สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2558 บางเมือง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
6 สิงหาคม 2558 แพรกษา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
26 สิงหาคม 2558 บางปู  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 บางบ่อ  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 บ้านระกาศ  
การดูแลรักษาข้าว ในสภาพน้ำกร่อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2558 บางพลีน้อย  
การจดบันทึก มาตรฐานgap ข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 บางเพรียง  
การรวมกลุ่ม สำรวจราคาการตลาด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2558 คลองด่าน  
การรวมกลุ่ม สำรวจราคาการตลาด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 คลองสวน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 เปร็ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 สิงหาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 สิงหาคม 2558 บางโฉลง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงทรงพุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านเกษตรกร     
11 สิงหาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 หนองปรือ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงทรงพุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 สิงหาคม 2558 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืมพะร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  19 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  18 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  27 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  28 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  26 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  25 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  24 สิงหาคม 2558 บางกอบัว  
การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
355
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธุ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 สิงหาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
65
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บางเสาธง  
การทำบัญชีครัวเรือน  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่ม     
17 สิงหาคม 2558 บางเสาธง  
พืชทางเลือกการใช้นำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
20 สิงหาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปอาหารจากกล้วย  
ฝึกปฏิบัติ
15
ที่ทำการกลุ่ม     
7 สิงหาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูค่า  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่ม     
17 สิงหาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
พืชทางเลือกการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
85
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
22 เรื่อง
5 วิธี
990
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 บางม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 สิงหาคม 2558 บางแม่นาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
13 สิงหาคม 2558 บางเลน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
3 สิงหาคม 2558 เสาธงหิน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไล แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
16 สิงหาคม 2558 บางใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
94
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
14 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
454
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไล แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 บางบัวทอง  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
5 สิงหาคม 2558 บางรักใหญ่  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
6 สิงหาคม 2558 บางคูรัด  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
7 สิงหาคม 2558 ละหาร  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
11 สิงหาคม 2558 ลำโพ  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
12 สิงหาคม 2558 พิมลราช  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
13 สิงหาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 บางตะไนย์  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
6 สิงหาคม 2558 คลองพระอุดม  
การทำสบู่ฟักข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 สิงหาคม 2558 ท่าอิฐ  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
21 สิงหาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การผลิตมะนาวนอกฤดู  
ประชุม
40
อบต.     
5 สิงหาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 สิงหาคม 2558 คลองข่อย  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 สิงหาคม 2558 บางพลับ  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด  นายทัดชัย บุญไสย์  
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
660
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 3 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
1500
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 คลองสอง  
ฃี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ สถานการณ์น้ำที่ทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
7 สิงหาคม 2558 คลองสาม  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนปี 2558 และสถานการณ์น้ำในการทำนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
13 สิงหาคม 2558 คลองสี่  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน ปี 2558 และสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
1 สิงหาคม 2558 คลองห้า  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน ปี 2558 และสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
21 สิงหาคม 2558 คลองหก  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน ปี 2558 และสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
5 สิงหาคม 2558 คลองเจ็ด  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน ปี 2558 และสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
290
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงบา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงบา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 7 สิงหาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 - 7 สิงหาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  4 - 7 สิงหาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  4 - 7 สิงหาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  4 - 7 สิงหาคม 2558 นพรัตน์  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  4 - 7 สิงหาคม 2558 นพรัตน์  
การผลิตกล้วยหอมส่งญี่ปุ่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองเสือ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 คูคต  
การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ที่ทำการกลุ่ม     
17 สิงหาคม 2558 ลาดสวาย  
การป้องกันกำจัดหนู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 ลาดสวาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 บึงคำพร้อย  
การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร     
3 สิงหาคม 2558 บึงคำพร้อย  
การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านเกษตรกร     
3 สิงหาคม 2558 ลำลูกกา  
การแปรรูปข้าวสารปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 ลำลูกกา  
การป้องกัากำจัดหนู  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 สิงหาคม 2558 ลำลูกกา  
การปลูกข้าวสลับแห้งแกล้งดิน  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 บึงทองหลาง  
การปลูกดอกรักสร้างรายได้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  21 สิงหาคม 2558 ลำไทร  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.     
11  7 สิงหาคม 2558 บึงคอไห  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
12  19 สิงหาคม 2558 พืชอุดม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นายนิคม คำสองสี สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา 
รวมอำเภอลำลูกกา
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
535
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 บางเตย  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 คลองควาย  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 สามโคก  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 เชียงรากใหญ่  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 บ้านปทุม  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 เชียงรากน้อย  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 บางกระบือ  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 ท้ายเกาะ  
ช่วยเหลือ เยื่ยมเยือนเกษตรกร ภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 4 อำเภอ
16 เรื่อง
4 วิธี
1755
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 บางไทร  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
31 สิงหาคม 2558 บางพลี  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
5 สิงหาคม 2558 สนามชัย  
การทำสารสมุนไพรไล่แมลง  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13 สิงหาคม 2558 บ้านแป้ง  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11 สิงหาคม 2558 หน้าไม้  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 สิงหาคม 2558 บางยี่โท  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
6 สิงหาคม 2558 แคออก  
การทำสารสมุนไพรไล่แมลง  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
27 สิงหาคม 2558 แคตก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 สิงหาคม 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  7 สิงหาคม 2558 กระแชง  
การทำสารสมุนไพรไล่แมลง  
ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  11 สิงหาคม 2558 บ้านกลึง  
การทำสารสมุนไพรไล่แมลง  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  13 สิงหาคม 2558 ช้างน้อย  
การทำสารสมุนไพรไล่แมลง  
ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  13 สิงหาคม 2558 ห่อหมก  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  5 สิงหาคม 2558 ไผ่พระ  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  21 สิงหาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  7 สิงหาคม 2558 ไม้ตรา  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  11 สิงหาคม 2558 บ้านม้า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  20 สิงหาคม 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  25 สิงหาคม 2558 ราชคราม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  24 สิงหาคม 2558 ช้างใหญ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  28 สิงหาคม 2558 โพแตง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  26 สิงหาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  6 สิงหาคม 2558 โคกช้าง  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
4 เรื่อง
 
736
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 บ้านแพรก  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
15 สิงหาคม 2558 สำพะเนียง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
20 สิงหาคม 2558 คลองน้อย  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
6 สิงหาคม 2558 สองห้อง  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
171
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อำเภอ
7 เรื่อง
3 วิธี
907
 
7 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2558 จรเข้ร้อง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 สิงหาคม 2558 ไชยภูมิ  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 สิงหาคม 2558 ชัยฤทธิ์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 เทวราช  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 ราชสถิตย์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 สิงหาคม 2558 ไชโย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 สิงหาคม 2558 หลักฟ้า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 สิงหาคม 2558 ชะไว  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 สิงหาคม 2558 ตรีณรงค์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 อ่างแก้ว  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
19 สิงหาคม 2558 อินทประมูล  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
4 สิงหาคม 2558 บางพลับ  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
18 สิงหาคม 2558 หนองแม่ไก่  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10 สิงหาคม 2558 รำมะสัก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
20 สิงหาคม 2558 บางระกำ  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
4 สิงหาคม 2558 โพธิ์รังนก  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11 สิงหาคม 2558 องครักษ์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
4 สิงหาคม 2558 โคกพุทรา  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  11 สิงหาคม 2558 ยางช้าย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  13 สิงหาคม 2558 บ่อแร่  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  3 สิงหาคม 2558 ทางพระ  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  7 สิงหาคม 2558 สามง่าม  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  10 สิงหาคม 2558 บางเจ้าฉ่า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  18 สิงหาคม 2558 คำหยาด  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 แสวงหา  
การประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรประจำตำบล  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
6 สิงหาคม 2558 ศรีพราน  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
19 สิงหาคม 2558 บ้านพราน  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
19 สิงหาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การขยายเชื้อ BT  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 สิงหาคม 2558 สีบัวทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
5 สิงหาคม 2558 ห้วยไผ่  
การปลูกข้าวแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
18 สิงหาคม 2558 จำลอง  
การขยายพันธุ์กล้วย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
245
 
6 คน
4 หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 ไผ่จำศิล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
4 สิงหาคม 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
13 สิงหาคม 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในการปรับสภาพน้ำบาดาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 สิงหาคม 2558 สาวร้องไห้  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
370
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10 สิงหาคม 2558 ท่าช้าง  
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในการปรับสภาพน้ำบาดาล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 สิงหาคม 2558 ยี่ล้น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 สิงหาคม 2558 บางจัก  
จัดประชาคม  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 31 สิงหาคม 2558 ห้วยคันแหลน  
ประชุมชี้แจง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
23 สิงหาคม 2558 คลองขนาก  
การปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  11 สิงหาคม 2558 ไผ่วง  
การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในการปรับสภาพน้ำบาดาล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  3 สิงหาคม 2558 สี่ร้อย  
ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  3 สิงหาคม 2558 ม่วงเตี้ย  
การปลูกข้าวนาปี 58  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  6 สิงหาคม 2558 หัวตะพาน  
ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  3 - 31 สิงหาคม 2558 หลักแก้ว  
จัดทำประชาคม  
บรรยาย
320
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  3 สิงหาคม 2558 ตลาดใหม่  
การขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
1589
 
7 คน
3 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 สามโก้  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 - 4 สิงหาคม 2558 สามโก้  
สถนการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
20 - 21 สิงหาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
6 - 7 สิงหาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
สถนการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 สิงหาคม 2558 อบทม  
การช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง  
ประชุม
150
ในพื้นที่  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
22 สิงหาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 สิงหาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤตภัยแล้ง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 สิงหาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
การสำรวจพื้นที่เสียหาย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
385
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 5 อำเภอ
25 เรื่อง
2 วิธี
3099
 
23 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 บางมัญ  
การจัดเวทีเรียนรู้โซนนิ่ง  
บรรยาย
40
ต.บางมัญ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพกรวม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยในการทดแทนการทำนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ม่วงหมู่  
จัดเวทีเรียนรู้โซนนิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หัวไผ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ต้นโพธิ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 จักรสีห์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 สิงหาคม 2558 บางกระบือ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 สิงหาคม 2558 ไม้ดัด  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 สิงหาคม 2558 เชิงกลัด  
ชี้งแจงสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 สิงหาคม 2558 โพชนไก่  
ชี้งแจงสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 แม่ลา  
สถานการณ์น้ำและภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 สิงหาคม 2558 บ้านจ่า  
การประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 สิงหาคม 2558 พักทัน  
การทำบัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
56
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 สิงหาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 สิงหาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  10 สิงหาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
465
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 สิงหาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 31 สิงหาคม 2558 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
219
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 สิงหาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  1 - 15 สิงหาคม 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
108
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  6 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1206
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 พระงาม  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
2 - 14 สิงหาคม 2558 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 - 26 สิงหาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
4 - 14 สิงหาคม 2558 บ้านหม้อ  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
17 - 30 สิงหาคม 2558 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 สิงหาคม 2558 หัวป่า  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 สิงหาคม 2558 โรงช้าง  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
487
 
4 คน
1 หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2558 ถอนสมอ  
การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
21 - 20 สิงหาคม 2558 โพประจักษ์  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
6 สิงหาคม 2558 วิหารขาว  
การดูแลและควบคุมปริมาณน้ำในนาข้าว  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 สิงหาคม 2558 พิกุลทอง  
การดูแลและการควบคุมปริมาณน้ำในแปลงนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
102
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 สิงหาคม 2558 อินทร์บุรี  
การปลูพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 สิงหาคม 2558 ประศุก  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายไพโรจน์ สอนชา สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 สิงหาคม 2558 ทับยา  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
35
อบต.  นายนายไพโรจน์ สอนชา สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 สิงหาคม 2558 งิ้วราย  
การกำจัดเพลียไฟในนาข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่างาม  
ถ่ายทอดความรู้  
สาธิต
181
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
6 สิงหาคม 2558 น้ำตาล  
การป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 ทองเอน  
dการป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 20 สิงหาคม 2558 ห้วยชัน  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  11 สิงหาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
524
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
31 เรื่อง
3 วิธี
2789
 
22 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 สิงหาคม 2558 น้ำเป็น  
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเรื่องแนวการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
30 สิงหาคม 2558 น้ำเป็น  
ประชุม วสช.กลุ่มแม่บ้านมาบช้างนอน  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
13 สิงหาคม 2558 น้ำเป็น  
ประชุมคณะกรรรมการ ศบกต. ประเด็นการจัดงานคลินิคเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
6 สิงหาคม 2558 น้ำเป็น  
ประชุม วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านสามแยกน้ำเป้น  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
1 สิงหาคม 2558 น้ำเป็น  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลน้ำเป็น  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
1 สิงหาคม 2558 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเรื่องแนวการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
5 สิงหาคม 2558 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  
ประชุม
20
ห้องประชุมมัจฉา ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา  นางจารุวรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
11 สิงหาคม 2558 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรรมการ ศบกต. ประเด็นการจัดงานคลินิคเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
20 สิงหาคม 2558 ห้วยทับมอญ  
ประชุม วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตำบลห้วยทับมอญ  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางจารุวรรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
10  10 สิงหาคม 2558 ห้วยทับมอญ  
ประชุม วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านคลองหิน  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
11  13 สิงหาคม 2558 ชำฆ้อ  
ประชุมคณะกรรรมการ ศบกต. ประเด็นการจัดงานคลินิคเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
12  7 สิงหาคม 2558 ชำฆ้อ  
ประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ตำบลชำฆ้อประเด็นการจัดการหลังหารเก็บเกี่ยว  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
13  3 สิงหาคม 2558 ชำฆ้อ  
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเรื่องแนวการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
14  19 สิงหาคม 2558 ชำฆ้อ  
การจัดงานคลินิคเกษตร ครั้งที่ 4 / 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม  นางมาลี บุญจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 
15  12 สิงหาคม 2558 เขาน้อย  
ประชุมคณะกรรรมการ ศบกต. ประเด็นการจัดงานคลินิคเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
16  22 สิงหาคม 2558 เขาน้อย  
ประชุมกลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลเขาน้อย  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  7 สิงหาคม 2558 เขาน้อย  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ที่ทำการกลุ่มผลิตเห็ดตำบลเขาน้อย  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
รวมอำเภอเขาชะเมา
4  ตำบล
12 เรื่อง
 
540
 
3 คน
5 หน่วยงาน
3 - 21 สิงหาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ตรวจเยื่ยมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
เสวนา
0
ต.นิคมพัฒนา     
19 สิงหาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.นิคมพัฒนา     
3 - 21 สิงหาคม 2558 มาบข่า  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านเกษตรกร  
เสวนา
100
ต.มาบข่า     
10 สิงหาคม 2558 มาบข่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.มาบข่า     
3 - 28 สิงหาคม 2558 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
เสวนา
100
ต.พนานิคม     
20 สิงหาคม 2558 พนานิคม  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก  
ประชุม
0
ต.พนานิคม     
13 สิงหาคม 2558 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.พนานิคม     
3 - 21 สิงหาคม 2558 มะขามคู่  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านเกษตรกร  
เสวนา
0
ต.มะขามคู่     
19 สิงหาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.มะขามคู่     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
264
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 2 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
804
 
3 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ท่าไข่  
แนะนำการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 คลองนา  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
6 สิงหาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 บางไผ่  
การใช้ปุ๋ยตามค่าตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
แนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 สิงหาคม 2558 บางแก้ว  
แนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 บางขวัญ  
แนะนำการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  14 สิงหาคม 2558 วังตะเคียน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  5 สิงหาคม 2558 โสธร  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  4 สิงหาคม 2558 บางพระ  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  6 สิงหาคม 2558 บางกะไห  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  13 สิงหาคม 2558 หนามแดง  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  13 สิงหาคม 2558 คลองเปรง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  5 สิงหาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  13 สิงหาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  13 สิงหาคม 2558 บางเตย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
7 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13 สิงหาคม 2558 ปากน้ำ  
การกำจัดวัชพืชในข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
20 สิงหาคม 2558 ปากน้ำ  
การบำรุงรักษาใบมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14 สิงหาคม 2558 ท่าทองหลาง  
การเร่งช่อมะม่วงก่อนฤดูกาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
อบต.  นายประสิทธิ์ นิโรจน์สุวรรณ สนง.เกษตรอำเภอบางคล้า 
11 สิงหาคม 2558 สาวชะโงก  
การผลิต ปล่อยแตนเบียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
11 สิงหาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
ข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20 สิงหาคม 2558 เสม็ดใต้  
การผลิตและสารชีวภาพ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ นิโรจน์สุวรรณ สนง.เกษตรอำเภอบางคล้า 
13 - 14 สิงหาคม 2558 หัวไทร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
315
 
5 คน
4 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บางปะกง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 สิงหาคม 2558 ท่าสะอ้าน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
25 สิงหาคม 2558 บางวัว  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ่อตกปลานายตี๋  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
18 สิงหาคม 2558 บางสมัคร  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
7 สิงหาคม 2558 บางผึ้ง  
การเพาะถั่วงอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
โรงเรียนบ้านบางข้าว  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 สิงหาคม 2558 บางเกลือ  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
20 สิงหาคม 2558 สองคลอง  
การเพาะถั่วงอก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 สิงหาคม 2558 หนองจอก  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 สิงหาคม 2558 พิมพา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  20 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  18 สิงหาคม 2558 หอมศีล  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  20 สิงหาคม 2558 เขาดิน  
การเพาะเห็ดในโรงเรือน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
354
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 เกาะไร่  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 คลองขุด  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 คลองประเวศ  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
4 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนทราย  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 เทพราช  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 31 สิงหาคม 2558 ท่าพลับ  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
4 - 31 สิงหาคม 2558 หนองตีนนก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  4 - 31 สิงหาคม 2558 หนองบัว  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  4 - 31 สิงหาคม 2558 บางซ่อน  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  4 - 31 สิงหาคม 2558 บางกรูด  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  4 - 31 สิงหาคม 2558 แหลมประดู่  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  4 - 31 สิงหาคม 2558 ลาดขวาง  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  4 - 31 สิงหาคม 2558 สนามจันทร์  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  4 - 31 สิงหาคม 2558 แสนภูดาษ  
การใส่ปุ่๋ยเคมีครั้งที่1  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  4 - 31 สิงหาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
735
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 เกาะขนุน  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 บ้านซ่อง  
GAP เห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 28 สิงหาคม 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 สิงหาคม 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 หนองยาว  
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 28 สิงหาคม 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 หนองแหน  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
3 - 28 สิงหาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
205
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
28 เรื่อง
4 วิธี
2509
 
25 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 บ้านนา  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
5 สิงหาคม 2558 บ้านพร้าว  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
6 สิงหาคม 2558 บ้านพริก  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
7 สิงหาคม 2558 อาษา  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 สิงหาคม 2558 ทองหลาง  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 สิงหาคม 2558 บางอ้อ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
13 สิงหาคม 2558 พิกุลออก  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
14 สิงหาคม 2558 ป่าขะ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
4 สิงหาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  5 สิงหาคม 2558 ศรีกะอาง  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
24 สิงหาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงนาแบบเปรียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 สิงหาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
วิเคราะห์ต้นทุนการผลลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการดินนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอองครักษ์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
125
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 2 อำเภอ
5 เรื่อง
3 วิธี
375
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
18 สิงหาคม 2558 บ้านแก้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
21 สิงหาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศจชต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
20 สิงหาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
17 สิงหาคม 2558 ท่าแยก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
14 สิงหาคม 2558 ท่าเกษม  
การเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน  
บรรยาย
50
อบต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 สิงหาคม 2558 สระขวัญ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศจชต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
19 สิงหาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
380
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 - 8 สิงหาคม 2558 คลองหาด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
240
ศาลากลางบ้าน     
1 สิงหาคม 2558 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
650
ทุกหมู่บ้าน     
3 - 8 สิงหาคม 2558 ซับมะกรูด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 8 สิงหาคม 2558 ไทรเดี่ยว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
350
ศาลากลางบ้าน     
17 - 22 สิงหาคม 2558 ไทรเดี่ยว  
ติดตามโครงการสร้างรายได้แก่ชุมชน  
บรรยาย
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 สิงหาคม 2558 คลองไก่เถื่อน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 24 สิงหาคม 2558 เบญจขร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 22 สิงหาคม 2558 ไทรทอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนเศรษฐกิจ  
บรรยาย
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 - 29 สิงหาคม 2558 ไทรทอง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้แก่ชุมชน  
บรรยาย
143
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
3373
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 สิงหาคม 2558 ตาพระยา  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
28 สิงหาคม 2558 ตาพระยา  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
4 สิงหาคม 2558 ตาพระยา  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
14 สิงหาคม 2558 ตาพระยา  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
11 สิงหาคม 2558 ทัพเสด็จ  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
5 สิงหาคม 2558 ทัพเสด็จ  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
18 สิงหาคม 2558 ทัพเสด็จ  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
13 สิงหาคม 2558 ทัพราช  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
4 สิงหาคม 2558 ทัพราช  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
10  19 สิงหาคม 2558 ทัพราช  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
11  5 สิงหาคม 2558 ทัพไทย  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
12  11 สิงหาคม 2558 ทัพไทย  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
13  18 สิงหาคม 2558 ทัพไทย  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
14  5 สิงหาคม 2558 โคคลาน  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
15  13 สิงหาคม 2558 โคคลาน  
ศัตรูพืชที่สำคัญ โรค แมลง วัชพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
3 คน
2 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
25 สิงหาคม 2558 ตาหลังใน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 วัฒนานคร  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 สิงหาคม 2558 ท่าเกวียน  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 สิงหาคม 2558 ผักขะ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
28 สิงหาคม 2558 โนนหมากเค็ง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
3 สิงหาคม 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 สิงหาคม 2558 ช่องกุ่ม  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
3 สิงหาคม 2558 หนองแวง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
5 สิงหาคม 2558 แซร์ออ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
5 สิงหาคม 2558 หนองหมากฝ้าย  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  5 สิงหาคม 2558 หนองตะเคียนบอน  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  13 สิงหาคม 2558 ห้วยโจด  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 เมืองไผ่  
ตรวจสอบ พท. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.เมืองไผ่   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
27 สิงหาคม 2558 เมืองไผ่  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20 สิงหาคม 2558 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
30
อบต.  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
21 - 25 สิงหาคม 2558 เมืองไผ่  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
3 - 4 สิงหาคม 2558 เมืองไผ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
3 - 4 สิงหาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.หันทราย  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
21 สิงหาคม 2558 หันทราย  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
120
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20 สิงหาคม 2558 หันทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10 - 11 สิงหาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศาลากลางบ้าน1,6  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10  11 สิงหาคม 2558 คลองน้ำใส  
ปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ต.คลองน้ำใส  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
11  3 - 4 สิงหาคม 2558 คลองน้ำใส  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
ต.คลองน้ำใส  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  26 - 27 สิงหาคม 2558 คลองน้ำใส  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
380
ต.คลองน้ำใส  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13  24 - 25 สิงหาคม 2558 คลองน้ำใส  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
14  5 - 6 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
80
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15  13 - 14 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  21 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.,ศจช  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
17  18 - 20 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
480
ต.ท่าข้าม   นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18  11 สิงหาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียน ทบก.ปรับปรุงทะเบียนพืช  
ประชุม
40
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
19  27 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าไร่  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
260
ต.ป่าไร่   นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20  25 - 26 สิงหาคม 2558 ป่าไร่  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียน ทบก.  
ประชุม
180
ต.ป่าไร่   นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
21  24 สิงหาคม 2558 ป่าไร่  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
22  3 - 4 สิงหาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกาตรกร ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
37
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
23  13 สิงหาคม 2558 ทับพริก  
จัดเก็บข้อมูล 3 ก  
ประชุม
8
ต.ทับพริก  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
24  6 - 7 สิงหาคม 2558 ทับพริก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร /ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
50
ต.ทับพริก  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
25  19 สิงหาคม 2558 ทับพริก  
ตรวจสอบแปลงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
45
ต.ทับพริก  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
26  17 สิงหาคม 2558 ทับพริก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
30
อบต.  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
27  20 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
28  18 - 19 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
137
ต.บ้านใหม๋ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
29  13 - 14 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรการปลูกพืช  
ประชุม
68
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
30  5 - 6 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
47
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
31  21 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศจช.ศบกต.  
ประชุม
30
เทศบาลตำบล  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
32  6 - 7 สิงหาคม 2558 ผ่านศึก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
33  27 - 31 สิงหาคม 2558 ผ่านศึก  
ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
34  17 - 19 สิงหาคม 2558 ผ่านศึก  
ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
35  10 - 11 สิงหาคม 2558 ผ่านศึก  
ประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตร  
ประชุม
30
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
36  5 สิงหาคม 2558 ผ่านศึก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
37  18 สิงหาคม 2558 หนองสังข์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช  
ประชุม
30
อบต.  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
38  5 - 6 สิงหาคม 2558 หนองสังข์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศาลากลางบ้าน   นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
39  7 - 8 สิงหาคม 2558 หนองสังข์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศาลกลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
40  24 - 26 สิงหาคม 2558 คลองทับจันทร์  
ตรวจสอบแปลง พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ต.คลองทับจันทร์  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
41  3 - 5 สิงหาคม 2558 คลองทับจันทร์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
ต.คลองทับจันทร์  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
42  18 สิงหาคม 2558 คลองทับจันทร์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
30
อบต.  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
43  10 - 11 สิงหาคม 2558 คลองทับจันทร์  
จัดเก็บข้อมูล 3 ก  
ประชุม
10
ต.คลองทับจันทร์  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
44  19 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
45  20 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอด  
ประชุม
30
เทศบาลตำบล  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
46  24 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
ตรวจสอบ พท.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
47  5 - 6 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุง  
ประชุม
50
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
48  13 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
49  14 สิงหาคม 2558 ฟากห้วย  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
50  13 - 14 สิงหาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
51  20 - 21 สิงหาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
52  3 สิงหาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
10
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
53  4 สิงหาคม 2558 บ้านด่าน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
54  24 - 26 สิงหาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภออรัญประเทศ
12  ตำบล
26 เรื่อง
 
3792
 
6 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 โคกสูง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2558 หนองม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 หนองแวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังสมบูรณ์  
สัมมนาโครงการในรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ตรวจเยี่ยมแปลง/ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังใหม่  
ตรวจเยี่ยมแปลง/ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 สิงหาคม 2558 วังทอง  
ตรวจเยี่ยมแปลง/ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
646
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 8 อำเภอ
41 เรื่อง
4 วิธี
9461
 
17 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 โซ่  
การับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี2558/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
4 สิงหาคม 2558 โซ่  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
4 สิงหาคม 2558 โซ่  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
7 สิงหาคม 2558 หนองพันทา  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
7 สิงหาคม 2558 หนองพันทา  
การับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี2558/59  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
7 สิงหาคม 2558 หนองพันทา  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 สิงหาคม 2558 คำแก้ว  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 สิงหาคม 2558 คำแก้ว  
การับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี2558/59  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 สิงหาคม 2558 คำแก้ว  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  6 สิงหาคม 2558 บัวตูม  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  6 สิงหาคม 2558 บัวตูม  
การับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี2558/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  6 สิงหาคม 2558 บัวตูม  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  7 สิงหาคม 2558 เหล่าทอง  
การับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี2558/59  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  7 สิงหาคม 2558 เหล่าทอง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  7 สิงหาคม 2558 เหล่าทอง  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
3 คน
1 หน่วยงาน
24 สิงหาคม 2558 ศรีชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
13 สิงหาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
19 สิงหาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การดูแลยางเปิดกรีดในฤดูฝน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
4 สิงหาคม 2558 พรเจริญ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสายทอง อัครพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
20 สิงหาคม 2558 หนองหัวช้าง  
การหว่านข้าวแห้ง  
เสวนา
15
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิรพร แกหลิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
4 สิงหาคม 2558 วังชมภู  
การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
18 สิงหาคม 2558 ป่าแฝก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  นางสายทอง อัครพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
14 สิงหาคม 2558 ศรีสำราญ  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
24 สิงหาคม 2558 ศรีสำราญ  
การดูแลยางเปิดกรีดในฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
222
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 2 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
582
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี58/59  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
3 - 31 สิงหาคม 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
560
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
11 สิงหาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การขยายพันธ์ุพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
5 สิงหาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกข้าวไร่โดยใช้พันธ์ุ กข.15  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงสาธิต     
3 - 31 สิงหาคม 2558 ช่อระกา  
การปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
750
อบต.     
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
2200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2558 จักราช  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงข้าว  
บรรยาย
35
บ้านหนองจอก  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14 สิงหาคม 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 สิงหาคม 2558 สีสุก  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 สิงหาคม 2558 หนองขาม  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงข้าว  
บรรยาย
40
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 สิงหาคม 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
26 สิงหาคม 2558 ศรีละกอ  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
บรรยาย
40
บ้านลุงถ่อน  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
4 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
ตรวจแปลงการระบาดเพลี้ยแป้ง ไรแดง เพลี้ยไฟ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  7 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  14 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  13 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  11 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
365
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 - 21 สิงหาคม 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 สิงหาคม 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
3 - 21 สิงหาคม 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
3 - 21 สิงหาคม 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  3 - 21 สิงหาคม 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 สิงหาคม 2558 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 สิงหาคม 2558 หนองแจ้งใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัชระ ทองสุขนอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
19 สิงหาคม 2558 หนองแจ้งใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัชระ ทองสุขนอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบัวใหญ่
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ประทาย  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
550
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
4 - 31 สิงหาคม 2558 กระทุ่มราย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 วังไม้แดง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 ตลาดไทร  
การบันทึกข้อมูล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 หนองพลวง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
750
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 หนองค่าย  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 หันห้วยทราย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 ดอนมัน  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 สิงหาคม 2558 นางรำ  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  6 สิงหาคม 2558 โนนเพ็ด  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11  6 สิงหาคม 2558 ทุ่งสว่าง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
12  6 สิงหาคม 2558 โคกกลาง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  6 สิงหาคม 2558 เมืองโดน  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย  นางภคพร ศรีสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
2450
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 โบสถ์  
การป้องกันโรคหัวเน่า  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพรรณ อุดมมา สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
5 สิงหาคม 2558 กระชอน  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
19 สิงหาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 สิงหาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 สิงหาคม 2558 ขุย  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 สิงหาคม 2558 บ้านยาง  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 ช่องแมว  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 ไพล  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 8 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
5980
 
21 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 ในเมือง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14 สิงหาคม 2558 รอบเมือง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสาวศศิวิมล คำทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
7 สิงหาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพาพร ไพรเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
7 สิงหาคม 2558 นาฝาย  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชาญาณ หาญกุดตุ้ม สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
7 สิงหาคม 2558 บ้านค่าย  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอวยชัย หาญเวช สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14 สิงหาคม 2558 กุดตุ้ม  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมจิต แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14 สิงหาคม 2558 ชีลอง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายสิรภพ บัวศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14 สิงหาคม 2558 บ้านเล่า  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ หลวงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14 สิงหาคม 2558 นาเสียว  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉวีลาวัลย์ พิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
10  14 สิงหาคม 2558 หนองนาแซง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมจิตร รังกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
11  14 สิงหาคม 2558 ลาดใหญ่  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรพรรณ จันทร์นวน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
12  14 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย บำรุงบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
13  13 สิงหาคม 2558 ท่าหินโงม  
การทำระบบน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไฉน ภูมอนท์ สนง.เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
14  14 สิงหาคม 2558 ห้วยต้อน  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล โพธิรุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
15  14 สิงหาคม 2558 ห้วยบง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางไปรยา ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
16  21 สิงหาคม 2558 โนนสำราญ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรณู ศรีกรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
17  14 สิงหาคม 2558 โคกสูง  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิรภพ บัวศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
18  13 สิงหาคม 2558 บุ่งคล้า  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางศจี ประชากูล สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 
19  7 สิงหาคม 2558 ซับสีทอง  
การทำระบบน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล โพธิรุกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 
รวมอำเภอเมืองชัยภูมิ
19  ตำบล
3 เรื่อง
 
680
 
16 คน
4 หน่วยงาน
17 - 30 สิงหาคม 2558 บ้านกอก  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช ปี 58  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 16 สิงหาคม 2558 บ้านกอก  
การปลูกข้าวคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารเคมี  
ประชุม
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 18 สิงหาคม 2558 หนองบัวบาน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช ปี 58  
ประชุม
550
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
19 - 30 สิงหาคม 2558 หนองบัวบาน  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 30 สิงหาคม 2558 บ้านขาม  
การดูแรรักษาพืชไร่  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศรณ์ เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 18 สิงหาคม 2558 บ้านขาม  
การปลูกข้าว  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศรณ์ เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
21 - 30 สิงหาคม 2558 กุดน้ำใส  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช ปี 58  
ประชุม
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศรณ์ เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 17 สิงหาคม 2558 กุดน้ำใส  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ย  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศรณ์ เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 17 สิงหาคม 2558 หนองโดน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  20 - 30 สิงหาคม 2558 หนองโดน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช ปี 58  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  1 - 17 สิงหาคม 2558 ละหาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  19 - 30 สิงหาคม 2558 ละหาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  1 - 18 สิงหาคม 2558 หนองบัวใหญ่  
การทำไรนาสวนผสม  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
14  20 - 30 สิงหาคม 2558 หนองบัวใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  1 - 19 สิงหาคม 2558 หนองบัวโคก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  1 สิงหาคม 2558 หนองบัวโคก  
การเตรียมดินปลูกพืช  
ประชุม
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
4960
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 - 28 สิงหาคม 2558 ผักปัง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
1400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 31 สิงหาคม 2558 กวางโจน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13 สิงหาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลือง  
บรรยาย
25
ศาลา SML  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
14 สิงหาคม 2558 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลือง  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 28 สิงหาคม 2558 บ้านแก้ง  
ภัยแล้ง  
บรรยาย
954
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 28 สิงหาคม 2558 บ้านแก้ง  
ขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
954
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
7 สิงหาคม 2558 บ้านเพชร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
300
อบต.  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
บ้านกุดแดง  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 31 สิงหาคม 2558 หนองตูม  
ภัยแล้ง  
บรรยาย
950
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  4 - 31 สิงหาคม 2558 หนองตูม  
ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
950
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  3 - 31 สิงหาคม 2558 ธาตุทอง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  4 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านดอน  
ภัยแล้ง  
บรรยาย
720
1-11  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  4 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านดอน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
720
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
8598
 
7 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 สามสวน  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
เสวนา
80
แปลงนากษตรกร  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
3 - 31 สิงหาคม 2558 สามสวน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
500
บ้านเรือนเกษตรกร  นางมนชยา อินทรสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
7 สิงหาคม 2558 สระพัง  
การจัดการข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
55
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์เพ็ญ เทวา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 
รวมอำเภอบ้านแท่น
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
635
 
2 คน
1 หน่วยงาน
26 - 28 สิงหาคม 2558 คอนสาร  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางชาวิณี ทีนะกุล สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
26 - 28 สิงหาคม 2558 ทุ่งพระ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
75
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
11 - 14 สิงหาคม 2558 โนนคูณ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสุนันทา แก้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
4 - 14 สิงหาคม 2558 ห้วยยาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
130
ศาลาวัด  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
18 - 28 สิงหาคม 2558 ทุ่งลุยลาย  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
26 - 28 สิงหาคม 2558 ดงบัง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรสา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
5 - 13 สิงหาคม 2558 ทุ่งนาเลา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายสมปอง ภู่สูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
14 สิงหาคม 2558 ดงกลาง  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล สนง.เกษตรอำเภอคอนสาร 
รวมอำเภอคอนสาร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
480
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 5 อำเภอ
31 เรื่อง
4 วิธี
15353
 
36 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 หนองบัว  
การทำนาน้ำฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
7 สิงหาคม 2558 หนองภัยศูนย์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 สิงหาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การทำนาน้ำฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
20 สิงหาคม 2558 หนองสวรรค์  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
19 สิงหาคม 2558 หัวนา  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
26 สิงหาคม 2558 บ้านขาม  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
27 สิงหาคม 2558 นามะเฟือง  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
4 - 5 สิงหาคม 2558 บ้านพร้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการปลูกข้าวนาปี 2558/2559  
บรรยาย
80
อบต.     
6 สิงหาคม 2558 บ้านพร้าว  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  21 สิงหาคม 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  17 สิงหาคม 2558 ลำภู  
การทำนาน้ำฝน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  21 สิงหาคม 2558 กุดจิก  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  3 สิงหาคม 2558 โนนทัน  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
14  31 สิงหาคม 2558 นาคำไฮ  
การจัดการผลผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
15  3 สิงหาคม 2558 นาคำไฮ  
การจัดการผลผลิตข้าว  
บรรยาย
130
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
16  8 - 9 สิงหาคม 2558 ป่าไม้งาม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศาลาวัด  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17  4 สิงหาคม 2558 หนองหว้า  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
985
 
8 คน
3 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 โนนสัง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 สิงหาคม 2558 บ้านถิ่น  
การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
7 สิงหาคม 2558 หนองเรือ  
ก้องป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 สิงหาคม 2558 กุดดู่  
การกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
5 สิงหาคม 2558 บ้านค้อ  
การกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
5 สิงหาคม 2558 โนนเมือง  
ก้องป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 สิงหาคม 2558 โคกใหญ่  
ก้องป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ่่ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
14 สิงหาคม 2558 โคกม่วง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
21 สิงหาคม 2558 นิคมพัฒนา  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  5 - 7 สิงหาคม 2558 ปางกู่  
การจัดการโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
560
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 เมืองใหม่  
การผลิตข้าวหอมมะลิ105 ให้ได้คุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
14 สิงหาคม 2558 ศรีบุญเรือง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯหมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 สิงหาคม 2558 หนองบัวใต้  
โรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ที่ทำการศูนย์  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
26 สิงหาคม 2558 กุดสะเทียน  
การดูแลรักษาอ้อยตอและอ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านคลองเจริญ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
3 สิงหาคม 2558 โนนสะอาด  
การขึ้นทะเบียนพืชทุกชนิด ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11 สิงหาคม 2558 โนนม่วง  
หลัก 5 ถ ในการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
27 สิงหาคม 2558 หนองแก  
การดูแลอ้อยตอและอ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านหนองผือน้อยพัฒนา  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
28 สิงหาคม 2558 ทรายทอง  
แปลงศึกษาเรียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
ศูนย์ข้าวชุมชน     
21 สิงหาคม 2558 หันนางาม  
จัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกรหมู่ที่ 1     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
522
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 นาเหล่า  
การดูแลแปลงยางพารา และการกรีดยางพารา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 นาเหล่า  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 นาแก  
การดูแลแปลงยางพารา และการกรีดยางพารา  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 นาแก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 วังทอง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 วังทอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 วังปลาป้อม  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 วังปลาป้อม  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 31 สิงหาคม 2558 เทพคีรี  
การดูแลแปลงยางพารา และการกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
อบต.     
10  3 สิงหาคม 2558 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในข้าว  
บรรยาย
80
อบต.     
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
29 เรื่อง
5 วิธี
2767
 
19 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 หมากแข้ง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20 สิงหาคม 2558 หมากแข้ง  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19 สิงหาคม 2558 นิคมสงเคราะห์  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11 สิงหาคม 2558 นิคมสงเคราะห์  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 สิงหาคม 2558 บ้านขาว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
20 สิงหาคม 2558 บ้านขาว  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
20 สิงหาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 สิงหาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21 สิงหาคม 2558 บ้านตาด  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  14 สิงหาคม 2558 บ้านตาด  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  18 สิงหาคม 2558 โนนสูง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  20 สิงหาคม 2558 โนนสูง  
การป้องกันโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  20 สิงหาคม 2558 หมูม่น  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  18 สิงหาคม 2558 หมูม่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  20 สิงหาคม 2558 เชียงยืน  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  18 สิงหาคม 2558 เชียงยืน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  18 สิงหาคม 2558 หนองนาคำ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18  20 สิงหาคม 2558 หนองนาคำ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19  18 สิงหาคม 2558 กุดสระ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  20 สิงหาคม 2558 กุดสระ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  11 สิงหาคม 2558 นาดี  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  19 สิงหาคม 2558 นาดี  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  14 สิงหาคม 2558 บ้านเลื่อม  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  22 - 21 สิงหาคม 2558 บ้านเลื่อม  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  18 สิงหาคม 2558 เชียงพิณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  20 สิงหาคม 2558 เชียงพิณ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  20 สิงหาคม 2558 สามพร้าว  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  18 สิงหาคม 2558 สามพร้าว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  19 สิงหาคม 2558 หนองไฮ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  11 สิงหาคม 2558 หนองไฮ  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  18 สิงหาคม 2558 นาข่า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  20 สิงหาคม 2558 นาข่า  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  11 สิงหาคม 2558 บ้านจั่น  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  19 สิงหาคม 2558 บ้านจั่น  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  18 สิงหาคม 2558 หนองขอนกว้าง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  20 สิงหาคม 2558 หนองขอนกว้าง  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  19 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
38  11 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยรองพื้นนาดำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
39  18 สิงหาคม 2558 นากว้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  20 สิงหาคม 2558 นากว้าง  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  18 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  20 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
5 เรื่อง
 
840
 
16 คน
4 หน่วยงาน
13 - 14 สิงหาคม 2558 กุดจับ  
การปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูป  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
13 สิงหาคม 2558 ปะโค  
การแปรรูปข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญทิพย์ ธรรมวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
21 สิงหาคม 2558 ขอนยูง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก จันทรเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
7 สิงหาคม 2558 เชียงเพ็ง  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรอนงค์ เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
11 สิงหาคม 2558 เชียงเพ็ง  
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่  
เสวนา
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรอนงค์ เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
19 สิงหาคม 2558 สร้างก่อ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดำรงค์ศักดิ์ ทรงอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
26 สิงหาคม 2558 เมืองเพีย  
การดูแลข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐนันท์ ศรีนพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 
11 สิงหาคม 2558 ตาลเลียน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริม เสียงหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ 
รวมอำเภอกุดจับ
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
425
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2558 หมากหญ้า  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 สิงหาคม 2558 หมากหญ้า  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 สิงหาคม 2558 หนองอ้อ  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
60
ทุกหมู่บ้าน  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 สิงหาคม 2558 หนองอ้อ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศุนย์ข้าวอินทรีย์  นายสะไกร พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 สิงหาคม 2558 อูบมุง  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
60
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 สิงหาคม 2558 อูบมุง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าไว้ใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวประภาพร สาขามุละ สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
1 - 30 สิงหาคม 2558 กุดหมากไฟ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าไว้ใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพย์กรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงกาฬ 
1 - 30 สิงหาคม 2558 กุดหมากไฟ  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
1 - 30 สิงหาคม 2558 น้ำพ่น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 น้ำพ่น  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางวาสนา ศรีนอก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
11  1 - 30 สิงหาคม 2558 หนองบัวบาน  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
30
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
12  1 - 30 สิงหาคม 2558 หนองบัวบาน  
โรคและแมลงยางพารา  
บรรยาย
60
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
13  1 - 30 สิงหาคม 2558 โนนหวาย  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
50
ทุกหมู่บ้าน  นางสุภา ค้าคล่อง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
14  1 - 30 สิงหาคม 2558 โนนหวาย  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
25
ทุกหมู่บ้าน  นางสุภา ค้าคล่อง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
15  1 - 30 สิงหาคม 2558 หนองวัวซอ  
การป้องกันโรคใบไหมข้าว  
บรรยาย
60
ทุกหมู่บ้าน  นายธงชัย พรหมศร สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 
รวมอำเภอหนองวัวซอ
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
720
 
6 คน
4 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 สิงหาคม 2558 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 สิงหาคม 2558 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรนันท์ ขันอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 
14 สิงหาคม 2558 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 สิงหาคม 2558 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
17 สิงหาคม 2558 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
230
 
5 คน
2 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 หนองหาน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิลัยลักษณ์ หล้าทุม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 หนองเม็ก  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
25 สิงหาคม 2558 พังงู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
26 สิงหาคม 2558 สะแบง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 สร้อยพร้าว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
27 สิงหาคม 2558 บ้านเชียง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
28 สิงหาคม 2558 บ้านยา  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 โพนงาม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
27 สิงหาคม 2558 ผักตบ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  
10  26 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  26 สิงหาคม 2558 ดอนหายโศก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
12  25 สิงหาคม 2558 หนองสระปลา  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
480
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2558 ทุ่งฝน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมณเฑียร รู้กิจ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 สิงหาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 29 สิงหาคม 2558 นาชุมแสง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถิรายุทธ์ เสีอน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 สิงหาคม 2558 นาทม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
รวมอำเภอทุ่งฝน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 ไชยวาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยวาน  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
7 สิงหาคม 2558 หนองหลัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองหลัก  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
7 สิงหาคม 2558 คำเลาะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 คำเลาะ  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
7 สิงหาคม 2558 โพนสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพนสูง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
รวมอำเภอไชยวาน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
864
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 หนองกุงทับม้า  
การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ทวีผล สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
14 สิงหาคม 2558 หนองหญ้าไซ  
การบำรุงดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
12 สิงหาคม 2558 บะยาว  
การบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี 
13 สิงหาคม 2558 ผาสุก  
การบำรุงรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
13 สิงหาคม 2558 คำโคกสูง  
การบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระชัย สิงห์ธวัช สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
12 สิงหาคม 2558 วังสามหมอ  
การบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิรา สุนทรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 
รวมอำเภอวังสามหมอ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
265
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 ศรีสุทโธ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11 สิงหาคม 2558 บ้านดุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 ดงเย็น  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
28 สิงหาคม 2558 โพนสูง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
21 สิงหาคม 2558 อ้อมกอ  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
7 สิงหาคม 2558 บ้านจันทน์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
27 สิงหาคม 2558 บ้านชัย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
26 สิงหาคม 2558 นาไหม  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
14 สิงหาคม 2558 ถ่อนนาลับ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  25 สิงหาคม 2558 วังทอง  
การปลูกพืิชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  20 สิงหาคม 2558 บ้านม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  19 สิงหาคม 2558 บ้านตาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  19 สิงหาคม 2558 นาคำ  
การปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
600
 
9 คน
2 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 น้ำโสม  
การผลิตถั่วเหลืองที่ถูกต้องเหมาะสม  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
20 สิงหาคม 2558 น้ำโสม  
จัดเวทีเชื่อมโยงทางการตลาด  
ประชุม
30
ศาลาวัด     
21 สิงหาคม 2558 โสมเยี่ยม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
19 สิงหาคม 2558 ศรีสำราญ  
การปลูกถั่วเหลืองเหมาะสม  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
21 สิงหาคม 2558 ศรีสำราญ  
จัดเวทีเชื่อมโยงทางการตลาดถั่วเหลือง  
เสวนา
30
ศาลาวัด     
14 สิงหาคม 2558 สามัคคี  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
  นางยุพิน ทองมณี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
รวมอำเภอน้ำโสม
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 สร้างคอม  
การบริหารจัดการน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
14 สิงหาคม 2558 เชียงดา  
การจัดการวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
11 สิงหาคม 2558 บ้านยวด  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
13 สิงหาคม 2558 บ้านโคก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
14 สิงหาคม 2558 นาสะอาด  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
4 สิงหาคม 2558 บ้านหินโงม  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
181
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 หนองแสง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านโคกสว่าง  นายดิเรก จวบลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
18 สิงหาคม 2558 แสงสว่าง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
18 สิงหาคม 2558 นาดี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
18 สิงหาคม 2558 ทับกุง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 บ้านแดง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
45
  นางนภาภรณ์ ขันแข็ง สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
14 สิงหาคม 2558 นาทราย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางวรรณรัตน์ อารีย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
13 สิงหาคม 2558 ดอนกลอย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายประดิษฐ์ ลีจำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
รวมอำเภอพิบูลย์รักษ์
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
115
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านจีต  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่ดี  
บรรยาย
30
ศลาลาประชาคม  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โนนทองอินทร์  
การผลิตข้าวที่ดี  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ค้อใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 คอนสาย  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อย  
บรรยาย
30
อบต.  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 นาม่วง  
การดูแลและการกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 สิงหาคม 2558 ห้วยสามพาด  
การดูแลและการกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 อุ่มจาน  
การดูแลและการกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 15 อำเภอ
53 เรื่อง
4 วิธี
6100
 
77 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 กาฬสินธุ์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13 สิงหาคม 2558 เหนือ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13 สิงหาคม 2558 หลุบ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 สิงหาคม 2558 ไผ่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
18 สิงหาคม 2558 ลำปาว  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 สิงหาคม 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษาผักชะอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 สิงหาคม 2558 เชียงเครือ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13 สิงหาคม 2558 บึงวิชัย  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
45
แปลงนาเกษตรกร  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11 สิงหาคม 2558 ห้วยโพธิ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
45
แปลงนาเกษตรกร  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10  13 สิงหาคม 2558 ภูปอ  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายนายทรงพล เมฆประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
11  18 สิงหาคม 2558 ภูดิน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
แป  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12  14 สิงหาคม 2558 หนองกุง  
การปรับปรุงบำรุงดินนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
13  11 สิงหาคม 2558 กลางหมื่น  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
14  14 สิงหาคม 2558 ขมิ้น  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15  18 สิงหาคม 2558 โพนทอง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16  14 สิงหาคม 2558 นาจารย์  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17  18 สิงหาคม 2558 ลำคลอง  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
17  ตำบล
10 เรื่อง
 
695
 
13 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 นามน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 สิงหาคม 2558 ยอดแกง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
7 สิงหาคม 2558 สงเปลือย  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 สิงหาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 สิงหาคม 2558 หนองบัว  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 กมลาไสย  
การดูแลรักษามะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 สิงหาคม 2558 หลักเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยรถดำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลาด  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 สิงหาคม 2558 โพนงาม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 30 สิงหาคม 2558 ดงลิง  
การพัฒนาการผลิตข้าวสู่ระบบพืชอินทรีย์  
เสวนา
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 - 29 สิงหาคม 2558 ดงลิง  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
6 สิงหาคม 2558 ธัญญา  
การใช้ปุ่ยและกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
300
ศาลาวัด  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 สิงหาคม 2558 ธัญญา  
การใช้ปุ่ยและกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 สิงหาคม 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
แปลงนาเกษตรกร  นางรุจี มาศงามเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
21 สิงหาคม 2558 เจ้าท่า  
การปักดำข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10  21 สิงหาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การสำรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
11  7 สิงหาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
1045
 
6 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
11 สิงหาคม 2558 สามัคคี  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเรียนรุ้ฯ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
5 สิงหาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 คุ้มเก่า  
การดูแลรักษาต้นยางพาราในช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
27 สิงหาคม 2558 สระพังทอง  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย แสงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
14 สิงหาคม 2558 กุดปลาค้าว  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
40
กลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน  นายวินัย แสงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
280
 
2 คน
1 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 ยางตลาด  
การอารักษาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
7 สิงหาคม 2558 หัวงัว  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 อุ่มเม่า  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
19 สิงหาคม 2558 บัวบาน  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ตำบลบัวบาน  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 เว่อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
18 สิงหาคม 2558 อิตื้อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตกร  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 หัวนาคำ  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  14 สิงหาคม 2558 นาเชือก  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  19 สิงหาคม 2558 คลองขาม  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  19 สิงหาคม 2558 เขาพระนอน  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  7 สิงหาคม 2558 นาดี  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  14 สิงหาคม 2558 โนนสูง  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  7 สิงหาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
670
 
13 คน
3 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ห้วยเม็ก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
14 สิงหาคม 2558 คำใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
18 สิงหาคม 2558 กุดโดน  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 สิงหาคม 2558 บึงนาเรียง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 สิงหาคม 2558 หัวหิน  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 สิงหาคม 2558 พิมูล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15 สิงหาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
19 สิงหาคม 2558 โนนสะอาด  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
18 สิงหาคม 2558 ทรายทอง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
440
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 - 11 สิงหาคม 2558 ภูสิงห์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
13 - 28 สิงหาคม 2558 ภูสิงห์  
ประเมินศักยภาพกลุ่ม  
บรรยาย
70
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 สิงหาคม 2558 สหัสขันธ์  
การใส่ปุ๋ยระยะเจริญเติบโต  
บรรยาย
50
บ.สิงห์สะอาด  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
11 สิงหาคม 2558 นามะเขือ  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
28 สิงหาคม 2558 โนนศิลา  
โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 สิงหาคม 2558 นิคม  
การใส่ปุ๋ยระยะเจริญเติบโต  
บรรยาย
50
บ.คำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
4 สิงหาคม 2558 โนนแหลมทอง  
การเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าว  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
5 สิงหาคม 2558 โนนบุรี  
การปักดำ  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
4 สิงหาคม 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
590
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 ทุ่งคลอง  
การผลิตข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
11 สิงหาคม 2558 โพน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอสามชัย 
13 สิงหาคม 2558 ดินจี่  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
14 สิงหาคม 2558 นาบอน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
14 สิงหาคม 2558 นาทัน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอรุษ  พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
14 สิงหาคม 2558 เนินยาง  
อารักขาพืช  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
4 คน
3 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 นาตาล  
การเตรียมความพร้อมข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 สมเด็จ  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
4 สิงหาคม 2558 หนองแวง  
การดูแลแปลงข้าวหลังการปักดำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายธานินธ์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 สิงหาคม 2558 แซงบาดาล  
การดูแลแปลงข้าวหลังปักดำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทัดชัย บุญไสย์  
4 สิงหาคม 2558 มหาไชย  
การดูแลแปลงข้าวหลังปักดำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทัดชัย บุญไสย์  
13 สิงหาคม 2558 หมูม่น  
การดูแลแปลงข้าวหลังการปักดำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
11 สิงหาคม 2558 ผาเสวย  
การดูแลแปลงข้าวหลังการปักดำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
13 สิงหาคม 2558 ศรีสมเด็จ  
การดูแลแปลงข้าวหลังการปักดำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
4 สิงหาคม 2558 ลำห้วยหลัว  
การดูแลแปลงข้าวหลังการปักดำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 - 5 สิงหาคม 2558 คำบง  
การใช้เชื้รอาไตรโคเดอร์มากำจัดโรคไหม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาประชาคม   นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
13 - 28 สิงหาคม 2558 ไค้นุ่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558  
บรรยาย
950
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
6 - 20 สิงหาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
3 - 10 สิงหาคม 2558 หนองอีบุตร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558  
บรรยาย
850
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้านทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
2350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ดอนจาน  
การป้องกันกำจัดโรคมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
3 สิงหาคม 2558 ดอนจาน  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 สิงหาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การใช้น้ำหมักมูลสุกรไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
3 สิงหาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
5 สิงหาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
4 สิงหาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดโรคมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
4 สิงหาคม 2558 ม่วงนา  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 สิงหาคม 2558 ม่วงนา  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
11 สิงหาคม 2558 นาจำปา  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
10  8 สิงหาคม 2558 นาจำปา  
การใช้น้ำหมักมูลสุกรในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
640
 
3 คน
2 หน่วยงาน
19 - 20 สิงหาคม 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การกำจัดโรคแมลงศรัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
5 สิงหาคม 2558 เหล่ากลาง  
การดูแลรักษา IBM  
ประชุม
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
6 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายมาลัย ปรีสวิง  
18 สิงหาคม 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
13 สิงหาคม 2558 ลำชี  
การผลิต  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 14 อำเภอ
59 เรื่อง
7 วิธี
8550
 
69 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 ในเมือง  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 นาทราย  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 นาราชควาย  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2558 กุรุคุ  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 บ้านผึ้ง  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 อาจสามารถ  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2558 ขามเฒ่า  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2558 บ้านกลาง  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 ท่าค้อ  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  11 สิงหาคม 2558 คำเตย  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 สิงหาคม 2558 หนองญาติ  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 สิงหาคม 2558 ดงขวาง  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 สิงหาคม 2558 วังตามัว  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  11 สิงหาคม 2558 โพธิ์ตาก  
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 โนนตาล  
การดูแลรักษาแปลงนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
จุดถ่ายทอดฯ  นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
6 สิงหาคม 2558 พนอม  
การดูแลรักษาแปลงนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2558 เรณู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 สิงหาคม 2558 โพนทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 ท่าลาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 นางาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 สิงหาคม 2558 โคกหินแฮ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 สิงหาคม 2558 หนองย่างชิ้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 สิงหาคม 2558 เรณูใต้  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 สิงหาคม 2558 นาขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเรณูนคร
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 นาแก  
การป้องกันกำจัด  
ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 พระซอง  
การป้องกันกำจัด  
ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 หนองสังข์  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 นาคู่  
การป้องกันกำจัด  
ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 พิมาน  
การป้องกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 พุ่มแก  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 สิงหาคม 2558 ก้านเหลือง  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 หนองบ่อ  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 นาเลียง  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  11 สิงหาคม 2558 บ้านแก้ง  
การป้องกันกำจัด  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  11 สิงหาคม 2558 คำพี้  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  11 สิงหาคม 2558 สีชมพู  
การป้องกันกำจัดโรคแลแมลง  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนาแก
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 นาหว้า  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 นางัว  
การลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
11 สิงหาคม 2558 บ้านเสียว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 นาคูณใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพวงเพชร รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
11 สิงหาคม 2558 ท่าเรือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 นาทม  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
4 สิงหาคม 2558 หนองซน  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
4 สิงหาคม 2558 ดอนเตย  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไหม้ในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
26 สิงหาคม 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  
บรรยาย
70
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
11 สิงหาคม 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไหม้ในนาข้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
27 สิงหาคม 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืน  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
รวมอำเภอวังยาง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
173
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 7 อำเภอ
15 เรื่อง
4 วิธี
1783
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 หายยา  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 สิงหาคม 2558 หายยา  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
7 สิงหาคม 2558 ช้างเผือก  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
28 สิงหาคม 2558 สุเทพ  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 สิงหาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
4 สิงหาคม 2558 ป่าแดด  
การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
20
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 สิงหาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
27 สิงหาคม 2558 ท่าศาลา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 สิงหาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  25 สิงหาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  13 สิงหาคม 2558 ป่าตัน  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  20 สิงหาคม 2558 ป่าตัน  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  13 สิงหาคม 2558 สันผีเสื้อ  
พืชผัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
212
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
สถานการ์ภัยแล้ง  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 สิงหาคม 2558 ข่วงเปา  
สภาวะภัยแล้ง การวางแผนการปลูกพืช  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 สิงหาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 - 7 สิงหาคม 2558 บ้านแปะ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณต่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 สิงหาคม 2558 ดอยแก้ว  
ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 สิงหาคม 2558 แม่สอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
198
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การดูแลป้องกันศัตรูพืชต้นกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
13 สิงหาคม 2558 ท่าผา  
การดูแลป้องกันรักษาศัตรูต้นกล้า  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
19 สิงหาคม 2558 บ้านทับ  
การตรวจสอบ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
26 สิงหาคม 2558 แม่ศึก  
การตรวจสอบติดตามการป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
5 สิงหาคม 2558 แม่นาจร  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
5 สิงหาคม 2558 ปางหินฝน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
19 สิงหาคม 2558 กองแขก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
380
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 สิงหาคม 2558 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 - 31 สิงหาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 14 สิงหาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 - 14 สิงหาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 เชิงดอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 สิงหาคม 2558 สันปูเลย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 สิงหาคม 2558 ลวงเหนือ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 สิงหาคม 2558 ป่าป้อง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 สิงหาคม 2558 ตลาดขวัญ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 สิงหาคม 2558 สำราญราษฎร์  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 สิงหาคม 2558 แม่คือ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 สิงหาคม 2558 ตลาดใหญ่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 สิงหาคม 2558 แม่ฮ้อยเงิน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  11 สิงหาคม 2558 แม่โป่ง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  10 สิงหาคม 2558 ป่าเมี่ยง  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
12  11 สิงหาคม 2558 เทพเสด็จ  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 สันมหาพน  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2558 สันมหาพน  
การจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
1 - 15 สิงหาคม 2558 แม่แตง  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลีบเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 - 31 สิงหาคม 2558 แม่แตง  
ระบบน้ำในการปลูกข้าว  
ดูงาน
10
ศาลาวัด  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 สิงหาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การเตรียมการผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
29 - 30 สิงหาคม 2558 ช่อแล  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11 สิงหาคม 2558 แม่หอพระ  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 สบเปิง  
การผลิตถั่วเหลือง GAP  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถั่วเหลือง  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 สิงหาคม 2558 บ้านเป้า  
การผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  4 สิงหาคม 2558 สันป่ายาง  
การจัดการข้าวระยะต้นกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  19 สิงหาคม 2558 ป่าแป๋  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  1 สิงหาคม 2558 เมืองก๋าย  
การผลิตกาแฟปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  5 สิงหาคม 2558 บ้านช้าง  
การผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  7 สิงหาคม 2558 กื้ดช้าง  
การเตรียมการผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
15  31 สิงหาคม 2558 อินทขิล  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
510
 
7 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ริมใต้  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
18 สิงหาคม 2558 ริมเหนือ  
GAP ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์     
7 สิงหาคม 2558 สันโป่ง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
ประชุม
15
ศาลาวัด  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
7 สิงหาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
10
อบต.  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 สะลวง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
15
อบต.  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
6 สิงหาคม 2558 แม่แรม  
การปลูกพืชผักบนพื้นที่สูง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10 สิงหาคม 2558 โป่งแยง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
15
อบต.  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 แม่สา  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียกำจัดแมลงในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  14 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
บรรยาย
20
รร.ศึกษาสงเคราะห์  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11  6 สิงหาคม 2558 เหมืองแก้ว  
การทำน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรรี่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
240
 
9 คน
1 หน่วยงาน
1 - 18 สิงหาคม 2558 สะเมิงใต้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 สิงหาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
3 - 24 สิงหาคม 2558 แม่สาบ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 20 สิงหาคม 2558 บ่อแก้ว  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 20 สิงหาคม 2558 ยั้งเมิน  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
3 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
4 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  6 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  21 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  6 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  11 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  25 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  18 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  24 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  4 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  5 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  13 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  20 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  26 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การตัดแต่งกิ่ง และการป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  17 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  10 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  7 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  3 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  4 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  13 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  19 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  27 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  20 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  21 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  26 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  18 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  11 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  5 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1050
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 - 30 สิงหาคม 2558 เวียง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
94
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 - 28 สิงหาคม 2558 ทุ่งหลวง  
การผลิตและใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาสด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 14 สิงหาคม 2558 ป่าตุ้ม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
84
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 ป่าไหน่  
แนะนำการปลูกข้าว  
บรรยาย
92
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 - 7 สิงหาคม 2558 สันทราย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 21 สิงหาคม 2558 บ้านโป่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
62
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 สิงหาคม 2558 น้ำแพร่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 21 สิงหาคม 2558 เขื่อนผาก  
การผลิตและใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาสด  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2558 แม่แวน  
การขยายพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  20 สิงหาคม 2558 แม่ปั๋ง  
ให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  28 สิงหาคม 2558 โหล่งขอด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
1047
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 - 14 สิงหาคม 2558 ยุหว่า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
250
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17 - 31 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
275
ศาลาเอนกประสงค์  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 มะขามหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
267
ศาลาเอนกประสงค์  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 แม่ก๊า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
275
ศาลาเอนกประสงค์  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านแม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
ศาลาเอนกประสงค์  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
325
ศาลาเอนกประสงค์  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
360
ศาลาเอนกประสงค์  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
365
ศาลาเอนประสงค์  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  5 - 31 สิงหาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
250
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  17 - 31 สิงหาคม 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3417
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบัยนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  3 - 28 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  3 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  3 - 28 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
28  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
29  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
30  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
1810
 
6 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 สันทรายน้อย  
การดูแลข้าวในระยะต้นกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
4 สิงหาคม 2558 สันพระเนตร  
การกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13 สิงหาคม 2558 สันนาเม็ง  
การดูแลข้าวในระยะต้นกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
17 สิงหาคม 2558 สันป่าเปา  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ประชุม
40
ศูนย์เรียนรู้  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
7 สิงหาคม 2558 หนองแหย่ง  
การตัดชำ/เพาะเมล็ดพันธุ์  
สาธิต
40
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10 สิงหาคม 2558 หนองจ๊อม  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางผุสดีวรรณ บุญเรือง  
14 สิงหาคม 2558 หนองหาร  
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
3 สิงหาคม 2558 แม่แฝก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
17 สิงหาคม 2558 แม่แฝก  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  3 สิงหาคม 2558 แม่แฝกใหม่  
การปรับปรุงคุณภาพข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11  28 สิงหาคม 2558 เมืองเล็น  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
ประชุม
20
เทศบาลตำบลเมืองเล็น  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  4 สิงหาคม 2558 ป่าไผ่  
การสำรวจโรค-แมลง ระยะกล้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
455
 
9 คน
3 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 ดอยเต่า  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
20 สิงหาคม 2558 ท่าเดื่อ  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
3 สิงหาคม 2558 มืดกา  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
14 สิงหาคม 2558 บ้านแอ่น  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
21 สิงหาคม 2558 บงตัน  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
18 สิงหาคม 2558 โปงทุ่ง  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 อมก๋อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
4 สิงหาคม 2558 ยางเปียง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
200
  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 สิงหาคม 2558 แม่ตื่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
5 สิงหาคม 2558 ม่อนจอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
6 สิงหาคม 2558 สบโขง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
150
ศาลาเอนกประสงค์  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
3 สิงหาคม 2558 นาเกียน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1050
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
13  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
14  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
17  1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
19  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
20  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 31 สิงหาคม 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 สิงหาคม 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
23  1 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
24  1 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
2400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 - 5 สิงหาคม 2558 เมืองแหง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
18 - 19 สิงหาคม 2558 เปียงหลวง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
25 - 26 สิงหาคม 2558 แสนไห  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวหอมแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการตลาดลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชยปราการ
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 24 สิงหาคม 2558 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 สิงหาคม 2558 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 28 สิงหาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 27 สิงหาคม 2558 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 28 สิงหาคม 2558 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2558 ออนเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ออนกลาง  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 บ้านสหกรณ์  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ห้วยแก้ว  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
88
แ     
1 - 15 สิงหาคม 2558 แม่ทา  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
550
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ทาเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1058
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอยหล่อ  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สองแคว  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
198
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางคราม  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
212
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สันติสุข  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
772
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 - 7 สิงหาคม 2558 บ้านจันทร์  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมรกต จักร์แก้ว  
10 - 14 สิงหาคม 2558 บ้านจันทร์  
การจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมรกต จักร์แก้ว  
10 - 14 สิงหาคม 2558 แม่แดด  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
17 - 21 สิงหาคม 2558 แม่แดด  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
24 - 28 สิงหาคม 2558 แม่แดด  
การจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
17 - 21 สิงหาคม 2558 แจ่มหลวง  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมรกต จักร์แก้ว  
24 - 28 สิงหาคม 2558 แจ่มหลวง  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมรกต จักร์แก้ว  
รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
230
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 22 อำเภอ
85 เรื่อง
8 วิธี
17939
 
78 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 แม่ทะ  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 นาครัว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าตัน  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านกิ่ว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านบอม  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
700
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 น้ำโจ้  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนไฟ  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมชาย ขัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หัวเสือ  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นายถนอม ฟองอิสสระ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 สิงหาคม 2558 วังเงิน  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
800
ศาลาเอนกประสงค์  นายสิทธิพร อาคะโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 สันดอนแก้ว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมเพชร วงศ์เรียน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
9500
 
10 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
9500
 
10 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2558 ท่าเสา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
18 - 19 สิงหาคม 2558 บ้านเกาะ  
ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในไร่นาของตนเอง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาเรียนรู้  นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
20 สิงหาคม 2558 ป่าเซ่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการ  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
5 สิงหาคม 2558 คุ้งตะเภา  
GAP ข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์เรียนรู้  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
19 สิงหาคม 2558 คุ้งตะเภา  
GAP ข้าว  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
24 - 25 สิงหาคม 2558 วังกะพี้  
การปลูกพืชผักในฤดูฝน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
13 สิงหาคม 2558 หาดกรวด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่า  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพรรณิสา  ดวงมา  
19 สิงหาคม 2558 น้ำริด  
การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
14 สิงหาคม 2558 งิ้วงาม  
การจัดการระบบน้ำในไร่นา  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10  18 สิงหาคม 2558 บ้านด่านนาขาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
11  13 - 14 สิงหาคม 2558 ผาจุก  
การปลูกและดูแลแปลงข้าว  
ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
12  14 สิงหาคม 2558 วังดิน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
อบต.  นายชัยยันต์ วันทองสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
13  20 - 21 สิงหาคม 2558 หาดงิ้ว  
ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในไร่นาของตนเอง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาเรียนรู้  นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
14  13 สิงหาคม 2558 ขุนฝาง  
การจัดการน้ำในไรนา  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
15  4 สิงหาคม 2558 ถ้ำฉลอง  
GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
วัดวังถ้ำ  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
16  18 สิงหาคม 2558 ถ้ำฉลอง  
GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
25
ศาลาประชาคม  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
รวมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
14  ตำบล
11 เรื่อง
 
700
 
8 คน
3 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 วังแดง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
5 สิงหาคม 2558 วังแดง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
10 สิงหาคม 2558 บ้านแก่ง  
แนะนำการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
30
อาคารเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
26 สิงหาคม 2558 บ้านแก่ง  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาติ นาคมี  
21 สิงหาคม 2558 หาดสองแคว  
การจัดการระบบน้ำในไร่นา  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
14 สิงหาคม 2558 หาดสองแคว  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนาข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
6 สิงหาคม 2558 น้ำอ่าง  
การจัดการน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10 - 11 สิงหาคม 2558 น้ำอ่าง  
การจัดการระบบน้ำในไร่นา  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
6 สิงหาคม 2558 ข่อยสูง  
ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10  18 สิงหาคม 2558 ข่อยสูง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
345
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ท่าปลา  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
20
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
11 สิงหาคม 2558 หาดล้า  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
18 สิงหาคม 2558 ผาเลือด  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายนายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
20 สิงหาคม 2558 จริม  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
7 สิงหาคม 2558 น้ำหมัน  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 สิงหาคม 2558 ท่าแฝก  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
25 สิงหาคม 2558 นางพญา  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 สิงหาคม 2558 ร่วมจิต  
ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
รวมอำเภอท่าปลา
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 สิงหาคม 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
11 สิงหาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 สิงหาคม 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 แม่พูล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
1 สิงหาคม 2558 นานกกก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
14 สิงหาคม 2558 ฝายหลวง  
การดูแลรักษาโรคแมลง  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นางธีรัจฉรา เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
20 สิงหาคม 2558 ชัยจุมพล  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุภาวดี  แย้มพราม สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
18 สิงหาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
55
จุดนัดหมาย  นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
25 สิงหาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การป้องกันโรคแมลง  
บรรยาย
65
จดนดหมาย  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
24 สิงหาคม 2558 ทุ่งยั้ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรศาล อุดอิน สำนักงานเกษตรอำเภอลับแ 
13 - 18 สิงหาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
โรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
21 - 29 สิงหาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
โรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
10  4 - 8 สิงหาคม 2558 ด่านแม่คำมัน  
โรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
รวมอำเภอลับแล
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
440
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ผักขวง  
การหยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถาพร วงศ์สุรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
13 สิงหาคม 2558 ผักขวง  
การติดตามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถาพร วงศ์สุรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
14 สิงหาคม 2558 บ่อทอง  
การติดตามศัตรูพืชระบาด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
7 สิงหาคม 2558 บ่อทอง  
การหยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
13 สิงหาคม 2558 ป่าคาย  
การติดตามศัตรูพืชระบาด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
6 สิงหาคม 2558 ป่าคาย  
การหยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
14 สิงหาคม 2558 น้ำพี้  
การติดตามศัตรูพืชระบาด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
7 สิงหาคม 2558 น้ำพี้  
การหยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
รวมอำเภอทองแสนขัน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 6 อำเภอ
31 เรื่อง
4 วิธี
2005
 
26 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 สิงหาคม 2558 ในเวียง  
แปรรูปผลผลิตการเกษตร  
บรรยาย
10
บ้านพระเกิด  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
20 สิงหาคม 2558 บ่อ  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพลำไย  
บรรยาย
30
อบต.  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 สิงหาคม 2558 ผาสิงห์  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพลำไย  
บรรยาย
25
อารามสงฆ์  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยสถาน  
การดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
650
แปลงนา  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
31 สิงหาคม 2558 ถืมตอง  
การแปรรูปเสื้อสัตว์  
บรรยาย
10
หอประชุม  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 - 28 สิงหาคม 2558 เรือง  
การเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
5 - 26 สิงหาคม 2558 นาซาว  
การดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 สิงหาคม 2558 ดู่ใต้  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 20 สิงหาคม 2558 กองควาย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ม.1-12  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  18 - 20 สิงหาคม 2558 สวก  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ม.1-13  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
11  14 สิงหาคม 2558 สะเนียน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
แปลงเกษตรกร  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
12  21 สิงหาคม 2558 สะเนียน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
แปลงเกษตรกร  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
1395
 
9 คน
3 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 หนองแดง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมอบต.หนองแดง  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
10 สิงหาคม 2558 หมอเมือง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมบ้านห้วยซ้อ  นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
3 สิงหาคม 2558 น้ำพาง  
ข้าวนาโยน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
3 สิงหาคม 2558 น้ำปาย  
โรคไหม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 สิงหาคม 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตถั่วลิสง  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
4 สิงหาคม 2558 ป่าคาหลวง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงศ์ มานะดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
3 สิงหาคม 2558 สวด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
19 สิงหาคม 2558 บ้านพี้  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืชสวน ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 เชียงของ  
แนะนำการดูแล การกำจัดศัตรูข้าวนาปี พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 ศรีษะเกษ  
การดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ ไม้ผลไมยืนต้น พืชสวน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2558 สถาน  
แนะนำการดูแล การป้องกันศัตรูพืชรักษาข้าวนาปี พืชสวน พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืนสวน ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 บัวใหญ่  
แนะำนการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืชสวน ไม่้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาข้าว พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ยางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 ปัว  
การสำรวจแมลงศัตรูพืฃและศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 21 สิงหาคม 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 7 สิงหาคม 2558 แงง  
การป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 สถาน  
การแปรรูปมะยม  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
6 สิงหาคม 2558 สถาน  
การดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
10 - 11 สิงหาคม 2558 ศิลาแลง  
การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 14 สิงหาคม 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 19 สิงหาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 - 26 สิงหาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 สิงหาคม 2558 อวน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
11  11 สิงหาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 - 14 สิงหาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  24 - 28 สิงหาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  12 สิงหาคม 2558 ภูคา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
70
อบต.     
15  13 สิงหาคม 2558 สกาด  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
70
อบต.     
16  11 สิงหาคม 2558 ป่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
17  21 สิงหาคม 2558 วรนคร  
การแปรรูปมะยม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
18  7 สิงหาคม 2558 วรนคร  
การเก็บเกี่ยวและการคัดเกรด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
13 เรื่อง
 
1020
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 ริม  
การดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 สิงหาคม 2558 ป่าคา  
การดูแลและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
อบต.  นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
21 สิงหาคม 2558 ผาตอ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
14 สิงหาคม 2558 ยม  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
19 สิงหาคม 2558 ตาลชุม  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
17 สิงหาคม 2558 ศรีภูมิ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
18 สิงหาคม 2558 จอมพระ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
13 สิงหาคม 2558 แสนทอง  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10 สิงหาคม 2558 ท่าวังผา  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
10  27 สิงหาคม 2558 ผาทอง  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
210
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 กลางเวียง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 ขึ่ง  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 ไหล่น่าน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 ตาลชุม  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
7 สิงหาคม 2558 นาเหลือง  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 ส้าน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 น้ำมวบ  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 น้ำปั้ว  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัฒน์นรี ทาสม สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 สิงหาคม 2558 ยาบหัวนา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
10  7 สิงหาคม 2558 ปงสนุก  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
11  6 สิงหาคม 2558 อ่ายนาไลย  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  7 สิงหาคม 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  6 สิงหาคม 2558 แม่ขะนิง  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  6 สิงหาคม 2558 แม่สาคร  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
15  7 สิงหาคม 2558 จอมจันทร์  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
16  7 สิงหาคม 2558 แม่สา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
17  7 สิงหาคม 2558 ทุ่งศรีทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
1020
 
11 คน
2 หน่วยงาน
3 - 7 สิงหาคม 2558 ปอน  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
หอประชุม  นายบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
6 สิงหาคม 2558 งอบ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 สิงหาคม 2558 และ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
11 สิงหาคม 2558 และ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี2558  
บรรยาย
50
ห้องประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
3 สิงหาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การเก็บเกี่ยวเงาะ  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 สิงหาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การปลูกข้าวต้นเดียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 เชียงกลาง  
การเก็บเกี่ยวลำไยและการตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
18 สิงหาคม 2558 เปือ  
การเก็บเกี่ยวลำไยและการตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงเกษตรกร     
7 สิงหาคม 2558 เชียงคาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์จัดการศัตรูพืช     
17 สิงหาคม 2558 พระธาตุ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
อบต.     
14 สิงหาคม 2558 พญาแก้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
21 สิงหาคม 2558 พระพุทธบาท  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 นาทะนุง  
การผลิตเชื้อราเมตาไรเซียม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 สิงหาคม 2558 บ่อแก้ว  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
5 สิงหาคม 2558 เมืองลี  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
6 สิงหาคม 2558 ปิงหลวง  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ดู่พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
5 สิงหาคม 2558 ดู่พงษ์  
การบำรุงรักษาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
3 สิงหาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
4 สิงหาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 สิงหาคม 2558 พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
190
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การผลิตเชื้อราไครโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
4 สิงหาคม 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
6 สิงหาคม 2558 ภูฟ้า  
การแปรรรูปต๋าว  
บรรยาย
20
โรงแปรรูป  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
6 สิงหาคม 2558 ดงพญา  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
10
สว้าใต้  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
100
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3 สิงหาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
6 สิงหาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
5 สิงหาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
10 สิงหาคม 2558 ยอด  
การสำรวจแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
11 สิงหาคม 2558 ยอด  
การสำรวจศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 สิงหาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯตำบลนาปัง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
13 สิงหาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
6 สิงหาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
20
อบต.  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
7 สิงหาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
10 สิงหาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
14 สิงหาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
23
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
151
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำเกษตรไร่นาสวนผสมสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำเกษตรไร่นาสวนผสมสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
20 สิงหาคม 2558 ขุนน่าน  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดด้วงกัดรากข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ร.ร.บ้านห้วยฟอง     
19 สิงหาคม 2558 ขุนน่าน  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดด้วงกัดรากข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 15 อำเภอ
69 เรื่อง
8 วิธี
5586
 
54 คน
24 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 ป่าแดด  
การส่งเสริมราคาลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
17 สิงหาคม 2558 ป่าแงะ  
การส่งเสริมราคาลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี พวงมาลัย สำนักงานเกษตรอำเถอป่าแดด 
17 สิงหาคม 2558 สันมะค่า  
การส่งเสริมราคาลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ คำแสง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
17 สิงหาคม 2558 โรงช้าง  
การส่งเสริมราคาลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ชัยวร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
17 สิงหาคม 2558 ศรีโพธิ์เงิน  
การส่งเสริมราคาลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี วังมณี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 
รวมอำเภอป่าแดด
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 เวียง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
6 สิงหาคม 2558 ป่าสัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
13 สิงหาคม 2558 บ้านแซว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
17 สิงหาคม 2558 ศรีดอนมูล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
20 สิงหาคม 2558 แม่เงิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
24 สิงหาคม 2558 โยนก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
รวมอำเภอเชียงแสน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 เทอดไทย  
การใช้น้ำในไร่นา  
บรรยาย
30
อบต.  นายรักขิต ปินตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 
11 สิงหาคม 2558 แม่สลองใน  
การใช้น้ำในไร่นา  
บรรยาย
1
อบต.  นายดลพ สุภาวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 
1 สิงหาคม 2558 แม่สลองนอก  
การวางระบบน้ำในไร่ชา  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
13 สิงหาคม 2558 แม่ฟ้าหลวง  
การจัดระบบน้ำในไร่สวน  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเดชา เงินเย็น สนง.กษอ.แม่ฟ้าหลวง 
รวมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
47
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
387
 
10 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 จองคำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุทัยวรรณ คำผง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
5 สิงหาคม 2558 ห้วยโป่ง  
สาเหตุการเกิดโรคโคนเน่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญช่วย คุ้มกันนาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
18 สิงหาคม 2558 ผาบ่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุทัยวรรณ คำผง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
3 สิงหาคม 2558 ปางหมู  
โรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายบดินทร์ ศิริวงศฺ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
10 สิงหาคม 2558 ห้วยผา  
โรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายบดินทร์ ศิริวงศฺ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
19 สิงหาคม 2558 ห้วยปูลิง  
สาเหตุการเกิดโรคโคนเน่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญช่วย คุ้มกันนาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
รวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 ขุนยวม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2558 แม่เงา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 เมืองปอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 สิงหาคม 2558 แม่ยวมน้อย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
อบต.     
4 สิงหาคม 2558 แม่กิ๊  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 แม่อูคอ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
16
อบต.     
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
96
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 เวียงใต้  
การดูแลแปลงต้นกล้า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 สิงหาคม 2558 เวียงเหนือ  
การดูแลแปลงต้นกล้า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปาย
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 แม่สะเรียง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 ป่าแป๋  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอแม่สะเรียง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2558 แม่ลาน้อย  
เกษตรผู้ปลูกถั่วเหลือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐ์พณิชา สุภานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
10 สิงหาคม 2558 แม่ลาหลวง  
บรรยายให้ความรู้แปลงข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
6 สิงหาคม 2558 ท่าผาปุ้ม  
บรรยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 แม่โถ  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
27 สิงหาคม 2558 ห้วยห้อม  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
47
บ้านละอูบ  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
25 - 26 สิงหาคม 2558 แม่นาจาง  
การดูแลรักษาต้นกาแฟ  
บรรยาย
55
แม่สะแมง  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
6 สิงหาคม 2558 สันติคีรี  
บรรยายให้ความรุ้การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
21 สิงหาคม 2558 ขุนแม่ลาน้อย  
การดูแลแปลงข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
รวมอำเภอแม่ลาน้อย
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
342
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 สบป่อง  
การต่อขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เมฆลา สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า 
17 - 18 สิงหาคม 2558 ปางมะผ้า  
การต่อขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพชร เมืองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า 
18 สิงหาคม 2558 ถ้ำลอด  
การต่อขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เมฆลา สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า 
18 สิงหาคม 2558 นาปู่ป้อม  
การต่อขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพชร เมืองมูล สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า 
รวมอำเภอปางมะผ้า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
1018
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2558 กลางแดด  
การใช้ชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
6 สิงหาคม 2558 นครสวรรค์ตก  
การจัดบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางคำปัน นพพันธ์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
21 สิงหาคม 2558 นครสวรรค์ออก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
18 สิงหาคม 2558 บางพระหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชัยวุฒิ วิสมกา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
18 สิงหาคม 2558 บ้านมะเกลือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางชลอศรี กกกลิ่น สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
18 สิงหาคม 2558 บ้านแก่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจุฬาลักษณ์ แพงไทย สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
28 สิงหาคม 2558 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
28 สิงหาคม 2558 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรเมล็ดสะเดา  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
11 สิงหาคม 2558 วัดไทร  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านประธานกลุ่ม  นางจิตตวรรณ คุ้มเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
10  5 สิงหาคม 2558 หนองกรด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา จุลกลพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
11  4 สิงหาคม 2558 หนองกระโดน  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายประสบ อินทกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
360
 
8 คน
5 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
6 สิงหาคม 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 สิงหาคม 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
11 สิงหาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 สิงหาคม 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
28 สิงหาคม 2558 ตาคลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพจน์ สุระณี สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
20 สิงหาคม 2558 ช่องแค  
การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริวรรณ สุทธิโกมินทร์  
7 สิงหาคม 2558 จันเสน  
การเพาะถั่วงอก  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโกสุม โยธาสอน สำนักเกษตรอำเภอตาคลี 
1 สิงหาคม 2558 ห้วยหอม  
การทำเชื้อไตรดคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณา โลหะเวร สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
20 สิงหาคม 2558 หัวหวาย  
การทำน้ำสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรณโกฎิ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
14 สิงหาคม 2558 หนองโพ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปริญญา เซียงทา สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
14 สิงหาคม 2558 หนองหม้อ  
การไม่เผาต่อซังข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัญญัติ โลหะเวช สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
11 สิงหาคม 2558 สร้อยทอง  
การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยุทธ พวงสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
28 สิงหาคม 2558 ลาดทิพรส  
แมลงศัตรูถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดำเนิน ไผ่เทศ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
10  19 สิงหาคม 2558 พรหมนิมิต  
การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริวรรณ สุทธิโกมินทร์  
รวมอำเภอตาคลี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
245
 
9 คน
2 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 ท่าตะโก  
ติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 พนมรอก  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 หัวถนน  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 สายลำโพง  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสาสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 สิงหาคม 2558 วังมหากร  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 สิงหาคม 2558 ดอนคา  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10 สิงหาคม 2558 ทำนบ  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 วังใหญ่  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10 สิงหาคม 2558 พนมเศษ  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  10 สิงหาคม 2558 หนองหลวง  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
9 คน
5 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 โคกเดื่อ  
ปรับปรุงทะเบียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาพบ เล็กวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
5 สิงหาคม 2558 สำโรงชัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมล ชังเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
13 สิงหาคม 2558 วังน้ำลัด  
การใส่ปุ๋ยข้าวตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน  
สาธิต
50
อบต.  นายมาพบ เล็กวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
6 สิงหาคม 2558 ตะคร้อ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 โพธิ์ประสาท  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางบุหงา เขียวขำ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
11 สิงหาคม 2558 วังข่อย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตะวัน จินะรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
4 สิงหาคม 2558 นาขอม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรยุทธ นันทสมบุรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
7 สิงหาคม 2558 ไพศาลี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญฉวี ปั้นศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
รวมอำเภอไพศาลี
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
375
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 5 อำเภอ
23 เรื่อง
6 วิธี
1505
 
36 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
380
 
6 คน
2 หน่วยงาน
14 - 15 สิงหาคม 2558 สว่างอารมณ์  
การปรับปรุงข้อมูลการปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 7 สิงหาคม 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
13 - 14 สิงหาคม 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
17 - 21 สิงหาคม 2558 ไผ่เขียว  
ติดตามสถานการณ์ฝนแล้งและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
ประชุม
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
3 - 7 สิงหาคม 2558 ไผ่เขียว  
ติดตามสถานการณ์ฝนแล้งและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
ประชุม
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
20 - 31 สิงหาคม 2558 บ่อยาง  
ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและศัตรูพืชระบาด  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
2 - 10 สิงหาคม 2558