สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 มีนาคม 2561 บุ่ง  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 ไก่คำ  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 นาจิก  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 มีนาคม 2561 ปลาค้าว  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 เหล่าพรวน  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 สร้างนกทา  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 คึมใหญ่  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 นาผือ  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มีนาคม 2561 น้ำปลีก  
จัดเวทีชุมชน , อบรมเกษตรกรฯ ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 มีนาคม 2561 ดอนเมย  
อบรมเกษตรกร พืชฤดูแล้ง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 มีนาคม 2561 นายม  
อบรมเกษตรกร พืชฤดูแล้ง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 มีนาคม 2561 นาแต้  
อบรมเกษตรกร พืชฤดูแล้ง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
1200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
1200
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2561 ในเมือง  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
35
ที่ทำการชุมชน     
6 มีนาคม 2561 นาทราย  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
1 มีนาคม 2561 นาราชควาย  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัด     
6 มีนาคม 2561 กุรุคุ  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2561 บ้านผึ้ง  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
42
ศาลาวัด     
6 มีนาคม 2561 อาจสามารถ  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
50
ศาลาวัด     
3 มีนาคม 2561 ขามเฒ่า  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
50
ศาลาวัด     
6 มีนาคม 2561 บ้านกลาง  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
48
ศาลาวัด     
1 มีนาคม 2561 ท่าค้อ  
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประชุม
45
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
395
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2561 นาแก  
การแปรรูปถั่วลิสง  
ประชุม
25
ศพก  นายบรรจง ชุ่มเสนา  
14 มีนาคม 2561 พระซอง  
หวายแปลงใหญ่  
ประชุม
50
ศาลาประชาคม     
13 มีนาคม 2561 หนองสังข์  
โรคแมงพืชตระกูลแตง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2561 นาคู่  
แปลงใหญ่ข้าว  
เสวนา
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มีนาคม 2561 พิมาน  
แปลงใหญ่ข้าว  
ประชุม
200
ศพก     
13 มีนาคม 2561 พุ่มแก  
การเลี้ยงไก่ไข่  
เสวนา
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 มีนาคม 2561 ก้านเหลือง  
การปลูกผัก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม     
14 มีนาคม 2561 หนองบ่อ  
แปลงใหญ่ข้าว  
ประชุม
76
ศพก     
14 มีนาคม 2561 นาเลียง  
การปลูกถั่วลิสง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 มีนาคม 2561 บ้านแก้ง  
แปลงใหญ่ข้าว  
ประชุม
200
ศพก     
11  13 มีนาคม 2561 คำพี้  
วิสาหกิจไก่งวง  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม     
12  13 มีนาคม 2561 สีชมพู  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศพก     
รวมอำเภอนาแก
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
896
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 2 อำเภอ
9 เรื่อง
5 วิธี
1291
 
1 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2561 แม่ทะ  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 นาครัว  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 31 มีนาคม 2561 ป่าตัน  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 บ้านกิ่ว  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 บ้านบอม  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 น้ำโจ้  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายศุภฤกษ์ ตาลเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 ดอนไฟ  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางราษี  สุขสุวานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
1 - 31 มีนาคม 2561 หัวเสือ  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 มีนาคม 2561 วังเงิน  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางราษี  สุขสุวานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
10  1 - 31 มีนาคม 2561 สันดอนแก้ว  
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
10000
 
8 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
10000
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 มีนาคม 2561 ทุ่งสมอ  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
21 มีนาคม 2561 แคมป์สน  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 มีนาคม 2561 เขาค้อ  
การถ่ายทอดความรู้การจัดการฟาร์ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์เรียนรียนรู้ (ศพก.)  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 มีนาคม 2561 ริมสีม่วง  
การผลิตยูเรียอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 มีนาคม 2561 สะเดาะพง  
การผลิตยูเรียอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
30 มีนาคม 2561 หนองแม่นา  
การรวบรวมผลผลิต  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
27 มีนาคม 2561 เข็กน้อย  
การๅพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
450
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
5 เรื่อง
3 วิธี
450
 
5 คน
2 หน่วยงาน