สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2557 ช่างเคิ่ง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 สง่าบ้าน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 ธันวาคม 2557 ป่าลาน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอแม่แตง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 - 19 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 2 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
22 - 30 ธันวาคม 2557 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
300
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 19 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
90
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
162
ศาลากลางบ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
217
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  8 - 15 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  8 - 15 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
12  16 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
557
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
13  22 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
181
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
14  16 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
451
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17  16 - 19 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
220
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18  8 - 15 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
ดูแลการัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
19  16 - 30 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
250
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20  22 - 30 ธันวาคม 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
240
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
27158
 
8 คน
2 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 สันทรายหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 
2 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ถูกต้อง  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพึง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช   ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรดูแลรักษาสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
10  1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
13  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
14  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
16  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
18  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
23  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 12 ธันวาคม 2557 ออนเหนือ  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ธันวาคม 2557 ออนกลาง  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 9 ธันวาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2557  
บรรยาย
25
แปลงสาธิตการเกษตร 5 ไร่     
1 - 12 ธันวาคม 2557 ห้วยแก้ว  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558  
ประชุม
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 12 ธันวาคม 2557 แม่ทา  
ติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และแนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 ธันวาคม 2557 ทาเหนือ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
595
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 7 อำเภอ
23 เรื่อง
7 วิธี
28963
 
12 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 งอบ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกร  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
5 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษฟาง  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 1 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การตรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  9 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  9 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  23 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน