สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก หม่อนไหม กลุ่มย่อย หม่อนไหม กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 - 18 ธันวาคม 2557 บางเมือง  
การห่อผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 - 4 ธันวาคม 2557 แพรกษา  
การห่อผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
29 - 30 ธันวาคม 2557 บางปู  
การห่อผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2557 บางพลีใหญ่  
การป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
15 ธันวาคม 2557 บางแก้ว  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 ธันวาคม 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 ธันวาคม 2557 บางโฉลง  
การป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
15 ธันวาคม 2557 ราชาเทวะ  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
15 ธันวาคม 2557 หนองปรือ  
การป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
30 ธันวาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
29 ธันวาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23 ธันวาคม 2557 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 ธันวาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 ธันวาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
4 ธันวาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 ธันวาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18 ธันวาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23 ธันวาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  24 ธันวาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  12 ธันวาคม 2557 บางกอบัว  
การเฝ้าระวังศัตรูมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
139
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 นาเกลือ  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
26 ธันวาคม 2557 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
26 ธันวาคม 2557 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกผักบุ้งจึน  
ฝึกปฏิบัติ
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
17 ธันวาคม 2557 ในคลองบางปลากด  
การปลูกผักบุ้งจีน  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
74
 
3 คน
3 หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2557 บางเสาธง  
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
8 ธันวาคม 2557 บางเสาธง  
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
9 ธันวาคม 2557 ศีรษะจรเข้น้อย  
ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
18 ธันวาคม 2557 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
65
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ
15 เรื่อง
4 วิธี
558
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 19 ธันวาคม 2557 ปากกราน  
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 - 4 ธันวาคม 2557 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 ธันวาคม 2557 ภูเขาทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้งปี 2557/58  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
4 ธันวาคม 2557 สำเภาล่ม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58  
ประชุม
19
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 ธันวาคม 2557 สวนพริก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
23 - 24 ธันวาคม 2557 คลองตะเคียน  
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
25 - 26 ธันวาคม 2557 คลองตะเคียน  
แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนข้าวนาปรัง  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
1 ธันวาคม 2557 วัดตูม  
การปลูกพืชฤดูแล้งปี 2557/58  
บรรยาย
13
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
23 ธันวาคม 2557 หันตรา  
การปลูกถั่วฟักยาว  
ฝึกปฏิบัติ
5
บ้านเกษตรกร  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  17 ธันวาคม 2557 หันตรา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  2 ธันวาคม 2557 ลุมพลี  
ประชุมชี้แจงภัยธรรมชาติ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  11 ธันวาคม 2557 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
13  9 ธันวาคม 2557 บ้านเกาะ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  16 ธันวาคม 2557 บ้านเกาะ  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  9 ธันวาคม 2557 คลองสวนพลู  
ประชุมชี้แจงภัยธรรมชาติ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  3 ธันวาคม 2557 เกาะเรียน  
ประชุมชี้แจงภัยธรรมชาติ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17  4 ธันวาคม 2557 บ้านป้อม  
ประชุมชี้แจงภัยธรรมชาติ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
18  4 ธันวาคม 2557 บ้านรุน  
ประชุมชี้แจงภัยธรรมชาติ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
11 เรื่อง
 
324
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 9 ธันวาคม 2557 ท่าเรือ  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 11 ธันวาคม 2557 จำปา  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 24 ธันวาคม 2557 ท่าหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
19 - 24 ธันวาคม 2557 บ้านร่อม  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 26 ธันวาคม 2557 ศาลาลอย  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 18 ธันวาคม 2557 วังแดง  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 24 ธันวาคม 2557 โพธิ์เอน  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
4 - 12 ธันวาคม 2557 ปากท่า  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 12 ธันวาคม 2557 หนองขนาก  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  11 - 17 ธันวาคม 2557 ท่าเจ้าสนุก  
ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
355
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2557 นครหลวง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
23 ธันวาคม 2557 ท่าช้าง  
การปลูกกล้วย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
19 ธันวาคม 2557 บ่อโพง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศ.เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
19 ธันวาคม 2557 บ้านชุ้ง  
การผลิตและวิธีใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
22 ธันวาคม 2557 ปากจั่น  
มาตรการเสริมทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง (การผลิตถั่วงอก)  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 ธันวาคม 2557 บางระกำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
9 ธันวาคม 2557 บางพระครู  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 ธันวาคม 2557 แม่ลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
25 ธันวาคม 2557 หนองปลิง  
การผลิตและวิธีใช้ฮอร์โมนไข่  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  22 ธันวาคม 2557 คลองสะแก  
การผลิตถั่วงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  12 ธันวาคม 2557 สามไถ  
การผลิตและวิธีใช้ฮอร์โมนไข่  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  9 ธันวาคม 2557 พระนอน  
การปลูกกล้วย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
385
 
5 คน
2 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 หน้าไม้  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16 ธันวาคม 2557 บางยี่โท  
การเพาะถั่วงอกในกระถาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16 ธันวาคม 2557 แคตก  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 ธันวาคม 2557 ช่างเหล็ก  
การเพาะถั่วงอกในกระถาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
4 ธันวาคม 2557 ไผ่พระ  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19 ธันวาคม 2557 กกแก้วบูรพา  
การเพาะถั่วงอกในกระถาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11 ธันวาคม 2557 ไม้ตรา  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 ธันวาคม 2557 บ้านเกาะ  
การเพาะถั่วงอกในกระถาง  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 ธันวาคม 2557 ราชคราม  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  11 ธันวาคม 2557 ช้างใหญ่  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  18 ธันวาคม 2557 โพแตง  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  12 ธันวาคม 2557 เชียงรากน้อย  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  9 ธันวาคม 2557 โคกช้าง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
435
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2557 บางบาล  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
18 ธันวาคม 2557 วัดยม  
การปลูกข้าวล้มตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
11 ธันวาคม 2557 ไทรน้อย  
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12 ธันวาคม 2557 สะพานไทย  
การปลูกข้าวล้มตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
3 ธันวาคม 2557 มหาพราหมณ์  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
108
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
20 ธันวาคม 2557 กบเจา  
การปลูกข้าวล้มตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
4 ธันวาคม 2557 บ้านคลัง  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
17 ธันวาคม 2557 พระขาว  
การปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
19 ธันวาคม 2557 น้ำเต้า  
การปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  18 ธันวาคม 2557 ทางช้าง  
การปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  23 ธันวาคม 2557 วัดตะกู  
การเตรียมดินปลูกพืช  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  2 ธันวาคม 2557 บางหลวง  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  30 ธันวาคม 2557 บางหลวงโดด  
การเตรียมดินปลูกพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  9 ธันวาคม 2557 บางหัก  
การเตรียมดินปลูกพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 ธันวาคม 2557 บางชะนี  
การเตรียมดินปลูกพืช  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  4 ธันวาคม 2557 บ้านกุ่ม  
การปลูกข้าวล้มตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
935
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านเลน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 เชียงรากน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านโพ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านกรด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บางกระสั้น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 ธันวาคม 2557 คลองจิก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านหว้า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 วัดยม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บางประแดง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 ธันวาคม 2557 สามเรือน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 ธันวาคม 2557 เกาะเกิด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านพลับ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านแป้ง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 ธันวาคม 2557 คุ้งลาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 ธันวาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านสร้าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 30 ธันวาคม 2557 ตลาดเกรียบ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 ธันวาคม 2557 ขนอนหลวง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 บางปะหัน  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
9 ธันวาคม 2557 ขยาย  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
2 ธันวาคม 2557 บางเดื่อ  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ธันวาคม 2557 เสาธง  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
9 ธันวาคม 2557 ทางกลาง  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ธันวาคม 2557 บางเพลิง  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 ธันวาคม 2557 หันสัง  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ธันวาคม 2557 บางนางร้า  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 ธันวาคม 2557 ตานิม  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  9 ธันวาคม 2557 ทับน้ำ  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  2 ธันวาคม 2557 บ้านม้า  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  2 ธันวาคม 2557 ขวัญเมือง  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  16 ธันวาคม 2557 บ้านลี่  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  2 ธันวาคม 2557 โพธิ์สามต้น  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  16 ธันวาคม 2557 พุทเลา  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  2 ธันวาคม 2557 ตาลเอน  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  9 ธันวาคม 2557 บ้านขล้อ  
การทำสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
736
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 26 ธันวาคม 2557 ผักไห่  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 อมฤต  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 บ้านแค  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 ลาดน้ำเค็ม  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 ตาลาน  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 ท่าดินแดง  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 ดอนลาน  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 นาคู  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 ธันวาคม 2557 กุฎี  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 26 ธันวาคม 2557 ลำตะเคียน  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 26 ธันวาคม 2557 โคกช้าง  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 26 ธันวาคม 2557 จักราช  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 26 ธันวาคม 2557 หนองน้ำใหญ่  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 26 ธันวาคม 2557 ลาดชิด  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 26 ธันวาคม 2557 หน้าโคก  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 26 ธันวาคม 2557 บ้านใหญ่  
ให้คำแนะนำปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 อำเภอ
30 เรื่อง
6 วิธี
4540
 
34 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 ธันวาคม 2557 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ธันวาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 ธันวาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 ธันวาคม 2557 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 ธันวาคม 2557 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 ธันวาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 ธันวาคม 2557 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ธันวาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 ธันวาคม 2557 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  4 ธันวาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  9 ธันวาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  21 - 30 ธันวาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
469
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
469
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2557 บ้านกล้วย  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
23
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
9 ธันวาคม 2557 ท่าชัย  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
4 ธันวาคม 2557 ชัยนาท  
ชี้แจงถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
14
ทุกหมู่บ้าน  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11 ธันวาคม 2557 เขาท่าพระ  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
ประชุม
23
ศาลาSML  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
4 ธันวาคม 2557 หาดท่าเสา  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
34
ศาลาเอนกประสงค์  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
8 ธันวาคม 2557 ธรรมามูล  
ชี้แจงถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
4 ธันวาคม 2557 เสือโฮก  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจมาศ นิรันดรไชย  
4 ธันวาคม 2557 นางลือ  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
ประชุม
23
ศาลาวัด  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
รวมอำเภอเมืองชัยนาท
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
207
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 เนินขาม  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 กะบกเตี้ย  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สุขเดือนห้า  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเนินขาม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
357
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 หนองรี  
การผลิตข้าวหอมมะลิ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2557 หนองข้างคอก  
เยี่ยมเยียนกลุ่มปลูกฝรั่ง  
บรรยาย
5
บ้านเกษตรกร     
24 ธันวาคม 2557 หนองข้างคอก  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
อบต.     
3 ธันวาคม 2557 หนองข้างคอก  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันฯ  
ประชุม
6
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ธันวาคม 2557 หนองข้างคอก  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
20
ที่ทำการกลุ่ม     
27 ธันวาคม 2557 ดอนหัวฬ่อ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.     
4 ธันวาคม 2557 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านตำบลดอนหัวฬ่อ  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน     
7 ธันวาคม 2557 ดอนหัวฬ่อ  
ติดตามกลุ่มทำนาตำบลดอนหัาฬ่อ  
บรรยาย/ดูงาน
5
ที่ทำการกลุ่ม     
13 ธันวาคม 2557 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มทำขนมไทย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ที่ทำการกลุ่ม     
10  28 ธันวาคม 2557 หนองไม้แดง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.     
11  18 ธันวาคม 2557 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มทำเห็ด  
บรรยาย/ดูงาน
1
แปลงเกษตรกร     
12  11 ธันวาคม 2557 หนองไม้แดง  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองไม้แดง  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
13  5 ธันวาคม 2557 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชิพ  
บรรยาย/ดูงาน
5
ที่ทำการกลุ่ม     
14  18 ธันวาคม 2557 บ้านปึก  
การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  26 ธันวาคม 2557 เสม็ด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
18
ที่ทำการกลุ่ม     
16  12 ธันวาคม 2557 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชิพ  
บรรยาย/ดูงาน
5
ที่ทำการกลุ่ม     
17  6 ธันวาคม 2557 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มผ้าบาติก  
บรรยาย/ดูงาน
20
ที่ทำการกลุ่ม     
18  20 ธันวาคม 2557 เสม็ด  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
2
แปลงเกษตรกร     
19  11 ธันวาคม 2557 อ่างศิลา  
การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  17 ธันวาคม 2557 สำนักบก  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  11 ธันวาคม 2557 สำนักบก  
ติดตามเกษตรกรทำนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอเมืองชลบุรี
8  ตำบล
16 เรื่อง
 
252
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีธรรมชาติ  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
25 ธันวาคม 2557 เกาะจันทร์  
การยายพันธุ์พืช (ไม้ผล)  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
4 ธันวาคม 2557 เกาะจันทร์  
การปลูกยางพาราคุณภาพ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
16 ธันวาคม 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
25 ธันวาคม 2557 ท่าบุญมี  
การยายพันธุ์พืช (ไม้ผล)  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
16 ธันวาคม 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
4 ธันวาคม 2557 ท่าบุญมี  
การปลูกยางพาราคุณภาพ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
18 ธันวาคม 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีธรรมชาติ  
บรรยาย
23
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอเกาะจันทร์
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
184
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 2 อำเภอ
20 เรื่อง
6 วิธี
436
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 บ้านเหลื่อม  
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  
บรรยาย
560
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
9 ธันวาคม 2557 โคกกระเบื้อง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2557 โคกกระเบื้อง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
760
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 - 19 ธันวาคม 2557 โนนไทย  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 12 ธันวาคม 2557 ด่านจาก  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 5 ธันวาคม 2557 กำปัง  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 19 ธันวาคม 2557 สำโรง  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 19 ธันวาคม 2557 ค้างพลู  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 26 ธันวาคม 2557 บ้านวัง  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 19 ธันวาคม 2557 บัลลังก์  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 19 ธันวาคม 2557 สายออ  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 19 ธันวาคม 2557 ถนนโพธิ์  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  22 - 26 ธันวาคม 2557 มะค่า  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
1860
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2557 โซง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียรพร พรมตู้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
3 ธันวาคม 2557 ยาง  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
18 - 20 ธันวาคม 2557 โดมประดิษฐ์  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
9 ธันวาคม 2557 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
8 ธันวาคม 2557 สีวิเชียร  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
12 ธันวาคม 2557 ยางใหญ่  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
16 ธันวาคม 2557 เก่าขาม  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
530
 
5 คน
4 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ข้าวปุ้น  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 โนนสวาง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
8 - 19 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมไถกลบตอซังจากปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 กาบิน  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 ธันวาคม 2557 หนองทันน้ำ  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
750
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 กุดชมภู  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ดอนจิก  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ทรายมูล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 นาโพธิ์  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 ธันวาคม 2557 โนนกลาง  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 โพธิ์ศรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ระเว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ไร่ใต้  
การปลบิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  9 ธันวาคม 2557 หนองบัวฮี  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
11  9 ธันวาคม 2557 อ่างศิลา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  9 ธันวาคม 2557 โนนกาหลง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 ธันวาคม 2557 บ้านแขม  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
10 คน
4 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
8 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
17 ธันวาคม 2557 สำโรง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
18 ธันวาคม 2557 สำโรง  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
1 ธันวาคม 2557 สองคอน  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
9 ธันวาคม 2557 สองคอน  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
2 ธันวาคม 2557 สารภี  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
10  3 ธันวาคม 2557 สารภี  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
11  4 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12  3 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2557 สำโรง  
วัดผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2557 บอน  
แปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอสำโรง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2557 ดอนมดแดง  
ส่งเสริมการไถ่กลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 ธันวาคม 2557 เหล่าแดง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราชฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12 ธันวาคม 2557 ท่าเมือง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
11 ธันวาคม 2557 คำไฮใหญ่  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 6 อำเภอ
18 เรื่อง
2 วิธี
2210
 
27 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 12 ธันวาคม 2557 ผักปัง  
ทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 30 ธันวาคม 2557 กวางโจน  
โครงการมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
1459
อบต.  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11 ธันวาคม 2557 หนองคอนไทย  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
บรรยาย
50
ไร่นาเกษตรกร  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
16 ธันวาคม 2557 หนองคอนไทย  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
บรรยาย
50
ไร่นาเกษตรกร  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 9 ธันวาคม 2557 กุดยม  
โครงการมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
300
อบต.  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านเพชร  
การเพาะเห็ดฟาง  
สาธิต
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 12 ธันวาคม 2557 โอโล  
โครงการมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
ประชุม
180
อบต.  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 ธันวาคม 2557 บ้านดอน  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
2389
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
3 วิธี
2389
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2557 ช่างเคิ่ง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 สง่าบ้าน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 ธันวาคม 2557 ป่าลาน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอแม่แตง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 - 19 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 2 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
22 - 30 ธันวาคม 2557 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
300
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 19 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
90
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
162
ศาลากลางบ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
217
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  8 - 15 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  8 - 15 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
12  16 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
557
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
13  22 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
181
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
14  16 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
451
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17  16 - 19 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
220
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18  8 - 15 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
ดูแลการัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
19  16 - 30 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
250
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20  22 - 30 ธันวาคม 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
240
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
27158
 
8 คน
2 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 สันทรายหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 
2 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ถูกต้อง  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพึง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช   ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรดูแลรักษาสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
11  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
12  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
13  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
14  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
17  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
18  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
23  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
24  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 12 ธันวาคม 2557 ออนเหนือ  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ธันวาคม 2557 ออนกลาง  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 9 ธันวาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2557  
บรรยาย
25
แปลงสาธิตการเกษตร 5 ไร่     
1 - 12 ธันวาคม 2557 ห้วยแก้ว  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558  
ประชุม
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 12 ธันวาคม 2557 แม่ทา  
ติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และแนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 ธันวาคม 2557 ทาเหนือ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
595
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 7 อำเภอ
23 เรื่อง
7 วิธี
28963
 
12 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 พระบาท  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 ชมพู  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 กล้วยแพะ  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 ปงแสนทอง  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 บ้านแลง  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านเสด็จ  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 พิชัย  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ทุ่งฝาย  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2557 บ้านเอื้อม  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านเป้า  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านค่า  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ธันวาคม 2557 บ่อแฮ้ว  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 30 ธันวาคม 2557 ต้นธงชัย  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 ธันวาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ธันวาคม 2557 บุญนาคพัฒนา  
การเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
2 เรื่อง
 
2150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านดง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านดง  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธฺุ์  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 นาสัก  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 นาสัก  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 จางเหนือ  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 จางเหนือ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 แม่เมาะ  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธฺุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 แม่เมาะ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 ธันวาคม 2557 สบป้าด  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
10  1 - 30 ธันวาคม 2557 สบป้าด  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
770
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งงาม  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเรียนรู้  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
12 ธันวาคม 2557 เสริมขวา  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
4 - 28 ธันวาคม 2557 เสริมซ้าย  
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
11 ธันวาคม 2557 เสริมกลาง  
การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายประสาน พิอุทัย สนง.เกษตรอ.เมืองพะเยา 
รวมอำเภอเสริมงาม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2557 หลวงเหนือ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2557 หลวงใต้  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 บ้านโป่ง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2557 บ้านร้อง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2557 ปงเตา  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2557 นาแก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ธันวาคม 2557 บ้านอ้อน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ธันวาคม 2557 บ้านแหง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ธันวาคม 2557 บ้านหวด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  26 ธันวาคม 2557 แม่ตีบ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภองาว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งฮั้ว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำลอง เดชอูป สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 28 ธันวาคม 2557 วังเหนือ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย หล่อวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 20 ธันวาคม 2557 วังใต้  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกราบทอง พุ่มอยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 25 ธันวาคม 2557 ร่องเคาะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเซ็น ศศิวิมลฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 20 ธันวาคม 2557 วังทอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชราภรณ์ คชวงษ์ สำนักงานเกษตรอเภอดอกคำใต้ 
1 - 20 ธันวาคม 2557 วังซ้าย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกราบทอง พุ่มอยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 30 ธันวาคม 2557 วังแก้ว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำลอง เดชอูป สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังทรายคำ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย หล่อวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
รวมอำเภอวังเหนือ
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 26 ธันวาคม 2557 แม่พริก  
ทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 ธันวาคม 2557 ผาปัง  
การปลูกถั่วลิสง  
สาธิต
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 ธันวาคม 2557 แม่ปุ  
การปลูกถั่วเหลือง  
สาธิต
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 ธันวาคม 2557 พระบาทวังตวง  
การปลูกถั่วเหลือง  
สาธิต
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ห้างฉัตร  
ติดตามและตรวจสอบแปลงนา  
เสวนา
300
แปลงนา     
1 ธันวาคม 2557 หนองหล่ม  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
300
แปลงนา     
1 - 30 ธันวาคม 2557 เมืองยาว  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
300
แปลงนา     
1 - 30 ธันวาคม 2557 ปงยางคก  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
300
แปลงนา     
1 - 30 ธันวาคม 2557 เวียงตาล  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
300
แปลงนา     
1 - 30 ธันวาคม 2557 แม่สัน  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
300
แปลงนา     
1 - 30 ธันวาคม 2557 วอแก้ว  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
300
แปลงนา     
รวมอำเภอห้างฉัตร
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
2100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 7 อำเภอ
16 เรื่อง
5 วิธี
6190
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2557 วังแดง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
11 ธันวาคม 2557 วังแดง  
การอบรมอาสามัครเกษตร  
ประชุม
12
สำนักงานเกษตรอำเภอ  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
24 ธันวาคม 2557 บ้านแก่ง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
4 ธันวาคม 2557 บ้านแก่ง  
การปลูกพืชอายุสั้น  
ประชุม
30
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง  นายมานพ อินทร์เทศ
30 ธันวาคม 2557 หาดสองแคว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
30
โรงเรียนบ้านบึงพาด  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
23 ธันวาคม 2557 หาดสองแคว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
16 ธันวาคม 2557 น้ำอ่าง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
25 ธันวาคม 2557 น้ำอ่าง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
23 ธันวาคม 2557 ข่อยสูง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10  1 ธันวาคม 2557 ข่อยสูง  
การลดต้นทุนการผลิต (เกษตรปลอดสารพิษ)  
บรรยาย
20
กุลุ่มวิสาหกิจ  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
237
 
5 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 ฟากท่า  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
17 ธันวาคม 2557 สองคอน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 ธันวาคม 2557 บ้านเสี้ยว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 ธันวาคม 2557 สองห้อง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
357
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2557 ห้วยอ้อ  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภาพร ต่อสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 ธันวาคม 2557 บ้านปิน  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
22 ธันวาคม 2557 ต้าผามอก  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แดงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 
23 ธันวาคม 2557 เวียงต้า  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
25 ธันวาคม 2557 ปากกาง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดลยา หลวงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ 
30 ธันวาคม 2557 หัวทุ่ง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลยา พรหมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 ธันวาคม 2557 ทุ่งแล้ง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
30 ธันวาคม 2557 บ่อเหล็กลอง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 ธันวาคม 2557 แม่ปาน  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
รวมอำเภอลอง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 นาน้อย  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 เชียงของ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 ศรีษะเกษ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สถาน  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สันทะ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 บัวใหญ่  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2557 น้ำตก  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 - 26 ธันวาคม 2557 แงง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 ธันวาคม 2557 แงง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 ธันวาคม 2557 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 - 31 ธันวาคม 2557 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปัว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 งอบ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกร  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
5 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษฟาง  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2557 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษาพืช (พริก)  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
9 ธันวาคม 2557 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
11 - 31 ธันวาคม 2557 พงษ์  
ติดตามการช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
8 ธันวาคม 2557 พงษ์  
การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
17 - 23 ธันวาคม 2557 พงษ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยางพารา ปี 2557/58  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
600
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
1860
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2557 บ่อเกลือเหนือ  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 ธันวาคม 2557 บ่อเกลือใต้  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
11 ธันวาคม 2557 ภูฟ้า  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 ธันวาคม 2557 ดงพญา  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 - 16 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 23 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 9 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 2 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 - 29 ธันวาคม 2557 ชนแดน  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ธันวาคม 2557 ชนแดน  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 9 ธันวาคม 2557 ชนแดน  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 2 ธันวาคม 2557 ชนแดน  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  3 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  11 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  24 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 6 อำเภอ
13 เรื่อง
7 วิธี
3160
 
9 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 ขุนยวม  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
12 ธันวาคม 2557 แม่เงา  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
11 ธันวาคม 2557 เมืองปอน  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
15 ธันวาคม 2557 แม่ยวมน้อย  
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
18 ธันวาคม 2557 แม่กิ๊  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
1 ธันวาคม 2557 แม่อูคอ  
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
92
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
92
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 ธันวาคม 2557 ป่าเลา  
การใช้สารอินทรีย์ในการล้มตอซังข้าว  
เสวนา
30
แ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ป่าเลา  
การใช้สารอินทรีย์การล้มตอซังข้าว  
เสวนา
35
แปลงเรียนรู้  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
30 ธันวาคม 2557 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 ธันวาคม 2557 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ร.ร.ชุมชนน้ำร้อน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  9 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดทุ่งหินปูน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  12 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  19 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
420
 
4 คน
2 หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2557 วัดป่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ธันวาคม 2557 ตาลเดี่ยว  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 ธันวาคม 2557 ฝายนาแซง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 ธันวาคม 2557 หนองสว่าง  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12 ธันวาคม 2557 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 ธันวาคม 2557 สักหลง  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 ธันวาคม 2557 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอกสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 ธันวาคม 2557 บ้านโสก  
การผลืตผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
3 ธันวาคม 2557 บ้านติ้ว  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  17 ธันวาคม 2557 ห้วยไร่  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  24 ธันวาคม 2557 น้ำก้อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  9 ธันวาคม 2557 ปากช่อง  
การป้องกันและศัตรูพืช  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  17 ธันวาคม 2557 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  30 ธันวาคม 2557 หนองไขว่  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  26 ธันวาคม 2557 ลานบ่า  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  12 ธันวาคม 2557 บุ่งคล้า  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  30 ธันวาคม 2557 บุ่งน้ำเต้า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  11 ธันวาคม 2557 บ้านกลาง  
การจัดการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  25 ธันวาคม 2557 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  11 ธันวาคม 2557 บ้านไร่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  26 ธันวาคม 2557 ปากดุก  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  19 ธันวาคม 2557 บ้านหวาย  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
910
 
11 คน
1 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การตรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  9 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  23 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  9 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2557 ศรีเทพ  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 ธันวาคม 2557 ศรีเทพ  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
18 ธันวาคม 2557 สระกรวด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11 ธันวาคม 2557 สระกรวด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 ธันวาคม 2557 คลองกระจัง  
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
1 ธันวาคม 2557 คลองกระจัง  
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 ธันวาคม 2557 นาสนุ่น  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 ธันวาคม 2557 โคกสะอาด  
ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี57/58  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 ธันวาคม 2557 โคกสะอาด  
ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี57/58  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  17 ธันวาคม 2557 ประดู่งาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตพื้ชไร่  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
410
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2557 น้ำหนาว  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 ธันวาคม 2557 หลักด่าน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
9 ธันวาคม 2557 วังกวาง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
9 ธันวาคม 2557 โคกมน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
17 ธันวาคม 2557 แคมป์สน  
อบรมการใช้สารอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 ธันวาคม 2557 เขาค้อ  
การดูแลสตรอเบอรีช่วงแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
30 ธันวาคม 2557 ริมสีม่วง  
อบรมการใช้สารอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ธันวาคม 2557 สะเดาะพง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 ธันวาคม 2557 หนองแม่นา  
การดูแลเสาวรส  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24 ธันวาคม 2557 เข็กน้อย  
การแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
290
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อำเภอ
38 เรื่อง
3 วิธี
2790
 
32 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเต้าเจี้ยว  
บรรยาย
7
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนางกวัก  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย/ไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการสัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการกำจัดแมลงหล่า  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
9 ธันวาคม 2557 บ้านกร่าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12 ธันวาคม 2557 มดแดง  
การผลิตพืชให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
26 ธันวาคม 2557 มดแดง  
การผลิตตะกร้าด้วยเชือกฟาง  
บรรยาย
23
48/2   นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
11 ธันวาคม 2557 บางงาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาการเปรียญวัดหนองเพียร  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
บ้านนางสาวปิ่น กรุดเพ็ชร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การทำสบู่เหลวสมุนไพร  
ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
10  9 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
แปรรูปน้ำพริกแกง  
ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
11  11 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12  25 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การแปรรูปน้ำพริกแกง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13  18 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14  11 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
รับรอง GAP  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15  4 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16  12 ธันวาคม 2557 วังหว้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลา SML  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17  9 ธันวาคม 2557 วังน้ำซับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศาลา SML  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18  12 ธันวาคม 2557 วังน้ำซับ  
การปลูกผัก  
ประชุม
17
โรงเรียนวัดปลายนา  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19  4 ธันวาคม 2557 วังยาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังยาง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20  9 ธันวาคม 2557 วังยาง  
การออกแบบฉลากสินค้า  
บรรยาย
25
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
รวมอำเภอศรีประจันต์
9  ตำบล
18 เรื่อง
 
417
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
417
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 - 16 ธันวาคม 2557 บ้านบ่อ  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
บรรยาย
10
อบต.     
17 ธันวาคม 2557 บางโทรัด  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2557 กาหลง  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ธันวาคม 2557 นาโคก  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 ธันวาคม 2557 ท่าจีน  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2557 นาดี  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
7
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 ธันวาคม 2557 ท่าทราย  
การแปรรูปการเกษตร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2557 คอกกระบือ  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
12
อบต.     
24 ธันวาคม 2557 บางน้ำจืด  
การลดการใช้น้ำ  
เสวนา
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  17 ธันวาคม 2557 พันท้ายนรสิงห์  
การแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มรายได้  
เสวนา
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 ธันวาคม 2557 โคกขาม  
การแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มรายได้  
เสวนา
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 ธันวาคม 2557 บ้านเกาะ  
การผลิตสินค้าปลอดภัยในไม้ผล  
เสวนา
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  23 ธันวาคม 2557 บางกระเจ้า  
การผลิตสินค้าปลอดภัยในไม้ผล  
เสวนา
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  12 ธันวาคม 2557 บางหญ้าแพรก  
การแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเพิ่มรายได้  
เสวนา
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  18 ธันวาคม 2557 ชัยมงคล  
การแปรรูปน้ำพริกจากสัตว์ทะเล  
เสวนา
9
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
159
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
159
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2557 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
55
อุทยาน ร.2     
22 ธันวาคม 2557 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 ท่าคา  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านนายจรูญ เจือไทย     
24 ธันวาคม 2557 วัดประดู่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศาลาการเปรียญวัดประดู่     
18 ธันวาคม 2557 เหมืองใหม่  
การตัดแต่งกิ่งส้มโอ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2557 บางช้าง  
การตลาดส้มโอ  
บรรยาย
50
บ้านนายชลอ มีคง     
18 ธันวาคม 2557 แควอ้อม  
การตัดแต่งกิ่งส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2557 ปลายโพงพาง  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2557 บางแค  
GAP มะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  26 ธันวาคม 2557 ยี่สาร  
การบำรุงสัตว์น้ำ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 ธันวาคม 2557 บางนางลี่  
การดูแลลิ้นจี่, การตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
590
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
590
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2557 เหนือคลอง  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
25 ธันวาคม 2557 เกาะศรีบอยา  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
24 ธันวาคม 2557 คลองขนาน  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
29 ธันวาคม 2557 คลองเขม้า  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
26 ธันวาคม 2557 โคกยาง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
23 ธันวาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การเพิ่มผลผลิตยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
23 ธันวาคม 2557 ปกาสัย  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
24 ธันวาคม 2557 ห้วยยูง  
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
260
 
5 คน
1 หน่วยงาน