สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มิถุนายน 2558 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
15 มิถุนายน 2558 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาว์ พินอุไร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ 
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
3 มิถุนายน 2558 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
4 มิถุนายน 2558 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
5 มิถุนายน 2558 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
9 มิถุนายน 2558 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 มิถุนายน 2558 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
11 มิถุนายน 2558 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12 มิถุนายน 2558 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 มิถุนายน 2558 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  17 มิถุนายน 2558 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 12 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
การอบรมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านกอก  
อบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
1 - 13 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวบาน  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 14 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การลดความเสี่ยงในการผลิต  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18 - 30 มิถุนายน 2558 บ้านขาม  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ย  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 13 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การดูแลรักษาพืชไร่  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
13 - 29 มิถุนายน 2558 กุดน้ำใส  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ประชุม
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
18 - 28 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การแปรรูปอาหาร  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองโดน  
การดูแล กำจัดวัชพืช ในพืชไร่,  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  18 - 30 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การดูแรรักษาพืชไร่  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  1 - 16 มิถุนายน 2558 ละหาน  
การผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสุขภาพปลอดภัย  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  1 - 12 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
14  19 - 31 มิถุนายน 2558 หนองบัวใหญ่  
การทำปุ๋ยหมัก  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน  
15  19 - 29 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การทำไร่นาสวนผสม  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  1 - 15 มิถุนายน 2558 หนองบัวโคก  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  17 - 29 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  1 - 15 มิถุนายน 2558 ส้มป่อย  
การเตรียมดินก่อนการทำนา  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
16 เรื่อง
 
2380
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
16 เรื่อง
2 วิธี
2380
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ลำพาน  
การดูแลรักษาผักชะอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 นามน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 มิถุนายน 2558 ยอดแกง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 มิถุนายน 2558 สงเปลือย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 มิถุนายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การเตรียมดินก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
4 มิถุนายน 2558 หนองบัว  
การเตรียมดินก่อนปลูก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 - 20 มิถุนายน 2558 ยางตลาด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
80
12,15,16  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
9 มิถุนายน 2558 หัวงัว  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 อุ่มเม่า  
การเพาะพันธุ์กล้าพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 บัวบาน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
10,23  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
7 มิถุนายน 2558 เว่อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
440
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 อิตื้อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
5,6,3,4,7,9,8,10  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 หัวนาคำ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
6 มิถุนายน 2558 หนองอิเฒ่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
1,11  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11 มิถุนายน 2558 ดอนสมบูรณ์  
การกำจัดวัชพืช,การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร์กำจัด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  11 มิถุนายน 2558 นาเชือก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
5,6,10,12,14  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  8 มิถุนายน 2558 คลองขาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
4,13,19  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  8 มิถุนายน 2558 เขาพระนอน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
230
อบต.  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  8 - 9 มิถุนายน 2558 นาดี  
การขยายพันธุ์มะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านหลุมข้าว  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  7 มิถุนายน 2558 โนนสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
125
6,8,11  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15  8 มิถุนายน 2558 หนองตอกแป้น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
2,3  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
4 เรื่อง
 
3145
 
13 คน
2 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 ห้วยเม็ก  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
12 มิถุนายน 2558 คำใหญ่  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
11 มิถุนายน 2558 กุดโดน  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
10 มิถุนายน 2558 บึงนาเรียง  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มิถุนายน 2558 หัวหิน  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
11 มิถุนายน 2558 พิมูล  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 คำเหมือดแก้ว  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอัญชลี นาทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 โนนสะอาด  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
12 มิถุนายน 2558 ทรายทอง  
การจัดเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 สมเด็จ  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายอภิชาติ เสริมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
4 มิถุนายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
3 มิถุนายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
18 มิถุนายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 อำเภอ
12 เรื่อง
3 วิธี
4205
 
25 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 หว้านใหญ่  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
4 มิถุนายน 2558 ป่งขาม  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2558 บางทรายน้อย  
การเตรียมดินปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
7 มิถุนายน 2558 ชะโนด  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย
78
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
6 มิถุนายน 2558 ดงหมู  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
218
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
218
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 เชียงดาว  
การตลาดมะม่วง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเชียงดาว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 สง่าบ้าน  
การปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
19 มิถุนายน 2558 ป่าลาน  
การปฏิบัติและดูแลรักษาไม้ผลลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
22 มิถุนายน 2558 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
4 มิถุนายน 2558 แม่แตง  
การดูแลรักษาถั่วแระญี่ปุ่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
11 มิถุนายน 2558 แม่หอพระ  
การดูแลรักษามะม่วง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
9 มิถุนายน 2558 บ้านเป้า  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 มิถุนายน 2558 ป่าแป๋  
การคัดเมล็ดพันธุ์-การเก็บรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
12 มิถุนายน 2558 บ้านช้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 มิถุนายน 2558 กื้ดช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 
รวมอำเภอแม่แตง
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 3 อำเภอ
8 เรื่อง
1 วิธี
370
 
5 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 ฟากท่า  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 มิถุนายน 2558 สองคอน  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
5 มิถุนายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 มิถุนายน 2558 สองห้อง  
การปลูกพืชตระกูลถั่ว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
80
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 มิถุนายน 2558 ห้วยอ้อ  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภาพร ต่อสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 มิถุนายน 2558 บ้านปิน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 มิถุนายน 2558 ต้าผามอก  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
30 มิถุนายน 2558 เวียงต้า  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 มิถุนายน 2558 ปากกาง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลยา ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
25 มิถุนายน 2558 หัวทุ่ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลยา พรหมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
23 มิถุนายน 2558 ทุ่งแล้ง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
24 มิถุนายน 2558 บ่อเหล็กลอง  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 มิถุนายน 2558 แม่ปาน  
การขยายสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
รวมอำเภอลอง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
346
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
346
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 หนองแดง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
8 มิถุนายน 2558 หมอเมือง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
25 มิถุนายน 2558 น้ำพาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 มิถุนายน 2558 น้ำปาย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
18 มิถุนายน 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
2 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
3 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
4 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
5 มิถุนายน 2558 บ้านพี้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้ในข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
280
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปี และการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษาและเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและการเพาะปลูกพืชอื่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มิถุนายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะกล้าข้าวนาปีและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาและการเพาะปลูกกล้าข้าวและพืชอื่น ๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
185
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ปัว  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
2 - 5 มิถุนายน 2558 แงง  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 มิถุนายน 2558 แงง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 สถาน  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุม     
25 มิถุนายน 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
62
หอประชุม     
15 - 16 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 12 มิถุนายน 2558 ศิลาแลง  
การปผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
355
ที่ทำการกลุ่ม     
19 - 29 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 18 มิถุนายน 2558 ศิลาเพชร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศาลาวัด     
10  10 มิถุนายน 2558 อวน  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 มิถุนายน 2558 ไชยวัฒนา  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
12  8 - 12 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเพาะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  22 - 26 มิถุนายน 2558 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 มิถุนายน 2558 ภูคา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
15  23 มิถุนายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
16  16 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  15 มิถุนายน 2558 ป่ากลาง  
การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  26 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
70
หอประชุม     
19  12 มิถุนายน 2558 วรนคร  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย
70
หอประชุม     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
1537
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 - 12 มิถุนายน 2558 ปอน  
อบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน
50
อบต.     
8 มิถุนายน 2558 งอบ  
การดูแลและรักษาการติดผลของเงาะ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 มิถุนายน 2558 และ  
การปลุกกล้วยไข่  
บรรยาย
20
หอประชุม  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
12 มิถุนายน 2558 และ  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
โรงพยาบาล  นายเมธี มะลิลม สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การปลูกข้าวต้นเดียว  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 มิถุนายน 2558 ทุ่งช้าง  
การใช้ปุ๋ยเกร็ดและฮอร์โมนพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
440
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2558 เชียงกลาง  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
12 มิถุนายน 2558 เปือ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
บ้านหนองผุก     
11 มิถุนายน 2558 เชียงคาน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มิถุนายน 2558 พระธาตุ  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 พญาแก้ว  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 มิถุนายน 2558 พระพุทธบาท  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านวังทอง     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2558 นาทะนุง  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
23 มิถุนายน 2558 บ่อแก้ว  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 มิถุนายน 2558 เมืองลี  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
17 มิถุนายน 2558 ปิงหลวง  
สารจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
16 - 20 มิถุนายน 2558 ป่าแลวหลวง  
การลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
ดูงาน
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
2 - 13 มิถุนายน 2558 ป่าแลวหลวง  
การจัดทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 - 15 มิถุนายน 2558 พงษ์  
การจัดทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
16 - 30 มิถุนายน 2558 พงษ์  
การลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
780
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 มิถุนายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มิถุนายน 2558 ภูฟ้า  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 มิถุนายน 2558 ดงพญา  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
เทคนิคการเลือกและการล้างสารพิษตกค้างของพืชผัก  
บรรยาย
30
อบต.  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 มิถุนายน 2558 นาไร่หลวง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ตลาดบ้านใหม่  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 มิถุนายน 2558 ชนแดน  
ประชุมหารือการจัดตั้งกลุ่มปาล์น้ำมัน ตำบลชนแดน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
9 มิถุนายน 2558 ยอด  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 มิถุนายน 2558 ยอด  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
170
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มิถุนายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
อบต.     
8 มิถุนายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
อบต.     
10 มิถุนายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
30
อบต.     
10 มิถุนายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
23
อบต.     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
151
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2558 ห้วยโก๋น  
การสาธิตการใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี  
สาธิต
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
23 มิถุนายน 2558 ห้วยโก๋น  
สาธิตการใช้ยาฆ่าหญ้าชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี  
สาธิต
30
หอประชุมบ้านปางหก  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
11 มิถุนายน 2558 ขุนน่าน  
การตัดแต่งหม่อนหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
12 มิถุนายน 2558 ขุนน่าน  
การฝึกตัดแต่งหม่อนผลสดหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 12 อำเภอ
47 เรื่อง
8 วิธี
4398
 
21 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 สว่างอารมณ์  
บริหารกองทุน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 - 11 มิถุนายน 2558 หนองหลวง  
การบริหารส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
17 - 18 มิถุนายน 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
22 - 26 มิถุนายน 2558 ไผ่เขียว  
การปลูกถั่วเขียวหลังนา  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 - 19 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
22 - 30 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงานโครงการ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
2 - 12 มิถุนายน 2558 บ่อยาง  
ติดตามงาน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2558 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มิถุนายน 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มิถุนายน 2558 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 มิถุนายน 2558 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 มิถุนายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 มิถุนายน 2558 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มิถุนายน 2558 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มิถุนายน 2558 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2558 บ้านไร่  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 มิถุนายน 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 มิถุนายน 2558 คอกควาย  
การดูแลมันสำปนะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
23 มิถุนายน 2558 วังหิน  
วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
16 มิถุนายน 2558 แก่นมะกรูด  
การดูแลมันสำปนะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
25 มิถุนายน 2558 หนองจอก  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มิถุนายน 2558 หนองจอก  
การดูแลอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  3 มิถุนายน 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  2 มิถุนายน 2558 บ้านบึง  
การผลิตอ้อยพันธุ์ดี  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  22 มิถุนายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  9 มิถุนายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14  23 มิถุนายน 2558 เจ้าวัด  
การดูแลรักษา  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
962
 
6 คน
1 หน่วยงาน
10 - 12 มิถุนายน 2558 สุขฤทัย  
การจัดตลาดสินค้าชุมชน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 มิถุนายน 2558 สุขฤทัย  
การสร้างเครือข่าย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 อำเภอ
19 เรื่อง
4 วิธี
1302
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 มิถุนายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 มิถุนายน 2558 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
ศาลาเอนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 มิถุนายน 2558 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มิถุนายน 2558 สะเดียง  
การปลูกข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าว/ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 มิถุนายน 2558 ป่าเลา  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 มิถุนายน 2558 นางั่ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 มิถุนายน 2558 นางั่ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  10 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  24 มิถุนายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การปลูกมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  24 มิถุนายน 2558 นายม  
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  17 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  10 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  17 มิถุนายน 2558 ห้วยสะแก  
การปลูกพืชปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  12 มิถุนายน 2558 ห้วยใหญ่  
การเตรียมการก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  19 มิถุนายน 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  12 มิถุนายน 2558 ระวิง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
616
 
8 คน
2 หน่วยงาน
11 มิถุนายน 2558 วัดป่า  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
19 มิถุนายน 2558 ตาลเดี่ยว  
ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2558 ฝายนาแซง  
การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2558 หนองสว่าง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 มิถุนายน 2558 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 มิถุนายน 2558 สักหลง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 มิถุนายน 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
25 มิถุนายน 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 มิถุนายน 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  5 มิถุนายน 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  18 มิถุนายน 2558 น้ำก้อ  
การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  15 มิถุนายน 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  3 มิถุนายน 2558 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  10 มิถุนายน 2558 หนองไขว่  
การควบคุมพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  10 มิถุนายน 2558 ลานบ่า  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  17 มิถุนายน 2558 บุ่งคล้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  10 มิถุนายน 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  5 มิถุนายน 2558 บ้านกลาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  25 มิถุนายน 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  4 มิถุนายน 2558 บ้านไร่  
การขยายไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
21  18 มิถุนายน 2558 ปากดุก  
ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  4 มิถุนายน 2558 บ้านหวาย  
การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
13 เรื่อง
 
930
 
12 คน
2 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12 มิถุนายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 มิถุนายน 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 มิถุนายน 2558 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 มิถุนายน 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
30 มิถุนายน 2558 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 มิถุนายน 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10 มิถุนายน 2558 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  26 มิถุนายน 2558 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  9 มิถุนายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  2 มิถุนายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  23 มิถุนายน 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  9 มิถุนายน 2558 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  11 มิถุนายน 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  4 มิถุนายน 2558 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  19 มิถุนายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  26 มิถุนายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  12 มิถุนายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  5 มิถุนายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  24 มิถุนายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  17 มิถุนายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  30 มิถุนายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  2 มิถุนายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  3 มิถุนายน 2558 ยางสาว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  10 มิถุนายน 2558 ยางสาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  17 มิถุนายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  24 มิถุนายน 2558 ซับน้อย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
1400
 
6 คน
3 หน่วยงาน
26 มิถุนายน 2558 ศรีเทพ  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 มิถุนายน 2558 ศรีเทพ  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 มิถุนายน 2558 สระกรวด  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 มิถุนายน 2558 สระกรวด  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 มิถุนายน 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียนทบก.  
บรรยาย
30
ศาลาวัดนาสวรรค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 มิถุนายน 2558 คลองกระจัง  
ปรับปรุงทะเบียน ทบก.  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
24 มิถุนายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10 มิถุนายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  16 มิถุนายน 2558 โคกสะอาด  
การใส่ปุ๋ยข้าวโพด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  18 มิถุนายน 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดินก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  4 มิถุนายน 2558 หนองย่างทอย  
การเตรียมดินก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
12 มิถุนายน 2558 วังโป่ง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 มิถุนายน 2558 วังศาล  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ทุ่งสมอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 มิถุนายน 2558 แคมป์สน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
18 มิถุนายน 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 มิถุนายน 2558 สะเดาะพง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2558 หนองแม่นา  
การบริหารงานจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
22 มิถุนายน 2558 เข็กน้อย  
การจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
30
อบต.  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อำเภอ
43 เรื่อง
3 วิธี
3786
 
37 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
26 มิถุนายน 2558 กระตีบ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งลูกนก  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12 มิถุนายน 2558 ห้วยขวาง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 สระสี่มุม  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มิถุนายน 2558 ทุ่งบัว  
การป้องกันโรคราในกระเพรา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มิถุนายน 2558 ดอนข่อย  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
9 มิถุนายน 2558 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
10  24 มิถุนายน 2558 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  18 มิถุนายน 2558 ห้วยม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  12 มิถุนายน 2558 กำแพงแสน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
13  11 มิถุนายน 2558 รางพิกุล  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  17 มิถุนายน 2558 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  25 มิถุนายน 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
610
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2558 ท่ากระชับ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
25 มิถุนายน 2558 ขุนแก้ว  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
29 มิถุนายน 2558 ท่าพระยา  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 มิถุนายน 2558 บางระกำ  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
5 มิถุนายน 2558 โคกพระเจดีย์  
การป้องกันกำจัดแมลงวันทอง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
4 มิถุนายน 2558 ศรีษะทอง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10 มิถุนายน 2558 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 มิถุนายน 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การดูแลข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
19 มิถุนายน 2558 สัมปทวน  
การใช้ไส้เดือนฝอยในแปลงผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  22 มิถุนายน 2558 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  18 มิถุนายน 2558 ดอนแฝก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  29 มิถุนายน 2558 ห้วยพลู  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  25 มิถุนายน 2558 วัดละมุด  
การดูแลรักษาระยะกล้า  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  2 มิถุนายน 2558 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลพ่อปู่ทองสุข  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  3 มิถุนายน 2558 บางแก้วฟ้า  
แนวทางการลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16  25 มิถุนายน 2558 ลานตากฟ้า  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  11 มิถุนายน 2558 ไทยาวาส  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
12 เรื่อง
 
740
 
9 คน
3 หน่วยงาน
5 มิถุนายน 2558 ท่าข้าม  
การจัดการฟาร์มสุกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 หอมเกร็ด  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
18 มิถุนายน 2558 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11 มิถุนายน 2558 สามพราน  
การเตรียมดิน พันธุ์ การปลูก GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 มิถุนายน 2558 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 ไร่ขิง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11 มิถุนายน 2558 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
25 มิถุนายน 2558 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
9 มิถุนายน 2558 คลองจินดา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
10  30 มิถุนายน 2558 บ้านใหม่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
11  16 มิถุนายน 2558 อ้อมใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
440
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2558 ศาลายา  
โรคเมล็ดด่าง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
35
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 4 อำเภอ
28 เรื่อง
1 วิธี
1825
 
20 คน
9 หน่วยงาน