สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 มิถุนายน 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 มิถุนายน 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 มิถุนายน 2558 บางโฉลง  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 มิถุนายน 2558 ราชาเทวะ  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 มิถุนายน 2558 หนองปรือ  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
165
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 บางยอ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 มิถุนายน 2558 บางยอ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 มิถุนายน 2558 บางยอ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 มิถุนายน 2558 บางยอ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 มิถุนายน 2558 บางกะเจ้า  
การป้องกันำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
19 มิถุนายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18 มิถุนายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 มิถุนายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 มิถุนายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  30 มิถุนายน 2558 บางกระสอบ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  23 มิถุนายน 2558 บางกระสอบ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  24 มิถุนายน 2558 บางกระสอบ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  26 มิถุนายน 2558 บางกระสอบ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  9 มิถุนายน 2558 บางกอบัว  
การบำรุงรักษาดูและมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2558 นาเกลือ  
วิธีปลูกและดูแลละมุด  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
24 มิถุนายน 2558 บ้านคลองสวน  
ศัตรูมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3 มิถุนายน 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
16 มิถุนายน 2558 ในคลองบางปลากด  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
78
 
3 คน
3 หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 บางเสาธง  
การผลิตเชื้อราเขียวไตรโครเดมา ใช้กับผักสวนครัว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
โรงเรียนวัดบัวโรย     
23 มิถุนายน 2558 บางเสาธง  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
9 มิถุนายน 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
26 มิถุนายน 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 มิถุนายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 มิถุนายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การใส่ปุ่ญและการดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 4 อำเภอ
16 เรื่อง
4 วิธี
638
 
8 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 สิงห์  
การดำเนินงานและแผนงานกลุ่ม  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 มิถุนายน 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 มิถุนายน 2558 ไม้ดัด  
การเตรียมดินและการเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 มิถุนายน 2558 เชิงกลัด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 มิถุนายน 2558 โพชนไก่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 มิถุนายน 2558 แม่ลา  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 มิถุนายน 2558 บ้านจ่า  
การเตรียมดินและเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 มิถุนายน 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 มิถุนายน 2558 พักทัน  
ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  10 มิถุนายน 2558 สระแจง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  17 มิถุนายน 2558 สระแจง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
249
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 พระงาม  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
2 - 5 มิถุนายน 2558 พรหมบุรี  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
25 มิถุนายน 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การป้องกันกำขัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
26 มิถุนายน 2558 บ้านหม้อ  
การป้องกันกำขัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 - 12 มิถุนายน 2558 บ้านแป้ง  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
17 มิถุนายน 2558 หัวป่า  
การทำฮอร์โมนบำรุงรพืชและสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
4 มิถุนายน 2558 โรงช้าง  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
490
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 วิหารขาว  
การเตรียมพันธุ์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
10 มิถุนายน 2558 พิกุลทอง  
การเตรียมพันธุ์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
32
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 - 20 มิถุนายน 2558 อินทร์บุรี  
การแปรรูปปผลไม้  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 มิถุนายน 2558 ประศุก  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
19 มิถุนายน 2558 ประศุก  
กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวแปลงใหญ่  
ประชุม
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
26 มิถุนายน 2558 ทับยา  
การส่งเสริมการปลูกข้าวแผลงใหญ่  
ประชุม
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
18 มิถุนายน 2558 ทับยา  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 มิถุนายน 2558 งิ้วราย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 - 17 มิถุนายน 2558 ชีน้ำร้าย  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
4 - 26 มิถุนายน 2558 ท่างาม  
การป้องกันการระบาดหนู  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
10 มิถุนายน 2558 น้ำตาล  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  10 - 24 มิถุนายน 2558 ทองเอน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11  1 - 10 มิถุนายน 2558 ห้วยชัน  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
12  11 มิถุนายน 2558 โพธิ์ชัย  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
60
อบต.  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
604
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 4 อำเภอ
24 เรื่อง
3 วิธี
1375
 
14 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มิถุนายน 2558 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
15 มิถุนายน 2558 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 มิถุนายน 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอองครักษ์
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านเหลื่อม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 30 มิถุนายน 2558 วังโพธิ์  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 30 มิถุนายน 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
อบต.  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 30 มิถุนายน 2558 ช่อระกา  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
600
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2558 จักราช  
การลดการใช้สารเคมีในพืชผัก  
บรรยาย
20
บ้านจักราช  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17 มิถุนายน 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11 มิถุนายน 2558 สีสุก  
การใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดเพลี้ยแป้ง ไรแดง  
บรรยาย
20
บ้านโนนทรายทอง ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10 มิถุนายน 2558 หนองขาม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านโนนทะยูง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18 มิถุนายน 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 มิถุนายน 2558 ศรีละกอ  
การใช้ศัตรูธรรมชาติป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง,ไรแดง  
บรรยาย
30
บ้านละกอ  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 มิถุนายน 2558 คลองเมือง  
ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
4 มิถุนายน 2558 คลองเมือง  
ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อปลูกพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 มิถุนายน 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
90
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  5 มิถุนายน 2558 หินโคน  
ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนด้านการเกษตร  
ประชุม
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  16 มิถุนายน 2558 หินโคน  
ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนด้านการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
90
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
530
 
4 คน
1 หน่วยงาน
19 - 21 มิถุนายน 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
26 มิถุนายน 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19 - 22 มิถุนายน 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
26 มิถุนายน 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26 มิถุนายน 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
19 - 22 มิถุนายน 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19 - 21 มิถุนายน 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
26 มิถุนายน 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
26 มิถุนายน 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
10  19 มิถุนายน 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  19 - 21 มิถุนายน 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  26 มิถุนายน 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  26 มิถุนายน 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  19 - 21 มิถุนายน 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  19 - 21 มิถุนายน 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  26 มิถุนายน 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  19 - 21 มิถุนายน 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  26 มิถุนายน 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  19 - 21 มิถุนายน 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  26 มิถุนายน 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  26 มิถุนายน 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  19 - 21 มิถุนายน 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  19 - 21 มิถุนายน 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  26 มิถุนายน 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  19 - 21 มิถุนายน 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  26 มิถุนายน 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  26 มิถุนายน 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  19 - 21 มิถุนายน 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  26 มิถุนายน 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
30  19 - 21 มิถุนายน 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  19 - 21 มิถุนายน 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  26 มิถุนายน 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
10 คน
5 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 มิถุนายน 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
4 มิถุนายน 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
5 มิถุนายน 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
9 มิถุนายน 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 มิถุนายน 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
11 มิถุนายน 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12 มิถุนายน 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 มิถุนายน 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  17 มิถุนายน 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
8 - 10 มิถุนายน 2558 สีดา  
ทำปุ๋ยหมักจากวัชพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 4 มิถุนายน 2558 โพนทอง  
ข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
11 - 12 มิถุนายน 2558 โนนประดู่  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 17 มิถุนายน 2558 สามเมือง  
ข้าวหอมมะลิแปรรูป  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 20 มิถุนายน 2558 หนองตาดใหญ่  
พืชผักส่วนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสีดา
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ
19 เรื่อง
3 วิธี
3720
 
27 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 หัวเรือ  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองขอน  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 ปทุม  
การติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลปทุม  
บรรยาย
25
   
1 - 30 มิถุนายน 2558 ขามใหญ่  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 แจระแม  
การติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลและพัฒนาในด้านการตลาดเพื่อส่งสินค้าจำหน่าย  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองบ่อ  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 ไร่น้อย  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 กระโสบ  
การสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 กุดลาด  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  1 - 30 มิถุนายน 2558 ขี้เหล็ก  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  1 - 30 มิถุนายน 2558 ปะอาว  
ร่วมติดตามงานตำบลละล้าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
460
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 มิถุนายน 2558 โขงเจียม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
24 มิถุนายน 2558 ห้วยยาง  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
4 - 5 มิถุนายน 2558 ห้วยยาง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
79
ศาลาวัด  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
15 มิถุนายน 2558 นาโพธิ์กลาง  
การดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
30
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา  นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม สำนักนางเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
25 มิถุนายน 2558 หนองแสงใหญ่  
การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองแสงใหญ่  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
5 มิถุนายน 2558 ห้วยไผ่  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพแห้ง  
บรรยาย
30
  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
229
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2558 เขื่องใน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวาท นนท์พละ  
1 - 31 มิถุนายน 2558 สร้างถ่อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง นาสารีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 31 มิถุนายน 2558 ค้อทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 31 มิถุนายน 2558 ก่อเอ้  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวัชรียา ตรีภพ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 31 มิถุนายน 2558 หัวดอน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฏิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ชีทวน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 31 มิถุนายน 2558 ท่าไห  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 31 มิถุนายน 2558 นาคำใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
1 - 31 มิถุนายน 2558 แดงหม้อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฏิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
10  1 - 31 มิถุนายน 2558 ธาตุน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
11  1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านไทย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
12  1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ คำเมืองลือ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
13  1 - 31 มิถุนายน 2558 กลางใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
14  1 - 31 มิถุนายน 2558 โนนรัง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
15  1 - 31 มิถุนายน 2558 ยางขี้นก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
16  1 - 30 มิถุนายน 2558 ศรีสุข  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
17  1 - 31 มิถุนายน 2558 สหธาตุ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
18  1 - 31 มิถุนายน 2558 หนองเหล่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
รวมอำเภอเขื่องใน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
540
 
11 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 นาจะหลวย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 โนนสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 พรสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านตูม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 โสกแสง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
210
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 โนนสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1060
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 - 27 มิถุนายน 2558 โซง  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
4 มิถุนายน 2558 ยาง  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
8 มิถุนายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล เตชะนา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
3 มิถุนายน 2558 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 มิถุนายน 2558 สีวิเชียร  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
9 มิถุนายน 2558 ยางใหญ่  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอน้ำยืน 
19 มิถุนายน 2558 เก่าขาม  
การจัดการดูแลแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
460
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 โพนงาม  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 ห้วยข่า  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 คอแลน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 นาโพธิ์  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองสะโน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 โนนค้อ  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 บัวงาม  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านแมด  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
7100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 ขุหลุ  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 มิถุนายน 2558 กระเดียน  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 มิถุนายน 2558 เกษม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 มิถุนายน 2558 กุศกร  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 มิถุนายน 2558 ขามเปี้ย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 มิถุนายน 2558 คอนสาย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 มิถุนายน 2558 โคกจาน  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 มิถุนายน 2558 นาพิน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
26 มิถุนายน 2558 นาสะไม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  12 มิถุนายน 2558 โนนกุง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  12 มิถุนายน 2558 ตระการ  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  23 มิถุนายน 2558 ตากแดด  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  9 มิถุนายน 2558 ไหล่ทุ่ง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  12 มิถุนายน 2558 เป้า  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  9 มิถุนายน 2558 เซเป็ด  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  11 มิถุนายน 2558 สะพือ  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  16 มิถุนายน 2558 หนองเต่า  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  9 มิถุนายน 2558 ถ้ำแข้  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  25 มิถุนายน 2558 ท่าหลวง  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  17 มิถุนายน 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  10 มิถุนายน 2558 กุดยาลวน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  17 มิถุนายน 2558 บ้านแดง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
23  11 มิถุนายน 2558 คำเจริญ  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
5 เรื่อง
 
690
 
12 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 ข้าวปุ้น  
แนะนำการคัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 โนนสวาง  
แนะนำการคัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 19 มิถุนายน 2558 แก่งเค็ง  
การดูแลรักษาแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 แก่งเค็ง  
แนะนำการคัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 มิถุนายน 2558 กาบิน  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2558 กาบิน  
แนะนำการคัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองทันน้ำ  
แนะนำการคัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 โพธิ์ศรี  
การดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
5 มิถุนายน 2558 ระเว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
5 มิถุนายน 2558 ไร่ใต้  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ปลูกพืชปี2558  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
5 มิถุนายน 2558 หนองบัวฮี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ปลูกพืชปี2558  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 30 มิถุนายน 2558 ตาลสุม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
11 มิถุนายน 2558 สำโรง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10 มิถุนายน 2558 จิกเทิง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12 มิถุนายน 2558 หนองกุง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
2 - 30 มิถุนายน 2558 นาคาย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
11 มิถุนายน 2558 คำหว้า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1290
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 สำโรง  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 หนองไฮ  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 ค้อน้อย  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 โนนกาเล็น  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 โคกสว่าง  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 โนนกลาง  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 บอน  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 ขามป้อม  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสำโรง
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
430
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 ดอนมดแดง  
การไถดะอย่างถูกวิธี เพื่อทำลายวัชพืชในา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
5 มิถุนายน 2558 เหล่าแดง  
การไถดะอย่างถูกวิธี เพื่อทำลายวัชพืชในา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 มิถุนายน 2558 ท่าเมือง  
การไถดะอย่างถูกวิธี เพื่อทำลายวัชพืชในนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศาลาวัด  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
5 มิถุนายน 2558 คำไฮใหญ่  
การไถดะอย่างถูกวิธี เพื่อทำลายวัชพืชในนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศาลาวัด  นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
17 มิถุนายน 2558 คันไร่  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายรุ่งโรจน์ แซ่หนา สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
8 มิถุนายน 2558 ช่องเม็ก  
การไถเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสมชาย แร่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
14 มิถุนายน 2558 โนนก่อ  
การแช่ท่อนมัน  
บรรยาย
65
อบต.  นายสุนทร หอมหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
2 มิถุนายน 2558 นิคมลำโดมน้อย  
การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรุ่งโรจน์ แซ่หนา สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
15 มิถุนายน 2558 ฝางคำ  
การเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายสมชาย แร่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
19 มิถุนายน 2558 คำเขื่อนแก้ว  
การเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุนทร หอมหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
รวมอำเภอสิรินธร
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
345
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองอ้ม  
การเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 มิถุนายน 2558 นาเกษม  
การเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 มิถุนายน 2558 กุดเรือ  
การเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 โคกชำแระ  
การเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
2 มิถุนายน 2558 นาห่อม  
การเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
65
 
2 คน
2 หน่วยงาน
25 มิถุนายน 2558 แพงใหญ่  
ดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศุนย์ข้าวชุมชน     
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 แก่งโดม  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มิถุนายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 บุ่งมะแลง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 สว่าง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 ตาเกา  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 มิถุนายน 2558 ตาเกา  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 มิถุนายน 2558 ตาเกา  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 มิถุนายน 2558 ตาเกา  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มิถุนายน 2558 ไพบูลย์  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 มิถุนายน 2558 ไพบูลย์  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2558 ไพบูลย์  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มิถุนายน 2558 ไพบูลย์  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มิถุนายน 2558 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  25 มิถุนายน 2558 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  11 มิถุนายน 2558 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  18 มิถุนายน 2558 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  12 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  5 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  19 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  26 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอน้ำขุ่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 17 อำเภอ
44 เรื่อง
4 วิธี
14399
 
48 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 คอนสวรรค์  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
10 มิถุนายน 2558 ยางหวาย  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
19 มิถุนายน 2558 ช่องสามหมอ  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
16 มิถุนายน 2558 โนนสะอาด  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 มิถุนายน 2558 ห้วยไร่  
การกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงในแปลงมันสำประหลังแบบยั่งยืน  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 มิถุนายน 2558 บ้านโสก  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 มิถุนายน 2558 โคกมั่งงอย  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 มิถุนายน 2558 โคกมั่งงอย  
การกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงในแปลงมันสำประหลังแบบยั่งยืน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
22 มิถุนายน 2558 หนองขาม  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
10  18 มิถุนายน 2558 ศรีสำราญ  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
55
  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
11  16 มิถุนายน 2558 ศรีสำราญ  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
55
แปลงสาธิต  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
385
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 12 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
การอบรมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 13 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 14 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การลดความเสี่ยงในการผลิต  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ย  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13 - 29 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ประชุม
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 13 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การดูแลรักษาพืชไร่  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
18 - 28 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การแปรรูปอาหาร  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การดูแล กำจัดวัชพืช ในพืชไร่,  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  1 - 16 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาพปลอดภัย  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  18 - 30 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การดูแรรักษาพืชไร่  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
14  19 - 31 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15  19 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การทำไร่นาสวนผสม  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  1 - 15 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  1 - 15 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  17 - 29 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
16 เรื่อง
 
2380
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ
19 เรื่อง
2 วิธี
2765
 
12 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 หนองภัยศูนย์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 มิถุนายน 2558 หนองสวรรค์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 มิถุนายน 2558 หัวนา  
การตกกล้าแปลงย่อย  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
26 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 มิถุนายน 2558 นามะเฟือง  
การทำเชื้อราไตรโครโดม่าและบิวเบอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นายชัยรัตน์ ยอดทัพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 มิถุนายน 2558 บ้านพร้าว  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
19 มิถุนายน 2558 โนนขมิ้น  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 มิถุนายน 2558 กุดจิก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
4 มิถุนายน 2558 โนนทัน  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  9 มิถุนายน 2558 นาคำไฮ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
90
แปลงนา  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
11  11 มิถุนายน 2558 ป่าไม้งาม  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
100
แปลงนา  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
12  3 มิถุนายน 2558 หนองหว้า  
การเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
530
 
7 คน
2 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 บ้านถิ่น  
การกำจัดวัชพืช และการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 มิถุนายน 2558 ปางกู่  
การป้องกันโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนสัง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 เมืองใหม่  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
4 มิถุนายน 2558 โนนสะอาด  
การทำนาหว่านและการดูแลรักษา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
4 มิถุนายน 2558 หนองแก  
การปลูกข้าวนาหว่านและการดูแลรักษา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
165
 
3 คน
2 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2558 กุดผึ้ง  
การเตรียมการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสุวรรณคูหา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
895
 
11 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 ศรีสุทโธ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
9 มิถุนายน 2558 บ้านดุง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
17 มิถุนายน 2558 ดงเย็น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
25 มิถุนายน 2558 โพนสูง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
18 มิถุนายน 2558 อ้อมกอ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
4 มิถุนายน 2558 บ้านจันทน์  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
24 มิถุนายน 2558 บ้านชัย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
23 มิถุนายน 2558 นาไหม  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10 มิถุนายน 2558 ถ่อนนาลับ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  19 มิถุนายน 2558 วังทอง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  10 มิถุนายน 2558 บ้านม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  12 มิถุนายน 2558 บ้านตาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  16 มิถุนายน 2558 นาคำ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
650
 
9 คน
2 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 หนองแสง  
การเตรียมเพื่อการปลูกข้าวในปี 2558/59  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
10 มิถุนายน 2558 แสงสว่าง  
การเตรียมเพื่อการปลูกข้าวในปี 2558/59  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
10 มิถุนายน 2558 นาดี  
การเตรียมเพื่อการปลูกข้าวในปี 2558/59  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
10 มิถุนายน 2558 ทับกุง  
การเตรียมเพื่อการปลูกข้าวในปี 2558/59  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
810
 
13 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มิถุนายน 2558 กาฬสินธุ์  
การไถ การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 มิถุนายน 2558 หลุบ  
การไถ การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
โคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 มิถุนายน 2558 ไผ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
18 มิถุนายน 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษาผักชะอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 มิถุนายน 2558 เชียงเครือ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 มิถุนายน 2558 กลางหมื่น  
การดูแลข้าวหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
9 มิถุนายน 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
305
 
6 คน
4 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 นามน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 มิถุนายน 2558 ยอดแกง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 มิถุนายน 2558 สงเปลือย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 มิถุนายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การเตรียมดินก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 มิถุนายน 2558 หนองบัว  
การเตรียมดินก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 สงเปลือย  
การเขี่ยเชื้อเห็ด  
บรรยาย
150
บ้านนาวี  นายจรูญ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
5 มิถุนายน 2558 สงเปลือย  
การเพาะเห็ดในโรงเรือน  
บรรยาย
200
บ้านดอนไม้คุ้ม  นายจรูญ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
350
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 - 20 มิถุนายน 2558 ยางตลาด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
12,15,16  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
9 มิถุนายน 2558 หัวงัว  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 อุ่มเม่า  
การเพาะพันธุ์กล้าพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 บัวบาน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
10,23  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
7 มิถุนายน 2558 เว่อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
440
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 อิตื้อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
5,6,3,4,7,9,8,10  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 หัวนาคำ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 หนองอิเฒ่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
1,11  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 ดอนสมบูรณ์  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  11 มิถุนายน 2558 นาเชือก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
5,6,10,12,14  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  8 มิถุนายน 2558 คลองขาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
4,13,19  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  8 มิถุนายน 2558 เขาพระนอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
230
อบต.  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  8 - 9 มิถุนายน 2558 นาดี  
การขยายพันธุ์มะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านหลุมข้าว  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  7 มิถุนายน 2558 โนนสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
125
6,8,11  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  8 มิถุนายน 2558 หนองตอกแป้น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
2,3  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
4 เรื่อง
 
3145
 
13 คน
2 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 ห้วยเม็ก  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
12 มิถุนายน 2558 คำใหญ่  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
11 มิถุนายน 2558 กุดโดน  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
10 มิถุนายน 2558 บึงนาเรียง  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มิถุนายน 2558 หัวหิน  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มิถุนายน 2558 พิมูล  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 คำเหมือดแก้ว  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 โนนสะอาด  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 ทรายทอง  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 - 30 มิถุนายน 2558 ภูสิงห์  
การวางระบบท่อ  
บรรยาย
500
ต.ภูสิงห์ 4-6  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
2 - 12 มิถุนายน 2558 ภูสิงห์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
13
ต.ภูสิงห์  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
17 มิถุนายน 2558 สหัสขันธ์  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
50
บ.ขวัญเมือง  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
9 มิถุนายน 2558 นามะเขือ  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
12 มิถุนายน 2558 นิคม  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
50
บ.เสริมชัยศรี  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
733
 
3 คน
2 หน่วยงาน
15 - 25 มิถุนายน 2558 ท่าคันโท  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง,และอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
8 - 12 มิถุนายน 2558 ยางอู้ม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
5 มิถุนายน 2558 นาตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศบกต.  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 22 มิถุนายน 2558 ดงสมบูรณ์  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
254
ที่ทำการกลุ่ม  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
504
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 สมเด็จ  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
4 มิถุนายน 2558 หนองแวง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
2 มิถุนายน 2558 แซงบาดาล  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
9 มิถุนายน 2558 มหาไชย  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
10 มิถุนายน 2558 หมูม่น  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
3 มิถุนายน 2558 ผาเสวย  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกมันสำปะหลัง  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
1 มิถุนายน 2558 ศรีสมเด็จ  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้านาปี  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
9 มิถุนายน 2558 ลำห้วยหลัว  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปีและการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 - 11 มิถุนายน 2558 คำบง  
การอบรมแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
150
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
18 - 30 มิถุนายน 2558 ไค้นุ่น  
ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ  
บรรยาย
500
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
16 มิถุนายน 2558 ไค้นุ่น  
การผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
25
หมู่ 2  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 29 มิถุนายน 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การมีส่วนร่วมของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
250
หมู่ 1-16  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
15 มิถุนายน 2558 หนองอีบุตร  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
หมู่ 1-8  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 11 มิถุนายน 2558 หนองอีบุตร  
การติดตามการดำเนินโครงากร ฯ  
บรรยาย
200
หมู่ 1-8  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
4 มิถุนายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
3 มิถุนายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
18 มิถุนายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 ดอนจาน  
วิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยใช้สารสกัดชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
5 มิถุนายน 2558 ดอนจาน  
การจัดการแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
5 มิถุนายน 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
10 มิถุนายน 2558 สะอาดไชยศรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
10 มิถุนายน 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 มิถุนายน 2558 ดงพยุง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
12 มิถุนายน 2558 ม่วงนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
15 มิถุนายน 2558 ม่วงนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
12 มิถุนายน 2558 นาจำปา  
การใช้น้ำหมักมูลสุกรในำร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10  15 มิถุนายน 2558 นาจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
639
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 - 17 มิถุนายน 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยเหมาะสมกับดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
16 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
  นายมาลัย ปรีสวิง  
23 มิถุนายน 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 มิถุนายน 2558 ลำชี  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 อำเภอ
46 เรื่อง
5 วิธี
8391
 
51 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 หว้านใหญ่  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
4 มิถุนายน 2558 ป่งขาม  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2558 บางทรายน้อย  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
7 มิถุนายน 2558 ชะโนด  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย
78
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
6 มิถุนายน 2558 ดงหมู  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
218
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
218
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 มิถุนายน 2558 หายยา  
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 มิถุนายน 2558 หายยา  
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 มิถุนายน 2558 ช้างเผือก  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 มิถุนายน 2558 สุเทพ  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
100
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 มิถุนายน 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 มิถุนายน 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 มิถุนายน 2558 ท่าศาลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 มิถุนายน 2558 ป่าตัน  
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 มิถุนายน 2558 ป่าตัน  
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  8 มิถุนายน 2558 สันผีเสื้อ  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
     
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
257
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว การป้องกันกำจัดโรคข้าวระยะกล้า  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 มิถุนายน 2558 ข่วงเปา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว การป้องกันกำจัดโรคข้าวระยะกล้า  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
2 มิถุนายน 2558 สบเตี๊ยะ  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 มิถุนายน 2558 บ้านแปะ  
การพัฒนาศักยภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
10 มิถุนายน 2558 ดอยแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 มิถุนายน 2558 แม่สอย  
การพัฒนาศักยภาพ  
ประชุม
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
188
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ช่างเคิ่ง  
การเลือกพันธุ์ข้าวและการเตรียมแปลงเพาะกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
10 มิถุนายน 2558 ท่าผา  
การเลือกพันธุ์ข้าวและการเตรียมแปลงเพาะกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
17 มิถุนายน 2558 บ้านทับ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
24 มิถุนายน 2558 แม่ศึก  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
25 มิถุนายน 2558 แม่นาจร  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10 มิถุนายน 2558 ปางหินฝน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
17 มิถุนายน 2558 กองแขก  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
700
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 - 15 มิถุนายน 2558 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 30 มิถุนายน 2558 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 เชียงดาว  
การตลาดมะม่วง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 มิถุนายน 2558 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 มิถุนายน 2558 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มิถุนายน 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 มิถุนายน 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 มิถุนายน 2558 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 30 มิถุนายน 2558 แม่นะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  16 - 30 มิถุนายน 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 มิถุนายน 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 15 มิถุนายน 2558 ปิงโค้ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 30 มิถุนายน 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 - 30 มิถุนายน 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 15 มิถุนายน 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1490
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 สง่าบ้าน  
การปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
19 มิถุนายน 2558 ป่าลาน  
การปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
22 มิถุนายน 2558 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
4 มิถุนายน 2558 แม่แตง  
การดูแลรักษาถั่วแระญี่ปุ่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
2 มิถุนายน 2558 ช่อแล  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11 มิถุนายน 2558 แม่หอพระ  
การดูแลรักษามะม่วง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 มิถุนายน 2558 สบเปิง  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 มิถุนายน 2558 บ้านเป้า  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
4 มิถุนายน 2558 สันป่ายาง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 มิถุนายน 2558 ป่าแป๋  
การคัดเมล็ดพันธุ์-การเก็บรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
10  22 มิถุนายน 2558 เมืองก๋าย  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  12 มิถุนายน 2558 บ้านช้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  10 มิถุนายน 2558 กื้ดช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
13  5 มิถุนายน 2558 อินทขิล  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
14  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
370
 
7 คน
3 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ริมเหนือ  
ผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาอเนกประสงค์     
รวมอำเภอแม่ริม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 - 20 มิถุนายน 2558 สะเมิงใต้  
ปรับปรุง สมุดทะเบียนเกษตรกรปี 2558  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 29 มิถุนายน 2558 สะเมิงเหนือ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 25 มิถุนายน 2558 แม่สาบ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
3 - 21 มิถุนายน 2558 บ่อแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
7 - 28 มิถุนายน 2558 ยั้งเมิน  
การปรับสมุดทบก .ปี 2558  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
205
 
2 คน
1 หน่วยงาน
24 มิถุนายน 2558 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 มิถุนายน 2558 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 มิถุนายน 2558 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 มิถุนายน 2558 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17 มิถุนายน 2558 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 มิถุนายน 2558 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 มิถุนายน 2558 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24 มิถุนายน 2558 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18 มิถุนายน 2558 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  4 มิถุนายน 2558 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  11 มิถุนายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  19 มิถุนายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  24 มิถุนายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  10 มิถุนายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  5 มิถุนายน 2558 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  25 มิถุนายน 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  16 มิถุนายน 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  18 มิถุนายน 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  11 มิถุนายน 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  9 มิถุนายน 2558 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  23 มิถุนายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษาลิ้นจี่หลังเก็บเกี่ยวผล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  5 มิถุนายน 2558 ท่าตอน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  17 มิถุนายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษามะม่วงช่วงเก็บเกี่ยวผล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  12 มิถุนายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษามะม่วงช่วงเก็บเกี่ยวผล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  9 มิถุนายน 2558 ท่าตอน  
การปฎิบัติดูแลรักษามะม่วงช่วงเก็บเกี่ยวผล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  15 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  16 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  22 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  12 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  8 มิถุนายน 2558 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  11 มิถุนายน 2558 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  25 มิถุนายน 2558 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  10 มิถุนายน 2558 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  16 มิถุนายน 2558 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  19 มิถุนายน 2558 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1050
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 - 17 มิถุนายน 2558 ยุหว่า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
750
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18 - 30 มิถุนายน 2558 สันกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบียนเกษตรกร โครงการสร้างรายได้ฯ  
เสวนา
570
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17 - 30 มิถุนายน 2558 ท่าวังพร้าว  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
550
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 มิถุนายน 2558 มะขามหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทพเบียนเกษตรกร โครงการสร้างรายได้ฯ  
เสวนา
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 แม่ก๊า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
655
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านแม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
2 - 16 มิถุนายน 2558 บ้านกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
550
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
850
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
2 - 16 มิถุนายน 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  3 - 30 มิถุนายน 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  17 - 30 มิถุนายน 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวนาปี พืชผักและงานสถาบัน 3 ก ทะเบัยนเกษตรกร  
เสวนา
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
6475
 
8 คน
3 หน่วยงาน
2 - 30 มิถุนายน 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 มิถุนายน 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 30 มิถุนายน 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  2 - 30 มิถุนายน 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  2 - 30 มิถุนายน 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  2 - 30 มิถุนายน 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  2 - 30 มิถุนายน 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  2 - 30 มิถุนายน 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  2 - 30 มิถุนายน 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  2 - 30 มิถุนายน 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  2 - 30 มิถุนายน 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  2 - 30 มิถุนายน 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  2 - 30 มิถุนายน 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  2 - 30 มิถุนายน 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
460
 
6 คน
1 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 สันทรายหลวง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 - 19 มิถุนายน 2558 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
8 - 30 มิถุนายน 2558 ดอยเต่า  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
105
ที่ทำการกลุ่มฯ     
2 - 4 มิถุนายน 2558 ดอยเต่า  
ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
30
ตามพื้นที่     
8 - 30 มิถุนายน 2558 ท่าเดื่อ  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
60
ที่ทำการกลุ่มฯ     
16 - 17 มิถุนายน 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ตามพื้นที่     
2 - 4 มิถุนายน 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(ไม้ผล)  
บรรยาย
20
ตามพื้นที่     
23 มิถุนายน 2558 มืดกา  
สำรวจภาวะการผลิตพืชรายเดือน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 19 มิถุนายน 2558 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
18
ตามพื้นที่     
2 - 30 มิถุนายน 2558 มืดกา  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
80
ที่ทำการกลุ่มฯ     
10  18 - 19 มิถุนายน 2558 บ้านแอ่น  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
18
ตามพื้นที่     
11  24 - 25 มิถุนายน 2558 บ้านแอ่น  
สำรวจภาวะการผลิตพืชรายเดือน  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านแอ่น  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
80
ที่ทำการกลุ่มฯ     
13  10 - 12 มิถุนายน 2558 บงตัน  
ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP)  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มฯ     
14  2 - 30 มิถุนายน 2558 บงตัน  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
80
ที่ทำการกลุ่มฯ     
15  23 - 24 มิถุนายน 2558 บงตัน  
สำรวจภาวะการผลิตพืชรายเดือน  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
16  8 - 10 มิถุนายน 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(ไม้ผล)  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
17  17 - 18 มิถุนายน 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
12
ตามพื้นที่     
18  22 มิถุนายน 2558 โปงทุ่ง  
สำรวจภาวะการผลิตพืชรายเดือน  
บรรยาย
10
ตามพื้นที่     
19  2 - 30 มิถุนายน 2558 โปงทุ่ง  
สำรวจแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
110
ที่ทำการกลุ่มฯ     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
745
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 อมก๋อย  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 มิถุนายน 2558 ยางเปียง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
2 มิถุนายน 2558 แม่ตื่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 มิถุนายน 2558 ม่อนจอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
2 มิถุนายน 2558 สบโขง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 มิถุนายน 2558 นาเกียน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 มิถุนายน 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 30 มิถุนายน 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
11  1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
13  1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 30 มิถุนายน 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
15  1 - 30 มิถุนายน 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 30 มิถุนายน 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
17  1 - 30 มิถุนายน 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
18  1 - 30 มิถุนายน 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 30 มิถุนายน 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
20  1 - 30 มิถุนายน 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 30 มิถุนายน 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
22  1 - 30 มิถุนายน 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 30 มิถุนายน 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
24  1 - 30 มิถุนายน 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
1160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 3 มิถุนายน 2558 เมืองแหง  
การดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
9 - 10 มิถุนายน 2558 เปียงหลวง  
การดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
16 - 17 มิถุนายน 2558 แสนไห  
การดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 - 12 มิถุนายน 2558 ปงตำ  
การดูแลลำไยช่วงติดผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
2 - 5 มิถุนายน 2558 ปงตำ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
15 - 19 มิถุนายน 2558 ปงตำ  
การดูหลังการเก็บเกี่บวไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรรพรรณ ขันสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
24 มิถุนายน 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บเกี่ยวและการตลาดลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มิถุนายน 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บเกี่ยวและการตลาดมะม่วง  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มิถุนายน 2558 ศรีดงเย็น  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 - 5 มิถุนายน 2558 หนองบัว  
การดูแลลิ้นจี่หลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
15 - 19 มิถุนายน 2558 หนองบัว  
การดูแลลำไยช่วงติดผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
22 - 26 มิถุนายน 2558 หนองบัว  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
รวมอำเภอไชยปราการ
3  ตำบล
7 เรื่อง
 
260
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านกาด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 30 มิถุนายน 2558 ทุ่งปี้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ทุ่งรวงทอง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 มิถุนายน 2558 แม่วิน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
700
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ดอนเปา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
2450
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2558 ออนเหนือ  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
616
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ออนกลาง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
ประชุม
1036
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านสหกรณ์  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
ประชุม
529
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ห้วยแก้ว  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
ประชุม
1350
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นางสาวอริศรา มหาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 15 มิถุนายน 2558 แม่ทา  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
ประชุม
1197
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
16 - 30 มิถุนายน 2558 ทาเหนือ  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  
ประชุม
580
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
5308
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2558 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 สองแคว  
การดูแลรักษาช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
271
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 ยางคราม  
การดูแลรักษาช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
259
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 มิถุนายน 2558 สันติสุข  
การดูแลรักษาช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
297
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1177
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 20 อำเภอ
62 เรื่อง
6 วิธี
22790
 
55 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2558 พระบาท  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 ชมพู  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 กล้วยแพะ  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 ปงแสนทอง  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านแลง  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านเสด็จ  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 พิชัย  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 ทุ่งฝาย  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านเอื้อม  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านเป้า  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 มิถุนายน 2558 บ้านค่า  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 มิถุนายน 2558 บ่อแฮ้ว  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 มิถุนายน 2558 ต้นธงชัย  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 มิถุนายน 2558 นิคมพัฒนา  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 มิถุนายน 2558 บุญนาคพัฒนา  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและเตียมดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
3000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
1 เรื่อง
2 วิธี
3000
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 มิถุนายน 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
5 มิถุนายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 มิถุนายน 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 มิถุนายน 2558 ห้วยอ้อ  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภาพร ต่อสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 มิถุนายน 2558 บ้านปิน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 มิถุนายน 2558 ต้าผามอก  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
30 มิถุนายน 2558 เวียงต้า  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 มิถุนายน 2558 ปากกาง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลยา ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
25 มิถุนายน 2558 หัวทุ่ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลยา พรหมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
23 มิถุนายน 2558 ทุ่งแล้ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
24 มิถุนายน 2558 บ่อเหล็กลอง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 มิถุนายน 2558 แม่ปาน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
รวมอำเภอลอง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
346
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
346
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 มิถุนายน 2558 ในเวียง  
การดองมะม่วง  
เสวนา
10
บ้านน้ำล้อม  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
9 มิถุนายน 2558 บ่อ  
การใช้ปุ่ยเคมี  
บรรยาย
25
อบต.  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
16 มิถุนายน 2558 ผาสิงห์  
การใช้ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
20
อารามสงฆ์  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 30 มิถุนายน 2558 ไชยสถาน  
การคลุกเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
560
แปลงเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
29 มิถุนายน 2558 ถืมตอง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
แปลงเกษตรกร  นายวิเจียม จินะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
5 - 26 มิถุนายน 2558 เรือง  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
หอประชุม  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 24 มิถุนายน 2558 นาซาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
9 มิถุนายน 2558 ดู่ใต้  
การใช้เชื้อเตรโครเดอร์มาในแปลงเพาะกล้าข้าว  
สาธิต
30
ศบกต.  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
5 - 19 มิถุนายน 2558 กองควาย  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่าป้องกันโรค  
สาธิต
150
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  11 - 12 มิถุนายน 2558 สวก  
การเตรียมดินเพาะกล้าข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
11  12 มิถุนายน 2558 สะเนียน  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวป้องกันโรคติดมากับเมล็ด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศาลาเอนกประสงค์  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
12  5 มิถุนายน 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
12 เรื่อง
 
1380
 
10 คน
4 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 หนองแดง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
8 มิถุนายน 2558 หมอเมือง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
25 มิถุนายน 2558 น้ำพาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 มิถุนายน 2558 น้ำปาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 มิถุนายน 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 มิถุนายน 2558 ป่าคาหลวง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ มานะดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
2 มิถุนายน 2558 สวด  
การพัฒนาคุณภาพข้าวหลามให้ได้ primart GMP  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่ม  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
2 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
3 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
5 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
4 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
375
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปี และการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษาและเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มิถุนายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะปลูกกล้าข้าวและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ปัว  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
15 - 19 มิถุนายน 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 5 มิถุนายน 2558 แงง  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สถาน  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุม     
25 มิถุนายน 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
62
หอประชุม     
15 - 16 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 12 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
355
ที่ทำการกลุ่ม     
19 - 29 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 18 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศาลาวัด     
10  10 มิถุนายน 2558 อวน  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 มิถุนายน 2558 ไชยวัฒนา  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
12  22 - 26 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 - 12 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 มิถุนายน 2558 ภูคา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
15  23 มิถุนายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
16  15 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  16 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  26 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
70
หอประชุม     
19  12 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย
70
หอประชุม     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
1537
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 ริม  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
อบต.     
20 มิถุนายน 2558 ป่าคา  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
18 มิถุนายน 2558 ผาตอ  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
15 มิถุนายน 2558 ยม  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
17 มิถุนายน 2558 ตาลชุม  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
12 มิถุนายน 2558 ศรีภูมิ  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
11 มิถุนายน 2558 จอมพระ  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10 มิถุนายน 2558 แสนทอง  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
24 มิถุนายน 2558 ท่าวังผา  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  25 มิถุนายน 2558 ผาทอง  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
7 คน
2 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 กลางเวียง  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มิถุนายน 2558 ขึ่ง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 มิถุนายน 2558 ไหล่น่าน  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มิถุนายน 2558 ตาลชุม  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
9 มิถุนายน 2558 นาเหลือง  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 มิถุนายน 2558 ส้าน  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 มิถุนายน 2558 น้ำมวบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 มิถุนายน 2558 น้ำปั้ว  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัฒน์นรี ทาสม สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มิถุนายน 2558 ยาบหัวนา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
10  8 มิถุนายน 2558 ปงสนุก  
ทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
11  8 มิถุนายน 2558 อ่ายนาไลย  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางระพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  1 มิถุนายน 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  5 มิถุนายน 2558 แม่ขะนิง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  8 มิถุนายน 2558 แม่สาคร  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยเพียร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
15  8 มิถุนายน 2558 จอมจันทร์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
16  9 มิถุนายน 2558 แม่สา  
การผลิตลำไยคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยเพียร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
17  8 มิถุนายน 2558 ทุ่งศรีทอง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
960
 
11 คน
1 หน่วยงาน
10 - 12 มิถุนายน 2558 ปอน  
อบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน
50
อบต.     
8 มิถุนายน 2558 งอบ  
การดูแลและรักษาการติดผลของเงาะ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 มิถุนายน 2558 และ  
การปลุกกล้วยไข่  
บรรยาย
20
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
12 มิถุนายน 2558 และ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
โรงพยาบาล  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การปลูกข้าวต้นเดียว  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การใช้ปุ๋ยเกร็ดและฮอร์โมนพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
440
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2558 เชียงกลาง  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
12 มิถุนายน 2558 เปือ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
บ้านหนองผุก     
11 มิถุนายน 2558 เชียงคาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 พระธาตุ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 พญาแก้ว  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มิถุนายน 2558 พระพุทธบาท  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านวังทอง     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2558 นาทะนุง  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
23 มิถุนายน 2558 บ่อแก้ว  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 มิถุนายน 2558 เมืองลี  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
17 มิถุนายน 2558 ปิงหลวง  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
16 - 20 มิถุนายน 2558 ป่าแลวหลวง  
การลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
ดูงาน
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
2 - 13 มิถุนายน 2558 ป่าแลวหลวง  
การจัดทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
16 - 30 มิถุนายน 2558 พงษ์  
การลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 - 15 มิถุนายน 2558 พงษ์  
การจัดทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
780
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มิถุนายน 2558 ภูฟ้า  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 มิถุนายน 2558 ดงพญา  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
เทคนิคการเลือกและการล้างสารพิษตกค้างของพืชผัก  
บรรยาย
30
อบต.  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ตลาดบ้านใหม่  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 มิถุนายน 2558 ชนแดน  
ประชุมหารือการจัดตั้งกลุ่มปาล์น้ำมัน ตำบลชนแดน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
9 มิถุนายน 2558 ยอด  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 มิถุนายน 2558 ยอด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
170
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
อบต.     
8 มิถุนายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
อบต.     
10 มิถุนายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
อบต.     
10 มิถุนายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
23
อบต.     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
151
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2558 ห้วยโก๋น  
การสาธิตการใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
23 มิถุนายน 2558 ห้วยโก๋น  
สาธิตการใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี  
สาธิต
30
หอประชุมบ้านปางหก  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
11 มิถุนายน 2558 ขุนน่าน  
การตัดแต่งหม่อนหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
12 มิถุนายน 2558 ขุนน่าน  
การฝึกตัดแต่งหม่อนผลสดหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 15 อำเภอ
69 เรื่อง
9 วิธี
7098
 
51 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
15 มิถุนายน 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
29 มิถุนายน 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
2 มิถุนายน 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
22 มิถุนายน 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2558 ท่าตะโก  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 มิถุนายน 2558 พนมรอก  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 มิถุนายน 2558 หัวถนน  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 มิถุนายน 2558 สายลำโพง  
ปรับปรุง ทบก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
7 มิถุนายน 2558 สายลำโพง  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 มิถุนายน 2558 วังมหากร  
ปรับปรุง ทบก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
7 มิถุนายน 2558 ดอนคา  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
7 มิถุนายน 2558 ทำนบ  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
7 มิถุนายน 2558 วังใหญ่  
ปรับปรุง ทบก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  3 มิถุนายน 2558 พนมเศษ  
ปรับปรุง ทบก  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
11  3 มิถุนายน 2558 หนองหลวง  
ติดตามโครงการฯ และปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
440
 
7 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
565
 
11 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 น้ำซึม  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 มิถุนายน 2558 สะแกกรัง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
8 มิถุนายน 2558 ดอนขวาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มิถุนายน 2558 หาดทนง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มิถุนายน 2558 เกาะเทโพ  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มิถุนายน 2558 ท่าซุง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 มิถุนายน 2558 หนองแก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
1 - 17 มิถุนายน 2558 โนนเหล็ก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
18 มิถุนายน 2558 หนองเต่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  19 มิถุนายน 2558 หนองไผ่แบน  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  17 มิถุนายน 2558 หนองพังค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  22 มิถุนายน 2558 ทุ่งใหญ่  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  23 มิถุนายน 2558 เนินแจง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
6 คน
2 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 สว่างอารมณ์  
บริหารกองทุน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 หนองหลวง  
การบริหารส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
17 - 18 มิถุนายน 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
22 - 26 มิถุนายน 2558 ไผ่เขียว  
การปลูกถั่วเขียวหลังนา  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 - 19 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
22 - 30 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงานโครงการ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
2 - 12 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงาน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มิถุนายน 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มิถุนายน 2558 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 มิถุนายน 2558 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 มิถุนายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มิถุนายน 2558 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มิถุนายน 2558 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มิถุนายน 2558 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 บ้านไร่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 มิถุนายน 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 มิถุนายน 2558 คอกควาย  
การดูแลมันสำปนะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
23 มิถุนายน 2558 วังหิน  
วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
16 มิถุนายน 2558 แก่นมะกรูด  
การดูแลมันสำปนะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 หนองจอก  
การดูแลอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
25 มิถุนายน 2558 หนองจอก  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  3 มิถุนายน 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  2 มิถุนายน 2558 บ้านบึง  
การผลิตอ้อยพันธุ์ดี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  22 มิถุนายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  9 มิถุนายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14  23 มิถุนายน 2558 เจ้าวัด  
การดูแลรักษา  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
962
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ลานสัก  
โรคและแมลง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
10 มิถุนายน 2558 ประดู่ยืน  
โรคและแมลง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
11 มิถุนายน 2558 ป่าอ้อ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
8 มิถุนายน 2558 ระบำ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสืบศักดิ์ บุญสืบ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
17 มิถุนายน 2558 น้ำรอบ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
10 มิถุนายน 2558 ทุ่งนางาม  
โรคและแมลง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
5 คน
2 หน่วยงาน
10 - 12 มิถุนายน 2558 สุขฤทัย  
การจัดตลาดสินค้าชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 มิถุนายน 2558 สุขฤทัย  
การสร้างเครือข่าย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 ทองหลาง  
การเพิ่มผลผลิตสับปะรด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
5 มิถุนายน 2558 ห้วยคต  
การป้องและกำจัดไรแดง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 6 อำเภอ
23 เรื่อง
4 วิธี
1797
 
23 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
12 มิถุนายน 2558 อ่างทอง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ริก ครุธอินทร์ สำนังานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
19 มิถุนายน 2558 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวัฒน์ เงินกลั่น สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
18 มิถุนายน 2558 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
25 มิถุนายน 2558 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
12 มิถุนายน 2558 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
29 มิถุนายน 2558 ลานดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาโยน  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
30 มิถุนายน 2558 หนองปลิง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาโยน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
8 มิถุนายน 2558 คณฑี  
ถ่ายทอดการใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10  17 มิถุนายน 2558 คณฑี  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11  12 มิถุนายน 2558 คณฑี  
ถ่ายทอดความรู้การให้น้ำแก่อ้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
12  15 มิถุนายน 2558 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ถ่ายทอดการใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
13  5 มิถุนายน 2558 เทพนคร  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาพ อุ่นเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
14  19 มิถุนายน 2558 วังทอง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
15  8 มิถุนายน 2558 ท่าขุนราม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
16  12 มิถุนายน 2558 คลองแม่ลาย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
17  19 มิถุนายน 2558 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมันสำปะหลัง/ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
18  23 มิถุนายน 2558 สระแก้ว  
ถ่ายทอดการใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
19  19 มิถุนายน 2558 สระแก้ว  
ถ่ายทอดข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
560
 
10 คน
6 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 คลองน้ำไหล  
การผลิตมันสำปะหลังกลุ่มจังหวัด  
บรรยาย
20
     
10 มิถุนายน 2558 คลองลานพัฒนา  
การผลิตมันสำปะหลังกลุ่มจังหวัด  
บรรยาย
20
     
รวมอำเภอคลองลาน
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 มิถุนายน 2558 โพธิ์ทอง  
การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
7 มิถุนายน 2558 โพธิ์ทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
11 มิถุนายน 2558 หินดาต  
การกำจัดไรแดง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
9 มิถุนายน 2558 หินดาต  
การกำจัดไรแดง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
2 มิถุนายน 2558 ปางตาไว  
การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
3 มิถุนายน 2558 ปางตาไว  
การเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
รวมอำเภอปางศิลาทอง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 3 อำเภอ
16 เรื่อง
3 วิธี
840
 
13 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 มิถุนายน 2558 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
ศาลาเอนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 มิถุนายน 2558 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 มิถุนายน 2558 ป่าเลา  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 มิถุนายน 2558 นางั่ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 มิถุนายน 2558 นางั่ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  24 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  10 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  11 มิถุนายน 2558 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  17 มิถุนายน 2558 นาป่า  
เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  19 มิถุนายน 2558 นาป่า  
เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  24 มิถุนายน 2558 นาป่า  
เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  26 มิถุนายน 2558 นาป่า  
เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  24 มิถุนายน 2558 นายม  
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  17 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  10 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  17 มิถุนายน 2558 ห้วยสะแก  
การปลูกพืชปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  12 มิถุนายน 2558 ห้วยใหญ่  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  12 มิถุนายน 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  19 มิถุนายน 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
776
 
10 คน
2 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 วัดป่า  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
19 มิถุนายน 2558 ตาลเดี่ยว  
ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2558 ฝายนาแซง  
การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2558 หนองสว่าง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 มิถุนายน 2558 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 มิถุนายน 2558 สักหลง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 มิถุนายน 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
25 มิถุนายน 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 มิถุนายน 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  5 มิถุนายน 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  18 มิถุนายน 2558 น้ำก้อ  
การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  15 มิถุนายน 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  3 มิถุนายน 2558 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  10 มิถุนายน 2558 หนองไขว่  
การควบคุมพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  10 มิถุนายน 2558 ลานบ่า  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  17 มิถุนายน 2558 บุ่งคล้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  10 มิถุนายน 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  5 มิถุนายน 2558 บ้านกลาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  25 มิถุนายน 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  4 มิถุนายน 2558 บ้านไร่  
การขยายไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
21  18 มิถุนายน 2558 ปากดุก  
ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  4 มิถุนายน 2558 บ้านหวาย  
การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
930
 
12 คน
2 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12 มิถุนายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 มิถุนายน 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 มิถุนายน 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 มิถุนายน 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
30 มิถุนายน 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 มิถุนายน 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10 มิถุนายน 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  26 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  9 มิถุนายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  2 มิถุนายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  23 มิถุนายน 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  9 มิถุนายน 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  11 มิถุนายน 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  4 มิถุนายน 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  19 มิถุนายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  26 มิถุนายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  12 มิถุนายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  5 มิถุนายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  24 มิถุนายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  17 มิถุนายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  30 มิถุนายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  2 มิถุนายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  3 มิถุนายน 2558 ยางสาว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  10 มิถุนายน 2558 ยางสาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  17 มิถุนายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  24 มิถุนายน 2558 ซับน้อย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
1400
 
6 คน
3 หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 ศรีเทพ  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 มิถุนายน 2558 ศรีเทพ  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 มิถุนายน 2558 สระกรวด  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 มิถุนายน 2558 สระกรวด  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 มิถุนายน 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียน ทบก.  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 มิถุนายน 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียนทบก.  
บรรยาย
30
ศาลาวัดนาสวรรค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10 มิถุนายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
24 มิถุนายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  16 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  18 มิถุนายน 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดินก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  4 มิถุนายน 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดินก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  17 มิถุนายน 2558 ประดู่งาม  
การดูแลรักษาพืชไร่  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
480
 
6 คน
1 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 น้ำหนาว  
การพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
สนง.เกษตรอำเภอน้ำหนาว  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
9 มิถุนายน 2558 หลักด่าน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
4 มิถุนายน 2558 วังกวาง  
การปลูกดาวเรืองตัดดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
18 มิถุนายน 2558 โคกมน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 วังโป่ง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 มิถุนายน 2558 ท้ายดง  
การผลิตปุ๋ยน้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืช  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 มิถุนายน 2558 ซับเปิบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
12 มิถุนายน 2558 วังหิน  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 มิถุนายน 2558 วังศาล  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ทุ่งสมอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 มิถุนายน 2558 แคมป์สน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
18 มิถุนายน 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 มิถุนายน 2558 สะเดาะพง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2558 หนองแม่นา  
การบริหารงานจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
22 มิถุนายน 2558 เข็กน้อย  
การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
30
อบต.  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ
52 เรื่อง
3 วิธี
4296
 
44 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
26 มิถุนายน 2558 กระตีบ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งลูกนก  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12 มิถุนายน 2558 ห้วยขวาง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 สระสี่มุม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งบัว  
การป้องกันโรคราในกระเพรา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 ดอนข่อย  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
9 มิถุนายน 2558 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
10  24 มิถุนายน 2558 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  18 มิถุนายน 2558 ห้วยม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  12 มิถุนายน 2558 กำแพงแสน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
13  11 มิถุนายน 2558 รางพิกุล  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  17 มิถุนายน 2558 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  25 มิถุนายน 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ท่ากระชับ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
25 มิถุนายน 2558 ขุนแก้ว  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
29 มิถุนายน 2558 ท่าพระยา  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 มิถุนายน 2558 บางระกำ  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
5 มิถุนายน 2558 โคกพระเจดีย์  
การป้องกันกำจัดแมลงวันทอง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
4 มิถุนายน 2558 ศรีษะทอง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10 มิถุนายน 2558 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 มิถุนายน 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
19 มิถุนายน 2558 สัมปทวน  
การใช้ไส้เดือนฝอยในแปลงผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  22 มิถุนายน 2558 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  18 มิถุนายน 2558 ดอนแฝก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 มิถุนายน 2558 ห้วยพลู  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  25 มิถุนายน 2558 วัดละมุด  
การดูแลรักษาระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  2 มิถุนายน 2558 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลพ่อปู่ทองสุข  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  3 มิถุนายน 2558 บางแก้วฟ้า  
แนวทางการลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16  25 มิถุนายน 2558 ลานตากฟ้า  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  11 มิถุนายน 2558 ไทยาวาส  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
12 เรื่อง
 
740
 
9 คน
3 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ท่าข้าม  
การจัดการฟาร์มสุกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 หอมเกร็ด  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
18 มิถุนายน 2558 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11 มิถุนายน 2558 สามพราน  
การเตรียมดิน พันธุ์ การปลูก GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 มิถุนายน 2558 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 ไร่ขิง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
25 มิถุนายน 2558 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
9 มิถุนายน 2558 คลองจินดา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
10  30 มิถุนายน 2558 บ้านใหม่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11  16 มิถุนายน 2558 อ้อมใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
440
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ศาลายา  
โรคเมล็ดด่าง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
35
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 4 อำเภอ
28 เรื่อง
1 วิธี
1825
 
20 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2558 พรหมโลก  
การดูแลสวน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
10 มิถุนายน 2558 บ้านเกาะ  
การดูแลสวนไม้ผลช่วงออกดอก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
11 มิถุนายน 2558 อินคีรี  
การดูแลสวนไม้ผลช่วงออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
23 มิถุนายน 2558 ทอนหงส์  
การดูแลสวนไม้ผลช่วงออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
26 มิถุนายน 2558 นาเรียง  
โรคแมลง  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 พิปูน  
การสกัดสะเดา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิฬาภรณ์ สุขกล่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 
12 มิถุนายน 2558 ยางค้อม  
การสกัดสารสะเดา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล  นางสาวจิฬาภรณ์ สุขกล่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน 
รวมอำเภอพิปูน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 นาบอน  
การผลิตน้ำยางคุณภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายศักรินทร์ บุญฤทธิ์  
16 มิถุนายน 2558 ทุ่งสง  
ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนเรียนรู้  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
18 มิถุนายน 2558 แก้วแสน  
การแปรรูปยางให้มีคุณภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
รวมอำเภอนาบอน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
85
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 คลองกระบือ  
การแปรรูปผลผลิต  
บรรยาย
40
ศบกต.  นางสาวสุภาณี ดำขลิ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
24 มิถุนายน 2558 แหลมตะลุมพุก  
การมีส่วนร่วมในการผลิต  
บรรยาย
40
อบต.     
รวมอำเภอปากพนัง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ควนชุม  
การควบคุมวัชชพืชในแปลงปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
รวมอำเภอร่อนพิบูลย์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 ท่าซอม  
การตัดการศัตรูพืชในแปลงผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มิถุนายน 2558 เกาะเพชร  
การดูแลรักษาปาล์มน้ำมันในฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหัวไทร
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ช้างกลาง  
การตรวจสารเคมี  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสาวประภาพร วิกล สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
11 มิถุนายน 2558 หลักช้าง  
การปฏิบัติตามระบบการทำ GAP สวนมังคุด  
บรรยาย
36
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางนทาภรณ์ สุขอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
9 มิถุนายน 2558 หลักช้าง  
การปลูกผักบุ้ง  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านนาปราน  นางนทาภรณ์ สุขอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
30 มิถุนายน 2558 สวนขัน  
การดูแลรักษาไม้ผลมังคุด  
บรรยาย
100
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ  นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
30 มิถุนายน 2558 สวนขัน  
การดำเนินงานแปลงใหญ่  
บรรยาย
100
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพฯ  นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
รวมอำเภอช้างกลาง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
306
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 อำเภอ
18 เรื่อง
2 วิธี
746
 
12 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 กระบี่น้อย  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
192
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10 มิถุนายน 2558 เขาคราม  
การดูแลรักษาสวนยาง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
9 มิถุนายน 2558 เขาทอง  
การดูแลรักษาสวนยาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
23 มิถุนายน 2558 ทับปริก  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
190
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10 มิถุนายน 2558 ไสไทย  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
65
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
17 มิถุนายน 2558 อ่าวนาง  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
202
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
11 มิถุนายน 2558 หนองทะเล  
การดูแลรักษาสวนยาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ปาล์ม  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
9 มิถุนายน 2558 คลองประสงค์  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
849
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2558 ลำทับ  
ถ่ายทอดความรู้ การผลิตขยายเชื้อเมตตาไรเซี่ยม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา ใจกว้าง สนง.เกษตรอำเภอลำทับ 
4 - 5 มิถุนายน 2558 ดินแดง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธนู ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 ดินแดง  
ถ่ายทอดความรู้ การปลูกพืชแซม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธนู ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 
รวมอำเภอลำทับ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
1 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 2 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
924
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 กงหรา  
การปลูกพืชร่วมย่าง  
บรรยาย
40
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 มิถุนายน 2558 ชะรัด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
แปลงนาเกษตรกร  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
14 มิถุนายน 2558 ชะรัด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 มิถุนายน 2558 คลองเฉลิม  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
1 มิถุนายน 2558 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
41
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
9 มิถุนายน 2558 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
ประชุม
41
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
19 มิถุนายน 2558 สมหวัง  
การผลิตสินค้า  
บรรยาย
20
กลุ่มแม่บ้าน  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
252
 
4 คน
3 หน่วยงาน
24 มิถุนายน 2558 เขาชัยสน  
เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
25 มิถุนายน 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มิถุนายน 2558 จองถนน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน     
3 มิถุนายน 2558 หานโพธิ์  
กลุ่มแข้าวเหนียวดำ  
ประชุม
5
ศาลาหมู่บ้าน     
23 มิถุนายน 2558 โคกม่วง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
97
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 แม่ขรี  
การผลิตฮอร์โมนพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
18
ศาลาหมู่บ้าน     
24 มิถุนายน 2558 ตะโหมด  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
30 มิถุนายน 2558 คลองใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
58
 
2 คน
1 หน่วยงาน
24 มิถุนายน 2558 ควนขนุน  
การปลูกข้้าวโพดหวาน  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจรรยา วงค์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
18 มิถุนายน 2558 ทะเลน้อย  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
23 มิถุนายน 2558 นาขยาด  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
17 มิถุนายน 2558 พนมวังก์  
การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
10 มิถุนายน 2558 แหลมโตนด  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
12 มิถุนายน 2558 แหลมโตนด  
โรงเรียนเกษตรกรปาล์ม  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
5 มิถุนายน 2558 ปันแต  
การผลิตข้าวสังข์หยด  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10 มิถุนายน 2558 โตนดด้วน  
การผลิตปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
16 มิถุนายน 2558 ดอนทราย  
การดูแลรักษายางพารา  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจรรยา วงค์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10  11 มิถุนายน 2558 มะกอกเหนือ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางนวดี นวลสกุล สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  11 มิถุนายน 2558 พนางตุง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
5
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  12 มิถุนายน 2558 ชะมวง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
13  19 มิถุนายน 2558 แพรกหา  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
300
 
8 คน
2 หน่วยงาน
30 มิถุนายน 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การปัองกันและกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 มิถุนายน 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง  
สาธิต
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
23 มิถุนายน 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง  
สาธิต
20
ศาลากองทุนหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 มิถุนายน 2558 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 มิถุนายน 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 มิถุนายน 2558 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
127
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 เขาย่า  
การจัดการสวนไม้ผล  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มิถุนายน 2558 เขาปู่  
การจัดการสวนไม้ผล  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มิถุนายน 2558 ตะแพน  
การจัดการสวนไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ป่าบอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าร์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
19 มิถุนายน 2558 โคกทราย  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ สันแอ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 
11 มิถุนายน 2558 หนองธง  
การตัดแต่งผลทุเรียน  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
17 มิถุนายน 2558 ทุ่งนารี  
การจัดตั้งกลุ่มปลูกสะละ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
10 มิถุนายน 2558 ทุ่งนารี  
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
16 มิถุนายน 2558 วังใหม่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
135
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 มิถุนายน 2558 ป่าพะยอม  
โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศาลาบ้านปาบ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
26 มิถุนายน 2558 ลานข่อย  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก  
บรรยาย
2
โรงเรียนเกษตรกรผัก  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
17 มิถุนายน 2558 ลานข่อย  
การผลิตสินค้าทดแทนในครัวเรือน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
4 มิถุนายน 2558 เกาะเต่า  
โครงการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
3 มิถุนายน 2558 เกาะเต่า  
ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
60
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
12 มิถุนายน 2558 เกาะเต่า  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
บรรยาย
40
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
10 มิถุนายน 2558 เกาะเต่า  
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์สู่วิถีพอเพียง  
บรรยาย
70
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
3  ตำบล
7 เรื่อง
 
252
 
3 คน
2 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ชุมพล  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
17 มิถุนายน 2558 บ้านนา  
การผลิตผักพื้นเมือง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 มิถุนายน 2558 อ่างทอง  
การผลิตผักพื้นเมือง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มิถุนายน 2558 ลำสินธุ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 9 อำเภอ
44 เรื่อง
5 วิธี
1351
 
24 คน
11 หน่วยงาน