สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 - 24 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 - 10 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 เมษายน 2558 ภูเขาทอง  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
1 เมษายน 2558 สำเภาล่ม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 สวนพริก  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
28 - 30 เมษายน 2558 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 วัดตูม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17 เมษายน 2558 หันตรา  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
อบต.  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
9 เมษายน 2558 ลุมพลี  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  8 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
11  10 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การสนับสนุนอุปกรณ์กลุ่ม  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  7 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  3 เมษายน 2558 คลองสวนพลู  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  1 เมษายน 2558 เกาะเรียน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  10 เมษายน 2558 บ้านป้อม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  2 เมษายน 2558 บ้านรุน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
290
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นครหลวง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บ่อโพง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
21 เมษายน 2558 บ้านชุ้ง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 เมษายน 2558 ปากจั่น  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บางระกำ  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 บางพระครู  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 แม่ลา  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
28 เมษายน 2558 หนองปลิง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
10  21 เมษายน 2558 คลองสะแก  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  30 เมษายน 2558 สามไถ  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  16 เมษายน 2558 พระนอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
404
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางไทร  
หลักการผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 เมษายน 2558 บางพลี  
การเตรียมดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 สนามชัย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 เมษายน 2558 บางยี่โท  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
9 เมษายน 2558 แคออก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
27 เมษายน 2558 แคตก  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22 เมษายน 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  7 เมษายน 2558 กระแชง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  8 เมษายน 2558 บ้านกลึง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  11 เมษายน 2558 ช้างน้อย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  9 เมษายน 2558 ห่อหมก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  7 เมษายน 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  24 เมษายน 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 เมษายน 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  8 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  23 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  28 เมษายน 2558 ราชคราม  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
20  1 - 30 เมษายน 2558 ช้างใหญ่  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
21  1 - 30 เมษายน 2558 โพแตง  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  29 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  8 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
7 เรื่อง
 
675
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
22 เมษายน 2558 วัดยม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16 เมษายน 2558 ไทรน้อย  
การจัดทำบัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
9 เมษายน 2558 สะพานไทย  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
2 เมษายน 2558 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
24 เมษายน 2558 กบเจา  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
3 เมษายน 2558 บ้านคลัง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
8 เมษายน 2558 พระขาว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 เมษายน 2558 ทางช้าง  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  23 เมษายน 2558 วัดตะกู  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  1 เมษายน 2558 บางหลวง  
การคัดพันธุืข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  30 เมษายน 2558 บางหลวงโดด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  9 เมษายน 2558 บางหัก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 เมษายน 2558 บางชะนี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  3 เมษายน 2558 บ้านกุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
969
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านเลน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านโพ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกรด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บางกระสั้น  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 คลองจิก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บ้านหว้า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 วัดยม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บางประแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สามเรือน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 เมษายน 2558 เกาะเกิด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านพลับ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 เมษายน 2558 คุ้งลาน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 เมษายน 2558 ตลิ่งชัน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านสร้าง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 30 เมษายน 2558 ตลาดเกรียบ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 เมษายน 2558 ขนอนหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
5 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 บางปะหัน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 ขยาย  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 บางเดื่อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 เสาธง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 เมษายน 2558 ทางกลาง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางเพลิง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 หันสัง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางนางร้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 ตานิม  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  10 เมษายน 2558 ทับน้ำ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  7 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  10 เมษายน 2558 ขวัญเมือง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  28 เมษายน 2558 บ้านลี่  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  10 เมษายน 2558 โพธิ์สามต้น  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  28 เมษายน 2558 พุทเลา  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  7 เมษายน 2558 ตาลเอน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 เมษายน 2558 บ้านขล้อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ผักไห่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 อมฤต  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
7 เมษายน 2558 บ้านแค  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ลาดน้ำเค็ม  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
9 เมษายน 2558 ตาลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 ท่าดินแดง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ดอนลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 นาคู  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
22 เมษายน 2558 กุฎี  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  9 เมษายน 2558 ลำตะเคียน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  9 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  10 เมษายน 2558 จักราช  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  10 เมษายน 2558 หนองน้ำใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  23 เมษายน 2558 ลาดชิด  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  22 เมษายน 2558 หน้าโคก  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  24 เมษายน 2558 บ้านใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 - 20 เมษายน 2558 ภาชี  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 28 เมษายน 2558 โคกม่วง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ระโสม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 27 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 9 เมษายน 2558 ดอนหญ้านาง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 20 เมษายน 2558 ไผ่ล้อม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 27 เมษายน 2558 กระจิว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 7 เมษายน 2558 พระแก้ว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ลาดบัวหลวง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
7 เมษายน 2558 หลักชัย  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 สามเมือง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 พระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
20 เมษายน 2558 สิงหนาท  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
21 เมษายน 2558 คู้สลอด  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
23 เมษายน 2558 คลองพระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 เมษายน 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
7 เมษายน 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 เมษายน 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
17 เมษายน 2558 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  21 เมษายน 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 เมษายน 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  22 เมษายน 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
13  24 เมษายน 2558 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  27 เมษายน 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  28 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  29 เมษายน 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 24 เมษายน 2558 บางซ้าย  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 แก้วฟ้า  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 เมษายน 2558 เต่าเล่า  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ปลายกลัด  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 เมษายน 2558 เทพมงคล  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 30 เมษายน 2558 วังพัฒนา  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 คานหาม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 บ้านช้าง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 สามบัณฑิต  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
27 เมษายน 2558 บ้านหีบ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 หนองไม้ซุง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 อุทัย  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 เสนา  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
28 เมษายน 2558 หนองน้ำส้ม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
29 เมษายน 2558 โพสาวหาญ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  8 เมษายน 2558 ธนู  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  24 เมษายน 2558 ข้าวเม่า  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หัวไผ่  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 กะทุ่ม  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 มหาราช  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อบุลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บางนา  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 โรงช้าง  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 เจ้าปลุก  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 พิตเพียน  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 บ้านนา  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  16 เมษายน 2558 บ้านขวาง  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  24 เมษายน 2558 ท่าตอ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  21 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การต่อเชื้อบีที  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
471
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านแพรก  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
7 เมษายน 2558 สำพะเนียง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 คลองน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
16 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
103
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 อำเภอ
42 เรื่อง
6 วิธี
6637
 
49 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 30 เมษายน 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 เมษายน 2558 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
87
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 เมษายน 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 30 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
2 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
1 - 16 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 17 เมษายน 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
10  2 เมษายน 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
11  18 - 30 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
12  7 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ศาลาลำดวน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 ท่าแยก  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ท่าเกษม  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 สระขวัญ  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 หนองบอน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ตาพระยา  
วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 โนนหมากเค็ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
21 เมษายน 2558 ห้วยโจด  
พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน (มะม่วง)  
บรรยาย
30
ศจช.ตำบลห้วยโจด  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 3 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
488
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 - 10 เมษายน 2558 โนนไทย  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านจาก  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 กำปัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
7 - 10 เมษายน 2558 สำโรง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
7 - 10 เมษายน 2558 ค้างพลู  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 บ้านวัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
20 - 24 เมษายน 2558 บัลลังก์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 สายออ  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 ถนนโพธิ์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  20 - 24 เมษายน 2558 มะค่า  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 สีคิ้ว  
การปลูกข้าวโพดหวานในนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
21 เมษายน 2558 บ้านหัน  
การปลูกืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 เมษายน 2558 กฤษณา  
การทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 ลาดบัวขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
23 เมษายน 2558 หนองหญ้าขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
23 เมษายน 2558 กุดน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
23 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันฯโดยการสำรวจแปลงมัน  
บรรยาย
50
L0=  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 เมษายน 2558 วังโรงใหญ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  23 เมษายน 2558 คลองไผ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  23 เมษายน 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  10 เมษายน 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ
7 เรื่อง
1 วิธี
1055
 
18 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 หัวเรือ  
ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 เมษายน 2558 หัวเรือ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
90
     
6 เมษายน 2558 ปทุม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
10 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
250
     
9 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การอินทรีย์อินทรีย์  
บรรยาย
100
     
8 เมษายน 2558 แจระแม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
110
     
20 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
     
17 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
     
7 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
10  22 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
     
11  3 เมษายน 2558 กระโสบ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
     
12  10 เมษายน 2558 กระโสบ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  8 เมษายน 2558 กุดลาด  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
90
     
14  16 เมษายน 2558 กุดลาด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีววภาพ  
บรรยาย
65
     
15  9 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  20 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
5
     
17  17 เมษายน 2558 ปะอาว  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
18  20 เมษายน 2558 ปะอาว  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
100
     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
1840
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 10 เมษายน 2558 โซง  
การจัดสวนไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
21 เมษายน 2558 ยาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยงแป้งในมัน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 4 เมษายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 เมษายน 2558 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว/ปลูก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
7 เมษายน 2558 สีวิเชียร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมัน  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
7 เมษายน 2558 ยางใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 เมษายน 2558 เก่าขาม  
การปลูกถั่วปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
329
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 เมษายน 2558 โพนงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 ห้วยข่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 คอแลน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 หนองสะโน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 โนนค้อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บัวงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บ้านแมด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 3 อำเภอ
14 เรื่อง
2 วิธี
2329
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 หนองแสง  
การผลิตถั่วลอสงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 แสงสว่าง  
การผลิตถั่่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 นาดี  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 ทับกุง  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นามน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
9 เมษายน 2558 ยอดแกง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 สงเปลือย  
การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 เมษายน 2558 หนองบัว  
ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บัวขาว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 แจนแลน  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
1 - 23 เมษายน 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 จุมจัง  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 30 เมษายน 2558 เหล่าไฮงาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 กุดหว้า  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชต สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัฒฑ์กำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 - 30 เมษายน 2558 นาขาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองห้าง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  1 เมษายน 2558 สมสะอาด  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  1 - 30 เมษายน 2558 กุดค้าว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
3500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 ยางตลาด  
การผลิตและบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาชน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 เมษายน 2558 เว่อ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
แปลงเกตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
30 เมษายน 2558 โนนศิลา  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านม.6,9  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 เมษายน 2558 โนนแหลมทอง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 เมษายน 2558 โนนบุรี  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
แปลงมันสำปะหลัง  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 เมษายน 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 กุงเก่า  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
10 เมษายน 2558 กุดจิก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 เมษายน 2558 นาตาล  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
การปฏบัติงานโครงการละ 1 ล้านบาท  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
7 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
กระบานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 - 3 เมษายน 2558 คำบง  
อบรมการจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
20 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
21 - 30 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
1000
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน หมู่ 1-13  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 30 เมษายน 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
180
  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 9 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ  
บรรยาย
150
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
16 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การดูแลรักษาช่วยระยะติดผักการใส่ปุ๋ยเคมีฯการใช้นำ ฯลฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงส่งเสริมปลูกข้าวโพด  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1430
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
10 เมษายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
2 เมษายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
20 เมษายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 - 9 เมษายน 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
ฟังบรรยาย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
8 เมษายน 2558 เหล่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
40
ศจช.  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
16 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การผลิตพืชผัก  
บรรยาย
40
กลุ่มยุวเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
21 เมษายน 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 เมษายน 2558 ลำชี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 8 อำเภอ
33 เรื่อง
4 วิธี
6160
 
30 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แ     
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แ     
10  1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เสริมซ้าย  
อบรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
22 เมษายน 2558 เสริมกลาง  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน พิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 แจ้ห่ม  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 บ้านสา  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
8 เมษายน 2558 ปงดอน  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
2 - 30 เมษายน 2558 ปงดอน  
ประจำ ศบกต.และในหมู่บ้าน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 เมษายน 2558 แม่สุก  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ มโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
21 เมษายน 2558 เมืองมาย  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
9 เมษายน 2558 ทุ่งผึ้ง  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 วิเชตนคร  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
750
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 - 30 เมษายน 2558 แม่พริก  
เทคนิคการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
16 - 30 เมษายน 2558 ผาปัง  
การดูแลรักษา  
สาธิต
50
สวนเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ปุ  
การให้น้ำและโรคแมลง  
ประชุม
50
ศูนย์ ศจช.  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
7 - 30 เมษายน 2558 พระบาทวังตวง  
การใช้ปุ๋ยเคมี  
สาธิต
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ทะ  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้าน  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 นาครัว  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
300
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 30 เมษายน 2558 ป่าตัน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกิ่ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านบอม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 น้ำโจ้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 ดอนไฟ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมชาย ขัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 หัวเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายถนอม ฟองอิสสระ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 วังเงิน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสิทธิพร อาคะโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สันดอนแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมเพชร วงศ์เรียน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
2100
 
10 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
3430
 
19 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ฟากท่า  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 เมษายน 2558 สองคอน  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
27 เมษายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
28 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หนองแดง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
21 เมษายน 2558 หมอเมือง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 เมษายน 2558 น้ำพาง  
โรคแมลงศัตรูฟักทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำลาน  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
23 เมษายน 2558 น้ำปาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
20 เมษายน 2558 แม่จริม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพริกด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ป่าคาหลวง  
การผลิตสารไล่แมลงสมุนไพร สูตร พด.7 และเชื้อราไตรโคเดอน์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 เมษายน 2558 สวด  
การตัดแต่งกิ่งมะขาม  
ฝึกปฏิบัติ
34
สวนเกษตรกร  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
7 เมษายน 2558 บ้านพี้  
สาธิตการเก็บเกี่ยวมะละกอฮอลแลนด์  
สาธิต
40
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
94
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเก็บเกี่ยพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 สถาน  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 สันทะ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
205
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ปัว  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
20 - 24 เมษายน 2558 แงง  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 เมษายน 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
หอประชุมหมู่     
1 - 10 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
950
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
25
อบต.     
20 - 22 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การปฏิบัติดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 30 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 24 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  7 เมษายน 2558 อวน  
ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 เมษายน 2558 ไชยวัฒนา  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
13  13 - 17 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  27 - 30 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 เมษายน 2558 ภูคา  
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากาแฟ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  7 เมษายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดโรคในชาอัสสัม  
บรรยาย
50
หอประชุม     
17  1 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
18  2 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การผลิตปุ๋นอินทรีย์)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุม     
19  24 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
20  10 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
1691
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 เชียงกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
1 - 22 เมษายน 2558 เปือ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
23 เมษายน 2558 เชียงคาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
บ้านดอนแท่น     
22 เมษายน 2558 พระธาตุ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
2 เมษายน 2558 พญาแก้ว  
การวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านพูล     
2 เมษายน 2558 พระพุทธบาท  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ทุกหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
635
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 นาทะนุง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
24 เมษายน 2558 บ่อแก้ว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
21 เมษายน 2558 เมืองลี  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
22 เมษายน 2558 ปิงหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา (พริก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
6 เมษายน 2558 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
16 - 30 เมษายน 2558 พงษ์  
กาาจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 - 10 เมษายน 2558 พงษ์  
กาารจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 เมษายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 เมษายน 2558 ภูฟ้า  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 เมษายน 2558 ดงพญา  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
7 เมษายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
149
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
อบต.  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
7 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลสด  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 10 อำเภอ
34 เรื่อง
7 วิธี
3789
 
14 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
7 เมษายน 2558 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
8 เมษายน 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 เมษายน 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 เมษายน 2558 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  17 เมษายน 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  20 เมษายน 2558 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  21 เมษายน 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  22 เมษายน 2558 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
207
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
7 เมษายน 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
9 เมษายน 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
17 เมษายน 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
18 เมษายน 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
20 เมษายน 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
24 เมษายน 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  9 เมษายน 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
7 คน
3 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 สว่างอารมณ์  
การบริหารกองทุนข้าวชุมชน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
8 - 9 เมษายน 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
20 - 21 เมษายน 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 10 เมษายน 2558 ไผ่เขียว  
การใช้ระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 เมษายน 2558 บ่อยาง  
การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 หนองยาง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 หนองนางนวล  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 - 20 เมษายน 2558 หนองสรวง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 อุทัยเก่า  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งโพ  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งพง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขาบางแกรก  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขากวางทอง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
960
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 หนองขาหย่าง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หนองไผ่  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 ดอนกลอย  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 เมษายน 2558 ห้วยรอบ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 ท่าโพ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 หมกแถว  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ดงขวาง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 เมษายน 2558 ทัพหลวง  
ปลูกอ้อย  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 คอกควาย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 เมษายน 2558 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
1 เมษายน 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 แก่นมะกรูด  
ปลูกกระหล่่ำปลู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หนองจอก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  7 เมษายน 2558 บ้านบึง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  3 เมษายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  9 เมษายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  28 เมษายน 2558 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
535
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ลานสัก  
การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 เมษายน 2558 ประดู่ยืน  
การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
3 เมษายน 2558 ป่าอ้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
22 เมษายน 2558 ระบำ  
การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 เมษายน 2558 น้ำรอบ  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
23 เมษายน 2558 ทุ่งนางาม  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ทองหลาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
9 เมษายน 2558 ห้วยคต  
การป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
2602
 
34 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 เมษายน 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 เมษายน 2558 สะเดียง  
การทำผักดอง 3 รส  
สาธิต
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 เมษายน 2558 สะเดียง  
การทำผักดอง 3 รส  
สาธิต
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 เมษายน 2558 นางั่ว  
การดูแลรักษา, การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 เมษายน 2558 นางั่ว  
การดูแลรักษา, การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ที่ทำการกำนัน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 เมษายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 เมษายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 เมษายน 2558 นายม  
ข้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการฯ  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  24 เมษายน 2558 ห้วยสะแก  
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
25
ศูนย์บริการฯ  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  22 เมษายน 2558 ห้วยใหญ่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  8 เมษายน 2558 ห้วยใหญ่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
315
 
7 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 วัดป่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 เมษายน 2558 ตาลเดี่ยว  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 เมษายน 2558 ฝายนาแซง  
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 เมษายน 2558 หนองสว่าง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
8 เมษายน 2558 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 เมษายน 2558 สักหลง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 เมษายน 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
24 เมษายน 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 เมษายน 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  3 เมษายน 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  29 เมษายน 2558 น้ำก้อ  
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  10 เมษายน 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  10 เมษายน 2558 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  2 เมษายน 2558 หนองไขว่  
เกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  24 เมษายน 2558 ลานบ่า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  10 เมษายน 2558 บุ่งคล้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  17 เมษายน 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  8 เมษายน 2558 บ้านกลาง  
การจัดการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  30 เมษายน 2558 ช้างตะลูด  
การจัดการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  17 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  8 เมษายน 2558 ปากดุก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  16 เมษายน 2558 บ้านหวาย  
เกษตรปลอดถภัย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
12 เรื่อง
 
850
 
11 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 เมษายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 เมษายน 2558 สระประดู่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 เมษายน 2558 สระประดู่  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 เมษายน 2558 สามแยก  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10 เมษายน 2558 สามแยก  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 เมษายน 2558 โคกปรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28 เมษายน 2558 โคกปรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  22 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  30 เมษายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  24 เมษายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  22 เมษายน 2558 พุเตย  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  8 เมษายน 2558 พุเตย  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  1 เมษายน 2558 พุขาม  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  8 เมษายน 2558 พุขาม  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  3 เมษายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  10 เมษายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  9 เมษายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  2 เมษายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  2 เมษายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  9 เมษายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  23 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  9 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  1 เมษายน 2558 ยางสาว  
การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้น้ำหยด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  8 เมษายน 2558 ยางสาว  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  28 เมษายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  21 เมษายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
7 คน
3 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ศรีเทพ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
24 เมษายน 2558 ศรีเทพ  
การป้องกันหนอน50กออ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
29 เมษายน 2558 สระกรวด  
การป้องกันหนอนกออ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 เมษายน 2558 สระกรวด  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 เมษายน 2558 คลองกระจัง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
21 เมษายน 2558 คลองกระจัง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 เมษายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 เมษายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 เมษายน 2558 หนองย่างทอย  
การดูแลแปลงอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  9 เมษายน 2558 หนองย่างทอย  
กำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  28 เมษายน 2558 ประดู่งาม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
430
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 กองทูล  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 เมษายน 2558 นาเฉลียง  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 เมษายน 2558 บ้านโภชน์  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
22 เมษายน 2558 ท่าแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 เมษายน 2558 เพชรละคร  
ข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศาลา sml  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
22 เมษายน 2558 บ่อไทย  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
16 เมษายน 2558 ห้วยโป่ง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
22 เมษายน 2558 วังท่าดี  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
21 เมษายน 2558 บัววัฒนา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
40
จุดเรียนรู้  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  23 เมษายน 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  8 เมษายน 2558 วังโบสถ์  
การทอเสื่อ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  23 เมษายน 2558 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  23 เมษายน 2558 ท่าด้วง  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
490
 
11 คน
3 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ทุ่งสมอ  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 แคมป์สน  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 เขาค้อ  
การจัดการฟาร์ม/การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ริมสีม่วง  
ถ่ายทอดการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 เมษายน 2558 หนองแม่นา  
การถ่ายทอดเรื่องการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 เข็กน้อย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
30
อบต.     
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
275
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อำเภอ
45 เรื่อง
4 วิธี
3760
 
41 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
60
อุทยาน ร.2     
17 เมษายน 2558 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 วัดประดู่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศาลาการเปรียญวัดประดู่     
17 เมษายน 2558 เหมืองใหม่  
ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 บางช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องลิ้นจี่  
บรรยาย
55
บ้านนายชลอ มีคง     
17 เมษายน 2558 แควอ้อม  
การตัดแต่งกิ่งส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 ปลายโพงพาง  
ตลาดมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 เมษายน 2558 บางแค  
แมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 แพรกหนามแดง  
พืชปลอดภัย GAP ข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าว     
10  22 เมษายน 2558 ยี่สาร  
การตลาดสัตว์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 เมษายน 2558 บางนางลี่  
GAP มะพร้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน