สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 พัฒนานิคม  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
1
สนง.เกษตรอำเภอ  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 สิงหาคม 2557 ช่องสาริกา  
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม  
บรรยาย
40
ม.3, 9  นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 - 15 สิงหาคม 2557 มะนาวหวาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
65
ม.7, 8  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 สิงหาคม 2557 ดีลัง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
26 - 27 สิงหาคม 2557 โคกสลุง  
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 สิงหาคม 2557 ชอนน้อย  
ตรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
52
ม.1-5  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 - 21 สิงหาคม 2557 หนองบัว  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
85
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
19 สิงหาคม 2557 ห้วยขุนราม  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 สิงหาคม 2557 น้ำสุด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
25
โรงเรียนวิไลย์ประชาสรรค์  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
498
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 โคกสำโรง  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
หมู่ที่ 1,5,6,7และ8     
1 - 29 สิงหาคม 2557 โคกสำโรง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
190
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 สิงหาคม 2557 ถลุงเหล็ก  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 สิงหาคม 2557 ถลุงเหล็ก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
200
หมู่ที่ 1 - 8ต.ถลุงเหล็ก     
1 - 29 สิงหาคม 2557 เพนียด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
250
หมู่ที่ 1 - 10 ต.เพนียด     
1 - 29 สิงหาคม 2557 เพนียด  
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 สิงหาคม 2557 วังจั่น  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
หมู่ที่1,2,4และ6     
1 - 29 สิงหาคม 2557 วังจั่น  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2557/58  
ประชุม
180
หมู่ที่ 1- 8 ต.วังจั่น     
รวมอำเภอโคกสำโรง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1029
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 2 อำเภอ
13 เรื่อง
3 วิธี
1527
 
7 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 - 29 สิงหาคม 2557 โพทะเล  
ตรวจสอบแปลงข้าวที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
175
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
14 สิงหาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
9
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 บางระจัน  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
127
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 โพสังโฆ  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
114
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
18 - 29 สิงหาคม 2557 คอทราย  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวผู้ขึ้นทะเบียนผู้ข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
98
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  14 สิงหาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  18 - 29 สิงหาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ  
ประชุม
115
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  7 สิงหาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
806
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
806
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 ห้วยแถลง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 สิงหาคม 2557 ทับสวาย  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
19 สิงหาคม 2557 เมืองพลับพลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
8 สิงหาคม 2557 หลุ่งตะเคียน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
8 สิงหาคม 2557 หินดาด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 สิงหาคม 2557 งิ้ว  
การป้องกันดำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 สิงหาคม 2557 กงรถ  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 สิงหาคม 2557 หลุ่งประดู่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้สุบรรณฟาร์ม  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
22 สิงหาคม 2557 ตะโก  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  14 สิงหาคม 2557 ห้วยแคน  
การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
450
 
6 คน
1 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 โนนค่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา โชติจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
20 สิงหาคม 2557 โค้งยาง  
การดูแลรักษาและป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
แปลงเกษตรกร  นางสาวจันทนา ิสิงหนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
รวมอำเภอสูงเนิน
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
2 คน
1 หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 สีคิ้ว  
การทำเกษตรแบบพอเพียง  
บรรยาย
100
อบต.  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
19 สิงหาคม 2557 สีคิ้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
15 สิงหาคม 2557 บ้านหัน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
5 สิงหาคม 2557 กฤษณา  
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21 สิงหาคม 2557 ลาดบัวขาว  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอม่าและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเด็น มณีจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
21 สิงหาคม 2557 หนองหญ้าขาว  
การสำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศจช.  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
6 สิงหาคม 2557 หนองหญ้าขาว  
การกำจัดข้าวเรื้อ  
บรรยาย
45
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
21 สิงหาคม 2557 กุดน้อย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
15 สิงหาคม 2557 หนองน้ำใส  
การจัดการวัชชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10  23 สิงหาคม 2557 วังโรงใหญ่  
การสำรวจระบบนิเวศข้าวนาปี  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  9 สิงหาคม 2557 วังโรงใหญ่  
การสำรวจระบบนิเวศข้าวนาปี  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  19 สิงหาคม 2557 มิตรภาพ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
13  15 สิงหาคม 2557 คลองไผ่  
การใช้สารเคมีกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
14  29 สิงหาคม 2557 ดอนเมือง  
การปลูกพืชบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
15  5 สิงหาคม 2557 หนองบัวน้อย  
การจัดการวัชชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
12 เรื่อง
 
735
 
10 คน
9 หน่วยงาน
1 - 13 สิงหาคม 2557 วังน้ำเขียว  
การทำเชื้อไดรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภัทร เกิดจันทรา สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
1 สิงหาคม 2557 วังหมี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายสมทบ พู่เข็มประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
14 สิงหาคม 2557 ระเริง  
การแปรรูปผลผลิตเกษตร  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายอาคม บุญวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
26 สิงหาคม 2557 อุดมทรัพย์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจุล อ่อนพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 
8 สิงหาคม 2557 ไทยสามัคคี  
การพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน  
บรรยาย
83
อบต.  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
15 สิงหาคม 2557 ไทยสามัคคี  
ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรภัทร ศรีคงอยุ่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอวังน้ำเขียว
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
286
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 4 อำเภอ
27 เรื่อง
2 วิธี
1541
 
23 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ทรายมูล  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
5 สิงหาคม 2557 ดู่ลาด  
ส่งเสริมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
14 สิงหาคม 2557 ดงมะไฟ  
อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
15 สิงหาคม 2557 นาเวียง  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
13 สิงหาคม 2557 ไผ่  
การอบรมการใช้สารชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
100
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 คอนสวรรค์  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 สิงหาคม 2557 ยางหวาย  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 ช่องสามหมอ  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
35
แปลงสาธิต  นางกาญจนาภรณ์ พงศ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 สิงหาคม 2557 โนนสะอาด  
ส่งเสริมการปลูกข้าวไรเบอรี่  
บรรยาย
35
อบต.  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
20 สิงหาคม 2557 ห้วยไร่  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน  
บรรยาย
25
อบต.  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 
20 สิงหาคม 2557 บ้านโสก  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 โคกมั่งงอย  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
22 สิงหาคม 2557 โคกมั่งงอย  
การกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายวิทยา กาแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
18 สิงหาคม 2557 หนองขาม  
วิทยาการการปลูกข้าวและการดูแลรักษา  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
10  18 สิงหาคม 2557 ศรีสำราญ  
ส่งเสริมการปลูกข้าวไรเบอรี่  
บรรยาย
35
อบต.  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
325
 
7 คน
2 หน่วยงาน
27 สิงหาคม 2557 ผักปัง  
ผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
19 สิงหาคม 2557 ผักปัง  
การปลูกข้าวต้นเดียว  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 29 สิงหาคม 2557 กวางโจน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
1240
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
6 สิงหาคม 2557 หนองคอนไทย  
การปลูกถั่วเหลือง  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
5 - 29 สิงหาคม 2557 บ้านแก้ง  
การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่  
บรรยาย
200
ศาลาประชาคม  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
5 - 15 สิงหาคม 2557 กุดยม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
600
ศาลากลางบ้าน  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 29 สิงหาคม 2557 บ้านเพชร  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
14 สิงหาคม 2557 โคกสะอาด  
เทคนิคการดูแลรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
4 - 30 สิงหาคม 2557 หนองตูม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  5 - 15 สิงหาคม 2557 โอโล  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
1200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  4 - 29 สิงหาคม 2557 ธาตุทอง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1500
ศาลาวัด  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  4 - 8 สิงหาคม 2557 ธาตุทอง  
พันธุ์,แมลง,การคัดพันธุ์ปน  
ประชุม
20
อบต.  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  4 - 29 สิงหาคม 2557 บ้านดอน  
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
100
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
6615
 
9 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
6940
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 หนองบัว  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเกตุ สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
28 สิงหาคม 2557 หนองสวรรค์  
การปฏิบัติดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
20 สิงหาคม 2557 หัวนา  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายยงยุทธ โภคานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
19 สิงหาคม 2557 บ้านพร้าว  
การสำรวจโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศน์ ศรีทนสา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
29 สิงหาคม 2557 โนนขมิ้น  
การปฏิบัติดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 สิงหาคม 2557 ลำภู  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นายปรเมศน์ ศรีทนสา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
5 สิงหาคม 2557 โนนทัน  
การควบคุมและการกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลากลางบ้านม.3  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
22 สิงหาคม 2557 ป่าไม้งาม  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเกตุ สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
6 สิงหาคม 2557 หนองหว้า  
การควบคุมและการกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนรีรัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
350
 
5 คน
1 หน่วยงาน
28 สิงหาคม 2557 โนนสัง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
6 - 7 สิงหาคม 2557 บ้านถิ่น  
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญ(ข้าว)  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
1 สิงหาคม 2557 บ้านถิ่น  
โครงการรณรงค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ กุณา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
19 สิงหาคม 2557 หนองเรือ  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
29 สิงหาคม 2557 หนองเรือ  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางกรรณิกา เล่ห์ภูเขียว สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
28 สิงหาคม 2557 กุดดู่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
21 สิงหาคม 2557 บ้านค้อ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
29 สิงหาคม 2557 โนนเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
28 สิงหาคม 2557 โนนเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
10  13 สิงหาคม 2557 โนนเมือง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวกัลยา ่่ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
11  27 สิงหาคม 2557 โคกใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกัลยา ่่ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
12  14 สิงหาคม 2557 โคกใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางสาวกัลยา ไชยคำแดง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
13  14 สิงหาคม 2557 โคกม่วง  
การปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
14  6 สิงหาคม 2557 โคกม่วง  
การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
15  27 สิงหาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 
รวมอำเภอโนนสัง
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
713
 
7 คน
1 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 เมืองใหม่  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นายปรีชา ทองจ่าม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
21 - 22 สิงหาคม 2557 ศรีบุญเรือง  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
22 สิงหาคม 2557 หนองบัวใต้  
การดูแลระยะกล้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวธีรชยา สาวะรก สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
7 สิงหาคม 2557 กุดสะเทียน  
การตรวจแปลงนาเกษตรกรผู้ขื้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
7 - 31 สิงหาคม 2557 โนนสะอาด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
1000
  นางสาวสุจิตรา ชูชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
7 สิงหาคม 2557 ยางหล่อ  
โรค-แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิบูลย์ ขาวอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
6 สิงหาคม 2557 โนนม่วง  
การตรวจสอบแปลงนาเกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
36
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
1 สิงหาคม 2557 หนองกุงแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
13
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด     
21 - 22 สิงหาคม 2557 หนองแก  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 4  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
10  22 สิงหาคม 2557 ทรายทอง  
โครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ฝึกปฏิบัติ
31
แปลงนาเกษตรกร     
11  19 สิงหาคม 2557 หันนางาม  
การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ทองจ่าม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
1384
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 นาเหล่า  
การออกใบรับรองผู็ขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
640
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 29 สิงหาคม 2557 นาเหล่า  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
640
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
28 สิงหาคม 2557 นาแก  
การใส่ปุ๋ยเคมีอ้อย  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์สวัสดิ์ พลประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
27 สิงหาคม 2557 นาแก  
การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตลำไย  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์สวัสดิ์ พลประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
4 - 29 สิงหาคม 2557 วังทอง  
การขึ้นทะเบียนเกาตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  
ประชุม
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
4 - 29 สิงหาคม 2557 วังทอง  
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้านาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายคมกฤช ศรีอาจ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
15 สิงหาคม 2557 วังปลาป้อม  
การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
8 สิงหาคม 2557 วังปลาป้อม  
ตัดพันธ์ปนข้าวนาปี  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ราคายิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 สิงหาคม 2557 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดป้องกันเพลี้ยแป้งสีชมพู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
10  1 - 31 สิงหาคม 2557 เทพคีรี  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
280
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
11  1 - 31 สิงหาคม 2557 เทพคีรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า  
ฝึกปฏิบัติ
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา จันโสภา สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
5  ตำบล
11 เรื่อง
 
2672
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
34 เรื่อง
6 วิธี
5119
 
24 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 บ้านดุง  
เทคนิคการกำจัดหอยทาก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
1 - 31 สิงหาคม 2557 ดงเย็น  
การใส่ปุ๋ยในานาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
20 สิงหาคม 2557 โพนสูง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ น้อยยะ สนง.เกษตรอำเภอบ้านดุง 
20 สิงหาคม 2557 อ้อมกอ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ อามาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
14 สิงหาคม 2557 บ้านจันทน์  
การป้องกันกำจัดศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
จุดนัดพบ  นายทินรัชต์ นามแสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
26 สิงหาคม 2557 บ้านชัย  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ภูสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
20 สิงหาคม 2557 ถ่อนนาลับ  
การดูแลรักษาการทำนาหว่านตม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
14 สิงหาคม 2557 วังทอง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอมลวรรณ อรัญเสน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
14 สิงหาคม 2557 บ้านม่วง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ขาวชุมชน  นายนายสุรพล อนุศาสนนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
10  22 สิงหาคม 2557 บ้านตาด  
การดูแลรักษาการทำนาหว่านตม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
11  19 สิงหาคม 2557 นาคำ  
การดูแลรักษาการทำนาหว่านตม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเกียรติ นิลตีบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 
รวมอำเภอบ้านดุง
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
419
 
7 คน
2 หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 หนองแสง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายดิเรก จวบลาภ สำนักงานกษตรอำเภอหนองแสง 
8 สิงหาคม 2557 แสงสว่าง  
ยางพารา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
15 สิงหาคม 2557 นาดี  
ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการศูนย์  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
8 สิงหาคม 2557 ทับกุง  
ยางพารา  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอ
10 เรื่อง
3 วิธี
579
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 - 15 สิงหาคม 2557 ลำคลอง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธานินทร์ ภูติโส สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 นามน  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
5 สิงหาคม 2557 ยอดแกง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
5 สิงหาคม 2557 สงเปลือย  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 สิงหาคม 2557 หลักเหลี่ยม  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 สิงหาคม 2557 หนองบัว  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
320
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ร่องคำ  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
19 สิงหาคม 2557 สามัคคี  
การฝึกปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
30
โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
5 สิงหาคม 2557 สามัคคี  
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
แปลงปลูกข้าวอินทรีย์  นางเขมชาติ ผลปราชญ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
19 สิงหาคม 2557 เหล่าอ้อย  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
5 สิงหาคม 2557 เหล่าอ้อย  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
แปลงต้นแบบ  นายเฉลิมชะย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
230
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ยางตลาด  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
21 สิงหาคม 2557 หัวงัว  
การใส่ปุ๋ยข้าวและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
8 สิงหาคม 2557 อุ่มเม่า  
การบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงพล เฆมประยูร สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
21 สิงหาคม 2557 บัวบาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถาพร ภูจริต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
22 สิงหาคม 2557 เว่อ  
การใส่ปุ๋ยข้าวและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 สิงหาคม 2557 อิตื้อ  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฐธยาน์ ปินตาเหมืองหม้อ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
21 สิงหาคม 2557 หัวนาคำ  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายศิริศักดิ์ โรจน์รุ่งสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
22 สิงหาคม 2557 หนองอิเฒ่า  
การกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
15 สิงหาคม 2557 ดอนสมบูรณ์  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายกิตติ ศรีสุราช สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10  2 สิงหาคม 2557 นาเชือก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
11  21 สิงหาคม 2557 คลองขาม  
การเพิ่มผลผลิต/การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายบุญตรง อินนุชิต สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
12  9 สิงหาคม 2557 เขาพระนอน  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
13  22 สิงหาคม 2557 นาดี  
การใส่ปุ๋ยข้าวและป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
48
แปลงนาเกษตรกร  นางเพ็ญศรี วงค์ปรีดี สำนักเกษตรอำยางตลาด 
14  8 สิงหาคม 2557 โนนสูง  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
แปลงนาเกษตรกร  นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 
15  2 สิงหาคม 2557 หนองตอกแป้น  
การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงนาเกษตรกร  นายสุวรรณ ศรีประดู่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
663
 
12 คน
3 หน่วยงาน
12 - 29 สิงหาคม 2557 ภูสิงห์  
การถนอม/แปรรูปอาหาร  
บรรยาย
85
ที่ทำการกลุ่ม ทุกตำบล  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
5 - 8 สิงหาคม 2557 ภูสิงห์  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
29 สิงหาคม 2557 สหัสขันธ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านโสกทราย  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
19 สิงหาคม 2557 นามะเขือ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
29 สิงหาคม 2557 โนนศิลา  
การป้องกัน/การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ต.โนนศิลา  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
15 สิงหาคม 2557 นิคม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
บ้านคำแคน  นายสังวาร เทพศรีหา สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
5 สิงหาคม 2557 โนนแหลมทอง  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 สิงหาคม 2557 โนนบุรี  
การป้องกันกำจัดโรคแมลง  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 สิงหาคม 2557 โนนน้ำเกลี้ยง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
505
 
6 คน
3 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2557 ทุ่งคลอง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรร ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
5 สิงหาคม 2557 โพน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
22 สิงหาคม 2557 ดินจี่  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านโพนแพง  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
7 สิงหาคม 2557 นาบอน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านนาเจริญ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
18 สิงหาคม 2557 นาทัน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
2 สิงหาคม 2557 เนินยาง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2557 ท่าคันโท  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
464
ศาลกลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
18 - 29 สิงหาคม 2557 กุงเก่า  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
674
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1-11  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
6 - 8 สิงหาคม 2557 ยางอู้ม  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1,2,3  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
15 สิงหาคม 2557 กุดจิก  
การใสปุ๋ยนาข้าวหลังปักดำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 4 สิงหาคม 2557 ดงสมบูรณ์  
สำรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลกลางบ้าน หมู่ที่ 1-2  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
1268
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 คำบง  
ลดต้นทุนากรผลิตข้าว  
บรรยาย
52
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
18 - 29 สิงหาคม 2557 ไค้นุ่น  
ประชุมชี้แจง/ดำเนินการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
900
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
14 สิงหาคม 2557 ไค้นุ่น  
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมุ่งสู่Smart Farmer  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 29 สิงหาคม 2557 นิคมห้วยผึ้ง  
การใส่ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย
463
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
14 สิงหาคม 2557 หนองอีบุตร  
การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรมุ่งสู่ Smart Farma  
บรรยาย
10
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 11 สิงหาคม 2557 หนองอีบุตร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2557  
ประชุม
800
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
2235
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 ดอนจาน  
การปักดำ  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
4 สิงหาคม 2557 สะอาดไชยศรี  
การปักดำ  
ฝึกปฏิบัติ
60
แปลงนาเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
5 สิงหาคม 2557 ดงพยุง  
การปักดำ  
ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
6 สิงหาคม 2557 ม่วงนา  
การปักดำ  
ดูงาน
50
แปลงนาเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
4 สิงหาคม 2557 นาจำปา  
การปักดำ  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
260
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 9 อำเภอ
33 เรื่อง
6 วิธี
5821
 
38 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2557 สบเตี๊ยะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 สิงหาคม 2557 บ้านแปะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
16 สิงหาคม 2557 ดอยแก้ว  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 สิงหาคม 2557 แม่สอย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
270
ศาลาวัด  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
384
 
3 คน
1 หน่วยงาน
18 - 29 สิงหาคม 2557 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองงาย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 - 15 สิงหาคม 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  18 - 29 สิงหาคม 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 - 15 สิงหาคม 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 29 สิงหาคม 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  4 - 15 สิงหาคม 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 สง่าบ้าน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
25 สิงหาคม 2557 ป่าลาน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
11 สิงหาคม 2557 สันมหาพน  
การป้องกันโรคข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 สิงหาคม 2557 แม่แตง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
18 สิงหาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันโรคข้าวระยะปักดำ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
19 สิงหาคม 2557 สบเปิง  
การคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2557 บ้านเป้า  
การจัดการลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 สิงหาคม 2557 ป่าแป๋  
การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
21 สิงหาคม 2557 เมืองก๋าย  
การผลิตกาแฟปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 สิงหาคม 2557 บ้านช้าง  
การจัดการลำไยระยะติดผล  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 ริมเหนือ  
การปลูกและดูแลรักษาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 สิงหาคม 2557 แม่สา  
การทำบัญชีครัวเรือน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
110
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 ป่าไผ่  
สำรวจศัตรูข้าวในระยะกล้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.บ้านหม้อ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
4 สิงหาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวลำไย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 ทุ่งปี้  
การเก็บเกี่ยว  
ประชุม
22
ศาลาเอนกประสงค์  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
5 สิงหาคม 2557 ทุ่งปี้  
การปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศาลาวัด  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอแม่วาง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
42
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 สิงหาคม 2557 ออนเหนือ  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
200
ศาลาวัด     
1 - 14 สิงหาคม 2557 ออนกลาง  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
250
ศาลาวัด     
1 - 15 สิงหาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
บรรยาย
25
อบต.     
1 - 12 สิงหาคม 2557 ห้วยแก้ว  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
50
ศาลาวัด     
1 - 15 สิงหาคม 2557 แม่ทา  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
400
ศาลาวัด     
1 - 10 สิงหาคม 2557 ทาเหนือ  
รับขึ้นทะเบีนนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  
ประชุม
180
ศาลาวัด     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1105
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 ดอยหล่อ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
191
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 สิงหาคม 2557 สองแคว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
151
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 ยางคราม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและออกใบรับรอง  
ประชุม
189
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สันติสุข  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง  
ประชุม
142
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
673
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 9 อำเภอ
19 เรื่อง
5 วิธี
4264
 
11 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 - 30 สิงหาคม 2557 พระบาท  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา สุยะหมุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
4 - 30 สิงหาคม 2557 ชมพู  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 กล้วยแพะ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 ปงแสนทอง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านแลง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเสด็จ  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 พิชัย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งฝาย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเอื้อม  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านเป้า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ้านค่า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  4 - 30 สิงหาคม 2557 บ่อแฮ้ว  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 - 30 สิงหาคม 2557 ต้นธงชัย  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  4 - 30 สิงหาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  4 - 30 สิงหาคม 2557 บุญนาคพัฒนา  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหลังการปลูก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
2160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านดง  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
นาข้าวเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 นาสัก  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงนาข้าวเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 จางเหนือ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศาลาวัด     
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่เมาะ  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 สิงหาคม 2557 สบป้าด  
การกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 ลำปางหลวง  
ส่งเสริมการเกษตร  
บรรยาย
29
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2557 นาแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
8 สิงหาคม 2557 ไหล่หิน  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 สิงหาคม 2557 วังพร้าว  
ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
21 สิงหาคม 2557 ศาลา  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
19 สิงหาคม 2557 นาแส่ง  
กาผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ที่ทำกรกลุ่มเกษตรกร     
1 สิงหาคม 2557 ท่าผา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
21 สิงหาคม 2557 ใหม่พัฒนา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
รวมอำเภอเกาะคา
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
264
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 ทุ่งงาม  
พืชปลอดภัยจากสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกร  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 สิงหาคม 2557 เสริมซ้าย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2557 หลวงเหนือ  
ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 หลวงใต้  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก  
บรรยาย
0
     
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านโป่ง  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก  
บรรยาย
0
     
7 สิงหาคม 2557 บ้านร้อง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
6 สิงหาคม 2557 ปงเตา  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2557 นาแก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์  
บรรยาย
20
อบต.     
1 สิงหาคม 2557 บ้านอ้อน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 สิงหาคม 2557 บ้านแหง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 สิงหาคม 2557 บ้านหวด  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
0
     
10  5 - 9 สิงหาคม 2557 แม่ตีบ  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
     
รวมอำเภองาว
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
170
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 แจ้ห่ม  
การปลูกข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
315
ไร่นาเกษตรกร  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
22 สิงหาคม 2557 บ้านสา  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในพืชผัก  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
4 - 22 สิงหาคม 2557 ปงดอน  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
240
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
15 สิงหาคม 2557 แม่สุก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุรศักดิ์ ชัยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
28 สิงหาคม 2557 เมืองมาย  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งผึ้ง  
ขี้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
200
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
20 สิงหาคม 2557 วิเชตนคร  
การปักจำข้าว  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
915
 
5 คน
1 หน่วยงาน
4 - 29 สิงหาคม 2557 แม่พริก  
การใส่ปุ๋ย , ให้น้ำ  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 สิงหาคม 2557 ผาปัง  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 31 สิงหาคม 2557 แม่ปุ  
ศัตรูและโรคข้าว  
บรรยาย
100
ไร่นาเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
5 - 29 สิงหาคม 2557 พระบาทวังตวง  
การให้ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายกู้กิจ นันติชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
275
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 สิงหาคม 2557 ห้างฉัตร  
การขึ้นทะเบียนข้าว  
เสวนา
1000
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอห้างฉัตร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
1000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 29 สิงหาคม 2557 เมืองปาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี)  
บรรยาย
50
ตำบลเมืองปาน  นายอุทัย ต้อนรับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
1 - 29 สิงหาคม 2557 บ้านขอ  
การพัฒนาการบริหารงานกลุ่มวิสาฯ  
บรรยาย
50
หมู่ 9 ตำบลบ้านขอ  นางบุปผา หมดดี  
1 - 20 สิงหาคม 2557 ทุ่งกว๋าว  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
50
ตำบลเมืองปาน  นายปรีชา พรมนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
1 - 15 สิงหาคม 2557 แจ้ซ้อน  
การพัฒนาคุณภาพการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร  
บรรยาย
300
ตำบลแจ้ซ้อน  ว่าที่ รต.สุทิศ โพธิ์สวัสดิ์มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 
รวมอำเภอเมืองปาน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
450
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 9 อำเภอ
35 เรื่อง
7 วิธี
5884
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2557 หนองแดง  
การผลิตสารสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
18 สิงหาคม 2557 หนองแดง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
20 สิงหาคม 2557 หมอเมือง  
โรคไหม้ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านหมอเมือง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 สิงหาคม 2557 น้ำพาง  
โรคไหม้ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
21 สิงหาคม 2557 น้ำปาย  
โรคไหม้ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านต๋อซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 สิงหาคม 2557 แม่จริม  
การผลิตสารสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
19 สิงหาคม 2557 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
2 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 บ้านฟ้า  
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2557 บ้านฟ้า  
การผลิตหัวเชื้อไตรโครเดอร์มาใช้สำหรับนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2557 ป่าคาหลวง  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
20 สิงหาคม 2557 บ้านพี้  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าวที่เหมาะสม  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 2 อำเภอ
6 เรื่อง
4 วิธี
450
 
3 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 ขุนยวม  
การจัดทำแผนพัฒนาเกษตร 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
8 สิงหาคม 2557 แม่เงา  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
7 สิงหาคม 2557 เมืองปอน  
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศบกต.  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
18 สิงหาคม 2557 แม่ยวมน้อย  
การติดตามการดำเนินงานของศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
19 สิงหาคม 2557 แม่กิ๊  
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศบกต.  
ประชุม
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
4 สิงหาคม 2557 แม่อูคอ  
การติดตามการดำเนินงานของศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
79
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
79
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 กลางแดด  
แนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มพืชผัก  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
22 สิงหาคม 2557 นครสวรรค์ออก  
แนะนำการใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวานฝักสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
13 สิงหาคม 2557 บางพระหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายชัยวุฒิ วิสมกา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
15 สิงหาคม 2557 หนองกรด  
การพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
16
อบต.  นายเมธา จุลกลพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
8 สิงหาคม 2557 หนองกรด  
การตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายเมธา จุลกลพ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
156
 
2 คน
3 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 ท่าตะโก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 สิงหาคม 2557 พนมรอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 สิงหาคม 2557 หัวถนน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 สิงหาคม 2557 สายลำโพง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 สิงหาคม 2557 วังมหากร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
1 สิงหาคม 2557 ดอนคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
1 สิงหาคม 2557 ทำนบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
1 สิงหาคม 2557 วังใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
1 สิงหาคม 2557 พนมเศษ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  1 สิงหาคม 2557 หนองหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
9 คน
4 หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 วังน้ำลัด  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไพศาลี
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 นิคมเขาบ่อแก้ว  
การดูแลข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายเกรียงศักดิ์ มาติวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
19 สิงหาคม 2557 ย่านมัทรี  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวชิระ ฉิมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
14 สิงหาคม 2557 ท่าน้ำอ้อย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายเกรียงศักดิ์ มาติวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
20 สิงหาคม 2557 สระทะเล  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวชิระ ฉิมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
รวมอำเภอพยุหะคีรี
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2557 ตากฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
ประชุม
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายลือชัย โยธาสอน สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
27 สิงหาคม 2557 ลำพยนต์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายลือชัย โยธาสอน สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
14 สิงหาคม 2557 สุขสำราญ  
การผลิตเชิงการค้า  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
28 สิงหาคม 2557 หนองพิกุล  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
6 สิงหาคม 2557 พุนกยูง  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
90
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมานพ เปรมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
20 สิงหาคม 2557 อุดมธัญญา  
ติดตามงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
19 สิงหาคม 2557 อุดมธัญญา  
ติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข่าวที่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน(GAP)  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
28 สิงหาคม 2557 เขาชายธง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายลือชัย โยธาสอน สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
รวมอำเภอตากฟ้า
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
315
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 แม่วงก์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
48
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายวันโชค วงษ์มี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
6 สิงหาคม 2557 แม่เล่ย์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและกำจัดเพลี้ยไฟ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพันธ์ ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
21 สิงหาคม 2557 แม่เล่ย์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวินัย ทองชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
12 สิงหาคม 2557 วังซ่าน  
การทำปุ๋ยหมัก  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษศิรินทร์ มะโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
10 สิงหาคม 2557 เขาชนกัน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ นาดี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
รวมอำเภอแม่วงก์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
298
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 แม่เปิน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพู่ บุญรอดกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน 
รวมอำเภอแม่เปิน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 7 อำเภอ
23 เรื่อง
2 วิธี
1324
 
23 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 สิงหาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
4 - 8 สิงหาคม 2557 ไผ่เขียว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 สิงหาคม 2557 บ่อยาง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
105
 
3 คน
1 หน่วยงาน
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองฉาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2557/58  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองยาง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
21 - 30 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 สิงหาคม 2557 หนองนางนวล  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 สิงหาคม 2557 หนองสรวง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 15 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 สิงหาคม 2557 บ้านเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11  21 - 30 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
12  10 - 20 สิงหาคม 2557 อุทัยเก่า  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
13  25 - 31 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
14  20 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งโพ  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
15  21 - 30 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
16  11 - 20 สิงหาคม 2557 ทุ่งพง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
17  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
18  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขาบางแกรก  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
19  11 - 20 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การเยี่ยมเกษตรกร  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
20  1 - 10 สิงหาคม 2557 เขากวางทอง  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2557/58  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
1410
 
5 คน
3 หน่วยงาน
4 สิงหาคม 2557 หนองขาหย่าง  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 สิงหาคม 2557 หนองไผ่  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 สิงหาคม 2557 ดอนกลอย  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 สิงหาคม 2557 ห้วยรอบ  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 สิงหาคม 2557 ทุ่งพึ่ง  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 สิงหาคม 2557 ท่าโพ  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 สิงหาคม 2557 หมกแถว  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 สิงหาคม 2557 หลุมเข้า  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 สิงหาคม 2557 ดงขวาง  
การเพราะปลูกกล้า  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 บ้านไร่  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญฤทธิ์ บุญเรือง สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
18 สิงหาคม 2557 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 คอกควาย  
การดูแลรัษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 สิงหาคม 2557 วังหิน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15 สิงหาคม 2557 เมืองการุ้ง  
การป้องกันเพลี้ยไฟในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 สิงหาคม 2557 แก่นมะกรูด  
วิธิการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
19 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 สิงหาคม 2557 หนองจอก  
การลดความเสี่ยงในการปลูกข้าวโพดในภาวะฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  6 สิงหาคม 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  4 สิงหาคม 2557 บ้านบึง  
ดูแลรัษา  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  13 สิงหาคม 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  21 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14  7 สิงหาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
15  7 สิงหาคม 2557 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
447
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 อำเภอ
22 เรื่อง
4 วิธี
2072
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 พันชาลี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
10 สิงหาคม 2557 พันชาลี  
การขึ้นทะเบียนนาปี 2557  
บรรยาย
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
18 - 22 สิงหาคม 2557 บ้านกลาง  
อบรมลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 22 สิงหาคม 2557 วังนกแอ่น  
อบรมการเพิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 20 สิงหาคม 2557 ชัยนาม  
อบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 21 สิงหาคม 2557 ดินทอง  
อบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังทอง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 สิงหาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 สิงหาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 สิงหาคม 2557 บ้านโตก  
โรคข้าว  
สาธิต
25
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 สิงหาคม 2557 บ้านโตก  
โรคข้าว  
สาธิต
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 สิงหาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 สิงหาคม 2557 นางั่ว  
ระยะเวลาการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายผจญ สวัสดิ์พงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 สิงหาคม 2557 ท่าพล  
การปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
30
วัดอาคเณย์  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 สิงหาคม 2557 ท่าพล  
การปลูกพืชปุ๋ยสด  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  20 สิงหาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารเคมีในตระกูลแตง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  6 สิงหาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  26 สิงหาคม 2557 บ้านโคก  
ปฏิบัติดูแลรักษาพริกขี้หนูผลใหญ่  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  14 สิงหาคม 2557 บ้านโคก  
ปฏบัติดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  15 สิงหาคม 2557 ชอนไพร  
โรคไหม้และการป้องกันกำจัด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  13 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  20 สิงหาคม 2557 นาป่า  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำผู้ใหญ่บ้าน  นายสุพล มะลิวัลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  21 สิงหาคม 2557 นายม  
การใส่ปุ๋ยข้าวระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  7 สิงหาคม 2557 นายม  
การใส่ปุ๋ยระยะแตกกอ  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นายวิทยา ยอดดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  20 สิงหาคม 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  13 สิงหาคม 2557 วังชมภู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  5 สิงหาคม 2557 น้ำร้อน  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  13 สิงหาคม 2557 น้ำร้อน  
การดูแลโรคและแมลงข้าว  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  20 สิงหาคม 2557 ห้วยใหญ่  
โรคไหม้ของข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  15 สิงหาคม 2557 ห้วยใหญ่  
โรคไหม้ของข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  22 สิงหาคม 2557 ระวิง  
การดูแลโรคและแมลง  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26  15 สิงหาคม 2557 ระวิง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
14  ตำบล
17 เรื่อง
 
815
 
12 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 ชนแดน  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
6 สิงหาคม 2557 ดงขุย  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
13 สิงหาคม 2557 ท่าข้าม  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 พุทธบาท  
การดูแลรักษาแปลงปลูก  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ลาดแค  
การดูแลและกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
19 สิงหาคม 2557 บ้านกล้วย  
วิธีการดูแลรักษาโรคพืชในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
7 สิงหาคม 2557 ซับพุทรา  
วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวและดูแลรักษากำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 สิงหาคม 2557 ตะกุดไร  
การลดต้นทุนการผลิต และวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 สิงหาคม 2557 ศาลาลาย  
การบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
70
ศาลาวัด  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
รวมอำเภอชนแดน
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
620
 
5 คน
1 หน่วยงาน
29 สิงหาคม 2557 วัดป่า  
ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพัทธนันท์ ณ วรรณไทย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21 สิงหาคม 2557 ตาลเดี่ยว  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 สิงหาคม 2557 ฝายนาแซง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 สิงหาคม 2557 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 สิงหาคม 2557 น้ำเฮี้ย  
การลดต้นทนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15 สิงหาคม 2557 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 สิงหาคม 2557 ท่าอิบุญ  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 สิงหาคม 2557 บ้านโสก  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20 สิงหาคม 2557 บ้านติ้ว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  6 สิงหาคม 2557 ห้วยไร่  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  22 สิงหาคม 2557 น้ำก้อ  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  10 สิงหาคม 2557 ปากช่อง  
การใช้สารกำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  8 สิงหาคม 2557 น้ำชุน  
การลดต้นทนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  20 สิงหาคม 2557 หนองไขว่  
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี สิงหกำ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  29 สิงหาคม 2557 ลานบ่า  
การใช้สารกำจัดแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  20 สิงหาคม 2557 บุ่งคล้า  
กระบวนการกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
รร.บ้านบุ่งคล้า  นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  19 สิงหาคม 2557 บุ่งน้ำเต้า  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  15 สิงหาคม 2557 บ้านกลาง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
42
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  28 สิงหาคม 2557 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  26 สิงหาคม 2557 บ้านไร่  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  26 สิงหาคม 2557 ปากดุก  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  29 สิงหาคม 2557 บ้านหวาย  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนตรี สิงหกำ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
15 เรื่อง
 
907
 
12 คน
1 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 หล่มเก่า  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
29 สิงหาคม 2557 นาซำ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
22 สิงหาคม 2557 นาซำ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
28 สิงหาคม 2557 หินฮาว  
การผลิตเชื้อราบิววีเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15 สิงหาคม 2557 หินฮาว  
การผลิตเชื้อราบิววีเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
27 สิงหาคม 2557 บ้านเนิน  
การผลิตเชื้อราบิววีเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงสมร แพงทอง  
15 สิงหาคม 2557 บ้านเนิน  
การผลิตเชื้อราบิววีเรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวดวงสมร แพงทอง  
22 สิงหาคม 2557 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
8 สิงหาคม 2557 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
10  21 สิงหาคม 2557 นาแซง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
11  29 สิงหาคม 2557 นาแซง  
การใส่ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
12  27 สิงหาคม 2557 วังบาล  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  22 สิงหาคม 2557 วังบาล  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  25 สิงหาคม 2557 นาเกาะ  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ พรมมาก สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15  25 สิงหาคม 2557 ตาดกลอย  
การใส่ปุ๋ยมะขามหวาน+เปรี้ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
16  18 สิงหาคม 2557 ตาดกลอย  
การใส่ปุ๋ยมะขามหวาน+เปรี้ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
รวมอำเภอหล่มเก่า
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
495
 
6 คน
2 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 ท่าโรง  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
6 สิงหาคม 2557 ท่าโรง  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23 สิงหาคม 2557 สระประดู่  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27 สิงหาคม 2557 สามแยก  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13 สิงหาคม 2557 สามแยก  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 สิงหาคม 2557 โคกปรง  
การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 สิงหาคม 2557 โคกปรง  
การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14 สิงหาคม 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 สิงหาคม 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  29 สิงหาคม 2557 บ่อรัง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  15 สิงหาคม 2557 บ่อรัง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  21 สิงหาคม 2557 พุเตย  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  7 สิงหาคม 2557 พุเตย  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  26 สิงหาคม 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  27 สิงหาคม 2557 ภูน้ำหยด  
แมลงศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  20 สิงหาคม 2557 ภูน้ำหยด  
แมลงศัตรูอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  28 สิงหาคม 2557 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  21 สิงหาคม 2557 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  26 สิงหาคม 2557 บึงกระจับ  
การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  19 สิงหาคม 2557 บึงกระจับ  
การเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  20 สิงหาคม 2557 วังใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  6 สิงหาคม 2557 วังใหญ่  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  5 สิงหาคม 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  13 สิงหาคม 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  26 สิงหาคม 2557 ซับน้อย  
การป้องกันกำจัดไรแดงในมันสะปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  19 สิงหาคม 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
10 เรื่อง
 
1300
 
7 คน
3 หน่วยงาน
27 สิงหาคม 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 สิงหาคม 2557 ศรีเทพ  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13 สิงหาคม 2557 สระกรวด  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
6 สิงหาคม 2557 สระกรวด  
รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
4 สิงหาคม 2557 คลองกระจัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
18 สิงหาคม 2557 คลองกระจัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัดวังขอน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
26 สิงหาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 สิงหาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
19 สิงหาคม 2557 โคกสะอาด  
การกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  5 สิงหาคม 2557 โคกสะอาด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  14 สิงหาคม 2557 หนองย่างทอย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  27 สิงหาคม 2557 หนองย่างทอย  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  4 สิงหาคม 2557 ประดู่งาม  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
490
 
7 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 กองทูล  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
7 สิงหาคม 2557 นาเฉลียง  
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
14 สิงหาคม 2557 บ้านโภชน์  
การป้องกันและกำจัดโรค  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
15 สิงหาคม 2557 ท่าแดง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
7 สิงหาคม 2557 เพชรละคร  
การป้องกันและกำจัดโรค  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
7 สิงหาคม 2557 บ่อไทย  
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 สิงหาคม 2557 ห้วยโป่ง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศจช.บ้านปู่จ้าว  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 สิงหาคม 2557 วังท่าดี  
การใช้สารไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 สิงหาคม 2557 บัววัฒนา  
การใช้เมล็ดพันธุ์และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  21 สิงหาคม 2557 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  15 สิงหาคม 2557 วังโบสถ์  
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้า  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  21 สิงหาคม 2557 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  14 สิงหาคม 2557 ท่าด้วง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
545
 
11 คน
3 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 ซับสมอทอด  
การใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
15 สิงหาคม 2557 ซับไม้แดง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
29 สิงหาคม 2557 หนองแจง  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 สิงหาคม 2557 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 สิงหาคม 2557 วังพิกุล  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 สิงหาคม 2557 พญาวัง  
การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
26 สิงหาคม 2557 ศรีมงคล  
การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 สิงหาคม 2557 สระแก้ว  
การดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
13 สิงหาคม 2557 บึงสามพัน  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
365
 
5 คน
2 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 น้ำหนาว  
การผลิตน้ำหมักชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
หอประชุมอำเภอน้ำหนาว  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 หลักด่าน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
7 สิงหาคม 2557 วังกวาง  
การทำน้ำหมักชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
5 สิงหาคม 2557 โคกมน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 วังโป่ง  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
14 สิงหาคม 2557 วังโป่ง  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
5 สิงหาคม 2557 ท้ายดง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววาทินี จำนงสุทธเสถียร สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
20 สิงหาคม 2557 ซับเปิบ  
การดูแลมะขามหวาน  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
22 สิงหาคม 2557 วังหิน  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
15 สิงหาคม 2557 วังศาล  
การใช้เชือราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
8 สิงหาคม 2557 วังศาล  
การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
285
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 อำเภอ
87 เรื่อง
4 วิธี
5982
 
71 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 ลุ่มสุ่ม  
การผลิตปุ๋ยน้ำใช้ในการเกษตร  
บรรยาย
30
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวนิภาพร สมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 สิงหาคม 2557 ท่าเสา  
การควบคุมแลงวันผลไม้  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 สิงห์  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
20 สิงหาคม 2557 ไทรโยค  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 วังกระแจะ  
การป้องกันและควบคุมแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
20
เกษตรกร  นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
19 สิงหาคม 2557 ศรีมงคล  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
5 สิงหาคม 2557 บ้องตี้  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
155
 
4 คน
2 หน่วยงาน
4 - 15 สิงหาคม 2557 พงตึก  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ยางม่วง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ดอนชะเอม  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 ท่าไม้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 22 สิงหาคม 2557 ตะคร้ำเอน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่ามะกา  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าเรือ  
การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
50
ช.บ้านคู้ฯ     
4 - 15 สิงหาคม 2557 โคกตะบอง  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 - 29 สิงหาคม 2557 ดอนขมิ้น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 15 สิงหาคม 2557 อุโลกสี่หมื่น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 15 สิงหาคม 2557 เขาสามสิบหาบ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 15 สิงหาคม 2557 พระแท่น  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  18 - 29 สิงหาคม 2557 หวายเหนียว  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  18 - 29 สิงหาคม 2557 แสนตอ  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์)  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  18 - 29 สิงหาคม 2557 สนามแย้  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  18 - 29 สิงหาคม 2557 ท่าเสา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  18 - 29 สิงหาคม 2557 หนองลาน  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว (ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์), ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
2295
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 หนองลู  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
14 สิงหาคม 2557 ปรังเผล  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นางสาวพนิดา ปงลังกา สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
15 สิงหาคม 2557 ไล่โว่  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
45
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 พนมทวน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 หนองโรง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ ธนวรรณ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้ปุยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 สิงหาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
20 สิงหาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การรณรงค์ลดเผาฟางและต่อซังพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
8 สิงหาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
9 สิงหาคม 2557 พังตรุ  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายศิริศักดิ์ รัศมีรณชัย สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 รางหวาย  
การเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูกข้าวฤดูนาปี  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 สิงหาคม 2557 หนองสาหร่าย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
10  28 สิงหาคม 2557 ดอนตาเพชร  
การเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูกข้าวฤดูนาปี  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมชาย  จีนอนงค์ สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
223
 
5 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 ด่านมะขามเตี้ย  
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
18 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
5 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
4 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
1 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
25 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  21 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แาะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  7 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูดอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
12  19 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  6 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  22 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  26 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  27 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  28 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  29 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  20 สิงหาคม 2557 หนองปลาไหล  
แนะนำส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศษลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอหนองปรือ
1  ตำบล
7 เรื่อง
 
380
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 6 อำเภอ
28 เรื่อง
1 วิธี
3138
 
13 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
26 สิงหาคม 2557 กระตีบ  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 สิงหาคม 2557 ทุ่งลูกนก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
22 สิงหาคม 2557 ห้วยขวาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15 สิงหาคม 2557 ทุ่งขวาง  
การผลิตอาหารปลอดภัย GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
27 สิงหาคม 2557 สระสี่มุม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
5 สิงหาคม 2557 ทุ่งบัว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 สิงหาคม 2557 ดอนข่อย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
20 สิงหาคม 2557 สระพัฒนา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  21 สิงหาคม 2557 ห้วยหมอนทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  22 สิงหาคม 2557 ห้วยม่วง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  19 สิงหาคม 2557 กำแพงแสน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13  27 สิงหาคม 2557 รางพิกุล  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  22 สิงหาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พัฒน์ ชาญประเสริฐ สนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  21 สิงหาคม 2557 วังน้ำเขียว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
610
 
8 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
610
 
8 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 กระดังงา  
การป้องกันกำจัดด้วงแรด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางคนที
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 สิงหาคม 2557 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 สิงหาคม 2557 ท่าคา  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
บรรยาย
55
บ้านนายจรูญ เจือไทย     
21 สิงหาคม 2557 วัดประดู่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศาลาการเปรียญวัดประดู่     
14 สิงหาคม 2557 เหมืองใหม่  
ตัดแต่งกิ่งส้มโอ  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 สิงหาคม 2557 บางช้าง  
การตลาดส้มโอ  
บรรยาย
50
บ้านนายชลอ มีคง     
19 สิงหาคม 2557 แควอ้อม  
การตัดแต่งกิ่งส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 สิงหาคม 2557 ปลายโพงพาง  
พืชผักสวนครัว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2557 บางแค  
GAP มะพร้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  27 สิงหาคม 2557 แพรกหนามแดง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ข้าวชุมชน     
11  26 สิงหาคม 2557 ยี่สาร  
การตลาดสัตว์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
595
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 2 อำเภอ
12 เรื่อง
1 วิธี
611
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 เกาะหลัก  
การปลูกพืชผักพื้นเมือง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
11
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางอุราวรรณ ภู่เพ็ชร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15 สิงหาคม 2557 คลองวาฬ  
การเลี้ยงแตนเบียนบราคอน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
22 สิงหาคม 2557 ห้วยทราย  
การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
14 สิงหาคม 2557 อ่าวน้อย  
การผลิตสับปะรดผลสด  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน กม.12  นายวินัย แทนคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
14 สิงหาคม 2557 บ่อนอก  
การลดต้นทุนการทำนา  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวปารณีย์ มีจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
รวมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
101
 
4 คน
1 หน่วยงาน
18 - 22 สิงหาคม 2557 ทับสะแก  
การแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตร  
บรรยาย
45
ที่ทำการกลุ่ม     
1 - 8 สิงหาคม 2557 ทับสะแก  
ดิดตามการระบาดของหนอนหัวดำ  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร     
11 - 15 สิงหาคม 2557 อ่างทอง  
จับพิกัดแปลงมะพร้าว  
บรรยาย
56
แปลงเกษตรกร     
1 - 8 สิงหาคม 2557 อ่างทอง  
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
บรรยาย
38
อบต.     
11 - 15 สิงหาคม 2557 นาหูกวาง  
การจับพิกัดแปลงมะพร้าวที่หนอนหัวดำทำลาย  
บรรยาย
23
แปลงเกษตรกร     
1 - 8 สิงหาคม 2557 นาหูกวาง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.     
25 - 29 สิงหาคม 2557 ห้วยยาง  
จับพิกัดแปลงมะพร้าวหนอนหัวดำ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18 - 22 สิงหาคม 2557 ห้วยยาง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
62
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 สิงหาคม 2557 แสงอรุณ  
การแปรรูปผลผลิดการเกษตร  
บรรยาย
60
ที่ทำการกลู่ม     
10  13 - 29 สิงหาคม 2557 แสงอรุณ  
การจับพิกัดแปลงมะพร้าว  
บรรยาย
85
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอทับสะแก
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
529
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 กำเนิดนพคุณ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
7 สิงหาคม 2557 พงศ์ประศาสน์  
ปลูกพืชแซมสวนมะพร้าวเสริมรายได้  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายวิรุณ รักทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
7 สิงหาคม 2557 ร่อนทอง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายปราโมทย์ แก้วชูใส สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
14 - 15 สิงหาคม 2557 ธงชัย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
15 สิงหาคม 2557 ชัยเกษม  
การดูแลสวนยางพารา  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายกิจพงศ์ศักดิ์ ปลอดทองสม สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
6 สิงหาคม 2557 ทองมงคล  
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนบราคอน  
บรรยาย
30
ศจช.ต.ทองมงคล  นายธีรพล ชาญวารินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพาน 
5 สิงหาคม 2557 แม่รำพึง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
60
สนง.เกษตรจังหวัดฯ  นางอังคณา หงษ์ษา สำนักเกษตรอำเภอบางสะพาน 
รวมอำเภอบางสะพาน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
260
 
6 คน
3 หน่วยงาน
1 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
งานวันเกษตร  
ดูงาน
200
จังหวัดประจวบ     
6 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงเกษตรกร     
7 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
โครงการ กปร.  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ฯห้วยทราย     
13 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงเกษตรกร     
5 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะร�  
ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงเกษตรก�     
8 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงเกษตรกร     
14 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
10
แปลงเกษตรกร     
4 สิงหาคม 2557 เขาจ้าว  
กลุ่มผู้ปลุกสับปะรด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอปราณบุรี
1  ตำบล
4 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 หนองพลับ  
ทำขนมเบเกอรี  
ฝึกปฏิบัติ
30
โรงเรียนบ้านคอกช้าง  นางสาวดุจเพ็ญ นพศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
19 สิงหาคม 2557 หนองพลับ  
แปรรูปการทำสิ่งประดิษฐ์การกระดาษสับปะรด  
ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวดุจเพ็ญ นพศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
6 - 7 สิงหาคม 2557 ห้วยสัตว์ใหญ่  
การป้องกันโรคทุเรียน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภิณยา สันตะกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
รวมอำเภอหัวหิน
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
105
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ไร่เก่า  
การทำสับปะรดผลสด  
บรรยาย/ดูงาน
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามร้อยยอด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
15
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 อำเภอ
28 เรื่อง
6 วิธี
1310
 
12 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 พรหมโลก  
การใช้ปุ๋ยหมักในสวนมังคุด  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
21 สิงหาคม 2557 บ้านเกาะ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
20 สิงหาคม 2557 อินคีรี  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
25 สิงหาคม 2557 ทอนหงส์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
14 สิงหาคม 2557 นาเรียง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
21
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลกาล สำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
111
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 ฉวาง  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
20 สิงหาคม 2557 ละอาย  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
20 สิงหาคม 2557 นาแว  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
19 สิงหาคม 2557 ไม้เรียง  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
22 สิงหาคม 2557 กะเปียด  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
20 สิงหาคม 2557 นากะชะ  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
21 สิงหาคม 2557 ห้วยปริก  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารีย์ กะตากูล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
20 สิงหาคม 2557 ไสหร้า  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกิจ จัติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
21 สิงหาคม 2557 นาเขลียง  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษ เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
10  21 สิงหาคม 2557 จันดี  
การป้องกกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ วงศ์เทพ สำนักงานเกษตรอำเภอฉวาง 
รวมอำเภอฉวาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ชะอวด  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำภาวดี ศรทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
12 สิงหาคม 2557 ท่าเสม็ด  
ผลผลิตจากเงาะ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
4 สิงหาคม 2557 ท่าประจะ  
การผลิตเงาะ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
13 สิงหาคม 2557 เคร็ง  
การเพิ่มผลผลิตปาล์ม และการใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
5 สิงหาคม 2557 วังอ่าง  
การปลูกปาล์มน้ำมันช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
14 สิงหาคม 2557 บ้านตูล  
การปลูกพริก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
14 สิงหาคม 2557 ขอนหาด  
การปลูกพริก  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
7 สิงหาคม 2557 เกาะขันธ์  
ผลผลิจเงาะออกตลาด  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
4 สิงหาคม 2557 ควนหนองหงษ์  
การใส่ปุ๋ยปาล์ม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจรรยา วงศ์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 
10  15 สิงหาคม 2557 เขาพระทอง  
ผลผลิตจากยางพารา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
11  29 สิงหาคม 2557 นางหลง  
การผลูกพริก  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
รวมอำเภอชะอวด
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
315
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 สิงหาคม 2557 กลาย  
การใส่ปุ๋ยบำรุงผลอ่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
สวนเกษตรกร     
5 สิงหาคม 2557 ท่าขึ้น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมดิน  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 สิงหาคม 2557 หัวตะพาน  
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 สิงหาคม 2557 สระแก้ว  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 สิงหาคม 2557 โมคลาน  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้กับพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 สิงหาคม 2557 ไทยบุรี  
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน     
21 สิงหาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การใส่ปุ๋ยบำรุงผลอ่อน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 สิงหาคม 2557 โพธิ์ทอง  
การผลิตปุ๋ยหมักใช้กับพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่าศาลา
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
350
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 สิงหาคม 2557 ชะมาย  
การผลิตปุ๋นชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิวุติ รู้ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
3 - 5 สิงหาคม 2557 หนองหงส์  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแสวง พร้อมพัฒนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
5 สิงหาคม 2557 ควนกรด  
การผลิตปุ๋นชีวภาพ  
บรรยาย
25
  นายโชติพันธ์ พันธุ์รักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 
6 สิงหาคม 2557 นาไม้ไผ่  
การผลิตปุ๋นชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิวุติ รู้ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
17 สิงหาคม 2557 นาหลวงเสน  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
  นายสิทธิวุติ รู้ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
18 สิงหาคม 2557 เขาโร  
การผลิตปุ๋นชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวสุธิษา จันทรปรุง สำนักงา่นเกษตรอำเภอชะอวด 
25 สิงหาคม 2557 กะปาง  
การผลิตปุ๋นชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
60
  นายสิทธิวุฒิ รู้ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
1 - 2 สิงหาคม 2557 ที่วัง  
การดูแลรักษสวนไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนไชย เมียงเมิน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง 
รวมอำเภอทุ่งสง
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
315
 
5 คน
3 หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2557 นาบอน  
การดูแลสวนลองกอง  
ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกลุ่มไม้ผลน้ำตกคลองจัง  นายเสน่ห์ รัตนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
14 สิงหาคม 2557 ทุ่งสง  
การดูแลหน้ายางช่วงหน้าฝน  
ฝึกปฏิบัติ
90
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายขจร สุขศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
14 สิงหาคม 2557 แก้วแสน  
การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
18
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายขจร สุขศรีนวล สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน 
รวมอำเภอนาบอน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
133
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 ท่ายาง  
การทำสบู่และน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางวาสนา โกละกะ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 
28 สิงหาคม 2557 ทุ่งสัง  
การบำรุงรักษาโรคยางพารา  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางอรชา หมวดเมื้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่  
29 สิงหาคม 2557 ปริก  
การทำสบู่และน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางวาสนา โกละกะ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ 
21 สิงหาคม 2557 บางรูป  
การบำรุงรักษาโรคยางพารา  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางอรชา หมวดเมื้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่  
รวมอำเภอทุ่งใหญ่
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
26 สิงหาคม 2557 ชะเมา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
22 สิงหาคม 2557 คลองกระบือ  
การจัดการน้ำ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี ดำขลิ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
1 สิงหาคม 2557 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การเตรียมแปลงปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธานิล หีดสิน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
28 สิงหาคม 2557 ขนาบนาก  
การเตรียมพื้นที่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฏิมา ยิ่งขจร สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
รวมอำเภอปากพนัง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 ร่อนพิบูลย์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการลงขอบเขตแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณา สุทธิพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
5 สิงหาคม 2557 หินตก  
การหาตลาดมังคุด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจรูญศรี ธวัฒนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
7 สิงหาคม 2557 เสาธง  
การปลูกผักบุ้งแก้ว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
8 สิงหาคม 2557 ควนเกย  
การเตรียมนาก่อนการหว่านข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
13 - 14 สิงหาคม 2557 ควนพัง  
การเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเจือ สิริพร สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
14 สิงหาคม 2557 ควนชุม  
วิธีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
รวมอำเภอร่อนพิบูลย์
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
5 คน
1 หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 หัวไทร  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 สิงหาคม 2557 หน้าสตน  
การดูแลการปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 สิงหาคม 2557 แหลม  
การดูแลรักษามะละกอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 สิงหาคม 2557 เขาพังไกร  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 สิงหาคม 2557 บ้านราม  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 สิงหาคม 2557 บางนบ  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 สิงหาคม 2557 ท่าซอม  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 สิงหาคม 2557 เกาะเพชร  
การให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
เสวนา
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหัวไทร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
245
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 ถ้ำพรรณรา  
การปฏิบัติงานตามระบบส่งการเกษตร ,ทบก,ทพศ,ภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
90
ศาลาประชาคม อ.ถ้ำพรรณรา  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
20 สิงหาคม 2557 คลองเส  
การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทบก,ทพศ,ภัยธรรมชาติ  
ประชุม
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกอร ตรีไวย สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
6 สิงหาคม 2557 คลองเส  
การแปรรูปอาหารและ GMP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกอร ตรีไวย สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
20 สิงหาคม 2557 ดุสิต  
การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทบก.,ทพศ..ภัยธรรมชาติ  
ประชุม
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริชัย เติมตลัง สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา 
รวมอำเภอถ้ำพรรณรา
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
320
 
2 คน
1 หน่วยงาน
22 สิงหาคม 2557 นบพิตำ  
การดูแลสวนมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
อบต.  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
14 สิงหาคม 2557 กรุงชิง  
การดูแลรักษาสวนมังคุดหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
อบต.  นายศุภชัย หมื่นหนู สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ 
4 สิงหาคม 2557 กะหรอ  
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  
บรรยาย
50
บ้านคลองตูล  นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
15 สิงหาคม 2557 กะหรอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
บ้านไสรักษ์  นายชูชัย ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนบพิตำ 
15 สิงหาคม 2557 นาเหรง  
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
27 สิงหาคม 2557 นาเหรง  
การผลิตขยายเชื้อไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโสภาวรรณ ลักษณา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา 
รวมอำเภอนบพิตำ
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
300
 
3 คน
3 หน่วยงาน
27 สิงหาคม 2557 ช้างกลาง  
การจัดการสวนไม้ผลให้มีคุณภาพช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศจช  นางสาวประภาพร วิกล สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
18 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การดูแลการเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
15 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การดูแลการเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
13 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การดูแลการเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
7 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การดูแลรักษาการเพาะเห้ดนางฟ้า  
บรรยาย
25
โรงเรียนบ้านนาปราน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
14 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การดูแลการเก็บเกี่ยวมังคุด  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
8 สิงหาคม 2557 หลักช้าง  
การปลูกผักบุ้งจีน  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนทาภรณ์ กลีบแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
19 สิงหาคม 2557 สวนขัน  
การจัดทำแผนการผลิตกลุ่ม GAP  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง 
รวมอำเภอช้างกลาง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 13 อำเภอ
59 เรื่อง
6 วิธี
3199
 
39 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 กระบี่น้อย  
อบรมเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
4
สนง.เกษตรจังหวัดกระบี่  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
14 สิงหาคม 2557 เขาคราม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายสิทธิโชค สารสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
15 สิงหาคม 2557 เขาทอง  
จัดเวทีเรียนรู้กิจกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
18
ที่ทำการกลุ่ม  นายธงชัย จินดาพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
15 สิงหาคม 2557 ทับปริก  
ถ่ายทอดเรื่องการทำเชื้อไตรโคโดมา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิโชค สารสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
14 สิงหาคม 2557 ไสไทย  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง  
บรรยาย
50
กลุ่มวิสาหกิจ  นายสิทธิโชค สารสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 
21 สิงหาคม 2557 อ่าวนาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
20 สิงหาคม 2557 อ่าวนาง  
ผลการดำเนินงานโครงการ  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
18 สิงหาคม 2557 หนองทะเล  
จัดเวทีเรียนรู้กิจกรรมป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่ม  นายธงชัย จินดาพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
13 สิงหาคม 2557 คลองประสงค์  
สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
247
 
4 คน
2 หน่วยงาน
15 สิงหาคม 2557 สินปุน  
จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนพื้นที่ทำการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชาติ เดชสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
21 สิงหาคม 2557 โคกหาร  
จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้น้ำหมักชีวภาพในสวนพื้นที่ทำการเกษตร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชาติ เดชสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
รวมอำเภอเขาพนม
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 เหนือคลอง  
การจัดการศัตรูปาล์มน้ำมันและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
13 สิงหาคม 2557 เกาะศรีบอยา  
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
บรรยาย
10
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
5 สิงหาคม 2557 คลองขนาน  
การจัดการศัตรูปาล์มน้ำมันและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
80
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
15 สิงหาคม 2557 คลองเขม้า  
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
21 สิงหาคม 2557 โคกยาง  
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
บรรยาย
21
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
20 สิงหาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
25 สิงหาคม 2557 ปกาสัย  
การจัดการศัตรูปาล์มน้ำมันและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
4 สิงหาคม 2557 ห้วยยูง  
การจัดการศัตรูปาล์มน้ำมันและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
80
ศาลาเอนกประสงค์  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
296
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 3 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
603
 
10 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 สิงหาคม 2557 ราชกรูด  
สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มลานปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
15 สิงหาคม 2557 ราชกรูด  
การทำปุ๋ยหมักจากทลายปาล์ม  
บรรยาย
25
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
7 สิงหาคม 2557 ราชกรูด  
ศึกษาเส้นทางการตลาดค้าหมาก  
บรรยาย
40
จุดรับซื้อหมาก  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
13 สิงหาคม 2557 หงาว  
การออกแบบผลิตภัณฑ์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกวรรณ รอดศรีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
20 สิงหาคม 2557 บางริ้น  
การเพาะขยายเชื้อเห็ด  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางกนกวรรณ รอดศรีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
8 สิงหาคม 2557 ปากน้ำ  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
5 สิงหาคม 2557 ปากน้ำ  
การดูแลรักษายางพารา  
บรรยาย
16
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
14 สิงหาคม 2557 บางนอน  
การผสมปุ๋ยใช้เองในสวนยางพารา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
21 สิงหาคม 2557 หาดส้มแป้น  
การแปรรูปทำน้ำมังคุด  
บรรยาย
10
ศาลาอเนกประสงค์  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
10  1 สิงหาคม 2557 หาดส้มแป้น  
การเตรียมความพร้อมระบบควบคุมภายใน  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
11  21 สิงหาคม 2557 ทรายแดง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายนายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
12  7 สิงหาคม 2557 ทรายแดง  
การปลูกไม้ผลยืนต้น  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
13  21 สิงหาคม 2557 เกาะพยาม  
การดูแลสวนยางพาราช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
14  14 สิงหาคม 2557 เกาะพยาม  
การดูแลสวนยางพาราช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
16
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
รวมอำเภอเมืองระนอง
8  ตำบล
13 เรื่อง
 
452
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระนอง 1 อำเภอ
13 เรื่อง
1 วิธี
452
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 สิงหาคม 2557 ปากตะโก  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางธิรารัตน์ สุวรรณเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 
13 สิงหาคม 2557 ทุ่งตะไคร  
การดูแลสวนไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวศิวพร ปิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 
7 สิงหาคม 2557 ช่องไม้แก้ว  
การจัดการคุณภาพไม้ผล  
ประชุม
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายอรชุน ไชยศรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 
รวมอำเภอทุ่งตะโก
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชุมพร 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 เขาเจียก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
18 สิงหาคม 2557 ท่ามิหรำ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
18 สิงหาคม 2557 โคกชะงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
8 สิงหาคม 2557 นาท่อม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13 สิงหาคม 2557 ปรางหมู่  
การตรวบสอบคุณภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
15
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
20 สิงหาคม 2557 ปรางหมู่  
การพัฒนาคุณภาพข้าวและการเพิ่มผลผลิตข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
6 สิงหาคม 2557 ท่าแค  
ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการข้าวสังข์หยดอินทรีย์  
ประชุม
28
ศาลาหมู่บ้าน  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
7 สิงหาคม 2557 ลำปำ  
การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี 57/58  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
20 สิงหาคม 2557 ตำนาน  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10  13 สิงหาคม 2557 ตำนาน  
การบริหารกลุ่ม  
ประชุม
30
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11  20 สิงหาคม 2557 ควนมะพร้าว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
เสวนา
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายวัชระ รักษาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
12  18 สิงหาคม 2557 ร่มเมือง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13  20 สิงหาคม 2557 ชัยบุรี  
การสำรวจและประเมินสถานการณ์ศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุวัฒน์ สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
14  19 - 22 สิงหาคม 2557 นาโหนด  
การจัดทำ GAP แบบกลุ่มไม้ผล  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
15  5 - 8 สิงหาคม 2557 พญาขัน  
ให้คำแนะนำการประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP  
บรรยาย
25
จุดเรียนรู้ฯ  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
343
 
9 คน
2 หน่วยงาน
19 สิงหาคม 2557 กงหรา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
6 สิงหาคม 2557 กงหรา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
7 สิงหาคม 2557 ชะรัด  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
14 สิงหาคม 2557 ชะรัด  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการ (เก่า)  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
1 สิงหาคม 2557 คลองเฉลิม  
การใช้สารชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
20 สิงหาคม 2557 คลองเฉลิม  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
11
ที่ทำการกลุ่ม  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
20 สิงหาคม 2557 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผล  
บรรยาย
35
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
5 สิงหาคม 2557 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผล  
บรรยาย
35
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
21 สิงหาคม 2557 สมหวัง  
การแปรรูป  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10  7 สิงหาคม 2557 สมหวัง  
การออมทรัพย์  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
311
 
3 คน
2 หน่วยงาน
21 สิงหาคม 2557 เขาชัยสน  
การใช้พันธุ์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
25 สิงหาคม 2557 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
17
อบต.     
7 สิงหาคม 2557 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน     
7 สิงหาคม 2557 หานโพธิ์  
ข้าวโพดหวาน  
ฝึกปฏิบัติ
15
แปลงปลูก     
6 สิงหาคม 2557 โคกม่วง  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
112
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 แม่ขรี  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงไม้ผล  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
14 สิงหาคม 2557 ตะโหมด  
การกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
สวนนายฉลาก รุ่งเรือง  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
26 สิงหาคม 2557 คลองใหญ่  
การปลูกถั่วหรั่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางศันสนีย์ หนูโส๊ะ  
20 สิงหาคม 2557 คลองใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรฦไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางอาหวา เภอเกลี้ยง  
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
80
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 สิงหาคม 2557 ควนขนุน  
การผลิตผักปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
20 สิงหาคม 2557 ทะเลน้อย  
การผลิตผักปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
14 สิงหาคม 2557 นาขยาด  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
20 สิงหาคม 2557 พนมวังก์  
การาปลูกผักปลอดสารจากสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
14 สิงหาคม 2557 แหลมโตนด  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
15 สิงหาคม 2557 แหลมโตนด  
โรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
14 สิงหาคม 2557 ปันแต  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
19 สิงหาคม 2557 โตนดด้วน  
การผลิตผักปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
20 สิงหาคม 2557 ดอนทราย  
การผลิตผักปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10  15 สิงหาคม 2557 มะกอกเหนือ  
พริกขี้หนู  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นาย ปรีชา สุขะวัลลิ สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง 
11  15 สิงหาคม 2557 พนางตุง  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  20 สิงหาคม 2557 ชะมวง  
การผลิตผักปลอดภัย GAP  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
13  7 สิงหาคม 2557 แพรกหา  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
260
 
9 คน
4 หน่วยงาน
29 สิงหาคม 2557 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนกากรผลิตข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 สิงหาคม 2557 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
6 สิงหาคม 2557 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายทำนูล เพ็งจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
15 สิงหาคม 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารขับไล่แมลง  
บรรยาย
20
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
14 สิงหาคม 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารขับไล่แมลง  
สาธิต
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
13 สิงหาคม 2557 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตสารขับไล่แมลง  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่ม  นายสนอง ท้วมพิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
18 สิงหาคม 2557 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การเตรียมพื้นที่การผลิตข้้าวคุณภาพดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิดไชย แก้วมณี สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
28 สิงหาคม 2557 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
192
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 เขาย่า  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมุ่บ้าน  นางสาวทัศณีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
20 สิงหาคม 2557 เขาปู่  
วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายวิเชียร ดำคงแสง  
6 สิงหาคม 2557 ตะแพน  
การเลี้ยงไก่ไข่และเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
95
 
3 คน
1 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 ป่าบอน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวมยุรฉัตร เฉลิมเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง 
25 สิงหาคม 2557 โคกทราย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์การศัตรูพืชชุมชน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
5 สิงหาคม 2557 หนองธง  
การปลูกและการดูแลรักษามะนาว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงเนตร แก้วพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
22 สิงหาคม 2557 ทุ่งนารี  
การจัดทำบัญชีรับ จ่ายกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหารบัว  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
13 สิงหาคม 2557 ทุ่งนารี  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
10
เขื่อนโหล๊ะหาร  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
28 สิงหาคม 2557 วังใหม่  
การป้องกันการระบาดศัตรูนาข้าว  
บรรยาย
30
กลุ่มทำนา  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
125
 
4 คน
2 หน่วยงาน
20 สิงหาคม 2557 ท่ามะเดื่อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
12
  นายสมปราชญ์ มุสิกรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
15 สิงหาคม 2557 นาปะขอ  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
15
  นายชาญชัย เพชรคง สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
18 สิงหาคม 2557 โคกสัก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
67
 
3 คน
1 หน่วยงาน
5 สิงหาคม 2557 ป่าพะยอม  
โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุข  
ประชุม
39
ศาลาประชาคมอำเภอ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
21 สิงหาคม 2557 ลานข่อย  
การปฏิบัติดูแลสวนลองกอง  
ประชุม
20
กลุ่มไม้ผล  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
14 สิงหาคม 2557 เกาะเต่า  
การปฏิบัติดูแลสวนลองกอง  
บรรยาย
10
กลุ่มไม้ผลบ้านไสเลียบ  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
20 สิงหาคม 2557 บ้านพร้าว  
การออมทรัพย์/การผลิตพืช/การผลิตเครื่องแกง  
บรรยาย
33
ศาลาหมู่บ้าน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
6 สิงหาคม 2557 บ้านพร้าว  
การแปรรูปเห็ดสรรค์  
บรรยาย
21
โรงเรียนบ้านไสกุน  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
123
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 สิงหาคม 2557 ชุมพล  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
15 สิงหาคม 2557 บ้านนา  
การผลิตผักพื้นเมือง  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน     
19 สิงหาคม 2557 อ่างทอง  
การผลิตผักพื้นเมือง  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน     
4 สิงหาคม 2557 ลำสินธุ์  
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ     
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 11 อำเภอ
58 เรื่อง
7 วิธี
1788
 
45 คน
16 หน่วยงาน