สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเมือง  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 แพรกษา  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 บางปู  
การทำน้ำหมักจากเปลือกสัปปะรด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางบ่อ  
ประเมินแปลง GAP ตะไคร้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บางบ่อ  
ประเมินแปลง GAP ตะไคร้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านระกาศ  
ติดผลโครงการภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
     
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลีน้อย  
ประชุมติดตาม ศจช.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสมนึก อิงขนร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บางเพรียง  
ติดตามเกษตรกลุ่ม GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร     
9 กุมภาพันธ์ 2559 คลองด่าน  
ประเมินแปลง GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
บ้านเกษตรกร     
3 กุมภาพันธ์ 2559 คลองด่าน  
ประเมินแปลง GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
17
บ้านเกษตรกร     
10 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสวน  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
เทศบาลตำบลคลองสวน     
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสวน  
ติดตาม ศจช.  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 เปร็ง  
ติดตามโครงการภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
11  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนิยมยาตรา  
อบรม smart Farmer  
ประชุม
52
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
315
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลีใหญ่  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บางแก้ว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 บางโฉลง  
การป้องกันและกำจัดโรคเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปรือ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะเจ้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  2 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
เยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
12  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
17  10 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน  
เสวนา
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  2 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
เสวนา
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
19  5 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำผึ้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20  26 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21  24 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
22  25 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23  24 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร ตะพานทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
24  29 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำเค็ม  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
25  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสอบ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
26  19 กุมภาพันธ์ 2559 บางกอบัว  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
435
 
3 คน
2 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2559 นาเกลือ  
ศัตรูมะนาวและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านคลองสวน  
ศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ในคลองบางปลากด  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางเสาธง  
การผลิตเชื้อราขาวบิวเวอเรีย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
23 กุมภาพันธ์ 2559 บางเสาธง  
การผลิตเชื้อราขาวบิวเวอเรีย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
15 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปเห็ด (การทำแหนมเห็ด การทำเห็ดหย่อง)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตสารชีวภันฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
125
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
27 เรื่อง
6 วิธี
1240
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางไผ่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางกร่าง  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
11 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรม้า  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักน้อย  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 วัดชลอ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 วัดชลอ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางกรวย  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กุมภาพันธ์ 2559 บางกรวย  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางสีทอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บางสีทอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บางขนุน  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บางขนุน  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุนกอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุนกอง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูเวียง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
12  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูเวียง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
13  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสวัสดิ์  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  20 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสวัสดิ์  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสทธิภาพ     
15  15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ปลายบาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปลายบาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  16 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลากลาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  8 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลากลาง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
0 คน
0 หน่วยงาน
29 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 บางม่วง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางแม่นาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บางเลน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เสาธงหิน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บางใหญ่  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางบัวทอง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักใหญ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคูรัด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ละหาร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ลำโพ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 พิมลราช  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บางรักพัฒนา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรน้อย  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎร์นิยม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
21
กลุ่มดินปุ๋ย  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเพรางาย  
การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
25
ศาลาSML  นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรใหญ่  
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ขุนศรี  
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองขวาง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอมา  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทวีวัฒนา  
การเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
191
 
4 คน
1 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางตะไนย์  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองพระอุดม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศุนย์เรียนรู้  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าอิฐ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
อบต.     
29 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะเกร็ด  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
5 กุมภาพันธ์ 2559 อ้อมเกร็ด  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กุมภาพันธ์ 2559 คลองข่อย  
การศึกษาดูงาน GAP  
ดูงาน
30
  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 คลองข่อย  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลับ  
อบรมสมาชิกศจช.  
ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
16 เรื่อง
4 วิธี
1571
 
12 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ปากกราน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ภูเขาทอง  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สำเภาล่ม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สวนพริก  
การปลูกข้าวโพดฝักสดหลังนา  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 คลองตะเคียน  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 วัดตูม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หันตรา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ลุมพลี  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
ประชุม
20
อบต.  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
การปลูกข้าวโพดฝักสดหลังนา  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group  
ประชุม
20
โรงเรียนวัดไผ่โสมนรินทร์  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสวนพลู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  3 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะเรียน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านป้อม  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านรุน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
332
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเรือ  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จำปา  
สำรวจภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
11 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านร่อม  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลาลอย  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
18 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 วังแดง  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์เอน  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ปากท่า  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขนาก  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  19 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเจ้าสนุก  
สำรวจภัยแล้ง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 นครหลวง  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อโพง  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านชุ้ง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ปากจั่น  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางระกำ  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางพระครู  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 แม่ลา  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปลิง  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองสะแก  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  18 กุมภาพันธ์ 2559 สามไถ  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 พระนอน  
การทำไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
377
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 กุมภาพันธ์ 2559 วัดยม  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรน้อย  
การปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สะพานไทย  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
3 กุมภาพันธ์ 2559 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กบเจา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
25 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านคลัง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 พระขาว  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเต้า  
การเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางช้าง  
การเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 วัดตะกู  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 บางหลวง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 บางหลวงโดด  
การเพาะเห็ดถุง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14  9 กุมภาพันธ์ 2559 บางหัก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 กุมภาพันธ์ 2559 บางชะนี  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  23 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกุ่ม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
921
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเลน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงรากน้อย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโพ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกรด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระสั้น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 คลองจิก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหว้า  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วัดยม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บางประแดง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สามเรือน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะเกิด  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพลับ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแป้ง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 คุ้งลาน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตลิ่งชัน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านสร้าง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดเกรียบ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ขนอนหลวง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อำเภอ
17 เรื่อง
3 วิธี
3298
 
19 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลาแดง  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ป่างิ้ว  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแห  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศํตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดกรวด  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 มหาดไทย  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านอิฐ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หัวไผ่  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 จำปาหล่อ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โพสะ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านรี  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คลองวัว  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 ย่านซื่อ  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 จรเข้ร้อง  
การผลิตถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยภูมิ  
การปลูกถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยฤทธิ์  
การผลิตถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 เทวราช  
การผลิตข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ราชสถิตย์  
การผลิตข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด  
บรรยาย
34
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไชโย  
การปลูกถั่วเขียวแบบครบวงจร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 หลักฟ้า  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ชะไว  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ตรีณรงค์  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
348
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลากด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าโมก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
11 กุมภาพันธ์ 2559 สายทอง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงช้าง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางเสด็จ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
17 กุมภาพันธ์ 2559 นรสิงห์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เอกราช  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โผงเผง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 อ่างแก้ว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 อินทประมูล  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลับ  
การป้องกัน/กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแม่ไก่  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 รำมะสัก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย มีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางระกำ  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์รังนก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 องครักษ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกพุทรา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  24 กุมภาพันธ์ 2559 ยางช้าย  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  23 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อแร่  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 ทางพระ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 สามง่าม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  8 กุมภาพันธ์ 2559 บางเจ้าฉ่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานันท์ เจิมมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  11 กุมภาพันธ์ 2559 คำหยาด  
การป้องกันศัตรูพืช/กำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
7 เรื่อง
 
681
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 แสวงหา  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีพราน  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพราน  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 วังน้ำเย็น  
การขยายเชื้อ BT  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 สีบัวทอง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยไผ่  
การป้องกันโรคราน้ำค้าง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 จำลอง  
การทำแดดเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงรัตน์ ช่วยชูเชิด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
237
 
6 คน
4 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่จำศิล  
ให้คำแนะนำในการปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลเจ้าโรงทอง  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ดำพัฒนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สาวร้องไห้  
การเพาะเลี้ยงเห็ดถุง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การปลูกพืชผักใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ยี่ล้น  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว  
1 กุมภาพันธ์ 2559 บางจัก  
การเตรียมความพร้อมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยคันแหลน  
การเพาะเลี้ยงเห็ดถุง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองขนาก  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนพล พิกุลขาว  
10  4 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
11  1 กุมภาพันธ์ 2559 สี่ร้อย  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12  1 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงเตี้ย  
แนะนำให้ความรู้การปลูกผัก  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 หัวตะพาน  
ให้คำแนะนำในการปลูกพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หลักแก้ว  
เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
15  1 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดใหม่  
ใช้ความรู้เตรียมความพร้อมการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
15  ตำบล
8 เรื่อง
 
263
 
7 คน
3 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 สามโก้  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 สามโก้  
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎรพัฒนา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 ราษฎรพัฒนา  
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 อบทม  
การพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตร  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตร  
บรรยาย
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 มงคลธรรมนิมิต  
ประชุมมาตรการที่ 4 ระยะที่2  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ
31 เรื่อง
2 วิธี
2534
 
32 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเลชุบศร  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกโก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กกโก  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2559 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 กุมภาพันธ์ 2559 เขาพระงาม  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสามยอด  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกะเทียม  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้วราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  16 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 ตะลุง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าแค  
การปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าศาลา  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  10 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมสร้างตนเอง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 บางขันหมาก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  9 กุมภาพันธ์ 2559 ท้ายตลาด  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  17 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าตาล  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  3 กุมภาพันธ์ 2559 พรหมมาสตร์  
การปลูกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  9 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลา SML     
22  5 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ตรุ  
การปลุกพืชใช่น้ำน้อย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  12 กุมภาพันธ์ 2559 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนใหญ่  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
12 เรื่อง
 
1075
 
8 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 พัฒนานิคม  
การผลิตถั่วเขียวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
22
ทต.เขาพระยาเดินธง  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์, ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 มะนาวหวาน  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดีลัง  
เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูป  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ผลิตสมุนไพร  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสลุง  
การแปรรูปกระเจี๊ยบแดง  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
สำรวจการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
20 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 7  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำสุด  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
397
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสำโรง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะแก้ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยโป่ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเกตุ  
การอบรมผลผลิตจำหน่าย (มันสำปะหลัง)  
บรรยาย
0
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองเกตุ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกราบ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพนียด  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังเพลิง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  17 กุมภาพันธ์ 2559 ดงมะรุม  
การไม่เผาอ้อยก่อนตัด  
บรรยาย
0
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังขอนขว้าง  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแขม  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
765
 
6 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ลำนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงค่อม  
การขยายเชื้อตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 มะกอกหวาน  
การขยายเชื้อตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
18
ศาลาวัด     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  10 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  19 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยบาดาล  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
อบต.     
16  1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
862
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าวุ้ง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางคู้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
18 กุมภาพันธ์ 2559 โพตลาดแก้ว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางลี่  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางงา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสลุด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมอคอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หัวสำโรง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดสาลี่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 มุจลินท์  
การเพาะเห็ดและดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
829
 
6 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านทราย  
การบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ดงพลับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พุคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หินปัก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางพึ่ง  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองทรายขาว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะพี้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเต่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  16 กุมภาพันธ์ 2559 โพนทอง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 บางขาม  
การเก็บดินเพื่อการวิเคราะ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  15 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนดึง  
การติดตั้งระบบน้ำ  
บรรยาย
40
ที่ทำการกล่ม  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  17 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนม่วง  
การดูแลรักษาสวนมะนาว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  18 กุมภาพันธ์ 2559 สายห้วยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  2 กุมภาพันธ์ 2559 มหาสอน  
การเก็บดินเพื่อการวิเคราะ  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ย  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  17 กุมภาพันธ์ 2559 เชียงงา  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  16 กุมภาพันธ์ 2559 สนามแจง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
860
 
10 คน
4 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
การดูแลรักษาแปลงอ้อยตอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 แก่งผักกูด  
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ซับจำปา  
การใช้น้ำหยดในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองผักแว่น  
อบรมถ่ายทอดความรู้  
บรรยาย
100
ศูนย์เรียนรู้เศษรกิจพอเพียง  นายนายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเลวังวัด  
จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หัวลำ  
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
320
 
5 คน
4 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 สระโบสถ์  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 มหาโพธิ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งท่าช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 นิยมชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
4 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกเจริญ  
วิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 โคกเจริญ  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ยางราก  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองมะค่า  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศาลา SML     
25 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศาลา SML     
12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกแสมสาร  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
215
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ลำสนธิ  
ปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ซับสมบูรณ์  
การเพิมผลผลิตพืชไร้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองรี  
การเพิ่มผลผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 กุดตาเพชร  
การเพิ่มผลผลืตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 เขารวก  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
การเพิ่มผลผลิตพืฃ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
61 เรื่อง
5 วิธี
6183
 
52 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้ดัด  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 เชิงกลัด  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โพชนไก่  
ก่ารเพิ่มผลติภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2559 แม่ลา  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจ่า  
การปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กุมภาพันธ์ 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 กุมภาพันธ์ 2559 สระแจง  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 5  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สระแจง  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 5  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
181
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 โพทะเล  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
214
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 บางระจัน  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
149
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพสังโฆ  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
98
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  
ประชุม
41
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  2 กุมภาพันธ์ 2559 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  1 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 คอทราย  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
13  15 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
อบรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตราการที่ 1)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
759
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 อินทร์บุรี  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประศุก  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ทับยา  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้วราย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ชีน้ำร้าย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ท่างาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำตาล  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
205
อบต.  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทองเอน  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
147
อบต.  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยชัน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์ชัย  
การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
71
ศาลาวัด  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
839
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
15 เรื่อง
3 วิธี
1779
 
12 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกล้วย  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
150
  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าชัย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
อบต.  นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยนาท  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 เขาท่าพระ  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หาดท่าเสา  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ธรรมามูล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 เสือโฮก  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางเบญจมาศ นิรันดรไชย  
4 กุมภาพันธ์ 2559 นางลือ  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
รวมอำเภอเมืองชัยนาท
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 คุ้งสำเภา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี บุญประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 วัดโคก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี บุญประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ศิลาดาน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัชชัย เปียวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าฉนวน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัชชัย เปียวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
10 กุมภาพันธ์ 2559 หางน้ำสาคร  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี บุญประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ไร่พัฒนา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคณา สุวานิช สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 อู่ตะเภา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอังคณา สุวานิช สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ 
รวมอำเภอมโนรมย์
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 มะขามเฒ่า  
อบรมเกษตรกร การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
320
หมู่ที่ 1-11  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 มะขามเฒ่า  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของศูนย์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-11  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้อย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
250
หมู๋ที่ 1-8  นางราตรี นักฟ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้อย  
จัดเวทีเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศษลากลางบ้านหมู่ที่   นางราตรี นักฟ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง(มาตรการที่ 1)  
บรรยาย
80
หมู๋ที่ 1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
180
หมู่ที่1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขุ่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
214
หมู่ที่ 1-8  นายนายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อแร่  
โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
60
หมู่ที่ 1-7  นายนายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังหมัน  
โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง (มาตรการที่ 1)  
บรรยาย
350
หมู่ที่ 1-8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังหมัน  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกาตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 2,4,5,8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
รวมอำเภอวัดสิงห์
6  ตำบล
10 เรื่อง
 
2074
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 สรรพยา  
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 สรรพยา  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตลุก  
การปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอารักษ์ ภุมมะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ตลุก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอารักษ์ ภุมมะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ตลุก  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอารักษ์ ภุมมะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 เขาแก้ว  
การปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันใหม่ รอดโฉม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 เขาแก้ว  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันใหม่ รอดโฉม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 โพนางดำตก  
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โพนางดำตก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 โพนางดำตก  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
11  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 โพนางดำออก  
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจนวิทย์ สมอคร สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 โพนางดำออก  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจนวิทย์ สมอคร สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
13  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 บางหลวง  
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
14  10 กุมภาพันธ์ 2559 บางหลวง  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
15  11 กุมภาพันธ์ 2559 บางหลวง  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
16  1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 หาดอาษา  
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจนวิทย์ สมอคร สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
17  9 กุมภาพันธ์ 2559 หาดอาษา  
ประชุมประจำเดือน  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจนวิทย์ สมอคร สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา 
รวมอำเภอสรรพยา
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
1000
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 แพรกศรีราชา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แพรกศรีราชา  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังแก้วิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เที่ยงแท้  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังแก้วิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เที่ยงแท้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
3 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรด  
การปลูกพืชผักต่างๆ  
บรรยาย
45
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โพงาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โพงาม  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 โพงาม  
การปลูกพืชผักต่าง  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
11  5 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุด  
การปลูกพืชผักต่างๆ  
บรรยาย
50
สำนักงานเกาตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
12  1 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
13  4 กุมภาพันธ์ 2559 บางขุด  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
14  1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดงคอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
600
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
15  5 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดงคอน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
1200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
16  1 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกำ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
17  4 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกำ  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
18  5 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนกำ  
การปลูกพืชผักต่างๆ  
บรรยาย
50
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
19  16 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรดพัฒนา  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
70
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
20  3 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรดพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
21  16 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยกรดพัฒนา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอสรรคบุรี
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
4625
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองมะโมง  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิษากรานต์ ตุ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิษากรานต์ ตุ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
9 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 สะพานหิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่เงสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
286
ห้องประชุมเขาดอนรัก อ.หนองมะโมง  นางเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สะพานหิน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสิ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก. บ้านสะพานหิน  นางเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 กุดจอก  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่เงสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
บรรยาย
182
ตำบลกุดจอก ม.1-6  นางเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
13 กุมภาพันธ์ 2559 กุดจอก  
จัดงานวัน ฟิวล์เดย์ โครงการศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศพก. บ้านสะพานหิน  นางเทวี ดีอ่วม สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
รวมอำเภอหนองมะโมง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
658
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เนินขาม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กะบกเตี้ย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สุขเดือนห้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเนินขาม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 7 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
9707
 
24 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ปากเพรียว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวเรือง  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 นาโฉง  
การปลุกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสว่าง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59ฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยาว  
การปลุกพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ปากข้าวสาร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59ฯ  
บรรยาย
40
ศพก.ตำบลหนองยาว  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปลาไหล  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
24 กุมภาพันธ์ 2559 กุดนกเปล้า  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลิ่งชัน  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  1 กุมภาพันธ์ 2559 ตะกุด  
การปลูกพืชผักทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
490
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 ทับกวาง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์สายตรวจ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ตาลเดี่ยว  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยแห้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าคล้อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านธาตุ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านป่า  
การป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าตูม  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ชะอม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 สองคอน  
การปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 เตาปูน  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 ชำผักแพว  
การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ามะปราง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติคุณ ชูเสน สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
650
 
5 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแค  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 กุ่มหัก  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 คชสิทธิ์  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โคกตูม  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โคกแย้  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บัวลอย  
การปลูกพืชให้ปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ต่ำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
9 กุมภาพันธ์ 2559 โพนทอง  
การตรวจประเมินแปลง pre gap  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยขมิ้น  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยทราย  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไข่น้ำ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแขม  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจิก  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจรเข้  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองนาก  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปลาหมอ  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองปลิง  
การตรวจสารพิษตกค้างในเลือด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโรง  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
5 เรื่อง
 
900
 
7 คน
2 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหมู  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านลำ  
เวทีแลกเปลี่ยน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเรือ  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 วิหารแดง  
เวทีแลกเปลี่ยน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสรวง  
เวทีแลกเปลี่ยน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 เจริญธรรม  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
210
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแซง  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองควายโซ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหัวโพ  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสีดา  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกบ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กุมภาพันธ์ 2559 ไก่เส่า  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงหวาน  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กุมภาพันธ์ 2559 เขาดิน  
การปลูกพืชอื่นทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
445
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหมอ  
การปลูกแครอทงอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางโขมด  
การปลูกงางอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 สร่างโศก  
การปลูกแครอทงอก  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
1 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดน้อย  
การปลูกแครอทงอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
11 กุมภาพันธ์ 2559 หรเทพ  
การปลูกงางอก  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกใหญ่  
การปลูกงางอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ขวาง  
การปลูกผักบุ้งงอก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านครัว  
การปลูกงางอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การปลูกผักบุ้งงอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
281
 
3 คน
2 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนพุด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่หลิ่ว  
การปลูกข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหลวง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 ดงตะงาว  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโดน  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกลับ  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนทอง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโปร่ง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
3 คน
3 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 พระพุทธบาท  
การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นการค้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 ธารเกษม  
การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อเป็นการค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 นายาว  
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน  
บรรยาย
23
อาคารรวบรวมพืชผักและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนายาว  นายธวัช ปานสีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
4 กุมภาพันธ์ 2559 นายาว  
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน  
บรรยาย
23
อาคารรวบรวมพืชผักและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนายาว  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
29 กุมภาพันธ์ 2559 พุคำจาน  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
25 กุมภาพันธ์ 2559 เขาวง  
การตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยป่าหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
5 กุมภาพันธ์ 2559 พุกร่าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแก  
การตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปรานี จันทร์ทา สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
346
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หัวปลวก  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ต้นตาล  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 พระยาทด  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 เริงราง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  29 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  23 กุมภาพันธ์ 2559 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ สุขสถาน สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
5 คน
3 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 มวกเหล็ก  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
19 กุมภาพันธ์ 2559 มิตรภาพ  
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
วิสาหกิจชุมชน  นางสาวทิพรัตน์ ลอยมา สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
23 กุมภาพันธ์ 2559 หนองย่างเสือ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศจช.  นายธราวุฒิ คำหล้า  
23 กุมภาพันธ์ 2559 ลำสมพุง  
การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพญากลาง  
เพิ่่มมูลค่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ซับสนุ่น  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 แสลงพัน  
เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรูู้ ต.แสลงพัน  นางสวนิตย์ พรหมโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 คำพราน  
เทคโนโลยีกที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพัฒน์ พิทักษ์  
25 กุมภาพันธ์ 2559 วังม่วง  
การทำบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 เขาดินพัฒนา  
GAP พืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแก้ง  
การแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ผึ้งรวง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
50
ศพก.ผึ้งรวง  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
29 กุมภาพันธ์ 2559 พุแค  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยบง  
GAP พืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หน้าพระลาน  
การแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
52 เรื่อง
2 วิธี
4767
 
44 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 เชิงเนิน  
การเพาะเมล็ดทานตะวันต้นอ่อน  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตะพง  
โครงการเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้มีผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
26 กุมภาพันธ์ 2559 เพ  
การทำถั่วลิสงเคลือบน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 แกลง  
การผลิตและการใช้เชื้อราไดโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแลง  
การผลิตและการใช้เชื้อราไดโครเดอร์มา  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กุมภาพันธ์ 2559 นาตาขวัญ  
การผลิตเชิ้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
15 กุมภาพันธ์ 2559 เนินพระ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ พันธุ์ดี  
26 กุมภาพันธ์ 2559 กะเฉด  
การเพาะเมล็ดทานตะวันต้นอ่อน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
ประชุม
50
ห้องประชุมทต.ทับมา     
10  6 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาบ้านหนองโพรง     
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
อาคารเอนกประสงค์     
14  11 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  5 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  9 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ที่ทำการการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาไผ่     
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 ทับมา  
จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบูรณาการแผนพัฒนาตำบลปี 2559  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
อาคารเอนกประสงค์     
18  9 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
การปรับแนวความคิดในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
33
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
19  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
โครงการเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้มีผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
20  23 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำคอก  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
21  26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักทอง  
การทำถั่วลิสงเคลือบน้ำตาล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
1258
 
1 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักท้อน  
ประชุมคณะทำงาน  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักท้อน  
จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ที่ทำการกลุ่ม     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 พลา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกาตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 พลา  
ประชุมคณะทำงาน ศบกต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านฉาง  
ประชุม ศบกต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านฉาง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านฉาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59และจากปัญหาราค้าสินค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านฉาง
3  ตำบล
7 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเกวียน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 วังหว้า  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ชากโดน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เนินฆ้อ  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 กร่ำ  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ชากพง  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กระแสบน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชานน ถนอมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านนา  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งควายกิน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 กองดิน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
11  17 กุมภาพันธ์ 2559 คลองปูน  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
12  9 กุมภาพันธ์ 2559 พังราด  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤตติกา ขนิษฐ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
13  10 กุมภาพันธ์ 2559 ปากน้ำกระแส  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
14  12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยยาง  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมควร พูลประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
15  19 กุมภาพันธ์ 2559 สองสลึง  
การจัดการระยะออกดอก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเตชิษฐ์ สระศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอแกลง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 วังจันทร์  
การจัดการการผลิตทุเรียน ปี 2559  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา  
เสวนา
30
อบต.     
24 กุมภาพันธ์ 2559 ป่ายุบใน  
แนวโน้มการผลิตและการตลาดของสับปะรดตำบลป่ายุบใน  
เสวนา
30
อบต.     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลงตาเอี่ยม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศพก.     
รวมอำเภอวังจันทร์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านค่าย  
การสำรวจแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ดวงจันทร์  
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองละลอก  
การใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลากลางสวน  นายสมพงษ์ บัวแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตะพาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวระยะแตกกอ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเหลี่ยง แสงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตะพาน  
การสำรวจแมลงศัตรูไม้ผล  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอื้อน ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ตาขัน  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
อบต.  นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
22 กุมภาพันธ์ 2559 บางบุตร  
การบริหารกลุ่ม  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ คุ้มรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การจัดการก่อนออกดอกมังคุด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย บุญก่อเกื้อ
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไว มรรคผล  
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชากบก  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล  
เสวนา
100
เทศบาลตำบลชากบก  นางทิพวรรณ ศรีสิทธิมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 
รวมอำเภอบ้านค่าย
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
410
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปลวกแดง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตาสิทธิ์  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ละหาร  
การป้องกันไฟไหม้ในสวนยางพาราช่วงฤดูแล้ง  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 แม่น้ำคู้  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 มาบยางพร  
การปลูกสับปะรดผลสดคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไร่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
245
 
3 คน
2 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำเป็น  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค  นายอุดร สมบูรณ์
24 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเป็น  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(วันField Day)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพสู่ผู้บริโภค  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยทับมอญ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยทับมอญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ดินปฺุยชุมชน  นางจารุวรรณ คงสบาย สนง.เกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา 
29 กุมภาพันธ์ 2559 ชำฆ้อ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนขนุน  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ชำฆ้อ  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมทิพย์ สินเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
10  1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เขาน้อย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559และจากปัญหาราคาสินค  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ 5  นางจารุวรรณ คงสบาย สำนักงานเกษตร กิ่งอำเภอเขาชะเมา 
รวมอำเภอเขาชะเมา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
413
 
3 คน
3 หน่วยงาน
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมพัฒนา  
ติดตามการระบาดโรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
30
อ.นิคมพัฒนา     
17 กุมภาพันธ์ 2559 นิคมพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
อบต.     
9 กุมภาพันธ์ 2559 มาบข่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.มาบข่า     
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
1
ต.พนานิคม     
10 กุมภาพันธ์ 2559 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 มะขามคู่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ต.มะขามคู่     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
95
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 8 อำเภอ
39 เรื่อง
6 วิธี
3491
 
20 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนารายณ์  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพ็ญทิวา คุณวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะขวาง  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
8 กุมภาพันธ์ 2559 คมบาง  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริรัตน์ จังอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะจะ  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริรัตน์ จังอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 แสลง  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
19 กุมภาพันธ์ 2559 พลับพลา  
การดูแลระยะติดผล  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพ็ญทิวา คุณวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
รวมอำเภอเมืองจันทบุรี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขลุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อ  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 เกวียนหัก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ตะปอน  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางชัน  
การผลิตผักปลอดภัยไร้สารพิษ  
บรรยาย
20
  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
11 กุมภาพันธ์ 2559 วันยาว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ้ง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
1 กุมภาพันธ์ 2559 มาบไพ  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 วังสรรพรส  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 ตรอกนอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ตกพรม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
12  15 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อเวฬุ  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
รวมอำเภอขลุง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
295
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559 สีพยา  
การปฏิบัติดูแลทุเรียนระยะผลเล็ก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อพุ  
การดูแลไม้ผลก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 เขาวัว  
การดูแลไม้ผลก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สองพี่น้อง  
การปฏิบัติดูแลทุเรียนระยะผลเล็ก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
4 กุมภาพันธ์ 2559 รำพัน  
ชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสิรม  
ประชุม
20
ศาลากลางบ้านหนองท้ายเรือ  นางสาววราภรณ์ ชะนะภัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เขาแก้ว  
การดูแลไม้ผลก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
รวมอำเภอท่าใหม่
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทับไทร  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านวังกระทิง  นางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้  
4 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งน้ำร้อน  
โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  
ประชุม
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
1 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 เทพนิมิต  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาใช้ป้องกันโรคในแตงกวา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคม  นางสาวแสงมณี เกิดพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
23 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
รวมอำเภอโป่งน้ำร้อน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 มะขาม  
การผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
42
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรินทิรา ไตรยราช สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
จีเอพีกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
จีเอพีรายเดี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ปัถวี  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
19 กุมภาพันธ์ 2559 วังแซ้ม  
การดำเนินงาน ศจช.  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กุมภาพันธ์ 2559 อ่างคีรี  
การจัดการลองกองคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอมะขาม
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
237
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 ปากน้ำแหลมสิงห์  
การวางแผนงานกลุ่ม  
บรรยาย
10
  นางสาววิชชุดา ตองอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะเปริด  
การเพาะเห็ดฟางแบบกอเตี้ย  
ประชุม
20
สำนักสงฆ์  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
25 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 หนองชิ่ม  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่กระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
ประชุม
50
ศาลาวัด  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 พลิ้ว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 คลองน้ำเค็ม  
การจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางสระเก้า  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะไชย  
การเพาะเห็ดฟางแบบกอเตี้ย  
ประชุม
30
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
รวมอำเภอแหลมสิงห์
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
205
 
3 คน
1 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 ปะตง  
เศรษฐกิิจพอเพียง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศพก. ทรายขาว     
9 กุมภาพันธ์ 2559 ทับช้าง  
การจัดระบบน้ำ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กุมภาพันธ์ 2559 สะตอน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสอยดาว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
75
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 กุมภาพันธ์ 2559 แก่งหางแมว  
สถานการณ์การออกผลของมังคุด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัชชา ลอยแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ขุนซ่อง  
สถานการณ์การออกผลของมังคุด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรดนย์  ฉัตรอุดมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
18 กุมภาพันธ์ 2559 สามพี่น้อง  
สถานการณ์การออกผลของมังคุด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิธร ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
18 กุมภาพันธ์ 2559 พวา  
สถานการณ์การออกผลของมังคุด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
15 กุมภาพันธ์ 2559 เขาวงกต  
สถานการณ์การออกผลของมังคุด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิธร ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
รวมอำเภอแก่งหางแมว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
4 คน
1 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 นายายอาม  
การตัดแต่งดอกทุเรียน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
29 กุมภาพันธ์ 2559 วังโตนด  
การผลิตเงาะนอกฤดู  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
29 กุมภาพันธ์ 2559 กระแจะ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเมธินี ชาญพนา สำนักงาเกษตรอำเภอนายายอาม 
26 กุมภาพันธ์ 2559 สนามไชย  
การตัดแต่งดอกทุเรียน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
29 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างข้าม  
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
2 กุมภาพันธ์ 2559 วังใหม่  
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
รวมอำเภอนายายอาม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดจันทบุรี 9 อำเภอ
31 เรื่อง
6 วิธี
1682
 
25 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเสม็ด  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง ในไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโสน  
การเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองคันทรง  
ให้ความรู้ตามโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วงน้ำขาว  
การเข้าร่วมโครงการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 อ่าวใหญ่  
แนวทางการแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 วังกระแจะ  
การเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยแร้ง  
การเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กุมภาพันธ์ 2559 เนินทราย  
การดูแลป้องกันกำจัดศัตรูมันเทศ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าพริก  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันเทศ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ากุ่ม  
การเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  2 กุมภาพันธ์ 2559 ตะกาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 กุมภาพันธ์ 2559 ชำราก  
การเฝ้าระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  11 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมกลัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพริก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองตราด
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
526
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
ลดความเสี่ยงเกษตรกรจาการระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช.ต.คลองใหญ่     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้รูด  
การเพิ่ใประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศพก.ต.ไม้รูด     
9 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้รูด  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศพก.ต.ไม้รูด     
26 กุมภาพันธ์ 2559 หาดเล็ก  
การถนอมอาหาร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองใหญ่
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
112
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมิง  
การพัฒนาแปรรูป  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 เขาสมิง  
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย/ดูงาน
100
ศูนย์ปราญ์ชชาวบ้าน     
29 กุมภาพันธ์ 2559 แสนตุ้ง  
โครงการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
เพิ่มประสิทธิภาพ  
บรรยาย
50
ศปดช.วังตะเคียน  นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าโสม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สะตอ  
การจัดการผลิตทุเรียน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประณีต  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกาตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพก.ประณีต     
10 กุมภาพันธ์ 2559 เทพนิมิต  
การจัดการคุณภาพมังคุด  
บรรยาย
30
ศาลาหมูู่บ้าน     
4 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งนนทรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง 
รวมอำเภอเขาสมิง
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
450
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อพลอย  
การผลิตเงาะคุณภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างทูน  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านชุมพล  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบอน  
การผลิตเงาะคุณภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 กุมภาพันธ์ 2559 นนทรีย์  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ่อไร่
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมงอบ  
การกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธารทิพย์ สุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำเชี่ยว  
การปลูกผักในภาชนะ  
บรรยาย
250
ศูนย์ OTOP  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
29 กุมภาพันธ์ 2559 บางปิด  
การปลูกผักในภาชนะ  
บรรยาย
250
ศูนย์ OTOP  นายพระรถ บุญตูบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ  นางสาวอิงสุรัจจ์ สังข์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ 
รวมอำเภอแหลมงอบ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
540
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะหมาก  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะกูด  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเกาะกูด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
20
ที่ว่าการ  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมดินปุ๋ยชุมชน  
ประชุม
20
ศดปช.  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
23 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้าง  
อบรมศูนย์เรียนรู้ฯ  
ประชุม
50
ศูนย์เรียนรู้  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะช้างใต้  
อบรมลดความเสี่ยงฯ  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางประทุม เสนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง 
รวมอำเภอเกาะช้าง
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดตราด 7 อำเภอ
33 เรื่อง
8 วิธี
1948
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าไข่  
แนะนำการชลอการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
แนะนำการป้องกันโรคแคงเกอร์ในมะนาว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนา  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางตีนเป็ด  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางไผ่  
ส่งเสริมอาชีพ/แปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
26 กุมภาพันธ์ 2559 คลองจุกกระเฌอ  
ส่งเสริมอาชีพ/แปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางแก้ว  
การปลูกพืชหมุนเวียน/การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางขวัญ  
แนะนำการชลอการทำนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองนครเนื่องเขต  
แนะนำการปลูกพืชสมุนไพรพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  19 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  11 กุมภาพันธ์ 2559 โสธร  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 บางพระ  
การเลี้ยงปลาในกระชัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางกะไห  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนามแดง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  12 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเปรง  
แนะนำการปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองอุดมชลจร  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองหลวงแพ่ง  
การส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเตย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
10 เรื่อง
 
900
 
5 คน
1 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 บางสวน  
การผลิตแตนเบียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระเจ็ด  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระเจ็ด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ปากน้ำ  
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ปากน้ำ  
การพัฒนามะม่วงสู่อาเซียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าทองหลาง  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย
40
สนง.กษอ  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร สง่าเพ็ชร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สาวชะโงก  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเกษตรกร  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
11 กุมภาพันธ์ 2559 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ข้าวฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 เสม็ดใต้  
เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย
40
สนง.กษอ.  ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติพร สง่าเพ็ชร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10  11 กุมภาพันธ์ 2559 หัวไทร  
การแปรรูปผลผลิตมะม่วง  
บรรยาย/ดูงาน
20
อาคารอเนกประสงค์  นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
385
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางน้ำเปรี้ยว  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางขนาก  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
11 กุมภาพันธ์ 2559 สิงโตทอง  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หมอนทอง  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บึงน้ำรักษ์  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนเกาะกา  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนายุส ฐิติอุดมรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กุมภาพันธ์ 2559 โยธะกา  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนฉิมพลี  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลาแดง  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  11 กุมภาพันธ์ 2559 โพรงอากาศ  
การจัดระบบการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บางปะกง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าสะอ้าน  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางวัว  
การเลี้ยงและป้องกันโรค  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางสมัคร  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บางผึ้ง  
การเตรียมดินปลูก  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางเกลือ  
การเลี้ยงปลาดุก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 สองคลอง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจอก  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิมพา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าข้าม  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  19 กุมภาพันธ์ 2559 หอมศีล  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  11 กุมภาพันธ์ 2559 เขาดิน  
ศูนย์กำจัดศัครูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
386
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะไร่  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 คลองขุด  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านเกษตรกร  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 คลองบ้านโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 คลองประเวศ  
การผลิตเชื้อบีที  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนทราย  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านเกษตรกร  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เทพราช  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าพลับ  
การผลิตเชื้อบีที  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
2 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตีนนก  
การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
การผลิตเชื้อบีที  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บางซ่อน  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บางกรูด  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 แหลมประดู่  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
บ้านเกษตรกร  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดขวาง  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สนามจันทร์  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  4 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 แสนภูดาษ  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สิบเอ็ดศอก  
การใส่ปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 2  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
770
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะขนุน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านซ่อง  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยาว  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแหน  
การผลิตตามระบบ GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เขาหินซ้อน  
แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 บางคา  
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
     
23 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองใหม่  
การจัดการดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
     
15 กุมภาพันธ์ 2559 ดงน้อย  
การกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
     
รวมอำเภอราชสาส์น
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 คู้ยายหมี  
วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
150
ศาลากลางบ้าน   นายสุพจน์ โยงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ากระดาน  
ศึกษาดูงานการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558  
ดูงาน
100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  นายสุนิตย์ สมประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งพระยา  
พันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางอัญชนะ เกงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดกระทิง  
การผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสมพร รามเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
310
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าตะเกียบ  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้านท่าคาน  ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 คลองตะเกรา  
การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูรย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายกิตติศักดิ์ โชคชัยชำนาญกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
10 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
15 กุมภาพันธ์ 2559 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม   นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 อำเภอ
46 เรื่อง
6 วิธี
3781
 
36 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 รอบเมือง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กุมภาพันธ์ 2559 วัดโบสถ์  
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางเดชะ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่างาม  
โรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บางบริบูรณ์  
ประชุมกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิษณุ ถือมั่น  
10 กุมภาพันธ์ 2559 ดงพระราม  
สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพระ  
สารชีวภัณฑ์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกไม้ลาย  
วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมา แสวงงาม สำนักงานเกษตรอำเมืองปราจีนบุรี 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ไม้เค็ด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  3 กุมภาพันธ์ 2559 ดงขี้เหล็ก  
อบรบระบบ GAP  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ ถือมั่น  
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 เนินหอม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนห้อม  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
30
อบต.  นายพิษณุ ถือมั่น  
รวมอำเภอเมืองปราจีนบุรี
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
410
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 กุมภาพันธ์ 2559 กบินทร์  
การแปรรูป  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเก่า  
การกำจัดข้าวปน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
24 กุมภาพันธ์ 2559 วังดาล  
การแปรรูปอาหาร  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางภาโณณ์มาศศ์ สื่อตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 นนทรี  
การปลูกพืชหมุนเวียน  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุกันยา แม่นปืน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ย่านรี  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองพูล แก้วโสนด สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
3 กุมภาพันธ์ 2559 วังตะเคียน  
การผลิตข้าวตามโรงเรือนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมมาส วงษ์จันทรา สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หาดนางแก้ว  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดตะเคียน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านหนองตลาด  นางสาวออมทรัพย์ คำน้อย  
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านนา  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเทอดศักดิ์ สถิตมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อทอง  
ขยายเชื้อราไตรโคดราม่า  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวภควรรณ สมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11  8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกี่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกันยา แม่นปืน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 นาแขม  
การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร  
บรรยาย
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรีพร ไชยสาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
13  24 กุมภาพันธ์ 2559 เขาไม้แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชไร่  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน นักเคน สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
14  24 กุมภาพันธ์ 2559 วังท่าช้าง  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกบินทร์บุรี
14  ตำบล
13 เรื่อง
 
584
 
9 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 นาดี  
การปลูกไม้ผลผสมผสาน  
บรรยาย
20
สวนนายสุชาติ  นางสาวสายชล พุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 สำพันตา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
1 กุมภาพันธ์ 2559 สะพานหิน  
อบรมเกษตรกรโครงการ GaP  
บรรยาย
47
ศพก.  นางสาวศรัญญา บุษบงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งโพธิ์  
การตรวจศัตรูพืชในแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัญญา บุษบงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
16 กุมภาพันธ์ 2559 แก่งดินสอ  
การป้องกันโรครากเร่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิตติ จันทร์ภาภาส สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บุพราหมณ์  
การผลิตข้าวตามหลัก GAP  
บรรยาย
40
ศาลาเกษตร  นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
รวมอำเภอนาดี
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
197
 
5 คน
1 หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
405
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 ประจันตคาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพร พงศ์ประเสริฐชัย สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
9 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะลอย  
การดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์พืช  
ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนษฐ มุสิกดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหอย  
การเลือกใช้วัตุอันตรายกับการเกษตร  
ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแสง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเอื้ออาภรณ์ กุลพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ดงบัง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
16 กุมภาพันธ์ 2559 คำโตนด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนษฐ มุสิกดิลก สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บุฝ้าย  
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤมล ฟุ้งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแก้ว  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนฤมล ฟุ้งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์งาม  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพร พงศ์ประเสริฐชัย สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม 
รวมอำเภอประจันตคาม
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
335
 
5 คน
1 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีมหาโพธิ  
การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สัมพันธ์  
การปลูกพืชในช่วงฤดุแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านทาม  
การปลูกพืชอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
35
อบต.  นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
20 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าตูม  
การปลูกพืชอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บางกุ้ง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ดงกระทงยาม  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโพรง  
ช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหว้า  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หาดยาง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธันยดา ทันสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
10  8 กุมภาพันธ์ 2559 กรอกสมบูรณ์  
การช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายสุจินต์ ภัทรานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
325
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 โคกปีบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 โคกไทย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 คู้ลำพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 ไผ่ชะเลือด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีมโหสถ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 7 อำเภอ
44 เรื่อง
5 วิธี
2356
 
29 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การเตรียมดิน,การให้ปุ๋ย,การจัดการวัชพืช,การให้น้ำ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหญ่  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
10
บ้านประธานกลุ่ม  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11 กุมภาพันธ์ 2559 วังกระโจม  
การลดต้นทุการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าทราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชน     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนยอ  
การทำมะนาวดอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์เรียนรู้บ้านบางตาคง  นางสาวกันยารัตน์ อ่วมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
17 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีจุฬา  
การปลูกแฟง  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ดงละคร  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีนาวา  
การผลิตข้าวและดุแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวอำพร เนติ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 สาริกา  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอำพร เนติ สำนักงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ง 
10  12 กุมภาพันธ์ 2559 หินตั้ง  
การพัฒนาคุรภาพมะปราง  
บรรยาย
20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 เขาพระ  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  17 กุมภาพันธ์ 2559 พรหมณี  
โรง-แมลง ศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
275
 
7 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะหวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 กุมภาพันธ์ 2559 เกาะโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ปากพลี  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกรวด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแสง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 นาหินลาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
170
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านนา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านพริก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
11 กุมภาพันธ์ 2559 อาษา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ทองหลาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บางอ้อ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
17 กุมภาพันธ์ 2559 พิกุลออก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าขะ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
19 กุมภาพันธ์ 2559 เขาเพิ่ม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีกะอาง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
6 คน
2 หน่วยงาน
5 กุมภาพันธ์ 2559 พระอาจารย์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กุมภาพันธ์ 2559 บึงศาล  
ส่งเสริมและการผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
19 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
การผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
ส่งเริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนยเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกตร     
26 กุมภาพันธ์ 2559 ศีรษะกระบือ  
ส่งเริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีีีีการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กุมภาพันธ์ 2559 บางสมบูรณ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านประธานศูนย์     
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีีีีการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  17 กุมภาพันธ์ 2559 บางปลากด  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 บางลูกเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
บ้านประะานศูนย์     
13  8 กุมภาพันธ์ 2559 องครักษ์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  9 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมพล  
ส่งเสริมและการผลิตข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
     
15  16 กุมภาพันธ์ 2559 คลองใหญ่  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
รวมอำเภอองครักษ์
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
575
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
24 เรื่อง
4 วิธี
1320
 
18 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 คลองหาด  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 คลองหาด  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยอุดม  
ลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช จัดเขตควบคุมแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กุมภาพันธ์ 2559 ซับมะกรูด  
พัฒนาเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรเดี่ยว  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 คลองไก่เถื่อน  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กุมภาพันธ์ 2559 เบญจขร  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไทรทอง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตาพระยา  
การเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทัพเสด็จ  
การเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธราธร ประดับสุข สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทัพราช  
การเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทัพไทย  
การเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาณัติ ต๊ะวิไชย สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โคคลาน  
การเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 วังน้ำเย็น  
การวางระบบน้ำในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ตาหลังใน  
การวางระบบน้ำในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 กุมภาพันธ์ 2559 คลองหินปูน  
การวางระบบน้ำในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนันท์นภัส อันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งมหาเจริญ  
การวางระบบน้ำในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล  
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 วัฒนานคร  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเกวียน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ผักขะ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนหมากเค็ง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้ำใส  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องกุ่ม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
9 กุมภาพันธ์ 2559 แซร์ออ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหมากฝ้าย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตะเคียนบอน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  5 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยโจด  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
385
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
ประชุม
150
เมืองไผ่  นางสจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
อบรมเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยฯ  
ประชุม
20
ต.หนองสังข์  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าไร่  
โครงการลดเสี่ยงเกษตรกรจากระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
30
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าไร่  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง  
ประชุม
60
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ป่าไร่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ป่าไร่  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่หนองไทร  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
ประชุม
30
ต.บ้านใหม่ฯ  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่หนองไทร  
ตรวมเยี่ยมเกษตรกร  
ประชุม
8
บ้านใหม่หนองไทร  นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10  15 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านศึก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านศึก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านศึก  
ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ  
ประชุม
30
ต.ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสังข์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
14  9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสังข์  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ประชุม
100
ศจช.  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15  8 - 9 กุมภาพันธ์ 2559 ฟากห้วย  
สำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง  
ประชุม
100
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  10 กุมภาพันธ์ 2559 ฟากห้วย  
โครงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยฯ  
ประชุม
20
ต.หนองสังข์  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
17  2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ฟากห้วย  
สำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง  
ประชุม
40
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18  3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านด่าน  
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
30
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
19  8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านด่าน  
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
30
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20  15 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านด่าน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภออรัญประเทศ
7  ตำบล
11 เรื่อง
 
898
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังสมบูรณ์  
โครงการZoning  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังสมบูรณ์  
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังใหม่  
โครงการอาสาสมัครเกษตร  
ประชุม
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังใหม่  
อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
โครงการอาสาสมัครเกษตร  
ประชุม
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังทอง  
อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
142
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 6 อำเภอ
26 เรื่อง
2 วิธี
2075
 
17 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 บึงกาฬ  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเข็ง  
 
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หอคำ  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเลิง  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 โคกก่อง  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 นาสวรรค์  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ไคสี  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
6 กุมภาพันธ์ 2559 ชัยพร  
 
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวชัชฎาภรณ์ พิมพ์กลม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
10  10 กุมภาพันธ์ 2559 วิศิษฐ์  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คำนาดี  
 
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งเปือย  
อบรมเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
รวมอำเภอเมืองบึงกาฬ
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
315
 
5 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 เซกา  
ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
23 กุมภาพันธ์ 2559 ซาง  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
เทศบาลตำบลซาง  นายสำราญ พรมหมินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ากกแดง  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
24 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านต้อง  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ป่งไฮ  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
25
ศูนย์เรียนรู้  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
24 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำจั้น  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ พรมหมินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าสะอาด  
การจัดตั้งลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
บรรยาย
60
โรงเรียนหัวแฮต     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าสะอาด  
ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองทุ่ม  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
อบต.  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
10  23 กุมภาพันธ์ 2559 โสกก่าม  
การดูแลสวนยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
อบต.  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
405
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 โซ่  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โซ่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพันทา  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพันทา  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คำแก้ว  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คำแก้ว  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  19 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
การจัดการศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 บัวตูม  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
อบรมนักเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียนสังวาลย์วัทย์1  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
91
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์1  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถ้ำเจริญ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภากการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 58/59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
16  3 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าทอง  
รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
17  3 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าทอง  
การผลิตจุลินทรีย์จาวปลวก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลากลางบ้าน  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
2001
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีชมภู  
การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหัวช้าง  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรพร แกหลิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 วังชมภู  
การเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ 
รวมอำเภอพรเจริญ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
2 คน
1 หน่วยงาน
25 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยอง  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
รร.หนองยองพิทยาคม  นายชาติชาย คีรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด  
รวมอำเภอปากคาด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บึงโขงหลง  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์หมากแข้ง  
ความรู้เรื่องดินและวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวนิตยา สมภูงา สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
25 กุมภาพันธ์ 2559 ดงบัง  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าดอกคำ  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน  
บรรยาย/ดูงาน
26
ศาลาประชาคม  นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
รวมอำเภอบึงโขงหลง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
321
 
3 คน
2 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีวิไล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนายอดิศักดิ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีวิไล  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายศราวุธ นนทะภา
8 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมภูพร  
การปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นามท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
12 กุมภาพันธ์ 2559 นาแสง  
การเก็บตัวอย่างดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอร่าม พลปากดี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
19 กุมภาพันธ์ 2559 นาสะแบง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นามท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
24 กุมภาพันธ์ 2559 นาสิงห์  
อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นายนายชอบ ชะอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
5 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 นาสิงห์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายชอบ ชะอุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล 
รวมอำเภอศรีวิไล
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
351
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 บุ่งคล้า  
ดินและปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเดิ่น  
ดินและปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
23 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกว้าง  
ดินและปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
รวมอำเภอบุ่งคล้า
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ
27 เรื่อง
4 วิธี
3643
 
26 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์กลาง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โพธิ์กลาง  
บัญชีแก้จน บัญชีชิ้ทางรวย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 หนองจะบก  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสูง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 มะเริง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองระเวียง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ปรุใหญ่  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หมื่นไวย  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กุมภาพันธ์ 2559 หมื่นไวย  
บัญชีแก้จน บัญชีชิ้ทางรวย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พลกรัง  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หัวทะเล  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเกาะ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านใหม่  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พุดซา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านโพธิ์  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 จอหอ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกรวด  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ไชยมงคล  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวศาลา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สุรนารี  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 สีมุม  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาด  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 พะเนา  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกระทุ่ม  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25  1 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไข่น้ำ  
การจัดการอบรมเพิ่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
5850
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 เสิงสาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สระตะเคียน  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 โนนสมบูรณ์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 กุดโบสถ์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 สุขไพบูลย์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกีรพร ล้อมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านราษฎร์  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาวหทัย สาสิมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง 
รวมอำเภอเสิงสาง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
2 คน
2 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองคง  
ประชุมกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองคง  
การเปิดบัญชีและการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 คูขาด  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เทพาลัย  
อบรมเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
5 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตาจั่น  
โครงการแผนพัฒนาอาชีพเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย/ดูงาน
25
ต.เทพาลัย     
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านปรางค์  
อบรมเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองมะนาว  
โครงการแผนพัฒนาอาชีพเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัว  
คัดเลือกโครงการ,พิจารณาโครงการ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเต็ง  
การดูแลรักษาช่อมะม่วง  
บรรยาย
2
ศาลาประชาคม     
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนใหญ่  
การดูแลรักษาช่อมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม     
11  18 กุมภาพันธ์ 2559 ขามสมบูรณ์  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านโจด     
รวมอำเภอคง
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
326
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเหลื่อม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังโพธิ์  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกระเบื้อง  
การปลูกพืชผู้ใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ช่อระกา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
350
 
4 คน
1 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559 จักราช  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
35
บ้านหนองนกกวัก  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
9 กุมภาพันธ์ 2559 จักราช  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านโนนพะไล  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ทองหลาง  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สีสุก  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านหินมงคล  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สีสุก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านโคกศรีสุข  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขาม  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านหนองขาม  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขาม  
การไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
35
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
5 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพลวง  
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองจอก  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
24 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีละกอ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านละกอ  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  9 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีละกอ  
การไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงดิน  
บรรยาย
20
บ้านช่องโค  นางสาวณัฏฐชนุตร์ ตุนาค สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  4 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  3 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
14  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองเมือง  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15  11 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16  10 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
17  12 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชุน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
18  9 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
525
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กุมภาพันธ์ 2559 กระโทก  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววันวิสาข์ สุภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
5 กุมภาพันธ์ 2559 พลับพลา  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโสมทัศน์  อภิรักษ์โยธิน สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าอ่าง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบัวพิศ ดุริยจรรยา สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งอรุณ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
6
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววันวิสาข์ สุภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าลาดขาว  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสะวิก เงินโคกกรวด สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 
13 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าจะหลุง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัชดา อิ่มเกตุ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
7 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าเยี่ยม  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมจิตร ทองอิสาณ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย 
9 กุมภาพันธ์ 2559 โชคชัย  
สาธิตการผลิตไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสะวิก เงินโคกกรวด สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 
13 กุมภาพันธ์ 2559 ละลมใหม่พัฒนา  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบัวพิศ ดุริยจรรยา สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  6 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านเกวียน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัชดา อิ่มเกตุ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอโชคชัย
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
184
 
6 คน
5 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 กุดพิมาน  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านขุนทด  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านนอก  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านใน  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตะเคียน  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเก่า  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแปรง  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  16 กุมภาพันธ์ 2559 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 พันชนะ  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 สระจรเข้  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  16 กุมภาพันธ์ 2559 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกราด  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวตะเกียด  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวละคร  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  16 กุมภาพันธ์ 2559 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หินดาด  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยบง  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  16 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมืองพัฒนา  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  16 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไทร  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1040
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 โนนไทย  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านจาก  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 กำปัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ค้างพลู  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านวัง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 บัลลังก์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 สายออ  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนโพธิ์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 มะค่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 กุมภาพันธ์ 2559 ใหม่  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 โตนด  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 บิง  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนชมพู  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 ธารปราสาท  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 หลุมข้าว  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 มะค่า  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 พลสงคราม  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
8 กุมภาพันธ์ 2559 จันอัด  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
10  22 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเฒ่า  
การใช้แตนเบียนกำจัดเพลี้แป้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเขมจิรา สุทธิ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 
11  3 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเฒ่า  
ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศพกต  นางสาวเขมจิรา สุทธิ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 
12  15 กุมภาพันธ์ 2559 ขามเฒ่า  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเขมจิรา สุทธิ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง 
13  8 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านคล้า  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
14  8 กุมภาพันธ์ 2559 ลำคอหงษ์  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
15  8 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองปราสาท  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
16  8 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนหวาย  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
17  8 กุมภาพันธ์ 2559 ลำมูล  
อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์เรีนยรู้บ้านหนองห่าง     
รวมอำเภอโนนสูง
15  ตำบล
4 เรื่อง
 
3650
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขามสะแกแสง  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเมือง  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองนาท  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ชีวึก  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 พะงาด  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหัวฟาน  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองเกษตร  
ติดตามการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน,การปลูกพืชใช้น้ำน้อย,โครงการอบรมฯ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ประทาย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก  นายสมคิด ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 กระทุ่มราย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก  นายอุทิศ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
9 กุมภาพันธ์ 2559 วังไม้แดง  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดไทร  
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศบกต.ตลาดไทร  นายสมหมาย  ชนะค้า สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองพลวง  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองค่าย  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายเกษม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หันห้วยทราย  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
นางสาวภาวนา อหันตะ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนมัน  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
2 กุมภาพันธ์ 2559 นางรำ  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายธนูศิลป์ พรมหนองแสน สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
10  2 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเพ็ด  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งสว่าง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอทิตยา  คำสิงห์นอก
12  2 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นายวิทยา แก้วพรม สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย 
13  2 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองโดน  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก  นางศศิชา ผลบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอประทาย
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
8 คน
2 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองปัก  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเดช ซินพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ตะคุ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
34
ศาลาวัด  นายบัณฑิต เกิดมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โคกไทย  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัครกร แสงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรง  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัครกร แสงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
15 กุมภาพันธ์ 2559 ตะขบ  
การปลูกข้าวโพดหฃลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพงศ์ บุญกลาง สนง.กษอ.ปักธงชัย 
17 กุมภาพันธ์ 2559 นกออก  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพงศ์ บุญกลาง สนง.กษอ.ปักธงชัย 
22 กุมภาพันธ์ 2559 ดอน  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย สีมาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
16 กุมภาพันธ์ 2559 ตูม  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัครวุฒิ ย่อมดอน สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 งิ้ว  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์หา สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกราช  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธนาวดี อมรธนะโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ลำนางแก้ว  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ศรีสม สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
12  14 กุมภาพันธ์ 2559 ภูหลวง  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ศรีสม สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
13  25 กุมภาพันธ์ 2559 ธงชัยเหนือ  
การผลิตมันฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัชชัย สีมาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
14  15 กุมภาพันธ์ 2559 สุขเกษม  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิการ์ คืนชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
15  14 กุมภาพันธ์ 2559 เกษมทรัพย์  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิการ์ คืนชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
16  10 กุมภาพันธ์ 2559 บ่อปลาทอง  
การเตรียมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัครวุฒิ ย่อมดอน สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
รวมอำเภอปักธงชัย
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
324
 
10 คน
2 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 โบสถ์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสุพรรณ อุดมมา สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
18 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
17 กุมภาพันธ์ 2559 กระชอน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมพวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
1 กุมภาพันธ์ 2559 ประสุข  
การแช่ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
แปลงนาเกษตรกร     
6 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าลาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 สาหร่าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดไทร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กุมภาพันธ์ 2559 โนนรัง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
60
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหลัก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูผัก  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โนนตูม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 โนนยอ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ขามทะเลสอ  
การเพิ่มผลผลิตมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรุ้  นายชัยวุฒิ ภูมะธน สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งแดง  
การเพิ่มผลผลิตมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรุ้  นายดนุพล อนุไพรวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
8 กุมภาพันธ์ 2559 พันดุง  
การเพิ่มผลผลิตมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรุ้  นายมนูญ เมี้ยนกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
22 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสรวง  
การเพิ่มผลผลิตมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรุ้  นายจำนงค์ ทวนขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บึงอ้อ  
การเพิ่มผลผลิตมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรุ้  นายจำนงค์ ทวนขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ 
รวมอำเภอขามทะเลสอ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
4 คน
3 หน่วยงาน
12 กุมภาพันธ์ 2559 สีคิ้ว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านหัน  
การเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
440
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กฤษณา  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19 กุมภาพันธ์ 2559 ลาดบัวขาว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองหญ้าขาว  
การดูแลและการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 กุดน้อย  
การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยเพื่อเพีมผลผลิต  
บรรยาย
50
  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
12 กุมภาพันธ์ 2559 วังโรงใหญ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12 กุมภาพันธ์ 2559 มิตรภาพ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  5 กุมภาพันธ์ 2559 คลองไผ่  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนเมือง  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวน้อย  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
955
 
9 คน
9 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลเอเนกประสงค์  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10 กุมภาพันธ์ 2559 กลางดง  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 จันทึก  
เพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
15 กุมภาพันธ์ 2559 วังกะทะ  
การพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังคุณภาพดัี  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 หมูสี  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวเพ็ญพิมล ดีสวน สำนักงานเ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองสาหร่าย  
เพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
4 กุมภาพันธ์ 2559 ขนงพระ  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 โป่งตาลอง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายทิวทัศน์ บุญแต่ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
2 กุมภาพันธ์ 2559 คลองม่วง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
10  8 กุมภาพันธ์ 2559 หนองน้ำแดง  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
11  9 กุมภาพันธ์ 2559 วังไทร  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
12  10 กุมภาพันธ์ 2559 พญาเย็น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
580
 
6 คน
3 หน่วยงาน
4 กุมภาพันธ์ 2559 วังน้ำเขียว  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
5 กุมภาพันธ์ 2559 วังหมี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวนันทิกา จ่าพิชม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
12 กุมภาพันธ์ 2559 ระเริง  
ส่งเสิรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาคม บุญวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
3 กุมภาพันธ์ 2559 อุดมทรัพย์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจุล อ่อนพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
4 กุมภาพันธ์ 2559 ไทยสามัคคี  
ส่งเสริมการผลิตพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
รวมอำเภอวังน้ำเขียว
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักตะคร้อ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-16  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-22  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บึงปรือ  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-11  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 วังยายทอง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ม.1-10  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองยาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองยาง  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี แก้ววิหาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กระเบื้องนอก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 กระเบื้องนอก  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ละหานปลาค้าว  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ละหานปลาค้าว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเด็จ แก้วเบ้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โนนอุดม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โนนอุดม  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคูณ ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยาง 
รวมอำเภอเมืองยาง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
1300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
15 กุมภาพันธ์ 2559 ขุย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 กุมภาพันธ์ 2559 ช่องแมว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กุมภาพันธ์ 2559 ไพล  
การปรุบปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
หอประชุมอำเภอฯ  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
300
หอประชุมอำเภอฯ  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าช้าง  
การใช้สารจุลินทรีย์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 พระพุทธ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
20
ศาลาเรียนรู้ฯ  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 หนองงูเหลือม  
การปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
ศาลา SML ม.1-15  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
9 กุมภาพันธ์ 2559 หนองงูเหลือม  
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยาง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยาง  
กลุ่มผู้ปลูกผัก การจัดการระบบน้ำ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   นางสุพัตรา อนุไพรวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
940
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 22 อำเภอ
88 เรื่อง
5 วิธี
18694
 
84 คน
44 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กุมภาพันธ์ 2559 อิสาณ  
การรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17 กุมภาพันธ์ 2559 เสม็ด  
การกำจัดศัตรูกระหล่ำดอกโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านบัว  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกโพรง  
การวางแผนการปฏิบัติงานปี 59  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางพัทมนัส สบายสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 กุมภาพันธ์ 2559 สวายจีก  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 พระครู  
การรณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถลุงเหล็ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตาด  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10  18 กุมภาพันธ์ 2559 ลุมปุ๊ก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 สองห้อง  
ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
12  12 กุมภาพันธ์ 2559 บัวทอง  
การไถกลบฟางข้าวเพิ่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพุ่ม โกนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  16 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมเห็ด  
การผลิตข้าวตามข้อกำหนด GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  10 กุมภาพันธ์ 2559 หลักเขต  
ข้าวมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  24 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกซำ  
รณรงค์ไถกลบฟางบ้าน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  11 กุมภาพันธ์ 2559 สะแกซำ  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  10 กุมภาพันธ์ 2559 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
18  4 กุมภาพันธ์ 2559 กลันทา  
รณรงค์ไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
19  9 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
20  9 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองฝาง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
18  ตำบล
14 เรื่อง
 
695
 
11 คน
3 หน่วยงาน
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 คูเมือง  
การไถกลบฟางข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปะเคียบ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
130
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ปะเคียบ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแพ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
120
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแพ  
รณรงค์ไถกลบตอฟางข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
2 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 พรสำราญ  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หินเหล็กไฟ  
ยางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หินเหล็กไฟ  
พืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตูมใหญ่  
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูเกียรติ ชึขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
10  1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองขมาร  
การปลูกพืชแซมในแปลงยางพารา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
890
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
ประชุมกลุ่ม  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ลำดวน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 สองชั้น  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปภาดา เผ่าเพ็ง สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 สูงเนิน  
การทำฝรั่งแช่บ๊วย  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองเต็ง  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววารินทร์ เบาระคน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านปรือ  
การผลิตสารชีวภัณท์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 ห้วยสำราญ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  1 กุมภาพันธ์ 2559 กันทรารมย์  
การพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  1 กุมภาพันธ์ 2559 ศรีภูมิ  
การจัดตั้งกองทุน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญพร โนนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
293
 
9 คน
1 หน่วยงาน
26 กุมภาพันธ์ 2559 นางรอง  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพธิ์ศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
4 กุมภาพันธ์ 2559 สะเดา  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
การปลุกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโบสถ์  
ข้า่วอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
4 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ถนนหัก  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางโชติกา แก้วอารี สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
1 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไทร  
การเก็บรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ก้านเหลือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านสิงห์  
การทำไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพธิ์ศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ 
10  2 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ลำไทรโยง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพืชผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  19 กุมภาพันธ์ 2559 ทรัพย์พระยา  
การปลุกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12  18 กุมภาพันธ์ 2559 หนองยายพิมพ์  
การดูแลรักษาพันธุ์พืช  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวถนน  
การเก็บรักษาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  21 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งแสงทอง  
การพัฒนาคุณภาพข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  17 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโสน  
การดูแลข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
472
 
9 คน
3 หน่วยงาน
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกี่  
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 เย้ยปราสาท  
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองไผ่  
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนอะราง  
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสว่าง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลลักษณ์ พุฒนอก  
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งกระเต็น  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสูง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
10  22 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บุกระสัง  
โครงการอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ละหานทราย  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกวิสรา มมประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
3 กุมภาพันธ์ 2559 ตาจง  
ตลาดนัดสีเขียว  
บรรยาย
200
ที่ว่าการอำเภอละหานทราย  นายพิสัย บุตรสืบสาย สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำโรงใหม่  
วิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล ปุยะติ
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองแวง  
ตลาดนัดสีเขียว  
บรรยาย
200
ที่ว่าการอำเภอละหานทราย  นายชูเกียรติ หอมแม้น สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองตระครอง  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกว่าน  
เพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผบกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ฯลฯ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
1050
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประโคนชัย  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 แสลงโทน  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านไทร  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ละเวี้ย  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 จรเข้มาก  
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ปังกู  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกย่าง  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกม้า  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไพศาล  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตะโกตาพิ  
ข้าวดินภูเขาไฟ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 เขาคอก  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบอน  
การผลิตข้าวมะลิหอมอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกมะขาม  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โคกตูม  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประทัดบุ  
ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  2 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 สี่เหลี่ยม  
ข้าวหอมมะลิสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านกรวด  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
4 กุมภาพันธ์ 2559 โนนเจริญ  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
3 กุมภาพันธ์ 2559 หนองไม้งาม  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
2 กุมภาพันธ์ 2559 ปราสาท  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
16 กุมภาพันธ์ 2559 สายตะกู  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 หินลาด  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
5 กุมภาพันธ์ 2559 บึงเจริญ  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
24 กุมภาพันธ์ 2559 จันทบเพชร  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เขาดินเหนือ  
การดูแลรักษาแปลงยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
รวมอำเภอบ้านกรวด
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
4 คน
1 หน่วยงาน
19 กุมภาพันธ์ 2559 พุทไธสง  
การผลิตกะหล่ำปลี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12 กุมภาพันธ์ 2559 พุทไธสง  
การผลิตข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
18 กุมภาพันธ์ 2559 มะเฟือง  
ไถกลบฟางข้าวและปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจาน  
พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านจาน  
การส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่  
บรรยาย
160
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านเป้า  
การไถกลบฟางข้าวและการหว่านปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแวง  
การปลูกแตงร้าน  
บรรยาย
40
แปลงปลูก  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านแวง  
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
แปลงปลูก  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
9 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  16 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
รูปแบบการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11  12 กุมภาพันธ์ 2559 หายโศก  
การทำปุ๋ยอินทรียฺและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12  5 กุมภาพันธ์ 2559 หายโศก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
7  ตำบล
12 เรื่อง
 
605
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 ลำปลายมาศ  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
6
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองคู  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 แสลงพัน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทะเมนชัย  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตลาดโพธิ์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองกะทิง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกกลาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 โคกสะอาด  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองแฝก  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านยาง  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผไทรินทร์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 โคกล่าม  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หินโคน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 หนองบัวโคก  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 บุโพธิ์  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 หนองโดน  
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำปลายมาศ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
263
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สตึก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางผจงจิตต์ อินทราชา สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 นิคม  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุ่งวัง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เมืองแก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 หนองใหญ่  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบรรจง กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ร่อนทอง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิสิทธิ์ พลรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดอนมนต์  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจารุวัฒน์ ตามสีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมแสง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
2 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ท่าม่วง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
10  2 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สะแก  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวผกามาศ ศรีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสตึก 
11  16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 สนามชัย  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทศพร โพธิ์สอาด สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
12  16 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 กระสัง  
ทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
38
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจวน สำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
รวมอำเภอสตึก
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
430
 
8 คน
2 หน่วยงาน