สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 - 16 ตุลาคม 2557 บางเมือง  
การสานตะกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 - 9 ตุลาคม 2557 แพรกษา  
การสานตะกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 - 30 ตุลาคม 2557 บางปู  
การสานตะกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2557 บางบ่อ  
ติดตามกลุ่มเกษตรกรปลูกข่า GAP  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2557 บางบ่อ  
ติดตามกิจกรรมกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     
6 ตุลาคม 2557 บางบ่อ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
12
บ้านเกษตรกร     
22 - 23 ตุลาคม 2557 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 7 ตุลาคม 2557 บ้านระกาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 23 ตุลาคม 2557 บางพลีน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัด     
10 ตุลาคม 2557 บางพลีน้อย  
ติดตามเกษตรกรผู้เพาะเห็ด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
16 ตุลาคม 2557 บางเพรียง  
ติดตามเกษตรกร GAP ข่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านเกษตรกร     
6 ตุลาคม 2557 คลองด่าน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 ตุลาคม 2557 คลองสวน  
ติดตามโครงการผลิคเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  24 ตุลาคม 2557 คลองสวน  
ติดตามโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
74
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  6 - 7 ตุลาคม 2557 คลองสวน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาวัด     
13  22 ตุลาคม 2557 เปร็ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  7 ตุลาคม 2557 เปร็ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศาลาวัด     
15  2 ตุลาคม 2557 เปร็ง  
ติดตามโครงการปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  22 - 23 ตุลาคม 2557 คลองนิยมยาตรา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  21 ตุลาคม 2557 คลองนิยมยาตรา  
ติดตามโครงการข้าวครบวงจร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
5
บ้านเกษตรกร     
18  6 - 7 ตุลาคม 2557 คลองนิยมยาตรา  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
481
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 บางพลีใหญ่  
การกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 ตุลาคม 2557 บางแก้ว  
การป้องกันศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 ตุลาคม 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 ตุลาคม 2557 บางโฉลง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 ตุลาคม 2557 ราชาเทวะ  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 ตุลาคม 2557 หนองปรือ  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
3 คน
1 หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
31 ตุลาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
27 ตุลาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
30 ตุลาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
28 ตุลาคม 2557 บางยอ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 ตุลาคม 2557 บางกะเจ้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวแบบผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
7 ตุลาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
8 ตุลาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 ตุลาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  3 ตุลาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  2 ตุลาคม 2557 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  17 ตุลาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  16 ตุลาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  14 ตุลาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  21 ตุลาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  15 ตุลาคม 2557 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดเพลี่ยจั๊กจั่นมะม่วง  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  14 ตุลาคม 2557 บางกอบัว  
การดูแลและกำจัดศัตรูพืชมะม่วงน้ำดอกไม้ระยะแทงช่อดอก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
257
 
2 คน
1 หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 นาเกลือ  
การปลูกคะน้าและโหระพาในกระถาง  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
17 ตุลาคม 2557 บ้านคลองสวน  
การปลูกคะน้าและโหระพา  
บรรยาย
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
10 ตุลาคม 2557 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกคะน้าและโหระพา  
ฝึกปฏิบัติ
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
17 ตุลาคม 2557 ในคลองบางปลากด  
การปลูกคะน้าและโหระพา  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
82
 
2 คน
2 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 บางเสาธง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2557 บางเสาธง  
มาตรฐาน GAP ประมง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 ตุลาคม 2557 ศีรษะจรเข้น้อย  
การปลูกพืชทดแทน  
บรรยาย
30
บ้านเกษตรกร     
8 ตุลาคม 2557 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตมะม่วงนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
23 เรื่อง
4 วิธี
1240
 
7 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 - 10 ตุลาคม 2557 ปากกราน  
การทำปุ๋ยหมัก โครงการลดตนทุนการผลิต  
เสวนา
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14 - 17 ตุลาคม 2557 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
22 ตุลาคม 2557 ภูเขาทอง  
การทำปุ๋ย โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
21 ตุลาคม 2557 สำเภาล่ม  
การทำปุ๋ย โครงการลดต้นทุนการผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
9 ตุลาคม 2557 สวนพริก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
29 - 30 ตุลาคม 2557 คลองตะเคียน  
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง  
ประชุม
20
อบต.  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
21 - 22 ตุลาคม 2557 คลองตะเคียน  
การทำปุ๋ยหมักแห้งและปุ๋ยหมักน้ำ โครงการลดตนทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
24 ตุลาคม 2557 วัดตูม  
การทำปุ๋ย โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
7 ตุลาคม 2557 หันตรา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  17 ตุลาคม 2557 ลุมพลี  
การผลิตปุ๋ย โครงการลดต้นทุนการผลิต  
ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
11  8 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
12  9 ตุลาคม 2557 บ้านเกาะ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการลดตนทุนการผลิต  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  14 ตุลาคม 2557 บ้านเกาะ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  8 ตุลาคม 2557 คลองสวนพลู  
โครงการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  3 ตุลาคม 2557 เกาะเรียน  
โครงการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  16 ตุลาคม 2557 บ้านป้อม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17  7 ตุลาคม 2557 บ้านรุน  
โครงการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
12 เรื่อง
 
322
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 19 ตุลาคม 2557 ท่าเรือ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
14 - 21 ตุลาคม 2557 จำปา  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 22 ตุลาคม 2557 ท่าหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
6 - 20 ตุลาคม 2557 บ้านร่อม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรณิการ์ ยุกตะนันนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
13 - 20 ตุลาคม 2557 ศาลาลอย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 ตุลาคม 2557 วังแดง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
13 - 21 ตุลาคม 2557 โพธิ์เอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 10 ตุลาคม 2557 ปากท่า  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 10 ตุลาคม 2557 หนองขนาก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  10 - 15 ตุลาคม 2557 ท่าเจ้าสนุก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 นครหลวง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
24 ตุลาคม 2557 ท่าช้าง  
การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
13 ตุลาคม 2557 บ่อโพง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
21 ตุลาคม 2557 บ้านชุ้ง  
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
7 ตุลาคม 2557 ปากจั่น  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10 ตุลาคม 2557 บางระกำ  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 ตุลาคม 2557 บางพระครู  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
7 ตุลาคม 2557 แม่ลา  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
24 ตุลาคม 2557 หนองปลิง  
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
10  10 ตุลาคม 2557 คลองสะแก  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  13 ตุลาคม 2557 สามไถ  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวและการทดสอบการงอก  
สาธิต
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
12  10 ตุลาคม 2557 พระนอน  
การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
318
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางไทร  
ข้าวปลอดสารพิษ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางพลี  
ปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สนามชัย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านแป้ง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2557 หน้าไม้  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางยี่โท  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 แคออก  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 แคตก  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2557 ช่างเหล็ก  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 30 ตุลาคม 2557 กระแชง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านกลึง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ตุลาคม 2557 ช้างน้อย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ตุลาคม 2557 ห่อหมก  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  2 ตุลาคม 2557 ไผ่พระ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  1 - 31 ตุลาคม 2557 กกแก้วบูรพา  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  7 ตุลาคม 2557 ไม้ตรา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  10 ตุลาคม 2557 บ้านม้า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเกาะ  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19  1 - 31 ตุลาคม 2557 ราชคราม  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20  1 - 31 ตุลาคม 2557 ช้างใหญ่  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 31 ตุลาคม 2557 โพแตง  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22  1 - 31 ตุลาคม 2557 เชียงรากน้อย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23  3 ตุลาคม 2557 โคกช้าง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
4 เรื่อง
 
528
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
24 ตุลาคม 2557 วัดยม  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
15 ตุลาคม 2557 ไทรน้อย  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
17 ตุลาคม 2557 สะพานไทย  
การพืชไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
8 ตุลาคม 2557 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
29 ตุลาคม 2557 กบเจา  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
9 ตุลาคม 2557 บ้านคลัง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
15 ตุลาคม 2557 พระขาว  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
17 ตุลาคม 2557 น้ำเต้า  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10  16 ตุลาคม 2557 ทางช้าง  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  21 ตุลาคม 2557 วัดตะกู  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  7 ตุลาคม 2557 บางหลวง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัยล์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอ 
13  28 ตุลาคม 2557 บางหลวงโดด  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  7 ตุลาคม 2557 บางหัก  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  14 ตุลาคม 2557 บางชะนี  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  10 ตุลาคม 2557 บ้านกุ่ม  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจงดี อ้นจันทร์ สำนักงานเกษตรอำภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
4 เรื่อง
 
942
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเลน  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 เชียงรากน้อย  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านโพ  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านกรด  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางกระสั้น  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 คลองจิก  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านหว้า  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 วัดยม  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางประแดง  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 สามเรือน  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 เกาะเกิด  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านพลับ  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านแป้ง  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 31 ตุลาคม 2557 คุ้งลาน  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 31 ตุลาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านสร้าง  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 31 ตุลาคม 2557 ตลาดเกรียบ  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 31 ตุลาคม 2557 ขนอนหลวง  
การผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวณิต เทพมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 บางปะหัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
9 ตุลาคม 2557 ขยาย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
2 ตุลาคม 2557 บางเดื่อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ตุลาคม 2557 เสาธง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
9 ตุลาคม 2557 ทางกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ตุลาคม 2557 บางเพลิง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
2 ตุลาคม 2557 หันสัง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16 ตุลาคม 2557 บางนางร้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
23 ตุลาคม 2557 ตานิม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  9 ตุลาคม 2557 ทับน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  2 ตุลาคม 2557 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  9 ตุลาคม 2557 ขวัญเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  23 ตุลาคม 2557 บ้านลี่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  2 ตุลาคม 2557 โพธิ์สามต้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  16 ตุลาคม 2557 พุทเลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  2 ตุลาคม 2557 ตาลเอน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  9 ตุลาคม 2557 บ้านขล้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
5 คน
2 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 ผักไห่  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14 ตุลาคม 2557 อมฤต  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
ดูงาน
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15 ตุลาคม 2557 บ้านแค  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16 ตุลาคม 2557 ลาดน้ำเค็ม  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
17 ตุลาคม 2557 ตาลาน  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15 ตุลาคม 2557 ท่าดินแดง  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15 ตุลาคม 2557 ดอนลาน  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16 ตุลาคม 2557 นาคู  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14 ตุลาคม 2557 กุฎี  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  15 ตุลาคม 2557 ลำตะเคียน  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  17 ตุลาคม 2557 โคกช้าง  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  16 ตุลาคม 2557 จักราช  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  17 ตุลาคม 2557 หนองน้ำใหญ่  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  15 ตุลาคม 2557 ลาดชิด  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  16 ตุลาคม 2557 หน้าโคก  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  16 ตุลาคม 2557 บ้านใหญ่  
ชลประทานงดจ่ายน้ำ และงดการทำนา  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 ภาชี  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 โคกม่วง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ระโสม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ดอนหญ้านาง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ไผ่ล้อม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 กระจิว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 พระแก้ว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
165
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ลาดบัวหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
8 ตุลาคม 2557 หลักชัย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
6 ตุลาคม 2557 สามเมือง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 ตุลาคม 2557 พระยาบันลือ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
8 ตุลาคม 2557 สิงหนาท  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 ตุลาคม 2557 คู้สลอด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
10 ตุลาคม 2557 คลองพระยาบันลือ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
675
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2557 ลำตาเสา  
การผลิตปุ๋ยหมักน้ำและแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ พันธ์แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 บ่อตาโล่  
การระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 วังน้อย  
สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ลำไทร  
การผลิตปุ๋ยหมักน้ำและแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ พันธ์แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 สนับทึบ  
สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10 ตุลาคม 2557 พยอม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
8 ตุลาคม 2557 หันตะเภา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 วังจุฬา  
การระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอนงค์ทิพย์ อักษรนิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ข้าวงาม  
สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ อรรถาเวช สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
10  9 ตุลาคม 2557 ชะแมบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 
รวมอำเภอวังน้อย
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
255
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 บ้านแพน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนนท์ สมานหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
3 ตุลาคม 2557 เจ้าเจ็ด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาวอริสา ฉายรัศมี สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
7 ตุลาคม 2557 สามกอ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
9 ตุลาคม 2557 บางนมโค  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนนท์ สมานหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 ตุลาคม 2557 หัวเวียง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาวพัชราภา วานิชคาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
10 ตุลาคม 2557 มารวิชัย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นายณุพัฒณ์ ทนยิ้ม  
14 ตุลาคม 2557 บ้านโพธิ์  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาวพัชราภา วานิชคาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
15 ตุลาคม 2557 รางจรเข้  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางกัญญา ธรรมประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 ตุลาคม 2557 บ้านกระทุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาวพัชราภา วานิชคาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
10  20 ตุลาคม 2557 บ้านแถว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นายณุพัฒณ์ ทนยิ้ม  
11  21 ตุลาคม 2557 ชายนา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นายนนท์ สมานหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  22 ตุลาคม 2557 สามตุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา 
13  24 ตุลาคม 2557 ลาดงา  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางกัญญา ธรรมประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
14  28 ตุลาคม 2557 ดอนทอง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นายณุพัฒณ์ ทนยิ้ม  
15  29 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นายนนท์ สมานหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
16  30 ตุลาคม 2557 เจ้าเสด็จ  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
ประชุม
20
อบต.  นางกัญญา ธรรมประสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
6 คน
3 หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2557 บางซ้าย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 10 ตุลาคม 2557 แก้วฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2557 เต่าเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 ปลายกลัด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 - 10 ตุลาคม 2557 เทพมงคล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2557 วังพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
385
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 คานหาม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 ตุลาคม 2557 บ้านช้าง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2557 สามบัณฑิต  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
15 ตุลาคม 2557 บ้านหีบ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10 ตุลาคม 2557 หนองไม้ซุง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2557 อุทัย  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2557 เสนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 ตุลาคม 2557 หนองน้ำส้ม  
การทำน้ำกหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาวุธ อักษรนิตย์ สนง.เกษตรอำเภออุทัย 
10 ตุลาคม 2557 โพสาวหาญ  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาวุธ อักษรนิตย์ สนง.เกษตรอำเภออุทัย 
10  17 ตุลาคม 2557 ธนู  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  16 ตุลาคม 2557 ข้าวเม่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
440
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2557 หัวไผ่  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 ตุลาคม 2557 กะทุ่ม  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 ตุลาคม 2557 มหาราช  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
15 ตุลาคม 2557 น้ำเต้า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
14 ตุลาคม 2557 บางนา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
27 ตุลาคม 2557 โรงช้าง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
21 ตุลาคม 2557 เจ้าปลุก  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 ตุลาคม 2557 พิตเพียน  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
14 ตุลาคม 2557 บ้านนา  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  22 ตุลาคม 2557 บ้านขวาง  
การทำสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  24 ตุลาคม 2557 ท่าตอ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  24 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่  
การปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
426
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 บ้านแพรก  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2557 สำพะเนียง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 คลองน้อย  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2557 สองห้อง  
การปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ
42 เรื่อง
7 วิธี
7411
 
60 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 บางปลากด  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
10 ตุลาคม 2557 ป่าโมก  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
7 ตุลาคม 2557 สายทอง  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
9 ตุลาคม 2557 โรงช้าง  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
9 ตุลาคม 2557 บางเสด็จ  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
9 ตุลาคม 2557 นรสิงห์  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
7 ตุลาคม 2557 เอกราช  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
7 ตุลาคม 2557 โผงเผง  
การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2557 โคกสำโรง  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมอกม.ตรวจแปลงข้าวปี 2557/58  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 โคกสำโรง  
ติดตามโครงการเพิ่มสักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 ถลุงเหล็ก  
ร่วมกับออกม. ออกตรวจแปลงเกาตรกรผุ้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 ถลุงเหล็ก  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 เพนียด  
การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 เพนียด  
ติดประกาศตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมอกม.ตรวจแปลงข้าวปี 2557/58  
ประชุม
140
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 วังจั่น  
ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวคุณภาพจังหวัดลพบุรี  
ประชุม
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 วังจั่น  
ร่วมกับออกม. ออกตรวจแปลงเกาตรกรผุ้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสำโรง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
404
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 ตุลาคม 2557 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเชื้อรา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ตุลาคม 2557 ห้วยหิน  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "วิสาหกิจชุมชน"  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 ตุลาคม 2557 ท่าดินดำ  
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช/การสำรวจแปลงและจัดเก็บข้อมูลโรคแมลง  
สาธิต
2
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2557 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
16 ตุลาคม 2557 เกาะรัง  
การผลิตข้าวโดยวิธีลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ตุลาคม 2557 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำเริง อุบลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอชัยบาดาล
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
227
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 2 อำเภอ
11 เรื่อง
4 วิธี
631
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2557 สิงห์  
การเขตกรรมและการควบคุมน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 ตุลาคม 2557 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 ตุลาคม 2557 ไม้ดัด  
การเตรียมดินและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
7 ตุลาคม 2557 เชิงกลัด  
ส่งเสริมการไถ่กลบตอซังข้าวตามนโยบายลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
2 ตุลาคม 2557 เชิงกลัด  
ประชุมชี้แจงการงดทำนาในช่วงฤดูแล้ง  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
14 ตุลาคม 2557 โพชนไก่  
ส่งเสริมการไถ่กลบตอซังข้าวตามนโยบายลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 ตุลาคม 2557 โพชนไก่  
ประชุมชี้แจงการงดการทำนาในช่วงฤดูแล้ง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13 ตุลาคม 2557 แม่ลา  
การงดปลูกข้าวนาปรัง  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
17 ตุลาคม 2557 บ้านจ่า  
การเตรียมดินปลูกและป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  14 ตุลาคม 2557 พักทัน  
การเขตกรรมและการควบคุมน้ำในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลพักทัน  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
11  9 ตุลาคม 2557 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องราชการต่าง ๆ  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
12  8 ตุลาคม 2557 สระแจง  
การงดปลูกข้าวนาปรัง ,การตรวจเยี่ยมแปลงนา  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสระแจง  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
13  10 ตุลาคม 2557 สระแจง  
การตรวจเยี่ยมแปลงนา  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
10 เรื่อง
 
294
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 ตุลาคม 2557 โพทะเล  
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
112
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ตุลาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 31 ตุลาคม 2557 บางระจัน  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
49
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 ตุลาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 ตุลาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 ตุลาคม 2557 โพสังโฆ  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
125
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 ตุลาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  11 - 20 ตุลาคม 2557 คอทราย  
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
79
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  9 ตุลาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  21 - 31 ตุลาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
64
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
552
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 2 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
846
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 หนองใหญ่  
การเพิ่ใประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2557 คลองพลู  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 หนองเสือช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2557 ห้างสูง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
31 ตุลาคม 2557 เขาซก  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองใหญ่
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
205
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 บางละมุง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มข้าว     
3 ตุลาคม 2557 หนองปรือ  
ติดตามแปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดผลสดฯ  
ประชุม
50
แปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดผลสดฯ     
2 ตุลาคม 2557 หนองปรือ  
ติดตามแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช     
1 ตุลาคม 2557 หนองปรือ  
ติดตามแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช     
24 ตุลาคม 2557 หนองปลาไหล  
การทำน้ำหมักมูลสุกรใช้ในนาข้าว  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
14 ตุลาคม 2557 หนองปลาไหล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
28 - 31 ตุลาคม 2557 หนองปลาไหล  
ติดตามสถาการณ์ระบาลศัตรูมะพร้าวสำรวจการระบาดของหนอนหัวดำ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
53
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
15 - 17 ตุลาคม 2557 หนองปลาไหล  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวและขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
21 - 22 ตุลาคม 2557 หนองปลาไหล  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
3
แปลงเพราะปลูก  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
10  17 ตุลาคม 2557 โป่ง  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 ตุลาคม 2557 เขาไม้แก้ว  
แปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดผลสดฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดผลสดฯ     
12  15 ตุลาคม 2557 เขาไม้แก้ว  
ติดตามแปลงต้นแบบการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  10 ตุลาคม 2557 ห้วยใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ทองพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำภอบางละมุง 
14  7 ตุลาคม 2557 ตะเคียนเตี้ย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
15  8 - 10 ตุลาคม 2557 ตะเคียนเตี้ย  
ติดตามสถานะการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวและหนองหัวดำ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
16  1 - 3 ตุลาคม 2557 ตะเคียนเตี้ย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว และขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเพราะปลูก  นางศาตพร ทองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
รวมอำเภอบางละมุง
7  ตำบล
14 เรื่อง
 
559
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 พานทอง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
230
หมู่ 1-10  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองตำลึง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
225
หมู่ 1-9  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 มาบโป่ง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
250
หมู่ 1-10  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองกะขะ  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
220
หมู่ 1-5  นายไพศาล อุดมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองหงษ์  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
252
หมู่ 1-6  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 โคกขี้หนอน  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
215
หมู่ 1 -5  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเก่า  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
240
หมู่ 1-7  นางสาววราภรณ์ เฮงไล้ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 หน้าประดู่  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
214
หมู่ 1 -5  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บางนาง  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์,เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
215
หมู่ 1-9  นายนายพิชัย สินธุภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 เกาะลอย  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
215
หมู่ 1 -6  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 บางหัก  
แนะนเรื่องการปลูกผัก,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
214
หมู่ 1-4  นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 
รวมอำเภอพานทอง
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
2490
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 หน้าพระธาตุ  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
15 ตุลาคม 2557 สระสี่เหลี่ยม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
อบต.     
7 ตุลาคม 2557 สระสี่เหลี่ยม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
50
อบต.     
1 ตุลาคม 2557 กุฎโง้ง  
่ีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอเทือง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
2 ตุลาคม 2557 หัวถนน  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง  
บรรยาย
40
อบต.     
21 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
28 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอพนัสนิคม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชลบุรี 4 อำเภอ
22 เรื่อง
6 วิธี
3494
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2557 นิคมพัฒนา  
ประชุมสรุปผลการจัดทำแปลงโรคเหี่ยวสับปะรด  
ประชุม
22
ต.นิคมพัฒนา     
10 ตุลาคม 2557 นิคมพัฒนา  
ประชุมสรุปผลการจัดทำแปลงโรคเหี่ยวสับปะรด  
ประชุม
20
ต.นิคมพัฒนา     
17 ตุลาคม 2557 นิคมพัฒนา  
ประชุมสรุปผลการจัดทำแปลงโรคเหี่ยวสับปะรด  
ประชุม
16
ต.นิคมพัฒนา     
28 ตุลาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การจัดทำแผนการผลิตถ่าน น้ำส้มควันไม้ ผลิตถ่านอัดแท่ง และอื่นๆ  
ประชุม
15
ต.นิคมพัฒนา     
20 ตุลาคม 2557 มาบข่า  
การทำปุ๋ยหมักกองและปุ๋ยหมักน้ำ  
บรรยาย
30
ม.7 ต.มาบข่า     
3 - 31 ตุลาคม 2557 พนานิคม  
การติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ม.1-8 ต.พนานิคม     
9 - 16 ตุลาคม 2557 พนานิคม  
การติดตามแปลงโครงการโรคเหี่ยวปี 57  
บรรยาย
10
ม.1-8 ต.พนานิคม     
8 ตุลาคม 2557 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
16 ตุลาคม 2557 มะขามคู่  
การป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด  
ประชุม
30
ม.2 ต.มะขามคู่     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
7 เรื่อง
 
259
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 1 อำเภอ
7 เรื่อง
2 วิธี
259
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 - 17 ตุลาคม 2557 โนนไทย  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
13 - 17 ตุลาคม 2557 ด่านจาก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 - 17 ตุลาคม 2557 กำปัง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 24 ตุลาคม 2557 สำโรง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 24 ตุลาคม 2557 ค้างพลู  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 24 ตุลาคม 2557 บ้านวัง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 24 ตุลาคม 2557 บัลลังก์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 - 31 ตุลาคม 2557 สายออ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 - 31 ตุลาคม 2557 ถนนโพธิ์  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  27 - 31 ตุลาคม 2557 มะค่า  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 ห้วยแถลง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 ตุลาคม 2557 ทับสวาย  
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 ตุลาคม 2557 เมืองพลับพลา  
ถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอิทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
2 ตุลาคม 2557 หลุ่งตะเคียน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ตุลาคม 2557 หินดาด  
การถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
8 ตุลาคม 2557 งิ้ว  
การจัดการวัชพืช , โรคแมลง,วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 ตุลาคม 2557 กงรถ  
การตัดพันธุ์ปนข้าวในระยะออกรวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
9 ตุลาคม 2557 หลุ่งประดู่  
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 ตุลาคม 2557 ตะโก  
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  17 ตุลาคม 2557 ห้วยแคน  
การตัดพันธุ์ปนข้าวในระยะออกรวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 แก้งสนามนาง  
ประชุม อกม.  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2557 แก้งสนามนาง  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ประชุม
50
ที่ทำการกลุ่ม     
1 - 11 ตุลาคม 2557 แก้งสนามนาง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
600
ทุกหมู่บ้าน     
รวมอำเภอแก้งสนามนาง
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
662
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 โนนแดง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 ตุลาคม 2557 โนนแดง  
การควบคุมโรคใบไหม้ด้วยเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 ตุลาคม 2557 โนนตาเถร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 ตุลาคม 2557 โนนตาเถร  
การควบคุมโรคใบไหม้ด้วยเชื้อราไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
14 ตุลาคม 2557 สำพะเนียง  
การควบคุมโรคใบไหม้ด้วยเชื้อราไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
7 ตุลาคม 2557 สำพะเนียง  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
15 ตุลาคม 2557 วังหิน  
การควบคุมใบไหม้ด้วยเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
8 ตุลาคม 2557 วังหิน  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
8 ตุลาคม 2557 ดอนยาวใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
10  15 ตุลาคม 2557 ดอนยาวใหญ่  
การควบคุมโรคใบไหม้ข้าวด้วยเชื้อราไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นางสาวบุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง 
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
300
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 สีดา  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 ตุลาคม 2557 โพนทอง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2557 โนนประดู่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 ตุลาคม 2557 สามเมือง  
การกำจัดศัตรูพืชในข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 ตุลาคม 2557 หนองตาดใหญ่  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสีดา
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 5 อำเภอ
20 เรื่อง
4 วิธี
2262
 
10 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
7 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
21 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
17 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
15 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
16 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
10 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีวิธี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
14 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
8 ตุลาคม 2557 ปะคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาภรณ์ เรือนกระโทก สำนักงานเกษตรปะคำ 
10  8 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
11  7 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
12  14 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
13  10 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
14  17 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
15  9 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
16  21 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตเชื้อราไตรดคเดอรืม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
17  15 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรืมา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
18  16 ตุลาคม 2557 ไทยเจริญ  
การผลิตปุ่ยอินทรีย์  
สาธิต
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชลณภัทร บริบูรณ์ สนง.เกษตรอำเภอประโคนชัย 
19  14 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
20  10 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
21  9 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
22  7 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
23  17 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
24  21 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
25  16 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
26  15 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
27  8 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
สาธิต
30
ศจช.  นางสาวลิ้นจี่ เพ็ชรนิล สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
28  8 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
29  9 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
30  21 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
31  14 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
32  15 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
33  16 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
34  17 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
35  7 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
36  10 ตุลาคม 2557 โคกมะม่วง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรา ไชยจักร สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
37  8 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรืม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
38  7 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
39  9 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การผลิตปุ่ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
40  21 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
41  17 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
42  16 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
43  15 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
44  14 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
45  10 ตุลาคม 2557 หูทำนบ  
การจัดการศัตรูโดยชีววิธี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย ประจวบ มะลารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
16 เรื่อง
 
1108
 
5 คน
3 หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2557 โนนสุวรรณ  
การป้องกันและดูแลรักษาเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก วัฒนากลาง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
21 ตุลาคม 2557 ทุ่งจังหัน  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศชาย สุทธิรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
29 ตุลาคม 2557 โกรกแก้ว  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก วัฒนากลาง สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
16 ตุลาคม 2557 ดงอีจาน  
การป้องกันและดูแลรักษาเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัยนันท์ ม่วงประทาย สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
245
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2557 โนนดินแดง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภควรรณ วิบูลย์ปิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
10 ตุลาคม 2557 ส้มป่อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
24 ตุลาคม 2557 ลำนางรอง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 3 อำเภอ
21 เรื่อง
2 วิธี
1553
 
10 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2557 ลุมพุก  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 ตุลาคม 2557 ย่อ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองเดช ศรีอรห์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 ตุลาคม 2557 สงเปือย  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิริยา บุญเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 ตุลาคม 2557 โพนทัน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษ วัฒน์ทัน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
9 ตุลาคม 2557 ทุ่งมน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศศิธร  วงศ์ตาผา สนง.เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
2 ตุลาคม 2557 นาคำ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพร นาจาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
9 ตุลาคม 2557 ดงแคนใหญ่  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร สำนักงานเกษตรอำเภอ 
14 ตุลาคม 2557 กู่จาน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสันต์ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
4 ตุลาคม 2557 นาแก  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพร นาจาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
10  2 ตุลาคม 2557 กุดกุง  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
11  4 ตุลาคม 2557 เหล่าไฮ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
12  9 ตุลาคม 2557 แคนน้อย  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุหลาบ พองชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
13  4 ตุลาคม 2557 ดงเจริญ  
การกำจัดวัชพืชในแปลงนา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิริยา บุญเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
รวมอำเภอคำเขื่อนแก้ว
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
585
 
8 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การดูแลรักษา ป้องกันการระบาดของโรค  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
9 ตุลาคม 2557 กระจาย  
การดูแลรักษา ป้องกันการระบาดของโรค  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
9 ตุลาคม 2557 โคกนาโก  
การดูแลรักษา ป้องกันการระบาดของโรค  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยพร หาญชูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
9 ตุลาคม 2557 เชียงเพ็ง  
การดูแลรักษา ป้องกันการระบาดของโรค  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
10 ตุลาคม 2557 ศรีฐาน  
การดูแลรักษา ป้องกันการระบาดของโรค  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
รวมอำเภอป่าติ้ว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 คูเมือง  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
1233
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอำนาจ ยงยืน สำนีกงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
9 - 11 ตุลาคม 2557 ผือฮี  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
20 - 25 ตุลาคม 2557 ผือฮี  
ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวเกษตกร  
ดูงาน
250
แปลงนาเกษตรกร  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
17 ตุลาคม 2557 ผือฮี  
การตัดพันธุ์ข้าวปนระยะออกรวง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านหัวดอน  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
7 ตุลาคม 2557 บากเรือ  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บากเรือ  
ตรวจเยี่ยมรายแปลง  
บรรยาย/ดูงาน
267
แปลงนาเกษตรกร  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
1 - 31 ตุลาคม 2557 โนนทราย  
การขึนทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
190
แปลงนาเกษตรกร  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
8 ตุลาคม 2557 โนนทราย  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนชัย สวัสดิ์วงษ์ สนง.เกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
13 - 18 ตุลาคม 2557 สงยาง  
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
10  16 ตุลาคม 2557 สงยาง  
การตัดพันธุ์ข้าวปนระยะออกรวง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านสงยาง  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
11  27 - 28 ตุลาคม 2557 สงยาง  
การผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  สัมฤทธิ์ เจริญชัย สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 
รวมอำเภอมหาชนะชัย
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
2232
 
3 คน
3 หน่วยงาน
12 ตุลาคม 2557 ฟ้าห่วน  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2557 กุดน้ำใส  
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 น้ำอ้อม  
การเลี้ยงใหม  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2557 ค้อวัง  
การสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค้อวัง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 4 อำเภอ
14 เรื่อง
6 วิธี
3057
 
15 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 - 31 ตุลาคม 2557 ผักปัง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
375
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 31 ตุลาคม 2557 กวางโจน  
การผลิตปุ๋ยหมักบำรุงดิน  
ประชุม
200
ศาลากลางบ้าน  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
7 ตุลาคม 2557 หนองคอนไทย  
การคัดพันธุ์  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
21 ตุลาคม 2557 หนองคอนไทย  
การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านแก้ง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  
สาธิต
150
ศาลาประชาคม  นายวุฒิ พิทยานุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
6 - 10 ตุลาคม 2557 กุดยม  
การตรวจสอบข้อมูล ทพศ.ข้าว  
ประชุม
200
ศาลาประชาคม  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเพชร  
การผลิตปุ๋ยหมักบำรุงดิน  
สาธิต
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10 ตุลาคม 2557 โคกสะอาด  
การเพิ่มผลผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 ตุลาคม 2557 หนองตูม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
1200
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10  2 - 31 ตุลาคม 2557 หนองตูม  
จ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1200
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
11  13 - 17 ตุลาคม 2557 โอโล  
การผลิตและใป๋ยอินทรีย์  
ประชุม
25
ศาลาประชาคม  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
12  2 - 31 ตุลาคม 2557 ธาตุทอง  
จ่ายใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
1240
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
13  2 - 31 ตุลาคม 2557 ธาตุทอง  
การดูแลรักษา  
สาธิต
1240
ศาลากลางบ้าน  นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
14  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านดอน  
การผลิตปุ๋ยหมักบำรุงดิน  
สาธิต
100
ศาลาเนอกประสงค์  นายนายมาโนชย์ ภูวนารถ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
6180
 
9 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
10 เรื่อง
3 วิธี
6180
 
9 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2557 บุ่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ไก่คำ  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 นาจิก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ปลาค้าว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 เหล่าพรวน  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 สร้างนกทา  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 คึมใหญ่  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 นาหมอม้า  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 โนนโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
10  1 - 29 ตุลาคม 2557 โนนหนามแท่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 ตุลาคม 2557 ห้วยไร่  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 ตุลาคม 2557 หนองมะแซว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
13  1 - 30 ตุลาคม 2557 กุดปลาดุก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 ตุลาคม 2557 ดอนเมย  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
15  1 - 30 ตุลาคม 2557 นายม  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 ตุลาคม 2557 นาแต้  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
3400
 
9 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 หนองข่า  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านสงยาง     
8 ตุลาคม 2557 คำโพน  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านโค้งอร่าม     
14 ตุลาคม 2557 นาหว้า  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านโนนสำราญ     
14 ตุลาคม 2557 ลือ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านนาคำ     
15 ตุลาคม 2557 ห้วย  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านนาผาง     
16 ตุลาคม 2557 โนนงาม  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านคำไหล     
14 ตุลาคม 2557 นาป่าแซง  
การตัดพันธ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านยางเครือพัฒนา     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
210
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
3610
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 หนองสวรรค์  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงไร่นา  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
17 ตุลาคม 2557 โนนขมิ้น  
การตัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
40
แปลงไร่นา  นายนายวสันต์ มั่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
รวมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 นากลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
3 ตุลาคม 2557 ด่านช้าง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
23
จุดนัดพบ  นางนงรักษ์ ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
16 - 17 ตุลาคม 2557 กุดดินจี่  
การผลิตปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาวัด     
3 ตุลาคม 2557 ฝั่งแดง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
28
จุดนัดพบ  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
14 ตุลาคม 2557 เก่ากลอย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
14 ตุลาคม 2557 โนนเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
2 ตุลาคม 2557 อุทัยสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
22
จุดนัดพบ  นายสัจจา สัตตานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
2 ตุลาคม 2557 ดงสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
36
จุดนัดพบ  นายดุสิต วรรณพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
13 ตุลาคม 2557 กุดแห่  
การทำปุ๋หมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
จุดนัดพบ  นายพีระศักดิ์ ศรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 
รวมอำเภอนากลาง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
298
 
5 คน
1 หน่วยงาน
17 ตุลาคม 2557 ศรีบุญเรือง  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนา  นายนายจำนงค์ ขันกสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภรีบุญเรือง 
8 - 9 ตุลาคม 2557 กุดสะเทียน  
การดูแลรักษาช่วงข้าวทั้งทอ้ง และการตัดข้าวพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายชัยยุทธ สุขบัว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
10 ตุลาคม 2557 หนองกุงแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายไพรทอง อินาวัง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 
17 ตุลาคม 2557 หนองแก  
การดูแลรักษาอ้อย  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศากลางบ้านหมู่ที่ 2  นายสุวิทย์ วงษ์จันทึก สำนักงานเกษตอำเภอศรีบุญเรือง 
24 ตุลาคม 2557 ทรายทอง  
อบรมการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
41
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอศรีบุญเรือง
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
221
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 นาเหล่า  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 นาเหล่า  
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน การปรับปรุงข้อมูล ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน  
ประชุม
355
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายขุนทอง วิเท่ห์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 
รวมอำเภอนาวัง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
370
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 อำเภอ
11 เรื่อง
5 วิธี
969
 
11 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2557 หนองแสง  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้านดงสำราญชัย  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
9 ตุลาคม 2557 แสงสว่าง  
การตรวจแปลง/ศัตรูธรรมชาติข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
15 ตุลาคม 2557 นาดี  
การเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
9 ตุลาคม 2557 ทับกุง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
4 เรื่อง
2 วิธี
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2557 นาโป่ง  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด  นางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 
รวมอำเภอเมืองเลย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเลย 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 - 18 ตุลาคม 2557 นาสีนวน  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
1 ตุลาคม 2557 นาสีนวน  
การตัดข้าวปน  
บรรยาย
80
ศาลาวัด     
3 ตุลาคม 2557 ขามเรียง  
การแปรรูปอาหาร  
ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอกันทรวิชัย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 ตุลาคม 2557 กาฬสินธุ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 ตุลาคม 2557 เหนือ  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ปราชน์ข้าวชุมชน  นางนางนภาพร กองวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
8 ตุลาคม 2557 หลุบ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 ตุลาคม 2557 ลำปาว  
ผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 ตุลาคม 2557 ห้วยโพธิ์  
การตัดพันธุ์ปนข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโหมน  นางอ่อนจันทร์ ภูนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
10 ตุลาคม 2557 หนองกุง  
ผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายวินิจ นาชัยเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17 ตุลาคม 2557 ขมิ้น  
เพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ปราชน์ข้าวชุมชน  นางณัฏฐพร ธนสีลีงกูร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
24 ตุลาคม 2557 ขมิ้น  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
แปลงศจช.มันฯ  นางณัฏฐพร ธนสีลีงกูร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
3 ตุลาคม 2557 โพนทอง  
การดูแลข้าวหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
430
 
6 คน
2 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2557 เหล่าใหญ่  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 ตุลาคม 2557 สามขา  
การดูแลรักษา การปลูกข้าว/มันสำปะหลัง โดยการผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
แปลงเรียนรู้  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
9 ตุลาคม 2557 สามขา  
การดูแลรักษา การปลูกข้าว/มันสำปะหลัง โดยการผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
แปลงเรียนรู้  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 31 ตุลาคม 2557 นาโก  
การตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าว/การป้องกันกำจัดศัตรูพืช/โครงการ 1 ไร่ 1 แสน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
400
ตำบลนาโก   นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
520
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 คุ้มเก่า  
การผลิตข้าวเหนียวเขาวงคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 3 ตุลาคม 2557 ภูสิงห์  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 - 31 ตุลาคม 2557 ภูสิงห์  
การปลูกพืชผัก  
ประชุม
20
แปลงพืชผัก  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
14 ตุลาคม 2557 นามะเขือ  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
75
ต.นามะเขือ  นายนายผดุงศิลป์ ภูผายาง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธุ์ 
30 ตุลาคม 2557 โนนศิลา  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 ตุลาคม 2557 โนนแหลมทอง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
8 ตุลาคม 2557 โนนบุรี  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าข้าว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
265
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ทุ่งคลอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสกสรร ธาตุไพบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
7 ตุลาคม 2557 โพน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
20 ตุลาคม 2557 ดินจี่  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านโพนแพง  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
9 ตุลาคม 2557 นาบอน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ดูงาน
50
บ้านนาเริญ  นางนางประสิทธิ์ วิเศษหวาน สนง.เกษตร อ.คำม่วง 
21 ตุลาคม 2557 นาทัน  
การเพิ่มผลผลิตและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
9 ตุลาคม 2557 เนินยาง  
การเพิ่มผลผลิตและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
รวมอำเภอคำม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
4 คน
2 หน่วยงาน
20 - 31 ตุลาคม 2557 ท่าคันโท  
ตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 17 ตุลาคม 2557 กุงเก่า  
ตรวจสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
150
แปลงเกษตรกร  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
7 - 8 ตุลาคม 2557 ยางอู้ม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
15 ตุลาคม 2557 กุดจิก  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
28 ตุลาคม 2557 นาตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
เทศบาล  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 ตุลาคม 2557 ดงสมบูรณ์  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
600
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 หนองแวง  
ลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
รวมอำเภอสมเด็จ
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 14 ตุลาคม 2557 ไค้นุ่น  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว นาปี ปี 2557/58  
ประชุม
300
แปลงนาเกษตรกร  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 ตุลาคม 2557 นิคมห้วยผึ้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
960
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
17 - 31 ตุลาคม 2557 หนองอีบุตร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2557/58  
ประชุม
280
แปลงนาเกษตรกร  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
1540
 
2 คน
1 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2557 ดอนจาน  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
7 ตุลาคม 2557 ดอนจาน  
แนะนำการป้องกันกำจัดโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
50
1-9  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
2 ตุลาคม 2557 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
7 ตุลาคม 2557 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 9 อำเภอ
31 เรื่อง
6 วิธี
4405
 
26 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 พังขว้าง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
โนนชลประทาน  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
9 ตุลาคม 2557 พังขว้าง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ดงยอ  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
22 ตุลาคม 2557 ธาตุนาเวง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
หนองบัวใหญ่  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
29 ตุลาคม 2557 ธาตุนาเวง  
การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
รุ่งพัฒนา  นายสุรศักดิ์ เคนพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 
รวมอำเภอเมืองสกลนคร
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 ตุลาคม 2557 เต่างอย  
การแปรรูป  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคันที จันทรังษี สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 บึงทวาย  
การผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ขันเพียแก้ว สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
1 - 30 ตุลาคม 2557 นาตาล  
การผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญพร วิเศษสา สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 - 30 ตุลาคม 2557 จันทร์เพ็ญ  
การอารักขาพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครศักดิ์ อวนพล สนง.เกษตรอำเภอเต่างอย 
รวมอำเภอเต่างอย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
4 คน
2 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 ตองโขบ  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุพรรณ์ สมณะ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
16 ตุลาคม 2557 เหล่าโพนค้อ  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทองพัตร มีแสวง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
16 ตุลาคม 2557 ด่านม่วงคำ  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายทองพัตร มีแสวง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
16 ตุลาคม 2557 แมดนาท่ม  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหวัง ปัดถานะ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
รวมอำเภอโคกศรีสุพรรณ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 3 อำเภอ
5 เรื่อง
2 วิธี
530
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 ในเมือง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
2 ตุลาคม 2557 นาทราย  
การบริหารจัดการเกษตรในชุมชน  
บรรยาย
50
     
15 ตุลาคม 2557 นาทราย  
ลดต้นทุน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
  นายสมพร หิรัญโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
2 ตุลาคม 2557 นาราชควาย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
22 ตุลาคม 2557 กุรุคุ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
2 ตุลาคม 2557 บ้านผึ้ง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
2 ตุลาคม 2557 อาจสามารถ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
7 ตุลาคม 2557 ขามเฒ่า  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
2 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านกลาง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
10  2 ตุลาคม 2557 ท่าค้อ  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
11  2 ตุลาคม 2557 คำเตย  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
12  2 ตุลาคม 2557 หนองญาติ  
ลดต้นทุน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
13  2 ตุลาคม 2557 ดงขวาง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
14  2 ตุลาคม 2557 วังตามัว  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
15  2 - 31 ตุลาคม 2557 โพธิ์ตาก  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงนา     
รวมอำเภอเมืองนครพนม
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครพนม 1 อำเภอ
3 เรื่อง
3 วิธี
350
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 หายยา  
การเขียนโครงการ  
บรรยาย
12
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
16 ตุลาคม 2557 หายยา  
การเขียนโครงการ  
บรรยาย
12
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
1 ตุลาคม 2557 ป่าแดด  
การปลูกผักปอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
15
  นางเบญจวรรณ อินต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 ตุลาคม 2557 หนองป่าครั่ง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางเบญจวรรณ อินต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 ตุลาคม 2557 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
10
  นางเบญจวรรณ อินต๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 ตุลาคม 2557 ป่าตัน  
การเชียนโครงการ  
บรรยาย
13
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
21 ตุลาคม 2557 ป่าตัน  
การเขียนโครงการ  
บรรยาย
13
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
85
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การวางแผนการผลิตแบบไร่นาสวนผสม  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 ตุลาคม 2557 ข่วงเปา  
การวางแผนการผลิตแบบไร่นาสวนผสม  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิตร แสนนันตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
3 ตุลาคม 2557 สบเตี๊ยะ  
การจัดการลำไยหลังเก็บเกี่ยว(ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ย)  
ประชุม
24
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 ตุลาคม 2557 บ้านแปะ  
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 - 31 ตุลาคม 2557 ดอยแก้ว  
การจัดการข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรวัลย์ โพธิยอง สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
9 ตุลาคม 2557 แม่สอย  
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
497
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 ช่างเคิ่ง  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
250
อบต.  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
1 - 15 ตุลาคม 2557 ท่าผา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
16 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านทับ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 
1 - 15 ตุลาคม 2557 แม่ศึก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
16 - 31 ตุลาคม 2557 แม่นาจร  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นายพรศักดิ์ มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
1 - 15 ตุลาคม 2557 ปางหินฝน  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
16 - 31 ตุลาคม 2557 กองแขก  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
อบต.  นางสาววรรณา ขยันการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
1450
 
4 คน
3 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2557 สง่าบ้าน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
22 ตุลาคม 2557 ป่าลาน  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 สันมหาพน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 ตุลาคม 2557 แม่แตง  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
16 ตุลาคม 2557 ขี้เหล็ก  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 ตุลาคม 2557 ช่อแล  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14 ตุลาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันศัตรูข้าวระยะออกรอง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจิตตนันท์ แก้วมณีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
21 ตุลาคม 2557 สบเปิง  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
8 ตุลาคม 2557 บ้านเป้า  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
4 ตุลาคม 2557 สันป่ายาง  
การแต่งกิ่งลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
6 ตุลาคม 2557 ป่าแป๋  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เเตง 
10  22 ตุลาคม 2557 เมืองก๋าย  
การดูแลตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ ทองวัชราพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  7 ตุลาคม 2557 บ้านช้าง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าใช้ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  9 ตุลาคม 2557 กื้ดช้าง  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  3 ตุลาคม 2557 อินทขิล  
การแต่งกิ่งลำไยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด     
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
395
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2557 ริมใต้  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
1 - 31 ตุลาคม 2557 ริมเหนือ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2557 สันโป่ง  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางประภาภรณ์ ไชยวัง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 ตุลาคม 2557 ขี้เหล็ก  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
14 ตุลาคม 2557 สะลวง  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางน้ำฝน อภิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
15 ตุลาคม 2557 ห้วยทราย  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัทนารีณ์ ทาปลูก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
13 ตุลาคม 2557 แม่แรม  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยรรยง อุดมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
9 ตุลาคม 2557 โป่งแยง  
ติดตามการปลูกพืชผัก  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
6 ตุลาคม 2557 แม่สา  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียใช้ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี มหาวันชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
10  15 ตุลาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามข้าวนาปี  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางศิริพร หงษ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม 
11  7 ตุลาคม 2557 เหมืองแก้ว  
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
19
ศูนย์เรียนรู้     
รวมอำเภอแม่ริม
11  ตำบล
5 เรื่อง
 
274
 
8 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 สะเมิงใต้  
การใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื้อป้องกันแมลง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญชัย ปัญจะเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
20 ตุลาคม 2557 สะเมิงใต้  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญชัย ปัญจะเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
23 ตุลาคม 2557 สะเมิงเหนือ  
เทคนิคการเลี้ยงผึ้งช่วยเพิ่มผลผลิต  
ประชุม
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
7 ตุลาคม 2557 สะเมิงเหนือ  
การเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
17 ตุลาคม 2557 แม่สาบ  
การเตรียมความพร้อมและความเข้าใจก่อนขอรับมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
29 ตุลาคม 2557 แม่สาบ  
มาตรฐาน กับคุณภาพ เกี่ยวข้องกันอย่างไร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
20 ตุลาคม 2557 บ่อแก้ว  
เทคนิคการเลี้ยงผึ้งช่วยเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
160
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
8 ตุลาคม 2557 บ่อแก้ว  
ศุนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามระบบโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
23 ตุลาคม 2557 ยั้งเมิน  
การสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สาธิต
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
10  8 ตุลาคม 2557 ยั้งเมิน  
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้่องถิ่นในการสร้างมูลค่า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วลืสง  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
9 เรื่อง
 
914
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 แม่อาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 ตุลาคม 2557 แม่อาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 ตุลาคม 2557 แม่อาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 ตุลาคม 2557 แม่อาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
7 ตุลาคม 2557 แม่อาย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
อบต.  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
6 ตุลาคม 2557 แม่สาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10 ตุลาคม 2557 แม่สาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 ตุลาคม 2557 แม่สาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16 ตุลาคม 2557 แม่สาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  14 ตุลาคม 2557 แม่สาว  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  15 ตุลาคม 2557 สันต้นหมื้อ  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  13 ตุลาคม 2557 สันต้นหมื้อ  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  9 ตุลาคม 2557 สันต้นหมื้อ  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  7 ตุลาคม 2557 สันต้นหมื้อ  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15  17 ตุลาคม 2557 สันต้นหมื้อ  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
16  8 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
17  7 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
18  6 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
19  16 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
20  15 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21  3 ตุลาคม 2557 แม่นาวาง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ดูงาน
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22  8 ตุลาคม 2557 ท่าตอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23  7 ตุลาคม 2557 ท่าตอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
24  2 ตุลาคม 2557 ท่าตอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
25  6 ตุลาคม 2557 ท่าตอน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
26  14 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
27  13 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
28  10 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
29  9 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
30  17 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
31  14 ตุลาคม 2557 มะลิกา  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
32  13 ตุลาคม 2557 มะลิกา  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
33  3 ตุลาคม 2557 มะลิกา  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
34  9 ตุลาคม 2557 มะลิกา  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
35  10 ตุลาคม 2557 มะลิกา  
การใช้เชื้อบิวเวอเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1510
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 เวียง  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
72
ศาลาประชาคม  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
20 - 31 ตุลาคม 2557 ทุ่งหลวง  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน  
บรรยาย
45
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
13 - 17 ตุลาคม 2557 ป่าตุ้ม  
การเพิ่มประสิทธิภาพ  
บรรยาย
167
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ป่าไหน่  
การดูแลรักษาข้าวนาปี  
บรรยาย
82
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรพล มณีวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
8 - 10 ตุลาคม 2557 สันทราย  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิเชษฐ์ กันทวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
20 - 24 ตุลาคม 2557 บ้านโป่ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
107
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิกร เผือกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 15 ตุลาคม 2557 น้ำแพร่  
การตัดแต่งกิ่งลำไยหลักเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
121
สวนเกษตรกร  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
1 - 17 ตุลาคม 2557 เขื่อนผาก  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุน  
บรรยาย
135
อบต.  นางสาวปัทมาพร ใคร้วานิช สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
8 - 12 ตุลาคม 2557 แม่แวน  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  1 - 5 ตุลาคม 2557 แม่ปั๋ง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  นายทรงกลด คุณนะลา สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
11  16 - 31 ตุลาคม 2557 โหล่งขอด  
การตัดแต่งกิ่งลำไยหลักเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
102
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา หัตถภาสุ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
รวมอำเภอพร้าว
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
1006
 
6 คน
1 หน่วยงาน
6 - 17 ตุลาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
257
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 31 ตุลาคม 2557 สันกลาง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
352
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 17 ตุลาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
155
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 ตุลาคม 2557 มะขามหลวง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
233
ศาลากลางบ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 ตุลาคม 2557 แม่ก๊า  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
355
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านแม  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
367
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านกลาง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
255
ศาลาเอนกประสงค์  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 31 ตุลาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
355
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 17 ตุลาคม 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
255
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  6 - 31 ตุลาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
255
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  20 - 31 ตุลาคม 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอ  
เสวนา
155
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
2994
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ตุลาคม 2557 ทรายมูล  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
50
ทุ่งนาเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ตุลาคม 2557 ร้องวัวแดง  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
50
ทุ่งนาเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ตุลาคม 2557 บวกค้าง  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
50
     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 ตุลาคม 2557 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 แช่ช้าง  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
70
ทุ่งนาเกษตรกร     
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 ออนใต้  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
70
ทุ่งนาเกษตรกร     
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
100
     
12  1 - 31 ตุลาคม 2557 แม่ปูคา  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ตุลาคม 2557 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  1 - 31 ตุลาคม 2557 ห้วยทราย  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
50
ทุ่งนาเกษตรกร     
15  1 - 31 ตุลาคม 2557 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  1 - 31 ตุลาคม 2557 ต้นเปา  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
30
ทุ่งนาเกษตรกร     
17  1 - 31 ตุลาคม 2557 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  1 - 31 ตุลาคม 2557 สันกลาง  
สุ่มตรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 57/58 ในพื้นที่ตำบลทรายมูล (รายเก่าและรายใหม่)  
ฝึกปฏิบัติ
10
ทุ่งนาเกษตรก     
19  1 - 31 ตุลาคม 2557 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี โรค-แมลง ศัตรูพืช  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
1130
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 สันทรายหลวง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 
20 ตุลาคม 2557 หนองหาร  
ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาอเนกประสงค์  นายบรรจบ บูรณธนิต สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
2 ตุลาคม 2557 ป่าไผ่  
การสำรวจแมลงในนาระยะท้อง  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
รวมอำเภอสันทราย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
95
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 ดอยเต่า  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 ตุลาคม 2557 ท่าเดื่อ  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยเดช ต่อมโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 ตุลาคม 2557 มืดกา  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ บุญตวย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 ตุลาคม 2557 บ้านแอ่น  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 ตุลาคม 2557 บงตัน  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
3 ตุลาคม 2557 โปงทุ่ง  
การทำลำไยนอกฤดูอย่างมีประสิทธิภาพ  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ บุญตวย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 อมก๋อย  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
400
อบต.     
2 ตุลาคม 2557 ยางเปียง  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
400
อบต.     
3 ตุลาคม 2557 แม่ตื่น  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
400
อบต.     
1 ตุลาคม 2557 ม่อนจอง  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
2 ตุลาคม 2557 สบโขง  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ตุลาคม 2557 นาเกียน  
การปราบศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
100
อบต.     
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
100
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ชมภู  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
10
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
12  1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
13  1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
50
แปลงปลูกข้าว     
14  1 - 31 ตุลาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
15  1 - 31 ตุลาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
16  1 - 31 ตุลาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
17  1 - 31 ตุลาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 31 ตุลาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
19  1 - 31 ตุลาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
20  1 - 31 ตุลาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
21  1 - 31 ตุลาคม 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
22  1 - 31 ตุลาคม 2557 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 31 ตุลาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกไม้ผล หลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
24  1 - 31 ตุลาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 - 8 ตุลาคม 2557 เมืองแหง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
14 - 15 ตุลาคม 2557 เปียงหลวง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
21 - 22 ตุลาคม 2557 แสนไห  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาย มณี สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง 
รวมอำเภอเวียงแหง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 12 ตุลาคม 2557 บ้านกาด  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 4 ตุลาคม 2557 ทุ่งปี้  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 11 ตุลาคม 2557 ทุ่งรวงทอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 - 15 ตุลาคม 2557 แม่วิน  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสุนทร สิงห์ใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
5 - 9 ตุลาคม 2557 ดอนเปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแม่วาง
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
650
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 12 ตุลาคม 2557 ออนเหนือ  
สำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
75
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ตุลาคม 2557 ออนกลาง  
สำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ตุลาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
สำรวจการระบาดของศัตรูพืชและแนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรในพื้นที่  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ตุลาคม 2557 ห้วยแก้ว  
สำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ตุลาคม 2557 แม่ทา  
สำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ตุลาคม 2557 ทาเหนือ  
สำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปี 2557/58  
บรรยาย/ดูงาน
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
625
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 ดอยหล่อ  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
339
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สองแคว  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
285
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ยางคราม  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
296
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สันติสุข  
แนะนำการเตรียมต้นลำไยเพื่อกระตุ้นการออกดอก  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1220
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 19 อำเภอ
59 เรื่อง
10 วิธี
15530
 
53 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 พระบาท  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ชมพู  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 กล้วยแพะ  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ปงแสนทอง  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านแลง  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเสด็จ  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 พิชัย  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ทุ่งฝาย  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเอื้อม  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านเป้า  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านค่า  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 31 ตุลาคม 2557 บ่อแฮ้ว  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  1 - 31 ตุลาคม 2557 ต้นธงชัย  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 31 ตุลาคม 2557 นิคมพัฒนา  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  1 - 31 ตุลาคม 2557 บุญนาคพัฒนา  
การป้องกันโรคและศัตรูพืชข้าวนาปี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองลำปาง
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
3000
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านดง  
การดูแลแปลงข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 นาสัก  
การดูแลแปลงข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 นาสัก  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แ     
1 - 31 ตุลาคม 2557 จางเหนือ  
การดูแลแปลงข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 จางเหนือ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 แม่เมาะ  
การดูแลแปลงข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
50
5,6     
1 - 31 ตุลาคม 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 ตุลาคม 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร     
10  1 - 31 ตุลาคม 2557 สบป้าด  
การดูแลแปลงข้าวระยะออกรวง  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
770
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ลำปางหลวง  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
9 ตุลาคม 2557 นาแก้ว  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 ไหล่หิน  
ส่งเสริมการผลิตให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
7 ตุลาคม 2557 วังพร้าว  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
15 ตุลาคม 2557 ศาลา  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
354
ที่ทำการกลุ่ม     
21 ตุลาคม 2557 เกาะคา  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
1 ตุลาคม 2557 นาแส่ง  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
10 ตุลาคม 2557 ท่าผา  
ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร  
บรรยาย
45
ที่ทำการกลุ่ม     
รวมอำเภอเกาะคา
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
604
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 ทุ่งงาม  
การสำรวจศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
แปลงเรียนรู้  นายไมตรี วุฒิการณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
21 ตุลาคม 2557 เสริมขวา  
พืชปลอดภัยจากสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
แปลงเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 ตุลาคม 2557 เสริมซ้าย  
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 31 ตุลาคม 2557 เสริมกลาง  
การผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงเกษตรกร  นายประสาน พิอุทัย สนง.เกษตรอ.เมืองพะเยา 
รวมอำเภอเสริมงาม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 หลวงเหนือ  
ออกสำรวจข้อมูลผู้เสียหายภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
4
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 หลวงใต้  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
     
1 - 30 ตุลาคม 2557 บ้านโป่ง  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 บ้านร้อง  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ตุลาคม 2557 ปงเตา  
โครงการลดต้นทุนการผลืตข้าว  
บรรยาย
0
อบต.     
1 - 30 ตุลาคม 2557 นาแก  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
     
1 - 30 ตุลาคม 2557 บ้านอ้อน  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
     
2 - 5 ตุลาคม 2557 บ้านแหง  
ตรวจความเสียหายภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
65
     
1 - 30 ตุลาคม 2557 บ้านหวด  
โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
0
     
10  1 - 30 ตุลาคม 2557 แม่ตีบ  
การลดต้นทุุุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภองาว
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
269
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 15 ตุลาคม 2557 ทุ่งฮั้ว  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำลอง เดชอูป สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
15 - 30 ตุลาคม 2557 วังเหนือ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย หล่อวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 ตุลาคม 2557 วังใต้  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกราบทอง พุ่มอยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
1 - 30 ตุลาคม 2557 ร่องเคาะ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเซ็น ศศิวิมลฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 30 ตุลาคม 2557 วังทอง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชราภรณ์ คชวงษ์ สำนักงานเกษตรอเภอดอกคำใต้ 
1 - 20 ตุลาคม 2557 วังซ้าย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย หล่อวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 ตุลาคม 2557 วังแก้ว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำลอง เดชอูป สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
1 - 15 ตุลาคม 2557 วังทรายคำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธงชัย หล่อวิไล สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 
รวมอำเภอวังเหนือ
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
980
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 17 ตุลาคม 2557 เมืองปาน  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงจิตร มาลีเดช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
18 - 31 ตุลาคม 2557 บ้านขอ  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงจิตร มาลีเดช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
2 ตุลาคม 2557 ทุ่งกว๋าว  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีชา พรมนา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 
1 - 15 ตุลาคม 2557 แจ้ซ้อน  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
อบต.  นายจำรัส เตชะสาย สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 
16 - 30 ตุลาคม 2557 หัวเมือง  
การใส่ปุ๋ยข้าวนาปี(ปุ๋ยเคมี) การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำรัส เตชะสาย สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 
รวมอำเภอเมืองปาน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
350
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 7 อำเภอ
21 เรื่อง
3 วิธี
6108
 
12 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2557 ฟากท่า  
การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 ตุลาคม 2557 สองคอน  
การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
17 ตุลาคม 2557 บ้านเสี้ยว  
การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
21 ตุลาคม 2557 สองห้อง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 หนองแดง  
การใช้จุลินทร์คุณภาพสูงในนาข้าว  
บรรยาย
100
หอประชุมอำเภอแม่จริม  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
22 ตุลาคม 2557 หมอเมือง  
การคัดพันธุ์ปน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
20 ตุลาคม 2557 น้ำพาง  
เพลี้ยกระโดดหลังขาว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านน้ำพาง  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
21 ตุลาคม 2557 น้ำปาย  
แมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านต๋อซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
17 ตุลาคม 2557 แม่จริม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  
บรรยาย
50
หอประบ้านบอน  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
2 คน
2 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 บ้านฟ้า  
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรรณภัสสรณ์ วัยวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 ตุลาคม 2557 บ้านฟ้า  
การใช้ผลิตไตรโคเดอร์เพื่อป้องกันโรคใหม้  
สาธิต
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณภัสสรณ์ วัยวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 ตุลาคม 2557 บ้านฟ้า  
ผลิตบิวเวอร์เรียป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย/ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณภัสสรณ์ วัยวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 ตุลาคม 2557 ป่าคาหลวง  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
8 ตุลาคม 2557 บ้านพี้  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายประทวน จันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
220
 
2 คน
2 หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2557 นาน้อย  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 เชียงของ  
การทำน้ำหมักเข็มข้นโดยใช้หัวเชื้อ CTO  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 ศรีษะเกษ  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 สถาน  
การทำน้ำหมักเข็มข้นโดยใช้หัวเชื้อ CTO  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2557 สันทะ  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2557 บัวใหญ่  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2557 น้ำตก  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 - 24 ตุลาคม 2557 แงง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 ตุลาคม 2557 แงง  
การเก็บเกี่ยวข้าว กข10  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 31 ตุลาคม 2557 เจดีย์ชัย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 ตุลาคม 2557 เจดีย์ชัย  
การเก็บเกี่ยวข้าว กข10  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปัว
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 ตุลาคม 2557 ริม  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
9 ตุลาคม 2557 ป่าคา  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
10 ตุลาคม 2557 ผาตอ  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
6 ตุลาคม 2557 ยม  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
11 ตุลาคม 2557 ตาลชุม  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
8 ตุลาคม 2557 ศรีภูมิ  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 ตุลาคม 2557 จอมพระ  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
11 ตุลาคม 2557 แสนทอง  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
8 ตุลาคม 2557 ท่าวังผา  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
10  6 ตุลาคม 2557 ผาทอง  
การดูแลรักษาข้าวในนาและศัตรููพืชของข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาวัด     
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 กลางเวียง  
การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
780
svxit=y     
1 - 31 ตุลาคม 2557 น้ำปั้ว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  
บรรยาย
165
หอประชุม     
รวมอำเภอเวียงสา
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
945
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 ตุลาคม 2557 เชียงกลาง  
การเพาะกล้ายาสูบพื้นเมือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
20 ตุลาคม 2557 เปือ  
การเก็บเกี่ยวลูกเดือย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุมหมู่บ้าน     
13 ตุลาคม 2557 เชียงคาน  
การเพาะกล้ายาสูบพื้นเมือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2557 พระธาตุ  
การป้องกันโรคพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเชียงกลาง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2557 นาทะนุง  
การรับมือกับศัตรูในนาข้าวช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
14 ตุลาคม 2557 บ่อแก้ว  
การรับมือกับศัตรูในนาข้าวช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
16 ตุลาคม 2557 เมืองลี  
การรับมือกับศัตรูในนาข้าวช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
15 ตุลาคม 2557 ปิงหลวง  
การรับมือกับศัตรูในนาข้าวช่วงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 ตุลาคม 2557 พงษ์  
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชผัก  
ประชุม
20
หอประชุมหมุ่บ้าน     
6 ตุลาคม 2557 พงษ์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 - 25 ตุลาคม 2557 พงษ์  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
หอประชุมหมุ่บ้าน     
7 - 20 ตุลาคม 2557 พงษ์  
การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสันติสุข
2  ตำบล
5 เรื่อง
 
278
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2557 บ่อเกลือเหนือ  
วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2557 บ่อเกลือเหนือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 บ่อเกลือใต้  
วิธีการป้องกันโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2557 บ่อเกลือใต้  
การป้องกันการเกิดโรคระบาด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2557 ภูฟ้า  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน กำจัดโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 ภูฟ้า  
การป้องกันโรคในไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 ดงพญา  
วิธีการเก็บพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 ตุลาคม 2557 ดงพญา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
8 เรื่อง
 
215
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ตุลาคม 2557 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ตุลาคม 2557 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2557 นาไร่หลวง  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27 ตุลาคม 2557 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 ตุลาคม 2557 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 ตุลาคม 2557 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 ตุลาคม 2557 ชนแดน  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 ตุลาคม 2557 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  14 ตุลาคม 2557 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  21 ตุลาคม 2557 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  28 ตุลาคม 2557 ยอด  
การป้องกันกำจัดโรค  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2557 ห้วยโก๋น  
การจัดการโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ตุลาคม 2557 ห้วยโก๋น  
การจัดการโรคพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 ตุลาคม 2557 ขุนน่าน  
การจัดการโรคพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2557 ขุนน่าน  
การจัดกการโรคพืช  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 12 อำเภอ
37 เรื่อง
6 วิธี
3138
 
5 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 กลางแดด  
การแนะนำการใส่ปุ๋ยมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
22 ตุลาคม 2557 นครสวรรค์ออก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประชิด วิสมกา สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
15 ตุลาคม 2557 บางพระหลวง  
การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวุฒิ วิสมกา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
1 คน
2 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
8 ตุลาคม 2557 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
10 ตุลาคม 2557 หนองเต่า  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 ตุลาคม 2557 เขาดิน  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
16 ตุลาคม 2557 หัวดง  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 ท่าตะโก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
14 ตุลาคม 2557 พนมรอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ พรมลี้ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
14 ตุลาคม 2557 หัวถนน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
14 ตุลาคม 2557 สายลำโพง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสาสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
14 ตุลาคม 2557 วังมหากร  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
14 ตุลาคม 2557 ดอนคา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
14 ตุลาคม 2557 ทำนบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
14 ตุลาคม 2557 วังใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
14 ตุลาคม 2557 พนมเศษ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
10  14 ตุลาคม 2557 หนองหลวง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุนทรัตนา
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
9 คน
5 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 โคกเดื่อ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาพบ เล็กวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
29 ตุลาคม 2557 สำโรงชัย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมล ชังเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
3 ตุลาคม 2557 วังน้ำลัด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมานิตา จันทร์เศรษฐี สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
24 ตุลาคม 2557 ตะคร้อ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบูรณ์ ลังกาพิน สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
14 ตุลาคม 2557 โพธิ์ประสาท  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุหงา เขียวขำ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
3 ตุลาคม 2557 วังข่อย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตะวัน จินะรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
29 ตุลาคม 2557 นาขอม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไกรยุทธ นันทสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
22 ตุลาคม 2557 ไพศาลี  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญฉวี ปั้นศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
รวมอำเภอไพศาลี
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
320
 
8 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 พยุหะ  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมใจ ชมเชย สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
3 ตุลาคม 2557 เนินมะกอก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายมนูญ แก้วด้วง สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
3 ตุลาคม 2557 นิคมเขาบ่อแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายเกรียงศักดิ์ มาติวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
22 ตุลาคม 2557 ม่วงหัก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายมนูญ แก้วด้วง สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
29 ตุลาคม 2557 ยางขาว  
การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงตั้งท้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางอรทัย จิโรจนนุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
15 ตุลาคม 2557 ย่านมัทรี  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกปะรสงค์  นายวชิระ ฉิมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
31 ตุลาคม 2557 เขาทอง  
การจัดทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
34
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรรณกร บำรงุศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
1 ตุลาคม 2557 ท่าน้ำอ้อย  
การป้องกันจำกัดศัตรูอ้อย  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
8 ตุลาคม 2557 น้ำทรง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมใจ ชมเชย สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
10  30 ตุลาคม 2557 เขากะลา  
การจัดทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
33
ศาลาเอนกประสงค์  นายวรรณกร บำรงุศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
11  16 ตุลาคม 2557 สระทะเล  
โรคไหม้ข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวชิระ ฉิมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี 
รวมอำเภอพยุหะคีรี
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
277
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 แม่วงก์  
การลดต้นทุนการผลิต การทำปุ๋ยหมักอัดเม็ด  
บรรยาย
48
ศูนย์เรียนรู่เศรษฐกิจพอเพียง  นายวันโชค วงษ์มี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 
รวมอำเภอแม่วงก์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
48
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 แม่เปิน  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพู่ บุญรอดกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน 
รวมอำเภอแม่เปิน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 7 อำเภอ
18 เรื่อง
2 วิธี
1315
 
30 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ตุลาคม 2557 ทัพทัน  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
7 ตุลาคม 2557 ทุ่งนาไทย  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
10 ตุลาคม 2557 เขาขี้ฝอย  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
13 ตุลาคม 2557 หนองหญ้าปล้อง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
15 ตุลาคม 2557 โคกหม้อ  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
17 ตุลาคม 2557 หนองยายดา  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
20 ตุลาคม 2557 หนองกลางดง  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
22 ตุลาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
24 ตุลาคม 2557 หนองสระ  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  16 ตุลาคม 2557 ตลุกดู่  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
7 คน
4 หน่วยงาน
6 - 10 ตุลาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ตรวจพิกัดแปลงข้าว  
บรรยาย
100
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
16 ตุลาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 ตุลาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
13 - 17 ตุลาคม 2557 ไผ่เขียว  
กาส่งเสริมการปลูกอ้อนโรงงาน  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 - 22 ตุลาคม 2557 บ่อยาง  
ตรวจพิกัดแปลงข้าว  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เคครืองเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
290
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 ตุลาคม 2557 หนองฉาง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2557 หนองยาง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2557 หนองนางนวล  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2557 หนองสรวง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2557 บ้านเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
1 - 10 ตุลาคม 2557 อุทัยเก่า  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 ตุลาคม 2557 ทุ่งโพ  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 ตุลาคม 2557 ทุ่งพง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ  
11 - 20 ตุลาคม 2557 เขาบางแกรก  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 ตุลาคม 2557 เขากวางทอง  
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2557/58  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
630
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 หนองขาหย่าง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 ตุลาคม 2557 หนองไผ่  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 ตุลาคม 2557 ดอนกลอย  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 ตุลาคม 2557 ห้วยรอบ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ตุลาคม 2557 ทุ่งพึ่ง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2557 ท่าโพ  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 ตุลาคม 2557 หมกแถว  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 ตุลาคม 2557 หลุมเข้า  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 ตุลาคม 2557 ดงขวาง  
การเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
105
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 บ้านไร่  
การปลูกสตรอเบอรี่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 ตุลาคม 2557 คอกควาย  
การดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 ตุลาคม 2557 วังหิน  
การดูแลรักษาแปลงนา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 ตุลาคม 2557 เมืองการุ้ง  
การดูแลรักษาข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 ตุลาคม 2557 แก่นมะกรูด  
การปลูกสตรอเบอรี่  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 ตุลาคม 2557 หนองจอก  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 ตุลาคม 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 ตุลาคม 2557 บ้านบึง  
การดูแลรักษาอ้อย  
ประชุม
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  20 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลรักษาข้าวโพด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  9 ตุลาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  9 ตุลาคม 2557 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
406
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 - 10 ตุลาคม 2557 สุขฤทัย  
โรคเน่ามันสำประหลัง  
ประชุม
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2557 สุขฤทัย  
การขยายเครือข่ายกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 6 อำเภอ
17 เรื่อง
4 วิธี
1881
 
20 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 ตุลาคม 2557 โพธิ์ทอง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (การกำจัดพันธุ์ปน )  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
14 ตุลาคม 2557 โพธิ์ทอง  
การป้องกันศัตรูพืช (การสำรวจแมลง)  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
24 ตุลาคม 2557 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
3 ตุลาคม 2557 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
1 ตุลาคม 2557 ปางตาไว  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
2 ตุลาคม 2557 ปางตาไว  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปางศิลาทอง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 พันชาลี  
การใช้สารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวน ด้วงรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 
6 - 24 ตุลาคม 2557 วังนกแอ่น  
ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2557/58  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 17 ตุลาคม 2557 ชัยนาม  
ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 17 ตุลาคม 2557 ดินทอง  
ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2557/58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังทอง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
450
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
450
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
31 ตุลาคม 2557 ตะเบาะ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 ตุลาคม 2557 บ้านโตก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 ตุลาคม 2557 นางั่ว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
28 ตุลาคม 2557 ท่าพล  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ๋บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 ตุลาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
8 ตุลาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ชนแดน  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
75
ศาลาเอนกประสงค์   นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
10 ตุลาคม 2557 ดงขุย  
การกำจัดวัชพืชและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดุลย์ ไมตรี สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
14 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
การจัดการบริหารศัตรูพืช  
บรรยาย
55
ศาลาประชาคม  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
13 ตุลาคม 2557 พุทธบาท  
การฝึกอบรมเกษตรกร การผลิตแบบไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
50
วัดศรีธรรมมา  นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
17 ตุลาคม 2557 ลาดแค  
การดูแลรักษาแปลงปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ที่ทำการบ้านกำนัน  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
6 ตุลาคม 2557 บ้านกล้วย  
การปฏิบัติดูแลแปลงปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
72
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
15 ตุลาคม 2557 ซับพุทรา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
16 ตุลาคม 2557 ตะกุดไร  
การวิเคราะห์ดินหาความเป็นกรด - ด่าง โรคและแมลง  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
9 ตุลาคม 2557 ศาลาลาย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
60
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายวีรยุทธ ชะนะวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
รวมอำเภอชนแดน
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
592
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 วัดป่า  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 ตุลาคม 2557 ตาลเดี่ยว  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
8 ตุลาคม 2557 ฝายนาแซง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
29 ตุลาคม 2557 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 ตุลาคม 2557 น้ำเฮี้ย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 ตุลาคม 2557 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 ตุลาคม 2557 ท่าอิบุญ  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
31 ตุลาคม 2557 บ้านโสก  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
3 ตุลาคม 2557 บ้านติ้ว  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  22 ตุลาคม 2557 ห้วยไร่  
ศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  24 ตุลาคม 2557 น้ำก้อ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  24 ตุลาคม 2557 ปากช่อง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  8 ตุลาคม 2557 น้ำชุน  
การปลูกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  10 ตุลาคม 2557 หนองไขว่  
การกำจัดแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  11 ตุลาคม 2557 ลานบ่า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  21 ตุลาคม 2557 บุ่งคล้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  24 ตุลาคม 2557 บุ่งน้ำเต้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย วงศ์สถาน สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  16 ตุลาคม 2557 บ้านกลาง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  30 ตุลาคม 2557 ช้างตะลูด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
52
อบต.  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  17 ตุลาคม 2557 บ้านไร่  
การขยายไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  29 ตุลาคม 2557 ปากดุก  
ศัตรูกะหล่ำปลี  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  17 ตุลาคม 2557 บ้านหวาย  
การจัดการศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
14 เรื่อง
 
897
 
12 คน
1 หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 ท่าโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 ตุลาคม 2557 ท่าโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาSML  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16 ตุลาคม 2557 สระประดู่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 ตุลาคม 2557 สระประดู่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16 ตุลาคม 2557 สามแยก  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
30 ตุลาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
7 ตุลาคม 2557 โคกปรง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14 ตุลาคม 2557 โคกปรง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 ตุลาคม 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  2 ตุลาคม 2557 น้ำร้อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  9 ตุลาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันกำจัดโรคไหม้  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  2 ตุลาคม 2557 บ่อรัง  
การใชัปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  10 ตุลาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  24 ตุลาคม 2557 พุเตย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  15 ตุลาคม 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  8 ตุลาคม 2557 พุขาม  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  15 ตุลาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การใช้ปุ๋ยตามค่ามาตรฐานดิน  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  8 ตุลาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การใช้ปุ๋ยตามค่ามาตรฐานดิน  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  16 ตุลาคม 2557 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  30 ตุลาคม 2557 ซับสมบูรณ์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  28 ตุลาคม 2557 บึงกระจับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  21 ตุลาคม 2557 บึงกระจับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  21 ตุลาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  7 ตุลาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  21 ตุลาคม 2557 ยางสาว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  31 ตุลาคม 2557 ยางสาว  
การปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  14 ตุลาคม 2557 ซับน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  1 ตุลาคม 2557 ซับน้อย  
การปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
9 เรื่อง
 
1400
 
7 คน
3 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
28 ตุลาคม 2557 ศรีเทพ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 ตุลาคม 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
15 ตุลาคม 2557 สระกรวด  
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
6 ตุลาคม 2557 คลองกระจัง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
20 ตุลาคม 2557 คลองกระจัง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 57/58  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 ตุลาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
28 ตุลาคม 2557 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
14 ตุลาคม 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  7 ตุลาคม 2557 โคกสะอาด  
ติดตามตรวจแปลงข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  21 ตุลาคม 2557 หนองย่างทอย  
การบำรุงรักษาพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  10 ตุลาคม 2557 หนองย่างทอย  
การบำรุงรักษาพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  14 ตุลาคม 2557 ประดู่งาม  
การดูแลรักษาพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
9 เรื่อง
 
480
 
7 คน
1 หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2557 ซับสมอทอด  
การดูแลรักษา IPM  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
17 ตุลาคม 2557 หนองแจง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐ วิโรจน์ศิริ สนง.เกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 ตุลาคม 2557 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์     
16 ตุลาคม 2557 พญาวัง  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
14 ตุลาคม 2557 ศรีมงคล  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
16 ตุลาคม 2557 สระแก้ว  
การดูแลรักษาและป้องกันกำจัดโรค,แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์     
7 ตุลาคม 2557 บึงสามพัน  
การดูแลรักษา IPM  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
315
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 วังโป่ง  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวโดยใช้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
60
อบต.  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 ตุลาคม 2557 ท้ายดง  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
17 ตุลาคม 2557 ซับเปิบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
17 ตุลาคม 2557 วังหิน  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
17 ตุลาคม 2557 วังศาล  
การป้องกันกำจัดโรคข้าวโดยใช้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
60
อบต.  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
270
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 ตุลาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
1 ตุลาคม 2557 แคมป์สน  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
1 ตุลาคม 2557 เขาค้อ  
การทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ตุลาคม 2557 ริมสีม่วง  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
2 ตุลาคม 2557 สะเดาะพง  
การทำการเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
1 ตุลาคม 2557 หนองแม่นา  
การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1 ตุลาคม 2557 เข็กน้อย  
การปลูกไม้ดอก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 อำเภอ
57 เรื่อง
3 วิธี
4434
 
46 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 ตุลาคม 2557 เจดีย์หัก  
การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
22 ตุลาคม 2557 ดอนตะโก  
การเฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางปนัดดา นิ่มนาค สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 
22 ตุลาคม 2557 หนองกลางนา  
การเลี้ยงโคเนื้อ  
บรรยาย
40
อบต.  นายนายสุวิทย์ รัตนวัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
15 ตุลาคม 2557 ห้วยไผ่  
การใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายปรีชา งามเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
16 ตุลาคม 2557 คุ้งน้ำวน  
การป้องกันศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
31 ตุลาคม 2557 คุ้งกระถิน  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
22 ตุลาคม 2557 อ่างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายถาวร ทาบโลหะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
10 ตุลาคม 2557 โคกหม้อ  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนาตยา ทับทัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
9 ตุลาคม 2557 สามเรือน  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวธนวันค์ เจียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
10  21 ตุลาคม 2557 พิกุลทอง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวธนวันค์ เจียมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
11  16 ตุลาคม 2557 น้ำพุ  
การป้องกันกำจัดไรแดง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายปรีชา งามเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
12  1 ตุลาคม 2557 ดอนแร่  
ปุ๋ยน้ำหมัก  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นายนายถาวร ทาบโลหะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
13  7 ตุลาคม 2557 หินกอง  
การสำรวจแปลงนาควบคุมแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
14  14 ตุลาคม 2557 เขาแร้ง  
การสำรวจแปลงนาควบคุมแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
15  3 ตุลาคม 2557 เกาะพลับพลา  
การเลี้ยงโคเนื้อ  
บรรยาย
50
อบต.  นายนายสุวิทย์ รัตนวัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
16  16 ตุลาคม 2557 หลุมดิน  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
17  14 ตุลาคม 2557 บางป่า  
การป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงลักษณ์ เพชรสะแก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
18  1 - 31 ตุลาคม 2557 คูบัว  
จดทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
บรรยาย
350
แปลงเกษตรกร  นายนายสมิง ศิลปคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
19  21 ตุลาคม 2557 ท่าราบ  
การสำรวจแปลงนาควบคุมแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางปรึกษา ชำนาญ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ 
20  1 - 29 ตุลาคม 2557 บ้านไร่  
ขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
350
แปลงเกษตรกร  นายนายสมิง ศิลปคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมือง
20  ตำบล
15 เรื่อง
 
1430
 
11 คน
6 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2557 แก้มอ้น  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตให้สอดคล้องกับภัยธรรมชาติ  
บรรยาย
40
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอจอมบึง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 ตุลาคม 2557 สวนผึ้ง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ประชุม
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2557 ป่าหวาย  
ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการผลิต  
ประชุม
20
อบต.     
2 ตุลาคม 2557 ท่าเคย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและภัยธรรมชาติ  
ประชุม
150
อบต.     
1 - 31 ตุลาคม 2557 ตะนาวศรี  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ประชุม
100
ศาลาประคมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอสวนผึ้ง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
470
 
0 คน
0 หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 ดำเนินสะดวก  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพุธ จันมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
31 ตุลาคม 2557 ประสาทสิทธิ์  
การทำน้ำส้มควันไม้  
บรรยาย
25
ศจช.  นายธานี ศรีนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
22 ตุลาคม 2557 ศรีสุราษฎร์  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเชื้อ พด.1  
บรรยาย
16
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง  นายรุ่งเรือง เมธาพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
24 ตุลาคม 2557 ตาหลวง  
การป้องกันผลแตกในมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนนท์ สุขแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
31 ตุลาคม 2557 ดอนกรวย  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมหมาย แย้มนาศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
24 ตุลาคม 2557 ดอนคลัง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเชื้อ พด.1  
บรรยาย
16
กศน.  นายรุ่งเรือง เมธาพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
16 ตุลาคม 2557 บัวงาม  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธานี ศรีนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
22 ตุลาคม 2557 บ้านไร่  
การผลิตพืชปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
อบต.  นายพุธ จันมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
29 ตุลาคม 2557 แพงพวย  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสวัสดิ์ ภวังคะนันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
10  22 ตุลาคม 2557 สี่หมื่น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
11  15 ตุลาคม 2557 ท่านัด  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
กลุ่มไม้ผลฯ  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
12  17 ตุลาคม 2557 ขุนพิทักษ์  
การป้องกันผลแตกในมะพร้าว  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นายนนท์ สุขแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
13  17 ตุลาคม 2557 ดอนไผ่  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางอัมพร ถาวรกสิอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก 
รวมอำเภอดำเนินสะดวก
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
342
 
8 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 บางแพ  
การลดต้นทุนการผลิต (ทำปุ๋ยชีวภาพ)  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุ่งทิพย์ ราชประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
24 ตุลาคม 2557 วังเย็น  
การปลูกข้าวตามระบบ GAP  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตติญา งามระบำ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
15 ตุลาคม 2557 หัวโพ  
การเพาะเห็ดแบบครบวงจร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวลิต กลิ่นเกษร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
14 ตุลาคม 2557 วัดแก้ว  
การปลูกผักปลอดสารฯ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวลิต กลิ่นเกษร สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
10 ตุลาคม 2557 ดอนใหญ่  
การแปรรูปพริกแกงเผ็ด  
ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาอนามัย  นายสัญชัย ชาญสมุห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
17 ตุลาคม 2557 ดอนคา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตติญา งามระบำ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
17 ตุลาคม 2557 โพหัก  
การสำรวจแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
20
แปลงพยากรณ์ฯ  นางสาวปิยรักษ์ รัศมี สักนักงานเกษตรอำเภอบางแพ 
รวมอำเภอบางแพ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
151
 
5 คน
2 หน่วยงาน
17 ตุลาคม 2557 บ้านคา  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 ตุลาคม 2557 บ้านบึง  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     
24 ตุลาคม 2557 หนองพันจันทร์  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านคา
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดราชบุรี 6 อำเภอ
36 เรื่อง
3 วิธี
2523
 
24 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 หนองมะค่าโมง  
การปลูกและการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
  นายมานะ จิวสิทธิประไพ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
13 ตุลาคม 2557 วังคัน  
การปลูกและการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
  นางสาวศิรินทร์ กาฬภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
15 ตุลาคม 2557 นิคมกระเสียว  
การเตรียมสมุนไพรที่ใช้ในการทำแชมพูสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
วิสาหกิจชุมชน  นางทัศนีย์ เชาว์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
รวมอำเภอด่านช้าง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
130
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 ศรีประจันต์  
การเพิ่มประสิทธิภาพภาพการผลิตเต้าเจี้ยว  
บรรยาย
7
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนางกวัก  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15 ตุลาคม 2557 ศรีประจันต์  
การป้องกันกำจัดและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ตุลาคม 2557 ศรีประจันต์  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียและไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์บริหารและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ตุลาคม 2557 บ้านกร่าง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ตุลาคม 2557 มดแดง  
การผลิตพืชให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
10 ตุลาคม 2557 มดแดง  
ส่งเสริมการผลิตพืชผักในกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
13
โรงเรียนวัดเสาธงทอง  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
17 ตุลาคม 2557 บางงาม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
24 ตุลาคม 2557 ดอนปรู  
การทำนาไม่เผาฟาง  
บรรยาย
8
บ้านนางไสว เทวภักดิ์  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
22 ตุลาคม 2557 ดอนปรู  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
สาธิต
10
บ้านนางสาวปิ่น กรุดเพ็ชร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
10  16 ตุลาคม 2557 ดอนปรู  
การปลูกผักสวนครัว  
สาธิต
50
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
11  10 ตุลาคม 2557 ดอนปรู  
การผลิตน้ำพริกแกง - เผา  
สาธิต
17
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12  25 ตุลาคม 2557 ดอนปรู  
การผลิตน้ำพริกแกง - น้ำพริกเผา  
สาธิต
17
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13  3 ตุลาคม 2557 ปลายนา  
GAP ข้าว  
บรรยาย
20
วัดวสันตาราม  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14  10 ตุลาคม 2557 ปลายนา  
GAP มะม่วง  
บรรยาย
20
วัดป่าพระเจ้า  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15  17 ตุลาคม 2557 ปลายนา  
GAP ข้าว  
บรรยาย
10
วืสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน  นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16  15 ตุลาคม 2557 วังหว้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายอำนวย ช้างวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17  7 ตุลาคม 2557 วังน้ำซับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศาลา SML  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18  14 ตุลาคม 2557 วังน้ำซับ  
การปลูกผักสวนครัว  
ประชุม
17
โรงเรียนวัดปลายนา  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19  10 ตุลาคม 2557 วังยาง  
การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
15
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดไก่เตี้ย  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20  7 ตุลาคม 2557 วังยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังยาง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
21  9 ตุลาคม 2557 วังยาง  
การออกแบบฉลากสินค้า  
บรรยาย
25
วิสาหกิจชุมชนยาหม่องสมุนไพรชุมชนบ้านบรรไดทอง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
รวมอำเภอศรีประจันต์
9  ตำบล
17 เรื่อง
 
444
 
8 คน
2 หน่วยงาน
6 - 30 ตุลาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ จี้ปูคำ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 
20 ตุลาคม 2557 หนองสาหร่าย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 31 ตุลาคม 2557 ไร่รถ  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 ตุลาคม 2557 สระกระโจม  
การผลูพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 30 ตุลาคม 2557 ทะเลบก  
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ จี้ปูคำ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ 
รวมอำเภอดอนเจดีย์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
1036
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 ดอนคา  
การป้องกันและกำจัดวัชพืช  
ประชุม
8
ศาลาอเนกประสงค์  นายอุดม จาดใจดี สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง 
รวมอำเภออู่ทอง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
8
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2557 หนองราชวัตร  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล ทองเชื้อ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 
10 ตุลาคม 2557 หนองขาม  
การปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธวัตร พนมกิจเจริญพร สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 
8 ตุลาคม 2557 ทัพหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเยาวลักษณ์ หว่างเขา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ 
รวมอำเภอหนองหญ้าไซ
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 5 อำเภอ
27 เรื่อง
4 วิธี
1808
 
16 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 บางแขม  
การป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาล  
บรรยาย
40
  นายประสิทธิ์ พูลขวัญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16 ตุลาคม 2557 ตาก้อง  
การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 ตุลาคม 2557 มาบแค  
การป้องกันและกำจัดโรคเน่า  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 ตุลาคม 2557 มาบแค  
การป้องกันและกำจัดโรคเน่า  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
4 ตุลาคม 2557 สนามจันทร์  
การป้องกันกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาล  
บรรยาย
17
  นายประสิทธิ์ พูลขวัญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
9 ตุลาคม 2557 ดอนยายหอม  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ม่วงมนตรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 ตุลาคม 2557 ถนนขาด  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ม่วงมนตรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 ตุลาคม 2557 นครปฐม  
การป้องกันกำจัดโรคเน่า  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 ตุลาคม 2557 นครปฐม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  16 ตุลาคม 2557 วังตะกู  
สารเคมี สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  14 ตุลาคม 2557 หนองปากโลง  
สารเคมี สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  21 ตุลาคม 2557 สามควายเผือก  
การลดต้นทุนการผลิตพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  22 ตุลาคม 2557 ทุ่งน้อย  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  17 ตุลาคม 2557 หนองดินแดง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  8 ตุลาคม 2557 วังเย็น  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  14 ตุลาคม 2557 ลำพยา  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  29 ตุลาคม 2557 สระกะเทียม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  21 ตุลาคม 2557 สวนป่าน  
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  21 ตุลาคม 2557 ทัพหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  16 ตุลาคม 2557 หนองงูเหลือม  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  15 ตุลาคม 2557 บ้านยาง  
การใช้เมล็ดปอเทือง  
บรรยาย
20
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
19  ตำบล
13 เรื่อง
 
692
 
11 คน
2 หน่วยงาน
16 ตุลาคม 2557 ท่ากระชับ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 ตุลาคม 2557 ขุนแก้ว  
การทำน้ำยาล้างจาน  
บรรยาย
20
อบต.  นางพัชรา ภัทรพิธาน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17 ตุลาคม 2557 ท่าพระยา  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
24 ตุลาคม 2557 บางระกำ  
การใช้สารล่อแมลง  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
1 ตุลาคม 2557 โคกพระเจดีย์  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
50
อบต.  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
3 ตุลาคม 2557 ศรีษะทอง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
15 ตุลาคม 2557 แหลมบัว  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
16 ตุลาคม 2557 ศรีมหาโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17 ตุลาคม 2557 สัมปทวน  
การใช้สารล่อแมลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  17 ตุลาคม 2557 วัดสำโรง  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  22 ตุลาคม 2557 ดอนแฝก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  30 ตุลาคม 2557 ห้วยพลู  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  30 ตุลาคม 2557 วัดละมุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไฟฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  2 ตุลาคม 2557 บางพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลพ่อปู่ทองสุข  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  9 ตุลาคม 2557 บางแก้วฟ้า  
การใช้บิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
16  16 ตุลาคม 2557 ลานตากฟ้า  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  17 ตุลาคม 2557 ไทยาวาส  
การใช้สารล่อแมลงวันทอง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
10 เรื่อง
 
710
 
10 คน
3 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2557 สามง่าม  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
21 ตุลาคม 2557 ห้วยพระ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
20 ตุลาคม 2557 ลำเหย  
ถ่ายทอดเทคดโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
20 ตุลาคม 2557 ดอนพุทรา  
การกู้ยืมเงินกองทุนกลุ่ม  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
17 ตุลาคม 2557 บ้านหลวง  
การทำน้ำส้มไล่แมลง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
8 ตุลาคม 2557 ดอนรวก  
การป้องกันกำจัดศัตรูผัก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
14 ตุลาคม 2557 ห้วยด้วน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีผสมผสาน (IPM)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณ รุผักชี สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
14 ตุลาคม 2557 ลำลูกบัว  
การผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
205
 
4 คน
2 หน่วยงาน
11 ตุลาคม 2557 บางเลน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 ตุลาคม 2557 บางปลา  
การปลูกผักบุ้งน้ำ  
บรรยาย
40
อบต.     
1 ตุลาคม 2557 บางหลวง  
การลดต้นทุนการทำนา  
บรรยาย
700
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
31 ตุลาคม 2557 บางภาษี  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2557 บางระกำ  
การผลิตฮอร์โมนหมัก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 ตุลาคม 2557 บางไทรป่า  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 ตุลาคม 2557 หินมูล  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 ตุลาคม 2557 หินมูล  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 ตุลาคม 2557 ไทรงาม  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  15 ตุลาคม 2557 ดอนตูม  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  9 ตุลาคม 2557 นิลเพชร  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  13 ตุลาคม 2557 บัวปากท่า  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  30 ตุลาคม 2557 คลองนกกระทุง  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  3 ตุลาคม 2557 นราภิรมย์  
การปลูกพืชสวน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
15  1 ตุลาคม 2557 ลำพญา  
การใช้สารสะเดาปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  7 ตุลาคม 2557 ไผ่หูช้าง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอบางเลน
15  ตำบล
9 เรื่อง
 
1255
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 ตุลาคม 2557 ท่าข้าม  
วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.2  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
14 ตุลาคม 2557 ทรงคนอง  
การป้องกันและกำจัดแมลงวันทอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
3 ตุลาคม 2557 หอมเกร็ด  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
8 ตุลาคม 2557 บางกระทึก  
การดูแลหลังเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
14 ตุลาคม 2557 บางเตย  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น พลศี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16 ตุลาคม 2557 สามพราน  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
31 ตุลาคม 2557 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
31 ตุลาคม 2557 ไร่ขิง  
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสนั่น พลศี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
8 ตุลาคม 2557 ท่าตลาด  
การดูแลหลังเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
10  9 ตุลาคม 2557 กระทุ่มล้ม  
การดูแลหลังเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11  5 ตุลาคม 2557 คลองใหม่  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12  7 ตุลาคม 2557 ตลาดจินดา  
กำจัดแมลงวันทองในผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  2 ตุลาคม 2557 คลองจินดา  
การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
14  7 ตุลาคม 2557 ยายชา  
กำจัดแมลงวันทองในผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  31 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่  
การกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  8 ตุลาคม 2557 อ้อมใหญ่  
การดูแลสวนไม้ดอก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
10 เรื่อง
 
660
 
7 คน
3 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 ศาลายา  
การลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
1 ตุลาคม 2557 คลองโยง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนะ พลายโถ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
22 ตุลาคม 2557 มหาสวัสดิ์  
การปลูกข้าวแบบล้มตอซังเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว  
เสวนา
25
15/1  นางสมลักษณ์ ฟักป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
85
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 6 อำเภอ
53 เรื่อง
2 วิธี
3607
 
35 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 บ้านแพ้ว  
การเพิ่มประสิทะิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร  
บรรยาย
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิจสินค้าเกษตร  นางสาวเพ็ญนภา ตามวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
7 ตุลาคม 2557 หลักสาม  
การเพิ่มประสิทะิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงศธร ติณจินดา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
9 ตุลาคม 2557 ยกกระบัตร  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 ตุลาคม 2557 โรงเข้  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
บ้านสารวัตรกำนัน  นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
14 ตุลาคม 2557 หนองสองห้อง  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
7 ตุลาคม 2557 หนองบัว  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบครบวงจร  
บรรยาย
60
ศจช.หนองบัว  นายกิตติ์กำธรณ์ สงวนคัมธรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
21 ตุลาคม 2557 หลักสอง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศิล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
7 ตุลาคม 2557 เจ็ดริ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
7 ตุลาคม 2557 คลองตัน  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
10  22 ตุลาคม 2557 อำแพง  
การพัฒนาบทบาทสตรี  
บรรยาย
45
  นางพงษ์พรรณ ประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
11  22 ตุลาคม 2557 สวนส้ม  
การดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
60
อบต.  นายพงศธร ติณจินดา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว 
12  17 ตุลาคม 2557 เกษตรพัฒนา  
การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
85
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมนต์ชัย จุ้ยมี  
รวมอำเภอบ้านแพ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
675
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ
7 เรื่อง
1 วิธี
675
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 ตุลาคม 2557 คลองวาฬ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงมะพร้าว  
ประชุม
20
ศาลา     
10 ตุลาคม 2557 ห้วยทราย  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงมะพร้าว  
ประชุม
25
ศาลา หมู่ 3     
7 ตุลาคม 2557 อ่าวน้อย  
ถ่ายทอดการป้องกันและควบคุมกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
4
แปลงนา  นางสาวปารณีย์ มีจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
8 ตุลาคม 2557 บ่อนอก  
การถ่ายทอดให้ความรู้การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ประชุม
10
แปลงนา  นางสาวปารณีย์ มีจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
รวมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
59
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 - 10 ตุลาคม 2557 ทับสะแก  
การเพิ่มผลผลิตมะพร้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 3 ตุลาคม 2557 ทับสะแก  
การเพาะแตนเบียน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 ตุลาคม 2557 อ่างทอง  
การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 ตุลาคม 2557 อ่างทอง  
ติดตามการระบาดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 17 ตุลาคม 2557 นาหูกวาง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 ตุลาคม 2557 นาหูกวาง  
ติดตามการระบาดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 ตุลาคม 2557 เขาล้าน  
ติดตามการเลี้ยงแตนเบียน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 30 ตุลาคม 2557 เขาล้าน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 24 ตุลาคม 2557 ห้วยยาง  
ติดตามการระบาดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  27 - 30 ตุลาคม 2557 ห้วยยาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 - 30 ตุลาคม 2557 แสงอรุณ  
การติดตามการระบาดหนอนหัวดำ  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอทับสะแก
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
390
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 ไชยราช  
การจัดทำระบบน้ำ  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายไพโรจน์ สุทธิพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย 
รวมอำเภอบางสะพานน้อย
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2557 หนองตาแต้ม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
7 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
6 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
3 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
2 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
1 ตุลาคม 2557 เขาจ้าว  
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา  
ประชุม
10
ศาลาอเนกประสงค์     
รวมอำเภอปราณบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2557 หินเหล็กไฟ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 ตุลาคม 2557 หนองพลับ  
แปรรูปข้าวโพด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ม.11 ต.บึงนคร  นางสาวดุจเพ็ญ นพศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
7 ตุลาคม 2557 หนองพลับ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกผัก  นางสาวดุจเพ็ญ นพศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
16 ตุลาคม 2557 ทับใต้  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพร สืบสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
1 - 2 ตุลาคม 2557 ห้วยสัตว์ใหญ่  
การดูแลทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภิณยา สันตะกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
8 ตุลาคม 2557 บึงนคร  
การทำเกษตรผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
อบต.  นางสาวนริสรา พานพ่วง สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน 
รวมอำเภอหัวหิน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
215
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 อำเภอ
19 เรื่อง
4 วิธี
774
 
6 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 คลองน้อย  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วัลดาว สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
15 ตุลาคม 2557 ป่าระกำ  
การลดต้นทุนการปลูกข้าว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ตุลาคม 2557 บ้านใหม่  
การเก็๋บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28 ตุลาคม 2557 แหลมตะลุมพุก  
การแปรรูปสัตวน้ำ  
เสวนา
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ตุลาคม 2557 บางศาลา  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษม ดุกสุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
16 ตุลาคม 2557 ปากพนังฝั่งตะวันออก  
การปลูกส้มโอ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธานิล หีดสิน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง 
14 ตุลาคม 2557 บ้านเพิง  
ผลิตสารโบรอน  
บรรยาย
20
โรงเรียนบ้านหมาก  นางกันยา สุทธิรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากนพัง 
28 ตุลาคม 2557 ขนาบนาก  
การทำน้ำตาลเกล็ด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกวี จันทษี
รวมอำเภอปากพนัง
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
317
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อำเภอ
8 เรื่อง
3 วิธี
317
 
5 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ตุลาคม 2557 กระบี่น้อย  
ประชุมกลุ่มพืชผัก  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10 ตุลาคม 2557 คลองประสงค์  
ประชุมกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
27 ตุลาคม 2557 ลำทับ  
ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปอหารจากปลา  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางจินตนา ใจกว้าง สนง.เกษตรอำเภอลำทับ 
1 ตุลาคม 2557 ดินอุดม  
ถ่ายทอดความรู้ การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน  นางเสาวนีย์ ทับไทร สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 
20 ตุลาคม 2557 ทุ่งไทรทอง  
ถ่ายทอดความรู้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินตนา ใจกว้าง สนง.เกษตรอำเภอลำทับ 
1 ตุลาคม 2557 ดินแดง  
ถ่ายทอดความรู้ การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายพันธนู ใจกว้าง สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ 
รวมอำเภอลำทับ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 ตุลาคม 2557 เหนือคลอง  
การลดต้นทุนการผลิตยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
27 ตุลาคม 2557 เกาะศรีบอยา  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
14 ตุลาคม 2557 คลองขนาน  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
10 ตุลาคม 2557 คลองเขม้า  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
16 ตุลาคม 2557 โคกยาง  
การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
15 ตุลาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
16 ตุลาคม 2557 ปกาสัย  
การลดต้นทุนการผลิตยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
14 ตุลาคม 2557 ห้วยยูง  
การป้องกันกำจัดโรคยางโดยชีววิถี  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 3 อำเภอ
11 เรื่อง
2 วิธี
430
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 ตุลาคม 2557 ราชกรูด  
การทำปุ๋ยหมักจากทลายปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
25
โครงการพระราชดำริ  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
15 ตุลาคม 2557 ราชกรูด  
การทำปุ๋ยหมักจากทลายปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายกรีฑา ทิพย์จันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
21 ตุลาคม 2557 หงาว  
การแปรรูปอาหารทะเล  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางกนกวรรณ รอดศรีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
16 ตุลาคม 2557 หงาว  
งานผ้า ทำปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกนกวรรณ รอดศรีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
15 ตุลาคม 2557 บางริ้น  
การขยายเชื้อ  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางกนกวรรณ รอดศรีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
7 ตุลาคม 2557 ปากน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
16
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
8 ตุลาคม 2557 ปากน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
15
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
9 ตุลาคม 2557 บางนอน  
การผสมปุ๋ยใช้เองในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายเจษฎา แต่สกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
9 ตุลาคม 2557 หาดส้มแป้น  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาอเนกประสงค์  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
10  22 ตุลาคม 2557 หาดส้มแป้น  
วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
10
ศาลาอเนกประสงค์  นางจารุวรรณ มากแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
11  1 - 10 ตุลาคม 2557 ทรายแดง  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  13 - 24 ตุลาคม 2557 ทรายแดง  
การปลูกพืชเสริมรายได้  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 ตุลาคม 2557 เกาะพยาม  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
16
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
14  10 ตุลาคม 2557 เกาะพยาม  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาอเนกประสงค์  นายประดิษฐ์ รอดไพฑูรย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 
รวมอำเภอเมืองระนอง
8  ตำบล
11 เรื่อง
 
213
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระนอง 1 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
213
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 ตุลาคม 2557 เขาเจียก  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
100
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10 ตุลาคม 2557 ท่ามิหรำ  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
15 ตุลาคม 2557 โคกชะงาย  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
17 ตุลาคม 2557 นาท่อม  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
1 ตุลาคม 2557 ปรางหมู่  
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
16 ตุลาคม 2557 ท่าแค  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10 ตุลาคม 2557 ลำปำ  
ถ่ายทอดการผลิตปาล์มคุณภาพ  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
16 ตุลาคม 2557 ตำนาน  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
14 ตุลาคม 2557 ควนมะพร้าว  
การดูแลนาข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวัชระ รักษาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
10  14 ตุลาคม 2557 ร่มเมือง  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
ประชุม
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11  17 ตุลาคม 2557 ชัยบุรี  
รณรงค์การกำจัดหนูนา  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุวัฒน์ สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
12  14 ตุลาคม 2557 นาโหนด  
การดูแลรักษาไม้ผล  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13  16 ตุลาคม 2557 พญาขัน  
การดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
370
 
9 คน
2 หน่วยงาน
21 ตุลาคม 2557 กงหรา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
35
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
15 ตุลาคม 2557 กงหรา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
หอประชุม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
13 ตุลาคม 2557 ชะรัด  
การแปรรูปเครื่องแกง  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
14 ตุลาคม 2557 ชะรัด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการ (เก่า)  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
15 ตุลาคม 2557 คลองเฉลิม  
โรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาประจำหมู่บ้าน  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 ตุลาคม 2557 คลองเฉลิม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
11
ที่ทำการกลุ่ม  นางปรีดา ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
16 ตุลาคม 2557 คลองทรายขาว  
วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
22 ตุลาคม 2557 คลองทรายขาว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
4
โรงเรียนอนุบาลไร่เหนือ  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
9 ตุลาคม 2557 สมหวัง  
การกำจัดหอยเชอร์รี่  
บรรยาย
25
หอประชุม  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10  22 ตุลาคม 2557 สมหวัง  
การกำจัดหอยเชอร์รี่  
บรรยาย
30
หอประชุม  นางพจนา หอยสกุล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมอำเภอกงหรา
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
255
 
3 คน
2 หน่วยงาน
17 ตุลาคม 2557 เขาชัยสน  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 ตุลาคม 2557 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 ตุลาคม 2557 จองถนน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 ตุลาคม 2557 หานโพธิ์  
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน     
9 ตุลาคม 2557 โคกม่วง  
ยางพารา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
122
 
0 คน
0 หน่วยงาน
20 ตุลาคม 2557 แม่ขรี  
การป้องกันกำจัดแมลงวันไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
  นางสาวไรพร ไชยโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
7 ตุลาคม 2557 ตะโหมด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
พื้นที่นาข้าว  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
13 ตุลาคม 2557 คลองใหญ่  
การผลิตมะขามเพื่อบริโภคการปลูกมะขาม  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
หมู่ที่ 2และ7  นางหร้อมิอะ เก้็บเด็น สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
20 ตุลาคม 2557 คลองใหญ่  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางศันสนีย์ หนูโส๊ะ  
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
95
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 ตุลาคม 2557 ควนขนุน  
การป้องกันกำจัดโรคกุ้งแห้ง  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
22 ตุลาคม 2557 ทะเลน้อย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
สาธิต
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
16 ตุลาคม 2557 นาขยาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
21 ตุลาคม 2557 พนมวังก์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายอำมร อินนุรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
20 ตุลาคม 2557 แหลมโตนด  
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
22 ตุลาคม 2557 ปันแต  
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
14 ตุลาคม 2557 โตนดด้วน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
17 ตุลาคม 2557 ดอนทราย  
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุชาติ ทองมาก สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
17 ตุลาคม 2557 มะกอกเหนือ  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นาย ปรีชา สุขะวัลลิ สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง 
10  14 ตุลาคม 2557 พนางตุง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายแสวง อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
11  21 ตุลาคม 2557 ชะมวง  
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  21 ตุลาคม 2557 แพรกหา  
เศ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
250
 
9 คน
4 หน่วยงาน
29 ตุลาคม 2557 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้่าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
17 ตุลาคม 2557 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียน ทพศ.1 ปี 57/58  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
8 ตุลาคม 2557 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทำนูล เพ็งจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
14 ตุลาคม 2557 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลาหม่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 ตุลาคม 2557 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  นายสนอง ท้วมพิบุลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 ตุลาคม 2557 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การขึ้นทะเบียน พทศ.1 ปี 57/58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชิดไชย แก้วมณี สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
30 ตุลาคม 2557 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
212
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 ตุลาคม 2557 เขาย่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวทัศนีญา นาควิโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
14 ตุลาคม 2557 เขาปู่  
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายวิเชียร ดำคงแสง สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
6 ตุลาคม 2557 ตะแพน  
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยวไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายสมพงษ์ หนูขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 
รวมอำเภอศรีบรรพต
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
90
 
3 คน
3 หน่วยงาน
17 ตุลาคม 2557 ป่าบอน  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20