สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 บางเมือง  
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 แพรกษา  
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 กุมภาพันธ์ 2558 บางปู  
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 กุมภาพันธ์ 2558 บางแก้ว  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 กุมภาพันธ์ 2558 บางปลา  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 บางโฉลง  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 หนองปรือ  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 กุมภาพันธ์ 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 กุมภาพันธ์ 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 บางกะเจ้า  
ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนากิจกรรมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
8 กุมภาพันธ์ 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
26 กุมภาพันธ์ 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  27 กุมภาพันธ์ 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  25 กุมภาพันธ์ 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  17 กุมภาพันธ์ 2558 บางกอบัว  
ปรับปรุงข้อมูลและพัฒนากิจกรรมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
161
 
2 คน
1 หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2558 นาเกลือ  
การปลูกผักสวนครัวในชุมชนเมือง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
19 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3 กุมภาพันธ์ 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ในคลองบางปลากด  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
74
 
3 คน
3 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2558 บางเสาธง  
อบรมโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
2 กุมภาพันธ์ 2558 บางเสาธง  
อบรมโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
9 กุมภาพันธ์ 2558 บางเสาธง  
อบรมโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงสุรี ยาวิเศษ สำนักงานเกษตรอ.บางเสาธง 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การผลิตพืช gap  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง 
9 กุมภาพันธ์ 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตพืช gap  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิพล ทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง 
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ
12 เรื่อง
4 วิธี
570
 
12 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 บางไผ่  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 บางกร่าง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ไทรม้า  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 บางรักน้อย  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 สิงห์  
สถานการณ์น้ำและภัยแล้ง  
ประชุม
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 ไม้ดัด  
การป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 เชิงกลัด  
ประชุมการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โพชนไก่  
การพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านจ่า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 กุมภาพันธ์ 2558 พักทัน  
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  12 กุมภาพันธ์ 2558 สระแจง  
การงดน้ำในการทำนาปรัง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  10 กุมภาพันธ์ 2558 สระแจง  
การงดน้ำในการทำนาปรัง  
ประชุม
16
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
229
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 โพทะเล  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
69
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
24 กุมภาพันธ์ 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 บางระจัน  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
46
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 โพสังโฆ  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าข้าม  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
47
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 คอทราย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  24 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  21 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกระทุ่ม  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
351
 
2 คน
1 หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2558 ถอนสมอ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โพประจักษ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 วิหารขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 พิกุลทอง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
78
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
13 เรื่อง
3 วิธี
658
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อทอง  
การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 วัดสุวรรณ  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
23 กุมภาพันธ์ 2558 วัดสุวรรณ  
การตรวจวิเคราะห์ N P K ในดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อกวางทอง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางวรัฎฐา นิคมชัยประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ธาตุทอง  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวนิตยา พรงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 เกษตรสุวรรณ  
การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวนิชนันท์ พงศ์กิตติศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพศรีมหาโพธิ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 พลวงทอง  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอบ่อทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
190
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 บางปะกง  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าสะอ้าน  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 บางวัว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
19 กุมภาพันธ์ 2558 บางสมัคร  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 บางผึ้ง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 บางเกลือ  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 สองคลอง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองจอก  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กุมภาพันธ์ 2558 พิมพา  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  10 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าข้าม  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  19 กุมภาพันธ์ 2558 หอมศีล  
การดูแลรักษามะม่วงช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  12 กุมภาพันธ์ 2558 เขาดิน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
359
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
359
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านเหลื่อม  
การปลูกมันสำปะหลังในไร่นา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 วังโพธิ์  
การรับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 โคกกระเบื้อง  
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)  
บรรยาย
100
     
5 กุมภาพันธ์ 2558 โคกกระเบื้อง  
การป้องกันและกำจัดแมลงจีนูนหลวงในไร่อ้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ช่อระกา  
รับจำนำยุ้งฉาง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 จักราช  
การลดการใช้สารเคมีในพืชผัก  
บรรยาย
20
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ทองหลาง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
19 กุมภาพันธ์ 2558 สีสุก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
26 กุมภาพันธ์ 2558 สีสุก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หนองขาม  
การป้องกันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
บ้านโนนทะยูง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12 กุมภาพันธ์ 2558 หนองพลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีละกอ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีละกอ  
การป้องกันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเมือง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  6 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเมือง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศาลาประชาคม  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  5 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  17 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเมือง  
ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  13 กุมภาพันธ์ 2558 หินโคน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  12 กุมภาพันธ์ 2558 หินโคน  
ประชุมตั้งกรรมการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15  11 กุมภาพันธ์ 2558 หินโคน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16  10 กุมภาพันธ์ 2558 หินโคน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
667
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 โนนไทย  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 โนนไทย  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
     
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ด่านจาก  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
36
อบต.  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ด่านจาก  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 กำปัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
10 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 กำปัง  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
60
ศาลาวัด     
12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ค้างพลู  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
10  18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ค้างพลู  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
11  19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านวัง  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12  12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านวัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
13  18 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 บัลลังก์  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
14  12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 บัลลังก์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
15  20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 สายออ  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16  13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สายออ  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
17  18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ถนนโพธิ์  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
18  13 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถนนโพธิ์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
19  18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 มะค่า  
อบรมเกษตรกรข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20  12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 มะค่า  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
864
 
8 คน
3 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 กระชอน  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
26 กุมภาพันธ์ 2558 ชุมพวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
9 กุมภาพันธ์ 2558 ประสุข  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าลาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
25 กุมภาพันธ์ 2558 สาหร่าย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศาลาเรียนรู้  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดไทร  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
20 กุมภาพันธ์ 2558 โนนรัง  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหลัก  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ที่ทำการปุ๋ย  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 โนนตูม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
27 กุมภาพันธ์ 2558 โนนยอ  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
220
 
4 คน
1 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2558 สีคิ้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
17 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านหัน  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 กฤษณา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีใช้  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ลาดบัวขาว  
การวางระบบน้ำในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหญ้าขาว  
การปลูกผักหวาน  
บรรยาย
55
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 กุดน้อย  
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาผักชี  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
19 กุมภาพันธ์ 2558 วังโรงใหญ่  
การทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีใช้  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13 กุมภาพันธ์ 2558 วังโรงใหญ่  
การทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีใช้  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  19 กุมภาพันธ์ 2558 มิตรภาพ  
การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
11  12 กุมภาพันธ์ 2558 คลองไผ่  
การทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12  24 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนเมือง  
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
13  3 กุมภาพันธ์ 2558 หนองบัวน้อย  
การไถระเบิดดินดานปลูกมันฯเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
865
 
9 คน
9 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 ขนงพระ  
การตัดแต่งกิ่งน้อยหน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หนองน้ำแดง  
การตัดแต่งกิ่งน้อยหน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 พญาเย็น  
การตัดแต่งกิ่งน้อยหน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 7 อำเภอ
38 เรื่อง
3 วิธี
3191
 
31 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 นาคำ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 แก้งกอก  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 เอือดใหญ่  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 วาริน  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ลาดควาย  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 สงยาง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ตะบ่าย  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 คำไหล  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 หนามแท่ง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10  10 กุมภาพันธ์ 2558 นาเลิน  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
11  10 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนใหญ่  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอศรีเมืองใหม่
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
5 คน
2 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 โขงเจียม  
สาธิตการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยยาง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
26 กุมภาพันธ์ 2558 นาโพธิ์กลาง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
5 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแสงใหญ่  
จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศจช.หนองแสงใหญ่  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยไผ่  
การแปรรูปถนอมอาหาร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
135
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เขมราฐ  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ขามป้อม  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 เจียด  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 หนองผือ  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกร  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 นาแวง  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 แก้งเหนือ  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 หนองนกทา  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 หนองสิม  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หัวนา  
รณรงค์การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองเดช  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 นาส่วง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 นาเจริญ  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งเทิง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2558 สมสะอาด  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 กุดประทาย  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 ตบหู  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2558 กลาง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2558 แก้ง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าโพธิ์ศรี  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 กุมภาพันธ์ 2558 บัวงาม  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กุมภาพันธ์ 2558 คำครั่ง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กุมภาพันธ์ 2558 นากระแซง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 กุมภาพันธ์ 2558 โพนงาม  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าโมง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  5 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสมบูรณ์  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 นาจะหลวย  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสมบูรณ์  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 พรสวรรค์  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านตูม  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โสกแสง  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสวรรค์  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
760
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 โซง  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียรพร พรมตู้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ยาง  
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดมประดิษฐ์  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
9 กุมภาพันธ์ 2558 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
5 กุมภาพันธ์ 2558 สีวิเชียร  
การทำขนมหวาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ยางใหญ่  
การดูแลรักษาผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 เก่าขาม  
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
305
 
5 คน
4 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 โพนงาม  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยข่า  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 คอแลน  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 นาโพธิ์  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 หนองสะโน  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 โนนค้อ  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 บัวงาม  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านแมด  
ตรวจแปลงยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงยางพารา     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ขุหลุ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
5 กุมภาพันธ์ 2558 กระเดียน  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 กุมภาพันธ์ 2558 เกษม  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 กุมภาพันธ์ 2558 กุศกร  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ขามเปี้ย  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 กุมภาพันธ์ 2558 คอนสาย  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 กุมภาพันธ์ 2558 โคกจาน  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13 กุมภาพันธ์ 2558 นาพิน  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 กุมภาพันธ์ 2558 นาสะไม  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
2
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  10 กุมภาพันธ์ 2558 โนนกุง  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  19 กุมภาพันธ์ 2558 ตระการ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  18 กุมภาพันธ์ 2558 ตากแดด  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  10 กุมภาพันธ์ 2558 ไหล่ทุ่ง  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  18 กุมภาพันธ์ 2558 เป้า  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  16 กุมภาพันธ์ 2558 เซเป็ด  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  10 กุมภาพันธ์ 2558 สะพือ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเต่า  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  25 กุมภาพันธ์ 2558 ถ้ำแข้  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  19 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าหลวง  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  26 กุมภาพันธ์ 2558 กุดยาลวน  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  18 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านแดง  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
23  19 กุมภาพันธ์ 2558 คำเจริญ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
662
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2558 ข้าวปุ้น  
ส่งเสริมการจัดการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังท่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสวาง  
ส่งเสริมการจัดการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังท่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมการจัดการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังท่อนปลูก  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 กุมภาพันธ์ 2558 กาบิน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หนองทันน้ำ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
470
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 ม่วงสามสิบ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าบก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 ดุมใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองช้างใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 เตย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 ยางสักกระโพหลุ่ม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองไข่นก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเหล่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองฮาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 กุมภาพันธ์ 2558 ยางโยภาพ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 กุมภาพันธ์ 2558 ไผ่ใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  11 กุมภาพันธ์ 2558 นาเลิง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  11 กุมภาพันธ์ 2558 โพนแพง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ธาตุ  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าลาด  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โนนโหนน  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 คูเมือง  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 สระสมิง  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 คำน้ำแซบ  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 บุ่งหวาย  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 คำขวาง  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ใหญ่  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 แสนสุข  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกินเพล  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โนนผึ้ง  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองศรีไค  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยขะยูง  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 บุ่งไหม  
ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 กุดชมภู  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
4 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนจิก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 ทรายมูล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 นาโพธิ์  
การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 โนนกลาง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ไทร  
การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ศรี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ระเว  
การปลุกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ไร่ใต้  
การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  3 กุมภาพันธ์ 2558 หนองบัวฮี  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  3 กุมภาพันธ์ 2558 อ่างศิลา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  3 กุมภาพันธ์ 2558 โนนกาหลง  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  3 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านแขม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
410
 
7 คน
1 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 ตาลสุม  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
5 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
55
ศาลาวัด  นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 จิกเทิง  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกุง  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
45
ศาลาวัด  นางปฎิมา ทองสิงหา  
6 กุมภาพันธ์ 2558 นาคาย  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
45
ศาลาวัด  นางสาวสุดารัตน์ กีดกัน สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
4 กุมภาพันธ์ 2558 คำหว้า  
ประชาคมขึ้นทะเบียนมันสำปะหล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
295
 
5 คน
3 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ไทร  
การเพิ่มประสิทะภาพข้าวหอมมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ไทร  
การทำขนมนางเล็ด  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ม่วงใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ม่วงใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
17 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
การไลกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
13 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
13 กุมภาพันธ์ 2558 สองคอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
17 กุมภาพันธ์ 2558 สองคอน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
20 กุมภาพันธ์ 2558 สารภี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.โพธิ์ไทร 
10  13 กุมภาพันธ์ 2558 สารภี  
การไถกลบตอซังข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.โพธิ์ไทร 
11  19 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่างาม  
การไลกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12  12 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่างาม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
208
 
4 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 สำโรง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 โคกก่อง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
5 กุมภาพันธ์ 2558 หนองไฮ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ค้อน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 โนนกาเล็น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสว่าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
4 กุมภาพันธ์ 2558 โนนกลาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 บอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ครองยุติ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ขามป้อม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
รวมอำเภอสำโรง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนมดแดง  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าแดง  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเมือง  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 คำไฮใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2558 หนองอ้ม  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี แพงวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
3 กุมภาพันธ์ 2558 นาเกษม  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ บุญเอนก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
4 กุมภาพันธ์ 2558 กุดเรือ  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 กุมภาพันธ์ 2558 โคกชำแระ  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
6 กุมภาพันธ์ 2558 นาห่อม  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
4 คน
2 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 นาเยีย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
30
ที่ทำการ ศจช.  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
5 กุมภาพันธ์ 2558 นาดี  
การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
เสวนา
30
ศาลาประชาคม  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
7 กุมภาพันธ์ 2558 นาเรือง  
การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
เสวนา
26
ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชน  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
86
 
2 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2558 นาตาล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
4 กุมภาพันธ์ 2558 นาตาล  
ประชุมคณะกรรกมรศูนย์/ อกม เรื่องการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
2 กุมภาพันธ์ 2558 พะลาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
4 กุมภาพันธ์ 2558 พะลาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ  ขันธเวช สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 
3 กุมภาพันธ์ 2558 กองโพน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ  ขันธเวช สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 
5 กุมภาพันธ์ 2558 กองโพน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
2 กุมภาพันธ์ 2558 พังเคน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญส่ง คำทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 
4 กุมภาพันธ์ 2558 พังเคน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญส่ง คำทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 
รวมอำเภอนาตาล
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
148
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าเสือโก้ก  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงนา  นายอภิรัฐ เอมกลาง  
18 กุมภาพันธ์ 2558 โพนเมือง  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
11 กุมภาพันธ์ 2558 แพงใหญ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าว  นางราตรี ศรีบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองบก  
การให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทะภาพ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 20 อำเภอ
48 เรื่อง
7 วิธี
8599
 
70 คน
31 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2558 คอนสวรรค์  
การปลูกพืชฤดูแล้งและการดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ยางหวาย  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ช่องสามหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
แปลงสาธิต  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสะอาด  
การกำจัดไรแดงและเพี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยไร่  
การกำจัดไรแดงและเพี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
อบต.  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโสก  
การกำจัดไรแดงและเพี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 โคกมั่งงอย  
การกำจัดไรแดงและเพี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
33
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
23 กุมภาพันธ์ 2558 หนองขาม  
การกำจัดไรแดงและเพี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
23 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีสำราญ  
การปลูกพืชฤดูแล้งและการดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
273
 
7 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
273
 
7 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองภัยศูนย์  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หัวนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
25 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านขาม  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร     
26 กุมภาพันธ์ 2558 นามะเฟือง  
การปฎิบัติดูแลรักษายางพาราในช่วงหน้าแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
17 กุมภาพันธ์ 2558 กุดจิก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 กุมภาพันธ์ 2558 โนนทัน  
การปลูกผักฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
26 กุมภาพันธ์ 2558 นาคำไฮ  
การกรีดยางพารา  
ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหว้า  
การปลูกผักฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
270
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 นากลาง  
การปลูกอ้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
135
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
4 กุมภาพันธ์ 2558 ด่านช้าง  
การปลูกอ้อย  
ฝึกปฏิบัติ
20
จุดนัดพบ  นางนงรักษ์ ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 กุดดินจี่  
การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
4 กุมภาพันธ์ 2558 ฝั่งแดง  
การปลูกอ้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
3 กุมภาพันธ์ 2558 เก่ากลอย  
การเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
83
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 โนนเมือง  
การเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
83
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 อุทัยสวรรค์  
การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
38
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ดงสวรรค์  
การปลูกอ้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
83
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 กุดแห่  
การปลูกอ้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
89
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
616
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสัง  
การปลุกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
12 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเรือ  
การปลูกแตงไทย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเรือ  
การปลูกแตงไทย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 กุมภาพันธ์ 2558 กุดดู่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืข  
เสวนา
25
  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
8 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านค้อ  
การอารักขาพืช  
เสวนา
25
  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 โนนเมือง  
การปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 โคกใหญ่  
การปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
280
 
4 คน
1 หน่วยงาน
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีบุญเรือง  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
124
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
19 กุมภาพันธ์ 2558 นากอก  
การดูแลรักษาข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกรม.18  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ยางหล่อ  
การปลูกถั่วเขียวผิวดำ ฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ทรายทอง  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
42
ศูนย์ข้าวชุมชน     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
251
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
1417
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 กาฬสินธุ์  
การควบคุมระดับน้ำ  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 หลุบ  
การควบคุมระดับน้ำ  
บรรยาย
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ลำพาน  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 โพนทอง  
การปรับปรุงบำรุงดินนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านหนองบัว  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ลำคลอง  
การเพาะกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงพืชผัก  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 นามน  
การบำรุงตออ้อย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ยอดแกง  
การทำแนวกั้นไฟ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 กุมภาพันธ์ 2558 สงเปลือย  
การทำแนวกั้นไฟ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 หลักเหลี่ยม  
การทำแนวกั้นไฟ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 กุมภาพันธ์ 2558 หนองบัว  
การดูแลและบำรุงอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 กุมภาพันธ์ 2558 กมลาไสย  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
3 กุมภาพันธ์ 2558 หลักเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
17 กุมภาพันธ์ 2558 หลักเมือง  
การให้นำ้แตงกวา  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10 กุมภาพันธ์ 2558 โพนงาม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โพนงาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดงลิง  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกร  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดงลิง  
การจัดารน้ำในแปลงถั่วลิสง  
เสวนา
40
ศาลาวัดบ้านเมย  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ธัญญา  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ธัญญา  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10  27 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแปน  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11  20 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าท่า  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวในวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
12  4 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสมบูรณ์  
การให้น้ำบวบ  
บรรยาย
58
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
13  13 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
68
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
1189
 
7 คน
2 หน่วยงาน
5 - 30 กุมภาพันธ์ 2558 บัวขาว  
การตรวจแปลงวยางพาราที่เข้าร่วมโครงการปี 2558  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 แจนแลน  
การผลิตมะนาวเพื่อการค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา sml  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 กุมภาพันธ์ 2558 จุมจัง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคแมลง  
บรรยาย
200
ไร่นาเกษตรกร  นายนายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 จุมจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าไฮงาม  
การผลิตมะนาวเพื่อการค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 กุดหว้า  
การขืนทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ไร่นา  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 สามขา  
การปลูกพริกหลังนาและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
แปลงเรียนรู้  นางสาวนิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 สามขา  
การปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งและการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
แปลงเรียนรู้  นางสาวนิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 นาขาม  
การทำโครงการชดเชยต่างๆ และการป้องกันโรคแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองห้าง  
การขืนทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  20 กุมภาพันธ์ 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอสมเด็จ 
13  2 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 สมสะอาด  
การส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
14  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 กุดค้าว  
การส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
1187
 
9 คน
3 หน่วยงาน
14 กุมภาพันธ์ 2558 ยางตลาด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หัวงัว  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านเสียว  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กุมภาพันธ์ 2558 อุ่มเม่า  
การเพาะพันธุ์กล้าพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านอุ่มเม่า  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
5 กุมภาพันธ์ 2558 บัวบาน  
การปรับปรุงบำรุงดินและไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13 กุมภาพันธ์ 2558 เว่อ  
การดูแลรักษา/การให้น้ำให้ปุ๋ยถั่วลิสง  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 กุมภาพันธ์ 2558 อิตื้อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภีณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หมู่ 6,8,10  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หัวนาคำ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
แปลงเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองอิเฒ่า  
การผลิตข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
54
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนสมบูรณ์  
การเพาะพันธุ์กล้าพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
หมู่ 1-14  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  10 กุมภาพันธ์ 2558 นาเชือก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
หมู่ 1-11  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  10 กุมภาพันธ์ 2558 คลองขาม  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
ศาลากลางบ้าน  นายบุญตรง อินนุขิต สำนักงานเกษตรยางตลาด 
12  12 กุมภาพันธ์ 2558 เขาพระนอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
หมู่ 1-11  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  10 กุมภาพันธ์ 2558 โนนสูง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
ศาลากลางบ้าน  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
14  6 กุมภาพันธ์ 2558 หนองตอกแป้น  
การดูแลรักษา/การปลูกพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
14  ตำบล
11 เรื่อง
 
645
 
12 คน
3 หน่วยงาน
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ภูสิงห์  
การเพิ่มมูลค่ายางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ภูสิงห์  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย
120
ทุกตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 สหัสขันธ์  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
บ.นาสีนวล  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 นามะเขือ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 โนนศิลา  
อบรมเกษตรกร  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 นิคม  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
บ.คำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 กุมภาพันธ์ 2558 โนนแหลมทอง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
2 กุมภาพันธ์ 2558 โนนบุรี  
การกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
แปลงถั่วลิสง  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การคัดแยกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
545
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2558 นาตาล  
กสรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 คำบง  
การผลิตการขบายเชื่อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
34
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ไค้นุ่น  
การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
17
โรงเรียนเกษตรกรข้าว ตำบลคำบง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ไค้นุ่น  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,8,11,12  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 30 กุมภาพันธ์ 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
200
แปลงผักเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 หนองอีบุตร  
การเตรียมดินปลูกให้น้ำ,ใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
25
แปลงส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 หนองอีบุตร  
การสำรวจข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน หมู่ 1- หมู่ 8  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
361
 
3 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
4 กุมภาพันธ์ 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
4 กุมภาพันธ์ 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
17 กุมภาพันธ์ 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 9 อำเภอ
57 เรื่อง
5 วิธี
4687
 
48 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2558 งิ้วด่อน  
การบริหารจัดการกองทุน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 งิ้วด่อน  
การบริหารกองทุนกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาอเนกประสงค์     
รวมอำเภอเมืองสกลนคร
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 ในเมือง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 นาทราย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 นาราชควาย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 กุรุคุ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านผึ้ง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2558 อาจสามารถ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 ขามเฒ่า  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านกลาง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าค้อ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 กุมภาพันธ์ 2558 คำเตย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 กุมภาพันธ์ 2558 หนองญาติ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กุมภาพันธ์ 2558 ดงขวาง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 กุมภาพันธ์ 2558 วังตามัว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 กุมภาพันธ์ 2558 โพธิ์ตาก  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2558 นาหว้า  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างถูกวิธี  
ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 กุมภาพันธ์ 2558 นางัว  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างถูกวิธี  
ฝึกปฏิบัติ
100
อบต.  นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
18 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านเสียว  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
12 กุมภาพันธ์ 2558 นาคูณใหญ่  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
13 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่าพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างถูกวิธี  
ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
24 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเรือ  
ขยายเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
4 คน
3 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 นาทม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองซน  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนเตย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 3 อำเภอ
4 เรื่อง
4 วิธี
1090
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2558 หายยา  
การบรรจุหีบห่อ  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 หายยา  
การบรรจุหีบห่อ  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 กุมภาพันธ์ 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าตัน  
การบรรจุหีบห่อ  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
41
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงดาว  
ศูนย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษาเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 แม่นะ  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ปิงโค้ง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ปิงโค้ง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
2300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2558 สง่าบ้าน  
การให้น้ำและการป้องกันกำจัดโรคแมลงไม้ผลลำไย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าลาน  
การให้น้ำและการป้องกันกำจัดโรคแมลงไม้ผลลำไย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
65
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 แม่แตง  
การดูแลรักษามันฝรั่งอย่างถูกต้องและปลอดภัย IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
5 กุมภาพันธ์ 2558 แม่หอพระ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดดอก  
บรรยาย
40
  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 สบเปิง  
การผลิตถั่วเหลืองอย่างถูกต้องและปลอดภัย IPM  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
2 กุมภาพันธ์ 2558 สันป่ายาง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงดอกบาน  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าแป๋  
การดูแลกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
19 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองก๋าย  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 กุมภาพันธ์ 2558 อินทขิล  
การจัดการลำไยช่วงดอกบาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2558 เหมืองแก้ว  
การปลูกข้าวในพื้นที่เหมาะสมZonning  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2558 เหมืองแก้ว  
การวิเคาระห์ดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแม่ริม
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 สะเมิงใต้  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสะเมิง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวียง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งหลวง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าตุ้ม  
การทำและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
416
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าไหน่  
การดูแลมะม่วงลำไย  
บรรยาย
57
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าไหน่  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
86
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 สันทราย  
การดูแลรักษาโรคและแมลง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโป่ง  
การดูแลรักษาโรคและแมลง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำแพร่  
การเพิ่มคุณภาพมะม่วง  
บรรยาย
101
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เขื่อนผาก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
120
อบต.  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 แม่แวน  
การเตรียมต้นก่อนราดสารโปรแตสเซียมคลอเรต  
บรรยาย
150
อบต.  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ปั๋ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
อบต.  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
12  15 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โหล่งขอด  
กระเพิ่มคุณภาพมะม่วง  
บรรยาย
96
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
1421
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ยุหว่า  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
85
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สันกลาง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
95
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
145
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
95
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านแม  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
98
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
154
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
254
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
98
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
1554
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  9 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูแล้ง  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปรัง ควรสำรองน้ำใช้ในการเกษตร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต้นเปา  
เยี่ยมกุล่มวิสาหกิจชุมชน การต่อทะเบียน การดำเนินงานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  2 กุมภาพันธ์ 2558 สันกลาง  
เยี่ยมกุล่มวิสาหกิจชุมชน การต่อทะเบียน การดำเนินงานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สันกลาง  
เยี่ยมกุล่มวิสาหกิจชุมชน การต่อทะเบียน การดำเนินงานกลุ่ม ผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
8
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
413
 
5 คน
1 หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 สันทรายหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
42
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
0
แปลงปลูกผัก     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
40
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
11  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
40
สวนลำไย     
13  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
15  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
17  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
19  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
20  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
23  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
24  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
710
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองแหง  
การดูแลรักษากระเทียม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 เปียงหลวง  
การดูแลรักษากระเทียม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 แสนไห  
การดูแลรักษากระเทียม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งปี้  
ประชุมกลุ่ม  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งรวงทอง  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 แม่วิน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
2 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 ออนเหนือ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18 กุมภาพันธ์ 2558 ออนเหนือ  
จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13 กุมภาพันธ์ 2558 ออนเหนือ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช. ระดับอำเภอเพื่อพัฒนาเป็น ศจช. หลัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์     
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ออนกลาง  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
110
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านสหกรณ์  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยแก้ว  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
ประชุม
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ทา  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
120
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทาเหนือ  
แนะนำให้คำส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
530
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
312
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
145
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
192
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
153
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
802
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 15 อำเภอ
45 เรื่อง
7 วิธี
8593
 
22 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 ฟากท่า  
การเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 กุมภาพันธ์ 2558 สองคอน  
การเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
5 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านเสี้ยว  
การเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
1 กุมภาพันธ์ 2558 สองห้อง  
การเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวียง  
การทำแหนม  
บรรยาย
10
บ้านเชียงแข็ง  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อ  
การดูแลรักษาระยะช่อดอกลำไย  
บรรยาย
15
อบต.  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ผาสิงห์  
การดูแลรักษาระยะติดช่อดอก  
บรรยาย
15
วนอุทยานถ้ำผาตูบ  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ไชยสถาน  
การดูแลรักษาถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
275
แปลงเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
20 กุมภาพันธ์ 2558 ถืมตอง  
การดูแลรักษาถั่วเหลืองแล้ง  
บรรยาย
8
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
6 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง  
การดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 นาซาว  
การดูแลรักษาลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ดู่ใต้  
การพัฒนาคุณภาพลำไย  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ดู่ใต้  
การผลิตลำไยปลอดสารพิษ  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 กองควาย  
การใช้สารจุลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ม.1-12  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
11  20 กุมภาพันธ์ 2558 สวก  
การดูแลรักษาโรค แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
12  10 กุมภาพันธ์ 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
14
สวนเกษตร  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
13  13 กุมภาพันธ์ 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
12
เกษตรหมู่บ้าน  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
12 เรื่อง
 
539
 
9 คน
3 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแดง  
การผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมบ้านหนองแดง  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
19 กุมภาพันธ์ 2558 หมอเมือง  
ศัตรูถั่วเหลือง  
บรรยาย
23
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำพาง  
ศัตรูถั่วเหลือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
17 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำปาย  
ศัตรูถั่วเหลือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
20 กุมภาพันธ์ 2558 แม่จริม  
การผลิตคะน้าปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมบ้านนาหมัน  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
118
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
2 กุมภาพันธ์ 2558 สวด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงของ  
แนะนำการบำรุงรักษา การกำจัดศัตรูพืช ในพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษา ป้องกันกำจัดศัตรูพืช พิชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 สถาน  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กุมภาพันธ์ 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืชพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 แงง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กุมภาพันธ์ 2558 สถาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กุมภาพันธ์ 2558 สถาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
     
4 กุมภาพันธ์ 2558 ศิลาแลง  
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
275
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
10 กุมภาพันธ์ 2558 ศิลาแลง  
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่เกษตรกรปราดเปรี่ยง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
18
ที่ทำการกลุ่ม     
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศิลาเพชร  
การติดตามและรับรองการผลิต ตามGAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
อาคารเอนกประสงค์     
19 กุมภาพันธ์ 2558 ศิลาเพชร  
การผลลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อาคารเอนกประสงค์     
10 กุมภาพันธ์ 2558 อวน  
ปุ๋ยและการดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เจดีย์ชัย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 กุมภาพันธ์ 2558 ภูคา  
สร้างป่าสร้างรายได้  
บรรยาย
30
อบต.  นายสุชาติ ถุงออน สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
13  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 สกาด  
การแปรรูปฃาอัญสัม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ถุงออน สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
14  12 กุมภาพันธ์ 2558 ป่ากลาง  
การดูแลรักษามะม่วงระยะออกดอก  
บรรยาย
50
อบต.     
15  18 กุมภาพันธ์ 2558 ป่ากลาง  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
50
อบต.     
16  6 กุมภาพันธ์ 2558 วรนคร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
     
17  20 กุมภาพันธ์ 2558 วรนคร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
     
รวมอำเภอปัว
10  ตำบล
12 เรื่อง
 
953
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 กุมภาพันธ์ 2558 กลางเวียง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา  
5 กุมภาพันธ์ 2558 ขึ่ง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ไหล่น่าน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ตาลชุม  
คุณภาพของถั่วเหลือง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 กุมภาพันธ์ 2558 นาเหลือง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำมวบ  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำปั้ว  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัฒน์นรี ทาสม สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ยาบหัวนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
6 กุมภาพันธ์ 2558 ปงสนุก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
10  3 กุมภาพันธ์ 2558 อ่ายนาไลย  
ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดปี 2556/57  
บรรยาย
56
หอประชุมหมู่บ้าน      
11  6 กุมภาพันธ์ 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  5 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ขะนิง  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  5 กุมภาพันธ์ 2558 แม่สาคร  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
14  4 กุมภาพันธ์ 2558 จอมจันทร์  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
15  6 กุมภาพันธ์ 2558 แม่สา  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
16  6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งศรีทอง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
956
 
9 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 งอบ  
การดูแลเมื่อพืชชะงักหนาว  
บรรยาย
100
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงกลาง  
การใช้จุลินทรีย์จาวปลวกในลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2558 เปือ  
ส่งเสริมการทำจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงคาน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 กุมภาพันธ์ 2558 พระธาตุ  
การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงเกษตรกร     
12 กุมภาพันธ์ 2558 พญาแก้ว  
ส่งเสริมการทำกิจกรรมลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาวัด     
10 กุมภาพันธ์ 2558 พระพุทธบาท  
การทำจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กุมภาพันธ์ 2558 ยอด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  20 กุมภาพันธ์ 2558 ยอด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  6 กุมภาพันธ์ 2558 ยอด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  13 กุมภาพันธ์ 2558 ยอด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยโก๋น  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
20
รร.บ้านสบปืน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยโก๋น  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
20
รร.บ้านห้วยทรายขาว  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
8 กุมภาพันธ์ 2558 ขุนน่าน  
การแปรรูปอาหาร  
สาธิต
20
รร.หน่อมเจ้าฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 กุมภาพันธ์ 2558 ขุนน่าน  
การแปรรูปอาหาร  
สาธิต
20
รร.บ้านกิ่วจันทร์  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 10 อำเภอ
50 เรื่อง
5 วิธี
3546
 
25 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
13 กุมภาพันธ์ 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
18 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเต่า  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 กุมภาพันธ์ 2558 เขาดิน  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
20 กุมภาพันธ์ 2558 หัวดง  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำซึม  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
4 กุมภาพันธ์ 2558 สะแกกรัง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนขวาง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หาดทนง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 กุมภาพันธ์ 2558 เกาะเทโพ  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าซุง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 กุมภาพันธ์ 2558 โนนเหล็ก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองเต่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองไผ่แบน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองพังค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  16 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งใหญ่  
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  17 กุมภาพันธ์ 2558 เนินแจง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
130
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
7 คน
3 หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 สว่างอารมณ์  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 พลวงสองนาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ไผ่เขียว  
การส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานข้ามแล้งโดยวิธีระบบน้ำหยด  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
12 - 30 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อยาง  
การใควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
110
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองฉาง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนองยาง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 หนองนางนวล  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 หนองสรวง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 อุทัยเก่า  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งโพ  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งพง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 เขาบางแกรก  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 เขากวางทอง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
840
 
6 คน
3 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 หนองขาหย่าง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กุมภาพันธ์ 2558 หนองไผ่  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนกลอย  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยรอบ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งพึ่ง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าโพ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2558 หมกแถว  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2558 หลุมเข้า  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กุมภาพันธ์ 2558 ดงขวาง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
77
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านไร่  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 คอกควาย  
การปลูกผัก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10 กุมภาพันธ์ 2558 วังหิน  
การปลูกและการดูแลถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 กุมภาพันธ์ 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 กุมภาพันธ์ 2558 แก่นมะกรูด  
การปลูกสตอเบอรี่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 กุมภาพันธ์ 2558 หนองจอก  
การปลูกอ้อยร้่องห่าง หว่านถั่วเขียวร่องอ้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านบึง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  9 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกและการดูแลถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  5 กุมภาพันธ์ 2558 หนองบ่มกล้วย  
อ้อยร่องห่าง สับหว่างถั่วเขียว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  24 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าวัด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2558 ลานสัก  
การกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
19 กุมภาพันธ์ 2558 ประดู่ยืน  
การใช้ปุ๋ยอิทรีย์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าอ้อ  
โรคและแมลงของถั่วเขียว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
16 กุมภาพันธ์ 2558 ระบำ  
การกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
12 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำรอบ  
การกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งนางาม  
รงรณงค์แมลงวันผลไม้  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
4 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2558 สุขฤทัย  
การจัดหน่วยบริก่ารเคลื่อนที่กรมการข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2558 สุขฤทัย  
การพัฒนา กลุ่ม 3 ก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กุมภาพันธ์ 2558 ทองหลาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
เสวนา
20
อบต.     
6 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยคต  
แช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
28 เรื่อง
5 วิธี
2257
 
33 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโตก  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
อาคารอเนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโตก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 สะเดียง  
การลดใช้สารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 สะเดียง  
การลดต้นทุนการผลิต/คื่นฉ่าย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ปุ๋ยในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโคก  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  25 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  11 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำร้อน  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  18 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำร้อน  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยสะแก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  25 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยใหญ่  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาข้าวโพดฯ  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยใหญ่  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาข้าวโพดฯ  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  13 กุมภาพันธ์ 2558 ระวิง  
การจัดตั้งกลุ่ม  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  20 กุมภาพันธ์ 2558 ระวิง  
การจัดตั้งกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9  ตำบล
13 เรื่อง
 
530
 
8 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2558 วัดป่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ตาลเดี่ยว  
การปลูกข้าวล้มตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ฝายนาแซง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองสว่าง  
การใส่ปุ๋ยยาสูบ  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
6 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำเฮี้ย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กุมภาพันธ์ 2558 สักหลง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
4 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านติ้ว  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยไร่  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  24 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำก้อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  4 กุมภาพันธ์ 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  11 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำชุน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองไขว่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  6 กุมภาพันธ์ 2558 ลานบ่า  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  13 กุมภาพันธ์ 2558 บุ่งคล้า  
การดูแลรักษายาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  20 กุมภาพันธ์ 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การดูแลรักษายาสูบ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  10 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านกลาง  
การจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  26 กุมภาพันธ์ 2558 ช้างตะลูด  
การจัดการน้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  5 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านไร่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  17 กุมภาพันธ์ 2558 ปากดุก  
สมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  18 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านหวาย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
12 เรื่อง
 
846
 
11 คน
1 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2558 สามแยก  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2558 สามแยก  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อรัง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2558 บ่อรัง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19 กุมภาพันธ์ 2558 พุเตย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2558 พุเตย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 กุมภาพันธ์ 2558 วังใหญ่  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 กุมภาพันธ์ 2558 วังใหญ่  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
3 คน
2 หน่วยงาน
26 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีเทพ  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีเทพ  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 สระกรวด  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 สระกรวด  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 กุมภาพันธ์ 2558 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11 กุมภาพันธ์ 2558 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสะอาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
20 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสะอาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  20 กุมภาพันธ์ 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  12 กุมภาพันธ์ 2558 ประดู่งาม  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
35
ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
375
 
5 คน
1 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 ซับไม้แดง  
การลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิทวัส สอนอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแจง  
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
40
กลุ่มวิสาหกิจเรือนไม้ประดับ  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กุมภาพันธ์ 2558 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 วังพิกุล  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 พญาวัง  
การปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีมงคล  
การปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
305
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2558 น้ำหนาว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
5 กุมภาพันธ์ 2558 หลักด่าน  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
6 กุมภาพันธ์ 2558 วังกวาง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
3 กุมภาพันธ์ 2558 โคกมน  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 กุมภาพันธ์ 2558 วังโป่ง  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ท้ายดง  
การป้องกันแมลงวันทองในสวนมะม่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ซับเปิบ  
การแปรรูปมะขามหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
6 กุมภาพันธ์ 2558 วังหิน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
12 กุมภาพันธ์ 2558 วังศาล  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งสมอ  
การดูแลพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 กุมภาพันธ์ 2558 แคมป์สน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 เขาค้อ  
การทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 กุมภาพันธ์ 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กุมภาพันธ์ 2558 สะเดาะพง  
การดูแลพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 หนองแม่นา  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
20 กุมภาพันธ์ 2558 เข็กน้อย  
แปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 อำเภอ
46 เรื่อง
3 วิธี
3166
 
42 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 บางแขม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผสมผสาน  
บรรยาย
40
  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ตาก้อง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรุพืชผัก  
บรรยาย
40
อบต.  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 มาบแค  
การป้องกันโรคตาเสือ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 กุมภาพันธ์ 2558 มาบแค  
การกำจัดหนอนเจาะดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12 กุมภาพันธ์ 2558 สนามจันทร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผสมผสาน  
บรรยาย
20
  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนยายหอม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ถนนขาด  
ดิน-ปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 นครปฐม  
การป้องกันกำจัดด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
4 กุมภาพันธ์ 2558 นครปฐม  
การกำจัดหนอนเจาะดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  20 กุมภาพันธ์ 2558 วังตะกู  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  17 กุมภาพันธ์ 2558 หนองปากโลง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  26 กุมภาพันธ์ 2558 สามควายเผือก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  18 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งน้อย  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  11 กุมภาพันธ์ 2558 หนองดินแดง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  6 กุมภาพันธ์ 2558 วังเย็น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  18 กุมภาพันธ์ 2558 ลำพยา  
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  20 กุมภาพันธ์ 2558 สระกะเทียม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  19 กุมภาพันธ์ 2558 สวนป่าน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  17 กุมภาพันธ์ 2558 ทัพหลวง  
การลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  4 กุมภาพันธ์ 2558 หนองงูเหลือม  
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  26 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านยาง  
ดิน-ปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
22  10 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านยาง  
ดิน-ปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
23  20 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านยาง  
ดิน-ปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
19  ตำบล
13 เรื่อง
 
690
 
9 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
17 กุมภาพันธ์ 2558 กระตีบ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งลูกนก  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยขวาง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 สระสี่มุม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ทุ่งบัว  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนข่อย  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยหมอนทอง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในคะน้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  20 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  12 กุมภาพันธ์ 2558 กำแพงแสน  
การใช้เชื้อเมตาไรเซี่ยมกำจัดหนอนกอ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13  13 กุมภาพันธ์ 2558 รางพิกุล  
การใช้ปุ๋ยคอกรองพื้นเพื่อบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  20 กุมภาพันธ์ 2558 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  20 กุมภาพันธ์ 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
600
 
8 คน
3 หน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ากระชับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ขุนแก้ว  
การทำไข่เค็ม  
บรรยาย
20
อบต.  นางพัชรา ภัทรพิธาน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
1 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าพระยา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
6 กุมภาพันธ์ 2558 บางระกำ  
การป้องกันการระบาดของโรคข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
3 กุมภาพันธ์ 2558 โคกพระเจดีย์  
การผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีษะทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
19 กุมภาพันธ์ 2558 แหลมบัว  
การบำรุงดินโดยสาร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 กุมภาพันธ์ 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 กุมภาพันธ์ 2558 สัมปทวน  
การป้องกันโรงข้าวกระทบหนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  20 กุมภาพันธ์ 2558 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  19 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนแฝก  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  26 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยพลู  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  25 กุมภาพันธ์ 2558 วัดละมุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  4 กุมภาพันธ์ 2558 บางพระ  
การผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  18 กุมภาพันธ์ 2558 บางแก้วฟ้า  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
16  19 กุมภาพันธ์ 2558 ลานตากฟ้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  5 กุมภาพันธ์ 2558 ไทยาวาส  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
10 เรื่อง
 
660
 
10 คน
3 หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2558 สามง่าม  
การวิเคราะห์คุณภาพดิน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
19 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยพระ  
gap พืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ลำเหย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนพุทรา  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
18 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านหลวง  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนรวก  
gap พืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยด้วน  
gap พืชผัก  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ลำลูกบัว  
การเตรียมดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าว  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
172
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2558 บางเลน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2558 บางปลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2558 บางหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 กุมภาพันธ์ 2558 บางภาษี  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กุมภาพันธ์ 2558 บางระกำ  
การใช้ปุ๋ยหมักในพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2558 บางไทรป่า  
การพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กุมภาพันธ์ 2558 หินมูล  
การทำปุ๋ยอินทรีหมักใช้เอง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2558 ไทรงาม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนตูม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 กุมภาพันธ์ 2558 นิลเพชร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  12 กุมภาพันธ์ 2558 บัวปากท่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  30 กุมภาพันธ์ 2558 คลองนกกระทุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  5 กุมภาพันธ์ 2558 นราภิรมย์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 กุมภาพันธ์ 2558 ลำพญา  
การใช้สารระเดากำจัดหนอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  11 กุมภาพันธ์ 2558 ไผ่หูช้าง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเลน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
440
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าข้าม  
การจัดการฟาร์มสุกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ทรงคนอง  
การพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
6 กุมภาพันธ์ 2558 หอมเกร็ด  
การดูแลรักษาสวนส้มโอ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พลูขวัญ  
20 กุมภาพันธ์ 2558 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อบิววาเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
17 กุมภาพันธ์ 2558 บางเตย  
การพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
6 กุมภาพันธ์ 2558 สามพราน  
GAPไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
27 กุมภาพันธ์ 2558 บางช้าง  
GAPไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ไร่ขิง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อบิววาเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
10  28 กุมภาพันธ์ 2558 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อบิววาเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11  12 กุมภาพันธ์ 2558 คลองใหม่  
การกำจัดแมลวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12  10 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดจินดา  
การกำจัดแมลวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  5 กุมภาพันธ์ 2558 คลองจินดา  
การผลิตพืชตามระบบGAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พลูขวัญ  
14  11 กุมภาพันธ์ 2558 ยายชา  
การกำจัดแมลวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  27 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านใหม่  
GAPไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  13 กุมภาพันธ์ 2558 อ้อมใหญ่  
GAPไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
8 เรื่อง
 
670
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 6 อำเภอ
50 เรื่อง
2 วิธี
3232
 
37 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2558 พรหมโลก  
การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  
บรรยาย
18
ศาลาประชาคมอำเภอ  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
2 กุมภาพันธ์ 2558 พรหมโลก  
การเลี้ยงผึ้งโพรง  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มสตรี  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
5 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านเกาะ  
การผลิตมังคุด  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
18 กุมภาพันธ์ 2558 อินคีรี  
การปลูกแตงโม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ทอนหงส์  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
25
ศาลาที่ประชุม  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
23 กุมภาพันธ์ 2558 นาเรียง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
153
 
3 คน
1 หน่วยงาน
21 กุมภาพันธ์ 2558 ฉวาง  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
23 กุมภาพันธ์ 2558 ละอาย  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
23 กุมภาพันธ์ 2558 นาแว  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ไม้เรียง  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
21 กุมภาพันธ์ 2558 กะเปียด  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 กุมภาพันธ์ 2558 นากะชะ  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้วยปริก  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
22 กุมภาพันธ์ 2558 ไสหร้า  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
22 กุมภาพันธ์ 2558 นาเขลียง  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  22 กุมภาพันธ์ 2558 จันดี  
โรคยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
รวมอำเภอฉวาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
26 กุมภาพันธ์ 2558 ชะเมา  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
3
ศาลาวัด  นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 คลองกระบือ  
ช่วงเวลาปลูกฝีกทองมีราคา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดโรคและเมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายปรเมศวร์ วัลดาว สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
17 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดโรคและเมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การแปรรูปสัตว์น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฏิมา ยิ่งขจร สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
24 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าพยา  
วิทยาก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสืทธิชัย ฝอยทอง สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
25 กุมภาพันธ์ 2558 ปากแพรก  
วิทยาก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสืทธิชัย ฝอยทอง สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ขนาบนาก  
การผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฏิมา ยิ่งขจร สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
รวมอำเภอปากพนัง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
303
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 อำเภอ
13 เรื่อง
1 วิธี
856
 
11 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2558 โคกชะงาย  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10 กุมภาพันธ์ 2558 นาท่อม  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ตำนาน  
สรุปผลการดำเนินงาน  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
105
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 กงหรา  
เตรียมความพร้อมก่อนออกดอก  
บรรยาย
40
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ชะรัด  
โรคแมลง  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการเก่า  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
9 กุมภาพันธ์ 2558 ชะรัด  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
4 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเฉลิม  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 กุมภาพันธ์ 2558 คลองเฉลิม  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 คลองทรายขาว  
ระบบ GAP พืช  
บรรยาย
30
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
26 กุมภาพันธ์ 2558 คลองทรายขาว  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
40
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 กุมภาพันธ์ 2558 สมหวัง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16 กุมภาพันธ์ 2558 สมหวัง  
การปลูกผัก  
บรรยาย
120
หอประชุม  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
360
 
4 คน
3 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2558 เขาชัยสน  
ข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน     
25 กุมภาพันธ์ 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
12
อบต.     
25 กุมภาพันธ์ 2558 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
40
ศาลาหมู่บ้าน     
25 กุมภาพันธ์ 2558 หานโพธิ์  
จัดตั้งกลุ่มใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน     
19 กุมภาพันธ์ 2558 โคกม่วง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
147
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2558 แม่ขรี  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ตะโหมด  
การผลิตปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
20
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
13 กุมภาพันธ์ 2558 คลองใหญ่  
การปลูกพืชผักพื้นบ้าน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
25 กุมภาพันธ์ 2558 คลองใหญ่  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
20
สวนเกษตรกร  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
76
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2558 ควนขนุน  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ทะเลน้อย  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
13 กุมภาพันธ์ 2558 นาขยาด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 พนมวังก์  
การปลูกไม้เด็ดดอก  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
18 กุมภาพันธ์ 2558 แหลมโตนด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
18 กุมภาพันธ์ 2558 ปันแต  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 โตนดด้วน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
15 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนทราย  
การดูแลสวนยาง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
18 กุมภาพันธ์ 2558 มะกอกเหนือ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายแสวง อยู่ยงค์ สำนักงานเกษรตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10  25 กุมภาพันธ์ 2558 พนางตุง  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  17 กุมภาพันธ์ 2558 ชะมวง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  24 กุมภาพันธ์ 2558 แพรกหา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
7 คน
3 หน่วยงาน
27 กุมภาพันธ์ 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
ประชุม
4
ศาลาหมู่บ้่าน  นายชวัลวิทย์ เสมสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 กุมภาพันธ์ 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
40
ที่่ทำการกลุ่่มแม่บ้านเกษตรกร  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
19 กุมภาพันธ์ 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายชวัลวิทย์ เสมสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
26 กุมภาพันธ์ 2558 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมัก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
141
 
4 คน
1 หน่วยงาน
27 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ามะเดื่อ  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
  นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
17 กุมภาพันธ์ 2558 นาปะขอ  
อบบรมเรื่องปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางปารีณา ภคุโล สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
18 กุมภาพันธ์ 2558 โคกสัก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าพะยอม  
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว"ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
17 กุมภาพันธ์ 2558 ลานข่อย  
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว /ตรวจสอบการจดบันทึกข้อมูล GAP  
บรรยาย
20
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
25 กุมภาพันธ์ 2558 เกาะเต่า  
ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติตามข้อกำหนดแปลงอินทรีย์  
บรรยาย
20
แปลงพืชของเกษตรกร  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 เกาะเต่า  
ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
12 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านพร้าว  
ถ่ายทอดความรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/ประชุม/ออมทรัพย์  
บรรยาย
49
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
129
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 8 อำเภอ
38 เรื่อง
4 วิธี
1318
 
27 คน
12 หน่วยงาน