สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ปากกราน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 พฤษภาคม 2559 ภูเขาทอง  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 พฤษภาคม 2559 สำเภาล่ม  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13 พฤษภาคม 2559 สวนพริก  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
13 พฤษภาคม 2559 คลองตะเคียน  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 พฤษภาคม 2559 วัดตูม  
ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 หันตรา  
อบรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11 พฤษภาคม 2559 ลุมพลี  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
10  10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านเกาะ  
อบรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59  
ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์เครือข่าย (ศพก)  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  6 พฤษภาคม 2559 คลองสวนพลู  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  3 พฤษภาคม 2559 เกาะเรียน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  10 พฤษภาคม 2559 บ้านป้อม  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  4 พฤษภาคม 2559 บ้านรุน  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
292
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ท่าเรือ  
โ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 12 พฤษภาคม 2559 จำปา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 12 พฤษภาคม 2559 ท่าหลวง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 27 พฤษภาคม 2559 บ้านร่อม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสหัฐฒะชัย ฮดฤาชา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 26 พฤษภาคม 2559 ศาลาลอย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 25 พฤษภาคม 2559 วังแดง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 26 พฤษภาคม 2559 โพธิ์เอน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 16 พฤษภาคม 2559 ปากท่า  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองขนาก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  17 - 26 พฤษภาคม 2559 ท่าเจ้าสนุก  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 พฤษภาคม 2559 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 พฤษภาคม 2559 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกช้าง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บางบาล  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 พฤษภาคม 2559 วัดยม  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11 พฤษภาคม 2559 ไทรน้อย  
การประกวดกลุ่ม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
4 พฤษภาคม 2559 สะพานไทย  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
4 พฤษภาคม 2559 มหาพราหมณ์  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12 พฤษภาคม 2559 กบเจา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านคลัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
อบต.  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
17 พฤษภาคม 2559 พระขาว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
19 พฤษภาคม 2559 น้ำเต้า  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  18 พฤษภาคม 2559 ทางช้าง  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  3 พฤษภาคม 2559 วัดตะกู  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยา ศรีศักดา สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  3 พฤษภาคม 2559 บางหลวง  
การทำสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  19 พฤษภาคม 2559 บางหลวงโดด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรภิสุข จิตภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14  10 พฤษภาคม 2559 บางหัก  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  17 พฤษภาคม 2559 บางชะนี  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  24 พฤษภาคม 2559 บ้านกุ่ม  
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
832
 
6 คน
2 หน่วยงาน
18 - 20 พฤษภาคม 2559 บางปะหัน  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 ขยาย  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 บางเดื่อ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 เสาธง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
18 - 20 พฤษภาคม 2559 ทางกลาง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววราวรรณ สำรวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 - 23 พฤษภาคม 2559 บางเพลิง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10 พฤษภาคม 2559 หันสัง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 บางนางร้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
3 - 6 พฤษภาคม 2559 ตานิม  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย จารี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  10 - 13 พฤษภาคม 2559 ทับน้ำ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านม้า  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  18 - 20 พฤษภาคม 2559 ขวัญเมือง  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  18 - 20 พฤษภาคม 2559 บ้านลี่  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  23 - 27 พฤษภาคม 2559 โพธิ์สามต้น  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  10 - 13 พฤษภาคม 2559 พุทเลา  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  21 - 23 พฤษภาคม 2559 ตาลเอน  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  21 - 23 พฤษภาคม 2559 บ้านขล้อ  
อบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 - 16 พฤษภาคม 2559 ภาชี  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 26 พฤษภาคม 2559 โคกม่วง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ระโสม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำใส  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 12 พฤษภาคม 2559 ดอนหญ้านาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 25 พฤษภาคม 2559 ไผ่ล้อม  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 13 พฤษภาคม 2559 กระจิว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 26 พฤษภาคม 2559 พระแก้ว  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ลำตาเสา  
การทำปุ๋ยหมักลดต้นทุนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 บ่อตาโล่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังน้อย  
การปลูกพืชทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ลำไทร  
การทำปุ๋ยหมักลดต้นทุนปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 29 พฤษภาคม 2559 สนับทึบ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 พยอม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
25 พฤษภาคม 2559 หันตะเภา  
การขยายพันธ์พืชและการทำปุ๋ยสรรสิ่ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 วังจุฬา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ข้าวงาม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  15 - 24 พฤษภาคม 2559 ชะแมบ  
การปลูกผักในตระกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกฤติยาพร อินทร์พงษ์นุวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
380
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 พฤษภาคม 2559 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 พฤษภาคม 2559 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
11  1 พฤษภาคม 2559 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  1 - 31 พฤษภาคม 2559 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
14  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
15  1 - 30 พฤษภาคม 2559 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 บางซ้าย  
หยุดเผาตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 พฤษภาคม 2559 แก้วฟ้า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 เต่าเล่า  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 ปลายกลัด  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2559 เทพมงคล  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 วังพัฒนา  
หยุดเผาตอซังฟางข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
197
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 คานหาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านช้าง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 พฤษภาคม 2559 สามบัณฑิต  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
1 พฤษภาคม 2559 บ้านหีบ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 พฤษภาคม 2559 หนองไม้ซุง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 พฤษภาคม 2559 อุทัย  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 พฤษภาคม 2559 เสนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
18 พฤษภาคม 2559 หนองน้ำส้ม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
18 พฤษภาคม 2559 โพสาวหาญ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  10 พฤษภาคม 2559 ธนู  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  12 พฤษภาคม 2559 ข้าวเม่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 หัวไผ่  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
3 พฤษภาคม 2559 กะทุ่ม  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
18 พฤษภาคม 2559 มหาราช  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
4 พฤษภาคม 2559 น้ำเต้า  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 พฤษภาคม 2559 บางนา  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 พฤษภาคม 2559 โรงช้าง  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 พฤษภาคม 2559 เจ้าปลุก  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12 พฤษภาคม 2559 พิตเพียน  
การใช้ฮอร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านนา  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  27 พฤษภาคม 2559 บ้านขวาง  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  3 พฤษภาคม 2559 ท่าตอ  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  31 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การใช้โฮร์โมนขยายตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
335
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 บ้านแพรก  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
26 พฤษภาคม 2559 สำพะเนียง  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
25 พฤษภาคม 2559 คลองน้อย  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
25 พฤษภาคม 2559 สองห้อง  
การทำราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท กลิ่นศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 อำเภอ
30 เรื่อง
5 วิธี
4134
 
35 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 ทะเลชุบศร  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 กกโก  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 กกโก  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความค้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 พฤษภาคม 2559 เขาพระงาม  
สำรวจแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2559 เขาสามยอด  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 โคกกะเทียม  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 พฤษภาคม 2559 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
0
สถานที่ดำเนินโครงการ     
10  4 พฤษภาคม 2559 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
11  17 พฤษภาคม 2559 งิ้วราย  
การตัดอต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 พฤษภาคม 2559 ดอนโพธิ์  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  19 พฤษภาคม 2559 ตะลุง  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  12 พฤษภาคม 2559 ท่าแค  
สำรวจแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 พฤษภาคม 2559 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  11 พฤษภาคม 2559 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  11 พฤษภาคม 2559 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  18 พฤษภาคม 2559 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  11 พฤษภาคม 2559 ท้ายตลาด  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  18 พฤษภาคม 2559 ป่าตาล  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  1 พฤษภาคม 2559 พรหมมาสตร์  
เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสินค้าเกษตร  
บรรยาย
250
ศพก      
24  10 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ตรุ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
25  4 พฤษภาคม 2559 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
26  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ถนนใหญ่  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ถนนใหญ่  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
15 เรื่อง
 
1245
 
8 คน
2 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2559 พัฒนานิคม  
การจำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 26 พฤษภาคม 2559 ช่องสาริกา  
การปลูกข้าวโพดหวาน, ระบบน้ำ, การดูแลรักษา  
บรรยาย
22
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 - 17 พฤษภาคม 2559 มะนาวหวาน  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
24
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ดีลัง  
ปลูกผักไร้ดิน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 23 พฤษภาคม 2559 โคกสลุง  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
50
ศาลาเศรษฐกิจพอเพียง  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 พฤษภาคม 2559 ชอนน้อย  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
10
บ้านเลขที่ 4  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
27 พฤษภาคม 2559 ห้วยขุนราม  
ปลูกผักชี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 - 17 พฤษภาคม 2559 น้ำสุด  
อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ  
บรรยาย
9
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
236
 
7 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 โคกสำโรง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2559 เกาะแก้ว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2559 ถลุงเหล็ก  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
27 พฤษภาคม 2559 คลองเกตุ  
การจัดเวทีชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
250
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2559 สะแกราบ  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2559 สะแกราบ  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2559 เพนียด  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  4 พฤษภาคม 2559 วังเพลิง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  11 พฤษภาคม 2559 ดงมะรุม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
0
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  4 พฤษภาคม 2559 วังขอนขว้าง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  2 พฤษภาคม 2559 วังจั่น  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย (ถั่วเขียว)  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  2 พฤษภาคม 2559 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  2 พฤษภาคม 2559 หนองแขม  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
7 เรื่อง
 
1060
 
6 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
อบต.     
3 พฤษภาคม 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ม่วงค่อม  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
18 พฤษภาคม 2559 มะกอกหวาน  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  10 พฤษภาคม 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 พฤษภาคม 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  10 พฤษภาคม 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  16 พฤษภาคม 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  11 พฤษภาคม 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  13 พฤษภาคม 2559 ชัยบาดาล  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  10 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 พฤษภาคม 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
2 เรื่อง
 
759
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ท่าวุ้ง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
4 พฤษภาคม 2559 บางคู้  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
25 พฤษภาคม 2559 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 พฤษภาคม 2559 บางลี่  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
3 พฤษภาคม 2559 บางงา  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2559 โคกสลุด  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 พฤษภาคม 2559 เขาสมอคอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
10 พฤษภาคม 2559 หัวสำโรง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
3 พฤษภาคม 2559 ลาดสาลี่  
การดูแลรักษาเห็ดถุง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
10  11 พฤษภาคม 2559 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  13 พฤษภาคม 2559 มุจลินท์  
การเพาะเห็ดนางห้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านทราย  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านกล้วย  
ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 พฤษภาคม 2559 ดงพลับ  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11 พฤษภาคม 2559 บ้านชี  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
24 พฤษภาคม 2559 พุคา  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
24 พฤษภาคม 2559 หินปัก  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
6 พฤษภาคม 2559 บางพึ่ง  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
19 พฤษภาคม 2559 หนองทรายขาว  
การเตรียมเมล็ดพันธิ์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  17 พฤษภาคม 2559 บางกะพี้  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  11 พฤษภาคม 2559 หนองเต่า  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  24 พฤษภาคม 2559 โพนทอง  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 พฤษภาคม 2559 บางขาม  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  24 พฤษภาคม 2559 ดอนดึง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  11 พฤษภาคม 2559 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  18 พฤษภาคม 2559 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  19 พฤษภาคม 2559 สายห้วยแก้ว  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  19 พฤษภาคม 2559 มหาสอน  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  17 พฤษภาคม 2559 เชียงงา  
การทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  11 พฤษภาคม 2559 หนองเมือง  
การปลูกพืชอายุสั่น  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  19 พฤษภาคม 2559 สนามแจง  
การปลูกพื้ชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
8 เรื่อง
 
600
 
10 คน
4 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 ท่าหลวง  
การดูแลบำรุงรักษาแปลงอ้อยตอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 พฤษภาคม 2559 แก่งผักกูด  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
25 พฤษภาคม 2559 ซับจำปา  
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ทะเลวังวัด  
แนะนำการวางระบบน้ำหยดในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
2 พฤษภาคม 2559 หัวลำ  
การใช้ระบบน้ำหยดในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
201
 
3 คน
3 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
5 - 6 พฤษภาคม 2559 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10 - 11 พฤษภาคม 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
13 พฤษภาคม 2559 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 โคกเจริญ  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี59  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ     
18 พฤษภาคม 2559 ยางราก  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 พฤษภาคม 2559 หนองมะค่า  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
ประชุม
50
ศาลาSML     
19 พฤษภาคม 2559 วังทอง  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
24 พฤษภาคม 2559 โคกแสมสาร  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ลำสนธิ  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
11 พฤษภาคม 2559 ซับสมบูรณ์  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
12 พฤษภาคม 2559 หนองรี  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบัวทอง สุขแก้ว
13 พฤษภาคม 2559 กุดตาเพชร  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
17 พฤษภาคม 2559 เขารวก  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
17 พฤษภาคม 2559 เขาน้อย  
การปรับปรุงบำรุงดินและเตรียมดินก่อนการปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
4 คน
3 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤษภาคม 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
58 เรื่อง
4 วิธี
5861
 
48 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2559 บางมัญ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ต.บางมัญ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 พฤษภาคม 2559 โพกรวม  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ต.ม่วงหมู่  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ม่วงหมู่  
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ต.ม่วงหมู่  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 พฤษภาคม 2559 หัวไผ่  
ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี 2559  
บรรยาย
30
ต.หัวไผ่  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ต้นโพธิ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 จักรสีห์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บางกระบือ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
4 คน
2 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 พฤษภาคม 2559 ไม้ดัด  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 พฤษภาคม 2559 เชิงกลัด  
เวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำเพื่อการปลูกข้าว  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 พฤษภาคม 2559 โพชนไก่  
เวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำเพื่อการปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11 พฤษภาคม 2559 แม่ลา  
ภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านจ่า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 พฤษภาคม 2559 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 พฤษภาคม 2559 สระแจง  
ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 สระแจง  
ภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
181
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 - 20 พฤษภาคม 2559 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 พฤษภาคม 2559 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 พฤษภาคม 2559 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 31 พฤษภาคม 2559 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
20 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าข้าม  
ติดตามการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2559 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  3 พฤษภาคม 2559 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  11 - 20 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  3 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
256
 
2 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 พระงาม  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 19 พฤษภาคม 2559 พรหมบุรี  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 25 พฤษภาคม 2559 บางน้ำเชี่ยว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านหม้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านแป้ง  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 18 พฤษภาคม 2559 หัวป่า  
การปลูกและการดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
18 พฤษภาคม 2559 โรงช้าง  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
385
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 อินทร์บุรี  
การปลูกข้าวโพดหวานทดแทนการปลูกข้าวในฤดูแล้ง  
บรรยาย
60
อบต.  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
4 พฤษภาคม 2559 ประศุก  
ส่งเสริมการปลูกใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพร จุ้ยจุ่น สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 พฤษภาคม 2559 ทับยา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
13 พฤษภาคม 2559 งิ้วราย  
ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 พฤษภาคม 2559 ชีน้ำร้าย  
ส่งเสริมการแปรรูปแหนมเห็ด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
12 พฤษภาคม 2559 ท่างาม  
ส่งเสริมการปลูกคะน้าเพื่อการค้า  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ สินธุเทียม สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
16 พฤษภาคม 2559 น้ำตาล  
ส่งเสริมการแปรรูปมะม่วง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
11 พฤษภาคม 2559 ทองเอน  
การลดการเผาตอซังทางการเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยชัน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิในรูปแปลงใหญ่  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  26 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ชัย  
ส่งเสริมการปลูกทานตะวันทดแทนการทำนาปรัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฐานันด์ ทองแจ่ม สนง เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
650
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 5 อำเภอ
25 เรื่อง
2 วิธี
1732
 
19 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2559 ป่งไฮ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนยาง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาประชาคม  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
27 พฤษภาคม 2559 ท่าสะอาด  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนยาง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
ศาลาประชาคม  นางวิลัย นันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
68
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
68
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านเหลื่อม  
การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 วังโพธิ์  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
15
อบต.  นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกกระเบื้อง  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นายวิชัย ค้ากระบือ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ช่อระกา  
การปลูกอ้อยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
5
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 - 20 พฤษภาคม 2559 โนนไทย  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ด่านจาก  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 กำปัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 สำโรง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ค้างพลู  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 บ้านวัง  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 บัลลังก์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 สายออ  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ถนนโพธิ์  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  2 - 20 พฤษภาคม 2559 มะค่า  
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
8 คน
4 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2559 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
19 พฤษภาคม 2559 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
650
 
13 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกอก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 บ้านกอก  
การปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 หนองบัวบาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองบัวบาน  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูก  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านขาม  
การดูแลแปลง ก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 บ้านขาม  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16 - 30 พฤษภาคม 2559 กุดน้ำใส  
การลดความเสี่ยงในการผลิตพืช  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
2 - 15 พฤษภาคม 2559 กุดน้ำใส  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศร เดยังรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
1 - 15 พฤษภาคม 2559 หนองโดน  
การดูแลพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
10  16 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองโดน  
การวางแผนการผลิต  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
11  1 - 15 พฤษภาคม 2559 ละหาน  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
12  16 - 30 พฤษภาคม 2559 ละหาน  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
ประชุม
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาทิตย์ ภิรมย์ภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
13  20 - 28 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใหญ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ  บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
14  1 - 14 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใหญ่  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงใจ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
15  1 - 16 พฤษภาคม 2559 หนองบัวโคก  
การดูแลรักษาหน้าดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
16  21 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองบัวโคก  
การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรินทร์ เกริ่นสระนอ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
17  1 - 16 พฤษภาคม 2559 ส้มป่อย  
การวางแผนการผลิต  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
18  22 - 30 พฤษภาคม 2559 ส้มป่อย  
การส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสงฤทธิ์ มางิ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 
รวมอำเภอจัตุรัส
9  ตำบล
15 เรื่อง
 
2300
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
2300
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 บุ่ง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ไก่คำ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาจิก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ปลาค้าว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 เหล่าพรวน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 สร้างนกทา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 คึมใหญ่  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาผือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 น้ำปลีก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาวัง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาหมอม้า  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 พฤษภาคม 2559 โนนโพธิ์  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
13  1 - 30 พฤษภาคม 2559 โนนหนามแท่ง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ห้วยไร่  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤษภาคม 2559 หนองมะแซว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤษภาคม 2559 กุดปลาดุก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤษภาคม 2559 ดอนเมย  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นายม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤษภาคม 2559 นาแต้  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
640
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ชานุมาน  
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1580
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกสาร  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 คำเขื่อนแก้ว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกก่ง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
915
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ป่าก่อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
750
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
5195
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2559 อำนาจ  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
19 พฤษภาคม 2559 ดงมะยาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
25 พฤษภาคม 2559 เปือย  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
12 พฤษภาคม 2559 เปือย  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
31 พฤษภาคม 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
18 พฤษภาคม 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
11 พฤษภาคม 2559 ไร่ขี  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐสังขื  
24 พฤษภาคม 2559 ไร่ขี  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐ์สังข์  
13 พฤษภาคม 2559 แมด  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
10  10 พฤษภาคม 2559 แมด  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
11  27 พฤษภาคม 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
12  17 พฤษภาคม 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน   นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 3 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
6135
 
14 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน     
12 พฤษภาคม 2559 หนองภัยศูนย์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
2 พฤษภาคม 2559 โพธิ์ชัย  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
นาเกษตรกร     
24 พฤษภาคม 2559 หัวนา  
การเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้     
21 - 29 พฤษภาคม 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 24 พฤษภาคม 2559 บ้านพร้าว  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ลำภู  
การปลูกการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
แปลงนา     
26 พฤษภาคม 2559 กุดจิก  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา กาบบัวลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
26 พฤษภาคม 2559 โนนทัน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนลงนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  20 - 31 พฤษภาคม 2559 นาคำไฮ  
การปลูกการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  25 พฤษภาคม 2559 ป่าไม้งาม  
การเตรียมพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้     
12  27 พฤษภาคม 2559 หนองหว้า  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนลงนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
800
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 โนนสัง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
3 พฤษภาคม 2559 บ้านถิ่น  
การเตรียมดินและการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
13 พฤษภาคม 2559 โคกม่วง  
การใช้และการผลิตไตรโครเดอร์มาเพื่อการเกษตร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
26 พฤษภาคม 2559 นิคมพัฒนา  
การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
4 พฤษภาคม 2559 ปางกู่  
การเตรียมดินและการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
310
 
2 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 เมืองใหม่  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
5 - 6 พฤษภาคม 2559 ศรีบุญเรือง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
25 พฤษภาคม 2559 หนองบัวใต้  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
30 พฤษภาคม 2559 หนองแก  
การดูแลอ้อยตอหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านหนองแกกลาง  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
12 - 13 พฤษภาคม 2559 หันนางาม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
หมู่ที่8     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 บ้านโคก  
การผลิตผักบุ้งจีนปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวงศ์สถิตย์ ปานเจริญ เกษตรกร 
รวมอำเภอสุวรรณคูหา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
14 เรื่อง
5 วิธี
1370
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 หายยา  
การจัดทำแผนที่เชิงซ้อนแสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 พฤษภาคม 2559 หายยา  
การจัดทำแผนที่เชิงซ้อนแสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 พฤษภาคม 2559 ช้างเผือก  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
18 พฤษภาคม 2559 สุเทพ  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12 พฤษภาคม 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 พฤษภาคม 2559 ป่าแดด  
การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
19 พฤษภาคม 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 พฤษภาคม 2559 ท่าศาลา  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
26 พฤษภาคม 2559 หนองป่าครั่ง  
การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  26 พฤษภาคม 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  26 พฤษภาคม 2559 ป่าตัน  
การจัดทำแผนที่เชิงซ้อนแสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  19 พฤษภาคม 2559 ป่าตัน  
การจัดทำแผนที่เชิงซ้อนแสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  10 พฤษภาคม 2559 สันผีเสื้อ  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
231
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2559 บ้านหลวง  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
10 พฤษภาคม 2559 ข่วงเปา  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 พฤษภาคม 2559 สบเตี๊ยะ  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านแปะ  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
11 พฤษภาคม 2559 ดอยแก้ว  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
12 พฤษภาคม 2559 แม่สอย  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 พฤษภาคม 2559 ช่างเคิ่ง  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
10 พฤษภาคม 2559 ท่าผา  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านทับ  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
25 พฤษภาคม 2559 แม่ศึก  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
11 พฤษภาคม 2559 แม่นาจร  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ ชมฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
11 พฤษภาคม 2559 ปางหินฝน  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
18 พฤษภาคม 2559 กองแขก  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 - 31 พฤษภาคม 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 13 พฤษภาคม 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 พฤษภาคม 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 - 13 พฤษภาคม 2559 เมืองคอง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 31 พฤษภาคม 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 13 พฤษภาคม 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  16 - 31 พฤษภาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 - 13 พฤษภาคม 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2559 เชิงดอย  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
9 พฤษภาคม 2559 สันปูเลย  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
9 พฤษภาคม 2559 ลวงเหนือ  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
9 พฤษภาคม 2559 ป่าป้อง  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 พฤษภาคม 2559 สง่าบ้าน  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
25 พฤษภาคม 2559 ป่าลาน  
การทำเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 พฤษภาคม 2559 ตลาดขวัญ  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร แก้วเวียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 พฤษภาคม 2559 สำราญราษฎร์  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑานาฏ วงศ์สาม สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10 พฤษภาคม 2559 แม่คือ  
การดูแลไม้ผลหังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจตุรงค์ สมบูรณ์วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
10  9 พฤษภาคม 2559 ตลาดใหญ่  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
11  10 พฤษภาคม 2559 แม่ฮ้อยเงิน  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ พนมมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
12  10 พฤษภาคม 2559 แม่โป่ง  
การดูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล สันยาย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
13  9 พฤษภาคม 2559 ป่าเมี่ยง  
การพัฒนาคุณภาพกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
14  10 พฤษภาคม 2559 เทพเสด็จ  
การพัฒนาคุณภาพกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
14  ตำบล
5 เรื่อง
 
400
 
7 คน
2 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 สันมหาพน  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 พฤษภาคม 2559 สันมหาพน  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
27 พฤษภาคม 2559 แม่แตง  
การชยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12 พฤษภาคม 2559 ขี้เหล็ก  
การจัดทำบัญชี  
ประชุม
50
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
4 พฤษภาคม 2559 ช่อแล  
การดูแลลำไยช่วงติดผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 พฤษภาคม 2559 แม่หอพระ  
การเพาะเห็ดโคนน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
4 พฤษภาคม 2559 สบเปิง  
การดูแลลำไยช่วงติดผลผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 พฤษภาคม 2559 บ้านเป้า  
โรคและแมลงของลำไย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
4 พฤษภาคม 2559 สันป่ายาง  
การจัดการถั่วเหลืองก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  12 พฤษภาคม 2559 ป่าแป๋  
แปลงการแฟต้นแบบ  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  10 พฤษภาคม 2559 เมืองก๋าย  
การคลุมโคนต้นกาแฟ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  10 พฤษภาคม 2559 บ้านช้าง  
โรคและแมลงของลำไย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  4 พฤษภาคม 2559 กื้ดช้าง  
การเลี้ยงหมูหลุม  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดุลย์ บุญตวย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  10 พฤษภาคม 2559 อินทขิล  
การดูแลกล้วยช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
11 เรื่อง
 
375
 
8 คน
2 หน่วยงาน
2 - 23 พฤษภาคม 2559 แม่สา  
การผลิตก้อนเห็ดและการทำแหนมเห็ด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตำบลเหมืองแก้ว  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 - 27 พฤษภาคม 2559 เหมืองแก้ว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้(ศพก)  นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
500
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สะเมิงใต้  
การจัดทำแผนพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา อินตา
1 - 30 พฤษภาคม 2559 สะเมิงเหนือ  
ติดตามโครงการภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 แม่สาบ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 บ่อแก้ว  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ยั้งเมิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
250
 
3 คน
1 หน่วยงาน
26 - 31 พฤษภาคม 2559 เวียง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
76
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
23 - 31 พฤษภาคม 2559 ทุ่งหลวง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
4 - 15 พฤษภาคม 2559 ป่าตุ้ม  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
19 พฤษภาคม 2559 ป่าไหน่  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 18 พฤษภาคม 2559 สันทราย  
การดูแลรักษาลำไย การใช้สารเคมี  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านโป่ง  
การดูแลรักษาลำไย การใช้สารเคมี  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 - 25 พฤษภาคม 2559 น้ำแพร่  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
4 - 30 พฤษภาคม 2559 เขื่อนผาก  
การดูแลรักษาลำไย การใช้สารเคมี  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10 พฤษภาคม 2559 แม่แวน  
ให้ความรู้การหยุดเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
อบต.  นายสนั่น กันเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  4 - 15 พฤษภาคม 2559 แม่ปั๋ง  
การดูแลรักษาลำไย การใช้สารเคมี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  16 - 31 พฤษภาคม 2559 โหล่งขอด  
การดูแลรักษาลำไย การใช้สารเคมี  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
1286
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 - 19 พฤษภาคม 2559 ยุหว่า  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
155
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 19 พฤษภาคม 2559 ท่าวังพร้าว  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 31 พฤษภาคม 2559 มะขามหลวง  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
230
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 31 พฤษภาคม 2559 แม่ก๊า  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
230
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 19 พฤษภาคม 2559 บ้านแม  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 31 พฤษภาคม 2559 บ้านกลาง  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 31 พฤษภาคม 2559 ทุ่งสะโตก  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
165
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 - 19 พฤษภาคม 2559 ทุ่งต้อม  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 - 31 พฤษภาคม 2559 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  23 - 31 พฤษภาคม 2559 มะขุนหวาน  
แนะนำการเก็บเกี่ยวและดูแลแปลงหลังการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
เสวนา
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
1890
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
2 - 31 พฤษภาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  2 - 31 พฤษภาคม 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  2 - 31 พฤษภาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  2 - 31 พฤษภาคม 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  2 - 31 พฤษภาคม 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  2 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกพืชไร้ดิน พืชใช้น้ำน้อย โรคแมลง ศัตรูพืช การใช้น้ำอย่างประหยัด  
ประชุม
7
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  2 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  2 - 31 พฤษภาคม 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช ภาวะการขาดน้ำในฤดูแล้ง  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
247
 
6 คน
1 หน่วยงาน
23 พฤษภาคม 2559 สันทรายหลวง  
การผลิตขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
18 พฤษภาคม 2559 สันทรายน้อย  
การผลิตขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
31 พฤษภาคม 2559 สันพระเนตร  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
19 พฤษภาคม 2559 สันนาเม็ง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลิสรา ถึงลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
16 พฤษภาคม 2559 หนองจ๊อม  
การแปรรูป-ถนอมอาหาร  
บรรยาย
15
ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่ง  นางผุสดีวรรณ บุญเรือง  
2 พฤษภาคม 2559 หนองหาร  
การทำปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ เครือจันต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
2 - 4 พฤษภาคม 2559 แม่แฝก  
การทำปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
25
ร.ร.บ้านห้วยแก้ว  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
3 พฤษภาคม 2559 ป่าไผ่  
การสำรวจและเฝ้าระวังศัตรูข้าวในระยะตั้งท้อง  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
205
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 ดอยเต่า  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 ท่าเดื่อ  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 มืดกา  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 บ้านแอ่น  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 บงตัน  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2559 โปงทุ่ง  
ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ยางเนิ้ง  
แนะนำการปฏิบัติดูแลรักษาสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
11  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
15  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
19  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
20  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 พฤษภาคม 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 พฤษภาคม 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
23  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
24  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 - 11 พฤษภาคม 2559 เมืองแหง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
17 - 18 พฤษภาคม 2559 เปียงหลวง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
24 - 25 พฤษภาคม 2559 แสนไห  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 ศรีดงเย็น  
วิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาผักหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2559 ศรีดงเย็น  
การจัดการระบบน้ำลำไยสู้ภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชยปราการ
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 19 พฤษภาคม 2559 บ้านกาด  
อบรมภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
1 - 23 พฤษภาคม 2559 ทุ่งปี้  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 22 พฤษภาคม 2559 ทุ่งรวงทอง  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 21 พฤษภาคม 2559 แม่วิน  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 18 พฤษภาคม 2559 ดอนเปา  
อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
750
 
3 คน
1 หน่วยงาน
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ออนเหนือ  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 ออนกลาง  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสิน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
2 - 18 พฤษภาคม 2559 บ้านสหกรณ์  
แนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายรัตณ์ ผุสดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
2 - 13 พฤษภาคม 2559 ห้วยแก้ว  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นางสาวอริศรา มหาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
2 - 18 พฤษภาคม 2559 แม่ทา  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
2 - 20 พฤษภาคม 2559 ทาเหนือ  
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
600
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
197
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
145
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยช่วงขยายผล  
บรรยาย
177
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2559 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยระยะขยายผล  
บรรยาย
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
633
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 6 พฤษภาคม 2559 บ้านจันทร์  
การจัดตั้งตลาดชุมชน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 บ้านจันทร์  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 แม่แดด  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 แม่แดด  
การจัดตั้งตลาดชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 แม่แดด  
การพัฒนาผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 แจ่มหลวง  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 แจ่มหลวง  
การจัดตั้งตลาดชุมชน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
265
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 20 อำเภอ
66 เรื่อง
7 วิธี
10708
 
58 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2559 แสนตอ  
การรณรงค์งดเผาตอชัง  
บรรยาย
100
แปลงสาธิต     
12 พฤษภาคม 2559 บ้านฝาย  
การปลุกพืชทดแทน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2559 เด่นเหล็ก  
การปลุกพืชทดแทน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 น้ำไคร้  
การปลุกพืชทดแทน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2559 น้ำไผ่  
การปลุกพืชทดแทน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2559 ห้วยมุ่น  
การปลุกพืชทดแทน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอน้ำปาด
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
330
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 ฟากท่า  
การรณรงค์การลดการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
12 พฤษภาคม 2559 สองคอน  
การรณรงค์ลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
16 พฤษภาคม 2559 บ้านเสี้ยว  
การรณรงค์ลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
17 พฤษภาคม 2559 สองห้อง  
การรณรงค์ลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
450
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 ดู่พงษ์  
พืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
6 พฤษภาคม 2559 ดู่พงษ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
3 พฤษภาคม 2559 ป่าแลวหลวง  
พืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
6 พฤษภาคม 2559 พงษ์  
พืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร กองทุม สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
26 พฤษภาคม 2559 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
26 พฤษภาคม 2559 หนองเต่า  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
30 พฤษภาคม 2559 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนงนุช มอญถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
31 พฤษภาคม 2559 หัวดง  
การป้องกันโรคมะลิ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
125
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
125
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2559 น้ำซึม  
ส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
2 พฤษภาคม 2559 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 พฤษภาคม 2559 สะแกกรัง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 พฤษภาคม 2559 ดอนขวาง  
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 พฤษภาคม 2559 หาดทนง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10 พฤษภาคม 2559 เกาะเทโพ  
ส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
อบต.  นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
12 พฤษภาคม 2559 ท่าซุง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
11 พฤษภาคม 2559 หนองแก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 พฤษภาคม 2559 โนนเหล็ก  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  13 พฤษภาคม 2559 หนองเต่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  11 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่แบน  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  12 พฤษภาคม 2559 หนองพังค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  13 พฤษภาคม 2559 ทุ่งใหญ่  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14  13 พฤษภาคม 2559 เนินแจง  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
275
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ทัพทัน  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ฯ ตำบลทัพทัน  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ทัพทัน  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.ทัพทัน ม.1-8  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 ทุ่งนาไทย  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.ทุ่งนาไทย  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 30 พฤษภาคม 2559 ทุ่งนาไทย  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เขาขี้ฝอย  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.เขาขี้ฝอย  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 เขาขี้ฝอย  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองหญ้าปล้อง  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.หนองหญ้าปล้อง  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองหญ้าปล้อง  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกหม้อ  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.โคกหม้อ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
10  1 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกหม้อ  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
11  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองยายดา  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.หนองยายดา  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
12  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองยายดา  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน   นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
13  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกลางดง  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.หนองกลางดง  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
14  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกลางดง  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
15  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.หนองกระทุ่ม  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
16  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกระทุ่ม  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฦฯ ต.ทัพทัน  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
17  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองสระ  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
18  1 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองสระ  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.หนองสระ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
19  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ตลุกดู่  
ปฏิบัติงานตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน (มาตรการที่ 4)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ต.ตลุกดู่  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
20  1 - 31 พฤษภาคม 2559 ตลุกดู่  
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ฯ ต.ทัพทัน  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
1250
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 สว่างอารมณ์  
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้บ่อยาง  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 หนองหลวง  
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้บ่อยาง     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 พลวงสองนาง  
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้บ่อยาง     
2 - 27 พฤษภาคม 2559 ไผ่เขียว  
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้บ่อยาง  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
2 - 27 พฤษภาคม 2559 บ่อยาง  
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
250
ศูนย์เรียนรู้บ่อยาง  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2559 หนองฉาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 หนองยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 พฤษภาคม 2559 หนองนางนวล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 หนองสรวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 บ้านเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 อุทัยเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 ทุ่งโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 11 พฤษภาคม 2559 ทุ่งพง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2559 เขาบางแกรก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 พฤษภาคม 2559 เขากวางทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1000
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2559 หนองขาหย่าง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤษภาคม 2559 ดอนกลอย  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 พฤษภาคม 2559 ห้วยรอบ  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 พฤษภาคม 2559 ทุ่งพึ่ง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 พฤษภาคม 2559 ท่าโพ  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 พฤษภาคม 2559 หมกแถว  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 พฤษภาคม 2559 หลุมเข้า  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 พฤษภาคม 2559 ดงขวาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
105
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 บ้านไร่  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
17 พฤษภาคม 2559 ทัพหลวง  
วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10 พฤษภาคม 2559 ห้วยแห้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 พฤษภาคม 2559 คอกควาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
31 พฤษภาคม 2559 วังหิน  
การขยายเชื้อจุลทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 พฤษภาคม 2559 เมืองการุ้ง  
การบำรุงรักษาตออ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10 พฤษภาคม 2559 แก่นมะกรูด  
การบำรุงรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12 พฤษภาคม 2559 หนองจอก  
อ้อยร่องห่าง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
19 พฤษภาคม 2559 หูช้าง  
การบำรุงรักษาตออ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  9 พฤษภาคม 2559 บ้านบึง  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
11  30 พฤษภาคม 2559 บ้านใหม่คลองเคียน  
การขยายเชื้อจุลทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  10 พฤษภาคม 2559 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตอ้อยร่องห่าง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  6 พฤษภาคม 2559 เจ้าวัด  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
455
 
7 คน
2 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2559 ลานสัก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
30 พฤษภาคม 2559 ประดู่ยืน  
การให้น้ำในอ้อย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
18 พฤษภาคม 2559 ป่าอ้อ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
12 พฤษภาคม 2559 ระบำ  
โรคและแมลงในถั่วเขียว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 พฤษภาคม 2559 น้ำรอบ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
17 พฤษภาคม 2559 ทุ่งนางาม  
วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวในมะม่วง  
บรรยาย
25
ที่ทำการกล่มฯ  นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
165
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2559 ห้วยคต  
การป้องกันและกำจัดไรแดง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
25 เรื่อง
4 วิธี
4520
 
28 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 พฤษภาคม 2559 ตะเบาะ  
การใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการฯ  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 พฤษภาคม 2559 บ้านโตก  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์เรียนรู้  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 พฤษภาคม 2559 บ้านโตก  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัดท่งแค  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 พฤษภาคม 2559 สะเดียง  
การสร้างแบรนด์กลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มวิสาหกิจฯ  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 พฤษภาคม 2559 สะเดียง  
การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
3 พฤษภาคม 2559 ป่าเลา  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 พฤษภาคม 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 พฤษภาคม 2559 นางั่ว  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 พฤษภาคม 2559 ท่าพล  
การเตรียมการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  11 พฤษภาคม 2559 ท่าพล  
การเตรียมการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  12 พฤษภาคม 2559 ดงมูลเหล็ก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงเกษตรกร  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  17 พฤษภาคม 2559 บ้านโคก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  13 พฤษภาคม 2559 ชอนไพร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์บริการฯ  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  27 พฤษภาคม 2559 นาป่า  
การวางแผนการผลิตผ้าทอมือ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
อื่นๆ่ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  6 พฤษภาคม 2559 นาป่า  
การแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อื่นๆ่ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  20 พฤษภาคม 2559 นายม  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  11 พฤษภาคม 2559 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์บริการฯ  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  11 พฤษภาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  18 พฤษภาคม 2559 น้ำร้อน  
การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  24 พฤษภาคม 2559 ห้วยสะแก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  18 พฤษภาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  11 พฤษภาคม 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  13 พฤษภาคม 2559 ระวิง  
การทำสารไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  19 พฤษภาคม 2559 ระวิง  
การทำสารไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการกำนัน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
17 เรื่อง
 
918
 
13 คน
2 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2559 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
25 พฤษภาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชุมชน  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 ตาลเดี่ยว  
ศูนย์เรียนรู้ฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 พฤษภาคม 2559 ฝายนาแซง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 พฤษภาคม 2559 หนองสว่าง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 พฤษภาคม 2559 น้ำเฮี้ย  
การกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 พฤษภาคม 2559 สักหลง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 พฤษภาคม 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 พฤษภาคม 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  25 พฤษภาคม 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  6 พฤษภาคม 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  26 พฤษภาคม 2559 น้ำก้อ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  13 พฤษภาคม 2559 ปากช่อง  
การปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  18 พฤษภาคม 2559 น้ำชุน  
การกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  5 พฤษภาคม 2559 หนองไขว่  
น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  18 พฤษภาคม 2559 ลานบ่า  
การผลิตผักปลอดภัยตามแบบ GAP  
บรรยาย
50
โรงเรียนวังโป่ง  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  4 พฤษภาคม 2559 บุ่งคล้า  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  11 พฤษภาคม 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  6 พฤษภาคม 2559 บ้านกลาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  26 พฤษภาคม 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  19 พฤษภาคม 2559 บ้านไร่  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  24 พฤษภาคม 2559 ปากดุก  
สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ผลิตขยายชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23  19 พฤษภาคม 2559 บ้านหวาย  
น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
55
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
16 เรื่อง
 
947
 
12 คน
1 หน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2559 กองทูล  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวดอกไม้ คงหนองลาน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10 พฤษภาคม 2559 นาเฉลียง  
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 พฤษภาคม 2559 บ้านโภชน์  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
130
ศูนย์เรียนรู้มะม่วง  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11 พฤษภาคม 2559 ท่าแดง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
25 พฤษภาคม 2559 เพชรละคร  
การตรวจวิเคราะห์ดินที่เหมาะสม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 พฤษภาคม 2559 บ่อไทย  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ห้องประชุมเทศบาล  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 พฤษภาคม 2559 ห้วยโป่ง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
24 พฤษภาคม 2559 วังท่าดี  
การวางแผนการปลูกพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 พฤษภาคม 2559 บัววัฒนา  
เลื่อนระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  26 พฤษภาคม 2559 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  11 พฤษภาคม 2559 วังโบสถ์  
ไข่เค็มพอกใบเตย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  25 พฤษภาคม 2559 ยางงาม  
การวางแผนการปลูกในระยะฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  17 พฤษภาคม 2559 ท่าด้วง  
การเลื่อนระยะเวลาการปลูก  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
635
 
12 คน
3 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 ทุ่งสมอ  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
12 พฤษภาคม 2559 แคมป์สน  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
17 พฤษภาคม 2559 เขาค้อ  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
13 พฤษภาคม 2559 ริมสีม่วง  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
18 พฤษภาคม 2559 สะเดาะพง  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
19 พฤษภาคม 2559 หนองแม่นา  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24 พฤษภาคม 2559 เข็กน้อย  
การดูแลพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 อำเภอ
46 เรื่อง
4 วิธี
2780
 
41 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2559 ปากแพรก  
การใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 พฤษภาคม 2559 ท่ามะขาม  
การใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
25
ศูนย์ ข้าว ชุม ชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
19 พฤษภาคม 2559 แก่งเสี้ยน  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
สาธารณะหมู่บ้าน  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
16 พฤษภาคม 2559 หนองบัว  
เกษตรทฤษีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
27 พฤษภาคม 2559 ลาดหญ้า  
เกษตรทฤษีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
13 พฤษภาคม 2559 วังด้ง  
เกษตรทฤษีใหม่  
บรรยาย
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 พฤษภาคม 2559 ช่องสะเดา  
การผลิตบิวเวอร์เรีย กำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 พฤษภาคม 2559 หนองหญ้า  
การกำจัดเพลี้ยแป้งโรคแมลงช้างปีกใส  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
25 พฤษภาคม 2559 เกาะสำโรง  
เกษตรทฤษีใหม่  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  19 พฤษภาคม 2559 บ้านเก่า  
การทำเกษตรทฤษฆฏีใหม่  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  13 พฤษภาคม 2559 วังเย็น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการ ปลูกข้าวโพดหวาน ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
239
 
4 คน
1 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 ลุ่มสุ่ม  
การวิเคราห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
12 พฤษภาคม 2559 ท่าเสา  
การเพาะเลี้ยงด้วงหางหนีบกำจัดหนอนกออ้อย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
4 พฤษภาคม 2559 สิงห์  
วิเคราะห์ดินเพื่อตรวจธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 พฤษภาคม 2559 ไทรโยค  
วิเคราะห์ดินเพื่อตรวจธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
10 พฤษภาคม 2559 วังกระแจะ  
วิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 พฤษภาคม 2559 ศรีมงคล  
การตรวจสอบดินเพื่อเตรียมการปลูกพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 พฤษภาคม 2559 บ้องตี้  
การผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
195
 
6 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2559 บ่อพลอย  
การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
9 - 10 พฤษภาคม 2559 บ่อพลอย  
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำยาอเนกประสงค์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
29 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองกุ่ม  
การทำสบู่สมุนไพร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
27 - 28 พฤษภาคม 2559 หนองกุ่ม  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
22 - 26 พฤษภาคม 2559 หนองรี  
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 หลุมรัง  
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม,น้ำยาอเนกประสงค์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
3 พฤษภาคม 2559 ช่องด่าน  
การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
4 - 5 พฤษภาคม 2559 ช่องด่าน  
การทำสบู่สมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
12 - 13 พฤษภาคม 2559 หนองกร่าง  
การทำสบู่สมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 นาสวน  
แนะนำการเตรียมดินก่อนปลูก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
3 พฤษภาคม 2559 ด่านแม่แฉลบ  
การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
4 พฤษภาคม 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการปรับปรุงบำรุงดินก่อนเริ่มฤดูการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
10 พฤษภาคม 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
11 พฤษภาคม 2559 เขาโจด  
แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวิโกศักดิ์ นิลนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
10 พฤษภาคม 2559 แม่กระบุง  
พบปะเกษตรกรและแนะนำวิธีการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
145
 
5 คน
3 หน่วยงาน
3 - 19 พฤษภาคม 2559 พงตึก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 19 พฤษภาคม 2559 ยางม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 19 พฤษภาคม 2559 ดอนชะเอม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าไม้  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 29 พฤษภาคม 2559 ตะคร้ำเอน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่ามะกา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
80
ช.ตะคร้ำเอน     
23 - 31 พฤษภาคม 2559 โคกตะบอง  
ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 - 26 พฤษภาคม 2559 ดอนขมิ้น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  3 - 19 พฤษภาคม 2559 อุโลกสี่หมื่น  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  3 - 19 พฤษภาคม 2559 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 - 19 พฤษภาคม 2559 พระแท่น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  23 - 31 พฤษภาคม 2559 หวายเหนียว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 - 19 พฤษภาคม 2559 แสนตอ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 - 31 พฤษภาคม 2559 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  23 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดหนองกออ้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  23 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองลาน  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
1775
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2559 ท่าขนุน  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
4 พฤษภาคม 2559 ปิล๊อก  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
10 พฤษภาคม 2559 หินดาด  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
16 พฤษภาคม 2559 ลิ่นถิ่น  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
12 พฤษภาคม 2559 ชะแล  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
18 พฤษภาคม 2559 ห้วยเขย่ง  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
23 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์นิคม  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2559 เลาขวัญ  
การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
31 พฤษภาคม 2559 หนองโสน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
31 พฤษภาคม 2559 หนองประดู่  
การขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
10 พฤษภาคม 2559 หนองปลิง  
การขยายเชื้อบิวเวอเรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
30 พฤษภาคม 2559 หนองนกแก้ว  
การเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
27 พฤษภาคม 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การป้องกักำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
2 พฤษภาคม 2559 หนองฝ้าย  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
5 คน
2 หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
40
ศาลาประชาคม  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
12 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
10 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
9 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
17 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
18 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
19 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
20 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
10  21 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
11  26 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
12  27 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
13  28 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
14  30 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
15  31 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
16  6 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
17  3 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
18  11 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
19  13 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
20  14 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงคื     
21  23 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
22  24 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
23  25 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
24  2 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
25  4 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
26  5 พฤษภาคม 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงคื     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
5 เรื่อง
 
820
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 ห้วยกระเจา  
การใช้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
2 - 6 พฤษภาคม 2559 ห้วยกระเจา  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
9 - 13 พฤษภาคม 2559 วังไผ่  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นายชรินทร์ ขำดี สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 ดอนแสลบ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
6 - 8 พฤษภาคม 2559 ดอนแสลบ  
โครงการปลูกข้าวสุขภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
16 - 20 พฤษภาคม 2559 สระลงเรือ  
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวรัตนา ทองนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอห้วยกระเจา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 10 อำเภอ
44 เรื่อง
4 วิธี
4474
 
34 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ตลาดกระทุ่มแบน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าไม้  
การแปรรูปไม้ผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 สวนหลวง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 บางยาง  
การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 คลองมะเดื่อ  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 หนองนกไข่  
การผลิตไม้ผลปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ดอนไก่ดี  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 แคราย  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 พฤษภาคม 2559 ท่าเสา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกระทุ่มแบน
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 กงหรา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 พฤษภาคม 2559 ชะรัด  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 พฤษภาคม 2559 ชะรัด  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 พฤษภาคม 2559 คลองเฉลิม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร สงสุรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน 
6 พฤษภาคม 2559 คลองทรายขาว  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
4 พฤษภาคม 2559 คลองทรายขาว  
การเตรียมการออกดอก  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 พฤษภาคม 2559 สมหวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
13 พฤษภาคม 2559 สมหวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
215
 
2 คน
2 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 เขาชัยสน  
ถ่ายทอดความรู้การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในพืชต่าง ๆ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
25 พฤษภาคม 2559 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 พฤษภาคม 2559 จองถนน  
ศัตรูปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน     
12 พฤษภาคม 2559 หานโพธิ์  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
4 พฤษภาคม 2559 หานโพธิ์  
แปรรูปถั่วลิสง  
บรรยาย
20
แปลงถั่วลิสง     
12 พฤษภาคม 2559 โคกม่วง  
ลองกอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
127
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2559 แม่ขรี  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
5 พฤษภาคม 2559 ตะโหมด  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
5 พฤษภาคม 2559 คลองใหญ่  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2559 ควนขนุน  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
13 พฤษภาคม 2559 พนมวังก์  
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
17 พฤษภาคม 2559 แหลมโตนด  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10 พฤษภาคม 2559 ปันแต  
ประชุมกลุ่มไม้ผล  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
4 พฤษภาคม 2559 โตนดด้วน  
การอบรมการผลิตและตรวจคุณภาพเชื้อราบิวเวอรี  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
13 พฤษภาคม 2559 ดอนทราย  
การบริหารจัดการกลุ่มเครื่องแกงบ้านจันนาตก  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
25 - 26 พฤษภาคม 2559 มะกอกเหนือ  
พัฒนาเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
17 พฤษภาคม 2559 พนางตุง  
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12 พฤษภาคม 2559 ชะมวง  
ถ่ายทอดความรู้การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
14
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
10  11 พฤษภาคม 2559 ชะมวง  
การบริหารจัดการกลุ่ม วสช.เครื่องแกงบ้านศาลาตำเสา  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  12 พฤษภาคม 2559 แพรกหา  
การเพาะถั่วลิสงงอก  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
234
 
7 คน
3 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2559 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 พฤษภาคม 2559 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
18 พฤษภาคม 2559 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 พฤษภาคม 2559 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางสาวสุภาวดี บัวชุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 พฤษภาคม 2559 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักเครื่องแกง  
ประชุม
37
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
3 พฤษภาคม 2559 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การสาธิตการผลิตบิวาเรีย  
ประชุม
25
ศูนย์เรียนรูฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
12 พฤษภาคม 2559 ดอนทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
162
 
5 คน
1 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2559 ท่ามะเดื่อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
  นางศิริรัตน์ ดิกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
12 พฤษภาคม 2559 โคกสัก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
70
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 พฤษภาคม 2559 ป่าพะยอม  
ถ่ายทอดความรู้การจัดทำปุ๋ยหมักแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
15
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมบูรณ์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
24 พฤษภาคม 2559 ลานข่อย  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
10
กลุ่มทอผ้าทอถ้ำลาลานข่อย  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
24 พฤษภาคม 2559 เกาะเต่า  
ประชุมการพัฒนากลุ่มไม้ผล  
บรรยาย
15
กลุ่มไม้ผลบ้านไสเลียบ  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
10 พฤษภาคม 2559 บ้านพร้าว  
ถ่ายทอดความรู้การจัดทำปุ๋ยหมักแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
55
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2559 ชุมพล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาหมู่บ้าน     
18 พฤษภาคม 2559 ลำสินธุ์  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ 
รวมอำเภอศรีนครินทร์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 8 อำเภอ
34 เรื่อง
3 วิธี
1068
 
24 คน
11 หน่วยงาน