สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มิถุนายน 2558 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
15 มิถุนายน 2558 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 มิถุนายน 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
4 มิถุนายน 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
5 มิถุนายน 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
9 มิถุนายน 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 มิถุนายน 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
11 มิถุนายน 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12 มิถุนายน 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 มิถุนายน 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  17 มิถุนายน 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 12 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
การอบรมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 13 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 14 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การลดความเสี่ยงในการผลิต  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ย  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13 - 29 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ประชุม
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 13 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การดูแลรักษาพืชไร่  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
18 - 28 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การแปรรูปอาหาร  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การดูแล กำจัดวัชพืช ในพืชไร่,  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  18 - 30 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การดูแรรักษาพืชไร่  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  1 - 16 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาพปลอดภัย  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
14  19 - 31 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15  1 - 15 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  19 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การทำไร่นาสวนผสม  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  1 - 15 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  17 - 29 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
16 เรื่อง
 
2380
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
16 เรื่อง
2 วิธี
2380
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 มิถุนายน 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
5 มิถุนายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 มิถุนายน 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปี และการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษาและเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มิถุนายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะปลูกกล้าข้าวและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ปัว  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
2 - 5 มิถุนายน 2558 แงง  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 มิถุนายน 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สถาน  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุม     
25 มิถุนายน 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
62
หอประชุม     
15 - 16 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 12 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
355
ที่ทำการกลุ่ม     
19 - 29 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 18 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศาลาวัด     
10  10 มิถุนายน 2558 อวน  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 มิถุนายน 2558 ไชยวัฒนา  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
12  22 - 26 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 - 12 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 มิถุนายน 2558 ภูคา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
15  23 มิถุนายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
16  15 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  16 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  12 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย
70
หอประชุม     
19  26 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
70
หอประชุม     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
1537
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 - 12 มิถุนายน 2558 ปอน  
อบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน
50
อบต.     
8 มิถุนายน 2558 งอบ  
การดูแลและรักษาการติดผลของเงาะ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 มิถุนายน 2558 และ  
การปลุกกล้วยไข่  
บรรยาย
20
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
12 มิถุนายน 2558 และ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
โรงพยาบาล  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การปลูกข้าวต้นเดียว  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การใช้ปุ๋ยเกร็ดและฮอร์โมนพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
440
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มิถุนายน 2558 ภูฟ้า  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 มิถุนายน 2558 ดงพญา  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
เทคนิคการเลือกและการล้างสารพิษตกค้างของพืชผัก  
บรรยาย
30
อบต.  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ตลาดบ้านใหม่  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 มิถุนายน 2558 ชนแดน  
ประชุมหารือการจัดตั้งกลุ่มปาล์น้ำมัน ตำบลชนแดน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
9 มิถุนายน 2558 ยอด  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 มิถุนายน 2558 ยอด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
170
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 5 อำเภอ
31 เรื่อง
5 วิธี
2492
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 มิถุนายน 2558 ป่าเลา  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 มิถุนายน 2558 ห้วยใหญ่  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ทุ่งสมอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 มิถุนายน 2558 แคมป์สน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
18 มิถุนายน 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 มิถุนายน 2558 สะเดาะพง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
22 มิถุนายน 2558 เข็กน้อย  
การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
30
อบต.  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
520
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
26 มิถุนายน 2558 กระตีบ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งลูกนก  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12 มิถุนายน 2558 ห้วยขวาง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 สระสี่มุม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งบัว  
การป้องกันโรคราในกระเพรา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 ดอนข่อย  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
9 มิถุนายน 2558 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
10  24 มิถุนายน 2558 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  18 มิถุนายน 2558 ห้วยม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  12 มิถุนายน 2558 กำแพงแสน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
13  11 มิถุนายน 2558 รางพิกุล  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  17 มิถุนายน 2558 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  25 มิถุนายน 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ท่ากระชับ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
25 มิถุนายน 2558 ขุนแก้ว  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
29 มิถุนายน 2558 ท่าพระยา  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 มิถุนายน 2558 บางระกำ  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
5 มิถุนายน 2558 โคกพระเจดีย์  
การป้องกันกำจัดแมลงวันทอง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
4 มิถุนายน 2558 ศรีษะทอง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10 มิถุนายน 2558 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 มิถุนายน 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
19 มิถุนายน 2558 สัมปทวน  
การใช้ไส้เดือนฝอยในแปลงผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  22 มิถุนายน 2558 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  18 มิถุนายน 2558 ดอนแฝก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 มิถุนายน 2558 ห้วยพลู  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  25 มิถุนายน 2558 วัดละมุด  
การดูแลรักษาระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  2 มิถุนายน 2558 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลพ่อปู่ทองสุข  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  3 มิถุนายน 2558 บางแก้วฟ้า  
แนวทางการลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16  25 มิถุนายน 2558 ลานตากฟ้า  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  11 มิถุนายน 2558 ไทยาวาส  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
12 เรื่อง
 
740
 
9 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 2 อำเภอ
19 เรื่อง
1 วิธี
1350
 
14 คน
5 หน่วยงาน