สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บางเมือง  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 มีนาคม 2558 แพรกษา  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
27 มีนาคม 2558 บางปู  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มีนาคม 2558 บางบ่อ  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 บ้านระกาศ  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 บางพลีน้อย  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มีนาคม 2558 บางพลีน้อย  
ติดตามโครการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 มีนาคม 2558 บางเพรียง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 มีนาคม 2558 คลองด่าน  
ติดตามโครงการผลิตพืชปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 คลองด่าน  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 คลองสวน  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 มีนาคม 2558 คลองสวน  
ติดตามขบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  9 มีนาคม 2558 เปร็ง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  10 มีนาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสมุทรปราการ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
310
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
18 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 มีนาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 มีนาคม 2558 บางโฉลง  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 หนองปรือ  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางกะเจ้า  
การเฝ้าระวังศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
31 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  25 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  26 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  27 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  19 มีนาคม 2558 บางกอบัว  
การเฝ้าระวังศัตรูมะม่วง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
173
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 นาเกลือ  
การปลูกผักคะน้าและดูแลรักษา  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20 มีนาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
18 มีนาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 มีนาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
74
 
3 คน
3 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร     
25 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การผลิตพืช gap ผัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
17 เรื่อง
5 วิธี
937
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 - 20 มีนาคม 2558 บางไผ่  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 บางกร่าง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 ไทรม้า  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
19 - 20 มีนาคม 2558 บางรักน้อย  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 วัดชลอ  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17 มีนาคม 2558 วัดชลอ  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
5 มีนาคม 2558 บางกรวย  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
24 มีนาคม 2558 บางกรวย  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
2 มีนาคม 2558 บางสีทอง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 มีนาคม 2558 บางสีทอง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 บางขนุน  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
9 มีนาคม 2558 บางขนุน  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
16 มีนาคม 2558 บางขุนกอง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10  26 มีนาคม 2558 บางขุนกอง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 มีนาคม 2558 บางคูเวียง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  12 มีนาคม 2558 บางคูเวียง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
13  13 มีนาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  31 มีนาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ     
15  16 มีนาคม 2558 ปลายบาง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
16  27 มีนาคม 2558 ปลายบาง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17  27 มีนาคม 2558 ศาลากลาง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  11 มีนาคม 2558 ศาลากลาง  
การวางระบบน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางม่วง  
การทำสวนไม้ผลด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย 
13 มีนาคม 2558 บางแม่นาง  
การตรวจแปลงนา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย 
16 มีนาคม 2558 บางเลน  
การติดตามสถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 เสาธงหิน  
การตรวจแปลงนา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
19 มีนาคม 2558 บางใหญ่  
การตรวจแปลงนา เพื่อหาแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
5 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การตรวจแปลงนา เพื่อหาแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 บางบัวทอง  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
13 มีนาคม 2558 บางรักใหญ่  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
20 มีนาคม 2558 บางคูรัด  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
27 มีนาคม 2558 ละหาร  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
5 มีนาคม 2558 ลำโพ  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
12 มีนาคม 2558 พิมลราช  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
19 มีนาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 ไทรน้อย  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
20
ไทรน้อย  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
19 มีนาคม 2558 ราษฎร์นิยม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
10 มีนาคม 2558 หนองเพรางาย  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
6 มีนาคม 2558 ไทรใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
3 มีนาคม 2558 ขุนศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ  
บรรยาย
20
ขุนศรี  นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
11 มีนาคม 2558 คลองขวาง  
การผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
10
บ้านนางจันทร์ นุชอุดม  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
10 มีนาคม 2558 ทวีวัฒนา  
การผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร)  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
130
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 บางตะไนย์  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 คลองพระอุดม  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
18 มีนาคม 2558 คลองพระอุดม  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 ท่าอิฐ  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 มีนาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็น smart group  
บรรยาย
20
  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 คลองข่อย  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
24 มีนาคม 2558 คลองข่อย  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร  
สาธิต
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
13 มีนาคม 2558 บางพลับ  
การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
168
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
998
 
13 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บางคูวัด  
จัดระบบการผลิตพืชตามความเหมาะสมพับศักยภาพพื้นที่  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรรเสริญ ชุมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา 
24 มีนาคม 2558 บางหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วงษ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
10 มีนาคม 2558 บางเดื่อ  
สินค้าเกษตรก้าวไกลสู่อาเซียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา นิยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
18 มีนาคม 2558 สวนพริกไทย  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาแบบง่าย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิธิ เนียมฤทธิ์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
รวมอำเภอเมืองปทุมธานี
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
175
 
4 คน
3 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 คลองสอง  
ปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
13 มีนาคม 2558 คลองสาม  
ปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
26 มีนาคม 2558 คลองสี่  
เทคโนโลยีการทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
วัดสว่างภพ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
19 มีนาคม 2558 คลองสี่  
เทคโนโลยีการทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
วัดมงคลพุการาม  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
12 มีนาคม 2558 คลองสี่  
เทคโนโลยีการทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
วัดตะวันเรือง  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10 มีนาคม 2558 คลองสี่  
เทคโนโลยีการทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10 มีนาคม 2558 คลองห้า  
การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
20 มีนาคม 2558 คลองห้า  
การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
วัดหัตถสารเกษตร  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
13 มีนาคม 2558 คลองห้า  
การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
วัดศิริจันทราราม  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10  27 มีนาคม 2558 คลองหก  
การปลูกพืชทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึกำ กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
11  20 มีนาคม 2558 คลองเจ็ด  
ปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
440
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ลำผักกูด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
60
ศูนย์วิจัยข้าวปทุม  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
12 มีนาคม 2558 บึงสนั่น  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
60
ศูนย์วิจัยข้าวปทุม  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
12 มีนาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์วิจัยข้าวปทุม  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 คูคต  
การผลิตฮอร์โมนถั่วเหลือง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12 มีนาคม 2558 ลาดสวาย  
การแปรรูปข้าวหอมปทุม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 ลาดสวาย  
การเลี้ยงสัตว์นำทดแทนพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 ลาดสวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเเละการอนุรักษ์ระบบนิเวศฯ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ลาดสวาย  
ประชาสัมพันธ์ข้าวฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 ลาดสวาย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 บึงคำพร้อย  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย
35
บ้านเกษตรกร     
5 มีนาคม 2558 บึงคำพร้อย  
การผลิตฮอร์โมนถั่วเหลือง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร     
5 มีนาคม 2558 ลำลูกกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ดินป๋ยชุมชน     
10  11 มีนาคม 2558 บึงทองหลาง  
การปลูกข้าวระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 มีนาคม 2558 บึงทองหลาง  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  12 มีนาคม 2558 ลำไทร  
การปลูกข้าวระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  19 มีนาคม 2558 ลำไทร  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  17 มีนาคม 2558 บึงคอไห  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
15  19 มีนาคม 2558 พืชอุดม  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
16  20 มีนาคม 2558 พืชอุดม  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
17  11 มีนาคม 2558 พืชอุดม  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
7
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
18  10 มีนาคม 2558 พืชอุดม  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
7
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
รวมอำเภอลำลูกกา
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
494
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 บางเตย  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 คลองควาย  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 สามโคก  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 เชียงรากใหญ่  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บ้านปทุม  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บางกระบือ  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 ท้ายเกาะ  
การอบรมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 5 อำเภอ
21 เรื่อง
2 วิธี
1429
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 - 13 มีนาคม 2558 ปากกราน  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
25 - 27 มีนาคม 2558 ปากกราน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
เสวนา
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
5 มีนาคม 2558 ภูเขาทอง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 มีนาคม 2558 สำเภาล่ม  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
6 มีนาคม 2558 สวนพริก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
18 - 19 มีนาคม 2558 คลองตะเคียน  
แนะนำการป้องกันการกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
แปลงนาเกษตรกร  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
6 มีนาคม 2558 วัดตูม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 มีนาคม 2558 หันตรา  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 มีนาคม 2558 ลุมพลี  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  3 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
11  2 มีนาคม 2558 บ้านเกาะ  
อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  10 มีนาคม 2558 บ้านเกาะ  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
เสวนา
10
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  11 มีนาคม 2558 คลองสวนพลู  
การเพาะถั่วงอก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  17 มีนาคม 2558 เกาะเรียน  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเกษตรกร  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  6 มีนาคม 2558 บ้านป้อม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  10 มีนาคม 2558 บ้านรุน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
10 เรื่อง
 
288
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 - 12 มีนาคม 2558 ท่าเรือ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 10 มีนาคม 2558 จำปา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
13 - 19 มีนาคม 2558 ท่าหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 18 มีนาคม 2558 บ้านร่อม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 27 มีนาคม 2558 ศาลาลอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
19 - 25 มีนาคม 2558 วังแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 25 มีนาคม 2558 โพธิ์เอน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 12 มีนาคม 2558 ปากท่า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 มีนาคม 2558 หนองขนาก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  20 - 25 มีนาคม 2558 ท่าเจ้าสนุก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 นครหลวง  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
17 มีนาคม 2558 ท่าช้าง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
24 มีนาคม 2558 บ่อโพง  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
24 มีนาคม 2558 บ้านชุ้ง  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
20 มีนาคม 2558 ปากจั่น  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
17 มีนาคม 2558 บางระกำ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
13 มีนาคม 2558 บางพระครู  
การลดต้นทุนการผลิต(การทำปุ๋ยน้ำหมัก)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานพ สุภาพึ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12 มีนาคม 2558 แม่ลา  
การลดต้นทุนการผลิต (การทำปุ๋ยน้ำหมัก)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานพ สุภาพึ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
20 มีนาคม 2558 หนองปลิง  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  26 มีนาคม 2558 คลองสะแก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  26 มีนาคม 2558 สามไถ  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  16 มีนาคม 2558 พระนอน  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
480
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 บางไทร  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
17 มีนาคม 2558 บางพลี  
การไถกลบตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 มีนาคม 2558 สนามชัย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 มีนาคม 2558 บ้านแป้ง  
การไถกลบตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 มีนาคม 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 มีนาคม 2558 บางยี่โท  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 มีนาคม 2558 แคออก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 มีนาคม 2558 แคตก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18 มีนาคม 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  19 มีนาคม 2558 กระแชง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  20 มีนาคม 2558 บ้านกลึง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  19 มีนาคม 2558 ช้างน้อย  
การไถกลบตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  13 มีนาคม 2558 ห่อหมก  
การใช้สารชีวินทรีย์ในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  3 มีนาคม 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  1 - 31 มีนาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  6 มีนาคม 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การใช้สารชีวินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  19 มีนาคม 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  1 - 31 มีนาคม 2558 ราชคราม  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  23 มีนาคม 2558 ช้างใหญ่  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  27 มีนาคม 2558 โพแตง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  1 - 31 มีนาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  5 มีนาคม 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
6 เรื่อง
 
790
 
6 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางบาล  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
18 มีนาคม 2558 วัดยม  
การจัดการวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
11 มีนาคม 2558 ไทรน้อย  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 มีนาคม 2558 สะพานไทย  
การจัดการวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
5 มีนาคม 2558 มหาพราหมณ์  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
25 มีนาคม 2558 กบเจา  
การจัดการวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
6 มีนาคม 2558 บ้านคลัง  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12 มีนาคม 2558 พระขาว  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
17 มีนาคม 2558 น้ำเต้า  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  13 มีนาคม 2558 ทางช้าง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  17 มีนาคม 2558 วัดตะกู  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  3 มีนาคม 2558 บางหลวง  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  24 มีนาคม 2558 บางหลวงโดด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  3 มีนาคม 2558 บางหัก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  10 มีนาคม 2558 บางชะนี  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  6 มีนาคม 2558 บ้านกุ่ม  
การจัดการวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
1044
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านเลน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านโพ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านกรด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 บางกระสั้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 คลองจิก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านหว้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 วัดยม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 มีนาคม 2558 บางประแดง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 31 มีนาคม 2558 สามเรือน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 31 มีนาคม 2558 เกาะเกิด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านพลับ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านแป้ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 31 มีนาคม 2558 คุ้งลาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 31 มีนาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านสร้าง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 31 มีนาคม 2558 ตลาดเกรียบ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 31 มีนาคม 2558 ขนอนหลวง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางปะหัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10 มีนาคม 2558 ขยาย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 บางเดื่อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 เสาธง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
31 มีนาคม 2558 ทางกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางเพลิง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 หันสัง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางนางร้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 ตานิม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  4 มีนาคม 2558 ทับน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  3 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  3 มีนาคม 2558 ขวัญเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  17 มีนาคม 2558 บ้านลี่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  3 มีนาคม 2558 โพธิ์สามต้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  17 มีนาคม 2558 พุทเลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  3 มีนาคม 2558 ตาลเอน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 มีนาคม 2558 บ้านขล้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ผักไห่  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11 มีนาคม 2558 อมฤต  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11 มีนาคม 2558 บ้านแค  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12 มีนาคม 2558 ลาดน้ำเค็ม  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13 มีนาคม 2558 ตาลาน  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12 มีนาคม 2558 ท่าดินแดง  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11 มีนาคม 2558 ดอนลาน  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13 มีนาคม 2558 นาคู  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
17 มีนาคม 2558 กุฎี  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  18 มีนาคม 2558 ลำตะเคียน  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  13 มีนาคม 2558 โคกช้าง  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าวฃ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  12 มีนาคม 2558 จักราช  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  13 มีนาคม 2558 หนองน้ำใหญ่  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  17 มีนาคม 2558 ลาดชิด  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  18 มีนาคม 2558 หน้าโคก  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  19 มีนาคม 2558 บ้านใหญ่  
การประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
560
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 ภาชี  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 โคกม่วง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ระโสม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
ดูงาน
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 กระจิว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ลาดบัวหลวง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
5 มีนาคม 2558 หลักชัย  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 มีนาคม 2558 สามเมือง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
5 มีนาคม 2558 พระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 มีนาคม 2558 สิงหนาท  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 มีนาคม 2558 คู้สลอด  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
17 มีนาคม 2558 คลองพระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 - 16 มีนาคม 2558 ลำตาเสา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
3 - 20 มีนาคม 2558 บ่อตาโล่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
2 - 25 มีนาคม 2558 วังน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
3 - 16 มีนาคม 2558 ลำไทร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
2 - 25 มีนาคม 2558 สนับทึบ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
2 มีนาคม 2558 พยอม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
2 - 30 มีนาคม 2558 หันตะเภา  
การปลูกพืชใข้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
3 - 20 มีนาคม 2558 วังจุฬา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
2 - 25 มีนาคม 2558 ข้าวงาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  2 - 31 มีนาคม 2558 ชะแมบ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
260
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 มีนาคม 2558 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  17 มีนาคม 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 มีนาคม 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  19 มีนาคม 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  20 มีนาคม 2558 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  24 มีนาคม 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  25 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  26 มีนาคม 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 บางซ้าย  
ขบวนการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 แก้วฟ้า  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 มีนาคม 2558 เต่าเล่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 มีนาคม 2558 ปลายกลัด  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 เทพมงคล  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 มีนาคม 2558 วังพัฒนา  
ขบวนการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 คานหาม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 บ้านช้าง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 สามบัณฑิต  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
23 มีนาคม 2558 บ้านหีบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 หนองไม้ซุง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 อุทัย  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 เสนา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
24 มีนาคม 2558 หนองน้ำส้ม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
25 มีนาคม 2558 โพสาวหาญ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  9 มีนาคม 2558 ธนู  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  20 มีนาคม 2558 ข้าวเม่า  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
24 มีนาคม 2558 หัวไผ่  
เตือนการระบาดของบั่ว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 มีนาคม 2558 กะทุ่ม  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
19 มีนาคม 2558 มหาราช  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
20 มีนาคม 2558 น้ำเต้า  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
19 มีนาคม 2558 บางนา  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 มีนาคม 2558 โรงช้าง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 มีนาคม 2558 เจ้าปลุก  
การหมักฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
20 มีนาคม 2558 พิตเพียน  
เตือนการระบาดของบั่ว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12 มีนาคม 2558 บ้านนา  
การวิเคาระห์ปุ๋ยและดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  25 มีนาคม 2558 บ้านขวาง  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  19 มีนาคม 2558 ท่าตอ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  18 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การหมักฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
416
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 บ้านแพรก  
อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
12 มีนาคม 2558 บ้านแพรก  
ช่วยเจ้าหน้าที่อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
13 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
ช่วยเจ้าหน้าที่อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
13 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
19 มีนาคม 2558 สำพะเนียง  
อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
19 มีนาคม 2558 สำพะเนียง  
ช่วยเจ้าหน้าที่อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 มีนาคม 2558 คลองน้อย  
อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
18 มีนาคม 2558 คลองน้อย  
ช่วยเจ้าหน้าที่อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 มีนาคม 2558 สองห้อง  
อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
10  17 มีนาคม 2558 สองห้อง  
ช่วยเจ้าหน้าที่อบรมการทำนาลดต้นทุนและกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ
49 เรื่อง
7 วิธี
7513
 
56 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ศาลาแดง  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10 มีนาคม 2558 ป่างิ้ว  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
2 มีนาคม 2558 บ้านแห  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศาลา  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 มีนาคม 2558 ตลาดกรวด  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
9 มีนาคม 2558 มหาดไทย  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 มีนาคม 2558 บ้านอิฐ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
9 มีนาคม 2558 หัวไผ่  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 มีนาคม 2558 จำปาหล่อ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
5 มีนาคม 2558 โพสะ  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  10 มีนาคม 2558 บ้านรี  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  3 มีนาคม 2558 คลองวัว  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  5 มีนาคม 2558 ย่านซื่อ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 จรเข้ร้อง  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 ไชยภูมิ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 ชัยฤทธิ์  
การใช้ปุ๋ยสดลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 เทวราช  
การเลือกปลูกพืชให้เหมาะแก่สถานการณ์น้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 ราชสถิตย์  
การเลือกปลูกพืชให้เหมาะแก่สถานการณ์น้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มีนาคม 2558 ไชโย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 หลักฟ้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ชะไว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในแปลงผัก  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ตรีณรงค์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางปลากด  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
10 มีนาคม 2558 ป่าโมก  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
10 มีนาคม 2558 สายทอง  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
12 มีนาคม 2558 โรงช้าง  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
12 มีนาคม 2558 บางเสด็จ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
10 มีนาคม 2558 นรสิงห์  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
12 มีนาคม 2558 เอกราช  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
16 มีนาคม 2558 โผงเผง  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 อ่างแก้ว  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12 มีนาคม 2558 อินทประมูล  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัครูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 มีนาคม 2558 บางพลับ  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11 มีนาคม 2558 หนองแม่ไก่  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัครูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
3 มีนาคม 2558 รำมะสัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกสิน ธาราพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 มีนาคม 2558 บางระกำ  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัครูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 มีนาคม 2558 โพธิ์รังนก  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
24 มีนาคม 2558 องครักษ์  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 มีนาคม 2558 โคกพุทรา  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  19 มีนาคม 2558 ยางช้าย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  17 มีนาคม 2558 บ่อแร่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  3 มีนาคม 2558 ทางพระ  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  12 มีนาคม 2558 สามง่าม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  18 มีนาคม 2558 บางเจ้าฉ่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  10 มีนาคม 2558 คำหยาด  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 แสวงหา  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ศรีพราน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 มีนาคม 2558 บ้านพราน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การกำจัดหนอน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 สีบัวทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 มีนาคม 2558 ห้วยไผ่  
ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแสวงหา
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
272
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 ไผ่จำศิล  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 มีนาคม 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
6 มีนาคม 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 - 31 มีนาคม 2558 สาวร้องไห้  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 มีนาคม 2558 ท่าช้าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 มีนาคม 2558 ยี่ล้น  
การลดต้นทุนการผลิตด้านพืช  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 มีนาคม 2558 บางจัก  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 - 31 มีนาคม 2558 ห้วยคันแหลน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
16 - 20 มีนาคม 2558 คลองขนาก  
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  23 มีนาคม 2558 ไผ่วง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  3 มีนาคม 2558 สี่ร้อย  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  2 - 27 มีนาคม 2558 ม่วงเตี้ย  
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  1 - 31 มีนาคม 2558 หัวตะพาน  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
14  3 - 31 มีนาคม 2558 หลักแก้ว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  11 มีนาคม 2558 ตลาดใหม่  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
1010
 
7 คน
3 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 สามโก้  
การผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 มีนาคม 2558 สามโก้  
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 มีนาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
20 มีนาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
การผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
20 มีนาคม 2558 อบทม  
การผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
4 มีนาคม 2558 อบทม  
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 มีนาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
GAP พืชผัก  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
2 มีนาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
5 มีนาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
ภัยแล้ง,การประกวดของดีเมืองอ่างทอง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
178
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ
31 เรื่อง
3 วิธี
3000
 
26 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 มีนาคม 2558 กกโก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 มีนาคม 2558 โก่งธนู  
การผลิตผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19 มีนาคม 2558 เขาพระงาม  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11 มีนาคม 2558 เขาสามยอด  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24 มีนาคม 2558 โคกกะเทียม  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18 มีนาคม 2558 โคกลำพาน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 มีนาคม 2558 โคกตูม  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10 มีนาคม 2558 งิ้วราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  18 มีนาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  10 มีนาคม 2558 ตะลุง  
การผลิตผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  12 มีนาคม 2558 ท่าแค  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  12 มีนาคม 2558 ท่าศาลา  
การเตรียมดินเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  5 มีนาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกพืชไร่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  18 มีนาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  11 มีนาคม 2558 บ้านข่อย  
ผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  5 มีนาคม 2558 ท้ายตลาด  
ผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  11 มีนาคม 2558 ป่าตาล  
การผลิตผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  17 มีนาคม 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  17 มีนาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  3 มีนาคม 2558 โพธิ์ตรุ  
ผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  6 มีนาคม 2558 สี่คลอง  
ผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  5 มีนาคม 2558 ถนนใหญ่  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
13 เรื่อง
 
820
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 พัฒนานิคม  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
20
สนง.เกษตรอำเภอ  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 - 13 มีนาคม 2558 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 4 มีนาคม 2558 มะนาวหวาน  
การปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น  
บรรยาย
32
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 - 31 มีนาคม 2558 ดีลัง  
นโยบายบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 6 มีนาคม 2558 ดีลัง  
นโยบายบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 - 6 มีนาคม 2558 โคกสลุง  
การสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมฃน  
บรรยาย
16
อบต.     
3 มีนาคม 2558 ชอนน้อย  
พืชฤดูแล้ง  
ประชุม
15
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
17 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การใช้สมุนไพรกับพืชผัก  
บรรยาย
12
นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 17 มีนาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์และผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านเลขที่ 43/1  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  17 มีนาคม 2558 น้ำสุด  
พืชฤดูแล้ง  
ประชุม
15
นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
335
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 โคกสำโรง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 มีนาคม 2558 โคกสำโรง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
27 มีนาคม 2558 เกาะแก้ว  
โครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 มีนาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ ่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 มีนาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ ่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
25 มีนาคม 2558 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
26 มีนาคม 2558 ห้วยโป่ง  
สร้างรายได้แก่เกษตรกร  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 - 13 มีนาคม 2558 คลองเกตุ  
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  นายสรพล จันทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 มีนาคม 2558 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  2 มีนาคม 2558 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  2 มีนาคม 2558 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  9 มีนาคม 2558 ดงมะรุม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นายสรพล จันทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  11 มีนาคม 2558 วังขอนขว้าง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นายสรพล จันทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  2 มีนาคม 2558 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ ่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  2 มีนาคม 2558 วังจั่น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ ่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
16  2 มีนาคม 2558 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17  2 มีนาคม 2558 หนองแขม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
1496
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 ลำนารายณ์  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 ชัยนารายณ์  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 ศิลาทิพย์  
การลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 ห้วยหิน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ม่วงค่อม  
การดูแลรักษามะนาว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 บัวชุม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 มีนาคม 2558 ท่าดินดำ  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 มะกอกหวาน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
6
บ้านเกษตรกร     
1 มีนาคม 2558 ซับตะเคียน  
การดูแลรักษายางพาราในภาวะแห้งแล้ง  
บรรยาย
22
ศาลาวัด     
10  11 มีนาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 มีนาคม 2558 หนองยายโต๊ะ  
การผลิตตามตลาด  
ประชุม
42
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  10 มีนาคม 2558 เกาะรัง  
การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวินทรีย์อย่างง่าย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 มีนาคม 2558 ท่ามะนาว  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  10 มีนาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 มีนาคม 2558 ชัยบาดาล  
การดูแลรักษามะนาวให้ดก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  15 มีนาคม 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  26 มีนาคม 2558 เขาแหลม  
ศูนย์ขาวชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
514
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
6 มีนาคม 2558 บางคู้  
การปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
20 มีนาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
20 มีนาคม 2558 บางลี่  
การพัฒนา samart farmer  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
10 มีนาคม 2558 บางงา  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 มีนาคม 2558 โคกสลุด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 มีนาคม 2558 เขาสมอคอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 หัวสำโรง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
5 มีนาคม 2558 ลาดสาลี่  
การปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  11 มีนาคม 2558 บ้านเบิก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  5 มีนาคม 2558 มุจลินท์  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
7 คน
2 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 มีนาคม 2558 บ้านทราย  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 มีนาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 มีนาคม 2558 ดงพลับ  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 มีนาคม 2558 บ้านชี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
26 มีนาคม 2558 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 มีนาคม 2558 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13 มีนาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 มีนาคม 2558 หนองทรายขาว  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  17 มีนาคม 2558 บางกะพี้  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  25 มีนาคม 2558 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  10 มีนาคม 2558 โพนทอง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  10 มีนาคม 2558 บางขาม  
การลดความเสี่ยง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  5 มีนาคม 2558 ดอนดึง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  24 มีนาคม 2558 ชอนม่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  5 มีนาคม 2558 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  3 มีนาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  17 มีนาคม 2558 มหาสอน  
การลดความเสี่ยง  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  17 มีนาคม 2558 เชียงงา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  15 มีนาคม 2558 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  3 มีนาคม 2558 สนามแจง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
8 เรื่อง
 
740
 
10 คน
3 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ท่าหลวง  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
45
  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 มีนาคม 2558 แก่งผักกูด  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
20 มีนาคม 2558 ซับจำปา  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง (ระบบน้ำ)  
บรรยาย
41
ศบกต.  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 มีนาคม 2558 หนองผักแว่น  
การผลิตพืชปลอดภัย GAP  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
12 มีนาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
11 มีนาคม 2558 หัวลำ  
การลดต้นทุการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
201
 
4 คน
4 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สระโบสถ์  
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 มหาโพธิ  
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ห้วยใหญ่  
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้าน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 นิยมชัย  
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งล้านบาท  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 โคกเจริญ  
การใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
65
วัดเกาะเกตุ  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 มีนาคม 2558 ยางราก  
การใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
10 มีนาคม 2558 หนองมะค่า  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
25 มีนาคม 2558 วังทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
18 มีนาคม 2558 โคกแสมสาร  
การใช้สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
66
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
241
 
4 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ลำสนธิ  
การเพาะเห้ดฟาง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
10 มีนาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 มีนาคม 2558 หนองรี  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
11 มีนาคม 2558 กุดตาเพชร  
การเตรียมดินก่อนปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
6 มีนาคม 2558 เขารวก  
การเพาะเชื้อเห็ดฟาง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
14 มีนาคม 2558 เขาน้อย  
การเตรียมดินก่อนปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
180
 
4 คน
4 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 มีนาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกม้นสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา  บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 มีนาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
10 มีนาคม 2558 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
16 มีนาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
10 มีนาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
80 เรื่อง
5 วิธี
5417
 
52 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
20 มีนาคม 2558 สิงห์  
การทำแผนพัฒนากลุ่มปี 2559  
ประชุม
20
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 มีนาคม 2558 ไม้ดัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศจช.ตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 เชิงกลัด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
25 มีนาคม 2558 เชิงกลัด  
การสำรวจเครื่องจักรกลทางการเกษตร  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 มีนาคม 2558 โพชนไก่  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 มีนาคม 2558 โพชนไก่  
การสำรวจเครื่องช่างกลทางการเกษตร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 มีนาคม 2558 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 บ้านจ่า  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  26 มีนาคม 2558 พักทัน  
ชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชุมชนและตลาดต้องการ  
เสวนา
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  6 มีนาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12  16 มีนาคม 2558 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13  13 มีนาคม 2558 สระแจง  
การงดน้ำในการทำนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
284
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 โพทะเล  
gap  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10 มีนาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 25 มีนาคม 2558 บางระจัน  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
17 มีนาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
20 - 31 มีนาคม 2558 โพสังโฆ  
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
19 มีนาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12 มีนาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
13 - 20 มีนาคม 2558 ท่าข้าม  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12 มีนาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  19 มีนาคม 2558 คอทราย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  26 มีนาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  25 - 30 มีนาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
250
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 2 อำเภอ
17 เรื่อง
4 วิธี
534
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 มีนาคม 2558 บ้านกล้วย  
ติดตามงานโครงการต่าง ๆ  
ประชุม
2
ศาลาSML  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
6 มีนาคม 2558 ท่าชัย  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
5
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
9 มีนาคม 2558 ชัยนาท  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
5 มีนาคม 2558 เขาท่าพระ  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
12
ศาลาเอนกประสงค์  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
5 มีนาคม 2558 หาดท่าเสา  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
20
ศาลาSML  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
5 มีนาคม 2558 เสือโฮก  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
12
ศาลาSML  นางเบญจมาศ นิรันดรไชย  
3 มีนาคม 2558 นางลือ  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
20
ศาลาSML  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
รวมอำเภอเมืองชัยนาท
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
91
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 แพรกศรีราชา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลมูล จันทร์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 31 มีนาคม 2558 แพรกศรีราชา  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางลมูล จันทร์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 31 มีนาคม 2558 เที่ยงแท้  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 31 มีนาคม 2558 เที่ยงแท้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
3 มีนาคม 2558 ห้วยกรด  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
19 มีนาคม 2558 โพงาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 31 มีนาคม 2558 บางขุด  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 31 มีนาคม 2558 บางขุด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 20 มีนาคม 2558 ดงคอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุชากาญจน์ เกิดสริ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10  2 - 20 มีนาคม 2558 ดงคอน  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุชากาญจน์ เกิดสริ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
11  20 มีนาคม 2558 ดอนกำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาอเนกประสงค์  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12  5 - 26 มีนาคม 2558 ห้วยกรดพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอสรรคบุรี
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
1625
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 เนินขาม  
การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 กะบกเตี้ย  
การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 สุขเดือนห้า  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเนินขาม
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 3 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
1866
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 มีนาคม 2558 ปากเพรียว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 ดาวเรือง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
19 มีนาคม 2558 นาโฉง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
6 มีนาคม 2558 โคกสว่าง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
31 มีนาคม 2558 หนองโน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
1 มีนาคม 2558 หนองยาว  
การปลูกพืชฤดูแล้งตลอดการทำนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 ปากข้าวสาร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
13 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
19 มีนาคม 2558 กุดนกเปล้า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  9 มีนาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  20 มีนาคม 2558 ตะกุด  
การสำรวจโรคและแมลงในพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
470
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 ทับกวาง  
การคัดเลือกพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแก่งคอย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 หนองแค  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
27 มีนาคม 2558 กุ่มหัก  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
17 มีนาคม 2558 คชสิทธิ์  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 มีนาคม 2558 โคกตูม  
การผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
26 มีนาคม 2558 โคกแย้  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 มีนาคม 2558 บัวลอย  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 มีนาคม 2558 ไผ่ต่ำ  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
19 มีนาคม 2558 โพนทอง  
การผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
19 มีนาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  19 มีนาคม 2558 ห้วยทราย  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  13 มีนาคม 2558 หนองไข่น้ำ  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
12  24 มีนาคม 2558 หนองแขม  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  19 มีนาคม 2558 หนองจิก  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  10 มีนาคม 2558 หนองจรเข้  
การกำจัดโรคและแมลงโดยใช้สารชีวินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
15  27 มีนาคม 2558 หนองนาก  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  27 มีนาคม 2558 หนองปลาหมอ  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  20 มีนาคม 2558 หนองปลิง  
การผลิตข้าว GAP  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  19 มีนาคม 2558 หนองโรง  
การเพาะปลูกถั่วเขียว และโรค แมลง ศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
885
 
7 คน
3 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 หนองหมู  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
5 มีนาคม 2558 บ้านลำ  
พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่ายาง  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
25 มีนาคม 2558 คลองเรือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
11 มีนาคม 2558 วิหารแดง  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
20
อบต.  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
3 มีนาคม 2558 หนองสรวง  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 มีนาคม 2558 เจริญธรรม  
การปลูปพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
195
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 - 18 มีนาคม 2558 หนองแซง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 หนองควายโซ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หนองหัวโพ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หนองสีดา  
การลดต้นทุน การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
11 มีนาคม 2558 หนองกบ  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
13 มีนาคม 2558 ไก่เส่า  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
5 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
7 - 9 มีนาคม 2558 ม่วงหวาน  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ิดน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
6 - 7 มีนาคม 2558 เขาดิน  
การลดต้นทุนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บ้านหมอ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
7 มีนาคม 2558 บางโขมด  
การปลูกมะนาวให้ออกนอกฤดู  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
13 มีนาคม 2558 สร่างโศก  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
12 มีนาคม 2558 ตลาดน้อย  
การเพาะถั่วงอกไร้ราก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
19 มีนาคม 2558 หรเทพ  
โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด/แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัดในข้าว  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
18 มีนาคม 2558 โคกใหญ่  
การปลูกถั่วเขียวแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
5 มีนาคม 2558 ไผ่ขวาง  
การปลูมะนาวนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
17 มีนาคม 2558 บ้านครัว  
ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงกินได้  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
5 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การปลูกมะนาวให้ออกนอกฤดู  
บรรยาย
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
374
 
4 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ดอนพุด  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 ไผ่หลิ่ว  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การบำรุงดูแลรักษาโดยใช้น้ำ  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 ดงตะงาว  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 หนองโดน  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย (เขี่ยเชื้อ)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 หนองโดน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
20 มีนาคม 2558 บ้านกลับ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 บ้านกลับ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
11 มีนาคม 2558 ดอนทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
11 มีนาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
265
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 พระพุทธบาท  
เศรษฐกิพอเพียง  
บรรยาย
60
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 62 สระบุรี     
18 มีนาคม 2558 ธารเกษม  
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พืชชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร     
20 มีนาคม 2558 นายาว  
พืชผักสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านซับครก  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
27 มีนาคม 2558 นายาว  
พืชผักสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านซับครก  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
26 มีนาคม 2558 พุคำจาน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
24 มีนาคม 2558 เขาวง  
การป้องกันโรคเน่าคอดิน  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
6 มีนาคม 2558 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
1 มีนาคม 2558 พุกร่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
3 มีนาคม 2558 หนองแก  
การทำบัญชีรับ-จ่าย  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
430
 
3 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
26 มีนาคม 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 มีนาคม 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
24 มีนาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
25 มีนาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
17 มีนาคม 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
23 มีนาคม 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10 มีนาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
11 มีนาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
10  26 มีนาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  17 มีนาคม 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  12 มีนาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
410
 
5 คน
3 หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 มวกเหล็ก  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
20 มีนาคม 2558 มิตรภาพ  
ขอปฏิบัติและการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
19 มีนาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศจช.  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
27 มีนาคม 2558 ลำสมพุง  
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
20 มีนาคม 2558 ลำพญากลาง  
การจัดตั้งกลุ่มและข้อบังคับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
26 มีนาคม 2558 ซับสนุ่น  
การวิเคราะห์ดินการปลูกการดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 แสลงพัน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
17 มีนาคม 2558 แสลงพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
18 มีนาคม 2558 คำพราน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
25 มีนาคม 2558 วังม่วง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
165
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
19 มีนาคม 2558 บ้านแก้ง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
11 มีนาคม 2558 ผึ้งรวง  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
9 มีนาคม 2558 พุแค  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
10 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
20 มีนาคม 2558 หน้าพระลาน  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
56 เรื่อง
2 วิธี
4934
 
40 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 มีนาคม 2558 หนองข้างคอก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม     
10 มีนาคม 2558 หนองข้างคอก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ที่ทำการกลุ่ม     
17 มีนาคม 2558 หนองข้างคอก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ที่ทำการกลุ่ม     
3 มีนาคม 2558 หนองข้างคอก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ที่ทำการกลุ่ม     
27 มีนาคม 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.     
18 มีนาคม 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ ต.ดอนหัวฬ่อ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
500
ศาลาวัด     
20 มีนาคม 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
11 มีนาคม 2558 ดอนหัวฬ่อ  
ติดตามเกษตรกรทำนา  
บรรยาย/ดูงาน
2
บ้านเกษตรกร     
3 มีนาคม 2558 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
10  6 มีนาคม 2558 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
5
ที่ทำการกลุ่ม     
11  26 มีนาคม 2558 หนองไม้แดง  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.     
12  19 มีนาคม 2558 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มทำเห็ด  
บรรยาย/ดูงาน
2
บ้านเกษตรกร     
13  13 มีนาคม 2558 หนองไม้แดง  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
5
ที่ทำการกลุ่ม     
14  31 มีนาคม 2558 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม     
15  5 มีนาคม 2558 เสม็ด  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
18
อบต.     
16  10 มีนาคม 2558 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มทำผ้าบาติก  
บรรยาย/ดูงาน
20
ที่ทำการกลุ่ม     
17  17 มีนาคม 2558 เสม็ด  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  19 มีนาคม 2558 สำนักบก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม     
19  26 มีนาคม 2558 สำนักบก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม     
20  6 มีนาคม 2558 สำนักบก  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
อบต.     
รวมอำเภอเมืองชลบุรี
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
776
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
51
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทินกร ศรีลาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
5 มีนาคม 2558 คลองกิ่ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีศักดิ์ บรรลุผล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
5 มีนาคม 2558 มาบไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
53
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
12 มีนาคม 2558 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
5 มีนาคม 2558 หนองบอนแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ ปารมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
5 มีนาคม 2558 หนองชาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
5 มีนาคม 2558 หนองอิรุณ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
12 มีนาคม 2558 หนองไผ่แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
รวมอำเภอบ้านบึง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
411
 
6 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บางละมุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
30
ที่ทำการชุมชนบ้านหนองพังพวย  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
6 มีนาคม 2558 หนองปรือ  
การปลูกและการดูแลไม้ผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 หนองปรือ  
การติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การปลูกผักและสมุนไพร  
ประชุม
15
กลุ่มน้ำพริก  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
24 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
ประชุมคณะกรรมศุนย์  
ประชุม
25
อบต.  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
20 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การปลูกผักและสมุนไพรครั่งที่2  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
กลุ่มน้ำพริก  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
18 - 19 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
26 - 27 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การปลูกมันสำประหลังลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้มูลสุกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
25 มีนาคม 2558 หนองปลาไหล  
การอบรมครั่งที่3การใช้ปุ๋ยชีวภาพในพืชสมุนไพร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
กล่มน้ำพริก  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
10  26 - 27 มีนาคม 2558 โป่ง  
การผลิตและใช้ชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืช  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
11  6 มีนาคม 2558 เขาไม้แก้ว  
การปลูกและการดูแลไม้ผลตามความต้องการของตลาด  
ประชุม
20
     
12  10 มีนาคม 2558 เขาไม้แก้ว  
การติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
     
13  4 มีนาคม 2558 เขาไม้แก้ว  
การปลูกและการดูแลไม้ผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  10 มีนาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การจัดการมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ทองพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำภอบางละมุง 
15  10 มีนาคม 2558 ตะเคียนเตี้ย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
23
อบต.  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
16  3 - 6 มีนาคม 2558 ตะเคียนเตี้ย  
ติดตามสถานการน์ระบาดของศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
17  11 - 13 มีนาคม 2558 ตะเคียนเตี้ย  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
รวมอำเภอบางละมุง
7  ตำบล
15 เรื่อง
 
415
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 พานทอง  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เองการปลูกข้าว,พืชผัก,แปรรูป,ประมง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
208
หมู่ 1-10  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 หนองตำลึง  
แนะนำส่งเสริมเรื่องการแปรรูป,ข้าว,ประมง,พืชผัก,เยี่ยมเยียนเกษตกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
208
หมู่ 1-9  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 มาบโป่ง  
แนะนำส่เงสริมเรื่องการแปรรูป,ประมง,พืชผัก,ขาว,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
210
หมู่ 1-10  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 หนองกะขะ  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกพืช,แปรรูป,ข้าว,ประมง,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
208
หมู่ 1-5  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 หนองหงษ์  
แนะนำให้ความรู่เรื่องการแปรรูป,ประมง,แปรรูป,พืชผัก,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-6  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 โคกขี้หนอน  
แนะนำเรื่องการแปรรูป,ข้าว,ประมง,พืชผัก,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
204
หมู่ 1-5  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการแปรรูป,พืชผัก,ประมง,เยี่ยเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-7  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 หน้าประดู่  
ให้ความรูเรื่องการแปรรูป,พืชผัก,ข้าว,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
208
หมู่ 1-5  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
3 - 31 มีนาคม 2558 บางนาง  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการแปรรูป,พืชผัก,ข้าว,ประมง,เยี่ยมเยียเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
204
หมู่ 1-9  นายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
10  3 - 31 มีนาคม 2558 เกาะลอย  
แนะนำส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าว,ประมง,พืชผัก,แปรรูป,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
202
หมู่ 1-6  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
11  3 - 31 มีนาคม 2558 บางหัก  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการแปรรูป,ข้าว,พืชผัก,ประมง,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
202
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
รวมอำเภอพานทอง
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
2294
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 วัดโบสถ์  
การใชัอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลาวัด     
11 มีนาคม 2558 โคกเพลาะ  
การใชัอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
53
ศาลาวัด     
รวมอำเภอพนัสนิคม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สุรศักดิ์  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ทุ่งสุขลา  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีป แก้วปราณีต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
6 มีนาคม 2558 บึง  
ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 หนองขาม  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 เขาคันทรง  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 บางพระ  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บ่อวิน  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีราชา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
251
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 6 อำเภอ
42 เรื่อง
6 วิธี
4255
 
14 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 เชิงเนิน  
ป้องกันและกำจัดหนองใต้  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ตะพง  
การเลือกคณะกรรมการกลุ่ม  
บรรยาย
23
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน     
27 มีนาคม 2558 เพ  
การคืนเงินกองทุนกลุ่ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 แกลง  
การคาดคะเนผลผลิตมังคุด  
ประชุม
35
ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด     
19 มีนาคม 2558 บ้านแลง  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้หนอนเจาะแมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 นาตาขวัญ  
ผลิตเชื้อเมธาไรเซียม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 เนินพระ  
ผลิตเชื้อเมธาไรเซียม  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 กะเฉด  
ป้องกันและกำจัดหนองใต้  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ทับมา  
การจัดทำโครงการกลุ่มฯ ปี 58  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  23 มีนาคม 2558 ทับมา  
การจัดทำโครงการกิจกรรมกลุ่มฯ ปี58  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  13 มีนาคม 2558 ทับมา  
การจัดทำโครงการกิจกรรมกลุ่มฯ ปี58  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  12 มีนาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตมะเขือเปราะปลอดภัยสารเคมี  
บรรยาย
57
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
13  20 มีนาคม 2558 น้ำคอก  
การปรับสภาพดินด้วยปูนขาวเพื่อปลูกพืชผักตระกูลพริกมะเขือ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
14  17 มีนาคม 2558 น้ำคอก  
การเปลี่ยนยอดมะเขิอพวงด้วยมะเขือกรอบและมะเขือยาว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  26 มีนาคม 2558 สำนักทอง  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้หนอนเจาะแมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
437
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 - 27 มีนาคม 2558 วังจันทร์  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศดปช.ตำบลวังจันทร์     
11 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
วางแผนการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ ม.4 ต.ชุมแสง  
เสวนา
30
ศาลาเอนกประสงค์     
8 มีนาคม 2558 ป่ายุบใน  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลีง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 พลงตาเอี่ยม  
สถานการณ์การผลิตไม้ผล ปี 2558  
เสวนา
30
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอวังจันทร์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บ้านค่าย  
การสำรวจโรคแมลงศัตรูข้าว  
ประชุม
40
คลองยายล้ำ  นางอนงค์ ธรรมพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
12 มีนาคม 2558 หนองละลอก  
การป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมพงษ์ บัวแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
10 มีนาคม 2558 หนองตะพาน  
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์  
ประชุม
25
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  นายเหลี่ยง แสงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
25 มีนาคม 2558 หนองตะพาน  
การใส่ปุ๋ยบำรุงผล  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอื้อน ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
18 มีนาคม 2558 ตาขัน  
การดูแลสวนผลไม้  
บรรยาย
90
ตาขัน  นายประจวบ จำเนียรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
26 มีนาคม 2558 บางบุตร  
การใช้สารเคมี  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางอนงค์ คุ้มรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
12 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา เสียงเสนาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
5 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การพัฒนาคุณภาพมังคุด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
หนองบัว  นายสมชาย บุญก่อเกื้อ
17 มีนาคม 2558 ชากบก  
การดูแลสวนมังคุด  
บรรยาย
100
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลชากบก  นายประจวบ จำเนียรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
435
 
8 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ปลวกแดง  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปลวกแดง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช.ต.ปลวกแดง  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
4 มีนาคม 2558 ตาสิทธิ์  
ติดตามประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
10 มีนาคม 2558 ละหาร  
ติดตามประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
11 มีนาคม 2558 แม่น้ำคู้  
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคู้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศดปช.ต.แม่น้ำคู้  นายบัญญัติ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
12 มีนาคม 2558 มาบยางพร  
การปลูกพืชสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
2 มีนาคม 2558 หนองไร่  
ติดตามประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 - 27 มีนาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ติดตามโครงการโรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
30
ต.นิคมพัฒนา     
10 มีนาคม 2558 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 27 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อ.นิคมพัฒนา     
18 มีนาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 5 อำเภอ
33 เรื่อง
5 วิธี
1205
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 17 มีนาคม 2558 หนองเสม็ด  
การให้น้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราภรณ์ มะโนคำ สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
11 - 21 มีนาคม 2558 หนองโสน  
การให้น้ำ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงศักดิ์ สีหานาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
6 - 24 มีนาคม 2558 หนองคันทรง  
การให้น้ำ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
2 มีนาคม 2558 ห้วงน้ำขาว  
การให้น้ำ  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราภรณ์ มะโนคำ สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
6 - 24 มีนาคม 2558 อ่าวใหญ่  
การให้น้ำ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
8 - 19 มีนาคม 2558 วังกระแจะ  
การให้น้ำ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงศักดิ์ สีหานาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
6 - 23 มีนาคม 2558 ห้วยแร้ง  
การให้น้ำ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
3 - 23 มีนาคม 2558 เนินทราย  
การให้น้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
6 - 23 มีนาคม 2558 ท่าพริก  
การให้น้ำ  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
10  8 - 23 มีนาคม 2558 ท่ากุ่ม  
การให้น้ำ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา บุญพร้อมอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
11  3 - 23 มีนาคม 2558 ตะกาง  
การให้น้ำ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา บุญพร้อมอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
12  4 - 19 มีนาคม 2558 ชำราก  
การให้น้ำ  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาณี โปธาดี สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
13  6 - 22 มีนาคม 2558 แหลมกลัด  
การให้น้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาณี โปธาดี สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
รวมอำเภอเมืองตราด
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
237
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การป้องกันและกำจัด โรค และแมลง ศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสถาพร มีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
16 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การป้องกันและกำจัด โรค และแมลง ศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสถาพร มีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
12 มีนาคม 2558 ไม้รูด  
การผลิตมังคุดตามระบบมาตรฐาน GAP พืช  
บรรยาย/ดูงาน
10
สวนมังคุด  นางสาวชนิภา เขียวณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
5 - 6 มีนาคม 2558 ไม้รูด  
การแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
20
สวนทุเรียน  นางสาวชนิภา เขียวณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
17 มีนาคม 2558 ไม้รูด  
การปลูกพืชตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ zoning  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวชนิภา เขียวณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
30 มีนาคม 2558 หาดเล็ก  
การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสถาพร มีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ 
รวมอำเภอคลองใหญ่
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 เขาสมิง  
การผลิตกล้วยไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 แสนตุ้ง  
การบริหารจัดการน้ำในมังคุด  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพรรดิ์ บรรจง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
20 มีนาคม 2558 วังตะเคียน  
GAP กลุ่ม  
บรรยาย
20
กลุ่ม  นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
5 มีนาคม 2558 วังตะเคียน  
การจัดทำบัญชีครัวเรือน  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
10 มีนาคม 2558 ท่าโสม  
การจัดการผลิตทุเรียน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
11 มีนาคม 2558 สะตอ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ประณีต  
การบริหารจัดการน้ำในทุเรียน  
เสวนา
20
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นายจักรพรรดิ์ บรรจง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
23 มีนาคม 2558 เทพนิมิต  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี พันธุ์สรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
12 มีนาคม 2558 ทุ่งนนทรี  
การจัดการผลิตทุเรียน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
รวมอำเภอเขาสมิง
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
270
 
4 คน
1 หน่วยงาน
31 มีนาคม 2558 บ่อพลอย  
การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพพล สัทยาสัย  
17 มีนาคม 2558 ช้างทูน  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิริยา ศรีวิรัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
12 มีนาคม 2558 ด่านชุมพล  
กระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ครั้งที่ 3  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
24 มีนาคม 2558 ด่านชุมพล  
การจัดการโรคและแมลงศัตรูผลไม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
27 มีนาคม 2558 หนองบอน  
การป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพพล สัทยาสัย  
27 มีนาคม 2558 นนทรีย์  
การจัดการการผลิตมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัฒนา วงทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
รวมอำเภอบ่อไร่
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
150
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 มีนาคม 2558 แหลมงอบ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางปัทมา ถนอมกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
20 มีนาคม 2558 น้ำเชี่ยว  
ประชุมเครือข่าย  
บรรยาย
12
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ  นางปัทมา ถนอมกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
25 มีนาคม 2558 บางปิด  
การสำรวจแปลงและการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
18 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
รวมอำเภอแหลมงอบ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
112
 
2 คน
2 หน่วยงาน
17 - 19 มีนาคม 2558 เกาะหมาก  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายจักรพล เสือแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะกูด 
10 มีนาคม 2558 เกาะกูด  
การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด  นายจักรพล เสือแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะกูด 
รวมอำเภอเกาะกูด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 เกาะช้าง  
อบรมลดความเสี่ยง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล เจริญพร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
20 มีนาคม 2558 เกาะช้างใต้  
อบรมลดต้นทุน  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
รวมอำเภอเกาะช้าง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตราด 7 อำเภอ
27 เรื่อง
6 วิธี
939
 
21 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ท่าไข่  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 คลองนา  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 มีนาคม 2558 บางไผ่  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัติ วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บางขวัญ  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  13 มีนาคม 2558 วังตะเคียน  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  11 มีนาคม 2558 โสธร  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  10 มีนาคม 2558 บางพระ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  12 มีนาคม 2558 บางกะไห  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  12 มีนาคม 2558 หนามแดง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  1 มีนาคม 2558 คลองเปรง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  11 มีนาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  11 มีนาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  12 มีนาคม 2558 บางเตย  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
2 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
อบต.  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18 มีนาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10 มีนาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การปลูกข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
6 มีนาคม 2558 ปากน้ำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10 มีนาคม 2558 ปากน้ำ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10 - 31 มีนาคม 2558 สาวชะโงก  
ป้องกัน ลดความเสี่ยง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านเกษตรกร  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12 - 13 มีนาคม 2558 หัวไทร  
ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
360
 
4 คน
3 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 บ้านโพธิ์  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 เกาะไร่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองขุด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 คลองประเวศ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
3 - 31 มีนาคม 2558 ดอนทราย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 31 มีนาคม 2558 เทพราช  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 มีนาคม 2558 ท่าพลับ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
3 - 31 มีนาคม 2558 หนองตีนนก  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 31 มีนาคม 2558 หนองบัว  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  3 - 31 มีนาคม 2558 บางซ่อน  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  3 - 31 มีนาคม 2558 บางกรูด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  3 - 31 มีนาคม 2558 แหลมประดู่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  3 - 31 มีนาคม 2558 ลาดขวาง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  3 - 31 มีนาคม 2558 สนามจันทร์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  3 - 31 มีนาคม 2558 แสนภูดาษ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  3 - 31 มีนาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
635
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 เกาะขนุน  
การกระจายพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 บ้านซ่อง  
การผลิตเชื้อไตรโครโดม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 พนมสารคาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 เมืองเก่า  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
13 มีนาคม 2558 หนองยาว  
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
21 - 31 มีนาคม 2558 ท่าถ่าน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
25 มีนาคม 2558 หนองแหน  
การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
2 - 31 มีนาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดโรคโคนเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
220
 
5 คน
1 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 ท่าตะเกียบ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นายเอกชัย กั่นขาว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
12 มีนาคม 2558 คลองตะเกรา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
23 เรื่อง
5 วิธี
2195
 
24 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ท่าช้าง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
25 มีนาคม 2558 ท่าช้าง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
23 มีนาคม 2558 บ้านใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
10
บ้านนางวันเพ็ญ แก้ววิเศษ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
9 มีนาคม 2558 บ้านใหญ่  
ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12 มีนาคม 2558 วังกระโจม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
18
ศาลาประชาคม  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 มีนาคม 2558 ท่าทราย  
การพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
26 มีนาคม 2558 ดอนยอ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านชวดบัว  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11 มีนาคม 2558 ดอนยอ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านประธานศูนย์ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
25 มีนาคม 2558 ศรีจุฬา  
การปลูกถั่วเขียวหลังทำนา  
บรรยาย
7
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  26 มีนาคม 2558 ดงละคร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
อบต.  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  17 มีนาคม 2558 ศรีนาวา  
การพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิก  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  11 มีนาคม 2558 สาริกา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13  13 มีนาคม 2558 หินตั้ง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14  26 มีนาคม 2558 เขาพระ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้อมูลบริการ  นางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์  
15  27 มีนาคม 2558 เขาพระ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์  
16  31 มีนาคม 2558 พรหมณี  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเลขที่ 2  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
17  9 มีนาคม 2558 พรหมณี  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
339
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 เกาะหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ปากพลี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 โคกกรวด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ท่าเรือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 หนองแสง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 นาหินลาด  
การปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 บ้านนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
5 มีนาคม 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
6 มีนาคม 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
4 มีนาคม 2558 อาษา  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ดูงาน
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
24 มีนาคม 2558 ทองหลาง  
พัฒนาสินค้าชุมชน  
บรรยาย
20
กลุ่มฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
26 มีนาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
19 มีนาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 มีนาคม 2558 พิกุลออก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
5 มีนาคม 2558 ป่าขะ  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  17 มีนาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11  11 มีนาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การกำจัดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12  18 มีนาคม 2558 ศรีกะอาง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
305
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 พระอาจารย์  
กาผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
20
     
19 มีนาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
ประชุม
20
     
17 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
จัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
กระบวนการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การปรับปรุงบำรุงก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การเพิ่มประสิทธอภาพกาารผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 มีนาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 มีนาคม 2558 บางสมบูรณ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านประธานศูนย์     
11  20 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  17 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  3 มีนาคม 2558 บางปลากด  
การปลูกและการดูแลรักษา  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 มีนาคม 2558 บางลูกเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านประธานศูนย์     
15  11 มีนาคม 2558 องครักษ์  
กาผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
100
อบต.     
16  10 มีนาคม 2558 ชุมพล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
     
17  13 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การปลูกและการดูแลรักษา  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอองครักษ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
525
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
29 เรื่อง
8 วิธี
1319
 
12 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 บ้านแก้ง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 ท่าแยก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 ท่าเกษม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 สระขวัญ  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 หนองบอน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
23 มีนาคม 2558 โคกสูง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มีนาคม 2558 โคกสูง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองแวง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
608
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 พรเจริญ  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
18 มีนาคม 2558 หนองหัวช้าง  
การเตรียม/การดุแลรักษา  
เสวนา
20
ศาลาประชาคม  นางสาวนิรพร แกหลิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 
รวมอำเภอพรเจริญ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 31 มีนาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การปลูกมันสำปะหลังในไร่นา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 มีนาคม 2558 วังโพธิ์  
การปลูกพืชในไร่นา  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 มีนาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 มีนาคม 2558 ช่อระกา  
การปลูกมันสำปะหลังในนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 จักราช  
การลดการใช้สารเคมีในพืชผัก  
บรรยาย
25
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
26 มีนาคม 2558 ทองหลาง  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ ศจช.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12 มีนาคม 2558 สีสุก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ ศจช.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
31 มีนาคม 2558 หนองขาม  
การตัดแต่งกิ่งหม่อน  
บรรยาย
45
บ้านหนองปื้ด  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
27 มีนาคม 2558 หนองพลวง  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ ศจช.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
19 มีนาคม 2558 ศรีละกอ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ ศจช.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 มีนาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 มีนาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 มีนาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  13 มีนาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  12 มีนาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  11 มีนาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
410
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 - 19 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
20 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านใน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
20 มีนาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
17 - 19 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
10  20 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  20 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  20 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  17 - 19 มีนาคม 2558 พันชนะ  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  20 มีนาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  20 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  17 - 19 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  20 มีนาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองกราด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
22  20 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  20 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  17 - 19 มีนาคม 2558 หินดาด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  20 มีนาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  20 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  17 - 19 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  17 - 19 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
30  20 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
31  20 มีนาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองไทร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
1840
 
12 คน
4 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ในเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชิต อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
20 มีนาคม 2558 สัมฤทธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวลอนงค์ เกวียนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
5 มีนาคม 2558 โบสถ์  
การจักตั้งข้อระเบียบข้อบังคับในการรับสมาชิกกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
13 มีนาคม 2558 กระเบื้องใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย สมรรถชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
10 มีนาคม 2558 ท่าหลวง  
การเตรียมดินและหว่านเมล็ดปอเทือง  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายบรรจบ เปรมฤดีชัยศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
17 มีนาคม 2558 รังกาใหญ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ พุ่มพวง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
2 มีนาคม 2558 ชีวาน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย สมรรถชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
17 มีนาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมวรรณ อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
11 มีนาคม 2558 กระชอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
10  15 มีนาคม 2558 ดงใหญ่  
การเตรียมดินและหว่านเมล็กปอเทือง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิทักษ์ เจริญผล สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
11  13 มีนาคม 2558 ธารละหลอด  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในแปลงอ้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
12  25 มีนาคม 2558 หนองระเวียง  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในแปลงอ้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
422
 
8 คน
2 หน่วยงาน
4 มีนาคม 2558 ห้วยแถลง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
6 มีนาคม 2558 ทับสวาย  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 มีนาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
3 มีนาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำมะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 มีนาคม 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำมะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
12 มีนาคม 2558 งิ้ว  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
12 มีนาคม 2558 กงรถ  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
17 มีนาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
17 มีนาคม 2558 ตะโก  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  11 มีนาคม 2558 ห้วยแคน  
การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
26 มีนาคม 2558 ชุมพวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
9 มีนาคม 2558 ประสุข  
การสำรวจตรวจนับศัตรูพืชเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
24 มีนาคม 2558 ท่าลาด  
การตัดแต่งกิ่งหม่อน  
บรรยาย
45
แปลงหม่อนแปลงรวม  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
19 มีนาคม 2558 สาหร่าย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 มีนาคม 2558 ตลาดไทร  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง)  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
19 มีนาคม 2558 โนนรัง  
การเตรียมการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 มีนาคม 2558 หนองหลัก  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา , เชื้อราบิววาเรีย  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 มีนาคม 2558 โนนตูม  
จัดเวทีชุมชนระดับหมู่บ้าน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
27 มีนาคม 2558 โนนยอ  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
18 มีนาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 มีนาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 สารภี  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
19 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองหัวแรต  
การรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย
80
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
5 มีนาคม 2558 แหลมทอง  
การสำรวจโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
เทศบาลตำบลแหลมทอง  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
3 มีนาคม 2558 ลุงเขว้า  
การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวนันทยา ลัดกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
17 มีนาคม 2558 ลุงเขว้า  
การจัดการน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม  นางสาวนันทยา ลัดกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
17 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
330
 
6 คน
1 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 ขุย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 บ้านยาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 ช่องแมว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 มีนาคม 2558 ไพล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 สีดา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงอุทัย ช่างเกวียน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอสีดา 
3 มีนาคม 2558 โพนทอง  
ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 โนนประดู่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 สามเมือง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 หนองตาดใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสีดา
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 10 อำเภอ
46 เรื่อง
4 วิธี
4567
 
46 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 อิสาณ  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากกลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 มีนาคม 2558 เสม็ด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
3 มีนาคม 2558 บ้านบัว  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากกลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17 มีนาคม 2558 สะแกโพรง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลากกลางบ้าน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 มีนาคม 2558 สวายจีก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
52
ศาลากกลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
3 มีนาคม 2558 บ้านยาง  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากกลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 มีนาคม 2558 พระครู  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากกลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 มีนาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากกลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 มีนาคม 2558 หนองตาด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากกลางบ้าน  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  18 มีนาคม 2558 สองห้อง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากกลางบ้าน  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  13 มีนาคม 2558 บัวทอง  
การปรับบำรุงดิน,การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากกลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
12  18 มีนาคม 2558 ชุมเห็ด  
การปรับบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากประชาคม  นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  31 มีนาคม 2558 หลักเขต  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากกลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  2 มีนาคม 2558 เมืองฝาง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากกลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
507
 
9 คน
2 หน่วยงาน
26 มีนาคม 2558 คูเมือง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
19 มีนาคม 2558 ปะเคียบ  
โครงการรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
12 มีนาคม 2558 บ้านแพ  
โครงการรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
17 มีนาคม 2558 พรสำราญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
26 - 25 มีนาคม 2558 หินเหล็กไฟ  
โครงการรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
สาธิต
300
บ้านการะโก  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
1 - 28 มีนาคม 2558 ตูมใหญ่  
ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ แพงเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 31 มีนาคม 2558 หนองขมาร  
การตรวจสอบและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
730
 
6 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กระสัง  
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ลำดวน  
ประชุมเกษตรกร  
บรรยาย
40
อบต.     
5 มีนาคม 2558 สองชั้น  
การทำน้ำหมักดอกจาน  
สาธิต
40
     
6 มีนาคม 2558 สูงเนิน  
ประชุมเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 เมืองไผ่  
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
อบต.     
10 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
การทำน้ำหมักดอกจาน  
ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10 มีนาคม 2558 บ้านปรือ  
ประชุมกลุ่ม  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
5 มีนาคม 2558 ห้วยสำราญ  
ประชุมเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 มีนาคม 2558 กันทรารมย์  
ประชุมเกษตรกร  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  6 มีนาคม 2558 ศรีภูมิ  
การทำน้ำหมักดอกจาน  
สาธิต
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
370
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 - 6 มีนาคม 2558 นางรอง  
ส่งเสริมการใช้ปุ่ยอินทรีย์ปุ้ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 นางรอง  
โครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปี2558  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
3 มีนาคม 2558 นางรอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
19 มีนาคม 2558 สะเดา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12 มีนาคม 2558 สะเดา  
ส่งเสริมการผลิตการเกษตร 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
3 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
19 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
17 มีนาคม 2558 หนองโบสถ์  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  11 มีนาคม 2558 หนองกง  
ส่งเสริมการข้าวมะลิอินทรีย์ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  19 มีนาคม 2558 หนองกง  
ส่งเสริมการข้าวมะลิอินทรีย์ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12  25 มีนาคม 2558 ถนนหัก  
ส่งเสริมการข้าวมะลิอินทรีย์ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  21 มีนาคม 2558 ถนนหัก  
ส่งเสริมการข้าวมะลิอินทรีย์ปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  18 มีนาคม 2558 หนองไทร  
ส่งเสริมการผลิตการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  18 มีนาคม 2558 ก้านเหลือง  
ส่งเสริมการเกษตรไร่นา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
16  20 มีนาคม 2558 บ้านสิงห์  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
17  12 มีนาคม 2558 ลำไทรโยง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
18  25 มีนาคม 2558 ทรัพย์พระยา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
19  13 มีนาคม 2558 ทรัพย์พระยา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
20  12 มีนาคม 2558 หนองยายพิมพ์  
การทำปุ๋ยสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
21  17 มีนาคม 2558 หัวถนน  
การรักษาพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
22  10 มีนาคม 2558 ทุ่งแสงทอง  
การรักษาพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
23  11 มีนาคม 2558 หนองโสน  
การเพิ่มความเจริญเติบโตข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
15 เรื่อง
 
785
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 หนองกี่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
3 มีนาคม 2558 เย้ยปราสาท  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
5 มีนาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 มีนาคม 2558 ดอนอะราง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
5 มีนาคม 2558 โคกสว่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
2 มีนาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 มีนาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 มีนาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 มีนาคม 2558 โคกสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  6 มีนาคม 2558 บุกระสัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
2900
 
6 คน
3 หน่วยงาน
5 - 6 มีนาคม 2558 ละหานทราย  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสาวกวิสรา มมประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
12 - 13 มีนาคม 2558 ตาจง  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายพิสัย บุตรสืบสาย สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
10 - 11 มีนาคม 2558 สำโรงใหม่  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายเฉลิมพล ปุยะติ
19 - 20 มีนาคม 2558 หนองแวง  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายชูเกียรติ หอมแม้น สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
31 มีนาคม 2558 หนองตระครอง  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒินันท์ ประทุมคำ สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
26 - 27 มีนาคม 2558 โคกว่าน  
โครงการขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒินันท์ ประทุมคำ สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 ประโคนชัย  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชน  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
3 - 31 มีนาคม 2558 แสลงโทน  
จัดเวทีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 13 มีนาคม 2558 บ้านไทร  
จัดเวทีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 15 มีนาคม 2558 ละเวี้ย  
จัดเวทีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 13 มีนาคม 2558 จรเข้มาก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 ปังกู  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
อบต.     
3 - 13 มีนาคม 2558 โคกย่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
อบต.     
3 - 13 มีนาคม 2558 โคกม้า  
โครงการสร้างรายได้แก่ชุมชนและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 13 มีนาคม 2558 ไพศาล  
โครงการสร้างรายได้แลพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 13 มีนาคม 2558 ตะโกตาพิ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 13 มีนาคม 2558 เขาคอก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 13 มีนาคม 2558 หนองบอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 - 13 มีนาคม 2558 โคกมะขาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 - 13 มีนาคม 2558 โคกตูม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 - 13 มีนาคม 2558 ประทัดบุ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  3 - 13 มีนาคม 2558 สี่เหลี่ยม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
8 เรื่อง
 
2920
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บ้านกรวด  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
11 มีนาคม 2558 โนนเจริญ  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
17 มีนาคม 2558 หนองไม้งาม  
การป้องกันและรักษายางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
12 มีนาคม 2558 ปราสาท  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
19 มีนาคม 2558 สายตะกู  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
18 มีนาคม 2558 หินลาด  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
24 มีนาคม 2558 บึงเจริญ  
การป้องกันและรักษายางพาราเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
19 มีนาคม 2558 จันทบเพชร  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
25 มีนาคม 2558 เขาดินเหนือ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
รวมอำเภอบ้านกรวด
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 มะเฟือง  
การสาธิตการผลิตการใช้สารไตรโครเดอร์มาในแปลงผัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
17 มีนาคม 2558 หายโศก  
การทำปุ๋ยอินทรียฺและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
18 มีนาคม 2558 หายโศก  
การทำปุ๋ยอินทรียฺและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 มีนาคม 2558 สตึก  
โรงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 นิคม  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ทุ่งวัง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 เมืองแก  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
17 - 31 มีนาคม 2558 หนองใหญ่  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 31 มีนาคม 2558 ร่อนทอง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
70
ศูนย์บริการฯ     
17 - 31 มีนาคม 2558 ดอนมนต์  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ชุมแสง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
3 - 16 มีนาคม 2558 ท่าม่วง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
10  3 - 31 มีนาคม 2558 สะแก  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
65
ศูนย์บริการฯ     
11  17 - 31 มีนาคม 2558 สนามชัย  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
65
ศูนย์บริการฯ     
12  17 - 31 มีนาคม 2558 กระสัง  
โครงการตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
60
ศูนย์บริการฯ     
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
26 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
25 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
24 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
18 มีนาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
13 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
12 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
27 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
10  24 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
11  18 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน     
12  20 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
13  13 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
17
ศาลากลางบ้าน     
14  12 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
15  18 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
16  27 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
8
ศาลากลางบ้าน     
17  20 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
11
ศาลากลางบ้าน     
18  19 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
19  26 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
20  25 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
12
ศาลากลางบ้าน     
21  24 มีนาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
22  20 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
18
ศาลากลางบ้าน     
23  24 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
24  25 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
25  26 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
26  12 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
22
ศาลากลางบ้าน     
27  19 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
28  18 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
11
ศาลากลางบ้าน     
29  13 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
30  27 มีนาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
8
ศาลากลางบ้าน     
31  12 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
32  13 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
33  18 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
34  19 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
11
ศาลากลางบ้าน     
35  20 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
36  24 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
37  25 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
38  26 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
14
ศาลากลางบ้าน     
39  27 มีนาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
521
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
5 มีนาคม 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 มีนาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
13 มีนาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 มีนาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
4 คน
3 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สระแก้ว  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
18 - 19 มีนาคม 2558 ห้วยหิน  
การผลิตข้าวมอลต์  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน     
6 มีนาคม 2558 ไทยสามัคคี  
การวิเคาระห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศดปช.     
26 - 27 มีนาคม 2558 หนองชัยศรี  
ปลูกพืชบำรุงดิน  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน     
17 มีนาคม 2558 เสาเดียว  
การสร้างแปลงหม่อนที่ดี  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
17 มีนาคม 2558 เมืองฝ้าย  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศจช.     
10 มีนาคม 2558 สระทอง  
ตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองหงส์
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 จันดุม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวศศิธร แปลงไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
19 มีนาคม 2558 โคกขมิ้น  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
60
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายอัครพงค์ จดไว้ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
20 มีนาคม 2558 ป่าชัน  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
60
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายถนอมศักดิ์ พันคูณ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
18 มีนาคม 2558 สะเดา  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวบุศกร โกฏิรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
19 มีนาคม 2558 สำโรง  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางจารุณี ไวยารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
รวมอำเภอพลับพลาชัย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
290
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 มีนาคม 2558 ห้วยราช  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
13 มีนาคม 2558 สามแวง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
4 มีนาคม 2558 ตาเสา  
การเตรียมแปลงการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปราค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
23 มีนาคม 2558 บ้านตะโก  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
3 มีนาคม 2558 สนวน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18 มีนาคม 2558 โคกเหล็ก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวัสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 - 11 มีนาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การผลิตและการจัดการพืชผัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11 มีนาคม 2558 ห้วยราชา  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
460
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 โนนสุวรรณ  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 ทุ่งจังหัน  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 โกรกแก้ว  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 ดงอีจาน  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ชำนิ  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
5 มีนาคม 2558 หนองปล่อง  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 มีนาคม 2558 เมืองยาง  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
10 มีนาคม 2558 ช่อผกา  
รณรงค์ไถกลบซอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
13 มีนาคม 2558 ละลวด  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
11 มีนาคม 2558 โคกสนวน  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
10 - 11 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
10 มีนาคม 2558 ทองหลาง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
13 มีนาคม 2558 แดงใหญ่  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
30
บ้าน อกม เลขที่20  นางนัยนา กมลมุนีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
19 มีนาคม 2558 กู่สวนแตง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอมา  
บรรยาย
54
ศาลากลางบ้าน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
11 มีนาคม 2558 หนองเยือง  
ขั้นตอนการผลิตเชื้อราไตรโครมา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
169
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตพืชฤดูแล้งให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
17 มีนาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจำหน่าย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
23 มีนาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการจำหน่าย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 เจริญสุข  
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17 มีนาคม 2558 ตาเป๊ก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
24 มีนาคม 2558 ตาเป๊ก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17 มีนาคม 2558 อีสานเขต  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
12 มีนาคม 2558 ถาวร  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านน้อย  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10 มีนาคม 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
290
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 20 อำเภอ
81 เรื่อง
8 วิธี
12987
 
71 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 ตั้งใจ  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
6 มีนาคม 2558 ตั้งใจ  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18 มีนาคม 2558 เพี้ยราม  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24 มีนาคม 2558 เพี้ยราม  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.7  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18 มีนาคม 2558 นาดี  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.11  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
6 มีนาคม 2558 นาดี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.12  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10  26 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
การจัดการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
11  4 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
12  20 มีนาคม 2558 ท่าสว่าง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.18  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
13  3 มีนาคม 2558 สลักได  
การให้น้ำ  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสรินยา คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
14  10 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15  20 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.16  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16  4 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17  26 มีนาคม 2558 ตาอ็อง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.7  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18  19 มีนาคม 2558 สำโรง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.13  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
19  6 มีนาคม 2558 สำโรง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20  10 มีนาคม 2558 สำโรง  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21  24 มีนาคม 2558 สำโรง  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.9  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22  13 มีนาคม 2558 แกใหญ่  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
23  3 มีนาคม 2558 แกใหญ่  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24  17 มีนาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
25  27 มีนาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.12  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
26  18 มีนาคม 2558 คอโค  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ม.12  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
27  3 มีนาคม 2558 คอโค  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
28  13 มีนาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย/ดูงาน
30
ม.4  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
29  5 มีนาคม 2558 สวาย  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
30  13 มีนาคม 2558 สวาย  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.13  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
31  18 มีนาคม 2558 สวาย  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.2  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
32  24 มีนาคม 2558 สวาย  
การผลิตพืขปลอดสาร  
บรรยาย
30
ม.9  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
33  11 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
34  6 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การจัดทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
35  18 มีนาคม 2558 เฉนียง  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.16  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
36  31 มีนาคม 2558 เทนมีย์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศษลาประจำหมู่บ้าน  นายคำเภา วงค์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
37  10 มีนาคม 2558 เทนมีย์  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นายคำเภา วงค์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
38  24 มีนาคม 2558 เทนมีย์  
การตัดกิ่งหม่อน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำเภา วงค์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
39  3 มีนาคม 2558 เทนมีย์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นายคำเภา วงค์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
40  17 มีนาคม 2558 เทนมีย์  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำเภา วงค์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
41  18 มีนาคม 2558 นาบัว  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
42  13 มีนาคม 2558 นาบัว  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.8  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
43  3 มีนาคม 2558 นาบัว  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.1  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
44  27 มีนาคม 2558 นาบัว  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.6  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
45  19 มีนาคม 2558 เมืองที  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ม.11  นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
46  5 มีนาคม 2558 เมืองที  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
47  11 มีนาคม 2558 เมืองที  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.2  นายพิทักษ เสาวโค สนง.เกษตรอำเภอเมอืง 
48  3 มีนาคม 2558 ราม  
การจัดการพื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.5  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
49  13 มีนาคม 2558 ราม  
การจัดการพื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
ม.14  นายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
50  19 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.3  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
51  5 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
GAP พืชอาหาร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
52  11 มีนาคม 2558 บุฤาษี  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.8  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
53  11 มีนาคม 2558 ตระแสง  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
54  6 มีนาคม 2558 ตระแสง  
พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
55  27 มีนาคม 2558 แสลงพันธ์  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.2  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
56  17 มีนาคม 2558 แสลงพันธ์  
การปลุกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
57  18 มีนาคม 2558 กาเกาะ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
58  24 มีนาคม 2558 กาเกาะ  
พืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ม.6  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
20  ตำบล
16 เรื่อง
 
1725
 
16 คน
6 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 จอมพระ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
รวมอำเภอจอมพระ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 - 20 มีนาคม 2558 กังแอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฃุมฃนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
200
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุมาลี  ดียิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
24 - 31 มีนาคม 2558 กังแอน  
ติดตามเยี่ยมกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน
50
ต.โคกยาง,กังแอน  นางสุมาลี  ดียิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
17 มีนาคม 2558 ทมอ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
1000
ศาลาวัด  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
13 มีนาคม 2558 ไพล  
การปฎิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายนิยม ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
12 มีนาคม 2558 ปรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายวิริยะ โอษฐงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
12 มีนาคม 2558 ทุ่งมน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายคณาวุฒิ บุตรดีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
20 มีนาคม 2558 ตาเบา  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ+ปุ๋ยอัดเม็ด  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายพิทักษ์ ศรีทองสุก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
25 มีนาคม 2558 โคกยาง  
การดูแลมะม่วงในระยะติดผลอ่อน  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายเอกสิทธิ์ บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
9 มีนาคม 2558 โคกยาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายเอกสิทธิ์ บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
10  5 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายจำนงค์ นราพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
11  13 มีนาคม 2558 บ้านไทร  
การป้องกันเพลี้ยไฟโดยการใช้สารสมุนไพร  
บรรยาย
36
ศาลากลางบ้าน  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
12  13 มีนาคม 2558 โชคนาสาม  
การแปรรูปฟักข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมปอง แพ่งจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
13  17 มีนาคม 2558 ปราสาททนง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสุวรรณา ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
14  24 - 28 มีนาคม 2558 ตานี  
การใช้สารชีวอินทรีย์  
บรรยาย
20
แปลงผักเกษตรกร  นางฉลวยพร ยอดเยี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
15  12 มีนาคม 2558 บ้านพลวง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสุวรรณา ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
16  6 มีนาคม 2558 กันตวจระมวล  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพิทักษ์ ศรีทองสุก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
17  6 มีนาคม 2558 สมุด  
ไถกลบปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายคณาวุฒิ บุตรดีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
18  20 มีนาคม 2558 ประทัดบุ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายนิยม ทองเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
รวมอำเภอปราสาท
16  ตำบล
17 เรื่อง
 
1696
 
10 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กาบเชิง  
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
เสวนา
50
เทศบาลตำบลกาบเชิง  นางสาวสิทธิณี พิศงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
6 มีนาคม 2558 กาบเชิง  
ลดความเสี่ยงเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.ข้าว  นางสาวสิทธิณี พิศงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
รวมอำเภอกาบเชิง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 รัตนบุรี  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 ธาตุ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 แก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 ดอนแรด  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 หนองบัวทอง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 หนองบัวบาน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 ไผ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 เบิด  
การดูแลรักษานาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 น้ำเขียว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  12 มีนาคม 2558 กุดขาคีม  
การดูแลรักษานาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  12 มีนาคม 2558 ยางสว่าง  
การดูแลรักษานาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 มีนาคม 2558 ยางสว่าง  
การปลูกพืชเพื่อทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  24 มีนาคม 2558 ทับใหญ่  
การดูแลรักษานาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอรัตนบุรี
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สนม  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
17 มีนาคม 2558 สนม  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
24 มีนาคม 2558 สนม  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
3 มีนาคม 2558 สนม  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
13 มีนาคม 2558 โพนโก  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
20 มีนาคม 2558 โพนโก  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
27 มีนาคม 2558 โพนโก  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
6 มีนาคม 2558 โพนโก  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ยอดอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
2 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การปลูกแตงโมอินทรีย์เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
10  30 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
11  23 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
12  16 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
13  9 มีนาคม 2558 หนองระฆัง  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย แก้วปริมประ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
14  18 มีนาคม 2558 นานวน  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
15  25 มีนาคม 2558 นานวน  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
16  31 มีนาคม 2558 นานวน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
17  11 มีนาคม 2558 นานวน  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
18  18 มีนาคม 2558 แคน  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
19  31 มีนาคม 2558 แคน  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
20  25 มีนาคม 2558 แคน  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
21  11 มีนาคม 2558 แคน  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
22  12 มีนาคม 2558 หัวงัว  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
23  19 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
24  26 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
25  5 มีนาคม 2558 หัวงัว  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ สิงห์ลอ สำนักงานเกษตร 
26  13 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
เตรียมความพร้อมยาพารางต้อนรับ AEC  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
27  20 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจรองรับการแข่งขันใน AEC  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
28  27 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
29  6 มีนาคม 2558 หนองอียอ  
การจัดการดูแลถั่วพร้า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีบุญเทือง ดาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอสนม 
รวมอำเภอสนม
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
810
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 - 13 มีนาคม 2558 สังขะ  
การป้องกันโรค  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
10 - 19 มีนาคม 2558 สังขะ  
การแปรรูปผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
20 มีนาคม 2558 สังขะ  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
24 - 25 มีนาคม 2558 สังขะ  
การใช้เชื้อไตรโคเดอมา  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
24 มีนาคม 2558 สังขะ  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
19 - 27 มีนาคม 2558 ขอนแตก  
การดูแลสวนยาง  
บรรยาย
80
อบต.  นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
17 มีนาคม 2558 ขอนแตก  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิธาล บางยับยิ่ว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
3 - 12 มีนาคม 2558 ดม  
การปลูกพืชอินทรีย์  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธงชัย หงศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
5 - 13 มีนาคม 2558 ดม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธงชัย หงศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
10  17 - 25 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การปลูกพืชอินทรีย์  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธงชัย หงศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
11  19 - 26 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธงชัย หงศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
12  18 - 27 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธงชัย หงศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
13  24 มีนาคม 2558 บ้านจารย์  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ สีพูแพน สนง.เกษตรอำเภอสังขะ 
14  11 มีนาคม 2558 บ้านจารย์  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ สีพูแพน สนง.เกษตรอำเภอสังขะ 
15  12 มีนาคม 2558 กระเทียม  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ สีพูแพน สนง.เกษตรอำเภอสังขะ 
16  25 มีนาคม 2558 กระเทียม  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ สีพูแพน สนง.เกษตรอำเภอสังขะ 
17  17 - 24 มีนาคม 2558 สะกาด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิศิษฎิ์ พิศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
18  26 - 27 มีนาคม 2558 สะกาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิศิษฎิ์ พิศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
19  25 มีนาคม 2558 ตาตุม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
20  18 มีนาคม 2558 ตาตุม  
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
21  11 มีนาคม 2558 ตาตุม  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
22  26 - 31 มีนาคม 2558 ทับทัน  
การผลิตพืชผักอินทรีย์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
23  27 มีนาคม 2558 ทับทัน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
24  24 มีนาคม 2558 ทับทัน  
เกษตรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
25  18 มีนาคม 2558 ทับทัน  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
26  12 มีนาคม 2558 ทับทัน  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
27  11 - 27 มีนาคม 2558 ตาคง  
การสร้างรายได้และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
อบต.  นางสาวทัศนีย์ ชื่นใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
28  5 - 6 มีนาคม 2558 ตาคง  
การปลูกพืชผักอินทรีย์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทัศนีย์ ชื่นใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
29  11 มีนาคม 2558 บ้านชบ  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
30  19 มีนาคม 2558 บ้านชบ  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
31  17 มีนาคม 2558 บ้านชบ  
เกษตรปราดเปรื่อง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรหทัย เกษรบัว สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
32  17 มีนาคม 2558 เทพรักษา  
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
33  10 มีนาคม 2558 เทพรักษา  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
34  24 มีนาคม 2558 เทพรักษา  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกรรณิการ์ สุโขพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 
รวมอำเภอสังขะ
12  ตำบล
23 เรื่อง
 
1636
 
7 คน
2 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การส่งเสริมอาชีพในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
3 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การประชุมกลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
20
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
5 มีนาคม 2558 ลำดวน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
6 มีนาคม 2558 อู่โลก  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
3 มีนาคม 2558 อู่โลก  
ประชุมกลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
5 มีนาคม 2558 อู่โลก  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชิต ดมอุ่นดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 
รวมอำเภอลำดวน
2  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บัวเชด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สะเดา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 จรัส  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 ตาวัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 อาโพน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สำเภาลูน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบัวเชด
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
98
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 10 มีนาคม 2558 เขวาสินรินทร์  
การตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 มีนาคม 2558 บ้านแร่  
การแปรรูปผลิตผลจากข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขวาสินรินทร์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 10 อำเภอ
79 เรื่อง
7 วิธี
6825
 
39 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 20 มีนาคม 2558 น้ำคำใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 มีนาคม 2558 ตาดทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
1 - 25 มีนาคม 2558 สำราญ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
1 - 20 มีนาคม 2558 ค้อเหนือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
     
1 - 25 มีนาคม 2558 ดู่ทุ่ง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
1 - 25 มีนาคม 2558 เดิด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 25 มีนาคม 2558 ขั้นไดใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.     
1 - 20 มีนาคม 2558 ทุ่งแต้  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 20 มีนาคม 2558 สิงห์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
10  1 - 20 มีนาคม 2558 นาสะไมย์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  1 - 20 มีนาคม 2558 เขื่องคำ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  1 - 25 มีนาคม 2558 หนองหิน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
13  1 - 20 มีนาคม 2558 หนองคู  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
14  1 - 25 มีนาคม 2558 ขุมเงิน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 20 มีนาคม 2558 ทุ่งนางโอก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  1 - 25 มีนาคม 2558 หนองเรือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  1 - 20 มีนาคม 2558 หนองเป็ด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองยโสธร
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
570
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ทรายมูล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
9 มีนาคม 2558 ดู่ลาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
10 มีนาคม 2558 ดงมะไฟ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากตอซังข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
10 มีนาคม 2558 นาเวียง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
13 มีนาคม 2558 ไผ่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากตอซังข้าว  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
4 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ลุมพุก  
การผลิตแต่งโมปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
10 มีนาคม 2558 ย่อ  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองเดช ศรีอรห์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
17 มีนาคม 2558 สงเปือย  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองเดช ศรีอรห์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
10 มีนาคม 2558 โพนทัน  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
12 มีนาคม 2558 ทุ่งมน  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองเดช ศรีอรห์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
10 มีนาคม 2558 นาคำ  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปารดา ศิลาวงศ์ สนง.เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
17 มีนาคม 2558 ดงแคนใหญ่  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสันต์ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
24 มีนาคม 2558 กู่จาน  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสันต์ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
19 มีนาคม 2558 นาแก  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปารดา ศิลาวงศ์ สนง.เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
10  6 มีนาคม 2558 กุดกุง  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
11  12 มีนาคม 2558 เหล่าไฮ  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
12  27 มีนาคม 2558 แคนน้อย  
การทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสันต์ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
13  3 มีนาคม 2558 ดงเจริญ  
การกำจัดวัชพืชในแปลง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
รวมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
585
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 โพธิ์ไทร  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 กระจาย  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 โคกนาโก  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 เชียงเพ็ง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 มีนาคม 2558 ศรีฐาน  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอป่าติ้ว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 - 13 มีนาคม 2558 ฟ้าหยาด  
ตรวจเยี่ยมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดา ริยาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
4 - 14 มีนาคม 2558 หัวเมือง  
การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ จำหน่าย  
ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
3 - 15 มีนาคม 2558 หัวเมือง  
การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การใช้น้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
410
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
2 - 31 มีนาคม 2558 คูเมือง  
การปลูกและดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
1233
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ ยงยืน สำนีกงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
3 - 5 มีนาคม 2558 ผือฮี  
จัดเวทีชุมชน ม. 1 - 8  
บรรยาย
705
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
18 มีนาคม 2558 ผือฮี  
การทำน้าหมักสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านโนนกลอย  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
20 - 21 มีนาคม 2558 ผือฮี  
การควบคุมศัตรูพืช (เพลี้ยแป้ง)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
3 - 31 มีนาคม 2558 บากเรือ  
การปฏิบัติดูแลรักษาถั่วลิสง  
ประชุม
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
11 มีนาคม 2558 บากเรือ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
10  3 - 6 มีนาคม 2558 ม่วง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
30
บ้านเหมือดขาว  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
11  9 - 13 มีนาคม 2558 ม่วง  
การสีผัด คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
32
บ้านหนามแท่ง  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
12  3 - 31 มีนาคม 2558 โนนทราย  
การปฏิบัติดูแลรักษาถั่วลิสง  
ประชุม
72
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
13  12 มีนาคม 2558 โนนทราย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
14  17 - 20 มีนาคม 2558 บึงแก  
การเตรียมดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัย  
บรรยาย
30
บ้านบูรพา  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
15  24 - 27 มีนาคม 2558 บึงแก  
การสีผัด คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
37
บ้านบึงแก  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
16  18 - 30 มีนาคม 2558 พระเสาร์  
การบรรจุภัณฑ์และจำหน่าย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
17  17 - 31 มีนาคม 2558 พระเสาร์  
การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การใช้น้ำ  
บรรยาย/ดูงาน
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
18  6 - 8 มีนาคม 2558 สงยาง  
จัดเวทีชุมชน  
ประชุม
712
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
19  19 มีนาคม 2558 สงยาง  
การทำน้าหมักสมุนไพร  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านสร้างแป้น  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
20  23 - 24 มีนาคม 2558 สงยาง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
รวมอำเภอมหาชนะชัย
10  ตำบล
15 เรื่อง
 
4193
 
6 คน
3 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บุ่งค้า  
ประชาคมตำบลละ 1 ล้าน  
บรรยาย
173
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 สวาท  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มีนาคม 2558 ห้องแซง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มีนาคม 2558 สามัคคี  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 กุดเชียงหมี  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มีนาคม 2558 สามแยก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 มีนาคม 2558 กุดแห่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 โคกสำราญ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 สร้างมิ่ง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  14 มีนาคม 2558 ศรีแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเลิงนกทา
10  ตำบล