สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2561 บ้านแพรก  
ผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 กรกฎาคม 2561 บ้านใหม่  
ผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
26 กรกฎาคม 2561 สำพะเนียง  
ผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 กรกฎาคม 2561 คลองน้อย  
ผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอารีย์ คงเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
25 กรกฎาคม 2561 สองห้อง  
ผลิตเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอารีย์ คงเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
155
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
155
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2561 บ่อ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
19 กรกฎาคม 2561 ผาสิงห์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
กลุ่มผู้ปลูกผัก  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
4 - 25 กรกฎาคม 2561 นาซาว  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
หอประชุม  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 - 20 กรกฎาคม 2561 กองควาย  
การผลิตและการใช้สารชวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
12 - 19 กรกฎาคม 2561 สะเนียน  
การเตรียมแปลงข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุม  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
449
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2561 หนองแดง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
หอประชุมบ้านดงไพรวัลย์  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
16 กรกฎาคม 2561 หมอเมือง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
หอประชุมบ้านห้วยซ้อ  นางสาวนคร สุริยศ สำนักงานเกษตรอ.แม่จริม 
11 กรกฎาคม 2561 น้ำพาง  
การเตรียมกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
โรงเรียนบ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
19 กรกฎาคม 2561 น้ำปาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนคร สุริยศ สำนักงานเกษตรอ.แม่จริม 
18 กรกฎาคม 2561 แม่จริม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
195
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 20 กรกฎาคม 2561 บ้านฟ้า  
การใช้สารชีวภาพ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 25 กรกฎาคม 2561 ป่าคาหลวง  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 กรกฎาคม 2561 สวด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 กรกฎาคม 2561 บ้านพี้  
การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2561 นาน้อย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2561 เชียงของ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2561 ศรีษะเกษ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2561 สถาน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2561 สันทะ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กรกฎาคม 2561 บัวใหญ่  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2561 น้ำตก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 - 31 กรกฎาคม 2561 ปัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
2 - 13 กรกฎาคม 2561 ปัว  
การเตรียมต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
100
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 - 3 กรกฎาคม 2561 ศิลาแลง  
การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
บรรยาย
173
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 5 กรกฎาคม 2561 ศิลาเพชร  
การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
176
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2561 อวน  
การเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 กรกฎาคม 2561 ไชยวัฒนา  
การเตรียมต้นกล้าข้าว  
บรรยาย
100
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 - 13 กรกฎาคม 2561 ไชยวัฒนา  
การเก็บลำไยและการดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
16 - 27 กรกฎาคม 2561 ไชยวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
2 กรกฎาคม 2561 ภูคา  
การเพาะกล้าข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 กรกฎาคม 2561 สกาด  
การเพาะต้นกล้าข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
11  5 กรกฎาคม 2561 ป่ากลาง  
การดูแลรักษามะม่วงหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปัว
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
919
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2561 ส้าน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก.เกษตรอินทรีย์  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 - 31 กรกฎาคม 2561 ปอน  
การจัดตั้งกลุ่มส้มสีทอง ปลอดภัย ทุ่งช้าง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.     
2 กรกฎาคม 2561 งอบ  
เสริมสร้างทักษะอาชีพเกษตร  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
2 - 31 กรกฎาคม 2561 และ  
เสริมสร้างทักษะอาชีพเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 กรกฎาคม 2561 ทุ่งช้าง  
เสริมสร้างทักษะอาชีพเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
430
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 กรกฎาคม 2561 เชียงกลาง  
ส่งเสริมจุลินทรีย์ย่อยสลายและไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยย่อยสลายและป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2561 เปือ  
ข้าวอินทรีย์  
เสวนา
50
หอประชุม     
9 กรกฎาคม 2561 เชียงคาน  
ส่งเสริมจุลินทรีย์ย่อยสลายและไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยย่อยสลายและป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2561 พระธาตุ  
ส่งเสริมจุลินทรีย์ย่อยสลายและไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยย่อยสลายและป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2561 พญาแก้ว  
ส่งเสริมจุลินทรีย์ย่อยสลายและไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยย่อยสลายและป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2561 พระพุทธบาท  
ส่งเสริมจุลินทรีย์ย่อยสลายและไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยย่อยสลายและป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2561 นาทะนุง  
การเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวรี แก้วเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
20 กรกฎาคม 2561 บ่อแก้ว  
การทำนาโยน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
25 กรกฎาคม 2561 เมืองลี  
ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
1 กรกฎาคม 2561 ปิงหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 - 6 กรกฎาคม 2561 ดู่พงษ์  
ติดตามประเมินผลฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ที่ทำการกลุ่ม     
4 กรกฎาคม 2561 ดู่พงษ์  
ผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสันติสุข
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2561 บ่อเกลือเหนือ  
การฝึกปฏิบัติการโยนข้าวในนา  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านเวร  นางสาวธราพร ยืนยงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
2 กรกฎาคม 2561 บ่อเกลือใต้  
การฝึกปฏิบัติการโยนข้าวในนา  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านดงผาปูน  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 กรกฎาคม 2561 ภูฟ้า  
การฝึกปฏิบัติการโยนข้าวในนา  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านผาสุข  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
4 กรกฎาคม 2561 ดงพญา  
การฝึกปฏิบัติการโยนข้าวในนา  
ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านสว้าเหนือ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 20 กรกฎาคม 2561 นาไร่หลวง  
การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม  
บรรยาย
20
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านใหม่  นายธวัชชัย เขื่อนเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
1 - 20 กรกฎาคม 2561 ชนแดน  
การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
1 - 20 กรกฎาคม 2561 ยอด  
การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรกร เกษตรการุณย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2561 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 กรกฎาคม 2561 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.นาปัง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 กรกฎาคม 2561 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.น้ำแก่น  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
12 กรกฎาคม 2561 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.น้ำเกี๋ยน  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 กรกฎาคม 2561 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.เมืองจัง  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
10 กรกฎาคม 2561 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.ท่าน้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
12 กรกฎาคม 2561 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศบกต.ฝายแก้ว  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
141
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2561 ห้วยโก๋น  
การผลิตไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นางสาวรวิสรา นาคีรักษ์  
12 กรกฎาคม 2561 ขุนน่าน  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยความมั่นคงทางอาหาร  
บรรยาย
23
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยน้ำช้างพัฒนา  นายสุขสันต์ วงค์กุนะ  
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
43
 
2 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 14 อำเภอ
41 เรื่อง
7 วิธี
3637
 
26 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 - 14 กรกฎาคม 2561 ทุ่งสมอ  
การเสียบยอด อโวกาโด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ไร่ภูเพชร  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 - 6 กรกฎาคม 2561 แคมป์สน  
การเสียบยอด อโวกาโด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ไร่กำนัน  นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 กรกฎาคม 2561 เขาค้อ  
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
23 กรกฎาคม 2561 ริมสีม่วง  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 กรกฎาคม 2561 สะเดาะพง  
การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
23 กรกฎาคม 2561 หนองแม่นา  
การปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
25 กรกฎาคม 2561 เข็กน้อย  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
6 เรื่อง
3 วิธี
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2561 เจดีย์หัก  
การจัดการตลาด  
บรรยาย
50
ศพก.  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
รวมอำเภอเมือง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดราชบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน