สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2560 บางไทร  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 บางพลี  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 สนามชัย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 บ้านแป้ง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 หน้าไม้  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 บางยี่โท  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 แคออก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 แคตก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2560 ช่างเหล็ก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 กรกฎาคม 2560 กระแชง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 กรกฎาคม 2560 บ้านกลึง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ช้างน้อย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ห่อหมก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ไผ่พระ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 กรกฎาคม 2560 กกแก้วบูรพา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ไม้ตรา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 กรกฎาคม 2560 บ้านม้า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 กรกฎาคม 2560 บ้านเกาะ  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ราชคราม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 กรกฎาคม 2560 ช้างใหญ่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 กรกฎาคม 2560 โพแตง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 กรกฎาคม 2560 เชียงรากน้อย  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 กรกฎาคม 2560 โคกช้าง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 กรกฎาคม 2560 บ้านแพรก  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
12 กรกฎาคม 2560 บ้านใหม่  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกริกพล วงศ์ชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
11 กรกฎาคม 2560 สำพะเนียง  
ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 กรกฎาคม 2560 คลองน้อย  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกริกพล วงศ์ชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
12 กรกฎาคม 2560 สองห้อง  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
518
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2560 ทะเลชุบศร  
การปลูกน้อยหน่า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
7 กรกฎาคม 2560 กกโก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
6 กรกฎาคม 2560 โก่งธนู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
5 กรกฎาคม 2560 เขาพระงาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13 กรกฎาคม 2560 เขาสามยอด  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14 กรกฎาคม 2560 โคกกะเทียม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กรกฎาคม 2560 โคกลำพาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
7 กรกฎาคม 2560 โคกตูม  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
14 กรกฎาคม 2560 งิ้วราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  12 กรกฎาคม 2560 ดอนโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  12 กรกฎาคม 2560 ตะลุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
12  7 กรกฎาคม 2560 ท่าแค  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  7 กรกฎาคม 2560 ท่าศาลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  5 กรกฎาคม 2560 นิคมสร้างตนเอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  13 กรกฎาคม 2560 บางขันหมาก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  14 กรกฎาคม 2560 บ้านข่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  7 กรกฎาคม 2560 ท้ายตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  14 กรกฎาคม 2560 ป่าตาล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
19  12 กรกฎาคม 2560 พรหมมาสตร์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  19 กรกฎาคม 2560 โพธิ์เก้าต้น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  6 กรกฎาคม 2560 โพธิ์ตรุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  19 กรกฎาคม 2560 สี่คลอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  6 กรกฎาคม 2560 ถนนใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
4 เรื่อง
 
920
 
13 คน
4 หน่วยงาน
4 กรกฎาคม 2560 ท่าวุ้ง  
ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2560 บางลี่  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2560 หัวสำโรง  
ติดตามการเพาะปลูก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 - 7 กรกฎาคม 2560 สระโบสถ์  
การลดต้นทุนการลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2560 มหาโพธิ  
การลดต้นทุนการลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2560 ทุ่งท่าช้าง  
การลดต้นทุนการลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กรกฎาคม 2560 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 14 กรกฎาคม 2560 นิยมชัย  
การลดต้นทุนการลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 กรกฎาคม 2560 ยางราก  
ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
21 กรกฎาคม 2560 หนองมะค่า  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
27 กรกฎาคม 2560 วังทอง  
การกำจัดแมลงโรคพืช (ขยายเชื้อรา)  
บรรยาย
10
ศจช.  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 กรกฎาคม 2560 โคกแสมสาร  
พันธุ์และการขยายพันธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
95
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 4 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
1415
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2560 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
4 - 6 กรกฎาคม 2560 กุดพิมาน  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
4 - 6 กรกฎาคม 2560 ด่านขุนทด  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
12 กรกฎาคม 2560 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
4 - 6 กรกฎาคม 2560 ด่านนอก  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
12 กรกฎาคม 2560 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
4 - 6 กรกฎาคม 2560 ด่านใน  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
12 กรกฎาคม 2560 ด่านใน  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
4 - 6 กรกฎาคม 2560 ตะเคียน  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
10  12 กรกฎาคม 2560 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมพล กองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
11  12 กรกฎาคม 2560 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  4 - 6 กรกฎาคม 2560 บ้านเก่า  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  12 กรกฎาคม 2560 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  4 - 6 กรกฎาคม 2560 บ้านแปรง  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  4 - 6 กรกฎาคม 2560 พันชนะ  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  12 กรกฎาคม 2560 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  4 - 6 กรกฎาคม 2560 สระจรเข้  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  12 กรกฎาคม 2560 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  4 - 6 กรกฎาคม 2560 หนองกราด  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
20  12 กรกฎาคม 2560 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  12 กรกฎาคม 2560 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  4 - 6 กรกฎาคม 2560 หนองบัวตะเกียด  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
23  12 กรกฎาคม 2560 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  4 - 6 กรกฎาคม 2560 หนองบัวละคร  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  12 กรกฎาคม 2560 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  4 - 6 กรกฎาคม 2560 หินดาด  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  4 - 6 กรกฎาคม 2560 ห้วยบง  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  12 กรกฎาคม 2560 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  12 กรกฎาคม 2560 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
30  4 - 6 กรกฎาคม 2560 โนนเมืองพัฒนา  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
31  4 - 6 กรกฎาคม 2560 หนองไทร  
การเพาะกล้าข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
32  12 กรกฎาคม 2560 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1075
 
10 คน
5 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2560 โนนไทย  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 ด่านจาก  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 กำปัง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 กรกฎาคม 2560 สำโรง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 ค้างพลู  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 บ้านวัง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 บัลลังก์  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 สายออ  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2560 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 กรกฎาคม 2560 มะค่า  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2560 สำนักตะคร้อ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2560 หนองแวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2560 บึงปรือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2560 วังยายทอง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
1975
 
18 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2560 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กรกฎาคม 2560 ฝายนาแซง  
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 กรกฎาคม 2560 น้ำก้อ  
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรสลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 กรกฎาคม 2560 หนองไขว่  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในครัวเรือน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
5 กรกฎาคม 2560 ลานบ่า  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 กรกฎาคม 2560 บุ่งน้ำเต้า  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 กรกฎาคม 2560 บ้านกลาง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
7 กรกฎาคม 2560 ปากดุก  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
50
อบต.  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 กรกฎาคม 2560 บ้านหวาย  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในครัวเรือน  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
395
 
5 คน
1 หน่วยงาน
25 กรกฎาคม 2560 ทุ่งสมอ  
การขยายาเชื้่อไตรโครโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
13 กรกฎาคม 2560 แคมป์สน  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
21 กรกฎาคม 2560 เขาค้อ  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ดูงาน
40
แปลงเกษตรกรต้นแบบ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
13 กรกฎาคม 2560 ริมสีม่วง  
การผลิตสารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 กรกฎาคม 2560 สะเดาะพง  
การผลิตสารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 กรกฎาคม 2560 หนองแม่นา  
การทำเชื้อราป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนแหนองแม่นา  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
26 กรกฎาคม 2560 เข็กน้อย  
การผลิตกระชายดำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
295
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
13 เรื่อง
5 วิธี
690
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กรกฎาคม 2560 ปากแพรก  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
เทศบาลตำบลปากแพรก  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 กรกฎาคม 2560 ท่ามะขาม  
ระบบนิเวศในนาข้าวและการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศจช.ท่ามะขาม  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11 กรกฎาคม 2560 ท่ามะขาม  
การเตรียมการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศจช.ท่ามะขาม  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11 กรกฎาคม 2560 แก่งเสี้ยน  
การเขียนแผนธุรกิจเกษตร IFPP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
14 กรกฎาคม 2560 หนองบัว  
การเขียนแผนธุรกิจเกษตร IFPP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 กรกฎาคม 2560 ลาดหญ้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
18 กรกฎาคม 2560 วังด้ง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 กรกฎาคม 2560 ช่องสะเดา  
การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  
บรรยาย
20
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 กรกฎาคม 2560 หนองหญ้า  
การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  27 กรกฎาคม 2560 เกาะสำโรง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  14 กรกฎาคม 2560 บ้านเก่า  
การวางแผนการปลกมะกรูด  
บรรยาย
4
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชยุติ โสไกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
12  11 กรกฎาคม 2560 วังเย็น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
214
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2560 ลุ่มสุ่ม  
การผลิตน้ำหมักในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นายอนุชิต ชมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 ท่าเสา  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.บ้านตันมะม่วง  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 สิงห์  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 ไทรโยค  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 วังกระแจะ  
การผลิตน้ำหมักในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 ศรีมงคล  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
6 กรกฎาคม 2560 บ้องตี้  
การผลิตน้ำหมักในพืชผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 กรกฎาคม 2560 นาสวน  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
12 กรกฎาคม 2560 นาสวน  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
3 กรกฎาคม 2560 นาสวน  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
4 กรกฎาคม 2560 ด่านแม่แฉลบ  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
19 กรกฎาคม 2560 ด่านแม่แฉลบ  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
12 กรกฎาคม 2560 ด่านแม่แฉลบ  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
5 กรกฎาคม 2560 หนองเป็ด  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
13 กรกฎาคม 2560 หนองเป็ด  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
19 กรกฎาคม 2560 ท่ากระดาน  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
10  6 กรกฎาคม 2560 ท่ากระดาน  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
11  7 กรกฎาคม 2560 เขาโจด  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
12  14 กรกฎาคม 2560 เขาโจด  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
13  20 กรกฎาคม 2560 แม่กระบุง  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
14  21 กรกฎาคม 2560 แม่กระบุง  
วิทยาการก่อนการเพราะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 - 14 กรกฎาคม 2560 พงตึก  
แนะนำการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 กรกฎาคม 2560 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 กรกฎาคม 2560 ดอนชะเอม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 กรกฎาคม 2560 ท่าไม้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 14 กรกฎาคม 2560 ตะคร้ำเอน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 กรกฎาคม 2560 ท่ามะกา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 กรกฎาคม 2560 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ชุมชนบ้านคู้     
17 - 28 กรกฎาคม 2560 โคกตะบอง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 28 กรกฎาคม 2560 ดอนขมิ้น  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 14 กรกฎาคม 2560 อุโลกสี่หมื่น  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 14 กรกฎาคม 2560 เขาสามสิบหาบ  
การจัดทำแปลงพันธุ์อ้อย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 14 กรกฎาคม 2560 พระแท่น  
แนะนำการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  17 - 28 กรกฎาคม 2560 หวายเหนียว  
การจัดทำแปลงพันธุ์อ้อย  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 - 14 กรกฎาคม 2560 แสนตอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 - 28 กรกฎาคม 2560 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  17 - 28 กรกฎาคม 2560 ท่าเสา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  17 - 28 กรกฎาคม 2560 หนองลาน  
การเตรียมพื้นที่ก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
2045
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2560 หนองลู  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอม่าในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กรกฎาคม 2560 ปรังเผล  
การใช้เชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2560 ไล่โว่  
การใช้เชื้อราในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 กรกฎาคม 2560 เลาขวัญ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
12 กรกฎาคม 2560 หนองโสน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 กรกฎาคม 2560 หนองประดู่  
การดูแลรักษาและผลิตไม้ผลนอกฤดู  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
14 กรกฎาคม 2560 หนองปลิง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพสูง  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 กรกฎาคม 2560 หนองนกแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
26 กรกฎาคม 2560 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
25 กรกฎาคม 2560 หนองฝ้าย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
244
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 6 อำเภอ
24 เรื่อง
2 วิธี
3113
 
19 คน
7 หน่วยงาน