สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 กันยายน 2557 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2557 เขวา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสัน อุปแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ท่าตูม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แวงน่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 26 กันยายน 2557 โคกก่อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียา ศรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ดอนหว่าน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณรงค์ ภารสำเร็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 เกิ้ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แก่งเลิงจาน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางแพรวพิศ ฤทธิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 
1 - 26 กันยายน 2557 ท่าสองคอน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ไพราม สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
1 - 26 กันยายน 2557 ลาดพัฒนา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ผาบจันดา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
10  1 - 26 กันยายน 2557 หนองปลิง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุคนธ์ โพธะราช
11  1 - 27 กันยายน 2557 ห้วยแอ่ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิดา ธีรางศุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
12  1 - 26 กันยายน 2557 หนองโน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
13  1 - 26 กันยายน 2557 บัวค้อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพล มีระหารนอก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 - 30 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 - 30 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 30 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 12 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 สง่าบ้าน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 กันยายน 2557 ป่าลาน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
1520
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 คลองน้ำไหล  
ถ่ายทอดความรู้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
8 กันยายน 2557 โป่งน้ำร้อน  
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
รวมอำเภอคลองลาน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
30 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 ทุ่งสมอ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 แคมป์สน  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 กันยายน 2557 เขาค้อ  
การเพาะกล้าไม้  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 ริมสีม่วง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 หนองแม่นา  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 กันยายน 2557 เข็กน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
480
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ถ้ำ  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
17 กันยายน 2557 กระโสม  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
15 กันยายน 2557 กะไหล  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 ท่าอยู่  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
14 กันยายน 2557 หล่อยูง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 โคกกลอย  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
16 กันยายน 2557 คลองเคียน  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน