สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2558 บางเมือง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
6 สิงหาคม 2558 แพรกษา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
26 สิงหาคม 2558 บางปู  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 บางบ่อ  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 บ้านระกาศ  
การดูแลรักษาข้าว ในสภาพน้ำกร่อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2558 บางพลีน้อย  
การจดบันทึก มาตรฐานgap ข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 บางเพรียง  
การรวมกลุ่ม สำรวจราคาการตลาด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 สิงหาคม 2558 คลองด่าน  
การรวมกลุ่ม สำรวจราคาการตลาด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 คลองสวน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2558 เปร็ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 สิงหาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 สิงหาคม 2558 บางโฉลง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงทรงพุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านเกษตรกร     
11 สิงหาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2558 หนองปรือ  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงทรงพุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
7 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13 สิงหาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 สิงหาคม 2558 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืมพะร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  19 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  18 สิงหาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  27 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  28 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  25 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  26 สิงหาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  24 สิงหาคม 2558 บางกอบัว  
การส่งเสริมการผลิตพืชตามระบบ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
355
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธุ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 สิงหาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
65
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
905
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 บ้านแพรก  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
15 สิงหาคม 2558 สำพะเนียง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
20 สิงหาคม 2558 คลองน้อย  
การทำน้ำยาเอนกประสงค์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
6 สิงหาคม 2558 สองห้อง  
การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
171
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
171
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 สิงหาคม 2558 ไม้ดัด  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 สิงหาคม 2558 เชิงกลัด  
ชี้งแจงสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 สิงหาคม 2558 โพชนไก่  
ชี้งแจงสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 แม่ลา  
สถานการณ์น้ำและภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 สิงหาคม 2558 บ้านจ่า  
การประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 สิงหาคม 2558 พักทัน  
การทำบัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
56
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 สิงหาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 สิงหาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  13 สิงหาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
465
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 สิงหาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 31 สิงหาคม 2558 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
219
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 สิงหาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 สิงหาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 สิงหาคม 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  4 สิงหาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
108
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  6 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1206
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 พระงาม  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
2 - 14 สิงหาคม 2558 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 - 26 สิงหาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
4 - 14 สิงหาคม 2558 บ้านหม้อ  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
17 - 30 สิงหาคม 2558 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 สิงหาคม 2558 หัวป่า  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 สิงหาคม 2558 โรงช้าง  
ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
487
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 วิหารขาว  
การดูแลและควบคุมปริมาณน้ำในนาข้าว  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 สิงหาคม 2558 พิกุลทอง  
การดูแลและการควบคุมปริมาณน้ำในแปลงนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 5 สิงหาคม 2558 อินทร์บุรี  
การปลูพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 สิงหาคม 2558 ประศุก  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายไพโรจน์ สอนชา สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 สิงหาคม 2558 ทับยา  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
35
อบต.  นายนายไพโรจน์ สอนชา สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 สิงหาคม 2558 งิ้วราย  
การกำจัดเพลียไฟในนาข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่างาม  
ถ่ายทอดความรู้  
สาธิต
181
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
6 สิงหาคม 2558 น้ำตาล  
การป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 ทองเอน  
dการป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 20 สิงหาคม 2558 ห้วยชัน  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  11 สิงหาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
524
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 อำเภอ
24 เรื่อง
3 วิธี
2487
 
17 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
18 สิงหาคม 2558 บ้านแก้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
21 สิงหาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศจชต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
20 สิงหาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
17 สิงหาคม 2558 ท่าแยก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
14 สิงหาคม 2558 ท่าเกษม  
การเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน  
บรรยาย
50
อบต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 สิงหาคม 2558 สระขวัญ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศจชต.  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
19 สิงหาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
380
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2558 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
650
ทุกหมู่บ้าน     
รวมอำเภอคลองหาด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
650
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
1030
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี58/59  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
3 - 31 สิงหาคม 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
560
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
11 สิงหาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การขยายพันธ์ุพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
5 สิงหาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกข้าวไร่โดยใช้พันธ์ุ กข.15  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงสาธิต     
3 - 31 สิงหาคม 2558 ช่อระกา  
การปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
750
อบต.     
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
2200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2558 จักราช  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงข้าว  
บรรยาย
35
บ้านหนองจอก  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14 สิงหาคม 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 สิงหาคม 2558 หนองขาม  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงข้าว  
บรรยาย
40
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 สิงหาคม 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
4 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
6 สิงหาคม 2558 คลองเมือง  
ตรวจแปลงการระบาดเพลี้ยแป้ง ไรแดง เพลี้ยไฟ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  13 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  11 สิงหาคม 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
285
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 - 21 สิงหาคม 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 สิงหาคม 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
3 - 21 สิงหาคม 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
3 - 21 สิงหาคม 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 - 21 สิงหาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  3 - 21 สิงหาคม 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 สิงหาคม 2558 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 สิงหาคม 2558 หนองแจ้งใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัชระ ทองสุขนอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
19 สิงหาคม 2558 หนองแจ้งใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวัชระ ทองสุขนอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบัวใหญ่
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2558 โบสถ์  
การป้องกันโรคหัวเน่า  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพรรณ อุดมมา สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
5 สิงหาคม 2558 กระชอน  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
19 สิงหาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 สิงหาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 6 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
3350
 
18 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 สิงหาคม 2558 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 สิงหาคม 2558 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรนันท์ ขันอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 
14 สิงหาคม 2558 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
14 สิงหาคม 2558 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
17 สิงหาคม 2558 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
230
 
5 คน
2 หน่วยงาน
25 สิงหาคม 2558 หนองหาน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิลัยลักษณ์ หล้าทุม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 หนองเม็ก  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
25 สิงหาคม 2558 พังงู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
26 สิงหาคม 2558 สะแบง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 สร้อยพร้าว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
27 สิงหาคม 2558 บ้านเชียง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
28 สิงหาคม 2558 บ้านยา  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
26 สิงหาคม 2558 โพนงาม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
27 สิงหาคม 2558 ผักตบ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  
10  26 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  26 สิงหาคม 2558 ดอนหายโศก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
12  25 สิงหาคม 2558 หนองสระปลา  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
480
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านจีต  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่ดี  
บรรยาย
30
ศลาลาประชาคม  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โนนทองอินทร์  
การผลิตข้าวที่ดี  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ค้อใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 31 สิงหาคม 2558 คอนสาย  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อย  
บรรยาย
30
อบต.  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 3 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
830
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 สิงหาคม 2558 หลักเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยรถดำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลาด  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 สิงหาคม 2558 หนองแปน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
แปลงนาเกษตรกร  นางรุจี มาศงามเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
21 สิงหาคม 2558 เจ้าท่า  
การปักดำข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
21 สิงหาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การสำรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
7 สิงหาคม 2558 โคกสมบูรณ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
375
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 คุ้มเก่า  
การดูแลรักษาต้นยางพาราในช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 ยางตลาด  
การอารักษาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
7 สิงหาคม 2558 หัวงัว  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 อุ่มเม่า  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
19 สิงหาคม 2558 บัวบาน  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ตำบลบัวบาน  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 เว่อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
18 สิงหาคม 2558 อิตื้อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตกร  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 หัวนาคำ  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
14 สิงหาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  14 สิงหาคม 2558 นาเชือก  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  19 สิงหาคม 2558 คลองขาม  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  19 สิงหาคม 2558 เขาพระนอน  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  7 สิงหาคม 2558 นาดี  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  14 สิงหาคม 2558 โนนสูง  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  7 สิงหาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
43
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
670
 
13 คน
3 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ห้วยเม็ก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
14 สิงหาคม 2558 คำใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
18 สิงหาคม 2558 กุดโดน  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 สิงหาคม 2558 บึงนาเรียง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 สิงหาคม 2558 หัวหิน  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 สิงหาคม 2558 พิมูล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15 สิงหาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
19 สิงหาคม 2558 โนนสะอาด  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
18 สิงหาคม 2558 ทรายทอง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
440
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 - 28 สิงหาคม 2558 ภูสิงห์  
ประเมินศักยภาพกลุ่ม  
บรรยาย
70
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
4 - 11 สิงหาคม 2558 ภูสิงห์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 สิงหาคม 2558 สหัสขันธ์  
การใส่ปุ๋ยระยะเจริญเติบโต  
บรรยาย
50
บ.สิงห์สะอาด  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
11 สิงหาคม 2558 นามะเขือ  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
28 สิงหาคม 2558 โนนศิลา  
โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 สิงหาคม 2558 นิคม  
การใส่ปุ๋ยระยะเจริญเติบโต  
บรรยาย
50
บ.คำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
5 สิงหาคม 2558 โนนบุรี  
การปักดำ  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
490
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อำเภอ
19 เรื่อง
2 วิธี
2175
 
24 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 นาหว้า  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 นางัว  
การลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
11 สิงหาคม 2558 บ้านเสียว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 นาคูณใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพวงเพชร รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
11 สิงหาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
11 สิงหาคม 2558 ท่าเรือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 นาทม  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
4 สิงหาคม 2558 หนองซน  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
4 สิงหาคม 2558 ดอนเตย  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ดูงาน
20
รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี  นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 2 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
360
 
8 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 หายยา  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 สิงหาคม 2558 หายยา  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
7 สิงหาคม 2558 ช้างเผือก  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
28 สิงหาคม 2558 สุเทพ  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13 สิงหาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
4 สิงหาคม 2558 ป่าแดด  
การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
20
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 สิงหาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 สิงหาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 สิงหาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  20 สิงหาคม 2558 ป่าตัน  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  13 สิงหาคม 2558 ป่าตัน  
E-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
132
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
สถานการ์ภัยแล้ง  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 สิงหาคม 2558 ข่วงเปา  
สภาวะภัยแล้ง การวางแผนการปลูกพืช  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 สิงหาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 - 7 สิงหาคม 2558 บ้านแปะ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณต่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 สิงหาคม 2558 ดอยแก้ว  
ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 สิงหาคม 2558 แม่สอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
198
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 - 31 สิงหาคม 2558 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 สิงหาคม 2558 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 31 สิงหาคม 2558 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 14 สิงหาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 14 สิงหาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 - 31 สิงหาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 - 14 สิงหาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การเตรียมการผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
11 สิงหาคม 2558 แม่หอพระ  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2558 สบเปิง  
การผลิตถั่วเหลือง GAP  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถั่วเหลือง  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 สิงหาคม 2558 บ้านเป้า  
การผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
1 สิงหาคม 2558 เมืองก๋าย  
การผลิตกาแฟปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 สิงหาคม 2558 บ้านช้าง  
การผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2558 กื้ดช้าง  
การเตรียมการผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
170
 
3 คน
2 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ริมใต้  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
7 สิงหาคม 2558 สันโป่ง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
ประชุม
15
ศาลาวัด  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
7 สิงหาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
10
อบต.  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 สะลวง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
15
อบต.  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
6 สิงหาคม 2558 แม่แรม  
การปลูกพืชผักบนพื้นที่สูง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10 สิงหาคม 2558 โป่งแยง  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
15
อบต.  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
บรรยาย
20
รร.ศึกษาสงเคราะห์  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 18 สิงหาคม 2558 สะเมิงใต้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 สิงหาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
3 - 24 สิงหาคม 2558 แม่สาบ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 20 สิงหาคม 2558 บ่อแก้ว  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 20 สิงหาคม 2558 ยั้งเมิน  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2558  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
3 สิงหาคม 2558 แม่อาย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  4 สิงหาคม 2558 แม่สาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  25 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  21 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  18 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  11 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  6 สิงหาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  24 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  20 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  13 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  5 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  4 สิงหาคม 2558 แม่นาวาง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  17 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  26 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การตัดแต่งกิ่ง และการป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  10 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  3 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  7 สิงหาคม 2558 ท่าตอน  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  27 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  19 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  13 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  20 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  4 สิงหาคม 2558 บ้านหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  5 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  26 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  21 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  18 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  11 สิงหาคม 2558 มะลิกา  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1050
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 - 14 สิงหาคม 2558 ยุหว่า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
250
ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17 - 31 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
275
ศาลาเอนกประสงค์  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 มะขามหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
267
ศาลาเอนกประสงค์  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 แม่ก๊า  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
275
ศาลาเอนกประสงค์  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านแม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
ศาลาเอนกประสงค์  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17 - 31 สิงหาคม 2558 บ้านกลาง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
325
ศาลาเอนกประสงค์  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
360
ศาลาเอนกประสงค์  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
5 - 14 สิงหาคม 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
365
ศาลาเอนประสงค์  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  5 - 31 สิงหาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
250
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  17 - 31 สิงหาคม 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูก การดูแลรักษาข้าวนาปี ปี 2558  
เสวนา
350
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3417
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกำแพง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบัยนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
3 - 28 สิงหาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  3 - 28 สิงหาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  3 - 28 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  3 - 28 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  3 สิงหาคม 2558 แช่ช้าง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  3 - 28 สิงหาคม 2558 ออนใต้  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  3 - 28 สิงหาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  3 - 28 สิงหาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  3 - 28 สิงหาคม 2558 ต้นเปา  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
28  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
29  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
ประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
30  3 - 28 สิงหาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
1810
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 สันพระเนตร  
การกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 สิงหาคม 2558 ดอยเต่า  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
20 สิงหาคม 2558 ท่าเดื่อ  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
3 สิงหาคม 2558 มืดกา  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
14 สิงหาคม 2558 บ้านแอ่น  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
21 สิงหาคม 2558 บงตัน  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
18 สิงหาคม 2558 โปงทุ่ง  
การจัดการป้องกันโรคไหม้ระบาดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
11  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
13  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
15  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
16  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
18  1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
20  1 - 31 สิงหาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 31 สิงหาคม 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
22  1 - 31 สิงหาคม 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
24  1 - 31 สิงหาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
2400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการตลาดลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวหอมแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชยปราการ
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 24 สิงหาคม 2558 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 สิงหาคม 2558 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 28 สิงหาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 27 สิงหาคม 2558 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 28 สิงหาคม 2558 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2558 ออนเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ออนกลาง  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 บ้านสหกรณ์  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ห้วยแก้ว  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
88
แ     
1 - 15 สิงหาคม 2558 แม่ทา  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
550
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 สิงหาคม 2558 ทาเหนือ  
สำรวจสถานการณ์น้ำและแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลพืชฤดูฝน การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1058
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ดอยหล่อ  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สองแคว  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
198
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 ยางคราม  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
212
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2558 สันติสุข  
ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
772
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 16 อำเภอ
44 เรื่อง
5 วิธี
13932
 
46 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 สิงหาคม 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
11 สิงหาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 สิงหาคม 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2558 หนองแดง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมอบต.หนองแดง  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
10 สิงหาคม 2558 หมอเมือง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมบ้านห้วยซ้อ  นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
3 สิงหาคม 2558 น้ำพาง  
ข้าวนาโยน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
3 สิงหาคม 2558 น้ำปาย  
โรคไหม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 สิงหาคม 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืชสวน ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 สิงหาคม 2558 เชียงของ  
แนะนำการดูแล การกำจัดศัตรูข้าวนาปี พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 สิงหาคม 2558 ศรีษะเกษ  
การดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ ไม้ผลไมยืนต้น พืชสวน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2558 สถาน  
แนะนำการดูแล การป้องกันศัตรูพืชรักษาข้าวนาปี พืชสวน พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืนสวน ไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 บัวใหญ่  
แนะำนการดูแลรักษาข้าวนาปี พืชไร่ พืชสวน ไม่้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาข้าว พืชไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ยางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 ปัว  
การสำรวจแมลงศัตรูพืฃและศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 21 สิงหาคม 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 7 สิงหาคม 2558 แงง  
การป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2558 สถาน  
การแปรรูปมะยม  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
6 สิงหาคม 2558 สถาน  
การดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
10 - 11 สิงหาคม 2558 ศิลาแลง  
การส่งเสริมอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 14 สิงหาคม 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 - 26 สิงหาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 19 สิงหาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 สิงหาคม 2558 อวน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
11  11 สิงหาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 - 14 สิงหาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  24 - 28 สิงหาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  12 สิงหาคม 2558 ภูคา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
70
อบต.     
15  13 สิงหาคม 2558 สกาด  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
70
อบต.     
16  11 สิงหาคม 2558 ป่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
17  21 สิงหาคม 2558 วรนคร  
การแปรรูปมะยม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
18  7 สิงหาคม 2558 วรนคร  
การเก็บเกี่ยวและการคัดเกรด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
13 เรื่อง
 
1020
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 และ  
การขึ้นทะเบียนข้าว ปี2558  
บรรยาย
50
ห้องประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 สิงหาคม 2558 และ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 นาทะนุง  
การผลิตเชื้อราเมตาไรเซียม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 สิงหาคม 2558 บ่อแก้ว  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
5 สิงหาคม 2558 เมืองลี  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
6 สิงหาคม 2558 ปิงหลวง  
การผลิตสารสะเดาเพื่อใช้ในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ดู่พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
5 สิงหาคม 2558 ดู่พงษ์  
การบำรุงรักษาพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
4 สิงหาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 สิงหาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 สิงหาคม 2558 พงษ์  
การทำปุ๋ยชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
190
 
2 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3 สิงหาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
6 สิงหาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
5 สิงหาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
11 สิงหาคม 2558 ยอด  
การสำรวจศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 สิงหาคม 2558 ยอด  
การสำรวจแมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 สิงหาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯตำบลนาปัง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
13 สิงหาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
6 สิงหาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
20
อบต.  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
7 สิงหาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
10 สิงหาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
14 สิงหาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
23
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
151
 
5 คน
3 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำเกษตรไร่นาสวนผสมสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำเกษตรไร่นาสวนผสมสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
20 สิงหาคม 2558 ขุนน่าน  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดด้วงกัดรากข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ร.ร.บ้านห้วยฟอง     
19 สิงหาคม 2558 ขุนน่าน  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดด้วงกัดรากข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 9 อำเภอ
40 เรื่อง
6 วิธี
2201
 
18 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 เวียง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
6 สิงหาคม 2558 ป่าสัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
13 สิงหาคม 2558 บ้านแซว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
17 สิงหาคม 2558 ศรีดอนมูล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
20 สิงหาคม 2558 แม่เงิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
24 สิงหาคม 2558 โยนก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
รวมอำเภอเชียงแสน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 เทอดไทย  
การใช้น้ำในไร่นา  
บรรยาย
30
อบต.  นายรักขิต ปินตาเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 
11 สิงหาคม 2558 แม่สลองใน  
การใช้น้ำในไร่นา  
บรรยาย
1
อบต.  นายดลพ สุภาวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง 
1 สิงหาคม 2558 แม่สลองนอก  
การวางระบบน้ำในไร่ชา  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
13 สิงหาคม 2558 แม่ฟ้าหลวง  
การจัดระบบน้ำในไร่สวน  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเดชา เงินเย็น สนง.กษอ.แม่ฟ้าหลวง 
รวมอำเภอแม่ฟ้าหลวง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
47
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
137
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 สิงหาคม 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
6 สิงหาคม 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 สิงหาคม 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
11 สิงหาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 สิงหาคม 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
28 สิงหาคม 2558 ตาคลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพจน์ สุระณี สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
1 สิงหาคม 2558 ห้วยหอม  
การทำเชื้อไตรดคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณา โลหะเวร สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
20 สิงหาคม 2558 หัวหวาย  
การทำน้ำสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรณโกฎิ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
14 สิงหาคม 2558 หนองหม้อ  
การไม่เผาต่อซังข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัญญัติ โลหะเวช สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
28 สิงหาคม 2558 ลาดทิพรส  
แมลงศัตรูถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดำเนิน ไผ่เทศ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี 
รวมอำเภอตาคลี
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
155
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 สิงหาคม 2558 ท่าตะโก  
ติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 พนมรอก  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 หัวถนน  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 สายลำโพง  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสาสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 สิงหาคม 2558 วังมหากร  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 สิงหาคม 2558 ดอนคา  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10 สิงหาคม 2558 ทำนบ  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
10 สิงหาคม 2558 วังใหญ่  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10 สิงหาคม 2558 พนมเศษ  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  10 สิงหาคม 2558 หนองหลวง  
ถ่ายทอดฯติดตามเยี่ยมเกษตรกรภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
9 คน
5 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 3 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
680
 
18 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 สิงหาคม 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  1 - 31 สิงหาคม 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
380
 
6 คน
2 หน่วยงาน
14 - 15 สิงหาคม 2558 สว่างอารมณ์  
การปรับปรุงข้อมูลการปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 7 สิงหาคม 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
13 - 14 สิงหาคม 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
3 - 7 สิงหาคม 2558 ไผ่เขียว  
ติดตามสถานการณ์ฝนแล้งและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
ประชุม
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
17 - 21 สิงหาคม 2558 ไผ่เขียว  
ติดตามสถานการณ์ฝนแล้งและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
ประชุม
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
20 - 31 สิงหาคม 2558 บ่อยาง  
ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและศัตรูพืชระบาด  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
2 - 10 สิงหาคม 2558 บ่อยาง  
ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
2170
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2558 หนองขาหย่าง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 สิงหาคม 2558 ดอนกลอย  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 สิงหาคม 2558 ห้วยรอบ  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2558 ทุ่งพึ่ง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 สิงหาคม 2558 ท่าโพ  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 สิงหาคม 2558 หมกแถว  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 สิงหาคม 2558 หลุมเข้า  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 สิงหาคม 2558 ดงขวาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 สิงหาคม 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษาอ้อย  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 สิงหาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การดูรักษาอ้อย  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 สิงหาคม 2558 คอกควาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
86
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
6 สิงหาคม 2558 วังหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 สิงหาคม 2558 หนองจอก  
การดูแลข้าวโพดเลียงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 สิงหาคม 2558 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 สิงหาคม 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 สิงหาคม 2558 หนองบ่มกล้วย  
การดูแลมันสำปนะหลัง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  25 สิงหาคม 2558 เจ้าวัด  
ดูแลรักษาอ้อย  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
376
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2558 ลานสัก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 สิงหาคม 2558 ประดู่ยืน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
24 สิงหาคม 2558 ป่าอ้อ  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 สิงหาคม 2558 ระบำ  
โรคและแมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสืบศักดิ์ บุญสืบ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
18 สิงหาคม 2558 น้ำรอบ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
10 สิงหาคม 2558 ทุ่งนางาม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
160
 
5 คน
1 หน่วยงาน
17 - 19 สิงหาคม 2558 สุขฤทัย  
การผลิตสารชีวภัณฑ ์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 4 สิงหาคม 2558 สุขฤทัย  
การแปรรูปกล้วย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2558 ห้วยคต  
การป้องกันและกำจัดไรแดง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 6 อำเภอ
25 เรื่อง
3 วิธี
3251
 
22 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2558 บ้านโตก  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 สิงหาคม 2558 บ้านโตก  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 สิงหาคม 2558 สะเดียง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 สิงหาคม 2558 สะเดียง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 สิงหาคม 2558 ป่าเลา  
การดูแลรักษาและใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 สิงหาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
5 สิงหาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 สิงหาคม 2558 บ้านโคก  
ใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21 สิงหาคม 2558 นาป่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  7 สิงหาคม 2558 นาป่า  
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เรียนรู้  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  24 สิงหาคม 2558 นายม  
การขอรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  19 สิงหาคม 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  11 สิงหาคม 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  19 สิงหาคม 2558 ห้วยสะแก  
การขอรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  21 สิงหาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การดูแลรักษษและใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  21 สิงหาคม 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  14 สิงหาคม 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
575
 
9 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 วัดป่า  
การปลูกข้าวนาโยน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 สิงหาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 สิงหาคม 2558 ฝายนาแซง  
ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12 สิงหาคม 2558 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 สิงหาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14 สิงหาคม 2558 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 สิงหาคม 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 สิงหาคม 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 สิงหาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  7 สิงหาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  28 สิงหาคม 2558 น้ำก้อ  
ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  7 สิงหาคม 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  21 สิงหาคม 2558 น้ำชุน  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  12 สิงหาคม 2558 หนองไขว่  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  6 สิงหาคม 2558 ลานบ่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  7 สิงหาคม 2558 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  18 สิงหาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  7 สิงหาคม 2558 บ้านกลาง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  25 สิงหาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  6 สิงหาคม 2558 บ้านไร่  
การใช้ปลูกข้าวนาโยน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  25 สิงหาคม 2558 ปากดุก  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  20 สิงหาคม 2558 บ้านหวาย  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารณี สุภาเส สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
14 เรื่อง
 
876
 
13 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 สิงหาคม 2558 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 สิงหาคม 2558 สระกรวด  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 สิงหาคม 2558 สระกรวด  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
18 สิงหาคม 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
4 สิงหาคม 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 สิงหาคม 2558 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 สิงหาคม 2558 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
18 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  11 สิงหาคม 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  20 สิงหาคม 2558 หนองย่างทอย  
การบำรุงต้นข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  7 สิงหาคม 2558 หนองย่างทอย  
การบำรุงต้นข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  1 สิงหาคม 2558 ประดู่งาม  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14  13 สิงหาคม 2558 ประดู่งาม  
การแปรรูปอาหาร  
สาธิต
18
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
468
 
6 คน
1 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2558 กองทูล  
การดูแลผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
18 สิงหาคม 2558 นาเฉลียง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
18 สิงหาคม 2558 บ้านโภชน์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 สิงหาคม 2558 ท่าแดง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
20 สิงหาคม 2558 เพชรละคร  
การใช้ปุ๋ยและสารเคมี  
บรรยาย
40
ศาลา SML  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
18 สิงหาคม 2558 บ่อไทย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
18 สิงหาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ที่ทำการ ศจช.  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
26 สิงหาคม 2558 วังท่าดี  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
20 สิงหาคม 2558 บัววัฒนา  
การผลิตข้าวด้วยวิธีการลดต้นทุน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  27 สิงหาคม 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  4 สิงหาคม 2558 วังโบสถ์  
การติดตามประเมินผล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  27 สิงหาคม 2558 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  13 สิงหาคม 2558 ท่าด้วง  
การผลิตข้าวด้วยวิธีลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
565
 
11 คน
3 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2558 ซับสมอทอด  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
11 สิงหาคม 2558 บึงสามพัน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 วังโป่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
14 สิงหาคม 2558 วังศาล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
20 สิงหาคม 2558 แคมป์สน  
การทำปุ๋ยยูเรียชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
13 สิงหาคม 2558 เขาค้อ  
การดูแลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 สิงหาคม 2558 ริมสีม่วง  
การทำปุ๋ยยูเรียชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 สิงหาคม 2558 สะเดาะพง  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
27 สิงหาคม 2558 หนองแม่นา  
การผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3 สิงหาคม 2558 เข็กน้อย  
การทำปุ๋ยยูเรียชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
295
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ
50 เรื่อง
4 วิธี
3004
 
45 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2558 ท่ามะขาม  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายมานพ ทศพร  
27 สิงหาคม 2558 ช่องสะเดา  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
45
 
2 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2558 สิงห์  
การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 สิงหาคม 2558 ไทรโยค  
การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
26 สิงหาคม 2558 บ้องตี้  
การทำไตรโคเดอร์ม่าป้องกันเชื้อราในมะระจีน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
105
 
4 คน
2 หน่วยงาน