สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 - 16 ตุลาคม 2558 บางเมือง  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 ตุลาคม 2558 แพรกษา  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2558 บางปู  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2558 บางบ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
8 ตุลาคม 2558 บางบ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
อบต.  นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
5 ตุลาคม 2558 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศาลาวัด     
14 ตุลาคม 2558 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ตุลาคม 2558 บางพลีน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
ศาลาวัด     
16 ตุลาคม 2558 บางพลีน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
อบต.     
23 ตุลาคม 2558 บางเพรียง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
อบต.     
15 ตุลาคม 2558 บางเพรียง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
อบต.     
8 ตุลาคม 2558 คลองด่าน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
อบต.     
10  19 ตุลาคม 2558 คลองด่าน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
อบต.     
11  12 ตุลาคม 2558 คลองสวน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
เทศบาล     
12  22 ตุลาคม 2558 คลองสวน  
โครงการจังหวัดเคลิ่นที่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
เทศบาล     
13  12 ตุลาคม 2558 เปร็ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
14  14 ตุลาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
25
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
435
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 - 16 ตุลาคม 2558 บางพลีใหญ่  
ส่งเสริมการห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 14 ตุลาคม 2558 บางแก้ว  
ส่งเสริมการห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ตุลาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 16 ตุลาคม 2558 บางโฉลง  
ส่งเสริมการห่อมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร     
5 ตุลาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 ตุลาคม 2558 หนองปรือ  
ส่งเสริมการห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 ตุลาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
8 ตุลาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 ตุลาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 ตุลาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 ตุลาคม 2558 บางกะเจ้า  
ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
1 ตุลาคม 2558 บางกะเจ้า  
ติดตามแปลงพยากรณ์พืชมะม่วง  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
7 ตุลาคม 2558 บางกะเจ้า  
ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
14 ตุลาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  15 ตุลาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 ตุลาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  21 ตุลาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  20 ตุลาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  28 ตุลาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  27 ตุลาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  29 ตุลาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  30 ตุลาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นช่อดอกมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  8 ตุลาคม 2558 บางกอบัว  
ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
19  2 ตุลาคม 2558 บางกอบัว  
ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20  20 ตุลาคม 2558 บางกอบัว  
ติดตามแปลงพยากาณ์พืชมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
21  13 ตุลาคม 2558 บางกอบัว  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
331
 
2 คน
2 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายเชื้อ ปม.1 และปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ตุลาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ตุลาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
72
 
0 คน
0 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 บางเสาธง  
การผลิตมะม่วงคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
13 ตุลาคม 2558 บางเสาธง  
การห่อผลมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
21 ตุลาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การห่อผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การห่อผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 ตุลาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การดูแลและการจัดการผลผลิตมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตมะม่วงคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
18 เรื่อง
5 วิธี
1258
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 บางไผ่  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
เสวนา
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ตุลาคม 2558 บางไผ่  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2558 บางกร่าง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ตุลาคม 2558 บางกร่าง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 ไทรม้า  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
เสวนา
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 ไทรม้า  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2558 บางรักน้อย  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ตุลาคม 2558 บางรักน้อย  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
เสวนา
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
144
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2558 วัดชลอ  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
หอประชุมอำเภอบางกรวย     
3 ตุลาคม 2558 วัดชลอ  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10 ตุลาคม 2558 บางกรวย  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
24 ตุลาคม 2558 บางกรวย  
การป้องกันแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
หอประชุมอำเภอบางกรวย     
24 ตุลาคม 2558 บางสีทอง  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านเกษตรกร     
15 ตุลาคม 2558 บางสีทอง  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 บางขนุน  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
หอประชุมอำเภอบางกรวย     
17 ตุลาคม 2558 บางขนุน  
การป้องกันแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ตุลาคม 2558 บางขุนกอง  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
10  23 ตุลาคม 2558 บางขุนกอง  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
วัดศรีเรืองบุญ     
11  4 ตุลาคม 2558 บางคูเวียง  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  23 ตุลาคม 2558 บางคูเวียง  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
วัดศรีเรืองบุญ     
13  11 ตุลาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การดูแลไม้ดอกไม้ประดับในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  23 ตุลาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
วัดศรีเรืองบุญ     
15  23 ตุลาคม 2558 ปลายบาง  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
วัดศรีเรืองบุญ     
16  21 ตุลาคม 2558 ปลายบาง  
การดูแลไม้ผลในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17  22 ตุลาคม 2558 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมและแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  7 ตุลาคม 2558 ศาลากลาง  
การดูแลไม้ดอกในภาวะน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
640
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 บางม่วง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 บางแม่นาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 บางเลน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 เสาธงหิน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2558 บางใหญ่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2558 บ้านใหม่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
16
อบต.     
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
114
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ตุลาคม 2558 บางบัวทอง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
9 ตุลาคม 2558 บางรักใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14 ตุลาคม 2558 บางคูรัด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 ตุลาคม 2558 ละหาร  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช. ศูนย์ข้าวชุมชน  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
15 ตุลาคม 2558 ลำโพ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
16 ตุลาคม 2558 พิมลราช  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 ตุลาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2558 ไทรน้อย  
การผลิตและใช้เชื้อบิวเวอร์เรียในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
26 ตุลาคม 2558 ราษฎร์นิยม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
โรงเรียนอัลฟูลากอน  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
21 ตุลาคม 2558 หนองเพรางาย  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
5 ตุลาคม 2558 ไทรใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
13 ตุลาคม 2558 ขุนศรี  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
13 ตุลาคม 2558 คลองขวาง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
14 ตุลาคม 2558 ทวีวัฒนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
บ้านน.ส.วันดี เชยพิมพ์  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 บางตะไนย์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัยเผือก สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
20 ตุลาคม 2558 คลองพระอุดม  
การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและพืชทนเค็ม  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
21 ตุลาคม 2558 ท่าอิฐ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัยเผือก สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
21 ตุลาคม 2558 เกาะเกร็ด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
19 ตุลาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
19 ตุลาคม 2558 คลองข่อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปูกพืชทนเค็ม  
บรรยาย
30
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
22 ตุลาคม 2558 บางพลับ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการปลูกพืชทนเค็ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
19 เรื่อง
4 วิธี
1428
 
10 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2558 บางคูวัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วงษ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
1 ตุลาคม 2558 บางหลวง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก วงษ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
13 ตุลาคม 2558 บางเดื่อ  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา นิยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
15 ตุลาคม 2558 สวนพริกไทย  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิธิ เนียมฤทธิ์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
รวมอำเภอเมืองปทุมธานี
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
155
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 คลองสอง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง /ลดพื้นที่ทำนาหน้าแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
9 ตุลาคม 2558 คลองสาม  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
15 ตุลาคม 2558 คลองสี่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
วัดมงคลพุการาม  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
22 ตุลาคม 2558 คลองสี่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
วัดเพิ่มทาน  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
29 ตุลาคม 2558 คลองสี่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
8 ตุลาคม 2558 คลองสี่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
14 ตุลาคม 2558 คลองห้า  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
29 ตุลาคม 2558 คลองห้า  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
7 ตุลาคม 2558 คลองห้า  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10  27 ตุลาคม 2558 คลองหก  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
11  16 ตุลาคม 2558 คลองเจ็ด  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและคอยติดตามสถานการณ์น้ำ/ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
440
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 ลำผักกูด  
การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
8 ตุลาคม 2558 บึงสนั่น  
การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
7 ตุลาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การผลิตและขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 - 16 ตุลาคม 2558 บึงบา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 9 ตุลาคม 2558 บึงบา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 - 16 ตุลาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 9 ตุลาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 9 ตุลาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 - 16 ตุลาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 - 16 ตุลาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 9 ตุลาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 - 16 ตุลาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  6 - 9 ตุลาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  6 - 9 ตุลาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  13 - 16 ตุลาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  13 - 16 ตุลาคม 2558 นพรัตน์  
การผลิตกล้วยหอมส่งญี่ปุ่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  6 - 9 ตุลาคม 2558 นพรัตน์  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองเสือ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
870
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 ระแหง  
การบำรุงดินโยใช้ปอเทือง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2558 ลาดหลุมแก้ว  
การบำรุงดินโดยใช้ปอเทือง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2558 คูบางหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 คูขวาง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 คลองพระอุดม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 บ่อเงิน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภิดา พ่อค้า สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว 
21 ตุลาคม 2558 หน้าไม้  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลาดหลุมแก้ว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
183
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 คูคต  
การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
     
6 ตุลาคม 2558 ลาดสวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2558 ลาดสวาย  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ตุลาคม 2558 บึงคำพร้อย  
การผลิตสารชีวินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ตุลาคม 2558 ลำลูกกา  
การเลี้ยงปลานิลและอื่น  
บรรยาย
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 ลำลูกกา  
การจัดการนำ้เพื่อการเพาะปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ลำลูกกา  
การลดต้นทุนการผลิตขข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2558 บึงทองหลาง  
การเลี้ยงไส้เดือนดิน  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 บึงทองหลาง  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
10  20 ตุลาคม 2558 ลำไทร  
การเลี้ยงไส้เดือนดิน  
ดูงาน
20
ตำบลบึงทองหลาง     
11  14 ตุลาคม 2558 ลำไทร  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 ตุลาคม 2558 บึงคอไห  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  28 ตุลาคม 2558 พืชอุดม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำลูกกา
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
635
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 ตุลาคม 2558 บางเตย  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 คลองควาย  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 สามโคก  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 เชียงรากใหญ่  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 บ้านปทุม  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 เชียงรากน้อย  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 บางกระบือ  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 ท้ายเกาะ  
ทำโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 7 อำเภอ
27 เรื่อง
3 วิธี
2583
 
10 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 - 30 ตุลาคม 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13 - 16 ตุลาคม 2558 ปากกราน  
ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และชี้แจงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
7 ตุลาคม 2558 ภูเขาทอง  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
6 ตุลาคม 2558 สำเภาล่ม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 ตุลาคม 2558 สวนพริก  
การป้องกันโรคไหม้ข้าว  
เสวนา
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
20 - 22 ตุลาคม 2558 คลองตะเคียน  
ติดตามสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์การขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
20
บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรกร   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
6 - 9 ตุลาคม 2558 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์การขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
25
บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรกร  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 ตุลาคม 2558 วัดตูม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 ตุลาคม 2558 หันตรา  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  16 ตุลาคม 2558 หันตรา  
การปลูกมะนาว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  7 ตุลาคม 2558 ลุมพลี  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
40
อบต.  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  6 ตุลาคม 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันโรคไหม้ข้าว  
เสวนา
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
13  6 ตุลาคม 2558 บ้านเกาะ  
การงดทำนาปรัง  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  13 ตุลาคม 2558 บ้านเกาะ  
โรคราน้ำค้างในข้าวโพด  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  8 ตุลาคม 2558 คลองสวนพลู  
การปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  6 ตุลาคม 2558 เกาะเรียน  
การปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
10
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17  6 ตุลาคม 2558 บ้านป้อม  
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
18  7 ตุลาคม 2558 บ้านรุน  
การปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
13 เรื่อง
 
452
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 7 ตุลาคม 2558 ท่าเรือ  
จัดเก้บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 6 ตุลาคม 2558 จำปา  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
8 - 14 ตุลาคม 2558 ท่าหลวง  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
8 - 15 ตุลาคม 2558 บ้านร่อม  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 21 ตุลาคม 2558 ศาลาลอย  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
19 - 26 ตุลาคม 2558 วังแดง  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
9 - 15 ตุลาคม 2558 โพธิ์เอน  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 8 ตุลาคม 2558 ปากท่า  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
5 - 14 ตุลาคม 2558 หนองขนาก  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  15 - 21 ตุลาคม 2558 ท่าเจ้าสนุก  
จัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
395
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 นครหลวง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 ตุลาคม 2558 บ่อโพง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
27 ตุลาคม 2558 บ้านชุ้ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
2 ตุลาคม 2558 ปากจั่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 ตุลาคม 2558 บางระกำ  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
7 ตุลาคม 2558 บางพระครู  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
6 ตุลาคม 2558 แม่ลา  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
21 ตุลาคม 2558 หนองปลิง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  12 ตุลาคม 2558 คลองสะแก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  20 ตุลาคม 2558 สามไถ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  6 ตุลาคม 2558 พระนอน  
การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
402
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 บางไทร  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
5 ตุลาคม 2558 บางพลี  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2558 สนามชัย  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยคั้นน้ำ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 หน้าไม้  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 บางยี่โท  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 แคออก  
การกำจัดข้าวดีด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 ตุลาคม 2558 แคตก  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 ช่างเหล็ก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 ตุลาคม 2558 กระแชง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 ตุลาคม 2558 บ้านกลึง  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  14 ตุลาคม 2558 ช้างน้อย  
การตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 ตุลาคม 2558 ห่อหมก  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  1 - 31 ตุลาคม 2558 ไผ่พระ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ตุลาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 ตุลาคม 2558 ไม้ตรา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 ตุลาคม 2558 บ้านม้า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  1 - 31 ตุลาคม 2558 บ้านเกาะ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก. ขยายฐาย 3 ด้าน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  27 ตุลาคม 2558 ราชคราม  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  26 ตุลาคม 2558 ช้างใหญ่  
การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  30 ตุลาคม 2558 โพแตง  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  28 ตุลาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  2 ตุลาคม 2558 โคกช้าง  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
13 เรื่อง
 
516
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 บางบาล  
การป้องกันกำจัดหนู  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
8 ตุลาคม 2558 วัดยม  
การทำปุ๋ยหมักน้ำ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14 ตุลาคม 2558 ไทรน้อย  
แนะนำการปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
7 ตุลาคม 2558 สะพานไทย  
การทำปุ๋ยหมักฟางข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
7 ตุลาคม 2558 มหาพราหมณ์  
การป้องกันกำจัดหนู  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
14 ตุลาคม 2558 กบเจา  
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
15 ตุลาคม 2558 บ้านคลัง  
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
20 ตุลาคม 2558 พระขาว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
22 ตุลาคม 2558 น้ำเต้า  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  21 ตุลาคม 2558 ทางช้าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  6 ตุลาคม 2558 วัดตะกู  
การทำปุ๋ยหมักกองเตี้ย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  6 ตุลาคม 2558 บางหลวง  
การป้องกันกำจัดหนู  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
13  13 ตุลาคม 2558 บางหลวงโดด  
การปลูกเห็ดฟางกองเตี้ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14  7 ตุลาคม 2558 บางหัก  
การจัดเก็บเมล็ดพันธ์  
บรรยาย
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  6 ตุลาคม 2558 บางชะนี  
การจัดเก็บเมล็ดพันธ์  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  8 ตุลาคม 2558 บ้านกุ่ม  
การจัดเก็บเมล็ดพันธ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
9 เรื่อง
 
904
 
6 คน
3 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 บางปะหัน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
20 ตุลาคม 2558 ขยาย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
6 ตุลาคม 2558 บางเดื่อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
6 ตุลาคม 2558 เสาธง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13 ตุลาคม 2558 ทางกลาง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
19 ตุลาคม 2558 บางเพลิง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
6 ตุลาคม 2558 หันสัง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14 ตุลาคม 2558 บางนางร้า  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
20 ตุลาคม 2558 ตานิม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  20 ตุลาคม 2558 ทับน้ำ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  13 ตุลาคม 2558 บ้านม้า  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  13 ตุลาคม 2558 ขวัญเมือง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  20 ตุลาคม 2558 บ้านลี่  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  13 ตุลาคม 2558 โพธิ์สามต้น  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  6 ตุลาคม 2558 พุทเลา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  6 ตุลาคม 2558 ตาลเอน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  13 ตุลาคม 2558 บ้านขล้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อำเภอ
42 เรื่อง
4 วิธี
3434
 
28 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2558 ศาลาแดง  
ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
16 ตุลาคม 2558 ป่างิ้ว  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
5 ตุลาคม 2558 บ้านแห  
ส่งเสริมการปลูกกล้วย  
บรรยาย
30
ศาลา  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 ตุลาคม 2558 ตลาดกรวด  
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
15 ตุลาคม 2558 มหาดไทย  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพและขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
5 ตุลาคม 2558 บ้านอิฐ  
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 ตุลาคม 2558 หัวไผ่  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
6 ตุลาคม 2558 จำปาหล่อ  
ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
9 ตุลาคม 2558 โพสะ  
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  6 ตุลาคม 2558 บ้านรี  
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  14 ตุลาคม 2558 คลองวัว  
ส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำว้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  7 ตุลาคม 2558 ย่านซื่อ  
ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
19 ตุลาคม 2558 จรเข้ร้อง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ตุลาคม 2558 ไชยภูมิ  
การเพาะเห็ดตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ตุลาคม 2558 ชัยฤทธิ์  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 เทวราช  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ราชสถิตย์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ตุลาคม 2558 ไชโย  
การเพาะเห็ดตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 หลักฟ้า  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 ชะไว  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 ตรีณรงค์  
การปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
378
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ตุลาคม 2558 บางปลากด  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
12 ตุลาคม 2558 สายทอง  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
13 ตุลาคม 2558 โรงช้าง  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 ตุลาคม 2558 บางเสด็จ  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
12 ตุลาคม 2558 นรสิงห์  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 ตุลาคม 2558 เอกราช  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
13 ตุลาคม 2558 โผงเผง  
การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 อ่างแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 ตุลาคม 2558 อินทประมูล  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12 ตุลาคม 2558 บางพลับ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 ตุลาคม 2558 หนองแม่ไก่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 ตุลาคม 2558 รำมะสัก  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 ตุลาคม 2558 บางระกำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 ตุลาคม 2558 โพธิ์รังนก  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 ตุลาคม 2558 องครักษ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 ตุลาคม 2558 โคกพุทรา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  20 ตุลาคม 2558 ยางช้าย  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  21 ตุลาคม 2558 บ่อแร่  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  8 ตุลาคม 2558 ทางพระ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  26 ตุลาคม 2558 สามง่าม  
การปรับปรุงบำรุงดินหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  6 ตุลาคม 2558 บางเจ้าฉ่า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  19 ตุลาคม 2558 คำหยาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
495
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2558 แสวงหา  
การปรับปรุงข้อมูล ทบก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
14 ตุลาคม 2558 ศรีพราน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
5 ตุลาคม 2558 บ้านพราน  
การปลูกพืชระบบน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
14 ตุลาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การปลูกพืชระบบน้ำหยด  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 ตุลาคม 2558 สีบัวทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
อบต.  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 ตุลาคม 2558 ห้วยไผ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
14 ตุลาคม 2558 จำลอง  
การขยายเชื้อ BT  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
230
 
6 คน
4 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ไผ่จำศิล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขยายฐานข้อมูล  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
5 ตุลาคม 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6 ตุลาคม 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
การปลูกพืชผักใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 สาวร้องไห้  
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59  
ประชุม
610
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ยี่ล้น  
การสำรวจข้อมูลเกษตรกร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 ตุลาคม 2558 บางจัก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ห้วยคันแหลน  
รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี2558/59  
ประชุม
375
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
26 ตุลาคม 2558 คลองขนาก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขยายฐานข้อมูล  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  11 ตุลาคม 2558 ไผ่วง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  2 ตุลาคม 2558 สี่ร้อย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  5 ตุลาคม 2558 ม่วงเตี้ย  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขยายฐานข้อมูล  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  1 - 30 ตุลาคม 2558 หัวตะพาน  
ตรวจเยี่ยมให้ความรู้โรคแมลง  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
14  5 ตุลาคม 2558 หลักแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  1 - 30 ตุลาคม 2558 ตลาดใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนอง พ่วงดี สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
1409
 
7 คน
3 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 สามโก้  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
12 ตุลาคม 2558 สามโก้  
ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
200
ในพื้นที่1-10  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
6 ตุลาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
19 ตุลาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
9 ตุลาคม 2558 อบทม  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
12 ตุลาคม 2558 อบทม  
ปรับปรุง ทบก.  
ประชุม
200
ในพื้นที่ 1-6  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
5 ตุลาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การจัดเก็บข้อมูลเกษตร  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
7 ตุลาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
การจัดเก็บข้อมูลเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
630
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ
34 เรื่อง
4 วิธี
3852
 
32 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 30 ตุลาคม 2558 กกโก  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก ด้านเกษตร 3 ด้าน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ตุลาคม 2558 กกโก  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งด้านเกษตร  
ประชุม
115
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
9 ตุลาคม 2558 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 ตุลาคม 2558 เขาพระงาม  
สำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
28 ตุลาคม 2558 เขาสามยอด  
เห็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 ตุลาคม 2558 โคกกะเทียม  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 ตุลาคม 2558 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 ตุลาคม 2558 โคกตูม  
เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  21 ตุลาคม 2558 งิ้วราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  14 ตุลาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การป้องกันแลกำจัดศัตรู  
บรรยาย
40
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  9 ตุลาคม 2558 ตะลุง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  15 ตุลาคม 2558 ท่าแค  
สำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  14 ตุลาคม 2558 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  7 ตุลาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  14 ตุลาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  2 ตุลาคม 2558 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  1 - 30 ตุลาคม 2558 ท้ายตลาด  
โรคแมลงในชะอม  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  8 ตุลาคม 2558 ป่าตาล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  8 ตุลาคม 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  21 ตุลาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  1 - 30 ตุลาคม 2558 โพธิ์ตรุ  
โรคแมลงในชะอม  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  6 ตุลาคม 2558 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 30 ตุลาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งด้านเกษตร  
ประชุม
110
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
25  1 - 30 ตุลาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก ด้านเกษตร 3 ด้าน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
14 เรื่อง
 
1145
 
11 คน
3 หน่วยงาน
4 ตุลาคม 2558 พัฒนานิคม  
การปลูกกระเจี๊ยบแดง  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 ตุลาคม 2558 ช่องสาริกา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
20 ตุลาคม 2558 มะนาวหวาน  
การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
40
ม.1-8  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 30 ตุลาคม 2558 ดีลัง  
การสำรวจและบันทึกข้อมูล ทบก.  
บรรยาย
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 ตุลาคม 2558 โคกสลุง  
การทำแผนชุมชน  
บรรยาย
62
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
21 ตุลาคม 2558 ชอนน้อย  
โรคแมลง  
บรรยาย
30
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 - 16 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
95
ม.1-11  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 ตุลาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 ตุลาคม 2558 น้ำสุด  
ให้ความรู้และแนะนำการดูแล  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
1092
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 โคกสำโรง  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
9 ตุลาคม 2558 เกาะแก้ว  
การใส่ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 ตุลาคม 2558 หลุมข้าว  
การใส่ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 ห้วยโป่ง  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 คลองเกตุ  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 สะแกราบ  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 เพนียด  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ตุลาคม 2558 วังเพลิง  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 ตุลาคม 2558 ดงมะรุม  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 ตุลาคม 2558 วังขอนขว้าง  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 ตุลาคม 2558 วังจั่น  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
119
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 ตุลาคม 2558 วังจั่น  
ปรับปรุง ทบก. ขยายฐานจัดเก็บ 3 ด้าน ข้อมูลรายได้หนี้สินเครื่องจักรกล  
ประชุม
119
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 ตุลาคม 2558 หนองแขม  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
ประชุม
205
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 ตุลาคม 2558 หนองแขม  
ปรับปรุง ทบก. ขยายฐานจัดเก็บ 3 ด้าน ข้อมูลรายได้หนี้สินเครื่องจักรกล  
ประชุม
205
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
1248
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 ลำนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
12
บ้านเกษตรกร     
1 - 30 ตุลาคม 2558 ชัยนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
5
บ้านเกษตรกร     
14 - 15 ตุลาคม 2558 ศิลาทิพย์  
ก่รป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
อบรมการปรับตัวของเกษตรกรผูประสบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
ก่รป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 ม่วงค่อม  
การปลูกฝรั่ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ตุลาคม 2558 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 ตุลาคม 2558 ท่าดินดำ  
ติดตามสถานการณ์การระบาด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1
อบต.     
12  22 ตุลาคม 2558 มะกอกหวาน  
การปลูกฝรั่ง  
บรรยาย
26
ศาลาวัด     
13  1 - 7 ตุลาคม 2558 ซับตะเคียน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
เสวนา
120
ศาลาวัด     
14  9 ตุลาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 - 20 ตุลาคม 2558 หนองยายโต๊ะ  
แผนชุมชนเพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งด้าการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 17 ตุลาคม 2558 หนองยายโต๊ะ  
ผลิตขนมเปี๊ยะ  
เสวนา
55
ที่ทำการกลุ่มฯ     
17  15 ตุลาคม 2558 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  20 ตุลาคม 2558 ท่ามะนาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
อบต.     
19  8 ตุลาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  20 ตุลาคม 2558 ชัยบาดาล  
การปลูกฝรั่ง  
บรรยาย
34
อบต.     
21  16 ตุลาคม 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  16 ตุลาคม 2558 เขาแหลม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
13 เรื่อง
 
798
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การติดตามสถานการน้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
6 ตุลาคม 2558 บางคู้  
แผนการผลิตพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
21 ตุลาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
13 ตุลาคม 2558 บางลี่  
จัดทำโครงการวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
6 ตุลาคม 2558 บางงา  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 ตุลาคม 2558 โคกสลุด  
การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
16 ตุลาคม 2558 เขาสมอคอน  
วิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
22 ตุลาคม 2558 หัวสำโรง  
การเพาะปลูกและปรับโครงสร้าง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 ตุลาคม 2558 ลาดสาลี่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  8 ตุลาคม 2558 บ้านเบิก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  9 ตุลาคม 2558 มุจลินท์  
จัดทำแผนวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
550
 
7 คน
2 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20 ตุลาคม 2558 บ้านทราย  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 ตุลาคม 2558 บ้านกล้วย  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20 ตุลาคม 2558 ดงพลับ  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 ตุลาคม 2558 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20 ตุลาคม 2558 พุคา  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 ตุลาคม 2558 หินปัก  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 ตุลาคม 2558 บางพึ่ง  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 ตุลาคม 2558 หนองทรายขาว  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  1 ตุลาคม 2558 บางกะพี้  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  1 ตุลาคม 2558 หนองเต่า  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  13 ตุลาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  20 ตุลาคม 2558 บางขาม  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  16 ตุลาคม 2558 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  14 ตุลาคม 2558 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  20 ตุลาคม 2558 หนองกระเบียน  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  13 ตุลาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  1 ตุลาคม 2558 มหาสอน  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  20 ตุลาคม 2558 เชียงงา  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  9 ตุลาคม 2558 หนองเมือง  
ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  1 ตุลาคม 2558 สนามแจง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
595
 
10 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 ท่าหลวง  
การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 ตุลาคม 2558 แก่งผักกูด  
การติดตามสการณ์การศัตรูพืช  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 ตุลาคม 2558 ซับจำปา  
การดูแลรักษาการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ตุลาคม 2558 หนองผักแว่น  
การดูแลรักษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
42
อบต.  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
1 ตุลาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาอ้อยตอการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ตุลาคม 2558 หัวลำ  
การให้น้ำในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
197
 
4 คน
4 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 สระโบสถ์  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 ตุลาคม 2558 มหาโพธิ  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
13 ตุลาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 ตุลาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
15 ตุลาคม 2558 นิยมชัย  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 โคกเจริญ  
การพิจารณาโครงการขุดบ่อบาดาล  
บรรยาย
104
ศาลาวัด     
2 ตุลาคม 2558 โคกเจริญ  
การผสมปุ๋ยตามโครงการปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ตุลาคม 2558 ยางราก  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
70
ศาลา SML  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
14 ตุลาคม 2558 หนองมะค่า  
การใส่ปุ๋ยมันฯ  
บรรยาย
110
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 ตุลาคม 2558 วังทอง  
การใส่ปุ๋ยมันฯ  
บรรยาย
60
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
16 ตุลาคม 2558 โคกแสมสาร  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
420
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 ลำสนธิ  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2558 หนองรี  
การปลูกพืชไร่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2558 กุดตาเพชร  
การปลูกพืชไร่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 เขารวก  
การปลูกพืชไร่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 เขาน้อย  
การปลูกพืชไร่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 ตุลาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
13 ตุลาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
14 ตุลาคม 2558 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี 2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
15 ตุลาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
15 ตุลาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวัน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
73 เรื่อง
7 วิธี
6895
 
56 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
20 ตุลาคม 2558 สิงห์  
วางแผนการผลิตข้าวในฤดูต่อไป  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 ตุลาคม 2558 ไม้ดัด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 ตุลาคม 2558 เชิงกลัด  
การปลูกพืชผักแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 ตุลาคม 2558 โพชนไก่  
การปลูกพืชผักแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ตุลาคม 2558 แม่ลา  
ชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 ตุลาคม 2558 บ้านจ่า  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ตุลาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ตุลาคม 2558 พักทัน  
วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  6 ตุลาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  7 ตุลาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
239
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 พระงาม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
12 ตุลาคม 2558 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 - 9 ตุลาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
12 - 22 ตุลาคม 2558 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
19 ตุลาคม 2558 บ้านแป้ง  
เกษตรกรผู้ทำนา  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 15 ตุลาคม 2558 หัวป่า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 ตุลาคม 2558 โรงช้าง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
520
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2558 ถอนสมอ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 ตุลาคม 2558 โพประจักษ์  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 ตุลาคม 2558 วิหารขาว  
การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนา  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 ตุลาคม 2558 พิกุลทอง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวทำพันธุ์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
69
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
828
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 บ้านกล้วย  
ส่งเสริมการปลูกพืช  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
5 ตุลาคม 2558 ชัยนาท  
ชี้แจงถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย/ดูงาน
20
  นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
5 ตุลาคม 2558 เขาท่าพระ  
ชี้แจงถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
35
  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
6 ตุลาคม 2558 หาดท่าเสา  
ประชุมชี้แจง  
บรรยาย
42
ศาลาวัด  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
7 ตุลาคม 2558 ธรรมามูล  
ส่งเสริมการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
8 ตุลาคม 2558 เสือโฮก  
ส่งเสริมการปลูกพืช  
ประชุม
36
  นางเบญจมาศ นิรันดรไชย  
8 ตุลาคม 2558 นางลือ  
ชี้แจงถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
36
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
รวมอำเภอเมืองชัยนาท
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
214
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2558 มะขามเฒ่า  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
15
โรงเรียนวัดหนองพญา  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 มะขามเฒ่า  
การเก็บข้อมูลรายได้หนี้สินและเครื่องจักกลของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
650
หมู่ที่ 1-11  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 หนองน้อย  
ปรับปรุงและขึ้่นทะเบียน ติดตามแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
200
หมู่ที่ 1-8  นางราตรี นักฟ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 หนองน้อย  
เก็บข้อมูลรายได้ หนี้สินและเครื่องจักรกลการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
620
หมู่ที่ 1-8  นางราตรี นักฟ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
หมู่ที่ 1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
เก็บข้อมูลรายได้ หนี้สินและเครื่องจักรกลการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 หนองขุ่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
247
หมู่ที่ 1-8  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 ตุลาคม 2558 บ่อแร่  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
342
หมู่ที่ 1-7  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 15 ตุลาคม 2558 วังหมัน  
เก็บข้อมูลรายได้ หนี้สินและเครื่องจักรกลการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
10  1 - 31 ตุลาคม 2558 วังหมัน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
หมู่ที่ 1-8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
รวมอำเภอวัดสิงห์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
2974
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 แพรกศรีราชา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
300
  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12 - 30 ตุลาคม 2558 แพรกศรีราชา  
แนะนำการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
450
  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12 - 30 ตุลาคม 2558 เที่ยงแท้  
แนะนำการปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 30 ตุลาคม 2558 เที่ยงแท้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
7 ตุลาคม 2558 ห้วยกรด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 31 ตุลาคม 2558 โพงาม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปรับปรุงสมุดเกษตกร  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12 ตุลาคม 2558 โพงาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 31 ตุลาคม 2558 บางขุด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปรับปรุงสมุดเกษตรกร  
บรรยาย
230
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
13 ตุลาคม 2558 บางขุด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10  1 - 22 ตุลาคม 2558 ดงคอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
400
ศาลา  นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
11  15 - 31 ตุลาคม 2558 ดงคอน  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
400
ศาลา  นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
12  1 - 31 ตุลาคม 2558 ดอนกำ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงสมุดเกษตรกร  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
13  17 ตุลาคม 2558 ดอนกำ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
14  8 ตุลาคม 2558 ห้วยกรดพัฒนา  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงวัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอสรรคบุรี
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
2640
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 หันคา  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
500
  นายชาลี ไป๋งาม สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 30 ตุลาคม 2558 บ้านเชี่ยน  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
500
  นายนิติพัฒน์ ทองคำเภา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ไพรนกยูง  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
300
  นายสมบุญ เมฆอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 31 ตุลาคม 2558 หนองแซง  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
500
  นายชลอ ม้าทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ห้วยงู  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
350
  นางพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังไก่เถื่อน  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
600
  นายชาลี ไป๋งาม สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 31 ตุลาคม 2558 เด่นใหญ่  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
350
  นายสมบุญ เมฆอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 31 ตุลาคม 2558 สามง่ามท่าโบสถ์  
การลดต้นต้นการผลิตข้าว , ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร , สภาวะภัยแล้ง  
บรรยาย
300
  นางพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
รวมอำเภอหันคา
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
3400
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 หนองมะโมง  
การปลูกถั่วเขียว  
ประชุม
20
ปั๊มน้ำมัน (บ้านผู้ใหญ่)  นางสาววิษากรานต์ ตุ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
5 ตุลาคม 2558 วังตะเคียน  
การปลูกถั่วเขียว  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิษากรานต์ ตุ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
6 ตุลาคม 2558 สะพานหิน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
รวมอำเภอหนองมะโมง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
72
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 5 อำเภอ
20 เรื่อง
3 วิธี
9300
 
21 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 ปากเพรียว  
การขยายพันธุ์กล้วยแบบผ่าหน่อ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ดาวเรือง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
16 ตุลาคม 2558 นาโฉง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
8 ตุลาคม 2558 โคกสว่าง  
การผลิตกิจกรรมด้านการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
14 ตุลาคม 2558 หนองโน  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ตุลาคม 2558 หนองยาว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
12 ตุลาคม 2558 ปากข้าวสาร  
การผลิตกิจกรรมด้านการเกษตร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
21 ตุลาคม 2558 หนองปลาไหล  
การขยายพันธุ์มะม่วง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 ตุลาคม 2558 กุดนกเปล้า  
การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  22 ตุลาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  20 ตุลาคม 2558 ตะกุด  
การสำรวจโรคพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
475
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ทับกวาง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
7 ตุลาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 ตุลาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
9 ตุลาคม 2558 ท่าคล้อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
12 ตุลาคม 2558 หินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
13 ตุลาคม 2558 บ้านธาตุ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
14 ตุลาคม 2558 บ้านป่า  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
16 ตุลาคม 2558 ท่าตูม  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
16 ตุลาคม 2558 ชะอม  
การปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  13 ตุลาคม 2558 สองคอน  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  13 ตุลาคม 2558 เตาปูน  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  14 ตุลาคม 2558 ชำผักแพว  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  24 ตุลาคม 2558 ท่ามะปราง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
650
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 หนองแค  
การใช้ป๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6 ตุลาคม 2558 กุ่มหัก  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
5 ตุลาคม 2558 คชสิทธิ์  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
7 ตุลาคม 2558 โคกตูม  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
7 ตุลาคม 2558 โคกแย้  
การเปิดสภายุวเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
7 ตุลาคม 2558 บัวลอย  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
9 ตุลาคม 2558 ไผ่ต่ำ  
การใช้ป๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
8 ตุลาคม 2558 โพนทอง  
การใช้ป๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
8 ตุลาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การสำรวจตรวจนับศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  13 ตุลาคม 2558 ห้วยทราย  
การสำรวจตรวจนับศัตรูพืช  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  13 ตุลาคม 2558 หนองไข่น้ำ  
การใช้ป๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  14 ตุลาคม 2558 หนองแขม  
การสำรวจตรวจนับศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  14 ตุลาคม 2558 หนองจิก  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  15 ตุลาคม 2558 หนองจรเข้  
การตรวจประเมินแปลงก่อนรับรองGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  16 ตุลาคม 2558 หนองนาก  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  15 ตุลาคม 2558 หนองปลาหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  1 ตุลาคม 2558 หนองปลิง  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  22 ตุลาคม 2558 หนองโรง  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
6 เรื่อง
 
802
 
8 คน
2 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 หนองหมู  
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
15 ตุลาคม 2558 บ้านลำ  
แนวทางการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
12
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 ตุลาคม 2558 บ้านลำ  
แมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 ตุลาคม 2558 คลองเรือ  
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
13 ตุลาคม 2558 วิหารแดง  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
14 ตุลาคม 2558 วิหารแดง  
ต้นทุนการทำนา  
บรรยาย
20
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
27 ตุลาคม 2558 หนองสรวง  
ข้อบังคับ/การทำบัญชี  
บรรยาย
20
กลุ่มปลูกผักยั่งยืน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
19 ตุลาคม 2558 หนองสรวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
2
ที่ทำการศูนย์ข้าวฯ  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
22 ตุลาคม 2558 เจริญธรรม  
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
209
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2558 หนองแซง  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
9 ตุลาคม 2558 หนองควายโซ  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
21 ตุลาคม 2558 หนองหัวโพ  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
21 ตุลาคม 2558 หนองสีดา  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
7 ตุลาคม 2558 หนองกบ  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราภรณ์ จรจรัญ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
9 ตุลาคม 2558 ไก่เส่า  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
15 ตุลาคม 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
16 ตุลาคม 2558 ม่วงหวาน  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
16 ตุลาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันและกำจัดโรงแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
4 คน
2 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 บ้านหมอ  
การปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
14 ตุลาคม 2558 บางโขมด  
โรค แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
20 ตุลาคม 2558 สร่างโศก  
การปลูกข้าวให้ได้คุณภาพในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
15 ตุลาคม 2558 ตลาดน้อย  
ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงกินได้และแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
8 ตุลาคม 2558 หรเทพ  
โรค แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
9 ตุลาคม 2558 โคกใหญ่  
ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงกินได้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
15 ตุลาคม 2558 ไผ่ขวาง  
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ประสมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
6 ตุลาคม 2558 บ้านครัว  
กระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
22 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด/แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัดในข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
295
 
4 คน
3 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ดอนพุด  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2558 ไผ่หลิ่ว  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 6 ตุลาคม 2558 บ้านหลวง  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2558 ดงตะงาว  
การบำรุงดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 หนองโดน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
27 ตุลาคม 2558 หนองโดน  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
14 ตุลาคม 2558 บ้านกลับ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
15 ตุลาคม 2558 ดอนทอง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
29 ตุลาคม 2558 ดอนทอง  
การดูแลป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
16 ตุลาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
222
 
3 คน
3 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 พระพุทธบาท  
การป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นถั่วเขียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ธารเกษม  
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในถั่วเขียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 ตุลาคม 2558 นายาว  
การปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
30 ตุลาคม 2558 พุคำจาน  
การปลูกผักให้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
21 ตุลาคม 2558 เขาวง  
การปลูกผักปลอดัยจากสาร  
บรรยาย
50
อบต.  นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
15 ตุลาคม 2558 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
50
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอประจันตคาม 
7 ตุลาคม 2558 พุกร่าง  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
50
เทศบาลตำบลพุกร่าง     
15 ตุลาคม 2558 หนองแก  
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
400
 
3 คน
3 หน่วยงาน
23 ตุลาคม 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 ตุลาคม 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 ตุลาคม 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
21 ตุลาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
23 ตุลาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 ตุลาคม 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
14 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
8 ตุลาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
15 ตุลาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรุ้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10  22 ตุลาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  20 ตุลาคม 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  6 ตุลาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
2 หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2558 มวกเหล็ก  
การป้องกันและรักษาโรคหัวเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
22 ตุลาคม 2558 มิตรภาพ  
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  นายธราวุฒิ คำหล้า  
21 ตุลาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า  
29 ตุลาคม 2558 ลำสมพุง  
การป้องกันและรักษาโรคหัวเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 ตุลาคม 2558 ลำพญากลาง  
การป้องกันและรักษาโรคหัวเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
22 ตุลาคม 2558 ซับสนุ่น  
การป้องกันและรักษาโรคหัวเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 แสลงพัน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
14 ตุลาคม 2558 คำพราน  
วิทยาการเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพัฒน์ พิทักษ์  
21 ตุลาคม 2558 วังม่วง  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
3 คน
2 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
21 ตุลาคม 2558 บ้านแก้ง  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
22 ตุลาคม 2558 ผึ้งรวง  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 ตุลาคม 2558 พุแค  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 ตุลาคม 2558 ห้วยบง  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
22 ตุลาคม 2558 หน้าพระลาน  
การปลูกพืชโดยการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
62 เรื่อง
3 วิธี
4653
 
46 คน
24 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2558 เชิงเนิน  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2558 ตะพง  
การให้บริการงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 เพ  
การบริหารกลุ่มกองทุน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 ตุลาคม 2558 แกลง  
การแปรรูปผลไม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ตุลาคม 2558 บ้านแลง  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 นาตาขวัญ  
อบรมการตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2558 เนินพระ  
อบรมการตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2558 กะเฉด  
การทำน้ำยาล้างจาน/อเนกประสงค์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 ทับมา  
การผลิตและใช้ฮฮร์โมนไข่และไคโตซานในการผลิตพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
10  19 ตุลาคม 2558 ทับมา  
การผลิตและการใช้เตาหุงต้มชีวมวล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 ตุลาคม 2558 ทับมา  
การผลิตและใช้เตาหุงต้มชีวมวล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดเขาโบสถ์     
12  14 - 15 ตุลาคม 2558 น้ำคอก  
การติดตั้งและใช้โวลาเซลล์ผลิตแสงสว่างในครัวเรือน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อาคารอเนกประสงค์     
13  9 ตุลาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตและใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
14  20 ตุลาคม 2558 สำนักทอง  
การดูแลใบอ่อน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
695
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 ทางเกวียน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15 ตุลาคม 2558 วังหว้า  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
9 ตุลาคม 2558 ชากโดน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
21 ตุลาคม 2558 เนินฆ้อ  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
16 ตุลาคม 2558 กร่ำ  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15 ตุลาคม 2558 ชากพง  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
8 ตุลาคม 2558 กระแสบน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15 ตุลาคม 2558 บ้านนา  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
9 ตุลาคม 2558 ทุ่งควายกิน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
10  14 ตุลาคม 2558 กองดิน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11  21 ตุลาคม 2558 คลองปูน  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
12  8 ตุลาคม 2558 พังราด  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
13  13 ตุลาคม 2558 ปากน้ำกระแส  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
14  22 ตุลาคม 2558 ห้วยยาง  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15  13 ตุลาคม 2558 สองสลึง  
การเตรียมความสมบูรณ์ของต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอแกลง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
460
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 วังจันทร์  
ประชุมวิสาหกิจชุมชนระดับตำบล  
ประชุม
30
อบต.     
1 ตุลาคม 2558 ชุมแสง  
การปลูกผักใช้น้ำน้อย และการปลูกผักในภาวะแห้งแล้ง  
เสวนา
30
อบต.     
1 ตุลาคม 2558 ป่ายุบใน  
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 พลงตาเอี่ยม  
การเตรียมต้นทุเรียนเพื่อการออกดอก  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอวังจันทร์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
28 ตุลาคม 2558 บ้านค่าย  
จัดทำสารไล่แมลง  
บรรยาย
10
คลองยายล้ำ  นางอนงค์ ธรรมพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
7 ตุลาคม 2558 หนองละลอก  
การป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมพงษ์ บัวแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
16 ตุลาคม 2558 หนองตะพาน  
การสำรวจโรคแมลง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2558 หนองตะพาน  
การสำรวจโรคแมลงศัตรูข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าว  นางอนงค์ ธรรมพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
29 ตุลาคม 2558 ตาขัน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
อบต.  นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
21 ตุลาคม 2558 บางบุตร  
การใส่ปุ๋ย  
ประชุม
40
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน  นางอนงค์ คุ้มรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
16 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
การทำปุ๋ยเคมีผสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัลยา เสียงเสนาะ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
22 ตุลาคม 2558 ชากบก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
270
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 ปลวกแดง  
แนวทางการป้องกันกำจัดการระบาดของแมลงวันทองในพืชผักและผลไม้  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 ตุลาคม 2558 ตาสิทธิ์  
แนวทางการป้องกันกำจัดการระบาดของแมลงวันทองในพืชผักและผลไม้  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 ตุลาคม 2558 ละหาร  
การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
15
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรพอเพียงตำบลละหาร  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
8 ตุลาคม 2558 แม่น้ำคู้  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ประชุม
18
อบต.  นายบัญญัติ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 ตุลาคม 2558 มาบยางพร  
สนับสนุนการดำเนินงานตลาดสินค้าชุมชน  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
9 ตุลาคม 2558 หนองไร่  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 22 ตุลาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ติดตามโรคเหี่ยวสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ประชุม ศบกต.ต.นิคมพัฒนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2558 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.ต.มาบข่า  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
94
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 6 อำเภอ
36 เรื่อง
5 วิธี
1739
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 หนองเสม็ด  
การรวมกลุ่มเพื่อขายข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราภรณ์ มะโนคำ สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ตุลาคม 2558 หนองโสน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงศักดิ์ สีหานาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
8 ตุลาคม 2558 หนองคันทรง  
เก็บข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
56
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
9 ตุลาคม 2558 ห้วงน้ำขาว  
การเพาะต้นอ่อนพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราภรณ์ มะโนคำ สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
8 ตุลาคม 2558 อ่าวใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ ประสิทธินาวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
7 ตุลาคม 2558 วังกระแจะ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 ห้วยแร้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
29 ตุลาคม 2558 เนินทราย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
22 ตุลาคม 2558 ท่าพริก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรรค์ สิทธิไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
10  6 ตุลาคม 2558 ท่ากุ่ม  
การปลูกผักและขยายพันธุ์ไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.ท่ากุ่ม  นางวาสนา บุญพร้อมอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
11  27 ตุลาคม 2558 ตะกาง  
การรวมกลุ่มเพื่อขายข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา บุญพร้อมอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
12  30 ตุลาคม 2558 ชำราก  
สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาณี โปธาดี สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
13  20 ตุลาคม 2558 แหลมกลัด  
สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาณี โปธาดี สน.เกษตรอำเภอเมืองตราด 
รวมอำเภอเมืองตราด
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
456
 
6 คน
2 หน่วยงาน
26 ตุลาคม 2558 คลองใหญ่  
การปลูกผักสวนครัว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่     
22 ตุลาคม 2558 ไม้รูด  
การผลิตขยายบิวเวอร์เรีย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
13
ศาลาหมู่บ้าน     
16 ตุลาคม 2558 ไม้รูด  
การเตรียมต้นก่อนออกดอก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศจช.ต.ไม้รูด     
28 ตุลาคม 2558 หาดเล็ก  
การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองใหญ่
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
63
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 เขาสมิง  
การพัฒนาเครือข่าย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
12 ตุลาคม 2558 เขาสมิง  
การทำน้ำพริก  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 แสนตุ้ง  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพรรดิ์ บรรจง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
13 ตุลาคม 2558 วังตะเคียน  
การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
8 ตุลาคม 2558 ท่าโสม  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
14 ตุลาคม 2558 สะตอ  
การสะสมอาหารเพื่อการออกดอก  
บรรยาย
30
ศาลา     
1 ตุลาคม 2558 ประณีต  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
32
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นายวันชัย เจริญใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด 
12 ตุลาคม 2558 เทพนิมิต  
การสะสมอาหารเพื่อการออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี พันธุ์สรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
6 ตุลาคม 2558 ทุ่งนนทรี  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
รวมอำเภอเขาสมิง
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
292
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 บ่อพลอย  
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
22 ตุลาคม 2558 ช้างทูน  
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิริยา ศรีวิรัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
22 ตุลาคม 2558 ด่านชุมพล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนฤพนธ์ สุโพธิวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
30 ตุลาคม 2558 หนองบอน  
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญาภรณ์ บอนแดง สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
29 ตุลาคม 2558 นนทรีย์  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัฒนา วงทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ 
รวมอำเภอบ่อไร่
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 แหลมงอบ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ป้องกันโรคเน่าในผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธารทิพย์ สุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
22 ตุลาคม 2558 น้ำเชี่ยว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ OTOP  นางสาวธารทิพย์ สุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
8 ตุลาคม 2558 บางปิด  
ศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
15 ตุลาคม 2558 คลองใหญ่  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
รวมอำเภอแหลมงอบ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
2 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 เกาะช้าง  
การผลิตทุเรียนคุณภาพ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล เจริญพร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
8 - 22 ตุลาคม 2558 เกาะช้างใต้  
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ วันที่ 8,22  
บรรยาย
25
โรงเรียน  นายสายชล เจริญพร สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
รวมอำเภอเกาะช้าง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตราด 6 อำเภอ
28 เรื่อง
6 วิธี
1076
 
18 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2558 ท่าไข่  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16 ตุลาคม 2558 บ้านใหม่  
การกำจัดด้วงมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
22 ตุลาคม 2558 คลองนา  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 ตุลาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การกำจัดด้วงมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16 ตุลาคม 2558 บางไผ่  
การป้องกันกำจัดแมลงและ หนอนผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
28 ตุลาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การกำจัดด้วงมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 ตุลาคม 2558 บางแก้ว  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15 ตุลาคม 2558 บางขวัญ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 ตุลาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  15 ตุลาคม 2558 วังตะเคียน  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  15 ตุลาคม 2558 โสธร  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  14 ตุลาคม 2558 บางพระ  
การปลูผักไฮโดรโปรนิก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  16 - 17 ตุลาคม 2558 บางกะไห  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  15 ตุลาคม 2558 หนามแดง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  14 ตุลาคม 2558 คลองเปรง  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  8 ตุลาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  21 ตุลาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  16 ตุลาคม 2558 บางเตย  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 ตุลาคม 2558 บางขนาก  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 ตุลาคม 2558 สิงโตทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 ตุลาคม 2558 หมอนทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 ตุลาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 ตุลาคม 2558 ดอนเกาะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 ตุลาคม 2558 โยธะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 ตุลาคม 2558 ดอนฉิมพลี  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 ตุลาคม 2558 ศาลาแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  15 ตุลาคม 2558 โพรงอากาศ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2558 บางปะกง  
การปลูกผักปลอดสาร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
7 ตุลาคม 2558 ท่าสะอ้าน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
20 ตุลาคม 2558 บางวัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(สารชีวภัณฑ์)  
บรรยาย
35
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
20 ตุลาคม 2558 บางสมัคร  
การปลูกผักปลอดสาร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 ตุลาคม 2558 บางผึ้ง  
การปลูกผักปลอดสาร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 ตุลาคม 2558 บางเกลือ  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
30 ตุลาคม 2558 สองคลอง  
การสานตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 ตุลาคม 2558 หนองจอก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(สารชีวภัณฑ์)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 ตุลาคม 2558 พิมพา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(สารชีวภัณฑ์)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  21 ตุลาคม 2558 ท่าข้าม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  21 ตุลาคม 2558 หอมศีล  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(สารชีวภัณฑ์)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  22 ตุลาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(สารชีวภัณฑ์)  
บรรยาย
25
อบต.  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
400
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ร้านค้าชุมชน  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 เกาะไร่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 คลองขุด  
การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
60
บ้านเกษตรกร  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ตุลาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
9 ตุลาคม 2558 คลองประเวศ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 ตุลาคม 2558 ดอนทราย  
การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 30 ตุลาคม 2558 เทพราช  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ตุลาคม 2558 ท่าพลับ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 ตุลาคม 2558 หนองตีนนก  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  10 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 29 ตุลาคม 2558 บางซ่อน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  2 - 29 ตุลาคม 2558 บางกรูด  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 30 ตุลาคม 2558 แหลมประดู่  
การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  10 - 30 ตุลาคม 2558 ลาดขวาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  4 - 29 ตุลาคม 2558 สนามจันทร์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  3 - 30 ตุลาคม 2558 แสนภูดาษ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 30 ตุลาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
748
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 เกาะขนุน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
15 ตุลาคม 2558 บ้านซ่อง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 ตุลาคม 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2558 หนองยาว  
การป้องกันกำจัดราน้ำค้างข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 ตุลาคม 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 หนองแหน  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 ตุลาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
210
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 คู้ยายหมี  
การบำรุงรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ โยงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
19 ตุลาคม 2558 ท่ากระดาน  
การบริหารจัดการกลุ่ม ติดตามงาน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนิตย์ สมประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
14 ตุลาคม 2558 ทุ่งพระยา  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชนะ เกงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
16 ตุลาคม 2558 ลาดกระทิง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัช ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 แปลงยาว  
ปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2558 วังเย็น  
ปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2558 หัวสำโรง  
ปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2558 หนองไม้แก่น  
ปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแปลงยาว
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 ท่าตะเกียบ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
9 ตุลาคม 2558 คลองตะเกรา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางหมู่บ้านห้วยนา  นายกิตติศักดิ์ โชคชัยชำนาญกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2558 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ตุลาคม 2558 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 30 ตุลาคม 2558 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
7 ตุลาคม 2558 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
8 ตุลาคม 2558 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 อำเภอ
27 เรื่อง
4 วิธี
3503
 
33 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 รอบเมือง  
การปลูกพืชอื่นทดแทนในนาข้าว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 ตุลาคม 2558 วัดโบสถ์  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
50
ตำบลวัดโบสถ์  นางสาวประไพ ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
9 ตุลาคม 2558 บางเดชะ  
การปลูกพืชอื่นทดแทนในนาข้าว  
ประชุม
50
อบต.     
13 ตุลาคม 2558 ท่างาม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ตำบลท่างาม  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
27 ตุลาคม 2558 บางบริบูรณ์  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
50
ตำบลบางบริบูรณ์  นายพิษณุ ถือมั่น  
13 ตุลาคม 2558 ดงพระราม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
50
ตำบลดงพระราม  นางสาวประไพ ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
20 ตุลาคม 2558 บ้านพระ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวประไพ ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
14 ตุลาคม 2558 โคกไม้ลาย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ตำบลโคกไม้ลาย  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
14 ตุลาคม 2558 ไม้เค็ด  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ตำบลไม้เค็ด  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
10  13 ตุลาคม 2558 ดงขี้เหล็ก  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ตำบลดงขี้เหล็ก  นายพิษณุ ถือมั่น  
11  8 ตุลาคม 2558 เนินหอม  
การดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
50
อบต.     
12  20 ตุลาคม 2558 โนนห้อม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ตำบลโนนห้อม  นายพิษณุ ถือมั่น  
รวมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
550
 
3 คน
2 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2558 กบินทร์  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
9 ตุลาคม 2558 เมืองเก่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
วัดอัมพวัน  นายปัฐถากร สรอยสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภเอประจันตคาม 
21 ตุลาคม 2558 วังดาล  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
15 ตุลาคม 2558 นนทรี  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
15
อบต.  นายทองพูล แก้วโสนด สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
9 ตุลาคม 2558 ย่านรี  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองพูล แก้วโสนด สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
14 ตุลาคม 2558 วังตะเคียน  
เตรียมรับวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมมาส วงษ์จันทรา สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
28 ตุลาคม 2558 หาดนางแก้ว  
การป้องกันจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
15 ตุลาคม 2558 ลาดตะเคียน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวออมทรัพย์ คำน้อย  
20 ตุลาคม 2558 บ้านนา  
การปฏิบัติดูแลรักษาโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10  9 ตุลาคม 2558 บ่อทอง  
ขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภควรรณ สมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11  6 ตุลาคม 2558 หนองกี่  
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกันยา แม่นปืน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
12  9 ตุลาคม 2558 นาแขม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
13  23 ตุลาคม 2558 เขาไม้แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
14  1 - 30 ตุลาคม 2558 วังท่าช้าง  
การประชุมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
30
ศาลาวัด     
รวมอำเภอกบินทร์บุรี
14  ตำบล
11 เรื่อง
 
630
 
9 คน
3 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 นาดี  
สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
ประชุม
144
ศาลาSML  นางสาวสายชล พุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
15 ตุลาคม 2558 สำพันตา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
21 ตุลาคม 2558 สะพานหิน  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียรู้ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
28 ตุลาคม 2558 ทุ่งโพธิ์  
การจัดการน้ำในหน้าแล้ง  
ประชุม
30
ศาลาSML  นางสาวสายชล พุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
15 ตุลาคม 2558 แก่งดินสอ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิตติ จันทร์ภาภาส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
19 ตุลาคม 2558 บุพราหมณ์  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
รวมอำเภอนาดี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
294
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2558 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
19 ตุลาคม 2558 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
21 ตุลาคม 2558 บางเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 ตุลาคม 2558 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
22 ตุลาคม 2558 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 ตุลาคม 2558 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
16 ตุลาคม 2558 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
19 ตุลาคม 2558 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
20 ตุลาคม 2558 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
3 คน
3 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ประจันตคาม  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
15 ตุลาคม 2558 เกาะลอย  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเอื้ออาภรณ์ กุลพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
12 ตุลาคม 2558 บ้านหอย  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
7 ตุลาคม 2558 หนองแสง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเอื้ออาภรณ์ กุลพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
7 ตุลาคม 2558 ดงบัง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
14 ตุลาคม 2558 คำโตนด  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนษฐ มุสิกดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
6 ตุลาคม 2558 บุฝ้าย  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล ฟุ้งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
15 ตุลาคม 2558 หนองแก้ว  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล ฟุ้งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
7 ตุลาคม 2558 โพธิ์งาม  
ช่องทางการจัดจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพร พงศ์ประเสริฐชัย สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
รวมอำเภอประจันตคาม
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ศรีมหาโพธิ  
การเตรียมรับสถาการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
41
ศาลาประชาคม  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
12 ตุลาคม 2558 สัมพันธ์  
การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชุาคม  นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
13 ตุลาคม 2558 บ้านทาม  
การเตรียมรับสถาการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
20 ตุลาคม 2558 ท่าตูม  
การเตรียมรับสถาการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
21 ตุลาคม 2558 บางกุ้ง  
การเตรียมรับสถานกาณ์ในช่วงฤดุแล้ง  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวศรัญญา บุษบงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
7 ตุลาคม 2558 ดงกระทงยาม  
การเตรียมพร้อมสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวศรัญญา บุษบงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
1 ตุลาคม 2558 หนองโพรง  
การดูและมะม่วงนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
15 ตุลาคม 2558 หัวหว้า  
การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
14 ตุลาคม 2558 หาดยาง  
การเตรียมปพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวศรัญญา บุษบงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10  5 ตุลาคม 2558 กรอกสมบูรณ์  
การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
36
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
392
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2558 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
8 ตุลาคม 2558 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
12 ตุลาคม 2558 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
15 ตุลาคม 2558 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 7 อำเภอ
32 เรื่อง
3 วิธี
2776
 
30 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การสร้างรายได้เสริมจากการทำนา  
เสวนา
20
ศาลาประชาคม     
14 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
เสวนา
20
ศาลาประชาคม     
20 ตุลาคม 2558 บ้านใหญ่  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
10
บ้านนางวันเพ็ญ แก้ววิเศษ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
9 ตุลาคม 2558 วังกระโจม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
20 ตุลาคม 2558 ท่าทราย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
2 ตุลาคม 2558 ดอนยอ  
การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
อบต.  นางสาวกันยารัตย์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
5 ตุลาคม 2558 ดอนยอ  
การขยายพันธุ์และการดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
อบต.  นางสาวกันยารัตย์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
16 ตุลาคม 2558 ศรีจุฬา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
15 ตุลาคม 2558 ดงละคร  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  19 ตุลาคม 2558 ศรีนาวา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิก  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  8 ตุลาคม 2558 สาริกา  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  21 ตุลาคม 2558 หินตั้ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13  26 ตุลาคม 2558 เขาพระ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14  15 ตุลาคม 2558 เขาพระ  
การปลูกพืฃใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
15  19 ตุลาคม 2558 พรหมณี  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
330
 
6 คน
1 หน่วยงาน
19 ตุลาคม 2558 เกาะหวาย  
การใส่ปุ๋ยครั้งที่2  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
22 ตุลาคม 2558 เกาะหวาย  
การใส่ปุ๋ยครั้งที่2  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 ตุลาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 ตุลาคม 2558 ปากพลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
9 ตุลาคม 2558 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
14 ตุลาคม 2558 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
8 ตุลาคม 2558 หนองแสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
16 ตุลาคม 2558 นาหินลาด  
การดูแลรักษาส้มโอ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
21 ตุลาคม 2558 นาหินลาด  
การผลิตและการตลาด  
ดูงาน
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 บ้านนา  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
9 ตุลาคม 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
1 ตุลาคม 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
6 ตุลาคม 2558 อาษา  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 ตุลาคม 2558 ทองหลาง  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
13 ตุลาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
7 ตุลาคม 2558 พิกุลออก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 ตุลาคม 2558 ป่าขะ  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
15 ตุลาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  14 ตุลาคม 2558 ศรีกะอาง  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 พระอาจารย์  
การดูแลป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
13 ตุลาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ตุลาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การตัดพันธุ์ปน วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ตุลาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การตัดพันธุ์ปน วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ตุลาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การตัดพันธุ์ปน วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
21 ตุลาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 ตุลาคม 2558 บางสมบูรณ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
บ้านประธานศูนย์     
15 ตุลาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  14 ตุลาคม 2558 บางปลากด  
การป้องกันการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 ตุลาคม 2558 บางลูกเสือ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
30
บ้านประธานศูนย์     
12  14 ตุลาคม 2558 องครักษ์  
การดูแลป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  20 ตุลาคม 2558 ชุมพล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  13 ตุลาคม 2558 คลองใหญ่  
การป้องกันการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอองครักษ์
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
505
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
19 เรื่อง
6 วิธี
1535
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 สระแก้ว  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 ตุลาคม 2558 บ้านแก้ง  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 ตุลาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 ตุลาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 ตุลาคม 2558 ท่าแยก  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 ตุลาคม 2558 ท่าเกษม  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 ตุลาคม 2558 สระขวัญ  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 ตุลาคม 2558 หนองบอน  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2558 ไทยอุดม  
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรขยาย 3 ด้าน  
ประชุม
600
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 คลองไก่เถื่อน  
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรขยาย 3 ด้าน  
ประชุม
700
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
1300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 - 8 ตุลาคม 2558 ตาพระยา  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
1188
ศาลาอเนกประสงค์  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 ตุลาคม 2558 ตาพระยา  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
645
ศาลาอเนกประสงค์  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 ตุลาคม 2558 ทัพเสด็จ  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
300
ศาลาประชาคม  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
1 - 3 ตุลาคม 2558 ทัพราช  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
1019
ศาลาอเนกประสงค์  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
5 - 10 ตุลาคม 2558 ทัพไทย  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
1661
ศาลาอเนกประสงค์  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
4 ตุลาคม 2558 โคคลาน  
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
641
ศาลาอเนกประสงค์  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
5454
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การป้องกันโรครากเน่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
2 ตุลาคม 2558 ตาหลังใน  
การป้องกันโรครากเน่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 ตุลาคม 2558 คลองหินปูน  
การป้องกันโรครากเน่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนันท์นภัส อันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 ตุลาคม 2558 ทุ่งมหาเจริญ  
การป้องกันโรครากเน่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล  
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 วัฒนานคร  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 ตุลาคม 2558 ท่าเกวียน  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
14 ตุลาคม 2558 ผักขะ  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
6 ตุลาคม 2558 โนนหมากเค็ง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 8 ตุลาคม 2558 หนองน้ำใส  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
8 ตุลาคม 2558 ช่องกุ่ม  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
12 ตุลาคม 2558 หนองแวง  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
6 ตุลาคม 2558 แซร์ออ  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
7 ตุลาคม 2558 หนองหมากฝ้าย  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  2 ตุลาคม 2558 หนองตะเคียนบอน  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  1 ตุลาคม 2558 ห้วยโจด  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
3 เรื่อง
 
440
 
4 คน
1 หน่วยงาน
26 - 30 ตุลาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 23 ตุลาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
เสวนา
120
พื้นที่ในตำบล     
5 - 15 ตุลาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 2 ตุลาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
เยี่ยมเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.     
19 - 23 ตุลาคม 2558 หนองหว้า  
สำรวจข้อมูลการปลูกพืช  
บรรยาย
120
พื้นที่ ต.หนองหว้า     
1 ตุลาคม 2558 หนองหว้า  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์  
ประชุม
30
อบต.     
26 - 30 ตุลาคม 2558 หนองหว้า  
ติดตามภัยธรรมชาติ  
ประชุม
150
พื้นที่ ต.หนองหว้า     
5 - 9 ตุลาคม 2558 หนองหว้า  
สำรวจแหล่งน้ำ  
ประชุม
50
พื้นที่ ต.หนองหว้า     
12 - 16 ตุลาคม 2558 หนองหว้า  
ส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  18 - 22 ตุลาคม 2558 พระเพลิง  
สำรวจข้อมูลการปลูกพืช  
บรรยาย
115
พื้นที่ ต.พระเพลิง     
11  12 - 16 ตุลาคม 2558 พระเพลิง  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
60
พื้นที่ ต.พระเพลิง     
12  2 ตุลาคม 2558 พระเพลิง  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์  
ประชุม
30
อบต.     
13  5 - 9 ตุลาคม 2558 พระเพลิง  
สำรวจแหล่งน้ำ  
ประชุม
200
พื้นที่ ต.พระเพลิง     
14  25 - 30 ตุลาคม 2558 เขาสามสิบ  
สำรวจข้อมูลการปลูกพืช  
บรรยาย
100
พื้นที่ ต.เขาสามสิบ     
15  12 - 16 ตุลาคม 2558 เขาสามสิบ  
ติดตามภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
50
พื้นที่ ต.เขาสามสิบ     
16  7 - 9 ตุลาคม 2558 เขาสามสิบ  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  6 ตุลาคม 2558 เขาสามสิบ  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาฉกรรจ์
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
1335
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2558 โคกสูง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 หนองม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2558 หนองแวง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ตุลาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังสมบูรณ์  
เก็บข้อมูลการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังสมบูรณ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังใหม่  
เก็บข้อมูลการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังทอง  
เก็บข้อมูลการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2558 วังทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
1800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 8 อำเภอ
19 เรื่อง
5 วิธี
11017
 
13 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 ตุลาคม 2558 บึงกาฬ  
การทำมะนาว  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
5 ตุลาคม 2558 โนนสมบูรณ์  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
6 ตุลาคม 2558 หนองเข็ง  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
7 ตุลาคม 2558 หอคำ  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12 ตุลาคม 2558 หนองเลิง  
การใช้เชื้อรไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
5 ตุลาคม 2558 โคกก่อง  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางสาวสุพัตรา มาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12 ตุลาคม 2558 นาสวรรค์  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
5 ตุลาคม 2558 ไคสี  
การดูแลรักษโรคข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสงวน บุตรเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
5 ตุลาคม 2558 ชัยพร  
การจัดการระบบน้ำในพื้นที่ทำนา  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางสาวชัชฎาภรณ์ พิมพ์กลม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
10  27 ตุลาคม 2558 วิศิษฐ์  
การผลิตมะนาวในท่อ  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
11  13 ตุลาคม 2558 คำนาดี  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12  8 ตุลาคม 2558 โป่งเปือย  
การดูแลข้าวระหวางตั้งท้อง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
รวมอำเภอเมืองบึงกาฬ
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
170
 
8 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 เซกา  
ยางก้อนถ้วยกับน้ำกรด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
16 ตุลาคม 2558 ป่งไฮ  
การใส่ปุ๋ยยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
9 ตุลาคม 2558 ท่าสะอาด  
การใช้ไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเซกา
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 โซ่  
การจัดการเพลี้ยแป้งในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 โซ่  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 โซ่  
การใช้เครื่องมือจับพิกัดแปลง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 หนองพันทา  
การจัดการเพลี้ยแป้งในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 หนองพันทา  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 หนองพันทา  
การใช้เครื่องมือจับพิกัดแปลง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 คำแก้ว  
การจัดการเพลี้ยแป้งในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 คำแก้ว  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
6 ตุลาคม 2558 คำแก้ว  
การใช้เครื่องมือจับพิกัดแปลง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  7 ตุลาคม 2558 บัวตูม  
การจัดการเพลี้ยแป้งในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  7 ตุลาคม 2558 บัวตูม  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  7 ตุลาคม 2558 บัวตูม  
การใช้เครื่องมือจับพิกัดแปลง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  7 ตุลาคม 2558 เหล่าทอง  
การจัดการเพลี้ยแป้งในข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  7 ตุลาคม 2558 เหล่าทอง  
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  7 ตุลาคม 2558 เหล่าทอง  
การใช้เครื่องมือจับพิกัดแปลง  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2558 ศรีชมภู  
การปลูกพืชแซมยางพารา  
บรรยาย
20
  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
16 ตุลาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
7 ตุลาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
16 ตุลาคม 2558 วังชมภู  
การปลูกพืชแซมยางพารา  
บรรยาย
20
  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
19 ตุลาคม 2558 ศรีสำราญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
12 ตุลาคม 2558 ศรีสำราญ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 บึงโขงหลง  
การทำบัญชีครัวเรือน  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม     
20 ตุลาคม 2558 โพธิ์หมากแข้ง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม     
30 ตุลาคม 2558 ดงบัง  
การเก็บเมล้ดพันธุ์ข้าวทำพันธุ์  
บรรยาย/ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
28 ตุลาคม 2558 ท่าดอกคำ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทำพันธุ์  
บรรยาย/ดูงาน
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
รวมอำเภอบึงโขงหลง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
136
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 บุ่งคล้า  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศาลาประชาคม  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
6 ตุลาคม 2558 หนองเดิ่น  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศาลาประชาคม  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
20 ตุลาคม 2558 โคกกว้าง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศาลาประชาคม  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
รวมอำเภอบุ่งคล้า
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 6 อำเภอ
21 เรื่อง
6 วิธี
891
 
17 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 เสิงสาง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
7 ตุลาคม 2558 สระตะเคียน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค
8 ตุลาคม 2558 โนนสมบูรณ์  
การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยวิธีตัดใบข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสมเกียรติ เลิกกระโทก สนง.กษอ.ปักธงชัย 
7 ตุลาคม 2558 โนนสมบูรณ์  
การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยวิธีตัดใบข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสมเกียรติ เลิกกระโทก สนง.กษอ.ปักธงชัย 
6 ตุลาคม 2558 โนนสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายสมเกียรติ เลิกกระโทก สนง.กษอ.ปักธงชัย 
6 ตุลาคม 2558 กุดโบสถ์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเกรียงศักดิ์ ณรงค์ชาญชัยกุล  
7 ตุลาคม 2558 สุขไพบูลย์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเกรียงศักดิ์ ณรงค์ชาญชัยกุล  
8 ตุลาคม 2558 บ้านราษฎร์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค
รวมอำเภอเสิงสาง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
230
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 เมืองคง  
การป้องกันกำจัดด้วยราเขียวและโรคไหม้ข้าว  
ประชุม
15
สนง.กษอ.คง     
15 ตุลาคม 2558 เมืองคง  
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำ  
ประชุม
10
ศูนย์ฟักไข่ชุมชน     
12 ตุลาคม 2558 คูขาด  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 เทพาลัย  
การป้องกันโรคไหม้ข้าว,การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
30
ศาลา      
18 ตุลาคม 2558 ตาจั่น  
การป้องกันกำจัดด้วยราเขียวและโรคไหม้ข้าว  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2558 ตาจั่น  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2558 บ้านปรางค์  
การาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 หนองมะนาว  
การป้องกันกำจัดด้วยราเขียวและโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2558 หนองมะนาว  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  12 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์/การจัดทะเบียนการปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 ตุลาคม 2558 โนนเต็ง  
การป้องกันกำจัดด้วยราเขียวและโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มฯ     
13  1 ตุลาคม 2558 ดอนใหญ่  
การดูแล้รักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม     
14  15 ตุลาคม 2558 ขามสมบูรณ์  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการชาวนา     
รวมอำเภอคง
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
438
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 30 ตุลาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขย่ายฐานทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
770
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 ตุลาคม 2558 วังโพธิ์  
การขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตกร  
บรรยาย
389
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
6 ตุลาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกฝักทองหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต     
14 ตุลาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
1 - 27 ตุลาคม 2558 ช่อระกา  
การขยายฐานทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
1880
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 จักราช  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 ตุลาคม 2558 ทองหลาง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 ตุลาคม 2558 สีสุก  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 ตุลาคม 2558 หนองขาม  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 ตุลาคม 2558 หนองพลวง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านม่วง  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 ตุลาคม 2558 ศรีละกอ  
การป้องกันโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
20 ตุลาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13 ตุลาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15 ตุลาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  9 ตุลาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  16 ตุลาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  22 ตุลาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  6 ตุลาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  7 ตุลาคม 2558 หินโคน  
กาารเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15  14 ตุลาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16  27 ตุลาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17  21 ตุลาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
915
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
7 - 8 ตุลาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
14 ตุลาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
7 - 8 ตุลาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
7 - 8 ตุลาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 8 ตุลาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  7 - 8 ตุลาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  7 - 8 ตุลาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  14 ตุลาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  14 ตุลาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  7 - 8 ตุลาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  14 ตุลาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  7 - 8 ตุลาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  14 ตุลาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  7 - 8 ตุลาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  14 ตุลาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  7 - 8 ตุลาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  7 - 8 ตุลาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  14 ตุลาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  7 - 8 ตุลาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  14 ตุลาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  7 - 8 ตุลาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  14 ตุลาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  7 - 8 ตุลาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  14 ตุลาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  14 ตุลาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  7 - 8 ตุลาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  7 - 8 ตุลาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  14 ตุลาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
3 เรื่อง
 
2180
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 16 ตุลาคม 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 16 ตุลาคม 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 16 ตุลาคม 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 16 ตุลาคม 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 16 ตุลาคม 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 - 31 ตุลาคม 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 - 31 ตุลาคม 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
19 - 31 ตุลาคม 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 - 31 ตุลาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  16 - 31 ตุลาคม 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ประทาย  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 กระทุ่มราย  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 วังไม้แดง  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 ตลาดไทร  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 หนองพลวง  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 หนองค่าย  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 หันห้วยทราย  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 ดอนมัน  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
6 ตุลาคม 2558 นางรำ  
จัดทำแผนชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนูศิลป์ พรมหนองแสน สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  6 ตุลาคม 2558 โนนเพ็ด  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  6 ตุลาคม 2558 ทุ่งสว่าง  
การจัดเวทีชุมชนแผนชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
12  6 ตุลาคม 2558 โคกกลาง  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  6 ตุลาคม 2558 เมืองโดน  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
650
 
7 คน
2 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2558 โบสถ์  
การผลิตข้าวเพื่อจำหน่ายพันธ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพรรณ อุดมมา สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
8 ตุลาคม 2558 กระชอน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 ห้วยแถลง  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 ตุลาคม 2558 ทับสวาย  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
22 ตุลาคม 2558 เมืองพลับพลา  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 ตุลาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 ตุลาคม 2558 หินดาด  
โรคและแมลง,วิทยากรก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
8 ตุลาคม 2558 งิ้ว  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 ตุลาคม 2558 กงรถ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 ตุลาคม 2558 หลุ่งประดู่  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
22 ตุลาคม 2558 ตะโก  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  16 ตุลาคม 2558 ห้วยแคน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
410
 
6 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2558 สีคิ้ว  
การสำรวจแปลงนาเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 ตุลาคม 2558 บ้านหัน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 ตุลาคม 2558 กฤษณา  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27 ตุลาคม 2558 ลาดบัวขาว  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
22 ตุลาคม 2558 หนองหญ้าขาว  
การสำรวจแปลงมันฯเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
20 ตุลาคม 2558 กุดน้อย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
16 ตุลาคม 2558 หนองน้ำใส  
การสำรวจแปลงมันฯป้อวกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
9 ตุลาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20 ตุลาคม 2558 มิตรภาพ  
การสำรวจแปลงนาป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  2 ตุลาคม 2558 คลองไผ่  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  22 ตุลาคม 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  22 ตุลาคม 2558 หนองบัวน้อย  
การสำรวจแปลงนาป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
545
 
9 คน
9 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2558 ปากช่อง  
การปลูกพืชผักกินใบในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
15 ตุลาคม 2558 กลางดง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
7 ตุลาคม 2558 จันทึก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
โรงเรียนท่าหีบ  นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
13 ตุลาคม 2558 วังกะทะ  
การผลิตพุทราปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
16 ตุลาคม 2558 หมูสี  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ ศจช.  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
9 ตุลาคม 2558 หนองสาหร่าย  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
14 ตุลาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันโรคหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
20 ตุลาคม 2558 โป่งตาลอง  
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
1 ตุลาคม 2558 คลองม่วง  
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  7 ตุลาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันโรคหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  6 ตุลาคม 2558 วังไทร  
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
12  27 ตุลาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันโรคหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
540
 
4 คน
3 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 หนองบุนนาก  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 ตุลาคม 2558 สารภี  
การสุ่มตรวจศัตรูพืชในข้าว  
บรรยาย
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2558 โนนแดง  
การเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 ตุลาคม 2558 โนนแดง  
การตัดพันธุ์ปนระยะออกดอก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 ตุลาคม 2558 โนนตาเถร  
การเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2558 โนนตาเถร  
การตัดพันธุ์ปนระยะออกรวง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 ตุลาคม 2558 สำพะเนียง  
การตัดพันธุ์ปนระยะออกดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 ตุลาคม 2558 สำพะเนียง  
การเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
8 ตุลาคม 2558 วังหิน  
การตัดพันธุ์ปนระยะออกดออก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
15 ตุลาคม 2558 วังหิน  
การเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
15 ตุลาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
การเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
10  8 ตุลาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
การตัดพันธุ์ปนระยะออกดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2558 วังน้ำเขียว  
การดูแลข้าวระยะแตกตก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
7 ตุลาคม 2558 วังหมี  
การเผ้าระวังโรคระบาดในพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทิกา  จ่าพิชม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
6 ตุลาคม 2558 ระเริง  
การเฝ้าระวังการระบาดศัตรุพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาคม บุญเลิศรัมย์ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแคนดง 
6 ตุลาคม 2558 อุดมทรัพย์  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
70
อบต.  นายจุล อ่อนพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
8 ตุลาคม 2558 ไทยสามัคคี  
การเฝ้าระวังการระบาดศัตรุพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทิกา จ่าพิชม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
รวมอำเภอวังน้ำเขียว
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2558 เมืองยาง  
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1353
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 เมืองยาง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
210
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 กระเบื้องนอก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
330
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 กระเบื้องนอก  
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1340
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ละหานปลาค้าว  
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1196
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 ละหานปลาค้าว  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
240
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 โนนอุดม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
170
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 โนนอุดม  
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
846
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
5685
 
2 คน
1 หน่วยงาน
28 ตุลาคม 2558 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลา SML   นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
19 ตุลาคม 2558 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพและกาผลิต ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
36
ศูนย์ ศจช.  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
26 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าว การใช้เชื่อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
19 ตุลาคม 2558 ท่าช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าว,การใช้ไตรโคเดอร์ม่า กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
6 ตุลาคม 2558 หนองงูเหลือม  
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งานขุดลอก  
บรรยาย
150
ศาลา SML ม1-15  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
13 ตุลาคม 2558 หนองงูเหลือม  
การเลี้ยงและดูแลรักษาไก่ไข่  
ประชุม
50
ศาลา SML  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
19 ตุลาคม 2558 หนองยาง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ที่ทำการชาวไร่  นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 ตุลาคม 2558 หนองยาง  
การควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศบกต.หนองยาง  นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
426
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 16 อำเภอ
71 เรื่อง
7 วิธี
15109
 
64 คน
33 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2558 อิสาณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
20 ตุลาคม 2558 เสม็ด  
การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
21 ตุลาคม 2558 บ้านบัว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากกลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 ตุลาคม 2558 สะแกโพรง  
การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
40
ศุนย์ข้าวชุมชน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 ตุลาคม 2558 สวายจีก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
39
ศาลากลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 ตุลาคม 2558 บ้านยาง  
การดำแลรักษา  
บรรยาย
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 ตุลาคม 2558 พระครู  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 ตุลาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
20 ตุลาคม 2558 หนองตาด  
การคันพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคม  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  16 ตุลาคม 2558 ลุมปุ๊ก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11  16 ตุลาคม 2558 สองห้อง  
การตัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์เรียนรู้บ้านสว่าง  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  14 ตุลาคม 2558 บัวทอง  
การป้องกันกำจัดศรูข้าว  
บรรยาย
42
ศาลากลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  21 ตุลาคม 2558 ชุมเห็ด  
การผลิตข้าวตามข้อมกำหนด GAP  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  21 ตุลาคม 2558 หลักเขต  
การตัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  7 ตุลาคม 2558 สะแกซำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศาลากกลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  6 ตุลาคม 2558 กลันทา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  21 ตุลาคม 2558 กระสัง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18  16 ตุลาคม 2558 เมืองฝาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
18  ตำบล
10 เรื่อง
 
716
 
11 คน
3 หน่วยงาน
8 - 9 ตุลาคม 2558 คูเมือง  
ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 16 ตุลาคม 2558 ปะเคียบ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
19 - 30 ตุลาคม 2558 บ้านแพ  
การดูแลแปลงข้าว  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
13 ตุลาคม 2558 พรสำราญ  
การผลิตเชื้อราไดรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 9 ตุลาคม 2558 หินเหล็กไฟ  
การใช้ปุ๋ยที่ถูกหลักวิชาการ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
1 - 19 ตุลาคม 2558 ตูมใหญ่  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 31 ตุลาคม 2558 หนองขมาร  
การจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
530
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 กระสัง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 ตุลาคม 2558 กระสัง  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 ตุลาคม 2558 ลำดวน  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 ตุลาคม 2558 สองชั้น  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปภาดา เผ่าเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
9 ตุลาคม 2558 สูงเนิน  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 ตุลาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 ตุลาคม 2558 หนองเต็ง  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
6 ตุลาคม 2558 เมืองไผ่  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววารินทร์ เบาระคน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 ตุลาคม 2558 ชุมแสง  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  2 ตุลาคม 2558 บ้านปรือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
19
อบต.  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  7 ตุลาคม 2558 บ้านปรือ  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาบ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12  8 ตุลาคม 2558 ห้วยสำราญ  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13  6 ตุลาคม 2558 กันทรารมย์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14  14 ตุลาคม 2558 กันทรารมย์  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15  6 ตุลาคม 2558 ศรีภูมิ  
การตัดข้าวพันธ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญพร โนนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
559
 
9 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2558 นางรอง  
วิธีการคัดพันธ์ูข้าว  
บรรยาย
20
แปลงนาเกษตรกร  นางทิพย์วารี โพธิ์ศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
6 ตุลาคม 2558 สะเดา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบาน  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
16 ตุลาคม 2558 ชุมแสง  
การปลุกพืชปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
13 ตุลาคม 2558 หนองโบสถ์  
การผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
16 ตุลาคม 2558 หนองกง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
21 - 30 ตุลาคม 2558 ถนนหัก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
21 ตุลาคม 2558 หนองไทร  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
30 ตุลาคม 2558 ก้านเหลือง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
27 ตุลาคม 2558 บ้านสิงห์  
วิธีการคัดพันธ์ูข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  30 ตุลาคม 2558 ลำไทรโยง  
งานส่งเสริมการเพิ่มรายได้และพัฒนาเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  30 ตุลาคม 2558 ทรัพย์พระยา  
การปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12  20 ตุลาคม 2558 หนองยายพิมพ์  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  16 ตุลาคม 2558 หัวถนน  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  9 ตุลาคม 2558 ทุ่งแสงทอง  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  21 ตุลาคม 2558 หนองโสน  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
435
 
10 คน
3 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 หนองกี่  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
6 ตุลาคม 2558 เย้ยปราสาท  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 ตุลาคม 2558 เมืองไผ่  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
1 ตุลาคม 2558 ดอนอะราง  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
6 ตุลาคม 2558 โคกสว่าง  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
2 ตุลาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 ตุลาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
2 ตุลาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
12 ตุลาคม 2558 โคกสูง  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  7 ตุลาคม 2558 บุกระสัง  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 ละหานทราย  
โครงการเคหกิจ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 ตาจง  
ส่งเสริมการปลูกยางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ตุลาคม 2558 สำโรงใหม่  
โครงการวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 ตุลาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2558 หนองตระครอง  
โครงการวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 ตุลาคม 2558 โคกว่าน  
โครงการวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ประโคนชัย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศศิมา บูรณะ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
6 ตุลาคม 2558 แสลงโทน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทนา หมั่นประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
14 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การมีส่วนร่วม/ในการสร้างเรือข่ายธุรกิจ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การผลิตข้าวมะ ลิ สู่สากล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การผลิตข้าวมะ ลิ สู่สากล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การผลิตข้าวมะ ลิ สู่สากล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การผลิตข้าวมะ ลิ สู่สากล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2558 ละเวี้ย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมสัน ไลไธสง สำนักงานเกษตรอำเภปประโคนชัย 
8 ตุลาคม 2558 จรเข้มาก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิชัย ภูบัวดวง สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
10  20 ตุลาคม 2558 ปังกู  
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรา วารสิทธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
11  14 ตุลาคม 2558 ปังกู  
ศูนย์จดการดิน-ปุ๋ย ชุมชน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมล รัตนา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
12  14 ตุลาคม 2558 โคกย่าง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
28
ศาลาวัด  นางภัทรา วารสิทธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
13  15 ตุลาคม 2558 โคกม้า  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภานุวัฒน์ กิจคณะ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
14  7 ตุลาคม 2558 ไพศาล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรังสรรค์ ชนะนา สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
15  7 ตุลาคม 2558 ตะโกตาพิ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิชัย ภูบัวดวง สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
16  7 ตุลาคม 2558 เขาคอก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจันทนา หมั่นประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
17  7 ตุลาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมสัน ไลไธสง สำนักงานเกษตรอำเภปประโคนชัย 
18  8 ตุลาคม 2558 โคกมะขาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมสัน ไลไธสง สำนักงานเกษตรอำเภปประโคนชัย 
19  8 ตุลาคม 2558 โคกตูม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทนา หมั่นประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
20  8 ตุลาคม 2558 ประทัดบุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ภูบัวดวง สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
21  8 ตุลาคม 2558 สี่เหลี่ยม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิชัย ภูบัวดวง สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
8 เรื่อง
 
1280
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 บ้านกรวด  
การผลิตอาหารแปรูป  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 ตุลาคม 2558 โนนเจริญ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
27 ตุลาคม 2558 หนองไม้งาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
15 ตุลาคม 2558 ปราสาท  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
1 ตุลาคม 2558 สายตะกู  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
20 ตุลาคม 2558 หินลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
7 ตุลาคม 2558 บึงเจริญ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 ตุลาคม 2558 จันทบเพชร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
1 ตุลาคม 2558 เขาดินเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
รวมอำเภอบ้านกรวด
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
255
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 พุทไธสง  
การผลิตข้าวGAP  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
16 ตุลาคม 2558 พุทไธสง  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
15 ตุลาคม 2558 มะเฟือง  
การสาธิตการตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
13 ตุลาคม 2558 บ้านจาน  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
20 ตุลาคม 2558 บ้านจาน  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
22 ตุลาคม 2558 บ้านเป้า  
การสาธิตการตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
13 ตุลาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตข้าวGAP  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
20 ตุลาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
9 ตุลาคม 2558 บ้านยาง  
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  16 ตุลาคม 2558 บ้านยาง  
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11  19 ตุลาคม 2558 หายโศก  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12  15 ตุลาคม 2558 หายโศก  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
13  16 ตุลาคม 2558 หายโศก  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
620
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 - 18 ตุลาคม 2558 ลำปลายมาศ  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษตรชัย แปลนดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
8 - 14 ตุลาคม 2558 หนองคู  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจรัญญา เพียซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
7 - 14 ตุลาคม 2558 แสลงพัน  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ ปัญญาพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
6 - 15 ตุลาคม 2558 ทะเมนชัย  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 14 ตุลาคม 2558 ตลาดโพธิ์  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 14 ตุลาคม 2558 หนองกะทิง  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงนภัส  โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 14 ตุลาคม 2558 โคกกลาง  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ แคนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 14 ตุลาคม 2558 โคกสะอาด  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนาศักดิ์ คำจร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 14 ตุลาคม 2558 เมืองแฝก  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 - 26 ตุลาคม 2558 บ้านยาง  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 28 ตุลาคม 2558 ผไทรินทร์  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 29 ตุลาคม 2558 หินโคน  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 29 ตุลาคม 2558 หนองบัวโคก  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 ตุลาคม 2558 บุโพธิ์  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  6 - 28 ตุลาคม 2558 หนองโดน  
บันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลรายได้รายได้ หนี้สิน แกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรปี 2558ครืองทจักร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำปลายมาศ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
696
 
7 คน
1 หน่วยงาน
6 - 30 ตุลาคม 2558 สตึก  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
50
03  นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 30 ตุลาคม 2558 นิคม  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
55
03  นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
19 - 30 ตุลาคม 2558 ทุ่งวัง  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
50
  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 16 ตุลาคม 2558 เมืองแก  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
55
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 16 ตุลาคม 2558 หนองใหญ่  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
60
  นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 30 ตุลาคม 2558 ร่อนทอง  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
64
  นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
19 - 30 ตุลาคม 2558 ดอนมนต์  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
42
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 16 ตุลาคม 2558 ชุมแสง  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
40
  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 16 ตุลาคม 2558 ท่าม่วง  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
35
  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  6 - 30 ตุลาคม 2558 สะแก  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
40
02  นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  19 - 30 ตุลาคม 2558 สนามชัย  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
40
  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  19 - 30 ตุลาคม 2558 กระสัง  
ข้อมูล 3 ด้านและข้อมูลแหล่งน้ำ  
บรรยาย
45
  นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
576
 
8 คน
2 หน่วยงาน
29 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 ตุลาคม 2558 ปะคำ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  16 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  15 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  14 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  29 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  23 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  28 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  27 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  22 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  21 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  30 ตุลาคม 2558 ไทยเจริญ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  29 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  30 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  22 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  14 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  15 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  16 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  21 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  23 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  27 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  28 ตุลาคม 2558 หนองบัว  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  16 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  21 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  29 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
33  14 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
34  27 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
35  15 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
36  30 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
37  23 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
38  28 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
39  22 ตุลาคม 2558 โคกมะม่วง  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
40  27 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
41  23 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
42  22 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
43  16 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
44  21 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
45  15 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
46  14 ตุลาคม 2558 หูทำนบ  
รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
892
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
9 ตุลาคม 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
21 ตุลาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
7 ตุลาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13 ตุลาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 2 ตุลาคม 2558 สระแก้ว  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 2 ตุลาคม 2558 ห้วยหิน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 2 ตุลาคม 2558 ไทยสามัคคี  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 8 ตุลาคม 2558 หนองชัยศรี  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 8 ตุลาคม 2558 เสาเดียว  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 8 ตุลาคม 2558 เมืองฝ้าย  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 8 ตุลาคม 2558 สระทอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองหงส์
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2558 จันดุม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวศศิธร แปลงไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
15 ตุลาคม 2558 โคกขมิ้น  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายอัครพงค์ จดไว้ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
15 ตุลาคม 2558 ป่าชัน  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ พันคูณ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
14 ตุลาคม 2558 สะเดา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางปรียาภรณ์ พหรมบุตร สนง.เกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
13 - 14 ตุลาคม 2558 สำโรง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางจารุณี ไวยารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 
รวมอำเภอพลับพลาชัย
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2558 ห้วยราช  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
8 ตุลาคม 2558 สามแวง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
15 ตุลาคม 2558 ตาเสา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านทานตะวัน  นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15 ตุลาคม 2558 บ้านตะโก  
การใช้ปุ๋ยเคมีแต่งหน้า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
13 ตุลาคม 2558 สนวน  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
13 ตุลาคม 2558 โคกเหล็ก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางนางสุวรรณา ชาติชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
20 ตุลาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
15 ตุลาคม 2558 ห้วยราชา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
330
 
5 คน
3 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 โนนสุวรรณ  
ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2558 โนนสุวรรณ  
การผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
กลุ่มปลูกผักปลอดภัย     
9 ตุลาคม 2558 ทุ่งจังหัน  
มาตรการแก้ไขปัญหาโคนเน่ารากเน่าในมัมสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2558 โกรกแก้ว  
มาตรการแก้ไขปัญหาโคนเน่ารากเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
11 ตุลาคม 2558 ดงอีจาน  
มาตรการแก้ไขปัญหาโคนเน่ารากเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2558 ชำนิ  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
8 ตุลาคม 2558 หนองปล่อง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
15 ตุลาคม 2558 เมืองยาง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
9 ตุลาคม 2558 ช่อผกา  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
16 ตุลาคม 2558 ละลวด  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
13 ตุลาคม 2558 โคกสนวน  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 ตุลาคม 2558 ทองหลาง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 ตุลาคม 2558 แดงใหญ่  
ข้าวมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางนัยนา กมลมุนีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
27 ตุลาคม 2558 กู่สวนแตง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14 ตุลาคม 2558 หนองเยือง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
12 ตุลาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
22 ตุลาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 - 13 ตุลาคม 2558 บ้านด่าน  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม  
บรรยาย
30
หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน  นางสาวจันทร์จิรา สมันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน 
12 - 13 ตุลาคม 2558 ปราสาท  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม  
บรรยาย
30
หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน  นายกฤตธนกร แสงสม  
12 - 13 ตุลาคม 2558 วังเหนือ  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม  
บรรยาย
30
หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน  นางสาววรรณพร พัฒนาวิศิษฏ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
12 - 13 ตุลาคม 2558 โนนขวาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสม  
บรรยาย
30
หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน  นายกฤตธนกร แสงสม  
รวมอำเภอบ้านด่าน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2558 แคนดง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน     
14 ตุลาคม 2558 ดงพลอง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน     
15 ตุลาคม 2558 สระบัว  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน     
15 ตุลาคม 2558 หัวฝาย  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอแคนดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 เจริญสุข  
โรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
แลงนา  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 ตุลาคม 2558 ตาเป๊ก  
การทำเชื้อราไตโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16 ตุลาคม 2558 ตาเป๊ก  
การทำเชื้ราไตโคเดอรมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
สาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
22 ตุลาคม 2558 อีสานเขต  
ข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
15 ตุลาคม 2558 ถาวร  
ข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
15 ตุลาคม 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
330
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 23 อำเภอ
79 เรื่อง
8 วิธี
9619
 
103 คน
40 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 - 16 ตุลาคม 2558 กังแอน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุมาลี  ดียิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
6 ตุลาคม 2558 ทมอ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
8 ตุลาคม 2558 ทมอ  
การขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
6 ตุลาคม 2558 ปรือ  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิริยะ โอษฐงาม สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 
9 ตุลาคม 2558 ทุ่งมน  
โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/ปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณาวุฒิ บุตรดีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
21 ตุลาคม 2558 ตาเบา  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายพิทักษ์ ศรีทองสุก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
15 ตุลาคม 2558 โคกยาง  
การดูแลข้าวในระบบแตกกอ  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายเอกสิทธิ์ บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
1 - 31 ตุลาคม 2558 โคกยาง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
650
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกสิทธิ์ บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
6 ตุลาคม 2558 โคกสะอาด  
แผนพัฒนาการเกษตรประจำปี  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ นราพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
10  9 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
11  7 ตุลาคม 2558 บ้านไทร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกุศล สุขไสว สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
12  6 - 30 ตุลาคม 2558 โชคนาสาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง แพ่งจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
13  22 ตุลาคม 2558 กันตวจระมวล  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายพิทักษ์ ศรีทองสุก สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
14  7 ตุลาคม 2558 สมุด  
โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/ปรับปรุง ทบก.  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณาวุฒิ บุตรดีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 
รวมอำเภอปราสาท
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
2143
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
2143
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2558 กำแพง  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัฐชนก ใจเต็ม สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
9 ตุลาคม 2558 อี่หล่ำ  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
13 ตุลาคม 2558 ก้านเหลือง  
เทคโนโลยืการผลิตผักฤดูฝน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุล สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
21 ตุลาคม 2558 ทุ่งไชย  
เทคโนโลยีการตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
1
ศาลาประชาคม  นางสาวแสงดาว นันทะ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14 ตุลาคม 2558 สำโรง  
การทำน้ำหมักชีภาพเพื่อเพิ่มผลผลิติข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย อัครจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
1 ตุลาคม 2558 แขม  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน์ แก้วจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
6 ตุลาคม 2558 หนองไฮ  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัฐชนก ใจเต็ม สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15 ตุลาคม 2558 ขะยูง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายสมาน คัลนา สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
16 ตุลาคม 2558 ตาเกษ  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน์ แก้วจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
10  22 ตุลาคม 2558 หัวช้าง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสวรรค์ ศรีโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
11  20 ตุลาคม 2558 รังแร้ง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
12  7 ตุลาคม 2558 แต้  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาริชาติ พุทธรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
13  21 ตุลาคม 2558 แข้  
การทำหมักไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14  9 ตุลาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุล สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15  8 ตุลาคม 2558 ปะอาว  
การทำสารไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
16  16 ตุลาคม 2558 หนองห้าง  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นางสาวแสงดาว นันทะ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
17  22 ตุลาคม 2558 สระกำแพงใหญ่  
การจัดการน้ำในนาข้าวและการตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
18  1 ตุลาคม 2558 โคกหล่าม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสวรรค์ ศรีโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
19  7 ตุลาคม 2558 โคกจาน  
การจัดการน้ำในนาข้าวและการตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
รวมอำเภออุทุมพรพิสัย
19  ตำบล
9 เรื่อง
 
776
 
11 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดศรีสะเกษ 1 อำเภอ
9 เรื่อง
3 วิธี
776
 
11 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2558 หัวเรือ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ตุลาคม 2558 หัวเรือ  
ติดตามการดำเนินการตำบลละห้าล้าน  
ประชุม
250
ศาลาวัด     
12 ตุลาคม 2558 หนองขอน  
การติดตามสถานการระบาดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
120
ศาลาวัด     
5 ตุลาคม 2558 หนองขอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล  
บรรยาย
300
ศาลาวัด     
15 ตุลาคม 2558 ปทุม  
การติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลปทุม  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
5 ตุลาคม 2558 ปทุม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
8 ตุลาคม 2558 ขามใหญ่  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวและการป้องกันการระบาดโรคพืชในข้าว  
บรรยาย
125
ศาลาวัด     
10 ตุลาคม 2558 ขามใหญ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล  
บรรยาย
210
ศาลาวัด     
8 ตุลาคม 2558 แจระแม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บข้อมูล  
บรรยาย
200
ศาลาวัด     
10  5 ตุลาคม 2558 แจระแม  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวและการป้องกันการระบาดโรคพืชในข้าว