สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 15 กรกฎาคม 2559 ท่าเรือ  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 14 กรกฎาคม 2559 ท่าหลวง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านร่อม  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 26 กรกฎาคม 2559 ศาลาลอย  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 28 กรกฎาคม 2559 วังแดง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
20 - 28 กรกฎาคม 2559 โพธิ์เอน  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
5 - 15 กรกฎาคม 2559 ปากท่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
4 - 14 กรกฎาคม 2559 หนองขนาก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 28 กรกฎาคม 2559 ท่าเจ้าสนุก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บางไทร  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บางพลี  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สนามชัย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านแป้ง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หน้าไม้  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บางยี่โท  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แคออก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แคตก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ช่างเหล็ก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 กระแชง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านกลึง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ช้างน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ห่อหมก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไผ่พระ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 กกแก้วบูรพา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไม้ตรา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านม้า  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเกาะ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ราชคราม  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ช้างใหญ่  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพแตง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 กรกฎาคม 2559 เชียงรากน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกช้าง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 บ้านแพน  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
4 กรกฎาคม 2559 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
5 กรกฎาคม 2559 สามกอ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
6 กรกฎาคม 2559 บางนมโค  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
7 กรกฎาคม 2559 หัวเวียง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
8 กรกฎาคม 2559 มารวิชัย  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
9 กรกฎาคม 2559 บ้านโพธิ์  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
11 กรกฎาคม 2559 รางจรเข้  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
12 กรกฎาคม 2559 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
10  13 กรกฎาคม 2559 บ้านแถว  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
11  15 กรกฎาคม 2559 ชายนา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
12  21 กรกฎาคม 2559 สามตุ่ม  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
13  22 กรกฎาคม 2559 ลาดงา  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
14  25 กรกฎาคม 2559 ดอนทอง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
15  26 กรกฎาคม 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
16  27 กรกฎาคม 2559 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 คานหาม  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 กรกฎาคม 2559 บ้านช้าง  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 กรกฎาคม 2559 สามบัณฑิต  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 กรกฎาคม 2559 บ้านหีบ  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 กรกฎาคม 2559 หนองไม้ซุง  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 กรกฎาคม 2559 อุทัย  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 กรกฎาคม 2559 เสนา  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
7 กรกฎาคม 2559 หนองน้ำส้ม  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
7 กรกฎาคม 2559 โพสาวหาญ  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวัฒน์ หาเรือนมิตร สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  7 กรกฎาคม 2559 ธนู  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  12 กรกฎาคม 2559 ข้าวเม่า  
การขึ้นทะเบียนปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
7 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
1398
 
12 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21 กรกฎาคม 2559 กกโก  
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2559 โก่งธนู  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 เขาพระงาม  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 เขาสามยอด  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2559 โคกกะเทียม  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดื  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13 กรกฎาคม 2559 โคกลำพาน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 โคกตูม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2558/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 กรกฎาคม 2559 งิ้วราย  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  12 กรกฎาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ข้าวก่อนปลูฏ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  12 กรกฎาคม 2559 ตะลุง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  13 กรกฎาคม 2559 ท่าแค  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  8 กรกฎาคม 2559 ท่าศาลา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  15 กรกฎาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  28 กรกฎาคม 2559 บางขันหมาก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  7 กรกฎาคม 2559 บ้านข่อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 กรกฎาคม 2559 ท้ายตลาด  
การเตรียมดิน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  15 กรกฎาคม 2559 ป่าตาล  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  13 กรกฎาคม 2559 พรหมมาสตร์  
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  5 กรกฎาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศาลาปิยะฉัตร  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  15 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
การเตรียมดิน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  15 กรกฎาคม 2559 สี่คลอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24  1 กรกฎาคม 2559 ถนนใหญ่  
การควบคุมวัชพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
16 เรื่อง
 
985
 
10 คน
2 หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 พัฒนานิคม  
การปลูกข้าวโพด GAP  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 - 22 กรกฎาคม 2559 ช่องสาริกา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
100
ม.1-13  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 กรกฎาคม 2559 มะนาวหวาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 8 กรกฎาคม 2559 ดีลัง  
ประเมินผลและติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 กรกฎาคม 2559 โคกสลุง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
18
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กรกฎาคม 2559 ชอนน้อย  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กรกฎาคม 2559 หนองบัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
6 กรกฎาคม 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กรกฎาคม 2559 น้ำสุด  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
241
 
7 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 โคกสำโรง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 กรกฎาคม 2559 เกาะแก้ว  
การป้องกันกำจัดไรแดง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
6 กรกฎาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
7 กรกฎาคม 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
29 กรกฎาคม 2559 คลองเกตุ  
จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
8 กรกฎาคม 2559 คลองเกตุ  
การปลูกข้าวเป็นแถวด้วยเครื่องจักร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 สะแกราบ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 เพนียด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  6 กรกฎาคม 2559 วังเพลิง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  6 กรกฎาคม 2559 ดงมะรุม  
การป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  6 กรกฎาคม 2559 วังขอนขว้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2559 วังจั่น  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2559 หนองแขม  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
881
 
7 คน
1 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2559 ม่วงค่อม  
การเตรียมพันธุ์ข้าวและการคัดเลือกพันธุ์  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2559 มะกอกหวาน  
การปลูกพริก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  12 กรกฎาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 กรกฎาคม 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 กรกฎาคม 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กรกฎาคม 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  13 กรกฎาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  14 กรกฎาคม 2559 ชัยบาดาล  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  6 กรกฎาคม 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  6 กรกฎาคม 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
724
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2559 ท่าวุ้ง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2559 บางคู้  
บรรยาย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 บางลี่  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 บางงา  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 โคกสลุด  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2559 เขาสมอคอน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2559 หัวสำโรง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2559 ลาดสาลี่  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 กรกฎาคม 2559 บ้านเบิก  
เกษตรแปลงใหญ่  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  13 กรกฎาคม 2559 มุจลินท์  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 กรกฎาคม 2559 บ้านทราย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
7 กรกฎาคม 2559 บ้านทราย  
การทอผ้ามัดหมี่และแปรรูปผ้าทอ  
บรรยาย
15
ที่ทำการกล่ม  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
6 กรกฎาคม 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21 กรกฎาคม 2559 ดงพลับ  
การจัดการเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21 กรกฎาคม 2559 บ้านชี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13 กรกฎาคม 2559 พุคา  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
20
แปลงเรียนรู้  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
26 กรกฎาคม 2559 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 กรกฎาคม 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  14 กรกฎาคม 2559 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  26 กรกฎาคม 2559 บางกะพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  21 กรกฎาคม 2559 หนองเต่า  
ปุ๋ยอินทรีน้ำ  
บรรยาย
25
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  3 กรกฎาคม 2559 โพนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14  21 กรกฎาคม 2559 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
15  14 กรกฎาคม 2559 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  15 กรกฎาคม 2559 ชอนม่วง  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  7 กรกฎาคม 2559 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  7 กรกฎาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19  1 กรกฎาคม 2559 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
20  12 กรกฎาคม 2559 เชียงงา  
gapข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  7 กรกฎาคม 2559 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22  5 กรกฎาคม 2559 สนามแจง  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
695
 
10 คน
4 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ท่าหลวง  
การบำรุงรักษาแปลงอ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กรกฎาคม 2559 แก่งผักกูด  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
4 กรกฎาคม 2559 ซับจำปา  
การวางระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กรกฎาคม 2559 หนองผักแว่น  
การวางระบบน้ำหยด  
บรรยาย
50
ศาลากองทุน     
12 กรกฎาคม 2559 ทะเลวังวัด  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 หัวลำ  
การดูแลและป้องกันศตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
4 คน
4 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2559 สระโบสถ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
6 กรกฎาคม 2559 มหาโพธิ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 กรกฎาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กรกฎาคม 2559 นิยมชัย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 โคกเจริญ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
150
บ้านนายทองดำ สีไว     
5 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกเจริญ  
มาตรการที่4  
ประชุม
120
ที่การการกลุ่ม     
26 กรกฎาคม 2559 โคกเจริญ  
gap  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2559 ยางราก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 กรกฎาคม 2559 หนองมะค่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
50
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
13 กรกฎาคม 2559 วังทอง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 กรกฎาคม 2559 โคกแสมสาร  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
465
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ลำสนธิ  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
6 กรกฎาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
6 กรกฎาคม 2559 หนองรี  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
8 กรกฎาคม 2559 กุดตาเพชร  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
7 กรกฎาคม 2559 เขารวก  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
11 กรกฎาคม 2559 เขาน้อย  
การกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
62 เรื่อง
8 วิธี
5851
 
55 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บางมัญ  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพกรวม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ม่วงหมู่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หัวไผ่  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ต้นโพธิ์  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 จักรสีห์  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บางกระบือ  
ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
78
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กรกฎาคม 2559 ไม้ดัด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 กรกฎาคม 2559 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 59/60  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
1 กรกฎาคม 2559 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 59/60  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 กรกฎาคม 2559 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
21 กรกฎาคม 2559 บ้านจ่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
1 กรกฎาคม 2559 พักทัน  
การทำนาหยอด  
ประชุม
56
ศพก.พักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กรกฎาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
6 กรกฎาคม 2559 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 59/60  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  8 กรกฎาคม 2559 สระแจง  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
237
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 โพทะเล  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กรกฎาคม 2559 บางระจัน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 กรกฎาคม 2559 โพสังโฆ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 กรกฎาคม 2559 ท่าข้าม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
5 กรกฎาคม 2559 คอทราย  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
อบต.  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 กรกฎาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
20
อบต.  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 พระงาม  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 กรกฎาคม 2559 พรหมบุรี  
การป้องกันกำจัดหนูนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กรกฎาคม 2559 บางน้ำเชี่ยว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 - 25 กรกฎาคม 2559 บ้านหม้อ  
การตรวจพันธุ์ปน, โรคข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
26 กรกฎาคม 2559 บ้านแป้ง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
26 กรกฎาคม 2559 หัวป่า  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กรกฎาคม 2559 โรงช้าง  
การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
325
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 ถอนสมอ  
การใช้ปุ๋ยไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
27 กรกฎาคม 2559 โพประจักษ์  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 อินทร์บุรี  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาเป็นพืชอื่น  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กรกฎาคม 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
6 กรกฎาคม 2559 ทับยา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
8 กรกฎาคม 2559 งิ้วราย  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 กรกฎาคม 2559 ชีน้ำร้าย  
ส่งเสริมการทำนาแบบดปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 กรกฎาคม 2559 ท่างาม  
ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
14 กรกฎาคม 2559 น้ำตาล  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักอื่นทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
7 กรกฎาคม 2559 ทองเอน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 กรกฎาคม 2559 ห้วยชัน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  1 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ชัย  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่เหมาะสม  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
600
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
25 เรื่อง
3 วิธี
1480
 
20 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 บ้านใหญ่  
การปลูกผักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
บรรยาย
10
บ้านเกษตรกร  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
7 กรกฎาคม 2559 หินตั้ง  
การดูแลรักษาไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14 กรกฎาคม 2559 พรหมณี  
การดูแลรักษาโรค-แมลงและการป้องกันกำจัด  
สาธิต
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 เกาะหวาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
4 กรกฎาคม 2559 เกาะโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กรกฎาคม 2559 ปากพลี  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กรกฎาคม 2559 โคกกรวด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 กรกฎาคม 2559 ท่าเรือ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กรกฎาคม 2559 หนองแสง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
6 กรกฎาคม 2559 นาหินลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
5 คน
3 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 ศีรษะกระบือ  
ถ่ายทอดเทตโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 2 กรกฎาคม 2559 ศีรษะกระบือ  
ถ่ายทอดเทตโนโลยีการผลิตข้าว  
สาธิต
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2559 ศีรษะกระบือ  
ถ่ายทอดเทตโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 ศีรษะกระบือ  
ถ่ายทอดเทตโนโลยีการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอองครักษ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
175
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 3 อำเภอ
6 เรื่อง
4 วิธี
425
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 แชะ  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
5 กรกฎาคม 2559 เฉลียง  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
5 กรกฎาคม 2559 ครบุรี  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
5 กรกฎาคม 2559 โคกกระชาย  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 จระเข้หิน  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปวริศ แดนกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
5 กรกฎาคม 2559 มาบตะโกเอน  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 อรพิมพ์  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทพร บุดดาหวัง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 บ้านใหม่  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกำธร สังข์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
5 กรกฎาคม 2559 ลำเพียก  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
10  7 กรกฎาคม 2559 ครบุรีใต้  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรพรรณ พุ่มยี่สุ่น สำันักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
11  7 กรกฎาคม 2559 ตะแบกบาน  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชตมณี มียอด สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
12  7 กรกฎาคม 2559 สระว่านพระยา  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประภา ไตรยนำ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอครบุรี
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านเหลื่อม  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
810
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 วังโพธิ์  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
384
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
5 กรกฎาคม 2559 โคกกระเบื้อง  
การส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิพันธ์ุดี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
12 กรกฎาคม 2559 โคกกระเบื้อง  
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
บรรยาย/ดูงาน
50
ที่ทำการกลุ่ม     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ช่อระกา  
การปลูกข้านาปี  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
1644
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2559 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
7 เรื่อง
4 วิธี
2414
 
17 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 หัวเรือ  
เตรียมประกวดยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
บรรยาย
30
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หัวเรือ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559  
บรรยาย
300
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองขอน  
ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองขอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559  
บรรยาย
250
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ปทุม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559  
บรรยาย
250
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ขามใหญ่  
ติดตามศูนย์เพาะพันธ์พืชชุมชน  
บรรยาย
50
     
8 กรกฎาคม 2559 ขามใหญ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้านในตำบล     
14 กรกฎาคม 2559 กุดลาด  
จัดงาน Fileday  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 กรกฎาคม 2559 กุดลาด  
แจกจ่ายปัจจัยการผลิตงบพัฒนาจังหวัดฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
1410
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 17 กรกฎาคม 2559 เขื่องใน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ แสงโชติ เกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 18 กรกฎาคม 2559 สร้างถ่อ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมปอง นาสารีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ค้อทอง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 20 กรกฎาคม 2559 ก่อเอ้  
การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.หทัยรัตน์ ปิงคำ เกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 21 กรกฎาคม 2559 หัวดอน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 18 กรกฎาคม 2559 ชีทวน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมัย เทพมุสิก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ท่าไห  
การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
1 - 19 กรกฎาคม 2559 นาคำใหญ่  
การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
10 กรกฎาคม 2559 แดงหม้อ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลณี ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ธาตุน้อย  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านไทย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสร้อย ปฎิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
12  10 - 25 กรกฎาคม 2559 บ้านกอก  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล คูณผล สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 กลางใหญ่  
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนรัง  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ศรีวะวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางขี้นก  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สิบโทวัชระ ศรีสองเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
16  9 กรกฎาคม 2559 ศรีสุข  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
17  3 - 30 กรกฎาคม 2559 สหธาตุ  
การดูแลรักษาแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสวัสดิ์ สมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
18  14 - 24 กรกฎาคม 2559 หนองเหล่า  
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพิณ ธรรมวัติ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน 
รวมอำเภอเขื่องใน
18  ตำบล
7 เรื่อง
 
590
 
10 คน
4 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เขมราฐ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขามป้อม  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เจียด  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผือ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาแวง  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แก้งเหนือ  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองนกทา  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองสิม  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หัวนา  
การจัดการแปลงและการดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิศมัย กิ่งวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
7 คน
4 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เมืองเดช  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาส่วง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาเจริญ  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ทุ่งเทิง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สมสะอาด  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กุดประทาย  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ตบหู  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กลาง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แก้ง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่าโพธิ์ศรี  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บัวงาม  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 คำครั่ง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 นากระแซง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ป่าโมง  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนสมบูรณ์  
ปรับปรุบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
8000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเดชอุดม
16  ตำบล
3 เรื่อง
 
24300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 7 กรกฎาคม 2559 โซง  
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 กรกฎาคม 2559 ยาง  
การทำนาตามหลักวิชาการ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
6 กรกฎาคม 2559 โดมประดิษฐ์  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระพล เตชะนา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
6 กรกฎาคม 2559 บุเปือย  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 สีวิเชียร  
การใส่ปุ๋ยชีวภาพน้ำหมัก  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
7 กรกฎาคม 2559 ยางใหญ่  
การทำนาตามหลักวิชาการ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอน้ำยืน 
15 กรกฎาคม 2559 เก่าขาม  
การทำนาตามหลักวิชาการ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
รับขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
1000
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ห้วยข่า  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 คอแลน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาโพธิ์  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองสะโน  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โนนค้อ  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บัวงาม  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านแมด  
ขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
100
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
1700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 กระเดียน  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14 กรกฎาคม 2559 กุศกร  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอุบลรดา  ชินโน สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22 กรกฎาคม 2559 ตระการ  
การดูแลรักษาป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวระยะกล้า/แตกกอ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
5 กรกฎาคม 2559 ถ้ำแข้  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13 กรกฎาคม 2559 คำเจริญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรคไหม้  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ข้าวปุ้น  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 โนนสวาง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 - 8 กรกฎาคม 2559 โนนสวาง  
เกษตรกรทางเลือก  
บรรยาย
20
ม.20     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 กาบิน  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 29 กรกฎาคม 2559 กาบิน  
ให้ความรู้เรื่องการทำนาหว่าน  
บรรยาย
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 หนองทันน้ำ  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
410
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 ม่วงสามสิบ  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กรกฎาคม 2559 เหล่าบก  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กรกฎาคม 2559 ดุมใหญ่  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กรกฎาคม 2559 หนองช้างใหญ่  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ชัย บั้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กรกฎาคม 2559 หนองเมือง  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตราพร กาละกูล สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กรกฎาคม 2559 เตย  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญมี บัวงาม สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
1 กรกฎาคม 2559 ยางสักกระโพหลุ่ม  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
81
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยา บุตราช สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กรกฎาคม 2559 หนองไข่นก  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
5 กรกฎาคม 2559 หนองเหล่า  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชาติ ฆารวิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10  1 กรกฎาคม 2559 หนองฮาง  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  1 กรกฎาคม 2559 ยางโยภาพ  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
12  5 กรกฎาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนพพร พันธ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
13  5 กรกฎาคม 2559 นาเลิง  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี ชลพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
14  5 กรกฎาคม 2559 โพนแพง  
การปลูกข้าวนาปีและการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ชัย บั้งทอง สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
รวมอำเภอม่วงสามสิบ
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
496
 
8 คน
2 หน่วยงาน
4 - 8 กรกฎาคม 2559 ธาตุ  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 ท่าลาด  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 โนนโหนน  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโร 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คูเมือง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 สระสมิง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คำน้ำแซบ  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 บุ่งหวาย  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 คำขวาง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ใหญ่  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  4 - 8 กรกฎาคม 2559 แสนสุข  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
11  4 - 8 กรกฎาคม 2559 หนองกินเพล  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  4 - 8 กรกฎาคม 2559 โนนผึ้ง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
13  4 - 8 กรกฎาคม 2559 เมืองศรีไค  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  4 - 8 กรกฎาคม 2559 ห้วยขะยูง  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  4 - 8 กรกฎาคม 2559 บุ่งไหม  
ชี้แจงการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนุสรา สดโคกกรวด สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
1500
 
11 คน
4 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ตาลสุม  
จัดศูนย์อบรม Fired day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.  นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
5 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
จัดอบรม Fired day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก.  นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
5 กรกฎาคม 2559 จิกเทิง  
จัดอบรม Fierdy day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้้ ศพก  นางณิชาภัทร รักษาคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
5 กรกฎาคม 2559 หนองกุง  
จัดอบรม Fierid day  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางปฎิมา ทองสิงหา  
5 กรกฎาคม 2559 นาคาย  
จัดอบรม Field day  
บรรยาย/ดูงาน
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
5 กรกฎาคม 2559 คำหว้า  
จัดอบรม Field day  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้ ศพก  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
1200
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 โพธิ์ไทร  
การกำจับโรคแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2559 ม่วงใหญ่  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
การป้องกันกำจัดโรดแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2559 สองคอน  
การป้องกักำจัดโรคแมลงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 สารภี  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กรกฎาคม 2559 เหล่างาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2559 สำโรง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 โคกก่อง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
6 กรกฎาคม 2559 หนองไฮ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโศภิษฐ์ คำแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 
5 กรกฎาคม 2559 ค้อน้อย  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 โนนกาเล็น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
7 กรกฎาคม 2559 โคกสว่าง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทศพล จันทุมา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
7 กรกฎาคม 2559 โนนกลาง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมสิทธิ์ ประกอบจรรยา สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
5 กรกฎาคม 2559 บอน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาภรณ์ ครองยุติ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
7 กรกฎาคม 2559 ขามป้อม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรสา เกตศักดิ์ สนง.เกษตรอำเภอสำโรง 
รวมอำเภอสำโรง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
940
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ดอนมดแดง  
การดูแลรักษารักดับน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพัฒนศักดิ์ โสร่วมค้อ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
6 กรกฎาคม 2559 เหล่าแดง  
การดูแลรักษาระดับน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
7 กรกฎาคม 2559 ท่าเมือง  
การดูแลรักษาระดับน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
8 กรกฎาคม 2559 คำไฮใหญ่  
การดูแลรักษาระดับน้ำในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองอ้ม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจตุพร หอมเงิน  
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาเกษม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ โกฎิศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กุดเรือ  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
-30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 โคกชำแระ  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี สายที  
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาห่อม  
การจัดทำแปลงกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 เหล่าเสือโก้ก  
การดูแลระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าว     
28 กรกฎาคม 2559 โพนเมือง  
การป้องกันและกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน     
1 กรกฎาคม 2559 โพนเมือง  
การดูแลแปลงนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าว     
8 กรกฎาคม 2559 แพงใหญ่  
การดูแลแปลงนา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 หนองบก  
การปลูกพืชทางเลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายชายระวี เนตรบุตร เกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 16 อำเภอ
49 เรื่อง
5 วิธี
38366
 
63 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กรกฎาคม 2559 คอนสวรรค์  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กรกฎาคม 2559 ยางหวาย  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กรกฎาคม 2559 ช่องสามหมอ  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
25
อบต.  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 กรกฎาคม 2559 โนนสะอาด  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 กรกฎาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตพืชอินทรีย์  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กรกฎาคม 2559 บ้านโสก  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 กรกฎาคม 2559 โคกมั่งงอย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในแปลงข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
21 กรกฎาคม 2559 หนองขาม  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
11 - 15 กรกฎาคม 2559 ศรีสำราญ  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
150
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
405
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเดื่อ  
แนะนำการเตรียมดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
1500
ต.บ้านเดื่อ ม.1-21     
14 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านเดื่อ  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
1700
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
2105
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2559 บุ่ง  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ไก่คำ  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาจิก  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ปลาค้าว  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 เหล่าพรวน  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 สร้างนกทา  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 คึมใหญ่  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาผือ  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 น้ำปลีก  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาวัง  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาหมอม้า  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 กรกฎาคม 2559 โนนโพธิ์  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
13  1 - 30 กรกฎาคม 2559 โนนหนามแท่ง  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 กรกฎาคม 2559 ห้วยไร่  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
150
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 กรกฎาคม 2559 หนองมะแซว  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 กรกฎาคม 2559 กุดปลาดุก  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 กรกฎาคม 2559 ดอนเมย  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 กรกฎาคม 2559 นายม  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
19  1 - 30 กรกฎาคม 2559 นาแต้  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
1 เรื่อง
 
1350
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ชานุมาน  
การตรวจวิเคราะห์ดินการตกกล้า  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 13 กรกฎาคม 2559 โคกสาร  
การตรวจวิเคราะห์ดินการตกกล้า  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 คำเขื่อนแก้ว  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 โคกก่ง  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 กรกฎาคม 2559 ป่าก่อ  
การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ก่อนการปักดำนาข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
1250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 หนองข่า  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้านสงยาง     
13 กรกฎาคม 2559 คำโพน  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้าสนนิคม     
9 กรกฎาคม 2559 นาหว้า  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้านหินกอง     
8 กรกฎาคม 2559 ลือ  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
นาคำ     
14 กรกฎาคม 2559 ห้วย  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้านนาผาง     
7 กรกฎาคม 2559 โนนงาม  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้านคำไหล     
20 กรกฎาคม 2559 นาป่าแซง  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
บ้านคำย่านาง     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 พนา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 จานลาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 จานลาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไม้กลอน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไม้กลอน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 พระเหลา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เสนางคนิคม  
จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู้  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 25 กรกฎาคม 2559 เสนางคนิคม  
จัดเวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบก  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 18 กรกฎาคม 2559 โพนทอง  
จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 24 กรกฎาคม 2559 ไร่สีสุก  
จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 20 กรกฎาคม 2559 หนองไฮ  
จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 24 กรกฎาคม 2559 หนองสามสี  
จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 24 กรกฎาคม 2559 หนองสามสี  
จัดเวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินกุง  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
รวมอำเภอเสนางคนิคม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
190
 
3 คน
2 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 หัวตะพาน  
การตรวจวิเคราะห์ดินเตรียมตกกล้า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
26 กรกฎาคม 2559 คำพระ  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
26 กรกฎาคม 2559 เค็งใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
29 กรกฎาคม 2559 หนองแก้ว  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
28 กรกฎาคม 2559 โพนเมืองน้อย  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
29 กรกฎาคม 2559 จิกดู่  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
27 กรกฎาคม 2559 รัตนวารี  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางจิตลัดดา คงอำพล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอหัวตะพาน
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 อำนาจ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
7 กรกฎาคม 2559 ดงมะยาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
12 กรกฎาคม 2559 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 กรกฎาคม 2559 ดงบัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 กรกฎาคม 2559 ไร่ขี  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังขื  
12 กรกฎาคม 2559 แมด  
ประชุมคณะกรรมกรบริหารศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 กรกฎาคม 2559 โคกกลาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
112
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 7 อำเภอ
15 เรื่อง
4 วิธี
3452
 
23 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2559 หนองแสง  
การถ่ายทอดเรื่องข้าวนาปี 2559/2560  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายประชา อินทแก้วภะเนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
7 กรกฎาคม 2559 แสงสว่าง  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาปี 2559  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
7 กรกฎาคม 2559 นาดี  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาปี 2559  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
7 กรกฎาคม 2559 ทับกุง  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนาปี 2559  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ลำปาว  
ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศบกต.ลำปาว  นางสาวมยุรฉัตร อุ่นทะยา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12 กรกฎาคม 2559 ห้วยโพธิ์  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการพืชชุมชน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5 กรกฎาคม 2559 ห้วยโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศุนย์ข้าวชุมชน  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15 กรกฎาคม 2559 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเรียนรู็  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
125
 
3 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2559 นามน  
การเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
160
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กรกฎาคม 2559 ยอดแกง  
การเพาะเมล็ดตกกล้า  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 กรกฎาคม 2559 สงเปลือย  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ก่อนปลูก  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 กรกฎาคม 2559 หลักเหลี่ยม  
การทำชาใบหม่อน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2559 หนองบัว  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ก่อนปลูก  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 หลักเมือง  
การลดต้นทุนการทำนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
19 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
การรักษาระดับน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
18 กรกฎาคม 2559 โพนงาม  
การดูแลให้น้ำข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
28 กรกฎาคม 2559 หนองแปน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
925
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางนางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
1075
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2559 ร่องคำ  
การผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
แปลงเรียนรู้  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
6 กรกฎาคม 2559 สามัคคี  
การผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
133
แปลงเรียนรู้  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
6 กรกฎาคม 2559 เหล่าอ้อย  
การผลิตและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แลงเรียนรู้  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
233
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 แจนแลน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
ประชุม
30
ตำบลแจนแลน  นายสันติ ศรีไพรวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2559 เหล่าใหญ่  
การทำและการใช้สารเคมีภัณฑ์(การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 กรกฎาคม 2559 เหล่าไฮงาม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เหล่าไฮงาม  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
400
ไร่นาเกษตรกร  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 กรกฎาคม 2559 กุดหว้า  
การอบรม GAP ข้าวหอมมะลิ105  
บรรยาย
25
ศพก.กุดหว้า  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
14 กรกฎาคม 2559 กุดหว้า  
การอบรม GAP ข้าวหอมมะลิ105  
บรรยาย
250
ศพก.กุดหว้า  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 กรกฎาคม 2559 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
8 กรกฎาคม 2559 นาขาม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
ประชุม
30
ตำบลนาขาม  นายสันติ ศรีไพรวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 กรกฎาคม 2559 หนองห้าง  
การอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศบกต.หองห้าง  นางสาวนฤมล สุขรัง สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  6 กรกฎาคม 2559 นาโก  
การอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศบกต.นาโก  นางสาวนฤมล สุขรัง สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  14 กรกฎาคม 2559 กุดค้าว  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
997
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2559 คุ้มเก่า  
การแปรรูปข้าวขาวดอกมะลิ 105  
ฝึกปฏิบัติ
100
โรงเรียนเกษตรข้าว     
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ห้วยเม็ก  
การหว่านข้าวนาแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
5 กรกฎาคม 2559 คำใหญ่  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
8 กรกฎาคม 2559 กุดโดน  
การเตรียมแปลงหว่านนาแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
5 กรกฎาคม 2559 บึงนาเรียง  
การเตรียมแปลงหวานข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
5 กรกฎาคม 2559 หัวหิน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวนาหวานแห้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
7 กรกฎาคม 2559 พิมูล  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
6 กรกฎาคม 2559 คำเหมือดแก้ว  
การเตรียมดินหวานข้าวนาแห้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ สำนักงานเกษตอำเภอนามน 
7 กรกฎาคม 2559 โนนสะอาด  
การหว่านข้าวนาแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางกองเกตุ นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
5 กรกฎาคม 2559 ทรายทอง  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต วิชาเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
รวมอำเภอห้วยเม็ก
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2559 ทุ่งคลอง  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 โพน  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอคำม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 ดินจี่  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ วิเศษหวาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
21 กรกฎาคม 2559 นาบอน  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 นาทัน  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
21 กรกฎาคม 2559 เนินยาง  
การเพิ่มผลผลิตและการบำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาวัลย์ เวียนเตียง สำนักงานเกษตอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
25 กรกฎาคม 2559 ท่าคันโท  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีรสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
13 กรกฎาคม 2559 ท่าคันโท  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีรสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 กรกฎาคม 2559 กุงเก่า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
3 กรกฎาคม 2559 ยางอู้ม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีรสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
3 กรกฎาคม 2559 กุดจิก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
3 กรกฎาคม 2559 นาตาล  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
3 กรกฎาคม 2559 ดงสมบูรณ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายเสนีย์ อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
700
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2559 หนองกุงศรี  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสมรักษ์ ทิพย์สุนทรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
19 กรกฎาคม 2559 หนองบัว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
15 กรกฎาคม 2559 โคกเครือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
19 กรกฎาคม 2559 หนองสรวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
18 กรกฎาคม 2559 เสาเล้า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายวิชัย นรินญา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
18 กรกฎาคม 2559 หนองใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวรวิสรา ภูครองทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
15 กรกฎาคม 2559 ดงมูล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
21 กรกฎาคม 2559 ลำหนองแสน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายเลิศชาย เศิกศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 
15 กรกฎาคม 2559 หนองหิน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอหนองกุงศรี
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
450
 
5 คน
2 หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 สมเด็จ  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤษ บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
13 กรกฎาคม 2559 หนองแวง  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤษ บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
13 กรกฎาคม 2559 แซงบาดาล  
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
13 กรกฎาคม 2559 มหาไชย  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายธานินธ์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
12 กรกฎาคม 2559 หมูม่น  
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
12 กรกฎาคม 2559 ผาเสวย  
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายธานินธ์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
12 กรกฎาคม 2559 ศรีสมเด็จ  
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทัดชัย บุญไสย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
13 กรกฎาคม 2559 ลำห้วยหลัว  
การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทนา สร้อยเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก 
รวมอำเภอสมเด็จ
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
560
 
4 คน
2 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2559 คำบง  
การเตรียมดิน การปรับปุงบำรุงดิน  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกร  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
11 - 15 กรกฎาคม 2559 คำบง  
การเตรียมดิน การปรับปุงบำรุงดิน  
บรรยาย
35
แปลงนาเกษตรกร  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
8 กรกฎาคม 2559 ไค้นุ่น  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
แปลงนาเกษตรกร  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
29 กรกฎาคม 2559 ไค้นุ่น  
การเตรียมดิน การปรับปุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
9 - 25 กรกฎาคม 2559 นิคมห้วยผึ้ง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
แปลงราเกษตรกร  นายไวกูณฐ์ คำสำลี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 หนองอีบุตร  
การใส่ปุ๋ยสั้งตัดและการควบคุมและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
315
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ฆ้องชัยพัฒนา  
การผลิตเชื้อราไตรโเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
27 กรกฎาคม 2559 ฆ้องชัยพัฒนา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
6 กรกฎาคม 2559 เหล่ากลาง  
การผลิตเชื้อราไตรโเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
25 กรกฎาคม 2559 เหล่ากลาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
15 กรกฎาคม 2559 โคกสะอาด  
การผลิตไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 กรกฎาคม 2559 โคกสะอาด  
การขึ้นทะเบียนเกษตร  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กรกฎาคม 2559 โนนศิลาเลิง  
การปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
26 กรกฎาคม 2559 ลำชี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถเศรษฐ์ ธารสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
7 กรกฎาคม 2559 ลำชี  
การผลิตเชื้อไตรดคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายอรรถเศรษฐ์ ธารสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
326
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 13 อำเภอ
47 เรื่อง
4 วิธี
5991
 
45 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 หายยา  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 กรกฎาคม 2559 หายยา  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
28 กรกฎาคม 2559 ช้างเผือก  
การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผา  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
19 กรกฎาคม 2559 สุเทพ  
การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผา  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
7 กรกฎาคม 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
     
14 กรกฎาคม 2559 ป่าแดด  
การเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
35
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
14 กรกฎาคม 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
28 กรกฎาคม 2559 ท่าศาลา  
พืชผัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 กรกฎาคม 2559 หนองป่าครั่ง  
การเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  21 กรกฎาคม 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  21 กรกฎาคม 2559 ป่าตัน  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  14 กรกฎาคม 2559 ป่าตัน  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  14 กรกฎาคม 2559 สันผีเสื้อ  
ข้าว  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
231
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 บ้านหลวง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 กรกฎาคม 2559 ข่วงเปา  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 กรกฎาคม 2559 สบเตี๊ยะ  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กรกฎาคม 2559 บ้านแปะ  
การดูแลรักษาลำไยก่อนเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 กรกฎาคม 2559 ดอยแก้ว  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 กรกฎาคม 2559 แม่สอย  
การดูแลรักษาลำไยก่อนเก็บเกี่ยว  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ช่างเคิ่ง  
การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
13 กรกฎาคม 2559 ท่าผา  
แนะนำการเตรียมแปลงเพาะกล้าและเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
5 กรกฎาคม 2559 บ้านทับ  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
13 กรกฎาคม 2559 แม่ศึก  
การเตรียมแปลง การกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
7 กรกฎาคม 2559 แม่นาจร  
การเตรียมแปลงเพาะกล้า และการเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
7 กรกฎาคม 2559 แม่นาจร  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14 กรกฎาคม 2559 ปางหินฝน  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14 กรกฎาคม 2559 ปางหินฝน  
การใส่ปุ๋ย การขึ้นทะเบียน  
บรรยาย
20
อบต.  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
13 กรกฎาคม 2559 กองแขก  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
10  13 กรกฎาคม 2559 กองแขก  
การเตรียมแปลงเพาะกล้า การเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
260
 
4 คน
2 หน่วยงาน
18 - 29 กรกฎาคม 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 เชียงดาว  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 เมืองนะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 เมืองงาย  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 แม่นะ  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  18 - 29 กรกฎาคม 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 กรกฎาคม 2559 ปิงโค้ง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  18 - 29 กรกฎาคม 2559 ปิงโค้ง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 15 กรกฎาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  18 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 กรกฎาคม 2559 เชิงดอย  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 กรกฎาคม 2559 สันปูเลย  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 กรกฎาคม 2559 ลวงเหนือ  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 กรกฎาคม 2559 ป่าป้อง  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11 กรกฎาคม 2559 สง่าบ้าน  
การเตรียมพันธุ์ข้าวที่ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
25 กรกฎาคม 2559 ป่าลาน  
การเตรียมพันธุ์ข้าวที่ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กรกฎาคม 2559 ตลาดขวัญ  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กรกฎาคม 2559 สำราญราษฎร์  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12 กรกฎาคม 2559 แม่คือ  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  11 กรกฎาคม 2559 ตลาดใหญ่  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  12 กรกฎาคม 2559 แม่ฮ้อยเงิน  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12  12 กรกฎาคม 2559 แม่โป่ง  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13  11 กรกฎาคม 2559 ป่าเมี่ยง  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  12 กรกฎาคม 2559 เทพเสด็จ  
วิวัฒนาการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
7 คน
2 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2559 สันมหาพน  
การเตรียมแปลงปลูก  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 กรกฎาคม 2559 แม่แตง  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11 กรกฎาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กรกฎาคม 2559 ช่อแล  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กรกฎาคม 2559 แม่หอพระ  
การเตรียมความพร้อมสวนลำไยสำหรับการรับรอง GAP  
บรรยาย
20
  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
4 กรกฎาคม 2559 สบเปิง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
28
ศาลาเอนกประสงค์  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กรกฎาคม 2559 บ้านเป้า  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กรกฎาคม 2559 สันป่ายาง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
28
ศาลาเอนกประสงค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 กรกฎาคม 2559 ป่าแป๋  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  6 กรกฎาคม 2559 เมืองก๋าย  
การดูแลลิ้นจี่ช่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  14 กรกฎาคม 2559 บ้านช้าง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  12 กรกฎาคม 2559 กื้ดช้าง  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
13  6 กรกฎาคม 2559 อินทขิล  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
334
 
7 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 ริมเหนือ  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ลานอเนกประสงค์      
7 กรกฎาคม 2559 ริมเหนือ  
สำรวจแปลงและระบบนิเวศน์ในแปลงนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศจช.ต.ริมเหนือ     
7 กรกฎาคม 2559 สันโป่ง  
การทำเชื้อราไตร์โครเมอร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 กรกฎาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การทำเชื้อราไตร์โคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กรกฎาคม 2559 สะลวง  
การทำเชื้อราไตร์โคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
การทำเชื้อราไตร์โคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 กรกฎาคม 2559 แม่แรม  
อบรมเกษตรกรเมืองเกษตรสีเขียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 กรกฎาคม 2559 โป่งแยง  
การทำเชื้อราไตร์โคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
18 กรกฎาคม 2559 แม่สา  
การทำเชื้อราไตร์โคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชาต ฟองสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2559 สะเมิงใต้  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ประชุม
50
อบต.  นางสาวสุพรรษา อินตา สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 20 กรกฎาคม 2559 สะเมิงเหนือ  
การพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 แม่สาบ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2559  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 กรกฎาคม 2559 บ่อแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2559  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 กรกฎาคม 2559 ยั้งเมิน  
การประเมินวิสาหกิจชุมชนปี 2559  
สาธิต
30
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
6 - 19 กรกฎาคม 2559 ยุหว่า  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกลาง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
235
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศรีลา อินสุยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันปาตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
215
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 18 กรกฎาคม 2559 บ้านแม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล,ติดตามโครงการภัยแล้ง  
เสวนา
278
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 18 กรกฎาคม 2559 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
225
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
275
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
325
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 29 กรกฎาคม 2559 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
275
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  20 - 29 กรกฎาคม 2559 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาลำไยช่วงพัฒนาการของผล  
เสวนา
195
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
2898
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาไม้ผล ลำไย ให้น้ำใส่ปุ๋ยในฤดูฝน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
28  1 - 29 กรกฎาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
29  1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
30  1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกลาง  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
31  1 - 29 กรกฎาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
2650
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 สันทรายหลวง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเตอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
11 กรกฎาคม 2559 สันทรายน้อย  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
26 กรกฎาคม 2559 สันพระเนตร  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเตอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
4 กรกฎาคม 2559 สันนาเม็ง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
15 กรกฎาคม 2559 สันป่าเปา  
การปลูกพืชไร้ดิน  
ประชุม
60
ศูนย์เรียนรู้  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
14 กรกฎาคม 2559 หนองแหย่ง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
สาธิต
20
ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเจริญชัย  นายนิเคน เสนาธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 กรกฎาคม 2559 หนองจ๊อม  
การทำสารกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
วัดแม่แก้ด  นางผุสดีวรรณ บุญเรือง  
12 กรกฎาคม 2559 หนองหาร  
การจัดการปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
18 กรกฎาคม 2559 แม่แฝก  
การป้องกันโรคไหม้ข้าวนาปี  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  1 กรกฎาคม 2559 แม่แฝก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศาลาอเนกประสงค์  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  8 กรกฎาคม 2559 แม่แฝกใหม่  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางเกษรา อุดมพันธ์. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
12  26 กรกฎาคม 2559 เมืองเล็น  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
ประชุม
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายวันชัย จันทร์เสนา. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
13  12 กรกฎาคม 2559 ป่าไผ่  
การดูแลข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
445
 
9 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สารภี  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สารภี  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ชมภู  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ชมภู  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
60
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
60
สวนลำไย     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
60
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
17  1 - 30 กรกฎาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
18  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผักของเกษตรกร  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
20  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามการปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
21  1 - 31 กรกฎาคม 2559 สันทราย  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
100
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 กรกฎาคม 2559 สันทราย  
ติดตามปฏิบติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
100
สวนลำไย     
23  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ป่าบง  
ติดตามการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ป่าบง  
ติดตามปฏิบัติดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
1390
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 - 6 กรกฎาคม 2559 เมืองแหง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
12 - 13 กรกฎาคม 2559 เปียงหลวง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
26 - 27 กรกฎาคม 2559 แสนไห  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 - 15 กรกฎาคม 2559 ปงตำ  
การดูแลผลิล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 8 กรกฎาคม 2559 ปงตำ  
เตรียมแปลงนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 15 กรกฎาคม 2559 ศรีดงเย็น  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควมคุมโรคพิช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 - 14 กรกฎาคม 2559 แม่ทะลบ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอรม่า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 - 29 กรกฎาคม 2559 หนองบัว  
การทำการตลาดพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชยปราการ
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 22 กรกฎาคม 2559 บ้านกาด  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 กรกฎาคม 2559 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 27 กรกฎาคม 2559 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
1100
 
1 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนเหนือ  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
150
  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ออนกลาง  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
180
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 บ้านสหกรณ์  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ห้วยแก้ว  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นางสาวอริศรา มหาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 แม่ทา  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์  คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทาเหนือ  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
880
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
178
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
122
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
134
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
546
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 - 15 กรกฎาคม 2559 บ้านจันทร์  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 บ้านจันทร์  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
4 - 8 กรกฎาคม 2559 แม่แดด  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
11 - 15 กรกฎาคม 2559 แม่แดด  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
18 - 22 กรกฎาคม 2559 แม่แดด  
การดูแลต้นไม้ผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
18 - 22 กรกฎาคม 2559 แจ่มหลวง  
การดูแลต้นข้าวระยะกล้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
25 - 29 กรกฎาคม 2559 แจ่มหลวง  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
280
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 18 อำเภอ
76 เรื่อง
9 วิธี
13695
 
62 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 พระบาท  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ชมพู  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 กล้วยแพะ  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ปงแสนทอง  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านแลง  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเสด็จ  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 พิชัย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ทุ่งฝาย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเอื้อม  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านเป้า  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านค่า  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ่อแฮ้ว  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2559 ต้นธงชัย  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2559 นิคมพัฒนา  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2559 บุญนาคพัฒนา  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวและเตรียมดิน ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านดง  
การเตรียมแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านดง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาสัก  
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาสัก  
การเตรียมแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 จางเหนือ  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 จางเหนือ  
การเตรียมแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่เมาะ  
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่เมาะ  
การเตรียมแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 กรกฎาคม 2559 สบป้าด  
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2559 สบป้าด  
การเตรียมแปลงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2559 ลำปางหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร     
6 กรกฎาคม 2559 นาแก้ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร     
14 กรกฎาคม 2559 นาแส่ง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร     
8 กรกฎาคม 2559 ท่าผา  
การเตรียมการป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2559 ใหม่พัฒนา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร     
รวมอำเภอเกาะคา
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
155
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ทุ่งงาม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
9 กรกฎาคม 2559 เสริมขวา  
ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เสริมซ้าย  
ศูนย์เมล็ดพันธ์ถั่วลิสงชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์เรียนรู้  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เสริมกลาง  
ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน พิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ล้อมแรด  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
400
ศาลาวัด  นางสาวสำราญ คำภิระแปง สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่วะ  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
350
ศาลาวัด  นางนันทกาญจน์ พรคงเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่ปะ  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
250
ศาลาวัด  นางสาวอรนุช รัตนเลิศสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่มอก  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
400
ศาลาวัด  นางสาวจินตนา สุทธวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เวียงมอก  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
800
ศาลาวัด  นางสาวจินตนา สุทธวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาโป่ง  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
300
ศาลาวัด  นางสาวสำราญ คำภิระแปง สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่ถอด  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
250
ศาลาวัด  นางสาวอรนุช รัตนเลิศสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 เถินบุรี  
การประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย ปีการผลิต 2559/2560  
ประชุม
600
ศาลาวัด  นางนันทกาญจน์ พรคงเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน 
รวมอำเภอเถิน
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
3350
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2559 แม่ทะ  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 นาครัว  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 ป่าตัน  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านกิ่ว  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 บ้านบอม  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 31 กรกฎาคม 2559 น้ำโจ้  
ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ห้างฉัตร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 หนองหล่ม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 เมืองยาว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 ปงยางคก  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 เวียงตาล  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 แม่สัน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
1 - 30 กรกฎาคม 2559 วอแก้ว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี59  
เสวนา
500
สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร     
รวมอำเภอห้างฉัตร
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
3500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 7 อำเภอ
15 เรื่อง
6 วิธี
9075
 
14 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2559 ฟากท่า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
8 กรกฎาคม 2559 สองคอน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
14 กรกฎาคม 2559 บ้านเสี้ยว  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 กรกฎาคม 2559 สองห้อง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 แม่ข้าวต้ม  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นายสุพันธ์ แสนบ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอเเมืองเชียงราย 
22 กรกฎาคม 2559 สันทราย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางกมลวรรณ กุมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 
20 กรกฎาคม 2559 ห้วยสัก  
การปฏิบัติดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายสนิท วังมณี สำนักงานเกษตรอำเภอฯ 
8 กรกฎาคม 2559 ริมกก  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์     
12 กรกฎาคม 2559 ป่าอ้อดอนชัย  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นางวัฒนา พรหมมืนทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 
15 กรกฎาคม 2559 ท่าสาย  
การผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
60
อาคารเอนกประสงค์  นายสำเภา ดีใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 
รวมอำเภอเมืองเชียงราย
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
290
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงราย 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
290
 
5 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองนางนวล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 หนองสรวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 บ้านเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 อุทัยเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ทุ่งโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 ทุ่งพง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 เขาบางแกรก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กรกฎาคม 2559 เขากวางทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กรกฎาคม 2559 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 กรกฎาคม 2559 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2559 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2559 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2559 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 กรกฎาคม 2559 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 กรกฎาคม 2559 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กรกฎาคม 2559 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
121
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 2 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
1021
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2559 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์บริการฯ  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 กรกฎาคม 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กรกฎาคม 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เรียนรู้  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 กรกฎาคม 2559 สะเดียง  
ยาแรงปราบศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กรกฎาคม 2559 สะเดียง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
1 กรกฎาคม 2559 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 กรกฎาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 กรกฎาคม 2559 นางั่ว  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
6 กรกฎาคม 2559 ท่าพล  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  13 กรกฎาคม 2559 ท่าพล  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  21 กรกฎาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  14 กรกฎาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  14 กรกฎาคม 2559 บ้านโคก  
การต่อเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  20 กรกฎาคม 2559 ชอนไพร  
การเก็บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  15 กรกฎาคม 2559 นาป่า  
สาธิตการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
สาธิต
100
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรหมู่ที่ 13  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  29 กรกฎาคม 2559 นาป่า  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  29 กรกฎาคม 2559 นายม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชนหนองผักบุ้ง  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  27 กรกฎาคม 2559 วังชมภู  
การเก็บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  13 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  6 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  15 กรกฎาคม 2559 ห้วยสะแก  
การลดต้นทุนการผลิต การผสมปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  13 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  27 กรกฎาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ปุ๋ยในแปลงข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  22 กรกฎาคม 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  15 กรกฎาคม 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
16 เรื่อง
 
1010
 
13 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 กรกฎาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
ผลิตไตรโครเดอม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14 กรกฎาคม 2559 ฝายนาแซง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กรกฎาคม 2559 หนองสว่าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 กรกฎาคม 2559 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 กรกฎาคม 2559 สักหลง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 กรกฎาคม 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กรกฎาคม 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 กรกฎาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  6 กรกฎาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  21 กรกฎาคม 2559 น้ำก้อ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  15 กรกฎาคม 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  22 กรกฎาคม 2559 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  7 กรกฎาคม 2559 หนองไขว่  
การใช้ปุ่ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  13 กรกฎาคม 2559 ลานบ่า  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  6 กรกฎาคม 2559 บุ่งคล้า  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  26 กรกฎาคม 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  14 กรกฎาคม 2559 บ้านกลาง  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  21 กรกฎาคม 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  7 กรกฎาคม 2559 บ้านไร่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  27 กรกฎาคม 2559 ปากดุก  
ขยายไส้เดือนฝอย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  26 กรกฎาคม 2559 บ้านหวาย  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
14 เรื่อง
 
991
 
13 คน
1 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2559 หล่มเก่า  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศพก.นาแซง  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
12 กรกฎาคม 2559 นาซำ  
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์สีงเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
11 กรกฎาคม 2559 นาซำ  
การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์สีงเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15 กรกฎาคม 2559 หินฮาว  
การผลิตปุ๋ยหมักดินจาก พด.1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
8 กรกฎาคม 2559 หินฮาว  
การผลิตปุ๋ยหมักดินจาก พด.1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
27 กรกฎาคม 2559 บ้านเนิน  
การขยายเชื้อบิวเวอเรียเพื่อใช้ในข้าวนาปี  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
12 กรกฎาคม 2559 บ้านเนิน  
การขยายเชื้อบิวเวอเรียเพื่อใช้ในข้าวนาปี  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
26 กรกฎาคม 2559 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
12 กรกฎาคม 2559 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
10  6 กรกฎาคม 2559 นาแซง  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศพก.นาแซง  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
11  25 กรกฎาคม 2559 วังบาล  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
12  28 กรกฎาคม 2559 นาเกาะ  
การขยายเชื้อบิวเวอเรียเพื่อใช้ในข้าวนาปี  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
13  14 กรกฎาคม 2559 นาเกาะ  
การขยายเชื้อบิวเวอเรียเพื่อใช้ในข้าวนาปี  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
14  11 กรกฎาคม 2559 ตาดกลอย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาหว่าน  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
รวมอำเภอหล่มเก่า
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
475
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 กรกฎาคม 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 กรกฎาคม 2559 สระประดู่  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 สามแยก  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 กรกฎาคม 2559 โคกปรง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
8 กรกฎาคม 2559 น้ำร้อน  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 กรกฎาคม 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 กรกฎาคม 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13 กรกฎาคม 2559 พุเตย  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  21 กรกฎาคม 2559 พุขาม  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  26 กรกฎาคม 2559 ภูน้ำหยด  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  15 กรกฎาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  13 กรกฎาคม 2559 บึงกระจับ  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  28 กรกฎาคม 2559 วังใหญ่  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  27 กรกฎาคม 2559 ยางสาว  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  22 กรกฎาคม 2559 ซับน้อย  
การปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
2 เรื่อง
 
800
 
4 คน
3 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 สระกรวด  
การป้องกันโรคของมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 กรกฎาคม 2559 สระกรวด  
การดูแลบำรุงอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 กรกฎาคม 2559 คลองกระจัง  
ข้าว  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11 กรกฎาคม 2559 คลองกระจัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
18 กรกฎาคม 2559 หนองย่างทอย  
เตรียมพันธุ์  
บรรยาย
70
ศาลากลางบ้าน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
4 กรกฎาคม 2559 หนองย่างทอย  
เตรียมพันธุ์  
บรรยาย
90
ศาลากลางบ้าน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 ซับสมอทอด  
การใช้พันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
12 กรกฎาคม 2559 กันจุ  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
13 กรกฎาคม 2559 วังพิกุล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 กรกฎาคม 2559 พญาวัง  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
12 กรกฎาคม 2559 ศรีมงคล  
การเพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 กรกฎาคม 2559 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรค-แมลง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 กรกฎาคม 2559 บึงสามพัน  
การใช้พันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
330
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2559 น้ำหนาว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
หอประชุมอำเภอน้ำหนาว  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
7 กรกฎาคม 2559 หลักด่าน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
7 กรกฎาคม 2559 วังกวาง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
5 กรกฎาคม 2559 โคกมน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2559 วังโป่ง  
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
1 กรกฎาคม 2559 ท้ายดง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววรรณา หัวใจเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
13 กรกฎาคม 2559 ซับเปิบ  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
15 กรกฎาคม 2559 วังหิน  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
14 กรกฎาคม 2559 วังศาล  
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
275
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 กรกฎาคม 2559 แคมป์สน  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
12 กรกฎาคม 2559 เขาค้อ  
การลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก.  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 กรกฎาคม 2559 ริมสีม่วง  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 กรกฎาคม 2559 สะเดาะพง  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 กรกฎาคม 2559 หนองแม่นา  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8 กรกฎาคม 2559 เข็กน้อย  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 อำเภอ
57 เรื่อง
5 วิธี
4801
 
50 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 กรกฎาคม 2559 ปากแพรก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
5 กรกฎาคม 2559 ท่ามะขาม  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 กรกฎาคม 2559 แก่งเสี้ยน  
ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร  
บรรยาย
50
โรงเรียนท่าน้ำตื้น  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
15 กรกฎาคม 2559 หนองบัว  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษขยะในครัวเรือน  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
28 กรกฎาคม 2559 ลาดหญ้า  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 กรกฎาคม 2559 วังด้ง  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13 กรกฎาคม 2559 ช่องสะเดา  
การระบาดโรคเน่าคอดับ  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
21 กรกฎาคม 2559 หนองหญ้า  
การคัดเลือกพันธุ์,การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
23 กรกฎาคม 2559 เกาะสำโรง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  15 กรกฎาคม 2559 บ้านเก่า  
การปลูกมันสำปะหลังและการป้องกันโรคในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  14 กรกฎาคม 2559 บ้านเก่า  
การปลูกมันสำปะหลังและการป้องกันโรคในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกำนัน  นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12  14 กรกฎาคม 2559 วังเย็น  
การคัดเลือกพันธุ์,การดูแลรักษา  
บรรยาย
4
  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
309
 
6 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2559 ลุ่มสุ่ม  
การแปรรูปสัตว์น้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศาลาประชาคม  นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
8 กรกฎาคม 2559 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
12 กรกฎาคม 2559 สิงห์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 กรกฎาคม 2559 ไทรโยค  
การเพิ่มผลผลิตเงาะ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 กรกฎาคม 2559 ศรีมงคล  
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22 กรกฎาคม 2559 บ้องตี้  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
136
 
4 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 บ่อพลอย  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
14 กรกฎาคม 2559 หนองกุ่ม  
การคัด ตัด แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
28 กรกฎาคม 2559 หนองรี  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
21 กรกฎาคม 2559 หลุมรัง  
การผลิตสับปะรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13 กรกฎาคม 2559 ช่องด่าน  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
15 กรกฎาคม 2559 หนองกร่าง  
การแปรรูปเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
300
 
5 คน
2 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2559 นาสวน  
แนะนำการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
6 กรกฎาคม 2559 ด่านแม่แฉลบ  
แนะการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 กรกฎาคม 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
12 กรกฎาคม 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการใช้เมล็ดพันธุ์ก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
12 กรกฎาคม 2559 เขาโจด  
แนะนำการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวิโกศักดิ์ นิลนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
13 กรกฎาคม 2559 แม่กระบุง  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
105
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 15 กรกฎาคม 2559 พงตึก  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ยางม่วง  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 22 กรกฎาคม 2559 ดอนชะเอม  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ท่าไม้  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2559 ตะคร้ำเอน  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่ามะกา  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าเรือ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ช.บ้านคู้ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 โคกตะบอง  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 กรกฎาคม 2559 ดอนขมิ้น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 15 กรกฎาคม 2559 อุโลกสี่หมื่น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 กรกฎาคม 2559 เขาสามสิบหาบ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 15 กรกฎาคม 2559 พระแท่น  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 29 กรกฎาคม 2559 หวายเหนียว  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 15 กรกฎาคม 2559 แสนตอ  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 - 29 กรกฎาคม 2559 สนามแย้  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าเสา  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 - 29 กรกฎาคม 2559 หนองลาน  
ประชาสัมพันธ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
5450
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2559 ท่าม่วง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 วังขนาย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
6 กรกฎาคม 2559 วังศาลา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12 กรกฎาคม 2559 ท่าล้อ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13 กรกฎาคม 2559 หนองขาว  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ทุ่งทอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมภูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 เขาน้อย  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
8 กรกฎาคม 2559 ม่วงชุม  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 กรกฎาคม 2559 บ้านใหม่  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  5 กรกฎาคม 2559 พังตรุ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  13 กรกฎาคม 2559 ท่าตะคร้อ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  8 กรกฎาคม 2559 รางสาลี่  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  14 กรกฎาคม 2559 หนองตากยา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนตามแนวคิด3ลด1เพิ่ม2ปฏิบัติ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 ท่าขนุน  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
4 กรกฎาคม 2559 ปิล๊อก  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
11 กรกฎาคม 2559 หินดาด  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
18 กรกฎาคม 2559 ลิ่นถิ่น  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
25 กรกฎาคม 2559 ชะแล  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
15 กรกฎาคม 2559 ห้วยเขย่ง  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
22 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์นิคม  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2559 หนองลู  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
7 กรกฎาคม 2559 ปรังเผล  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
7 กรกฎาคม 2559 ไล่โว่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
75
 
3 คน
3 หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2559 พนมทวน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 กรกฎาคม 2559 หนองโรง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
14 กรกฎาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การแปรรูปผักสวนครัว  
บรรยาย
18
ที่ทำการกลุ่มแม่บาน  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
27 กรกฎาคม 2559 ดอนเจดีย์  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรพต มาลาพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 
13 กรกฎาคม 2559 พังตรุ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง  นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัย สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 กรกฎาคม 2559 รางหวาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
13 กรกฎาคม 2559 หนองสาหร่าย  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 กรกฎาคม 2559 ดอนตาเพชร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
190
 
6 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2559 เลาขวัญ  
การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาว  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
14 กรกฎาคม 2559 หนองโสน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
29 กรกฎาคม 2559 หนองประดู่  
งานคลีนิกเกษตร  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
7 กรกฎาคม 2559 หนองปลิง  
การกำจัดด้วงหนวดยาว  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 กรกฎาคม 2559 หนองนกแก้ว  
การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาว  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
26 กรกฎาคม 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
13 กรกฎาคม 2559 หนองฝ้าย  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
365
 
5 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2559 ด่านมะขามเตี้ย  
การใช้เชื้อบีที  
บรรยาย
40
  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
28 กรกฎาคม 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาประชาคม  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
14 กรกฎาคม 2559 หนองไผ่  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2559 หนองปรือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
8 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
7 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
5 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
4 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  1 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  26 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  27 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  28 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  29 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  15 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  18 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
17  21 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  6 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  25 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  22 กรกฎาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21  20 กรกฎาคม 2559 สมเด็จเจริญ  
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2559 ห้วยกระเจา  
การเตรียมการเพาะปลูกข้าฤดูนาปี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์ ขำดี สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
13 กรกฎาคม 2559 วังไผ่  
การจัดการข้าวภายใต้ธนาคารเมล้ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาวเกศรินทร์  อ่วมเสือ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
27 กรกฎาคม 2559 ดอนแสลบ  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
6 กรกฎาคม 2559 สระลงเรือ  
การจัดการศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
25
  นางสาวรัตนา ทองนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอห้วยกระเจา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ
55 เรื่อง
5 วิธี
8320
 
53 คน
23 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ตลาดกระทุ่มแบน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าไม้  
การผลิตไม้ผลปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 สวนหลวง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 บางยาง  
การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 คลองมะเดื่อ  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 หนองนกไข่  
การผลิตไม้ผลปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ดอนไก่ดี  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 แคราย  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2559 ท่าเสา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกระทุ่มแบน
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2559 กระดังงา  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2559 บางสะแก  
การแปรรูปเปลือกส้มโอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กรกฎาคม 2559 บางยี่รงค์  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2559 โรงหีบ  
การดูแลส้มโอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กรกฎาคม 2559 บางคนที  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2559 ดอนมะโนรา  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2559 บางพรม  
เทคนิคการผลิตอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2559 บางกุ้ง  
การดูแลส้มโอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กรกฎาคม 2559 จอมปลวก  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 กรกฎาคม 2559 บางนกแขวก  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 กรกฎาคม 2559 ยายแพง  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  15 กรกฎาคม 2559 บางกระบือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  15 กรกฎาคม 2559 บ้านปราโมทย์  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางคนที
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2559 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
55
อุทยาน ร.2     
12 กรกฎาคม 2559 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กรกฎาคม 2559 ท่าคา  
ส่งเสริมการปลูกต้นลำพู  
บรรยาย
50
บ้านนายจรูญ เจือไทย     
13 กรกฎาคม 2559 วัดประดู่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2559 เหมืองใหม่  
ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2559 บางช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องลิ่้นจี่  
บรรยาย
55
บ้านนายชลอ มีคง     
12 กรกฎาคม 2559 แควอ้อม  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2559 ปลายโพงพาง  
ตลาดมะพร้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2559 บางแค  
GAP มะพร้าว  
บรรยาย
50
อบต.     
10  14 กรกฎาคม 2559 แพรกหนามแดง  
พืชปลอดภัย GAP ข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าวฯ     
11  6 กรกฎาคม 2559 ยี่สาร  
การบำรุงสัตว์น้ำ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  14 กรกฎาคม 2559 บางนางลี่  
การดูแลลิ้นจี่, การตลาด  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
675
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 2 อำเภอ
15 เรื่อง
1 วิธี
1035
 
0 คน
0 หน่วยงาน