สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 โพทะเล  
ตรวจสอบแปลงข้าวที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
175
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 บางระจัน  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
127
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 โพสังโฆ  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 คอทราย  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวผู้ขึ้นทะเบียนผู้ข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
98
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  14 สิงหาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  7 สิงหาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  18 - 29 สิงหาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
806
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
806
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 13 สิงหาคม 2557 วังน้ำเขียว  
การทำเชื้อไดรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร เกิดจันทรา สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
1 สิงหาคม 2557 วังหมี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายสมทบ พู่เข็มประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
14 สิงหาคม 2557 ระเริง  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายอาคม บุญวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
26 สิงหาคม 2557 อุดมทรัพย์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจุล อ่อนพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
8 สิงหาคม 2557 ไทยสามัคคี  
การพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน  
บรรยาย
83
อบต.  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
15 สิงหาคม 2557 ไทยสามัคคี  
ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอวังน้ำเขียว
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
286
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
286
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ทรายมูล  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
5 สิงหาคม 2557 ดู่ลาด  
ส่งเสริมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
14 สิงหาคม 2557 ดงมะไฟ  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
15 สิงหาคม 2557 นาเวียง  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
13 สิงหาคม 2557 ไผ่  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 คอนสวรรค์  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 สิงหาคม 2557 ยางหวาย  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 ช่องสามหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
แปลงสาธิต  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 สิงหาคม 2557 โนนสะอาด  
ส่งเสริมการปลูกข้าวไรเบอรี่  
บรรยาย
35
อบต.  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 สิงหาคม 2557 ห้วยไร่  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน  
บรรยาย
25
อบต.  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
20 สิงหาคม 2557 บ้านโสก  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 โคกมั่งงอย  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
22 สิงหาคม 2557 โคกมั่งงอย  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 หนองขาม  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
10  18 สิงหาคม 2557 ศรีสำราญ  
ส่งเสริมการปลูกข้าวไรเบอรี่  
บรรยาย
35
อบต.  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
325
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
325
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 - 15 สิงหาคม 2557 ลำคลอง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 นามน  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
5 สิงหาคม 2557 ยอดแกง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
5 สิงหาคม 2557 สงเปลือย  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 สิงหาคม 2557 หลักเหลี่ยม  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 สิงหาคม 2557 หนองบัว  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
320
 
2 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 สามัคคี  
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
แปลงปลูกข้าวอินทรีย์  นางเขมชาติ ผลปราชญ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
19 สิงหาคม 2557 สามัคคี  
การฝึกปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
30
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
2 คน
2 หน่วยงาน
12 - 29 สิงหาคม 2557 ภูสิงห์  
การถนอม/แปรรูปอาหาร  
บรรยาย
85
ที่ทำการกลุ่ม ทุกตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
5 - 8 สิงหาคม 2557 ภูสิงห์  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
29 สิงหาคม 2557 สหัสขันธ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านโสกทราย  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
29 สิงหาคม 2557 โนนศิลา  
การป้องกัน/การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ต.โนนศิลา  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
15 สิงหาคม 2557 นิคม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านคำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 สิงหาคม 2557 โนนบุรี  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
305
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2557 ท่าคันโท  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
464
ศาลกลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
18 - 29 สิงหาคม 2557 กุงเก่า  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
674
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1-11  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
6 - 8 สิงหาคม 2557 ยางอู้ม  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1,2,3  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 4 สิงหาคม 2557 ดงสมบูรณ์  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลกลางบ้าน หมู่ที่ 1-2  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
1218
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อำเภอ
12 เรื่อง
1 วิธี
1953
 
10 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2557 สบเตี๊ยะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 สิงหาคม 2557 บ้านแปะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
16 สิงหาคม 2557 ดอยแก้ว  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 สิงหาคม 2557 แม่สอย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
270
ศาลาวัด  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
384
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 - 15 สิงหาคม 2557 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองงาย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 - 29 สิงหาคม 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 - 15 สิงหาคม 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 - 15 สิงหาคม 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  18 - 29 สิงหาคม 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 สง่าบ้าน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
25 สิงหาคม 2557 ป่าลาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2557 สันมหาพน  
การป้องกันโรคข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 สิงหาคม 2557 แม่แตง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
18 สิงหาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันโรคข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
19 สิงหาคม 2557 สบเปิง  
การคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2557 บ้านเป้า  
การจัดการลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2557 ป่าแป๋  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
21 สิงหาคม 2557 เมืองก๋าย  
การผลิตกาแฟปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 สิงหาคม 2557 บ้านช้าง  
การจัดการลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 ริมเหนือ  
การปลูกและดูแลรักษาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2557 แม่สา  
การทำบัญชีครัวเรือน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 ป่าไผ่  
สำรวจศัตรูข้าวในระยะกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.บ้านหม้อ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
4 สิงหาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 ทุ่งปี้  
การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
22
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
5 สิงหาคม 2557 ทุ่งปี้  
การปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
42
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2557 ออนเหนือ  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
200
ศาลาวัด     
1 - 14 สิงหาคม 2557 ออนกลาง  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
250
ศาลาวัด     
1 - 15 สิงหาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
25
อบต.     
1 - 12 สิงหาคม 2557 ห้วยแก้ว  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
50
ศาลาวัด     
1 - 15 สิงหาคม 2557 แม่ทา  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
400
ศาลาวัด     
1 - 10 สิงหาคม 2557 ทาเหนือ  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
180
ศาลาวัด     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1105
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 ดอยหล่อ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
191
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 สิงหาคม 2557 สองแคว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 ยางคราม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
189
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สันติสุข  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง  
ประชุม
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
673
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 9 อำเภอ
19 เรื่อง
5 วิธี
4264
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 30 สิงหาคม 2557 พระบาท  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา สุยะหมุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
4 - 30 สิงหาคม 2557 ชมพู  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 กล้วยแพะ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 ปงแสนทอง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านแลง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเสด็จ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 พิชัย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งฝาย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเอื้อม  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเป้า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านค่า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ่อแฮ้ว  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 - 30 สิงหาคม 2557 ต้นธงชัย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  4 - 30 สิงหาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  4 - 30 สิงหาคม 2557 บุญนาคพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
2160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านดง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
นาข้าวเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 นาสัก  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงนาข้าวเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 จางเหนือ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด     
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่เมาะ  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สบป้าด  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 ลำปางหลวง  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2557 นาแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
8 สิงหาคม 2557 ไหล่หิน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 สิงหาคม 2557 วังพร้าว  
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
21 สิงหาคม 2557 ศาลา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
19 สิงหาคม 2557 นาแส่ง  
กาผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ที่ทำกรกลุ่มเกษตรกร     
1 สิงหาคม 2557 ท่าผา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
21 สิงหาคม 2557 ใหม่พัฒนา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
รวมอำเภอเกาะคา
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
264
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 ทุ่งงาม  
พืชปลอดภัยจากสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกร  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 สิงหาคม 2557 เสริมซ้าย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2557 หลวงเหนือ  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 หลวงใต้  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก  
บรรยาย
0
     
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านโป่ง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก  
บรรยาย
0
     
7 สิงหาคม 2557 บ้านร้อง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
6 สิงหาคม 2557 ปงเตา  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2557 นาแก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
บรรยาย
20
อบต.     
1 สิงหาคม 2557 บ้านอ้อน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 สิงหาคม 2557 บ้านแหง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านหวด  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
0
     
10  5 - 9 สิงหาคม 2557 แม่ตีบ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
     
รวมอำเภองาว
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
170
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 แจ้ห่ม  
การปลูกข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
315
ไร่นาเกษตรกร  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
22 สิงหาคม 2557 บ้านสา  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในพืชผัก  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
4 - 22 สิงหาคม 2557 ปงดอน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
240
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
15 สิงหาคม 2557 แม่สุก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุรศักดิ์ ชัยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
28 สิงหาคม 2557 เมืองมาย  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งผึ้ง  
ขี้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
200
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
20 สิงหาคม 2557 วิเชตนคร  
การปักจำข้าว  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
915
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 - 29 สิงหาคม 2557 แม่พริก  
การใส่ปุ๋ย , ให้น้ำ  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 สิงหาคม 2557 ผาปัง  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่ปุ  
ศัตรูและโรคข้าว  
บรรยาย
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
5 - 29 สิงหาคม 2557 พระบาทวังตวง  
การให้ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายกู้กิจ นันติชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
275
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2557 ห้างฉัตร  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอห้างฉัตร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
1000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองปาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี)  
บรรยาย
50
ตำบลเมืองปาน  นายอุทัย ต้อนรับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
1 - 29 สิงหาคม 2557 บ้านขอ  
การพัฒนาการบริหารงานกลุ่มวิสาฯ  
บรรยาย
50
หมู่ 9 ตำบลบ้านขอ  นางบุปผา หมดดี  
1 - 20 สิงหาคม 2557 ทุ่งกว๋าว  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
50
ตำบลเมืองปาน  นายปรีชา พรมนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
1 - 15 สิงหาคม 2557 แจ้ซ้อน  
การพัฒนาคุณภาพการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร  
บรรยาย
300
ตำบลแจ้ซ้อน  ว่าที่ รต.สุทิศ โพธิ์สวัสดิ์มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
รวมอำเภอเมืองปาน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 9 อำเภอ
35 เรื่อง
7 วิธี
5884
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 ขุนยวม  
การจัดทำแผนพัฒนาเกษตร 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
8 สิงหาคม 2557 แม่เงา  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
7 สิงหาคม 2557 เมืองปอน  
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศบกต.  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
18 สิงหาคม 2557 แม่ยวมน้อย  
การติดตามการดำเนินงานของศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
19 สิงหาคม 2557 แม่กิ๊  
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศบกต.  
ประชุม
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
4 สิงหาคม 2557 แม่อูคอ  
การติดตามการดำเนินงานของศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
79
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
79
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 สิงหาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
4 - 8 สิงหาคม 2557 ไผ่เขียว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 บ่อยาง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
105
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557/58  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
21 - 30 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11  21 - 30 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
12  10 - 20 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
13  25 - 31 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
14  20 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
15  21 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
16  11 - 20 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
17  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
18  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
19  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
20  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
1410
 
5 คน
3 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 บ้านไร่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญฤทธิ์ บุญเรือง สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
18 สิงหาคม 2557 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 คอกควาย  
การดูแลรัษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 สิงหาคม 2557 วังหิน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 สิงหาคม 2557 เมืองการุ้ง  
การป้องกันเพลี้ยไฟในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 สิงหาคม 2557 แก่นมะกรูด  
วิธิการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
19 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การลดความเสี่ยงในการปลูกข้าวโพดในภาวะฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  6 สิงหาคม 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  4 สิงหาคม 2557 บ้านบึง  
ดูแลรัษา  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  13 สิงหาคม 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  21 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14  7 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15  7 สิงหาคม 2557 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
447
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 3 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
1962
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 พันชาลี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
10 สิงหาคม 2557 พันชาลี  
การขึ้นทะเบียนนาปี 2557  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
18 - 22 สิงหาคม 2557 บ้านกลาง  
อบรมลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 22 สิงหาคม 2557 วังนกแอ่น  
อบรมการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 20 สิงหาคม 2557 ชัยนาม  
อบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 21 สิงหาคม 2557 ดินทอง  
อบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังทอง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
29 สิงหาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 สิงหาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารเคมีในตระกูลแตง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
6 สิงหาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 สิงหาคม 2557 บ้านโคก  
ปฏิบัติดูแลรักษาพริกขี้หนูผลใหญ่  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 สิงหาคม 2557 บ้านโคก  
ปฏบัติดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  20 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  13 สิงหาคม 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  20 สิงหาคม 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
350
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 ชนแดน  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
6 สิงหาคม 2557 ดงขุย  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
13 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 พุทธบาท  
การดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ลาดแค  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
19 สิงหาคม 2557 บ้านกล้วย  
วิธีการดูแลรักษาโรคพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
7 สิงหาคม 2557 ซับพุทรา  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวและดูแลรักษากำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ตะกุดไร  
การลดต้นทุนการผลิต และวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 ศาลาลาย  
การบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
รวมอำเภอชนแดน
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
620
 
5 คน
1 หน่วยงาน
29 สิงหาคม 2557 วัดป่า  
ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพัทธนันท์ ณ วรรณไทย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 สิงหาคม 2557 ตาลเดี่ยว  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 สิงหาคม 2557 ฝายนาแซง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 สิงหาคม 2557 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 สิงหาคม 2557 น้ำเฮี้ย  
การลดต้นทนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 สิงหาคม 2557 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 สิงหาคม 2557 ท่าอิบุญ  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 สิงหาคม 2557 บ้านโสก  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 สิงหาคม 2557 บ้านติ้ว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  6 สิงหาคม 2557 ห้วยไร่  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  22 สิงหาคม 2557 น้ำก้อ  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  10 สิงหาคม 2557 ปากช่อง  
การใช้สารกำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  8 สิงหาคม 2557 น้ำชุน  
การลดต้นทนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  20 สิงหาคม 2557 หนองไขว่  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี สิงหกำ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  29 สิงหาคม 2557 ลานบ่า  
การใช้สารกำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  20 สิงหาคม 2557 บุ่งคล้า  
กระบวนการกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
รร.บ้านบุ่งคล้า  นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  19 สิงหาคม 2557 บุ่งน้ำเต้า  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  15 สิงหาคม 2557 บ้านกลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
42
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  28 สิงหาคม 2557 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  26 สิงหาคม 2557 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  26 สิงหาคม 2557 ปากดุก  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  29 สิงหาคม 2557 บ้านหวาย  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี สิงหกำ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
15 เรื่อง
 
907
 
12 คน
1 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 ท่าโรง  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 สิงหาคม 2557 ท่าโรง  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 สิงหาคม 2557 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 สิงหาคม 2557 พุเตย  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 สิงหาคม 2557 พุเตย  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26 สิงหาคม 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27 สิงหาคม 2557 ภูน้ำหยด  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 สิงหาคม 2557 ภูน้ำหยด  
แมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20 สิงหาคม 2557 วังใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  6 สิงหาคม 2557 วังใหญ่  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
27 สิงหาคม 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 สิงหาคม 2557 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 สิงหาคม 2557 สระกรวด  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
6 สิงหาคม 2557 สระกรวด  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 สิงหาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 สิงหาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
27 สิงหาคม 2557 หนองย่างทอย  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 สิงหาคม 2557 หนองย่างทอย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
4 สิงหาคม 2557 ประดู่งาม  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
395
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 อำเภอ
39 เรื่อง
3 วิธี
2772
 
30 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 ลุ่มสุ่ม  
การผลิตปุ๋ยน้ำใช้ในการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวนิภาพร สมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 สิงหาคม 2557 ท่าเสา  
การควบคุมแลงวันผลไม้  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 สิงห์  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
20 สิงหาคม 2557 ไทรโยค  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 วังกระแจะ  
การป้องกันและควบคุมแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
20
เกษตรกร  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 ศรีมงคล  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
5 สิงหาคม 2557 บ้องตี้  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
155
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 - 15 สิงหาคม 2557 พงตึก  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ยางม่วง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ดอนชะเอม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ท่าไม้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 22 สิงหาคม 2557 ตะคร้ำเอน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่ามะกา  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 โคกตะบอง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 ดอนขมิ้น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 15 สิงหาคม 2557 อุโลกสี่หมื่น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 สิงหาคม 2557 เขาสามสิบหาบ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 15 สิงหาคม 2557 พระแท่น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 29 สิงหาคม 2557 หวายเหนียว  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  18 - 29 สิงหาคม 2557 แสนตอ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 - 29 สิงหาคม 2557 สนามแย้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าเสา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 - 29 สิงหาคม 2557 หนองลาน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
2295
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 หนองลู  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
14 สิงหาคม 2557 ปรังเผล  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสาวพนิดา ปงลังกา สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
15 สิงหาคม 2557 ไล่โว่  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
45
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 พนมทวน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 หนองโรง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้ปุยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 สิงหาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
20 สิงหาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การรณรงค์ลดเผาฟางและต่อซังพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
8 สิงหาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
9 สิงหาคม 2557 พังตรุ  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัย สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 รางหวาย  
การเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูกข้าวฤดูนาปี  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 หนองสาหร่าย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
10  28 สิงหาคม 2557 ดอนตาเพชร  
การเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูกข้าวฤดูนาปี  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
223
 
5 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 ด่านมะขามเตี้ย  
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
28 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
29 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  5 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  4 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  1 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  25 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  21 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แาะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  7 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูดอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  6 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  20 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศษลาเอนกประสงค์     
18  22 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  26 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
7 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 6 อำเภอ
28 เรื่อง
1 วิธี
3138
 
13 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 สินปุน  
จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนพื้นที่ทำการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชาติ เดชสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
21 สิงหาคม 2557 โคกหาร  
จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนพื้นที่ทำการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชาติ เดชสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
รวมอำเภอเขาพนม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน