สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2557 โซง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียรพร พรมตู้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
3 ธันวาคม 2557 ยาง  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
18 - 20 ธันวาคม 2557 โดมประดิษฐ์  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
9 ธันวาคม 2557 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
8 ธันวาคม 2557 สีวิเชียร  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
12 ธันวาคม 2557 ยางใหญ่  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
16 ธันวาคม 2557 เก่าขาม  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
530
 
5 คน
4 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ข้าวปุ้น  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 โนนสวาง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
8 - 19 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมไถกลบตอซังจากปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 กาบิน  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 ธันวาคม 2557 หนองทันน้ำ  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
750
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 กุดชมภู  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ดอนจิก  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ทรายมูล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 นาโพธิ์  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 ธันวาคม 2557 โนนกลาง  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 โพธิ์ศรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ระเว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ไร่ใต้  
การปลบิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  9 ธันวาคม 2557 หนองบัวฮี  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
11  9 ธันวาคม 2557 อ่างศิลา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  9 ธันวาคม 2557 โนนกาหลง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 ธันวาคม 2557 บ้านแขม  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
10 คน
4 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
8 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
17 ธันวาคม 2557 สำโรง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
18 ธันวาคม 2557 สำโรง  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
9 ธันวาคม 2557 สองคอน  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
1 ธันวาคม 2557 สองคอน  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
2 ธันวาคม 2557 สารภี  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
10  3 ธันวาคม 2557 สารภี  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
11  4 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12  3 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2557 สำโรง  
วัดผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2557 บอน  
แปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอสำโรง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2557 ดอนมดแดง  
ส่งเสริมการไถ่กลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 ธันวาคม 2557 เหล่าแดง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราชฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12 ธันวาคม 2557 ท่าเมือง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
11 ธันวาคม 2557 คำไฮใหญ่  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 6 อำเภอ
18 เรื่อง
2 วิธี
2210
 
27 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2557 ช่างเคิ่ง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 สง่าบ้าน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 ธันวาคม 2557 ป่าลาน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอแม่แตง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 - 19 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 2 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
22 - 30 ธันวาคม 2557 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
300
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 19 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
90
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
162
ศาลากลางบ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
217
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  8 - 15 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  8 - 15 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
12  16 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
557
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
13  22 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
181
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
14  16 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
451
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17  16 - 19 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
220
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18  8 - 15 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
ดูแลการัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
19  16 - 30 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
250
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20  22 - 30 ธันวาคม 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
240
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
27158
 
8 คน
2 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 สันทรายหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 
2 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ถูกต้อง  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพึง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช   ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรดูแลรักษาสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
10  1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
13  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
15  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
16  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
18  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
20  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
21  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
22  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
24  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 12 ธันวาคม 2557 ออนเหนือ  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ธันวาคม 2557 ออนกลาง  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 9 ธันวาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2557  
บรรยาย
25
แปลงสาธิตการเกษตร 5 ไร่     
1 - 12 ธันวาคม 2557 ห้วยแก้ว  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558  
ประชุม
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 12 ธันวาคม 2557 แม่ทา  
ติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และแนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 ธันวาคม 2557 ทาเหนือ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
595
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 7 อำเภอ
23 เรื่อง
7 วิธี
28963
 
12 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 นาน้อย  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 เชียงของ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 ศรีษะเกษ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สถาน  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สันทะ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 บัวใหญ่  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2557 น้ำตก  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 งอบ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกร  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
5 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษฟาง  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 2 อำเภอ
4 เรื่อง
4 วิธี
580
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
9 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดทุ่งหินปูน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ร.ร.ชุมชนน้ำร้อน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
2 คน
2 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การตรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  9 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  23 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  9 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
8 เรื่อง
2 วิธี
835
 
6 คน
4 หน่วยงาน