สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 กันยายน 2557 เขวา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสัน อุปแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ท่าตูม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปกรณ์ วัฒนวาทิตกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แวงน่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิจิตร อาจสอน สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 
1 - 26 กันยายน 2557 โคกก่อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรียา ศรประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 ดอนหว่าน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยณรงค์ ภารสำเร็จ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 เกิ้ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
1 - 25 กันยายน 2557 แก่งเลิงจาน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางแพรวพิศ ฤทธิโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 
1 - 26 กันยายน 2557 ท่าสองคอน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ไพราม สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 
1 - 26 กันยายน 2557 ลาดพัฒนา  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวินัย ผาบจันดา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
10  1 - 26 กันยายน 2557 หนองปลิง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุคนธ์ โพธะราช
11  1 - 27 กันยายน 2557 ห้วยแอ่ง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิดา ธีรางศุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
12  1 - 26 กันยายน 2557 หนองโน  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวรรณ ธุระแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
13  1 - 26 กันยายน 2557 บัวค้อ  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพล มีระหารนอก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม 
รวมอำเภอเมืองมหาสารคาม
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
390
 
12 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 12 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เชียงดาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองนะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 เมืองงาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 12 กันยายน 2557 แม่นะ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 30 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 12 กันยายน 2557 เมืองคอง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 12 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  15 - 30 กันยายน 2557 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 12 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  15 - 30 กันยายน 2557 ทุ่งข้าวพวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
1420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 กันยายน 2557 สง่าบ้าน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
16 กันยายน 2557 ป่าลาน  
การใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
1520
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กันยายน 2557 ถ้ำ  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
17 กันยายน 2557 กระโสม  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ นุกูลกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
15 กันยายน 2557 กะไหล  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 ท่าอยู่  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
14 กันยายน 2557 หล่อยูง  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
12 กันยายน 2557 โคกกลอย  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระพล ภัทรธาดา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
16 กันยายน 2557 คลองเคียน  
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันและการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ทองวล สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง 
รวมอำเภอตะกั่วทุ่ง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพังงา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
40
 
3 คน
1 หน่วยงาน