สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท การผลิต กลุ่มหลัก พืช กลุ่มย่อย ข้าว กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น การผลิต

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางไทร  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางพลี  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 สนามชัย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 ธันวาคม 2558 บ้านแป้ง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 หน้าไม้  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 บางยี่โท  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 แคออก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 แคตก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2558 ช่างเหล็ก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 กระแชง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านกลึง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 ธันวาคม 2558 ช้างน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห่อหมก  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 30 ธันวาคม 2558 ไผ่พระ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 30 ธันวาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 - 30 ธันวาคม 2558 ไม้ตรา  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านม้า  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 30 ธันวาคม 2558 บ้านเกาะ  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 30 ธันวาคม 2558 ราชคราม  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 30 ธันวาคม 2558 ช้างใหญ่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 30 ธันวาคม 2558 โพแตง  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 30 ธันวาคม 2558 เชียงรากน้อย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
22  ตำบล
1 เรื่อง
 
352
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
352
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 - 30 ธันวาคม 2558 กกโก  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
1 - 30 ธันวาคม 2558 กกโก  
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
40
ศาลาวัด     
10 ธันวาคม 2558 โก่งธนู  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24 ธันวาคม 2558 เขาพระงาม  
ไถกลับตอซังบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
29 ธันวาคม 2558 เขาสามยอด  
เห็ด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
4 ธันวาคม 2558 โคกกะเทียม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 ธันวาคม 2558 โคกลำพาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
3 ธันวาคม 2558 โคกตูม  
การปลูกทานตะวัน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
10  9 ธันวาคม 2558 งิ้วราย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  22 ธันวาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  9 ธันวาคม 2558 ตะลุง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  17 ธันวาคม 2558 ท่าแค  
ไถกลบตอซังบำรุงดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  22 ธันวาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  13 ธันวาคม 2558 บ้านข่อย  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  8 ธันวาคม 2558 ป่าตาล  
การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  9 ธันวาคม 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  15 ธันวาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
45
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  4 ธันวาคม 2558 สี่คลอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  1 - 30 ธันวาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 30 ธันวาคม 2558 ถนนใหญ่  
ปรับปรุงข้อมูล ทบก.  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
19  ตำบล
12 เรื่อง
 
851
 
8 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 พัฒนานิคม  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 - 30 ธันวาคม 2558 ช่องสาริกา  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 - 9 ธันวาคม 2558 มะนาวหวาน  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
15 - 18 ธันวาคม 2558 ดีลัง  
การผลิตพืชสมุนไพรได้มาตรฐาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 ธันวาคม 2558 โคกสลุง  
ปลูกถั่วเขียวหลังนา  
บรรยาย
105
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 ธันวาคม 2558 ชอนน้อย  
อ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
30
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
3 - 4 ธันวาคม 2558 หนองบัว  
การทำปุ๋ยหมัก, การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์, การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
อบต.  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 ธันวาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
24 ธันวาคม 2558 น้ำสุด  
อ้อยปลูกใหม่  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
360
 
6 คน
1 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 คลองเกตุ  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17 ธันวาคม 2558 ดงมะรุม  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 วังจั่น  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 วังจั่น  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
105
ศาลาวัดบ้านวังจั่น  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 หนองแขม  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 ธันวาคม 2558 หนองแขม  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
ประชุม
150
อบต.  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
425
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 ลำนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2558 ชัยนารายณ์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2558 ศิลาทิพย์  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ธันวาคม 2558 ห้วยหิน  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2558 ม่วงค่อม  
การเพาะเห็ดโรงเรือนสร้างรายได้ในครัวเรือน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ธันวาคม 2558 บัวชุม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2558 ท่าดินดำ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 มะกอกหวาน  
การผลิตต้นกล้าและต้นพันธุ์  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
9 ธันวาคม 2558 ซับตะเคียน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  15 ธันวาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 ธันวาคม 2558 หนองยายโต๊ะ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  17 ธันวาคม 2558 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  8 ธันวาคม 2558 ท่ามะนาว  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  16 ธันวาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 ธันวาคม 2558 ชัยบาดาล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  3 ธันวาคม 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 ธันวาคม 2558 เขาแหลม  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
6 เรื่อง
 
875
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 ธันวาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ธันวาคม 2558 บางลี่  
การปลูกถั่วเขียวหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ธันวาคม 2558 บางงา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ธันวาคม 2558 โคกสลุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 เขาสมอคอน  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ธันวาคม 2558 หัวสำโรง  
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 ธันวาคม 2558 บ้านเบิก  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 มุจลินท์  
ปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
404
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 ธันวาคม 2558 บ้านทราย  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 ธันวาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 ธันวาคม 2558 ดงพลับ  
การปลูกพื้นน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
5 ธันวาคม 2558 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 พุคา  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 หินปัก  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18 ธันวาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 ธันวาคม 2558 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  15 ธันวาคม 2558 บางกะพี้  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  17 ธันวาคม 2558 หนองเต่า  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  8 ธันวาคม 2558 โพนทอง  
การปลูกข้าวน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 ธันวาคม 2558 บางขาม  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  17 ธันวาคม 2558 ดอนดึง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  18 ธันวาคม 2558 ชอนม่วง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  15 ธันวาคม 2558 หนองกระเบียน  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  1 ธันวาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  1 ธันวาคม 2558 มหาสอน  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  15 ธันวาคม 2558 เชียงงา  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  17 ธันวาคม 2558 หนองเมือง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  1 ธันวาคม 2558 สนามแจง  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
9 เรื่อง
 
570
 
10 คน
3 หน่วยงาน
1 - 2 ธันวาคม 2558 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
8 ธันวาคม 2558 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
9 ธันวาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 ธันวาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
16 ธันวาคม 2558 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
4 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2558 ยางราก  
แนะนำส่งเสริมการลดความชื้นข้าว  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
18 ธันวาคม 2558 วังทอง  
การเพาะเห็ดฟาง  
บรรยาย
15
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
40
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2558 ลำสนธิ  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 หนองรี  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2558 กุดตาเพชร  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2558 เขารวก  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 เขาน้อย  
การส่งเสริมการผลิตพืชให้ได้ตุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 9 อำเภอ
47 เรื่อง
4 วิธี
4105
 
32 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 สิงห์  
การดำเนินงานของกลุ่ม  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ธันวาคม 2558 ไม้ดัด  
การดูแลรักษาข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ธันวาคม 2558 แม่ลา  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 ธันวาคม 2558 บ้านจ่า  
การดูแลรักษาข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ธันวาคม 2558 พักทัน  
วางแผนการผลิตข้าว  
ประชุม
56
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 ธันวาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
4 ธันวาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 สระแจง  
สถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศบกต.สระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
212
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 ธันวาคม 2558 โพทะเล  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
249
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 ธันวาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 31 ธันวาคม 2558 บางระจัน  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
218
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 ธันวาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 ธันวาคม 2558 โพสังโฆ  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
214
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 ธันวาคม 2558 ท่าข้าม  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
211
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 ธันวาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
3 ธันวาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  1 - 15 ธันวาคม 2558 คอทราย  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
179
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  16 - 30 ธันวาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ติดตามการปลูกพืชที่ใช้นำน้อยทดแทนการทำนา  
ประชุม
118
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  8 ธันวาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
1269
 
3 คน
2 หน่วยงาน
14 - 18 ธันวาคม 2558 พรหมบุรี  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 - 11 ธันวาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 25 ธันวาคม 2558 บ้านหม้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
21 - 24 ธันวาคม 2558 บ้านแป้ง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 - 18 ธันวาคม 2558 หัวป่า  
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
355
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
1836
 
9 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2558 ขามสะแกแสง  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 โนนเมือง  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 เมืองนาท  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
3 ธันวาคม 2558 ชีวึก  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
2 ธันวาคม 2558 พะงาด  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางธิดารัตน์ สำเร็จรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
4 ธันวาคม 2558 หนองหัวฟาน  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายพรชัย เครื่องกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
9 ธันวาคม 2558 เมืองเกษตร  
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง 
รวมอำเภอขามสะแกแสง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 หัวเรือ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 หัวเรือ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 ธันวาคม 2558 หนองขอน  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 หนองขอน  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 ปทุม  
การติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลปทุม  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
3 ธันวาคม 2558 ปทุม  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ธันวาคม 2558 ขามใหญ่  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 ขามใหญ่  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ธันวาคม 2558 แจระแม  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
10  13 ธันวาคม 2558 แจระแม  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  3 ธันวาคม 2558 หนองบ่อ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
156
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  8 ธันวาคม 2558 หนองบ่อ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
250
ศาลาวัด     
13  3 ธันวาคม 2558 ไร่น้อย  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  8 ธันวาคม 2558 ไร่น้อย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
15  8 ธันวาคม 2558 กระโสบ  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  4 ธันวาคม 2558 กระโสบ  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  2 ธันวาคม 2558 กุดลาด  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
250
ศาลาวัด     
18  4 ธันวาคม 2558 กุดลาด  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
130
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  3 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
120
ศาลาวัด     
20  9 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  3 ธันวาคม 2558 ปะอาว  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย
120
ศาลาวัด     
22  4 ธันวาคม 2558 ปะอาว  
ถ่ายทอดความรู้และแนะนำวืธีปฏิบัติแก่กลุ่มที่เสนอแผนชุมชนกระทบแล้ง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
3031
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 ธันวาคม 2558 ไพบูลย์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ธันวาคม 2558 ขี้เหล็ก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอน้ำขุ่น
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 2 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
3091
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2558 ลำพาน  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นางราตรี ศรีสมัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2558 กมลาไสย  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ดงลิง  
การคัดเลือกพันธุ์ถัวลิสงปลูกถั่วลิสงหลังนา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
2 ธันวาคม 2558 ดงลิง  
การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
2 คน
1 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2558 สามัคคี  
การสุ่มวัดผลผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
แปลงเกษตรกร  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 - 23 ธันวาคม 2558 บัวขาว  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ดูงาน
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 - 24 ธันวาคม 2558 แจนแลน  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
9 ธันวาคม 2558 เหล่าใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10 - 24 ธันวาคม 2558 จุมจัง  
กๅรปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 30 ธันวาคม 2558 เหล่าไฮงาม  
วิทยาการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
600
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
9 ธันวาคม 2558 กุดหว้า  
วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
17 ธันวาคม 2558 สามขา  
การป้องกันจำกัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิรัตน์ จิตรจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 ธันวาคม 2558 นาขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 - 22 ธันวาคม 2558 หนองห้าง  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุรีรัตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
10  15 ธันวาคม 2558 นาโก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  10 - 20 ธันวาคม 2558 สมสะอาด  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
12  10 - 24 ธันวาคม 2558 กุดค้าว  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสาท ฉายพล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
9 เรื่อง
 
1490
 
10 คน
4 หน่วยงาน
17 ธันวาคม 2558 กุดจิก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2558 คำบง  
การดูแลรักษามะเขือเทศ  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตกร หมู่ 11  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
4 ธันวาคม 2558 ไค้นุ่น  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศ.บกต.จัดทำแผนชุมชน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
18 ธันวาคม 2558 ไค้นุ่น  
การให้น้ำแปลงปลูกมันสำปะหลัง ช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
แปลงทดสอบการปลูกมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
8 - 25 ธันวาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การดูแลรักษาการปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
200
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
14 - 30 ธันวาคม 2558 หนองอีบุตร  
การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร/เพื่อแก้ไข้วิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
500
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  นายไวกูณฐ์ คำสำลี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
925
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 อำเภอ
20 เรื่อง
4 วิธี
2690
 
19 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
3 ธันวาคม 2558 หายยา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 ธันวาคม 2558 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 ธันวาคม 2558 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
4 ธันวาคม 2558 ท่าศาลา  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 ธันวาคม 2558 หนองป่าครั่ง  
ปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 ธันวาคม 2558 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
22 ธันวาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
8 ธันวาคม 2558 ป่าตัน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
10  23 ธันวาคม 2558 สันผีเสื้อ  
พืชผัก  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
176
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 สบเตี๊ยะ  
การจัดการโรคแมลงไม้ผล  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกำแพง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ทรายมูล  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 ร้องวัวแดง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 บวกค้าง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 ธันวาคม 2558 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 30 ธันวาคม 2558 แช่ช้าง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 30 ธันวาคม 2558 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 30 ธันวาคม 2558 ออนใต้  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 30 ธันวาคม 2558 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 30 ธันวาคม 2558 แม่ปูคา  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 30 ธันวาคม 2558 ห้วยทราย  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 30 ธันวาคม 2558 ต้นเปา  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 30 ธันวาคม 2558 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการเกษตร การดูแลรักษาข้าวนาปี การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 30 ธันวาคม 2558 สันกลาง  
เยี่ยมเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพของเกษตรกร  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
3 เรื่อง
 
1310
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2558 ดอยหล่อ  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
347
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สองแคว  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
198
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 ยางคราม  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
279
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ธันวาคม 2558 สันติสุข  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
182
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1006
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ
10 เรื่อง
2 วิธี
2517
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2558 แสนตอ  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
17 ธันวาคม 2558 บ้านฝาย  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑามาศ พรมยวง  
21 ธันวาคม 2558 เด่นเหล็ก  
การดูแลข้าวโพดแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
22 ธันวาคม 2558 น้ำไคร้  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกัญญาพร ทีกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
24 ธันวาคม 2558 น้ำไผ่  
การดูแลยางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุชาติ ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
28 ธันวาคม 2558 ห้วยมุ่น  
การดูแลยางพาราในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษฎาภูมิ  ใบยา สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด 
รวมอำเภอน้ำปาด
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
5 คน
1 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 ฟากท่า  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
15 ธันวาคม 2558 สองคอน  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
4 ธันวาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
14 ธันวาคม 2558 สองห้อง  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง  
บรรยาย
20
อบต.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
350
 
9 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2558 นาน้อย  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 เชียงของ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 ธันวาคม 2558 ศรีษะเกษ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ธันวาคม 2558 สถาน  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ธันวาคม 2558 สันทะ  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ธันวาคม 2558 บัวใหญ่  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ธันวาคม 2558 น้ำตก  
การผลิตพืชใชำน้ำน้อย(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลังนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
145
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 ธันวาคม 2558 ปัว  
การจัดการดูแลแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตที่ดีและปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 ปัว  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 18 ธันวาคม 2558 แงง  
การปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 4 ธันวาคม 2558 แงง  
การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ธันวาคม 2558 สถาน  
เตรียมความพร้อมก่อนลำไยออกดอก  
บรรยาย
55
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
7 ธันวาคม 2558 สถาน  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
1 - 4 ธันวาคม 2558 ศิลาแลง  
การจัดทำแผนพั?นาอาชีพเกษตรกรตามความต้องกรของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
608
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 ศิลาเพชร  
การปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและปลอดสารเคมี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ธันวาคม 2558 ศิลาเพชร  
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องกรของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
621
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  8 ธันวาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 ธันวาคม 2558 ไชยวัฒนา  
เตรียมความพร้อมก่อนลำไยออกดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
12  9 ธันวาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
13  8 - 11 ธันวาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  21 - 30 ธันวาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  16 ธันวาคม 2558 ภูคา  
การปลูกกาแฟอินทรีย์  
บรรยาย
30
จุดนัดหมาย  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
16  17 ธันวาคม 2558 สกาด  
การผลิตชาอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
17  9 ธันวาคม 2558 ป่ากลาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการพยากรณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  23 ธันวาคม 2558 วรนคร  
การแปรรูปฟักทองและกล้วย  
บรรยาย
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
19  8 ธันวาคม 2558 วรนคร  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
2495
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 ยอด  
การผลิตปุ๋ยหมักกองโตเพื่อลดต้นทุนการผลิตมะนาว  
บรรยาย
50
หอประชุม  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
3 ธันวาคม 2558 ยอด  
การผลิตปุ๋ยหมักกองโตเพื่อลดต้นทุนการผลิตมะนาว  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
4 ธันวาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต.  
ประชุม
20
อบต.  นายพิภพ กูลวงค์ สนง.เกษตรอำเภอภูเพียง 
4 ธันวาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
22
อบต.  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 ธันวาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 ธันวาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนยืบริการและถ่ายทอดฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
9 ธันวาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
14 ธันวาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  
ประชุม
23
อบต.  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
148
 
6 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 4 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
2888
 
9 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2558 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ธันวาคม 2558 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ธันวาคม 2558 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ธันวาคม 2558 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ธันวาคม 2558 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ธันวาคม 2558 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 ธันวาคม 2558 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 ธันวาคม 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ธันวาคม 2558 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การห่อผลมะม่วง  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
9 ธันวาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงกล่ำปลี  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2558 วัดป่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 ธันวาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
9 ธันวาคม 2558 ฝายนาแซง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 ธันวาคม 2558 หนองสว่าง  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
4 ธันวาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ธันวาคม 2558 สักหลง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18 ธันวาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
4 ธันวาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
1 ธันวาคม 2558 น้ำก้อ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  15 ธันวาคม 2558 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  23 ธันวาคม 2558 น้ำชุน  
การบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  1 ธันวาคม 2558 หนองไขว่  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  11 ธันวาคม 2558 ลานบ่า  
อบรมมาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  10 ธันวาคม 2558 บุ่งคล้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  1 ธันวาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  15 ธันวาคม 2558 บ้านกลาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  29 ธันวาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  3 ธันวาคม 2558 บ้านไร่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  24 ธันวาคม 2558 ปากดุก  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  15 ธันวาคม 2558 บ้านหวาย  
การผลิดผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
13 เรื่อง
 
840
 
11 คน
1 หน่วยงาน
18 ธันวาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
8 ธันวาคม 2558 แคมป์สน  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ธันวาคม 2558 เขาค้อ  
การดูแลพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
15 ธันวาคม 2558 ริมสีม่วง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ธันวาคม 2558 สะเดาะพง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 ธันวาคม 2558 หนองแม่นา  
การแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร  
บรรยาย
40
  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 ธันวาคม 2558 เข็กน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
295
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ
19 เรื่อง
1 วิธี
1195
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 - 15 ธันวาคม 2558 เขาชัยสน  
การถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลัก 3 ดี  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
25 ธันวาคม 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ธันวาคม 2558 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
40
ศาลาหมู่บ้าน     
29 ธันวาคม 2558 หานโพธิ์  
พริกขี้หนู  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
16 ธันวาคม 2558 โคกม่วง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
112
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 ธันวาคม 2558 ฝาละมี  
การปลูกพืชผักเครื่องแกง  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
14 ธันวาคม 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบการใช้ทะเบียน ทพศ.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสนธิรา บุญมาก สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 2 อำเภอ
7 เรื่อง
4 วิธี
162
 
2 คน
1 หน่วยงาน