สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 พฤษภาคม 2561 บ่อทอง  
การทำน้ำส้มควันไม้  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนุชณา ภัทรไพบูลย์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
22 พฤษภาคม 2561 วัดสุวรรณ  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
34
ศพก  นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
3 พฤษภาคม 2561 บ่อกวางทอง  
การทำน้ำยาล้างจาน  
บรรยาย
30
กลุ่มแม่บ้าน  นางสาวนิตยา พรงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
2 พฤษภาคม 2561 ธาตุทอง  
การทำน้ำยาล้างจาน  
บรรยาย
30
กลุ่มแม่บ้าน  นางสาวนิตยา พรงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
15 พฤษภาคม 2561 เกษตรสุวรรณ  
การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา งามวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
2 พฤษภาคม 2561 พลวงทอง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุทธวดี เจริญทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
16 พฤษภาคม 2561 พลวงทอง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุทธวดี เจริญทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 
รวมอำเภอบ่อทอง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
214
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
214
 
5 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2561 บุ่ง  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 ไก่คำ  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2561 นาจิก  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2561 ปลาค้าว  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 เหล่าพรวน  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 สร้างนกทา  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 คึมใหญ่  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 นาผือ  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 31 พฤษภาคม 2561 น้ำปลีก  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 31 พฤษภาคม 2561 นาวัง  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 31 พฤษภาคม 2561 นาหมอม้า  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 31 พฤษภาคม 2561 โนนโพธิ์  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
13  1 - 31 พฤษภาคม 2561 โนนหนามแท่ง  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
14  1 - 31 พฤษภาคม 2561 ห้วยไร่  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 31 พฤษภาคม 2561 หนองมะแซว  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 31 พฤษภาคม 2561 กุดปลาดุก  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 31 พฤษภาคม 2561 ดอนเมย  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 31 พฤษภาคม 2561 นายม  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
19  1 - 31 พฤษภาคม 2561 นาแต้  
ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง โครงการอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
1 เรื่อง
 
3800
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
3800
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2561 แม่ลาน้อย  
บรรยายให้ความรู้การผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
20 พฤษภาคม 2561 แม่ลาหลวง  
บรรยายให้ความรู้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
5 พฤษภาคม 2561 ท่าผาปุ้ม  
บรรยายให้ความรู้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
5 พฤษภาคม 2561 แม่โถ  
บรรยายให้ความรู้การผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
26 พฤษภาคม 2561 ห้วยห้อม  
บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
27 พฤษภาคม 2561 แม่นาจาง  
บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรชัย วัฒนดิลกสกุล  
2 พฤษภาคม 2561 สันติคีรี  
บรรยายให้ความรู้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรากร ฟองกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
4 พฤษภาคม 2561 ขุนแม่ลาน้อย  
บรรยายให้ความรู้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภูษิต สอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 
รวมอำเภอแม่ลาน้อย
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
345
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
345
 
3 คน
1 หน่วยงาน