สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กันยายน 2558 กระทุ่มราย  
การผลิตข้าวเพื่อความปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ พันธ์สอาด สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
3 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
5 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
2 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
17 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การทำนาโยนกล้า  
บรรยาย
50
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
14 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
11 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหนองจอก
2  ตำบล
7 เรื่อง
 
330
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
330
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
28 กันยายน 2558 บางพลี  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
8 กันยายน 2558 สนามชัย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
9 กันยายน 2558 บ้านแป้ง  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
4 กันยายน 2558 หน้าไม้  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15 กันยายน 2558 บางยี่โท  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
4 กันยายน 2558 แคออก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
24 กันยายน 2558 แคตก  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
16 กันยายน 2558 ช่างเหล็ก  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  2 กันยายน 2558 กระแชง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  3 กันยายน 2558 บ้านกลึง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  9 กันยายน 2558 ช้างน้อย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  11 กันยายน 2558 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  2 กันยายน 2558 ไผ่พระ  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  18 กันยายน 2558 กกแก้วบูรพา  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  8 กันยายน 2558 ไม้ตรา  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  10 กันยายน 2558 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  17 กันยายน 2558 บ้านเกาะ  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  1 - 30 กันยายน 2558 ราชคราม  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  21 กันยายน 2558 ช้างใหญ่  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  25 กันยายน 2558 โพแตง  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  1 - 30 กันยายน 2558 เชียงรากน้อย  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  3 กันยายน 2558 โคกช้าง  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
5 เรื่อง
 
683
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
5 เรื่อง
3 วิธี
683
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 สิงห์  
สรุปการดำเนินงานของกลุ่มฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 กันยายน 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 กันยายน 2558 ไม้ดัด  
การดุแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 กันยายน 2558 เชิงกลัด  
การงดเว้นการปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 2  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กันยายน 2558 โพชนไก่  
การงดเว้นการปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 2  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2558 แม่ลา  
ข้อราชการต่างๆ  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
24 กันยายน 2558 บ้านจ่า  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 กันยายน 2558 พักทัน  
มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
56
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  10 กันยายน 2558 สระแจง  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  15 กันยายน 2558 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
241
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 บางระจัน  
ประชุมกคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2558 บางระจัน  
ตรวจสอบพิกัดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 30 กันยายน 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
ตรวจสอบพิกัดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  3 กันยายน 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 30 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
124
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  8 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
870
 
5 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 พระงาม  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 15 กันยายน 2558 พรหมบุรี  
การลดต้นการผลิตพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
7 - 15 กันยายน 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การผลิตพืชตามเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 25 กันยายน 2558 บ้านหม้อ  
การผลิตพืชตามเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
21 - 22 กันยายน 2558 บ้านแป้ง  
การลดต้นการผลิตพืช  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
17 กันยายน 2558 หัวป่า  
การลดต้นการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กันยายน 2558 โรงช้าง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
485
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 ถอนสมอ  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
17 กันยายน 2558 โพประจักษ์  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กันยายน 2558 วิหารขาว  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 กันยายน 2558 พิกุลทอง  
การดูแลและการควบคุมปริมาณข้าวในแปลง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
70
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 - 14 กันยายน 2558 อินทร์บุรี  
การจัดการสถานการณ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
15 - 16 กันยายน 2558 อินทร์บุรี  
การจัดการวัชพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 - 5 กันยายน 2558 ประศุก  
การทำนาแปลงใหญ่  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 3 กันยายน 2558 ประศุก  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
28
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กันยายน 2558 ทับยา  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 งิ้วราย  
การป้องกันเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่างาม  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
100
อบต.  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
9 กันยายน 2558 น้ำตาล  
การป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  9 กันยายน 2558 ทองเอน  
การป้องกันเพลียกระโดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศุกร์สมบูร์ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11  19 - 20 กันยายน 2558 ห้วยชัน  
การปลูพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  8 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
ป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศุกร์สมบูร์ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
12 เรื่อง
 
692
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 อำเภอ
34 เรื่อง
2 วิธี
2382
 
19 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 บ้านแก้ง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
17 กันยายน 2558 หน้าพระลาน  
การกำจัดศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ท่าไข่  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 แลการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการผลิคสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 คลองนา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 บางตีนเป็ด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กันยายน 2558 บางไผ่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 คลองจุกกระเฌอ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 บางแก้ว  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2558 บางขวัญ  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 แลการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  11 กันยายน 2558 วังตะเคียน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  9 กันยายน 2558 โสธร  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  8 กันยายน 2558 บางพระ  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กันยายน 2558 บางกะไห  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  10 กันยายน 2558 หนามแดง  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  8 กันยายน 2558 คลองเปรง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  9 กันยายน 2558 คลองอุดมชลจร  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  9 กันยายน 2558 คลองหลวงแพ่ง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  10 กันยายน 2558 บางเตย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
8 กันยายน 2558 บางกระเจ็ด  
การจัดการแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
16 กันยายน 2558 บางกระเจ็ด  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
24 กันยายน 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18 กันยายน 2558 ท่าทองหลาง  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ นิโรจน์สุวรรณ สนง.เกษตรอำเภอบางคล้า 
2 - 30 กันยายน 2558 สาวชะโงก  
การผลิตแตนเบียนมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
14 กันยายน 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภอบางคล้า
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
320
 
5 คน
4 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 บางขนาก  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 สิงโตทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กันยายน 2558 หมอนทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
1 กันยายน 2558 บึงน้ำรักษ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ดอนเกาะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิลาศ อินพฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 โยธะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ดอนฉิมพลี  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ศาลาแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  10 กันยายน 2558 โพรงอากาศ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 บางปะกง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กันยายน 2558 ท่าสะอ้าน  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
22 กันยายน 2558 บางวัว  
การผลิตสารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กันยายน 2558 บางสมัคร  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
23 กันยายน 2558 บางผึ้ง  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
22 กันยายน 2558 บางเกลือ  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กันยายน 2558 สองคลอง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กันยายน 2558 หนองจอก  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1 (ในนาข้าว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กันยายน 2558 พิมพา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  24 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  15 กันยายน 2558 หอมศีล  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1 (ในนาข้าว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  1 กันยายน 2558 เขาดิน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
570
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 เกาะไร่  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองขุด  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองประเวศ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 กันยายน 2558 ดอนทราย  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 เทพราช  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าพลับ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองตีนนก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 กันยายน 2558 หนองบัว  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 30 กันยายน 2558 บางซ่อน  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  1 - 30 กันยายน 2558 บางกรูด  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  1 - 30 กันยายน 2558 แหลมประดู่  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 30 กันยายน 2558 ลาดขวาง  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 30 กันยายน 2558 สนามจันทร์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 30 กันยายน 2558 แสนภูดาษ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 30 กันยายน 2558 สิบเอ็ดศอก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
635
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 เกาะขนุน  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 หนองยาว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 หนองแหน  
การป้องกันกำจัดโรคราคเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดโรคราคเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
205
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 คู้ยายหมี  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ โยงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
16 กันยายน 2558 ท่ากระดาน  
การบริหารจัดการกลุ่มและติดตามการดำเนินงาน  
ประชุม
25
บ้านนายบุญชิน ทศนักข์  นายสุนิตย์ สมประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
10 กันยายน 2558 ทุ่งพระยา  
การตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัญชนะ เกงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
15 กันยายน 2558 ลาดกระทิง  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัช ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 แปลงยาว  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 วังเย็น  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 หัวสำโรง  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 หนองไม้แก่น  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแปลงยาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 ท่าตะเกียบ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นายเอกชัย กั่นขาว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
10 กันยายน 2558 คลองตะเกรา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้านเกาะลอย  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 อำเภอ
34 เรื่อง
4 วิธี
3625
 
35 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 1 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี  
บรรยาย
810
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 ช่อระกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1760
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 ทองหลาง  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 กันยายน 2558 สีสุก  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18 กันยายน 2558 หนองพลวง  
การตัดใบข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กันยายน 2558 ศรีละกอ  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 25 กันยายน 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 25 กันยายน 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 25 กันยายน 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 ห้วยแถลง  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 กันยายน 2558 ทับสวาย  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
22 กันยายน 2558 เมืองพลับพลา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กันยายน 2558 หลุ่งตะเคียน  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
5 กันยายน 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 กันยายน 2558 งิ้ว  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 กันยายน 2558 กงรถ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าหัวเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
19 กันยายน 2558 หลุ่งประดู่  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
11 กันยายน 2558 ตะโก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  10 กันยายน 2558 ห้วยแคน  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 สีคิ้ว  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
15 กันยายน 2558 บ้านหัน  
การดูแลและป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กันยายน 2558 กฤษณา  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
อบต.  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18 กันยายน 2558 ลาดบัวขาว  
การใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
15 กันยายน 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและการสำรวจแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
15 กันยายน 2558 กุดน้อย  
การเพีมผลผลิตมันฯโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
18 กันยายน 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
8 กันยายน 2558 วังโรงใหญ่  
การสำรวจระบบนิเวศของข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 กันยายน 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  11 กันยายน 2558 คลองไผ่  
การใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  15 กันยายน 2558 ดอนเมือง  
การดูแลและป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  8 กันยายน 2558 หนองบัวน้อย  
การใช้ท่อนมันฯพันธุ์ดีในการเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
625
 
9 คน
9 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 ปากช่อง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
8 กันยายน 2558 จันทึก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 กันยายน 2558 หนองสาหร่าย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาร์ควบคุมโรคแมลง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ขนงพระ  
การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
16 กันยายน 2558 หนองน้ำแดง  
การใช้่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 กันยายน 2558 พญาเย็น  
การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
280
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 สำนักตะคร้อ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองแวง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 บึงปรือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 วังยายทอง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1000
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 7 อำเภอ
30 เรื่อง
1 วิธี
4735
 
33 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 หนองขอน  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
110
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กันยายน 2558 หนองขอน  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2558 ปทุม  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กันยายน 2558 ปทุม  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2558 ขามใหญ่  
การผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 ขามใหญ่  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 แจระแม  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  3 กันยายน 2558 แจระแม  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  8 กันยายน 2558 หนองบ่อ  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  8 กันยายน 2558 หนองบ่อ  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  4 กันยายน 2558 ไร่น้อย  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  10 กันยายน 2558 ไร่น้อย  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  11 กันยายน 2558 กระโสบ  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  10 กันยายน 2558 กุดลาด  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  11 กันยายน 2558 กุดลาด  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  3 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  14 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  3 กันยายน 2558 ปะอาว  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  11 กันยายน 2558 ปะอาว  
การปลูกข้าวปลอดภัยขากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
2795
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 นาคำ  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 แก้งกอก  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 เอือดใหญ่  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 วาริน  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 ลาดควาย  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
3 กันยายน 2558 สงยาง  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
3 กันยายน 2558 ตะบ่าย  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 คำไหล  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 หนามแท่ง  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10  3 กันยายน 2558 นาเลิน  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  3 กันยายน 2558 ดอนใหญ่  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอศรีเมืองใหม่
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 เขมราฐ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 กันยายน 2558 ขามป้อม  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 เจียด  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองผือ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแวง  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 แก้งเหนือ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองนกทา  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองสิม  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หัวนา  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
2000
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 เมืองเดช  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 นาส่วง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 นาเจริญ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 ทุ่งเทิง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 สมสะอาด  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 กุดประทาย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 ตบหู  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 กลาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 แก้ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 กันยายน 2558 ท่าโพธิ์ศรี  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 กันยายน 2558 บัวงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กันยายน 2558 คำครั่ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 กันยายน 2558 นากระแซง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 กันยายน 2558 โพนงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 กันยายน 2558 ป่าโมง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  8 กันยายน 2558 โนนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
2800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาจะหลวย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 พรสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านตูม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โสกแสง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 โซง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
17 กันยายน 2558 ยาง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 4 กันยายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระพล เตชะนา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 กันยายน 2558 บุเปือย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2558 สีวิเชียร  
การตัดใบข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
4 กันยายน 2558 ยางใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอน้ำยืน 
3 กันยายน 2558 เก่าขาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
249
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 โพนงาม  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 ห้วยข่า  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 กันยายน 2558 คอแลน  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 หนองสะโน  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนค้อ  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 บัวงาม  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านแมด  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 กันยายน 2558 ขุหลุ  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 กันยายน 2558 กระเดียน  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15 กันยายน 2558 เกษม  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
8 กันยายน 2558 กุศกร  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
25 กันยายน 2558 ขามเปี้ย  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 กันยายน 2558 คอนสาย  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 กันยายน 2558 โคกจาน  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 กันยายน 2558 นาพิน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19 กันยายน 2558 นาสะไม  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  3 กันยายน 2558 โนนกุง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  5 กันยายน 2558 ตระการ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  7 กันยายน 2558 ตากแดด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  13 กันยายน 2558 ไหล่ทุ่ง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  11 กันยายน 2558 เป้า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  3 กันยายน 2558 เซเป็ด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  12 กันยายน 2558 สะพือ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  4 กันยายน 2558 หนองเต่า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  14 กันยายน 2558 ถ้ำแข้  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  11 กันยายน 2558 ท่าหลวง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  20 กันยายน 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  9 กันยายน 2558 กุดยาลวน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  5 กันยายน 2558 บ้านแดง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  9 กันยายน 2558 คำเจริญ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
690
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 28 กันยายน 2558 ข้าวปุ้น  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 4 กันยายน 2558 ข้าวปุ้น  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสวาง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 กันยายน 2558 แก่งเค็ง  
การจัดการศัตรูพืชในแปลงนา  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 29 กันยายน 2558 แก่งเค็ง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 29 กันยายน 2558 กาบิน  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 29 กันยายน 2558 หนองทันน้ำ  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
18 กันยายน 2558 หนองทันน้ำ  
ตรวจประเมินแปลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
650
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ม่วงสามสิบ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 เหล่าบก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กันยายน 2558 ดุมใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 หนองช้างใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กันยายน 2558 หนองเมือง  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 เตย  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 ยางสักกระโพหลุ่ม  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
8 กันยายน 2558 หนองไข่นก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กันยายน 2558 หนองเหล่า  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10  4 กันยายน 2558 หนองฮาง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  1 กันยายน 2558 ยางโยภาพ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
12  1 กันยายน 2558 ไผ่ใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
13  1 กันยายน 2558 นาเลิง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
14  1 กันยายน 2558 โพนแพง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
425
 
8 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 กุดชมภู  
ป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ดอนจิก  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ทรายมูล  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
11 กันยายน 2558 โนนกลาง  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 โพธิ์ไทร  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 โพธิ์ศรี  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ระเว  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ไร่ใต้  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  10 กันยายน 2558 หนองบัวฮี  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  10 กันยายน 2558 อ่างศิลา  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  10 กันยายน 2558 โนนกาหลง  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 กันยายน 2558 บ้านแขม  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ตาลสุม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
8 กันยายน 2558 สำโรง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
9 กันยายน 2558 จิกเทิง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
8 กันยายน 2558 หนองกุง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
9 กันยายน 2558 นาคาย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
สาธิต
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
9 กันยายน 2558 คำหว้า  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
530
 
4 คน
3 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 ม่วงใหญ่  
การตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
     
15 กันยายน 2558 สำโรง  
โรคไหม้ข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
15 กันยายน 2558 สำโรง  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาต้นแบบ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
9 กันยายน 2558 สองคอน  
การตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กันยายน 2558 สารภี  
โรคไหม้และการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
18 กันยายน 2558 สารภี  
การสำรวจแมลงใบนนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาต้นแบบ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
14 กันยายน 2558 เหล่างาม  
โรคไหม้และการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
14 กันยายน 2558 เหล่างาม  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาสาธิต  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
214
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 สำโรง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โคกก่อง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
2 กันยายน 2558 หนองไฮ  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
2 กันยายน 2558 ค้อน้อย  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โนนกาเล็น  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โคกสว่าง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โนนกลาง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 บอน  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ครองยุติ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 ขามป้อม  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
รวมอำเภอสำโรง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
459
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 ดอนมดแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
สาธิต
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 กันยายน 2558 เหล่าแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 กันยายน 2558 ท่าเมือง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 กันยายน 2558 คำไฮใหญ่  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 คันไร่  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ช่องเม็ก  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 โนนก่อ  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 นิคมลำโดมน้อย  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 ฝางคำ  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 คำเขื่อนแก้ว  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสิรินธร
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 หนองอ้ม  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 29 กันยายน 2558 นาเกษม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 กันยายน 2558 กุดเรือ  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
15
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 กันยายน 2558 โคกชำแระ  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 กันยายน 2558 นาห่อม  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
20
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 นาเยีย  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการ ศจช.  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
4 กันยายน 2558 นาดี  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาประชาคม  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
8 กันยายน 2558 นาเรือง  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาประชาคม  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 นาตาล  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง  
1 กันยายน 2558 พะลาน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
2 กันยายน 2558 กองโพน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
1 กันยายน 2558 พังเคน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญส่ง คำทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 
รวมอำเภอนาตาล
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 เหล่าเสือโก้ก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายอภิรัฐ เอมกลาง  
22 กันยายน 2558 โพนเมือง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูร สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
24 กันยายน 2558 แพงใหญ่  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
30
ศุนย์ข้าวชุมชน  นางราตรี ศรีบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองบก  
ศึกษาระบบนิเวศในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศบกต.  นายชายระวี เนตรบุตร เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 แก่งโดม  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 บุ่งมะแลง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 สว่าง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 11 กันยายน 2558 ตาเกา  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
1 - 4 กันยายน 2558 ตาเกา  
การจัดการระบบน้ำนาข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
22 - 23 กันยายน 2558 ตาเกา  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15 - 18 กันยายน 2558 ตาเกา  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
22 - 24 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
1 - 4 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15 - 18 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
8 - 11 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
22 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10  15 - 18 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
11  8 - 11 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
12  1 - 4 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
13  8 - 11 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
14  1 - 4 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15  15 - 18 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
รวมอำเภอน้ำขุ่น
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
2850
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 22 อำเภอ
51 เรื่อง
7 วิธี
17442
 
76 คน
32 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 20 กันยายน 2558 ชานุมาน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 15 กันยายน 2558 โคกสาร  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 16 กันยายน 2558 คำเขื่อนแก้ว  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 25 กันยายน 2558 โคกก่ง  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 - 25 กันยายน 2558 ป่าก่อ  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
460
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
2110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 20 กันยายน 2558 พนา  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 จานลาน  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 ไม้กลอน  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 พระเหลา  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2558 เสนางคนิคม  
การใช้สารชิวภัณฑ์เชื้อไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายประจักษ์ ศรัจันทร์รักขิต สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 เสนางคนิคม  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักษ์ ศรัจันทร์รักขิต สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนทอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนทอง  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 ไร่สีสุก  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 ไร่สีสุก  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 กันยายน 2558 นาเวียง  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐาปนีย์ มีแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 นาเวียง  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐาปนีย์ มีแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
10  1 - 31 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
11  1 - 31 กันยายน 2558 หนองสามสี  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
12  1 กันยายน 2558 หนองสามสี  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
รวมอำเภอเสนางคนิคม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
850
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 หัวตะพาน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กันยายน 2558 เค็งใหญ่  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
3 กันยายน 2558 รัตนวารี  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอหัวตะพาน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 22 กันยายน 2558 อำนาจ  
ติดตามกิจกรรมการตัดใบข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1
แปลงนาเกษตรกร     
18 กันยายน 2558 ดงมะยาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร     
15 กันยายน 2558 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษื  
23 กันยายน 2558 ดงบัง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร  นายพิเชษฐ์ หนุวงษื  
24 กันยายน 2558 ไร่ขี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
22 กันยายน 2558 แมด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี(โรงเรียนเกษตรกร)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
16 กันยายน 2558 โคกกลาง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ(โรงเรียนเกษตรกร)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
149
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำเภอ
15 เรื่อง
5 วิธี
4099
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
9 กันยายน 2558 หนองภัยศูนย์  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 กันยายน 2558 หนองสวรรค์  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
16 กันยายน 2558 หัวนา  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
16 กันยายน 2558 บ้านขาม  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
15 กันยายน 2558 นามะเฟือง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
3 กันยายน 2558 บ้านพร้าว  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน
60
ศาลาวัด  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 กันยายน 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
10  17 กันยายน 2558 ลำภู  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  23 กันยายน 2558 กุดจิก  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  3 กันยายน 2558 โนนทัน  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  2 กันยายน 2558 นาคำไฮ  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
80
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
14  4 กันยายน 2558 ป่าไม้งาม  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
15  4 กันยายน 2558 หนองหว้า  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
620
 
7 คน
3 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 นากลาง  
การให้น้ำนาข้าว  
บรรยาย
25
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 กันยายน 2558 ด่านช้าง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายทองอินทร์ กินนรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
16 - 17 กันยายน 2558 กุดดินจี่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 กันยายน 2558 ฝั่งแดง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
85
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15 กันยายน 2558 เก่ากลอย  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
85
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
9 กันยายน 2558 โนนเมือง  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
35
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 กันยายน 2558 อุทัยสวรรค์  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
45
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
22 กันยายน 2558 ดงสวรรค์  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
105
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 - 11 กันยายน 2558 กุดแห่  
การให้จุรินทรีย์ในดิน  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
5 คน
2 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 โนนสัง  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 - 4 กันยายน 2558 บ้านถิ่น  
การเฝ้าระวังป้องกันโรคไหม้ข้าว(การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กันยายน 2558 หนองเรือ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
23 กันยายน 2558 กุดดู่  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง-ศัตรูข้าว  
เสวนา
50
ศาลาวัด  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 กันยายน 2558 บ้านค้อ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง-ศัตรูข้าว  
เสวนา
50
ศาลาวัด  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 กันยายน 2558 โนนเมือง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 กันยายน 2558 โคกใหญ่  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
18 กันยายน 2558 โคกม่วง  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 กันยายน 2558 นิคมพัฒนา  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  1 กันยายน 2558 ปางกู่  
การเฝ้าระวังป้องกันโรคไหม้ข้าว(การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 เมืองใหม่  
การป้องกันกำจัด โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 ศรีบุญเรือง  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 กันยายน 2558 ศรีบุญเรือง  
การสำรวจศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 หนองบัวใต้  
การสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 กุดสะเทียน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านคลองเจริญ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
17 กันยายน 2558 นากอก  
การป้องกันกำจัดโรคไหหม้ข้าว  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกรม18  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 กันยายน 2558 โนนสะอาด  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
บรรยาย
300
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 ยางหล่อ  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
15 กันยายน 2558 โนนม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10  11 กันยายน 2558 หนองกุงแก้ว  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11  28 กันยายน 2558 หนองแก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านหนองแกกลาง  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
12  29 กันยายน 2558 ทรายทอง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
13  8 กันยายน 2558 หันนางาม  
ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกรหมู่ที่8  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
739
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาเหล่า  
การปลูกข้าวนาปีปลอดสารพิษ  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาเหล่า  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าเพือใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแก  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังปลาป้อม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังปลาป้อม  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 เทพคีรี  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 30 กันยายน 2558 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าเพือใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
960
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 อำเภอ
32 เรื่อง
6 วิธี
3379
 
27 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 หมากแข้ง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15 กันยายน 2558 หมากแข้ง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 กันยายน 2558 นิคมสงเคราะห์  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15 กันยายน 2558 นิคมสงเคราะห์  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 กันยายน 2558 บ้านขาว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
15 กันยายน 2558 บ้านขาว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
15 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 กันยายน 2558 บ้านตาด  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  16 กันยายน 2558 บ้านตาด  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  15 กันยายน 2558 โนนสูง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  17 กันยายน 2558 โนนสูง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  15 กันยายน 2558 หมูม่น  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  17 กันยายน 2558 หมูม่น  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  15 กันยายน 2558 เชียงยืน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  17 กันยายน 2558 เชียงยืน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  15 กันยายน 2558 หนองนาคำ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18  17 กันยายน 2558 หนองนาคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19  17 กันยายน 2558 กุดสระ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  15 กันยายน 2558 กุดสระ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  15 กันยายน 2558 นาดี  
การป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  17 กันยายน 2558 นาดี  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  16 กันยายน 2558 บ้านเลื่อม  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  18 กันยายน 2558 บ้านเลื่อม  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  15 กันยายน 2558 เชียงพิณ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  17 กันยายน 2558 เชียงพิณ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  17 กันยายน 2558 สามพร้าว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  15 กันยายน 2558 สามพร้าว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  15 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  18 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  17 กันยายน 2558 นาข่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  15 กันยายน 2558 นาข่า  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  15 กันยายน 2558 บ้านจั่น  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  17 กันยายน 2558 บ้านจั่น  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  17 กันยายน 2558 หนองขอนกว้าง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  15 กันยายน 2558 หนองขอนกว้าง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  15 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
38  18 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
39  17 กันยายน 2558 นากว้าง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  15 กันยายน 2558 นากว้าง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  15 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  17 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
6 เรื่อง
 
840
 
16 คน
4 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 หนองหาน  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิลัยลักษณ์ หล้าทุม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
22 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กันยายน 2558 พังงู  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  
23 กันยายน 2558 สะแบง  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กันยายน 2558 สร้อยพร้าว  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 บ้านเชียง  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 บ้านยา  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 โพนงาม  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
25 กันยายน 2558 ผักตบ  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
10  25 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  25 กันยายน 2558 ดอนหายโศก  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
12  24 กันยายน 2558 หนองสระปลา  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
8 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ไชยวาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 ไชยวาน  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 หนองหลัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองหลัก  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 คำเลาะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 คำเลาะ  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 โพนสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนสูง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
รวมอำเภอไชยวาน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
864
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 บ้านผือ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 หายโศก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางนิรัตน์ อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
1 กันยายน 2558 เขือน้ำ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางสาวศิริรวรรณ ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
4 กันยายน 2558 คำบง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 กันยายน 2558 โนนทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมชาย พลเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 กันยายน 2558 ข้าวสาร  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 จำปาโมง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายบุญลิน บุญมาแคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 กลางใหญ่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 เมืองพาน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ร.ต.อุทัย บุตตโลบล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
10  1 กันยายน 2558 คำด้วง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
11  2 กันยายน 2558 หนองหัวคู  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
12  1 กันยายน 2558 บ้านค้อ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางผไทมาศ วิรุฬปักษี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
13  2 กันยายน 2558 หนองแวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายวีระวงษ์ กัณฑิโกวิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
รวมอำเภอบ้านผือ
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
495
 
9 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 สร้างคอม  
การควบคุมหนอนกออ้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
9 กันยายน 2558 เชียงดา  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
16
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
17 กันยายน 2558 บ้านยวด  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
16 กันยายน 2558 บ้านโคก  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
9 กันยายน 2558 นาสะอาด  
การตัดพันธุ์ปนข้าวนาปี  
บรรยาย
16
อบต.  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
18 กันยายน 2558 บ้านหินโงม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
183
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หนองแสง  
การดูแลโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 แสงสว่าง  
การปลูกข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 นาดี  
การดูรักษาข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 ทับกุง  
โรคแมลงข้าวนาปี  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 บ้านแดง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางนภาภรณ์ ขันแข็ง สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
10 กันยายน 2558 นาทราย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางวรรณรัตน์ อารีย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
9 กันยายน 2558 ดอนกลอย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายนายประดิษฐ์ ลีจำนงค์ สนง.กษอ พิบูลย์รักษ์ 
รวมอำเภอพิบูลย์รักษ์
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านจีต  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนทองอินทร์  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 ค้อใหญ่  
การควบคุมโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 คอนสาย  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อยโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 8 อำเภอ
24 เรื่อง
3 วิธี
3267
 
52 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 แกดำ  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
615
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรพงศ์ ช่วยอุดม สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 วังแสง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
545
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิคม ไขยหงส์สา สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 มิตรภาพ  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
430
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุญเพ็ง สิงห์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองกุง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุพัตรา สารแสน สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนภิบาล  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
420
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   มนตรี ดาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
รวมอำเภอแกดำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
2385
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หัวขวาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ยางน้อย  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 วังยาว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การผลิตเชื่้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 แพง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 แก้งแก  
การปรังปรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 หนองเหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 เหล่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  16 กันยายน 2558 เขื่อน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 กันยายน 2558 หนองบอน  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กันยายน 2558 โพนงาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  15 กันยายน 2558 ยางท่าแจ้ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 กันยายน 2558 แห่ใต้  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 กันยายน 2558 หนองกุงสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 กันยายน 2558 เลิงใต้  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 กันยายน 2558 ดอนกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโกสุมพิสัย
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
1900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 โคกพระ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มมา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 คันธารราษฎร์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กันยายน 2558 มะค่า  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ที่ทำกาศูนย์     
16 กันยายน 2558 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
7 - 11 กันยายน 2558 นาสีนวน  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้     
16 - 18 กันยายน 2558 นาสีนวน  
การตัดใบข้าว การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
25
แปลงเรียนรู้     
9 กันยายน 2558 ขามเรียง  
การปลูก การเตรียมดิน การจัดการดูแลรักษา  
บรรยาย
20
แปลงผัก     
1 - 30 กันยายน 2558 เขวาใหญ่  
การจัดการดินปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  17 กันยายน 2558 ศรีสุข  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าว     
11  8 กันยายน 2558 กุดใส้จ่อ  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  16 กันยายน 2558 ขามเฒ่าพัฒนา  
การเพาะเชื้อเห็ดขอนขาวจากขี้เลื่อยยางพารา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
13  9 กันยายน 2558 ขามเฒ่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกันทรวิชัย
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
385
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 บรบือ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 บ่อใหญ่  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 วังไชย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 หนองม่วง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 กำพี้  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 โนนราษี  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 โนนแดง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 หนองจิก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กันยายน 2558 บัวมาศ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  18 กันยายน 2558 หนองคูขาด  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 กันยายน 2558 วังใหม่  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  20 กันยายน 2558 ยาง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กันยายน 2558 หนองสิม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  21 กันยายน 2558 หนองโก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  5 กันยายน 2558 ดอนงัว  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบรบือ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาเชือก  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตร  
ดูงาน
580
แปลงนา     
11 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การใช้สารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2558 ปอพาน  
การตรวจสอบพื้นที่ข้าวนาปี  
ประชุม
18
อบต.ปอพาน     
1 - 30 กันยายน 2558 ปอพาน  
โรค/แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
10 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
10 กันยายน 2558 หนองเรือ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 หนองเรือ  
Gap ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 กันยายน 2558 หนองกุง  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตร  
ดูงาน
350
ศาลาวัด     
รวมอำเภอนาเชือก
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
1158
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ปะหลาน  
การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10 กันยายน 2558 ก้ามปู  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
10 กันยายน 2558 เวียงสะอาด  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
10 กันยายน 2558 เม็กดำ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
10 กันยายน 2558 นาสีนวล  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
11 กันยายน 2558 ราษฎร์เจริญ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
10 กันยายน 2558 หนองบัวแก้ว  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ โชควัฒน์วิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
10 กันยายน 2558 เมืองเตา  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรสีห์ ปิ่นสุวรรร  
11 กันยายน 2558 ลานสะแก  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10  11 กันยายน 2558 เวียงชัย  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
11  11 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
12  10 กันยายน 2558 ราษฎร์พัฒนา  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
13  11 กันยายน 2558 เมืองเสือ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
14  11 กันยายน 2558 ภารแอ่น  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
รวมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 หนองแสง  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนารัตน์ ปะกิระตัง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 ขามป้อม  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 เสือโก้ก  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 ดงใหญ่  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรเพชร เพชรพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรเพชร เพชรพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 แคน  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ โล่ห์วันทา สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 งัวบา  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 นาข่า  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ โลห์วันทา สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
10  22 กันยายน 2558 บ้านหวาย  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
11  8 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชุลีพร พลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
12  22 กันยายน 2558 ประชาพัฒนา  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
13  15 กันยายน 2558 หนองทุ่ม  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชุลีพร พลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
14  8 กันยายน 2558 หนองแสน  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15  8 กันยายน 2558 โคกสีทองหลาง  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
รวมอำเภอวาปีปทุม
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
8 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 นาดูน  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 กันยายน 2558 นาดูน  
งานวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
11 กันยายน 2558 ดงยาง  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
แ  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
10 กันยายน 2558 ดงยาง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
รวมอำเภอนาดูน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ยางสีสุราช  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 ยางสีสุราช  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11 กันยายน 2558 นาภู  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
71
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 นาภู  
การคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
4 กันยายน 2558 แวงดง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11 กันยายน 2558 แวงดง  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
22 กันยายน 2558 บ้านกู่  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
2 กันยายน 2558 ดงเมือง  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 ดงเมือง  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
10  8 กันยายน 2558 ขามเรียน  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11  4 กันยายน 2558 ขามเรียน  
การจัดการเข้าระบบอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
12  3 กันยายน 2558 หนองบัวสันตุ  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
13  2 กันยายน 2558 หนองบัวสันตุ  
การดูแลและการจัดการข้าวในระบบ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
รวมอำเภอยางสีสุราช
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
405
 
5 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 กุดรัง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
17 กันยายน 2558 กุดรัง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
9 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
16 กันยายน 2558 เลิงแฝก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
11 กันยายน 2558 หนองแวง  
วิธีการสำรวจศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
10 กันยายน 2558 หนองแวง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
17 กันยายน 2558 ห้วยเตย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอกุดรัง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 10 อำเภอ
44 เรื่อง
8 วิธี
8373
 
28 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 นามน  
การดูแลและป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กันยายน 2558 ยอดแกง  
การดูแลและป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กันยายน 2558 สงเปลือย  
การดูแลและป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
9 - 8 กันยายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การดูแลและป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กันยายน 2558 หนองบัว  
การดูแลและป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
345
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 กมลาไสย  
การปลูกผักกวางตุ้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
18 กันยายน 2558 หลักเมือง  
การใช้ไตรโครเดอร์มาในระยะข้าวสร้างรวง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์จัการศัตรูพืชชุมชน  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 กันยายน 2558 โพนงาม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางไฉนพร บรรจงเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 กันยายน 2558 ดงลิง  
ประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมือง  
ประชุม
100
ศาลาวัดบ้านโนนเมือง  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
5 - 26 กันยายน 2558 ดงลิง  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนระยะที่3  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัดบ้านโนนเมือง  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 กันยายน 2558 ดงลิง  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและนำสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเมย  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
1 กันยายน 2558 ธัญญา  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
300
ศาลาวัด  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 กันยายน 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
แปลงนาเกษตรกร  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
24 กันยายน 2558 เจ้าท่า  
การใช้ไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
10  4 กันยายน 2558 โคกสมบูรณ์  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
59
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
909
 
7 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ร่องคำ  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู้  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
10 กันยายน 2558 สามัคคี  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย
75
แปลงเรียนรู้  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
11 กันยายน 2558 เหล่าอ้อย  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
แปลงต้นแบบ  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 บัวขาว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วองไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 กันยายน 2558 แจนแลน  
การป้องกัน กำจัดโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
17 กันยายน 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
3 กันยายน 2558 จุมจัง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
3 กันยายน 2558 เหล่าไฮงาม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กันยายน 2558 กุดหว้า  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
17 กันยายน 2558 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
4 กันยายน 2558 นาขาม  
การบำรุงและการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพรวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 กันยายน 2558 หนองห้าง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  17 กันยายน 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  4 กันยายน 2558 สมสะอาด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  3 กันยายน 2558 กุดค้าว  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
760
 
10 คน
3 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 ยางตลาด  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
4 กันยายน 2558 หัวงัว  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กันยายน 2558 อุ่มเม่า  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กันยายน 2558 บัวบาน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
18 กันยายน 2558 เว่อ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
16 กันยายน 2558 อิตื้อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หมู่ 9,11  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กันยายน 2558 หัวนาคำ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 กันยายน 2558 หนองอิเฒ่า  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
9 กันยายน 2558 ดอนสมบูรณ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
850
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  16 กันยายน 2558 นาเชือก  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  10 กันยายน 2558 คลองขาม  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  18 กันยายน 2558 เขาพระนอน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  9 - 18 กันยายน 2558 นาดี  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
750
หมู่ 1-9  นางเพ็ญศรี วงศ์ปรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14  22 กันยายน 2558 นาดี  
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
หมู่ 1-9  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
15  10 กันยายน 2558 โนนสูง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
16  4 กันยายน 2558 หนองตอกแป้น  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
41
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
2319
 
14 คน
3 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ห้วยเม็ก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
11 กันยายน 2558 คำใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
10 กันยายน 2558 กุดโดน  
การเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
10 กันยายน 2558 บึงนาเรียง  
เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 กันยายน 2558 หัวหิน  
เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 กันยายน 2558 พิมูล  
เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 กันยายน 2558 คำเหมือดแก้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
12 กันยายน 2558 โนนสะอาด  
เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 กันยายน 2558 ทรายทอง  
การเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
450
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 - 11 กันยายน 2558 ภูสิงห์  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
69
  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 - 4 กันยายน 2558 ภูสิงห์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
69
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
23 กันยายน 2558 สหัสขันธ์  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
บ้านถ้ำปลา  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
8 กันยายน 2558 นามะเขือ  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
1 กันยายน 2558 โนนศิลา  
โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
11 กันยายน 2558 นิคม  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
50
บ้านศรีสมบูรณ์  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
8 กันยายน 2558 โนนแหลมทอง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าว  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 กันยายน 2558 โนนบุรี  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 กันยายน 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
538
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 หนองกุงศรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมรักษ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
4 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
77
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
8 กันยายน 2558 โคกเครือ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
84
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
9 กันยายน 2558 หนองสรวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 กันยายน 2558 เสาเล้า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 กันยายน 2558 หนองใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
77
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
10 กันยายน 2558 ดงมูล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
81
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
15 กันยายน 2558 ลำหนองแสน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
16 กันยายน 2558 หนองหิน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
674
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
9 กันยายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
9 กันยายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
23 กันยายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ดอนจาน  
การให้คำแนะการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 กันยายน 2558 ดอนจาน  
การให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
9 กันยายน 2558 สะอาดไชยศรี  
การให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
7 กันยายน 2558 สะอาดไชยศรี  
การให้คำแนะการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
8 กันยายน 2558 ดงพยุง  
ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
9 กันยายน 2558 ดงพยุง  
การให้คำแนะการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
2 กันยายน 2558 ม่วงนา  
ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
4 กันยายน 2558 ม่วงนา  
การให้คำแนะการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 กันยายน 2558 นาจำปา  
การให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
10  10 กันยายน 2558 นาจำปา  
การให้คำแนะการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
590
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 - 11 กันยายน 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การกำจัดโรคแมลงศรัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
16 กันยายน 2558 เหล่ากลาง  
การผลิสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
17 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
  นายมาลัย ปรีสวิง  
15 กันยายน 2558 โนนศิลาเลิง  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11 กันยายน 2558 ลำชี  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
แปลง  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
230
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 11 อำเภอ
45 เรื่อง
6 วิธี
7190
 
61 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 นาหว้า  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 นางัว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 บ้านเสียว  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 นาคูณใหญ่  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 เหล่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
11 กันยายน 2558 ท่าเรือ  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 นาทม  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
18 กันยายน 2558 หนองซน  
การปลูกผักในกระถาง  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
22 กันยายน 2558 ดอนเตย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเมิน เสนานานาม สำนักเกษตรอำเภอบ้านแพง 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
157
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
457
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2558 พระบาท  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 ชมพู  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 กล้วยแพะ  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 ปงแสนทอง  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 บ้านแลง  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 บ้านเสด็จ  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 พิชัย  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 ทุ่งฝาย  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 บ้านเอื้อม  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กันยายน 2558 บ้านเป้า  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กันยายน 2558 บ้านค่า  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กันยายน 2558 บ่อแฮ้ว  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กันยายน 2558 ต้นธงชัย  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กันยายน 2558 นิคมพัฒนา  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กันยายน 2558 บุญนาคพัฒนา  
การให้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
2 เรื่อง
 
970
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 - 28 กันยายน 2558 แม่กัวะ  
ขึ้นทะเบียน ทบก  
บรรยาย
1140
จุดนัดหมาย     
4 - 25 กันยายน 2558 แม่กัวะ  
รับทราบปัญหา สถานะการณ์ความเดือนร้อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
1080
จุดนัดหมาย     
รวมอำเภอสบปราบ
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
2220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 2 อำเภอ
4 เรื่อง
3 วิธี
3190
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กันยายน 2558 วังแดง  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 กันยายน 2558 วังแดง  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 กันยายน 2558 บ้านแก่ง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมชาติ นาคมี  
25 กันยายน 2558 บ้านแก่ง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง  นายมานพ อินทร์เทศ
24 กันยายน 2558 หาดสองแคว  
การจัดการน้ำในแปลงนา  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไกรวุทธิ์ พงศ์พันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
10 - 11 กันยายน 2558 หาดสองแคว  
การจัดการน้ำในแปลงนา  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไกรวุทธิ์ พงศ์พันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
8 - 9 กันยายน 2558 น้ำอ่าง  
การจัดการน้ำในแปลงนา  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไกรวุทธิ์ พงศ์พันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
22 - 23 กันยายน 2558 น้ำอ่าง  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไกรวุทธิ์ พงศ์พันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
7 กันยายน 2558 ข่อยสูง  
การแปรรูปข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10  3 กันยายน 2558 ข่อยสูง  
การแปรรูปข้าวอินทรีย์  
ประชุม
25
ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์  นางชญานิน มั่นอิ่ม
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ฟากท่า  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 กันยายน 2558 สองคอน  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
2 - 5 กันยายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
18 กันยายน 2558 สองห้อง  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 แม่พูล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
18 กันยายน 2558 นานกกก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
21 กันยายน 2558 ฝายหลวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางธีรัจฉรา เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
16 กันยายน 2558 ชัยจุมพล  
โรคพืช  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี  แย้มพราม สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
2 กันยายน 2558 ไผ่ล้อม  
การใช้ปุ๋ยไนโตเจนโดยใช้รังสี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
16 กันยายน 2558 ไผ่ล้อม  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
22 กันยายน 2558 ไผ่ล้อม  
การป้องกันโรคแมลงข้าว  
บรรยาย
65
จุดนัดหมาย  นางมัณฑนี ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
3 กันยายน 2558 ทุ่งยั้ง  
โรคพืช  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายไพรศาล อุดอิน สำนักงานเกษตรอำเภอลับแ 
15 กันยายน 2558 ทุ่งยั้ง  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายไพรศาล อุดอิน สำนักงานเกษตรอำเภอลับแ 
10  1 - 4 กันยายน 2558 ด่านแม่คำมัน  
สัตว์ศัตรูข้าว  
บรรยาย
6
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
11  21 - 25 กันยายน 2558 ด่านแม่คำมัน  
การเพาะเห็ดหูหนู  
บรรยาย
25
ศูนย์เพาะเห็ด  นางสิทธิ์ จันทร์เส็ง สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
12  7 กันยายน 2558 ด่านแม่คำมัน  
สัตว์ศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกรข้าวชุมชน  นายโสภณ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
รวมอำเภอลับแล
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
456
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ผักขวง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถาพร วงศ์สุรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
8 กันยายน 2558 ผักขวง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถาพร วงศ์สุรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
2 กันยายน 2558 บ่อทอง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
9 กันยายน 2558 บ่อทอง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
10 กันยายน 2558 ป่าคาย  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
3 กันยายน 2558 ป่าคาย  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
4 กันยายน 2558 น้ำพี้  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
11 กันยายน 2558 น้ำพี้  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
รวมอำเภอทองแสนขัน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
246
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
1027
 
17 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ในเวียง  
แปรรูปผ้าทอพื้นเมือง  
เสวนา
5
ศาลาวัด  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
8 กันยายน 2558 บ่อ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
15 กันยายน 2558 ผาสิงห์  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
50
อารามสงฆ์  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 30 กันยายน 2558 ไชยสถาน  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
650
ม.1-11  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 30 กันยายน 2558 ถืมตอง  
การป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ม.1-8  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 25 กันยายน 2558 เรือง  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
160
ม.1-8  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 25 กันยายน 2558 นาซาว  
การดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ม.1-7  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 - 30 กันยายน 2558 นาซาว  
การตัดแต่งกิ่งและดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
17 กันยายน 2558 ดู่ใต้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  8 กันยายน 2558 ดู่ใต้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
11  7 - 24 กันยายน 2558 กองควาย  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
บรรยาย
30
ม.1-12  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
12  8 - 11 กันยายน 2558 สวก  
การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
130
ม.1-13  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
13  11 กันยายน 2558 สะเนียน  
การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
สวนเกษตรกร  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
14  10 กันยายน 2558 สะเนียน  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
แปลงเกษตรกร  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
13 เรื่อง
 
1665
 
9 คน
3 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 หนองแดง  
การผลิตสารสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
14 กันยายน 2558 หมอเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
16 กันยายน 2558 น้ำพาง  
หนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
17 กันยายน 2558 น้ำปาย  
หนอนใบห่อข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
14 กันยายน 2558 แม่จริม  
การผลิตถั่วเหลืองฤดูฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
185
 
3 คน
3 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 บ้านฟ้า  
การตัดแต่งลำไย  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 กันยายน 2558 ป่าคาหลวง  
การเฝ้าระวังศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายจักรพงศ์ มานะดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 กันยายน 2558 สวด  
การป้องกันโรคใบไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2558 บ้านพี้  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
91
แปลงเรียนรู้  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
211
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 นาน้อย  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 เชียงของ  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 ศรีษะเกษ  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 สถาน  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 สันทะ  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 บัวใหญ่  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 น้ำตก  
การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวนาาปี  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 ปัว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
1 - 4 กันยายน 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 18 กันยายน 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 สถาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
25 กันยายน 2558 สถาน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
10 - 11 กันยายน 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายสมร ธรรมสละ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
3 กันยายน 2558 ศิลาแลง  
การสำรวจและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
25
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสายสมร ธรรมสละ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
22 กันยายน 2558 ศิลาเพชร  
การสำรวจและพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
25
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสายสมร ธรรมสละ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
24 กันยายน 2558 ศิลาเพชร  
การตัดแต่งกิ่งลำไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
25
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสายสมร ธรรมสละ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
10  10 กันยายน 2558 อวน  
การป้องกันกำจักศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอดฯ  นางสาวสิริกัลยา คำนาน  
11  16 กันยายน 2558 ไชยวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
12  21 - 25 กันยายน 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  7 - 11 กันยายน 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  10 กันยายน 2558 ภูคา  
การลดสารเคมีกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
15  11 กันยายน 2558 สกาด  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
16  11 กันยายน 2558 ป่ากลาง  
การป้องกันกำจักศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอดฯ  นางสาวสิริกัลยา คำนาน  
17  24 กันยายน 2558 วรนคร  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
18  10 กันยายน 2558 วรนคร  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
775
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 ริม  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
16 กันยายน 2558 ป่าคา  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
11 กันยายน 2558 ผาตอ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
21 กันยายน 2558 ยม  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
23 กันยายน 2558 ตาลชุม  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
7 กันยายน 2558 ศรีภูมิ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวตรีนุช เขียวดี  
9 กันยายน 2558 จอมพระ  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
18 กันยายน 2558 แสนทอง  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
25 กันยายน 2558 ท่าวังผา  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  15 กันยายน 2558 ผาทอง  
การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
215
 
8 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 กลางเวียง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 ขึ่ง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 ไหล่น่าน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 ตาลชุม  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
9 กันยายน 2558 นาเหลือง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 ส้าน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 น้ำมวบ  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 น้ำปั้ว  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัฒน์นรี ทาสม สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
8 กันยายน 2558 ยาบหัวนา  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
10  9 กันยายน 2558 ปงสนุก  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
11  8 กันยายน 2558 อ่ายนาไลย  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  9 กันยายน 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  8 กันยายน 2558 แม่ขะนิง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  8 กันยายน 2558 แม่สาคร  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
15  9 กันยายน 2558 จอมจันทร์  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
16  9 กันยายน 2558 แม่สา  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
17  9 กันยายน 2558 ทุ่งศรีทอง  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
1020
 
11 คน
2 หน่วยงาน
1 - 4 กันยายน 2558 ปอน  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
60
หอประชุม  นายบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
17 กันยายน 2558 งอบ  
การแปรรูปกล้วยน้ำว้าดิบเป็นกล้วยฉาบสู่โรงงาน  
บรรยาย
200
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 กันยายน 2558 และ  
การใช้บิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
50
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
8 กันยายน 2558 และ  
การปลูกและดูแลกล้วยไข่ในฤดูฝน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 กันยายน 2558 ทุ่งช้าง  
การสำรวจศัตรูพืชในนาข้ว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 เชียงกลาง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
21 กันยายน 2558 เปือ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
อบต.     
22 กันยายน 2558 เชียงคาน  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 พระธาตุ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 พญาแก้ว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
หอประชุมหมู่บ้าน     
18 กันยายน 2558 พระพุทธบาท  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 นาทะนุง  
การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
9 กันยายน 2558 บ่อแก้ว  
การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
9 กันยายน 2558 เมืองลี  
การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 กันยายน 2558 ปิงหลวง  
การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 ดู่พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 กันยายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
2 กันยายน 2558 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 กันยายน 2558 ป่าแลวหลวง  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 กันยายน 2558 พงษ์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
7 กันยายน 2558 พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
210
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การกำจัดโรคแมลงในข้าวโดยชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 กันยายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแล ใสปุ่ยข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
4 กันยายน 2558 ภูฟ้า  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
4 กันยายน 2558 ดงพญา  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
80
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 นาไร่หลวง  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำการซ่อมแซมเหมืองฝาย  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 กันยายน 2558 นาไร่หลวง  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำการซ่อมแซมเหมืองฝาย  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 กันยายน 2558 ชนแดน  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำการซ่อมแซมเหมืองฝาย  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
8 กันยายน 2558 ชนแดน  
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำการซ่อมแซมเหมืองฝาย  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
9 กันยายน 2558 ยอด  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
8 กันยายน 2558 ยอด  
การสำรวจและควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 กันยายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
9 กันยายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 กันยายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 กันยายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
25
อบต.  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
10 กันยายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
10 กันยายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
25
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
148
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ห้วยโก๋น  
การผลิตข้าวก่ำให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
บ้านปางหก  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
10 กันยายน 2558 ห้วยโก๋น  
การผลิตข้าวก่ำให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
บ้านปิน  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
17 กันยายน 2558 ขุนน่าน  
วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทั่วไป  
บรรยาย
30
โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16 กันยายน 2558 ขุนน่าน  
วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั่วไป  
บรรยาย
30
โรงเรียนบ้านบวกหญ้า  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 15 อำเภอ
59 เรื่อง
7 วิธี
5674
 
60 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 มหาโพธิ  
ขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 กันยายน 2558 เก้าเลี้ยว  
ขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 กันยายน 2558 หนองเต่า  
ขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
21 กันยายน 2558 เขาดิน  
ขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
18 กันยายน 2558 หัวดง  
ขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 น้ำซึม  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 กันยายน 2558 สะแกกรัง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
4 กันยายน 2558 ดอนขวาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
7 กันยายน 2558 หาดทนง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 กันยายน 2558 เกาะเทโพ  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 กันยายน 2558 ท่าซุง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 กันยายน 2558 หนองแก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 กันยายน 2558 โนนเหล็ก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 กันยายน 2558 หนองเต่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  11 กันยายน 2558 หนองไผ่แบน  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  14 กันยายน 2558 หนองพังค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  15 กันยายน 2558 ทุ่งใหญ่  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  14 กันยายน 2558 เนินแจง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 กันยายน 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 กันยายน 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 กันยายน 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  1 - 31 กันยายน 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร และติดตามตรวจภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
340
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 - 10 กันยายน 2558 สว่างอารมณ์  
ขึ้นทะเบียนปรับปรุงการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 8 กันยายน 2558 หนองหลวง  
ติดตามโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 - 16 กันยายน 2558 พลวงสองนาง  
ติดตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 - 21 กันยายน 2558 ไผ่เขียว  
การเตือนภัยและการป้องกันการระบาดแมลงหวีขาวอ้อย  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 11 กันยายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและศัตรูพืชระบาด  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
470
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 กันยายน 2558 หนองฉาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
1 - 10 กันยายน 2558 หนองยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2558 หนองนางนวล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 กันยายน 2558 หนองสรวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2558 บ้านเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2558 อุทัยเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2558 ทุ่งโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2558 ทุ่งพง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2558 เขาบางแกรก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 กันยายน 2558 เขากวางทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1550
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2558 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กันยายน 2558 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2558 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
95
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 บ้านไร่  
การดูแลรักษาอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 กันยายน 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 ห้วยแห้ง  
ดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 กันยายน 2558 คอกควาย  
ดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
3 กันยายน 2558 วังหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10 กันยายน 2558 เมืองการุ้ง  
การดูแลอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 แก่นมะกรูด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 หนองจอก  
การเร่งการเจริญเติบโตอ้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
22 กันยายน 2558 หูช้าง  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 กันยายน 2558 บ้านบึง  
การดูแลรักษาข้าวโพด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 กันยายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกข้าวโพดและการดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  10 กันยายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การเร่งการเจริญเติบโตอ้อย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  23 กันยายน 2558 เจ้าวัด  
ดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
410
 
5 คน
2 หน่วยงาน
19 กันยายน 2558 ลานสัก  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยเป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
15 กันยายน 2558 ประดู่ยืน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
21 กันยายน 2558 ป่าอ้อ  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
22 กันยายน 2558 ระบำ  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสืบศักดิ์ บุญสืบ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
8 กันยายน 2558 น้ำรอบ  
การระบาดของเพลี้ยเป้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 กันยายน 2558 ทุ่งนางาม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
165
 
5 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 สุขฤทัย  
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กันยายน 2558 สุขฤทัย  
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 ทองหลาง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
7 กันยายน 2558 ห้วยคต  
การป้องกันศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
95
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
27 เรื่อง
3 วิธี
3385
 
33 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 ตะเบาะ  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการฯ  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 กันยายน 2558 บ้านโตก  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 กันยายน 2558 บ้านโตก  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 กันยายน 2558 สะเดียง  
ขนมกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มแม่บ้านฯ  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 กันยายน 2558 สะเดียง  
รักษาพันธุ์ข้าวเพื่อขยาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 กันยายน 2558 ป่าเลา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 กันยายน 2558 นางั่ว  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 กันยายน 2558 นางั่ว  
การผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกำนัน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 กันยายน 2558 ท่าพล  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  24 กันยายน 2558 ท่าพล  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  23 กันยายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพืชตระกูลแตง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  9 กันยายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์นาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  23 กันยายน 2558 บ้านโคก  
ใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  11 กันยายน 2558 ชอนไพร  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัติ รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  9 กันยายน 2558 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 16  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  23 กันยายน 2558 นาป่า  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก  
ประชุม
25
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนหมุ่ที่ 2  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  23 กันยายน 2558 นายม  
วิทยากรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  18 กันยายน 2558 วังชมภู  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัติ รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  16 กันยายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  9 กันยายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  15 กันยายน 2558 ห้วยสะแก  
วิทยากรเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  11 กันยายน 2558 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  25 กันยายน 2558 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  18 กันยายน 2558 ระวิง  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  11 กันยายน 2558 ระวิง  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
17 เรื่อง
 
815
 
12 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 วัดป่า  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
24 กันยายน 2558 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
9 กันยายน 2558 ฝายนาแซง  
สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
9 กันยายน 2558 หนองสว่าง  
การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 กันยายน 2558 น้ำเฮี้ย  
การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 กันยายน 2558 สักหลง  
การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 กันยายน 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
25 กันยายน 2558 บ้านโสก  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 กันยายน 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  4 กันยายน 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  17 กันยายน 2558 น้ำก้อ  
สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  11 กันยายน 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  24 กันยายน 2558 น้ำชุน  
การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  7 กันยายน 2558 หนองไขว่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  10 กันยายน 2558 ลานบ่า  
การเข้าสู่ระบบสินค้าเกษตร GAP พืช เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  8 กันยายน 2558 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  15 กันยายน 2558 บุ่งน้ำเต้า  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  4 กันยายน 2558 บ้านกลาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  24 กันยายน 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  15 กันยายน 2558 บ้านไร่  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  25 กันยายน 2558 ปากดุก  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  17 กันยายน 2558 บ้านหวาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
858
 
12 คน
2 หน่วยงาน
28 กันยายน 2558 หล่มเก่า  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
25 กันยายน 2558 นาซำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
11 กันยายน 2558 นาซำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
22 กันยายน 2558 หินฮาว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
11 กันยายน 2558 หินฮาว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
29 กันยายน 2558 บ้านเนิน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
15 กันยายน 2558 บ้านเนิน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
10 กันยายน 2558 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
22 กันยายน 2558 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
10  8 กันยายน 2558 นาแซง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
11  24 กันยายน 2558 วังบาล  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  9 กันยายน 2558 วังบาล  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  30 กันยายน 2558 นาเกาะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ พรมมาก สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
14  18 กันยายน 2558 นาเกาะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ พรมมาก สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15  30 กันยายน 2558 ตาดกลอย  
โรคไหม้ของข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
16  15 กันยายน 2558 ตาดกลอย  
โรคไหม้ของข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
รวมอำเภอหล่มเก่า
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
530
 
7 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 กันยายน 2558 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 กันยายน 2558 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 กันยายน 2558 สามแยก  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 กันยายน 2558 โคกปรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 กันยายน 2558 น้ำร้อน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 กันยายน 2558 บ่อรัง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
30 กันยายน 2558 พุเตย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 กันยายน 2558 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  24 กันยายน 2558 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  17 กันยายน 2558 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  23 กันยายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  16 กันยายน 2558 บึงกระจับ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  18 กันยายน 2558 วังใหญ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  30 กันยายน 2558 ยางสาว  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  2 กันยายน 2558 ซับน้อย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
4 คน
3 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
1 กันยายน 2558 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 กันยายน 2558 สระกรวด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 กันยายน 2558 สระกรวด  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 กันยายน 2558 คลองกระจัง  
การทำนา  
บรรยาย
30
ศาลาวัดนาสวรรค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
21 กันยายน 2558 คลองกระจัง  
การทำนา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 กันยายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 กันยายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
กำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  15 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  17 กันยายน 2558 หนองย่างทอย  
การบำรุงดูแลนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  3 กันยายน 2558 หนองย่างทอย  
การสังเกตุอาการผิดปกติของข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  15 กันยายน 2558 ประดู่งาม  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
470
 
6 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 กองทูล  
การเพิมผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดอกไม้ คงหนองลาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
4 กันยายน 2558 นาเฉลียง  
ป้องกันจำกัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
24 กันยายน 2558 บ้านโภชน์  
ลดต้นทุนการผลิตเเละการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 กันยายน 2558 ท่าแดง  
การใช้ปุ่ยเคมี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 กันยายน 2558 เพชรละคร  
การผลิตเมล็ดพันธ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
4 กันยายน 2558 บ่อไทย  
การทำเชื้อชาเขียว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
15 กันยายน 2558 ห้วยโป่ง  
กราเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2558 วังท่าดี  
การใช้สารชีวภัณฑ์กับเเมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 กันยายน 2558 บัววัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  24 กันยายน 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  11 กันยายน 2558 วังโบสถ์  
โรคข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  3 กันยายน 2558 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  10 กันยายน 2558 ท่าด้วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
470
 
12 คน
3 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 ซับสมอทอด  
การป้องกันและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
5 กันยายน 2558 ซับไม้แดง  
การทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
อาคารผลิตปุ๋ยกินทรีย์์  นายวิทวัส สอนอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
11 กันยายน 2558 หนองแจง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
โรงเรียนเกษตรกร  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 กันยายน 2558 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
10 กันยายน 2558 วังพิกุล  
การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กันยายน 2558 พญาวัง  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 กันยายน 2558 ศรีมงคล  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กันยายน 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
10 กันยายน 2558 บึงสามพัน  
การป้องกันและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
390
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 น้ำหนาว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาว  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
22 กันยายน 2558 หลักด่าน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
4 กันยายน 2558 วังกวาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
สาธิต
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
10 กันยายน 2558 โคกมน  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 แคมป์สน  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 กันยายน 2558 ริมสีม่วง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 กันยายน 2558 สะเดาะพง  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร     
4 กันยายน 2558 หนองแม่นา  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3 กันยายน 2558 เข็กน้อย  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 อำเภอ
68 เรื่อง
4 วิธี
4693
 
64 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 ธรรมศาลา  
การสำราจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในนาข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
23 กันยายน 2558 ตาก้อง  
การใช้ปุ๋ยการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
4 กันยายน 2558 มาบแค  
การกำจัดโรครากเน่า  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
8 กันยายน 2558 สนามจันทร์  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
2 กันยายน 2558 ดอนยายหอม  
การสำราจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในนาข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายบัณฑิต น้อยเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 กันยายน 2558 ถนนขาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 กันยายน 2558 นครปฐม  
การกำจัดโรครากเน่า  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11 กันยายน 2558 วังตะกู  
วัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 กันยายน 2558 หนองปากโลง  
วัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  24 กันยายน 2558 สามควายเผือก  
การผลิตและการใช้บิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  10 กันยายน 2558 ทุ่งน้อย  
การป้องกันกำจัดโรคเน่าในการชาย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  25 กันยายน 2558 หนองดินแดง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  4 กันยายน 2558 วังเย็น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  9 กันยายน 2558 ลำพยา  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  17 กันยายน 2558 สระกะเทียม  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
40
  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  18 กันยายน 2558 สวนป่าน  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  11 กันยายน 2558 ทัพหลวง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  15 กันยายน 2558 หนองงูเหลือม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  9 กันยายน 2558 บ้านยาง  
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
19  ตำบล
13 เรื่อง
 
680
 
10 คน
2 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
24 กันยายน 2558 กระตีบ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
29 กันยายน 2558 ทุ่งลูกนก  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
16 กันยายน 2558 ห้วยขวาง  
การใช้สารบีที  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์  ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
18 กันยายน 2558 ทุ่งขวาง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
1 กันยายน 2558 สระสี่มุม  
การป้องกันหนอนกอ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัญญา ทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
18 กันยายน 2558 ทุ่งบัว  
การป้องกันกำจัดหนอนกอ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2558 ดอนข่อย  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2558 สระพัฒนา  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  24 กันยายน 2558 ห้วยหมอนทอง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  25 กันยายน 2558 ห้วยม่วง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  11 กันยายน 2558 กำแพงแสน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13  14 กันยายน 2558 รางพิกุล  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  23 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  17 กันยายน 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
550
 
7 คน
2 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 ท่ากระชับ  
การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17 กันยายน 2558 ขุนแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
24 กันยายน 2558 ท่าพระยา  
การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 กันยายน 2558 บางระกำ  
การใช้แตนเบียนในพืชผัก  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
8 กันยายน 2558 โคกพระเจดีย์  
การใช้สารสะเดาในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
9 กันยายน 2558 ศรีษะทอง  
การใช้สารสะเดาในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16 กันยายน 2558 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17 กันยายน 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10 กันยายน 2558 สัมปทวน  
การใช้แตนเบียนในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  25 กันยายน 2558 วัดสำโรง  
การกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  17 กันยายน 2558 ดอนแฝก  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 กันยายน 2558 ห้วยพลู  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  24 กันยายน 2558 วัดละมุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  1 กันยายน 2558 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  2 กันยายน 2558 บางแก้วฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16  24 กันยายน 2558 ลานตากฟ้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  9 กันยายน 2558 ไทยาวาส  
การใช้สารสะเดาไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
10 เรื่อง
 
715
 
9 คน
3 หน่วยงาน
21 กันยายน 2558 สามง่าม  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
22 กันยายน 2558 ห้วยพระ  
gap พืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
21 กันยายน 2558 ลำเหย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
17 กันยายน 2558 ดอนพุทรา  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
15 กันยายน 2558 บ้านหลวง  
การทำเชื้อBT  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
11 กันยายน 2558 ดอนรวก  
gap พืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
3 กันยายน 2558 ห้วยด้วน  
gap พืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
18 กันยายน 2558 ลำลูกบัว  
การเตรียมดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าว  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
175
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 บางเลน  
การไม่เผาตอซัง/การลดต้นทุนผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 บางปลา  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
อบต.     
1 กันยายน 2558 บางหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 บางหลวง  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ต.บางหลวง     
30 กันยายน 2558 บางภาษี  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 บางไทรป่า  
อบรมการปลูกข้าวโดยไม่เผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2558 หินมูล  
การทำปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 ไทรงาม  
อบรมการปลูกข้าวโดยไม่เผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 ดอนตูม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กันยายน 2558 นิลเพชร  
ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 กันยายน 2558 บัวปากท่า  
การไม่เผาตอซัง/การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.     
12  29 กันยายน 2558 คลองนกกระทุง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 กันยายน 2558 นราภิรมย์  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เลีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 กันยายน 2558 ลำพญา  
การจัดการพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
15  29 กันยายน 2558 ไผ่หูช้าง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเลน
14  ตำบล
10 เรื่อง
 
761
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
การจัดการฟาร์มสุกร  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 กันยายน 2558 ทรงคนอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
3 กันยายน 2558 หอมเกร็ด  
การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
30 กันยายน 2558 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
8 กันยายน 2558 บางเตย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
18 กันยายน 2558 สามพราน  
การเตรียมดิน, พันธุ์, การปลูก GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2558 บางช้าง  
การเตรียมดิน, พันธุ์, การปลูก GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
17 กันยายน 2558 ไร่ขิง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 กันยายน 2558 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
อบต.  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
10  17 กันยายน 2558 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
1
อบต.  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11  7 กันยายน 2558 คลองใหม่  
วิธีป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12  3 กันยายน 2558 ตลาดจินดา  
วิธีป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  1 กันยายน 2558 คลองจินดา  
การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
14  8 กันยายน 2558 ยายชา  
วิธีป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  30 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
วิธีป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  16 กันยายน 2558 อ้อมใหญ่  
การเตรียมดิน, พันธุ์, การปลูก GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
651
 
6 คน
4 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 ศาลายา  
เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
18 กันยายน 2558 คลองโยง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนะ พลายโถ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
29 กันยายน 2558 มหาสวัสดิ์  
การปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย  
บรรยาย
20
เลขที่ 42 ต.มหาสวัสดิ์  นางสมลักษณ์ ฟักป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ
58 เรื่อง
3 วิธี
3612
 
39 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 บ้านบ่อ  
การบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 บางโทรัด  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 กาหลง  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 นาโคก  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กันยายน 2558 ท่าจีน  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 นาดี  
การดำเนินการกระบวนการกลุ่ม  
เสวนา
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 ท่าทราย  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 คอกกระบือ  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 บางน้ำจืด  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้เอง  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  22 กันยายน 2558 พันท้ายนรสิงห์  
การแปรรูปการเกษตร  
เสวนา
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 กันยายน 2558 โคกขาม  
การแปรรูปการเกษตร  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  18 กันยายน 2558 บ้านเกาะ  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  23 กันยายน 2558 บางกระเจ้า  
กระบวนการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพ  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  22 กันยายน 2558 บางหญ้าแพรก  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  16 กันยายน 2558 ชัยมงคล  
กาพัฒนาสินค้า  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
182
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
182
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ถ้ำ  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
9 กันยายน 2558 กระโสม  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
14 กันยายน 2558 กะไหล  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
8 กันยายน 2558 ท่าอยู่  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพากร เอี่ยวสิโป สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
4 กันยายน 2558 หล่อยูง  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
9 กันยายน 2558 โคกกลอย  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพากร เอี่ยวสิโป สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
7 กันยายน 2558 คลองเคียน  
การเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กันยายน 2558 นาคา  
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
120
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
1 กันยายน 2558 นาคา  
การดูแลรักษาสวนไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
15 กันยายน 2558 กำพวน  
การใช้สารชีวภาพในพืชผัก  
บรรยาย
20
ที่ประชุมหมู่บ้าน  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
2 กันยายน 2558 กำพวน  
การดูแลรักษาสวนไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ที่ประชุมหมู่บ้าน  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
รวมอำเภอสุขสำราญ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระนอง 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
270
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กันยายน 2558 บ้านนา  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธีราพร ศิริยุวสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
11 กันยายน 2558 ป่าชิง  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 สะพานไม้แก่น  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตประพันธ์ เย็นใจ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
25 กันยายน 2558 สะกอม  
การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายฝน สอระมัน สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
25 กันยายน 2558 นาหว้า  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ จันศรีคง สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
11 กันยายน 2558 น้ำขาว  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2558 ขุนตัดหวาย  
การใช้ปุ๋ยบำรุงไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2558 ท่าหมอไทร  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุสราคำ สุวรรณาวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 
25 กันยายน 2558 จะโหนง  
การรักษาไม้ผล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนุจรี เชื้อศรีชัย  
10  25 กันยายน 2558 คู  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 กันยายน 2558 แค  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  25 กันยายน 2558 คลองเปียะ  
การดูแลรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธีราพร ศิริยุวสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
13  25 กันยายน 2558 ตลิ่งชัน  
การรักษาไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณี อินทองแก้ว  
รวมอำเภอจะนะ
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
525
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
525
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 กันยายน 2558 ทุ่งกระบือ  
การป้องกันกำจัดโรครากขาว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2558 ทุ่งกระบือ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอย่านตาขาว
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 ห้วยยอด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริพร ทอนหยี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
7 กันยายน 2558 หนองช้างแล่น  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางวรรณดี อนุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
18 กันยายน 2558 บางดี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
24 กันยายน 2558 บางกุ้ง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเดช ว่องทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
28 กันยายน 2558 เขากอบ  
การป้องกันกำจัดโรคหน้ายางพารา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริพร ทอนหยี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
11 กันยายน 2558 เขาขาว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวฤทัยรัตน์ ขาวสุด สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
10 กันยายน 2558 เขาปูน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.วิทพงศ์ ขำวิชา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
14 กันยายน 2558 ปากแจ่ม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหชัย เสาวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
11 กันยายน 2558 ปากคม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ม.3  นายสุนทร เพชรสีช่วง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
10  22 กันยายน 2558 ท่างิ้ว  
การป้องกันกำจัดโรคหน้ายางพารา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.วิทพงศ์ ขำวิชา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
11  17 กันยายน 2558 ลำภูรา  
การป้องกันกำจัดโรคหน้ายางพารา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร เพชรสีช่วง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
12  10 กันยายน 2558 นาวง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
อบต.  นายสมเดช ว่องทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
13  9 กันยายน 2558 ห้วยนาง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาอเนกประสงค์  นางวรรณดี อนุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
14  8 กันยายน 2558 ในเตา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหชัย เสาวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
15  30 กันยายน 2558 ทุ่งต่อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวฤทัยรัตน์ ขาวสุด สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
16  10 กันยายน 2558 วังคีรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ม.4  ว่าที่ ร.ต.โสธร เกิดแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
รวมอำเภอห้วยยอด
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
340
 
8 คน
1 หน่วยงาน
28 กันยายน 2558 บ้าหวี  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต. ต.บ้าหวี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลีลา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 
10 กันยายน 2558 ตะเสะ  
การป้องกัน กำจัดโรครากขาวยางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ สำนักงานเกษตรหาดสำราญ 
รวมอำเภอหาดสำราญ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
46
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตรัง 3 อำเภอ
9 เรื่อง
3 วิธี
426
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 เขาชัยสน  
การถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
25 กันยายน 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 จองถนน  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรครากขาวยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 หานโพธิ์  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
23 กันยายน 2558 โคกม่วง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรครากขาวยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
137
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 แม่ขรี  
การปรับปรุงสวนไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
17
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
16 กันยายน 2558 ตะโหมด  
การปลูกพืชร่วมยางพารา  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
25 กันยายน 2558 คลองใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
มัสยิดบ้านท่าเชียด  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
23 กันยายน 2558 คลองใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
รพ.สต.โหล๊ะบ้า  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
77
 
3 คน
1 หน่วยงาน
28 กันยายน 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกและการป้องกันโรคข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 กันยายน 2558 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี  
สาธิต
30
ศูนย์เรียนรู็้ฯ  นายสุภาพ มุุกะศิริ  
10 กันยายน 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยสวนปาล์ม  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 กันยายน 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กันยายน 2558 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักเครื่องแกง  
ประชุม
15
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางขวน  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
14 กันยายน 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
7 กันยายน 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียน ทพศ.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
29 กันยายน 2558 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกและการป้องกันโรค  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
157
 
5 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 เขาย่า  
ถ่ายทอดความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ตำบลตะแพน  นางสาวทัศณีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
9 กันยายน 2558 เขาปู่  
ถ่ายทอดความรู้วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลาหมุ่บ้าน  นายนายวิเชียร ดำคงแสง  
4 กันยายน 2558 ตะแพน  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 ป่าบอน  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
23 กันยายน 2558 โคกทราย  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศดปช.  นายออด ทองจันทร์แก้ว  
8 กันยายน 2558 หนองธง  
การคัดเกรดมังคุด  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
16 กันยายน 2558 ทุ่งนารี  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
ประชุม
30
นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 กันยายน 2558 วังใหม่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
กลุ่มเพาะเห็ด  นายแจ้ว ศรีชูทอง  
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
5 คน
1 หน่วยงาน
23 กันยายน 2558 ท่ามะเดื่อ  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
15
  นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
3 กันยายน 2558 นาปะขอ  
ตรวจวัดสารเคมีในเลือด  
บรรยาย
30
  นางปารีณา ภคุโล สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
17 กันยายน 2558 โคกสัก  
การดูแลรักษาสวนปาล์ม  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
85
 
3 คน
1 หน่วยงาน
23 กันยายน 2558 ป่าพะยอม  
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว/การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
16 กันยายน 2558 ลานข่อย  
โครงการลุ่มน้ำปากพนัง /โรงเรียนเกษตรกรผัก  
บรรยาย
10
กลุ่มปลูกผัก  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
22 กันยายน 2558 เกาะเต่า  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตร/ กลุ่มยุวเกษตรกร/สาธิตการผลิตเครื่องแกง  
บรรยาย
20
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
18 กันยายน 2558 บ้านพร้าว  
ประชุมเครือข่ายผลิตเครื่องแกง  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
55
 
4 คน
2 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 ชุมพล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 บ้านนา  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
18 กันยายน 2558 อ่างทอง  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
15 กันยายน 2558 ลำสินธุ์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 8 อำเภอ
31 เรื่อง
5 วิธี
861
 
23 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 สะดาวา  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 ประจัน  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 สะนอ  
การเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอับดุลมานัฟ หะยีอาแว สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ 
16 กันยายน 2558 ระแว้ง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2558 ปิตูมุดี  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 วัด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 กระโด  
การเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 คลองใหม่  
การป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2558 เมาะมาวี  
การทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 กันยายน 2558 กอลำ  
การเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอับดุลมานัฟ หะยีอาแว สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ 
รวมอำเภอยะรัง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
400
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปัตตานี 1 อำเภอ
7 เรื่อง
1 วิธี
400
 
1 คน
1 หน่วยงาน