สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 - 14 พฤศจิกายน 2557 บางเมือง  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
6 - 7 พฤศจิกายน 2557 แพรกษา  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
20 - 21 พฤศจิกายน 2557 บางปู  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 บางบ่อ  
ปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศาลาวัด     
20 พฤศจิกายน 2557 บางบ่อ  
ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
บ้านเกษตรกร     
19 พฤศจิกายน 2557 บางบ่อ  
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกตะไคร้ GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
10 พฤศจิกายน 2557 บางบ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
20 พฤศจิกายน 2557 บ้านระกาศ  
ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
6 พฤศจิกายน 2557 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
14 พฤศจิกายน 2557 บ้านระกาศ  
ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
บ้านเกษตรกร     
7 พฤศจิกายน 2557 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
24 - 25 พฤศจิกายน 2557 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัด     
10  12 พฤศจิกายน 2557 บางพลีน้อย  
ติดตามเกษตรกรผู้เพราะเห็ด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการกลุ่ม     
11  24 - 25 พฤศจิกายน 2557 บางพลีน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัด     
12  19 พฤศจิกายน 2557 บางเพรียง  
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกข่า GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
13  27 พฤศจิกายน 2557 คลองด่าน  
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกข่า GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร     
14  14 พฤศจิกายน 2557 คลองสวน  
ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  17 พฤศจิกายน 2557 คลองสวน  
ติดตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
     
16  6 - 7 พฤศจิกายน 2557 คลองสวน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  7 พฤศจิกายน 2557 เปร็ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด     
18  4 พฤศจิกายน 2557 เปร็ง  
ติดตามโครงการทำปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
19  24 - 25 พฤศจิกายน 2557 เปร็ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศาลาวัด     
20  21 พฤศจิกายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามโครงการข้าวครบวงจร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1
บ้านเกษตรกร     
21  20 พฤศจิกายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
22  10 พฤศจิกายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1
บ้านเกษตรกร     
23  14 พฤศจิกายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามเกษตรกรผู้ทำไรนาสวนผสม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
บ้านเกษตรกร     
24  6 - 7 พฤศจิกายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
569
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 บางพลีใหญ่  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
18 พฤศจิกายน 2557 บางแก้ว  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 พฤศจิกายน 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 พฤศจิกายน 2557 บางโฉลง  
การป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 พฤศจิกายน 2557 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤศจิกายน 2557 หนองปรือ  
การป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
28 พฤศจิกายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 พฤศจิกายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
25 พฤศจิกายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
26 พฤศจิกายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
27 พฤศจิกายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 พฤศจิกายน 2557 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศตรูพืชมะพร้าวและการผลิตแตนเบียนบราคอนกำจักหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
7 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
8 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  4 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  6 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  19 พฤศจิกายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  18 พฤศจิกายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  13 พฤศจิกายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  14 พฤศจิกายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  12 พฤศจิกายน 2557 บางกอบัว  
การดูแลมะม่วงน้ำดอกไม้ระยะแทงช่อดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
236
 
2 คน
1 หน่วยงาน
21 พฤศจิกายน 2557 นาเกลือ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูหอย  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
26 พฤศจิกายน 2557 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
20 พฤศจิกายน 2557 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกผักบุ้งจีน  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
21 พฤศจิกายน 2557 ในคลองบางปลากด  
การปลูกผักบุ้งจีน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
76
 
2 คน
2 หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 บางเสาธง  
การเลี้ยงสัดว์ทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤศจิกายน 2557 บางเสาธง  
รณรงค์งดทำนาปรัง  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤศจิกายน 2557 ศีรษะจรเข้น้อย  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง 
20 พฤศจิกายน 2557 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
รณรงค์งดทำนาปรัง  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
125
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
26 เรื่อง
5 วิธี
1286
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 7 พฤศจิกายน 2557 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
เสวนา
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 - 14 พฤศจิกายน 2557 ปากกราน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
5 พฤศจิกายน 2557 ภูเขาทอง  
ประชาสัมพันธ์การงดทำนาปรัง  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
6 พฤศจิกายน 2557 สำเภาล่ม  
ประชาสัมพันธ์การงดทำนาปรัง  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
7 พฤศจิกายน 2557 สวนพริก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
21 พฤศจิกายน 2557 คลองตะเคียน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
เสวนา
3
แปลงนาเกษตรกร  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
18 - 20 พฤศจิกายน 2557 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้งทนแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
4 พฤศจิกายน 2557 วัดตูม  
ประชาสัมพันธ์การงดทำนาปรัง  
ประชุม
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 พฤศจิกายน 2557 หันตรา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 57/58  
บรรยาย
5
แปลงนาเกษตรกร  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  11 - 12 พฤศจิกายน 2557 ลุมพลี  
ตรวจแปลงเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
8
อบต.  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  6 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
12  5 พฤศจิกายน 2557 บ้านเกาะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 57/58  
บรรยาย
15
แปลงนาเกษตรกร  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  18 พฤศจิกายน 2557 บ้านเกาะ  
การประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
10
ที่ทำการกลุ่มวิสาหิจชุมชน  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  6 พฤศจิกายน 2557 คลองสวนพลู  
จดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  4 พฤศจิกายน 2557 เกาะเรียน  
จดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  5 - 7 พฤศจิกายน 2557 บ้านป้อม  
ตรวจแปลงเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
10
อบต.  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17  5 พฤศจิกายน 2557 บ้านรุน  
จดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
10 เรื่อง
 
283
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 - 11 พฤศจิกายน 2557 ท่าเรือ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 11 พฤศจิกายน 2557 จำปา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 - 18 พฤศจิกายน 2557 ท่าหลวง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 17 พฤศจิกายน 2557 บ้านร่อม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 12 พฤศจิกายน 2557 ศาลาลอย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 25 พฤศจิกายน 2557 วังแดง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 25 พฤศจิกายน 2557 โพธิ์เอน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 13 พฤศจิกายน 2557 ปากท่า  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 24 พฤศจิกายน 2557 หนองขนาก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  19 - 26 พฤศจิกายน 2557 ท่าเจ้าสนุก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 นครหลวง  
อาชีพเสริมหลังการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
14 พฤศจิกายน 2557 ท่าช้าง  
อาชีพเสริมแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
12 พฤศจิกายน 2557 บ่อโพง  
อาชีพเสริมแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
17 พฤศจิกายน 2557 บ้านชุ้ง  
โรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
6 พฤศจิกายน 2557 ปากจั่น  
อาชีพเสริมแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
6 พฤศจิกายน 2557 บางระกำ  
อาชีพเสริมหลังการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
6 พฤศจิกายน 2557 บางพระครู  
อาชีพเสริมหลังการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 พฤศจิกายน 2557 แม่ลา  
อาชีพเสริมหลังการทำนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 พฤศจิกายน 2557 หนองปลิง  
โรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  10 พฤศจิกายน 2557 คลองสะแก  
อาชีพเสริมแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  21 พฤศจิกายน 2557 สามไถ  
โรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  7 พฤศจิกายน 2557 พระนอน  
อาชีพเสริมแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
394
 
4 คน
2 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 บางไทร  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางพลี  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สนามชัย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านแป้ง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หน้าไม้  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางยี่โท  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 แคออก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
26 พฤศจิกายน 2557 แคตก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ช่างเหล็ก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  1 - 29 พฤศจิกายน 2557 กระแชง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านกลึง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ช้างน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  13 พฤศจิกายน 2557 ห่อหมก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไผ่พระ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 กกแก้วบูรพา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไม้ตรา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  11 พฤศจิกายน 2557 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านเกาะ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  27 พฤศจิกายน 2557 ราชคราม  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  24 พฤศจิกายน 2557 ช้างใหญ่  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  28 พฤศจิกายน 2557 โพแตง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  25 พฤศจิกายน 2557 เชียงรากน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โคกช้าง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
730
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 บางบาล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
20 พฤศจิกายน 2557 วัดยม  
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
12 พฤศจิกายน 2557 ไทรน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13 พฤศจิกายน 2557 สะพานไทย  
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
5 พฤศจิกายน 2557 มหาพราหมณ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
27 พฤศจิกายน 2557 กบเจา  
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
6 พฤศจิกายน 2557 บ้านคลัง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
6 พฤศจิกายน 2557 พระขาว  
การดูแลช่อมะม่วง  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 พฤศจิกายน 2557 น้ำเต้า  
การดูแลช่อมะม่วง  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  7 พฤศจิกายน 2557 ทางช้าง  
การดูแลช่อมะม่วง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  17 พฤศจิกายน 2557 วัดตะกู  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  4 พฤศจิกายน 2557 บางหลวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
106
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  24 พฤศจิกายน 2557 บางหลวงโดด  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  3 พฤศจิกายน 2557 บางหัก  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  10 พฤศจิกายน 2557 บางชะนี  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  6 พฤศจิกายน 2557 บ้านกุ่ม  
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
4 เรื่อง
 
951
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 บ้านเลน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 พฤศจิกายน 2557 เชียงรากน้อย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านโพ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านกรด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางกระสั้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 คลองจิก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 บ้านหว้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 วัดยม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางประแดง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สามเรือน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 เกาะเกิด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านพลับ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านแป้ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 คุ้งลาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ตลิ่งชัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านสร้าง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ตลาดเกรียบ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ขนอนหลวง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 บางปะหัน  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13 พฤศจิกายน 2557 ขยาย  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
1 พฤศจิกายน 2557 บางเดื่อ  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
20 พฤศจิกายน 2557 เสาธง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
13 พฤศจิกายน 2557 ทางกลาง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
6 พฤศจิกายน 2557 บางเพลิง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
27 พฤศจิกายน 2557 หันสัง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
20 พฤศจิกายน 2557 บางนางร้า  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
27 พฤศจิกายน 2557 ตานิม  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  13 พฤศจิกายน 2557 ทับน้ำ  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  6 พฤศจิกายน 2557 บ้านม้า  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  27 พฤศจิกายน 2557 ขวัญเมือง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  13 พฤศจิกายน 2557 บ้านลี่  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  20 พฤศจิกายน 2557 โพธิ์สามต้น  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  6 พฤศจิกายน 2557 พุทเลา  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  20 พฤศจิกายน 2557 ตาลเอน  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  13 พฤศจิกายน 2557 บ้านขล้อ  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
5 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ผักไห่  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
18 พฤศจิกายน 2557 อมฤต  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11 พฤศจิกายน 2557 บ้านแค  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12 พฤศจิกายน 2557 ลาดน้ำเค็ม  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14 พฤศจิกายน 2557 ตาลาน  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
18 พฤศจิกายน 2557 ท่าดินแดง  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
18 พฤศจิกายน 2557 ดอนลาน  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
20 พฤศจิกายน 2557 นาคู  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11 พฤศจิกายน 2557 กุฎี  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  12 พฤศจิกายน 2557 ลำตะเคียน  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  13 พฤศจิกายน 2557 โคกช้าง  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  19 พฤศจิกายน 2557 จักราช  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  20 พฤศจิกายน 2557 หนองน้ำใหญ่  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  12 พฤศจิกายน 2557 ลาดชิด  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  13 พฤศจิกายน 2557 หน้าโคก  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  13 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหญ่  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ลาดบัวหลวง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
4 พฤศจิกายน 2557 หลักชัย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
5 พฤศจิกายน 2557 สามเมือง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
5 พฤศจิกายน 2557 พระยาบันลือ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
10 พฤศจิกายน 2557 สิงหนาท  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
10 พฤศจิกายน 2557 คู้สลอด  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
11 พฤศจิกายน 2557 คลองพระยาบันลือ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
595
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ลำตาเสา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ พันธ์แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 บ่อตาโล่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 วังน้อย  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ลำไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ พันธ์แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สนับทึบ  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
13 พฤศจิกายน 2557 พยอม  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
11 พฤศจิกายน 2557 หันตะเภา  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 วังจุฬา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ข้าวงาม  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  12 พฤศจิกายน 2557 ชะแมบ  
การตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 บ้านแพน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
5 พฤศจิกายน 2557 เจ้าเจ็ด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
6 พฤศจิกายน 2557 สามกอ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
6 พฤศจิกายน 2557 บางนมโค  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
10 พฤศจิกายน 2557 หัวเวียง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 มารวิชัย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 บ้านโพธิ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
13 พฤศจิกายน 2557 รางจรเข้  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤศจิกายน 2557 บ้านกระทุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.     
10  17 พฤศจิกายน 2557 บ้านแถว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
อบต.     
11  20 พฤศจิกายน 2557 ชายนา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  21 พฤศจิกายน 2557 สามตุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  19 พฤศจิกายน 2557 ลาดงา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  26 พฤศจิกายน 2557 ดอนทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  26 พฤศจิกายน 2557 บ้านหลวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  28 พฤศจิกายน 2557 เจ้าเสด็จ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤศจิกายน 2557 บางซ้าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 พฤศจิกายน 2557 แก้วฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 พฤศจิกายน 2557 เต่าเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤศจิกายน 2557 ปลายกลัด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 8 พฤศจิกายน 2557 เทพมงคล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤศจิกายน 2557 วังพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
162
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 คานหาม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 พฤศจิกายน 2557 บ้านช้าง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 พฤศจิกายน 2557 สามบัณฑิต  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 พฤศจิกายน 2557 บ้านหีบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 พฤศจิกายน 2557 หนองไม้ซุง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 พฤศจิกายน 2557 อุทัย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
18 พฤศจิกายน 2557 เสนา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
19 พฤศจิกายน 2557 หนองน้ำส้ม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
19 พฤศจิกายน 2557 โพสาวหาญ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  7 พฤศจิกายน 2557 ธนู  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  18 พฤศจิกายน 2557 ข้าวเม่า  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
420
 
5 คน
1 หน่วยงาน
25 พฤศจิกายน 2557 หัวไผ่  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12 พฤศจิกายน 2557 กะทุ่ม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
28 พฤศจิกายน 2557 มหาราช  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 พฤศจิกายน 2557 น้ำเต้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
4 พฤศจิกายน 2557 บางนา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
7 พฤศจิกายน 2557 โรงช้าง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
1 พฤศจิกายน 2557 เจ้าปลุก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
20 พฤศจิกายน 2557 พิตเพียน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
14 พฤศจิกายน 2557 บ้านนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  14 พฤศจิกายน 2557 บ้านขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  21 พฤศจิกายน 2557 ท่าตอ  
การใช้ปุ๋ยน้ำหมักในแปลงข้าวโพด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  24 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
381
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2557 บ้านแพรก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
13 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
14 พฤศจิกายน 2557 สำพะเนียง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
18 พฤศจิกายน 2557 คลองน้อย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
19 พฤศจิกายน 2557 สองห้อง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 อำเภอ
34 เรื่อง
4 วิธี
7311
 
56 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤศจิกายน 2557 อ่างแก้ว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 พฤศจิกายน 2557 อินทประมูล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
20 พฤศจิกายน 2557 บางพลับ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
18 พฤศจิกายน 2557 หนองแม่ไก่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 พฤศจิกายน 2557 รำมะสัก  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกสิน ธาราพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
19 พฤศจิกายน 2557 บางระกำ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
7 พฤศจิกายน 2557 โพธิ์รังนก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
3 พฤศจิกายน 2557 โคกพุทรา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
21 พฤศจิกายน 2557 ยางช้าย  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  20 พฤศจิกายน 2557 บ่อแร่  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  3 พฤศจิกายน 2557 ทางพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  10 พฤศจิกายน 2557 สามง่าม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  7 พฤศจิกายน 2557 คำหยาด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
535
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 แสวงหา  
การตรวจปละตการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชุณวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
8 พฤศจิกายน 2557 ศรีพราน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 พฤศจิกายน 2557 บ้านพราน  
การลดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12 พฤศจิกายน 2557 วังน้ำเย็น  
การทำสมุนไพรไล่แมล  
บรรยาย
90
ศาลาวัด  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 พฤศจิกายน 2557 สีบัวทอง  
การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอแสวงหา
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ศาลเจ้าโรงทอง  
จุลินทรีย์หน่อกล้วย  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
13 พฤศจิกายน 2557 ไผ่ดำพัฒนา  
จุลินทรีย์หน่อกล้วย  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สาวร้องไห้  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
5 พฤศจิกายน 2557 ท่าช้าง  
จุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 บางจัก  
การปลูกข้าว  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ห้วยคันแหลน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
24 พฤศจิกายน 2557 คลองขนาก  
การปลูกข้าว  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
6 พฤศจิกายน 2557 ไผ่วง  
จุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
5 พฤศจิกายน 2557 สี่ร้อย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
10  3 พฤศจิกายน 2557 ม่วงเตี้ย  
การปลูกข้าว  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หัวตะพาน  
จุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
12  3 - 28 พฤศจิกายน 2557 หลักแก้ว  
การปลูกข้าว  
ประชุม
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  6 พฤศจิกายน 2557 ตลาดใหม่  
วิธีทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
1508
 
5 คน
3 หน่วยงาน
18 พฤศจิกายน 2557 สามโก้  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
หอประชุมอำเภอสามโก้  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 พฤศจิกายน 2557 สามโก้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ราษฎรพัฒนา  
ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ในพื้นที่  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 พฤศจิกายน 2557 ราษฎรพัฒนา  
การประชุมกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 พฤศจิกายน 2557 อบทม  
ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11 พฤศจิกายน 2557 อบทม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
6 พฤศจิกายน 2557 โพธิ์ม่วงพันธ์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
6 พฤศจิกายน 2557 มงคลธรรมนิมิต  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
369
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 4 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
2812
 
19 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 พระงาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
3 - 7 พฤศจิกายน 2557 พรหมบุรี  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
12 พฤศจิกายน 2557 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนการทำนา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 
11 พฤศจิกายน 2557 บ้านหม้อ  
การปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนการทำนา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภอคุระบุรี 
10 - 13 พฤศจิกายน 2557 บ้านแป้ง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
82
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 พฤศจิกายน 2557 หัวป่า  
ส่งเสรการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
5 พฤศจิกายน 2557 โรงช้าง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
512
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
512
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทินกร ศรีลาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
4 พฤศจิกายน 2557 คลองกิ่ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
53
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีศักดิ์ บรรลุผล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
4 พฤศจิกายน 2557 มาบไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
18 พฤศจิกายน 2557 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
53
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
11 พฤศจิกายน 2557 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
51
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
11 พฤศจิกายน 2557 หนองบอนแดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
54
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
4 พฤศจิกายน 2557 หนองบอนแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ ปารมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
4 พฤศจิกายน 2557 หนองชาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
11 พฤศจิกายน 2557 หนองอิรุณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
10  4 พฤศจิกายน 2557 หนองอิรุณ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
54
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
11  11 พฤศจิกายน 2557 หนองไผ่แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
รวมอำเภอบ้านบึง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
569
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 หนองใหญ่  
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤศจิกายน 2557 คลองพลู  
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 พฤศจิกายน 2557 หนองเสือช้าง  
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤศจิกายน 2557 ห้างสูง  
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤศจิกายน 2557 เขาซก  
การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองใหญ่
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 บางละมุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
กลุ่มผู้ปลูกข้าว  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
11 พฤศจิกายน 2557 หนองปรือ  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 หนองปรือ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงและการดูแลรักษายางพารา  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤศจิกายน 2557 หนองปรือ  
สำรวจสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
แปลงเกษตรกร     
6 พฤศจิกายน 2557 หนองปรือ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
25
อบต.  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
19 - 21 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการขึ้นทะเบียนผู้ทำนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
25 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ขึ้นทะเบียนยางพารา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
5
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
26 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
เพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
10  13 พฤศจิกายน 2557 โป่ง  
การติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช มะพร้าว และการป้องกันกำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางนงนุช กลั่นนุช สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
11  5 พฤศจิกายน 2557 เขาไม้แก้ว  
สำรวจสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  12 พฤศจิกายน 2557 เขาไม้แก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงและการดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  14 พฤศจิกายน 2557 เขาไม้แก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  7 พฤศจิกายน 2557 เขาไม้แก้ว  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
แปลงเกษตรกร     
15  14 พฤศจิกายน 2557 ห้วยใหญ่  
ขึ้นทะเบียนยางพารา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอาทิตย์ ทองพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำภอบางละมุง 
16  7 พฤศจิกายน 2557 ตะเคียนเตี้ย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
17  11 - 14 พฤศจิกายน 2557 ตะเคียนเตี้ย  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
18  4 - 6 พฤศจิกายน 2557 ตะเคียนเตี้ย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการขึ้นทะเบียนผู้ทำนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
รวมอำเภอบางละมุง
7  ตำบล
11 เรื่อง
 
723
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 พานทอง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
218
หมู่ 1-10  นายนายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองตำลึง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
205
หมู่ 1 -9  นายนายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 มาบโป่ง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
225
หมู่ 1-10  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองกะขะ  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
184
หมู่ 1 -5     
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองหงษ์  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
230
หมู่ 1 -6  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 โคกขี้หนอน  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
184
หมู่ 1 -5  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 บ้านเก่า  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-7  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 หน้าประดู่  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
182
หมู่ 1 -5  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 บางนาง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
180
หมู่ 1-9  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
10  4 - 28 พฤศจิกายน 2557 เกาะลอย  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
178
หมู่ 1 -6  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
11  4 - 28 พฤศจิกายน 2557 บางหัก  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
180
หมู่ 1-4  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
รวมอำเภอพานทอง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
2186
 
4 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤศจิกายน 2557 นาเริก  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
50
อบต.     
12 พฤศจิกายน 2557 ไร่หลักทอง  
การพัฒนากลุ่ม  
ประชุม
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพนัสนิคม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
86
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 สุรศักดิ์  
ประชาสัมพันธ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
     
5 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งสุขลา  
การพัฒรนาบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
15
     
11 พฤศจิกายน 2557 บึง  
ประชาสัมพันธ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีป แก้วปราณีต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
5 พฤศจิกายน 2557 หนองขาม  
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีป แก้วปราณีต สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 
4 พฤศจิกายน 2557 เขาคันทรง  
ประชาสัมพันธ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤศจิกายน 2557 บางพระ  
ประชาสัมพันธ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 พฤศจิกายน 2557 บ่อวิน  
ประชาสัมพันธ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีราชา
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
255
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 บ่อทอง  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวจุฑาอัฆฒ์ ปาณะพงศ์จรัส สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
6 - 7 พฤศจิกายน 2557 วัดสุวรรณ  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
17
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
13 พฤศจิกายน 2557 วัดสุวรรณ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
48
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
14 พฤศจิกายน 2557 บ่อกวางทอง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางวรัฎฐา นิคมชัยประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
28 พฤศจิกายน 2557 บ่อกวางทอง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
26
อาคารเอนกประสงค์  นางวรัฎฐา นิคมชัยประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
11 พฤศจิกายน 2557 ธาตุทอง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวนิตยา พรงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
18 - 19 พฤศจิกายน 2557 เกษตรสุวรรณ  
การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
4 พฤศจิกายน 2557 พลวงทอง  
การทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
53
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอบ่อทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
274
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2557 เกาะจันทร์  
การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชิวภาพ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
19 พฤศจิกายน 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันกำจัดหนอนในผัก (หอมแบ่ง)  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
12 พฤศจิกายน 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
38
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
5 พฤศจิกายน 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว  
บรรยาย
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
5 พฤศจิกายน 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว  
บรรยาย
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
12 พฤศจิกายน 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
38
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
19 พฤศจิกายน 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันกำจัดหนอนในผัก (หอมแบ่ง)  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
26 พฤศจิกายน 2557 ท่าบุญมี  
การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชิวภาพ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอเกาะจันทร์
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
320
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 8 อำเภอ
31 เรื่อง
5 วิธี
4613
 
22 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 พฤศจิกายน 2557 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18 พฤศจิกายน 2557 บางกระเจ็ด  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
12 พฤศจิกายน 2557 บางกระเจ็ด  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
21 พฤศจิกายน 2557 ปากน้ำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14 พฤศจิกายน 2557 ปากน้ำ  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13 พฤศจิกายน 2557 ท่าทองหลาง  
การผลิตมะพร้าวอ่อน  
ประชุม
40
บ้านเกษตรกร  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 สาวชะโงก  
การดูแลรักษาช่อดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู้  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
17 พฤศจิกายน 2557 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
60
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
1 พฤศจิกายน 2557 เสม็ดใต้  
การผลิตข้าวนาปรัง  
ประชุม
40
บ้านนางสมปอง ผาสุข  นางสาวนงนารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10  13 พฤศจิกายน 2557 หัวไทร  
การผลิตผักปลอดภัย  
ประชุม
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
416
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 บ้านโพธิ์  
การเตรียมดินทำนาปรัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 เกาะไร่  
การเตรียมดินทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 คลองขุด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 คลองบ้านโพธิ์  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 คลองประเวศ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 28 พฤศจิกายน 2557 ดอนทราย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
4 - 28 พฤศจิกายน 2557 เทพราช  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 พฤศจิกายน 2557 ท่าพลับ  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองตีนนก  
การเตรียมดินการทำนาปรัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  2 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองบัว  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  2 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางซ่อน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  5 - 27 พฤศจิกายน 2557 บางกรูด  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  2 - 29 พฤศจิกายน 2557 แหลมประดู่  
การใส่ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  2 - 28 พฤศจิกายน 2557 ลาดขวาง  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  5 - 27 พฤศจิกายน 2557 สนามจันทร์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  4 - 28 พฤศจิกายน 2557 แสนภูดาษ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  3 - 28 พฤศจิกายน 2557 สิบเอ็ดศอก  
การเตรียมดินทำนาปรัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
665
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 เกาะขนุน  
การทำปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
6 พฤศจิกายน 2557 บ้านซ่อง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 พนมสารคาม  
การผลิตตามระบบ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
11 - 20 พฤศจิกายน 2557 เมืองเก่า  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
21 - 30 พฤศจิกายน 2557 ท่าถ่าน  
การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
4 พฤศจิกายน 2557 หนองแหน  
การทำปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
185
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 อำเภอ
24 เรื่อง
5 วิธี
1266
 
16 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 พฤศจิกายน 2557 ท่าตูม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ที่ทำการกำนัน  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
21 พฤศจิกายน 2557 หัวหว้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 โนนไทย  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 พฤศจิกายน 2557 ด่านจาก  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 กำปัง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 สำโรง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ค้างพลู  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 บ้านวัง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 บัลลังก์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 สายออ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ถนนโพธิ์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 พฤศจิกายน 2557 มะค่า  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 กระชอน  
ตรวจสอบแปลงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
550
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 กวางโจน  
ประชาคม  
บรรยาย
1459
ศาลาวัด  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10 - 14 พฤศจิกายน 2557 กุดยม  
ทะเบียนข้าว,ผู้มีรายได้น้อย  
ประชุม
200
ศาลากลางบ้าน  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 29 พฤศจิกายน 2557 บ้านเพชร  
การเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
บรรยาย
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11 พฤศจิกายน 2557 โคกสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
17 - 21 พฤศจิกายน 2557 โอโล  
ทะเบียนข้าว,ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
300
ศาลาวัด  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
3 - 28 พฤศจิกายน 2557 บ้านดอน  
การเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
บรรยาย
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
2209
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
2209
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บุ่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไก่คำ  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาจิก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ปลาค้าว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 เหล่าพรวน  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สร้างนกทา  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 คึมใหญ่  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาผือ  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 น้ำปลีก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาวัง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาหมอม้า  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โนนโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โนนหนามแท่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ห้วยไร่  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หนองมะแซว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 กุดปลาดุก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ดอนเมย  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
18  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นายม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาแต้  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
3200
 
9 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
3200
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 - 28 พฤศจิกายน 2557 ภูสิงห์  
การแปรรูป  
บรรยาย
80
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ภูสิงห์  
การจับพิกัดแปลง  
ประชุม
63
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 พฤศจิกายน 2557 โนนบุรี  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
193
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
193
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2557 หว้านใหญ่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
12 พฤศจิกายน 2557 ป่งขาม  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง  
11 พฤศจิกายน 2557 บางทรายน้อย  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
5 พฤศจิกายน 2557 ชะโนด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
20 พฤศจิกายน 2557 ดงหมู  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
175
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 แม่ทะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายศุภกร อินเตชะ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาครัว  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ป่าตัน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านกิ่ว  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นางวิไลวรรณ ลังกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านบอม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 น้ำโจ้  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ดอนไฟ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายสมชาย ขัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หัวเสือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายถนอม ฟองอิสสระ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 วังเงิน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นายสิทธิพร อาคะโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
10  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สันดอนแก้ว  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
500
ทุกหมู่บ้าน  นางสมเพชร วงศ์เรียน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
5000
 
10 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
5000
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 ท่าปลา  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
6 พฤศจิกายน 2557 หาดล้า  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
5 - 14 พฤศจิกายน 2557 ผาเลือด  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
200
แปลงนาเกษตรกร  นายนายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
5 - 17 พฤศจิกายน 2557 จริม  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
200
แปลงนาเกษตรกร  นายตุลย์ ทิพยจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
5 พฤศจิกายน 2557 น้ำหมัน  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
200
แปลงนาเกษตรกร  นายตุลย์ ทิพยจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
5 - 14 พฤศจิกายน 2557 ท่าแฝก  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
5 - 14 พฤศจิกายน 2557 นางพญา  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมจิต  
การออกตรวจวัดพื้นที่จริงแปลงนาข้าวผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
รวมอำเภอท่าปลา
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
1250
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 ฟากท่า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 พฤศจิกายน 2557 สองคอน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
17 พฤศจิกายน 2557 บ้านเสี้ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
24 พฤศจิกายน 2557 สองห้อง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤศจิกายน 2557 ผักขวง  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายจักราวุธ ศุขวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัข 
3 พฤศจิกายน 2557 ผักขวง  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายจักราวุธ ศุขวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัข 
11 พฤศจิกายน 2557 บ่อทอง  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤพร หรรษาคุณาฒัย สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
4 พฤศจิกายน 2557 บ่อทอง  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤพร หรรษาคุณาฒัย สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
13 พฤศจิกายน 2557 ป่าคาย  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤพร หรรษาคุณาฒัย สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
6 พฤศจิกายน 2557 ป่าคาย  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤพร หรรษาคุณาฒัย สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
5 พฤศจิกายน 2557 น้ำพี้  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายจักราวุธ ศุขวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัข 
12 พฤศจิกายน 2557 น้ำพี้  
การคัดสิ่งเจือปน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายจักราวุธ ศุขวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัข 
รวมอำเภอทองแสนขัน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
1720
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 หนองแดง  
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์คุณภาพสูง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
20 พฤศจิกายน 2557 หมอเมือง  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
19 พฤศจิกายน 2557 น้ำพาง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 พฤศจิกายน 2557 น้ำปาย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านต๋อซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 พฤศจิกายน 2557 แม่จริม  
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์คุณภาพสูง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมโครงการหลวง  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
170
 
2 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 นาน้อย  
การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤศจิกายน 2557 เชียงของ  
แนะนำและให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโดยใช้สาร พด.1  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤศจิกายน 2557 ศรีษะเกษ  
แนะนำและให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโดยใช้สาร พด.1  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤศจิกายน 2557 สถาน  
แนะนำและให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโดยใช้สาร พด.1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤศจิกายน 2557 สันทะ  
แนะนำการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤศจิกายน 2557 บัวใหญ่  
การสำรวจแปลงข้าว แนะนำการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤศจิกายน 2557 น้ำตก  
การกรีดและดูแลรักษา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ปัว  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2557 ปัว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 21 พฤศจิกายน 2557 แงง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 7 พฤศจิกายน 2557 แงง  
การเก็บเกี่ยวช้าว กข6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2557 สถาน  
การเตรียมดินและการเพาะกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
7 พฤศจิกายน 2557 สถาน  
การเตรียมดินและการเพาะกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
67
หอประชุมหมู่บ้าน     
12 พฤศจิกายน 2557 ศิลาแลง  
การผลลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
อาคารอนกประสงค์     
14 พฤศจิกายน 2557 ศิลาแลง  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่าย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ที่ทำการกลุ่ม     
18 พฤศจิกายน 2557 ศิลาเพชร  
การคัดพันธุ์ปน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวืธีผสมผสาน  
บรรยาย
25
โรงเรียนชาวนา     
10  20 พฤศจิกายน 2557 ศิลาเพชร  
การผลลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ที่ทำการกลุ่ม     
11  6 พฤศจิกายน 2557 อวน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  7 พฤศจิกายน 2557 อวน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  21 พฤศจิกายน 2557 ไชยวัฒนา  
การเตรียมดินและการเพาะกล้า  
บรรยาย
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
14  12 พฤศจิกายน 2557 ไชยวัฒนา  
การเตรียมดินและการเพาะกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
15  10 - 14 พฤศจิกายน 2557 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยวช้าว กข6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  24 - 28 พฤศจิกายน 2557 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  7 พฤศจิกายน 2557 ภูคา  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
18  6 พฤศจิกายน 2557 สกาด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
19  18 พฤศจิกายน 2557 ป่ากลาง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  17 พฤศจิกายน 2557 ป่ากลาง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  24 พฤศจิกายน 2557 วรนคร  
การเตรียมดินและการเพาะกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
1342
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 พฤศจิกายน 2557 กลางเวียง  
การเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 น้ำปั้ว  
การพัฒนาผลผลิตข้าว  
บรรยาย
240
ศาลาประชุมหมู่บ้าน     
17 - 27 พฤศจิกายน 2557 แม่ขะนิง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 14 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งศรีทอง  
การผลิตลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเวียงสา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
850
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤศจิกายน 2557 เชียงกลาง  
การใช้ไรโซเบียมในถั่วลิสง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤศจิกายน 2557 เปือ  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 พฤศจิกายน 2557 เชียงคาน  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 พฤศจิกายน 2557 พระธาตุ  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 พฤศจิกายน 2557 พญาแก้ว  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 พฤศจิกายน 2557 พระพุทธบาท  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
155
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 นาทะนุง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 พฤศจิกายน 2557 บ่อแก้ว  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
19 พฤศจิกายน 2557 เมืองลี  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 ดู่พงษ์  
การก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
5 พฤศจิกายน 2557 ป่าแลวหลวง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 พฤศจิกายน 2557 พงษ์  
การทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณการเผาพื้นที่เกษตร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
6 พฤศจิกายน 2557 พงษ์  
งานลอยกระทงอำเภอสันติสุข  
ดูงาน
100
ที่ว่าการอำเภอสันติสุข  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
12 พฤศจิกายน 2557 พงษ์  
การทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณการเผาพื้นที่เกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
550
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 บ่อเกลือเหนือ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
4 พฤศจิกายน 2557 บ่อเกลือใต้  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 พฤศจิกายน 2557 ภูฟ้า  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
4 พฤศจิกายน 2557 ดงพญา  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
24 - 25 พฤศจิกายน 2557 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 - 18 พฤศจิกายน 2557 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 11 พฤศจิกายน 2557 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 - 4 พฤศจิกายน 2557 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26 - 27 พฤศจิกายน 2557 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 20 พฤศจิกายน 2557 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 - 6 พฤศจิกายน 2557 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 13 พฤศจิกายน 2557 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤศจิกายน 2557 ยอด  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  28 พฤศจิกายน 2557 ยอด  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  21 พฤศจิกายน 2557 ยอด  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  14 พฤศจิกายน 2557 ยอด  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
บรรยาย
16
อบต.  นายปรีดา นันวาศ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอภูเพียง 
12 พฤศจิกายน 2557 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
12 พฤศจิกายน 2557 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
13 พฤศจิกายน 2557 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
10 พฤศจิกายน 2557 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปริญญา แก้วแสงอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
13 พฤศจิกายน 2557 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
121
 
6 คน
3 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 ห้วยโก๋น  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
30
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ 
6 พฤศจิกายน 2557 ห้วยโก๋น  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มม่า  
สาธิต
30
ศาลาประชาคม  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ 
4 พฤศจิกายน 2557 ขุนน่าน  
ข้าวไร่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลย์ธีรา คันธา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
3 พฤศจิกายน 2557 ขุนน่าน  
ข้าวไร่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลย์ธีรา คันธา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 11 อำเภอ
35 เรื่อง
7 วิธี
4128
 
17 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 พฤศจิกายน 2557 เวียง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชรินทร์ ปันก่อ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติเชียงแสน 
30 พฤศจิกายน 2557 ป่าสัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชรินทร์ ปันก่อ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติเชียงแสน 
30 พฤศจิกายน 2557 บ้านแซว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนีกร บั้งเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
14 พฤศจิกายน 2557 ศรีดอนมูล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
30 พฤศจิกายน 2557 แม่เงิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพปฎล ชูสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 
28 พฤศจิกายน 2557 โยนก  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางสาวจีรภัทร ภิระบรรณ์
รวมอำเภอเชียงแสน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
125
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
125
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 ท่าตะโก  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
3 พฤศจิกายน 2557 พนมรอก  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
3 พฤศจิกายน 2557 หัวถนน  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
3 พฤศจิกายน 2557 สายลำโพง  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
3 พฤศจิกายน 2557 วังมหากร  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
3 พฤศจิกายน 2557 ดอนคา  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
3 พฤศจิกายน 2557 ทำนบ  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
3 พฤศจิกายน 2557 วังใหญ่  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
3 พฤศจิกายน 2557 พนมเศษ  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  3 พฤศจิกายน 2557 หนองหลวง  
เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
9 คน
4 หน่วยงาน
26 พฤศจิกายน 2557 ลำพยนต์  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายลือชัย โยธาสอน สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
4 พฤศจิกายน 2557 อุดมธัญญา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
7 พฤศจิกายน 2557 อุดมธัญญา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
25 พฤศจิกายน 2557 เขาชายธง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
40
วัดเขาบันไดกลีบ  นายลือชัย โยธาสอน สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
รวมอำเภอตากฟ้า
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2557 แม่วงก์  
การทำปุ๋ยหมักอัดเม็ด  
บรรยาย
48
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายวันโชค วงษ์มี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
12 พฤศจิกายน 2557 แม่เล่ย์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพันธ์ ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
12 พฤศจิกายน 2557 แม่เล่ย์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวินัย ทองชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
14 พฤศจิกายน 2557 วังซ่าน  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
18 พฤศจิกายน 2557 เขาชนกัน  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ นาดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
รวมอำเภอแม่วงก์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
288
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 3 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
818
 
16 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 พฤศจิกายน 2557 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤศจิกายน 2557 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤศจิกายน 2557 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 พฤศจิกายน 2557 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 พฤศจิกายน 2557 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 พฤศจิกายน 2557 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 พฤศจิกายน 2557 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  17 พฤศจิกายน 2557 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  1 พฤศจิกายน 2557 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  19 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  23 พฤศจิกายน 2557 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
205
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ทัพทัน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งนาไทย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 เขาขี้ฝอย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 หนองหญ้าปล้อง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 โคกหม้อ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 หนองยายดา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 หนองกลางดง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 หนองกระทุ่ม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤศจิกายน 2557 หนองสระ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  1 - 31 พฤศจิกายน 2557 ตลุกดู่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2557 สว่างอารมณ์  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
24 - 27 พฤศจิกายน 2557 หนองหลวง  
ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
18 - 20 พฤศจิกายน 2557 พลวงสองนาง  
ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤศจิกายน 2557 ไผ่เขียว  
ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
25 พฤศจิกายน 2557 บ่อยาง  
ข้าว GAP  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 หนองฉาง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 หนองยาง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 พฤศจิกายน 2557 หนองนางนวล  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 พฤศจิกายน 2557 หนองสรวง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 บ้านเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 อุทัยเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งโพ  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งพง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
11 - 20 พฤศจิกายน 2557 เขาบางแกรก  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 พฤศจิกายน 2557 เขากวางทอง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
720
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 หนองขาหย่าง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 พฤศจิกายน 2557 หนองไผ่  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ดอนกลอย  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤศจิกายน 2557 ห้วยรอบ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งพึ่ง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ท่าโพ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 พฤศจิกายน 2557 หมกแถว  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 พฤศจิกายน 2557 หลุมเข้า  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 พฤศจิกายน 2557 ดงขวาง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 พฤศจิกายน 2557 บ้านไร่  
ดูแลไร่อ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 พฤศจิกายน 2557 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
18 พฤศจิกายน 2557 ห้วยแห้ง  
ดูแลอ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 คอกควาย  
การดูแลข้าวโพดเลียงสัตว์  
บรรยาย
35
  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
27 พฤศจิกายน 2557 วังหิน  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 พฤศจิกายน 2557 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
20 พฤศจิกายน 2557 แก่นมะกรูด  
การดูแลข้าวโพดเลียงสัตว์  
ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11 พฤศจิกายน 2557 หนองจอก  
การผลิตอ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 พฤศจิกายน 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  14 พฤศจิกายน 2557 บ้านบึง  
วิธีดูแลรักษาข้าวโพด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  28 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลรักษาแปลงนาในช่วงฤดูหนาว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  6 พฤศจิกายน 2557 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตอ้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  13 พฤศจิกายน 2557 เจ้าวัด  
การดูแลอ้อยโรงงาน  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
357
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ลานสัก  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
5 พฤศจิกายน 2557 ประดู่ยืน  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
6 พฤศจิกายน 2557 ป่าอ้อ  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
10 พฤศจิกายน 2557 ระบำ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
11 พฤศจิกายน 2557 น้ำรอบ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งนางาม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชวาลย์ เรืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
5 คน
3 หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 ทองหลาง  
การปลูกมันสำปะหลังข้ามแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
6 พฤศจิกายน 2557 ห้วยคต  
การป้องกันและกำจัดบั่วและหนอนกอ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
23 เรื่อง
3 วิธี
2032
 
32 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 พฤศจิกายน 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21 พฤศจิกายน 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 พฤศจิกายน 2557 สะเดียง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 พฤศจิกายน 2557 สะเดียง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7 พฤศจิกายน 2557 ป่าเลา  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
35
แปลงเรียนรู้  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21 พฤศจิกายน 2557 ป่าเลา  
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
35
แปลงเรียนรู้  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 พฤศจิกายน 2557 นางั่ว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
35
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 พฤศจิกายน 2557 ท่าพล  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 พฤศจิกายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  12 พฤศจิกายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  14 พฤศจิกายน 2557 บ้านโคก  
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
20
ที่ทำกลุ่ม  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  18 พฤศจิกายน 2557 บ้านโคก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  19 พฤศจิกายน 2557 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  26 พฤศจิกายน 2557 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  12 พฤศจิกายน 2557 น้ำร้อน  
การทำบัญชีเบื้องต้น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  19 พฤศจิกายน 2557 น้ำร้อน  
การทำบัญชีเบื้องต้น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  12 พฤศจิกายน 2557 ห้วยใหญ่  
เชื้อไรโซเบียมถั่วเขียว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  14 พฤศจิกายน 2557 ห้วยใหญ่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  14 พฤศจิกายน 2557 ระวิง  
การทำบัญชีเบื้องต้น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  21 พฤศจิกายน 2557 ระวิง  
การทำบัญชีเบื้องต้น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
635
 
8 คน
2 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 ชนแดน  
การดูแลใส่ปุ๋ยบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
7 พฤศจิกายน 2557 ดงขุย  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศาลาประชาคม  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
10 พฤศจิกายน 2557 ท่าข้าม  
โรคข้าว  
บรรยาย
80
ศาลาประชาคม  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12 พฤศจิกายน 2557 พุทธบาท  
การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิต  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
13 พฤศจิกายน 2557 ลาดแค  
การดูแลและการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
11 พฤศจิกายน 2557 บ้านกล้วย  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
70
ศาลาวัดบ้านกล้วย  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
17 พฤศจิกายน 2557 ซับพุทรา  
การดูแลและการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
6 พฤศจิกายน 2557 ตะกุดไร  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาประชาคม  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 พฤศจิกายน 2557 ศาลาลาย  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
รวมอำเภอชนแดน
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
640
 
5 คน
1 หน่วยงาน
13 พฤศจิกายน 2557 วัดป่า  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
วัดอรุณญาศรี  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 พฤศจิกายน 2557 ตาลเดี่ยว  
การดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 พฤศจิกายน 2557 ฝายนาแซง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12 พฤศจิกายน 2557 หนองสว่าง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 พฤศจิกายน 2557 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14 พฤศจิกายน 2557 สักหลง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 พฤศจิกายน 2557 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 พฤศจิกายน 2557 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
5 พฤศจิกายน 2557 บ้านติ้ว  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  19 พฤศจิกายน 2557 ห้วยไร่  
ศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  25 พฤศจิกายน 2557 น้ำก้อ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  14 พฤศจิกายน 2557 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  11 พฤศจิกายน 2557 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  4 พฤศจิกายน 2557 หนองไขว่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  7 พฤศจิกายน 2557 ลานบ่า  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  11 พฤศจิกายน 2557 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  14 พฤศจิกายน 2557 บุ่งน้ำเต้า  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  6 พฤศจิกายน 2557 บ้านไร่  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  28 พฤศจิกายน 2557 ปากดุก  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  14 พฤศจิกายน 2557 บ้านหวาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
11 เรื่อง
 
777
 
11 คน
1 หน่วยงาน
27 พฤศจิกายน 2557 ท่าโรง  
การใช้สารเคมีในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 พฤศจิกายน 2557 ท่าโรง  
การใช้สารเคมีในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 พฤศจิกายน 2557 สระประดู่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13 พฤศจิกายน 2557 สระประดู่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12 พฤศจิกายน 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
5 พฤศจิกายน 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27 พฤศจิกายน 2557 โคกปรง  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพึง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 พฤศจิกายน 2557 โคกปรง  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพึง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19 พฤศจิกายน 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  26 พฤศจิกายน 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  6 พฤศจิกายน 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  27 พฤศจิกายน 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  12 พฤศจิกายน 2557 พุขาม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  19 พฤศจิกายน 2557 พุขาม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  6 พฤศจิกายน 2557 ภูน้ำหยด  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  13 พฤศจิกายน 2557 ภูน้ำหยด  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  18 พฤศจิกายน 2557 บึงกระจับ  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพึง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  25 พฤศจิกายน 2557 บึงกระจับ  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพึง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  25 พฤศจิกายน 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  4 พฤศจิกายน 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  11 พฤศจิกายน 2557 ยางสาว  
การทำปุ่ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  4 พฤศจิกายน 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  18 พฤศจิกายน 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  25 พฤศจิกายน 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
1200
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2557 ศรีเทพ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 พฤศจิกายน 2557 ศรีเทพ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 พฤศจิกายน 2557 สระกรวด  
วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 พฤศจิกายน 2557 สระกรวด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 พฤศจิกายน 2557 คลองกระจัง  
มาตราการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
3 พฤศจิกายน 2557 คลองกระจัง  
มาตราการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 พฤศจิกายน 2557 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11 พฤศจิกายน 2557 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
4 พฤศจิกายน 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  18 พฤศจิกายน 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  11 พฤศจิกายน 2557 หนองย่างทอย  
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  19 พฤศจิกายน 2557 หนองย่างทอย  
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  11 พฤศจิกายน 2557 ประดู่งาม  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
485
 
7 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2557 หนองแจง  
การปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลืองฝักสด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 พฤศจิกายน 2557 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
20 พฤศจิกายน 2557 พญาวัง  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 พฤศจิกายน 2557 ศรีมงคล  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
20 พฤศจิกายน 2557 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 น้ำหนาว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
5 พฤศจิกายน 2557 หลักด่าน  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
7 พฤศจิกายน 2557 วังกวาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 พฤศจิกายน 2557 โคกมน  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2557 วังโป่ง  
การผลิตชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
14 พฤศจิกายน 2557 ท้ายดง  
การผลิตปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยอัดเม็ด  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
14 พฤศจิกายน 2557 ซับเปิบ  
การดูแลมะขามหวาน  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
17 พฤศจิกายน 2557 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
6 พฤศจิกายน 2557 วังศาล  
การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งสมอ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 แคมป์สน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 เขาค้อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 พฤศจิกายน 2557 ริมสีม่วง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 พฤศจิกายน 2557 สะเดาะพง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 หนองแม่นา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 พฤศจิกายน 2557 เข็กน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 อำเภอ
56 เรื่อง
3 วิธี
4687
 
50 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 พฤศจิกายน 2557 ปากแพรก  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรัญญู ศรีสนิท สนง.เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12 พฤศจิกายน 2557 ท่ามะขาม  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
19 พฤศจิกายน 2557 แก่งเสี้ยน  
การผลิตสารสกัดสะเดา  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
21 พฤศจิกายน 2557 หนองบัว  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
20
การผลิตฮอร์โมนไข่     
26 พฤศจิกายน 2557 ลาดหญ้า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
14 พฤศจิกายน 2557 วังด้ง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13 พฤศจิกายน 2557 ช่องสะเดา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 พฤศจิกายน 2557 หนองหญ้า  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
บ้านโป่งนก     
11 พฤศจิกายน 2557 เกาะสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายวรัญญู ศรีสนิท สนง.เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  19 พฤศจิกายน 2557 บ้านเก่า  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายปิยะ บุญเรืองรอด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  12 พฤศจิกายน 2557 วังเย็น  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านหนองกลางพง  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
235
 
6 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ลุ่มสุ่ม  
การบำรุงรักษาดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 พฤศจิกายน 2557 ท่าเสา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
11 พฤศจิกายน 2557 สิงห์  
การป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 พฤศจิกายน 2557 ไทรโยค  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
25 พฤศจิกายน 2557 วังกระแจะ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
อบต.  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
18 พฤศจิกายน 2557 ศรีมงคล  
การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบเพื่อกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
19 พฤศจิกายน 2557 บ้องตี้  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 พฤศจิกายน 2557 พงตึก  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 พฤศจิกายน 2557 ยางม่วง  
แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในพืชผัก  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 พฤศจิกายน 2557 ดอนชะเอม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 21 พฤศจิกายน 2557 ท่าไม้  
ส่่่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 21 พฤศจิกายน 2557 ตะคร้ำเอน  
ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 พฤศจิกายน 2557 ท่ามะกา  
ส่่่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 พฤศจิกายน 2557 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
3 - 14 พฤศจิกายน 2557 โคกตะบอง  
ส่่่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 28 พฤศจิกายน 2557 ดอนขมิ้น  
ส่่่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 14 พฤศจิกายน 2557 อุโลกสี่หมื่น  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 14 พฤศจิกายน 2557 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 14 พฤศจิกายน 2557 พระแท่น  
ส่่่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 28 พฤศจิกายน 2557 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 - 28 พฤศจิกายน 2557 แสนตอ  
ส่่่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 - 28 พฤศจิกายน 2557 สนามแย้  
ส่่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  17 - 28 พฤศจิกายน 2557 ท่าเสา  
ส่่่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  17 - 28 พฤศจิกายน 2557 หนองลาน  
ส่่่่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
10 เรื่อง
 
1990
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ท่าม่วง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพูนุท ชมญาติ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
3 พฤศจิกายน 2557 วังขนาย  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 พฤศจิกายน 2557 วังศาลา  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพูนุท ชมญาติ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11 พฤศจิกายน 2557 ท่าล้อ  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตระกูลศักดิ์ ไวยนาค สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 พฤศจิกายน 2557 หนองขาว  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
4 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งทอง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศิรี ทัศนครองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13 พฤศจิกายน 2557 เขาน้อย  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11 พฤศจิกายน 2557 ม่วงชุม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตระกูลศักดิ์ ไวยนาค สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
5 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตระกูลศักดิ์ ไวยนาค สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  12 พฤศจิกายน 2557 พังตรุ  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 พฤศจิกายน 2557 ท่าตะคร้อ  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  12 พฤศจิกายน 2557 รางสาลี่  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  7 พฤศจิกายน 2557 หนองตากยา  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 พนมทวน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 พฤศจิกายน 2557 หนองโรง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
20 พฤศจิกายน 2557 หนองสาหร่าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
75
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 พฤศจิกายน 2557 เลาขวัญ  
ส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
18 พฤศจิกายน 2557 หนองโสน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
26 พฤศจิกายน 2557 หนองประดู่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
42
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
6 พฤศจิกายน 2557 หนองปลิง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
18 พฤศจิกายน 2557 หนองนกแก้ว  
ส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
25 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งกระบ่ำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
43
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
19 พฤศจิกายน 2557 หนองฝ้าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
215
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ด่านมะขามเตี้ย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
20 พฤศจิกายน 2557 จรเข้เผือก  
การทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
40
  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
13 พฤศจิกายน 2557 หนองไผ่  
โรคและแมลงในข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
3 คน
1 หน่วยงาน
25 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
28 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
27 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
26 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
24 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนำนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลุกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  18 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลุูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  17 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  13 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  12 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลุกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  11 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  10 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  7 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
ศาลาเอนกประสงค์     
17  6 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  5 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  4 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  3 พฤศจิกายน 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21  11 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จเจริญ  
การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  
ดูงาน
10
     
รวมอำเภอหนองปรือ
2  ตำบล
10 เรื่อง
 
404
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 8 อำเภอ
41 เรื่อง
5 วิธี
3449
 
25 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤศจิกายน 2557 ศรีประจันต์  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย / ไตรโครเดอรม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14 พฤศจิกายน 2557 ศรีประจันต์  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคเต้าเจี้ยว  
บรรยาย
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านนางกวัก  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13 พฤศจิกายน 2557 ศรีประจันต์  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, การกำจัดแมลงหล่า  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพืชชมุชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14 พฤศจิกายน 2557 บ้านกร่าง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
24 พฤศจิกายน 2557 มดแดง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสมาชิกกลุ่มและจำหน่าย  
บรรยาย
20
48/2  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
14 พฤศจิกายน 2557 มดแดง  
การผลิตพืชให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
20 พฤศจิกายน 2557 บางงาม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว (แมงหล่า)  
บรรยาย
20
ศาลาการเปรียญวัดหนองเพียร  นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
7 พฤศจิกายน 2557 ดอนปรู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (แมงหล่า)  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์วัดโพธิ์นฤมิตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20 พฤศจิกายน 2557 ดอนปรู  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
5
นายนิธิวิทย์ เฉลิมเตชวงศา  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
10  12 พฤศจิกายน 2557 ดอนปรู  
การพับกุหลาบจากใบเตย  
ฝึกปฏิบัติ
50
โรงเรียนห้วยสุวรรณวนาราม  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
11  10 พฤศจิกายน 2557 ดอนปรู  
แปรรูปน้ำพริกแกง  
สาธิต
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12  25 พฤศจิกายน 2557 ดอนปรู  
การทำมะขามแก้วทรงเครื่อง  
สาธิต
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13  4 พฤศจิกายน 2557 ปลายนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
วัดหนองสรวง  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14  11 พฤศจิกายน 2557 ปลายนา  
GAP  
ประชุม
20
วัดป่าพระเจ้า  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15  18 พฤศจิกายน 2557 ปลายนา  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางหางม้า  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16  19 พฤศจิกายน 2557 วังหว้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว (แมงหล่า)  
บรรยาย
25
ศาลา SML  นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17  12 พฤศจิกายน 2557 วังน้ำซับ  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
17
โรงเรียนวัดปลายนา  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18  6 พฤศจิกายน 2557 วังน้ำซับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศาลา SML  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19  10 พฤศจิกายน 2557 วังยาง  
การออกแบบฉลากสินค้า  
บรรยาย
25
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20  5 พฤศจิกายน 2557 วังยาง  
การกลั่นสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
21  14 พฤศจิกายน 2557 วังยาง  
การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
15
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดไก่เตี้ย  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
รวมอำเภอศรีประจันต์
9  ตำบล
20 เรื่อง
 
464
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 อำเภอ
20 เรื่อง
4 วิธี
464
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 กำเนิดนพคุณ  
การกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์บริการฯ     
7 พฤศจิกายน 2557 พงศ์ประศาสน์  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายวิรุณ รักทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
11 พฤศจิกายน 2557 ร่อนทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
20
ศจช.  นายปราโมทย์ แก้วปาน  
5 พฤศจิกายน 2557 ธงชัย  
ตรวจสอบแปลงนาตามข้อมูลการขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
80
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
8 พฤศจิกายน 2557 ชัยเกษม  
ฝึกอบรมกรีดยาง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิจพงศ์ศักดิ์ ปลอดทองสม สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
3 พฤศจิกายน 2557 ชัยเกษม  
การดูแลรักษาต้นมะพร้าว  
บรรยาย
100
ศาลาหมู่บ้าน  นายกิจพงศ์ศักดิ์ ปลอดทองสม สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
6 พฤศจิกายน 2557 ทองมงคล  
การเพราะเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอน  
บรรยาย
30
ศจช.  นายธีรพล ชาญวารินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพาน 
18 พฤศจิกายน 2557 ทองมงคล  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
17
ศาลาหมู่บ้าน  นายธีรพล ชาญวารินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพาน 
11 พฤศจิกายน 2557 แม่รำพึง  
การเพาะเห็ดหูหนู  
บรรยาย
40
รร.บ้านท่าขาม  นางอังคณา หงษ์ษา สำนักเกษตรอำเภอบางสะพาน 
รวมอำเภอบางสะพาน
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
352
 
6 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
352
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 พรหมโลก  
การปฎิบัติดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
14 พฤศจิกายน 2557 บ้านเกาะ  
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
15 พฤศจิกายน 2557 อินคีรี  
การปฏิบัติการดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
18 พฤศจิกายน 2557 ทอนหงส์  
การเพาะเห็ดหูหนู  
บรรยาย
25
ศาลาประชุม  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
11 พฤศจิกายน 2557 นาเรียง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
4 พฤศจิกายน 2557 นาเรียง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ชะอวด  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำภาวดี ศรทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
6 พฤศจิกายน 2557 ท่าเสม็ด  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
3 - 5 พฤศจิกายน 2557 ท่าประจะ  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
10 - 14 พฤศจิกายน 2557 เคร็ง  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
4 - 6 พฤศจิกายน 2557 วังอ่าง  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักขณ์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
5 - 7 พฤศจิกายน 2557 บ้านตูล  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
10 - 13 พฤศจิกายน 2557 ขอนหาด  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
11 - 14 พฤศจิกายน 2557 เกาะขันธ์  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
4 - 6 พฤศจิกายน 2557 ควนหนองหงษ์  
การขึ้นทะเบียนน่าข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจรรยา วงค์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 
10  12 - 14 พฤศจิกายน 2557 เขาพระทอง  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักขณ์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
11  10 - 17 พฤศจิกายน 2557 นางหลง  
การขึ้นทะเบียนนาข้าว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
รวมอำเภอชะอวด
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
1435
 
5 คน
4 หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ท่าศาลา  
การผลิตข้าวลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
27 พฤศจิกายน 2557 กลาย  
การผลิตทุเรียนนอกฤดู  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
12 พฤศจิกายน 2557 ท่าขึ้น  
การผลิตข้าวลดต้นทุน  
บรรยาย
63
ศูนย์ข้าวชุมชน     
27 พฤศจิกายน 2557 หัวตะพาน  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้กับไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤศจิกายน 2557 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2557 โมคลาน  
การทำปุ๋ยหมัก ใช้กับไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤศจิกายน 2557 ไทยบุรี  
การผลิตข้าวลดต้นทุน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤศจิกายน 2557 ดอนตะโก  
การผลิตข้าวลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤศจิกายน 2557 ตลิ่งชัน  
การทำนาถูกต้อง การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
10  18 พฤศจิกายน 2557 โพธิ์ทอง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าศาลา
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
393
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 นาบอน  
การบำรุงสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประทีป หนูนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
12 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งสง  
การปลูกสวนครัวเพิ่มรายได้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์เรียนรู้  นายประทีป หนูนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
19 พฤศจิกายน 2557 แก้วแสน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประทีป หนูนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
รวมอำเภอนาบอน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 กุแหระ  
การทำปุ๋ยหมักและการใช้เชื้อราไตรโคโดม่า  
บรรยาย
30
ศบกต. ต.กุแหระ  นางวาสนา โกละกะ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 
18 พฤศจิกายน 2557 ปริก  
การทำปุ๋ยหมักและการใช้เชื้อราฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา โกละกะ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 
รวมอำเภอทุ่งใหญ่
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 คลองน้อย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤศจิกายน 2557 ป่าระกำ  
การบำรุงดูแลรักษาแก้วมังกร  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤศจิกายน 2557 ชะเมา  
การจัดการสวนปาล์มน้ำในช่วงก่อนน้ำท่วม  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
7 พฤศจิกายน 2557 คลองกระบือ  
การเก็บรักษาผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี ดำขลิ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
4 พฤศจิกายน 2557 เกาะทวด  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
19 พฤศจิกายน 2557 บ้านใหม่  
การใส่ปุ๋ยในข้าวพันธุุ์พื้นเมือง  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
25 พฤศจิกายน 2557 หูล่อง  
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางจารุณี รักมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
15 พฤศจิกายน 2557 แหลมตะลุมพุก  
หาเครือข่ายตลาด  
บรรยาย
40
อบต.  นางเจียมจิตต์ หนูเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
26 พฤศจิกายน 2557 ปากพนังฝั่งตะวันตก  
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุณี รักมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
10  11 พฤศจิกายน 2557 บางศาลา  
การเพาะเมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  12 พฤศจิกายน 2557 บางตะพง  
การเตรียมดินปลูกฟักทอง  
บรรยาย
22
ศาลาหมู่บ้าน     
12  13 พฤศจิกายน 2557 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การปลูกส้มโอทับทิมสยาม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธานิล หีดสิน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
13  27 พฤศจิกายน 2557 ท่าพยา  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกวี จันทษี
14  28 พฤศจิกายน 2557 ปากแพรก  
การใส่ปุ๋ยและการดูแลข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกวี จันทษี
15  14 พฤศจิกายน 2557 ขนาบนาก  
การดูแลนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกวี จันทษี
รวมอำเภอปากพนัง
15  ตำบล
13 เรื่อง
 
495
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 หินตก  
การติดตามงานตามโครงการ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 พฤศจิกายน 2557 เสาธง  
การติดตามการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 ควนเกย  
การติดตามการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤศจิกายน 2557 ควนพัง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 พฤศจิกายน 2557 ควนชุม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
รวมอำเภอร่อนพิบูลย์
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
1 คน
1 หน่วยงาน
18 พฤศจิกายน 2557 ควนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายเชิดชัย ขนอม สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 
18 พฤศจิกายน 2557 ท้องเนียน  
การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช  พวงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
17 พฤศจิกายน 2557 ท้องเนียน  
การดูแลรักษาสวนมะพร้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช  พวงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
รวมอำเภอขนอม
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
125
 
2 คน
2 หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2557 หัวไทร  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2557 หน้าสตน  
การปลูกมะนาวในท่อ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 ทรายขาว  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 แหลม  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 พฤศจิกายน 2557 เขาพังไกร  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤศจิกายน 2557 บ้านราม  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 พฤศจิกายน 2557 ท่าซอม  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤศจิกายน 2557 รามแก้ว  
การเก็บเกี่ยวข้าวในภาวะที่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหัวไทร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
255
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 พฤศจิกายน 2557 บางขัน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้     
7 พฤศจิกายน 2557 บ้านลำนาว  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศนย์เรียนรู้     
4 พฤศจิกายน 2557 วังหิน  
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  
บรรยาย
50
อบต.     
12 พฤศจิกายน 2557 บ้านนิคม  
การใช้เชื้อไตรโครโดม่า  
บรรยาย
50
ศนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอบางขัน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 ถ้ำพรรณรา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและพืชหลักเศรษฐกิจ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
19 พฤศจิกายน 2557 คลองเส  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและพืชหลักเศรษฐกิจ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกอร ตรีไวย สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
12 พฤศจิกายน 2557 ดุสิต  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและพืชหลักเศรษฐกิจ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
รวมอำเภอถ้ำพรรณรา
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 - 13 พฤศจิกายน 2557 นบพิตำ  
การตัดแต่งกิ่งมังคุด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
13 พฤศจิกายน 2557 นบพิตำ  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
26 พฤศจิกายน 2557 กรุงชิง  
การผลิตทุเรียนนอกฤดู  
บรรยาย
50
บ้านห้วยแห้ง  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
27 พฤศจิกายน 2557 กรุงชิง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในสวนทุเรียน  
บรรยาย
50
บ้านห้วยแห้ง  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
13 พฤศจิกายน 2557 กะหรอ  
การเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
7 พฤศจิกายน 2557 กะหรอ  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
บรรยาย
50
บ้านคลองตูล  นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
7 พฤศจิกายน 2557 นาเหรง  
การตัดแต่งกิ่งมังคุด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
14 พฤศจิกายน 2557 นาเหรง  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
รวมอำเภอนบพิตำ
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 พฤศจิกายน 2557 ช้างกลาง  
การนำเชื้อไดรโคเดอร์มาใช้ในสวนไม้ผลและสวนยางพารา  
บรรยาย
25
กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านคลองกุยเหนือ  นางสาวประภาพร วิกล สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
10 พฤศจิกายน 2557 หลักช้าง  
การผลิตเชื้อไดรโดเดอร์มา การผลิตเชื้อราเพื่อรักษาโรคในยางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
13 พฤศจิกายน 2557 สวนขัน  
การทำสารชีวภัณฑ์การขยายเชื้อ BTนำไปใช้กับพืชผักต่าง ๆ  
บรรยาย
40
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
รวมอำเภอช้างกลาง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
90
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 13 อำเภอ
57 เรื่อง
6 วิธี
4123
 
28 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 พฤศจิกายน 2557 ช่องไม้แก้ว  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายอรชุน ไชยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 
รวมอำเภอทุ่งตะโก
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชุมพร 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2557 เขาเจียก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวอย่างถูกต้อง  
ประชุม
18
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
18 พฤศจิกายน 2557 ท่ามิหรำ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวอยู่ถูกต้องและเหมาะสม  
ประชุม
22
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13 พฤศจิกายน 2557 โคกชะงาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
6 พฤศจิกายน 2557 นาท่อม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
4 พฤศจิกายน 2557 ปรางหมู่  
การปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ พันธุ์ กข 55  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
17 พฤศจิกายน 2557 ท่าแค  
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่มร้อยใยใจเกษตร  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
14 พฤศจิกายน 2557 ลำปำ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
17 พฤศจิกายน 2557 ตำนาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
19 พฤศจิกายน 2557 ควนมะพร้าว  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายวัชระ รักษาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
10  21 พฤศจิกายน 2557 ร่มเมือง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11  20 พฤศจิกายน 2557 ชัยบุรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน ม.11, 13  นายอนุวัฒน์ สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
12  19 พฤศจิกายน 2557 นาโหนด  
ตรวจสอบข้อมูล ทพศ.ข้าว ปี 57/58  
ประชุม
35
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13  7 พฤศจิกายน 2557 พญาขัน  
ตรวจสอบข้อมูล ทพศ. ปี 57/58  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
370
 
9 คน
2 หน่วยงาน
27 พฤศจิกายน 2557 กงหรา  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
19 พฤศจิกายน 2557 กงหรา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
สาธิต
30
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 พฤศจิกายน 2557 ชะรัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการ (เก่า)  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 พฤศจิกายน 2557 ชะรัด  
การแปรรูปเครื่องแกง  
ประชุม
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
19 พฤศจิกายน 2557 คลองเฉลิม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
20 พฤศจิกายน 2557 คลองเฉลิม  
การดูแลรักษาเห็ด  
บรรยาย
11
ที่ทำการกลุ่ม  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
20 พฤศจิกายน 2557 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
40
หอประชุม     
13 พฤศจิกายน 2557 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
40
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
12 พฤศจิกายน 2557 สมหวัง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
หอประชุม     
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
271
 
2 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 เขาชัยสน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 พฤศจิกายน 2557 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
17
อบต.     
26 พฤศจิกายน 2557 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
50
ศาลาหมู่บ้าน     
7 พฤศจิกายน 2557 หานโพธิ์  
กลุ่มแม่บ้านฯ  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน     
25 พฤศจิกายน 2557 โคกม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
182
 
0 คน
0 หน่วยงาน
27 พฤศจิกายน 2557 แม่ขรี  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
27 พฤศจิกายน 2557 ตะโหมด  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
12 พฤศจิกายน 2557 คลองใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  
ประชุม
20
กลุ่มผลิตไม้ผลครบวงจร  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
65
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤศจิกายน 2557 ควนขนุน  
ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
7 พฤศจิกายน 2557 ทะเลน้อย  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11 พฤศจิกายน 2557 นาขยาด  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
เสวนา
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
17 พฤศจิกายน 2557 พนมวังก์  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
20 พฤศจิกายน 2557 แหลมโตนด  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
16 พฤศจิกายน 2557 ปันแต  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
20 พฤศจิกายน 2557 โตนดด้วน  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
12 พฤศจิกายน 2557 ดอนทราย  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
20 พฤศจิกายน 2557 มะกอกเหนือ  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
10  24 พฤศจิกายน 2557 พนางตุง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน     
11  17 พฤศจิกายน 2557 ชะมวง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  18 พฤศจิกายน 2557 แพรกหา  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
245
 
8 คน
3 หน่วยงาน
28 พฤศจิกายน 2557 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 พฤศจิกายน 2557 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
200
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
13 พฤศจิกายน 2557 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 พฤศจิกายน 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์พืช  
สาธิต
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 พฤศจิกายน 2557 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกไม้ผลยืนต้น  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่ม     
9 พฤศจิกายน 2557 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
9
ที่ทำการกลุ่ม  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
27 พฤศจิกายน 2557 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
321
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 พฤศจิกายน 2557 เขาย่า  
ถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและรักษาโรคหน้ายาง , การใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวทัศณีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
13 พฤศจิกายน 2557 เขาปู่  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายวิเชียร ดำคงแสง  
17 พฤศจิกายน 2557 ตะแพน  
ถ่ายทอดความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(การผลิตสินค้าทดแทน)  
บรรยาย
75
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
125
 
3 คน
1 หน่วยงาน
25 พฤศจิกายน 2557 ป่าบอน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมยุรฉัตร เฉลิมเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง 
20 พฤศจิกายน 2557 โคกทราย  
การดูแลข้าวหลังการเพาะปลูก  
บรรยาย
30
ที่ทำการศูนย์ศัตรูพืช  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
12 พฤศจิกายน 2557 หนองธง  
การพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มตำเครื่องแกง  นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
20 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งนารี  
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
10
ศาลาหมู่บ้าน  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
7 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งนารี  
ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
45
ศาลาหมู่บ้าน  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
13 พฤศจิกายน 2557 วังใหม่  
การดูแลนาข้าวหลังการเพาะปลูก  
บรรยาย
30
ที่ทำการศูนย์บริการฯ  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
155
 
4 คน
2 หน่วยงาน
29 พฤศจิกายน 2557 ท่ามะเดื่อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
17 พฤศจิกายน 2557 โคกสัก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
65
 
2 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2557 ป่าพะยอม  
โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ประชุม
10
ศาลาบ้านปาบ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
26 พฤศจิกายน 2557 ลานข่อย  
การปฏิบัติดูแลสวนลองกอง  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
25 พฤศจิกายน 2557 เกาะเต่า  
ถ่ายทอดความรู้"การผลิตเชื้อจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช"  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
28 พฤศจิกายน 2557 บ้านพร้าว  
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักภายใต้ศูนย์บริการฯ  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
21 พฤศจิกายน 2557 บ้านพร้าว  
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักภายใต้ศูนย์บริการฯ  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
19 พฤศจิกายน 2557 บ้านพร้าว  
การออมทรัพย์/การผลิตพืช/การผลิตเครื่องแกง  
บรรยาย
50
ศาลาสายใยรัก  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 พฤศจิกายน 2557 ชุมพล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
12 พฤศจิกายน 2557 บ้านนา  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัชดา ศรีเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
14 พฤศจิกายน 2557 อ่างทอง  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัชดา ศรีเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
11 พฤศจิกายน 2557 ลำสินธุ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
85
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 11 อำเภอ
46 เรื่อง
6 วิธี
1984
 
40 คน
16 หน่วยงาน