สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 18 กันยายน 2557 บางเมือง  
การแปรรูปปลาสลิด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
9 - 10 กันยายน 2557 แพรกษา  
การแปรรูปปลาสลิด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 - 25 กันยายน 2557 บางปู  
การแปรรูปปลาสลิด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 กันยายน 2557 บางบ่อ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กันยายน 2557 บางบ่อ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
ศาลาวัด     
23 กันยายน 2557 บางบ่อ  
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกตะไคร้ GAP  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 กันยายน 2557 บางบ่อ  
อบรมการปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์และทำน้ำหมักโบตาชิ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ  นายนายไพโรจน์ กลับกลาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ 
1 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 15 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 9 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  5 กันยายน 2557 บ้านระกาศ  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  8 - 9 กันยายน 2557 บางพลีน้อย  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  5 กันยายน 2557 บางพลีน้อย  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  22 กันยายน 2557 บางเพรียง  
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  19 กันยายน 2557 คลองด่าน  
ตรวจเยี่ยมการทำฉลากสินค้า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
15  15 - 16 กันยายน 2557 คลองสวน  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  10 - 11 กันยายน 2557 คลองสวน  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  1 - 2 กันยายน 2557 คลองสวน  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  15 - 18 กันยายน 2557 คลองสวน  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  15 กันยายน 2557 เปร็ง  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  1 - 2 กันยายน 2557 เปร็ง  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  5 กันยายน 2557 เปร็ง  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  5 - 8 กันยายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  1 - 2 กันยายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ถ่ายทอดความรู้แนวทางการลดต้นุทุน/ติดตามการเพาะปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  22 กันยายน 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
590
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ตำบลบางพลีใหญ่  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กันยายน 2557 บางแก้ว  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ตำบลบางแก้ว  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
5 กันยายน 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 - 17 กันยายน 2557 บางโฉลง  
ให้คำแนะนำป้องกันแมลงดำหนาม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
4 กันยายน 2557 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
18 กันยายน 2557 หนองปรือ  
ส่งเสริมและป้องกันและกำจัดแมลงดำหนาม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
30 กันยายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
24 กันยายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
26 กันยายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
25 กันยายน 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
22 กันยายน 2557 บางกะเจ้า  
อบรมถ่ายทอดควมรู้การผลิตแตนเบียนบราคอนรุ่น 3  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบงกะเจ้า  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กันยายน 2557 บางกะเจ้า  
อบรมถ่ายทอดควมรู้การผลิตแตนเบียนบราคอน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  11 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  2 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  1 กันยายน 2557 บางน้ำผึ้ง  
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  18 กันยายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  17 กันยายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  16 กันยายน 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยไฟมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  16 กันยายน 2557 บางกอบัว  
จัดอบรมพัฒนาสมาชิศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การสำรวจแปลงพยากรณ์มะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  23 กันยายน 2557 บางกอบัว  
การผลิตและขยายสรชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
281
 
2 คน
1 หน่วยงาน
26 กันยายน 2557 นาเกลือ  
โรคและศัตรูพืชผัก  
ฝึกปฏิบัติ
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
25 กันยายน 2557 บ้านคลองสวน  
โรคและศัตรูพืชผัก  
สาธิต
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
16 กันยายน 2557 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกคะน้าและโหระพา  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2557 ในคลองบางปลากด  
การปลูกคะน้าและโหระพา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
2 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 บางเสาธง  
ส่งเสริมกลุุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
โรงเรียนคลองเจริญราษฎ์     
12 กันยายน 2557 บางเสาธง  
โรงเรียนเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านเกษตรกร     
18 กันยายน 2557 ศีรษะจรเข้น้อย  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร "กล้วยฉาบ"  
เสวนา
35
บ้านเกษตรกร     
17 กันยายน 2557 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
24 เรื่อง
7 วิธี
1501
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 30 กันยายน 2557 โก่งธนู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนุกูล โล่สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10 กันยายน 2557 เขาพระงาม  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23 กันยายน 2557 โคกลำพาน  
การป้องกันโดยวิธีเขตกรรม  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18 กันยายน 2557 โคกตูม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและไรในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกสินี ใจหนักแน่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 - 30 กันยายน 2557 งิ้วราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 - 30 กันยายน 2557 ดอนโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16 กันยายน 2557 ท่าแค  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 - 30 กันยายน 2557 บ้านข่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนุกูล โล่สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กันยายน 2557 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันโดยวิธีเขตกรรม  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  9 - 30 กันยายน 2557 สี่คลอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนุกูล โล่สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  15 กันยายน 2557 ถนนใหญ่  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
780
 
5 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 พัฒนานิคม  
การแปรรูปเห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 - 19 กันยายน 2557 ช่องสาริกา  
การถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย
40
ที่ทำการ วสช.  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 กันยายน 2557 ช่องสาริกา  
การทำขนมเค้กกล้วยหอม  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
26 กันยายน 2557 มะนาวหวาน  
ชี้แจงโครงการพระราชดำริ  
บรรยาย
32
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
16 - 30 กันยายน 2557 ดีลัง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
ม.2, 3, 4, 5  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 - 12 กันยายน 2557 โคกสลุง  
ให้ความรู้เรื่องการทำและใช้ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
59
ม.1-11  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 กันยายน 2557 โคกสลุง  
ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
110
ม.1-11  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 กันยายน 2557 ชอนน้อย  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
10
นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 กันยายน 2557 หนองบัว  
ชี้แจงโครงการพระราชดำริ  
บรรยาย
44
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  4 กันยายน 2557 ห้วยขุนราม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
150
แปลงตัวอย่าง  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11  26 กันยายน 2557 น้ำสุด  
การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
10 เรื่อง
 
660
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2557 โคกสำโรง  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 โคกสำโรง  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้องยืนยันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58  
ประชุม
205
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 ถลุงเหล็ก  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้องยืนยันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58  
ประชุม
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 ถลุงเหล็ก  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพ จังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 เพนียด  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้องยืนยันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58  
ประชุม
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 เพนียด  
การปลูกพืชเศษฐกิจที่สำคัญ  
ประชุม
91
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 วังขอนขว้าง  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กันยายน 2557 วังขอนขว้าง  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้องยืนยันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2557/58  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสำโรง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
945
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
11 กันยายน 2557 เกาะรัง  
การผลิตข้าวโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กันยายน 2557 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอชัยบาดาล
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 ท่าหลวง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
9 กันยายน 2557 แก่งผักกูด  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
3 กันยายน 2557 ซับจำปา  
การป้องกันกันโรคหัวเน่า  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
5 กันยายน 2557 หนองผักแว่น  
การป้องกันกันโรคหัวเน่า การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
10 กันยายน 2557 ทะเลวังวัด  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
16 กันยายน 2557 หัวลำ  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
3 คน
4 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 หนองม่วง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กันยายน 2557 บ่อทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กันยายน 2557 ดงดินแดง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
4 กันยายน 2557 ชอนสมบูรณ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กันยายน 2557 ยางโทน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 กันยายน 2557 ชอนสารเดช  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
6 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 6 อำเภอ
25 เรื่อง
3 วิธี
2815
 
22 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กันยายน 2557 สิงห์  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 - 11 กันยายน 2557 ไม้ดัด  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กันยายน 2557 เชิงกลัด  
ประชุมการตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยมแปลงของ อกม.  
ประชุม
13
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
2 กันยายน 2557 เชิงกลัด  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร  
ประชุม
400
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กันยายน 2557 โพชนไก่  
ประชุมการตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยมแปลงของ อกม.  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
5 กันยายน 2557 โพชนไก่  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร  
ประชุม
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กันยายน 2557 แม่ลา  
GAP และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12 กันยายน 2557 บ้านจ่า  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
แปลงผักกางมุ้ง  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  9 กันยายน 2557 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  26 กันยายน 2557 พักทัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12  15 กันยายน 2557 สระแจง  
GAP  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13  16 กันยายน 2557 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
1198
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 กันยายน 2557 โพทะเล  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
152
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กันยายน 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กันยายน 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2557 บางระจัน  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
68
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 กันยายน 2557 โพสังโฆ  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
74
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 กันยายน 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 กันยายน 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 กันยายน 2557 ท่าข้าม  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 กันยายน 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  16 - 30 กันยายน 2557 คอทราย  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
117
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 30 กันยายน 2557 หนองกระทุ่ม  
สำรวจพิกัดแปลงนา  
ประชุม
68
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  9 กันยายน 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
622
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 วิหารขาว  
การลดต้นทุนในการทำนา  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
17 กันยายน 2557 พิกุลทอง  
การลดต้นทุนในการทำนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 ประศุก  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10 กันยายน 2557 ประศุก  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
9 กันยายน 2557 ทับยา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
16 กันยายน 2557 ทับยา  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพโรจน์ สอนชา สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
5 กันยายน 2557 งิ้วราย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวยุพา ปภูสะโร สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 กันยายน 2557 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 30 กันยายน 2557 ท่างาม  
การผลิตผักปอดภัย  
บรรยาย
150
  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
360
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 4 อำเภอ
19 เรื่อง
3 วิธี
2210
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 บ้านสวน  
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการทาบกิ่งและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2557 หนองรี  
การเพิ่มผลผลิตมะพร้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2557 นาป่า  
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการทาบกิ่งและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2557 ดอนหัวฬ่อ  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2557 ดอนหัวฬ่อ  
ติดตามกลุ่มทำนา  
บรรยาย/ดูงาน
8
แปลงเกษตรกร     
2 กันยายน 2557 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลดอนหัวฬ่อ  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน     
11 กันยายน 2557 ดอนหัวฬ่อ  
เยี่ยมเยียนกลุ่มทำขนมไทย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ที่ทำการกลุ่ม     
16 กันยายน 2557 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มทำเห็ด  
บรรยาย
1
แปลงเกษตรกร     
3 กันยายน 2557 หนองไม้แดง  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
10
ที่ทำการกลุ่ม     
10  26 กันยายน 2557 หนองไม้แดง  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
17
อบต.     
11  9 กันยายน 2557 หนองไม้แดง  
เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้าน  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
12  20 กันยายน 2557 บ้านปึก  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 กันยายน 2557 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มผ้าบาติก  
บรรยาย
3
ที่ทำการกลุ่ม     
14  12 กันยายน 2557 เสม็ด  
ประชุมศูนย์บริการฯ  
ประชุม
18
อบต.     
15  18 กันยายน 2557 เสม็ด  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
2
แปลงเกษตรกร     
16  10 กันยายน 2557 เสม็ด  
ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย/ดูงาน
10
ที่ทำการกลุ่ม     
17  14 กันยายน 2557 อ่างศิลา  
การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.อ่างศิลา  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองชลบุรี
8  ตำบล
13 เรื่อง
 
266
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 บ้านบึง  
การดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทินกร ศรีลาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
1 กันยายน 2557 บ้านบึง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทินกร ศรีลาจารย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
10 กันยายน 2557 คลองกิ่ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีศักดิ์ บรรลุผล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
3 กันยายน 2557 คลองกิ่ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทวีศักดิ์ บรรลุผล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
3 กันยายน 2557 มาบไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
51
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
10 กันยายน 2557 มาบไผ่  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
24 กันยายน 2557 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูกุ่ยใช่  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
17 กันยายน 2557 หนองซ้ำซาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายดนัย เอี่ยมสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
10 กันยายน 2557 หนองบอนแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ ปารมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
10  3 กันยายน 2557 หนองบอนแดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ ปารมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
11  11 กันยายน 2557 หนองชาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
12  3 กันยายน 2557 หนองชาก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
13  3 กันยายน 2557 หนองอิรุณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
14  10 กันยายน 2557 หนองอิรุณ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพุทธรักษา ภู่พุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
15  24 กันยายน 2557 หนองไผ่แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
16  17 กันยายน 2557 หนองไผ่แก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานิตย์ โพธิ์ธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 
รวมอำเภอบ้านบึง
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
770
 
6 คน
1 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 หนองใหญ่  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
12 กันยายน 2557 คลองพลู  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
19 กันยายน 2557 หนองเสือช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
26 กันยายน 2557 ห้างสูง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
30 กันยายน 2557 เขาซก  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชัญ อยู่สะบาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
รวมอำเภอหนองใหญ่
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ห้วยใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ทองพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำภอบางละมุง 
รวมอำเภอบางละมุง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 - 30 กันยายน 2557 พานทอง  
แนะนำส่งเสริมให้ควมรู้เรื่อง ข้าว,พืชผัก,ประมง,แปรรูปและเยี่ย่มเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
280
หมู่ 1  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 หนองตำลึง  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องข้าว,แปรรูป,ประมง,พืชผักและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 มาบโป่ง  
แนะนำให้ควารู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,พืชผัก,แปรรูป,ประมงและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
292
หมู่ 1  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 หนองกะขะ  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องข้าวนาปี,ปรัง,พืชผัก,แปรรูป,ประมงและเยี่ี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
232
นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 หนองหงษ์  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องพืชผัก,ข้าวนาปี,ปรัง,แปรรูป,ประมงและเยี่ย่มเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
294
นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 โคกขี้หนอน  
แนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี นาปรัง ,ประมง,พืชผัก,และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
225
หมู่ 1  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 บ้านเก่า  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,พืชผัก,แปรรูป,ประมงและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
295
หมู่ 1  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 หน้าประดู่  
ส่งเสริมแนะนำให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,แปรรูป,พืชผัก,ประมง และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
236
นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
2 - 30 กันยายน 2557 บางนาง  
ส่เงสิรมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,พืชผัก,แปรรูป,ประมงและเยี่ย่มเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
204
นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
10  2 - 30 กันยายน 2557 เกาะลอย  
แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลุกข้าวนาปี,นาปรัง,พืชผัก,แปรรูปและเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
232
หมู่ 1  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
11  2 - 30 กันยายน 2557 บางหัก  
แนะนำส่งเสริมความรู้เรื่องการปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,แปรรูป,พืชผักและเยี่ย่มเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
224
หมู่ 1  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
รวมอำเภอพานทอง
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
2734
 
4 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 บ่อทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวจุฑาอัฆฒ์ ปาณะพงศ์จรัส สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
2 กันยายน 2557 วัดสุวรรณ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
5 กันยายน 2557 บ่อกวางทอง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาววรัฎฐา ปรางศร สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
3 กันยายน 2557 ธาตุทอง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวนิตยา พรงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
4 กันยายน 2557 เกษตรสุวรรณ  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นายวัชร ลิ้มวรรณดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
5 กันยายน 2557 พลวงทอง  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอบ่อทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
6 คน
2 หน่วยงาน
25 กันยายน 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
38
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
18 กันยายน 2557 เกาะจันทร์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพู  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
11 กันยายน 2557 เกาะจันทร์  
การขยายพันธุ์มะนาว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
8 กันยายน 2557 เกาะจันทร์  
การปลูกมะนาวในขอบซีเมนต์  
บรรยาย
43
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอาคม เนื้อแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ 
25 กันยายน 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
18 กันยายน 2557 ท่าบุญมี  
การคัดเลือกเม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
11 กันยายน 2557 ท่าบุญมี  
การป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
29
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
2 - 5 กันยายน 2557 ท่าบุญมี  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริก  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้นำร่องระบบMRCF  นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 
รวมอำเภอเกาะจันทร์
2  ตำบล
8 เรื่อง
 
439
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 7 อำเภอ
45 เรื่อง
7 วิธี
4639
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ท่าไข่  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 - 13 กันยายน 2557 บ้านใหม่  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2557 คลองนา  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2557 บางตีนเป็ด  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2557 บางไผ่  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิสิษฐ์ ยังให้ผล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2557 คลองจุกกระเฌอ  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2557 บางแก้ว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 กันยายน 2557 บางขวัญ  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กันยายน 2557 คลองนครเนื่องเขต  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  11 กันยายน 2557 วังตะเคียน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  10 กันยายน 2557 โสธร  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  9 กันยายน 2557 บางพระ  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  11 กันยายน 2557 บางกะไห  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  11 กันยายน 2557 หนามแดง  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  10 กันยายน 2557 คลองเปรง  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  10 กันยายน 2557 คลองอุดมชลจร  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  10 กันยายน 2557 คลองหลวงแพ่ง  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิสิษฐ์ ยังให้ผล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  10 กันยายน 2557 บางเตย  
แนะนำการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
2 เรื่อง
 
910
 
8 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 บางปะกง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กันยายน 2557 ท่าสะอ้าน  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กันยายน 2557 บางวัว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
อบต.เขาดิน  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กันยายน 2557 บางสมัคร  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวครั้งที่ 2  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กันยายน 2557 บางผึ้ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
อบต.เขาดิน  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11 กันยายน 2557 บางเกลือ  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
23 กันยายน 2557 สองคลอง  
การดูแลรักษาโรคแมลงศัตรู  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
17 กันยายน 2557 หนองจอก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวครั้งที่ 2  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
19 กันยายน 2557 พิมพา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวครั้งที่ 2  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  11 กันยายน 2557 ท่าข้าม  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  23 กันยายน 2557 หอมศีล  
การขยายพันธุ์ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  15 กันยายน 2557 เขาดิน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
490
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านโพธิ์  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17 กันยายน 2557 เกาะไร่  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 คลองขุด  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
9 กันยายน 2557 คลองบ้านโพธิ์  
วิธีการขยายพันุ๋ต่างๆ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 ดอนทราย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 กันยายน 2557 เทพราช  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองตีนนก  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10 กันยายน 2557 บางซ่อน  
การใส่ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
2 - 29 กันยายน 2557 บางกรูด  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  1 - 30 กันยายน 2557 แหลมประดู่  
การเก็บรักาาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
11  3 กันยายน 2557 ลาดขวาง  
วิธีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  2 - 29 กันยายน 2557 สนามจันทร์  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  2 - 30 กันยายน 2557 แสนภูดาษ  
การป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 30 กันยายน 2557 สิบเอ็ดศอก  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
14  ตำบล
8 เรื่อง
 
705
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 เกาะขนุน  
การกระจายพันธุ์มันฯพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
3 - 4 กันยายน 2557 บ้านซ่อง  
การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 10 กันยายน 2557 พนมสารคาม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
11 - 20 กันยายน 2557 เมืองเก่า  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
19 กันยายน 2557 หนองยาว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
21 - 30 กันยายน 2557 ท่าถ่าน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญจน์นภัส เพิ่มทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
12 กันยายน 2557 หนองแหน  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 30 กันยายน 2557 เขาหินซ้อน  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
380
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 คู้ยายหมี  
การใส่ปุ๋ยนาข้าวครั้งที่่ 1 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ โยงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
1 - 10 กันยายน 2557 ท่ากระดาน  
การผลิตหน่อไม้ไผ่ตง  
บรรยาย
100
บ้านนายบุญชิน ทศนักข์  นายสุนิตย์ สมประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต 
รวมอำเภอสนามชัยเขต
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ
23 เรื่อง
4 วิธี
2735
 
23 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  12 กันยายน 2557 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ด่านช้าง  
การป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
11 กันยายน 2557 หนองแจ้งใหญ่  
การส่งเสริมการใช้ไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบัวใหญ่
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 กระชอน  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
24 กันยายน 2557 ห้วยแถลง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
24 กันยายน 2557 ทับสวาย  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
23 กันยายน 2557 เมืองพลับพลา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
26 กันยายน 2557 หลุ่งตะเคียน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
25 กันยายน 2557 หินดาด  
การป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
25 กันยายน 2557 งิ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
26 กันยายน 2557 กงรถ  
การดูแลข้าวระยะแตกกอและการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
29 กันยายน 2557 หลุ่งประดู่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
25 กันยายน 2557 ตะโก  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  29 กันยายน 2557 ห้วยแคน  
การคัดข้าวพันธุ์ปนและใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
440
 
6 คน
1 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 สีคิ้ว  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22 กันยายน 2557 บ้านหัน  
การสำรวจแปลงนาและการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกวิธี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
23 กันยายน 2557 บ้านหัน  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
26 กันยายน 2557 กฤษณา  
การสำรวจแปลงนาและการป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12 กันยายน 2557 ลาดบัวขาว  
การสำรวจแปลงปลูกมันฯและการปล่อยแมลงช้าวปีกใส  
บรรยาย
80
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายประเด็น มณีจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
17 กันยายน 2557 หนองหญ้าขาว  
การลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
23 กันยายน 2557 กุดน้อย  
การสำรวจแปลงนาและการป้องกันโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12 กันยายน 2557 หนองน้ำใส  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
12 กันยายน 2557 วังโรงใหญ่  
การสำรวจแปลงนาและการป้องโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  26 กันยายน 2557 มิตรภาพ  
การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
11  19 กันยายน 2557 คลองไผ่  
การใช้ปุ๋ยน้ำเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
12  30 กันยายน 2557 ดอนเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
13  12 กันยายน 2557 หนองบัวน้อย  
การสำรวจแปลงนาและการป้องโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
11 เรื่อง
 
650
 
10 คน
9 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 โนนแดง  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
จุดเรียนรู้  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
4 กันยายน 2557 โนนแดง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
จุดเรียนรู้  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
4 กันยายน 2557 โนนตาเถร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
11 กันยายน 2557 โนนตาเถร  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
11 กันยายน 2557 สำพะเนียง  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
4 กันยายน 2557 สำพะเนียง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
12 กันยายน 2557 วังหิน  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
5 กันยายน 2557 วังหิน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
5 กันยายน 2557 ดอนยาวใหญ่  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
10  12 กันยายน 2557 ดอนยาวใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดเรียนรู้  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 สำนักตะคร้อ  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 หนองแวง  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 30 กันยายน 2557 บึงปรือ  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.บึงปรือ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
10  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
11  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
12  1 - 30 กันยายน 2557 วังยายทอง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ต.วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ขุย  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2557 บ้านยาง  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 กันยายน 2557 ช่องแมว  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 ไพล  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลำทะเมนชัย
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 8 อำเภอ
28 เรื่อง
3 วิธี
2675
 
23 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กันยายน 2557 ทรายมูล  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
5 กันยายน 2557 ดู่ลาด  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
3 กันยายน 2557 ดงมะไฟ  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
15
ศูนย์บริการฯ  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
10 กันยายน 2557 นาเวียง  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
10 กันยายน 2557 ไผ่  
การจัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
55
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 ลุมพุก  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2557 ย่อ  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองเดช ศรีอรห์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2557 สงเปือย  
การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิริยา บุญเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
2 กันยายน 2557 โพนทัน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2557 ทุ่งมน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิธร  วงศ์ตาผา สนง.เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2557 นาคำ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพร นาจาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 กันยายน 2557 ดงแคนใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร สำนักงานเกษตรอำเภอ 
2 กันยายน 2557 กู่จาน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสันต์ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
9 กันยายน 2557 นาแก  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 กันยายน 2557 กุดกุง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
11  9 กันยายน 2557 เหล่าไฮ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
12  4 กันยายน 2557 แคนน้อย  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุหลาบ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
13  9 กันยายน 2557 ดงเจริญ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิริยา บุญเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
รวมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
13  ตำบล
3 เรื่อง
 
585
 
8 คน
3 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 โพธิ์ไทร  
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
8 กันยายน 2557 กระจาย  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศจช.  นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
3 กันยายน 2557 กระจาย  
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าว  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
5 กันยายน 2557 กระจาย  
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
5 กันยายน 2557 โคกนาโก  
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นายชัยพร หาญชูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
5 กันยายน 2557 เชียงเพ็ง  
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
4 กันยายน 2557 ศรีฐาน  
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าว  
เสวนา
2
ศูนย์ข้าว  นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
รวมอำเภอป่าติ้ว
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
182
 
4 คน
1 หน่วยงาน
26 กันยายน 2557 ฟ้าหยาด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุดา ริยาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
1 - 30 กันยายน 2557 ฟ้าหยาด  
ออกตรวจสอบแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
213
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดา ริยาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
3 - 11 กันยายน 2557 หัวเมือง  
การแปรรูปข้าวกล้อง เพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
2 - 12 กันยายน 2557 หัวเมือง  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
1168
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
1 - 30 กันยายน 2557 คูเมือง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ ยงยืน สำนีกงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
12 - 25 กันยายน 2557 ผือฮี  
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
1 - 3 กันยายน 2557 ผือฮี  
อบรมการผลิตพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
17 กันยายน 2557 ผือฮี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านผือฮี  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
9 กันยายน 2557 บากเรือ  
การติดตามตรวจสอบแปลง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
10  2 - 30 กันยายน 2557 บากเรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
240
แปลงนาเกษตรกร  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
11  1 - 11 กันยายน 2557 ม่วง  
การคัดพันธ์ปน  
บรรยาย
32
บ้านหนามแท่ง  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
12  3 - 10 กันยายน 2557 ม่วง  
การผลิตเมล็ดพันธ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านเหมือดขาว  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
13  10 กันยายน 2557 โนนทราย  
การติดตามตรวจสอบแปลง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
14  2 - 30 กันยายน 2557 โนนทราย  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
160
แปลงนาเกษตรกร  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
15  5 - 12 กันยายน 2557 บึงแก  
ผลิตการพันธ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
37
บ้านบึงแก  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
16  4 - 9 กันยายน 2557 บึงแก  
วิทยาการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านชัยชนะ  นายสุริยา ละดาขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
17  18 กันยายน 2557 พระเสาร์  
แปรรูปข้าวกล้องงอก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
18  17 - 30 กันยายน 2557 พระเสาร์  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
810
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยงยุทธ อนุพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
19  29 - 30 กันยายน 2557 สงยาง  
ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
20  1 - 11 กันยายน 2557 สงยาง  
การขึนทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
160
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
21  18 กันยายน 2557 สงยาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านสงยาง  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
รวมอำเภอมหาชนะชัย
10  ตำบล
16 เรื่อง
 
3918
 
6 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 4 อำเภอ
25 เรื่อง
8 วิธี
4740
 
22 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 คอนสวรรค์  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กันยายน 2557 ยางหวาย  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กันยายน 2557 ช่องสามหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 กันยายน 2557 โนนสะอาด  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 กันยายน 2557 ห้วยไร่  
การดูแลมันสำปะหลังและอ้อยช่วงฝนตกชุก  
บรรยาย
45
อบต.  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
16 กันยายน 2557 บ้านโสก  
การดูแลมันสำปะหลังและอ้อยช่วงฝนตกชุก  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กันยายน 2557 โคกมั่งงอย  
การดูแลมันสำปะหลังและอ้อยช่วงฝนตกชุก  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กันยายน 2557 หนองขาม  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 กันยายน 2557 ศรีสำราญ  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
270
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 กันยายน 2557 หนองสวรรค์  
การปฏิบัติดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงไร่นา  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
9 - 12 กันยายน 2557 บ้านขาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นายเปลื้อง ตรุษดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
29 กันยายน 2557 นามะเฟือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุพจน์ ขาวไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
30 กันยายน 2557 โนนขมิ้น  
การปฏิบัติดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงไร่นา  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
19 กันยายน 2557 โนนทัน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 กันยายน 2557 หนองหว้า  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 นากลาง  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
96
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
4 กันยายน 2557 ด่านช้าง  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
14
จุดนัดพบ  นางนงรักษ์ ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
18 - 19 กันยายน 2557 กุดดินจี่  
การผลิตปุ๋ยจากก้อนเห็ด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเรียนรู้  นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 กันยายน 2557 ฝั่งแดง  
คืนความสุขให้ชาวนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
4 กันยายน 2557 เก่ากลอย  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
353
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
10 กันยายน 2557 โนนเมือง  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
87
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 กันยายน 2557 อุทัยสวรรค์  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
38
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 กันยายน 2557 ดงสวรรค์  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
76
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
4 กันยายน 2557 กุดแห่  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
125
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
989
 
6 คน
1 หน่วยงาน
25 กันยายน 2557 โนนสัง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 11 กันยายน 2557 บ้านถิ่น  
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ(ข้าว)  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กันยายน 2557 บ้านถิ่น  
การส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
25 - 30 กันยายน 2557 บ้านถิ่น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงนา  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
24 กันยายน 2557 หนองเรือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
18 กันยายน 2557 หนองเรือ  
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
26 กันยายน 2557 โนนเมือง  
การลดตนทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ่่ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
9 กันยายน 2557 โนนเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
30 กันยายน 2557 โคกใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ่่ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  10 กันยายน 2557 โคกใหญ่  
การลดตนทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  25 กันยายน 2557 โคกม่วง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
40
  ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
12  26 กันยายน 2557 นิคมพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 กันยายน 2557 ปางกู่  
การส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีใช้เอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพัฒน์ พริศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
14  10 - 11 กันยายน 2557 ปางกู่  
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ(ข้าว)  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพัฒน์ พริศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
15  25 - 30 กันยายน 2557 ปางกู่  
การเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงนา  นายวีระพัฒน์ พริศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
847
 
6 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 เมืองใหม่  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด     
2 กันยายน 2557 ศรีบุญเรือง  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กันยายน 2557 หนองบัวใต้  
การสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
แปลงนา  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
2 กันยายน 2557 กุดสะเทียน  
การใช้ GPS ในการสุ่มสำรวจแปลงนาเกษครกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
18 กันยายน 2557 นากอก  
การป้องกันกำจัดโรคหใหม้ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมัย เพียสังกะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 กันยายน 2557 โนนสะอาด  
การใช้เครื่อง GPS ในการจับพิกัดแปลงนาเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
3 กันยายน 2557 ยางหล่อ  
การป้องกันกำจัด โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 กันยายน 2557 โนนม่วง  
การใช้ GPS แปลงนาเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
19 กันยายน 2557 หนองกุงแก้ว  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
เสวนา
20
ศาลากลางบ้าน  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10  29 กันยายน 2557 ทรายทอง  
การเพิมผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด(การดูแลรักษาข้าวระยะแตกกอ)  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน     
11  18 กันยายน 2557 หันนางาม  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
556
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 2 กันยายน 2557 นาสี  
แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
3 - 5 กันยายน 2557 นาสี  
การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
10 - 14 กันยายน 2557 บ้านโคก  
การรวมกลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 3 กันยายน 2557 บ้านโคก  
แนวทางการลดต้นทุนการปลูกข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุริยะ อุดมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
4 - 5 กันยายน 2557 นาดี  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นา  
ฝึกปฏิบัติ
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองอินทร์ กินนรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
10 - 11 กันยายน 2557 นาดี  
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองอินทร์ กินรียศ สนง.เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
9 - 13 กันยายน 2557 นาด่าน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง  
ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิด พรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
1 - 5 กันยายน 2557 นาด่าน  
แนวทางการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิด พรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 
4 - 5 กันยายน 2557 ดงมะไฟ  
การเตรียมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ ยอดตา สนง.เกษตรสุวรรณคูหา 
10  1 กันยายน 2557 ดงมะไฟ  
แนวการการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการแปรรูป  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ ยอดตา สนง.เกษตรสุวรรณคูหา 
11  15 กันยายน 2557 สุวรรณคูหา  
การผลิตปู๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ ยอดตา สนง.เกษตรสุวรรณคูหา 
12  9 กันยายน 2557 สุวรรณคูหา  
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ ยอดตา สนง.เกษตรสุวรรณคูหา 
รวมอำเภอสุวรรณคูหา
6  ตำบล
11 เรื่อง
 
2270
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 นาเหล่า  
การถ่ายทอดความรู้การลิตข้าว  
บรรยาย
670
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2557 นาเหล่า  
การตรวจแปลงขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
670
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
26 กันยายน 2557 นาแก  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์สวัสดิ์ พลประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
19 กันยายน 2557 นาแก  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์สวัสดิ์ พลประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2557 วังทอง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวด้วยวิธีชีวเคมี  
ประชุม
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2557 วังทอง  
การลดต้นทุนเพื่มผลผลิตข้าวอย่างยังยืน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
17 กันยายน 2557 วังปลาป้อม  
การดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
9 กันยายน 2557 วังปลาป้อม  
คัดข้าวพันธุ์ปน  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 30 กันยายน 2557 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 30 กันยายน 2557 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันเชื้อราในสวนยาง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
10 เรื่อง
 
2622
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 6 อำเภอ
48 เรื่อง
7 วิธี
7644
 
32 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ศรีสุทโธ  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิทักษ์ ดรบุญล้น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
9 กันยายน 2557 บ้านดุง  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ สุขพี้ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
17 กันยายน 2557 ดงเย็น  
การดูแลรักษาการทำนาหว่านตม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
25 กันยายน 2557 โพนสูง  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
18 กันยายน 2557 อ้อมกอ  
การดูแลรักษาการทำนาหว่านตม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11 กันยายน 2557 บ้านจันทน์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
26 กันยายน 2557 บ้านชัย  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
25 กันยายน 2557 นาไหม  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัญ ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
9 กันยายน 2557 ถ่อนนาลับ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  1 กันยายน 2557 วังทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  16 กันยายน 2557 บ้านม่วง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
12  10 กันยายน 2557 บ้านตาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ วิเศษศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
13  18 กันยายน 2557 นาคำ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
565
 
10 คน
2 หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 หนองแสง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านโคกสว่าง  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
9 กันยายน 2557 แสงสว่าง  
การแปรรูปอาหารจากถั่วลิสง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
บ้านเกษตรกร  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
12 กันยายน 2557 นาดี  
ข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาดี  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
17 กันยายน 2557 ทับกุง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ตำบลทับกุง  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
725
 
14 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2557 เขวา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสัน อุปแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ท่าตูม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แวงน่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 26 กันยายน 2557 โคกก่อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียา ศรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ดอนหว่าน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณรงค์ ภารสำเร็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 เกิ้ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แก่งเลิงจาน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางแพรวพิศ ฤทธิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 
1 - 26 กันยายน 2557 ท่าสองคอน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ไพราม สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
1 - 26 กันยายน 2557 ลาดพัฒนา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ผาบจันดา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
10  1 - 26 กันยายน 2557 หนองปลิง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุคนธ์ โพธะราช
11  1 - 27 กันยายน 2557 ห้วยแอ่ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิดา ธีรางศุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
12  1 - 26 กันยายน 2557 หนองโน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
13  1 - 26 กันยายน 2557 บัวค้อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพล มีระหารนอก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 กาฬสินธุ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 กันยายน 2557 เหนือ  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาบ้านเหล็ก  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 กันยายน 2557 หลุบ  
การใส่ปุ๋ยแจ่งหน้า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
12 กันยายน 2557 ลำพาน  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ดงเมือง  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5 กันยายน 2557 เชียงเครือ  
การผลิตน้ำหมักสับปะรด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงศ์ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอฆ้องชัย 
10 กันยายน 2557 บึงวิชัย  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร พิมพะนิตย์ สำนักเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
6 กันยายน 2557 ห้วยโพธิ์  
การทำนาดำ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิตข้าวบ้านกลางดง  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
18 กันยายน 2557 ภูปอ  
การตรวจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางฉวี ภูวิจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 กันยายน 2557 ภูดิน  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายวัฒนพงษ์ กิ่งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10  4 กันยายน 2557 กลางหมื่น  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
43
ศาลาวัด  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
11  11 กันยายน 2557 กลางหมื่น  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
51
แปลงเรียนรู้  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
12  4 - 26 กันยายน 2557 ขมิ้น  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
221
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร ธนสีลังกูร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
13  10 กันยายน 2557 ขมิ้น  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร ธนสีลังกูร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
14  18 กันยายน 2557 โพนทอง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปั  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15  5 กันยายน 2557 นาจารย์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
80
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
16  8 - 9 กันยายน 2557 ลำคลอง  
การผลิตและดูแลข้าวให้ได้คุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
14  ตำบล
16 เรื่อง
 
1365
 
13 คน
5 หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 นามน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
9 กันยายน 2557 ยอดแกง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 กันยายน 2557 สงเปลือย  
การกไอพีเอ็มพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
23 กันยายน 2557 หลักเหลี่ยม  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
55
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 กันยายน 2557 หนองบัว  
การกไอพีเอ็มพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
295
 
2 คน
1 หน่วยงาน
20 กันยายน 2557 ดงลิง  
หลุมพอเพียง ๑ ไร่ ๑ แสน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
6 กันยายน 2557 ดงลิง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช  
บรรยาย
51
ศาลาวัด  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย 
รวมอำเภอกมลาไสย
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
91
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 แจนแลน  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12 กันยายน 2557 หนองห้าง  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
1 คน
1 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 คุ้มเก่า  
การแปรรูปผลไม้เป็นข้าวเกรียบ  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
3 - 24 กันยายน 2557 หนองผือ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพงศ์ ปัทมารัง สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู 
11 กันยายน 2557 กุดสิมคุ้มใหม่  
การอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรณชัย ศรีพอ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อำเภอ
25 เรื่อง
3 วิธี
2301
 
20 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กันยายน 2557 หว้านใหญ่  
การป้องกันโรคระยะขาวออกรวง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเศษ  มโนขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
9 กันยายน 2557 ป่งขาม  
การป้องกันโรคระยะข้าวออกรวง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรัฎฐิยา โสสว่าง  
16 กันยายน 2557 บางทรายน้อย  
การป้องกันโรคข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรียมศรี ทองผา สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
23 กันยายน 2557 ชะโนด  
การป้องกันโรคระยะข้าวแตกกอ  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
30 กันยายน 2557 ดงหมู  
การป้องกันโรคข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบวรพงศ์ จรูญพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ 
รวมอำเภอหว้านใหญ่
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
910
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมุกดาหาร 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
910
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 กันยายน 2557 หายยา  
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 กันยายน 2557 หายยา  
การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย  
บรรยาย
15
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 กันยายน 2557 ท่าศาลา  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 กันยายน 2557 ป่าตัน  
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 กันยายน 2557 ป่าตัน  
การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11 กันยายน 2557 สันผีเสื้อ  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
138
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กันยายน 2557 ข่วงเปา  
การปฏิบัติดูแลข้าวนาปีระยะหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
5 กันยายน 2557 สบเตี๊ยะ  
การจัดการการปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 กันยายน 2557 บ้านแปะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
14 กันยายน 2557 ดอยแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 กันยายน 2557 แม่สอย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
208
 
4 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ช่างเคิ่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
10 กันยายน 2557 ท่าผา  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
17 กันยายน 2557 บ้านทับ  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
25
อบต.  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
10 กันยายน 2557 แม่ศึก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
17 กันยายน 2557 แม่นาจร  
สาธิตการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
35
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
10 กันยายน 2557 ปางหินฝน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
17 กันยายน 2557 กองแขก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการป้องกันกำขัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
230
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 12 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 - 30 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 30 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 12 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 สง่าบ้าน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 กันยายน 2557 ป่าลาน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 สันมหาพน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
5 กันยายน 2557 ช่อแล  
การดูแลนาระยะตั้งตัว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 กันยายน 2557 แม่หอพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
16 กันยายน 2557 สบเปิง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 กันยายน 2557 สันป่ายาง  
การดูแลนาระยะตั้งตัว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
18 กันยายน 2557 เมืองก๋าย  
การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
2 กันยายน 2557 อินทขิล  
การจัดการลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
265
 
4 คน
1 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 ริมใต้  
การแปรรูป  
สาธิต
15
ศาลาวัด  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 - 30 กันยายน 2557 ริมเหนือ  
การให้ความรู้การปฏิบัติดูแลรักษาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
114
ศาลาอเนกประสงค์  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 สันโป่ง  
คัดสิ่งเจือปนแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนา  นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 ขี้เหล็ก  
การคัดสิ่งเจือปนในแปลงนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงนา  นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 สะลวง  
การแปรรูปพลับ  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาวัด  นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
การตัดแต่งลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ฝึกปฏิบัติ
10
สวนเกษตรกร  นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
12 กันยายน 2557 แม่แรม  
การดูแลรักษาแปลงถั่วเหลือง  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงถั่วเหลือง  นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11 กันยายน 2557 โป่งแยง  
การตรวจแปลงพืชผัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
9 กันยายน 2557 แม่สา  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  15 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
การแปรรูป  
ฝึกปฏิบัติ
15
อบต.  นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11  9 กันยายน 2557 เหมืองแก้ว  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงเรียนรู้  นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
489
 
10 คน
2 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
2 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 กันยายน 2557 แม่อาย  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  3 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  4 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  9 กันยายน 2557 แม่สาว  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  18 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
เแปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  17 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  5 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  8 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  10 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  2 กันยายน 2557 สันต้นหมื้อ  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  11 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  15 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  17 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  16 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  18 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  19 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  9 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  3 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  5 กันยายน 2557 แม่นาวาง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  2 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  3 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  4 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  9 กันยายน 2557 ท่าตอน  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  4 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  8 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  10 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  2 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
36  12 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
37  11 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
38  10 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
39  5 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
40  8 กันยายน 2557 มะลิกา  
ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
40
แปลงนา  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1600
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 - 12 กันยายน 2557 ยุหว่า  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15 - 30 กันยายน 2557 สันกลาง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 12 กันยายน 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
235
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านแม  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
278
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15 - 30 กันยายน 2557 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
366
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
255
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  1 - 30 กันยายน 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  15 - 30 กันยายน 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาข้าวนาปีและการดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
267
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3221
 
8 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 กันยายน 2557 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
สาธิต
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 5 กันยายน 2557 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
8 กันยายน 2557 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  8 กันยายน 2557 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 5 กันยายน 2557 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 5 กันยายน 2557 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 5 กันยายน 2557 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 5 กันยายน 2557 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  8 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  8 กันยายน 2557 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 5 กันยายน 2557 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 5 กันยายน 2557 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  8 กันยายน 2557 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรคแมลง ศัตรูพืช ระยะกล้า-แตกกอ  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  8 - 12 กันยายน 2557 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย ระยะฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
215
 
5 คน
1 หน่วยงาน
20 กันยายน 2557 หางดง  
การให้ปุ๋ยและการดูแลรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล แก้วกลางเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
21 กันยายน 2557 หนองแก๋ว  
การทำน้ำหมักฯ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
5 กันยายน 2557 หนองแก๋ว  
การป้องกันกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
2 กันยายน 2557 หารแก้ว  
การตรวจคัดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
9 กันยายน 2557 หารแก้ว  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
9 กันยายน 2557 หนองตอง  
การดูแลสวนลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล แก้วกลางเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
12 กันยายน 2557 ขุนคง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา มาปลิว สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
16 กันยายน 2557 สบแม่ข่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
20 กันยายน 2557 บ้านแหวน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
10  5 กันยายน 2557 บ้านแหวน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
11  3 กันยายน 2557 สันผักหวาน  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุวรรณา มาปลิว สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
12  15 กันยายน 2557 หนองควาย  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา สุเมธาโชติพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13  12 กันยายน 2557 บ้านปง  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิชย์ ปวงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง 
14  19 กันยายน 2557 น้ำแพร่  
การดูแลรักษาต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปวีณา สุเมธาโชติพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอหางดง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
625
 
6 คน
3 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 หางดง  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอนงค์ พยัคฆัยหพล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 ฮอด  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
12 กันยายน 2557 บ้านตาล  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานิตย์ จำปา สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 บ่อหลวง  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 บ่อสลี  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรินทร์ ซาวแช่คัด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
11 กันยายน 2557 นาคอเรือ  
การตัดแต่งกิ่งลำไย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักษ์ ปิงกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด 
รวมอำเภอฮอด
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
18 - 19 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ตามพื้นที่     
1 - 30 กันยายน 2557 ดอยเต่า  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
266
ศาลากลางบ้าน     
9 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
60
ที่ทำการกลุ่มฯ     
15 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ตามพื้นที่     
1 - 30 กันยายน 2557 ท่าเดื่อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
16 กันยายน 2557 มืดกา  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
8
ตามพื้นที่     
1 - 25 กันยายน 2557 มืดกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน     
29 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(ลำไย)  
บรรยาย
25
ตามพื้นที่     
10  17 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรพืช  
บรรยาย
12
ตามพื้นที่     
11  10 กันยายน 2557 บ้านแอ่น  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ     
12  18 - 19 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ตามพื้นที่     
13  22 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านบงตัน     
14  23 - 24 กันยายน 2557 บงตัน  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
105
ที่ทำการกลุ่มฯ     
15  1 - 25 กันยายน 2557 บงตัน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน     
16  25 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(ลำไย)  
บรรยาย
25
ตามพื้นที่     
17  24 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  16 - 17 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ตามพื้นที่     
19  1 - 30 กันยายน 2557 โปงทุ่ง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
7 เรื่อง
 
921
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กันยายน 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 กันยายน 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กันยายน 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 กันยายน 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 กันยายน 2557 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 กันยายน 2557 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 กันยายน 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 กันยายน 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
11  1 - 31 กันยายน 2557 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
12  1 - 31 กันยายน 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
13  1 - 31 กันยายน 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
14  1 - 31 กันยายน 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 กันยายน 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 กันยายน 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
17  1 - 31 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 กันยายน 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
19  1 - 31 กันยายน 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 31 กันยายน 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 กันยายน 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
22  1 - 31 กันยายน 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
23  1 - 31 กันยายน 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
24  1 - 31 กันยายน 2557 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
560
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 3 กันยายน 2557 เมืองแหง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
9 - 10 กันยายน 2557 เปียงหลวง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
16 - 17 กันยายน 2557 แสนไห  
การเตรียมพื้นที่ปลูกกระเทียม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเปลวเทียน ไชยวงค์  
6 กันยายน 2557 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 กันยายน 2557 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 11 กันยายน 2557 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุไร วงค์แสนสี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 8 กันยายน 2557 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจิเรข ส้มป่อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
580
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 5 กันยายน 2557 ออนเหนือ  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
130
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวรวิทย์ มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 ออนกลาง  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
210
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวิธาน เชิญทอง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 บ้านสหกรณ์  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวัสนัย ผุสดี  
1 - 5 กันยายน 2557 ห้วยแก้ว  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
80
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายวิธาน เชิญทอง สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 แม่ทา  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
285
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
1 - 5 กันยายน 2557 ทาเหนือ  
ติดตามตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่  นายธีระศักดิ์ คำทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน 
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
935
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
210
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
132
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กันยายน 2557 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
144
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
637
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 18 อำเภอ
63 เรื่อง
7 วิธี
12544
 
62 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 30 กันยายน 2557 พระบาท  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 ชมพู  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 กล้วยแพะ  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 ปงแสนทอง  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 บ้านแลง  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 บ้านเสด็จ  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 พิชัย  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งฝาย  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 กันยายน 2557 บ้านเอื้อม  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  2 - 30 กันยายน 2557 บ้านเป้า  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  2 - 30 กันยายน 2557 บ้านค่า  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  2 - 30 กันยายน 2557 บ่อแฮ้ว  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 - 30 กันยายน 2557 ต้นธงชัย  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 - 30 กันยายน 2557 นิคมพัฒนา  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  2 - 30 กันยายน 2557 บุญนาคพัฒนา  
การผลิตปุุ๋ยหมักลดต้นทุนไว้ใช้ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
4100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านดง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 นาสัก  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 นาสัก  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 จางเหนือ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แลงเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 จางเหนือ  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 แม่เมาะ  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร     
1 - 30 กันยายน 2557 สบป้าด  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
10  1 - 30 กันยายน 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
710
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กันยายน 2557 ลำปางหลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
10 กันยายน 2557 นาแก้ว  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและการนำไชใช้  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
6 กันยายน 2557 ไหล่หิน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
10 กันยายน 2557 วังพร้าว  
การสำรวจแมลงศัตรูพืชในแปลงนา  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
6 กันยายน 2557 ศาลา  
การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มฯ     
10 กันยายน 2557 เกาะคา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร     
19 กันยายน 2557 นาแส่ง  
ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กันยายน 2557 ท่าผา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
14 กันยายน 2557 ใหม่พัฒนา  
ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ     
รวมอำเภอเกาะคา
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 ทุ่งงาม  
แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
17 กันยายน 2557 เสริมขวา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 30 กันยายน 2557 เสริมซ้าย  
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
11 กันยายน 2557 เสริมกลาง  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 หลวงเหนือ  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
0
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ     
7 กันยายน 2557 หลวงเหนือ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ     
1 - 30 กันยายน 2557 หลวงใต้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
220
     
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านโป่ง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
180
     
9 กันยายน 2557 บ้านร้อง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11 กันยายน 2557 ปงเตา  
อบรมโครงการศักยภาพของภาคการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กาแฟไทย) จัดเวทีเรียนรู้  
บรรยาย
30
บ้านบ่อสี่เหลี่ยม     
1 - 30 กันยายน 2557 นาแก  
ขึ้นทะเบี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม     
1 - 30 กันยายน 2557 บ้านอ้อน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
250
ศาลาประชาคม     
13 กันยายน 2557 บ้านแหง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
โรงเรียนบ้านแหงใต้     
10  1 - 30 กันยายน 2557 บ้านหวด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
ศาลาประชาคม     
11  1 - 27 กันยายน 2557 แม่ตีบ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภองาว
10  ตำบล
8 เรื่อง
 
1100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 - 29 กันยายน 2557 แจ้ห่ม  
การขึ้นทะเบียนข้าวฯ  
ประชุม
315
ศาลาหมู่บ้าน  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
17 กันยายน 2557 บ้านสา  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในข้าว  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
8 - 26 กันยายน 2557 ปงดอน  
โครงการขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
5 กันยายน 2557 แม่สุก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรศักดิ์ ชัยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
24 กันยายน 2557 เมืองมาย  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในข้าว  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
8 - 26 กันยายน 2557 ทุ่งผึ้ง  
โครงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปีฯ  
บรรยาย
200
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 กันยายน 2557 วิเชตนคร  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
เสวนา
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
775
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กันยายน 2557 สมัย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
210
ศาลาวัด     
13 - 22 กันยายน 2557 สมัย  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศาลาวัด     
13 กันยายน 2557 นายาง  
การปักดำนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กันยายน 2557 นายาง  
การปักดำนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กันยายน 2557 นายาง  
การปักดำนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสบปราบ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 - 29 กันยายน 2557 เมืองปาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา พรมนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
2 - 30 กันยายน 2557 บ้านขอ  
การเก็บรักษาถั่วลิสงให้ปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเป็ง จะชาญ  
5 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งกว๋าว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา พรมนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
17 - 30 กันยายน 2557 แจ้ซ้อน  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  วทต.สุทิศ โพธิสวัสมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
3 - 15 กันยายน 2557 หัวเมือง  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  วทต.สุทิศ โพธิสวัสมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
รวมอำเภอเมืองปาน
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
700
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 8 อำเภอ
35 เรื่อง
6 วิธี
8305
 
11 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ท่าเสา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10 - 12 กันยายน 2557 ป่าเซ่า  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ดูงาน
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสังวาลย์ ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
24 กันยายน 2557 คุ้งตะเภา  
GAP ข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
10 กันยายน 2557 คุ้งตะเภา  
GAP ข้าวนาปี  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
9 กันยายน 2557 น้ำริด  
การผลิตแล้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์บริการ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
12 กันยายน 2557 บ้านด่านนาขาม  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการ  นายไพฑูรย์ ไพรสารี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
23 กันยายน 2557 ถ้ำฉลอง  
การผลิตถั่วเขียว GAP หลังฝน  
ประชุม
30
อาคารเอนกประสงค์  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
9 กันยายน 2557 ถ้ำฉลอง  
การผลิตถั่วเขียว GAP หลังฝน  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นายสุรัตน์  สัตยาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
รวมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
380
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 วังแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
4 กันยายน 2557 วังแดง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
18 กันยายน 2557 วังแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
5 กันยายน 2557 วังแดง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาวิณี พุฒใจกา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
8 กันยายน 2557 บ้านแก่ง  
แนะนำการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
25 กันยายน 2557 บ้านแก่ง  
แนะนำการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
28 กันยายน 2557 หาดสองแคว  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (GAP)  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
18 กันยายน 2557 หาดสองแคว  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (GAP)  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
26 กันยายน 2557 น้ำอ่าง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (GAP)  
ประชุม
30
ศาลาวัด  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
10  19 กันยายน 2557 น้ำอ่าง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (GAP)  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
11  26 กันยายน 2557 ข่อยสูง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
12  5 กันยายน 2557 ข่อยสูง  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นางกิ่งแก้ว ศิริวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 
รวมอำเภอตรอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
420
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 ฟากท่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
12 กันยายน 2557 สองคอน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 กันยายน 2557 บ้านเสี้ยว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 กันยายน 2557 สองห้อง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อำเภอ
13 เรื่อง
3 วิธี
920
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 กันยายน 2557 เด่นชัย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ผามะณี สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
17 กันยายน 2557 แม่จั๊วะ  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในนาข้าว  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ผามะณี สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
16 กันยายน 2557 ไทรย้อย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพันธุ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
23 กันยายน 2557 ห้วยไร่  
แนะนำวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฯ ไว้ทำพันธุ์  
เสวนา
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองศรี สลีหล้า สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 
11 กันยายน 2557 ปงป่าหวาย  
แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภุมรินทร์ ปัญญใส สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย 
รวมอำเภอเด่นชัย
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
175
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
175
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 กลางแดด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืฃ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
24 กันยายน 2557 นครสวรรค์ออก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืฃ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
11 กันยายน 2557 บางพระหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายชัยวุฒิ วิสมกา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
30 กันยายน 2557 พระนอน  
น้ำหมักจากเมล็ดสะเดา  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
30 กันยายน 2557 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ  
บรรยาย
25
บ้านเกษตรกร  นายประฑุมษ์ ชุ่มมั่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
9 กันยายน 2557 หนองกรด  
การทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเมธา จุลกลพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
200
 
3 คน
4 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
24 กันยายน 2557 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
17 กันยายน 2557 หนองเต่า  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
9 กันยายน 2557 เขาดิน  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
19 กันยายน 2557 หัวดง  
การป้องกันโรคเพลี้ยจักจั่นสีเขียว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 ท่าตะโก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
9 กันยายน 2557 พนมรอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
9 กันยายน 2557 หัวถนน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
9 กันยายน 2557 สายลำโพง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
9 กันยายน 2557 วังมหากร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
9 กันยายน 2557 ดอนคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
9 กันยายน 2557 ทำนบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
9 กันยายน 2557 วังใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
9 กันยายน 2557 พนมเศษ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  9 กันยายน 2557 หนองหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
9 คน
4 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 แม่วงก์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
48
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายวันโชค วงษ์มี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
5 กันยายน 2557 แม่เล่ย์  
การป้องกันศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพันธ์ ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
5 กันยายน 2557 แม่เล่ย์  
การป้องกันศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ทองชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
6 กันยายน 2557 วังซ่าน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
16 กันยายน 2557 เขาชนกัน  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายอนันต์ นาคี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
รวมอำเภอแม่วงก์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
223
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 แม่เปิน  
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพู่ บุญรอดกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน 
รวมอำเภอแม่เปิน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 5 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
973
 
22 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 กันยายน 2557 น้ำซึม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 สะแกกรัง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กันยายน 2557 ดอนขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 หาดทนง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กันยายน 2557 เกาะเทโพ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 ท่าซุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 หนองแก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 โนนเหล็ก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กันยายน 2557 หนองเต่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 กันยายน 2557 หนองไผ่แบน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 กันยายน 2557 หนองพังค่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 กันยายน 2557 ทุ่งใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 กันยายน 2557 เนินแจง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
520
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 สว่างอารมณ์  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 กันยายน 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
17 กันยายน 2557 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 - 19 กันยายน 2557 ไผ่เขียว  
ส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงาน  
ดูงาน
10
ตำบลบ่อยาง  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
25 กันยายน 2557 บ่อยาง  
ข้าว GAP  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
90
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 กันยายน 2557 หนองฉาง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 หนองยาง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 หนองนางนวล  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 หนองสรวง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 บ้านเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 กันยายน 2557 อุทัยเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 กันยายน 2557 ทุ่งโพ  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 กันยายน 2557 ทุ่งพง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
1 - 10 กันยายน 2557 เขาบางแกรก  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 กันยายน 2557 เขากวางทอง  
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
660
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 หนองขาหย่าง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 กันยายน 2557 หนองไผ่  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กันยายน 2557 ดอนกลอย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กันยายน 2557 ห้วยรอบ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กันยายน 2557 ทุ่งพึ่ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2557 ท่าโพ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กันยายน 2557 หมกแถว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2557 หลุมเข้า  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กันยายน 2557 ดงขวาง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 บ้านไร่  
การดูแลรักษา  
ประชุม
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 กันยายน 2557 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 กันยายน 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 กันยายน 2557 คอกควาย  
การเพิ่มประสิทธิภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
24 กันยายน 2557 วังหิน  
การดูแลแปลงนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2557 เมืองการุ้ง  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 กันยายน 2557 แก่นมะกรูด  
การปลูกทุเรียน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 กันยายน 2557 หูช้าง  
การปลูกออ้ยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 กันยายน 2557 บ้านบึง  
ดูแลรักษา  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  22 กันยายน 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลรักษาไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  4 กันยายน 2557 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
332
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 ลานสัก  
โรคและแมลง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
5 กันยายน 2557 ประดู่ยืน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
10 กันยายน 2557 ป่าอ้อ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
11 กันยายน 2557 ระบำ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
17 กันยายน 2557 น้ำรอบ  
การปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 กันยายน 2557 ทุ่งนางาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชวาลย์ เรืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
235
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 - 10 กันยายน 2557 สุขฤทัย  
ลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 - 19 กันยายน 2557 สุขฤทัย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2557 ทองหลาง  
การขยายพันธุ์พืช  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
10 กันยายน 2557 ห้วยคต  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
305
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 7 อำเภอ
25 เรื่อง
6 วิธี
2242
 
19 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตช้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
18 - 22 กันยายน 2557 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
29 - 30 กันยายน 2557 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
14 กันยายน 2557 อ่างทอง  
ถ่ายทอดเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเชาวืริก ครุธอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
11 กันยายน 2557 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดเรื่องการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูมิรพี ขัดเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
18 กันยายน 2557 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูมิรพี ขัดเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
5 กันยายน 2557 นครชุม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
9 กันยายน 2557 นครชุม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
8 กันยายน 2557 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
10  18 - 22 กันยายน 2557 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
11  29 - 30 กันยายน 2557 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
12  29 กันยายน 2557 ลานดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว (แกล้งข้าว)  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐพล  ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13  30 กันยายน 2557 หนองปลิง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว (แกล้งข้าว)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล  ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
14  12 กันยายน 2557 คณฑี  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
15  6 - 7 กันยายน 2557 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
16  10 กันยายน 2557 เทพนคร  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุภาพ อุ่นเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
17  13 กันยายน 2557 วังทอง  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
18  5 กันยายน 2557 ท่าขุนราม  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
19  12 กันยายน 2557 คลองแม่ลาย  
ถ่ายทอดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
20  5 - 10 กันยายน 2557 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
21  10 กันยายน 2557 สระแก้ว  
ถ่ายทอดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
1150
 
10 คน
4 หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 คลองน้ำไหล  
ถ่ายทอดความรู้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
8 กันยายน 2557 โป่งน้ำร้อน  
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นายสวัลย์ ขาวทอง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 
รวมอำเภอคลองลาน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ยางสูง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12 กันยายน 2557 ป่าพุทรา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
44
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
4 กันยายน 2557 ป่าพุทรา  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิมพ์พพิชชา ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
5 กันยายน 2557 แสนตอ  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
7 กันยายน 2557 สลกบาตร  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กันยายน 2557 สลกบาตร  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
4
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 กันยายน 2557 บ่อถ้ำ  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
9 กันยายน 2557 ดอนแตง  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
63
  นางสาววิชุดา เอี่ยมครุฑ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11 กันยายน 2557 ดอนแตง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
45
อบต.  นายชัชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
10  9 กันยายน 2557 วังชะพลู  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11  8 กันยายน 2557 วังชะพลู  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12  10 กันยายน 2557 โค้งไผ่  
การใช้ปุ๋ยคอก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
13  10 กันยายน 2557 โค้งไผ่  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
14  9 กันยายน 2557 ปางมะค่า  
การใช้ปุ๋ยคอก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
15  10 กันยายน 2557 ปางมะค่า  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
  นายชัชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
16  14 กันยายน 2557 วังหามแห  
ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
54
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
17  10 กันยายน 2557 วังหามแห  
ส่งเสริมการใช้ สารชีวภาพ  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
18  11 กันยายน 2557 เกาะตาล  
การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
19  12 กันยายน 2557 เกาะตาล  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
รวมอำเภอขาณุวรลักษบุรี
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
822
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 โพธิ์ทอง  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
4 กันยายน 2557 โพธิ์ทอง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
16 กันยายน 2557 หินดาต  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
9 กันยายน 2557 หินดาต  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
1 กันยายน 2557 ปางตาไว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
2 กันยายน 2557 ปางตาไว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
รวมอำเภอปางศิลาทอง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 โกสัมพี  
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ในหมู่บ้าน     
12 กันยายน 2557 เพชรชมภู  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ในหมู่บ้าน     
12 กันยายน 2557 ลานดอกไม้ตก  
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ในหมู่บ้าน     
รวมอำเภอโกสัมพีนคร
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 5 อำเภอ
19 เรื่อง
1 วิธี
2392
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กันยายน 2557 ท่าทอง  
การตรวจสอบแปลงนาและการให้ความรู้  
ประชุม
18
อบต.     
10 - 12 กันยายน 2557 สมอแข  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
110
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางรจนา สนจูมภะ สนจูมภะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
9 - 12 กันยายน 2557 ไผ่ขอดอน  
การลอต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
220
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรชัย ไกรกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 
รวมอำเภอเมืองพิษณุโลก
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
348
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 โคกสลุด  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบแปลงนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 กันยายน 2557 สนามคลี  
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบแปลงนา  
บรรยาย
30
sml     
รวมอำเภอบางกระทุ่ม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
65
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2557 พันชาลี  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
8 - 19 กันยายน 2557 บ้านกลาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 วังนกแอ่น  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 ชัยนาม  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 12 กันยายน 2557 ดินทอง  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังทอง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
500
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
913
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กันยายน 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 กันยายน 2557 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 กันยายน 2557 บ้านโตก  
โรคข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
30 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25 กันยายน 2557 สะเดียง  
การลดต้นการผลิตข้าว, การทำปุ๋ยหมักใช้เอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 กันยายน 2557 ป่าเลา  
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 กันยายน 2557 นางั่ว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายผจญ สวัสดิพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  3 กันยายน 2557 นางั่ว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายผจญ สวัสดิพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  28 กันยายน 2557 ท่าพล  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  27 กันยายน 2557 ท่าพล  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  24 กันยายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การดูแลรักษาสวนมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  10 กันยายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  25 กันยายน 2557 บ้านโคก  
ปฏิบัติดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ที่ทำการกำนัน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  12 กันยายน 2557 ชอนไพร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายเรวัติ รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  17 กันยายน 2557 นาป่า  
ระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  10 กันยายน 2557 นาป่า  
ระบบนิเวศในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  17 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  10 กันยายน 2557 นายม  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  24 กันยายน 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  17 กันยายน 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  17 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  10 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  30 กันยายน 2557 ห้วยสะแก  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26  10 กันยายน 2557 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
27  5 กันยายน 2557 ห้วยใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
28  19 กันยายน 2557 ระวิง  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
29  12 กันยายน 2557 ระวิง  
การใช้ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
12 เรื่อง
 
925
 
14 คน
2 หน่วยงาน
18 กันยายน 2557 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 กันยายน 2557 ท่าโรง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 กันยายน 2557 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 กันยายน 2557 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17 กันยายน 2557 สามแยก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10 กันยายน 2557 สามแยก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26 กันยายน 2557 โคกปรง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19 กันยายน 2557 โคกปรง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  4 กันยายน 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  19 กันยายน 2557 บ่อรัง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  12 กันยายน 2557 บ่อรัง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  25 กันยายน 2557 พุเตย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  4 กันยายน 2557 พุเตย  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  17 กันยายน 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  10 กันยายน 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  17 กันยายน 2557 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  10 กันยายน 2557 ภูน้ำหยด  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  25 กันยายน 2557 ซับสมบูรณ์  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  18 กันยายน 2557 ซับสมบูรณ์  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  23 กันยายน 2557 บึงกระจับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  16 กันยายน 2557 บึงกระจับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  25 กันยายน 2557 วังใหญ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  18 กันยายน 2557 วังใหญ่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  10 กันยายน 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาประชาคม  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  2 กันยายน 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  24 กันยายน 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาประชาคม  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  17 กันยายน 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาประชาคม  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
1400
 
7 คน
3 หน่วยงาน
24 กันยายน 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 กันยายน 2557 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10 กันยายน 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 กันยายน 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 กันยายน 2557 คลองกระจัง  
สำรวจข้อมูล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 กันยายน 2557 คลองกระจัง  
สำรวจข้อมูล  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 กันยายน 2557 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 กันยายน 2557 นาสนุ่น  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 กันยายน 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  2 กันยายน 2557 โคกสะอาด  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  16 กันยายน 2557 หนองย่างทอย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  5 กันยายน 2557 หนองย่างทอย  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  10 กันยายน 2557 ประดู่งาม  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
10 เรื่อง
 
480
 
7 คน
1 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ซับสมอทอด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
19 กันยายน 2557 ซับไม้แดง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีศัตรูพืชในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุร สิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
12 กันยายน 2557 หนองแจง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 วังพิกุล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุร สิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2557 พญาวัง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
18 กันยายน 2557 ศรีมงคล  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 กันยายน 2557 สระแก้ว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 กันยายน 2557 บึงสามพัน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
375
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 น้ำหนาว  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
3 กันยายน 2557 หลักด่าน  
การผลิตน้ำหมักชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาอเนกประสงค์์  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
5 กันยายน 2557 วังกวาง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
17 กันยายน 2557 โคกมน  
การผลิตน้ำหมักชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาอเนกประสงค์์  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 วังโป่ง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
25 กันยายน 2557 ท้ายดง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 กันยายน 2557 ซับเปิบ  
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 กันยายน 2557 วังหิน  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
11 กันยายน 2557 วังศาล  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
4 กันยายน 2557 วังศาล  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
280
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 ทุ่งสมอ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 แคมป์สน  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 กันยายน 2557 เขาค้อ  
การเพาะกล้าไม้  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 ริมสีม่วง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 กันยายน 2557 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 กันยายน 2557 หนองแม่นา  
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17 กันยายน 2557 เข็กน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ
44 เรื่อง
3 วิธี
3900
 
43 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 หนองมะค่าโมง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
  นายมานะ จิวสิทธิประไพ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
12 กันยายน 2557 วังคัน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
  นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
รวมอำเภอด่านช้าง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
2 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ศรีประจันต์  
การเพิ่มประสิทธิภาพการ  
บรรยาย
7
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรกรนางกวัก  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16 กันยายน 2557 ศรีประจันต์  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์บริหารและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18 กันยายน 2557 ศรีประจันต์  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย / ไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์บริหารและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12 กันยายน 2557 บ้านกร่าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20 กันยายน 2557 มดแดง  
จัดหาตลาดเพื่อส่งสินค้าที่ผลิต (ตะกร้าด้วยเชือกฟาง)  
บรรยาย
20
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 48/2  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
13 กันยายน 2557 มดแดง  
ส่งเสริมการผลิตพืชผักกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
13
โรงเรียนวัดเสาธงทอง  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
12 กันยายน 2557 มดแดง  
การผลิตพืชให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
18 กันยายน 2557 บางงาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18 กันยายน 2557 บางงาม  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
10  17 กันยายน 2557 ดอนปรู  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
10
บ้านนางสาวปิ่น กรุดเพ็ชร   นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
11  25 กันยายน 2557 ดอนปรู  
การผลิตน้ำพริกแกง - น้ำพริกเผา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
17
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12  10 กันยายน 2557 ดอนปรู  
การผลิตน้ำพริกแกง - น้ำพริกเผา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
17
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13  3 กันยายน 2557 ดอนปรู  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณนาราม  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14  16 กันยายน 2557 ปลายนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางหางม้า  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15  9 กันยายน 2557 ปลายนา  
GAP  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16  2 กันยายน 2557 ปลายนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17  16 กันยายน 2557 วังหว้า  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมฃน  นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18  16 กันยายน 2557 วังหว้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19  9 กันยายน 2557 วังน้ำซับ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
30
ประปาหมู่บ้าน  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20  18 กันยายน 2557 วังน้ำซับ  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
17
โรงเรียนวัดปลายนา  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
21  10 กันยายน 2557 วังยาง  
การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
25
วิสาหกิจชุมชนยาหม่องสมุนไพรชุมชนบ้านบรรไดทอง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
22  16 กันยายน 2557 วังยาง  
การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
15
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดไก่เตี้ย  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
23  9 กันยายน 2557 วังยาง  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
รวมอำเภอศรีประจันต์
9  ตำบล
16 เรื่อง
 
491
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 บางเลน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
56
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญภัสส์ษา สุขจารุวิชช์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
4 กันยายน 2557 บ้านช้าง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญภัสส์ษา สุขจารุวิชช์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง 
รวมอำเภอสองพี่น้อง
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
124
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 กันยายน 2557 อู่ทอง  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 การตรวจแปลง  
ประชุม
20
ต.อู่ทอง  นายดำเกิง มายะการ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
2 กันยายน 2557 สระยายโสม  
ตรวจแปลง  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายภิญโญ โพธิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
2 กันยายน 2557 จรเข้สามพัน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ต.จรเข้สามพัน  นางบุญเชียง ทัพมณเฑียร สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
3 กันยายน 2557 บ้านดอน  
การตรวจแปลง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภิญโญ โพธิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
3 กันยายน 2557 ยุ้งทะลาย  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 การตรวจแปลง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรไท อาจหาญ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
3 กันยายน 2557 ดอนมะเกลือ  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 การตรวจแปลง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดำเกิง มายะการ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
2 กันยายน 2557 หนองโอ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ต.หนองโอ่ง  นางสาวอรสา ทับพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
8 กันยายน 2557 ดอนคา  
การดูแลรักษาอ้อยตอ  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม จาดใจดี สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
2 กันยายน 2557 พลับพลาไชย  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสยาม ศรีชุมแสง สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
10  3 กันยายน 2557 บ้านโข้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสยาม ศรีชุมแสง สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
11  2 กันยายน 2557 สระพังลาน  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 การตรวจแปลง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย มณเฑียร สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
รวมอำเภออู่ทอง
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
8 คน
1 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 หนองหญ้าไซ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 
รวมอำเภอหนองหญ้าไซ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 5 อำเภอ
24 เรื่อง
4 วิธี
970
 
20 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 บางแขม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นายประสิทธิ์ พูลขวัญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 กันยายน 2557 ธรรมศาลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18 กันยายน 2557 ตาก้อง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 กันยายน 2557 มาบแค  
การกำจัดไรแดง  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
2 กันยายน 2557 มาบแค  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
4 กันยายน 2557 สนามจันทร์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
อบต.  นายประสิทธิ์ พูลขวัญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12 กันยายน 2557 ดอนยายหอม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ม่วงมนตรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11 กันยายน 2557 ถนนขาด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ม่วงมนตรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 กันยายน 2557 นครปฐม  
การกำจัดโรคเน่า  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  10 กันยายน 2557 นครปฐม  
การใช้สารบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  11 กันยายน 2557 วังตะกู  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  16 กันยายน 2557 หนองปากโลง  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  26 กันยายน 2557 สามควายเผือก  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  19 กันยายน 2557 ทุ่งน้อย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  17 กันยายน 2557 หนองดินแดง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  5 กันยายน 2557 วังเย็น  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  4 กันยายน 2557 โพรงมะเดื่อ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  23 กันยายน 2557 ลำพยา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  26 กันยายน 2557 สระกะเทียม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  23 กันยายน 2557 สวนป่าน  
การป้องกันกำจัดศัตรุพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  18 กันยายน 2557 ทัพหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
22  4 กันยายน 2557 หนองงูเหลือม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
23  10 กันยายน 2557 บ้านยาง  
ต้นทุนการผลิตกระเจี๊ยบ  
บรรยาย
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
21  ตำบล
12 เรื่อง
 
705
 
12 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 กันยายน 2557 กระตีบ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2557 ทุ่งลูกนก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2557 ห้วยขวาง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์  ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
16 กันยายน 2557 ทุ่งขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์  ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
18 กันยายน 2557 สระสี่มุม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12 กันยายน 2557 ทุ่งบัว  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
5 กันยายน 2557 ดอนข่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 กันยายน 2557 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  12 กันยายน 2557 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  10 กันยายน 2557 ห้วยม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  16 กันยายน 2557 กำแพงแสน  
การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13  1 กันยายน 2557 รางพิกุล  
การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  18 กันยายน 2557 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  19 กันยายน 2557 วังน้ำเขียว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
9 คน
3 หน่วยงาน
29 กันยายน 2557 ท่ากระชับ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 กันยายน 2557 ขุนแก้ว  
การทำน้ำสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพัชรา ภัทรพิธาน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 กันยายน 2557 ท่าพระยา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 กันยายน 2557 บางระกำ  
การลดต้นทุนข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
4 กันยายน 2557 โคกพระเจดีย์  
การป้องกันกำจัดโดยชีววิธี  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
4 กันยายน 2557 ศรีษะทอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10 กันยายน 2557 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดข้าววัชพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
18 กันยายน 2557 ศรีมหาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
26 กันยายน 2557 สัมปทวน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  25 กันยายน 2557 วัดสำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  29 กันยายน 2557 ดอนแฝก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  18 กันยายน 2557 ห้วยพลู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  25 กันยายน 2557 วัดละมุด  
การเก็บเกี่ยวให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  2 กันยายน 2557 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  9 กันยายน 2557 บางแก้วฟ้า  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
16  24 กันยายน 2557 ลานตากฟ้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  23 กันยายน 2557 ไทยาวาส  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
9 เรื่อง
 
710
 
10 คน
3 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 สามง่าม  
การผลิตฮอร์โมน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
18 กันยายน 2557 ห้วยพระ  
GAPพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
26 กันยายน 2557 ลำเหย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
23 กันยายน 2557 ดอนพุทรา  
การทำสารเร่งการเจริญเติบโต  
บรรยาย
45
บ้านเกษตรกร  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
19 กันยายน 2557 บ้านหลวง  
การทำสารเร่งการเจริญเติบโต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
11 กันยายน 2557 ดอนรวก  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดวงจิตต์ รัตนหาญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
12 กันยายน 2557 ห้วยด้วน  
GAPพืชผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
11 กันยายน 2557 ลำลูกบัว  
การผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าว  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
225
 
5 คน
2 หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 ท่าข้าม  
การผลิตสารเร่ง พ.ด.2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 กันยายน 2557 ทรงคนอง  
การกำจัดศัตรูพืชไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
3 กันยายน 2557 หอมเกร็ด  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
19 กันยายน 2557 บางกระทึก  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
12 กันยายน 2557 บางเตย  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น พลศี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 กันยายน 2557 สามพราน  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2557 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
30 กันยายน 2557 ไร่ขิง  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น พลศี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
5 กันยายน 2557 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
10  30 กันยายน 2557 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11  7 กันยายน 2557 คลองใหม่  
วิธีกาผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12  5 กันยายน 2557 ตลาดจินดา  
การกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  2 กันยายน 2557 คลองจินดา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
14  6 กันยายน 2557 ยายชา  
การกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  30 กันยายน 2557 บ้านใหม่  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  17 กันยายน 2557 อ้อมใหญ่  
การกำจัดศัตรูพืชไม้ผล  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
8 เรื่อง
 
650
 
7 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 5 อำเภอ
40 เรื่อง
2 วิธี
2890
 
43 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 กันยายน 2557 แม่กลอง  
แปลงส่งเสริมวนเกษตร  
บรรยาย
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันต์กนิษฐ์ ชื่นสงวน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
3 - 4 กันยายน 2557 บางขันแตก  
ประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  
บรรยาย
13
ม.2,3  นายนายรังสรรค์ จันทร์สมวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
12 กันยายน 2557 ลาดใหญ่  
สำรวจการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัณห์มนัส นาคะเวช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
24 - 25 กันยายน 2557 บ้านปรก  
ติดตามการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ม.4,ม.6  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
9 กันยายน 2557 บางแก้ว  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาเกลือ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายรังสรรค์ จันทร์สมวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
30 กันยายน 2557 ท้ายหาด  
วิสาหกิจชุมชนแสงตะวัน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายรังสรรค์ จันทร์สมวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
9 กันยายน 2557 แหลมใหญ่  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมอบลัด  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันต์กนิษฐ์ ชื่นสงวน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
5 กันยายน 2557 คลองเขิน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันต์กนิษฐ์ ชื่นสงวน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
30 กันยายน 2557 คลองโคน  
ติดตามการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
10  18 กันยายน 2557 นางตะเคียน  
สำรวจการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัณห์มนัส นาคะเวช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
11  23 กันยายน 2557 บางจะเกร็ง  
ติดตามการระบาดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนกฤต ศรีอำไพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
รวมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
133
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ยายแพง  
การป้องกันกำจัดด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณัฎฐ์ คงเกิดลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
12 กันยายน 2557 บางกระบือ  
การป้องกันกำจัดด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา อรุณรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
26 กันยายน 2557 บ้านปราโมทย์  
การป้องกันกำจัดด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา อรุณรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
รวมอำเภอบางคนที
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
48
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 กันยายน 2557 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
50
อุทยาน ร.2     
18 กันยายน 2557 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2557 ท่าคา  
ส่งเสริมการปลูกต้นลำพู  
บรรยาย
50
บ้านนายจรูญ เจือไทย     
18 กันยายน 2557 วัดประดู่  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2557 เหมืองใหม่  
ตัดแต่งกิ่งส้มโอ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2557 บางช้าง  
การตลาดส้มโอ  
บรรยาย
60
บ้านนายชลอ มีคง     
10 กันยายน 2557 แควอ้อม  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2557 ปลายโพงพาง  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2557 บางแค  
การดูแลลิ้นจี่ช่วงออกดอก  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  25 กันยายน 2557 ยี่สาร  
การบำรุงสัตว์น้ำ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 กันยายน 2557 บางนางลี่  
การดูแลลิ้นจี่,การตลาด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
610
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 3 อำเภอ
19 เรื่อง
1 วิธี
791
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 เกาะหลัก  
เกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
63
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางอุราวรรณ ภู่เพ็ชร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
2 กันยายน 2557 คลองวาฬ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นางสาวปารณีย์ มีจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
รวมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
78
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 กุยบุรี  
การปลูกสับปะรดตามมาตรฐานGAP,การรักษาโรคเหี่ยว  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงสาธิต  นายโกสินทร์ สุนทรโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี 
รวมอำเภอกุยบุรี
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 อ่างทอง  
สับปะรดผลสด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอทับสะแก
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กันยายน 2557 ปราณบุรี  
การผลิตแมลงหางหนีบ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยยุทธ เทพสูตร สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 
5 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
8 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
4 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
10
ศาลาหมู่บ้าน     
2 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาหมู่บ้าน     
3 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กันยายน 2557 เขาจ้าว  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปราณบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 - 19 กันยายน 2557 หนองพลับ  
อบรมการทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ที่ทำการกลุ่ม  นายภิญโญ นัครามนตรี  
16 - 17 กันยายน 2557 ห้วยสัตว์ใหญ่  
การป้องกันโรคทุเรียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภิณยา สันตะกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
17 กันยายน 2557 บึงนคร  
การปลูกพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนริสรา พานพ่วง สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
รวมอำเภอหัวหิน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
3 คน
1 หน่วยงาน
23 กันยายน 2557 สามร้อยยอด  
การผลิตแตนเบียน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามร้อยยอด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 อำเภอ
10 เรื่อง
7 วิธี
613
 
7 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 กันยายน 2557 ปากนคร  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
21
อบต.  นายศิริ ศรีมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
25 กันยายน 2557 นาทราย  
การปฏิบัติและรักษาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนันทา แก้วแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
24 กันยายน 2557 กำแพงเซา  
การจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
อบต.  นายอนุวัตร จำปาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
25 กันยายน 2557 นาเคียน  
การจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
อบต.  นายอนุวัตร จำปาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
5 กันยายน 2557 โพธิ์เสด็จ  
การผลิตไม้ผลคุณภาพ GAP  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสุทธิดา แสนเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
17 กันยายน 2557 โพธิ์เสด็จ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุทธิดา แสนเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
4 - 5 กันยายน 2557 บางจาก  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
20
อบต.  นายนายวินัย ไกรนุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
17 กันยายน 2557 ปากพูน  
การเพิ่มผลผลิตมะพร้าว  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นายสมชัย ปัญญายุทธศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
11 กันยายน 2557 ท่าซัก  
การทำนาอย่างถูกวิธีลดต้นทุน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริ ศรีมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
10  23 กันยายน 2557 ท่าเรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  นายศิริ ศรีมิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
รวมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
331
 
6 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ฉวาง  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
18 กันยายน 2557 ละอาย  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
23 กันยายน 2557 นาแว  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
18 กันยายน 2557 ไม้เรียง  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
24 กันยายน 2557 กะเปียด  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
17 กันยายน 2557 นากะชะ  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
18 กันยายน 2557 ห้วยปริก  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
19 กันยายน 2557 ไสหร้า  
การดูแลไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
รวมอำเภอฉวาง
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 ชะอวด  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำภาวดี ศรทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
8 กันยายน 2557 ท่าเสม็ด  
การปลูกแตงกว่าช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
12 กันยายน 2557 ท่าประจะ  
การปลูกแตงโม  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
15 กันยายน 2557 เคร็ง  
การปลูกข้าวที่ทนต่อศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
9 กันยายน 2557 วังอ่าง  
ทายา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
15 กันยายน 2557 บ้านตูล  
การปลูกผักบุ้งจีน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
17 กันยายน 2557 ขอนหาด  
การปลูกข้าว และการปลูกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
10 กันยายน 2557 เกาะขันธ์  
เพิ่มผลผลิตให้น้ำหนักดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
5 กันยายน 2557 ควนหนองหงษ์  
ลองกองออกสู่ตลาด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจรรยา วงค์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 
10  17 กันยายน 2557 เขาพระทอง  
การปลูกยางพารา และ ทายา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
11  3 กันยายน 2557 นางหลง  
การปลูกพริกเพื่อส่งออก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชะอวด
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
420
 
5 คน
3 หน่วยงาน
10 กันยายน 2557 ท่าศาลา  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2557 กลาย  
การใส่ปุ๋ยบำรุงผลอ่อน  
บรรยาย
50
สวนทุเรียนเกษตรกร     
17 กันยายน 2557 ท่าขึ้น  
การผลิตผักปลอดสารพิษ ารต่อเชื้อ BT ป้องกันแมลง  
สาธิต
42
โรงพยาบาลสุขภาพตำบล     
3 กันยายน 2557 หัวตะพาน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 กันยายน 2557 สระแก้ว  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การต่อเชื่อป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
41
ศูนย์บริการศัตรูพืชชุมชน     
16 กันยายน 2557 โมคลาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 กันยายน 2557 ไทยบุรี  
การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
15 กันยายน 2557 ดอนตะโก  
การผลิตข้าวโพดหวาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ OTOP     
11 กันยายน 2557 ตลิ่งชัน  
การใส่ปุ๋ยทุเรียน  
บรรยาย
50
สวนทุเรียนเกษตรกร     
10  4 กันยายน 2557 โพธิ์ทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าศาลา
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
423
 
0 คน
0 หน่วยงาน
4 กันยายน 2557 นาบอน  
ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้  นายเสน่ห์ รัตนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
4 - 7 กันยายน 2557 ทุ่งสง  
ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้  นายขจร สุขศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
4 - 7 กันยายน 2557 แก้วแสน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์เรียนรู้  นายขจร สุขศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
รวมอำเภอนาบอน
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
600
 
2 คน
1 หน่วยงาน
18 กันยายน 2557 เกาะทวด  
การพัฒนาผลส้มโอให้มีคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กันยายน 2557 หูล่อง  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันตามหลักห้าดีและบริหารจัดการกลุ่ม  
บรรยาย/ดูงาน
25
อบต.  นางจารุณี รักมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
26 กันยายน 2557 ปากพนังฝั่งตะวันตก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุณี รักมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
16 กันยายน 2557 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การปลูกส้มโอ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธานิล หีดสิน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
5 กันยายน 2557 บ้านเพิง  
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันยา สุทธิรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
รวมอำเภอปากพนัง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
3 คน
2 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 ร่อนพิบูลย์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณา สุทธิพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
4 กันยายน 2557 หินตก  
การหาตลาดมันแกว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรูญศรี ธวัฒนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
3 กันยายน 2557 เสาธง  
การหาตลาดผักบุ้งแก้ว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
4 กันยายน 2557 ควนเกย  
การเตรียมนาก่อนการหว่านข้าว  
บรรยาย
50
เทศบาลเขาชุมทอง  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
10 กันยายน 2557 ควนชุม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
รวมอำเภอร่อนพิบูลย์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 สิชล  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.จตุรงค์ พนาศรม สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
9 กันยายน 2557 ทุ่งปรัง  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ์ณพงศ์  วงศ์เลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
10 กันยายน 2557 ฉลอง  
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก พิสุทธิจารุ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
10 กันยายน 2557 เสาเภา  
การดูแลกำจัดศัตรูพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ทองเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
15 กันยายน 2557 เปลี่ยน  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ทองเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
10 กันยายน 2557 สี่ขีด  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ์ณพงศ์  วงศ์เลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
9 กันยายน 2557 เทพราช  
การดูแลสวนมังคุดอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวิมล ชุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 
11 กันยายน 2557 เขาน้อย  
การดูแลสวนมังคุด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก พิสุทธิจารุ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
16 กันยายน 2557 ทุ่งใส  
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.จตุรงค์ พนาศรม สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
รวมอำเภอสิชล
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
18 กันยายน 2557 ขนอม  
การทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
25
  นายนิรันดร เชาวลิตร สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
17 กันยายน 2557 ควนทอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูฝรั่ง  
ฝึกปฏิบัติ
25
อบต.ควนทอง  นายเชิดชัย ขนอม สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 
2 กันยายน 2557 ท้องเนียน  
การปลูกผักปลอดภัย  
ฝึกปฏิบัติ
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช  พวงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
รวมอำเภอขนอม
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
3 คน
2 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 หัวไทร  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 กันยายน 2557 หน้าสตน  
การดูแลการปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กันยายน 2557 ทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กันยายน 2557 แหลม  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กันยายน 2557 เขาพังไกร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กันยายน 2557 บางนบ  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กันยายน 2557 เกาะเพชร  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหัวไทร
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
200
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กันยายน 2557 ถ้ำพรรณรา  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย,ปุ๋ย,ผักสวนครัว  
สาธิต
200
ศูนย์เรียนรู้  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
1 กันยายน 2557 คลองเส  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย,ปุ๋ย,ผักสวนครัว  
สาธิต
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกอร ตรีไวย สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
1 กันยายน 2557 ดุสิต  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย,ปุ๋ย,ผักสวนครัว  
สาธิต
200
ศูนย์เรียนรู้  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
รวมอำเภอถ้ำพรรณรา
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
600
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 กันยายน 2557 นบพิตำ  
การระวังโรคหนอนใยผัก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
4 กันยายน 2557 นบพิตำ  
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เสวนา
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
19 กันยายน 2557 กรุงชิง  
เพลี้ยไฟไรแดง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
17 กันยายน 2557 กรุงชิง  
การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
10 กันยายน 2557 กะหรอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
15 กันยายน 2557 กะหรอ  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
บรรยาย
50
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
24 กันยายน 2557 นาเหรง  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
10 กันยายน 2557 นาเหรง  
การเลี้ยงกบในปล้องซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศบกต.นาเหรง  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
รวมอำเภอนบพิตำ
4  ตำบล
7 เรื่อง
 
305
 
3 คน
3 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ช้างกลาง  
การขยายเชื้อไตรโดเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาพร วิกล สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
4 - 5 กันยายน 2557 หลักช้าง  
การตัดแต่งกิ่งมังคุด  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
4 - 5 กันยายน 2557 สวนขัน  
การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิม ศรีแฉล้ม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอช้างกลาง 
รวมอำเภอช้างกลาง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
430
 
3 คน
3 หน่วยงาน
17 - 18 กันยายน 2557 เชียรเขา  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 อำเภอ
68 เรื่อง
9 วิธี
4524
 
40 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 กระบี่น้อย  
ติดตามโครงการแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ยางพารา  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
18 กันยายน 2557 เขาคราม  
ถ่ายทอดการเลี้ยงผึ้งโพรง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
9 กันยายน 2557 เขาทอง  
จัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่ม  นายนายธงชัย จินดาพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 
18 กันยายน 2557 ทับปริก  
จัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายสิทธิโชค สารสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
11 กันยายน 2557 ไสไทย  
จัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายสิทธิโชค สารสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
9 กันยายน 2557 อ่าวนาง  
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศัตรูพืช  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10 กันยายน 2557 หนองทะเล  
จัดเวทีเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่ม  นายนายธงชัย จินดาพล สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา 
12 กันยายน 2557 คลองประสงค์  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
20
ศูนย์บริการฯ  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
22 กันยายน 2557 เหนือคลอง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
18 กันยายน 2557 เกาะศรีบอยา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
5 กันยายน 2557 คลองขนาน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
3 กันยายน 2557 คลองเขม้า  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
2 กันยายน 2557 โคกยาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
9 กันยายน 2557 ตลิ่งชัน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
16 กันยายน 2557 ปกาสัย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
4 กันยายน 2557 ห้วยยูง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 2 อำเภอ
6 เรื่อง
4 วิธี
710
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ถ้ำ  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
17 กันยายน 2557 กระโสม  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
15 กันยายน 2557 กะไหล  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 ท่าอยู่  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
14 กันยายน 2557 หล่อยูง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 โคกกลอย  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
16 กันยายน 2557 คลองเคียน  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 ท่าขนอน  
การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ คงวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 
19 กันยายน 2557 บ้านยาง  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ แสนเรียน สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 
18 กันยายน 2557 น้ำหัก  
การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ แสนเรียน สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 
11 กันยายน 2557 ย่านยาว  
MRCF ปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ คงวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 
9 กันยายน 2557 ถ้ำสิงขร  
การทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุพเรศ เชาว์วิทยา สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรับนิคม 
รวมอำเภอคีรีรัฐนิคม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
460
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
460
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 ราชกรูด  
การทำปุ๋ยหมักจากทลายปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
17 กันยายน 2557 ราชกรูด  
การทำปุ๋ยหมักจากทลายปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
17 กันยายน 2557 หงาว  
การแปรรูปอาหารทะเล  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางกนกกวรรณ รอดศรีนาค สำนกังานเกษตรอำเภอกระบุรี 
10 กันยายน 2557 หงาว  
การตลาด  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกกวรรณ รอดศรีนาค สำนกังานเกษตรอำเภอกระบุรี 
18 กันยายน 2557 บางริ้น  
การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
15
ศาลาอเนกประสงค์  นางกนกกวรรณ รอดศรีนาค สำนกังานเกษตรอำเภอกระบุรี 
8 กันยายน 2557 ปากน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
15
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
5 กันยายน 2557 ปากน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
16
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
9 กันยายน 2557 บางนอน  
การผสมปุ๋ยใช้เองในสวนยางพารา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
12 กันยายน 2557 หาดส้มแป้น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
7
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
10  3 กันยายน 2557 หาดส้มแป้น  
การปลูกผักปลอดสารพิษและการวางแผนการปลูก  
บรรยาย
25
อบต.  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
11  11 กันยายน 2557 ทรายแดง  
การปลูกไม้ผลพันธุ์ดี  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
12  16 กันยายน 2557 ทรายแดง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
13  10 กันยายน 2557 เกาะพยาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
14  9 กันยายน 2557 เกาะพยาม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
16
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
รวมอำเภอเมืองระนอง
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
241
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระนอง 1 อำเภอ
9 เรื่อง
1 วิธี
241
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 กันยายน 2557 ท่ายาง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหวัง กิ้มจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
25 กันยายน 2557 นาทุ่ง  
การเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตรชัย วรรธนะนาถ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
16 กันยายน 2557 ตากแดด  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสายใจ ปุญจุบัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
15 กันยายน 2557 บางลึก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหวัง กิ้มจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
25 กันยายน 2557 หาดพันไกร  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายสวัสดิ์ เสน่ห์ภักดี สำนักงานเกษตรเมืองชุมพร 
19 กันยายน 2557 วังใหม่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตรชัย วรรธนะนาถ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
5 กันยายน 2557 บ้านนา  
การเพิ่มผลผลิต  
สาธิต
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางนันทนีย์ สินทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
26 กันยายน 2557 วิสัยเหนือ  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
40
ศาลา  นางสายใจ ปุญจุบัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร 
รวมอำเภอเมืองชุมพร
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
325
 
5 คน
2 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 นาโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยปาล์มอย่างถูกวิธี  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา บุญเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
29 กันยายน 2557 สวี  
การจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมล ชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
8 กันยายน 2557 ท่าหิน  
การดูแลสวนยางพารา  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน  นางสาวศิริวรรณ นาคมุข
18 กันยายน 2557 ด่านสวี  
การจัดการดูแลสวนมะพร้าว  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
29 กันยายน 2557 ครน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางศิริพร มณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนสวี 
12 กันยายน 2557 วิสัยใต้  
การจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมล ชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
25 กันยายน 2557 เขาทะลุ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
18 กันยายน 2557 เขาค่าย  
การปฏิบัติดูแลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปริญญา บุญเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี 
รวมอำเภอสวี
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
330
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชุมพร 2 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
655
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
30 กันยายน 2557 กงหรา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
15 กันยายน 2557 กงหรา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ประชุม
35
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
10 กันยายน 2557 ชะรัด  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
สาธิต
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน     
11 กันยายน 2557 ชะรัด  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
ประชุม
30
ศูนย์บริการ (เก่า)  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
18 กันยายน 2557 คลองเฉลิม  
การตัดแต่งกิ่งไม้ผล  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
17 กันยายน 2557 คลองเฉลิม  
ผลิตผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
12 กันยายน 2557 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
3 กันยายน 2557 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
25 กันยายน 2557 สมหวัง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
10  11 กันยายน 2557 สมหวัง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
30
หอประชุม  นายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
325
 
2 คน
1 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 เขาชัยสน  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
25 กันยายน 2557 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 - 25 กันยายน 2557 จองถนน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศาลาหมู่บ้าน     
25 กันยายน 2557 หานโพธิ์  
กลุ่มแม่บ้านฯ  
บรรยาย
17
ศาลาหมู่บ้าน     
24 กันยายน 2557 โคกม่วง  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
284
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 กันยายน 2557 แม่ขรี  
การพัฒนาสวนไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
24
แปลงเกษตรกร  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
23 กันยายน 2557 ตะโหมด  
การกำจัดศัตรูพืช  
สาธิต
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
16 กันยายน 2557 คลองใหญ่  
การปลูกพริกเพื่อการค้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
นางหร้อมิอะ เก้็บเด็น สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
5 กันยายน 2557 คลองใหญ่  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
นางศันสนีย์ หนูโส๊ะ  
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
84
 
3 คน
1 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ควนขนุน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
11 กันยายน 2557 ทะเลน้อย  
การถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
3 กันยายน 2557 นาขยาด  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
25 กันยายน 2557 พนมวังก์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
4 กันยายน 2557 แหลมโตนด  
GAP ผัก (พริก)  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
15 กันยายน 2557 ปันแต  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10 กันยายน 2557 โตนดด้วน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
20 กันยายน 2557 ดอนทราย  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10 กันยายน 2557 มะกอกเหนือ  
GAP ผัก (พริก)  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นาย ปรีชา สุขะวัลลิ สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง 
10  10 กันยายน 2557 พนางตุง  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  9 กันยายน 2557 ชะมวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  11 กันยายน 2557 แพรกหา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
242
 
9 คน
4 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 ปากพะยูน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 กันยายน 2557 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
5 กันยายน 2557 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
25
ทีทำการกลุ่ม  นายทำนูล เพ็งจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
12 กันยายน 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
สาธิต
20
กองทุนหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กันยายน 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ  
สาธิต
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 กันยายน 2557 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปมะขาม  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่ม  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
25 กันยายน 2557 หารเทา  
ประชุมกรรมการศูนย์ข้าว  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิดไชย แก้วมณี สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
29 กันยายน 2557 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
177
 
6 คน
1 หน่วยงาน
11 กันยายน 2557 เขาย่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวทัศณีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
12 กันยายน 2557 เขาปู่  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายวิเชียร ดำคงแสง  
5 กันยายน 2557 ตะแพน  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย
35
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
75
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 กันยายน 2557 ป่าบอน  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมยุรฉัตร เฉลิมเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง 
26 กันยายน 2557 โคกทราย  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 กันยายน 2557 หนองธง  
การปลูกถั่วหรั่ง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
24 กันยายน 2557 ทุ่งนารี  
ให้ความรู้เรื่องการออมทรัพย์  
ประชุม
20
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหารบัว  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
15 กันยายน 2557 ทุ่งนารี  
การจัดทำข้อมูลกลุ่ม  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
19 กันยายน 2557 วังใหม่  
การผลิตปุ๋ยหมัก (ก้อนเห็ด)  
บรรยาย
30
โรงเพาะเห็ด  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
145
 
4 คน
2 หน่วยงาน
5 กันยายน 2557 ท่ามะเดื่อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
  นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
3 กันยายน 2557 นาปะขอ  
การผลิตสารชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายชาญชัย เพชรคง สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
16 กันยายน 2557 โคกสัก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 กันยายน 2557 ป่าพะยอม  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
5
ศาลาหมู่บ้าน     
3 กันยายน 2557 ลานข่อย  
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ  
สาธิต
5
ศาลาหมู่บ้าน     
10 กันยายน 2557 เกาะเต่า  
ประชุมถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพ  
ประชุม
100
ศูนย์เรียนรู้     
12 กันยายน 2557 บ้านพร้าว  
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว/การผลิตเครื่องแกง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 กันยายน 2557 ชุมพล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
24 กันยายน 2557 บ้านนา  
การผลิตมังคุดคุณภาพดี  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางอัชดา ศรีเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
19 กันยายน 2557 อ่างทอง  
การผลิตมังคุดคุณภาพดี  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางอัชดา ศรีเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ 
16 กันยายน 2557 ลำสินธุ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
75
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 10 อำเภอ
45 เรื่อง
5 วิธี
1637
 
32 คน
13 หน่วยงาน