สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 สิงห์  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 กันยายน 2557 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 - 11 กันยายน 2557 ไม้ดัด  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กันยายน 2557 เชิงกลัด  
ประชุมการตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยมแปลงของ อกม.  
ประชุม
13
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
2 กันยายน 2557 เชิงกลัด  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร  
ประชุม
400
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 กันยายน 2557 โพชนไก่  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร  
ประชุม
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กันยายน 2557 โพชนไก่  
ประชุมการตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยมแปลงของ อกม.  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2557 แม่ลา  
GAP และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กันยายน 2557 บ้านจ่า  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
แปลงผักกางมุ้ง  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  9 กันยายน 2557 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  26 กันยายน 2557 พักทัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12  15 กันยายน 2557 สระแจง  
GAP  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13  16 กันยายน 2557 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
1198
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 วิหารขาว  
การลดต้นทุนในการทำนา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
17 กันยายน 2557 พิกุลทอง  
การลดต้นทุนในการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 ประศุก  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 กันยายน 2557 ประศุก  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 กันยายน 2557 ทับยา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
16 กันยายน 2557 ทับยา  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2557 งิ้วราย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวยุพา ปภูสะโร สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2557 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 30 กันยายน 2557 ท่างาม  
การผลิตผักปอดภัย  
บรรยาย
150
  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
360
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
16 เรื่อง
3 วิธี
1588
 
8 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 กันยายน 2557 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
11 กันยายน 2557 หนองแจ้งใหญ่  
การส่งเสริมการใช้ไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบัวใหญ่
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
10  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
11  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
12  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
1160
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2557 เขวา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสัน อุปแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ท่าตูม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แวงน่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 26 กันยายน 2557 โคกก่อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียา ศรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ดอนหว่าน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณรงค์ ภารสำเร็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 เกิ้ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แก่งเลิงจาน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางแพรวพิศ ฤทธิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 
1 - 26 กันยายน 2557 ท่าสองคอน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ไพราม สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
1 - 26 กันยายน 2557 ลาดพัฒนา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ผาบจันดา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
10  1 - 26 กันยายน 2557 หนองปลิง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุคนธ์ โพธะราช
11  1 - 27 กันยายน 2557 ห้วยแอ่ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิดา ธีรางศุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
12  1 - 26 กันยายน 2557 หนองโน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
13  1 - 26 กันยายน 2557 บัวค้อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพล มีระหารนอก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กันยายน 2557 หายยา  
การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย  
บรรยาย
15
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กันยายน 2557 หายยา  
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 กันยายน 2557 ท่าศาลา  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 กันยายน 2557 ป่าตัน  
การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 กันยายน 2557 ป่าตัน  
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 กันยายน 2557 สันผีเสื้อ  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
138
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กันยายน 2557 ข่วงเปา  
การปฏิบัติดูแลข้าวนาปีระยะหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 กันยายน 2557 สบเตี๊ยะ  
การจัดการการปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กันยายน 2557 บ้านแปะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
14 กันยายน 2557 ดอยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กันยายน 2557 แม่สอย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
208
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ช่างเคิ่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
10 กันยายน 2557 ท่าผา  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
17 กันยายน 2557 บ้านทับ  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
อบต.  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
10 กันยายน 2557 แม่ศึก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
17 กันยายน 2557 แม่นาจร  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
35
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
10 กันยายน 2557 ปางหินฝน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
17 กันยายน 2557 กองแขก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
230
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 12 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 - 30 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 30 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 12 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  15 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 สง่าบ้าน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 กันยายน 2557 ป่าลาน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กันยายน 2557 ช่อแล  
การดูแลนาระยะตั้งตัว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 กันยายน 2557 แม่หอพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 กันยายน 2557 สบเปิง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 กันยายน 2557 สันป่ายาง  
การดูแลนาระยะตั้งตัว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
18 กันยายน 2557 เมืองก๋าย  
การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
2 กันยายน 2557 อินทขิล  
การจัดการลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 ริมใต้  
การแปรรูป  
สาธิต
15
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 - 30 กันยายน 2557 ริมเหนือ  
การให้ความรู้การปฏิบัติดูแลรักษาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
114
ศาลาอเนกประสงค์  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 สันโป่ง  
คัดสิ่งเจือปนแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนา  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 ขี้เหล็ก  
การคัดสิ่งเจือปนในแปลงนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนา  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 สะลวง  
การแปรรูปพลับ  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาวัด  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
การตัดแต่งลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
10
สวนเกษตรกร  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 แม่แรม  
การดูแลรักษาแปลงถั่วเหลือง  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงถั่วเหลือง  นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 โป่งแยง  
การตรวจแปลงพืชผัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
9 กันยายน 2557 แม่สา  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  15 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
การแปรรูป  
ฝึกปฏิบัติ
15
อบต.  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11  9 กันยายน 2557 เหมืองแก้ว  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงเรียนรู้  นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
489
 
10 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
4 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
2 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
4 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
3 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  16 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  15 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  12 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  2 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  5 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  17 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  10 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  8 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  18 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
เแปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  15 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  17 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  16 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  18 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  19 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  3 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  5 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  9 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  11 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  2 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  3 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  4 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  9 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  10 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  12 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  8 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  4 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
36  2 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
37  5 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
38  8 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
39  11 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
40  10 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1600
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 - 12 กันยายน 2557 ยุหว่า  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15 - 30 กันยายน 2557 สันกลาง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 12 กันยายน 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
235
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านแม  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
278
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15 - 30 กันยายน 2557 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
366
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  1 - 30 กันยายน 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  15 - 30 กันยายน 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
267
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3221
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 กันยายน 2557 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
สาธิต
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  8 กันยายน 2557 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 5 กันยายน 2557 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 5 กันยายน 2557 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 5 กันยายน 2557 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 5 กันยายน 2557 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  8 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  8 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 5 กันยายน 2557 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 5 กันยายน 2557 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  8 - 12 กันยายน 2557 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  8 กันยายน 2557 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
215
 
5 คน
1 หน่วยงาน
20 กันยายน 2557 หางดง  
การให้ปุ๋ยและการดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล แก้วกลางเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
21 กันยายน 2557 หนองแก๋ว  
การทำน้ำหมักฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
5 กันยายน 2557 หนองแก๋ว  
การป้องกันกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
2 กันยายน 2557 หารแก้ว  
การตรวจคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
9 กันยายน 2557 หารแก้ว  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
9 กันยายน 2557 หนองตอง  
การดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล แก้วกลางเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
12 กันยายน 2557 ขุนคง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา มาปลิว สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
16 กันยายน 2557 สบแม่ข่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
5 กันยายน 2557 บ้านแหวน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
10  20 กันยายน 2557 บ้านแหวน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
11  3 กันยายน 2557 สันผักหวาน  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา มาปลิว สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
12  15 กันยายน 2557 หนองควาย  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา สุเมธาโชติพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13  12 กันยายน 2557 บ้านปง  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
14  19 กันยายน 2557 น้ำแพร่  
การดูแลรักษาต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา สุเมธาโชติพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอหางดง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
625
 
6 คน
3 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 หางดง  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอนงค์ พยัคฆัยหพล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 ฮอด  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
12 กันยายน 2557 บ้านตาล  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 บ่อหลวง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 บ่อสลี  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรินทร์ ซาวแช่คัด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 นาคอเรือ  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักษ์ ปิงกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
รวมอำเภอฮอด
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
5 คน
1 หน่วยงาน
18 - 19 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ตามพื้นที่     
1 - 30 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
266
ศาลากลางบ้าน     
22 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
15 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ตามพื้นที่     
9 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
60
ที่ทำการกลุ่มฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
1 - 25 กันยายน 2557 มืดกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน     
16 กันยายน 2557 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
8
ตามพื้นที่     
17 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรพืช  
บรรยาย
12
ตามพื้นที่     
10  10 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ     
11  29 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(ลำไย)  
บรรยาย
25
ตามพื้นที่     
12  22 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านบงตัน     
13  18 - 19 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
14  1 - 25 กันยายน 2557 บงตัน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน     
15  23 - 24 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
105
ที่ทำการกลุ่มฯ     
16  1 - 30 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
17  16 - 17 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ตามพื้นที่     
18  24 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  25 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(ลำไย)  
บรรยาย
25
ตามพื้นที่     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
921
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กันยายน 2557 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กันยายน 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 กันยายน 2557 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 กันยายน 2557 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กันยายน 2557 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 กันยายน 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
11  1 - 31 กันยายน 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
12  1 - 31 กันยายน 2557 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
13  1 - 31 กันยายน 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 กันยายน 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
15  1 - 31 กันยายน 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
16  1 - 31 กันยายน 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
19  1 - 31 กันยายน 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
20  1 - 31 กันยายน 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
21  1 - 31 กันยายน 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 กันยายน 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
23  1 - 31 กันยายน 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
24  1 - 31 กันยายน 2557 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
560
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 3 กันยายน 2557 เมืองแหง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
9 - 10 กันยายน 2557 เปียงหลวง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
16 - 17 กันยายน 2557 แสนไห  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
6 กันยายน 2557 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 กันยายน 2557 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 11 กันยายน 2557 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 8 กันยายน 2557 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
580
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 5 กันยายน 2557 ออนเหนือ  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
130
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 ออนกลาง  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
210
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวิธาน เชิญทอง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 บ้านสหกรณ์  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวัสนัย ผุสดี  
1 - 5 กันยายน 2557 ห้วยแก้ว  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวิธาน เชิญทอง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 แม่ทา  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
285
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 ทาเหนือ  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
935
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
210
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
144
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
637
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 18 อำเภอ
63 เรื่อง
7 วิธี
12544
 
62 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กันยายน 2557 เด่นชัย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ผามะณี สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
17 กันยายน 2557 แม่จั๊วะ  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในนาข้าว  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ผามะณี สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
16 กันยายน 2557 ไทรย้อย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพันธุ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
23 กันยายน 2557 ห้วยไร่  
แนะนำวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฯ ไว้ทำพันธุ์  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองศรี สลีหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 
11 กันยายน 2557 ปงป่าหวาย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภุมรินทร์ ปัญญใส สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
รวมอำเภอเด่นชัย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
175
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
175
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 กันยายน 2557 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
30 กันยายน 2557 พระนอน  
น้ำหมักจากเมล็ดสะเดา  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
9 กันยายน 2557 หนองกรด  
การทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเมธา จุลกลพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
24 กันยายน 2557 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
17 กันยายน 2557 หนองเต่า  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
9 กันยายน 2557 เขาดิน  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
19 กันยายน 2557 หัวดง  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
205
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 กันยายน 2557 หนองฉาง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 หนองยาง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 หนองนางนวล  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 หนองสรวง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 บ้านเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 อุทัยเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 ทุ่งโพ  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 กันยายน 2557 ทุ่งพง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
1 - 10 กันยายน 2557 เขาบางแกรก  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 กันยายน 2557 เขากวางทอง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
660
 
6 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
2 วิธี
660
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 คลองน้ำไหล  
ถ่ายทอดความรู้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
8 กันยายน 2557 โป่งน้ำร้อน  
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
รวมอำเภอคลองลาน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ยางสูง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
4 กันยายน 2557 ป่าพุทรา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12 กันยายน 2557 ป่าพุทรา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
44
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
5 กันยายน 2557 แสนตอ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12 กันยายน 2557 เกาะตาล  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11 กันยายน 2557 เกาะตาล  
การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
รวมอำเภอขาณุวรลักษบุรี
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
266
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 2 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
406
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 ท่าทอง  
การตรวจสอบแปลงนาและการให้ความรู้  
ประชุม
18
อบต.     
รวมอำเภอเมืองพิษณุโลก
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
18
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2557 พันชาลี  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
8 - 19 กันยายน 2557 บ้านกลาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 วังนกแอ่น  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 ชัยนาม  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 ดินทอง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังทอง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
500
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
518
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 กันยายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 กันยายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การดูแลรักษาสวนมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กันยายน 2557 บ้านโคก  
ปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ที่ทำการกำนัน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 กันยายน 2557 นาป่า  
ระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 กันยายน 2557 นาป่า  
ระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  10 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  17 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  10 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  17 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  10 กันยายน 2557 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  5 กันยายน 2557 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  12 กันยายน 2557 ระวิง  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  19 กันยายน 2557 ระวิง  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
565
 
8 คน
2 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
24 กันยายน 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10 กันยายน 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 กันยายน 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 กันยายน 2557 คลองกระจัง  
สำรวจข้อมูล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 กันยายน 2557 คลองกระจัง  
สำรวจข้อมูล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 กันยายน 2557 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 กันยายน 2557 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 กันยายน 2557 โคกสะอาด  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  9 กันยายน 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  5 กันยายน 2557 หนองย่างทอย  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  16 กันยายน 2557 หนองย่างทอย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  10 กันยายน 2557 ประดู่งาม  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
10 เรื่อง
 
480
 
7 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ซับสมอทอด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
19 กันยายน 2557 ซับไม้แดง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีศัตรูพืชในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุร สิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
12 กันยายน 2557 หนองแจง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 วังพิกุล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุร สิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2557 พญาวัง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 ศรีมงคล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2557 สระแก้ว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กันยายน 2557 บึงสามพัน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
375
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 ทุ่งสมอ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 แคมป์สน  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 กันยายน 2557 เขาค้อ  
การเพาะกล้าไม้  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 ริมสีม่วง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 หนองแม่นา  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 กันยายน 2557 เข็กน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
26 เรื่อง
3 วิธี
1700
 
25 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ถ้ำ  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
17 กันยายน 2557 กระโสม  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
15 กันยายน 2557 กะไหล  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 ท่าอยู่  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
14 กันยายน 2557 หล่อยูง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 โคกกลอย  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
16 กันยายน 2557 คลองเคียน  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน