สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2557 บางพลีใหญ่  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางแก้ว  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางโฉลง  
การเก็บและห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
12 พฤษภาคม 2557 ราชาเทวะ  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 - 12 พฤษภาคม 2557 หนองปรือ  
การเก็บและห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 หนองแวง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 บึงปรือ  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
บึงปรือ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 วังยายทอง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2557 นาเพียง  
การผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
6 พฤษภาคม 2557 อุ่มจาน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
รวมอำเภอกุสุมาลย์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2557 บ้านดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 นาสัก  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 จางเหนือ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2557 ลำปางหลวง  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2557 นาแก้ว  
ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
26
ที่ทำการกลุ่ม     
15 พฤษภาคม 2557 ไหล่หิน  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
20 พฤษภาคม 2557 วังพร้าว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
22 พฤษภาคม 2557 ศาลา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
32
ที่ทำการกลุ่ม     
8 พฤษภาคม 2557 เกาะคา  
การวางการผลิตของกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
32
ที่ทำการกลุ่ม     
23 พฤษภาคม 2557 นาแส่ง  
ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2557 ท่าผา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายวีระ มิ่งเชื้อ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา 
15 พฤษภาคม 2557 ใหม่พัฒนา  
การผลิตเชื้อไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายบรรจง ไชยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา 
รวมอำเภอเกาะคา
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
280
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 - 8 พฤษภาคม 2557 เสริมขวา  
พืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
26
แปลงเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
6 - 30 พฤษภาคม 2557 เสริมกลาง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายเศรษฐลัทธ์ สัญญาเขื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
51
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 - 30 พฤษภาคม 2557 แจ้ห่ม  
การทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
246
ศาลาหมู่บ้าน  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
15 - 16 พฤษภาคม 2557 บ้านสา  
การผลิตพืชปลอดภัยฯ  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ปงดอน  
โครงการลดหมอกควัน  
เสวนา
160
ไร่นาเกษตรกร  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 พฤษภาคม 2557 แม่สุก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุรศักดิ์ ชัยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
27 พฤษภาคม 2557 เมืองมาย  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในพืช  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
6 - 10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งผึ้ง  
โครงการลดหมอกควัน  
บรรยาย
100
ไร่นาเกษตรกร  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
21 พฤษภาคม 2557 วิเชตนคร  
ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน  
สาธิต
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
666
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ห้างฉัตร  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1289
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นางรัติกาล วงศ์ภาดี สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 หนองหล่ม  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1104
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญ พรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 เมืองยาว  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1967
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายนรินทร์ ธิวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ปงยางคก  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1823
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายวิศิษฐ์ เพียรอุตส่าห์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 เวียงตาล  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1573
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญญา ปุรณะพรรค์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 แม่สัน  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1159
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นางขวัญทอง สุนทรเกษมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 วอแก้ว  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1286
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญ พรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
รวมอำเภอห้างฉัตร
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
10201
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2557 บ้านขอ  
การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเถลิง หมดดี
รวมอำเภอเมืองปาน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 6 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
11398
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2557 ทัพทัน  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
7 พฤษภาคม 2557 ทุ่งนาไทย  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
9 พฤษภาคม 2557 เขาขี้ฝอย  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
12 พฤษภาคม 2557 หนองหญ้าปล้อง  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
15 พฤษภาคม 2557 โคกหม้อ  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
19 พฤษภาคม 2557 หนองยายดา  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
21 พฤษภาคม 2557 หนองกลางดง  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
26 พฤษภาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
28 พฤษภาคม 2557 หนองสระ  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  29 พฤษภาคม 2557 ตลุกดู่  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
6 คน
3 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
19 พฤษภาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 พฤษภาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 พฤษภาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 พฤษภาคม 2557 ไผ่เขียว  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
8 พฤษภาคม 2557 บ่อยาง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
182
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองฉาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองยาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 พฤษภาคม 2557 หนองนางนวล  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองสรวง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 บ้านเก่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 - 20 พฤษภาคม 2557 อุทัยเก่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งโพ  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมวล จันทรัตน์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งพง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 เขาบางแกรก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 พฤษภาคม 2557 เขากวางทอง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
460
 
6 คน
3 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2557 บ้านไร่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 พฤษภาคม 2557 ทัพหลวง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 พฤษภาคม 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้ยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 พฤษภาคม 2557 คอกควาย  
การปลูกกล้ายน้ำว้า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
28 พฤษภาคม 2557 วังหิน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
27 พฤษภาคม 2557 เมืองการุ้ง  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 พฤษภาคม 2557 แก่นมะกรูด  
การปลูกกล้ายน้ำว้า  
ฝึกปฏิบัติ
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 พฤษภาคม 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 พฤษภาคม 2557 บ้านบึง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  26 พฤษภาคม 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 พฤษภาคม 2557 เจ้าวัด  
การปลูกออ้ยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
311
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 อำเภอ
12 เรื่อง
3 วิธี
1163
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 พฤษภาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 สิงห์  
การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
21 พฤษภาคม 2557 บ้องตี้  
การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
35
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2557 พนมทวน  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 พฤษภาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืช  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 พฤษภาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การคัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
22 พฤษภาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
8 พฤษภาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การคัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
22 พฤษภาคม 2557 หนองสาหร่าย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 2 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
185
 
3 คน
2 หน่วยงาน