สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 พฤษภาคม 2560 บ้านแพรก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
11 พฤษภาคม 2560 บ้านใหม่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกริกพล วงศ์ชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
23 พฤษภาคม 2560 สำพะเนียง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
9 พฤษภาคม 2560 คลองน้อย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกริกพล วงศ์ชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
24 พฤษภาคม 2560 สองห้อง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธา สารพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
150
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 ทะเลชุบศร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
5 พฤษภาคม 2560 กกโก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 พฤษภาคม 2560 โก่งธนู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
18 พฤษภาคม 2560 เขาพระงาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 พฤษภาคม 2560 เขาสามยอด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
24 พฤษภาคม 2560 โคกกะเทียม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18 พฤษภาคม 2560 โคกลำพาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
5 พฤษภาคม 2560 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
17 พฤษภาคม 2560 งิ้วราย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  4 พฤษภาคม 2560 ดอนโพธิ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  4 พฤษภาคม 2560 ตะลุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
12  24 พฤษภาคม 2560 ท่าแค  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เพชรดีคาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  18 พฤษภาคม 2560 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  24 พฤษภาคม 2560 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  17 พฤษภาคม 2560 บางขันหมาก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  17 พฤษภาคม 2560 บ้านข่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  4 พฤษภาคม 2560 ท้ายตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  17 พฤษภาคม 2560 ป่าตาล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสิทธดา พวงสุวรรณ  
19  17 พฤษภาคม 2560 พรหมมาสตร์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  11 พฤษภาคม 2560 โพธิ์เก้าต้น  
การขยายพันธฺุืชะอม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  24 พฤษภาคม 2560 โพธิ์ตรุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  17 พฤษภาคม 2560 สี่คลอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  4 พฤษภาคม 2560 ถนนใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
4 เรื่อง
 
920
 
13 คน
4 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2560 พัฒนานิคม  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 30 พฤษภาคม 2560 ช่องสาริกา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
55
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
12 พฤษภาคม 2560 มะนาวหวาน  
ชี้แจงระยะเวลาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
4 - 31 พฤษภาคม 2560 ดีลัง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
11 พฤษภาคม 2560 โคกสลุง  
การรับขึ้นทะเบียนปลูกพืช  
บรรยาย
16
ศาลา SML  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
26 พฤษภาคม 2560 ชอนน้อย  
การปลูกข้าวโพดใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 พฤษภาคม 2560 หนองบัว  
ชี้แจงระยะเวลาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
18 พฤษภาคม 2560 ห้วยขุนราม  
ชี้แจงระยะเวลาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
20
ศพก.  นางสาวพรทิวา คล้ายเดช สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
4 พฤษภาคม 2560 น้ำสุด  
การปลูกข้าวโพดใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
289
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 โคกสำโรง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2560 เกาะแก้ว  
การป้องกันกำจัดแมลง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2560 ถลุงเหล็ก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2560 หลุมข้าว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2560 ห้วยโป่ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเผด็จ มุนนี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2560 คลองเกตุ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 พฤษภาคม 2560 สะแกราบ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 พฤษภาคม 2560 เพนียด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
4 พฤษภาคม 2560 วังเพลิง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  4 พฤษภาคม 2560 ดงมะรุม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  3 พฤษภาคม 2560 วังขอนขว้าง  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกพืชข้าวโพด  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  4 พฤษภาคม 2560 วังจั่น  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยพร ฉายสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองแขม  
แนะนำส่งเสริมขึ้นทะเบียนใหม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองแขม  
แนะนำส่งเสริมขึ้นทะเบียนใหม่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
5 เรื่อง
 
610
 
7 คน
1 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2560 ลำนารายณ์  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2560 ชัยนารายณ์  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2560 ศิลาทิพย์  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2560 ห้วยหิน  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤษภาคม 2560 ม่วงค่อม  
การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2560 บัวชุม  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 ท่าดินดำ  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 มะกอกหวาน  
การปรับตัวของเกษตรกรในภารเพาะปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2560 ซับตะเคียน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
36
ศูนย์ส่งเสริมการผลิตฯ     
10  9 พฤษภาคม 2560 ซับตะเคียน  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  11 พฤษภาคม 2560 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  11 พฤษภาคม 2560 หนองยายโต๊ะ  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองยายโต๊ะ  
ระบบน้ำหยด  
ประชุม
33
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  18 พฤษภาคม 2560 เกาะรัง  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Fielday  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 พฤษภาคม 2560 ท่ามะนาว  
การจัดการเพิ่มมูลค่าผักบุ้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  1 พฤษภาคม 2560 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  11 พฤษภาคม 2560 ชัยบาดาล  
การผลิตสารชีวินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  11 พฤษภาคม 2560 บ้านใหม่สามัคคี  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  16 พฤษภาคม 2560 เขาแหลม  
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
9 เรื่อง
 
799
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 ท่าวุ้ง  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤษภาคม 2560 บางคู้  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 พฤษภาคม 2560 โพตลาดแก้ว  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2560 บางลี่  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 พฤษภาคม 2560 บางงา  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2560 โคกสลุด  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2560 เขาสมอคอน  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 หัวสำโรง  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 ลาดสาลี่  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 พฤษภาคม 2560 บ้านเบิก  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  8 พฤษภาคม 2560 มุจลินท์  
การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
650
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 ไผ่ใหญ่  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 พฤษภาคม 2560 บ้านทราย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
อบต.  นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
2 พฤษภาคม 2560 บ้านกล้วย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 พฤษภาคม 2560 ดงพลับ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 พฤษภาคม 2560 บ้านชี  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
4 พฤษภาคม 2560 พุคา  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 พฤษภาคม 2560 หินปัก  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 พฤษภาคม 2560 บางพึ่ง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12 พฤษภาคม 2560 หนองทรายขาว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  8 พฤษภาคม 2560 บางกะพี้  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  17 พฤษภาคม 2560 หนองเต่า  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
อบต.  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  4 พฤษภาคม 2560 โพนทอง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  3 พฤษภาคม 2560 บางขาม  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  8 พฤษภาคม 2560 ดอนดึง  
การผลิตเมล็ดพันธิ์ถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศาลาอเนกประส่งค์  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  16 พฤษภาคม 2560 ชอนม่วง  
การติดตั้งระบบน้ำ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  12 พฤษภาคม 2560 หนองกระเบียน  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  16 พฤษภาคม 2560 สายห้วยแก้ว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  17 พฤษภาคม 2560 มหาสอน  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  2 พฤษภาคม 2560 เชียงงา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  16 พฤษภาคม 2560 หนองเมือง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  16 พฤษภาคม 2560 สนามแจง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
5 เรื่อง
 
680
 
10 คน
4 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2560 ท่าหลวง  
การป้องกันเพลี้ยแป้งและการชุบท่อนพันธ์มันฯ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
3 พฤษภาคม 2560 แก่งผักกูด  
การป้องกันเพลี้ยแป้งและการชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
9 พฤษภาคม 2560 ซับจำปา  
การดูแลรักษาการเตรียมดินและการชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลุก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
17 พฤษภาคม 2560 หนองผักแว่น  
การป้องกันเพลี้ยแป้งและการชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
17 พฤษภาคม 2560 ทะเลวังวัด  
การดูแลรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และการแช่ท่อนพัน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
24 พฤษภาคม 2560 หัวลำ  
การดูแลรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
245
 
2 คน
2 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 สระโบสถ์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2560 มหาโพธิ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2560 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤษภาคม 2560 นิยมชัย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 พฤษภาคม 2560 โคกเจริญ  
การเชื่อมโยงเครือข่ายผ้าทอมัดหมี่  
บรรยาย
10
ทีทำการกลุ่ม  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
3 พฤษภาคม 2560 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
16 พฤษภาคม 2560 ยางราก  
พันธุ์และการขยายพันธุ์  
ประชุม
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
11 พฤษภาคม 2560 หนองมะค่า  
เทคนิคการเพาะพันธุ์พริก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
25 พฤษภาคม 2560 วังทอง  
การจัดการศัตรูพืชในไร่  
บรรยาย
20
ศจช.     
15 พฤษภาคม 2560 โคกแสมสาร  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
สาธิต
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
161
 
4 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2560 ลำสนธิ  
การเพิ่มผลผลิตให้กับพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤษภาคม 2560 ซับสมบูรณ์  
การจัดการเตรียมการดิน ผละการคัดเลือกพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2560 หนองรี  
การจัดการเตรียมการดินเพื่อการเพาะปลูก และการเลือกพันธ์ุพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2560 กุดตาเพชร  
การเพิ่มผลผลิตให้กับพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2560 เขารวก  
การเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2560 เขาน้อย  
การจัดการเตรียมการดิน ผละการคัดเลือกพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
5 พฤษภาคม 2560 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
5 พฤษภาคม 2560 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 พฤษภาคม 2560 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 พฤษภาคม 2560 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
7 พฤษภาคม 2560 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
5 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
48 เรื่อง
5 วิธี
5294
 
48 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บางมัญ  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 โพกรวม  
เตือนการระบาดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ม่วงหมู่  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หัวไผ่  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ภูยาธร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ต้นโพธิ์  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร พงษ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 จักรสีห์  
ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บางกระบือ  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ ภูยาธร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
280
 
4 คน
3 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 สิงห์  
ชี้แจงราชการต่างๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
18 พฤษภาคม 2560 สิงห์  
การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 พฤษภาคม 2560 ไม้ดัด  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุลาวัลย์ นิ่มบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 พฤษภาคม 2560 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560  
ประชุม
20
วัดกะเชา  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 พฤษภาคม 2560 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2560  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 พฤษภาคม 2560 แม่ลา  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 พฤษภาคม 2560 บ้านจ่า  
ข้อราชการทางการเกษตร  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุลาวัลย์ นิ่มบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 พฤษภาคม 2560 พักทัน  
ชี้แจงราชการต่างๆ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 พฤษภาคม 2560 พักทัน  
หลักการจัดการศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศพก.พักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  9 พฤษภาคม 2560 สระแจง  
การปลูกข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  23 พฤษภาคม 2560 สระแจง  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประชุม
35
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
212
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2560 โพทะเล  
การผลิตข้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 พฤษภาคม 2560 บางระจัน  
การผลิตข้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกิรณา อัครธนาธร สนง.กษอ.ค่ายบางระจัน 
19 พฤษภาคม 2560 โพสังโฆ  
การผลิตข้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ  
ดูงาน
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
22 พฤษภาคม 2560 ท่าข้าม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะวรรณ ทองกระจ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 พฤษภาคม 2560 คอทราย  
การผลิตข้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
15 พฤษภาคม 2560 หนองกระทุ่ม  
การผลิตข้าวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2560 พระงาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
2 - 15 พฤษภาคม 2560 พรหมบุรี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
3 พฤษภาคม 2560 บางน้ำเชี่ยว  
การจัดการแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
4 พฤษภาคม 2560 บ้านหม้อ  
การจัดการแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 31 พฤษภาคม 2560 บ้านแป้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
2 พฤษภาคม 2560 หัวป่า  
การจัดการแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมุกดา โปทา สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
11 พฤษภาคม 2560 โรงช้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
410
 
3 คน
1 หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2560 ถอนสมอ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
15 พฤษภาคม 2560 โพประจักษ์  
การผลิตเชื้อไตโครเดอร์มา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
16 พฤษภาคม 2560 วิหารขาว  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
17 พฤษภาคม 2560 พิกุลทอง  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
56
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 26 พฤษภาคม 2560 อินทร์บุรี  
ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 22 พฤษภาคม 2560 ประศุก  
สถานณ์การน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 23 พฤษภาคม 2560 ทับยา  
การผลิตสารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 งิ้วราย  
การปลูกพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2560 ชีน้ำร้าย  
การปลุกข้าวฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 29 พฤษภาคม 2560 ท่างาม  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สินธุ์เทียม สนง.เกษตรอำเภออินทรืบุรี 
1 - 21 พฤษภาคม 2560 น้ำตาล  
ติดตามสถานณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ สำนักงานงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 พฤษภาคม 2560 ทองเอน  
ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
1 - 27 พฤษภาคม 2560 ห้วยชัน  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
10  1 พฤษภาคม 2560 โพธิ์ชัย  
สถานณ์การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุกร์สมบูรณ์ ทองมี สนง.เกษตรอำเภออินทร์บุรี 
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
10 เรื่อง
 
340
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
1898
 
20 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2560 บ้านโพธิ์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 เกาะไร่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 คลองขุด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 คลองบ้านโพธิ์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 คลองประเวศ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ดอนทราย  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 เทพราช  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ท่าพลับ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 หนองตีนนก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2560 หนองบัว  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 30 พฤษภาคม 2560 บางซ่อน  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  1 - 30 พฤษภาคม 2560 บางกรูด  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
13  1 - 30 พฤษภาคม 2560 แหลมประดู่  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชฐ พวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 30 พฤษภาคม 2560 ลาดขวาง  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 30 พฤษภาคม 2560 สนามจันทร์  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 30 พฤษภาคม 2560 แสนภูดาษ  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดวงกมล ศรีสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 
17  1 - 30 พฤษภาคม 2560 สิบเอ็ดศอก  
การเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
885
 
6 คน
4 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2560 ท่าตะเกียบ  
กระบวนการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้านวังวุ้ง  ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
11 พฤษภาคม 2560 คลองตะเกรา  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศพก.เกาะลอย  นายสว่าง พรสี่  
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวสุธาทิพย์ คำเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
1225
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2560 วัฒนานคร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ท่าเกวียน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชัชฎา ยังนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ผักขะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 โนนหมากเค็ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองน้ำใส  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ช่องกุ่ม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
45
นางสาวรัตนา ถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 แซร์ออ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองหมากฝ้าย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
10  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองตะเคียนบอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
11  1 - 31 พฤษภาคม 2560 ห้วยโจด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.ปรวัฒน์ สีฟูม สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
415
 
6 คน
1 หน่วยงาน
5 - 6 พฤษภาคม 2560 โคกสูง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศาลาประชาคม  นางสาวอมรรัตน์ ช้างฉาว สนง.กษอ.โคกสูง 
2 - 4 พฤษภาคม 2560 หนองม่วง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 12 พฤษภาคม 2560 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
700
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 พฤษภาคม 2560 โนนหมากมุ่น  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
3100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
3515
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2560 โนนไทย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ด่านจาก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 กำปัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 สำโรง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ค้างพลู  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 บ้านวัง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 บัลลังก์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 สายออ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ถนนโพธิ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสายชล หุ่มเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2560 มะค่า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
6 คน
2 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2560 สีคิ้ว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกฤตา วัฒนประคัลภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
16 พฤษภาคม 2560 บ้านหัน  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 พฤษภาคม 2560 กฤษณา  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16 พฤษภาคม 2560 ลาดบัวขาว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
16 พฤษภาคม 2560 หนองหญ้าขาว  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
16 พฤษภาคม 2560 กุดน้อย  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
16 พฤษภาคม 2560 หนองน้ำใส  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
16 พฤษภาคม 2560 วังโรงใหญ่  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16 พฤษภาคม 2560 มิตรภาพ  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  16 พฤษภาคม 2560 คลองไผ่  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมานิดา เดื่อกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
11  16 พฤษภาคม 2560 ดอนเมือง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  16 พฤษภาคม 2560 หนองบัวน้อย  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
530
 
10 คน
8 หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2560 โนนแดง  
เวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
18 พฤษภาคม 2560 โนนแดง  
การถ่ายทอดความรู้ก่อนฤดูการเพาะปลูก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
4 พฤษภาคม 2560 โนนแดง  
เวทีชุมชนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
24 พฤษภาคม 2560 โนนตาเถร  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นเกษตรกรรมทางเลือก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาคม ศรีพรม สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
4 พฤษภาคม 2560 โนนตาเถร  
เวทีชุมชนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศาลาวัด  นายอาคม ศรีพรม สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
2  ตำบล
4 เรื่อง
 
410
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2560 สำนักตะคร้อ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
เกษตรกร  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองแวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
เกษตรกร  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 บึงปรือ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
เกษตรกร  นายฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 วังยายทอง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
100
เกษตรกร  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 4 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
1840
 
20 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2560 บุ่ง  
เตรียมพร้อมขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ไก่คำ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาจิก  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ปลาค้าว  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นางชุติมณฑ์ ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 เหล่าพรวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 สร้างนกทา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 คึมใหญ่  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาผือ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 น้ำปลีก  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาวัง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาหมอม้า  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 พฤษภาคม 2560 โนนโพธิ์  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 พฤษภาคม 2560 โนนหนามแท่ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
14  1 - 30 พฤษภาคม 2560 ห้วยไร่  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤษภาคม 2560 หนองมะแซว  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤษภาคม 2560 กุดปลาดุก  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤษภาคม 2560 ดอนเมย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 พฤษภาคม 2560 นายม  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
ศาลาวัด  นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาแต้  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิวัฒน์ อ่อนเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
9100
 
7 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2560 หนองข่า  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
โคกค่าย  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
26 พฤษภาคม 2560 หนองข่า  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
5 พฤษภาคม 2560 หนองข่า  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ป่าหวาย  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
2 พฤษภาคม 2560 คำโพน  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาลิสา กาลจักร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
24 พฤษภาคม 2560 นาหว้า  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาลิสา กาลจักร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
3 พฤษภาคม 2560 ลือ  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
โสกใหญ่  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
25 พฤษภาคม 2560 ลือ  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
23 พฤษภาคม 2560 ลือ  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
9 พฤษภาคม 2560 ห้วย  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
10  16 พฤษภาคม 2560 ห้วย  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
11  17 พฤษภาคม 2560 ห้วย  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไสว ชานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
12  1 - 30 พฤษภาคม 2560 โนนงาม  
การพัฒนาตลาดสินค้าชมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาธน์ แก้วโพนงาม สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 
13  1 - 30 พฤษภาคม 2560 นาป่าแซง  
การพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
14  18 พฤษภาคม 2560 นาป่าแซง  
ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศรี ศรีแนน
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
370
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2560 พนา  
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 จานลาน  
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ไม้กลอน  
การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 พระเหลา  
การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2560 เสนางคนิคม  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 โพนทอง  
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60  
ดูงาน
2
แปลงเกษตรกร  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 พฤษภาคม 2560 โพนทอง  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 พฤษภาคม 2560 ไร่สีสุก  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 ไร่สีสุก  
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามระบบพีจีเอส  
บรรยาย/ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
19 พฤษภาคม 2560 นาเวียง  
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามระบบพีจีเอส  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 พฤษภาคม 2560 นาเวียง  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
  นายอินทัช จันทร์เรือง สนง .เกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 หนองไฮ  
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60  
ดูงาน
15
แปลงเกษตรกร  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองไฮ  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
  นายกฤตยา สุขไชย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
10  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองสามสี  
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
11  1 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองสามสี  
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในกลุ่มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามระบบพีจีเอส  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
  นางรวิวรรณ เจียงคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 
รวมอำเภอเสนางคนิคม
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
257
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 4 อำเภอ
11 เรื่อง
5 วิธี
10327
 
16 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2560 หนองแสง  
การส่งเสริมการปลูกข้าวนาปร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลากลางบ้าน  นายประชา อินแก้วภะเนา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
3 พฤษภาคม 2560 แสงสว่าง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายพลกฤต วัฒนธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
3 พฤษภาคม 2560 นาดี  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
4 พฤษภาคม 2560 ทับกุง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
400
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤษภาคม 2560 กุดรัง  
การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวิช อึ้ังโชตินิรันดร์ สำนักงานเกษตรกุดรัง 
9 พฤษภาคม 2560 กุดรัง  
การผลิตมันเส้น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวิช อึ้ังโชตินิรันดร์ สำนักงานเกษตรกุดรัง 
4 พฤษภาคม 2560 นาโพธิ์  
การจัดการศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถาวร กุศลจิต สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอกุดรัง 
18 พฤษภาคม 2560 เลิงแฝก  
การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์  
9 พฤษภาคม 2560 เลิงแฝก  
การจัดการศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์  
17 พฤษภาคม 2560 หนองแวง  
การจัดการศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์  
4 พฤษภาคม 2560 หนองแวง  
การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์  
24 พฤษภาคม 2560 ห้วยเตย  
การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเวทิน รักษาพล สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
9 พฤษภาคม 2560 ห้วยเตย  
การจัดการศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเวทิน รักษาพล สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 
รวมอำเภอกุดรัง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
320
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
320
 
4 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2560 นาแก  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 พฤษภาคม 2560 พระซอง  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
     
19 พฤษภาคม 2560 หนองสังข์  
การไถกลบตอซังข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
30
     
19 พฤษภาคม 2560 นาคู่  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
19 พฤษภาคม 2560 พิมาน  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
19 พฤษภาคม 2560 พุ่มแก  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
19 พฤษภาคม 2560 ก้านเหลือง  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
19 พฤษภาคม 2560 หนองบ่อ  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
19 พฤษภาคม 2560 นาเลียง  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
10  19 พฤษภาคม 2560 บ้านแก้ง  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
11  19 พฤษภาคม 2560 คำพี้  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
12  19 พฤษภาคม 2560 สีชมพู  
กลุ่มข้าวอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
รวมอำเภอนาแก
12  ตำบล
2 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2560 นาทม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยและปุ๋ย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพิมล ละหว้า สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า 
1 พฤษภาคม 2560 หนองซน  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยและปุ๋ย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศพก.  นายสุนทร ภูดีทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาทม 
18 พฤษภาคม 2560 ดอนเตย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยและปุ๋ย  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศพก.  นายประเมิน เสนานาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน 
รวมอำเภอนาทม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
480
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 พฤษภาคม 2560 หายยา  
จัดทำแผนงานโครงการ  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 พฤษภาคม 2560 หายยา  
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
1 พฤษภาคม 2560 ป่าแดด  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
26 พฤษภาคม 2560 ท่าศาลา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 พฤษภาคม 2560 หนองป่าครั่ง  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
18 พฤษภาคม 2560 ป่าตัน  
จัดทำแผนงานโครงการ  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
25 พฤษภาคม 2560 ป่าตัน  
จัดทำแผนงานโครงการ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
4 พฤษภาคม 2560 สันผีเสื้อ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
179
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2560 บ้านหลวง  
การทำบัญชีค่าใช้จ่าย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอจอมทอง 
22 พฤษภาคม 2560 ข่วงเปา  
การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอจอมทอง 
3 พฤษภาคม 2560 สบเตี๊ยะ  
การป้องกันโรคแมลง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 พฤษภาคม 2560 บ้านแปะ  
การเตรียมความพร้อมของต้นลำไยก่อนการชักนำให้ออกดอก  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
4 พฤษภาคม 2560 ดอยแก้ว  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 พฤษภาคม 2560 แม่สอย  
การเตรียมความพร้อมของต้นลำไยก่อนการชักนำให้ออกดอก  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
163
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ
9 เรื่อง
2 วิธี
342
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 พฤษภาคม 2560 แจ้ห่ม  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
18 พฤษภาคม 2560 บ้านสา  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
18 พฤษภาคม 2560 ปงดอน  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมาน เตียนต๊ะนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
18 พฤษภาคม 2560 แม่สุก  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรานอม แสงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
19 พฤษภาคม 2560 เมืองมาย  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
19 พฤษภาคม 2560 ทุ่งผึ้ง  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมาน เตียนต๊ะนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
19 พฤษภาคม 2560 วิเชตนคร  
ให้ความรู้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
700
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
700
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2560 ฟากท่า  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
16 พฤษภาคม 2560 สองคอน  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
18 พฤษภาคม 2560 บ้านเสี้ยว  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
16 พฤษภาคม 2560 สองห้อง  
เกษตรทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 - 4 พฤษภาคม 2560 แม่พูล  
หนอนเจาะผลทุเรียน  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายธีระพล เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
18 - 19 พฤษภาคม 2560 นานกกก  
หนอนเจาะผลทุเรียน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายไพรศาล อุดอิน สำนักงานเกษตรอำเภอลับแ 
23 - 24 พฤษภาคม 2560 ฝายหลวง  
หนอนเจาะผลทุเรียน  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางธีรัจฉรา เหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
22 - 24 พฤษภาคม 2560 ชัยจุมพล  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวศิริธร ฟักทอง สำนักงานเกษตรอำเภอล้บแล 
15 - 17 พฤษภาคม 2560 ไผ่ล้อม  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
8 - 9 พฤษภาคม 2560 ทุ่งยั้ง  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
15 - 19 พฤษภาคม 2560 ด่านแม่คำมัน  
การเพาะเห็ดนางรม  
บรรยาย
20
โรงเรียนเกษตรกข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
22 - 26 พฤษภาคม 2560 ด่านแม่คำมัน  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
2 - 5 พฤษภาคม 2560 ด่านแม่คำมัน  
การเตรียมพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
โรงเรียนเกษตรกข้าวชุมชน  นายโสภณ  ฟองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
รวมอำเภอลับแล
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
405
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
505
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2560 นาจักร  
การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 น้ำชำ  
การดูแลแปลงรักษาไม้ผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 พฤษภาคม 2560 ป่าแดง  
การดูแลรักษาแปลงกาแฟ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 ทุ่งโฮ้ง  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 เหมืองหม้อ  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 วังธง  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 แม่หล่าย  
การเกษตรดีที่เหมาะสมถั่วเขียว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 ห้วยม้า  
การเกษตรดีที่เหมาะสมข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 พฤษภาคม 2560 ป่าแมต  
การตลาดผ้าทอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 พฤษภาคม 2560 บ้านถิ่น  
การดูแลรักษาแปลงไม้ผล  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 พฤษภาคม 2560 สวนเขื่อน  
การดูแลรักษาแปลงถั่วเหลือง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  8 พฤษภาคม 2560 วังหงษ์  
การเกษตรดีที่เหมาะสมข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 พฤษภาคม 2560 แม่คำมี  
การเกษตรดีที่เหมาะสมข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 พฤษภาคม 2560 ทุ่งกวาว  
การเกษตรดีที่เหมาะสมข้าวโพด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 พฤษภาคม 2560 ท่าข้าม  
การเก็บเกี่ยวถั่่วเเหลืองฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  9 พฤษภาคม 2560 แม่ยม  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  9 พฤษภาคม 2560 ช่อแฮ  
การดูแลรักษาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  9 พฤษภาคม 2560 ร่องฟอง  
การดูแลรักษาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  9 พฤษภาคม 2560 กาญจนา  
การเก็บเกี่ยวกระเทียมหัว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองแพร่
19  ตำบล
12 เรื่อง
 
625
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
625
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 - 19 พฤษภาคม 2560 บ่อ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
หอประชุม  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
23 - 31 พฤษภาคม 2560 ผาสิงห์  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
กลุ่มฯ  นางปริญญา อินต๊ะยศ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
18 พฤษภาคม 2560 เรือง  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
12
แปลงเกษตรกร  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
8 - 9 พฤษภาคม 2560 เรือง  
จัดงานวันสาธิต  
บรรยาย
200
รร.ศรีนาป่าน  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 พฤษภาคม 2560 นาซาว  
การดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
17 พฤษภาคม 2560 ดู่ใต้  
การดูแลรักษาลำไยช่วงติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 31 พฤษภาคม 2560 กองควาย  
การป้องกันกำจัด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
130
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
18 พฤษภาคม 2560 สวก  
การดูแลรักษาลำไยระยะติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
1 - 31 พฤษภาคม 2560 สะเนียน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
หอประชุม  นายอภิสิทธิ์ พันธชาติ สนง.เกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
542
 
7 คน
3 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 หนองแดง  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
10 พฤษภาคม 2560 หมอเมือง  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านบวกแรด  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
2 พฤษภาคม 2560 น้ำพาง  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
10 พฤษภาคม 2560 น้ำปาย  
การทำน้ำหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
17 พฤษภาคม 2560 แม่จริม  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมบ้านตอง  นายอภิสิทธิ์ ห่านตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 บ้านฟ้า  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิพัทธ์ ปันชู สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
8 พฤษภาคม 2560 ป่าคาหลวง  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาพร ศรีวิไชย สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
24 พฤษภาคม 2560 บ้านพี้  
เวทีเรียนรู้โครงการส่งเสริมทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
10
ศพก. อ.บ้านหลวง  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
3 พฤษภาคม 2560 บ้านพี้  
อบรมเกษตรกรแกนน ศพก.(การขยายพันธุ์ไม้ผล)  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศพก. อ.บ้านหลวง  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
90
 
3 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤษภาคม 2560 นาน้อย  
โรคและแมลงศัตรูมะขาม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2560 เชียงของ  
โรคและแมลงศัตรูมะขาม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 พฤษภาคม 2560 ศรีษะเกษ  
โรคและแมลงศัตรูมะขาม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 พฤษภาคม 2560 สถาน  
โรคและแมลงศัตรูมะขาม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 สันทะ  
การจัดการแปลงยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 บัวใหญ่  
การจัดการแปลงยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 พฤษภาคม 2560 น้ำตก  
การจัดการแปลงยางพาราในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 11 พฤษภาคม 2560 ปัว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
หอประชุมหมู่บ้าน  นางวราภรณ์ หมื่นอาภัย สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
9 พฤษภาคม 2560 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์     
9 พฤษภาคม 2560 สถาน  
การเตรียมและจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ุดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
30 พฤษภาคม 2560 สถาน  
การคัดและเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
9 พฤษภาคม 2560 ศิลาแลง  
ไร่นาสวนผสม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 พฤษภาคม 2560 ศิลาเพชร  
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2560 อวน  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
8 พฤษภาคม 2560 อวน  
ปุ๋ยและการดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 พฤษภาคม 2560 ไชยวัฒนา  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นางวราภรณ์ หมื่นอาภัย สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
10  17 พฤษภาคม 2560 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 พฤษภาคม 2560 ภูคา  
การแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
12  2 พฤษภาคม 2560 สกาด  
การแต่งกิ่งกาแฟ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
13  2 พฤษภาคม 2560 ป่ากลาง  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 พฤษภาคม 2560 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
58
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  31 พฤษภาคม 2560 วรนคร  
การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
16  11 พฤษภาคม 2560 วรนคร  
การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ และการตกกล้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
หอประชุมหมู่บ้าน  นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ สนง.เกษตรอำเภอปัว 
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
13 เรื่อง
 
696
 
3 คน
3 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 ริม  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
12 พฤษภาคม 2560 ป่าคา  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
24 พฤษภาคม 2560 ผาตอ  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
19 พฤษภาคม 2560 ยม  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
24 พฤษภาคม 2560 ตาลชุม  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
26 พฤษภาคม 2560 ศรีภูมิ  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวตรีนุช เขียวดี  
22 พฤษภาคม 2560 จอมพระ  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
11 พฤษภาคม 2560 แสนทอง  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
17 พฤษภาคม 2560 ท่าวังผา  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  8 พฤษภาคม 2560 ผาทอง  
การดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน เจดีย์วุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
255
 
9 คน
2 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2560 ปอน  
การพัฒนาการตลาดไม้ผล  
บรรยาย
60
หอประชุม  นายประสงค์ โยระภัตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 พฤษภาคม 2560 ปอน  
การจัดการพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ โยระภัตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 พฤษภาคม 2560 ปอน  
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับอำเภอ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ โยระภัตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 พฤษภาคม 2560 งอบ  
งานวันเริ่มต้นผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
300
ลานเอนกประสงค์  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ทุ่งช้าง  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ตำบลทุ่งช้าง  นางสาวนิตยา แซ่โซ้ง สนง.กษอทุ่งช้าง 
1 - 30 พฤษภาคม 2560 ทุ่งช้าง  
การจัดการพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนิตยา แซ่โซ้ง สนง.กษอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
710
 
3 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2560 บ่อแก้ว  
โรคแอนแทรคโนสในพริก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกศริน เข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 บ่อเกลือเหนือ  
การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านห้วยขาบ  นางสาวธราพร ยืนยงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
2 พฤษภาคม 2560 บ่อเกลือใต้  
การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศพก.บ่อเกลือ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 นาไร่หลวง  
หลักการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 พฤษภาคม 2560 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
1 พฤษภาคม 2560 ชนแดน  
การผลิตมันมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
2 พฤษภาคม 2560 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร วิชัยพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
3 พฤษภาคม 2560 ยอด  
การก่อตั้งและรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  
บรรยาย
30
ที่ตั้งกลุ่ม  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
19 พฤษภาคม 2560 ยอด  
การผลิตมะนาวและการวางแผนการตลาด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
ศพก.อ.สองแคว  นางชุลีกร ตันกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
400
 
3 คน
3 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2560 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
11 พฤษภาคม 2560 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.นาปัง  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 พฤษภาคม 2560 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.น้ำแก่น  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมันทนา มหายศนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 พฤษภาคม 2560 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.น้ำเกี๋ยน  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
8 พฤษภาคม 2560 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.เมืองจัง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 พฤษภาคม 2560 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ท่าน้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.ภูเพียง 
8 พฤษภาคม 2560 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ฝายแก้ว  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมชาย สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
149
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 - 11 พฤษภาคม 2560 ขุนน่าน  
การปลูกกาแฟ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 12 อำเภอ
52 เรื่อง
5 วิธี
3282
 
39 คน
21 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 23 พฤษภาคม 2560 ท่าฬ่อ  
การปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืช ปี 2560/2561  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
1 - 23 พฤษภาคม 2560 ปากทาง  
การปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูก ปี 2560/2561  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวสุรีย์รัคน์ แสนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
1 - 18 พฤษภาคม 2560 โรงช้าง  
การปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกพืช ปี 2550/2561  
บรรยาย
21
ศาลาวัด  นางสาวสุรีย์รัคน์ แสนสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
19 พฤษภาคม 2560 ท่าหลวง  
ลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
6
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ สนง.เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
17 - 24 พฤษภาคม 2560 สายคำโห้  
การปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืช ปี 2560/2561  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณภา ก๋าถ้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
18 พฤษภาคม 2560 ดงกลาง  
ลดต้นทุุนการผลิต  
ประชุม
8
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิตย์ ก้านจันทร์ สนง.เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
รวมอำเภอเมืองพิจิตร
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
105
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิจิตร 1 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
105
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 ตะเบาะ  
การข้าวการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 พฤษภาคม 2560 บ้านโตก  
การแช่ท่อนพันธ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 พฤษภาคม 2560 บ้านโตก  
การแช่ท่อนพันธ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 พฤษภาคม 2560 สะเดียง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 พฤษภาคม 2560 สะเดียง  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
5 พฤษภาคม 2560 ป่าเลา  
การจัดการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
5 พฤษภาคม 2560 นางั่ว  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 พฤษภาคม 2560 นางั่ว  
การปลูกผักอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 พฤษภาคม 2560 ท่าพล  
การเตรียมดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  24 พฤษภาคม 2560 ท่าพล  
การเตรียมดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  31 พฤษภาคม 2560 ดงมูลเหล็ก  
การดูแลโรค+แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  30 พฤษภาคม 2560 ดงมูลเหล็ก  
ลดต้นทุน/การเก็บรักษาต้นหอม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  19 พฤษภาคม 2560 บ้านโคก  
การอารักขาพืช การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  6 พฤษภาคม 2560 ชอนไพร  
การจัดการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  19 พฤษภาคม 2560 นาป่า  
การจัดการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  25 พฤษภาคม 2560 นายม  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศุูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวอำภา อุรุพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  5 พฤษภาคม 2560 วังชมภู  
การจัดการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  24 พฤษภาคม 2560 น้ำร้อน  
การทําไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  17 พฤษภาคม 2560 น้ำร้อน  
การทําไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  24 พฤษภาคม 2560 ห้วยสะแก  
การเก็บรักษษเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  11 พฤษภาคม 2560 ห้วยใหญ่  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  18 พฤษภาคม 2560 ห้วยใหญ่  
การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการกำนัน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  5 พฤษภาคม 2560 ระวิง  
การจัดการดินในการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
14 เรื่อง
 
900
 
12 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2560 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
5 พฤษภาคม 2560 ฝายนาแซง  
การทำฮอร์โมนจิเบอเรลลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 พฤษภาคม 2560 หนองสว่าง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 พฤษภาคม 2560 สักหลง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
23 พฤษภาคม 2560 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
26 พฤษภาคม 2560 บ้านติ้ว  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19 พฤษภาคม 2560 น้ำก้อ  
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
9 พฤษภาคม 2560 หนองไขว่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
3 พฤษภาคม 2560 ลานบ่า  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  3 พฤษภาคม 2560 บุ่งคล้า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  18 พฤษภาคม 2560 บุ่งน้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  11 พฤษภาคม 2560 บ้านกลาง  
เกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  11 พฤษภาคม 2560 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  26 พฤษภาคม 2560 บ้านไร่  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  9 พฤษภาคม 2560 บ้านหวาย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
580
 
8 คน
1 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 ศรีเทพ  
การผลิตปุ๋ยน้ำยูเรีย  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 พฤษภาคม 2560 ศรีเทพ  
การกำจัดศัตรูพืชในอ้อย  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
5 พฤษภาคม 2560 สระกรวด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 พฤษภาคม 2560 สระกรวด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
31 พฤษภาคม 2560 นาสนุ่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 พฤษภาคม 2560 นาสนุ่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
5 พฤษภาคม 2560 โคกสะอาด  
การผลิตปุ๋ยน้ำยูเรีย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 พฤษภาคม 2560 โคกสะอาด  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
24 พฤษภาคม 2560 ซับสมอทอด  
การจัดการดินและข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
24 พฤษภาคม 2560 หนองแจง  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
25 พฤษภาคม 2560 พญาวัง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 พฤษภาคม 2560 ศรีมงคล  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 พฤษภาคม 2560 สระแก้ว  
การเพิ่มผลผลิตการเตรียมพื้นที่ปลูก,เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 พฤษภาคม 2560 บึงสามพัน  
การเตรียมและจัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
255
 
4 คน
2 หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2560 วังโป่ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
18 พฤษภาคม 2560 ท้ายดง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวขวัญชนก วงค์จักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
19 พฤษภาคม 2560 ซับเปิบ  
การแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
3 พฤษภาคม 2560 วังหิน  
การเตรียมแปลงและตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
12 พฤษภาคม 2560 วังศาล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
270
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2560 ทุ่งสมอ  
การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 พฤษภาคม 2560 แคมป์สน  
การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจีระพร ทองเสริม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
11 พฤษภาคม 2560 เขาค้อ  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
อบต.  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
16 พฤษภาคม 2560 ริมสีม่วง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
23 พฤษภาคม 2560 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
17 พฤษภาคม 2560 หนองแม่นา  
การจัดการดินและปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองแม่นา  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤษภาคม 2560 เข็กน้อย  
เกษตรผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
9 พฤษภาคม 2560 เข็กน้อย  
เกษตรผสมผสาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนาจ มณีบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำอภเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
285
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อำเภอ
43 เรื่อง
4 วิธี
2630
 
37 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 พฤษภาคม 2560 ปากแพรก  
การทำสารสะเดา  
บรรยาย
20
เทศบาลตำบลปากแพรก  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
2 พฤษภาคม 2560 ท่ามะขาม  
กระบวนการ GAP กลุ่ม  
บรรยาย
20
ศูนย์ ข้าว ชุม ชน  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
17 พฤษภาคม 2560 แก่งเสี้ยน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
อาคารผู้สูงอายุ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
19 พฤษภาคม 2560 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
30 พฤษภาคม 2560 ลาดหญ้า  
การจัดทำแปลงทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
26 พฤษภาคม 2560 วังด้ง  
การทำแปลงทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
30 พฤษภาคม 2560 ช่องสะเดา  
Gap  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
24 พฤษภาคม 2560 หนองหญ้า  
การปลูก การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านวังปลาหมู  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
31 พฤษภาคม 2560 เกาะสำโรง  
การทำสารสะเดา  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  2 พฤษภาคม 2560 บ้านเก่า  
การปลูกพืช,การเลี้ยงปลา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์ทฤษฏีใหม่  นายชยุติ โสไกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  15 พฤษภาคม 2560 วังเย็น  
การปลูก,การดูแลรักษา  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านดงยาง  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
260
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2560 ลุ่มสุ่ม  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายอนุชิต ชมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
9 พฤษภาคม 2560 ท่าเสา  
การผลิตน้ำหมักสะเดาป้องกันเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
1 พฤษภาคม 2560 สิงห์  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศพก.  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
16 พฤษภาคม 2560 ไทรโยค  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
23 พฤษภาคม 2560 วังกระแจะ  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 พฤษภาคม 2560 ศรีมงคล  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
26 พฤษภาคม 2560 บ้องตี้  
การผลิตผลไม้นอกฤดูและการจัดการแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 บ่อพลอย  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
16 พฤษภาคม 2560 หนองกุ่ม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
3 พฤษภาคม 2560 หนองรี  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
4 พฤษภาคม 2560 หลุมรัง  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
4 พฤษภาคม 2560 ช่องด่าน  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
5 พฤษภาคม 2560 หนองกร่าง  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 4 พฤษภาคม 2560 นาสวน  
การรักษาท่อนพันธุ์  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
1 - 3 พฤษภาคม 2560 ด่านแม่แฉลบ  
การปรับปรุงบำรุงดินหลักการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
8 พฤษภาคม 2560 หนองเป็ด  
แนะนำการดูแลรักษาท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
14 พฤษภาคม 2560 ท่ากระดาน  
การรักษาท่อนพันธุ์การก่อนเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
23 พฤษภาคม 2560 เขาโจด  
แนะนำการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
30 พฤษภาคม 2560 แม่กระบุง  
การรักษาท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
130
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 19 พฤษภาคม 2560 พงตึก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 19 พฤษภาคม 2560 ยางม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 19 พฤษภาคม 2560 ดอนชะเอม  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 19 พฤษภาคม 2560 ท่าไม้  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาวัด     
22 - 31 พฤษภาคม 2560 ตะคร้ำเอน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 31 พฤษภาคม 2560 ท่ามะกา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 19 พฤษภาคม 2560 ท่าเรือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ช.ตะคร้ำเอน     
22 - 31 พฤษภาคม 2560 โคกตะบอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 - 31 พฤษภาคม 2560 ดอนขมิ้น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 19 พฤษภาคม 2560 อุโลกสี่หมื่น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 19 พฤษภาคม 2560 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 19 พฤษภาคม 2560 พระแท่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  22 - 31 พฤษภาคม 2560 หวายเหนียว  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 19 พฤษภาคม 2560 แสนตอ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  22 - 31 พฤษภาคม 2560 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  22 - 31 พฤษภาคม 2560 ท่าเสา  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  22 - 31 พฤษภาคม 2560 หนองลาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
3 เรื่อง
 
1740
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2560 ท่าขนุน  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
9 พฤษภาคม 2560 ปิล๊อก  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
11 พฤษภาคม 2560 หินดาด  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
16 พฤษภาคม 2560 ลิ่นถิ่น  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
18 พฤษภาคม 2560 ชะแล  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
23 พฤษภาคม 2560 ห้วยเขย่ง  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเมธ หงษ์สาชุม สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
30 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์นิคม  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
225
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2560 หนองลู  
เตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
3 พฤษภาคม 2560 ปรังเผล  
การปลูก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวันทน์ หยุดยั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี  
5 พฤษภาคม 2560 ไล่โว่  
เตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
75
 
3 คน
3 หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2560 พนมทวน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์   นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
26 พฤษภาคม 2560 หนองโรง  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
3 พฤษภาคม 2560 ทุ่งสมอ  
การปลูกผักกางมุ้ง (ไม้ผล)  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
24 พฤษภาคม 2560 ดอนเจดีย์  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรพต มาลาพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน 
18 พฤษภาคม 2560 รางหวาย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
11 พฤษภาคม 2560 หนองสาหร่าย  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์   นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
4 พฤษภาคม 2560 ดอนตาเพชร  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
163
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 พฤษภาคม 2560 เลาขวัญ  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
3 พฤษภาคม 2560 หนองโสน  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
บรรยาย
60
อบต.  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
31 พฤษภาคม 2560 หนองประดู่  
ประโยชน์ของหญ้าแฝก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
9 พฤษภาคม 2560 หนองปลิง  
การทำน้ำหมักสะเดา  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
17 พฤษภาคม 2560 หนองนกแก้ว  
การปลูกผักเพื่อการค้า  
ประชุม
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
30 พฤษภาคม 2560 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
54
ศาลาวัด  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
23 พฤษภาคม 2560 หนองฝ้าย  
งานวันเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
334
 
5 คน
2 หน่วยงาน
31 พฤษภาคม 2560 กลอนโด  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
16 พฤษภาคม 2560 จรเข้เผือก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
12 พฤษภาคม 2560 หนองไผ่  
การผลิตสารสกัดจากสะเดาเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศพก.  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
2 คน
2 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2560 หนองปรือ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 พฤษภาคม 2560 หนองปลาไหล  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 พฤษภาคม 2560 สมเด็จเจริญ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 11 อำเภอ
40 เรื่อง
3 วิธี
3687
 
41 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 พฤษภาคม 2560 อัมพวา  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
อุทยาน ร.2     
17 พฤษภาคม 2560 สวนหลวง  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2560 ท่าคา  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤษภาคม 2560 วัดประดู่  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 พฤษภาคม 2560 เหมืองใหม่  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 พฤษภาคม 2560 บางช้าง  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
60
อบต.     
17 พฤษภาคม 2560 แควอ้อม  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2560 ปลายโพงพาง  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 พฤษภาคม 2560 บางแค  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
อบต.     
10  18 พฤษภาคม 2560 แพรกหนามแดง  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 พฤษภาคม 2560 ยี่สาร  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  17 พฤษภาคม 2560 บางนางลี่  
รณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
12  ตำบล
1 เรื่อง
 
640
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
640
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
26 พฤษภาคม 2560 ควนลัง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวส.พรเทวี พลกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
28 พฤษภาคม 2560 คูเต่า  
การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุขุมาล แจ้งเพียร สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
20 พฤษภาคม 2560 คอหงส์  
การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรา อิสโร สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
24 พฤษภาคม 2560 คลองแห  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรา อิสโร สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
21 พฤษภาคม 2560 คลองอู่ตะเภา  
การดุแลรักษาหน้ายางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุขุมาล แจ้งเพียร สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
20 พฤษภาคม 2560 ฉลุง  
การดุแลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกนรินทร์ หลินเภอ สนง.เกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
รวมอำเภอหาดใหญ่
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
180
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสงขลา 1 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
180
 
4 คน
2 หน่วยงาน