สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 มีนาคม 2560 หนองแดง  
การผลิตและการใชสารชีวภัณฑ์ในแปลงกาแฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงกาแฟเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน