สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2559 ฟากท่า  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 พฤศจิกายน 2559 สองคอน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
7 พฤศจิกายน 2559 บ้านเสี้ยว  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
8 พฤศจิกายน 2559 สองห้อง  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าวด้วยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งสมอ  
การผลิตยูเรียอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
25 พฤศจิกายน 2559 แคมป์สน  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 พฤศจิกายน 2559 เขาค้อ  
การจัดการศัตรูพืชแบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2559 ริมสีม่วง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2559 สะเดาะพง  
การใฃ้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 พฤศจิกายน 2559 หนองแม่นา  
การปลูกกล้วยหอม  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
17 พฤศจิกายน 2559 เข็กน้อย  
การแปรรูปสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
7 เรื่อง
4 วิธี
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราในมะขาม  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 พฤศจิกายน 2559 เลาขวัญ  
การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
22 พฤศจิกายน 2559 หนองโสน  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
1 พฤศจิกายน 2559 หนองประดู่  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
8 พฤศจิกายน 2559 หนองปลิง  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
15 พฤศจิกายน 2559 หนองนกแก้ว  
การทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
29 พฤศจิกายน 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
47
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
18 พฤศจิกายน 2559 หนองฝ้าย  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
229
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 2 อำเภอ
5 เรื่อง
3 วิธี
249
 
6 คน
3 หน่วยงาน