงชุม  
การปลูกและการตลาด  
บรรยาย
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพรรณานิคม
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
639
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 นิคมน้ำอูน  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
256
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองปลิง  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
84
แปลงเกษตรกร     
14 ธันวาคม 2559 สุวรรณคาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนิคมน้ำอูน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
565
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 - 16 ธันวาคม 2559 อากาศ  
การดูแลรักษาพืชในฤดูกาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ จุติยนต์ สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 ธันวาคม 2559 โพนแพง  
GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพันธ์ ใครบุตร สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
26 - 30 ธันวาคม 2559 วาใหญ่  
ทำนาปัง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิติพงษ์ พิมพ์ศรี สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
6 - 16 ธันวาคม 2559 วาใหญ่  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิติพงษ์ พิมพ์ศรี สนง.เกษตรอำเภออากาศอำนวย 
6 - 30 ธันวาคม 2559 โพนงาม  
การปลูกข้าวนาปัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 ธันวาคม 2559 โพนงาม  
ประชุมกรรมการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัณลักษณ์ โตสันเทียะ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ท่าก้อน  
การปรับเปลี่ยนแปลงนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฤทธิ์ ร่วมเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาฮี  
ปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสม  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2559 บะหว้า  
การส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายสุจิตรา วะลับ  
10  28 ธันวาคม 2559 สามัคคีพัฒนา  
ประชุมกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ สมพรมหม สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
11  1 - 30 ธันวาคม 2559 สามัคคีพัฒนา  
GAP ข้าว ปี 59  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ สมพรมหม สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย 
รวมอำเภออากาศอำนวย
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
418
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 เต่างอย  
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคันที จันทรังษี สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
1 - 30 ธันวาคม 2559 บึงทวาย  
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันเพียแก้ว สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
1 - 30 ธันวาคม 2559 นาตาล  
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณิภา สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 
1 - 30 ธันวาคม 2559 จันทร์เพ็ญ  
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณิภา สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 
รวมอำเภอเต่างอย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ตองโขบ  
การเก็บเกี่ยวและวัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
ไร่นาเกษตรกร  นายนายสุพรรณ์ สมณะ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
7 ธันวาคม 2559 เหล่าโพนค้อ  
การเก็บเกี่ยวและวัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ไร่นาเกษตรกร  นายนันทชัย ยะพลหา กรมส่งเสริมการเกษตร 
8 ธันวาคม 2559 ด่านม่วงคำ  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงยางเกษตรกร  นายนายทองพัตร มีแสวง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
9 ธันวาคม 2559 แมดนาท่ม  
การเก็บเกี่ยวและวัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ไร่นาเกษตรกร  นางสาวขวัญพร วิเศษสา สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 
รวมอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
65
 
4 คน
3 หน่วยงาน
3 - 20 ธันวาคม 2559 สร้างค้อ  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 24 ธันวาคม 2559 หลุบเลา  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 20 ธันวาคม 2559 โคกภู  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 20 ธันวาคม 2559 กกปลาซิว  
ออกติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภูพาน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 8 อำเภอ
23 เรื่อง
6 วิธี
2247
 
16 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 หายยา  
การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
6 ธันวาคม 2559 หายยา  
การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
30 ธันวาคม 2559 ช้างเผือก  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวิต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20 ธันวาคม 2559 สุเทพ  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวิต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 ธันวาคม 2559 แม่เหียะ  
พืชผัก  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
15 ธันวาคม 2559 ป่าแดด  
การดูแลรักษาผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
15 ธันวาคม 2559 หนองหอย  
พืชผักปลอดภัยจาภสารพิษ  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
28 ธันวาคม 2559 ท่าศาลา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม  ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 ธันวาคม 2559 หนองป่าครั่ง  
การดูแลรักษาผลผลิตข้าว  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  22 ธันวาคม 2559 ฟ้าฮ่าม  
พืชผักปลอดภัยจาภสารพิษ  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  29 ธันวาคม 2559 ป่าตัน  
การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  8 ธันวาคม 2559 ป่าตัน  
การออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  19 ธันวาคม 2559 สันผีเสื้อ  
การผสมดินปลูกพืช  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
231
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 บ้านหลวง  
การผลิตผักเมืองหนาว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
2 ธันวาคม 2559 ข่วงเปา  
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 ธันวาคม 2559 สบเตี๊ยะ  
การจัดการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 ธันวาคม 2559 บ้านแปะ  
การจัดการโรคแมลงพืชผักกะหล่ำปลี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 ธันวาคม 2559 ดอยแก้ว  
การปลูกถั่วลิสงหลังนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 ธันวาคม 2559 แม่สอย  
การจัดการปลูกข้าวโพดหวาน  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 - 30 ธันวาคม 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 ธันวาคม 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 ธันวาคม 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 ธันวาคม 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 ธันวาคม 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 17 ธันวาคม 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 - 30 ธันวาคม 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 17 ธันวาคม 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 30 ธันวาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 17 ธันวาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 สันมหาพน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
21 ธันวาคม 2559 แม่แตง  
การปรับปรุงดินและการเตรียมดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 ธันวาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 ธันวาคม 2559 ช่อแล  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางนภาภรณ์ คำมูล สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
8 ธันวาคม 2559 แม่หอพระ  
เรื่องโรคเน่าคอร่วงในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 สบเปิง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
2 ธันวาคม 2559 บ้านเป้า  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน GAP พริก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15 ธันวาคม 2559 สันป่ายาง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 ธันวาคม 2559 ป่าแป๋  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  23 ธันวาคม 2559 เมืองก๋าย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  9 ธันวาคม 2559 บ้านช้าง  
การดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว/การตัดแต้งกิ่ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  16 ธันวาคม 2559 กื้ดช้าง  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
13  15 ธันวาคม 2559 อินทขิล  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อบิวเวอร์เรีย  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสิมันตุ์ หวั่นนะ  
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
295
 
7 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ
23 เรื่อง
3 วิธี
2037
 
15 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2559 แม่ทะ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
1000
ทุกครัวเรือน  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 นาครัว  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
1500
ทุกครัวเรือน  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ป่าตัน  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
1000
ทุกครัวเรือน  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 บ้านกิ่ว  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
1000
ทุกครัวเรือน  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 บ้านบอม  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
700
ทุกครัวเรือน  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 น้ำโจ้  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
1500
ทุกครัวเรือน  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 ดอนไฟ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
800
ทุกครัวเรือน  นางราษี สุขสวานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 หัวเสือ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
1500
ทุกครัวเรือน  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 ธันวาคม 2559 วังเงิน  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
700
ทุกครัวเรือน  นางราษี  สุขสุวานนท์. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
10  1 - 31 ธันวาคม 2559 สันดอนแก้ว  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
800
ทุกครัวเรือน  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
10500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
10500
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2559 ท่าเสา  
การใช้สารย่อยสลายฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
14 ธันวาคม 2559 บ้านเกาะ  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์เืพ่อทดแทนการใช้สารเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
27 ธันวาคม 2559 ป่าเซ่า  
การบริหารจัดการองค์กรเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
21 ธันวาคม 2559 คุ้งตะเภา  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและ TPM ข้าว  
ประชุม
40
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
7 ธันวาคม 2559 คุ้งตะเภา  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและ TPM ข้าว  
ประชุม
30
ศพก  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
19 - 28 ธันวาคม 2559 วังกะพี้  
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
14 ธันวาคม 2559 หาดกรวด  
ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชข้าวฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพรรณิสา  ดวงมา  
13 ธันวาคม 2559 น้ำริด  
ระบบการปลูกถั่วเขียวหลังนา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคิมหันต์ สิงห์ไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
28 ธันวาคม 2559 งิ้วงาม  
การจัดการดิน ปุ๋ย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10  14 ธันวาคม 2559 บ้านด่านนาขาม  
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยันต์ วันทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
11  14 ธันวาคม 2559 บ้านด่าน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี  
บรรยาย
150
ศาลาวัด  นางผิวพรรณ โพจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
12  6 - 15 ธันวาคม 2559 ผาจุก  
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นพืชหลากหลาย  
สาธิต
71
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
13  15 ธันวาคม 2559 วังดิน  
ป้องกันดูแลมะมวงหิมพานต์  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพรรณิสา  ดวงมา  
14  15 ธันวาคม 2559 แสนตอ  
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
150
ศาลาวัด  นางผิวพรรณ โพจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
15  22 ธันวาคม 2559 หาดงิ้ว  
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
16  23 ธันวาคม 2559 ขุนฝาง  
การจัดการดิน ปุ๋ย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
17  6 ธันวาคม 2559 ถ้ำฉลอง  
IPM ถั่วเขียวผิวดำ  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
18  13 ธันวาคม 2559 ถ้ำฉลอง  
IPM ถั่วเขียวผิวดำ  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
รวมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
16  ตำบล
14 เรื่อง
 
991
 
9 คน
3 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 วังแดง  
การดูแลถั่วเขียวหลังนา  
ประชุม
10
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
6 ธันวาคม 2559 วังแดง  
การดูแลถั่วเขียวหลังนา  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 ธันวาคม 2559 บ้านแก่ง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
25
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง  นายมานพ อินทร์เทศ
28 ธันวาคม 2559 บ้านแก่ง  
แนะนำการปลูกพืชอายุสั้น  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
22 ธันวาคม 2559 หาดสองแคว  
การดูแลถั่วเหลืองหลังนา  
ประชุม
20
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
21 ธันวาคม 2559 หาดสองแคว  
การดูแลรักษาถั่วเหลืองหลังนา  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
13 ธันวาคม 2559 น้ำอ่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนงนุช ใจเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
16 ธันวาคม 2559 น้ำอ่าง  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนงนุช ใจเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
15 ธันวาคม 2559 ข่อยสูง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
15
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  นางอัญชลิดา เมืองขวัญใจ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
10  14 ธันวาคม 2559 ข่อยสูง  
การแปรรูปสบู่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางอัญชลิดา เมืองขวัญใจ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
190
 
5 คน
3 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ท่าปลา  
แนะนำการปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 ธันวาคม 2559 หาดล้า  
แนะนำการปลูกข้าวดพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ธันวาคม 2559 ผาเลือด  
แนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ธันวาคม 2559 จริม  
แนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2559 น้ำหมัน  
แนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 นางพญา  
แนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 ธันวาคม 2559 ร่วมจิต  
แนะนำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอท่าปลา
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ฟากท่า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
9 ธันวาคม 2559 สองคอน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
14 ธันวาคม 2559 บ้านเสี้ยว  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
15 ธันวาคม 2559 สองห้อง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2559 ในเมือง  
ส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาวัด  นางสาวกัลยา ปันดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
29 ธันวาคม 2559 บ้านดารา  
ส่งเสริมการทำสารชีวภัณฑื  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายพงศธร ตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
22 ธันวาคม 2559 ไร่อ้อย  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวกัลยา ปันดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
26 ธันวาคม 2559 ท่าสัก  
ส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาวัด  นางศรีสุชาดา กวนด้วง  
7 ธันวาคม 2559 คอรุม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายศรัณญู บุญต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
22 ธันวาคม 2559 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจันทร์ทิพย์ อิ่มเพ็ง  
15 ธันวาคม 2559 ท่ามะเฟือง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิคม ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
21 ธันวาคม 2559 บ้านโคน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูเลี้ยง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อาคารเอนกประสงค์  นายไพศาล แซ่เฮา สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
16 ธันวาคม 2559 พญาแมน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูเลี้ยง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อาคารเอนกประสงค์  นายไพศาล แซ่เฮา สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
10  30 ธันวาคม 2559 นาอิน  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายพงศธร ตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
11  14 ธันวาคม 2559 นายาง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิคม ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
รวมอำเภอพิชัย
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
510
 
7 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อำเภอ
34 เรื่อง
5 วิธี
2161
 
25 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ร้องกวาง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.     
8 ธันวาคม 2559 ร้องเข็ม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.     
9 ธันวาคม 2559 น้ำเลา  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
14 ธันวาคม 2559 บ้านเวียง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.     
15 ธันวาคม 2559 ทุ่งศรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
13 ธันวาคม 2559 แม่ยางตาล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ธันวาคม 2559 แม่ยางฮ่อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.     
14 ธันวาคม 2559 ไผ่โทน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.     
19 ธันวาคม 2559 ห้วยโรง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.     
10  14 ธันวาคม 2559 แม่ทราย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.     
11  13 ธันวาคม 2559 แม่ยางร้อง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.     
รวมอำเภอร้องกวาง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
510
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ห้วยอ้อ  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยาณี ประเสริฐ์ขรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
1 ธันวาคม 2559 บ้านปิน  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
1 ธันวาคม 2559 ต้าผามอก  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
2 ธันวาคม 2559 เวียงต้า  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
2 ธันวาคม 2559 ปากกาง  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลยา ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
15 - 23 ธันวาคม 2559 หัวทุ่ง  
การฝึกทักษะด้านการเกษตร  
บรรยาย
35
หมู่2 ปากกาง หมู่ที่ 5 หัวทุ่ง  นางสกุลยา พรหมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
28 ธันวาคม 2559 ทุ่งแล้ง  
การผลิตตามมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 ธันวาคม 2559 บ่อเหล็กลอง  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
1 ธันวาคม 2559 แม่ปาน  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
รวมอำเภอลอง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 ธันวาคม 2559 สูงเม่น  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 ธันวาคม 2559 น้ำชำ  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2559 หัวฝาย  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ธันวาคม 2559 ดอนมูล  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ธันวาคม 2559 บ้านเหล่า  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ธันวาคม 2559 บ้านกวาง  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 ธันวาคม 2559 บ้านปง  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 ธันวาคม 2559 บ้านกาศ  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 ธันวาคม 2559 ร่องกาศ  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 ธันวาคม 2559 สบสาย  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  13 ธันวาคม 2559 เวียงทอง  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  15 ธันวาคม 2559 พระหลวง  
ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้ง 2559/60  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสูงเม่น
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 วังชิ้น  
บรรยายส้มเขียวหวาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายธรรมรักษ์ สืบธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 
2 ธันวาคม 2559 สรอย  
ขยายเชื้อไตโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายวิมลชัย คำดอก สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
7 ธันวาคม 2559 แม่ป้าก  
ส่งเสริมอาชีพปลูกถัวลิสง  
บรรยาย
50
อบต.  นายธีระพงษ์ กำหนด สำนักงานเกษตรอำเภอว้งชิ้น 
8 ธันวาคม 2559 นาพูน  
บรรยายฉีดยาต้นส้มเขียวหวาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายประชาเวช เกษอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม 
15 ธันวาคม 2559 แม่พุง  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวกชพรรณ แก้วปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
13 ธันวาคม 2559 ป่าสัก  
ขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายวิมลชัย คำดอก สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
14 ธันวาคม 2559 แม่เกิ๋ง  
ขยายเชื้อไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายธีระพงษ์ กำหนด สำนักงานเกษตรอำเภอว้งชิ้น 
รวมอำเภอวังชิ้น
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
340
 
5 คน
5 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 แม่คำมี  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 หนองม่วงไข่  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 น้ำรัด  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 วังหลวง  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 ตำหนักธรรม  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 ทุ่งแค้ว  
เทคโนโลยี่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหลังนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองม่วงไข่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
1850
 
10 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 ในเวียง  
แปรรูปผลผลิตการเกษตร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 บ่อ  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 ผาสิงห์  
การดูแลรักษาช่วงเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 ไชยสถาน  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 ถืมตอง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2559 เรือง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 นาซาว  
การดูแลรักษาลำไยก่อนออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2559 ดู่ใต้  
การดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2559 กองควาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้ในพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  21 ธันวาคม 2559 สวก  
วิทยาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 ธันวาคม 2559 สะเนียน  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
225
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2559 หนองแดง  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในกาแฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
16 ธันวาคม 2559 หมอเมือง  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
13 ธันวาคม 2559 น้ำพาง  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
12 ธันวาคม 2559 น้ำปาย  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
21 ธันวาคม 2559 แม่จริม  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
130
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 บ้านฟ้า  
ประชุมสมาชิกส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 - 30 ธันวาคม 2559 ป่าคาหลวง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 ป่าคาหลวง  
การเก็บรักษาผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 สวด  
การปลูกถั่วเหลืองหลังนา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ มานะดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
8 ธันวาคม 2559 บ้านพี้  
ประชุมสมาชิกส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  
ประชุม
138
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
6 ธันวาคม 2559 บ้านพี้  
ประชุมสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
418
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 นาน้อย  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 เชียงของ  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 ศรีษะเกษ  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 สถาน  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2559 สันทะ  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 บัวใหญ่  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 น้ำตก  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 ปัว  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 สถาน  
การแปรรูปเนื้อสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
8 ธันวาคม 2559 สถาน  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอปรัะชุมหมู่บ้าน     
15 ธันวาคม 2559 ศิลาแลง  
การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่ม     
22 ธันวาคม 2559 ศิลาเพชร  
การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 อวน  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 7 ธันวาคม 2559 ไชยวัฒนา  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ประชุม
30
ศาลาวัด     
15 ธันวาคม 2559 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 ธันวาคม 2559 ภูคา  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
11  14 ธันวาคม 2559 สกาด  
การป้องกันกำจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  13 - 14 ธันวาคม 2559 ป่ากลาง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  23 ธันวาคม 2559 วรนคร  
การทำข้าวเรียบฟักทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
14  9 ธันวาคม 2559 วรนคร  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
685
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 ริม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
7 ธันวาคม 2559 ป่าคา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
15 ธันวาคม 2559 ผาตอ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
23 ธันวาคม 2559 ยม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
14 ธันวาคม 2559 ตาลชุม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
9 ธันวาคม 2559 ศรีภูมิ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวตรีนุช เขียวดี  
26 ธันวาคม 2559 จอมพระ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
23 ธันวาคม 2559 แสนทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
19 ธันวาคม 2559 ท่าวังผา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  27 ธันวาคม 2559 ผาทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชวน เจดีย์วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
8 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 กลางเวียง  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2559 ขึ่ง  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 ไหล่น่าน  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2559 ตาลชุม  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 นาเหลือง  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2559 ส้าน  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2559 น้ำมวบ  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 น้ำปั้ว  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2559 ยาบหัวนา  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  16 ธันวาคม 2559 ปงสนุก  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 ธันวาคม 2559 อ่ายนาไลย  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  20 ธันวาคม 2559 ส้านนาหนองใหม่  
ประชาคมข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 ธันวาคม 2559 แม่ขะนิง  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  22 ธันวาคม 2559 แม่สาคร  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 ธันวาคม 2559 จอมจันทร์  
การแปรรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  26 ธันวาคม 2559 แม่สา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  27 ธันวาคม 2559 ทุ่งศรีทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
720
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 - 15 ธันวาคม 2559 ปอน  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ โยระภัตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
14 ธันวาคม 2559 งอบ  
การเขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
15 ธันวาคม 2559 และ  
การปลูกและการดูแล  
บรรยาย
35
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
6 ธันวาคม 2559 และ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
30
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 - 25 ธันวาคม 2559 ทุ่งช้าง  
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง  
ประชุม
20
ตำบลทุ่งช้าง  นางสาวนิตยา แซ่โซ้ง สนง.กษอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
295
 
4 คน
2 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2559 เชียงกลาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
หอประชุมบ้านงิ้ว     
22 ธันวาคม 2559 เปือ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
หอประชุม     
21 ธันวาคม 2559 เชียงคาน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุม     
20 ธันวาคม 2559 พระธาตุ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
20 ธันวาคม 2559 พญาแก้ว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
หอประชุม     
22 ธันวาคม 2559 พระพุทธบาท  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 นาทะนุง  
การปลูกพืชใช้นนำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
14 ธันวาคม 2559 บ่อแก้ว  
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
5 ธันวาคม 2559 เมืองลี  
การผลิตพริกชี้ฟ้า (super hot)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
2 ธันวาคม 2559 ปิงหลวง  
การผลิตพริกชี้ฟ้า (super hot)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2559 ดู่พงษ์  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
2 ธันวาคม 2559 ป่าแลวหลวง  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 ธันวาคม 2559 พงษ์  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 บ่อเกลือเหนือ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2559 บ่อเกลือใต้  
การผลิดปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตร  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 ภูฟ้า  
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรอย่ามีส่วนร่วม  
ประชุม
30
อบต.     
6 - 8 ธันวาคม 2559 ดงพญา  
บการบริหารจัดการกลุ่มอย่สงเป็นระบบ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 นาไร่หลวง  
การผลิตพืชผักปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
8 ธันวาคม 2559 ชนแดน  
การผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเหลือง  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
5 ธันวาคม 2559 ชนแดน  
การผลิตเมล้ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
13 ธันวาคม 2559 ยอด  
การผลิตมะนาวคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
89
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
149
 
3 คน
3 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 ธันวาคม 2559 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 ธันวาคม 2559 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 ธันวาคม 2559 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
13 ธันวาคม 2559 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
8 ธันวาคม 2559 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
13 ธันวาคม 2559 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
149
 
6 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 ห้วยโก๋น  
การผลิตไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
6 ธันวาคม 2559 ห้วยโก๋น  
การผลิตไตโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
14 ธันวาคม 2559 ขุนน่าน  
การผลิตไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
13 ธันวาคม 2559 ขุนน่าน  
การผลิตไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 15 อำเภอ
59 เรื่อง
7 วิธี
3946
 
33 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 แม่นาเรือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธการ อ่องประกฤติ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 
9 ธันวาคม 2559 บ้านตุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายมนัส สพานแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
8 ธันวาคม 2559 บ้านต๊ำ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายสุรวิช วงศ์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
8 ธันวาคม 2559 บ้านต๋อม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
8 ธันวาคม 2559 แม่ปืม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายนายนิวัติ ทองคำปัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
8 ธันวาคม 2559 แม่กา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายสมบัติ ใจจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
9 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายฤชากร ขุนอ้อย สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 
9 ธันวาคม 2559 จำป่าหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
1 ธันวาคม 2559 ท่าวังทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายสมบัติ ใจจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
10  9 ธันวาคม 2559 แม่ใส  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธการ อ่องประกฤติ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 
11  9 ธันวาคม 2559 บ้านสาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นางสายใจ แสงอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 
12  9 ธันวาคม 2559 ท่าจำปี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายนายนิวัติ ทองคำปัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
13  9 ธันวาคม 2559 สันป่าม่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
  นายสุรวิช วงศ์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 
รวมอำเภอเมืองพะเยา
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
8 คน
5 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ภูซาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 
1 - 2 ธันวาคม 2559 ภูซาง  
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่และจุดรับซื้อข้าวเปลือก  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 
7 - 9 ธันวาคม 2559 ป่าสัก  
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่และจุดรับซื้อข้าวเปลือก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจงจิตต์ มาเทพ สำนักงานการเกษตรอำเภอภูซาง 
13 ธันวาคม 2559 ป่าสัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจงจิตต์ มาเทพ สำนักงานการเกษตรอำเภอภูซาง 
13 ธันวาคม 2559 ทุ่งกล้วย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 
14 - 16 ธันวาคม 2559 ทุ่งกล้วย  
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่และจุดรับซื้อข้าวเปลือก  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ยืนยงแสน สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง 
22 ธันวาคม 2559 เชียงแรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู สำนักงานเดษตรอำเภอภูซาง 
19 - 21 ธันวาคม 2559 เชียงแรง  
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่และจุดรับซื้อข้าวเปลือก  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู สำนักงานเดษตรอำเภอภูซาง 
1 ธันวาคม 2559 สบบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู สำนักงานเดษตรอำเภอภูซาง 
10  26 - 28 ธันวาคม 2559 สบบง  
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่และจุดรับซื้อข้าวเปลือก  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ชู สำนักงานเดษตรอำเภอภูซาง 
รวมอำเภอภูซาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
247
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพะเยา 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
577
 
11 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2559 ป่าแดด  
ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
19 ธันวาคม 2559 ป่าแงะ  
ส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
19 ธันวาคม 2559 สันมะค่า  
ส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล อุปละ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 
19 ธันวาคม 2559 โรงช้าง  
ส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสิทธิชัย ชัยวร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
19 ธันวาคม 2559 ศรีโพธิ์เงิน  
ส่งเสริมการปลูกลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี วังมณี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
รวมอำเภอป่าแดด
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
250
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 ขุนยวม  
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารุณี ศรีภูธร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
21 ธันวาคม 2559 แม่เงา  
การวางแผนการปฏิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารุณี ศรีภูธร สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
7 ธันวาคม 2559 เมืองปอน  
การวางแผนการปฏิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระพงศ์ ทาหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
21 ธันวาคม 2559 แม่ยวมน้อย  
การวางแผนการปฏิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
อบต.  นายวงค์ลักณ์ วงค์ศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
21 ธันวาคม 2559 แม่กิ๊  
การวางแผนปฏิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระพงศ์ ทาหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
7 ธันวาคม 2559 แม่อูคอ  
การวางแผนการปฎิบัติงานปี 2560  
ประชุม
16
อบต.  นายวงค์ลักณ์ วงค์ศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
96
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
96
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2559 ตาคลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
รวมอำเภอตาคลี
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ท่าตะโก  
การขอรับความช่วยเหลือ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 ธันวาคม 2559 พนมรอก  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 ธันวาคม 2559 หัวถนน  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 ธันวาคม 2559 สายลำโพง  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
1 ธันวาคม 2559 วังมหากร  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
1 ธันวาคม 2559 ดอนคา  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
1 ธันวาคม 2559 ทำนบ  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 ธันวาคม 2559 วังใหญ่  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 ธันวาคม 2559 พนมเศษ  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  1 ธันวาคม 2559 หนองหลวง  
การขอรับการช่วยเหลือโครงการของรัฐ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันเพ็ญ สมแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2559 สุขสำราญ  
การกำจัดแมลง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
15 ธันวาคม 2559 หนองพิกุล  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกิตติมา อินทะเคหะ สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
รวมอำเภอตากฟ้า
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 3 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
620
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 - 16 ธันวาคม 2559 สว่างอารมณ์  
กองทุนข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 16 ธันวาคม 2559 หนองหลวง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
220
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 23 ธันวาคม 2559 พลวงสองนาง  
การรวมกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ดูงาน
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 - 23 ธันวาคม 2559 ไผ่เขียว  
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
ศาลาวัด     
19 - 23 ธันวาคม 2559 บ่อยาง  
ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
830
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 ทัพหลวง  
ดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 ธันวาคม 2559 ห้วยแห้ง  
ดูแลรักษาอ้อย  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13 ธันวาคม 2559 คอกควาย  
การผลิตสารชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 ธันวาคม 2559 แก่นมะกรูด  
การขยายพันธุ์อโวกาโด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 ธันวาคม 2559 เจ้าวัด  
การผลิตสารชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
273
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ลานสัก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
8 ธันวาคม 2559 ประดู่ยืน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ ศพก  นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
13 ธันวาคม 2559 ป่าอ้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
15 ธันวาคม 2559 ระบำ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสืบศักดิ์ บุญสืบ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 ธันวาคม 2559 น้ำรอบ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
14 ธันวาคม 2559 ทุ่งนางาม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2559 ห้วยคต  
ระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 อำเภอ
9 เรื่อง
3 วิธี
1248
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2559 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
6 ธันวาคม 2559 อ่างทอง  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวืริก ครุธอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
9 ธันวาคม 2559 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพื่อนแพง ขัติศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
23 ธันวาคม 2559 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้ข้าว GAP  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียารัตน์ จอมดวง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
7 ธันวาคม 2559 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียารัตน์ จอมดวง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
26 ธันวาคม 2559 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดความรู้ GAP/แปลงใหญ่  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียารัตน์ จอมดวง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
30 ธันวาคม 2559 ลานดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
31 ธันวาคม 2559 หนองปลิง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
5 - 6 ธันวาคม 2559 คณฑี  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10  9 ธันวาคม 2559 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
11  14 ธันวาคม 2559 เทพนคร  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาพ อุ่นเรือน สำนักงานเกษตรเมืองกำแพงเพชร 
12  9 ธันวาคม 2559 วังทอง  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ชณัฐ โชคกาญจนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
13  2 ธันวาคม 2559 ท่าขุนราม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
14  9 ธันวาคม 2559 คลองแม่ลาย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
15  12 ธันวาคม 2559 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกฤดูแล้ง (ถั่วเขียว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
16  13 ธันวาคม 2559 สระแก้ว  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง (ถั่วเขียว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
รวมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
15  ตำบล
8 เรื่อง
 
625
 
11 คน
4 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 โพธิ์ทอง  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 โพธิ์ทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2559 ปางตาไว  
โรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
1 ธันวาคม 2559 ปางตาไว  
เทคโนโลยีการเกี่ยวกับ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
รวมอำเภอปางศิลาทอง
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 2 อำเภอ
12 เรื่อง
3 วิธี
785
 
12 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 วังทอง  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี 2559  
บรรยาย/ดูงาน
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสริยาภรณ์ ชัยชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
7 ธันวาคม 2559 วังนกแอ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
35
อบต.  นางโสภิดา ก๊กเครือ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
รวมอำเภอวังทอง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
55
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 ตะเบาะ  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 ธันวาคม 2559 บ้านโตก  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 ธันวาคม 2559 สะเดียง  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 ธันวาคม 2559 ป่าเลา  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 ธันวาคม 2559 นางั่ว  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 ธันวาคม 2559 ท่าพล  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 ธันวาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 ธันวาคม 2559 บ้านโคก  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 ธันวาคม 2559 ชอนไพร  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  23 ธันวาคม 2559 นาป่า  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  30 ธันวาคม 2559 นายม  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  30 ธันวาคม 2559 วังชมภู  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  30 ธันวาคม 2559 น้ำร้อน  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  23 ธันวาคม 2559 ห้วยสะแก  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววัชราภรณ์ มลฑาจันทร์ สำนักงานเกษ๖รอำเภอกุมภวาปี 
15  23 ธันวาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  23 ธันวาคม 2559 ระวิง  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
60
อบต.  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
12 คน
3 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 ธันวาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 ธันวาคม 2559 ฝายนาแซง  
การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 ธันวาคม 2559 หนองสว่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 ธันวาคม 2559 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวข้าวให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 ธันวาคม 2559 สักหลง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 ธันวาคม 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 ธันวาคม 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 ธันวาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  21 ธันวาคม 2559 ห้วยไร่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  29 ธันวาคม 2559 น้ำก้อ  
การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  16 ธันวาคม 2559 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  23 ธันวาคม 2559 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวข้าวให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  6 ธันวาคม 2559 หนองไขว่  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  16 ธันวาคม 2559 ลานบ่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  2 ธันวาคม 2559 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  16 ธันวาคม 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  15 ธันวาคม 2559 บ้านกลาง  
การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  23 ธันวาคม 2559 ช้างตะลูด  
การพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  9 ธันวาคม 2559 บ้านไร่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  29 ธันวาคม 2559 ปากดุก  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  22 ธันวาคม 2559 บ้านหวาย  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
12 เรื่อง
 
886
 
11 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ท่าโรง  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 ธันวาคม 2559 สระประดู่  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 ธันวาคม 2559 สามแยก  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 ธันวาคม 2559 โคกปรง  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 ธันวาคม 2559 น้ำร้อน  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 ธันวาคม 2559 บ่อรัง  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวิมล ด้วงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15 ธันวาคม 2559 พุเตย  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ เตี้ยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 ธันวาคม 2559 พุขาม  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวิมล ด้วงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 ธันวาคม 2559 ภูน้ำหยด  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  15 ธันวาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  13 ธันวาคม 2559 บึงกระจับ  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  29 ธันวาคม 2559 วังใหญ่  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ เตี้ยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  22 ธันวาคม 2559 ยางสาว  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  27 ธันวาคม 2559 ซับน้อย  
การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
6 คน
3 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2559 ศรีเทพ  
การจัดการดูแลข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 ธันวาคม 2559 ศรีเทพ  
การจัดการดูแลข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 ธันวาคม 2559 นาสนุ่น  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 ธันวาคม 2559 นาสนุ่น  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 ธันวาคม 2559 โคกสะอาด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 ธันวาคม 2559 โคกสะอาด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
30 ธันวาคม 2559 ประดู่งาม  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 ธันวาคม 2559 ประดู่งาม  
การดูแลอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
290
 
4 คน
1 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2559 ซับสมอทอด  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 ธันวาคม 2559 ซับไม้แดง  
การใช้ปุ๋ยในแปลงข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 ธันวาคม 2559 หนองแจง  
การกำหนดเงื่อนไขบริหารกองทุนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
8 ธันวาคม 2559 กันจุ  
การเพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 ธันวาคม 2559 วังพิกุล  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายนิยม รอดทิม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
22 ธันวาคม 2559 พญาวัง  
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
20 ธันวาคม 2559 ศรีมงคล  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 ธันวาคม 2559 สระแก้ว  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
27 ธันวาคม 2559 บึงสามพัน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
380
 
6 คน
2 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 น้ำหนาว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอม่าด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวธิติมา เอี่ยมชาวเหนือ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
8 ธันวาคม 2559 หลักด่าน  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในพืชตะกูลกะหล่ำ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
27 ธันวาคม 2559 วังกวาง  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
16 ธันวาคม 2559 โคกมน  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอม่าด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวธิติมา เอี่ยมชาวเหนือ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 วังโป่ง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
8 ธันวาคม 2559 ท้ายดง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
9 ธันวาคม 2559 ซับเปิบ  
การปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
16 ธันวาคม 2559 วังหิน  
การผลิตมะม่วงปลอดภัยตามหลัก GAP  
บรรยาย
50
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้ผลตำบลวังหิน  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
9 ธันวาคม 2559 วังศาล  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
290
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การผลิตผักไฮโดร และการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
29 ธันวาคม 2559 แคมป์สน  
การผลิตผักไฮโดร และการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
แปลงของเกษตรกร  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 ธันวาคม 2559 เขาค้อ  
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ธันวาคม 2559 ริมสีม่วง  
การทำปุ๋ยยูเรียอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ธันวาคม 2559 สะเดาะพง  
การทำปุ๋ยยูเรียอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
14 ธันวาคม 2559 หนองแม่นา  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
สาธิต
9
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
20 - 21 ธันวาคม 2559 เข็กน้อย  
ทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
269
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 อำเภอ
38 เรื่อง
3 วิธี
3785
 
49 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2559 เจดีย์หัก  
ข้าวแปลงใหญ่  
บรรยาย
70
ศพก.  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
21 ธันวาคม 2559 ดอนตะโก  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางปนัดดา นิ่มนาค สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 
7 ธันวาคม 2559 หนองกลางนา  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
อบต.  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
28 ธันวาคม 2559 คุ้งกระถิน  
แมลงศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
21 ธันวาคม 2559 อ่างทอง  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางปนัดดา นิ่มนาค สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 
2 ธันวาคม 2559 โคกหม้อ  
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนาตยา ทับทัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
22 ธันวาคม 2559 หินกอง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
13 ธันวาคม 2559 เขาแร้ง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
1 - 9 ธันวาคม 2559 เกาะพลับพลา  
ภัยน้ำท่วมนาข้าว  
บรรยาย
75
ศาลา  นายนายสมิง ศิลปคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10  8 ธันวาคม 2559 หลุมดิน  
การวิเคราะห์ะาตุอาหารเบื้องต้นในดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  6 ธันวาคม 2559 บางป่า  
การป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธี  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  6 - 9 ธันวาคม 2559 คูบัว  
การลดความชึ้นในถั่วเขียว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมิง ศิลปคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13  7 - 28 ธันวาคม 2559 บ้านไร่  
ข้าวน้ำท่วม  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร  นายนายสมิง ศิลปคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมือง
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
760
 
6 คน
5 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2559 ด่านทับตะโก  
อบรมgap  
บรรยาย
20
กลุ่มสมุนไพร     
รวมอำเภอจอมบึง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2559 ดำเนินสะดวก  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายพุธ จันมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
23 ธันวาคม 2559 ประสาทสิทธิ์  
การเลี้ยงแตนเบียน  
บรรยาย
25
ศจช.  นายธานี ศรีนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
22 ธันวาคม 2559 ศรีสุราษฎร์  
การดูแลบำรุงรักษาสวนมะม่วง  
บรรยาย
16
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งฯ  นายรุ่งเรือง เมธาพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
21 ธันวาคม 2559 ตาหลวง  
การดูแลแปลงปลูกฝรั่ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนนท์ สุขแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
23 ธันวาคม 2559 ดอนกรวย  
การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัมพร ถาวรกสิอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
23 ธันวาคม 2559 ดอนคลัง  
การดูแลบำรุงรักษาสวนมะม่วง  
บรรยาย
16
กศน.  นายรุ่งเรือง เมธาพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
7 ธันวาคม 2559 บัวงาม  
การเลี้ยงแตนเบียน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธานี ศรีนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
29 ธันวาคม 2559 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นายพุธ จันมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
27 ธันวาคม 2559 แพงพวย  
การผลิตสินค้าปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์ฯ  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
10  21 ธันวาคม 2559 สี่หมื่น  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศจช.  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
11  7 ธันวาคม 2559 ท่านัด  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศพก.  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
12  9 ธันวาคม 2559 ขุนพิทักษ์  
การดูแลสวนมะพร้าวน้ำหอม  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนนท์ สุขแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
13  14 ธันวาคม 2559 ดอนไผ่  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
รร.วัดเวฬุวนาราม  นางอัมพร ถาวรกสิอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
รวมอำเภอดำเนินสะดวก
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
287
 
6 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 บางแพ  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรักษ์ รัศมี สักนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
1 ธันวาคม 2559 วังเย็น  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนาถรพี ชื่นบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
8 ธันวาคม 2559 หัวโพ  
การผลิตเห็ดครบวงจร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวลิต กลิ่นเกษร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
14 ธันวาคม 2559 วัดแก้ว  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวลิต กลิ่นเกษร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
16 ธันวาคม 2559 ดอนใหญ่  
การแปรรูปพริกแกง  
ฝึกปฏิบัติ
25
สถานีอนามัยดอนใหญ่  นายสัญชัย ชาญสมุห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
23 ธันวาคม 2559 ดอนคา  
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
บรรยาย
5
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา  นางสาวนาถรพี ชื่นบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
15 ธันวาคม 2559 โพหัก  
การแปรรูปปลาสลิด  
ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสัญชัย ชาญสมุทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
รวมอำเภอบางแพ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
160
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2559 ทุ่งหลวง  
ลดต้นทุน  
บรรยาย
50
     
14 ธันวาคม 2559 วังมะนาว  
ปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
     
14 ธันวาคม 2559 ดอนทราย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
     
14 ธันวาคม 2559 ปากท่อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
     
15 ธันวาคม 2559 ป่าไก่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
     
14 ธันวาคม 2559 วัดยางงาม  
การใช้สารกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
     
1 ธันวาคม 2559 อ่างหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
     
7 ธันวาคม 2559 บ่อกระดาน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
     
10  16 ธันวาคม 2559 ยางหัก  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 ธันวาคม 2559 วันดาว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
     
12  14 ธันวาคม 2559 ห้วยยางโทน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
     
รวมอำเภอปากท่อ
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
415
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดราชบุรี 5 อำเภอ
35 เรื่อง
3 วิธี
1642
 
17 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 ปากแพรก  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
27 ธันวาคม 2559 ท่ามะขาม  
การจัดการพืช ในระบบ IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ ข้าว ชุม ชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13 ธันวาคม 2559 ท่ามะขาม  
การใช้ปุ๋ยสังตัดในรอบปีที่ผ่านมา  
บรรยาย
20
ศูนย์ ข้าว ชุม ชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 ธันวาคม 2559 แก่งเสี้ยน  
เทคนิคการปลูกผักกางมุ้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
22 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การทำแผนธุรกิจเกษตร  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
14 ธันวาคม 2559 ลาดหญ้า  
การเลี้ยงแมลงช้างปีกใส  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 ธันวาคม 2559 วังด้ง  
เทคนิคการปลูกผักกางมุ้ง  
บรรยาย
15
อบต.  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
28 ธันวาคม 2559 ช่องสะเดา  
ระบบเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อ  
บรรยาย
10
ม.2 ที่ทำการศาลาเอนกประสงค์ ม.2  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
27 ธันวาคม 2559 หนองหญ้า  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  9 ธันวาคม 2559 เกาะสำโรง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  15 ธันวาคม 2559 บ้านเก่า  
การเตรียมท่อนพัธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุติ โสไกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12  14 ธันวาคม 2559 วังเย็น  
การปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
240
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 ลุ่มสุ่ม  
การจัดการการผลิตยางแผ่นให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
7 ธันวาคม 2559 ท่าเสา  
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
13 ธันวาคม 2559 สิงห์  
การผลิตพืชตระกูลถั่ว และพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
2 ธันวาคม 2559 ไทรโยค  
การผลิตมันเส้นคุณภาพดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 ธันวาคม 2559 วังกระแจะ  
การส่งเสริมศักยภาพอาชีพเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
7 ธันวาคม 2559 ศรีมงคล  
การผลิตมันเส้นคุณภาพดี  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
20 ธันวาคม 2559 บ้องตี้  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
180
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2559 บ่อพลอย  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
13 ธันวาคม 2559 หนองกุ่ม  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
15 ธันวาคม 2559 หนองรี  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
14 ธันวาคม 2559 หลุมรัง  
การป้องกันไนเตรทในสับปะรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15 ธันวาคม 2559 ช่องด่าน  
การป้องกันไนเตรทในสับปะรด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
14 ธันวาคม 2559 หนองกร่าง  
การป้องกันสารไนเตรทในสับปะรด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2559 นาสวน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
1 ธันวาคม 2559 นาสวน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
6 ธันวาคม 2559 ด่านแม่แฉลบ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
8 ธันวาคม 2559 หนองเป็ด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
9 ธันวาคม 2559 ท่ากระดาน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
13 ธันวาคม 2559 เขาโจด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
20 ธันวาคม 2559 แม่กระบุง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
135
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 16 ธันวาคม 2559 พงตึก  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 ธันวาคม 2559 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 ธันวาคม 2559 ดอนชะเอม  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 ธันวาคม 2559 ท่าไม้  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 ธันวาคม 2559 ตะคร้ำเอน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 ท่ามะกา  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 โคกตะบอง  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 ธันวาคม 2559 ดอนขมิ้น  
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 16 ธันวาคม 2559 อุโลกสี่หมื่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 16 ธันวาคม 2559 เขาสามสิบหาบ  
การปรับปรุงบำรุงดินในนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 16 ธันวาคม 2559 พระแท่น  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 30 ธันวาคม 2559 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 16 ธันวาคม 2559 แสนตอ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 - 30 ธันวาคม 2559 สนามแย้  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  19 - 30 ธันวาคม 2559 ท่าเสา  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  19 - 30 ธันวาคม 2559 หนองลาน  
แนะนำการเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
11 เรื่อง
 
2400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ท่าม่วง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริวรรณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 ธันวาคม 2559 วังขนาย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
2 ธันวาคม 2559 วังศาลา  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  จ.ส.ต.ประทีป แก้วดวงแข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 ธันวาคม 2559 ท่าล้อ  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 ธันวาคม 2559 หนองขาว  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริวรรณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 ธันวาคม 2559 ทุ่งทอง  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  จ.ส.ต.ประทีป แก้วดวงแข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 ธันวาคม 2559 เขาน้อย  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 ธันวาคม 2559 ม่วงชุม  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 ธันวาคม 2559 บ้านใหม่  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริวรรณ สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  6 ธันวาคม 2559 พังตรุ  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  6 ธันวาคม 2559 ท่าตะคร้อ  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  2 ธันวาคม 2559 รางสาลี่  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  2 ธันวาคม 2559 หนองตากยา  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
2 เรื่อง
 
260
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 ท่าขนุน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
29 ธันวาคม 2559 ปิล๊อก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
6 ธันวาคม 2559 หินดาด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
13 ธันวาคม 2559 ลิ่นถิ่น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
  นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
19 ธันวาคม 2559 ชะแล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
26 ธันวาคม 2559 ห้วยเขย่ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
22 ธันวาคม 2559 สหกรณ์นิคม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2559 หนองลู  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
2 ธันวาคม 2559 ปรังเผล  
เทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
7 ธันวาคม 2559 ไล่โว่  
เทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
2 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2559 พนมทวน  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ปุ๋ยพืชสด)  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์   นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
19 ธันวาคม 2559 หนองโรง  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 ธันวาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ปุ๋ยพืชสด)  
บรรยาย
16
ศาลาเอนกประสงค์   นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
25 ธันวาคม 2559 ดอนเจดีย์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรพต มาลาพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 
15 ธันวาคม 2559 พังตรุ  
การผลิตและการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาการเปรียญวัดรางสมอ  นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัย สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
22 ธันวาคม 2559 รางหวาย  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 ธันวาคม 2559 หนองสาหร่าย  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ปุ๋ยพืชสด)  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์   นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
8 ธันวาคม 2559 ดอนตาเพชร  
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
179
 
6 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 เลาขวัญ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
14 ธันวาคม 2559 หนองโสน  
เกษตรกรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 ธันวาคม 2559 หนองประดู่  
การหว่านปอเทืองหลังหลังนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
9 ธันวาคม 2559 หนองปลิง  
การหว่านปอเทืองหลังหลังนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
13 ธันวาคม 2559 หนองนกแก้ว  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
29 ธันวาคม 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศาลาอเนกประสงค์  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
13 ธันวาคม 2559 หนองฝ้าย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
245
 
5 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 ด่านมะขามเตี้ย  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
28 ธันวาคม 2559 กลอนโด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศาลา  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
13 ธันวาคม 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศาลา  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
16 ธันวาคม 2559 หนองไผ่  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
40
ที่ทำการกำนันตำบลหนองไผ่  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2559 หนองปรือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
20 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
23 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
26 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
28 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
29 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
30 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังรับขึ้นทะเบียนเกษตร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  15 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
11  14 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
12  13 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
13  9 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
14  8 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  7 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
16  6 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
17  2 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
18  1 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
19  21 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
20  27 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
21  16 ธันวาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
22  9 ธันวาคม 2559 สมเด็จเจริญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
8 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2559 ห้วยกระเจา  
การป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)  
บรรยาย
30
ศจช.ห้วยกระเจา  นายชรินทร์ ขำดี สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
9 ธันวาคม 2559 วังไผ่  
การส่งเสริมการเกษตรรูปแปลงแปลงใหญ่(แปลงเตรียมการ)  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์  อ่วมเสือ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
22 ธันวาคม 2559 ดอนแสลบ  
การป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน(IPM)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.บ้านวังนาค  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
28 ธันวาคม 2559 ดอนแสลบ  
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศพก.อ.ห้วยกระเจา  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
7 ธันวาคม 2559 สระลงเรือ  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
20
แปลงทฤษฎีใหม่  นางสาวรัตนา ทองนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอห้วยกระเจา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ
61 เรื่อง
3 วิธี
5009
 
51 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 ทุ่งกระพังโหม  
การผลิตตามแบบเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
8 ธันวาคม 2559 กระตีบ  
การตรวจสอบวิเคราะห์ดินเบื่องต้น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14 ธันวาคม 2559 ทุ่งลูกนก  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 ธันวาคม 2559 ห้วยขวาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
16 ธันวาคม 2559 ทุ่งขวาง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
6 ธันวาคม 2559 สระสี่มุม  
การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัญญา ทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 ธันวาคม 2559 ทุ่งบัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14 ธันวาคม 2559 ดอนข่อย  
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15 ธันวาคม 2559 สระพัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  20 ธันวาคม 2559 ห้วยหมอนทอง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  9 ธันวาคม 2559 ห้วยม่วง  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  9 ธันวาคม 2559 กำแพงแสน  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
13  8 ธันวาคม 2559 รางพิกุล  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
14  13 ธันวาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  23 ธันวาคม 2559 วังน้ำเขียว  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
760
 
8 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 1 อำเภอ
10 เรื่อง
1 วิธี
760
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 ตลาดกระทุ่มแบน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 ท่าไม้  
การผลิตไม้ผลปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 สวนหลวง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 บางยาง  
การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 คลองมะเดื่อ  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองนกไข่  
การผลิตไม้ผลปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 ดอนไก่ดี  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 แคราย  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2559 ท่าเสา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกระทุ่มแบน
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2559 บ้านแพ้ว  
การส่งเสริมการเกษตรใรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวาสิฏฐ์ วรวงษ์  
1 - 30 ธันวาคม 2559 หลักสาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศจช.หลักสาม  นายวาสิฏฐ์ วรวงษ์  
1 - 30 ธันวาคม 2559 ยกกระบัตร  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศิล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
1 - 30 ธันวาคม 2559 โรงเข้  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศจช.โรงเข้  นางสาวพัชนิดา วงศ์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองสองห้อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
56
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศิล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
1 - 30 ธันวาคม 2559 หนองบัว  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศิล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
1 - 30 ธันวาคม 2559 หลักสอง  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศิล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
1 - 30 ธันวาคม 2559 เจ็ดริ้ว  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
1 - 30 ธันวาคม 2559 คลองตัน  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
50
ศดปช.ตำบล  นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
10  1 - 30 ธันวาคม 2559 อำแพง  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
  นางสาวเพ็ญนภา ตามวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2559 สวนส้ม  
แหล่งอาหารของชุมชน  
บรรยาย
30
     
12  1 - 30 ธันวาคม 2559 เกษตรพัฒนา  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
รวมอำเภอบ้านแพ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
596
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 2 อำเภอ
9 เรื่อง
1 วิธี
816
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2559 กระบี่น้อย  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะบ้านเขาตั้ง  
ประชุม
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายพจปชาย์ หนูเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
23 ธันวาคม 2559 ทับปริก  
อบรมเกษตรกรผู้ปลุกปาล์ม  
เสวนา
50
ศพก.อำเภอเมือง  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
30 ธันวาคม 2559 ไสไทย  
จัดอบรมการเรียนรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
35
บ้านนายประหยัด ถึงพร้อม  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
28 ธันวาคม 2559 อ่าวนาง  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
12
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
20 ธันวาคม 2559 หนองทะเล  
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
22 ธันวาคม 2559 คลองประสงค์  
ประชุมกลุ่มชาวนา  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายพจปชาย์ หนูเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
212
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 1 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
212
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2559 ถ้ำ  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
26 ธันวาคม 2559 กระโสม  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
23 ธันวาคม 2559 กะไหล  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา ศุภศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
16 ธันวาคม 2559 ท่าอยู่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2559 หล่อยูง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพากร เอี่ยวสิโป สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
15 ธันวาคม 2559 โคกกลอย  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพากร เอี่ยวสิโป สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
29 ธันวาคม 2559 คลองเคียน  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา ศุภศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2559 โคกเจริญ  
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2559 บางเหรียง  
ประชุมคณะกรรมการ ศพก  
ประชุม
10
ศพก     
รวมอำเภอทับปุด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 2 อำเภอ
4 เรื่อง
3 วิธี
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2559 กงหรา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์จิรา ยุ่งยั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
8 ธันวาคม 2559 ชะรัด  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
7 ธันวาคม 2559 ชะรัด  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 ธันวาคม 2559 คลองทรายขาว  
การจัดการสวนไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ