สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 - 22 พฤษภาคม 2558 บางเมือง  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
12 พฤษภาคม 2558 แพรกษา  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
14 พฤษภาคม 2558 แพรกษา  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
28 - 29 พฤษภาคม 2558 บางปู  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 บางบ่อ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
สวนเกษตรกร     
1 พฤษภาคม 2558 บ้านระกาศ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ฝึกปฏิบัติ
6
สวนเกษตรกร  นายศรุต หลบหลีกพาล  
14 พฤษภาคม 2558 บางพลีน้อย  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ฝึกปฏิบัติ
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 พฤษภาคม 2558 บางเพรียง  
การแต่งกิ่งมะม่วง  
ฝึกปฏิบัติ
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์ภรณ์ ประสาทพงษ์พิชิต สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
6 พฤษภาคม 2558 คลองด่าน  
การแต่งกิ่งมะม่วง  
ฝึกปฏิบัติ
10
     
15 พฤษภาคม 2558 คลองสวน  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
สวนเกษตรกร     
7 พฤษภาคม 2558 เปร็ง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 พฤษภาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
gap  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ำการวิสาหกิจชุมชน     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
15 พฤษภาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
12 พฤษภาคม 2558 บางปลา  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 - 15 พฤษภาคม 2558 บางโฉลง  
การดูแลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 พฤษภาคม 2558 ราชาเทวะ  
การดูแลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 - 12 พฤษภาคม 2558 หนองปรือ  
การดูแลรักษาม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
7 พฤษภาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 พฤษภาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 พฤษภาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 พฤษภาคม 2558 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 พฤษภาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 พฤษภาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15 พฤษภาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
19 พฤษภาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  27 พฤษภาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  29 พฤษภาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  28 พฤษภาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  26 พฤษภาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนกอกล้วย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  22 พฤษภาคม 2558 บางกอบัว  
การตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
222
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 นาเกลือ  
การปลูกมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
22 พฤษภาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
14 พฤษภาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
13 พฤษภาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
3 คน
3 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 บางเสาธง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
28 พฤษภาคม 2558 บางเสาธง  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงให้ถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
15 พฤษภาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
20 พฤษภาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
833
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 บางไผ่  
หนอนหัวดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 - 15 พฤษภาคม 2558 บางกร่าง  
หนอนหัวดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 พฤษภาคม 2558 ไทรม้า  
หนอนหัวดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 พฤษภาคม 2558 บางรักน้อย  
หนอนหัวดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 วัดชลอ  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
1 พฤษภาคม 2558 วัดชลอ  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
6 พฤษภาคม 2558 บางกรวย  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 บางกรวย  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
11 พฤษภาคม 2558 บางสีทอง  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2558 บางสีทอง  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 บางขนุน  
การดูแลรักษาต้นทุเรียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 พฤษภาคม 2558 บางขนุน  
การดูแลรักษาสวนไม้ผลจ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2558 บางขุนกอง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10  7 พฤษภาคม 2558 บางขุนกอง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 พฤษภาคม 2558 บางคูเวียง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  28 พฤษภาคม 2558 บางคูเวียง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
13  14 พฤษภาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การดูแลรักษาไม้กระถาง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอก     
14  29 พฤษภาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การดูแลรักษาสวนไม้ดอกและสวนผัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
15  27 พฤษภาคม 2558 ปลายบาง  
การดูแลรักษาสวนไม้ดอกและสวนผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  12 พฤษภาคม 2558 ปลายบาง  
การดูแลรักษาสวนไม้ดอกและสวนผัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17  15 พฤษภาคม 2558 ศาลากลาง  
การดูแลรักษาสวนไม้ดอกและสวนผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  26 พฤษภาคม 2558 ศาลากลาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
370
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 บางม่วง  
แปลงข้าวปฏิบัติเรียนรู้ลดต้นทุน (หมู่บ้านขยาย)  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
28 พฤษภาคม 2558 บางแม่นาง  
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
1 พฤษภาคม 2558 บางเลน  
การทำสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
3 พฤษภาคม 2558 เสาธงหิน  
การทำสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
1 พฤษภาคม 2558 บางใหญ่  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
17 พฤษภาคม 2558 บ้านใหม่  
การผลิตกล้วยไม้นอกฤดูและการผลิตกล้วยไม้GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
85
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 บางบัวทอง  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
7 พฤษภาคม 2558 บางรักใหญ่  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 พฤษภาคม 2558 บางคูรัด  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11 พฤษภาคม 2558 ละหาร  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
12 พฤษภาคม 2558 ลำโพ  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14 พฤษภาคม 2558 พิมลราช  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
15 พฤษภาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การผลิตและใช้เชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 ไทรน้อย  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
12 พฤษภาคม 2558 ราษฎร์นิยม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
12 พฤษภาคม 2558 หนองเพรางาย  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
18 พฤษภาคม 2558 ไทรใหญ่  
โครงการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
12 พฤษภาคม 2558 ขุนศรี  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
13 พฤษภาคม 2558 คลองขวาง  
การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
12 พฤษภาคม 2558 ทวีวัฒนา  
การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
4 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2558 บางตะไนย์  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
18 พฤษภาคม 2558 คลองพระอุดม  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
19 พฤษภาคม 2558 ท่าอิฐ  
การอนุรักษ์ฟื้นฟูมะปรางท่าอิฐ  
บรรยาย
30
อบต.  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
20 พฤษภาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
สาธิต
30
อบต.  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
26 พฤษภาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การปลูกมะนาววงบ่อ  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
25 พฤษภาคม 2558 คลองข่อย  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศดปช.  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
19 พฤษภาคม 2558 บางพลับ  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
210
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
20 เรื่อง
4 วิธี
1060
 
13 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 คลองสอง  
ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรตามระบบกรมส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
14 พฤษภาคม 2558 คลองสาม  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
15 พฤษภาคม 2558 คลองสี่  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
18 พฤษภาคม 2558 คลองสี่  
การทำปุ๋ยหมักสารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10 พฤษภาคม 2558 คลองสี่  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
14 พฤษภาคม 2558 คลองสี่  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนยฺเรียนรู้  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
15 พฤษภาคม 2558 คลองห้า  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
12 พฤษภาคม 2558 คลองห้า  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
26 พฤษภาคม 2558 คลองหก  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10  19 พฤษภาคม 2558 คลองเจ็ด  
ปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 ลำผักกูด  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
7 พฤษภาคม 2558 บึงสนั่น  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
8 พฤษภาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
21 พฤษภาคม 2558 ระแหง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนากร ก้องเกียรติธารา สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 
21 พฤษภาคม 2558 ลาดหลุมแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมีระยา ระรวยรส สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
22 พฤษภาคม 2558 คูบางหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมีระยา ระรวยรส สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
21 พฤษภาคม 2558 คูขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัล ซื่อสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 
12 พฤษภาคม 2558 คลองพระอุดม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมีระยา ระรวยรส สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
21 พฤษภาคม 2558 บ่อเงิน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภิดา พ่อค้า สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 
22 พฤษภาคม 2558 หน้าไม้  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัล ซื่อสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 
รวมอำเภอลาดหลุมแก้ว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 คูคต  
กาเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเกษตรกร     
8 พฤษภาคม 2558 ลาดสวาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2558 ลาดสวาย  
การหมักฟางข้าวทำป๋ย  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 บึงคำพร้อย  
กาเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร     
14 พฤษภาคม 2558 ลำลูกกา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 ลำลูกกา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 บึงทองหลาง  
การผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2558 ลำไทร  
การปลูกและขยายพันธุ์เฟิร์น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 บึงคอไห  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  19 พฤษภาคม 2558 พืชอุดม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำลูกกา
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 4 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
1180
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 ศาลาแดง  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 พฤษภาคม 2558 ป่างิ้ว  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านแห  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
6 พฤษภาคม 2558 ตลาดกรวด  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 พฤษภาคม 2558 มหาดไทย  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านอิฐ  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 พฤษภาคม 2558 หัวไผ่  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 พฤษภาคม 2558 จำปาหล่อ  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 พฤษภาคม 2558 โพสะ  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  7 พฤษภาคม 2558 บ้านรี  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  7 พฤษภาคม 2558 คลองวัว  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  8 พฤษภาคม 2558 ย่านซื่อ  
การป้องกันกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 จรเข้ร้อง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2558 ไชยภูมิ  
การป้องกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2558 ชัยฤทธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 เทวราช  
การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ราชสถิตย์  
การปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2558 ไชโย  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤษภาคม 2558 หลักฟ้า  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2558 ชะไว  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤษภาคม 2558 ตรีณรงค์  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 บางปลากด  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
7 พฤษภาคม 2558 ป่าโมก  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
7 พฤษภาคม 2558 สายทอง  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 พฤษภาคม 2558 โรงช้าง  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 พฤษภาคม 2558 บางเสด็จ  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
8 พฤษภาคม 2558 นรสิงห์  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 พฤษภาคม 2558 เอกราช  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
15 พฤษภาคม 2558 โผงเผง  
การป้องกันกำจัดหนูหนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 อ่างแก้ว  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 พฤษภาคม 2558 อินทประมูล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
8 พฤษภาคม 2558 บางพลับ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12 พฤษภาคม 2558 หนองแม่ไก่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
6 พฤษภาคม 2558 รำมะสัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกสิน ธาราพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 พฤษภาคม 2558 บางระกำ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
6 พฤษภาคม 2558 โพธิ์รังนก  
การปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
7 พฤษภาคม 2558 องครักษ์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
1 พฤษภาคม 2558 โคกพุทรา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  15 พฤษภาคม 2558 ยางช้าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  14 พฤษภาคม 2558 บ่อแร่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  6 พฤษภาคม 2558 ทางพระ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  7 พฤษภาคม 2558 สามง่าม  
การปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  13 พฤษภาคม 2558 บางเจ้าฉ่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  4 พฤษภาคม 2558 คำหยาด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
595
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 แสวงหา  
ปรัปบรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
240
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ศรีพราน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 บ้านพราน  
การกำจัดหนูนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การรักขาพืชโดยชีวะวิธี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 สีบัวทอง  
การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยไผ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2558 จำลอง  
การใช้สารสะเดากำจัดหนูนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
440
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ไผ่จำศิล  
การผลิตขยายสารชีวินทรีย์  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
7 พฤษภาคม 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
8 พฤษภาคม 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
การผลิตขยายสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 สาวร้องไห้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
6 พฤษภาคม 2558 ท่าช้าง  
การผลิตขยายสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 พฤษภาคม 2558 ยี่ล้น  
การผลิตขยายสารชีวินทรย์  
ประชุม
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 บางจัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 ห้วยคันแหลน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
22 พฤษภาคม 2558 คลองขนาก  
ทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  7 พฤษภาคม 2558 ไผ่วง  
การผลิตขยายสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  6 พฤษภาคม 2558 สี่ร้อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  4 พฤษภาคม 2558 ม่วงเตี้ย  
ทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  6 พฤษภาคม 2558 หัวตะพาน  
ทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
14  1 - 31 พฤษภาคม 2558 หลักแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  1 - 31 พฤษภาคม 2558 ตลาดใหม่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
1874
 
6 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 สามโก้  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
280
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
1 พฤษภาคม 2558 สามโก้  
ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
18 พฤษภาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
1 พฤษภาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 พฤษภาคม 2558 อบทม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11 พฤษภาคม 2558 อบทม  
จัดดครงการป้องกันและแก้ไขการระบาดหนูนา  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
7 พฤษภาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช(หนูนา)  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
638
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ
28 เรื่อง
2 วิธี
4667
 
25 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 พฤษภาคม 2558 กกโก  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21 พฤษภาคม 2558 โก่งธนู  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 พฤษภาคม 2558 เขาพระงาม  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
26 พฤษภาคม 2558 เขาสามยอด  
เห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 พฤษภาคม 2558 โคกกะเทียม  
ดินป๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 พฤษภาคม 2558 โคกลำพาน  
การตอนกิ่ง  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 พฤษภาคม 2558 โคกตูม  
ศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
6 พฤษภาคม 2558 งิ้วราย  
การตอนกิ่ง  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  12 พฤษภาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การตอนกิ่ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  20 พฤษภาคม 2558 ตะลุง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  1 พฤษภาคม 2558 ท่าแค  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  15 พฤษภาคม 2558 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  12 พฤษภาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  22 พฤษภาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  26 พฤษภาคม 2558 บ้านข่อย  
การปลูกข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  14 พฤษภาคม 2558 ท้ายตลาด  
การปลูกข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  21 พฤษภาคม 2558 ป่าตาล  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  12 พฤษภาคม 2558 พรหมมาสตร์  
ดินป๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  6 พฤษภาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การตอนกิ่ง  
บรรยาย
15
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  13 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ตรุ  
การปลูกข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  15 พฤษภาคม 2558 สี่คลอง  
การปลูกข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  14 พฤษภาคม 2558 ถนนใหญ่  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
7 เรื่อง
 
760
 
9 คน
2 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 พัฒนานิคม  
การแปรรรูปข้าวไรซ์เบอรี่  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 8 พฤษภาคม 2558 ช่องสาริกา  
ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติงานโครงการ  
บรรยาย
100
ม.5, 6, 8, 10, 11  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
12 - 20 พฤษภาคม 2558 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 พฤษภาคม 2558 มะนาวหวาน  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 ดีลัง  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 พฤษภาคม 2558 โคกสลุง  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย
12
ศาลา SML  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 พฤษภาคม 2558 ชอนน้อย  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
20
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
95
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
9
บ้านเลขที่ 43/1  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  22 พฤษภาคม 2558 น้ำสุด  
สำรวจการปลูกอ้อย  
บรรยาย
20
นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
486
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 โคกสำโรง  
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 โคกสำโรง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 พฤษภาคม 2558 เกาะแก้ว  
การขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัยปี 2558/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 พฤษภาคม 2558 หลุมข้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12 พฤษภาคม 2558 คลองเกตุ  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 พฤษภาคม 2558 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
210
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 พฤษภาคม 2558 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
520
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 พฤษภาคม 2558 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
580
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  19 พฤษภาคม 2558 ดงมะรุม  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  26 พฤษภาคม 2558 วังขอนขว้าง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 29 พฤษภาคม 2558 วังจั่น  
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 - 29 พฤษภาคม 2558 วังจั่น  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
16  1 - 29 พฤษภาคม 2558 หนองแขม  
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17  1 - 29 พฤษภาคม 2558 หนองแขม  
ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานการเกษตร(ทบก)  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
2230
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 ลำนารายณ์  
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 ชัยนารายณ์  
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 พฤษภาคม 2558 ห้วยหิน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2558 ม่วงค่อม  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 บัวชุม  
โครงการสร้างรายได้  
บรรยาย
38
อบต.     
22 พฤษภาคม 2558 ท่าดินดำ  
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 มะกอกหวาน  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤษภาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 เกาะรัง  
การปลูกและการแช่ทอ่นมันฯก่อนปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 พฤษภาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  14 พฤษภาคม 2558 ชัยบาดาล  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
363
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 พฤษภาคม 2558 บางคู้  
การเตรียมการก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
20 พฤษภาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงดิน (พืชหลังนา)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2558 บางลี่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
25 พฤษภาคม 2558 บางงา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
6 พฤษภาคม 2558 โคกสลุด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2558 เขาสมอคอน  
ปรับปรุงบำรุงดินการปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
21 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 พฤษภาคม 2558 ลาดสาลี่  
การเตรียมการก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  14 พฤษภาคม 2558 บ้านเบิก  
การปรับปรุงดิน (พืชหลังนา)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  6 พฤษภาคม 2558 มุจลินท์  
การปรับปรุงดิน (พืชหลังนา)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
550
 
7 คน
2 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การเตรียมการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
26 พฤษภาคม 2558 บ้านทราย  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
27 พฤษภาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
26 พฤษภาคม 2558 ดงพลับ  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านชี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
28 พฤษภาคม 2558 พุคา  
สารชีวพันธิ์  
บรรยาย
20
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19 พฤษภาคม 2558 หินปัก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 พฤษภาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
7 พฤษภาคม 2558 หนองทรายขาว  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  7 พฤษภาคม 2558 บางกะพี้  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  7 พฤษภาคม 2558 หนองเต่า  
สารชีวพันธิ์  
บรรยาย
25
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  19 พฤษภาคม 2558 โพนทอง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  19 พฤษภาคม 2558 บางขาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  14 พฤษภาคม 2558 ดอนดึง  
การปลูกผัก  
บรรยาย
40
แปลงเรียนรู้  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  28 พฤษภาคม 2558 ชอนม่วง  
การปลูกผัก  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  7 พฤษภาคม 2558 หนองกระเบียน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  19 พฤษภาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  7 พฤษภาคม 2558 มหาสอน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  12 พฤษภาคม 2558 เชียงงา  
การเตรียมการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  7 พฤษภาคม 2558 หนองเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  7 พฤษภาคม 2558 สนามแจง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
635
 
10 คน
3 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 ท่าหลวง  
การปลูกและดูแลรักษาและการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 พฤษภาคม 2558 แก่งผักกูด  
การป้องกันโรคอ้อยและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
8 พฤษภาคม 2558 ซับจำปา  
สำรวจสภาวะการปลูกพืชในตำบล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 พฤษภาคม 2558 หนองผักแว่น  
การผลิต/การตลาด/บรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
40
อบต.  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
14 พฤษภาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การป้องกันโรคอ้อยและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
14 พฤษภาคม 2558 หัวลำ  
การเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
186
 
5 คน
5 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 สระโบสถ์  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
14 พฤษภาคม 2558 มหาโพธิ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ คลังทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
19 พฤษภาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
20 พฤษภาคม 2558 ห้วยใหญ่  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
26 พฤษภาคม 2558 นิยมชัย  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
4 คน
3 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 ลำสนธิ  
การจัดการศัตรูพืชและการปลูกผักไร้สาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
7 พฤษภาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 พฤษภาคม 2558 หนองรี  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
14 พฤษภาคม 2558 กุดตาเพชร  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
14 พฤษภาคม 2558 เขารวก  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
7 พฤษภาคม 2558 เขาน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 10 อำเภอ
56 เรื่อง
4 วิธี
5790
 
50 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 พฤษภาคม 2558 ไม้ดัด  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 พฤษภาคม 2558 เชิงกลัด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 พฤษภาคม 2558 โพชนไก่  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 พฤษภาคม 2558 แม่ลา  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
26 พฤษภาคม 2558 บ้านจ่า  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 พฤษภาคม 2558 พักทัน  
การวิเคราะห์ดิน  
เสวนา
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 พฤษภาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 พฤษภาคม 2558 สระแจง  
แผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  11 พฤษภาคม 2558 สระแจง  
ลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
219
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 วิหารขาว  
การเตรียมดิน,เมล็ดพันธุ์  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
1 - 12 พฤษภาคม 2558 พิกุลทอง  
การเตรียมดิน,เมล็ดพันธุ์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2558 อินทร์บุรี  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2558 ประศุก  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงนาสมาชิกศูนย์ข้าว  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2558 ทับยา  
การไถกลบปอเทือง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงนาสมาชิกศูนย์ข้าว  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 พฤษภาคม 2558 งิ้วราย  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 - 14 พฤษภาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
6 - 20 พฤษภาคม 2558 ท่างาม  
การปลูกข้าวโดยวิธีหยอด  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
12 พฤษภาคม 2558 น้ำตาล  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 - 15 พฤษภาคม 2558 ทองเอน  
การเตรียมดินและการจัดการโรคแมลง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
20 - 30 พฤษภาคม 2558 ห้วยชัน  
การปลูกผัก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  14 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
880
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
15 เรื่อง
4 วิธี
1129
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2558 ปากเพรียว  
การผลิตและไตโคเคอร์ม่าป้องกันโคนเน่าในพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
14 พฤษภาคม 2558 ดาวเรือง  
การจัดการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
15 พฤษภาคม 2558 นาโฉง  
การจัดการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
14 พฤษภาคม 2558 โคกสว่าง  
การจัดการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
27 พฤษภาคม 2558 หนองโน  
การผลิตและไตโคเคอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
22 พฤษภาคม 2558 หนองยาว  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
22 พฤษภาคม 2558 ปากข้าวสาร  
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 พฤษภาคม 2558 หนองปลาไหล  
การผลิตและไตโคเคอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
21 พฤษภาคม 2558 กุดนกเปล้า  
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  15 พฤษภาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การจัดการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  21 พฤษภาคม 2558 ตะกุด  
การดูแลและการให้ปุ๋ยพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
460
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 ทับกวาง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์สายตรวจประชาชน  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 พฤษภาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12 พฤษภาคม 2558 ท่าคล้อ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
14 พฤษภาคม 2558 หินซ้อน  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านธาตุ  
การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
7 พฤษภาคม 2558 บ้านป่า  
การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 พฤษภาคม 2558 ท่าตูม  
การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 พฤษภาคม 2558 ชะอม  
การดูแลรักษาต่อการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  20 พฤษภาคม 2558 สองคอน  
การลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืชมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์คัดแยกมะม่วง  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  14 พฤษภาคม 2558 เตาปูน  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  21 พฤษภาคม 2558 ชำผักแพว  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  14 พฤษภาคม 2558 ท่ามะปราง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
650
 
4 คน
2 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2558 หนองแค  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
26 พฤษภาคม 2558 กุ่มหัก  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6 พฤษภาคม 2558 คชสิทธิ์  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
20 พฤษภาคม 2558 โคกตูม  
การปลูกพืชทดแทนนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15 พฤษภาคม 2558 โคกแย้  
การผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
26 พฤษภาคม 2558 บัวลอย  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
6 - 8 พฤษภาคม 2558 ไผ่ต่ำ  
โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ  
บรรยาย/ดูงาน
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
21 พฤษภาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกพืชทดแทนนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
26 พฤษภาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การจัดการพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  20 พฤษภาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การจัดการพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  7 พฤษภาคม 2558 ห้วยทราย  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  28 พฤษภาคม 2558 หนองไข่น้ำ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
13  26 พฤษภาคม 2558 หนองแขม  
การผลิตพืชผัก (ถั่วฝักยาวปลอดสารพิษ)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  27 พฤษภาคม 2558 หนองจิก  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  22 พฤษภาคม 2558 หนองจรเข้  
การบริหารจัดการ ศจช. และแปลงพยากรณ์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
16  28 พฤษภาคม 2558 หนองนาก  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  8 พฤษภาคม 2558 หนองปลาหมอ  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  22 พฤษภาคม 2558 หนองปลิง  
การปลูกพืชทดแทนนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
19  28 พฤษภาคม 2558 หนองโรง  
การเพาะปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ และการลดรายจ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
8 เรื่อง
 
915
 
7 คน
3 หน่วยงาน
28 พฤษภาคม 2558 หนองหมู  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
22 พฤษภาคม 2558 บ้านลำ  
การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
27 พฤษภาคม 2558 คลองเรือ  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
11 พฤษภาคม 2558 วิหารแดง  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
อบต.  นายพิษณุ นิตย์ใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
22 พฤษภาคม 2558 หนองสรวง  
กระบวนการกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
29 พฤษภาคม 2558 เจริญธรรม  
การปลูกพืชปุ๋ยตัด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
205
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 หนองแซง  
การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
12 พฤษภาคม 2558 หนองควายโซ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
26 พฤษภาคม 2558 หนองหัวโพ  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
26 พฤษภาคม 2558 หนองสีดา  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
12 พฤษภาคม 2558 หนองกบ  
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
19 พฤษภาคม 2558 ไก่เส่า  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
14 พฤษภาคม 2558 โคกสะอาด  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
15 พฤษภาคม 2558 ม่วงหวาน  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
15 พฤษภาคม 2558 เขาดิน  
การเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
405
 
3 คน
1 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2558 บ้านหมอ  
การป้องกันแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
6 พฤษภาคม 2558 บางโขมด  
การคัดเมล็ดพันธุ์ปน  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
21 พฤษภาคม 2558 สร่างโศก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2558 ตลาดน้อย  
การปลูกเผือกในฤดูแล้ง  
บรรยาย
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
6 พฤษภาคม 2558 หรเทพ  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
7 พฤษภาคม 2558 โคกใหญ่  
การป้องกันแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
7 พฤษภาคม 2558 ไผ่ขวาง  
ข้าวดีดข้าวเด้ง  
บรรยาย
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
8 พฤษภาคม 2558 บ้านครัว  
ข้าวดีดข้าวเด้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
21 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
10  7 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
363
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 ดอนพุด  
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
6 พฤษภาคม 2558 ไผ่หลิ่ว  
การดูแลรักษาผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
7 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
7 พฤษภาคม 2558 ดงตะงาว  
การปลูกบวบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 หนองโดน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
12 พฤษภาคม 2558 หนองโดน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
14 พฤษภาคม 2558 บ้านกลับ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านกลับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
15 พฤษภาคม 2558 ดอนทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
27 พฤษภาคม 2558 ดอนทอง  
การเพาะถั่วงอก  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
12 พฤษภาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
21 พฤษภาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
0
 
3 คน
3 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 พระพุทธบาท  
การให้นำ้ระบบน้ำพุ่งในข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 ธารเกษม  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤษภาคม 2558 นายาว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
29 พฤษภาคม 2558 พุคำจาน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
27 พฤษภาคม 2558 เขาวง  
การป้องกำจัดหนอนใบผัก  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยป่าหวาย  
การใส่ปุ๋ยรองพื้น  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
12 พฤษภาคม 2558 พุกร่าง  
การใส่ปุ๋ยรองพื้น  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
20 พฤษภาคม 2558 หนองแก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
21 พฤษภาคม 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
7 พฤษภาคม 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
18 พฤษภาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
19 พฤษภาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
6 พฤษภาคม 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
22 พฤษภาคม 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
18 พฤษภาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
19 พฤษภาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
10  20 พฤษภาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  14 พฤษภาคม 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
30
ต.เมืองเก่า  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  20 พฤษภาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องช่องทางตลาดการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
390
 
5 คน
3 หน่วยงาน
28 พฤษภาคม 2558 มวกเหล็ก  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
22 พฤษภาคม 2558 มิตรภาพ  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายธราวุฒิ คำหล้า  
27 พฤษภาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า  
29 พฤษภาคม 2558 ลำสมพุง  
การแช่ท่อนพันธุ์อย่างถูกวิธี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
22 พฤษภาคม 2558 ลำพญากลาง  
การพัฒนากิจการกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศบกต.  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
29 พฤษภาคม 2558 ซับสนุ่น  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 แสลงพัน  
การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2558 คำพราน  
การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2558 วังม่วง  
การเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
21 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
การเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
6 พฤษภาคม 2558 ผึ้งรวง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
11 พฤษภาคม 2558 พุแค  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดี  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 พฤษภาคม 2558 ห้วยบง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
22 พฤษภาคม 2558 หน้าพระลาน  
วิธีการเตรียมเพาะปลูกมันสำปะหลังและการแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
70 เรื่อง
2 วิธี
4558
 
45 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 เชิงเนิน  
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเนิน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ตะพง  
อบรมจัดทำแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน การจัดทำบัญชี ความรู้เบื้องต้น GMP  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 เพ  
อบรมหลักสูตรการผลิตและการใช้ "ฮอร์โมนไข่" เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 เพ  
อบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 แกลง  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่  
บรรยาย
20
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
12 พฤษภาคม 2558 บ้านแลง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในไม้ผล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 นาตาขวัญ  
อบรมการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
50
อบต.     
8 พฤษภาคม 2558 กะเฉด  
ประชุมเกษตรกรไม้ผล  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2558 ทับมา  
การผลิตถั่วฝักยาวแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 พฤษภาคม 2558 ทับมา  
การผลิตเห็ดตับเต่าดำด้วยวิธีธรรมชาติ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  15 พฤษภาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตมะเขือบริโภคสดด้วยวิธีการปลูกแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
12  16 - 17 พฤษภาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตมะละกอแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
13  19 พฤษภาคม 2558 สำนักทอง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยในกลุ่มทุเรียนสำนักทอง ม.3  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
10  ตำบล
13 เรื่อง
 
432
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 ทางเกวียน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 วังหว้า  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 ชากโดน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 เนินฆ้อ  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 กร่ำ  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ชากพง  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 กระแสบน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 บ้านนา  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ทุ่งควายกิน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 พฤษภาคม 2558 กองดิน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 พฤษภาคม 2558 คลองปูน  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  12 พฤษภาคม 2558 พังราด  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  12 พฤษภาคม 2558 ปากน้ำกระแส  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 พฤษภาคม 2558 ห้วยยาง  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  8 พฤษภาคม 2558 สองสลึง  
การจัดการมังคุดระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแกลง
15  ตำบล
2 เรื่อง
 
730
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 2 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
1162
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ท่าไข่  
แนะนำข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
6 พฤษภาคม 2558 บ้านใหม่  
แนะนำข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 พฤษภาคม 2558 คลองนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 พฤษภาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 พฤษภาคม 2558 บางไผ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 พฤษภาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การทำเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 พฤษภาคม 2558 บางแก้ว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 พฤษภาคม 2558 บางขวัญ  
แนะนำข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 พฤษภาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  15 พฤษภาคม 2558 วังตะเคียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  13 - 14 พฤษภาคม 2558 โสธร  
การทำปุ๋ยน้ำหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  12 พฤษภาคม 2558 บางพระ  
การทำเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  14 พฤษภาคม 2558 บางกะไห  
การทำปุ๋ยน้ำหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  14 พฤษภาคม 2558 หนามแดง  
การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  12 พฤษภาคม 2558 คลองเปรง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  13 พฤษภาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  13 พฤษภาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  14 พฤษภาคม 2558 บางเตย  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
7 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
อบต.  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18 พฤษภาคม 2558 บางกระเจ็ด  
ช่องทางการจำหน่ายผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
12 พฤษภาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การปลูกผักปลอดภัยสูง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
22 พฤษภาคม 2558 ปากน้ำ  
การปรับปรุงดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15 พฤษภาคม 2558 ปากน้ำ  
การเตรียมดิน การปรับปรุงดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
อาคารอเนกประสงค์  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13 พฤษภาคม 2558 ท่าทองหลาง  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
40
นางบานเย็น สุขเจริญ  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
12 พฤษภาคม 2558 สาวชะโงก  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15 พฤษภาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15 พฤษภาคม 2558 เสม็ดใต้  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
40
อาคารอเนกประสงค์  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10  14 - 15 พฤษภาคม 2558 หัวไทร  
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์  
บรรยาย
40
อาคารอเนกประสงค์  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
420
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14 พฤษภาคม 2558 เกาะไร่  
การตรวจธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 คลองขุด  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านเกษตรกร  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
29 พฤษภาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
กรปลูกมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15 พฤษภาคม 2558 คลองประเวศ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 ดอนทราย  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10 - 28 พฤษภาคม 2558 เทพราช  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15 พฤษภาคม 2558 ท่าพลับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 หนองตีนนก  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำนาปี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  15 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  27 พฤษภาคม 2558 บางซ่อน  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
กลุ่มพืชผัก  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  7 - 29 พฤษภาคม 2558 บางกรูด  
การไม่เผาตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  6 - 29 พฤษภาคม 2558 แหลมประดู่  
การใช้พันธุ์ข้าวดี  
บรรยาย
80
บ้านเกษตรกร  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  21 พฤษภาคม 2558 ลาดขวาง  
การใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  7 - 29 พฤษภาคม 2558 สนามจันทร์  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 28 พฤษภาคม 2558 แสนภูดาษ  
การป้องกันและกำจัดด้วงมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 29 พฤษภาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การเก็บเมล็ดข้าวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
14 เรื่อง
 
715
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 เกาะขนุน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
15 พฤษภาคม 2558 บ้านซ่อง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แกเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมรัตน์ ประสิทธิ์เสริฒ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
15 พฤษภาคม 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมรัตน์ ประสิทธิ์เสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
14 พฤษภาคม 2558 หนองยาว  
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
12 พฤษภาคม 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมรัตน์ ประสิทธิ์เสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 หนองแหน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
145
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 บางคา  
การดูแลข้าวในฤดูแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 เมืองใหม่  
การจัดการดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 ดงน้อย  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอราชสาส์น
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 แปลงยาว  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2558 แปลงยาว  
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 - 31 พฤษภาคม 2558 แปลงยาว  
จัดทำรายงาน ศ.02  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2558 แปลงยาว  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 แปลงยาว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 วังเย็น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2558 วังเย็น  
จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังเย็น  
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังเย็น  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  25 - 31 พฤษภาคม 2558 วังเย็น  
จัดทำรายงาน ศ.02  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  7 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 30 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 พฤษภาคม 2558 หัวสำโรง  
จัดทำรายงาน ศ.02  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  7 พฤษภาคม 2558 หนองไม้แก่น  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 30 พฤษภาคม 2558 หนองไม้แก่น  
ประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  25 พฤษภาคม 2558 หนองไม้แก่น  
จัดทำรายงาน ศ.02  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 พฤษภาคม 2558 หนองไม้แก่น  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  7 พฤษภาคม 2558 หนองไม้แก่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแปลงยาว
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
1167
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
7 พฤษภาคม 2558 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
7 พฤษภาคม 2558 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
8 พฤษภาคม 2558 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
11 พฤษภาคม 2558 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 7 อำเภอ
45 เรื่อง
5 วิธี
3677
 
27 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 ท่าช้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14 พฤษภาคม 2558 ท่าช้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 พฤษภาคม 2558 ท่าทราย  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
26 พฤษภาคม 2558 ดอนยอ  
การปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านชวดบัว  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
25 พฤษภาคม 2558 ดอนยอ  
การปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเลขที่ 82  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 พฤษภาคม 2558 ศรีนาวา  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิก  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 เกาะหวาย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
8 พฤษภาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
9 พฤษภาคม 2558 ปากพลี  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 พฤษภาคม 2558 โคกกรวด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 พฤษภาคม 2558 ท่าเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 พฤษภาคม 2558 หนองแสง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
6 พฤษภาคม 2558 นาหินลาด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
205
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 บ้านนา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 พฤษภาคม 2558 บ้านพร้าว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 พฤษภาคม 2558 บ้านพริก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
14 พฤษภาคม 2558 อาษา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
15 พฤษภาคม 2558 ทองหลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 พฤษภาคม 2558 บางอ้อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 พฤษภาคม 2558 พิกุลออก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
14 พฤษภาคม 2558 ป่าขะ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 พฤษภาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  1 พฤษภาคม 2558 ศรีกะอาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 พระอาจารย์  
กาผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
กระบวนการวิเคตราะห์ดินเพื่อใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน     
18 พฤษภาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน     
4 พฤษภาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
กระบวนการลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่โซนนิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน     
26 พฤษภาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 พฤษภาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤษภาคม 2558 องครักษ์  
การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอองครักษ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
345
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
12 เรื่อง
4 วิธี
920
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ท่าแยก  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ท่าเกษม  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2558 สระขวัญ  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังใหม่  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
660
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
4 เรื่อง
4 วิธี
1028
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 เมืองคง  
ประชุมกลุ่มเสนอโครงการสร้างรายได้ฯแผนการจ่ายเงิน  
ประชุม
60
ศาลาประชาคม     
8 พฤษภาคม 2558 เมืองคง  
โครงการสร้างรายได้ฯแนวทางการดำเนินงาน  
ประชุม
30
อบต.     
17 พฤษภาคม 2558 คูขาด  
การผลิตปุ๋ยอินทร์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 เทพาลัย  
กำจัดจอกหูหนูยักษ์,ปุ๋ยหมักจากวัชพืช  
สาธิต
50
สำนักงานเกาตรอำเภอคง     
4 - 31 พฤษภาคม 2558 ตาจั่น  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
150
สำนักงานเกษตรอำเภอคง     
12 พฤษภาคม 2558 บ้านปรางค์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
32
สำนักงานเกษตรอำเภอคง     
19 พฤษภาคม 2558 หนองมะนาว  
โครงการสร้างรายได้ฯแนวทางการดำเนินงาน(การทำฝายชะลอน้ำ  
บรรยาย/ดูงาน
16
อบต.     
21 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
โครงการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
ประชุม
16
อบต.     
6 พฤษภาคม 2558 โนนเต็ง  
การเตรียมดินการปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
10  1 พฤษภาคม 2558 ดอนใหญ่  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
11  26 พฤษภาคม 2558 ขามสมบูรณ์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,ปุ๋ยหมักจากมูลหมู  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านโจด     
รวมอำเภอคง
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
474
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การปลูกมันสำปะหลังในไร่นา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังโพธิ์  
การปลูกมันสำปะหลังในไร่นา  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง(ปุ๋ยสั่งตัด)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 30 พฤษภาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวะภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
64
ศจช     
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ช่อระกา  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
364
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19 - 21 พฤษภาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
22 พฤษภาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
21 พฤษภาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 พฤษภาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  22 พฤษภาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  19 - 21 พฤษภาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  22 พฤษภาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  19 - 21 พฤษภาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  22 พฤษภาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  19 - 21 พฤษภาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  22 พฤษภาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  22 พฤษภาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  19 พฤษภาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  22 พฤษภาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  22 พฤษภาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  22 พฤษภาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  22 พฤษภาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  22 พฤษภาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  19 - 21 พฤษภาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  19 - 21 พฤษภาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  22 พฤษภาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  19 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
32  22 พฤษภาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
6 คน
3 หน่วยงาน
11 - 15 พฤษภาคม 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11 - 15 พฤษภาคม 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
18 - 22 พฤษภาคม 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
25 - 29 พฤษภาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  25 - 29 พฤษภาคม 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 ในเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 พฤษภาคม 2558 สัมฤทธิ์  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวลอนงค์ เกวียนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
8 พฤษภาคม 2558 โบสถ์  
การผลิตข้าวพันธ์ุ  
บรรยาย
100
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน     
14 พฤษภาคม 2558 กระเบื้องใหญ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย สมรรถชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
13 พฤษภาคม 2558 ท่าหลวง  
การดูแลพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายบรรจบ เปรมฤดีชัยศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
12 พฤษภาคม 2558 รังกาใหญ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ พุ่มพวง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
17 พฤษภาคม 2558 ชีวาน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย สมรรถชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
15 พฤษภาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมวรรณ อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
7 พฤษภาคม 2558 กระชอน  
ส่งเสริมการปลุูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
10  6 พฤษภาคม 2558 ดงใหญ่  
การปลูกข้าวนาหยอด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิทักษ์ เจริญผล สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
11  15 พฤษภาคม 2558 ธารละหลอด  
การทดสอบความงอกของข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
12  29 พฤษภาคม 2558 หนองระเวียง  
การทดสอบความงอกของข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
519
 
8 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ห้วยแถลง  
การเตรียมดินเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 พฤษภาคม 2558 ทับสวาย  
การจัดเตรียมแปลงเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 พฤษภาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การเตรียมดินเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
4 พฤษภาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
12 พฤษภาคม 2558 หินดาด  
การเตรียมดินเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
6 พฤษภาคม 2558 งิ้ว  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
6 พฤษภาคม 2558 กงรถ  
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 พฤษภาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การจัดการแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 พฤษภาคม 2558 ตะโก  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  7 พฤษภาคม 2558 ห้วยแคน  
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2558 ชุมพวง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
30
ศาลาบ้านโนนทอง  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 พฤษภาคม 2558 ประสุข  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 พฤษภาคม 2558 ท่าลาด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
45
ฝายกั้นน้ำบ้านโคกตอง  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
14 พฤษภาคม 2558 สาหร่าย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
แปลงผักบ้านหนองหว้า  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 พฤษภาคม 2558 ตลาดไทร  
การอนุรักษ์น้ำ  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
14 พฤษภาคม 2558 โนนรัง  
การทำบัญชี / โครงการสร้างรายได้ฯ  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
9 พฤษภาคม 2558 หนองหลัก  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 พฤษภาคม 2558 โนนตูม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
คลองห้วยสามหมู่  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
29 พฤษภาคม 2558 โนนยอ  
การผลิตไส้เดือนฝอย  
บรรยาย
30
ศาลาเรียนรู้  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
355
 
4 คน
1 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2558 โนนค่า  
การปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา โชติจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
8 พฤษภาคม 2558 โค้งยาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ฝึกปฏิบัติ
41
แปลงนาเกษตรกร     
8 พฤษภาคม 2558 มะเกลือใหม่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ฝึกปฏิบัติ
32
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอสูงเนิน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
223
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 สีคิ้ว  
การป้องกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
26 พฤษภาคม 2558 บ้านหัน  
การดูแลและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
26 พฤษภาคม 2558 กฤษณา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12 พฤษภาคม 2558 ลาดบัวขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
8 พฤษภาคม 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 พฤษภาคม 2558 กุดน้อย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
22 พฤษภาคม 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
14 พฤษภาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันฯ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
6 พฤษภาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การควบคุมเพลี้ยแป้งมันฯโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  12 พฤษภาคม 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
11  12 พฤษภาคม 2558 คลองไผ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12  29 พฤษภาคม 2558 ดอนเมือง  
การทำปุ๋ยหมักปรับปรุบบำรุงดินก่อนปลูกมันฯ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
13  26 พฤษภาคม 2558 หนองบัวน้อย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
600
 
9 คน
9 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 จันทึก  
การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมโรค  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
27 พฤษภาคม 2558 หนองสาหร่าย  
การปลูกข้าวโยน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
8 พฤษภาคม 2558 ขนงพระ  
การดูแลรักษาน้อยหน่าฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
20 พฤษภาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การดูแลรักษาน้อยหน่าช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
27 พฤษภาคม 2558 พญาเย็น  
การดูแลรักษาน้อยหน่าช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
230
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 สารภี  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนการปลูก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
15 พฤษภาคม 2558 ไทยเจริญ  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 พฤษภาคม 2558 หนองหัวแรต  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 พฤษภาคม 2558 ลุงเขว้า  
การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทยา ลัดกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
14 พฤษภาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี  
บรรยาย
60
ศจช.  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
14 พฤษภาคม 2558 บ้านใหม่  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
5 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2558 แก้งสนามนาง  
การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง     
26 พฤษภาคม 2558 แก้งสนามนาง  
การทำบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการ วสช     
1 - 15 พฤษภาคม 2558 โนนสำราญ  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้  
บรรยาย
520
อบต.  นายภาพ ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง 
2 - 15 พฤษภาคม 2558 บึงพะไล  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้  
ดูงาน
750
กลุ่มเกษตรกร  นายคมพักตร์ วงศ์วังจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
16 - 31 พฤษภาคม 2558 สีสุก  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้  
ดูงาน
720
กลุ่มเกษตรกร  นายคมพักตร์ วงศ์วังจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
16 - 31 พฤษภาคม 2558 บึงสำโรง  
ติดตามงานโครงการสร้างรายได้  
ดูงาน
350
อบต.  นายภาพ ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง 
รวมอำเภอแก้งสนามนาง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
2470
 
2 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 โนนแดง  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลักการเกษตรโซนนิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
21 พฤษภาคม 2558 โนนแดง  
เวทีเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 - 30 พฤษภาคม 2558 โนนตาเถร  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
6 พฤษภาคม 2558 โนนตาเถร  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลักการเกษตรโซนนิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 สำพะเนียง  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
6 พฤษภาคม 2558 สำพะเนียง  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามหลักการเกษตรโซนนิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 พฤษภาคม 2558 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 พฤษภาคม 2558 วังหิน  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 - 30 พฤษภาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
การผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
10  7 พฤษภาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
เวทีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
653
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2558 เมืองยาง  
โครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
230
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 กระเบื้องนอก  
โครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
310
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 ละหานปลาค้าว  
โครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 โนนอุดม  
โครงการสร้างรายได้และการพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
990
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 ขุย  
โรค-ศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 พฤษภาคม 2558 บ้านยาง  
โรค-ศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 พฤษภาคม 2558 ช่องแมว  
โรค-ศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 พฤษภาคม 2558 ไพล  
โรค-ศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 15 อำเภอ
66 เรื่อง
8 วิธี
9898
 
58 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 ตั้งใจ  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
8 พฤษภาคม 2558 ตั้งใจ  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
26 พฤษภาคม 2558 เพี้ยราม  
การทำสารไล่ศัตรูพืชจากธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ม.8  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22 พฤษภาคม 2558 เพี้ยราม  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
8 พฤษภาคม 2558 นาดี  
การทำสารไล่ศัตรูพืชจากธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ม.10  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
12 พฤษภาคม 2558 นาดี  
การทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20 พฤษภาคม 2558 นาดี  
การทำสารไล่ศัตรูพืชจากธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ม.12  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21 พฤษภาคม 2558 ท่าสว่าง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.14  นายพงศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
27 พฤษภาคม 2558 ท่าสว่าง  
การทำสารไล่ศัตรูพืชจากธรรมชาติ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10  12 พฤษภาคม 2558 ท่าสว่าง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11  8 พฤษภาคม 2558 สลักได  
การทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรินยา คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
12  12 พฤษภาคม 2558 ตาอ็อง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
13  22 พฤษภาคม 2558 ตาอ็อง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
14  20 พฤษภาคม 2558 สำโรง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ม.10  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15  15 พฤษภาคม 2558 สำโรง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16  13 พฤษภาคม 2558 แกใหญ่  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17  8 พฤษภาคม 2558 แกใหญ่  
การทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18  20 พฤษภาคม 2558 นอกเมือง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
19  29 พฤษภาคม 2558 นอกเมือง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ม.16  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20  20 พฤษภาคม 2558 คอโค  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
40
ม.4  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21  15 พฤษภาคม 2558 คอโค  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22  8 พฤษภาคม 2558 สวาย  
การทำไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
23  15 พฤษภาคม 2558 สวาย  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24  26 พฤษภาคม 2558 สวาย  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ม.3  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
25  20 พฤษภาคม 2558 เฉนียง  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
26  7 พฤษภาคม 2558 เฉนียง  
การทำปุ๋ยหมักแบบประหยัด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
27  26 พฤษภาคม 2558 เทนมีย์  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
28  19 พฤษภาคม 2558 เทนมีย์  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวฯ     
29  12 พฤษภาคม 2558 เทนมีย์  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
30  29 พฤษภาคม 2558 นาบัว  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
40
ม.2  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
31  7 พฤษภาคม 2558 นาบัว  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
32  20 พฤษภาคม 2558 นาบัว  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
35
ม.16  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
33  13 พฤษภาคม 2558 เมืองที  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
34  22 พฤษภาคม 2558 เมืองที  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ม.6  นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
35  15 พฤษภาคม 2558 ราม  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
45
ม.9  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
36  7 พฤษภาคม 2558 ราม  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
37  22 พฤษภาคม 2558 บุฤาษี  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
38  13 พฤษภาคม 2558 บุฤาษี  
การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
39  13 พฤษภาคม 2558 ตระแสง  
การทำปุ๋ยหมักแบบประหยัด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
40  8 พฤษภาคม 2558 ตระแสง  
การทำปุ๋ยหมักแบบประหยัด  
บรรยาย
40
ม.7  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
41  26 พฤษภาคม 2558 แสลงพันธ์  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.4  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
42  22 พฤษภาคม 2558 แสลงพันธ์  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
35
ม.7  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
43  26 พฤษภาคม 2558 กาเกาะ  
การทำปุ๋ยหมักแบบประหยัด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
44  22 พฤษภาคม 2558 กาเกาะ  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
40
ม.8  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
20  ตำบล
8 เรื่อง
 
1645
 
15 คน
6 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
1645
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 วะตะแบก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 ห้วยยายจิ๋ว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 นายางกลัก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 บ้านไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 โป่งนก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
145
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเทพสถิต
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
716
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 - 15 พฤษภาคม 2558 ผักปัง  
การจัดทำบัญชี  
บรรยาย
65
ที่ทำการกลุ่ม  นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 กวางโจน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
2800
ศาลากลางบ้าน  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12 พฤษภาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
20 พฤษภาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
6 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
6 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12 พฤษภาคม 2558 กุดยม  
การปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
21 พฤษภาคม 2558 บ้านเพชร  
การพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
7 พฤษภาคม 2558 โคกสะอาด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  12 พฤษภาคม 2558 โคกสะอาด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  6 - 30 พฤษภาคม 2558 หนองตูม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  7 พฤษภาคม 2558 โอโล  
การปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  1 - 31 พฤษภาคม 2558 ธาตุทอง  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพัชรินทร์ เด่นเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
14  6 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านดอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
300
  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
4410
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
5126
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การปลูกพืชผักฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
12 พฤษภาคม 2558 หนองภัยศูนย์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
7 พฤษภาคม 2558 หนองสวรรค์  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
1 พฤษภาคม 2558 หัวนา  
การไถกลบพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
28 พฤษภาคม 2558 บ้านขาม  
การตกกล้า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
29 พฤษภาคม 2558 นามะเฟือง  
การตกกล้า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11 พฤษภาคม 2558 บ้านพร้าว  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
นาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
8 พฤษภาคม 2558 โนนขมิ้น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 พฤษภาคม 2558 กุดจิก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  8 พฤษภาคม 2558 โนนทัน  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
นาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  12 พฤษภาคม 2558 นาคำไฮ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
12  14 พฤษภาคม 2558 ป่าไม้งาม  
การปลูกถั่วเขียวปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
13  7 พฤษภาคม 2558 หนองหว้า  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
นาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
490
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 นากลาง  
การใช้เชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
28
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
8 พฤษภาคม 2558 ด่านช้าง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
21 - 22 พฤษภาคม 2558 กุดดินจี่  
ระบบนิเวศน์การเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
19 - 21 พฤษภาคม 2558 ฝั่งแดง  
วิเคราะห์คุณภาพดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
12 พฤษภาคม 2558 เก่ากลอย  
การใช้เชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
48
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
6 พฤษภาคม 2558 โนนเมือง  
การใช้เชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
7 พฤษภาคม 2558 อุทัยสวรรค์  
การใช้เชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
20 พฤษภาคม 2558 ดงสวรรค์  
การใช้เชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
86
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
19 - 20 พฤษภาคม 2558 กุดแห่  
การให้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
จุดนัดพบ  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
672
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2558 นาเหล่า  
การกรีดยางพารา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 นาเหล่า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 นาแก  
การกรีดยางพารา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 นาแก  
การเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังปลาป้อม  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดและการเก็บรักษา  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 วังปลาป้อม  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
122
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 เทพคีรี  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2558 เทพคีรี  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดและการเก็บรักษา  
บรรยาย
88
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
812
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 3 อำเภอ
19 เรื่อง
3 วิธี
1974
 
14 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ศรีสุทโธ  
การตกกล้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12 พฤษภาคม 2558 บ้านดุง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
22 พฤษภาคม 2558 ดงเย็น  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
27 พฤษภาคม 2558 โพนสูง  
การทำแปลงผลิตเมล็ดข้าว กข6  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
22 พฤษภาคม 2558 อ้อมกอ  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
8 พฤษภาคม 2558 บ้านจันทน์  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
28 พฤษภาคม 2558 บ้านชัย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
27 พฤษภาคม 2558 นาไหม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
19 พฤษภาคม 2558 ถ่อนนาลับ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  27 พฤษภาคม 2558 วังทอง  
เกษตรอินทรีย์ฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  12 พฤษภาคม 2558 บ้านม่วง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  20 พฤษภาคม 2558 บ้านตาด  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  22 พฤษภาคม 2558 นาคำ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
605
 
10 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 หนองแสง  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาดี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 พฤษภาคม 2558 แสงสว่าง  
การดูแลรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 พฤษภาคม 2558 นาดี  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาดี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 พฤษภาคม 2558 ทับกุง  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
765
 
14 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2558 เขวา  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสัน อุปแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ท่าตูม  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 แวงน่าง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 โคกก่อ  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ จันร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ดอนหว่าน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณรงค์ ภารสำเร็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 เกิ้ง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 แก่งเลิงจาน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางแพรวพิศ ฤทธิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ท่าสองคอน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ไพราม สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ลาดพัฒนา  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ผาบจันดา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2558 หนองปลิง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียา ศรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
11  1 - 30 พฤษภาคม 2558 ห้วยแอ่ง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาฑิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
12  1 - 30 พฤษภาคม 2558 หนองโน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
13  1 - 30 พฤษภาคม 2558 บัวค้อ  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพล มีระหารนอก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
390
 
12 คน
5 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2558 แกดำ  
เตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงศ์ ช่วยอุดม สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 วังแสง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวตามฤดูกาลทำนา  
บรรยาย
380
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม ไขยหงส์สา สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 มิตรภาพ  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวตามฤดูกาลทำนา  
บรรยาย
420
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญเพ็ง สิงห์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 หนองกุง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวตามฤดูกาลทำนา  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  มนตรี ดาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 โนนภิบาล  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวตามฤดูกาลทำนา  
บรรยาย
315
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  มนตรี ดาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
รวมอำเภอแกดำ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
1485
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 หัวขวาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโกสุมพิสัย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 โคกพระ  
การผลิฮอร์โมนไข่  
สาธิต
20
ศาลากลางบ้าน     
8 - 11 พฤษภาคม 2558 มะค่า  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2558 มะค่า  
การตรวจวิเคราะห์หาธาติอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2558 ท่าขอนยาง  
การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 พฤษภาคม 2558 ท่าขอนยาง  
การอารักขาพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 22 พฤษภาคม 2558 นาสีนวน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
สาธิต
30
อบต.     
7 - 8 พฤษภาคม 2558 นาสีนวน  
โครงการสร้างรายได้  
ประชุม
150
อบต     
1 - 31 พฤษภาคม 2558 เขวาใหญ่  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุชนาถ เหล่าหมวด สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
16 พฤษภาคม 2558 ขามเฒ่าพัฒนา  
การเตรียมดินและการเตรียมเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์     
รวมอำเภอกันทรวิชัย
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
906
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 เชียงยืน  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระศักดิ์ พายุบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
7 พฤษภาคม 2558 หนองซอน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรวิทย์ ชาติประมง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอโนนศิลา 
6 พฤษภาคม 2558 ดอนเงิน  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวพร แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 
6 พฤษภาคม 2558 กู่ทอง  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณีย์ เดือนตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
7 พฤษภาคม 2558 นาทอง  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก้าน ทวยมีฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
7 พฤษภาคม 2558 เสือเฒ่า  
ถ่ายทอดความรู้ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจงรัก ฮาดภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
7 พฤษภาคม 2558 โพนทอง  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระศักดิ์ พายุบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
6 พฤษภาคม 2558 เหล่าบัวบาน  
โครงการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก้าน ทวยมีฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 
รวมอำเภอเชียงยืน
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
320
 
6 คน
3 หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 ปะหลาน  
การและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
20 พฤษภาคม 2558 ก้ามปู  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
20 พฤษภาคม 2558 เวียงสะอาด  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
20 พฤษภาคม 2558 เม็กดำ  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
20 พฤษภาคม 2558 นาสีนวล  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
21 พฤษภาคม 2558 ราษฎร์เจริญ  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
20 พฤษภาคม 2558 หนองบัวแก้ว  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ โชควัฒน์วิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
20 พฤษภาคม 2558 เมืองเตา  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรสีห์ ปิ่นสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
21 พฤษภาคม 2558 ลานสะแก  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10  21 พฤษภาคม 2558 เวียงชัย  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
11  21 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
12  20 พฤษภาคม 2558 ราษฎร์พัฒนา  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
13  21 พฤษภาคม 2558 เมืองเสือ  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
14  21 พฤษภาคม 2558 ภารแอ่น  
การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
รวมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
8 คน
4 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 หนองแสง  
แนะนำการปลูก  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤษภาคม 2558 ขามป้อม  
แนะนำการปลูก  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 พฤษภาคม 2558 เสือโก้ก  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤษภาคม 2558 ดงใหญ่  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ชัย  
แนะนำการเตรียมพื้นที่นา  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
8 พฤษภาคม 2558 หัวเรือ  
แนะนำการไถนา  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
12 พฤษภาคม 2558 แคน  
แนะนำการใส่ปุ๋ยในแปลงมัน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
13 พฤษภาคม 2558 งัวบา  
แนะนำการไถนา  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
14 พฤษภาคม 2558 นาข่า  
แนะนำการใส่ปุ๋ยในแปลงมัน  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
10  15 พฤษภาคม 2558 บ้านหวาย  
แนะนำการใส่ปุ๋ยในแปลงมัน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
11  6 พฤษภาคม 2558 หนองไฮ  
แนะนำการปลูก  
บรรยาย
10
ศาลาวัด     
12  7 พฤษภาคม 2558 ประชาพัฒนา  
แนะนำการไถนา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  8 พฤษภาคม 2558 หนองทุ่ม  
แนะนำการเตรียมพื้นที่นา  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  6 พฤษภาคม 2558 หนองแสน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  8 พฤษภาคม 2558 โคกสีทองหลาง  
แนะนำการเตรียมพื้นที่นา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอวาปีปทุม
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 นาดูน  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 พฤษภาคม 2558 นาดูน  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
15 พฤษภาคม 2558 หนองไผ่  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
3
ที่ทำการกลุ่ม  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
13 พฤษภาคม 2558 หนองไผ่  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 พฤษภาคม 2558 หนองคู  
สถาบัน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายนายแสงจันทร์ ปะนะภูเต สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
15 พฤษภาคม 2558 หนองคู  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนายแสงจันทร์ ปะนะภูเต สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
14 พฤษภาคม 2558 ดงบัง  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
12 พฤษภาคม 2558 ดงบัง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
15 พฤษภาคม 2558 ดงดวน  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
60
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
10  11 พฤษภาคม 2558 ดงดวน  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
11  14 พฤษภาคม 2558 หัวดง  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนายปรีชา ดีคำวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
12  7 พฤษภาคม 2558 หัวดง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนายปรีชา ดีคำวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
13  14 พฤษภาคม 2558 ดงยาง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
14  15 พฤษภาคม 2558 ดงยาง  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
15  19 พฤษภาคม 2558 กู่สันตรัตน์  
สถาบัน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
16  12 พฤษภาคม 2558 กู่สันตรัตน์  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
17  15 พฤษภาคม 2558 พระธาตุ  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
18  7 พฤษภาคม 2558 พระธาตุ  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
รวมอำเภอนาดูน
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
863
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2558 ยางสีสุราช  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
12 พฤษภาคม 2558 นาภู  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
7 พฤษภาคม 2558 นาภู  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
6 พฤษภาคม 2558 แวงดง  
การผลิตข้าวด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
7 พฤษภาคม 2558 แวงดง  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11 พฤษภาคม 2558 บ้านกู่  
การปรับพื้นที่แปลงนา  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
13 พฤษภาคม 2558 ดงเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
12 พฤษภาคม 2558 ขามเรียน  
การเตรียมดิน การจัดทำแปลงเรียนรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
8 พฤษภาคม 2558 หนองบัวสันตุ  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
10  11 พฤษภาคม 2558 หนองบัวสันตุ  
การเตรียมดิน การจัดทำแปลงเรียนรู้  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
รวมอำเภอยางสีสุราช
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
322
 
5 คน
2 หน่วยงาน
21 พฤษภาคม 2558 กุดรัง  
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวิช อึ้ังโชตินิรันดร์ สำนักงานเกษตร 
8 พฤษภาคม 2558 เลิงแฝก  
ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
12 พฤษภาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการผลืตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอกุดรัง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
60
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2558 ชื่นชม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางระเบียบ นาไชยเวศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
10 - 14 พฤษภาคม 2558 กุดปลาดุก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางระเบียบ นาไชยเวศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 10 พฤษภาคม 2558 เหล่าดอกไม้  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสยาม แสนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 10 พฤษภาคม 2558 หนองกุง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาพรณ์ ดู่ป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
รวมอำเภอชื่นชม
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 11 อำเภอ
38 เรื่อง
6 วิธี
5596
 
47 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 รอบเมือง  
การผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
25
อบต.  นายประพัฒน์ พลพิมพื  
6 พฤษภาคม 2558 รอบเมือง  
การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในไร่นา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
4 - 29 พฤษภาคม 2558 เหนือเมือง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
400
ศาลาวัด  นายพิชัย กิติศรีวรพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
28 พฤษภาคม 2558 ขอนแก่น  
การผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายศราวุฒิ วิเศษศรี  
6 พฤษภาคม 2558 นาโพธิ์  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
50
อบต.  นายปริญญา วิเศษวงา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
8 พฤษภาคม 2558 สะอาดสมบูรณ์  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
50
อบต.  นางเนื้อทิพย์ สินธุวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
17 พฤษภาคม 2558 สีแก้ว  
การผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอุเทน น้อยอามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
17 พฤษภาคม 2558 ปอภาร (ปอพาน)  
ความสำคัญและข้อกำหนดของ GAP  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา มูลชารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
21 พฤษภาคม 2558 โนนรัง  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
200
อบต.  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
10  29 พฤษภาคม 2558 หนองแก้ว  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรวัลย์ คำลือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
11  8 พฤษภาคม 2558 หนองแวง  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
150
อบต.  นางสินีนารถ วิเศษวงษา สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
12  19 พฤษภาคม 2558 ดงลาน  
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
บรรยาย
19
ศาลาวัด  นายศราวุฒิ วิเศษศรี  
13  14 พฤษภาคม 2558 แคนใหญ่  
การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์  
บรรยาย
130
ศาลาวัด  นายประชวน ศุภดล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
14  8 พฤษภาคม 2558 โนนตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
15  7 พฤษภาคม 2558 เมืองทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สีลาดเลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
รวมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
1374
 
12 คน
4 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 เกษตรวิสัย  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวฯ  นายอำนวย สมสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
22 พฤษภาคม 2558 เมืองบัว  
การบรรจุภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
ศูนย์ข้าวฯ  นายทองฉัตร จำปาทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
12 พฤษภาคม 2558 เหล่าหลวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ข้าวฯ  นายอุไร พรพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
28 พฤษภาคม 2558 สิงห์โคก  
ระบบการผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุขุม สีหราช สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
14 - 15 พฤษภาคม 2558 ดงครั่งใหญ่  
การเตรียมดิน,เตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
51
ศูนย์ข้าวฯ  นายเชิด ดีเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
28 พฤษภาคม 2558 ดงครั่งใหญ่  
อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมะลิฯ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2558  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายเชิด ดีเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
5 พฤษภาคม 2558 บ้านฝาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหมาย สีเนหะ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
20 - 21 พฤษภาคม 2558 หนองแวง  
การบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
67
ศูนย์ข้าวฯ  นายบุญทัน แซงกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
8 พฤษภาคม 2558 กำแพง  
การเตรียมดินและการจำแนกวัชพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
51
ศูนย์ข้าวฯ  นายสุระสิทธิ์ มะโนลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
10  29 พฤษภาคม 2558 กู่กาสิงห์  
ระบบการผลิตข้าว GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ข้าวฯ  นายสุขุม สีหราช สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
11  26 พฤษภาคม 2558 น้ำอ้อม  
การเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวเม่าที่ถูกต้อง  
บรรยาย
20
กลุ่มผลิตข้าวเม่า  นายอรรถวุฒิ ศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
12  14 พฤษภาคม 2558 โนนสว่าง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายอุไร พรพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
13  11 - 12 พฤษภาคม 2558 ทุ่งทอง  
การเตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายบุญสม วิเชียรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
14  7 พฤษภาคม 2558 ดงครั่งน้อย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ข้าวฯ  นายสุระสิทธิ์ มะโนลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
รวมอำเภอเกษตรวิสัย
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
548
 
10 คน
1 หน่วยงาน
4 - 30 พฤษภาคม 2558 บัวแดง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 บัวแดง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
26 พฤษภาคม 2558 ดอกล้ำ  
การผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายบุญเกื้อ กั้ววิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
7 พฤษภาคม 2558 หนองแคน  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
19
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน     
6 พฤษภาคม 2558 โพนสูง  
โครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
16
เทศบาลตำบลโพนสูง  นายประเสริฐ แช่มภักดิ สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
12 พฤษภาคม 2558 โนนสวรรค์  
การเตรียมดิน, เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายโกมล บุญเทพ สนง.เกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
11 พฤษภาคม 2558 สระบัว  
การเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา เอื้อสามาลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
8 - 30 พฤษภาคม 2558 โนนสง่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
6 - 30 พฤษภาคม 2558 โนนสง่า  
การปรับปรุงดิน, การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
250
ที่ทำการกลุ่ม  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
10  19 พฤษภาคม 2558 ขี้เหล็ก  
โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายประเสริฐ แช่มภักดิ สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
รวมอำเภอปทุมรัตต์
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
600
 
5 คน
3 หน่วยงาน
6 - 15 พฤษภาคม 2558 หัวช้าง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสิฐศักดิ์ คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
18 - 29 พฤษภาคม 2558 หนองผือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
62
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสิฐศักดิ์ คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
28 พฤษภาคม 2558 เมืองหงส์  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
250
อบต.  นายปัญญา หันตุลา สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
29 พฤษภาคม 2558 โคกล่าม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
250
อบต.  นายปัญญา หันตุลา สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
26 พฤษภาคม 2558 น้ำใส  
กาตเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางเยาวลักษณ์ สมุทรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
21 พฤษภาคม 2558 ดงกลาง  
รณรงค์การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางเยาวลักษณ์ สมุทรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
25 พฤษภาคม 2558 อีง่อง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวภูริสา สวัสดิพละ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
1 พฤษภาคม 2558 ศรีโคตร  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวภูริสา สวัสดิพละ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 
รวมอำเภอจตุรพักตรพิมาน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
795
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 - 5 พฤษภาคม 2558 แวง  
ติดตามการการดำเนินงานโครงการผลิตข้าว (GAP)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
7 พฤษภาคม 2558 โคกกกม่วง  
ศูนย์เรียนรู้  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
26 พฤษภาคม 2558 โคกกกม่วง  
โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
15 พฤษภาคม 2558 โคกกกม่วง  
การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
1 พฤษภาคม 2558 โคกกกม่วง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
8 - 11 พฤษภาคม 2558 นาอุดม  
ติดตามงานโครงการผลิตข้าวGap  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
3 - 8 พฤษภาคม 2558 สว่าง  
ติดตามงานโครงการผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองพูน ทับทิมดี สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
3 - 8 พฤษภาคม 2558 หนองใหญ่  
ติดตามโครงการผลิตข้าวด้วยระบบGAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรพิศ ตรีสอน สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
16 - 22 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ทอง  
ติดตามโครงการผลิตข้าวด้วยระบบ gap  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงคราม วีระพล สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
10  16 - 21 พฤษภาคม 2558 โนนชัยศรี  
ติดตามการผลิตข้าวด้วยระบบGAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภานุวัฒน์ สุริโย สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
11  3 - 8 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ศรีสว่าง  
โครงการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์พร บังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
12  3 - 8 พฤษภาคม 2558 อุ่มเม่า  
ติดงานการผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
13  3 - 8 พฤษภาคม 2558 คำนาดี  
ติดตามการผลิตข้าวด้วยระบบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงคราม วีระพล สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
14  3 - 8 พฤษภาคม 2558 พรมสวรรค์  
ติดตามการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
15  3 - 8 พฤษภาคม 2558 สระนกแก้ว  
ติดตามการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภานุวัฒน์ สุริโย สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 
16  5 พฤษภาคม 2558 วังสามัคคี  
ติดตามการผลิตข้าวด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิริยา บุญเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
17  16 - 21 พฤษภาคม 2558 โคกสูง  
ติดตามงาน GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์พร บังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอโพนทอง
14  ตำบล
15 เรื่อง
 
660
 
8 คน
4 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 นางาม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายวิชัย นีระพันธ์ สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
6 พฤษภาคม 2558 นางาม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
47
ศาลาวัด  นายวิชัย นีระพันธ์ สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
11 พฤษภาคม 2558 เมืองไพร  
การทำนาว่าน  
บรรยาย
25
แปลงเกษตรกร  นายพลาน พ่อค้า สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
12 พฤษภาคม 2558 เมืองไพร  
การทำนาว่าน  
บรรยาย
25
แปลงเกษตรกร  นายพลาน พ่อค้า สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
28 พฤษภาคม 2558 นาเมือง  
การผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายกมล คูณดี สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
6 พฤษภาคม 2558 ท่าม่วง  
การไถกลบตอซัง,ทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นางเทียมจันทร์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 
14 พฤษภาคม 2558 บึงเกลือ  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
25
แปลงเกษตรกร  นายพลาน พ่อค้า สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
15 พฤษภาคม 2558 บึงเกลือ  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
25
แปลงเกษตรกร  นายพลาน พ่อค้า สนง.เกษตรอำเภอเสลภูมิ 
รวมอำเภอเสลภูมิ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
267
 
4 คน
2 หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 โพนทราย  
โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ (งบจังหวัด)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 พฤษภาคม 2558 สามขา  
โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ (งบจังหวัด)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2558 ศรีสว่าง  
จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤษภาคม 2558 ยางคำ  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP (งบกลุ่มจังหวัด)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2558 ท่าหาดยาว  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP (งบกลุ่มจังหวัด)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพนทราย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
119
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 7 พฤษภาคม 2558 อาจสามารถ  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปราณี วิระษร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
19 พฤษภาคม 2558 อาจสามารถ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปราณี วิระษร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
26 พฤษภาคม 2558 โพนเมือง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอัมพร เกรียงศรี สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
4 พฤษภาคม 2558 โพนเมือง  
การป้องกันโรคแมลง  
บรรยาย
19
ศาลาวัด  นายอัมพร เกรียงศรี สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
27 พฤษภาคม 2558 บ้านแจ้ง  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
16
ศาลาวัด  นายอัมพร เกรียงศรี สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
7 พฤษภาคม 2558 บ้านแจ้ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอัมพร เกรียงศรี สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
19 พฤษภาคม 2558 หน่อม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย นิลผาย สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
7 พฤษภาคม 2558 หน่อม  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย นิลผาย สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
22 พฤษภาคม 2558 หนองหมื่นถ่าน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
10  6 พฤษภาคม 2558 หนองหมื่นถ่าน  
การทำเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
11  13 พฤษภาคม 2558 หนองหมื่นถ่าน  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
12  28 พฤษภาคม 2558 หนองขาม  
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิพนธ์ สุนทรวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
13  25 พฤษภาคม 2558 โหรา  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
14  14 พฤษภาคม 2558 โหรา  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
15  7 พฤษภาคม 2558 โหรา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญชนก กาศสกุล สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ 
16  22 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิพนธ์ สุนทรวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
17  20 พฤษภาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย นิลผาย สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
18  25 พฤษภาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การปลูกพืชตะกูลถั่ว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย นิลผาย สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
19  6 พฤษภาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย นิลผาย สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
20  26 พฤษภาคม 2558 บ้านดู่  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปราณี วิระษร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
21  20 พฤษภาคม 2558 บ้านดู่  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปราณี วิระษร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
22  6 พฤษภาคม 2558 บ้านดู่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปราณี วิระษร สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 
รวมอำเภออาจสามารถ
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
486
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 ดินดำ  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
1137
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ปาฝา  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
1121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ม่วงลาด  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
308
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 จังหาร  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
1110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2558 ดงสิงห์  
การบรรยายการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่แลบูรณาการการใช้น้ำอย่างรู้ค่า  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ยางใหญ่  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 ผักแว่น  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
859
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2558 แสนชาติ  
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรฯ  
บรรยาย
536
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอจังหาร
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
5892
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2558 เชียงขวัญ  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำพันธ์ นาสมรูป สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 พลับพลา  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา เพ็ญสุต สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 พระธาตุ  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา เพ็ญสุต สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 พระเจ้า  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา เพ็ญสุต สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 หมูม้น  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี สวัสดิพละ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านเขือง  
การเตรียมดินก่อนฤดูการเพาะปลูกนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำพันธ์ นาสมรูป สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
รวมอำเภอเชียงขวัญ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
3 คน
1 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2558 หนองฮี  
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน     
28 พฤษภาคม 2558 สาวแห  
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน     
28 พฤษภาคม 2558 ดูกอึ่ง  
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน     
26 พฤษภาคม 2558 เด่นราษฎร์  
ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอหนองฮี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 ทุ่งเขาหลวง  
การผลิตเชื้อไตโครเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม  นายเชิดชัย สมอุดร สนง.เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
28 พฤษภาคม 2558 เทอดไทย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
13 พฤษภาคม 2558 บึงงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม  นายสมชาย ไพรออ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
14 พฤษภาคม 2558 มะบ้า  
การผลิตเชื้อไตโครเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม  นายเชิดชัย สมอุดร สนง.เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
19 พฤษภาคม 2558 เหล่า  
การผลิตเชื้อไตโครเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
รวมอำเภอทุ่งเขาหลวง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
125
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 12 อำเภอ
75 เรื่อง
4 วิธี
11666
 
54 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2558 กาฬสินธุ์  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
21 พฤษภาคม 2558 เหนือ  
วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 พฤษภาคม 2558 หลุบ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 พฤษภาคม 2558 ลำปาว  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
4
บ้านม่วงเฒ่า  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 พฤษภาคม 2558 ลำพาน  
การดูแลข้าวหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 พฤษภาคม 2558 บึงวิชัย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
โรงปุ๋ยอินทรีย์  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 พฤษภาคม 2558 ภูปอ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
280
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฉวีวรรณ ภูวิจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12 พฤษภาคม 2558 ภูดิน  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
22 พฤษภาคม 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
10  18 พฤษภาคม 2558 ลำคลอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงผักกางมุ้ง  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
884
 
8 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 นามน  
การพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
7 พฤษภาคม 2558 ยอดแกง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 พฤษภาคม 2558 สงเปลือย  
การดูแลและบำรุงอ้อยตอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 พฤษภาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การดูแลและบำรุงอ้อยตอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การดูแลและบำรุงอ้อยตอ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 กมลาไสย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
15 พฤษภาคม 2558 หลักเมือง  
การคัดเม็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
8 พฤษภาคม 2558 หลักเมือง  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
20 พฤษภาคม 2558 โพนงาม  
การเตรียมแปลงปลูก  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
2 - 3 พฤษภาคม 2558 ดงลิง  
การคัดเลือกพันธุ์ถัวลิสง  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาวัด  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
20 พฤษภาคม 2558 ดงลิง  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวนาปรัง  
เสวนา
50
ศบกต.  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
8 พฤษภาคม 2558 ธัญญา  
การผลิดและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์แช่เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศาลาวัด  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11 พฤษภาคม 2558 ธัญญา  
การผลิดและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์แช่เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 พฤษภาคม 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
90
แปลงนาเกษตรกร  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10  22 พฤษภาคม 2558 เจ้าท่า  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11  24 พฤษภาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
12  22 พฤษภาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
1000
 
7 คน
2 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา มาใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
22 พฤษภาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ (การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
7 พฤษภาคม 2558 สามัคคี  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
8 พฤษภาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนยืดินปุ๋ยชุมชน  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
320
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2558 บัวขาว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
8 พฤษภาคม 2558 แจนแลน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
19 พฤษภาคม 2558 เหล่าใหญ่  
การจัดจ้างแรงงาน  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
3 พฤษภาคม 2558 จุมจัง  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
4 พฤษภาคม 2558 เหล่าไฮงาม  
โครงการกำจัดวัชพืช/ปุ๋ยอินทรย์  
บรรยาย
810
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
8 พฤษภาคม 2558 กุดหว้า  
การจัดจ้างแรงงาน  
บรรยาย
1640
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชต สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
8 พฤษภาคม 2558 สามขา  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลง ศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิรัตน์ จิตรจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
4 พฤษภาคม 2558 นาขาม  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
6 พฤษภาคม 2558 หนองห้าง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวนฤมล สุขรัง สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  7 พฤษภาคม 2558 นาโก  
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  3 พฤษภาคม 2558 สมสะอาด  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  4 พฤษภาคม 2558 กุดค้าว  
โครงการกำจัดวัชพืช/ปุ๋ยอินทรย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
760
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
5610
 
9 คน
2 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 คุ้มเก่า  
การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
9 พฤษภาคม 2558 สงเปลือย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
  นายจรูญ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
4 พฤษภาคม 2558 สงเปลือย  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรูญ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
8 พฤษภาคม 2558 หนองผือ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายสิทธิพงศ์ ปัทมารัง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
15 พฤษภาคม 2558 กุดสิมคุ้มใหม่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพงศ์ ปัทมารัง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
12 พฤษภาคม 2558 สระพังทอง  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย แสงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
14 พฤษภาคม 2558 กุดปลาค้าว  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย แสงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
310
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 ยางตลาด  
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ และการเตรียมดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
18 พฤษภาคม 2558 หัวงัว  
เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
แปลงนาเกษตกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 พฤษภาคม 2558 อุ่มเม่า  
เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว/เตรียพื้นที่ทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
52
แปลงนาเกษตรกร  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
21 พฤษภาคม 2558 บัวบาน  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู้  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 พฤษภาคม 2558 เว่อ  
การไถดะ/การจัดหาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 พฤษภาคม 2558 อิตื้อ  
การไถดะ/การจัดหาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
18 พฤษภาคม 2558 หัวนาคำ  
เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว/เตรียมพื้นที่ทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 พฤษภาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การเตรียมดินการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 พฤษภาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การไถดะ/การจัดหาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  13 พฤษภาคม 2558 นาเชือก  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียรรู้  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  15 พฤษภาคม 2558 คลองขาม  
การไถดะ/การจัดหาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  13 พฤษภาคม 2558 เขาพระนอน  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  8 พฤษภาคม 2558 นาดี  
การเตรียมดินการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญศรี วงศ์ปรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14  13 พฤษภาคม 2558 โนนสูง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  8 พฤษภาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การเตรียมดินการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
672
 
13 คน
1 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2558 ห้วยเม็ก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
12 พฤษภาคม 2558 คำใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
11 พฤษภาคม 2558 กุดโดน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 พฤษภาคม 2558 บึงนาเรียง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 พฤษภาคม 2558 หัวหิน  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 พฤษภาคม 2558 พิมูล  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 พฤษภาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 พฤษภาคม 2558 โนนสะอาด  
วิ วัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
14 พฤษภาคม 2558 ทรายทอง  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 - 29 พฤษภาคม 2558 ภูสิงห์  
การปลูกพืชผัก-พืชอื่นๆ  
บรรยาย
560
ต.ภูสิงห์ ม.1-9  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ภูสิงห์  
การปลูกพืชผัก-เลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
225
8ตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
29 พฤษภาคม 2558 สหัสขันธ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ต.สหัสขันธ์  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
12 พฤษภาคม 2558 นามะเขือ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
29 พฤษภาคม 2558 โนนศิลา  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 พฤษภาคม 2558 นิคม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
บ.คำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
12 พฤษภาคม 2558 โนนแหลมทอง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
6 พฤษภาคม 2558 โนนบุรี  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
12 พฤษภาคม 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
1185
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 ทุ่งคลอง  
การอารักขาพืช  
ประชุม
50
ศูนย์ ศจช.  นายเสกสรร ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
14 พฤษภาคม 2558 โพน  
อารักขาพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 พฤษภาคม 2558 ดินจี่  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
14 พฤษภาคม 2558 นาบอน  
การอารักพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
22 พฤษภาคม 2558 นาทัน  
ข้าวนาปี  
เสวนา
50
อบต.  นางวิลาวัลย์ ใจจุลละ สำนักงานเกษตอำเภอสามชัย 
15 พฤษภาคม 2558 เนินยาง  
อ้อยโรงงาน  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
300
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 หนองกุงศรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมรักษ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
8 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
15 พฤษภาคม 2558 โคกเครือ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
12 พฤษภาคม 2558 หนองสรวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
21 พฤษภาคม 2558 เสาเล้า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
14 พฤษภาคม 2558 หนองใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
12 พฤษภาคม 2558 ดงมูล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
59
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
19 พฤษภาคม 2558 ลำหนองแสน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
13 พฤษภาคม 2558 หนองหิน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
61
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
536
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 สมเด็จ  
การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
12 พฤษภาคม 2558 หนองแวง  
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
แปลงปลูกเห็ด  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14 พฤษภาคม 2558 แซงบาดาล  
การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
15 พฤษภาคม 2558 มหาไชย  
การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
14 พฤษภาคม 2558 หมูม่น  
การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
12 พฤษภาคม 2558 ผาเสวย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 พฤษภาคม 2558 ศรีสมเด็จ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 พฤษภาคม 2558 ลำห้วยหลัว  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
14 - 15 พฤษภาคม 2558 คำบง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
20 - 29 พฤษภาคม 2558 ไค้นุ่น  
การติดตามการดำเนินงานโครงการฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
600
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 พฤษภาคม 2558 ไค้นุ่น  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศํตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  
บรรยาย
180
แปลงเรียนรู้,ศาลาประชาคม  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
15 พฤษภาคม 2558 หนองอีบุตร  
การเก็บเกี่ยว/การตลาด  
บรรยาย
25
แปลงส่งเสริมปลูกข้าวโพด  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
4 - 16 พฤษภาคม 2558 หนองอีบุตร  
การติดตามการดำเนินโครงการ ฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1380
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
7 พฤษภาคม 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
1 พฤษภาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
18 พฤษภาคม 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 ดอนจาน  
การจัดการแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
8 พฤษภาคม 2558 ดอนจาน  
การป้องกันโรคด้วยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
2 พฤษภาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
7 พฤษภาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศาลาวัด  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
11 พฤษภาคม 2558 ดงพยุง  
การพัฒนาเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 พฤษภาคม 2558 ดงพยุง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
12 พฤษภาคม 2558 ม่วงนา  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
8 พฤษภาคม 2558 ม่วงนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
15 พฤษภาคม 2558 นาจำปา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10  7 พฤษภาคม 2558 นาจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
414
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 - 14 พฤษภาคม 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยเหมาะสมกับดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
6 พฤษภาคม 2558 เหล่ากลาง  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
8 พฤษภาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลุกผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาลัย ปรีสวิง  
19 พฤษภาคม 2558 โนนศิลาเลิง  
การจัดเก็บข้อมูลสถาบันเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 พฤษภาคม 2558 ลำชี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 16 อำเภอ
88 เรื่อง
7 วิธี
14191
 
85 คน
32 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 กุสุมาลย์  
เทคนิคการหว่านกล้าข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 พฤษภาคม 2558 นาโพธิ์  
การจัดทำแปลงขยาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
25 พฤษภาคม 2558 นาเพียง  
การจัดทำแปลงขยาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
21 พฤษภาคม 2558 โพธิไพศาล  
เทคนิคการหว่านกล้าข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 พฤษภาคม 2558 อุ่มจาน  
การดำเนินการกลุ่ม  
บรรยาย
170
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
รวมอำเภอกุสุมาลย์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 พรรณา  
การปลูก,การดูแลรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
66
ศาลาวัด  นายสมเดช กองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
8 พฤษภาคม 2558 วังยาง  
การปลูก,การดูแลรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะวรรณ ฉ่ำไกร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
1 พฤษภาคม 2558 พอกน้อย  
การปลูก,การดูแลรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียงเพ็ญ จันทร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
14 พฤษภาคม 2558 นาหัวบ่อ  
การปลูก,การดูแลรักษา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรักษ์ สิงหเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
8 พฤษภาคม 2558 ไร่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ คัดทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
8 พฤษภาคม 2558 ช้างมิ่ง  
การปลูก,การดูแลรักษา  
ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ มาตราช สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
14 พฤษภาคม 2558 นาใน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ผิวขาว สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
14 พฤษภาคม 2558 สว่าง  
การปลูก,การดูแลรักษา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประวิทย์ เจริญคร สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
14 พฤษภาคม 2558 บะฮี  
การปลูก,การดูแลรักษา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
122
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเดช กองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
10  20 พฤษภาคม 2558 เชิงชุม  
การปลูก,การดูแลรักษา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ผิวขาว สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 
รวมอำเภอพรรณานิคม
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
825
 
8 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 นิคมน้ำอูน  
ออกประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 พฤษภาคม 2558 หนองปลิง  
ออกประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 พฤษภาคม 2558 หนองบัว  
ออกประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤษภาคม 2558 สุวรรณคาม  
ออกประชาสัมพันธ์การปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนิคมน้ำอูน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2558 คูสะคาม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 
7 พฤษภาคม 2558 อินทร์แปลง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 
11 พฤษภาคม 2558 กุดเรือคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 
11 พฤษภาคม 2558 กุดเรือคำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส 
รวมอำเภอวานรนิวาส
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 คำตากล้า  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคำตากล้า
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 ม่วง  
การปลูกมันสำปะหฃังในพื้นทำนาไม่เหมาะสม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ภักดีไทย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
8 พฤษภาคม 2558 ม่วง  
การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ภักดีไทย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
29 พฤษภาคม 2558 ม่วง  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ภักดีไทย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
22 พฤษภาคม 2558 ม่วง  
การเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ภักดีไทย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
29 พฤษภาคม 2558 มาย  
การเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงปลา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทร์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
15 พฤษภาคม 2558 มาย  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทร์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
8 พฤษภาคม 2558 มาย  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทร์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
22 พฤษภาคม 2558 มาย  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับตกกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทร์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
29 พฤษภาคม 2558 ดงหม้อทอง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับตกกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวลิต เหมาะพิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
10  22 พฤษภาคม 2558 ดงหม้อทอง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวลิต เหมาะพิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
11  15 พฤษภาคม 2558 ดงหม้อทอง  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวลิต เหมาะพิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
12  8 พฤษภาคม 2558 ดงหม้อทอง  
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวลิต เหมาะพิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
13  22 พฤษภาคม 2558 โนนสะอาด  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
14  15 พฤษภาคม 2558 โนนสะอาด  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
15  29 พฤษภาคม 2558 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
16  27 พฤษภาคม 2558 บ่อแก้ว  
การใสงุ๋ยยางพารา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
17  8 พฤษภาคม 2558 บ่อแก้ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมัน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
18  15 พฤษภาคม 2558 บ่อแก้ว  
การเตรียมบ่อเก่าสำหรับเลี้ยงปลานิล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
19  22 พฤษภาคม 2558 บ่อแก้ว  
การเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ พิสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง 
รวมอำเภอบ้านม่วง
5  ตำบล
15 เรื่อง
 
1140
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 เต่างอย  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคันที จันทรังษี สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
6 พฤษภาคม 2558 บึงทวาย  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันเพียแก้ว สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
6 พฤษภาคม 2558 นาตาล  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญพร วิเศษสา สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย 
6 พฤษภาคม 2558 จันทร์เพ็ญ  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครศักดิ์ อวนพล สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
รวมอำเภอเต่างอย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 ตองโขบ  
การไถกลบต่อซัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤษภาคม 2558 เหล่าโพนค้อ  
การไถกลบต่อซัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2558 ด่านม่วงคำ  
การเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤษภาคม 2558 แมดนาท่ม  
การเพิ่มประสิทธิการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
450
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 8 อำเภอ
28 เรื่อง
5 วิธี
3965
 
18 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 ในเมือง  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 นาทราย  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 นาราชควาย  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 กุรุคุ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 บ้านผึ้ง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 อาจสามารถ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 ขามเฒ่า  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 บ้านกลาง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
1 พฤษภาคม 2558 ท่าค้อ  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
10  1 พฤษภาคม 2558 คำเตย  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
11  1 พฤษภาคม 2558 หนองญาติ  
เพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
     
12  1 พฤษภาคม 2558 ดงขวาง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
13  1 พฤษภาคม 2558 วังตามัว  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
14  1 พฤษภาคม 2558 โพธิ์ตาก  
ลดต้นทุุนการผลิต  
บรรยาย
50
     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2558 ท่าอุเทน  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
ศาลาวัด  นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
19 พฤษภาคม 2558 โนนตาล  
กาววางนการผลิตสับปะรด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
จุดถ่ายทอ  นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 ท่าจำปา  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัลยา อ่อนหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 ไชยบุรี  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายวัฒนา บุตรเวส สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 พฤษภาคม 2558 พนอม  
การตกกล้าแปลงเล็ก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
19 พฤษภาคม 2558 พะทาย  
การประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาชล เตรียมมหาเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 เวินพระบาท  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
450
อบต.  นายนายทวี ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 พฤษภาคม 2558 รามราช  
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
อบต.  นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
20 พฤษภาคม 2558 หนองเทา  
การประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาชล เตรียมมหาเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
2082
 
7 คน
1 หน่วยงาน
14 - 15 พฤษภาคม 2558 บ้านแพง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
14 - 15 พฤษภาคม 2558 ไผ่ล้อม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
14 - 15 พฤษภาคม 2558 โพนทอง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด     
14 - 15 พฤษภาคม 2558 หนองแวง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
70
ศาลาวัด     
14 - 15 พฤษภาคม 2558 นางัว  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด     
14 - 15 พฤษภาคม 2558 นาเข  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
รวมอำเภอบ้านแพง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 เรณู  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 พฤษภาคม 2558 โพนทอง  
การเพาะกล้าข้าวนาโยน(กลุ่มข้าวอินทรีย์)  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 พฤษภาคม 2558 ท่าลาด  
การใช้เชื่อราไตรโครโดรม่า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 พฤษภาคม 2558 นางาม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤษภาคม 2558 โคกหินแฮ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 พฤษภาคม 2558 หนองย่างชิ้น  
การเพาะกล้าวข้าวนาโยน(ศูนย์ข้าวชุมชน)  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤษภาคม 2558 เรณูใต้  
การผลิตสารชิวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 พฤษภาคม 2558 นาขาม  
ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเรณูนคร
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 นาแก  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวกนกอร สายมณี สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
14 พฤษภาคม 2558 พระซอง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโชคเกษม ขุลีดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
1 พฤษภาคม 2558 หนองสังข์  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย ธรรมประชา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
14 พฤษภาคม 2558 นาคู่  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิรินาถ อินภูวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
14 พฤษภาคม 2558 พิมาน  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
15 พฤษภาคม 2558 พุ่มแก  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโชคเกษม ขุลีดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
15 พฤษภาคม 2558 ก้านเหลือง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย ธรรมประชา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
14 พฤษภาคม 2558 หนองบ่อ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย มาลีลัย สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
15 พฤษภาคม 2558 นาเลียง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิรินาถ อินภูวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
10  15 พฤษภาคม 2558 บ้านแก้ง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย ธรรมประชา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
11  15 พฤษภาคม 2558 คำพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย มาลีลัย สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
12  15 พฤษภาคม 2558 สีชมพู  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาแก
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 นาหว้า  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 พฤษภาคม 2558 นางัว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 พฤษภาคม 2558 บ้านเสียว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 พฤษภาคม 2558 นาคูณใหญ่  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 พฤษภาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 พฤษภาคม 2558 ท่าเรือ  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
28 พฤษภาคม 2558 โพนสวรรค์  
การเตรียมเล็ดพันธุ์ก่อนตกกล้า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระศักดิ์ ประพัศรางค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
21 พฤษภาคม 2558 นาหัวบ่อ  
การเตรียมเล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านกล้า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสักรินทร์ รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
21 พฤษภาคม 2558 นาขมิ้น  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่านกล้า  
บรรยาย
43
ศาลาวัด  นายศุภโรจน์ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
19 พฤษภาคม 2558 โพนบก  
การเตรียมแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไชยรัตน์ ทัศคร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
7 พฤษภาคม 2558 บ้านค้อ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชำนาญ โพธิ์สุข สนง.เกษตร อ.โพนสวรรค์ 
20 พฤษภาคม 2558 โพนจาน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านกล้า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสักรินทร์ รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
20 พฤษภาคม 2558 นาใน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านกล้า  
บรรยาย
58
ศาลาวัด  นายศุภโรจน์ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ 
รวมอำเภอโพนสวรรค์
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
331
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2558 นาทม  
โครงการ GAP ข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ภุดีทิพย์ สำนักเกษตรอำเภอนาทม 
20 พฤษภาคม 2558 หนองซน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
1 พฤษภาคม 2558 ดอนเตย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
3 หน่วยงาน
29 พฤษภาคม 2558 วังยาง  
ถ่ายทอดความรู้ การทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
18
ศาลาประชาคม  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
15 พฤษภาคม 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
12 พฤษภาคม 2558 ยอดชาด  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อรา ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาประชาคม  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
26 พฤษภาคม 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
รวมอำเภอวังยาง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
163
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 9 อำเภอ
29 เรื่อง
6 วิธี
4656
 
23 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 หายยา  
การทำบัญชีรับ จ่าย  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
19 พฤษภาคม 2558 หายยา  
การทำบัญชีรับ จ่าย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 พฤษภาคม 2558 ช้างเผือก  
การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 พฤษภาคม 2558 สุเทพ  
การปลูกผักปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 พฤษภาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 พฤษภาคม 2558 ป่าแดด  
การปลูกผัก  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
27 พฤษภาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
27 พฤษภาคม 2558 ท่าศาลา  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
1 พฤษภาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  11 พฤษภาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผัก  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  21 พฤษภาคม 2558 ป่าตัน  
การทำบัญชีรับ จ่าย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  14 พฤษภาคม 2558 ป่าตัน  
การทำบัญชีรับ จ่าย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  7 พฤษภาคม 2558 สันผีเสื้อ  
ข้าว  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
307
 
5 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
การจัดการดูแลไม้ผล(ลำไย)  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 พฤษภาคม 2558 ข่วงเปา  
การจัดการดูแลไม้ผล(ลำไย)  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 พฤษภาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การจัดการน้ำ  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 พฤษภาคม 2558 บ้านแปะ  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 พฤษภาคม 2558 ดอยแก้ว  
การจัดการน้ำ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 พฤษภาคม 2558 แม่สอย  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
206
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การทำเกษตรพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
14 พฤษภาคม 2558 ท่าผา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
20 พฤษภาคม 2558 บ้านทับ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
27 พฤษภาคม 2558 แม่ศึก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
20 พฤษภาคม 2558 แม่นาจร  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
20 พฤษภาคม 2558 ปางหินฝน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14 พฤษภาคม 2558 กองแขก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
3 คน
3 หน่วยงาน
16 - 30 พฤษภาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 14 พฤษภาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 15 พฤษภาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 พฤษภาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 15 พฤษภาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 30 พฤษภาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 พฤษภาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 พฤษภาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 30 พฤษภาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 - 15 พฤษภาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 - 30 พฤษภาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 15 พฤษภาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 - 15 พฤษภาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 - 30 พฤษภาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2558 สง่าบ้าน  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
26 พฤษภาคม 2558 ป่าลาน  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2558 สันมหาพน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
20 พฤษภาคม 2558 สันมหาพน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
8 พฤษภาคม 2558 แม่แตง  
การปลูกและการดูแลรักษาถั่วแระอย่างปลอดภัย IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
1 พฤษภาคม 2558 ช่อแล  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
30
  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12 พฤษภาคม 2558 แม่หอพระ  
การจัดการมะมะม่วงระยะติดผล  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12 พฤษภาคม 2558 สบเปิง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 พฤษภาคม 2558 สันป่ายาง  
การดูแลช่วงลำไยติดผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 พฤษภาคม 2558 ป่าแป๋  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตชา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
21 พฤษภาคม 2558 เมืองก๋าย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  14 พฤษภาคม 2558 กื้ดช้าง  
การบำรุงรักษาดินและการเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
11  28 พฤษภาคม 2558 กื้ดช้าง  
การบำรุงรักษาดินและการเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
12  7 พฤษภาคม 2558 อินทขิล  
การดูแลลำไยช่วงติดผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
310
 
7 คน
4 หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2558 ริมใต้  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
27 พฤษภาคม 2558 ริมเหนือ  
ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศ้ตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
15 พฤษภาคม 2558 สันโป่ง  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
18 พฤษภาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
19 พฤษภาคม 2558 สะลวง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
20 พฤษภาคม 2558 ห้วยทราย  
การทำเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
21 พฤษภาคม 2558 แม่แรม  
การเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
22 พฤษภาคม 2558 โป่งแยง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
7 พฤษภาคม 2558 แม่สา  
อบรมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  
ประชุม
100
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯภาคเหนือ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  22 พฤษภาคม 2558 ดอนแก้ว  
การทำเชื้อบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11  8 พฤษภาคม 2558 เหมืองแก้ว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรไม่กลับกอง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
345
 
9 คน
2 หน่วยงาน
4 - 18 พฤษภาคม 2558 สะเมิงใต้  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 18 พฤษภาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
อบต.  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 21 พฤษภาคม 2558 แม่สาบ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 19 พฤษภาคม 2558 บ่อแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
อบต.  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 16 พฤษภาคม 2558 ยั้งเมิน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
1170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2558 แม่อาย  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12 พฤษภาคม 2558 แม่อาย  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 พฤษภาคม 2558 แม่อาย  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20 พฤษภาคม 2558 แม่อาย  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26 พฤษภาคม 2558 แม่อาย  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27 พฤษภาคม 2558 แม่สาว  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 พฤษภาคม 2558 แม่สาว  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 พฤษภาคม 2558 แม่สาว  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12 พฤษภาคม 2558 แม่สาว  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  14 พฤษภาคม 2558 แม่สาว  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  28 พฤษภาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  22 พฤษภาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  19 พฤษภาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  15 พฤษภาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  7 พฤษภาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  25 พฤษภาคม 2558 แม่นาวาง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  21 พฤษภาคม 2558 แม่นาวาง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  6 พฤษภาคม 2558 แม่นาวาง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  12 พฤษภาคม 2558 แม่นาวาง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  20 พฤษภาคม 2558 แม่นาวาง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  26 พฤษภาคม 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาโรคหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ โดยพ่นสารเคมีไพรคลอรีฟอส  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  22 พฤษภาคม 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาโรคหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ โดยพ่นสารเคมีไพรคลอรีฟอส  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  20 พฤษภาคม 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาโรคหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ โดยพ่นสารเคมีไพรคลอรีฟอส  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  11 พฤษภาคม 2558 ท่าตอน  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  7 พฤษภาคม 2558 ท่าตอน  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  28 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  21 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  6 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  11 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  20 พฤษภาคม 2558 บ้านหลวง  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  22 พฤษภาคม 2558 มะลิกา  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  19 พฤษภาคม 2558 มะลิกา  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  12 พฤษภาคม 2558 มะลิกา  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  8 พฤษภาคม 2558 มะลิกา  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  26 พฤษภาคม 2558 มะลิกา  
ตรวจเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาข้าว หากพบให้ใช้สารเคมีบูไพรเฟซิน หรือ คาร์โบซับแฟน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
875
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 เวียง  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
25 - 29 พฤษภาคม 2558 ทุ่งหลวง  
การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
20 - 24 พฤษภาคม 2558 ป่าตุ้ม  
การผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ป่าไหน่  
การดูแลรักษาไม้ผลไม้ยืยต้น  
บรรยาย
70
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 30 พฤษภาคม 2558 ป่าไหน่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
95
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 8 พฤษภาคม 2558 สันทราย  
การดูแลรักษาโรคแมลงศัตรูลำไย  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
27 - 30 พฤษภาคม 2558 บ้านโป่ง  
การดูแลรักษาโรคแมลง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 30 พฤษภาคม 2558 น้ำแพร่  
การเพิ่มคุณภาพมะม่วง  
บรรยาย
98
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 22 พฤษภาคม 2558 เขื่อนผาก  
การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  16 - 30 พฤษภาคม 2558 แม่แวน  
การดูแลรักษาโรคแมลงศัตรูลำไย  
บรรยาย
120
สวนเกษตรกร  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  1 - 15 พฤษภาคม 2558 แม่ปั๋ง  
การดูแลรักษาโรคแมลงศัตรูลำไย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
12  1 - 15 พฤษภาคม 2558 โหล่งขอด  
การเพิ่มคุณภาพมะม่วง การเก็บผลผลิตที่เหมาะสม  
สาธิต
104
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
1087
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18 - 29 พฤษภาคม 2558 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
540
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 28 พฤษภาคม 2558 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
252
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11 - 29 พฤษภาคม 2558 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
360
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 พฤษภาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
6 - 15 พฤษภาคม 2558 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
154
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 29 พฤษภาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
325
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  18 - 29 พฤษภาคม 2558 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลงในฤดูข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3731
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 พฤษภาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 สันกำแพง  
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ทรายมูล  
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 29 พฤษภาคม 2558 ร้องวัวแดง  
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  1 - 29 พฤษภาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  1 - 29 พฤษภาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  1 - 29 พฤษภาคม 2558 บวกค้าง  
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่