สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ทรายมูล  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
5 สิงหาคม 2557 ดู่ลาด  
ส่งเสริมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
14 สิงหาคม 2557 ดงมะไฟ  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
15 สิงหาคม 2557 นาเวียง  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
13 สิงหาคม 2557 ไผ่  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 สิงหาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
4 - 8 สิงหาคม 2557 ไผ่เขียว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 บ่อยาง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
105
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557/58  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
21 - 30 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11  21 - 30 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
12  10 - 20 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
13  25 - 31 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
14  20 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
15  21 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
16  11 - 20 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
17  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
18  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
19  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
20  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
1410
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การลดความเสี่ยงในการปลูกข้าวโพดในภาวะฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
19 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 3 อำเภอ
12 เรื่อง
4 วิธี
1655
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
130
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 ชนแดน  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
6 สิงหาคม 2557 ดงขุย  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
13 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 พุทธบาท  
การดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ลาดแค  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
19 สิงหาคม 2557 บ้านกล้วย  
วิธีการดูแลรักษาโรคพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
7 สิงหาคม 2557 ซับพุทรา  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวและดูแลรักษากำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ตะกุดไร  
การลดต้นทุนการผลิต และวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 ศาลาลาย  
การบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
รวมอำเภอชนแดน
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
620
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
11 เรื่อง
2 วิธี
750
 
7 คน
2 หน่วยงาน