สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กันยายน 2558 กระทุ่มราย  
การผลิตข้าวเพื่อความปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ พันธ์สอาด สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
8 กันยายน 2558 หนองจอก  
การผลิตข้าวเพื่อความปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
9 กันยายน 2558 คลองสิบ  
การผลิตสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
9 กันยายน 2558 ลำผักชี  
การผลิตข้าวเพื่อความปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวิตา คงพากเพียร สำนักงานเกษตรเขตมมีนบุรี 
2 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
17 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การทำนาโยนกล้า  
บรรยาย
50
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
5 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
3 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
11 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
10  14 กันยายน 2558 ลำต้อยติ่ง  
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตหนองจอก
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
406
 
4 คน
2 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 คลองจั่น  
สำรวจข้อมูลแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพ  
เสวนา
3
แขวงคลองจั่น  นายทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
24 กันยายน 2558 หัวหมาก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตบางกะปิ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
19
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 ลาดกระบัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
30 กันยายน 2558 คลองสองต้นนุ่น  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
2
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
24 กันยายน 2558 คลองสองต้นนุ่น  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
10
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
21 กันยายน 2558 คลองสองต้นนุ่น  
สำรวจแหล่งข้อมูลการผลิตกล้วยไม้  
เสวนา
2
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
14 กันยายน 2558 คลองสองต้นนุ่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
15 กันยายน 2558 คลองสามประเวศ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
15 กันยายน 2558 ลำปลาทิว  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
18 กันยายน 2558 ทับยาว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2558 ทับยาว  
สำรวจตรวจแปลงพยากรณ์  
ประชุม
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
10  15 กันยายน 2558 ทับยาว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดกระบัง
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
117
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 บางหว้า  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2558 บางด้วน  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 บางจาก  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 บางแวก  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 คลองขวาง  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขตภาษีเจริญ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 คลองกุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
30 กันยายน 2558 คลองกุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเแขวงคลองกุ่ม  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตบึงกุ่ม
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
36
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 สวนหลวง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรัพย์ธานินท์ ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสวนหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 สีกัน  
เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัณตีนี ประทุมนันท์ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี 
รวมอำเภอเขตดอนเมือง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 ลาดพร้าว  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
11 กันยายน 2558 ลาดพร้าว  
สำรวจแหล่งข้อมูลการผลิตกล้วยไม้  
เสวนา
4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
3 กันยายน 2558 ลาดพร้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
3 กันยายน 2558 จรเข้บัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตลาดพร้าว
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
33
 
1 คน
1 หน่วยงาน
24 กันยายน 2558 สายไหม  
การผลิตสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
24 กันยายน 2558 ออเงิน  
การผลิตสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 คลองถนน  
การผลิตสารชีวินทรีย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายระวิพล โสภา  
รวมอำเภอเขตสายไหม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
48
 
1 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 คันนายาว  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคันนายาว  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
29 กันยายน 2558 คันนายาว  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงคันนายาว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคนาง หงษาพล สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตคันนายาว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 สะพานสูง  
สำรวจการระบาดแมลงศัตรูพืช  
เสวนา
5
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
29 กันยายน 2558 สะพานสูง  
ติดตามการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร  
เสวนา
1
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
10 กันยายน 2558 สะพานสูง  
สำรวจแหล่งข้อมูลการผลิตกล้วยไม้  
เสวนา
3
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
28 กันยายน 2558 สะพานสูง  
ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร  
เสวนา
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
16 กันยายน 2558 สะพานสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรรณิภา ไพทักษ์ศรี สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง 
รวมอำเภอเขตสะพานสูง
1  ตำบล
5 เรื่อง
 
41
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 อำเภอ
33 เรื่อง
6 วิธี
876
 
15 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 บางเมือง  
การขยายพันธ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
4 กันยายน 2558 แพรกษา  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
18 กันยายน 2558 บางปู  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 บางพลีใหญ่  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 บางแก้ว  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2558 บางปลา  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2558 บางโฉลง  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร     
4 กันยายน 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กันยายน 2558 หนองปรือ  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
205
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
4 กันยายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 กันยายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กันยายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กันยายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15 กันยายน 2558 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงอทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
22 กันยายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18 กันยายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17 กันยายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  23 กันยายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 กันยายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  25 กันยายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  29 กันยายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  30 กันยายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  22 กันยายน 2558 บางกอบัว  
การดูแลและระวังศุตรูพืชมะม่วงระยะแตกในอ่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงอทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
238
 
2 คน
2 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธุ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 บ้านคลองสวน  
การกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
71
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 บางเสาธง  
พืชทางเลือกการใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาวัด     
14 กันยายน 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
พืชทางเลือกการใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร     
21 กันยายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
พืชทางเลือกการใช้น้ำน้อย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
664
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 บางม่วง  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มไม้ประดับ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
1 กันยายน 2558 บางแม่นาง  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มไม้ประดับ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
15 กันยายน 2558 บางเลน  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มต่อไม้ผล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
1 กันยายน 2558 เสาธงหิน  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มไม้ประดับ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอารีรัตน์ พลบจู สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
22 กันยายน 2558 บางใหญ่  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มต่อไม้ประดับ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
29 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
ผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มต่อข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อการเรียนรู็  นางสาววิไล แป้นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ 
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
225
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 บางบัวทอง  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
3 กันยายน 2558 บางรักใหญ่  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
1 กันยายน 2558 บางคูรัด  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
4 กันยายน 2558 ละหาร  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 กันยายน 2558 ลำโพ  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
9 กันยายน 2558 พิมลราช  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
10 กันยายน 2558 บางรักพัฒนา  
การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 2 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
435
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 4 กันยายน 2558 ปากกราน  
ติดตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการผลิตกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร  
บรรยาย
16
บ้านเกษตรกร  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15 - 18 กันยายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 กันยายน 2558 ภูเขาทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
20
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
9 กันยายน 2558 สำเภาล่ม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 กันยายน 2558 สวนพริก  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
22 - 25 กันยายน 2558 คลองตะเคียน  
ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคแมลงศัตรูข้าว  
ประชุม
20
แปลงนาเกษตรกร  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
8 - 11 กันยายน 2558 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 กันยายน 2558 วัดตูม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 กันยายน 2558 หันตรา  
ติดตามสถานการณ์น้ำ  
เสวนา
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  15 กันยายน 2558 หันตรา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  8 - 9 กันยายน 2558 ลุมพลี  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  4 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
13  18 กันยายน 2558 บ้านเกาะ  
การจัดทำบัญชี  
เสวนา
10
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  8 กันยายน 2558 บ้านเกาะ  
ติดตามสถานการณ์น้ำ  
เสวนา
20
อบต.  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  4 กันยายน 2558 คลองสวนพลู  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  2 กันยายน 2558 เกาะเรียน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
14
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17  15 - 18 กันยายน 2558 บ้านป้อม  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
40
อบต.  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
18  4 กันยายน 2558 บ้านป้อม  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
19  3 กันยายน 2558 บ้านรุน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
12 เรื่อง
 
387
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 กันยายน 2558 ท่าเรือ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 9 กันยายน 2558 จำปา  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
11 - 16 กันยายน 2558 ท่าหลวง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10 - 16 กันยายน 2558 บ้านร่อม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 25 กันยายน 2558 ศาลาลอย  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 24 กันยายน 2558 วังแดง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
14 - 24 กันยายน 2558 โพธิ์เอน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 11 กันยายน 2558 ปากท่า  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 14 กันยายน 2558 หนองขนาก  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  17 - 23 กันยายน 2558 ท่าเจ้าสนุก  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 นครหลวง  
การปลูกผักสวนครัว  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
17 กันยายน 2558 ท่าช้าง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 กันยายน 2558 บ่อโพง  
สารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
17 กันยายน 2558 บ้านชุ้ง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
1 กันยายน 2558 ปากจั่น  
สารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
4 กันยายน 2558 บางระกำ  
การแปรรูปกล้วยหอม  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
3 กันยายน 2558 บางพระครู  
การแปรรูปกล้วยหอม  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
2 กันยายน 2558 แม่ลา  
การแปรรูปกล้วยหอม  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
24 กันยายน 2558 หนองปลิง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  15 กันยายน 2558 คลองสะแก  
สารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  28 กันยายน 2558 สามไถ  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  28 กันยายน 2558 พระนอน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
485
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
28 กันยายน 2558 บางพลี  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
8 กันยายน 2558 สนามชัย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
9 กันยายน 2558 บ้านแป้ง  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
4 กันยายน 2558 หน้าไม้  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15 กันยายน 2558 บางยี่โท  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
4 กันยายน 2558 แคออก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
24 กันยายน 2558 แคตก  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
16 กันยายน 2558 ช่างเหล็ก  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  2 กันยายน 2558 กระแชง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  3 กันยายน 2558 บ้านกลึง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  9 กันยายน 2558 ช้างน้อย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  11 กันยายน 2558 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  2 กันยายน 2558 ไผ่พระ  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  18 กันยายน 2558 กกแก้วบูรพา  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  8 กันยายน 2558 ไม้ตรา  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  10 กันยายน 2558 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  17 กันยายน 2558 บ้านเกาะ  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  1 - 30 กันยายน 2558 ราชคราม  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  21 กันยายน 2558 ช้างใหญ่  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  25 กันยายน 2558 โพแตง  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  1 - 30 กันยายน 2558 เชียงรากน้อย  
การทำฮอร์โมนไข่  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  3 กันยายน 2558 โคกช้าง  
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ เปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
5 เรื่อง
 
683
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14 กันยายน 2558 วัดยม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
9 กันยายน 2558 ไทรน้อย  
การขอมีเลขเสียภาษีของวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
7 กันยายน 2558 สะพานไทย  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
3 กันยายน 2558 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
8 กันยายน 2558 กบเจา  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
10 กันยายน 2558 บ้านคลัง  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
16 กันยายน 2558 พระขาว  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
18 กันยายน 2558 น้ำเต้า  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  17 กันยายน 2558 ทางช้าง  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  11 กันยายน 2558 วัดตะกู  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  2 กันยายน 2558 บางหลวง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  15 กันยายน 2558 บางหลวงโดด  
การวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14  9 กันยายน 2558 บางหัก  
กรทำเห็ดฟาง  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 กันยายน 2558 บางชะนี  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  22 กันยายน 2558 บ้านกุ่ม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
950
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านเลน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 กันยายน 2558 เชียงรากน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านกรด  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
1 - 30 กันยายน 2558 บางกระสั้น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองจิก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านหว้า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 กันยายน 2558 วัดยม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 กันยายน 2558 บางประแดง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีณา คงสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 กันยายน 2558 สามเรือน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลาวัด  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 กันยายน 2558 เกาะเกิด  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 กันยายน 2558 บ้านพลับ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีณา คงสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 กันยายน 2558 บ้านแป้ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีณา คงสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 กันยายน 2558 คุ้งลาน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 กันยายน 2558 ตลิ่งชัน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 กันยายน 2558 บ้านสร้าง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 30 กันยายน 2558 ตลาดเกรียบ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 กันยายน 2558 ขนอนหลวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
720
 
5 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 บางปะหัน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15 กันยายน 2558 ขยาย  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
1 กันยายน 2558 บางเดื่อ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
1 กันยายน 2558 เสาธง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
8 กันยายน 2558 ทางกลาง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15 กันยายน 2558 บางเพลิง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
1 กันยายน 2558 หันสัง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
8 กันยายน 2558 บางนางร้า  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15 กันยายน 2558 ตานิม  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  29 กันยายน 2558 ทับน้ำ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  15 กันยายน 2558 บ้านม้า  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  8 กันยายน 2558 ขวัญเมือง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  29 กันยายน 2558 บ้านลี่  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  8 กันยายน 2558 โพธิ์สามต้น  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  1 กันยายน 2558 พุทเลา  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  1 กันยายน 2558 ตาลเอน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  8 กันยายน 2558 บ้านขล้อ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 ผักไห่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 อมฤต  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศาลาวัด     
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านแค  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ลาดน้ำเค็ม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ตาลาน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าดินแดง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ดอนลาน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 นาคู  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 กุฎี  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 กันยายน 2558 ลำตะเคียน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 กันยายน 2558 โคกช้าง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 กันยายน 2558 จักราช  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 30 กันยายน 2558 หนองน้ำใหญ่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 30 กันยายน 2558 ลาดชิด  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 30 กันยายน 2558 หน้าโคก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 30 กันยายน 2558 บ้านใหญ่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
555
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 9 กันยายน 2558 ภาชี  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 16 กันยายน 2558 โคกม่วง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 24 กันยายน 2558 ระโสม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 กันยายน 2558 หนองน้ำใส  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 25 กันยายน 2558 ดอนหญ้านาง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 กันยายน 2558 ไผ่ล้อม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 16 กันยายน 2558 กระจิว  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 23 กันยายน 2558 พระแก้ว  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ลาดบัวหลวง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
8 กันยายน 2558 หลักชัย  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
10 กันยายน 2558 สามเมือง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 กันยายน 2558 พระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
11 กันยายน 2558 สิงหนาท  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
15 กันยายน 2558 คู้สลอด  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ปัญญาพิสิทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
16 กันยายน 2558 คลองพระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 ลำตาเสา  
การทำสารไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 กันยายน 2558 บ่อตาโล่  
การทำสารไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 กันยายน 2558 วังน้อย  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 กันยายน 2558 ลำไทร  
การทำสารไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 29 กันยายน 2558 สนับทึบ  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
15 กันยายน 2558 พยอม  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 กันยายน 2558 หันตะเภา  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 กันยายน 2558 วังจุฬา  
การทำสารไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 31 กันยายน 2558 ข้าวงาม  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  13 - 14 กันยายน 2558 ชะแมบ  
การทำปุ๋ยสรรพสิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
390
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
2 กันยายน 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
3 กันยายน 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
3 กันยายน 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
4 กันยายน 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
7 กันยายน 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
7 กันยายน 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
8 กันยายน 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
9 กันยายน 2558 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  10 กันยายน 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
11  11 กันยายน 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  14 กันยายน 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
13  15 กันยายน 2558 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
14  16 กันยายน 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
15  17 กันยายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
16  17 กันยายน 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 บางซ้าย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กันยายน 2558 แก้วฟ้า  
การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหลังจากการทำนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 กันยายน 2558 เต่าเล่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 18 กันยายน 2558 ปลายกลัด  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2558 เทพมงคล  
การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหลังจากการทำนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 วังพัฒนา  
ขบวนการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 คานหาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 กันยายน 2558 บ้านช้าง  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11 กันยายน 2558 สามบัณฑิต  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
9 กันยายน 2558 บ้านหีบ  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
14 กันยายน 2558 หนองไม้ซุง  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 กันยายน 2558 อุทัย  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 กันยายน 2558 เสนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
8 กันยายน 2558 หนองน้ำส้ม  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
14 กันยายน 2558 โพสาวหาญ  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  4 กันยายน 2558 ธนู  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  8 กันยายน 2558 ข้าวเม่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
3 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 หัวไผ่  
การทำโฮร์โมนไข่และไคโตรซาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
16 กันยายน 2558 กะทุ่ม  
การดูแลรักษาข้าวช่วงตั้ังท้อง-ออกร่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
27 กันยายน 2558 มหาราช  
การป้ิองกันจำกัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 กันยายน 2558 น้ำเต้า  
การดูแลรักษาข้าวช่วงตั้ังท้อง-ออกร่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 กันยายน 2558 บางนา  
การดูแลรักษาข้าวช่วงตั้ังท้อง-ออกร่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
15 กันยายน 2558 โรงช้าง  
การดูแลรักษาข้าวช่วงตั้ังท้อง-ออกร่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 กันยายน 2558 เจ้าปลุก  
การป้ิองกันจำกัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
15 กันยายน 2558 พิตเพียน  
การทำโฮร์โมนไข่และไคโตรซาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 กันยายน 2558 บ้านนา  
การป้ิองกันจำกัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  23 กันยายน 2558 บ้านขวาง  
การป้ิองกันจำกัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  17 กันยายน 2558 ท่าตอ  
การป้ิองกันจำกัดเพลี้ยกระโดดน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  17 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
การทำโฮร์โมนไข่และไคโตรซาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 บ้านแพรก  
ตรวจสอบจุดพิกัดแปลงนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
ตรวจสอบจุดพิกัดแปลงนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
7 กันยายน 2558 สำพะเนียง  
ใหบริการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
14 กันยายน 2558 คลองน้อย  
ตรวจสอบจุดพิกัดแปลงนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 กันยายน 2558 สองห้อง  
ให้ความรู้การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ
48 เรื่อง
5 วิธี
7465
 
56 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ศาลาแดง  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 กันยายน 2558 ป่างิ้ว  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
2 กันยายน 2558 บ้านแห  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศาลา  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
15 กันยายน 2558 ตลาดกรวด  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กันยายน 2558 มหาดไทย  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 กันยายน 2558 บ้านอิฐ  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
4 กันยายน 2558 หัวไผ่  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 กันยายน 2558 จำปาหล่อ  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
16 กันยายน 2558 โพสะ  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  9 กันยายน 2558 บ้านรี  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  8 กันยายน 2558 คลองวัว  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  4 กันยายน 2558 ย่านซื่อ  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 จรเข้ร้อง  
การเพาะเห็ดตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 ไชยภูมิ  
การปลูกพืชทดแทนข้าวหลังจากได้รับผลกรทบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 ชัยฤทธิ์  
การเพาะเห็ดตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 เทวราช  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 ราชสถิตย์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 ไชโย  
การปลูกพืชทดแทนข้าวหลังจากได้รับผลกรทบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 หลักฟ้า  
การปลูกพืชทดแทนข้าวหลังจากได้รับผลกรทบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 ชะไว  
การปลูกพืชทดแทนข้าวหลังจากได้รับผลกรทบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กันยายน 2558 ตรีณรงค์  
การปลูกพืชทดแทนข้าวหลังจากได้รับผลกรทบภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
298
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 อ่างแก้ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กันยายน 2558 อินทประมูล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
25 กันยายน 2558 บางพลับ  
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กันยายน 2558 หนองแม่ไก่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กันยายน 2558 รำมะสัก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 กันยายน 2558 บางระกำ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 กันยายน 2558 โพธิ์รังนก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
25 กันยายน 2558 องครักษ์  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 กันยายน 2558 โคกพุทรา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  23 กันยายน 2558 ยางช้าย  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  22 กันยายน 2558 บ่อแร่  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  3 กันยายน 2558 ทางพระ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  9 กันยายน 2558 สามง่าม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  24 กันยายน 2558 บางเจ้าฉ่า  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  11 กันยายน 2558 คำหยาด  
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
485
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 แสวงหา  
การสำรวจจุด GPS แปลงเกษตรกร  
บรรยาย
30
  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
15 กันยายน 2558 ศรีพราน  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
9 กันยายน 2558 บ้านพราน  
การคัดเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 วังน้ำเย็น  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กันยายน 2558 สีบัวทอง  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 กันยายน 2558 ห้วยไผ่  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
25 กันยายน 2558 จำลอง  
ลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
175
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ไผ่จำศิล  
การลดต้นทุนการผลิต การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 กันยายน 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
9 กันยายน 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 30 กันยายน 2558 สาวร้องไห้  
นาข้าวเสียหาย  
ประชุม
53
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
8 กันยายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กันยายน 2558 ยี่ล้น  
การลดต้นทุนการผลิต การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 30 กันยายน 2558 บางจัก  
การตรวจสอบข้อมูลผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 30 กันยายน 2558 ห้วยคันแหลน  
นาข้าวเสียหาย  
ประชุม
63
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
23 กันยายน 2558 คลองขนาก  
การตรวจสอบข้อมูลผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  9 กันยายน 2558 ไผ่วง  
การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  3 กันยายน 2558 สี่ร้อย  
ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  23 กันยายน 2558 ม่วงเตี้ย  
การตรวจสอบข้อมูลผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  1 - 30 กันยายน 2558 หัวตะพาน  
ตรวจเยี่ยมแนะนำให้ความรู้โรคและแมลง  
ดูงาน
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
14  1 - 30 กันยายน 2558 หลักแก้ว  
การตรวจสอบข้อมูลผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  1 - 30 กันยายน 2558 ตลาดใหม่  
ตรวจเยี่ยมแนะนำให้ความรู้โรคและแมลง  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
524
 
7 คน
2 หน่วยงาน
21 - 23 กันยายน 2558 สามโก้  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
80
ในพื้นที่1-10  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
7 - 11 กันยายน 2558 สามโก้  
การปรับปรุง ทบก.และตรวจสอบพื้นที่  
ประชุม
70
ในพื้นที่1-10  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
14 - 18 กันยายน 2558 ราษฎรพัฒนา  
เยียมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ในพื้นที่1-6  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
1 - 4 กันยายน 2558 ราษฎรพัฒนา  
การปรับปรุง ทบก.และตรวจสอบพื้นที่  
ประชุม
40
ในพื้นที่1-6  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
7 กันยายน 2558 อบทม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
1 กันยายน 2558 อบทม  
การตรวจสอบเกษตรกรแปลงนาที่เสียหาย  
บรรยาย
10
ในพื้นที่1-6  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 กันยายน 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การตวจแปลงและพิกัดแปลงนา(แปลงใหม่)  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
2 กันยายน 2558 มงคลธรรมนิมิต  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
310
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 6 อำเภอ
27 เรื่อง
3 วิธี
2152
 
28 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กันยายน 2558 กกโก  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11 กันยายน 2558 โก่งธนู  
การเพาะเห้ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 กันยายน 2558 เขาพระงาม  
ตรวจแมลงในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23 กันยายน 2558 เขาสามยอด  
การผลิดผักปลอดภัย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 กันยายน 2558 โคกกะเทียม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 กันยายน 2558 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กันยายน 2558 โคกตูม  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
3 กันยายน 2558 งิ้วราย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  16 กันยายน 2558 ดอนโพธิ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  10 กันยายน 2558 ตะลุง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  9 กันยายน 2558 ท่าแค  
ตรวจแมลงในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  9 กันยายน 2558 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  4 กันยายน 2558 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  16 กันยายน 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  3 กันยายน 2558 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  11 กันยายน 2558 ท้ายตลาด  
การปลูกชะอม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  9 กันยายน 2558 ป่าตาล  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  11 กันยายน 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  15 กันยายน 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  10 กันยายน 2558 โพธิ์ตรุ  
การปลูกชะอม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  2 กันยายน 2558 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  23 กันยายน 2558 ถนนใหญ่  
ตรวจแมลงในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
14 เรื่อง
 
1005
 
10 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 พัฒนานิคม  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 - 29 กันยายน 2558 ช่องสาริกา  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ม.9, 13  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 กันยายน 2558 มะนาวหวาน  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กันยายน 2558 ดีลัง  
ชี้แจงขั้นตอนการขอเปิดภัย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 กันยายน 2558 โคกสลุง  
การยืมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กันยายน 2558 ชอนน้อย  
ชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  
บรรยาย
140
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 กันยายน 2558 หนองบัว  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 24 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
80
ม.1-114  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 29 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติและศัตรูพืช  
บรรยาย
90
ม.1-11  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  3 - 30 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
35
ม.3-10  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11  8 - 24 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
ให้คำปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
บรรยาย
15
ม.8, 9, 10  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
12  4 - 23 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชรายปี  
บรรยาย
120
ม.1-11  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13  16 กันยายน 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเลขที่ 43/1  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14  2 กันยายน 2558 น้ำสุด  
ชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  
บรรยาย
140
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
12 เรื่อง
 
920
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กันยายน 2558 ลำนารายณ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 4 กันยายน 2558 ศิลาทิพย์  
การผลิตและการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 ห้วยหิน  
ก่รป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 ม่วงค่อม  
การดูแลรักษามะนาวให้ดก  
บรรยาย
240
อบต.  นายเจน คงศรี  
10 กันยายน 2558 บัวชุม  
การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กันยายน 2558 ท่าดินดำ  
การฃ่วยเหลือเกษครกรผู้ประสบภัย  
ประชุม
35
ศาลากลางบ้าน     
15 กันยายน 2558 มะกอกหวาน  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  1 - 8 กันยายน 2558 ซับตะเคียน  
การปลูกข้าวโพดตัดตันสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 16 กันยายน 2558 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 - 20 กันยายน 2558 ซับตะเคียน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 กันยายน 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
14  1 - 15 กันยายน 2558 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 - 25 กันยายน 2558 หนองยายโต๊ะ  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  16 - 19 กันยายน 2558 หนองยายโต๊ะ  
การฃ่วยเหลือเกษครกรผู้ประสบภัย  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  10 กันยายน 2558 เกาะรัง  
การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  2 กันยายน 2558 ท่ามะนาว  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
ประชุม
20
อบต.     
19  8 กันยายน 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  17 กันยายน 2558 ชัยบาดาล  
การใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด  
บรรยาย
34
อบต.     
21  16 กันยายน 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  8 - 11 กันยายน 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การผลีตและการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 17 กันยายน 2558 เขาแหลม  
การคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
15 เรื่อง
 
972
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ท่าวุ้ง  
การใช้ปุ๋ยครั้งที่ 2  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 กันยายน 2558 บางคู้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
18 กันยายน 2558 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
9 กันยายน 2558 บางลี่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
8 กันยายน 2558 บางงา  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 กันยายน 2558 โคกสลุด  
การเก็บผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
15 กันยายน 2558 เขาสมอคอน  
ตรวจสอบข้อมูลข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
17 กันยายน 2558 หัวสำโรง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 กันยายน 2558 ลาดสาลี่  
่วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  5 กันยายน 2558 บ้านเบิก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  8 กันยายน 2558 มุจลินท์  
ตรวจสอบการปลูกข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
900
 
7 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ไผ่ใหญ่  
การปลูกข้าวเปียกสลับแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 กันยายน 2558 บ้านทราย  
การปลูกถั่วเขียวในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 กันยายน 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 กันยายน 2558 ดงพลับ  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
28 กันยายน 2558 บ้านชี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 กันยายน 2558 พุคา  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 กันยายน 2558 หินปัก  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 กันยายน 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 กันยายน 2558 หนองทรายขาว  
วันสาธิตการเก็บเกียวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  18 กันยายน 2558 บางกะพี้  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  16 กันยายน 2558 หนองเต่า  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  8 กันยายน 2558 โพนทอง  
การปลูกถั่วเขียวในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  16 กันยายน 2558 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  17 กันยายน 2558 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  14 กันยายน 2558 ชอนม่วง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  22 กันยายน 2558 หนองกระเบียน  
การปลูกข้าวเปียกสลับแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  9 กันยายน 2558 สายห้วยแก้ว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  2 กันยายน 2558 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  22 กันยายน 2558 เชียงงา  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  16 กันยายน 2558 หนองเมือง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  1 กันยายน 2558 สนามแจง  
การปลูกถั่วเขียวในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
8 เรื่อง
 
620
 
10 คน
3 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 ท่าหลวง  
การดูแลรักษาแปลงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 กันยายน 2558 แก่งผักกูด  
การให้น้ำข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
8 กันยายน 2558 ซับจำปา  
การปลูกและดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 กันยายน 2558 หนองผักแว่น  
การปลูกการปฏิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
1 กันยายน 2558 ทะเลวังวัด  
การปลูกพืชและดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
10 กันยายน 2558 หัวลำ  
การวางระบบน้ำในมันสำประหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
204
 
5 คน
5 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 สระโบสถ์  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 มหาโพธิ  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 นิยมชัย  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 โคกเจริญ  
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
104
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกเจริญ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
104
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 8 อำเภอ
65 เรื่อง
4 วิธี
5015
 
41 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บางมัญ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 โพกรวม  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 30 กันยายน 2558 ม่วงหมู่  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 หัวไผ่  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 ต้นโพธิ์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 จักรสีห์  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 30 กันยายน 2558 บางกระบือ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
90
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
22 กันยายน 2558 สิงห์  
สรุปการดำเนินงานของกลุ่มฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 กันยายน 2558 ไม้ดัด  
การดุแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 กันยายน 2558 เชิงกลัด  
การงดเว้นการปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 2  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กันยายน 2558 โพชนไก่  
การงดเว้นการปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 2  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2558 แม่ลา  
ข้อราชการต่างๆ  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
24 กันยายน 2558 บ้านจ่า  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 กันยายน 2558 พักทัน  
มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
56
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  15 กันยายน 2558 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  10 กันยายน 2558 สระแจง  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
241
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2558 บางระจัน  
ตรวจสอบพิกัดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 บางระจัน  
ประชุมกคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 30 กันยายน 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 กันยายน 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
ตรวจสอบพิกัดแปลงนาที่ปรับปรุงข้อมูล  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  3 กันยายน 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 30 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
124
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  8 กันยายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
870
 
5 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 พระงาม  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 15 กันยายน 2558 พรหมบุรี  
การลดต้นการผลิตพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
7 - 15 กันยายน 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การผลิตพืชตามเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 25 กันยายน 2558 บ้านหม้อ  
การผลิตพืชตามเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
21 - 22 กันยายน 2558 บ้านแป้ง  
การลดต้นการผลิตพืช  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
17 กันยายน 2558 หัวป่า  
การลดต้นการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กันยายน 2558 โรงช้าง  
ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
485
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 ถอนสมอ  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
17 กันยายน 2558 โพประจักษ์  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กันยายน 2558 วิหารขาว  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
7 กันยายน 2558 พิกุลทอง  
การดูแลและการควบคุมปริมาณข้าวในแปลง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
70
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 - 16 กันยายน 2558 อินทร์บุรี  
การจัดการวัชพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 - 14 กันยายน 2558 อินทร์บุรี  
การจัดการสถานการณ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 - 5 กันยายน 2558 ประศุก  
การทำนาแปลงใหญ่  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 3 กันยายน 2558 ประศุก  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
28
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กันยายน 2558 ทับยา  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 งิ้วราย  
การป้องกันเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่างาม  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
100
อบต.  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
9 กันยายน 2558 น้ำตาล  
การป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 กันยายน 2558 ทองเอน  
การป้องกันเพลียกระโดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศุกร์สมบูร์ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  19 - 20 กันยายน 2558 ห้วยชัน  
การปลูพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
ป้องกันกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศุกร์สมบูร์ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
9  ตำบล
11 เรื่อง
 
642
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
36 เรื่อง
2 วิธี
2422
 
23 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 หนองหมู  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน  
บรรยาย
45
สำนักงานเทศบาลหนองหมู  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
22 กันยายน 2558 บ้านลำ  
การเกษตรพอเพียง  
บรรยาย
150
อบต.  นายแก้ว ครองจันทร์  
1 กันยายน 2558 บ้านลำ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดืน  
สาธิต
35
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายเรวัช มัชฌิกะ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
16 กันยายน 2558 คลองเรือ  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
11 กันยายน 2558 วิหารแดง  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
70
อบต.  นายช้อย บัวขาว  
17 กันยายน 2558 วิหารแดง  
ทำแปลงสาธิตใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ที่ทำการศูนย์ช้าวชุมชน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
7 กันยายน 2558 หนองสรวง  
การรวมกลุ่ม  
บรรยาย
20
อบต.  นายนิกร ห่วงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
29 กันยายน 2558 หนองสรวง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหืดิน  
เสวนา
20
ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
18 กันยายน 2558 เจริญธรรม  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
455
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 หนองแซง  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 หนองควายโซ  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 หนองหัวโพ  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 หนองสีดา  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 หนองกบ  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 ไก่เส่า  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2558 ม่วงหวาน  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2558 เขาดิน  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 ดอนพุด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
9 กันยายน 2558 ไผ่หลิ่ว  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
10 กันยายน 2558 บ้านหลวง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 ดงตะงาว  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 พระพุทธบาท  
การผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 ธารเกษม  
การปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 กันยายน 2558 นายาว  
การดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
29 กันยายน 2558 พุคำจาน  
การดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
2 กันยายน 2558 เขาวง  
การทำบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
9 กันยายน 2558 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
8 กันยายน 2558 พุกร่าง  
การให้ปุ๋ยทางใบ  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
4 กันยายน 2558 หนองแก  
การทำบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
340
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบประหยัดน้ำเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
14 กันยายน 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
9 กันยายน 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนะนำการเฝ้าระวังโรค/แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
14 กันยายน 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
16 กันยายน 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
10 กันยายน 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนะนำการเฝ้าระวังโรค/แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
16 กันยายน 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
8 กันยายน 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องแนะนำการเฝ้าระวังโรค/แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
15 กันยายน 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10  15 กันยายน 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  15 กันยายน 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  17 กันยายน 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
4 คน
2 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 มิตรภาพ  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราวุฒิ คำหล้า  
22 กันยายน 2558 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศจช.  นายธราวุฒิ คำหล้า  
รวมอำเภอมวกเหล็ก
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
0 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 เขาดินพัฒนา  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
18 กันยายน 2558 บ้านแก้ง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
17 กันยายน 2558 ผึ้งรวง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
7 กันยายน 2558 พุแค  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
8 กันยายน 2558 ห้วยบง  
ระบบผลิตเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
17 กันยายน 2558 หน้าพระลาน  
การกำจัดศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 7 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
2100
 
19 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กันยายน 2558 เชิงเนิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาโยน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
3 กันยายน 2558 ตะพง  
การออมทรัพย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2558 เพ  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 แกลง  
การออมทรัพย์  
ประชุม
50
อบต.     
17 กันยายน 2558 บ้านแลง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งใบอ่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 นาตาขวัญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 เนินพระ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 กะเฉด  
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
บรรยาย
20
อบต.     
8 กันยายน 2558 กะเฉด  
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.     
10  9 กันยายน 2558 ทับมา  
โครงการส่งเสริมการใชเตาหุงต้มชีวมวล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 กันยายน 2558 ทับมา  
ขยายพันธ์มะนาวด้วยการตัดชำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใน     
12  21 กันยายน 2558 ทับมา  
การผลิตไม้กระถางเพื่อลดโรคร้อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสะพานหิน     
13  22 กันยายน 2558 น้ำคอก  
การใช้ไคโตซานในการผลิตพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  29 กันยายน 2558 น้ำคอก  
การใช้ปูนขาวในการปลูกพืชอย่างถูกวิธี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 กันยายน 2558 น้ำคอก  
การใช้และการติดตั้งโชลาเชลล์เพื่อไฟฟ้าแสงสว่างในครัวเรือน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อาคารเอนกประสงค์     
16  15 กันยายน 2558 สำนักทอง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการส่งใบอ่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
อบต.     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
530
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 นิคมพัฒนา  
ประชุม ศบกต.ต.นิคมพัฒนา  
บรรยาย
16
อบต.นิคมพัฒนา     
1 - 30 กันยายน 2558 นิคมพัฒนา  
ติดตามแปลงทดสอบโรคเหี่ยวสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
30
อ.นิคมพัฒนา     
1 - 30 กันยายน 2558 มาบข่า  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งศัตรูพืช  
ฝึกปฏิบัติ
30
ต.มาบข่า     
9 กันยายน 2558 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.มาบข่า  
ประชุม
16
ต.มาบข่า     
9 กันยายน 2558 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
ฝึกปฏิบัติ
16
อบต.พนานิคม     
1 - 30 กันยายน 2558 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
100
ต.พนานิคม     
1 - 30 กันยายน 2558 มะขามคู่  
ติดตามแปลงทดสอบโรคเหี่ยวสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
30
อ.นิคมพัฒนา     
16 กันยายน 2558 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
ประชุม
16
อบต.มะขามคู่     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
7 เรื่อง
 
254
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 2 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
784
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ท่าไข่  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 แลการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการผลิคสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 คลองนา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 บางตีนเป็ด  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กันยายน 2558 บางไผ่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2558 คลองจุกกระเฌอ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 บางแก้ว  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2558 บางขวัญ  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 แลการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กันยายน 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  11 กันยายน 2558 วังตะเคียน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  9 กันยายน 2558 โสธร  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  8 กันยายน 2558 บางพระ  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กันยายน 2558 บางกะไห  
การทำแผนพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  10 กันยายน 2558 หนามแดง  
การใส่ปุ๋ยปุ๋ยครั้งที่ 1 และการใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  8 กันยายน 2558 คลองเปรง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  9 กันยายน 2558 คลองอุดมชลจร  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  9 กันยายน 2558 คลองหลวงแพ่ง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  10 กันยายน 2558 บางเตย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 บางสวน  
การผลิตแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16 กันยายน 2558 บางกระเจ็ด  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
8 กันยายน 2558 บางกระเจ็ด  
การจัดการแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
9 กันยายน 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24 กันยายน 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18 กันยายน 2558 ท่าทองหลาง  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ นิโรจน์สุวรรณ สนง.เกษตรอำเภอบางคล้า 
2 - 30 กันยายน 2558 สาวชะโงก  
การผลิตแตนเบียนมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
14 กันยายน 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวศิริพร  แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภอบางคล้า
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
320
 
5 คน
4 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 บางขนาก  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 สิงโตทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กันยายน 2558 หมอนทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
1 กันยายน 2558 บึงน้ำรักษ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ดอนเกาะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิลาศ อินพฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กันยายน 2558 โยธะกา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ดอนฉิมพลี  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กันยายน 2558 ศาลาแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  10 กันยายน 2558 โพรงอากาศ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 บางปะกง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กันยายน 2558 ท่าสะอ้าน  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
22 กันยายน 2558 บางวัว  
การผลิตสารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กันยายน 2558 บางสมัคร  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
23 กันยายน 2558 บางผึ้ง  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
22 กันยายน 2558 บางเกลือ  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กันยายน 2558 สองคลอง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กันยายน 2558 หนองจอก  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1 (ในนาข้าว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กันยายน 2558 พิมพา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว ครั้งที่ 1  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  24 กันยายน 2558 ท่าข้าม  
การทำปุ๋ยน้ำหมักใช้กับไม้ผลไม้ยืนต้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  15 กันยายน 2558 หอมศีล  
การใช้ปุ๋ย คร้้งที่ 1 (ในนาข้าว)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  1 กันยายน 2558 เขาดิน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
570
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กันยายน 2558 เกาะไร่  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองขุด  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 คลองประเวศ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 กันยายน 2558 ดอนทราย  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 เทพราช  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าพลับ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองตีนนก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 กันยายน 2558 หนองบัว  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 30 กันยายน 2558 บางซ่อน  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  1 - 30 กันยายน 2558 บางกรูด  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  1 - 30 กันยายน 2558 แหลมประดู่  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 30 กันยายน 2558 ลาดขวาง  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 30 กันยายน 2558 สนามจันทร์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 30 กันยายน 2558 แสนภูดาษ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 30 กันยายน 2558 สิบเอ็ดศอก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
635
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 เกาะขนุน  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 บ้านซ่อง  
การกำจัดศัตรูเห็ด  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 หนองยาว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2558 หนองแหน  
การป้องกันกำจัดโรคราคเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 เขาหินซ้อน  
การป้องกันกำจัดโรคราคเน่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 คู้ยายหมี  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ โยงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
16 กันยายน 2558 ท่ากระดาน  
การบริหารจัดการกลุ่มและติดตามการดำเนินงาน  
ประชุม
25
บ้านนายบุญชิน ทศนักข์  นายสุนิตย์ สมประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
10 กันยายน 2558 ทุ่งพระยา  
การตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัญชนะ เกงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
15 กันยายน 2558 ลาดกระทิง  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัช ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 แปลงยาว  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 วังเย็น  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 หัวสำโรง  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 หนองไม้แก่น  
ปรับปรุงข้อมูลผู้ปลกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแปลงยาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 ท่าตะเกียบ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นายเอกชัย กั่นขาว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
10 กันยายน 2558 คลองตะเกรา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้านเกาะลอย  นายชัชวาลย์ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 อำเภอ
35 เรื่อง
4 วิธี
3635
 
36 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 เกาะหวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 กันยายน 2558 เกาะหวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 กันยายน 2558 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กันยายน 2558 ปากพลี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
8 กันยายน 2558 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
9 กันยายน 2558 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กันยายน 2558 หนองแสง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
8 กันยายน 2558 นาหินลาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
182
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 พระอาจารย์  
การเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 บางสมบูรณ์  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
20
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี     
22 กันยายน 2558 บางลูกเสือ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
20
บ้านประธานศูย์     
รวมอำเภอองครักษ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
140
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
322
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังสมบูรณ์  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังใหม่  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
ติดตามสถานการณ์การเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
อบรมเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 1 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 เซกา  
การดูแลข้าว ปาล์มน้ำมัน หลังน้ำท่วม  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
รวมอำเภอเซกา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
0 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 ศรีชมภู  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
23 กันยายน 2558 ดอนหญ้านาง  
การดูแลยางเปิดกรีดในฤดูฝน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
7 กันยายน 2558 ดอนหญ้านาง  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
18 กันยายน 2558 วังชมภู  
โรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
21 กันยายน 2558 ศรีสำราญ  
การดูแลยางเปิดกรีดในฤดูฝน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
11 กันยายน 2558 ศรีสำราญ  
การจัดการน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี  
บรรยาย
810
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 30 กันยายน 2558 ช่อระกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1760
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 จักราช  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
35
บ้านหนองพลวง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17 กันยายน 2558 ทองหลาง  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 กันยายน 2558 สีสุก  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15 กันยายน 2558 หนองขาม  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18 กันยายน 2558 หนองพลวง  
การตัดใบข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กันยายน 2558 ศรีละกอ  
การตัดใบข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กันยายน 2558 คลองเมือง  
เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 กันยายน 2558 คลองเมือง  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18 กันยายน 2558 คลองเมือง  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  23 กันยายน 2558 หินโคน  
เพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  22 กันยายน 2558 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  24 กันยายน 2558 หินโคน  
ประชุมชี้แจง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
405
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 25 กันยายน 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 25 กันยายน 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 25 กันยายน 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 25 กันยายน 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ขามสะแกแสง  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
11 กันยายน 2558 โนนเมือง  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
11 กันยายน 2558 เมืองนาท  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
10 กันยายน 2558 ชีวึก  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
11 กันยายน 2558 พะงาด  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
10 กันยายน 2558 หนองหัวฟาน  
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
23 กันยายน 2558 เมืองเกษตร  
การทำงานกลุ่ม บทบาทหน้าที่  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวดวงใจ อินทกูล สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 ประทาย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 กระทุ่มราย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 วังไม้แดง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
25 กันยายน 2558 ตลาดไทร  
จัดเวทีเตรียมการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 หนองพลวง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
55
อบต.  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
18 กันยายน 2558 หนองค่าย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
60
อบต.  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 หันห้วยทราย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
20
อบต.  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 ดอนมัน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
11 กันยายน 2558 นางรำ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นายธนูศิลป์ พรมหนองแสน สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  11 กันยายน 2558 โนนเพ็ด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  1 กันยายน 2558 ทุ่งสว่าง  
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
ม.1-7  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
12  11 กันยายน 2558 โคกกลาง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  11 กันยายน 2558 เมืองโดน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558/59  
ประชุม
25
อบต.  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
675
 
7 คน
2 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 โบสถ์  
การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
150
ศูนย์ข้าวฯ     
2 กันยายน 2558 ชีวาน  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวอิสรียา แก้วเพ็ชร  
4 กันยายน 2558 กระชอน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
44
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
224
 
2 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 ห้วยแถลง  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10 กันยายน 2558 ทับสวาย  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
22 กันยายน 2558 เมืองพลับพลา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กันยายน 2558 หลุ่งตะเคียน  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
5 กันยายน 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 กันยายน 2558 งิ้ว  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 กันยายน 2558 กงรถ  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าหัวเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
19 กันยายน 2558 หลุ่งประดู่  
ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
11 กันยายน 2558 ตะโก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  10 กันยายน 2558 ห้วยแคน  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
14 กันยายน 2558 สีคิ้ว  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
15 กันยายน 2558 บ้านหัน  
การดูแลและป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กันยายน 2558 กฤษณา  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
อบต.  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18 กันยายน 2558 ลาดบัวขาว  
การใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
15 กันยายน 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและการสำรวจแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
15 กันยายน 2558 กุดน้อย  
การเพีมผลผลิตมันฯโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
18 กันยายน 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
8 กันยายน 2558 วังโรงใหญ่  
การสำรวจระบบนิเวศของข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
9 กันยายน 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  11 กันยายน 2558 คลองไผ่  
การใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  15 กันยายน 2558 ดอนเมือง  
การดูแลและป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  8 กันยายน 2558 หนองบัวน้อย  
การใช้ท่อนมันฯพันธุ์ดีในการเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
625
 
9 คน
9 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 ปากช่อง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
23 กันยายน 2558 กลางดง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
เทศบาลตำบลสีมามงคล  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
8 กันยายน 2558 จันทึก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กันยายน 2558 หมูสี  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคมบ้านเท่าช้างเหนือ  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
1 กันยายน 2558 หนองสาหร่าย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาร์ควบคุมโรคแมลง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ขนงพระ  
การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
16 กันยายน 2558 หนองน้ำแดง  
การใช้่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 กันยายน 2558 พญาเย็น  
การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
430
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 สำนักตะคร้อ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองแวง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 บึงปรือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2558 วังยายทอง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1000
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 เมืองยาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
620
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2558 กระเบื้องนอก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
650
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2558 ละหานปลาค้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
480
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 กันยายน 2558 โนนอุดม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
410
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
2160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 เมืองพะไล  
สาธิตการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านฝาผนัง  นางนวลละออง คล้ายสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
9 กันยายน 2558 โนนจาน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
23 กันยายน 2558 โนนจาน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
ดูงาน
40
แปลงนาเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
10 กันยายน 2558 บัวลาย  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
24 กันยายน 2558 บัวลาย  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
3 กันยายน 2558 หนองหว้า  
การผลิตชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านหนองแวง  นางนวลละออง คล้ายสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
รวมอำเภอบัวลาย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 12 อำเภอ
48 เรื่อง
5 วิธี
8579
 
47 คน
24 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 อิสาณ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
22 กันยายน 2558 เสม็ด  
การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
20
ศาลาวัด  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 กันยายน 2558 บ้านบัว  
การกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15 กันยายน 2558 สะแกโพรง  
การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18 กันยายน 2558 สวายจีก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
37
ศาลากกลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 กันยายน 2558 บ้านยาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 กันยายน 2558 พระครู  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 กันยายน 2558 ถลุงเหล็ก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17 กันยายน 2558 หนองตาด  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคม  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  18 กันยายน 2558 ลุมปุ๊ก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธนวรรณ สวัสดิ์ช้ย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
11  17 กันยายน 2558 สองห้อง  
การดูแลรักษาการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  16 กันยายน 2558 บัวทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
42
ศาลากกลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  15 กันยายน 2558 ชุมเห็ด  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  30 กันยายน 2558 หลักเขต  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน     
15  1 กันยายน 2558 กระสัง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธนวรรณ สวัสดิ์ช้ย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  1 กันยายน 2558 เมืองฝาง  
การผลิตศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
16  ตำบล
9 เรื่อง
 
584
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 กระสัง  
รณรงค์การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
4 กันยายน 2558 ลำดวน  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงนา  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กันยายน 2558 สองชั้น  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
30
อบต.  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 กันยายน 2558 สองชั้น  
การตัดใบช้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนา  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
4 กันยายน 2558 สูงเนิน  
การจัดการแมลงและศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11 กันยายน 2558 สูงเนิน  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาข้าว  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
4 กันยายน 2558 หนองเต็ง  
การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11 กันยายน 2558 หนองเต็ง  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาข้าว  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กันยายน 2558 เมืองไผ่  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  14 กันยายน 2558 ชุมแสง  
รณรงค์การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงนาข้าว  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  4 กันยายน 2558 บ้านปรือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ การจัดการแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
30
อบต.  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12  8 กันยายน 2558 บ้านปรือ  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงนาข้าว  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13  10 กันยายน 2558 ห้วยสำราญ  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาข้าว  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14  2 กันยายน 2558 กันทรารมย์  
ประชุมคณะกรรมการศูฯญ์ฯ การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15  9 กันยายน 2558 กันทรารมย์  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาข้าว  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
16  7 กันยายน 2558 ศรีภูมิ  
การตัดใบข้าวเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาข้าว  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
990
 
6 คน
1 หน่วยงาน
22 - 23 กันยายน 2558 ห้วยราช  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
15 กันยายน 2558 สามแวง  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
16 กันยายน 2558 ตาเสา  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15 กันยายน 2558 บ้านตะโก  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
3 กันยายน 2558 สนวน  
การดำเนินการกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
20
วัดบ้านสนวนใน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
22 กันยายน 2558 สนวน  
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
1 กันยายน 2558 โคกเหล็ก  
การตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน  นางนางสุวรรณา ชาติชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
4 กันยายน 2558 โคกเหล็ก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
527
ศาลากลางบ้าน  นางนางสุวรรณา ชาติชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
10 - 11 กันยายน 2558 เมืองโพธิ์  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10  10 กันยายน 2558 ห้วยราชา  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
877
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 ชำนิ  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
9 กันยายน 2558 หนองปล่อง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพลวัฒน์ โพเทพา สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
15 กันยายน 2558 เมืองยาง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแก้ว สนโสม สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
4 กันยายน 2558 ช่อผกา  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
17 กันยายน 2558 ละลวด  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ อ่อนนวล สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
8 กันยายน 2558 โคกสนวน  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวีณา อดีตรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 
รวมอำเภอชำนิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หนองแวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
23 กันยายน 2558 ทองหลาง  
การดูแลรักา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
16 กันยายน 2558 แดงใหญ่  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
22 กันยายน 2558 กู่สวนแตง  
พัฒนาศักยภาพการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
24 กันยายน 2558 หนองเยือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
5 คน
1 หน่วยงาน
21 กันยายน 2558 โนนดินแดง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
14 กันยายน 2558 ส้มป่อย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
4 กันยายน 2558 ลำนางรอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 แคนดง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเดือน มหาสาร สำนักงานเกษตรอำเภอ 
16 กันยายน 2558 ดงพลอง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขวัญชัย ห่อทอง สนง.เกษตรอำเภอท่าตูม 
17 กันยายน 2558 สระบัว  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรเดช จันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอแคนดง 
18 กันยายน 2558 หัวฝาย  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรเดช จันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอแคนดง 
รวมอำเภอแคนดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
3 คน
3 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 เจริญสุข  
การจดบันทึกกิจกรรม  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางฐิติรัตน์ แปลงดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
11 กันยายน 2558 ตาเป๊ก  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 กันยายน 2558 ตาเป๊ก  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
18 กันยายน 2558 อีสานเขต  
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศุนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
17 กันยายน 2558 ถาวร  
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10 กันยายน 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การป้องกันำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
17
ศาลากลางบ้าน  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
267
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 8 อำเภอ
34 เรื่อง
5 วิธี
3668
 
37 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
1000
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 หนองขอน  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
110
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กันยายน 2558 หนองขอน  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กันยายน 2558 ปทุม  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2558 ปทุม  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2558 ขามใหญ่  
การผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 ขามใหญ่  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 แจระแม  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  3 กันยายน 2558 แจระแม  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  8 กันยายน 2558 หนองบ่อ  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  8 กันยายน 2558 หนองบ่อ  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  10 กันยายน 2558 ไร่น้อย  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  4 กันยายน 2558 ไร่น้อย  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  11 กันยายน 2558 กระโสบ  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  10 กันยายน 2558 กุดลาด  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  11 กันยายน 2558 กุดลาด  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  14 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  3 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  11 กันยายน 2558 ปะอาว  
การปลูกข้าวปลอดภัยขากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  3 กันยายน 2558 ปะอาว  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
2795
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 นาคำ  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 แก้งกอก  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 เอือดใหญ่  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 วาริน  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประกาย สมหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 ลาดควาย  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
3 กันยายน 2558 สงยาง  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิมาน ทาลา สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
3 กันยายน 2558 ตะบ่าย  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุญทวี คนขยัน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 คำไหล  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
3 กันยายน 2558 หนามแท่ง  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสำนวน สามทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
10  3 กันยายน 2558 นาเลิน  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนุชา บุษบง สนง.เกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  3 กันยายน 2558 ดอนใหญ่  
การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอศรีเมืองใหม่
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
330
 
6 คน
3 หน่วยงาน
25 กันยายน 2558 โขงเจียม  
การเพิ่มผลผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
23 กันยายน 2558 ห้วยยาง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
24 กันยายน 2558 นาโพธิ์กลาง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม สำนักนางเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
23 กันยายน 2558 หนองแสงใหญ่  
กระบวนการเรียนรู้เกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลหนองแสงใหญ่  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 กันยายน 2558 ห้วยไผ่  
การปลูกและดูแลรักษามะม่วง  
บรรยาย
25
โรงเรียนเพียงหลวง 12  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
155
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 เขมราฐ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 กันยายน 2558 ขามป้อม  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 เจียด  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองผือ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแวง  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 แก้งเหนือ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองนกทา  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองสิม  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 กันยายน 2558 หัวนา  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการควคุมโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
2000
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 เมืองเดช  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 นาส่วง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 นาเจริญ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 ทุ่งเทิง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 สมสะอาด  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2558 กุดประทาย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 ตบหู  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 กลาง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 แก้ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 กันยายน 2558 ท่าโพธิ์ศรี  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 กันยายน 2558 บัวงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 กันยายน 2558 คำครั่ง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  3 กันยายน 2558 นากระแซง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 กันยายน 2558 โพนงาม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  3 กันยายน 2558 ป่าโมง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  8 กันยายน 2558 โนนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
2800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาจะหลวย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสมบูรณ์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 พรสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านตูม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โสกแสง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสวรรค์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 โซง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
17 กันยายน 2558 ยาง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 4 กันยายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระพล เตชะนา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 กันยายน 2558 บุเปือย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2558 สีวิเชียร  
การตัดใบข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
4 กันยายน 2558 ยางใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอน้ำยืน 
3 กันยายน 2558 เก่าขาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
249
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 โพนงาม  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 ห้วยข่า  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 กันยายน 2558 คอแลน  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 หนองสะโน  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 โนนค้อ  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 บัวงาม  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านแมด  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 กันยายน 2558 ขุหลุ  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 กันยายน 2558 กระเดียน  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15 กันยายน 2558 เกษม  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
8 กันยายน 2558 กุศกร  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
25 กันยายน 2558 ขามเปี้ย  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 กันยายน 2558 คอนสาย  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
4 กันยายน 2558 โคกจาน  
การผลิตเชื้อไตโครโดมาเพื่อป้องกันโรคใบไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 กันยายน 2558 นาพิน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19 กันยายน 2558 นาสะไม  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  3 กันยายน 2558 โนนกุง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  5 กันยายน 2558 ตระการ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  7 กันยายน 2558 ตากแดด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  13 กันยายน 2558 ไหล่ทุ่ง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  11 กันยายน 2558 เป้า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  3 กันยายน 2558 เซเป็ด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  12 กันยายน 2558 สะพือ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  4 กันยายน 2558 หนองเต่า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  14 กันยายน 2558 ถ้ำแข้  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  11 กันยายน 2558 ท่าหลวง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  20 กันยายน 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  9 กันยายน 2558 กุดยาลวน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  5 กันยายน 2558 บ้านแดง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  9 กันยายน 2558 คำเจริญ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอตระการพืชผล
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
690
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 28 กันยายน 2558 ข้าวปุ้น  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 4 กันยายน 2558 ข้าวปุ้น  
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนสวาง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 29 กันยายน 2558 แก่งเค็ง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 กันยายน 2558 แก่งเค็ง  
การจัดการศัตรูพืชในแปลงนา  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 29 กันยายน 2558 กาบิน  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 29 กันยายน 2558 หนองทันน้ำ  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
18 กันยายน 2558 หนองทันน้ำ  
ตรวจประเมินแปลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
650
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ม่วงสามสิบ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 เหล่าบก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กันยายน 2558 ดุมใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 หนองช้างใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กันยายน 2558 หนองเมือง  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 เตย  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
4 กันยายน 2558 ยางสักกระโพหลุ่ม  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
8 กันยายน 2558 หนองไข่นก  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กันยายน 2558 หนองเหล่า  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10  4 กันยายน 2558 หนองฮาง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  1 กันยายน 2558 ยางโยภาพ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
12  1 กันยายน 2558 ไผ่ใหญ่  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
13  1 กันยายน 2558 นาเลิง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
14  1 กันยายน 2558 โพนแพง  
การดูแลข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
425
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 20 กันยายน 2558 ธาตุ  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายโสรจน์ อรุณพันธุ์ สนง.เกษตรอำเภอวารินชำราบ 
1 - 20 กันยายน 2558 ท่าลาด  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
1 - 20 กันยายน 2558 โนนโหนน  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโร 
1 - 20 กันยายน 2558 คูเมือง  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางนงเยาว์ อุดสุริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
1 - 20 กันยายน 2558 สระสมิง  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
1 - 20 กันยายน 2558 คำน้ำแซบ  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
1 - 20 กันยายน 2558 บุ่งหวาย  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
1 - 20 กันยายน 2558 คำขวาง  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
1 - 20 กันยายน 2558 โพธิ์ใหญ่  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายโสรจน์ อรุณพันธุ์ สนง.เกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  1 - 20 กันยายน 2558 แสนสุข  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายอธิป อุปมา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
11  1 - 20 กันยายน 2558 หนองกินเพล  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  1 - 20 กันยายน 2558 โนนผึ้ง  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายอธิป อุปมา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
13  1 - 20 กันยายน 2558 เมืองศรีไค  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  1 - 20 กันยายน 2558 ห้วยขะยูง  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  1 - 20 กันยายน 2558 บุ่งไหม  
ตรวจเยี่ยมแปลง  
บรรยาย
100
ทุกหมู่บ้าน  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
1500
 
12 คน
6 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 กุดชมภู  
ป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ดอนจิก  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ทรายมูล  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
11 กันยายน 2558 โนนกลาง  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 โพธิ์ไทร  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 โพธิ์ศรี  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ระเว  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10 กันยายน 2558 ไร่ใต้  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  10 กันยายน 2558 หนองบัวฮี  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  10 กันยายน 2558 อ่างศิลา  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  10 กันยายน 2558 โนนกาหลง  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 กันยายน 2558 บ้านแขม  
การป้องกันและกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
9 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 ตาลสุม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
8 กันยายน 2558 สำโรง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
9 กันยายน 2558 จิกเทิง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
8 กันยายน 2558 หนองกุง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
9 กันยายน 2558 นาคาย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
สาธิต
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
9 กันยายน 2558 คำหว้า  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
530
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 โพธิ์ไทร  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 ม่วงใหญ่  
การตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
     
15 กันยายน 2558 สำโรง  
โรคไหม้ข้าวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
15 กันยายน 2558 สำโรง  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาต้นแบบ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
9 กันยายน 2558 สองคอน  
การตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กันยายน 2558 สารภี  
โรคไหม้และการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
18 กันยายน 2558 สารภี  
การสำรวจแมลงใบนนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาต้นแบบ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
14 กันยายน 2558 เหล่างาม  
โรคไหม้และการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
14 กันยายน 2558 เหล่างาม  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาสาธิต  นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
244
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 สำโรง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โคกก่อง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
2 กันยายน 2558 หนองไฮ  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
2 กันยายน 2558 ค้อน้อย  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โนนกาเล็น  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โคกสว่าง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 โนนกลาง  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 บอน  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ครองยุติ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
2 กันยายน 2558 ขามป้อม  
เฝ้าระวังการระบาดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
รวมอำเภอสำโรง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
459
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 ดอนมดแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
สาธิต
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 กันยายน 2558 เหล่าแดง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 กันยายน 2558 ท่าเมือง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 กันยายน 2558 คำไฮใหญ่  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 คันไร่  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ช่องเม็ก  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 โนนก่อ  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 นิคมลำโดมน้อย  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 ฝางคำ  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 คำเขื่อนแก้ว  
ส่งเสริมการตัดใบข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสิรินธร
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 หนองอ้ม  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 29 กันยายน 2558 นาเกษม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 กันยายน 2558 กุดเรือ  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
15
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 กันยายน 2558 โคกชำแระ  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 กันยายน 2558 นาห่อม  
การเพิ่มผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
20
  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 นาเยีย  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการ ศจช.  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
4 กันยายน 2558 นาดี  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาประชาคม  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
8 กันยายน 2558 นาเรือง  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาประชาคม  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 นาตาล  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง  
1 กันยายน 2558 พะลาน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
2 กันยายน 2558 กองโพน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวไพรวรรณ์ ขันธเวช  
1 กันยายน 2558 พังเคน  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญส่ง คำทวี สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 
รวมอำเภอนาตาล
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 เหล่าเสือโก้ก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายอภิรัฐ เอมกลาง  
22 กันยายน 2558 โพนเมือง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิชชุลดา จันทรตระกูร สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
24 กันยายน 2558 แพงใหญ่  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
30
ศุนย์ข้าวชุมชน  นางราตรี ศรีบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองบก  
ศึกษาระบบนิเวศในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศบกต.  นายชายระวี เนตรบุตร เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 แก่งโดม  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กันยายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กันยายน 2558 บุ่งมะแลง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กันยายน 2558 สว่าง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 - 23 กันยายน 2558 ตาเกา  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15 - 18 กันยายน 2558 ตาเกา  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
8 - 11 กันยายน 2558 ตาเกา  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
1 - 4 กันยายน 2558 ตาเกา  
การจัดการระบบน้ำนาข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
8 - 11 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
1 - 4 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15 - 18 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
22 - 24 กันยายน 2558 ไพบูลย์  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
1 - 4 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10  8 - 11 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
11  22 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
แนวทางการตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
12  15 - 18 กันยายน 2558 ขี้เหล็ก  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
13  15 - 18 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
แนวทางการตลาดยางพารา  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
14  8 - 11 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การอารักขาพืช มันสำปะหลัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15  1 - 4 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การจัดการระบบน้ำข้าวนาปี  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
รวมอำเภอน้ำขุ่น
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
2850
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 24 อำเภอ
58 เรื่อง
7 วิธี
19127
 
92 คน
40 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 ผักปัง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 กันยายน 2558 กวางโจน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
1540
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
23 กันยายน 2558 หนองคอนไทย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
80
ศาลาวัดบัวบาน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
15 กันยายน 2558 หนองคอนไทย  
การจัดการวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 30 กันยายน 2558 บ้านแก้ง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
954
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 30 กันยายน 2558 บ้านแก้ง  
โรคไหม้,แล้ง  
บรรยาย
954
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
15 กันยายน 2558 กุดยม  
การประชาคม  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
15 กันยายน 2558 บ้านเพชร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
300
อบต.  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
300
อบต.  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  1 - 30 กันยายน 2558 หนองตูม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
ประชุม
1280
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  17 กันยายน 2558 โอโล  
ประชาคม  
ประชุม
1100
ศาลาประชาคม  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  2 - 30 กันยายน 2558 ธาตุทอง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศาลาปรชาคม  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  1 - 30 กันยายน 2558 บ้านดอน  
ขึ้นทะเทียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
760
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
13 เรื่อง
 
8068
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
8068
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 20 กันยายน 2558 ชานุมาน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 15 กันยายน 2558 โคกสาร  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 16 กันยายน 2558 คำเขื่อนแก้ว  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 25 กันยายน 2558 โคกก่ง  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 - 25 กันยายน 2558 ป่าก่อ  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
460
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
2110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 20 กันยายน 2558 พนา  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 จานลาน  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 ไม้กลอน  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 20 กันยายน 2558 พระเหลา  
ติดตามการปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2558 เสนางคนิคม  
การใช้สารชิวภัณฑ์เชื้อไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายประจักษ์ ศรัจันทร์รักขิต สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 เสนางคนิคม  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักษ์ ศรัจันทร์รักขิต สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนทอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนทอง  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 ไร่สีสุก  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 ไร่สีสุก  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 กันยายน 2558 นาเวียง  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐาปนีย์ มีแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 นาเวียง  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฐาปนีย์ มีแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
10  1 - 31 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
11  1 - 31 กันยายน 2558 หนองสามสี  
การใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
12  1 กันยายน 2558 หนองสามสี  
การจัดทำบัญชีกลุ่ม/สถาบันวิสาหกิจ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
รวมอำเภอเสนางคนิคม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
850
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 หัวตะพาน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กันยายน 2558 เค็งใหญ่  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
3 กันยายน 2558 รัตนวารี  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอหัวตะพาน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 22 กันยายน 2558 อำนาจ  
ติดตามกิจกรรมการตัดใบข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1
แปลงนาเกษตรกร     
18 กันยายน 2558 ดงมะยาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร     
15 กันยายน 2558 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษื  
23 กันยายน 2558 ดงบัง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร  นายพิเชษฐ์ หนุวงษื  
24 กันยายน 2558 ไร่ขี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
22 กันยายน 2558 แมด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี(โรงเรียนเกษตรกร)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
16 กันยายน 2558 โคกกลาง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ(โรงเรียนเกษตรกร)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
149
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำเภอ
15 เรื่อง
5 วิธี
4099
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 หนองบัว  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
9 กันยายน 2558 หนองภัยศูนย์  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
23 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 กันยายน 2558 หนองสวรรค์  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
16 กันยายน 2558 หัวนา  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
16 กันยายน 2558 บ้านขาม  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
15 กันยายน 2558 นามะเฟือง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
3 กันยายน 2558 บ้านพร้าว  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน
60
ศาลาวัด  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
18 กันยายน 2558 โนนขมิ้น  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
10  17 กันยายน 2558 ลำภู  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพิธ ศรีสุวรรณ สำนักงานเเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
11  23 กันยายน 2558 กุดจิก  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
12  3 กันยายน 2558 โนนทัน  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
13  2 กันยายน 2558 นาคำไฮ  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
80
ศาลากลางบ้าน  นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
14  4 กันยายน 2558 ป่าไม้งาม  
โรคและแมลงฉตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
15  4 กันยายน 2558 หนองหว้า  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
620
 
7 คน
3 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 นากลาง  
การให้น้ำนาข้าว  
บรรยาย
25
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
17 กันยายน 2558 ด่านช้าง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายทองอินทร์ กินนรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
16 - 17 กันยายน 2558 กุดดินจี่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 กันยายน 2558 ฝั่งแดง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
85
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
15 กันยายน 2558 เก่ากลอย  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
85
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
9 กันยายน 2558 โนนเมือง  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
35
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 กันยายน 2558 อุทัยสวรรค์  
โรคในนาข้าว  
บรรยาย
45
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
22 กันยายน 2558 ดงสวรรค์  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
105
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 - 11 กันยายน 2558 กุดแห่  
การให้จุรินทรีย์ในดิน  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
5 คน
2 หน่วยงาน
11 กันยายน 2558 โนนสัง  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 - 4 กันยายน 2558 บ้านถิ่น  
การเฝ้าระวังป้องกันโรคไหม้ข้าว(การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กันยายน 2558 หนองเรือ  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
23 กันยายน 2558 กุดดู่  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง-ศัตรูข้าว  
เสวนา
50
ศาลาวัด  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 กันยายน 2558 บ้านค้อ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง-ศัตรูข้าว  
เสวนา
50
ศาลาวัด  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10 กันยายน 2558 โนนเมือง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 กันยายน 2558 โคกใหญ่  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
18 กันยายน 2558 โคกม่วง  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 กันยายน 2558 นิคมพัฒนา  
การบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  1 กันยายน 2558 ปางกู่  
การเฝ้าระวังป้องกันโรคไหม้ข้าว(การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 เมืองใหม่  
การป้องกันกำจัด โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 ศรีบุญเรือง  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 กันยายน 2558 ศรีบุญเรือง  
การสำรวจศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 หนองบัวใต้  
การสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กันยายน 2558 กุดสะเทียน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านคลองเจริญ  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
17 กันยายน 2558 นากอก  
การป้องกันกำจัดโรคไหหม้ข้าว  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกรม18  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 กันยายน 2558 โนนสะอาด  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
บรรยาย
300
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2558 ยางหล่อ  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
15 กันยายน 2558 โนนม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวสุนารี ผางน้ำคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10  11 กันยายน 2558 หนองกุงแก้ว  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
11  28 กันยายน 2558 หนองแก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านหนองแกกลาง  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
12  29 กันยายน 2558 ทรายทอง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
13  8 กันยายน 2558 หันนางาม  
ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกรหมู่ที่8  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
739
 
7 คน
2 หน่วยงาน
7 กันยายน 2558 นาสี  
ฝึกปฏิบัติการอารักขาพืชในแปลงนา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2558 นาสี  
อบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว  
ประชุม
30
ศาลาวัด     
รวมอำเภอสุวรรณคูหา
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาเหล่า  
การปลูกข้าวนาปีปลอดสารพิษ  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาเหล่า  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าเพือใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 นาแก  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังทอง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังปลาป้อม  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 วังปลาป้อม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2558 เทพคีรี  
การดูแลรักษา และการกรีดยาง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 30 กันยายน 2558 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าเพือใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
960
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ
34 เรื่อง
8 วิธี
3429
 
27 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กันยายน 2558 หมากแข้ง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 กันยายน 2558 หมากแข้ง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15 กันยายน 2558 นิคมสงเคราะห์  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 กันยายน 2558 นิคมสงเคราะห์  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15 กันยายน 2558 บ้านขาว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
17 กันยายน 2558 บ้านขาว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงกรานต์ สร้อยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 
15 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18 กันยายน 2558 บ้านตาด  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
10  16 กันยายน 2558 บ้านตาด  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
11  15 กันยายน 2558 โนนสูง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
12  17 กันยายน 2558 โนนสูง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชราพร ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
13  17 กันยายน 2558 หมูม่น  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
14  15 กันยายน 2558 หมูม่น  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางหนูพิศ มูลเสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
15  17 กันยายน 2558 เชียงยืน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
16  15 กันยายน 2558 เชียงยืน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ ดลสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
17  15 กันยายน 2558 หนองนาคำ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
18  17 กันยายน 2558 หนองนาคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น เมฆโพธิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
19  15 กันยายน 2558 กุดสระ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
20  17 กันยายน 2558 กุดสระ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพิศ เวชพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
21  15 กันยายน 2558 นาดี  
การป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
22  17 กันยายน 2558 นาดี  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
23  16 กันยายน 2558 บ้านเลื่อม  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
24  18 กันยายน 2558 บ้านเลื่อม  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
25  17 กันยายน 2558 เชียงพิณ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
26  15 กันยายน 2558 เชียงพิณ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภรณ์ จำเนียรกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
27  15 กันยายน 2558 สามพร้าว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
28  17 กันยายน 2558 สามพร้าว  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัศมี ดวงเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
29  18 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
30  15 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมมรรค ภูครองหิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
31  15 กันยายน 2558 นาข่า  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
32  17 กันยายน 2558 นาข่า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
33  15 กันยายน 2558 บ้านจั่น  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
34  17 กันยายน 2558 บ้านจั่น  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรสิทธิ์ บุญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
35  15 กันยายน 2558 หนองขอนกว้าง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
36  17 กันยายน 2558 หนองขอนกว้าง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
37  15 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
38  18 กันยายน 2558 โคกสะอาด  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุขเสริฐ วรเชษฐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 
39  17 กันยายน 2558 นากว้าง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
40  15 กันยายน 2558 นากว้าง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ พิมพ์โคตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
41  17 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
42  15 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวงทอง พิมพ์กา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
รวมอำเภอเมืองอุดรธานี
21  ตำบล
6 เรื่อง
 
840
 
16 คน
4 หน่วยงาน
16 กันยายน 2558 โนนสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
17 กันยายน 2558 บุ่งแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษร ศิริโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
18 กันยายน 2558 โพธิ์ศรีสำราญ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรนันท์ ขันอาษา สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 
1 กันยายน 2558 ทมนางาม  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
21 กันยายน 2558 หนองกุงศรี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย วุฒิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
22 กันยายน 2558 โคกกลาง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 
รวมอำเภอโนนสะอาด
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 กันยายน 2558 หนองหาน  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพิลัยลักษณ์ หล้าทุม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
22 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กันยายน 2558 พังงู  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ  
23 กันยายน 2558 สะแบง  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
23 กันยายน 2558 สร้อยพร้าว  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤต พงษ์พิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 บ้านเชียง  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 บ้านยา  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนธยา จันทโรมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
24 กันยายน 2558 โพนงาม  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
25 กันยายน 2558 ผักตบ  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤษณา กล้าหาญ  
10  25 กันยายน 2558 หนองไผ่  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรี บุญทวี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
11  25 กันยายน 2558 ดอนหายโศก  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเนรมิตร มัชฌิมา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
12  24 กันยายน 2558 หนองสระปลา  
การปลูกพืชฤดูแล้งในครัวเรือน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร คงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน 
รวมอำเภอหนองหาน
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
8 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2558 ทุ่งฝน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมณเฑียร รู้กิจ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กันยายน 2558 ทุ่งใหญ่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กันยายน 2558 นาชุมแสง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถิรายุทธ์ เสีอน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
1 - 30 กันยายน 2558 นาทม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี วงค์คำภา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน 
รวมอำเภอทุ่งฝน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1800
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2558 ไชยวาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 ไชยวาน  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวรธนกร โสประดิษฐ์ สนง.เกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 หนองหลัก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 หนองหลัก  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางราตรี แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 คำเลาะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 คำเลาะ  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นางละเอียด ปัญเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
9 กันยายน 2558 โพนสูง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
1 - 31 กันยายน 2558 โพนสูง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ทุกหมู่บ้าน  นายวิเชียร พันชน สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 
รวมอำเภอไชยวาน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
864
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2558 ศรีธาตุ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ม.5  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
10 กันยายน 2558 จำปี  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ม.14  นายถาวร หลักคำ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กันยายน 2558 บ้านโปร่ง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ม.11  นางอาภา ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
10 กันยายน 2558 หัวนาคำ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ม7  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
8 กันยายน 2558 หัวนาคำ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ม.2  นายพิรัตน์ มณีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
9 กันยายน 2558 หนองนกเขียน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ม.4  นางสาวละคร หนองหว้ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กันยายน 2558 นายูง  
การป้องกันกำจัดโรคในข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
15 กันยายน 2558 ตาดทอง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ม.2  นายเดชทวี โสภาศรี สำนักงานเเกษตรอำเภอศรีธาตุ 
รวมอำเภอศรีธาตุ
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 บ้านผือ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 หายโศก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางนิรัตน์ อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
1 กันยายน 2558 เขือน้ำ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางสาวศิริรวรรณ ศรีมงคลบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
4 กันยายน 2558 คำบง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 กันยายน 2558 โนนทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมชาย พลเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
3 กันยายน 2558 ข้าวสาร  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนิวัตร วรรณมะกอก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 จำปาโมง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายบุญลิน บุญมาแคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 กลางใหญ่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
2 กันยายน 2558 เมืองพาน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ร.ต.อุทัย บุตตโลบล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
10  1 กันยายน 2558 คำด้วง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายชาญ เครือแสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
11  2 กันยายน 2558 หนองหัวคู  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสว่าง อินทะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
12  1 กันยายน 2558 บ้านค้อ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางผไทมาศ วิรุฬปักษี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
13  2 กันยายน 2558 หนองแวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายวีระวงษ์ กัณฑิโกวิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 
รวมอำเภอบ้านผือ
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
495
 
9 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2558 นางัว  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัช เพ็ชรไพโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
21 กันยายน 2558 น้ำโสม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
15 กันยายน 2558 บ้านหยวก  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุเมธ ชินตุ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม 
15 กันยายน 2558 โสมเยี่ยม  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
28 กันยายน 2558 ศรีสำราญ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2558 สามัคคี  
การป้องกันและกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
รวมอำเภอน้ำโสม
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
2 คน
1 หน่วยงาน
18 กันยายน 2558 เพ็ญ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
30
แปลงนาเกษตรกร  นายนายอริยะ ผิวเหลือง สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
22 - 23 กันยายน 2558 บ้านธาตุ  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าของกลุ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายบรรจง ธิบูรณ์บุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
8 - 19 กันยายน 2558 นาพู่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
200
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
23 - 15 กันยายน 2558 นาพู่  
ศาลากลางบ้าน  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
1 - 4 กันยายน 2558 นาพู่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
14 - 18 กันยายน 2558 นาพู่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตร/ขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
21 - 22 กันยายน 2558 นาพู่  
ติดตามงานการดำเนินงานกล่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
28 - 30 กันยายน 2558 นาพู่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตร/ขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายนายธนกฤต  จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
1 - 18 กันยายน 2558 เชียงหวาง  
การใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
500
ศาลากลางบ้าน  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
10  22 - 30 กันยายน 2558 เชียงหวาง  
แนะนำการปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
11  15 กันยายน 2558 นาบัว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
16
อบต.  นางสาวนางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
12  1 กันยายน 2558 บ้านเหล่า  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
450
บ้านเกษตรกร  นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
13  7 - 11 กันยายน 2558 จอมศรี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายบุญพร้อม สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
14  21 - 30 กันยายน 2558 เตาไห  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
420
บ้านเกษตรกร  นาย นายสมบูรณ์ สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ 
15  10 กันยายน 2558 โคกกลาง  
การดูแลรักษารและการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายวิรัตน์  พันลำภักดิ์  
16  11 กันยายน 2558 สร้างแป้น  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสมภาร จำปาวะตะ  
รวมอำเภอเพ็ญ
10  ตำบล
13 เรื่อง
 
2576
 
9 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 สร้างคอม  
การควบคุมหนอนกออ้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
9 กันยายน 2558 เชียงดา  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
16
อบต.  นายเปรมปรี นนทฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
17 กันยายน 2558 บ้านยวด  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิชาญ นิมาลา สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
16 กันยายน 2558 บ้านโคก  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
9 กันยายน 2558 นาสะอาด  
การตัดพันธุ์ปนข้าวนาปี  
บรรยาย
16
อบต.  นายเกรียงไกร หาญวงศ์ เกษตรอำเภอสร้างคอม 
18 กันยายน 2558 บ้านหินโงม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกภาส สุขสุงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม 
รวมอำเภอสร้างคอม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
183
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หนองแสง  
การดูแลโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 แสงสว่าง  
การปลูกข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 นาดี  
การดูรักษาข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 กันยายน 2558 ทับกุง  
โรคแมลงข้าวนาปี  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 บ้านแดง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางนภาภรณ์ ขันแข็ง สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
10 กันยายน 2558 นาทราย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางวรรณรัตน์ อารีย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
9 กันยายน 2558 ดอนกลอย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายนายประดิษฐ์ ลีจำนงค์ สนง.กษอ พิบูลย์รักษ์ 
รวมอำเภอพิบูลย์รักษ์
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 บ้านจีต  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนทองอินทร์  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 ค้อใหญ่  
การควบคุมโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
1 - 30 กันยายน 2558 คอนสาย  
การป้องกันกำจัดโรคอ้อยโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย คามะเชียงพิณ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 
รวมอำเภอกู่แก้ว
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 13 อำเภอ
44 เรื่อง
3 วิธี
8533
 
76 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 ท่าตูม  
โรคไหม้ข้าว ใหม้ระยะแตกกอ โรคโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2558 แวงน่าง  
โรคไหม้ข้าว ใหม้ระยะแตกกอ โรคโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 แกดำ  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
615
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรพงศ์ ช่วยอุดม สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 วังแสง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
545
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิคม ไขยหงส์สา สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 มิตรภาพ  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
430
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุญเพ็ง สิงห์ศร สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 หนองกุง  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุพัตรา สารแสน สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
1 - 30 กันยายน 2558 โนนภิบาล  
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
420
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   มนตรี ดาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 
รวมอำเภอแกดำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
2385
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 หัวขวาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2558 ยางน้อย  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 วังยาว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การผลิตเชื่้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กันยายน 2558 แพง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2558 แก้งแก  
การปรังปรุงดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2558 หนองเหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2558 เหล่า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  16 กันยายน 2558 เขื่อน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 กันยายน 2558 หนองบอน  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กันยายน 2558 โพนงาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  15 กันยายน 2558 ยางท่าแจ้ง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 กันยายน 2558 แห่ใต้  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 กันยายน 2558 หนองกุงสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 กันยายน 2558 เลิงใต้  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 กันยายน 2558 ดอนกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโกสุมพิสัย
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
1900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 โคกพระ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มมา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2558 คันธารราษฎร์  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 กันยายน 2558 มะค่า  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2558 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ที่ทำกาศูนย์     
16 กันยายน 2558 ท่าขอนยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
7 - 11 กันยายน 2558 นาสีนวน  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้     
16 - 18 กันยายน 2558 นาสีนวน  
การตัดใบข้าว การตัดพันธุ์ปน  
สาธิต
25
แปลงเรียนรู้     
9 กันยายน 2558 ขามเรียง  
การปลูก การเตรียมดิน การจัดการดูแลรักษา  
บรรยาย
20
แปลงผัก     
1 - 30 กันยายน 2558 เขวาใหญ่  
การจัดการดินปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  17 กันยายน 2558 ศรีสุข  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าว     
11  8 กันยายน 2558 กุดใส้จ่อ  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  16 กันยายน 2558 ขามเฒ่าพัฒนา  
การเพาะเชื้อเห็ดขอนขาวจากขี้เลื่อยยางพารา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศาลาวัด     
13  9 กันยายน 2558 ขามเฒ่าพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกันทรวิชัย
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
385
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 เชียงยืน  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 หนองซอน  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 ดอนเงิน  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 กู่ทอง  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 นาทอง  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 เสือเฒ่า  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 โพนทอง  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 เหล่าบัวบาน  
ถ่ายทอดความรู้ข้าวหอมมะลิ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงยืน
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2558 บรบือ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 บ่อใหญ่  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 วังไชย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 หนองม่วง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 กำพี้  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 โนนราษี  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 โนนแดง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2558 หนองจิก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กันยายน 2558 บัวมาศ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  18 กันยายน 2558 หนองคูขาด  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 กันยายน 2558 วังใหม่  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  20 กันยายน 2558 ยาง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กันยายน 2558 หนองสิม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  21 กันยายน 2558 หนองโก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  5 กันยายน 2558 ดอนงัว  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบรบือ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2558 นาเชือก  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตร  
ดูงาน
580
แปลงนา     
10 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การใช้สารชีวภัณฑ์การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2558 เขวาไร่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2558 ปอพาน  
การตรวจสอบพื้นที่ข้าวนาปี  
ประชุม
18
อบต.ปอพาน     
1 - 30 กันยายน 2558 ปอพาน  
โรค/แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
22 กันยายน 2558 หนองเม็ก  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
10 กันยายน 2558 หนองเรือ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กันยายน 2558 หนองเรือ  
Gap ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 กันยายน 2558 หนองกุง  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตร  
ดูงาน
350
ศาลาวัด     
รวมอำเภอนาเชือก
6  ตำบล
9 เรื่อง
 
1158
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ปะหลาน  
การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10 กันยายน 2558 ก้ามปู  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
10 กันยายน 2558 เวียงสะอาด  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
10 กันยายน 2558 เม็กดำ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
10 กันยายน 2558 นาสีนวล  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
11 กันยายน 2558 ราษฎร์เจริญ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดิลก ลำใย  
10 กันยายน 2558 หนองบัวแก้ว  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ โชควัฒน์วิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
10 กันยายน 2558 เมืองเตา  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรสีห์ ปิ่นสุวรรร  
11 กันยายน 2558 ลานสะแก  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรัญทร สระบัวบาน สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
10  11 กันยายน 2558 เวียงชัย  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจนา สุวรรณพันธ์ สำนักเกษตรอำเภอพยัคฆภุมิพิสัย 
11  11 กันยายน 2558 หนองบัว  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญถิ่น สมอุดร สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
12  10 กันยายน 2558 ราษฎร์พัฒนา  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
13  11 กันยายน 2558 เมืองเสือ  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ พิศวงปราการ สนง.เกษตรอำเภอ 
14  11 กันยายน 2558 ภารแอ่น  
การผลิตข้าวให้ใด้มาตรฐานGAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวชิระ ฤทธิ์สยาม สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
รวมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 กันยายน 2558 หนองแสง  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนารัตน์ ปะกิระตัง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 ขามป้อม  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 เสือโก้ก  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 ดงใหญ่  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 โพธิ์ชัย  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรเพชร เพชรพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 หัวเรือ  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรเพชร เพชรพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 แคน  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ โล่ห์วันทา สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15 กันยายน 2558 งัวบา  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
8 กันยายน 2558 นาข่า  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ โลห์วันทา สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
10  22 กันยายน 2558 บ้านหวาย  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
11  8 กันยายน 2558 หนองไฮ  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชุลีพร พลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
12  22 กันยายน 2558 ประชาพัฒนา  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญยุทธ แย้มพยุง สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
13  15 กันยายน 2558 หนองทุ่ม  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชุลีพร พลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
14  8 กันยายน 2558 หนองแสน  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน ศรีทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
15  8 กันยายน 2558 โคกสีทองหลาง  
การสำรวจศัตรูข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล แสงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
รวมอำเภอวาปีปทุม
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
8 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2558 นาดูน  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 กันยายน 2558 นาดูน  
งานวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
4 กันยายน 2558 หนองไผ่  
งานสถาบัน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
2 กันยายน 2558 หนองไผ่  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 กันยายน 2558 หนองคู  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนายแสงจันทร์ ปะนะภูเต สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
9 กันยายน 2558 หนองคู  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายนายแสงจันทร์ ปะนะภูเต สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
4 กันยายน 2558 ดงบัง  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
2 กันยายน 2558 ดงบัง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
8 กันยายน 2558 ดงดวน  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
10  9 กันยายน 2558 ดงดวน  
งานสถาบัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวคมขำ เจริญอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
11  4 กันยายน 2558 หัวดง  
งานสถาบัน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายปรีชา ดีคำวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
12  2 กันยายน 2558 หัวดง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นายปรีชา ดีคำวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
13  11 กันยายน 2558 ดงยาง  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
แ  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
14  10 กันยายน 2558 ดงยาง  
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
15  8 กันยายน 2558 กู่สันตรัตน์  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
16  9 กันยายน 2558 กู่สันตรัตน์  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายพิชิต ปะการะสังข์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
17  9 กันยายน 2558 พระธาตุ  
งานวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
18  8 กันยายน 2558 พระธาตุ  
โครงการศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน  
ประชุม
50
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญประภา เพชรสุกใส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 
รวมอำเภอนาดูน
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2558 ยางสีสุราช  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 ยางสีสุราช  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 นาภู  
การคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
11 กันยายน 2558 นาภู  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
71
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยศพงศ์ เพียรอดวงษ์ สนง.กษ.ยางสีสุราช 
4 กันยายน 2558 แวงดง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11 กันยายน 2558 แวงดง  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมั่นคง หงส์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
22 กันยายน 2558 บ้านกู่  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ พงษ์ยิ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
2 กันยายน 2558 ดงเมือง  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
9 กันยายน 2558 ดงเมือง  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
10  8 กันยายน 2558 ขามเรียน  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
11  4 กันยายน 2558 ขามเรียน  
การจัดการเข้าระบบอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
12  3 กันยายน 2558 หนองบัวสันตุ  
การคัดพันธุ์ข้าวปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
13  2 กันยายน 2558 หนองบัวสันตุ  
การดูแลและการจัดการข้าวในระบบ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพงษ์ สุขโข สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 
รวมอำเภอยางสีสุราช
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
405
 
5 คน
2 หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 กุดรัง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
10 กันยายน 2558 กุดรัง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
9 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
16 กันยายน 2558 เลิงแฝก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
11 กันยายน 2558 หนองแวง  
วิธีการสำรวจศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
10 กันยายน 2558 หนองแวง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
17 กันยายน 2558 ห้วยเตย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูุข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอกุดรัง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 กันยายน 2558 ชื่นชม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางระเบียบ นาไชยเวศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 10 กันยายน 2558 กุดปลาดุก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางระเบียบ นาไชยเวศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 10 กันยายน 2558 เหล่าดอกไม้  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสยาม แสนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 10 กันยายน 2558 หนองกุง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาพรณ์ ดู่ป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
รวมอำเภอชื่นชม
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ
49 เรื่อง
8 วิธี
9633
 
38 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2558 รอบเมือง  
โรคพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าว  นายประพัฒน์ พลพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
17 กันยายน 2558 เหนือเมือง  
โรคพืช  
บรรยาย
84
ศาลาวัด  นายพิชัย กิติศรีวรพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
17 กันยายน 2558 ขอนแก่น  
โรคพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศราวุฒิ วิเศษศรี  
9 กันยายน 2558 นาโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
อบต.  นายปริญญา วิเศษวงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
15 กันยายน 2558 สะอาดสมบูรณ์  
โรคพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเนื้อทิพย์ สินธุวา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
16 กันยายน 2558 สีแก้ว  
โรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุเทน น้อยอามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
18 กันยายน 2558 ปอภาร (ปอพาน)  
โรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา มูลชารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
5 กันยายน 2558 โนนรัง  
ติดตามสถานการณ์โรคพืช  
บรรยาย
30
อบต.  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน 
17 กันยายน 2558 หนองแก้ว  
การใส่แต่งหน้า  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรวัลย์ คำลือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
10  17 กันยายน 2558 หนองแวง  
โรคพืช  
บรรยาย
40
อบต.  นางสินีนารถ วิเศษวงษา สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
11  17 กันยายน 2558 ดงลาน  
โรคพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายศราวุฒิ วิเศษศรี  
12  17 กันยายน 2558 แคนใหญ่ &