สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 กันยายน 2559 ทะเลชุบศร  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
15 กันยายน 2559 กกโก  
แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 กันยายน 2559 โก่งธนู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
7 กันยายน 2559 เขาพระงาม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 กันยายน 2559 เขาสามยอด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14 กันยายน 2559 โคกกะเทียม  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กันยายน 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 กันยายน 2559 โคกตูม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กันยายน 2559 งิ้วราย  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  13 กันยายน 2559 ดอนโพธิ์  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  7 กันยายน 2559 ตะลุง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  14 กันยายน 2559 ท่าแค  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  1 กันยายน 2559 ท่าศาลา  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  7 กันยายน 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  7 กันยายน 2559 บางขันหมาก  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
16  14 กันยายน 2559 บ้านข่อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
17  13 กันยายน 2559 ท้ายตลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  6 กันยายน 2559 ป่าตาล  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  7 กันยายน 2559 พรหมมาสตร์  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  6 กันยายน 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาsml  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  1 กันยายน 2559 โพธิ์ตรุ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  20 กันยายน 2559 สี่คลอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
23  16 กันยายน 2559 ถนนใหญ่  
แมลงศัตรูข้าวโพด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
14 เรื่อง
 
930
 
12 คน
4 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 พัฒนานิคม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 - 23 กันยายน 2559 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ย, การผสมปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
55
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กันยายน 2559 มะนาวหวาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 30 กันยายน 2559 ดีลัง  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ม.1-7  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 กันยายน 2559 โคกสลุง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กันยายน 2559 ชอนน้อย  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
32
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กันยายน 2559 หนองบัว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 กันยายน 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 7  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 กันยายน 2559 น้ำสุด  
ขึันทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
560
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 โคกสำโรง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 เกาะแก้ว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 ถลุงเหล็ก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 หลุมข้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 ห้วยโป่ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 คลองเกตุ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กันยายน 2559 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 กันยายน 2559 ดงมะรุม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 กันยายน 2559 วังขอนขว้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 กันยายน 2559 วังจั่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 กันยายน 2559 หนองแขม  
แนะนำการดูแลรักษาหลังการใส่ปุ๋ยข้าวโพด  
ประชุม
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
675
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กันยายน 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 กันยายน 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 กันยายน 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  14 กันยายน 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 กันยายน 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  8 กันยายน 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
650
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ท่าวุ้ง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 บางคู้  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 โพตลาดแก้ว  
การป้องกันแลพกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2559 บางลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2559 บางงา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 โคกสลุด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2559 เขาสมอคอน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2559 หัวสำโรง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2559 ลาดสาลี่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 กันยายน 2559 บ้านเบิก  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
225
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 กันยายน 2559 มุจลินท์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
3 เรื่อง
 
735
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ไผ่ใหญ่  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 กันยายน 2559 บ้านทราย  
อบรมโครงการมาตรการที่4  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
2 กันยายน 2559 บ้านทราย  
การถ่ายทอดการขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
12
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
7 กันยายน 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 กันยายน 2559 ดงพลับ  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 กันยายน 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 กันยายน 2559 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
7 กันยายน 2559 หินปัก  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 กันยายน 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  15 กันยายน 2559 หนองทรายขาว  
การกำจัดพันธิ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  15 กันยายน 2559 บางกะพี้  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  20 กันยายน 2559 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  7 กันยายน 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14  14 กันยายน 2559 บางขาม  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
15  14 กันยายน 2559 ดอนดึง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  7 กันยายน 2559 ชอนม่วง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
4
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  15 กันยายน 2559 หนองกระเบียน  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  13 กันยายน 2559 สายห้วยแก้ว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19  7 กันยายน 2559 มหาสอน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
20  13 กันยายน 2559 เชียงงา  
การตรวจแปลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  14 กันยายน 2559 หนองเมือง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22  7 กันยายน 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
500
 
10 คน
4 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ท่าหลวง  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กันยายน 2559 แก่งผักกูด  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 กันยายน 2559 ซับจำปา  
การติดตามสถานการปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กันยายน 2559 หนองผักแว่น  
แนะนำการปลูกและบำรุงรักษาหม่อน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
20 กันยายน 2559 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กันยายน 2559 หัวลำ  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวการเก็บข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
152
 
4 คน
3 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 สระโบสถ์  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 กันยายน 2559 มหาโพธิ  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 กันยายน 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 กันยายน 2559 นิยมชัย  
การป้องกันกำจักวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
301
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกาตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมานิต ไทยประกอบ สถานีพัฒนารที่ดินสระบุรี 
16 กันยายน 2559 ยางราก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
23 กันยายน 2559 หนองมะค่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 กันยายน 2559 วังทอง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
16 กันยายน 2559 โคกแสมสาร  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 ลำสนธิ  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศ์พล ลือจันทึก  
15 กันยายน 2559 หนองรี  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
16 กันยายน 2559 กุดตาเพชร  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
13 กันยายน 2559 เขารวก  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
14 กันยายน 2559 เขาน้อย  
การให้อาหารพืช  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
2 กันยายน 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
2 กันยายน 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 กันยายน 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 กันยายน 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 กันยายน 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
370
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
50 เรื่อง
5 วิธี
5263
 
56 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กันยายน 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2559 สิงห์  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กันยายน 2559 ไม้ดัด  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2559 เชิงกลัด  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 กันยายน 2559 โพชนไก่  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กันยายน 2559 แม่ลา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 กันยายน 2559 บ้านจ่า  
สำรวจแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กันยายน 2559 พักทัน  
แผนการจัดเวทีเรียนรู้ชุมชนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กันยายน 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  12 กันยายน 2559 สระแจง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  13 กันยายน 2559 สระแจง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
536
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 โพทะเล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 บางระจัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 โพสังโฆ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 คอทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 พระงาม  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 กันยายน 2559 พรหมบุรี  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
5 กันยายน 2559 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 กันยายน 2559 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 กันยายน 2559 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 กันยายน 2559 หัวป่า  
การทำนาแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
9 กันยายน 2559 โรงช้าง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
352
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2559 ถอนสมอ  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 กันยายน 2559 โพประจักษ์  
การผลิตและการใช้เชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศจช  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กันยายน 2559 วิหารขาว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 กันยายน 2559 พิกุลทอง  
การป้องกันกำจักศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 อินทร์บุรี  
ส่งเสริมการเปลี่ยนการทำนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
อบต.  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
2 กันยายน 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2559 ทับยา  
การส่งเสริมการเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชหลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กันยายน 2559 งิ้วราย  
การส่งเสริมการเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2559 ชีน้ำร้าย  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้านาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 ท่างาม  
การส่งเสริมกาเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 น้ำตาล  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กันยายน 2559 ทองเอน  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้านาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กันยายน 2559 ห้วยชัน  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชที่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  9 กันยายน 2559 โพธิ์ชัย  
การส่งเสริมเปลี่ยนข้าวนาปรังไปเป็นพืชท่หลากหลาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
1000
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 อำเภอ
21 เรื่อง
2 วิธี
2238
 
15 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 แชะ  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
6 กันยายน 2559 เฉลียง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 ครบุรี  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 โคกกระชาย  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 จระเข้หิน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 มาบตะโกเอน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 อรพิมพ์  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
8 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
6 กันยายน 2559 ลำเพียก  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  8 กันยายน 2559 ครบุรีใต้  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  8 กันยายน 2559 ตะแบกบาน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  8 กันยายน 2559 สระว่านพระยา  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
240
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 หนองข่า  
สำรวจการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านหนองหิน     
14 กันยายน 2559 คำโพน  
สำรวจการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านนิคม     
15 กันยายน 2559 นาหว้า  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านหินกอง     
15 กันยายน 2559 ลือ  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านอู่สะเภา     
14 กันยายน 2559 ห้วย  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านดอนชาด     
16 กันยายน 2559 โนนงาม  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านคำไหล     
9 กันยายน 2559 นาป่าแซง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านยางเครือพัฒนา     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กันยายน 2559 หายยา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 กันยายน 2559 หายยา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 กันยายน 2559 ช้างเผือก  
การบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ  
20 กันยายน 2559 สุเทพ  
การบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
  นางสาววชิราภรณ์ กาวิต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15 กันยายน 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
15 กันยายน 2559 ป่าแดด  
วิธีการเทคนิคการเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
22 กันยายน 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
22 กันยายน 2559 หนองป่าครั่ง  
วิธีการเทคนิคการเพาะเห็ด  
บรรยาย
20
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
22 กันยายน 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  22 กันยายน 2559 ป่าตัน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  15 กันยายน 2559 ป่าตัน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
11
     
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
156
 
5 คน
3 หน่วยงาน
19 - 30 กันยายน 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 16 กันยายน 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 กันยายน 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 16 กันยายน 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 30 กันยายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 16 กันยายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กันยายน 2559 สันมหาพน  
การผลิตข้าวให้ได้มาตราฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12 กันยายน 2559 ขี้เหล็ก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
7 กันยายน 2559 แม่หอพระ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ใช้กำจัดแมลงศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 กันยายน 2559 บ้านเป้า  
การดูแลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กันยายน 2559 ป่าแป๋  
การผลิตข้าวให้ได้มาตราฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
20 กันยายน 2559 บ้านช้าง  
การดูแลลำไยหลังการตัดแต่งกื่ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามการแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 กันยายน 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 30 กันยายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 30 กันยายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 30 กันยายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
11  1 - 30 กันยายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัตดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
12  1 - 30 กันยายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
13  1 - 30 กันยายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 30 กันยายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
15  1 - 30 กันยายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 30 กันยายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
17  1 - 30 กันยายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
18  1 - 30 กันยายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
19  1 - 30 กันยายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 30 กันยายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
21  1 - 30 กันยายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 30 กันยายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
23  1 - 30 กันยายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 30 กันยายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
2330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ออนเหนือ  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
ประชุม
800
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 ออนกลาง  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
ประชุม
1300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 บ้านสหกรณ์  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 กันยายน 2559 ห้วยแก้ว  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2559 แม่ทา  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
1400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2559 ทาเหนือ  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
5650
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2559 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
217
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 สองแคว  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 ยางคราม  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2559 สันติสุข  
การบำรุงรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
612
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 6 อำเภอ
25 เรื่อง
3 วิธี
10338
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 ฟากท่า  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
6 กันยายน 2559 สองคอน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
-30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
12 กันยายน 2559 บ้านเสี้ยว  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 กันยายน 2559 สองห้อง  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
1 กันยายน 2559 สะแกกรัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 กันยายน 2559 ดอนขวาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 กันยายน 2559 หาดทนง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 กันยายน 2559 เกาะเทโพ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 กันยายน 2559 ท่าซุง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
19 กันยายน 2559 หนองแก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
19 กันยายน 2559 โนนเหล็ก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2559 หนองเต่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  22 กันยายน 2559 หนองไผ่แบน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  26 กันยายน 2559 หนองพังค่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่สายัณห์ คำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  27 กันยายน 2559 ทุ่งใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  29 กันยายน 2559 เนินแจง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
208
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 สว่างอารมณ์  
ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 30 กันยายน 2559 หนองหลวง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผุ้ปลุกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
5 - 9 กันยายน 2559 พลวงสองนาง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
13 - 30 กันยายน 2559 ไผ่เขียว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกุสุมา เทียนประทีป สำนักงนเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 15 กันยายน 2559 บ่อยาง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประจุพร นาควิมล สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
640
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 บ้านไร่  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
15 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 กันยายน 2559 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 คอกควาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
30 กันยายน 2559 วังหิน  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 เมืองการุ้ง  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 แก่นมะกรูด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 กันยายน 2559 หนองจอก  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 กันยายน 2559 หูช้าง  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  15 กันยายน 2559 บ้านบึง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
11  29 กันยายน 2559 บ้านใหม่คลองเคียน  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  13 กันยายน 2559 หนองบ่มกล้วย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  15 กันยายน 2559 เจ้าวัด  
จับพิกัดแปลงข้างโพดเลี่ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
465
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 3 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
1313
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 ตะเบาะ  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 กันยายน 2559 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 กันยายน 2559 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเกษตรกร  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 กันยายน 2559 สะเดียง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียจากต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 สะเดียง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียจากต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
1 กันยายน 2559 ป่าเลา  
การใช้สารชีวิภัณฑ์กำจัดโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7 กันยายน 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 กันยายน 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7 กันยายน 2559 ท่าพล  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  14 กันยายน 2559 ท่าพล  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  8 กันยายน 2559 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
60
ศูนยฺเรียนรู้  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  20 กันยายน 2559 บ้านโคก  
การป้องกันกำจัดโรคราข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มข้าว  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  7 กันยายน 2559 ชอนไพร  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  7 กันยายน 2559 นาป่า  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  14 กันยายน 2559 นายม  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  14 กันยายน 2559 วังชมภู  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  21 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  14 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  14 กันยายน 2559 ห้วยสะแก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  21 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  4 กันยายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  23 กันยายน 2559 ระวิง  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  16 กันยายน 2559 ระวิง  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
11 เรื่อง
 
895
 
13 คน
2 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 วัดป่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กันยายน 2559 ตาลเดี่ยว  
การป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 กันยายน 2559 ฝายนาแซง  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 กันยายน 2559 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14 กันยายน 2559 น้ำเฮี้ย  
การปลูกข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 กันยายน 2559 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กันยายน 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 กันยายน 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กันยายน 2559 น้ำก้อ  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  9 กันยายน 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  16 กันยายน 2559 น้ำชุน  
การปลูกข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  6 กันยายน 2559 หนองไขว่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  14 กันยายน 2559 ลานบ่า  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  16 กันยายน 2559 บุ่งคล้า  
การจัดการข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  7 กันยายน 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การจัดการข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  13 กันยายน 2559 บ้านกลาง  
การทำนาโยน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  20 กันยายน 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  20 กันยายน 2559 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  27 กันยายน 2559 ปากดุก  
การป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  22 กันยายน 2559 บ้านหวาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
11 เรื่อง
 
871
 
12 คน
1 หน่วยงาน
7 กันยายน 2559 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 กันยายน 2559 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14 กันยายน 2559 สามแยก  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 กันยายน 2559 โคกปรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
8 กันยายน 2559 น้ำร้อน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 กันยายน 2559 บ่อรัง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 กันยายน 2559 พุเตย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 กันยายน 2559 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27 กันยายน 2559 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  21 กันยายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  28 กันยายน 2559 บึงกระจับ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  30 กันยายน 2559 วังใหญ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  16 กันยายน 2559 ยางสาว  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  29 กันยายน 2559 ซับน้อย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
4 คน
3 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 วังโป่ง  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
1 กันยายน 2559 ท้ายดง  
รู้ทันโรคใบไหม้  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววรรณา หัวใจเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
16 กันยายน 2559 ซับเปิบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
16 กันยายน 2559 วังหิน  
การดึงดอกเพื่อผลิตมะม่วงออกนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
8 กันยายน 2559 วังศาล  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
27 เรื่อง
2 วิธี
2726
 
33 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2559 ลุ่มสุ่ม  
การต่อยอดมะขาม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
14 กันยายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตไม้ผลนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กันยายน 2559 สิงห์  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
21 กันยายน 2559 ไทรโยค  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นอาชีพเสริม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 กันยายน 2559 วังกระแจะ  
ลดความเสี่ยงศัตรูพืช แมลงวันทองผลไม้  
ประชุม
25
  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
2 กันยายน 2559 ศรีมงคล  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
20 กันยายน 2559 บ้องตี้  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
170
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 บ่อพลอย  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2559 หนองกุ่ม  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
7 กันยายน 2559 หนองรี  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
6 กันยายน 2559 หลุมรัง  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
7 กันยายน 2559 ช่องด่าน  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
7 กันยายน 2559 หนองกร่าง  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าเพื่อใช้กับข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 2 กันยายน 2559 นาสวน  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
6 กันยายน 2559 ด่านแม่แฉลบ  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
10
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
7 กันยายน 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
9 กันยายน 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
13 กันยายน 2559 เขาโจด  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
1 กันยายน 2559 แม่กระบุง  
แนะนำการปลูกพืชและการอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 16 กันยายน 2559 พงตึก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ข้าว, ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ยางม่วง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 23 กันยายน 2559 ดอนชะเอม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ท่าไม้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 16 กันยายน 2559 ตะคร้ำเอน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ท่ามะกา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ท่าเรือ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ช.ตะคร้ำเอน     
19 - 30 กันยายน 2559 โคกตะบอง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 30 กันยายน 2559 ดอนขมิ้น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 16 กันยายน 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 16 กันยายน 2559 เขาสามสิบหาบ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 16 กันยายน 2559 พระแท่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 - 30 กันยายน 2559 หวายเหนียว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 16 กันยายน 2559 แสนตอ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 - 30 กันยายน 2559 สนามแย้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  19 - 30 กันยายน 2559 ท่าเสา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  19 - 30 กันยายน 2559 หนองลาน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ข้าว ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
3305
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ท่าม่วง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
2 กันยายน 2559 วังขนาย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 กันยายน 2559 วังศาลา  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 ท่าล้อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 หนองขาว  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 ทุ่งทอง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 กันยายน 2559 เขาน้อย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กันยายน 2559 ม่วงชุม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  5 กันยายน 2559 พังตรุ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  2 กันยายน 2559 ท่าตะคร้อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  6 กันยายน 2559 รางสาลี่  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประคอง ศิลลา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  7 กันยายน 2559 หนองตากยา  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2559 ท่าขนุน  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
15 กันยายน 2559 ปิล๊อก  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
5 กันยายน 2559 หินดาด  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
12 กันยายน 2559 ลิ่นถิ่น  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
19 กันยายน 2559 ชะแล  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
29 กันยายน 2559 ห้วยเขย่ง  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
26 กันยายน 2559 สหกรณ์นิคม  
การดูแลรักษาช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
6 คน
2 หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 เลาขวัญ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์     
21 กันยายน 2559 หนองโสน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
2 กันยายน 2559 หนองประดู่  
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้  
บรรยาย
40
อบต.     
2 กันยายน 2559 หนองปลิง  
การป้องกันจัดหนอนกอ  
ประชุม
40
อบต.     
23 กันยายน 2559 หนองนกแก้ว  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
20
ศาลาวัด     
29 กันยายน 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาอเนกประสงค์  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
20 กันยายน 2559 หนองฝ้าย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2559 หนองไผ่  
การผลิตปุ็ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
30 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
29 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
28 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
27 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
26 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
24 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
23 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  20 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  19 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  18 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  16 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  15 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  14 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  13 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  12 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  9 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  8 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  7 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21  6 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22  5 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
23  2 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
24  1 กันยายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 9 อำเภอ
22 เรื่อง
3 วิธี
5050
 
30 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 บางแขม  
การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
7 กันยายน 2559 ธรรมศาลา  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20 กันยายน 2559 ตาก้อง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13 กันยายน 2559 มาบแค  
การกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
7 กันยายน 2559 สนามจันทร์  
ผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14 กันยายน 2559 ดอนยายหอม  
การลดต้นุทนการผลิตพืชผัก  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15 กันยายน 2559 ถนนขาด  
การกำจัดด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
2 กันยายน 2559 นครปฐม  
การป้องกันด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 กันยายน 2559 วังตะกู  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  14 กันยายน 2559 หนองปากโลง  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  28 กันยายน 2559 สามควายเผือก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  20 กันยายน 2559 ทุ่งน้อย  
การจัดการโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  24 กันยายน 2559 หนองดินแดง  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
40
  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  9 กันยายน 2559 วังเย็น  
การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  14 กันยายน 2559 โพรงมะเดื่อ  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  27 กันยายน 2559 ลำพยา  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  12 กันยายน 2559 สระกะเทียม  
การวิเคราะห์โรคและแมลง  
บรรยาย
30
  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  13 กันยายน 2559 สวนป่าน  
การวิเคราะห์โรคและแมลง  
บรรยาย
20
  นางสาวสุภาวดี ขำอิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  1 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การผลิตพืชอินทรีย์  
บรรยาย
10
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  19 กันยายน 2559 ทัพหลวง  
การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  6 กันยายน 2559 หนองงูเหลือม  
การปลุกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
22  9 กันยายน 2559 บ้านยาง  
ผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
21  ตำบล
17 เรื่อง
 
755
 
10 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2559 ทุ่งกระพังโหม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
2 กันยายน 2559 กระตีบ  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
6 กันยายน 2559 ทุ่งลูกนก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
20 กันยายน 2559 ห้วยขวาง  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 กันยายน 2559 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
13 กันยายน 2559 สระสี่มุม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัญญา ทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
17 กันยายน 2559 ทุ่งบัว  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2559 ดอนข่อย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
8 กันยายน 2559 สระพัฒนา  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  14 กันยายน 2559 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  16 กันยายน 2559 ห้วยม่วง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  16 กันยายน 2559 กำแพงแสน  
ระบบการให้น้ำพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
13  7 กันยายน 2559 รางพิกุล  
ระบบการให้น้ำพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  
14  9 กันยายน 2559 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา ปานเจริญ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  13 กันยายน 2559 วังน้ำเขียว  
การดูแลแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
750
 
7 คน
3 หน่วยงาน
22 กันยายน 2559 ท่ากระชับ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
อบต.  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
5 กันยายน 2559 ขุนแก้ว  
การปลูกพืชลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
6 กันยายน 2559 ท่าพระยา  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
9 กันยายน 2559 บางระกำ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 กันยายน 2559 โคกพระเจดีย์  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
7 กันยายน 2559 ศรีษะทอง  
การปลูกพืชลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16 กันยายน 2559 แหลมบัว  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
23 กันยายน 2559 ศรีมหาโพธิ์  
การผลิตบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
21 กันยายน 2559 สัมปทวน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวณัฐรดา นาคปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  26 กันยายน 2559 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  22 กันยายน 2559 ดอนแฝก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 กันยายน 2559 ห้วยพลู  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  2 กันยายน 2559 วัดละมุด  
การเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
14  1 กันยายน 2559 บางพระ  
การเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  14 กันยายน 2559 บางแก้วฟ้า  
การใช้น้ำหมักพืชสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายคณิสร ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16  23 กันยายน 2559 ลานตากฟ้า  
การควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  8 กันยายน 2559 ไทยาวาส  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
755
 
9 คน
3 หน่วยงาน
27 กันยายน 2559 สามง่าม  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศพก.  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
19 กันยายน 2559 ห้วยพระ  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ วงค์วิลาศ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
26 กันยายน 2559 ลำเหย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
5 กันยายน 2559 ดอนพุทรา  
การบริหารงานกลุ่ม  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
22 กันยายน 2559 บ้านหลวง  
การปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้สารเคมี  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
20 กันยายน 2559 ดอนรวก  
GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
14 กันยายน 2559 ห้วยด้วน  
GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
22 กันยายน 2559 ลำลูกบัว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลา  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
160
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 กันยายน 2559 บางเลน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทิกา จูเมฆา สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
6 กันยายน 2559 บางปลา  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล แสงนวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 กันยายน 2559 บางหลวง  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
1 กันยายน 2559 บางภาษี  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล เกิดอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 กันยายน 2559 บางระกำ  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทิกา จูเมฆา สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16 กันยายน 2559 บางไทรป่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคนาม่าและบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
6 กันยายน 2559 หินมูล  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2559 ไทรงาม  
การผลิตเชื้อราไตรโคนาม่าและบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
4 กันยายน 2559 ดอนตูม  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 กันยายน 2559 นิลเพชร  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 กันยายน 2559 บัวปากท่า  
การลดต้นทุนการปลุกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กันยายน 2559 คลองนกกระทุง  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  6 กันยายน 2559 นราภิรมย์  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล แสงนวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
14  6 กันยายน 2559 ลำพญา  
การแก้ปัญหาสภาพดินและการปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา อดุลยรัตนพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลางเลน 
15  5 กันยายน 2559 ไผ่หูช้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเลน
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
560
 
6 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2559 ท่าข้าม  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 กันยายน 2559 หอมเกร็ด  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเตอร์มา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
8 กันยายน 2559 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบาลบางกระทึก  นายประชัน เถาแต่งอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
5 กันยายน 2559 สามพราน  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2559 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
14 กันยายน 2559 ไร่ขิง  
การกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลไร่ขิง  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
29 กันยายน 2559 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย50  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  นายประชัน เถาแต่งอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2559 คลองจินดา  
วิธีควบคุมแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
28 กันยายน 2559 บ้านใหม่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
10  7 กันยายน 2559 อ้อมใหญ่  
วิธีการผลิตสารเร่ง (พด.2)  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบางตำบลอ้อมใหญ่  นางสาวสกาวรัตน์ เมืองงาม สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 
รวมอำเภอสามพราน
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
490
 
6 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 6 อำเภอ
57 เรื่อง
1 วิธี
3470
 
43 คน
15 หน่วยงาน