สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก ประมง กลุ่มย่อย การแปรรูป กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2560 กระทุ่มราย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
21 ธันวาคม 2560 หนองจอก  
การผลิตเชื้อราไครโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
8 ธันวาคม 2560 คลองสิบ  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนวัดสีชมพู  นางกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 
6 ธันวาคม 2560 คลองสิบ  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสิบ  นางกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 
4 ธันวาคม 2560 คลองสิบ  
งานเกี่ยวข้าววันพ่อ สืบสานศาตร์พระราชาแบบวิถีพอเพียง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ฟาร์มชุมชนสะฟีรุสซาลาม  นางกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 
12 ธันวาคม 2560 คลองสิบสอง  
การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศดปช.  นางสาวธนาภรณ์ แช่มเย็น สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
12 ธันวาคม 2560 โคกแฝด  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงโคกแฝด  นางสาวพรทิพย์ ขันนอก สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1  
5 ธันวาคม 2560 คู้ฝั่งเหนือ  
เชื้อราไตรดครเดอร์ม่า  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ ขันนอก สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1  
19 ธันวาคม 2560 ลำผักชี  
การเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสม  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง เชิญกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
10  21 ธันวาคม 2560 ลำต้อยติ่ง  
การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง เชิญกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
รวมอำเภอเขตหนองจอก
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
415
 
5 คน
5 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 อนุสาวรีย์  
ผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 ท่าแร้ง  
ผลิคสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตบางเขน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
29 ธันวาคม 2560 คลองจั่น  
ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร  
เสวนา
10
แขวงคลองจั่น  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
1 ธันวาคม 2560 หัวหมาก  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตบางกะปิ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 มีนบุรี  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ไพสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
12 ธันวาคม 2560 แสนแสบ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ไพสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตมีนบุรี
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 ลาดกระบัง  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
26 ธันวาคม 2560 คลองสองต้นนุ่น  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
5
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
15 ธันวาคม 2560 คลองสามประเวศ  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
26 ธันวาคม 2560 ลำปลาทิว  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
8 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
สาธิต
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
27 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
22 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
19 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
อบรมโครงการสถาบันเกษตรกร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
20 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
อบรมโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
10  21 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
เก็บข้อมูลIFPP  
ประชุม
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
11  13 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
ร่วมอบรมโครงการดินปุ๋ยชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
12  7 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
อบรมโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
13  6 ธันวาคม 2560 ทับยาว  
อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
14  13 ธันวาคม 2560 ขุมทอง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตลาดกระบัง
6  ตำบล
11 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 ตลิ่งชัน  
ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 ฉิมพลี  
ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 บางพรม  
ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 บางระมาด  
จัดกระบวนการเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 บางระมาด  
ประชุมกรรมการ ศพก.เขตตลิ่งชัน  
ประชุม
15
ศพก.เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร     
7 ธันวาคม 2560 บางระมาด  
ทำเคอรี่พัฟไส้เห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
โรงเรียนวัดอินทราวาส     
19 ธันวาคม 2560 บางระมาด  
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศพก.เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร     
26 ธันวาคม 2560 บางระมาด  
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเครือข่ายด้านการตลาด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศพก.เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร     
20 ธันวาคม 2560 บางเชือกหนัง  
ประชุมกรรมการ ศพก.เขตตลิ่งชัน  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  19 ธันวาคม 2560 บางเชือกหนัง  
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  26 ธันวาคม 2560 บางเชือกหนัง  
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเครือข่ายด้านการตลาด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศพก.เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร     
12  14 ธันวาคม 2560 บางเชือกหนัง  
จัดกระบวนการเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตตลิ่งชัน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
260
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่  
บรรยาย
25
ศดปช.     
20 ธันวาคม 2560 แสมดำ  
การส่งเสริมการเปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง  
บรรยาย
35
     
รวมอำเภอเขตบางขุนเทียน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 บางหว้า  
ขายเชื้อไตรโคเดอรมา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 บางด้วน  
ขายเชื้อไตรโคเดอรมา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 บางจาก  
ขายเชื้อไตรโคเดอรมา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 บางแวก  
ขายเชื้อไตรโคเดอรมา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 คลองขวาง  
ขายเชื้อไตรโคเดอรมา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตภาษีเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2560 หนองแขม  
จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศดปช  นางสาวแวววดี พุทธรักษา สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 
4 ธันวาคม 2560 หนองค้างพลู  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแวววดี พุทธรักษา สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 
รวมอำเภอเขตหนองแขม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 บางปะกอก  
ประชุมศบกต.บางปะกอก  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตราษฎร์บูรณะ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 ธันวาคม 2560 คลองกุ่ม  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตบึงกุ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
1 คน
1 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2560 ประเวศ  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
28 ธันวาคม 2560 หนองบอน  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
28 ธันวาคม 2560 ดอกไม้  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิสา จันสารี สำนักงานเกษตรเขตลากระบัง 
รวมอำเภอเขตประเวศ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 สวนหลวง  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลางกูร โสภณนรางกูร สำนักงานเกษตรพื้นที่2 
รวมอำเภอเขตสวนหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 บางขุนเทียน  
โรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 บางค้อ  
โรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 บางมด  
โรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 จอมทอง  
โรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตจอมทอง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2560 สีกัน  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ     
รวมอำเภอเขตดอนเมือง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2560 ลาดพร้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
28 ธันวาคม 2560 จรเข้บัว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดพร้าว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
24
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 บางแค  
สอนทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ธันวาคม 2560 บางแคเหนือ  
สอนทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ธันวาคม 2560 บางไผ่  
สอนทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 หลักสอง  
สอนทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตบางแค
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2560 ทุ่งสองห้อง  
การปลูกกล้วยไข่  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนาภรณ์ แช่มเย็น สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหลักสี่
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 สายไหม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
14 ธันวาคม 2560 ออเงิน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
14 ธันวาคม 2560 คลองถนน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตสายไหม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 สะพานสูง  
ตรวจประเมินและขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
10
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสะพานสูง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2560 วังทองหลาง  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตวังทองหลาง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
10
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 สามวาตะวันตก  
การทำปลาเส้นปรุงรส  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
6 ธันวาคม 2560 สามวาตะวันออก  
สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 บางชัน  
การทำปลาเส้นปรุงรส  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
13 ธันวาคม 2560 ทรายกองดิน  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ด  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
13 ธันวาคม 2560 ทรายกองดินใต้  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่  นางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน สนง.เกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตคลองสามวา
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 ทวีวัฒนา  
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
เสวนา
4
ทวีวัฒนา  นางสาวปิยาพัชร ประไพพาณิชย์ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
13 ธันวาคม 2560 ศาลาธรรมสพน์  
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครหมู่บ้าน  
เสวนา
4
ศาลาธรมมสพน์  นางสาวปิยาพัชร ประไพพาณิชย์ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
รวมอำเภอเขตทวีวัฒนา
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
8
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 บางมด  
ประชุมศบกต.บางมด  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 ทุ่งครุ  
การแปรรูปสัตว์น้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
มัสยยิดดารุ้ลอิบาดะห์     
รวมอำเภอเขตทุ่งครุ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 บางบอน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
รวมอำเภอเขตบางบอน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 25 อำเภอ
58 เรื่อง
7 วิธี
1777
 
23 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2560 บางยอ  
เจาะสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  
ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
14 ธันวาคม 2560 บางยอ  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
12 ธันวาคม 2560 บางกะเจ้า  
ครูอาสายุวเกษตรกรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
7 ธันวาคม 2560 บางกะเจ้า  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
2 ธันวาคม 2560 บางน้ำผึ้ง  
เจาะสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  
ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
28 ธันวาคม 2560 บางน้ำผึ้ง  
ติดตามแปลงพยากรณ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14 ธันวาคม 2560 บางน้ำผึ้ง  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ประดับ  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
8 ธันวาคม 2560 บางน้ำผึ้ง  
ประชุมคณะกรรมการ ศพก.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 ธันวาคม 2560 บางน้ำผึ้ง  
ขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ป่า  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  4 ธันวาคม 2560 บางกระสอบ  
ติดตามแปลงพยากรณ์การระบาดหนอนหัวดำ  
ดูงาน
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  4 ธันวาคม 2560 บางกระสอบ  
ติดตามแปลงพยากรณ์การระบาดหนอนหัวดำ  
ดูงาน
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  3 ธันวาคม 2560 บางกระสอบ  
เจาะสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  
ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
13  14 ธันวาคม 2560 บางกระสอบ  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
14  28 ธันวาคม 2560 บางกอบัว  
ติดตามแปลงพยากรณ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ดูงาน
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  2 ธันวาคม 2560 บางกอบัว  
เจาะสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าวโครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  
ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
16  29 ธันวาคม 2560 บางกอบัว  
ผลิตสารชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
17  14 ธันวาคม 2560 บางกอบัว  
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ประดับ  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  7 ธันวาคม 2560 บางกอบัว  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์วรรณ รัตนพานิช  
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
935
 
2 คน
1 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2560 นาเกลือ  
การเพาะเห็ดนางฟ้าบริโภคในครัวเรือน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สุขเจริญคณา สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
12 ธันวาคม 2560 บ้านคลองสวน  
การเพาะเห็ดนางฟ้าบริโภคในครัวเรือน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สุขเจริญคณา สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
18 ธันวาคม 2560 แหลมฟ้าผ่า  
การดูแลและป้องกันกำจัดโรคและแมลงเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
12 ธันวาคม 2560 ในคลองบางปลากด  
การดูแลและป้องกันกำจัดโรคและแมลงเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 2 อำเภอ
11 เรื่อง
5 วิธี
995
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 บางไผ่  
ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
15 ธันวาคม 2560 บางกร่าง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
15 ธันวาคม 2560 ไทรม้า  
ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
15 ธันวาคม 2560 บางรักน้อย  
ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 วัดชลอ  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
15 ธันวาคม 2560 วัดชลอ  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
7 ธันวาคม 2560 บางกรวย  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
21 ธันวาคม 2560 บางกรวย  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12 ธันวาคม 2560 บางสีทอง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 ธันวาคม 2560 บางสีทอง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 บางขนุน  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 บางขนุน  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2560 บางขุนกอง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 ธันวาคม 2560 บางขุนกอง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 ธันวาคม 2560 บางคูเวียง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  21 ธันวาคม 2560 บางคูเวียง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
13  28 ธันวาคม 2560 มหาสวัสดิ์  
การดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางกรวย     
14  7 ธันวาคม 2560 มหาสวัสดิ์  
การดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  14 ธันวาคม 2560 ปลายบาง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  27 ธันวาคม 2560 ปลายบาง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  14 ธันวาคม 2560 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  19 ธันวาคม 2560 ศาลากลาง  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2560 บางม่วง  
อบรม ศจช. (ศูนย์หลัก)  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
12 ธันวาคม 2560 บางแม่นาง  
อบรมแผนถ่ายทอดแปลงใหญ่กล้วย  
บรรยาย
58
อบต.  นางสาวสิริพร หมานสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
4 ธันวาคม 2560 บางเลน  
การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจแปลงใหญ่ทุเรียน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางเลน2  นางอัญชลี คงสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
1 ธันวาคม 2560 เสาธงหิน  
อบรม ศดปช.  
บรรยาย
20
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่  นางสาวสิริพร หมานสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
12 ธันวาคม 2560 บางใหญ่  
อบรมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
27 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่  
อบรม ศจช. ศูนย์เครือข่าย  
บรรยาย
25
ศจช.ต.บ้านใหม่  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
198
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 บางบัวทอง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
12 ธันวาคม 2560 บางรักใหญ่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุดารัตน์ ผาสุกโก สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
13 ธันวาคม 2560 บางคูรัด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14 ธันวาคม 2560 ละหาร  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
19 ธันวาคม 2560 ลำโพ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวุฒิ แย้มวัด สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
20 ธันวาคม 2560 พิมลราช  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
21 ธันวาคม 2560 บางรักพัฒนา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุดารัตน์ ผาสุกโก สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
4 คน
2 หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2560 ไทรน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศจช.  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
4 ธันวาคม 2560 ราษฎร์นิยม  
การจัดทำแผนรายแปลงและแผนธุรกิจ  
บรรยาย
62
ศจช.  นายเอกรินทร์ อินปาน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
17 ธันวาคม 2560 หนองเพรางาย  
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไล แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
6 ธันวาคม 2560 ไทรใหญ่  
การลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอกรินทร์ อินปาน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
19 ธันวาคม 2560 ขุนศรี  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
4 ธันวาคม 2560 คลองขวาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
13 ธันวาคม 2560 ทวีวัฒนา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
202
 
5 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 บางตะไนย์  
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
12 ธันวาคม 2560 คลองพระอุดม  
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
สำนักงานเกษตร  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
12 ธันวาคม 2560 ท่าอิฐ  
โครงการสงเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
สำนักงานเกษตร  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
15 ธันวาคม 2560 เกาะเกร็ด  
การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน  
บรรยาย
20
กลุ่มแม่บ้าน  นางสาวอภิญญา เย็นสบาย สำนักงานเกษตรอำเภปากเกร็ด 
12 ธันวาคม 2560 อ้อมเกร็ด  
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
สำนักงานเกษตร  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
4 ธันวาคม 2560 คลองข่อย  
พัฒนาเกษตรกรผู้นำ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศพก.  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
27 ธันวาคม 2560 บางพลับ  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
25
ศจช.บางพลับ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
195
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
22 เรื่อง
3 วิธี
1285
 
18 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2560 บางคูวัด  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิชุดา สมส่วน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
13 ธันวาคม 2560 บางหลวง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิชุดา สมส่วน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
28 ธันวาคม 2560 บางเดื่อ  
การทำ IPM ของพืชผัก  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา นิยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
1 ธันวาคม 2560 สวนพริกไทย  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิธิ เนียมฤทธิ์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองปทุมธานี 
รวมอำเภอเมืองปทุมธานี
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
84
 
3 คน
2 หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2560 คลองสอง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด โรคเมล็ดด่าง ใบจุด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงษ์ โล่ห์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
12 ธันวาคม 2560 คลองสาม  
การปลูกพืชหลากหลายแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรพร ชาวปากน้ำ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
25 - 26 ธันวาคม 2560 คลองสี่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด โรคเมล็ดด่าง ใบจุด  
บรรยาย
30
ศจช  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
14 ธันวาคม 2560 คลองสี่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด โรคเมล็ดด่าง ใบจุด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
26 ธันวาคม 2560 คลองห้า  
การปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
วัดศิริจันทราราม  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
15 ธันวาคม 2560 คลองห้า  
การปลูกพืชหลากหลายแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
12 ธันวาคม 2560 คลองหก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด โรคเมล็ดด่าง ใบจุด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงษ์ โล่ห์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
20 ธันวาคม 2560 คลองเจ็ด  
การปลูกพืชหลากหลายทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรพร ชาวปากน้ำ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 ลำผักกูด  
การขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
20 ธันวาคม 2560 บึงสนั่น  
การพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
14 ธันวาคม 2560 บึงน้ำรักษ์  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงไชย สมะจิต สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
225
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 บึงบา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 บึงบอน  
การทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 บึงกาสาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บึงชำอ้อ  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2560 หนองสามวัง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 ศาลาครุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 นพรัตน์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองเสือ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
326
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 ระแหง  
การจัดการกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านเลขที่ 63     
7 ธันวาคม 2560 ลาดหลุมแก้ว  
การกำจัดศัตรูข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 คูบางหลวง  
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ธันวาคม 2560 คูขวาง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 คลองพระอุดม  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 บ่อเงิน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 หน้าไม้  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลาดหลุมแก้ว
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
77
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 คูคต  
การแปรรูปอาหารจากปลาดุก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
     
18 ธันวาคม 2560 ลาดสวาย  
การพัณนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2560 ลาดสวาย  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 บึงคำพร้อย  
การแปรรูปอาหารจากปลา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 ธันวาคม 2560 ลำลูกกา  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 ลำลูกกา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 ลำลูกกา  
การแปรรูปปลาดูฏ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 บึงทองหลาง  
การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ IPM  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 ลำไทร  
การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ IPM  
บรรยาย/ดูงาน
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  14 ธันวาคม 2560 บึงคอไห  
การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ IPM  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศจช.บึงคอไห     
11  20 ธันวาคม 2560 พืชอุดม  
การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ IPM  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำลูกกา
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
331
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 บางเตย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 คลองควาย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 สามโคก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 เชียงรากใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บ้านปทุม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 เชียงรากน้อย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บางกระบือ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ท้ายเกาะ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 7 อำเภอ
26 เรื่อง
3 วิธี
1503
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 คานหาม  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 ธันวาคม 2560 บ้านช้าง  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 ธันวาคม 2560 สามบัณฑิต  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
6 ธันวาคม 2560 บ้านหีบ  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
12 ธันวาคม 2560 หนองไม้ซุง  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 ธันวาคม 2560 อุทัย  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
14 ธันวาคม 2560 เสนา  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
14 ธันวาคม 2560 หนองน้ำส้ม  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
15 ธันวาคม 2560 โพสาวหาญ  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  13 ธันวาคม 2560 ธนู  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  15 ธันวาคม 2560 ข้าวเม่า  
การทำฮอร์โมนกะปิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
440
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 ทะเลชุบศร  
เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 ธันวาคม 2560 กกโก  
การปลูกถั่วบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
7 ธันวาคม 2560 โก่งธนู  
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
20 ธันวาคม 2560 เขาพระงาม  
การลดต้นทุนการทำนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13 ธันวาคม 2560 เขาสามยอด  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 ธันวาคม 2560 โคกกะเทียม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 ธันวาคม 2560 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมบุญ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
13 ธันวาคม 2560 โคกตูม  
เทคโนโลยีการป้องกันโรคและแมลงในผักบุ้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา นันทะเวช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20 ธันวาคม 2560 งิ้วราย  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  1 ธันวาคม 2560 ดอนโพธิ์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  1 ธันวาคม 2560 ตะลุง  
มาตรฐานการผลิตพืช GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
12  1 ธันวาคม 2560 ท่าแค  
การลดต้นทุนการทำนาปรัง  
บรรยาย
20
สนง.เกษตรเมืองลพบุรี  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  7 ธันวาคม 2560 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  15 ธันวาคม 2560 นิคมสร้างตนเอง  
เพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  21 ธันวาคม 2560 บางขันหมาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  14 ธันวาคม 2560 บ้านข่อย  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
อบต.  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  13 ธันวาคม 2560 ท้ายตลาด  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  13 ธันวาคม 2560 ป่าตาล  
การปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
19  13 ธันวาคม 2560 พรหมมาสตร์  
การดูแลกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  13 ธันวาคม 2560 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  7 ธันวาคม 2560 โพธิ์ตรุ  
การใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธี  
บรรยาย
35
ศจช.ตำบลโพธิ์ตรุ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  21 ธันวาคม 2560 สี่คลอง  
การเตรียมดินสำหรับปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  20 ธันวาคม 2560 ถนนใหญ่  
การดูแลรักษาคะน้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
18 เรื่อง
 
790
 
13 คน
4 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 พัฒนานิคม  
ปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ทต.เขาพระยาเดินธง  นางสาวจตุพร บ้ำสันเทียะ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ธันวาคม 2560 ช่องสาริกา  
การผลิตกล้วยตาม GAP  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 ธันวาคม 2560 มะนาวหวาน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ธันวาคม 2560 ดีลัง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
12 ธันวาคม 2560 โคกสลุง  
การประชาคมข้าว  
บรรยาย
16
นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 ธันวาคม 2560 ชอนน้อย  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
พัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
24
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 ธันวาคม 2560 ห้วยขุนราม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิวา คล้ายเดช สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ธันวาคม 2560 น้ำสุด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2560 โคกสำโรง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 เกาะแก้ว  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ถลุงเหล็ก  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 หลุมข้าว  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยโป่ง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 คลองเกตุ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 สะแกราบ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมฤทัย กัณหาวารี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรงฃ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 เพนียด  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ เจือทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังเพลิง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 - 30 ธันวาคม 2560 ดงมะรุม  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมฤทัย กัณหาวารี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรงฃ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2560 วังขอนขว้าง  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ เจือทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 - 30 ธันวาคม 2560 วังจั่น  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมฤทัย กัณหาวารี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรงฃ 
13  1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองแขม  
ทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
2 เรื่อง
 
470
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 ลำนารายณ์  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ชัยนารายณ์  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 ศิลาทิพย์  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 ห้วยหิน  
ข้อเสียและผลกระทบของการเผาอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 ม่วงค่อม  
การแปรรูปข้าวสารจำหน่าย  
บรรยาย
8
ศูนย์ข้าวชุมชน     
12 ธันวาคม 2560 บัวชุม  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 ท่าดินดำ  
การจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสม(GAP)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2560 มะกอกหวาน  
การผลิตและการจำหน่ายปลาร้า  
บรรยาย
6
กลุ่มวสช.ปลาร้าแปรรูป     
7 ธันวาคม 2560 ซับตะเคียน  
การดูแล บำรุงรักษาต้นหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  12 ธันวาคม 2560 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  14 ธันวาคม 2560 หนองยายโต๊ะ  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 ธันวาคม 2560 เกาะรัง  
การจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสม(GAP)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  7 ธันวาคม 2560 ท่ามะนาว  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  13 ธันวาคม 2560 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 ธันวาคม 2560 ชัยบาดาล  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโโยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
12
สวนพุทรา     
16  7 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่สามัคคี  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  8 ธันวาคม 2560 เขาแหลม  
การทำปุ๋ยนำหมักชีวภาพ และคำแนะนำการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
491
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 ท่าวุ้ง  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 บางคู้  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 โพตลาดแก้ว  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บางลี่  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 บางงา  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 โคกสลุด  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 เขาสมอคอน  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 หัวสำโรง  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ลาดสาลี่  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 ธันวาคม 2560 บ้านเบิก  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 ธันวาคม 2560 มุจลินท์  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 ธันวาคม 2560 บ้านทราย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
12 ธันวาคม 2560 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 ธันวาคม 2560 ดงพลับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 ธันวาคม 2560 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 ธันวาคม 2560 พุคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 ธันวาคม 2560 หินปัก  
การลดต้นการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 ธันวาคม 2560 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19 ธันวาคม 2560 หนองทรายขาว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  12 ธันวาคม 2560 บางกะพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  17 ธันวาคม 2560 หนองเต่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  6 ธันวาคม 2560 โพนทอง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 ธันวาคม 2560 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  15 ธันวาคม 2560 ดอนดึง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  14 ธันวาคม 2560 ชอนม่วง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  12 ธันวาคม 2560 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  15 ธันวาคม 2560 สายห้วยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  6 ธันวาคม 2560 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  20 ธันวาคม 2560 เชียงงา  
กการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  17 ธันวาคม 2560 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  15 ธันวาคม 2560 สนามแจง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
4 เรื่อง
 
530
 
11 คน
4 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 ท่าหลวง  
การไม่เผาอ้อยก่อนตัด  
บรรยาย
55
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
7 ธันวาคม 2560 แก่งผักกูด  
การไม่เผาอ้อยก่อนตัด  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
6 ธันวาคม 2560 ซับจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
35
ศพก.  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ธันวาคม 2560 หนองผักแว่น  
การไม่เผาอ้อยก่อนตัด  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนุจรีย์ กรุ่นทอง  
13 ธันวาคม 2560 ทะเลวังวัด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 ธันวาคม 2560 หัวลำ  
การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 สระโบสถ์  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
7 ธันวาคม 2560 มหาโพธิ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
8 ธันวาคม 2560 ทุ่งท่าช้าง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 ธันวาคม 2560 ห้วยใหญ่  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญญทิพย์ ส้มม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
14 ธันวาคม 2560 นิยมชัย  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 โคกเจริญ  
การใช้เครื่องเครื่องหยอด  
บรรยาย
20
ศพก     
13 ธันวาคม 2560 โคกเจริญ  
การขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพSmart Group  
ประชุม
20
ศพก.     
19 ธันวาคม 2560 โคกเจริญ  
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมนและจัดทำแผนพัฒนากิจการ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2560 ยางราก  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 ธันวาคม 2560 หนองมะค่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
14 ธันวาคม 2560 วังทอง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชัย วิชานำ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 ธันวาคม 2560 โคกแสมสาร  
รณรงค์หการไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 ลำสนธิ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2560 ซับสมบูรณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 หนองรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2560 กุดตาเพชร  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 เขารวก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2560 เขาน้อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หนอนกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 หนองม่วง  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 ธันวาคม 2560 บ่อทอง  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 ธันวาคม 2560 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 ธันวาคม 2560 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 ธันวาคม 2560 ยางโทน  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 ธันวาคม 2560 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
50 เรื่อง
4 วิธี
4686
 
49 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 บางมัญ  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 ธันวาคม 2560 โพกรวม  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 ธันวาคม 2560 ม่วงหมู่  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 ธันวาคม 2560 หัวไผ่  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
1 - 31 ธันวาคม 2560 ต้นโพธิ์  
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ SME  
บรรยาย
0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  นางสาวกนกพร พงษ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 ธันวาคม 2560 จักรสีห์  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 ธันวาคม 2560 บางกระบือ  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
0
 
4 คน
3 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 สิงห์  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2560 สิงห์  
ชี้แจงทางการเกษตรและข้อราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 ธันวาคม 2560 ไม้ดัด  
การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุลาวัลย์ นิ่มบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 ธันวาคม 2560 เชิงกลัด  
การระบาดของแมลงศัตรูข้าวฤดูนาปรัง  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 ธันวาคม 2560 โพชนไก่  
การระบาดของแมลงศัตรูข้าวฤดูนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 ธันวาคม 2560 แม่ลา  
การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 ธันวาคม 2560 บ้านจ่า  
การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุลาวัลย์ นิ่มบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 ธันวาคม 2560 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องทางการเกษตรและข้อราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 ธันวาคม 2560 พักทัน  
สมาชิก ศพก.  
ประชุม
30
ศพก.พักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  7 ธันวาคม 2560 สระแจง  
การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  8 ธันวาคม 2560 สระแจง  
การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
209
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 บางระจัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2560 โพสังโฆ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 คอทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2560 พระงาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
27 ธันวาคม 2560 พรหมบุรี  
ส่งเสริมเกษตรทางเลือก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
12 ธันวาคม 2560 บางน้ำเชี่ยว  
การขยายสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
7 ธันวาคม 2560 บ้านหม้อ  
การขยายสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 ธันวาคม 2560 บ้านแป้ง  
การผลิตสารชีวภัณพ์  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 ธันวาคม 2560 หัวป่า  
การขยายสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุมาพร ธัญญเจริญ  
20 ธันวาคม 2560 โรงช้าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 ถอนสมอ  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวรี จันทรวงษ์  
8 ธันวาคม 2560 โพประจักษ์  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
13 ธันวาคม 2560 วิหารขาว  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวรี จันทรวงษ์  
15 ธันวาคม 2560 พิกุลทอง  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2560 อินทร์บุรี  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ประศุก  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ทับยา  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 งิ้วราย  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 31 ธันวาคม 2560 ชีน้ำร้าย  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 ธันวาคม 2560 ท่างาม  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 น้ำตาล  
3-1706-00516-05-2  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ทองเอน  
3-1706-00516-05-2  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางโกสุม โยธาสอน สำนักเกษตรอำเภอตาคลี 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยชัน  
ตรวจสอบพื้นที่หลังน้ำท่วม  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  1 - 29 ธันวาคม 2560 โพธิ์ชัย  
สำรวจพื้นที่ปลุกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางโกสุม โยธาสอน สำนักเกษตรอำเภอตาคลี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
460
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
20 เรื่อง
3 วิธี
1514
 
18 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 คุ้งสำเภา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรินทร์ ทวีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
8 ธันวาคม 2560 วัดโคก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรินทร์ ทวีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
13 ธันวาคม 2560 ศิลาดาน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัชชัย เปียวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
7 ธันวาคม 2560 ท่าฉนวน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัชชัย เปียวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
13 ธันวาคม 2560 หางน้ำสาคร  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคณา สุวานิช สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
6 ธันวาคม 2560 ไร่พัฒนา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคณา สุวานิช สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
7 ธันวาคม 2560 อู่ตะเภา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคณา สุวานิช สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
รวมอำเภอมโนรมย์
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 - 27 ธันวาคม 2560 แพรกศรีราชา  
การปลูกพืชฤดูหลังนา  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 30 ธันวาคม 2560 แพรกศรีราชา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 30 ธันวาคม 2560 เที่ยงแท้  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 27 ธันวาคม 2560 เที่ยงแท้  
การปลูกพืชฤดูหลังนา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยกรด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยกรด  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
21 ธันวาคม 2560 โพงาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
25
ศาลา SML  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 27 ธันวาคม 2560 โพงาม  
ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล และนาแปลงใหญ่  
บรรยาย
230
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 - 30 ธันวาคม 2560 บางขุด  
ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน แจ่มบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10  15 ธันวาคม 2560 ดงคอน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
11  1 - 29 ธันวาคม 2560 ดงคอน  
ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12  21 ธันวาคม 2560 ดอนกำ  
การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปฐมาภรณ์ ยอดฉิมมา  
13  4 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยกรดพัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
14  4 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยกรดพัฒนา  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอสรรคบุรี
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
2315
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 2 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
3015
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 ปากเพรียว  
การผลิตพืชปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13 ธันวาคม 2560 ดาวเรือง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันธนา ปรีเปรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
13 ธันวาคม 2560 นาโฉง  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
14 ธันวาคม 2560 โคกสว่าง  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
6 ธันวาคม 2560 หนองโน  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
7 - 8 ธันวาคม 2560 หนองยาว  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดินและการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉัทพร เหมราสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
6 ธันวาคม 2560 ปากข้าวสาร  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนุจรีย์ คำขาว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
13 ธันวาคม 2560 หนองปลาไหล  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
18 ธันวาคม 2560 กุดนกเปล้า  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันธนา ปรีเปรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  20 ธันวาคม 2560 ตลิ่งชัน  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนุจรีย์ คำขาว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  15 ธันวาคม 2560 ตะกุด  
การเพาะปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
6 คน
2 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2560 ทับกวาง  
การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 ธันวาคม 2560 ตาลเดี่ยว  
การดูแลรักษาต่อการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพชระ แสงสวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 ธันวาคม 2560 ห้วยแห้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
7 ธันวาคม 2560 ท่าคล้อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 ธันวาคม 2560 หินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 ธันวาคม 2560 บ้านธาตุ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธรรมรงค์ กันทัด สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 ธันวาคม 2560 บ้านป่า  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
7 ธันวาคม 2560 ท่าตูม  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธรรมรงค์ กันทัด สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
6 ธันวาคม 2560 ชะอม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  6 ธันวาคม 2560 สองคอน  
การป้องกันและดูแลรักษามะม่วงน้ำดอกไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  12 ธันวาคม 2560 เตาปูน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธรรมรงค์ กันทัด สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  12 ธันวาคม 2560 ชำผักแพว  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพชระ แสงสวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  13 ธันวาคม 2560 ท่ามะปราง  
การป้องกันและกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
650
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 หนองแค  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
13 ธันวาคม 2560 กุ่มหัก  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
19 ธันวาคม 2560 คชสิทธิ์  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12 ธันวาคม 2560 โคกตูม  
การปลูกพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
8 ธันวาคม 2560 โคกแย้  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริรัตน์ หินอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
8 ธันวาคม 2560 บัวลอย  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13 ธันวาคม 2560 ไผ่ต่ำ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13 ธันวาคม 2560 โพนทอง  
การตั้งกองทุนกลุ่ม,การตลาด ออนไลน์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13 ธันวาคม 2560 ห้วยขมิ้น  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริรัตน์ หินอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  20 ธันวาคม 2560 ห้วยทราย  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  8 ธันวาคม 2560 หนองไข่น้ำ  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  14 ธันวาคม 2560 หนองแขม  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  12 ธันวาคม 2560 หนองจิก  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  13 ธันวาคม 2560 หนองจรเข้  
การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสู่มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  13 ธันวาคม 2560 หนองนาก  
การปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  21 ธันวาคม 2560 หนองปลาหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  14 ธันวาคม 2560 หนองปลิง  
การเลี้ยงปลาหมอ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  14 ธันวาคม 2560 หนองโรง  
การเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
9 เรื่อง
 
1017
 
7 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 หนองหมู  
วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรวดี ภักดีไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
26 ธันวาคม 2560 บ้านลำ  
โครงการอาสาสมัครเกษตร  
บรรยาย
20
สนง.เกษตรอำเภอวิหารแดง  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 ธันวาคม 2560 บ้านลำ  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรู  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
12 ธันวาคม 2560 คลองเรือ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
7 ธันวาคม 2560 วิหารแดง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรวดี ภักดีไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
19 ธันวาคม 2560 หนองสรวง  
โครงการอาสาสมัครเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
สนง.เกษตรอำเภอวิหารแดง  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
13 ธันวาคม 2560 เจริญธรรม  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
225
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 หนองแซง  
ให้คำปรึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราภรณ์ จรจรัญ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
6 ธันวาคม 2560 หนองควายโซ  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
6 ธันวาคม 2560 หนองหัวโพ  
ให้คำปรึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ศิริ บั้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
7 ธันวาคม 2560 หนองสีดา  
ให้คำปรึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ศิริ บั้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
6 ธันวาคม 2560 หนองกบ  
ให้คำปรึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราภรณ์ จรจรัญ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
7 ธันวาคม 2560 ไก่เส่า  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
6 ธันวาคม 2560 โคกสะอาด  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
7 ธันวาคม 2560 ม่วงหวาน  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
8 ธันวาคม 2560 เขาดิน  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
402
 
4 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 บ้านหมอ  
การปลูกข้าวในฤดูนาปรัง  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
6 ธันวาคม 2560 บางโขมด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
6 ธันวาคม 2560 สร่างโศก  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญณรงค์ วันพุตธ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
12 ธันวาคม 2560 ตลาดน้อย  
การปลูกเผือกหอมให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
12 ธันวาคม 2560 หรเทพ  
การปลูกเผือกให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
19 ธันวาคม 2560 โคกใหญ่  
การปลูกเผือกให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
13 ธันวาคม 2560 ไผ่ขวาง  
การกำจัดหนูนาในนาข้าว  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
14 ธันวาคม 2560 บ้านครัว  
การปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญณรงค์ วันพุตธ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
14 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
292
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 ดอนพุด  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
2 ธันวาคม 2560 ไผ่หลิ่ว  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพุทธิพงษ์ จำลอง  
3 ธันวาคม 2560 บ้านหลวง  
การทำนาลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัจช์นิพัฒน์ พัฒชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
4 ธันวาคม 2560 ดงตะงาว  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 หนองโดน  
อบรมเกษตรกรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.หนองโดน  นายฉัตรชัย มามั่งคั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
13 ธันวาคม 2560 หนองโดน  
อบรมสมาชิกศูนย์เรียนรู้การจัดดินปุ๋ยชุมชน  
บรรยาย
30
ศดปช     
8 ธันวาคม 2560 บ้านกลับ  
อบรมเกษตรกร gap ข้าว  
บรรยาย
20
ศจช.หนองโดน  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
15 ธันวาคม 2560 บ้านกลับ  
อบรมเกษตรกรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.หนองโดน  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
15 ธันวาคม 2560 ดอนทอง  
อบรมเกษตรกรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.หนองโดน  นางสาวโอ๋ วงศ์ทวีปกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
26 ธันวาคม 2560 ดอนทอง  
จัดกระบวนการเรียนรู้ศจช.แบบผสมผสาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโอ๋ วงศ์ทวีปกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
15 ธันวาคม 2560 บ้านโปร่ง  
อบรมเกษตรกรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.หนองโดน  นายบรรทร สังข์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
20 ธันวาคม 2560 บ้านโปร่ง  
อบรมเรื่องดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรทร สังข์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 พระพุทธบาท  
การวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวโพดฝักสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2560 ธารเกษม  
การวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวโพดฝักสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2560 นายาว  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดคุรภาพดี  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
29 ธันวาคม 2560 พุคำจาน  
การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
12 ธันวาคม 2560 เขาวง  
การผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวจิตรเบญญา สมสมัคร  
8 ธันวาคม 2560 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
7 ธันวาคม 2560 พุกร่าง  
การปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
14 ธันวาคม 2560 หนองแก  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
40
ศาลาเรียนรู้ฯ  นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
320
 
4 คน
3 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
20 ธันวาคม 2560 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
19 ธันวาคม 2560 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
27 ธันวาคม 2560 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
28 ธันวาคม 2560 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
22 ธันวาคม 2560 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
14 ธันวาคม 2560 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 ธันวาคม 2560 พระยาทด  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
19 ธันวาคม 2560 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
10  26 ธันวาคม 2560 เริงราง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  26 ธันวาคม 2560 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  20 ธันวาคม 2560 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บรักษาพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
4 คน
3 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 มวกเหล็ก  
การพัฒนากลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
ประชุม
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวทิพรัตน์ ลอยมา สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
15 ธันวาคม 2560 มิตรภาพ  
การพัฒนากลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
ประชุม
40
ศาลาประชาคม  นางสาวทิพรัตน์ ลอยมา สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 ธันวาคม 2560 หนองย่างเสือ  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
13 ธันวาคม 2560 ลำสมพุง  
วิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
14 ธันวาคม 2560 ลำพญากลาง  
วิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
28 ธันวาคม 2560 ซับสนุ่น  
การลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 แสลงพัน  
จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.วังม่วง  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
22 ธันวาคม 2560 แสลงพัน  
การจัดทำแผนธุรกิจ  
บรรยาย
40
ศพก.วังม่วง  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
4 ธันวาคม 2560 คำพราน  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวชุติมา ท้าวคำศร สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
13 ธันวาคม 2560 วังม่วง  
การเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
3 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 เขาดินพัฒนา  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
4 ธันวาคม 2560 บ้านแก้ง  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววารุณี ศรีนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
7 ธันวาคม 2560 ผึ้งรวง  
โตรงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  
บรรยาย
50
หอประชุมอำเภอ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
7 ธันวาคม 2560 พุแค  
โครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  
บรรยาย
50
หอประชุมอำเภอ  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
8 ธันวาคม 2560 ห้วยบง  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 ธันวาคม 2560 หน้าพระลาน  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาววารุณี ศรีนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
65 เรื่อง
3 วิธี
4941
 
54 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 เชิงเนิน  
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 ตะพง  
หารประชุม ysf  
ประชุม
4
     
6 ธันวาคม 2560 ตะพง  
การประชุม ศดปช  
ประชุม
20
     
1 ธันวาคม 2560 ตะพง  
การอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
     
8 ธันวาคม 2560 เพ  
การต่อยอดกิจกรรมโครงการ9101  
บรรยาย
30
อบต.     
12 ธันวาคม 2560 แกลง  
การผสมปุ๋ยเคมสูตรต่างๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2560 บ้านแลง  
การถ่ายทอดความรู้การดึงใบอ่อนและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 นาตาขวัญ  
การผลิตมังคุดคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 เนินพระ  
อบรมการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  13 ธันวาคม 2560 กะเฉด  
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 ธันวาคม 2560 ทับมา  
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร  
บรรยาย
13
ที่ทำการกลุ่มฯ     
12  8 ธันวาคม 2560 ทับมา  
การปลูกพืชตามระบบgap  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     
13  13 ธันวาคม 2560 ทับมา  
รณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     
14  19 ธันวาคม 2560 น้ำคอก  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
15
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
15  14 ธันวาคม 2560 น้ำคอก  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลน้ำคอก     
16  27 ธันวาคม 2560 สำนักทอง  
อบรมขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
15 เรื่อง
 
392
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 ทางเกวียน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 วังหว้า  
การคาดคะ้นการออกดอกของทุเรียน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิธร ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15 ธันวาคม 2560 ชากโดน  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 เนินฆ้อ  
อบรมการแต่งดอกทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
10 ธันวาคม 2560 กร่ำ  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 ชากพง  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2560 กระแสบน  
อบรมการแต่งดอกทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
13 ธันวาคม 2560 บ้านนา  
การแปรรูปยางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 ทุ่งควายกิน  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  22 ธันวาคม 2560 กองดิน  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  14 ธันวาคม 2560 คลองปูน  
การเตรียมความพร้อมระยะออกดอก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  18 ธันวาคม 2560 พังราด  
สถานนะการการออกดอกของทุเรียน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
13  19 ธันวาคม 2560 ปากน้ำกระแส  
การคาดคะเนการออกดอกของทุเรียน  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
14  15 ธันวาคม 2560 ห้วยยาง  
อบรมการแต่งดอกทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15  7 ธันวาคม 2560 สองสลึง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอแกลง
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
542
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 วังจันทร์  
การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
บรรยาย
30
     
8 ธันวาคม 2560 วังจันทร์  
จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนารายแปลง  
ประชุม
40
     
14 ธันวาคม 2560 วังจันทร์  
การควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
     
1 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
การพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  
บรรยาย
15
     
15 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
การควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ป่ายุบใน  
การพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  
บรรยาย
30
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ป่ายุบใน  
การทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
30
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ป่ายุบใน  
การวิเคราะห์สถานการณ์สับปะรด  
ประชุม
20
     
10  1 - 31 ธันวาคม 2560 พลงตาเอี่ยม  
การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
60
     
11  19 ธันวาคม 2560 พลงตาเอี่ยม  
การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
30
     
12  1 - 31 ธันวาคม 2560 พลงตาเอี่ยม  
การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
บรรยาย
30
     
13  22 ธันวาคม 2560 พลงตาเอี่ยม  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
     
รวมอำเภอวังจันทร์
4  ตำบล
9 เรื่อง
 
405
 
0 คน
0 หน่วยงาน
27 ธันวาคม 2560 บ้านค่าย  
รณรงค์การไม่เผาตอซังหลังเก็บผลผลิต  
ประชุม
40
ศูนย์บริการฯ  นายวินัย ดวงจันทร์  
15 ธันวาคม 2560 หนองละลอก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
10
ตรอกสัตบรรณ  นายสายชล บรรจงกิจ
15 ธันวาคม 2560 หนองตะพาน  
การทำปุ๋ยหมักชีเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชน  นายลำยอง แสนเจริญ  
6 ธันวาคม 2560 หนองตะพาน  
การเตรียมความพร้อมในการออกดอก(มังคุด)  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอื้อน ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
12 ธันวาคม 2560 ตาขัน  
การผลิตแตนเบียนบาคอน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
อบต.  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร -
15 ธันวาคม 2560 บางบุตร  
ถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
40
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ  นางอนงค์ คุ้มรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
21 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
อบรมเรื่องการควบคุมและกำจัดแมลงวันผลไม้ระยอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศพก.หนองบัว  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 0  
27 ธันวาคม 2560 ชากบก  
GAP  
บรรยาย
40
ตำบลชากบก  กรมวิชาการ -
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
255
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 ปลวกแดง  
จัดกระบวนการเรียนร้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศจช.ตำบลปลวกแดง  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
24 ธันวาคม 2560 ตาสิทธิ์  
จัดกระบวนการเรียนร้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศจช.ตำบลตาสิทธิ์  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
27 ธันวาคม 2560 ละหาร  
อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่  
บรรยาย/ดูงาน
10
วสช.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด  นายภาสกร ใจแจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
12 ธันวาคม 2560 แม่น้ำคู้  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศดปช.ตำบลแม่น้ำคู้  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
19 ธันวาคม 2560 มาบยางพร  
เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัดระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐฏิจพอเพียงตำบลมาบยางพร  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
15 ธันวาคม 2560 หนองไร่  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันผ่านศูนย์เรียนรู้ทั้งพื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
อบต.  นาง มาลี บุญจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
150
 
5 คน
3 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2560 น้ำเป็น  
อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการด้านการตลาด และการบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม(แปลงใหญ่)  
ประชุม
40
ศพก.อำเภอเขาชะเมา  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
15 ธันวาคม 2560 น้ำเป็น  
ประชุมและจัดการบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนรวมของสมาชิก ศพก.  
ประชุม
30
ศพก.อำเภอเขาชะเมา  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
27 ธันวาคม 2560 น้ำเป็น  
อบรมและศึกษาดูงานการผลิต ตลาดในแปลงใหญ่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงใหญ่อำเภอเขาคิชกูฎ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
8 ธันวาคม 2560 น้ำเป็น  
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม(แปลงใหญ่)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศพก.อำเภอเขาชะเมา  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
1 ธันวาคม 2560 น้ำเป็น  
อบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ปี2560(มังคุด)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศพก.อำเภอเขาชะเมา  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
14 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ smart group  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
18 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
26 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
พัฒนาต่อยอดอาชีพเสริมเกษตรกร  
บรรยาย
10
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
21 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
10  25 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
อบรมการผลิตตามมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
11  12 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
จัดเวทีชุมชนส่งเสริมด้านอาหาร  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
12  20 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะอนุกรรมการ วิสาหกิจชุมชนอำเภอ (ครั้งที่1)  
ประชุม
20
ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
13  13 ธันวาคม 2560 ห้วยทับมอญ  
ถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตรการผลิตอาหาร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
14  14 ธันวาคม 2560 ชำฆ้อ  
อบรมการผลิตสินค้ามาตรฐาน GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
15  7 ธันวาคม 2560 ชำฆ้อ  
อบรมขยายพันธ์พืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
16  21 ธันวาคม 2560 ชำฆ้อ  
อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ตำบลชำฆ้อ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
17  1 ธันวาคม 2560 ชำฆ้อ  
จัดการะบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมไม้ผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ตำบลชำฆ้อ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
18  22 ธันวาคม 2560 เขาน้อย  
เวทีประเมิน วิเคราะห์ SMART GROUP  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
19  19 ธันวาคม 2560 เขาน้อย  
อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นายกัมปนาท รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง 
รวมอำเภอเขาชะเมา
4  ตำบล
19 เรื่อง
 
560
 
2 คน
2 หน่วยงาน
6 - 29 ธันวาคม 2560 นิคมพัฒนา  
ติดตามงานโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด  
บรรยาย
30
อ.นิคมพัฒนา     
6 - 29 ธันวาคม 2560 นิคมพัฒนา  
เยี่ยมเกษตรกร  
เสวนา
50
ต.นิคมพัฒนา     
7 ธันวาคม 2560 นิคมพัฒนา  
พัฒนาต่อยอดกิจกรรมอาชีพเสริมเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  
ประชุม
10
ศพก.มะขามคู่     
20 ธันวาคม 2560 นิคมพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 นิคมพัฒนา  
จัดกระบวนการเรียนรู้ ศดปช.  
ประชุม
20
ศดปช.นิคมพัฒนา     
6 - 29 ธันวาคม 2560 มาบข่า  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ต.มาบข่า     
14 ธันวาคม 2560 มาบข่า  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 29 ธันวาคม 2560 พนานิคม  
เยียมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ต.พนานิคม     
12 ธันวาคม 2560 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 - 29 ธันวาคม 2560 มะขามคู่  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ต.มะขามคู่     
11  20 ธันวาคม 2560 มะขามคู่  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
358
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 7 อำเภอ
69 เรื่อง
8 วิธี
2662
 
17 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 นายายอาม  
การเตรียมการออกดอกมังคุด  
บรรยาย
50
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
28 ธันวาคม 2560 วังโตนด  
การดูแลไม้ผลระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศพก.วังโตนด  นางวรรษมาส แสงประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
18 ธันวาคม 2560 กระแจะ  
การเตรียมต้นเพื่อการออกดอก  
บรรยาย
40
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
23 ธันวาคม 2560 สนามไชย  
การดูแลรักษาสวนยางฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
12 ธันวาคม 2560 ช้างข้าม  
การแปรรูป  
บรรยาย
10
วสช.ชันโรง  นางสาววราภรณ์ ชะนะภัย สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
19 ธันวาคม 2560 วังใหม่  
การเตรียมต้นเพื่อการออกดอก  
บรรยาย
40
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
รวมอำเภอนายายอาม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดจันทบุรี 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 หนองเสม็ด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวนภรณ์ เจริญใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ธันวาคม 2560 หนองโสน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
8 ธันวาคม 2560 หนองคันทรง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ธันวาคม 2560 ห้วงน้ำขาว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ธันวาคม 2560 อ่าวใหญ่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ธันวาคม 2560 วังกระแจะ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ รัศมีรณชัย  
8 ธันวาคม 2560 ห้วยแร้ง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
7 ธันวาคม 2560 เนินทราย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวนภรณ์ เจริญใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
7 ธันวาคม 2560 ท่าพริก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวนภรณ์ เจริญใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
10  13 ธันวาคม 2560 ท่ากุ่ม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ รัศมีรณชัย  
11  19 ธันวาคม 2560 ตะกาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสภาพร ขาวคม สนง.เกษตรอำเภอ 
12  8 ธันวาคม 2560 ชำราก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ ถาวรวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13  19 ธันวาคม 2560 แหลมกลัด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสภาพร ขาวคม สนง.เกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอเมืองตราด
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศจช.ต.คลองใหญ่่     
19 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ  
บรรยาย
30
ศพก.ต.ไม้รูด     
22 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศพก.ต.ไม้รูด     
26 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ  
บรรยาย
35
ศพก.ต.ไม้รูด     
18 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
จัดเวทีวิเตราะห์ประเด็นปัญหากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ประชุม
30
ศพก.ต.ไม้รูด     
6 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
วิเคราะห์และจัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ  
ประชุม
34
ศพก.ต.ไม้รูด     
10  13 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่  
ประชุม
34
ศพก.ต.ไม้รูด     
11  12 ธันวาคม 2560 ไม้รูด  
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม  
ประชุม
34
ศพก.ต.ไม้รูด     
12  26 - 27 ธันวาคม 2560 หาดเล็ก  
การทำบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองใหญ่
3  ตำบล
12 เรื่อง
 
285
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 เขาสมิง  
ประชุมแปลงใหญ่ทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 เขาสมิง  
ประชุมแปลงใหญ่ทุเรียน  
ประชุม
30
ศาลา     
29 ธันวาคม 2560 เขาสมิง  
ประชุมแปลงใหญ่ทุเรียน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 แสนตุ้ง  
พัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็มแข็ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 แสนตุ้ง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ธันวาคม 2560 วังตะเคียน  
การผลิตปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 วังตะเคียน  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2560 วังตะเคียน  
พัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็มแข็ง  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 ท่าโสม  
IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 ธันวาคม 2560 สะตอ  
การพัฒนาเกษตรสู่smat famer  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 ธันวาคม 2560 สะตอ  
การขยายพันธุ์ชันโรงและการเลี้ยงจิ้งหรีด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  19 ธันวาคม 2560 ประณีต  
การบริหารจัดการตลาด/เชื่อมโยงการตาด  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  28 ธันวาคม 2560 ประณีต  
การพัฒนาเกษตรสู่smat famer  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  12 ธันวาคม 2560 เทพนิมิต  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  7 ธันวาคม 2560 เทพนิมิต  
IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  7 ธันวาคม 2560 ทุ่งนนทรี  
IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาสมิง
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
614
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 แหลมงอบ  
อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย อุระเกต พืชสวนจันทบุรี 
12 ธันวาคม 2560 น้ำเชี่ยว  
อบรมสร้างการรับรู้และเข้าใจส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาความรู้  
บรรยาย
25
แปลงมะพร้าวนางเลขา กรวยทรัพย์  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
13 ธันวาคม 2560 บางปิด  
การจัดเวทีวิเคราะประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้านบางปิดล่าง  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
21 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ประชุม
13
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ  นางสาวอิงสุรัจจ์ สังข์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
14 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศาลาหมู่บ้านเนินดินแดง  นายอุทัย อุระเกต พืชสวนจันทบุรี 
รวมอำเภอแหลมงอบ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
108
 
3 คน
3 หน่วยงาน
29 - 30 ธันวาคม 2560 เกาะหมาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 13 ธันวาคม 2560 เกาะกูด  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเกาะกูด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 เกาะช้าง  
ประชุมกลุ่่มแม่บ้าน  
ประชุม
25
ศพก.     
22 ธันวาคม 2560 เกาะช้าง  
จัดเวทีประเมินวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลแผนพัฒนาการผลิต  
ประชุม
25
ศพก.     
26 - 28 ธันวาคม 2560 เกาะช้าง  
การพัฒนาคุษภาพ  
ประชุม
40
ศพก.     
6 ธันวาคม 2560 เกาะช้าง  
วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ  
ประชุม
50
ศาลาวัด     
25 ธันวาคม 2560 เกาะช้างใต้  
ถ่ายทอดเทตโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลตสินค้าไม้ผล  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
19 ธันวาคม 2560 เกาะช้างใต้  
จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาฝ่านกระบวนการเรียนรุ้แบบมีส่วนร่วม  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
8 ธันวาคม 2560 เกาะช้างใต้  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย  
ประชุม
20
ศดปช.     
12 ธันวาคม 2560 เกาะช้างใต้  
ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
13
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเกาะช้าง
2  ตำบล
8 เรื่อง
 
253
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตราด 6 อำเภอ
35 เรื่อง
4 วิธี
1590
 
7 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 ท่าไข่  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 ธันวาคม 2560 คลองนา  
การเก็บตัวอย่างดิน/การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 ธันวาคม 2560 บางตีนเป็ด  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 ธันวาคม 2560 บางไผ่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21 ธันวาคม 2560 คลองจุกกระเฌอ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14 ธันวาคม 2560 บางแก้ว  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21 ธันวาคม 2560 บางขวัญ  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรส สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 ธันวาคม 2560 คลองนครเนื่องเขต  
การเก็บตัวอย่างดิน/การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  15 ธันวาคม 2560 วังตะเคียน  
การขยายพันธุ์กล้าไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  6 ธันวาคม 2560 โสธร  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  8 ธันวาคม 2560 บางพระ  
การขยายพันธุ์กล้าไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  7 ธันวาคม 2560 บางกะไห  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  12 ธันวาคม 2560 หนามแดง  
การเก็บตัวอย่างดิน/การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีจตุฏฐาพร เพชรพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  8 ธันวาคม 2560 คลองเปรง  
การเก็บตัวอย่างดิน/การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  13 ธันวาคม 2560 คลองอุดมชลจร  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  13 ธันวาคม 2560 คลองหลวงแพ่ง  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีจตุฏฐาพร เพชรพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  13 ธันวาคม 2560 บางเตย  
การใส่ปุ๋ยให้ตรงกับค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
7 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 บางสวน  
การใช้แมตตาไรเซียมในพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
28 ธันวาคม 2560 บางสวน  
การใช้แมตตาไรเซียมในพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
20 ธันวาคม 2560 บางกระเจ็ด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
13 ธันวาคม 2560 บางกระเจ็ด  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
22 ธันวาคม 2560 ปากน้ำ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15 ธันวาคม 2560 ปากน้ำ  
การเก็บตัวอย่างดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14 ธันวาคม 2560 ท่าทองหลาง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสาววิภาดา แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
28 ธันวาคม 2560 สาวชะโงก  
การใช้แมตตาไรเซี่ยมในพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
14 ธันวาคม 2560 สาวชะโงก  
การใช้แมตตาไรเซี่ยมในพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
10  7 ธันวาคม 2560 เสม็ดเหนือ  
การจดบัญชี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
11  22 ธันวาคม 2560 เสม็ดใต้  
การสร้างเครือข่ายพันธุกรรม  
บรรยาย
40
ศาลาสร้างสุข  นางสาววิภาดา แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
12  14 ธันวาคม 2560 หัวไทร  
โรค แมลงศัตรูพืชและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ดูงาน
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
362
 
5 คน
3 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 บางปะกง  
การรวมกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
13 ธันวาคม 2560 ท่าสะอ้าน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศยามล บรรยง  
14 ธันวาคม 2560 บางวัว  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 ธันวาคม 2560 บางสมัคร  
การรวมกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 ธันวาคม 2560 บางผึ้ง  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 ธันวาคม 2560 บางเกลือ  
การรวมกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศยามล บรรยง  
19 ธันวาคม 2560 สองคลอง  
การรวมกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
19 ธันวาคม 2560 หนองจอก  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
20 ธันวาคม 2560 พิมพา  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุชาดา เล็กชอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  20 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศยามล บรรยง  
11  1 ธันวาคม 2560 หอมศีล  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศยามล บรรยง  
12  21 ธันวาคม 2560 เขาดิน  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
390
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2560 บ้านโพธิ์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
2 - 30 ธันวาคม 2560 เกาะไร่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
2 - 30 ธันวาคม 2560 คลองขุด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 29 ธันวาคม 2560 คลองบ้านโพธิ์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 คลองประเวศ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 30 ธันวาคม 2560 ดอนทราย  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 เทพราช  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
2 - 29 ธันวาคม 2560 ท่าพลับ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 ธันวาคม 2560 หนองตีนนก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
10  2 - 29 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  2 - 30 ธันวาคม 2560 บางซ่อน  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  1 - 30 ธันวาคม 2560 บางกรูด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13  1 - 30 ธันวาคม 2560 แหลมประดู่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  2 - 30 ธันวาคม 2560 ลาดขวาง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
15  2 - 30 ธันวาคม 2560 สนามจันทร์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  1 - 30 ธันวาคม 2560 แสนภูดาษ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
17  1 - 30 ธันวาคม 2560 สิบเอ็ดศอก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
875
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 - 15 ธันวาคม 2560 เกาะขนุน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 ธันวาคม 2560 บ้านซ่อง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
16 - 29 ธันวาคม 2560 พนมสารคาม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
16 - 29 ธันวาคม 2560 เมืองเก่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
28 ธันวาคม 2560 หนองยาว  
การวิเคราะห์และจัดทำแผนการผผลิต  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 22 ธันวาคม 2560 หนองยาว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
16 - 29 ธันวาคม 2560 ท่าถ่าน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 15 ธันวาคม 2560 หนองแหน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 ธันวาคม 2560 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันเพ็ญ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
275
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 บางคา  
การพัฒนากิจการวิสาหกิจ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
     
8 ธันวาคม 2560 เมืองใหม่  
การกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
     
14 ธันวาคม 2560 ดงน้อย  
การกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
     
รวมอำเภอราชสาส์น
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
85
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 คู้ยายหมี  
วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชนะ เกงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
8 ธันวาคม 2560 ท่ากระดาน  
การผลิตลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลากลางบ้านทุงเหียง  นางสาวคีธีมาศ ใหม่ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
13 ธันวาคม 2560 ทุ่งพระยา  
การทำเชื้อชีวภัณฑ์ , บัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
90
ศดปช. และ ศจช.  นายโฆสิต บุญเอก สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
4 ธันวาคม 2560 ลาดกระทิง  
การวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
13
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี  นางอรพรรณ จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
193
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2560 ท่าตะเกียบ  
การผลิตตามคุณภาพ GAP การผลิตไผ่นอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
71
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
21 ธันวาคม 2560 คลองตะเกรา  
ลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
121
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
14 ธันวาคม 2560 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
13 ธันวาคม 2560 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
13 ธันวาคม 2560 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 ธันวาคม 2560 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 อำเภอ
33 เรื่อง
4 วิธี
3451
 
31 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 รอบเมือง  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงพร จันทร์ประภา  
7 ธันวาคม 2560 วัดโบสถ์  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณทิพา สุนทรสัจ  
12 ธันวาคม 2560 บางเดชะ  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริฉัตร บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
13 ธันวาคม 2560 ท่างาม  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
6 ธันวาคม 2560 บางบริบูรณ์  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปาริฉัตร บุญยืน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
12 ธันวาคม 2560 ดงพระราม  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประไพ ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
7 ธันวาคม 2560 บ้านพระ  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประไพ ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
14 ธันวาคม 2560 โคกไม้ลาย  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
14 ธันวาคม 2560 ไม้เค็ด  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายหอม เกษรศิริ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
10  7 ธันวาคม 2560 ดงขี้เหล็ก  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ ถือมั่น  
11  6 ธันวาคม 2560 เนินหอม  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายหอม เกษรศิริ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
12  13 ธันวาคม 2560 โนนห้อม  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณทิพา สุนทรสัจ  
รวมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
1200
 
7 คน
3 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2560 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 ธันวาคม 2560 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 ธันวาคม 2560 บางเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 ธันวาคม 2560 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลัดดา  หาญโงน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 ธันวาคม 2560 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลัดดา  หาญโงน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 ธันวาคม 2560 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 ธันวาคม 2560 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
18 ธันวาคม 2560 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 ธันวาคม 2560 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 ประจันตคาม  
การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเอื้ออาภรณ์ กุลพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
12 ธันวาคม 2560 เกาะลอย  
การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเอื้ออาภรณ์ กุลพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
26 ธันวาคม 2560 บ้านหอย  
การดูแลรักษาพันธ์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทวุฒิ  จันทร์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
21 ธันวาคม 2560 หนองแสง  
การแปรรูปผลผลิตเพื่อต่อยอดสินค้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนษฐ มุสิกดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
7 ธันวาคม 2560 ดงบัง  
การแปรรูปผลผลิตเพื่อต่อยอดสินค้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทวุฒิ  จันทร์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
21 ธันวาคม 2560 คำโตนด  
การไถ่กลบต่อซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.จารุวัฒน์ บุญคุ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
19 ธันวาคม 2560 หนองแก้ว  
การไถ่กลบต่อซัง  
ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล ฟุ้งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
12 ธันวาคม 2560 โพธิ์งาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนษฐ มุสิกดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
รวมอำเภอประจันตคาม
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2560 ศรีมหาโพธิ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
6 ธันวาคม 2560 สัมพันธ์  
การดูแลข้าวระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
13 ธันวาคม 2560 บ้านทาม  
การดูแลข้าวระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
14 ธันวาคม 2560 ท่าตูม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภวิชญ์ สาสะเดาะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
15 ธันวาคม 2560 บางกุ้ง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภวิชญ์ สาสะเดาะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
4 ธันวาคม 2560 ดงกระทงยาม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
6 ธันวาคม 2560 หนองโพรง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
20 ธันวาคม 2560 หัวหว้า  
การดูแลข้าวระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภวิชญ์ สาสะเดาะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
12 ธันวาคม 2560 หาดยาง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10  21 ธันวาคม 2560 กรอกสมบูรณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
285
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
8 ธันวาคม 2560 โคกไทย  
การต้นทุนการผลิต  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
8 ธันวาคม 2560 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
12 ธันวาคม 2560 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 5 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
2340
 
20 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 ธันวาคม 2560 ท่าช้าง  
เทคนิคการดูแลมะยงชิดช่วงติดดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 ธันวาคม 2560 บ้านใหญ่  
การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าภูฐาน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
6 ธันวาคม 2560 วังกระโจม  
แปรรูปและถนอมอาหาร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอเมืองนครนายก 
22 ธันวาคม 2560 ท่าทราย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
26 ธันวาคม 2560 ดอนยอ  
เทคนิคการดูแลมะยงชิดช่วงติดดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 ธันวาคม 2560 ศรีจุฬา  
การผลิตสารกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
22 ธันวาคม 2560 ดงละคร  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
19 ธันวาคม 2560 ศรีนาวา  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
21 ธันวาคม 2560 สาริกา  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  8 ธันวาคม 2560 หินตั้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  15 ธันวาคม 2560 เขาพระ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  29 ธันวาคม 2560 พรหมณี  
การดูแลรักษามะยงชิดก่อนออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
255
 
8 คน
2 หน่วยงาน
5 ธันวาคม 2560 เกาะหวาย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
5 ธันวาคม 2560 เกาะโพธิ์  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 ธันวาคม 2560 ปากพลี  
วิทยาการ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 ธันวาคม 2560 โคกกรวด  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 ธันวาคม 2560 ท่าเรือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 ธันวาคม 2560 หนองแสง  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
6 ธันวาคม 2560 นาหินลาด  
การป้องกันกำจัดศัคร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 บ้านนา  
การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บ้านพร้าว  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 บ้านพริก  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 อาษา  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 ทองหลาง  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 บางอ้อ  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 พิกุลออก  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ป่าขะ  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2560 เขาเพิ่ม  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ธันวาคม 2560 ศรีกะอาง  
การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
280
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2560 พระอาจารย์  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
35
     
8 ธันวาคม 2560 บึงศาล  
การจัดการศัตรูพืช  
เสวนา
1
     
14 ธันวาคม 2560 ศีรษะกระบือ  
จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การบรีหารแปลงใหญ่  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม     
21 ธันวาคม 2560 ศีรษะกระบือ  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
ประชุม
25
ศพก.     
28 ธันวาคม 2560 ศีรษะกระบือ  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ศีรษะกระบือ  
จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาประชาคม     
19 ธันวาคม 2560 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ธันวาคม 2560 บางสมบูรณ์  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี     
10  26 ธันวาคม 2560 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 ธันวาคม 2560 บางปลากด  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
12  15 ธันวาคม 2560 บางลูกเสือ  
การผลิตเชื้อราเขียวไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
บ้านประธานศุนย์     
13  13 ธันวาคม 2560 องครักษ์  
การผลิตสารชีภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.     
14  12 ธันวาคม 2560 ชุมพล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
20
     
15  12 ธันวาคม 2560 คลองใหญ่  
การผลิตสารชีภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
รวมอำเภอองครักษ์
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
526
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
25 เรื่อง
6 วิธี
1261
 
13 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 คลองหาด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
540
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 ธันวาคม 2560 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
320
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 ธันวาคม 2560 ซับมะกรูด  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
310
     
1 - 29 ธันวาคม 2560 ไทรเดี่ยว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
250
     
1 - 29 ธันวาคม 2560 คลองไก่เถื่อน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
450
     
1 - 29 ธันวาคม 2560 เบญจขร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
270
     
1 ธันวาคม 2560 ไทรทอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและจับพิกัดแปลง  
บรรยาย
231
     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
2371
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 ตาพระยา  
การหาตลาดสินค้าเพื่อรองรับสินค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ธันวาคม 2560 ทัพเสด็จ  
การจัดหาแหล่งสินค้าเพื่อขยายตลาด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ธันวาคม 2560 ทัพราช  
การจัดทำสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ธันวาคม 2560 ทัพไทย  
การพัฒนาต่อยอดงานท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ธันวาคม 2560 โคคลาน  
การจัดทำแผนชุมชนเพื่อต่อยอดงานส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 วังน้ำเย็น  
การป้องกันโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวจันทรา สวนจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
13 ธันวาคม 2560 ตาหลังใน  
การป้องกันโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสันทัด ทับไทย สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
13 ธันวาคม 2560 คลองหินปูน  
การป้องกันโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนันท์นภัส อันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
14 ธันวาคม 2560 ทุ่งมหาเจริญ  
การป้องกันโรครากหรือหัวเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล  
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 วัฒนานคร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 ท่าเกวียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 ผักขะ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 โนนหมากเค็ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองน้ำใส  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,อบรมศจช.  
บรรยาย
50
ศพก.  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 ช่องกุ่ม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,อบรม ศจช.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองแวง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,อบรม ศจช.  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 แซร์ออ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
45
นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองหมากฝ้าย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองตะเคียนบอน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  1 - 29 ธันวาคม 2560 ห้วยโจด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
430
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 - 8 ธันวาคม 2560 เมืองไผ่  
อบรมเกษตรกร ศดปช.2561  
ประชุม
25
ต.หนองสังข์  นางสาวสุจรรยา เจริญพล สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12 - 13 ธันวาคม 2560 เมืองไผ่  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.เมืองไผ่     
14 - 15 ธันวาคม 2560 เมืองไผ่  
อบรมเจ้าหน้าที่ ศดปช.  
ประชุม
56
จ.ระยอง     
25 - 26 ธันวาคม 2560 หันทราย  
เยี่ยมเกษตรกร  
ประชุม
120
ต.หันทราย     
6 - 8 ธันวาคม 2560 หันทราย  
ติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
35
ศาลาศูนย์เรียนรู้ (ศพก.)     
18 - 19 ธันวาคม 2560 หันทราย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงการข้อมูลทะเบียนเกษตร  
ประชุม
250
ต.หันทราย     
26 - 27 ธันวาคม 2560 คลองน้ำใส  
ติดตามโครงการส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
250
ต.คลองน้ำใส     
6 - 7 ธันวาคม 2560 คลองน้ำใส  
เยี่ยมเกษตรกร  
ประชุม
25
ต.คลองน้ำใส     
13 - 14 ธันวาคม 2560 คลองน้ำใส  
ปรับปรุงการข้อมูลทะเบียนเกษตร  
ประชุม
250
ต.คลองน้ำใส     
10  7 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
สาธิต
60
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
11  18 - 19 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
อบรมเกษตรกร  
ประชุม
25
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  28 - 27 ธันวาคม 2560 ท่าข้าม  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13  14 - 15 ธันวาคม 2560 ป่าไร่  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
14  6 ธันวาคม 2560 ป่าไร่  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15  21 - 22 ธันวาคม 2560 ป่าไร่  
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
250
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  18 - 19 ธันวาคม 2560 ทับพริก  
อบรมเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ทับพริก  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
17  8 ธันวาคม 2560 ทับพริก  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
60
ต.ทับพริก  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18  21 ธันวาคม 2560 ทับพริก  
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
250
ต.ทับพริก  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
19  18 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่หนองไทร  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
เสวนา
250
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20  12 - 13 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่หนองไทร  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
21  7 - 8 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่หนองไทร  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
150
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
22  12 - 14 ธันวาคม 2560 ผ่านศึก  
ตรวจสอบปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
สาธิต
250
ต.ผ่านศึก  นายสังข์ ทองแท่งใญ่ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
23  6 - 8 ธันวาคม 2560 ผ่านศึก  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
150
ต.ผ่านศึก  นายสังข์ ทองแท่งใหญ่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
24  26 - 27 ธันวาคม 2560 ผ่านศึก  
ติดผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
150
ต.ผ่านศึก  นายสังข์ ทองแท่งใญ่ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
25  27 ธันวาคม 2560 หนองสังข์  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 260/61  
ประชุม
250
ต.หนองสังข์  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
26  6 - 7 ธันวาคม 2560 หนองสังข์  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
25
ศพก.ต.หนองสังข์  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
27  20 - 21 ธันวาคม 2560 หนองสังข์  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียบนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.หนองสังข์  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
28  6 - 7 ธันวาคม 2560 คลองทับจันทร์  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
150
ต.คลองทับจันทร์  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
29  12 - 13 ธันวาคม 2560 คลองทับจันทร์  
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61  
ประชุม
250
ต.คลองทับจันทร์  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
30  19 - 21 ธันวาคม 2560 คลองทับจันทร์  
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
250
ต.คลองทับจันทร์  นายนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
31  12 ธันวาคม 2560 ฟากห้วย  
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
ประชุม
150
ต.ฟากห้วย  นางสาวสุจรรยา เจริญพล สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
32  18 - 20 ธันวาคม 2560 ฟากห้วย  
ตรวจสอลข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 60/61  
ประชุม
250
ต.ฟากห้วย  นางสาวสุจรรยา เจริญพล สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
33  6 - 7 ธันวาคม 2560 ฟากห้วย  
อบรมเกษตร คก. ศดปช .61  
ประชุม
25
ต.หนองสังข์  นางสาวสุจรรยา เจริญพล สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
34  13 - 14 ธันวาคม 2560 บ้านด่าน  
ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
สาธิต
100
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
35  6 ธันวาคม 2560 บ้านด่าน  
เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
36  20 - 22 ธันวาคม 2560 บ้านด่าน  
ตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี60/61  
ประชุม
250
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภออรัญประเทศ
12  ตำบล
17 เรื่อง
 
5706
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังสมบูรณ์  
วาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังใหม่  
วาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2560 วังทอง  
วาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 6 อำเภอ
30 เรื่อง
6 วิธี
9237
 
17 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 บึงกาฬ  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
4 ธันวาคม 2560 โนนสมบูรณ์  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 ธันวาคม 2560 หนองเข็ง  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสมัคร นาทองคำ  
1 ธันวาคม 2560 หอคำ  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 ธันวาคม 2560 หนองเลิง  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
1 ธันวาคม 2560 โคกก่อง  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
1 ธันวาคม 2560 นาสวรรค์  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
1 ธันวาคม 2560 ไคสี  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
1 ธันวาคม 2560 ชัยพร  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
10  1 ธันวาคม 2560 วิศิษฐ์  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
11  1 ธันวาคม 2560 คำนาดี  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12  4 ธันวาคม 2560 โป่งเปือย  
การอบรมเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายสมัคร นาทองคำ  
รวมอำเภอเมืองบึงกาฬ
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 เซกา  
การปลูกกวางตุ้ง  
บรรยาย
22
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
12 ธันวาคม 2560 ซาง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายพงษ์ศิลป์ เหง้าละคร สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
21 ธันวาคม 2560 ท่ากกแดง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
33
ศาลาประชาคม  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
19 ธันวาคม 2560 บ้านต้อง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
36
ศาลาประชาคม  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
15 ธันวาคม 2560 ป่งไฮ  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
22 ธันวาคม 2560 น้ำจั้น  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
35
ศาลาประชาคม  นายสำราญ พรมหมินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
22 ธันวาคม 2560 ท่าสะอาด  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
32
ศาลาประชาคม  นางสาววิลัย หมัดจันทร์ สนง.กษอ.ศรีสำโรง 
22 ธันวาคม 2560 หนองทุ่ม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
35
ศาลาประชาคม  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
22 ธันวาคม 2560 โสกก่าม  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
293
 
7 คน
3 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2560 โซ่  
การจัดทำแผนการผลิต การตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
4 ธันวาคม 2560 หนองพันทา  
การวางแผนการผลิตการตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราพร ผ่องสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
4 ธันวาคม 2560 ศรีชมภู  
การจัดทำแผนการผลิตการตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
5 ธันวาคม 2560 คำแก้ว  
การวางแผนการผลิตการตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
5 ธันวาคม 2560 บัวตูม  
การวางแผนการผลิตการตลาด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราพร ผ่องสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
4 ธันวาคม 2560 ถ้ำเจริญ  
การวางแผนการผลิตการตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
5 ธันวาคม 2560 เหล่าทอง  
การวางแผนการผลิตการตลาด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
112
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 ปากคาด  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศพก  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
7 ธันวาคม 2560 หนองยอง  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศพก  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
1 ธันวาคม 2560 นากั้ง  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศพก  นายธวัช สาธารณะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 
6 ธันวาคม 2560 โนนศิลา  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐิติมาพร อาจจำปา สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 
7 ธันวาคม 2560 สมสนุก  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศพก  นางฐิติมาพร อาจจำปา สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 
6 ธันวาคม 2560 นาดง  
แผนการผลิตรายบุคคล  
บรรยาย
20
ศพก  นางสาวสวรรยา ประธานี สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 
รวมอำเภอปากคาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
2 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2560 บึงโขงหลง  
การผลิตไม้ผลคุณภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
25 ธันวาคม 2560 บึงโขงหลง  
การผลิตไม้ผลคุณภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
6 ธันวาคม 2560 โพธิ์หมากแข้ง  
การรวมกลุ่มและการวางแผนการผลิต  
บรรยาย
36
จุดรวมยางแยกถ้ำดิน  นางสาวนิตยา สมภูงา สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
25 ธันวาคม 2560 ดงบัง  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ไม้ผล)  
บรรยาย
30
ศพก.หลัก  นางสาวนิตยา สมภูงา สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
28 ธันวาคม 2560 ท่าดอกคำ  
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศจช  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
รวมอำเภอบึงโขงหลง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
151
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 ศรีวิไล  
การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอดิศักดิ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
21 ธันวาคม 2560 ชุมภูพร  
การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอร่าม พลปากดี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
23 ธันวาคม 2560 นาแสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ศจช.  นายอร่าม พลปากดี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
12 ธันวาคม 2560 นาสะแบง  
การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นามท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
8 ธันวาคม 2560 นาสิงห์  
การปรับปรุงดิน,การจัดการผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นามท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
รวมอำเภอศรีวิไล
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2560 บุ่งคล้า  
การจัดการศัตรูแบบผสมผสาน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2560 บุ่งคล้า  
การทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2560 หนองเดิ่น  
เทคโนโลยีการผลิตถัวเหลืองหลังนา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 ธันวาคม 2560 โคกกว้าง  
โรคพืชในผัก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 โคกกว้าง  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบุ่งคล้า
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 7 อำเภอ
20 เรื่อง
3 วิธี
1156
 
23 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 โพธิ์กลาง  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองจะบก  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกสูง  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 มะเริง  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองระเวียง  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ปรุใหญ่  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 หมื่นไวย  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 พลกรัง  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 หัวทะเล  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 ธันวาคม 2560 บ้านเกาะ  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ธันวาคม 2560 บ้านใหม่  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 ธันวาคม 2560 พุดซา  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ธันวาคม 2560 บ้านโพธิ์  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 ธันวาคม 2560 จอหอ  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกกรวด  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 ธันวาคม 2560 ไชยมงคล  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองบัวศาลา  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 ธันวาคม 2560 สุรนารี  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 ธันวาคม 2560 สีมุม  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 ธันวาคม 2560 ตลาด  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 ธันวาคม 2560 พะเนา  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองกระทุ่ม  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองไข่น้ำ  
ติดตามตรวจสอบแปลงใหญ่ในไร่มันสำปะหลังและข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
2300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 บ้านเหลื่อม  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 ธันวาคม 2560 วังโพธิ์  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 ธันวาคม 2560 โคกกระเบื้อง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงสาธิต     
19 ธันวาคม 2560 โคกกระเบื้อง  
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
127
แปลงสาธิต     
1 - 29 ธันวาคม 2560 ช่อระกา  
การรับจำนำข้าวเปลือก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
627
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 ทองหลาง  
การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
ศจช.บ้านเหมต่ำ  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 ธันวาคม 2560 สีสุก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 ธันวาคม 2560 หนองพลวง  
การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
ศจช.บ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 ธันวาคม 2560 ศรีละกอ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
8 ธันวาคม 2560 หินโคน  
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางภัทรจิตรา อิ่มเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 กุดพิมาน  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
20 ธันวาคม 2560 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
20 ธันวาคม 2560 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
13 ธันวาคม 2560 ด่านขุนทด  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
13 ธันวาคม 2560 ด่านนอก  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
20 ธันวาคม 2560 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
13 ธันวาคม 2560 ด่านใน  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 ธันวาคม 2560 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
13 ธันวาคม 2560 ตะเคียน  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ๆ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10  20 ธันวาคม 2560 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
11  20 ธันวาคม 2560 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  13 ธันวาคม 2560 บ้านเก่า  
การจัดเก็บข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
13  20 ธันวาคม 2560 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  13 ธันวาคม 2560 บ้านแปรง  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  13 ธันวาคม 2560 พันชนะ  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  20 ธันวาคม 2560 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  20 ธันวาคม 2560 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
18  13 ธันวาคม 2560 สระจรเข้  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
19  20 ธันวาคม 2560 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
20  13 ธันวาคม 2560 หนองกราด  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
21  13 ธันวาคม 2560 หนองบัวตะเกียด  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  20 ธันวาคม 2560 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  20 ธันวาคม 2560 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  13 ธันวาคม 2560 หนองบัวละคร  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
25  13 ธันวาคม 2560 หินดาด  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  20 ธันวาคม 2560 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  20 ธันวาคม 2560 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  13 ธันวาคม 2560 ห้วยบง  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  13 ธันวาคม 2560 โนนเมืองพัฒนา  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
30  20 ธันวาคม 2560 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
31  13 ธันวาคม 2560 หนองไทร  
เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
32  20 ธันวาคม 2560 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
3 เรื่อง
 
1925
 
10 คน
6 หน่วยงาน
1 - 25 ธันวาคม 2560 โนนไทย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 ธันวาคม 2560 ด่านจาก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 22 ธันวาคม 2560 กำปัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 18 ธันวาคม 2560 สำโรง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 ธันวาคม 2560 ค้างพลู  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ชัยจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
1 - 21 ธันวาคม 2560 บ้านวัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ชัยจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
1 - 19 ธันวาคม 2560 บัลลังก์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 19 ธันวาคม 2560 สายออ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 ธันวาคม 2560 ถนนโพธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 20 ธันวาคม 2560 มะค่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
7 คน
3 หน่วยงาน
29 ธันวาคม 2560 ขามสะแกแสง  
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรับเปลี่ยนพื้นที่นา  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
6 ธันวาคม 2560 โนนเมือง  
ตรวจแปลงโครงการปฏิรูปภาคการเกษตร กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาฯ  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐรดา แซ่เล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
27 ธันวาคม 2560 เมืองนาท  
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรับเปลี่ยนพื้นที่นา  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
29 ธันวาคม 2560 ชีวึก  
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรับเปลี่ยนพื้นที่นา  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวณัฐรดา แซ่เล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
20 ธันวาคม 2560 พะงาด  
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการนาแปลงใหญ่  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
14 ธันวาคม 2560 หนองหัวฟาน  
ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PSG)  
ประชุม
25
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
6 ธันวาคม 2560 เมืองเกษตร  
ตรวจแปลงโครงการปฏิรูปภาคการเกษตร กิจกรรมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาฯ  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
95
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 ห้วยแถลง  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 ธันวาคม 2560 ทับสวาย  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ธันวาคม 2560 เมืองพลับพลา  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ธันวาคม 2560 หลุ่งตะเคียน  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ธันวาคม 2560 หินดาด  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ธันวาคม 2560 งิ้ว  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
13 ธันวาคม 2560 กงรถ  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 ธันวาคม 2560 หลุ่งประดู่  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมหิธร สมบัติสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ธันวาคม 2560 ตะโก  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  15 ธันวาคม 2560 ห้วยแคน  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 ชุมพวง  
การทำบัญชี  
บรรยาย
100
สนง.เกษตรอำเภอ  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 ธันวาคม 2560 ประสุข  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
19 ธันวาคม 2560 ท่าลาด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวชนันธร ตระกูลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
28 ธันวาคม 2560 สาหร่าย  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
27 ธันวาคม 2560 ตลาดไทร  
การปลูกพืชหลากหลาย  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
20 ธันวาคม 2560 โนนรัง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 ธันวาคม 2560 หนองหลัก  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศาลกาลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
19 ธันวาคม 2560 โนนตูม  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
9
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
14 ธันวาคม 2560 โนนยอ  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวขนิษฐา พวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
324
 
6 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 สีคิ้ว  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
15 ธันวาคม 2560 บ้านหัน  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 ธันวาคม 2560 กฤษณา  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15 ธันวาคม 2560 ลาดบัวขาว  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
15 ธันวาคม 2560 หนองหญ้าขาว  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
15 ธันวาคม 2560 กุดน้อย  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
15 ธันวาคม 2560 หนองน้ำใส  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
15 ธันวาคม 2560 วังโรงใหญ่  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15 ธันวาคม 2560 มิตรภาพ  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  15 ธันวาคม 2560 คลองไผ่  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมานิดา เดื่อกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
11  15 ธันวาคม 2560 ดอนเมือง  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
12  15 ธันวาคม 2560 หนองบัวน้อย  
กานปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
530
 
8 คน
7 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 ปากช่อง  
การพัฒนากลุ่มสู่วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
20 ธันวาคม 2560 กลางดง  
ไม่เผาตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
13 ธันวาคม 2560 จันทึก  
การป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
6 ธันวาคม 2560 วังกะทะ  
การไม่เผาตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
15 ธันวาคม 2560 หนองสาหร่าย  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
5 ธันวาคม 2560 ขนงพระ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวณัฐิดา ฟุ้งจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
14 ธันวาคม 2560 คลองม่วง  
การผลิตอ้อยปลอดโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
28 ธันวาคม 2560 หนองน้ำแดง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
15 ธันวาคม 2560 วังไทร  
การป้องกันโรคราแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐิดา ฟุ้งจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  21 ธันวาคม 2560 พญาเย็น  
การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
395
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 เมืองยาง  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
336
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 31 ธันวาคม 2560 เมืองยาง  
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 31 ธันวาคม 2560 กระเบื้องนอก  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
2
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2560 กระเบื้องนอก  
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
701
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2560 ละหานปลาค้าว  
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
504
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 31 ธันวาคม 2560 โนนอุดม  
ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
134
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
1692
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 ช้างทอง  
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกรูด  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 ธันวาคม 2560 ท่าช้าง  
แปลงนาเกษตรกร  
บรรยาย
20
แปลงนาเกษตรกร  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
19 ธันวาคม 2560 ท่าช้าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกพืชใช้น้ำน้อย) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
แปลงนาเกษตรกร  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
21 ธันวาคม 2560 พระพุทธ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกพืชใช้น้ำน้อย) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศพก.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นางสาวณภาภัช เหล็กชุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 12 ธันวาคม 2560 พระพุทธ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกพืชใช้น้ำน้อย)  
บรรยาย
50
วัดน้ำไหล  นางสาวณภาภัช เหล็กชุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
12 ธันวาคม 2560 หนองงูเหลือม  
การเตรียมพื้นที่,ปรับปรุงแปลง (โครงการทฤษฎีใหม่)  
บรรยาย
30
ม.4,5,6,7  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
4 ธันวาคม 2560 หนองงูเหลือม  
การปลูกพืชผักใช้น้ำน้อย(พืชฤดูแล้ง)  
บรรยาย
20
ม.4,5,6,7  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
4 - 15 ธันวาคม 2560 หนองยาง  
การลดต้นทนุการผลิต ผลิตปุ๋ยพืชสด ไถกลบตอซัง น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศบกตหนองยาง  นางสาววรารินทร์ ฟ้าคุ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
19 - 28 ธันวาคม 2560 หนองยาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง (การปลูกพืชใช้น้ำน้อย) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรารินทร์ ฟ้าคุ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
320
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 12 อำเภอ
44 เรื่อง
4 วิธี
9408
 
53 คน
27 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 อิสาณ  
โครงการทฤษฎีใหม่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
13
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
6 ธันวาคม 2560 เสม็ด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายวรวิทย์ บวชประโคน  
20 ธันวาคม 2560 บ้านบัว  
สาธิตการทำเชื้อบิวเวอรฺ์เรีย,ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13 ธันวาคม 2560 สะแกโพรง  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
37
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
8 ธันวาคม 2560 สวายจีก  
เทคโนโลยี่หลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายวรวิทย์ บวชประโคน  
1 ธันวาคม 2560 บ้านยาง  
วิทยาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
27 ธันวาคม 2560 พระครู  
สาธิตการทำเชื้อบิวเวอรฺ์เรีย,ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 ธันวาคม 2560 ถลุงเหล็ก  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14 ธันวาคม 2560 หนองตาด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  20 ธันวาคม 2560 ลุมปุ๊ก  
สาธิตการทำเชื้อบิวเวอรฺ์เรีย,ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
11  19 ธันวาคม 2560 สองห้อง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  21 ธันวาคม 2560 บัวทอง  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่้ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพุ่ม โกนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  6 ธันวาคม 2560 ชุมเห็ด  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  13 ธันวาคม 2560 หลักเขต  
การทำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อยกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวศุภมาศ สุขี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  8 ธันวาคม 2560 สะแกซำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  14 ธันวาคม 2560 สะแกซำ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  13 ธันวาคม 2560 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18  19 ธันวาคม 2560 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
19  6 ธันวาคม 2560 กระสัง  
การจัดการผลผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
20  27 ธันวาคม 2560 เมืองฝาง  
สาธิตการทำเชื้อบิวเวอรฺ์เรีย,ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
18  ตำบล
13 เรื่อง
 
775
 
11 คน
3 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2560 คูเมือง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
1 - 15 ธันวาคม 2560 ปะเคียบ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
540
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
19 ธันวาคม 2560 บ้านแพ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
27 ธันวาคม 2560 พรสำราญ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
7 ธันวาคม 2560 หินเหล็กไฟ  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่นา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณธภัทร อรรคบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
15 ธันวาคม 2560 ตูมใหญ่  
อบรมเรื่องดินปุ๋ยชุมชน  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
7 ธันวาคม 2560 ตูมใหญ่  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
27 ธันวาคม 2560 หนองขมาร  
การแปรรูปผลผลิตข้าวและการตลาด  
บรรยาย
15
  นายณธภัทร อรรคบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
1015
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 กระสัง  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าว  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 ธันวาคม 2560 ลำดวน  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 ธันวาคม 2560 สองชั้น  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12 ธันวาคม 2560 สูงเนิน  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววารินทร์ เบาระคน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12 ธันวาคม 2560 หนองเต็ง  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 ธันวาคม 2560 เมืองไผ่  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภัสสร ประมูล สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13 ธันวาคม 2560 บ้านปรือ  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15 ธันวาคม 2560 ห้วยสำราญ  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชยุต บำรุงราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
10  7 ธันวาคม 2560 กันทรารมย์  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  19 ธันวาคม 2560 ศรีภูมิ  
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
755
 
8 คน
2 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 นางรอง  
ออกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประกวดกลุ่มแม้บ้านเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองตาเข้ม  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
4 ธันวาคม 2560 สะเดา  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชลณภัทร บริบูณณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
7 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต  
บรรยาย
20
ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองตาเข้ม  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
8 ธันวาคม 2560 หนองโบสถ์  
ออกให้ข้อมูลแก่เกษตรกร  
บรรยาย
25
ศพก.  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
4 ธันวาคม 2560 หนองกง  
การปลูกพืชหลังทำนา  
บรรยาย
20
ศาลากลางหมู่บ้านบ้าน  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
5 ธันวาคม 2560 ถนนหัก  
การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลากลางหมู่บ้านบ้าน  นายศรีชัย จันทร์เปรียง สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
7 ธันวาคม 2560 หนองไทร  
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชลณภัทร บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 
12 ธันวาคม 2560 ก้านเหลือง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15 ธันวาคม 2560 บ้านสิงห์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  13 ธันวาคม 2560 ลำไทรโยง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  4 ธันวาคม 2560 ทรัพย์พระยา  
ติดตามผลการฉีดสาร  
ดูงาน
15
พื้นที่ตำบล  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12  7 ธันวาคม 2560 หนองยายพิมพ์  
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  
ดูงาน
25
  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  1 ธันวาคม 2560 หัวถนน  
ร่วมกิจกรรมตีข้าว  
ดูงาน
30
  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  4 ธันวาคม 2560 ทุ่งแสงทอง  
ร่วมกิจกรรมตีข้าว  
ดูงาน
35
  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  17 ธันวาคม 2560 หนองโสน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
11 เรื่อง
 
355
 
8 คน
3 หน่วยงาน
5 ธันวาคม 2560 หนองกี่  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
6 ธันวาคม 2560 เย้ยปราสาท  
การจัดการด้านตลาด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
12 ธันวาคม 2560 เมืองไผ่  
การจัดอบรมข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
28 ธันวาคม 2560 ดอนอะราง  
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
20 ธันวาคม 2560 โคกสว่าง  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
14 ธันวาคม 2560 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
14 ธันวาคม 2560 ทุ่งกระเต็น  
โครงการ 9101  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
15 ธันวาคม 2560 ท่าโพธิ์ชัย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
14 ธันวาคม 2560 โคกสูง  
เกษตรแปลงใหญ่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  15 ธันวาคม 2560 บุกระสัง  
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลลักษณ์ พุฒนอก  
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
410
 
6 คน
3 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 ละหานทราย  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
บรรยาย
30
รร.ตชด เฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย     
14 ธันวาคม 2560 ตาจง  
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูด้านการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 ธันวาคม 2560 สำโรงใหม่  
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2560 หนองแวง  
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2560 หนองตระครอง  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 โคกว่าน  
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 ประโคนชัย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 แสลงโทน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 บ้านไทร  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 ละเวี้ย  
ปลูกพืชผักปลอดภัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 จรเข้มาก  
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศพก.     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ปังกู  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
     
1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกย่าง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกม้า  
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ (หลักเกณฑ์ใหม่)  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ไพศาล  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 ธันวาคม 2560 ตะโกตาพิ  
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ (หลักเกณฑ์ใหม่)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ธันวาคม 2560 เขาคอก  
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ (หลักเกณฑ์ใหม่)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ธันวาคม 2560 หนองบอน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกมะขาม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 ธันวาคม 2560 โคกตูม  
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ (หลักเกณฑ์ใหม่)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ธันวาคม 2560 ประทัดบุ  
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
40
     
16  1 - 31 ธันวาคม 2560 สี่เหลี่ยม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
4 เรื่อง
 
685
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 บ้านกรวด  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
12 ธันวาคม 2560 โนนเจริญ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขวัญชัย ห่อทอง สนง.เกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 ธันวาคม 2560 หนองไม้งาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญญฤทธิ์ กรานประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
7 ธันวาคม 2560 ปราสาท  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
8 ธันวาคม 2560 สายตะกู  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
20 ธันวาคม 2560 หินลาด  
การคัดเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 ธันวาคม 2560 บึงเจริญ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญญฤทธิ์ กรานประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
20 ธันวาคม 2560 จันทบเพชร  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 ธันวาคม 2560 เขาดินเหนือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขวัญชัย ห่อทอง สนง.เกษตรอำเภอบ้านกรวด 
รวมอำเภอบ้านกรวด
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
5 คน
2 หน่วยงาน
21 ธันวาคม 2560 พุทไธสง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศพก. อ.พุทไธสง  นายวุฒินันท์ ประทุมคำ  
28 ธันวาคม 2560 พุทไธสง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศพก. อ.พุทไธสง  นายวุฒินันท์ ประทุมคำ  
12 ธันวาคม 2560 มะเฟือง  
การปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
27 ธันวาคม 2560 บ้านจาน  
การใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศจช.     
14 ธันวาคม 2560 บ้านจาน  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศดปช.     
19 ธันวาคม 2560 บ้านเป้า  
การปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
15 ธันวาคม 2560 บ้านแวง  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 ธันวาคม 2560 บ้านแวง  
การใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเกษตรกร     
18 ธันวาคม 2560 บ้านยาง  
การตรวจรับรองแหล่งผลิตGAP และพืชอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  12 ธันวาคม 2560 บ้านยาง  
การทำและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดศัตูรพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11  7 ธันวาคม 2560 หายโศก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒินันท์ ประทุมคำ  
12  14 ธันวาคม 2560 หายโศก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ ประทุมคำ  
รวมอำเภอพุทไธสง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
450
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 ธันวาคม 2560 ลำปลายมาศ  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองคู  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจรัญญา เพียซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 แสลงพัน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนิรุทธ์ นิตย์กระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 ทะเมนชัย  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 ตลาดโพธิ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนาศักดิ์ คำจร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองกะทิง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวราพง์ กระศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 - 29 ธันวาคม 2560 โคกกลาง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมบัติ แคนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 โคกสะอาด  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนาศักดิ์ คำจร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
1 - 29 ธันวาคม 2560 เมืองแฝก  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายวสันต์ ปัญญาพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
10  1 - 29 ธันวาคม 2560 บ้านยาง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
11  1 - 29 ธันวาคม 2560 ผไทรินทร์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา ขาวสาระ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
12  1 - 29 ธันวาคม 2560 โคกล่าม  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐ เทียมเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
13  1 - 29 ธันวาคม 2560 หินโคน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงนภัส  โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
14  1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองบัวโคก  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกษตรชัย แปลนดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
15  1 - 29 ธันวาคม 2560 บุโพธิ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเกษตรชัย แปลนดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
16  1 - 29 ธันวาคม 2560 หนองโดน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมบัติ แคนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
รวมอำเภอลำปลายมาศ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
930
 
11 คน
2 หน่วยงาน
6 - 15 ธันวาคม 2560 สตึก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 15 ธันวาคม 2560 นิคม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
19 - 29 ธันวาคม 2560 ทุ่งวัง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
6 - 15 ธันวาคม 2560 เมืองแก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
19 - 29 ธันวาคม 2560 หนองใหญ่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
  นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
7 - 27 ธันวาคม 2560 ร่อนทอง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
19 - 29 ธันวาคม 2560 ดอนมนต์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 15 ธันวาคม 2560 ชุมแสง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
6 - 15 ธันวาคม 2560 ท่าม่วง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายวรเดช จันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  6 - 15 ธันวาคม 2560 สะแก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  19 - 29 ธันวาคม 2560 สนามชัย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
  นายวรเดช จันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  19 - 29 ธันวาคม 2560 กระสัง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
  นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2560 ปะคำ  
ให้ความรู้กับเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 ไทยเจริญ  
ให้ความรู้กับเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
ให้ความรู้กับเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 โคกมะม่วง  
ให้ความรู้กับเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2560 หูทำนบ  
ให้ความรู้กับเกษตรกร  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
113
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
13 ธันวาคม 2560 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
7 ธันวาคม 2560 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายถาวร ทองหนุน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
7 ธันวาคม 2560 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
8 ธันวาคม 2560 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายถาวร ทองหนุน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
4 คน
3 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 สระแก้ว  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายเกรียงไกร ทัพขวา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
5 ธันวาคม 2560 สระแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
เสวนา
40
ศาลากลางบ้าน  นายเกรียงไกร ทัพขวา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
5 ธันวาคม 2560 ห้วยหิน  
อรณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
14 ธันวาคม 2560 ไทยสามัคคี  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร ทัพขวา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
1 ธันวาคม 2560 หนองชัยศรี  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศพก.  นายนายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
7 ธันวาคม 2560 เสาเดียว  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
เสวนา
50
ศาลากลางบ้าน  นายเกรียงไกร ทัพขวา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
12 ธันวาคม 2560 เมืองฝ้าย  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายนายสมเกียรติ ดีบาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
5 ธันวาคม 2560 สระทอง  
รณรงค์ปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองหงส์
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 จันดุม  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ไกกลบฟางข้าว)  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ (ศ.พ.ก.)     
4 ธันวาคม 2560 โคกขมิ้น  
การผลิตเชื้อไตรโคเตอม่่า  
บรรยาย
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
13 ธันวาคม 2560 ป่าชัน  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ไถกลบฟางข้าว )  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
13 ธันวาคม 2560 สะเดา  
การปรับปรุงบำรุงดิน (การไถกลบฟางข้าว )  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
12 ธันวาคม 2560 สำโรง  
การปรับปรุงบำรุงดิน (ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
รวมอำเภอพลับพลาชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
550
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 ห้วยราช  
การเตรียมแปลงพันธ์  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
25 ธันวาคม 2560 ห้วยราช  
การเตรียมแปลงพันธ์  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
12 ธันวาคม 2560 สามแวง  
การปรับปรุงบำรุ่งดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
12 ธันวาคม 2560 ตาเสา  
นาแปลงใหญ่ ปี2560  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
14 ธันวาคม 2560 บ้านตะโก  
การปรับปรุงบำรุ่งดิน  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
15 ธันวาคม 2560 สนวน  
การเตรียมแปลงพันธ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
14 ธันวาคม 2560 โคกเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุ่งดิน  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13 ธันวาคม 2560 เมืองโพธิ์  
การเตรียมแปลงพันธ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
13 ธันวาคม 2560 ห้วยราชา  
การปรับปรุงบำรุ่งดิน  
บรรยาย/ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
6 คน
4 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2560 โนนสุวรรณ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรู  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ทุ่งจังหัน  
การรวมกันจำหน่ายผลผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 9 ธันวาคม 2560 โกรกแก้ว  
การรวบรวมผลผลิตและแปรรูปมันสะอาด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 9 ธันวาคม 2560 ดงอีจาน  
การรวมกันจำหน่ายผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2560 ชำนิ  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ธันวาคม 2560 หนองปล่อง  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
14 ธันวาคม 2560 เมืองยาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
19 ธันวาคม 2560 ช่อผกา  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
20 ธันวาคม 2560 ละลวด  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
21 ธันวาคม 2560 โคกสนวน  
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 - 8 ธันวาคม 2560 หนองแวง  
ส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในแปลงพริก  
บรรยาย
35
บ้านหนองแวง  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14 - 15 ธันวาคม 2560 ทองหลาง  
การปลูกผักอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านหัวถนน  นายวสันต์ จีบจอหอ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
7 - 8 ธันวาคม 2560 แดงใหญ่  
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
13 ธันวาคม 2560 กู่สวนแตง  
ผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
7 ธันวาคม 2560 หนองเยือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวการไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
160
 
5 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 โนนดินแดง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
8 ธันวาคม 2560 ส้มป่อย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
12 ธันวาคม 2560 ลำนางรอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแล้งหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 บ้านด่าน  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศพก.  นางสาวจันทร์จิรา สมันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน 
7 ธันวาคม 2560 ปราสาท  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศพก.  นางสาวปิยฉัตร เลิศไชยภัณฑ์  
20 ธันวาคม 2560 วังเหนือ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวธิดา เชิญรัมย์  
24 ธันวาคม 2560 โนนขวาง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธิดา เชิญรัมย์  
รวมอำเภอบ้านด่าน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 แคนดง  
รณรงค์ไถกลบฟาง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
13 ธันวาคม 2560 ดงพลอง  
รณรงค์ไถกลบฟาง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
14 ธันวาคม 2560 สระบัว  
รณรงค์ไถกลบฟาง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
15 ธันวาคม 2560 หัวฝาย  
รณรงค์ไถกลบฟาง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอแคนดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 เจริญสุข  
การไถกลบตอซัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
แปลงนา  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
21 ธันวาคม 2560 ตาเป๊ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
20 ธันวาคม 2560 อีสานเขต  
การไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
15 ธันวาคม 2560 ถาวร  
การไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
22 ธันวาคม 2560 ยายแย้มวัฒนา  
การไถกลบตอซัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงนา  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
225
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 23 อำเภอ
87 เรื่อง
8 วิธี
9203
 
93 คน
37 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ธันวาคม 2560 คูซอด  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ซำ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 จาน  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 ตะดอบ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 หนองครก  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 โพนข่า  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 โพนค้อ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 โพนเขวา  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 หญ้าปล้อง  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 ธันวาคม 2560 ทุ่ม  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  7 ธันวาคม 2560 หนองไฮ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  7 ธันวาคม 2560 หนองแก้ว  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  7 ธันวาคม 2560 น้ำคำ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  7 ธันวาคม 2560 โพธิ์  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  7 ธันวาคม 2560 หมากเขียบ  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  7 ธันวาคม 2560 หนองไผ่  
วืวัฒนาการการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 บึงมะลู  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนงลักษ์ วรรณศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ 
15 ธันวาคม 2560 น้ำอ้อม  
การขยายเชื้อไตรโครโดม่า  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวลัลลดา เลไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์์ 
6 ธันวาคม 2560 ตระกาจ  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย 
รวมอำเภอกันทรลักษ์
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
3 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 กันทรารมย์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวทัตติยา ทองปลิว สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
12 ธันวาคม 2560 จะกง  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุรีรัตน์ ทองอินทร์  
8 ธันวาคม 2560 ปรือใหญ่  
การรวมกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
30
อบต.     
15 ธันวาคม 2560 ห้วยใต้  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
22 ธันวาคม 2560 หัวเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี สังขจรัสรวี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
19 ธันวาคม 2560 ตะเคียน  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุรีรัตน์ ทองอินทร์  
13 ธันวาคม 2560 สำโรงตาเจ็น  
การแปรรูปข้าวกล้องงอก  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริชาติ ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
6 ธันวาคม 2560 ห้วยสำราญ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
8 ธันวาคม 2560 หนองฉลอง  
การเลี้ยงปลาหมอเทศ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิชญาดา ชัยศรีษะ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
10  27 ธันวาคม 2560 ศรีสะอาด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี สังขจรัสรวี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
รวมอำเภอขุขันธ์
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 พิมาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 กู่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายชัยนันทน์ มั่นสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 หนองเชียงทูน  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางชัชชญา จันทะกรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 ตูม  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายมนัส ทองชื่น  
13 ธันวาคม 2560 สมอ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเขมชาติ หลาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอปรางคืกู่ 
13 ธันวาคม 2560 โพธิ์ศรี  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวดวงตะณา วังกุล สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 สำโรงปราสาท  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายณัฐกรณ์ พันชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 ดู่  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวดวงตะณา วังกุล สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
13 ธันวาคม 2560 สวาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายมนัส ทองชื่น  
10  13 ธันวาคม 2560 พิมายเหนือ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
รวมอำเภอปรางค์กู่
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
7 คน
2 หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2560 หนองอึ่ง  
การผลิตพริกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วรครุธ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
7 ธันวาคม 2560 ส้มป่อย  
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วรครุธ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
รวมอำเภอราษีไศล
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 ธันวาคม 2560 กำแพง  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวรัฐชนก ใจต็ม สำนักงานเกษตร อ.อุทุมพรพิสัย 
8 ธันวาคม 2560 อี่หล่ำ  
เทคโนโลยีการผลิตพริกอินทรีย์  
บรรยาย
15
ที่ทำการผญ.บ้าน  นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
7 ธันวาคม 2560 ก้านเหลือง  
การตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุล สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14 ธันวาคม 2560 ทุ่งไชย  
การตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสมชาย อัครจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15 ธันวาคม 2560 สำโรง  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางปาริชาติ พุทธรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
13 ธันวาคม 2560 แขม  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสวรรค์ ศรีโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14 ธันวาคม 2560 หนองไฮ  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นางสาวรัฐชนก ใจต็ม สำนักงานเกษตร อ.อุทุมพรพิสัย 
19 ธันวาคม 2560 ขะยูง  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายณรงค์ฤทธิ์  สุธาบุญ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
20 ธันวาคม 2560 ตาเกษ  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายปฐพี แก้วเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
10  21 ธันวาคม 2560 หัวช้าง  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน์ แก้วจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
11  20 ธันวาคม 2560 รังแร้ง  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย
50
ที่ทำการผญ.บ้าน  นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
12  8 ธันวาคม 2560 แต้  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
เทศบาล  นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
13  13 ธันวาคม 2560 แข้  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14  15 ธันวาคม 2560 โพธิ์ชัย  
เทคโนโลยีการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
อบต.  นายปฐพี แก้วเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15  15 ธันวาคม 2560 ปะอาว  
เทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
35
อบต.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุธาบุญ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
16  15 ธันวาคม 2560 หนองห้าง  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาประชาคม  นางสาวแสงดาว นันทะ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
17  14 ธันวาคม 2560 สระกำแพงใหญ่  
เทคโนโลยีการผลิตแตงโมเนื้อ  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
18  8 ธันวาคม 2560 โคกหล่าม  
การผลิตพริกอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสวรรค์ ศรีโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
19  20 ธันวาคม 2560 โคกจาน  
การเก็บตัวอย่างดินและตรวจวิเคระห์ดิน  
บรรยาย
50
เทศบาล  นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
รวมอำเภออุทุมพรพิสัย
19  ตำบล
7 เรื่อง
 
645
 
12 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2560 บุสูง  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 บุสูง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 บุสูง  
สำรวจภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ธาตุ  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ธาตุ  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ธาตุ  
สำรวจภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ดวนใหญ่  
สำรวจสถานการภัยแล้ง  
บรรยาย
73
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ดวนใหญ่  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2560 ดวนใหญ่  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 ธันวาคม 2560 ดวนใหญ่  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ธันวาคม 2560 ศรีสำราญ  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ธันวาคม 2560 ศรีสำราญ  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ธันวาคม 2560 ศรีสำราญ  
สำรวจภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
61
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  14 ธันวาคม 2560 ทุ่งสว่าง  
การป้ปงกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลากลางบ้าน     
15  1 - 31 ธันวาคม 2560 วังหิน  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 ธันวาคม 2560 วังหิน  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
69
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 ธันวาคม 2560 วังหิน  
สำรวจภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 ธันวาคม 2560 โพนยาง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 60  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 ธันวาคม 2560 โพนยาง  
สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 ธันวาคม 2560 โพนยาง  
สำรวจภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังหิน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
1031
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2560 ตำแย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ 
18 ธันวาคม 2560 หนองค้า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคม  นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ 
รวมอำเภอพยุห์
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดศรีสะเกษ 8 อำเภอ
26 เรื่อง
4 วิธี
2856
 
30 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ธันวาคม 2560 วะตะแบก  
โครงการ9101 ฟื้นฟูการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
6 ธันวาคม 2560 วะตะแบก  
ส่งข้อมูลโครงการ9101 ฟื้นฟูการเลี้ยงปลาดุก  
ดูงาน
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
1 ธันวาคม 2560 ห้วยยายจิ๋ว  
ส่งข้อมูลโครงการ9101 ฟื้นฟูการเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
1100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง บริพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
12 ธันวาคม 2560 นายางกลัก  
ส่งข้อมูลโครงการ9101 ฟื้นฟูการเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
1100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนัตทวิช สิทธิวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
12 ธันวาคม 2560 บ้านไร่  
ส่งข้อมูลโครงการ9101 ฟื้นฟูการเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
905
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสมปอง บริพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
12 ธันวาคม 2560 โป่งนก  
ส่งข้อมูลโครงการ9101 ฟื้นฟูการเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
1011
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนัตทวิช สิทธิวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 
รวมอำเภอเทพสถิต
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
4966
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
4966
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2560 บุ่ง  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ไก่คำ  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 นาจิก  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 ปลาค้าว  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 เหล่าพรวน  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 สร้างนกทา  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 คึมใหญ่  
โครงการข้าวคุณภาพฯ ข้าวอินทรีย วัดผลผลิตข้าว งานประกวดผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 นาผือ  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว ประกวดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ธันวาคม 2560 น้ำปลีก  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว ประกวดผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 ธันวาคม 2560 นาวัง  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว ประกวดผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 ธันวาคม 2560 นาหมอม้า  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 ธันวาคม 2560 โนนโพธิ์  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 ธันวาคม 2560 โนนหนามแท่ง  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 ธันวาคม 2560 ห้วยไร่  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 ธันวาคม 2560 หนองมะแซว  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 ธันวาคม 2560 กุดปลาดุก  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 ธันวาคม 2560 ดอนเมย  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 29 ธันวาคม 2560 นายม  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
19  1 - 30 ธันวาคม 2560 นาแต้  
โครงการข้าวคุณภาพ ข้าวอินทรีย์ วัดผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
4 เรื่อง
 
2400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 - 8 ธันวาคม 2560 หนองข่า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
10
แปลงนา  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12 - 15 ธันวาคม 2560 หนองข่า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
1 ธันวาคม 2560 หนองข่า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
10
แปลงนา  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12 - 15 ธันวาคม 2560 คำโพน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
5
แปลงนา  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
1 ธันวาคม 2560 คำโพน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
4 - 8 ธันวาคม 2560 คำโพน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12 - 15 ธันวาคม 2560 นาหว้า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาลิสา กาลจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
1 ธันวาคม 2560 นาหว้า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นางสาวชาลิสา กาลจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12 - 15 ธันวาคม 2560 ลือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
5
แปลงนา  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
10  4 - 8 ธันวาคม 2560 ลือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
11  1 ธันวาคม 2560 ลือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12  4 - 8 ธันวาคม 2560 ห้วย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
13  1 ธันวาคม 2560 ห้วย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
14  12 - 15 ธันวาคม 2560 ห้วย  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
8
แปลงนา  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
15  12 - 15 ธันวาคม 2560 โนนงาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
16  4 - 8 ธันวาคม 2560 โนนงาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
17  1 ธันวาคม 2560 โนนงาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
18  12 - 15 ธันวาคม 2560 นาป่าแซง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
5
แปลงนา  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
19  4 - 8 ธันวาคม 2560 นาป่าแซง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
20  1 ธันวาคม 2560 นาป่าแซง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ดูงาน
5
แปลงนา  นายเฉลิมศรี ศรีแนน สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
118
 
4 คน
1 หน่วยงาน
28 ธันวาคม 2560 พนา  
ติดตามโครงกสรเกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2560 พนา  
ติดตาม ศพก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ธันวาคม 2560 พนา  
ติดตามโครงกสรเกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2560 พนา  
ติดตามโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 14 ธันวาคม 2560 พนา  
ตรวจแปลงนาเกษตรกรตามระบบPGs  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 - 27 ธันวาคม 2560 พนา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 22 ธันวาคม 2560 พนา  
อบรมโครงการพัฒนาจังหวัด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 - 20 ธันวาคม 2560 จานลาน  
อบรมโครงการพัฒนาจังหวัด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2560 จานลาน  
ตรวจแปลงนาเกษตรกรตามระบบPGs  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  5 ธันวาคม 2560 จานลาน  
ติดตามโครงการเกษตรกรรมทางเลือก  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  2 ธันวาคม 2560 จานลาน  
แปลงใหญ่ บ้านผึ้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  26 - 27 ธันวาคม 2560 จานลาน  
ตรวจแปลงนาเกษตรกรตามระบบPGs  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  6 ธันวาคม 2560 ไม้กลอน  
ติดตามโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  7 ธันวาคม 2560 ไม้กลอน  
ติดตาม ศพก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 - 22 ธันวาคม 2560 ไม้กลอน  
อบรมโครงการพัฒนาจังหวัด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  5 ธันวาคม 2560 ไม้กลอน  
ติดตามโครงกสรเกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  28 ธันวาคม 2560 ไม้กลอน  
ติดตามโครงกสรเกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  5 ธันวาคม 2560 พระเหลา  
แปลงใหญ่ เสารีก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  13 ธันวาคม 2560 พระเหลา  
GAP เสารีก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  15 ธันวาคม 2560 พระเหลา  
ตรวจแปลงนาเกษตรกรตามระบบPGs  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  28 ธันวาคม 2560 พระเหลา  
ตรวจแปลงนาเกษตรกรตามระบบPGs  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  21 ธันวาคม 2560 พระเหลา  
อบรมโครงการพัฒนาจังหวัด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
10 เรื่อง
 
601
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 อำนาจ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา สังขศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
21 ธันวาคม 2560 ดงมะยาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 ธันวาคม 2560 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
7 ธันวาคม 2560 ดงบัง  
การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
20 ธันวาคม 2560 ไร่ขี  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริบสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 ธันวาคม 2560 แมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
27 ธันวาคม 2560 โคกกลาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริบสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
112
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 4 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
3231
 
14 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2560 หนองบัว  
การปลูกคะน้า  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
14 ธันวาคม 2560 หนองภัยศูนย์  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพรรษา ราชบัวศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
21 ธันวาคม 2560 โพธิ์ชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพรรษา ราชบัวศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
26 ธันวาคม 2560 หนองสวรรค์  
การปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสด  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 15 ธันวาคม 2560 หัวนา  
การปลูกพืชบำรุงดินหลังการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
14 ธันวาคม 2560 บ้านขาม  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13 ธันวาคม 2560 นามะเฟือง  
การปลูกข้าวโพดหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
1 ธันวาคม 2560 บ้านพร้าว  
การเพาะการเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงเพาะ     
27 ธันวาคม 2560 โนนขมิ้น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
10  15 ธันวาคม 2560 ลำภู  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนรีรัตน์ สุนทรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  28 ธันวาคม 2560 กุดจิก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพรรษา ราชบัวศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  13 ธันวาคม 2560 โนนทัน  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนรีรัตน์ สุนทรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  2 ธันวาคม 2560 นาคำไฮ  
การใช้ปุ๋ยทางใบ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาเกษตรกร  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
14  28 - 29 ธันวาคม 2560 ป่าไม้งาม  
การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15  14 ธันวาคม 2560 หนองหว้า  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนรีรัตน์ สุนทรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำ