สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางเมือง  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
8 กรกฎาคม 2558 แพรกษา  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 กรกฎาคม 2558 บางปู  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
41
อบต.     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
168
ศาลาวัด     
22 - 23 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศาลาวัด     
27 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
103
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
76
ศาลาวัด     
28 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
167
ศาลาวัด     
13 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
29
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
10 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
37
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
14 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
44
อบต.     
10  16 - 17 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
174
อบต.     
11  8 - 10 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
192
ศาลาวัด     
12  9 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
43
เทศบาลคลองด่าน     
13  20 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
26
ศาลาวัด     
14  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
92
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  7 - 8 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  3 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
อบต.     
17  2 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
182
เทศบาลตำบลคลองด่าน     
18  2 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
เทศบาลตำบลคลองสวน     
19  6 - 9 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
180
เทศบาลตำบลคลองสวน     
20  6 - 7 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
97
อบต.     
21  2 - 3 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
197
ศาลาวัด     
22  8 - 9 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  27 - 28 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศาลาวัด     
24  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
67
อบต.     
25  7 - 10 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
123
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
2552
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางโฉลง  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 หนองปรือ  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึนทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 กรกฎาคม 2558 บางกะเจ้า  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  17 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจการปรับปรุงทะเบียนเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  27 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  28 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  29 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  31 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  24 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  23 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  16 กรกฎาคม 2558 บางกอบัว  
การผลิตมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
820
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
18 กรกฎาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การแปรรูปจาก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3 - 2 กรกฎาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 กรกฎาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
73
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การเก็บตัวอย่างดิน / การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
21 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตมะม่วงคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
440
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
4155
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางไทร  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
การดูแลและใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 แก่งผักกูด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
8 กรกฎาคม 2558 ซับจำปา  
การใช้น้ำอย่างประหยัดและการดูแลรักษา  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กรกฎาคม 2558 หนองผักแว่น  
การแนะนำให้ควารรู้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 หัวลำ  
การให้ระบบน้ำในพืช  
บรรยาย
35
อบต.  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
202
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
15 กรกฎาคม 2558 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
8 กรกฎาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
17 กรกฎาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 กรกฎาคม 2558 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 2 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
422
 
7 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 ไม้ดัด  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 กรกฎาคม 2558 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 แม่ลา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านจ่า  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 10  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2558  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  11 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
479
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ม.1-8     
16 - 31 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
89
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
142
ม.1-14     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
78
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
111
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
763
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 พระงาม  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 - 27 กรกฎาคม 2558 พรหมบุรี  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านหม้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 กรกฎาคม 2558 หัวป่า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กรกฎาคม 2558 โรงช้าง  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
550
 
4 คน
1 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โพประจักษ์  
การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กรกฎาคม 2558 วิหารขาว  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
9 กรกฎาคม 2558 พิกุลทอง  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กรกฎาคม 2558 อินทร์บุรี  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
22
อบต.     
10 กรกฎาคม 2558 ประศุก  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ทับยา  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 งิ้วราย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 กรกฎาคม 2558 น้ำตาล  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การบริหารจัดการโรคแมลง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  29 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
ระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  10 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การผลิตข้าวพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  15 - 20 กรกฎาคม 2558 ห้วยชัน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
110
อบต.     
15  11 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
60
อบต.     
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
712
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 อำเภอ
23 เรื่อง
4 วิธี
2554
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ท่าไข่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 กรกฎาคม 2558 บางไผ่  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กรกฎาคม 2558 บางขวัญ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  10 กรกฎาคม 2558 วังตะเคียน  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  8 กรกฎาคม 2558 โสธร  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  7 กรกฎาคม 2558 บางพระ  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กรกฎาคม 2558 บางกะไห  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  9 กรกฎาคม 2558 หนามแดง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  9 กรกฎาคม 2558 คลองเปรง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  8 กรกฎาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  8 กรกฎาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  9 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 บางสวน  
การขจัดแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
พันธุ์ข้าวอายุสั้น  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7 - 31 กรกฎาคม 2558 สาวชะโงก  
การบำรุงต้น การทำฮอร์โมนพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงเกษตรกร   นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
14 กรกฎาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนยฺ์ข้าวฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16 - 17 กรกฎาคม 2558 หัวไทร  
แมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
60
อาคารอเนกประสงค์  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
270
 
4 คน
3 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 บางขนาก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 สิงโตทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 หมอนทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 ดอนเกาะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิลาศ อินพฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 โยธะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ดอนฉิมพลี  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ศาลาแดง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  9 กรกฎาคม 2558 โพรงอากาศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
7 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 บางปะกง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 ท่าสะอ้าน  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
7 กรกฎาคม 2558 บางวัว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 บางสมัคร  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
9 กรกฎาคม 2558 บางผึ้ง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 กรกฎาคม 2558 บางเกลือ  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กรกฎาคม 2558 สองคลอง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองจอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กรกฎาคม 2558 พิมพา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  23 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  16 กรกฎาคม 2558 หอมศีล  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  9 กรกฎาคม 2558 เขาดิน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เกาะไร่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองขุด  
การทำนาปี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองประเวศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดอนทราย  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เทพราช  
การทำนาหว่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ท่าพลับ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองตีนนก  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางซ่อน  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางกรูด  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แหลมประดู่  
การเลือกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ลาดขวาง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สนามจันทร์  
การทำนาวห่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แสนภูดาษ  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
735
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
22 เรื่อง
3 วิธี
2655
 
26 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
21 กรกฎาคม 2558 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
21 กรกฎาคม 2558 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอองครักษ์
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 คลองหาด  
การผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ทุกหมู่บ้าน     
3 กรกฎาคม 2558 ซับมะกรูด  
การปลูกการดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ไทรเดี่ยว  
การผลิตสินค้าเกษตร  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 คลองไก่เถื่อน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ทุกหมู่บ้าน     
6 กรกฎาคม 2558 เบญจขร  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 ไทรทอง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
766
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
12 - 15 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
23 - 24 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
7 - 9 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
65
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
6 - 8 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
13 - 15 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
10  7 - 8 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
11  9 - 10 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
655
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
1421
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
8 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกฝรั่งกิมจู  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
15 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงสาธิต     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ช่อระกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
300
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 จักราช  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านหนองพลวง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 สีสุก  
การเตรียมดินฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 หนองขาม  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15 กรกฎาคม 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 กรกฎาคม 2558 ศรีละกอ  
การเตรียมดินสำหรับฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  9 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  8 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  7 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  10 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
14 - 24 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
28 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 21 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
10  28 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  28 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  28 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  28 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  14 - 24 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  28 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  14 - 24 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  28 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
22  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
23  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
24  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  28 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  14 - 28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  14 - 24 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  28 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  28 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
10 คน
3 หน่วยงาน
1 - 17 กรกฎาคม 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 17 กรกฎาคม 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2558 โบสถ์  
การผลิตข้าวพันธ์ุ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 กระชอน  
โครงการข้าวหอมมะลิสู่สากลบูรณาการ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ห้วยแถลง  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
3 กรกฎาคม 2558 ทับสวาย  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 กรกฎาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
2 กรกฎาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 กรกฎาคม 2558 งิ้ว  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 กงรถ  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 กรกฎาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 ตะโก  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  8 กรกฎาคม 2558 ห้วยแคน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
31 กรกฎาคม 2558 ชุมพวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กรกฎาคม 2558 ประสุข  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 กรกฎาคม 2558 ท่าลาด  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 กรกฎาคม 2558 สาหร่าย  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 กรกฎาคม 2558 ตลาดไทร  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 โนนรัง  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
42
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหลัก  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 โนนตูม  
การเตรียมดิน , การหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
3 กรกฎาคม 2558 โนนยอ  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
22
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
334
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 สีคิ้ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านหัน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 กฤษณา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ลาดบัวขาว  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
14 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 กรกฎาคม 2558 กุดน้อย  
การใช้เชื้อราจามิน่าพลัส  
บรรยาย
40
ปแปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
24 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำใส  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 กรกฎาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14 กรกฎาคม 2558 มิตรภาพ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  10 กรกฎาคม 2558 คลองไผ่  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  17 กรกฎาคม 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
50
ศบกต  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  17 กรกฎาคม 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 วังกะทะ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
8 กรกฎาคม 2558 ขนงพระ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
7 กรกฎาคม 2558 โป่งตาลอง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
14 กรกฎาคม 2558 คลองม่วง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
16 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำแดง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
21 กรกฎาคม 2558 วังไทร  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
23 กรกฎาคม 2558 พญาเย็น  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 หนองบุนนาก  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศบกต.  ว่าที่ ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
14 กรกฎาคม 2558 สารภี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
8 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การแก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลา SML  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สำนักตะคร้อ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บึงปรือ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 วังยายทอง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 11 อำเภอ
36 เรื่อง
4 วิธี
6439
 
55 คน
26 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 - 29 กรกฎาคม 2558 คูเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหนทราย 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
13 - 17 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การทำนาหว่านติดตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
27 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การทำนาหว่าน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
3 - 19 กรกฎาคม 2558 หินเหล็กไฟ  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
134
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ตูมใหญ่  
การคลุกเชื้อไตโครเด้อมา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองขมาร  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
434
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
การป้องกันโรคและแมลง  
ประชุม
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
การกำจัดศัตรูพืชและโรคแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  3 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  14 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12  7 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13  8 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14  20 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15  20 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
16  9 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17  10 กรกฎาคม 2558 ห้วยสำราญ  
การป้องกันดณคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
18  8 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
19  16 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
20  22 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
14
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
21  10 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
การป้องกันโรคแมลง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
666
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 หนองกี่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
2 กรกฎาคม 2558 เย้ยปราสาท  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
1 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
3 กรกฎาคม 2558 ดอนอะราง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
1 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
2 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอหนองกี่
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
1710
 
6 คน
3 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  15 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  23 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  10 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  9 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  8 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  22 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  24 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  17 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
325
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 - 15 กรกฎาคม 2558 ห้วยราช  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 กรกฎาคม 2558 สามแวง  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
28 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การใส่ปุ๋ยข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
บรรยาย
20
กลุ่มผลิตปุ๋ย  นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านตะโก  
การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
1 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
23 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
14 กรกฎาคม 2558 โคกเหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
7 - 8 กรกฎาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10  23 กรกฎาคม 2558 ห้วยราชา  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
550
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 - 9 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
16 กรกฎาคม 2558 แดงใหญ่  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้าน อกม  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 กรกฎาคม 2558 กู่สวนแตง  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
55
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเยือง  
หลักของการทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์  นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
195
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
17 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
13 กรกฎาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 7 อำเภอ
38 เรื่อง
4 วิธี
4030
 
29 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
7 กรกฎาคม 2558 ดู่ลาด  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
6 กรกฎาคม 2558 ดงมะไฟ  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
1 กรกฎาคม 2558 นาเวียง  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางคำผาย แก้วสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 
2 กรกฎาคม 2558 ไผ่  
การดูแลรักษาต้นกล้า  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 กรกฎาคม 2558 น้ำคำ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ส้มผ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 คำเตย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลากลางบ้าน     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 คำไผ่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอไทยเจริญ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
550
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 หนองภัยศูนย์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
16 กรกฎาคม 2558 หนองสวรรค์  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 กรกฎาคม 2558 หัวนา  
การทำนาดำ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
24 กรกฎาคม 2558 บ้านขาม  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กรกฎาคม 2558 นามะเฟือง  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
2 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
17 กรกฎาคม 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 กรกฎาคม 2558 กุดจิก  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
7 - 8 กรกฎาคม 2558 โนนทัน  
การตกกล้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
10  22 กรกฎาคม 2558 นาคำไฮ  
การจัดตั้งกลุ่มการปลูกพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
11  7 กรกฎาคม 2558 นาคำไฮ  
การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
46
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
12  18 กรกฎาคม 2558 ป่าไม้งาม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
13  9 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
การตกกล้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
851
 
7 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 โนนสัง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านถิ่น  
วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเรือ  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
22 กรกฎาคม 2558 หนองเรือ  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 กรกฎาคม 2558 กุดดู่  
การผลิตข้าวนาปี  
เสวนา
40
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 กรกฎาคม 2558 บ้านค้อ  
การผลิตข้าวนาปี  
เสวนา
40
แปลงเกษตรกร   นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
7 กรกฎาคม 2558 โนนเมือง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
8 กรกฎาคม 2558 โคกใหญ่  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
17 กรกฎาคม 2558 โคกม่วง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  24 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  14 กรกฎาคม 2558 ปางกู่  
วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
440
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 เมืองใหม่  
การทำนาหว่าน/การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองบัวใต้  
โรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ข้าวชุมชน     
16 กรกฎาคม 2558 นากอก  
การดูแลรักษาข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 กรกฎาคม 2558 โนนสะอาด  
การดูแลรักษานาข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 กรกฎาคม 2558 ยางหล่อ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
บรรยาย
100
เทศบาล ต.ยางหล่อ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
24 กรกฎาคม 2558 หนองกุงแก้ว  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
24 กรกฎาคม 2558 ทรายทอง  
โครงการหนองบัวลำภู ราชินีข้าวเหนียว  
บรรยาย
42
ศูนย์ข้าวบ้านหนองอุ     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
382
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 3 อำเภอ
19 เรื่อง
4 วิธี
1673
 
15 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 - 29 กรกฎาคม 2558 บัวแดง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
2 - 29 กรกฎาคม 2558 บัวแดง  
การปรับปรุงบำรุงดิน,การไถกลบปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
550
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
1 กรกฎาคม 2558 ดอกล้ำ  
การดูแลรักษา,ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายบุญเกื้อ กั้ววิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแคน  
การปลูกข้าวทำแปลงสาธิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  นายทองพูล สมภาวะ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
9 กรกฎาคม 2558 โพนสูง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายประเสริฐ แช่มภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
9 กรกฎาคม 2558 โนนสวรรค์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายโกมล บุญเทพ สนง.เกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
7 กรกฎาคม 2558 สระบัว  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา เอื้อสามาลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
3 - 29 กรกฎาคม 2558 โนนสง่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 โนนสง่า  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
250
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสราวุฒิ ช่างถม สนง.กษอ.ปทุมรัตต์ 
10  10 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การผลิตข้าวหอมมะลิ  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายประเสริฐ แช่มภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 
รวมอำเภอปทุมรัตต์
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
1085
 
6 คน
3 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองผือ  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองหิน  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธพร ฝนทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
1 กรกฎาคม 2558 คูเมือง  
การตัดพันธุ์ปนระยะแตกกอ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประไพรศรี สารจันทร์ สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
16 กรกฎาคม 2558 กกกุง  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ ใหม่คามิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
17 กรกฎาคม 2558 เมืองสรวง  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธพร ฝนทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง 
รวมอำเภอเมืองสรวง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองฮี  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายประพันธ์ อ้วนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
16 กรกฎาคม 2558 สาวแห  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย พรมโนนศรี สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอหนองฮี 
15 กรกฎาคม 2558 ดูกอึ่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายกนกศักดิ์ แสนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
16 กรกฎาคม 2558 เด่นราษฎร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายสอง โสมเกษตรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฮี 
รวมอำเภอหนองฮี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ทุ่งเขาหลวง  
การไถกลตอซัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิดชัย สมอุดร สนง.เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
9 กรกฎาคม 2558 เทอดไทย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
14 กรกฎาคม 2558 บึงงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย ไพรออ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 มะบ้า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
130
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายเชิดชัย สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
140
ศาลาประชาคม  นางอุไร โมรา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 
รวมอำเภอทุ่งเขาหลวง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
670
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 4 อำเภอ
14 เรื่อง
4 วิธี
2085
 
16 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 ไผ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษาผักชะอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16 กรกฎาคม 2558 เชียงเครือ  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
21 กรกฎาคม 2558 บึงวิชัย  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
26 กรกฎาคม 2558 ห้วยโพธิ์  
การเตรียมดิน การตอน การเสียบยอด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
190
แปลงนาเกษตรกร  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 กรกฎาคม 2558 ภูปอ  
การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายทรงพล เมฆประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กรกฎาคม 2558 ภูดิน  
การทำนาหยอด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 กรกฎาคม 2558 กลางหมื่น  
การให้คำแนะนำการจัดทำกลุ่มสถาบัน 3ก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
24 กรกฎาคม 2558 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
10  10 กรกฎาคม 2558 นาจารย์  
สำรวจสถานะการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
11  26 กรกฎาคม 2558 ลำคลอง  
การแปรรูปพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
620
 
10 คน
3 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นามน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
7 กรกฎาคม 2558 ยอดแกง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 สงเปลือย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 หลักเหลี่ยม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
18 กรกฎาคม 2558 ดงลิง  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดต้นทุนการผลิตพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
4 กรกฎาคม 2558 ดงลิง  
การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
รวมอำเภอกมลาไสย
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ร่องคำ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
75
ศูนย์เรียนรู้บ้านสองห้อง  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
10 กรกฎาคม 2558 สามัคคี  
การทำและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ข้าว  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
9 กรกฎาคม 2558 เหล่าอ้อย  
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมชะย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บัวขาว  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 กรกฎาคม 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 กรกฎาคม 2558 เหล่าไฮงาม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 กรกฎาคม 2558 นาขาม  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงข้าว  
สาธิต
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2558 หนองห้าง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
15 กรกฎาคม 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
540
 
5 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ยางตลาด  
การเตรียมดินและเตรียมเมล็ดพันธุ์,ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 หัวงัว  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตกร  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 กรกฎาคม 2558 อุ่มเม่า  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
แปลงนาเกษตกร  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 กรกฎาคม 2558 บัวบาน  
การปีกดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 เว่อ  
การตกกล้า/ปักดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 อิตื้อ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หมู่ 2,4  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
17 กรกฎาคม 2558 หัวนาคำ  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 หนองอิเฒ่า  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 กรกฎาคม 2558 ดอนสมบูรณ์  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  17 กรกฎาคม 2558 นาเชือก  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  15 กรกฎาคม 2558 คลองขาม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  15 กรกฎาคม 2558 เขาพระนอน  
การปลูกข้าว/ตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  15 กรกฎาคม 2558 นาดี  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  15 กรกฎาคม 2558 โนนสูง  
การเตรียมดินและเตรียมเมล็ดพันธุ์,ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
แปลงนาเกษตกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15  17 กรกฎาคม 2558 หนองตอกแป้น  
การทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
อบต.  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
756
 
13 คน
4 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ห้วยเม็ก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
16 กรกฎาคม 2558 คำใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
15 กรกฎาคม 2558 กุดโดน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15 กรกฎาคม 2558 บึงนาเรียง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 กรกฎาคม 2558 หัวหิน  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
16 กรกฎาคม 2558 พิมูล  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 กรกฎาคม 2558 คำเหมือดแก้ว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
17 กรกฎาคม 2558 โนนสะอาด  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
17 กรกฎาคม 2558 ทรายทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 29 กรกฎาคม 2558 ภูสิงห์  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
220
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 - 17 กรกฎาคม 2558 ภูสิงห์  
การแปรรูปปลา,กก,ข้าว  
บรรยาย
110
8ตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
17 กรกฎาคม 2558 สหัสขันธ์  
การทำนาหยอด  
บรรยาย
50
บ.นาคูณ  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 กรกฎาคม 2558 นามะเขือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
31 กรกฎาคม 2558 โนนศิลา  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
10 กรกฎาคม 2558 นิคม  
การทำนาหยอด  
บรรยาย
50
บ.ศรีสมบูรณ์  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 กรกฎาคม 2558 โนนบุรี  
การตกกล้า  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
630
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ทุ่งคลอง  
การอารักขาพืข  
บรรยาย
50
นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
13 กรกฎาคม 2558 โพน  
อ้อยโรงงาน  
บรรยาย
50
อบต.  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 กรกฎาคม 2558 ดินจี่  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
10 กรกฎาคม 2558 นาบอน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
10 กรกฎาคม 2558 นาทัน  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
อบต.  นางวิลาวัลย์ ใจจุลละ สำนักงานเกษตอำเภอสามชัย 
10 กรกฎาคม 2558 เนินยาง  
การอารักขาพืช  
เสวนา
50
นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 - 8 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 8 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 - 15 กรกฎาคม 2558 ท่าคันโท  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 กรกฎาคม 2558 กุงเก่า  
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
6 - 23 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
16 - 23 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
24 - 31 กรกฎาคม 2558 ยางอู้ม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
8 กรกฎาคม 2558 กุดจิก  
การเตรียมพันธ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10 กรกฎาคม 2558 นาตาล  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
10  21 - 24 กรกฎาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
11  7 - 10 กรกฎาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
1070
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 สมเด็จ  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กรกฎาคม 2558 แซงบาดาล  
การดูแลแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 กรกฎาคม 2558 มหาไชย  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้านาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
7 กรกฎาคม 2558 หมูม่น  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปีและการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรัญญี แสนอุดม  
2 กรกฎาคม 2558 ผาเสวย  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวคมกฤษ บุญเลิศ สนงเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
300
 
4 คน
2 หน่วยงาน
23 - 24 กรกฎาคม 2558 คำบง  
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
300
ศาลาวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
13 - 29 กรกฎาคม 2558 ไค้นุ่น  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1200
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
390
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 11 กรกฎาคม 2558 หนองอีบุตร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
900
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
2790
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
3 กรกฎาคม 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
20 กรกฎาคม 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 ดอนจาน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 กรกฎาคม 2558 ดอนจาน  
การออกติดตามตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
3 กรกฎาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
8 กรกฎาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
7 กรกฎาคม 2558 ดงพยุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
90
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
8 กรกฎาคม 2558 ดงพยุง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
3 กรกฎาคม 2558 ม่วงนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 กรกฎาคม 2558 ม่วงนา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10 กรกฎาคม 2558 นาจำปา  
การปรับปรุงข้อมูลการเกษตร  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
10  8 กรกฎาคม 2558 นาจำปา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
890
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยเหมาะสมกับดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่ากลาง  
จัดงานวันสาธิต  
สาธิต
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
  นายมาลัย ปรีสวิง  
21 กรกฎาคม 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ลำชี  
การแปลงพันธุ์  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 อำเภอ
66 เรื่อง
7 วิธี
9356
 
69 คน
31 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าอุเทน  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าจำปา  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัลยา อ่อนหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไชยบุรี  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
330
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายวัฒนา บุตรเวส สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
7 กรกฎาคม 2558 พนอม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 เวินพระบาท  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายทวี ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 รามราช  
ปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมชัย นิ่มนวล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอท่าอุเทน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1580
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 - 15 กรกฎาคม 2558 บ้านแพง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันการเกิดโรคไหม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศาลาวัด     
รวมอำเภอบ้านแพง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 นาหว้า  
การผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัตนาภรณ์ นาวา สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 นางัว  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านเสียว  
การผลิตเห็ด  
ฝึกปฏิบัติ
50
โรงเห็ด  นายปริญญา นวลเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 นาคูณใหญ่  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นายพวงเพชร รัตนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
15 กรกฎาคม 2558 เหล่าพัฒนา  
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
15 กรกฎาคม 2558 ท่าเรือ  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายต่อศักดิ์ วงค์ตาผา สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก 
รวมอำเภอนาหว้า
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นาทม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
7 กรกฎาคม 2558 หนองซน  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกวลี พิมพ์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
7 กรกฎาคม 2558 ดอนเตย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 วังยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
29 กรกฎาคม 2558 โคกสี  
ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทะภาพ  
บรรยาย
70
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
10 กรกฎาคม 2558 ยอดชาด  
ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ ซาตัน สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอวังยาง 
30 กรกฎาคม 2558 หนองโพธิ์  
ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม  นายนที สุขเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง 
รวมอำเภอวังยาง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
185
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 5 อำเภอ
12 เรื่อง
5 วิธี
2355
 
15 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 3 กรกฎาคม 2558 หว้านใหญ่  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
ฝึกปฏิบัติ
105
แปลงเกษตรกร  นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
9 กรกฎาคม 2558 ป่งขาม  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
208
แปลงเกษตรกร  นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง  
14 กรกฎาคม 2558 บางทรายน้อย  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
125
แปลงเกษตรกร  นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
17 กรกฎาคม 2558 ชะโนด  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
104
แปลงเกษตกรร  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
8 กรกฎาคม 2558 ดงหมู  
การเตรียมดินหว่านกล้า  
บรรยาย
75
แปลงเกษตรกร  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
617
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
1 เรื่อง
2 วิธี
617
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หายยา  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
7 กรกฎาคม 2558 หายยา  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 กรกฎาคม 2558 ช้างเผือก  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10 กรกฎาคม 2558 สุเทพ  
การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 ป่าแดด  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 ท่าศาลา  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
3 กรกฎาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  23 กรกฎาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  9 กรกฎาคม 2558 ป่าตัน  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  16 กรกฎาคม 2558 ป่าตัน  
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  9 กรกฎาคม 2558 สันผีเสื้อ  
การปลูกพืชผักเสริมรายได้  
บรรยาย
50
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
217
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การปรับปรุงข้อมูล ทบกและพืชไร่นา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2558 ข่วงเปา  
การปรับปรุงข้อมูล ทบกและพืชไร่นา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 กรกฎาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การจัดการดูแลลำไยช่วงติดผล  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านแปะ  
การใช้ปุ๋ยลำไย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กรกฎาคม 2558 ดอยแก้ว  
เทคนิคการดูแลรักษาเสาวรส การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 กรกฎาคม 2558 แม่สอย  
การใช้ปุ๋ยลำไย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
196
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
8 กรกฎาคม 2558 ช่างเคิ่ง  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
8 กรกฎาคม 2558 ท่าผา  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านทับ  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
15 กรกฎาคม 2558 แม่ศึก  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
15 กรกฎาคม 2558 แม่นาจร  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
15 กรกฎาคม 2558 ปางหินฝน  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันแมลง  
สาธิต
50
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
8 กรกฎาคม 2558 กองแขก  
การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
500
 
3 คน
3 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เชียงดาว  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 กรกฎาคม 2558 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 17 กรกฎาคม 2558 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 - 29 กรกฎาคม 2558 ปิงโค้ง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 17 กรกฎาคม 2558 ปิงโค้ง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  20 - 29 กรกฎาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแล  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 17 กรกฎาคม 2558 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 สง่าบ้าน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 กรกฎาคม 2558 ป่าลาน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สันมหาพน  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
21 กรกฎาคม 2558 สันมหาพน  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
22 กรกฎาคม 2558 แม่แตง  
การจัดการน้ำในการปลูกข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
7 กรกฎาคม 2558 แม่แตง  
การเตรียมพื้นที่ก่อนทำการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง 
10 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การจัดการข้าวเมล็ดพันธุ์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
7 กรกฎาคม 2558 ช่อแล  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 กรกฎาคม 2558 แม่หอพระ  
การดูแลหน่อไม้ฝรั่งฤดูฝน  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14 กรกฎาคม 2558 สบเปิง  
การผลิตถั่วเหลืองเมล็ดพันธ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านเป้า  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  1 กรกฎาคม 2558 สันป่ายาง  
การจัดการเตรียมพื้นที่ทำนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  23 กรกฎาคม 2558 ป่าแป๋  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
12  9 กรกฎาคม 2558 ป่าแป๋  
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
13  9 กรกฎาคม 2558 เมืองก๋าย  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  8 กรกฎาคม 2558 บ้านช้าง  
การบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15  8 กรกฎาคม 2558 กื้ดช้าง  
การแปรรูปกล้วย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
16  2 กรกฎาคม 2558 อินทขิล  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
13 เรื่อง
 
390
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ริมใต้  
ประชุมสมาชิกส่งเสริมการผลิตพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
16 กรกฎาคม 2558 ริมเหนือ  
การเลี้ยงไข่ไก่  
บรรยาย
9
อบต.แม่สา     
13 กรกฎาคม 2558 สันโป่ง  
ประชุมสมาชิกกลุ่มพืชผัก  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 ขี้เหล็ก  
การประชุมสมาชิกพืชผัก  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 สะลวง  
ประชุมสมาชิกกลุ่มพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
16 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
ประชุมส่งเสริมการผลิตพืชผัก  
ประชุม
10
ศาลาวัด  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 กรกฎาคม 2558 แม่แรม  
ประชุมส่งเสริมการปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
ศาลาวัด  นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2558 โป่งแยง  
ส่งเสริมการเพาะเห็ด  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10 กรกฎาคม 2558 แม่สา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  15 กรกฎาคม 2558 ดอนแก้ว  
ส่งเสริมการเพาะเห็ด  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางศิริพร ทองหยี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ 
11  13 - 17 กรกฎาคม 2558 เหมืองแก้ว  
รณรงค์ป้องกันกำจัดหอยเชอรรี่ อย่างมีส่วนร่วม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์เรียนรู้     
12  15 กรกฎาคม 2558 เหมืองแก้ว  
Field day เข้าสู่ฤดูการผลิตการเกษตรปี 2558  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
764
 
9 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 กรกฎาคม 2558 สะเมิงใต้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 สะเมิงเหนือ  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
อบต.  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
6 - 20 กรกฎาคม 2558 แม่สาบ  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
65
อบต.     
1 - 24 กรกฎาคม 2558 บ่อแก้ว  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 26 กรกฎาคม 2558 ยั้งเมิน  
ขึ้นทะเบียนผูกปลูกข้าวปี 2558  
บรรยาย
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 แม่อาย  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14 กรกฎาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดวัชพืช และหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20 กรกฎาคม 2558 แม่อาย  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
3 กรกฎาคม 2558 แม่อาย  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
7 กรกฎาคม 2558 แม่อาย  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 กรกฎาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 กรกฎาคม 2558 แม่สาว  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21 กรกฎาคม 2558 แม่สาว  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 กรกฎาคม 2558 แม่สาว  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  23 กรกฎาคม 2558 แม่สาว  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  22 กรกฎาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  13 กรกฎาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  14 กรกฎาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  8 กรกฎาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  2 กรกฎาคม 2558 สันต้นหมื้อ  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  2 กรกฎาคม 2558 แม่นาวาง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  9 กรกฎาคม 2558 แม่นาวาง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  22 กรกฎาคม 2558 แม่นาวาง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  28 กรกฎาคม 2558 แม่นาวาง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  15 กรกฎาคม 2558 แม่นาวาง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  8 กรกฎาคม 2558 ท่าตอน  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  13 กรกฎาคม 2558 ท่าตอน  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  22 กรกฎาคม 2558 ท่าตอน  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  20 กรกฎาคม 2558 ท่าตอน  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  17 กรกฎาคม 2558 ท่าตอน  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  7 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดวัชพือชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  21 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  15 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  16 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  24 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  14 กรกฎาคม 2558 มะลิกา  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  3 กรกฎาคม 2558 มะลิกา  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  23 กรกฎาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันและกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  27 กรกฎาคม 2558 มะลิกา  
การทำเชื้อบิวเวอร์เรียป้องกันแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  7 กรกฎาคม 2558 มะลิกา  
การป้องกันและกำจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ คุณยศยิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
700
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 - 31 กรกฎาคม 2558 เวียง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืฃ  
บรรยาย
86
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งหลวง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 ป่าตุ้ม  
การผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
84
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 29 กรกฎาคม 2558 ป่าไหน่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 - 29 กรกฎาคม 2558 ป่าไหน่  
การเตรียมแปลงกล้า  
บรรยาย
64
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 8 กรกฎาคม 2558 สันทราย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
13 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านโป่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
63
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 15 กรกฎาคม 2558 น้ำแพร่  
การป้องกันกำจัดศัตรูลำไย  
บรรยาย
106
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 เขื่อนผาก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  10 กรกฎาคม 2558 แม่แวน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  24 กรกฎาคม 2558 แม่ปั๋ง  
เทคนิคการให้ปุ๋ย การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
12  17 กรกฎาคม 2558 โหล่งขอด  
การดูแลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
40
สวนเกษตรกร  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
877
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 - 17 กรกฎาคม 2558 ยุหว่า  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 31 กรกฎาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
265
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 17 กรกฎาคม 2558 ท่าวังพร้าว  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
257
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 17 กรกฎาคม 2558 มะขามหลวง  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
277
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 31 กรกฎาคม 2558 มะขามหลวง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
350
ศูนย์เรียนรู้  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 กรกฎาคม 2558 แม่ก๊า  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านแม  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
365
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านกลาง  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 กรกฎาคม 2558 ทุ่งสะโตก  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 17 กรกฎาคม 2558 ทุ่งต้อม  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
360
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  6 - 31 กรกฎาคม 2558 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
235
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
12  20 - 31 กรกฎาคม 2558 มะขุนหวาน  
แนะนำเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
3569
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันกำแพง  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ร้องวัวแดง  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บวกค้าง  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 31 กรกฎาคม 2558 แช่ช้าง  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ออนใต้  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 31 กรกฎาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 31 กรกฎาคม 2558 แม่ปูคา  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ต้นเปา  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ต้นเปา  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตในฤดูกาล  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันกลาง  
ประชุมวางแผน ให้เกษตรกรชลอการปลูกข้าวนาปี เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
870
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 สันทรายหลวง  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปอเทือง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
8 กรกฎาคม 2558 สันทรายน้อย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
2 กรกฎาคม 2558 สันพระเนตร  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
9 กรกฎาคม 2558 สันนาเม็ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 สันป่าเปา  
การเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
5 กรกฎาคม 2558 หนองแหย่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 หนองจ๊อม  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
วัดท่าเกวียน  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
9 กรกฎาคม 2558 หนองหาร  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 แม่แฝก  
เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  9 กรกฎาคม 2558 แม่แฝกใหม่  
การดูแลข้าวในระยะแตกกอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11  10 กรกฎาคม 2558 เมืองเล็น  
การเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  2 กรกฎาคม 2558 ป่าไผ่  
การผลิต Trichoderma  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13  3 กรกฎาคม 2558 ป่าไผ่  
การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
35
ศาลาอเนกประสงค์  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
400
 
9 คน
3 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ดอยเต่า  
การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในสวนลำไย  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 8 กรกฎาคม 2558 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 24 กรกฎาคม 2558 ดอยเต่า  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย/ดูงาน
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 - 28 กรกฎาคม 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 24 กรกฎาคม 2558 ท่าเดื่อ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 ท่าเดื่อ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (Field Day)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
14 - 17 กรกฎาคม 2558 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 10 กรกฎาคม 2558 มืดกา  
ติดตามประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 24 กรกฎาคม 2558 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  21 - 23 กรกฎาคม 2558 บ้านแอ่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูโดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  27 - 28 กรกฎาคม 2558 บ้านแอ่น  
ติดตามประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  13 - 16 กรกฎาคม 2558 บ้านแอ่น  
ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.     
13  15 - 17 กรกฎาคม 2558 บงตัน  
การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.     
14  20 - 21 กรกฎาคม 2558 บงตัน  
ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  22 - 24 กรกฎาคม 2558 บงตัน  
การป้องกันกำจัดศัตรูโดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.     
16  22 - 24 กรกฎาคม 2558 โปงทุ่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูโดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน  
บรรยาย
30
อบต.     
17  20 - 21 กรกฎาคม 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  8 - 10 กรกฎาคม 2558 โปงทุ่ง  
ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
930
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ยางเนิ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สารภี  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
60
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ชมภู  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
80
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
80
แปลงปลูกผัก     
1 กรกฎาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ขัวมุง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
80
สวนลำไย     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
80
แปลงปลูกผัก     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
18  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
20  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ท่าวังตาล  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
21  1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันทราย  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
80
สวนลำไย     
24  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
80
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
1940
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 - 8 กรกฎาคม 2558 เมืองแหง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
14 - 15 กรกฎาคม 2558 เปียงหลวง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
21 - 22 กรกฎาคม 2558 แสนไห  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 - 24 กรกฎาคม 2558 ปงตำ  
การดูแลลำไยช่วงติดผล  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 ปงตำ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ในหอมแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ศรีดงเย็น  
การเก็บเกี่ยวและการตลาดลำไย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2558 แม่ทะลบ  
เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพมาตรฐานส่งออก  
บรรยาย
100
อบต.  นายนายวิฑูรย์  หอมนารี สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 
23 - 27 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 20 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การดูแลช่วงติดผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 13 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การเก็บเกี่ยวมะม่วงและการดูแล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชยปราการ
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
320
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2558 บ้านกาด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ทุ่งปี้  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ทุ่งรวงทอง  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 แม่วิน  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ดอนเปา  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
950
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 กรกฎาคม 2558 ออนเหนือ  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
616
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
16 - 31 กรกฎาคม 2558 ออนกลาง  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
1036
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านสหกรณ์  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
529
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ห้วยแก้ว  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
1350
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นางสาวอริศรา มหาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 15 กรกฎาคม 2558 แม่ทา  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
1197
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
16 - 31 กรกฎาคม 2558 ทาเหนือ  
รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตกรกร ปี 2558  
ประชุม
580
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
5308
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
212
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
196
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
217
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาผล  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
775
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 - 10 กรกฎาคม 2558 บ้านจันทร์  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านจันทร์  
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น  
ดูงาน
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 10 กรกฎาคม 2558 แม่แดด  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 24 กรกฎาคม 2558 แม่แดด  
การพัฒนาผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 แม่แดด  
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 29 กรกฎาคม 2558 แจ่มหลวง  
การปลูกฟักทองญี่ปุ่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 24 กรกฎาคม 2558 แจ่มหลวง  
การพัฒนาผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
193
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 21 อำเภอ
105 เรื่อง
10 วิธี
20709
 
76 คน
25 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 ท่าเสา  
การส่งเสริมการผลิตข้าวในภาวะวิกฤตน้ำน้อยโดยวิธีสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านเกาะ  
ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากต้นข้าวโพด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
กลุ่มปลูกผักคุ้งวารี  นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
24 กรกฎาคม 2558 ป่าเซ่า  
การส่งเงสริมการผลิตข้าวในภาวะวิกฤตน้ำน้อยโดยวิธีสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
3 กรกฎาคม 2558 คุ้งตะเภา  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นการผลิตฤดูกาลใหม่  
เสวนา
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัตน์ สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
17 กรกฎาคม 2558 คุ้งตะเภา  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นการผลิตฤดูกาลใหม่  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
20 - 29 กรกฎาคม 2558 วังกะพี้  
สำรวจ ตรวจสอบเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
70
ม.1-ม.9  นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
17 กรกฎาคม 2558 หาดกรวด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพรรณิสา  ดวงมา  
14 กรกฎาคม 2558 น้ำริด  
การตัดแต่งช่อดอกลางสาด ลองกอง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10 กรกฎาคม 2558 งิ้วงาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10  16 กรกฎาคม 2558 บ้านด่านนาขาม  
การตัดแต่งช่อดอกลางสาด ลองกอง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
11  9 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
การจัดทำแปลงสาธิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงนาสาธิต  นางผิวพรรณ โพจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
12  6 - 10 กรกฎาคม 2558 ผาจุก  
การดูแลแมลงอ้อยในช่วงภาวะฝนแล้ง  
สาธิต
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองมัน ไชยพรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
13  15 กรกฎาคม 2558 วังดิน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพรรณิสา  ดวงมา  
14  16 กรกฎาคม 2558 แสนตอ  
ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศาลาเอนกประสงคื  นางผิวพรรณ โพจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
15  7 กรกฎาคม 2558 หาดงิ้ว  
ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากต้นข้าวโพด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเรียนรู้  นางศิรินทร์ เนาว์ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
16  3 กรกฎาคม 2558 ขุนฝาง  
การผลิตพืช GAP  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอพินยา ทิพย์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
17  10 กรกฎาคม 2558 ถ้ำฉลอง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
18  24 กรกฎาคม 2558 ถ้ำฉลอง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
รวมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
16  ตำบล
13 เรื่อง
 
1465
 
9 คน
2 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 วังแดง  
วิการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
9 กรกฎาคม 2558 วังแดง  
วิการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
20 กรกฎาคม 2558 บ้านแก่ง  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
6 กรกฎาคม 2558 บ้านแก่ง  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นายสมชาติ นาคมี  
9 กรกฎาคม 2558 หาดสองแคว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
16 กรกฎาคม 2558 หาดสองแคว  
การจัดการระบบน้ำในแปลงถั่วเหลืองอย่างประสิทธิภาพ  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
4 กรกฎาคม 2558 น้ำอ่าง  
การติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรก่อนการผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
5 กรกฎาคม 2558 น้ำอ่าง  
การติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรก่อนการผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
17 กรกฎาคม 2558 น้ำอ่าง  
การติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรก่อนการผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10  18 กรกฎาคม 2558 น้ำอ่าง  
การติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรก่อนการผลิต  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
11  2 กรกฎาคม 2558 ข่อยสูง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
12  17 กรกฎาคม 2558 ข่อยสูง  
การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางประกายแก้ว แก้วอุดรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
450
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 - 9 กรกฎาคม 2558 ท่าปลา  
การพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า  
บรรยาย
50
วิสาหกิจชุมชน  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
14 - 16 กรกฎาคม 2558 หาดล้า  
การดูแลต้นมะม่วงหิมพานต์  
บรรยาย
50
สวนของเกษตรกร  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
15 - 16 กรกฎาคม 2558 ผาเลือด  
ตรวจเยี่ยมแปลงยางพารา  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
21 - 22 กรกฎาคม 2558 จริม  
การดูแลมะม่วงหิมพานต์  
บรรยาย
20
สวนเกษตรกร  นางสาวอุ่นเรือน จรรยานะ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
14 - 15 กรกฎาคม 2558 น้ำหมัน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร     
22 กรกฎาคม 2558 ท่าแฝก  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ สุทธิเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
21 - 23 กรกฎาคม 2558 นางพญา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 16 กรกฎาคม 2558 ร่วมจิต  
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปราณี บุญญา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 
รวมอำเภอท่าปลา
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
250
 
3 คน
1 หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
20 กรกฎาคม 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
14 กรกฎาคม 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 อำเภอ
28 เรื่อง
6 วิธี
2285
 
21 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 บ่อ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
15
หอประชุม  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
14 กรกฎาคม 2558 ผาสิงห์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
10
รร.เกษตรกรผัก  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไชยสถาน  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค แมลง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
650
แปลงเกษตร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เรือง  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
หอประชุม  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 31 กรกฎาคม 2558 นาซาว  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
หอประชุม  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
7 กรกฎาคม 2558 ดู่ใต้  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
สาธิต
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
6 - 17 กรกฎาคม 2558 กองควาย  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรค-แมลงข้าว  
สาธิต
50
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
14 - 17 กรกฎาคม 2558 สวก  
การป้องกันกำจัดศุัตรูข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
9 กรกฎาคม 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
12
สวนเกษตรกร  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  14 กรกฎาคม 2558 สะเนียน  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในแปลงกล้า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
1072
 
8 คน
3 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 หนองแดง  
วิธีการเตรียมกล้าข้าวสำหรับปลูกข้าวเส้นเดียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
22 กรกฎาคม 2558 หนองแดง  
งานวันเริ่มฤดูการผลิตข้าว (Fild day)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
แปลงเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
20 กรกฎาคม 2558 หมอเมือง  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
16 กรกฎาคม 2558 น้ำพาง  
การตกกล้าข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
17 กรกฎาคม 2558 น้ำปาย  
การเตรียมแแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านต๋อซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
14 กรกฎาคม 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
255
 
2 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
20
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษา การป้องกันแมลงศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 เชียงของ  
แนะนำการดูแลรักษาการป้องกันแมลงศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 ศรีษะเกษ  
แนะำารดูแลรักษาการป้องกันแมลงศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาการป้องกันแมลงศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กรกฎาคม 2558 สันทะ  
แนะนำนำการดูแลรักษาและการป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 บัวใหญ่  
การแนะนำการดูแลรักษาแมลงศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาการและการป้องกันแมลศัตรูต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 ปัว  
การปลูกข้าวนาโยน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 24 กรกฎาคม 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 กรกฎาคม 2558 แงง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 สถาน  
การใช้ชีวินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
23 กรกฎาคม 2558 สถาน  
การใช้ชีวินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
หอประชุมหมู่บ้าน     
16 กรกฎาคม 2558 ศิลาแลง  
การปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน     
9 กรกฎาคม 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน     
28 กรกฎาคม 2558 ศิลาเพชร  
การปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
70
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน     
10  14 กรกฎาคม 2558 อวน  
การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัครูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 กรกฎาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  27 - 29 กรกฎาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  13 - 17 กรกฎาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 กรกฎาคม 2558 ภูคา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 กรกฎาคม 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  15 กรกฎาคม 2558 ป่ากลาง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  16 กรกฎาคม 2558 ป่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมะม่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  10 กรกฎาคม 2558 วรนคร  
การใช้ชีวินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
หอประชุมหมู่บ้าน     
19  24 กรกฎาคม 2558 วรนคร  
การดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
960
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 นาทะนุง  
เทคนิคการทำนาโยนกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 กรกฎาคม 2558 บ่อแก้ว  
เทคนิคการทำนาโยนกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
10 กรกฎาคม 2558 เมืองลี  
เทคนิคการทำนาโยนกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
16 กรกฎาคม 2558 ปิงหลวง  
เทคนิคการทำนาโยนกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 กรกฎาคม 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 กรกฎาคม 2558 ภูฟ้า  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 กรกฎาคม 2558 ดงพญา  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 กรกฎาคม 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
6 กรกฎาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
7 กรกฎาคม 2558 ชนแดน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
6 กรกฎาคม 2558 ยอด  
การตัดแต่งกิ่งมะนาว  
สาธิต
30
แปลงสาธิต  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 กรกฎาคม 2558 ยอด  
เทคโนโลยีการบังคับมะนาวออกผล  
สาธิต
30
แปลงสาธิต  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันวาศ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอภูเพียง 
10 กรกฎาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
18
อบต.  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
7 กรกฎาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 กรกฎาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นัทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 กรกฎาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคระกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
9 กรกฎาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
9 กรกฎาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
23
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
151
 
6 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 9 อำเภอ
45 เรื่อง
8 วิธี
3103
 
27 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
3 กรกฎาคม 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
20 กรกฎาคม 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 ท่าตะโก  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
13 กรกฎาคม 2558 พนมรอก  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
อบต.  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
13 กรกฎาคม 2558 หัวถนน  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
13 กรกฎาคม 2558 สายลำโพง  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
13 กรกฎาคม 2558 วังมหากร  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
13 กรกฎาคม 2558 ดอนคา  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
13 กรกฎาคม 2558 ทำนบ  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
13 กรกฎาคม 2558 วังใหญ่  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
13 กรกฎาคม 2558 พนมเศษ  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  13 กรกฎาคม 2558 หนองหลวง  
เตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
8 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 2 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
525
 
12 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 น้ำซึม  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 กรกฎาคม 2558 สะแกกรัง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
6 กรกฎาคม 2558 ดอนขวาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 กรกฎาคม 2558 หาดทนง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
9 กรกฎาคม 2558 เกาะเทโพ  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10 กรกฎาคม 2558 ท่าซุง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 กรกฎาคม 2558 หนองแก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
15 กรกฎาคม 2558 โนนเหล็ก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
17 กรกฎาคม 2558 หนองเต่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  20 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่แบน  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  8 กรกฎาคม 2558 หนองพังค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  16 กรกฎาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  13 กรกฎาคม 2558 เนินแจง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 สว่างอารมณ์  
ขึ้นทะเบียนปรับปรุงการปลูกข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
2 - 3 กรกฎาคม 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 ไผ่เขียว  
การใช้สารเคมีในการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
1 - 11 กรกฎาคม 2558 บ่อยาง  
ติดตามและส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงาน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
14 - 30 กรกฎาคม 2558 บ่อยาง  
ติดตามและส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
150
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองฉาง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
1 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองยาง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 9 กรกฎาคม 2558 หนองนางนวล  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 - 20 กรกฎาคม 2558 หนองสรวง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 - 20 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กรกฎาคม 2558 อุทัยเก่า  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 ทุ่งโพ  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 ทุ่งพง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 เขาบางแกรก  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 กรกฎาคม 2558 เขากวางทอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1530
 
6 คน
3 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 บ้านไร่  
การกำจัดวัชพืชในแปลงอ้อย  
บรรยาย
20
ศาลา  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 กรกฎาคม 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 กรกฎาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 กรกฎาคม 2558 คอกควาย  
การดูสับปะรด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
29 กรกฎาคม 2558 วังหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 กรกฎาคม 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 กรกฎาคม 2558 แก่นมะกรูด  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 กรกฎาคม 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลา  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  28 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  23 กรกฎาคม 2558 เจ้าวัด  
การดูแลรักษา  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
409
 
5 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 สุขฤทัย  
การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 5 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
2609
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ทับคล้อ  
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2558/59  
ประชุม
100
ศาลาวัด  นางประภาพร บวบทอง สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 
10 กรกฎาคม 2558 ทับคล้อ  
การทำฮอร์โมน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 
9 กรกฎาคม 2558 เขาทราย  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย  นางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 
9 กรกฎาคม 2558 เขาเจ็ดลูก  
การปรับปรุงและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 
15 กรกฎาคม 2558 ท้ายทุ่ง  
การใช้น้ำอย่งรู้คุณค่า,การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
300
ศาลาวัด  นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ 
รวมอำเภอทับคล้อ
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ท่าเยี่ยม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 
16 กรกฎาคม 2558 ท่าเยี่ยม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
22
อบต.  นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 
21 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าไทร  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 
14 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าไทร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวณฐกานต์ มั่นแดง สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 
รวมอำเภอสากเหล็ก
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
82
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิจิตร 2 อำเภอ
8 เรื่อง
2 วิธี
592
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21 กรกฎาคม 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 กรกฎาคม 2558 ป่าเลา  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กรกฎาคม 2558 นางั่ว  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 กรกฎาคม 2558 นางั่ว  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
29 กรกฎาคม 2558 ท่าพล  
การปลูกผัก  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 กรกฎาคม 2558 ท่าพล  
การปลูกผัก  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 กรกฎาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 กรกฎาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
ข้าว, การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  15 กรกฎาคม 2558 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  22 กรกฎาคม 2558 บ้านโคก  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  17 กรกฎาคม 2558 นายม  
การคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดี  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  8 กรกฎาคม 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  15 กรกฎาคม 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  24 กรกฎาคม 2558 ห้วยสะแก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดี  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  10 กรกฎาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  17 กรกฎาคม 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  10 กรกฎาคม 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
590
 
9 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 วัดป่า  
การขยายไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กรกฎาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 กรกฎาคม 2558 ฝายนาแซง  
การทำปุ่ญหมัด  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 กรกฎาคม 2558 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กรกฎาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 กรกฎาคม 2558 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กรกฎาคม 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  8 กรกฎาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  23 กรกฎาคม 2558 น้ำก้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  3 กรกฎาคม 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  22 กรกฎาคม 2558 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  8 กรกฎาคม 2558 หนองไขว่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  14 กรกฎาคม 2558 ลานบ่า  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  14 กรกฎาคม 2558 บุ่งคล้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  14 กรกฎาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  8 กรกฎาคม 2558 บ้านกลาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  28 กรกฎาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  9 กรกฎาคม 2558 บ้านไร่  
การขยายไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  24 กรกฎาคม 2558 ปากดุก  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  16 กรกฎาคม 2558 บ้านหวาย  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
870
 
12 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 กรกฎาคม 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 กรกฎาคม 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 กรกฎาคม 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 กรกฎาคม 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 กรกฎาคม 2558 น้ำร้อน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  9 กรกฎาคม 2558 น้ำร้อน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  23 กรกฎาคม 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  16 กรกฎาคม 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  29 กรกฎาคม 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  21 กรกฎาคม 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  8 กรกฎาคม 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  14 กรกฎาคม 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  29 กรกฎาคม 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  22 กรกฎาคม 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  28 กรกฎาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  24 กรกฎาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  17 กรกฎาคม 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  10 กรกฎาคม 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  21 กรกฎาคม 2558 วังใหญ่  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  15 กรกฎาคม 2558 วังใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  3 กรกฎาคม 2558 ยางสาว  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  9 กรกฎาคม 2558 ยางสาว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  10 กรกฎาคม 2558 ซับน้อย  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  17 กรกฎาคม 2558 ซับน้อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
29 กรกฎาคม 2558 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
29 กรกฎาคม 2558 สระกรวด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 กรกฎาคม 2558 สระกรวด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
21 กรกฎาคม 2558 คลองกระจัง  
ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 กรกฎาคม 2558 คลองกระจัง  
ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 กรกฎาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 กรกฎาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
กำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  14 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  23 กรกฎาคม 2558 หนองย่างทอย  
การบำรุงดูแลข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  3 กรกฎาคม 2558 หนองย่างทอย  
การบำรุงดูแลต้นอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  9 กรกฎาคม 2558 ประดู่งาม  
การดูแลรักษาพืชไร่  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
475
 
6 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 กองทูล  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 กรกฎาคม 2558 นาเฉลียง  
การป้องกันและดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
21 กรกฎาคม 2558 บ้านโภชน์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 กรกฎาคม 2558 ท่าแดง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
16 กรกฎาคม 2558 เพชรละคร  
ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
40
ศาลา sml  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 กรกฎาคม 2558 บ่อไทย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
14 กรกฎาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การป้องกันดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
22 กรกฎาคม 2558 วังท่าดี  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
หอประชุม  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
16 กรกฎาคม 2558 บัววัฒนา  
การวางระบบสายน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  23 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  22 กรกฎาคม 2558 วังโบสถ์  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  16 กรกฎาคม 2558 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  23 กรกฎาคม 2558 ท่าด้วง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
590
 
11 คน
3 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 ซับสมอทอด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
1 กรกฎาคม 2558 ซับไม้แดง  
การลดการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
ศาลาประชาคม  นายวิทวัส สอนอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กรกฎาคม 2558 หนองแจง  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 กรกฎาคม 2558 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
10 กรกฎาคม 2558 วังพิกุล  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
16 กรกฎาคม 2558 พญาวัง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 กรกฎาคม 2558 ศรีมงคล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
16 กรกฎาคม 2558 สระแก้ว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
16 กรกฎาคม 2558 บึงสามพัน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
380
 
6 คน
2 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 น้ำหนาว  
การป้องกันโรคกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
รร.น้ำหนาววิทยาคม  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
10 กรกฎาคม 2558 หลักด่าน  
การผลิตดาวเรืองตัดดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
15 กรกฎาคม 2558 วังกวาง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
รร.บ้านฟองใต้  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
8 กรกฎาคม 2558 โคกมน  
การผลิตดาวเรืองตัดดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 กรกฎาคม 2558 แคมป์สน  
การทำปุ๋ยไนโตรเจนชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 กรกฎาคม 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 กรกฎาคม 2558 ริมสีม่วง  
การทำปุ๋ยไนโตรเจนชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 กรกฎาคม 2558 สะเดาะพง  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 กรกฎาคม 2558 หนองแม่นา  
อบรมโครงการศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปี58  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
22 กรกฎาคม 2558 เข็กน้อย  
การจัดการไร่นา  
บรรยาย
30
อบต.  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
285
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 อำเภอ
58 เรื่อง
3 วิธี
4750
 
56 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 - 10 กรกฎาคม 2558 ทับสะแก  
การใข้เมล็ดพันธ์ที่ดี  
บรรยาย
12
กลุ่มทำนา     
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทับสะแก  
ติดตามการเพาะเลี้ยงแตนเบียน  
บรรยาย
5
ที่เพาะเลี้ยง     
1 - 3 กรกฎาคม 2558 อ่างทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ทำนา  
บรรยาย
54
กลุ่มทำนา     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 อ่างทอง  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
49
แปลงปาล์มเกษตรกร     
6 - 10 กรกฎาคม 2558 อ่างทอง  
ติดตามการเพาะและปล่อยแตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
150
ศุนย์เพาะ และแปลงเกษตรกร     
20 - 24 กรกฎาคม 2558 อ่างทอง  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตยางพารา  
บรรยาย
78
แปลงเกษตรกร     
6 - 10 กรกฎาคม 2558 นาหูกวาง  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตยางพารา  
บรรยาย
85
แปลงเกษตรกร     
20 - 24 กรกฎาคม 2558 นาหูกวาง  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
95
แปลงปาล์มเกษตรกร     
1 - 3 กรกฎาคม 2558 นาหูกวาง  
การขึ้นทะเบียนผู้ทำนา  
บรรยาย
57
กลุ่มทำนา     
10  20 - 24 กรกฎาคม 2558 เขาล้าน  
ติดตามการเพาะและปล่อยแตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
45
ศุนย์เพาะ และแปลงเกษตรกร     
11  27 - 29 กรกฎาคม 2558 เขาล้าน  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
แปลงปาล์มเกษตรกร     
12  1 - 3 กรกฎาคม 2558 ห้วยยาง  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
12
แปลงปาล์มเกษตรกร     
13  6 - 10 กรกฎาคม 2558 ห้วยยาง  
ติดตามการเพาะและปล่อยแตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
214
ศุนย์เพาะ และแปลงเกษตรกร     
14  6 - 10 กรกฎาคม 2558 แสงอรุณ  
ติดตามการเพาะและปล่อยแตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
198
แปลงเกษตรกร     
15  13 - 17 กรกฎาคม 2558 แสงอรุณ  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
แปลงปาล์มเกษตรกร     
รวมอำเภอทับสะแก
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
1124
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 กำเนิดนพคุณ  
การดูแลสวนมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
6 กรกฎาคม 2558 พงศ์ประศาสน์  
การปลูกเผือกหอม  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวิรุณ รักทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
10 กรกฎาคม 2558 ร่อนทอง  
การเก็บเกี่ยว/การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายปราโมทย์ แก้วชูใส สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
15 กรกฎาคม 2558 ธงชัย  
การผลิตมะพร้าวครบวงจร  
บรรยาย
300
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
7 กรกฎาคม 2558 ชัยเกษม  
การดูและศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
6
ศาลาหมู่บ้าน  นายกิจพงศ์ศักดิ์ ปลอดทองสม สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
1 กรกฎาคม 2558 ทองมงคล  
การแปรรูปข้าวและการบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านนาคัมภีร์ ทองเล็ก  นายธีรพล ชาญวารินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพาน 
2 กรกฎาคม 2558 แม่รำพึง  
การแก้ไข ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
สนง.เกษตรอ.บางะสะพาน  นางอังคณา หงษ์ษา สำนักเกษตรอำเภอบางสะพาน 
รวมอำเภอบางสะพาน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
431
 
6 คน
3 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
10
แปลงเกษตรกร     
1 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
3 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
2 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
8 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
5
แปลงเกษตรกร     
9 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
7 กรกฎาคม 2558 วังก์พง  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 เขาจ้าว  
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
24 กรกฎาคม 2558 เขาจ้าว  
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
10  23 กรกฎาคม 2558 เขาจ้าว  
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
11  22 กรกฎาคม 2558 เขาจ้าว  
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
12  25 กรกฎาคม 2558 เขาจ้าว  
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปราณบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 หนองพลับ  
อบรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ     
1 กรกฎาคม 2558 ทับใต้  
การเพิ่มแปรรูปว่านหางจระเข้เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด  
บรรยาย
15
บ้านเกษตรกร     
15 กรกฎาคม 2558 บึงนคร  
การรวมกลุ่มตลาดกลางการเกษตรประจำตำบล  
ประชุม
30
อบต.  นางสาวนริสรา พานพ่วง สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
รวมอำเภอหัวหิน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 สามร้อยยอด  
การเก็บข้อมูลแปลงวิจัย  
ฝึกปฏิบัติ
8
แปลงมะพร้าว  นางสาคร สุขจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 
7 กรกฎาคม 2558 ศิลาลอย  
การผลิตมะม่วงนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล เบ็ญจกุล สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอสามร้อยยอด 
รวมอำเภอสามร้อยยอด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
58
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
1828
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การแปรรูปสัตว์น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฏิมา ยิ่งขจร สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
17 กรกฎาคม 2558 ขนาบนาก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกวี จันทษี
รวมอำเภอปากพนัง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 กระบี่น้อย  
ประชุมกลุ่มแม่บ้าน  
บรรยาย
18
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
6 กรกฎาคม 2558 กระบี่น้อย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day  
บรรยาย
300
ศูนย์เรยนรู้  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
14 กรกฎาคม 2558 เขาคราม  
การปลูกผักแซมยาง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
17 กรกฎาคม 2558 เขาทอง  
การปลูกพืชแซมยาง  
บรรยาย
40
มัสยิด  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
6 กรกฎาคม 2558 ทับปริก  
งานถ่ายทอด Field day  
บรรยาย
300
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพตำบลทับปริก  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
21 กรกฎาคม 2558 ไสไทย  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
27 กรกฎาคม 2558 อ่าวนาง  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
24 กรกฎาคม 2558 หนองทะเล  
การปลูกพืชแซมยาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ปาล์ม  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
27 กรกฎาคม 2558 คลองประสงค์  
การทำเครื่องแกง  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
863
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 พรุดินนา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคในยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายธนาคม พรหมเพ็ญ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม 
รวมอำเภอคลองท่อม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 ลำทับ  
ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา ใจกว้าง สนง.เกษตรอำเภอลำทับ 
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งไทรทอง  
ถภ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา ใจกว้าง สนง.เกษตรอำเภอลำทับ 
1 กรกฎาคม 2558 ดินแดง  
ถภ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพันธนู ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 
รวมอำเภอลำทับ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 3 อำเภอ
10 เรื่อง
2 วิธี
1043
 
5 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ท่าทองใหม่  
การดูสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
สวนของเกษตรกร     
9 กรกฎาคม 2558 ท่าทอง  
ถ่ายทอดความรู้การดูแลสวนปาล์ม  
บรรยาย
95
ทุกหมู่บ้าน     
16 กรกฎาคม 2558 กะแดะ  
การดูแลสวนยางพารา  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน     
22 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกง  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน (การใส่ปุ๋ย)  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
15 กรกฎาคม 2558 กรูด  
ถ่ายทอดความรู้ การดูแลสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน     
14 กรกฎาคม 2558 ช้างซ้าย  
ถ่ายทอดความรู้การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน     
8 กรกฎาคม 2558 พลายวาส  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน (การใส่ปุ๋ย)  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
22 กรกฎาคม 2558 ป่าร่อน  
ถ่ายทอดความรู้ การดูแลสวนยางพารา (การใส่ปุ๋ย)  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน     
15 กรกฎาคม 2558 ตะเคียนทอง  
ถ่ายทอดความรู้ การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
10  23 กรกฎาคม 2558 ช้างขวา  
ถ่ายทอดความรู้ การดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
11  7 กรกฎาคม 2558 ท่าอุแท  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน     
12  21 กรกฎาคม 2558 ทุ่งรัง  
การดูแลสวนทุเรียน  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
13  24 กรกฎาคม 2558 คลองสระ  
การดูแลรักษาสวนทุเรียน  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอกาญจนดิษฐ์
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 เกาะพะงัน  
ดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
175
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปุณยนุช เจียวรัมย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 เกาะพะงัน  
ติดตามสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
170
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปุณยนุช เจียวรัมย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านใต้  
ติดตามสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนรัตน์ นาคมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านใต้  
ประชุมกลุ่มมแม่บ้านเกษตรกรบ้านค่าย  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนรัตน์ นาคมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านใต้  
ดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนรัตน์ นาคมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน 
9 กรกฎาคม 2558 เกาะเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปุณยนุช เจียวรัมย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รวมอำเภอเกาะพะงัน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
656
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 พ่วงพรมคร  
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมลทิรา เพชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 
รวมอำเภอเคียนซา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 อำเภอ
16 เรื่อง
4 วิธี
1086
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณารัฐ บ่าวแอ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
27 กรกฎาคม 2558 นาทุ่ง  
การใส่ปุ๋ยและตัดแต่งทางปาล์ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตรชัย วรรธนะนาถ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
23 กรกฎาคม 2558 วังไผ่  
การเตรียมพื้นที่การปลูกปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษณี  บุญพัตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
20 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มไม้ผลฯ  นายฉัตรชัย วรรธนะนาถ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
28 กรกฎาคม 2558 ขุนกระทิง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาติ เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 
9 กรกฎาคม 2558 ทุ่งคา  
การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางเรณู ยอดอุดม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
16 กรกฎาคม 2558 หาดทรายรี  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณารัฐ บ่าวแอ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
16 กรกฎาคม 2558 ถ้ำสิงห์  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาติ เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 
รวมอำเภอเมืองชุมพร
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
260
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชุมพร 1 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
260
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เขาเจียก  
การเตรียมและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำพันธุ์  
บรรยาย
25
เทศบาลตำบลเจียก  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
22 กรกฎาคม 2558 ท่ามิหรำ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินในแปลงข่า  
ประชุม
10
บ้านเกษตรกร  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
15 กรกฎาคม 2558 โคกชะงาย  
การมีส่วนราวมของสมาชิก  
ประชุม
10
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
17 กรกฎาคม 2558 นาท่อม  
การพัฒนากลุ่ม  
ประชุม
10
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
8 กรกฎาคม 2558 ปรางหมู่  
การจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มฯ  
ประชุม
70
ที่ทำการกำนัน  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13 กรกฎาคม 2558 ท่าแค  
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
ประชุม
10
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางนวดี นวลสกุล สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
28 กรกฎาคม 2558 ลำปำ  
การมีสวนร่วมของเกษตรกร  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
14 กรกฎาคม 2558 ตำนาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
15 กรกฎาคม 2558 ควนมะพร้าว  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
20
ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเกษตรกรฯ     
10  17 กรกฎาคม 2558 ร่มเมือง  
การบำรุงรักษาสวนไม้ผล  
ประชุม
23
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11  29 กรกฎาคม 2558 ชัยบุรี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
ดูงาน
300
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุวัฒน์ สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
12  18 กรกฎาคม 2558 นาโหนด  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13  9 กรกฎาคม 2558 พญาขัน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงใหญ่  
ประชุม
300
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
13  ตำบล
13 เรื่อง
 
838
 
8 คน
2 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 คลองเฉลิม  
ไม้ผล  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2558 คลองทรายขาว  
การดูแลสวนไม้ผล  
บรรยาย
45
ศาลาหมู่บ้าน  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 กรกฎาคม 2558 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผลอาเซี่ยน  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
105
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 เขาชัยสน  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
27 กรกฎาคม 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 จองถนน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 หานโพธิ์  
ข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
15
ศาลาวัด     
22 กรกฎาคม 2558 โคกม่วง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
212
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 แม่ขรี  
การทำกับดักแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
19
มัสยิด  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
24 กรกฎาคม 2558 ตะโหมด  
การลดต้นทุนการหว่านข้าว  
บรรยาย
20
พื้นที่นาข้าวเกษตรกร  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
21 กรกฎาคม 2558 คลองใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศุนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
339
 
2 คน
1 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การทำเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 กรกฎาคม 2558 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้โครงการสนีับสนุนสินเชื่อรายย่อย  
ประชุม
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 กรกฎาคม 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมะนาว  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
23 กรกฎาคม 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กรกฎาคม 2558 ฝาละมี  
การผลิตเชื้อไตโครเดอร์ม่า  
สาธิต
25
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
3 กรกฎาคม 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
30
ศาลาประชาคม  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
30 กรกฎาคม 2558 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การใส่ปุ๋ย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
171
 
5 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เขาย่า  
การใช้ปุย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 เขาปู่  
การใช้ปุ่ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 ตะแพน  
การใช้ปุ่ย  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 ป่าบอน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าร์  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมหมาย แก้วมา สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 กรกฎาคม 2558 โคกทราย  
การผลิตสารไล่แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
17 กรกฎาคม 2558 หนองธง  
การพัฒนาคุณภาพสะละ  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านในกอย  นายนัน ชูเอียด  
15 กรกฎาคม 2558 ทุ่งนารี  
การจัดตั้งกลุ่ม  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 กรกฎาคม 2558 ทุ่งนารี  
การระดมหุ้นกลุ่มเครื่องแกง  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
20 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
กลุ่มปลูกผักปลอดภัย     
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
450
 
4 คน
1 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 ท่ามะเดื่อ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน
10
  นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
2 กรกฎาคม 2558 นาปะขอ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
  นางปารีณา ภคุโล สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
20 กรกฎาคม 2558 โคกสัก  
การดูแลรักษาสวนปาล์มในหน้าแล้ง  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
60
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 ป่าพะยอม  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาบ้านปาบ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
16 กรกฎาคม 2558 ลานข่อย  
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง/โรงเรียนเกษตรกรผัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาหมู่บ้าน  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
16 กรกฎาคม 2558 เกาะเต่า  
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ประชุม
300
บ้านนายปลื้ม จันทุง  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ  
ประชุม
120
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
2 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตร/ กลุ่มยุวเกษตรกร/สาธิตการผลิตเครื่องแกง  
ประชุม
49
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
509
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ชุมพล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านนา  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
17 กรกฎาคม 2558 อ่างทอง  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
21 กรกฎาคม 2558 ลำสินธุ์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 10 อำเภอ
49 เรื่อง
9 วิธี
2814
 
28 คน
10 หน่วยงาน