สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 กุมภาพันธ์ 2560 พรเจริญ  
อบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ  นายวรุตน์ วงศ์อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 พรเจริญ  
อบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ  นายวรุตน์ วงศ์อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
21 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ป่าแฝก  
การอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศษลาเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ  นางสายทอง อัครพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
3 วิธี
60
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านเหลื่อม  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วังโพธิ์  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โคกกระเบื้อง  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
50
อบต.  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ช่อระกา  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
50
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักตะคร้อ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักตะคร้อ  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 หนองแวง  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 หนองแวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บึงปรือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บึงปรือ  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วังยายทอง  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วังยายทอง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
3200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เมืองยาง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เมืองยาง  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เมืองยาง  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กระเบื้องนอก  
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กระเบื้องนอก  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กระเบื้องนอก  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กระเบื้องนอก  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ละหานปลาค้าว  
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ละหานปลาค้าว  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
10  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ละหานปลาค้าว  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
11  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ละหานปลาค้าว  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
12  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โนนอุดม  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
13  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โนนอุดม  
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
14  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โนนอุดม  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
15  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 โนนอุดม  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1350
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
4950
 
9 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2560 นาน้อย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กุมภาพันธ์ 2560 เชียงของ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กุมภาพันธ์ 2560 ศรีษะเกษ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2560 สถาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2560 สันทะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กุมภาพันธ์ 2560 บัวใหญ่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2560 น้ำตก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ปัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 กุมภาพันธ์ 2560 สถาน  
การดูแลรักษา ลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
8 กุมภาพันธ์ 2560 สถาน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลาแลง  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลาเพชร  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กุมภาพันธ์ 2560 อวน  
การส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2560 ป่ากลาง  
การดูแลรักษามะม่วงระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2560 วรนคร  
การดูแลรักษา ลำไยช่วงแทงช่อดอก  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 กุมภาพันธ์ 2560 วรนคร  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
460
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2560 นาไร่หลวง  
การผลิตพริกตามแนวทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กุมภาพันธ์ 2560 ชนแดน  
การส่งเสริมกิจกรรมลดการเผา  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
5 กุมภาพันธ์ 2560 ชนแดน  
การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากลำไม้ไผ่  
ประชุม
30
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 กุมภาพันธ์ 2560 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  
บรรยาย
40
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
2 กุมภาพันธ์ 2560 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  
ฝึกปฏิบัติ
40
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 3 อำเภอ
11 เรื่อง
4 วิธี
860
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าพล  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าพล  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2560 ชะอวด  
การใส่ปุ๋ยยางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าเสม็ด  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าประจะ  
การปลูกแตงโม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2560 เคร็ง  
การใส๋หุ่ยปาล์ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2560 วังอ่าง  
การใส่ป๋ยยางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านตูล  
การปลูกแตงโมเนื้อ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กุมภาพันธ์ 2560 ขอนหาด  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2560 เกาะขันธ์  
การใส่ปุ๋ยเงาะ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2560 ควนหนองหงษ์  
การปลูกแตงกวา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  12 กุมภาพันธ์ 2560 เขาพระทอง  
การใส่ป๋ยยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 กุมภาพันธ์ 2560 นางหลง  
การปลูกพริก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชะอวด
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
390
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อำเภอ
9 เรื่อง
1 วิธี
390
 
0 คน
0 หน่วยงาน