สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2560 ทะเลชุบศร  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 กันยายน 2560 กกโก  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กันยายน 2560 โก่งธนู  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
7 กันยายน 2560 เขาพระงาม  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กันยายน 2560 เขาสามยอด  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14 กันยายน 2560 โคกกะเทียม  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 กันยายน 2560 โคกลำพาน  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 กันยายน 2560 โคกตูม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
12 กันยายน 2560 งิ้วราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  5 กันยายน 2560 ดอนโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  6 กันยายน 2560 ตะลุง  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
12  1 กันยายน 2560 ท่าแค  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  8 กันยายน 2560 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  15 กันยายน 2560 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  15 กันยายน 2560 บางขันหมาก  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  14 กันยายน 2560 บ้านข่อย  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  13 กันยายน 2560 ท้ายตลาด  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  8 กันยายน 2560 ป่าตาล  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
19  7 กันยายน 2560 พรหมมาสตร์  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  6 กันยายน 2560 โพธิ์เก้าต้น  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  15 กันยายน 2560 โพธิ์ตรุ  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  8 กันยายน 2560 สี่คลอง  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  6 กันยายน 2560 ถนนใหญ่  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
8 เรื่อง
 
910
 
13 คน
4 หน่วยงาน
12 กันยายน 2560 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2560 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
990
 
13 คน
4 หน่วยงาน