สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางเมือง  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
8 กรกฎาคม 2558 แพรกษา  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
24 กรกฎาคม 2558 บางปู  
ตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
41
อบต.     
13 - 17 กรกฎาคม 2558 บางบ่อ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
168
ศาลาวัด     
22 - 23 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ศาลาวัด     
24 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
76
ศาลาวัด     
28 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
167
ศาลาวัด     
27 กรกฎาคม 2558 บ้านระกาศ  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
103
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
29
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
10 กรกฎาคม 2558 บางพลีน้อย  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
37
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย     
16 - 17 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
174
อบต.     
10  14 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
44
อบต.     
11  8 - 10 กรกฎาคม 2558 บางเพรียง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
192
ศาลาวัด     
12  3 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
80
อบต.     
13  2 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
182
เทศบาลตำบลคลองด่าน     
14  20 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
26
ศาลาวัด     
15  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
92
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  7 - 8 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  9 กรกฎาคม 2558 คลองด่าน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
43
เทศบาลคลองด่าน     
18  6 - 9 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
180
เทศบาลตำบลคลองสวน     
19  2 กรกฎาคม 2558 คลองสวน  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
42
เทศบาลตำบลคลองสวน     
20  8 - 9 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
101
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  27 - 28 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
70
ศาลาวัด     
22  6 - 7 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
97
อบต.     
23  2 - 3 กรกฎาคม 2558 เปร็ง  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
197
ศาลาวัด     
24  13 - 14 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
67
อบต.     
25  7 - 10 กรกฎาคม 2558 คลองนิยมยาตรา  
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
123
อบต.     
รวมอำเภอบางบ่อ
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
2552
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางพลีใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 กรกฎาคม 2558 บางโฉลง  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 กรกฎาคม 2558 หนองปรือ  
การใส่ปุ๋ยมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
180
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึนทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
1 กรกฎาคม 2558 บางยอ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16 กรกฎาคม 2558 บางกะเจ้า  
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจการปรับปรุงทะเบียนเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  14 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  16 กรกฎาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  23 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  27 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
14  28 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
15  29 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
16  31 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17  24 กรกฎาคม 2558 บางกระสอบ  
สำรวจปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
18  16 กรกฎาคม 2558 บางกอบัว  
การผลิตมะนาวในบ่อซีเมน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
8 เรื่อง
 
820
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 นาเกลือ  
การขยายพันธ์มะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
18 กรกฎาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การแปรรูปจาก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3 - 2 กรกฎาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 กรกฎาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
73
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 กรกฎาคม 2558 บางเสาธง  
การเก็บตัวอย่างดิน / การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การตัดแต่งกิ่ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การผลิตมะม่วงคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กรกฎาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
440
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
4155
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางไผ่  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บางกร่าง  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร  
16 กรกฎาคม 2558 ไทรม้า  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางอรัญญา ทรงบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บางรักน้อย  
โรครากเน่าและโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 
รวมอำเภอเมืองนนทบุรี
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 วัดชลอ  
การเตรียมความพร้อมรับน้ำเค็ม  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
14 กรกฎาคม 2558 วัดชลอ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
7 กรกฎาคม 2558 บางกรวย  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
14 กรกฎาคม 2558 บางกรวย  
การภ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาวัด     
8 กรกฎาคม 2558 บางสีทอง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 บางสีทอง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
150
ศาลาวัด     
17 กรกฎาคม 2558 บางขนุน  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 บางขนุน  
การถ่ายทอดเทคดนดลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
21 กรกฎาคม 2558 บางขุนกอง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  14 กรกฎาคม 2558 บางขุนกอง  
การถ่ายทอดเทคดนดลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
11  22 กรกฎาคม 2558 บางคูเวียง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
12  14 กรกฎาคม 2558 บางคูเวียง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
13  14 กรกฎาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การถ่ายทอดเทนโลโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด     
14  8 กรกฎาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  14 กรกฎาคม 2558 ปลายบาง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
16  9 กรกฎาคม 2558 ปลายบาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร     
17  14 กรกฎาคม 2558 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
18  28 กรกฎาคม 2558 ศาลากลาง  
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางกรวย
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
510
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 บางม่วง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางแม่นาง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางเลน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 เสาธงหิน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บางใหญ่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
10 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fieldday) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย
300
บ้านนายสมเจตน์ กลัดเล็ก  นางเสาวรส ชัยประเศียร  
รวมอำเภอบางใหญ่
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
1800
 
1 คน
0 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บางบัวทอง  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
9 กรกฎาคม 2558 บางรักใหญ่  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10 กรกฎาคม 2558 บางคูรัด  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 กรกฎาคม 2558 ละหาร  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
14 กรกฎาคม 2558 ลำโพ  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 
15 กรกฎาคม 2558 พิมลราช  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกนกชัย เรืองฉ่าง สนง.เกษตรอำเภอบางบัวทอง 
16 กรกฎาคม 2558 บางรักพัฒนา  
การขยายพันธุ์มะนาวแบบชำถ้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ พกประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอบางบัวทอง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
140
 
3 คน
3 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ไทรน้อย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
17 กรกฎาคม 2558 ราษฎร์นิยม  
ศูนย์บริการฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
16 กรกฎาคม 2558 หนองเพรางาย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
14 กรกฎาคม 2558 ไทรใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุกัญญา ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
17 กรกฎาคม 2558 ขุนศรี  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
25
อบต.  นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
22 กรกฎาคม 2558 คลองขวาง  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
21 กรกฎาคม 2558 ทวีวัฒนา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวชิระ รัศมีธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย 
รวมอำเภอไทรน้อย
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 บางตะไนย์  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 คลองพระอุดม  
การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
22 กรกฎาคม 2558 คลองพระอุดม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 ท่าอิฐ  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
21 กรกฎาคม 2558 เกาะเกร็ด  
การทำการเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประชุม
40
อบต.  นางสาวศศิวลัย นพคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 
9 กรกฎาคม 2558 อ้อมเกร็ด  
การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
10
ศาลาวัด  นางพัทธนันท์ รัญเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 คลองข่อย  
การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
100
วัดท่าเกวียน  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
9 กรกฎาคม 2558 บางพลับ  
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
20 กรกฎาคม 2558 บางพลับ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา สนง.เกษตรอำเภอปากเกร็ด 
รวมอำเภอปากเกร็ด
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
270
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ
22 เรื่อง
3 วิธี
2975
 
14 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 คลองสอง  
ชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชะลอการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
10 กรกฎาคม 2558 คลองสาม  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งข่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
การวิเคราะห์ดิน / ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
24 กรกฎาคม 2558 คลองสี่  
????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวอรอุสา ลอยทะเล สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
15 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ชี้แจงการปรับปรุงขึ้นทะเบียนและชะลอการรปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
22 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ชี้แจงขึ้นปรับปรุงขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
7 กรกฎาคม 2558 คลองห้า  
ขี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลาลัย หมวดสรทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
28 กรกฎาคม 2558 คลองหก  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนและชะลอการปลูกข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารึก กล่อมเกลี้ยง สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง 
10  17 กรกฎาคม 2558 คลองเจ็ด  
ชี้แจงการปรับปรุงการขึ้นทะเบียน และชะลอการปลูกข้าว เนื่องจากฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนุทการ พิศาภาคย์ สำนักงานเกษตรอำคลองหลวง 
รวมอำเภอคลองหลวง
6  ตำบล
10 เรื่อง
 
490
 
4 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 ลำผักกูด  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
82
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
21 กรกฎาคม 2558 บึงสนั่น  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวน ทิพย์อุดร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
22 กรกฎาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี 
รวมอำเภอธัญบุรี
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
227
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงบา  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงบา  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
140
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงบอน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงกาสาม  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 - 10 กรกฎาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 บึงชำอ้อ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 - 17 กรกฎาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  7 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองสามวัง  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  14 - 17 กรกฎาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  7 - 10 กรกฎาคม 2558 ศาลาครุ  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  7 - 10 กรกฎาคม 2558 นพรัตน์  
การปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  14 - 17 กรกฎาคม 2558 นพรัตน์  
การผลิตกล้วยหอมส่งญี่ปุ่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองเสือ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
910
 
0 คน
0 หน่วยงาน
26 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 คลองควาย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 สามโคก  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 เชียงรากใหญ่  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 บ้านปทุม  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 เชียงรากน้อย  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 บางกระบือ  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 กรกฎาคม 2558 ท้ายเกาะ  
การชลอการเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสามโคก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
800
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปทุมธานี 4 อำเภอ
15 เรื่อง
2 วิธี
2427
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางไทร  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางไทร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
16
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ศาลาแดง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 ป่างิ้ว  
การผลิตฮอร์โมนเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านแห  
การใช้สารสมุนไพรปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลา  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 ตลาดกรวด  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 มหาดไทย  
การผลิตฮอร์โมนเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาณี มานิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านอิฐ  
การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 หัวไผ่  
การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 จำปาหล่อ  
การใช้สารสมุนไพรปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
7 กรกฎาคม 2558 โพสะ  
การทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริธร บุญเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
10  7 กรกฎาคม 2558 บ้านรี  
การลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
11  7 กรกฎาคม 2558 คลองวัว  
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
12  7 กรกฎาคม 2558 ย่านซื่อ  
การใช้สารสมุนไพรปราบศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภกฤต การวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
รวมอำเภอเมืองอ่างทอง
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
360
 
5 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 จรเข้ร้อง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2558 ไชยภูมิ  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 ชัยฤทธิ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 เทวราช  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 ราชสถิตย์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 ไชโย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2558 หลักฟ้า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2558 ชะไว  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2558 ตรีณรงค์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอไชโย
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
1750
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 บางปลากด  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 กรกฎาคม 2558 ป่าโมก  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 กรกฎาคม 2558 สายทอง  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
14 กรกฎาคม 2558 โรงช้าง  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
13 กรกฎาคม 2558 บางเสด็จ  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประโยชน์ เฉลิมกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
13 กรกฎาคม 2558 นรสิงห์  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนี อรรถลาภี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
13 กรกฎาคม 2558 เอกราช  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราพันธ์ สุนทรวิภาต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
15 กรกฎาคม 2558 โผงเผง  
การผลิต บีที บีเอส  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ไตรพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 
รวมอำเภอป่าโมก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 อ่างแก้ว  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 กรกฎาคม 2558 อินทประมูล  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13 กรกฎาคม 2558 บางพลับ  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองแม่ไก่  
การคัดเลืกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กรกฎาคม 2558 รำมะสัก  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาวดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
16 กรกฎาคม 2558 บางระกำ  
การคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญรัศม์ อินมุด สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15 กรกฎาคม 2558 โพธิ์รังนก  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
7 กรกฎาคม 2558 องครักษ์  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
2 กรกฎาคม 2558 โคกพุทรา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
10  21 กรกฎาคม 2558 ยางช้าย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
11  20 กรกฎาคม 2558 บ่อแร่  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
12  1 กรกฎาคม 2558 ทางพระ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ อินมะณี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
13  27 กรกฎาคม 2558 สามง่าม  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรรณา อินทร์ศวร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14  22 กรกฎาคม 2558 บางเจ้าฉ่า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกัลยา หอมหวล สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
15  10 กรกฎาคม 2558 คำหยาด  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยวรรณ บุญทา สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
รวมอำเภอโพธิ์ทอง
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
480
 
6 คน
1 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 แสวงหา  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุนวิภา รุ่งกำจัด สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา 
16 กรกฎาคม 2558 ศรีพราน  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
20 กรกฎาคม 2558 บ้านพราน  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูล เพียรการค้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง 
15 กรกฎาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 สีบัวทอง  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายัน ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 
14 กรกฎาคม 2558 ห้วยไผ่  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญนาค มั่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
14 กรกฎาคม 2558 จำลอง  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแสวงหา
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
207
 
4 คน
4 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ไผ่จำศิล  
การผลิตขยายสารชีวินทรย์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
3 กรกฎาคม 2558 ศาลเจ้าโรงทอง  
การทำงานเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 ไผ่ดำพัฒนา  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กรกฎาคม 2558 สาวร้องไห้  
การขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
7 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
การทำนาแบบเปียกผสมแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ยี่ล้น  
การผลิตขยายสารชีวินทรย์เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
160
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุทธีรักษ์ ใจมา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 กรกฎาคม 2558 บางจัก  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ห้วยคันแหลน  
การขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
8 กรกฎาคม 2558 ไผ่วง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
10  2 กรกฎาคม 2558 สี่ร้อย  
การทำงานเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
11  1 - 31 กรกฎาคม 2558 หลักแก้ว  
การทำนาเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
12  1 - 31 กรกฎาคม 2558 ตลาดใหม่  
การขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร เทพรงค์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอวิเศษชัยชาญ
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
1450
 
5 คน
2 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 สามโก้  
การผลิตขยายเชื้อบีที-บีเอส  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 กรกฎาคม 2558 สามโก้  
การรายงานภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 กรกฎาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
การผลิตขยายเชื้อบีที-บีเอส  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 กรกฎาคม 2558 ราษฎรพัฒนา  
การรายงานภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
22 กรกฎาคม 2558 อบทม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
2 กรกฎาคม 2558 อบทม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
100
ในพื้นที่  นางสาวอุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
6 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ม่วงพันธ์  
การรายงานภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภควัต แย้มจำนัน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง 
8 กรกฎาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
การรายงานภัยแล้ง  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
13 กรกฎาคม 2558 มงคลธรรมนิมิต  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอัมพร โตเสม สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 
รวมอำเภอสามโก้
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
688
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอ่างทอง 7 อำเภอ
26 เรื่อง
2 วิธี
5335
 
28 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ทะเลชุบศร  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 กกโก  
เทคโนโลยีการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 โก่งธนู  
การใส่ปุ๋ยและการบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 เขาพระงาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22 กรกฎาคม 2558 เขาสามยอด  
เห็ด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 โคกกะเทียม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24 กรกฎาคม 2558 โคกลำพาน  
การผลิตเชื้อราบิววาเรีย  
บรรยาย
100
ศาลาวัด  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
8 กรกฎาคม 2558 โคกตูม  
พันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
9 กรกฎาคม 2558 งิ้วราย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
10  14 กรกฎาคม 2558 ดอนโพธิ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
11  16 กรกฎาคม 2558 ตะลุง  
การใส่ปุ๋ยและการบำรุงรักษาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  14 กรกฎาคม 2558 ท่าแค  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  2 กรกฎาคม 2558 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14  16 กรกฎาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  15 กรกฎาคม 2558 บางขันหมาก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชโยฬาร สุทนต์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  9 กรกฎาคม 2558 บ้านข่อย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17  1 กรกฎาคม 2558 ท้ายตลาด  
การป้องกันกำจัดแมลง  
เสวนา
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  17 กรกฎาคม 2558 ป่าตาล  
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  10 กรกฎาคม 2558 พรหมมาสตร์  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกัมปนาท สุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  7 กรกฎาคม 2558 โพธิ์เก้าต้น  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย
40
ศาลา SML  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
21  15 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ตรุ  
การป้องกันกำจัดแมลง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  16 กรกฎาคม 2558 สี่คลอง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนันท์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
23  16 กรกฎาคม 2558 ถนนใหญ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
13 เรื่อง
 
1030
 
10 คน
3 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 พัฒนานิคม  
การบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่  
บรรยาย
20
นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ช่องสาริกา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 กรกฎาคม 2558 มะนาวหวาน  
การกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
61
นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 3 กรกฎาคม 2558 ดีลัง  
ชะลอการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10 กรกฎาคม 2558 โคกสลุง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 กรกฎาคม 2558 ชอนน้อย  
ระงับการปลูกข้าว  
บรรยาย
15
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
17 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
82
อบต.  นางสุนีย์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 กรกฎาคม 2558 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
บ้านเลขที่ 43/1  นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
1 กรกฎาคม 2558 น้ำสุด  
ปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
15
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
328
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 โคกสำโรง  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 1  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 โคกสำโรง  
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
24 กรกฎาคม 2558 เกาะแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
22 กรกฎาคม 2558 หลุมข้าว  
การปลูกพืชการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
23 กรกฎาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การปลูกพืชการใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
28 กรกฎาคม 2558 คลองเกตุ  
การจัดการเรียนรู้มันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 กรกฎาคม 2558 สะแกราบ  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  1 กรกฎาคม 2558 เพนียด  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  1 กรกฎาคม 2558 วังเพลิง  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์ สดวกดี สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  8 กรกฎาคม 2558 ดงมะรุม  
การป้องกันกำจัดหนอนกอในไร่อ้อย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  15 กรกฎาคม 2558 วังขอนขว้าง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
14  1 กรกฎาคม 2558 วังจั่น  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 1  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
15  1 กรกฎาคม 2558 วังจั่น  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ทบก)  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
16  1 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกพืชข้าวโพด  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17  1 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
ติดตามให้คำแนะนำโครงการสร้างรายได้การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร หมู่ 2  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
13 เรื่อง
 
1940
 
4 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ห้วยหิน  
การดูแลพืชไร่ในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 ม่วงค่อม  
การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดศัตรู  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 มะกอกหวาน  
การวางแผนการปลูกลดการเสี่ยงภัยฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 เกาะรัง  
การปลูกและการแช่ทอ่นมันฯก่อนปลูก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กรกฎาคม 2558 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลื้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 ชัยบาดาล  
การวางแผนการปลูกลดการเสี่ยงภัยฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
32
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  24 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
10  ตำบล
7 เรื่อง
 
415
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ท่าวุ้ง  
การดูแปลรักษาให้น้ำในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
1 กรกฎาคม 2558 บางคู้  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
24 กรกฎาคม 2558 โพตลาดแก้ว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 กรกฎาคม 2558 บางลี่  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
9 กรกฎาคม 2558 บางงา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสลุด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 กรกฎาคม 2558 เขาสมอคอน  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
17 กรกฎาคม 2558 หัวสำโรง  
การปลูกพืชน้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชัย สังเขป สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
8 กรกฎาคม 2558 ลาดสาลี่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
7
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
10  8 กรกฎาคม 2558 บ้านเบิก  
การัปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  8 กรกฎาคม 2558 มุจลินท์  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
507
 
7 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 ไผ่ใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านทราย  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
22 กรกฎาคม 2558 ดงพลับ  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
1 กรกฎาคม 2558 บ้านชี  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
1 กรกฎาคม 2558 พุคา  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 กรกฎาคม 2558 หินปัก  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10 กรกฎาคม 2558 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
23 กรกฎาคม 2558 หนองทรายขาว  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  8 กรกฎาคม 2558 บางกะพี้  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  16 กรกฎาคม 2558 หนองเต่า  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  8 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  16 กรกฎาคม 2558 บางขาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  16 กรกฎาคม 2558 ดอนดึง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  7 กรกฎาคม 2558 ชอนม่วง  
การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  10 กรกฎาคม 2558 หนองกระเบียน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  2 กรกฎาคม 2558 สายห้วยแก้ว  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  3 กรกฎาคม 2558 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  21 กรกฎาคม 2558 เชียงงา  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  1 กรกฎาคม 2558 หนองเมือง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  2 กรกฎาคม 2558 สนามแจง  
ศัตรูพืชและข้าววัชพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
610
 
10 คน
3 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
การดูแลและใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
28
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 แก่งผักกูด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน     
8 กรกฎาคม 2558 ซับจำปา  
การใช้น้ำอย่างประหยัดและการดูแลรักษา  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 กรกฎาคม 2558 หนองผักแว่น  
การแนะนำให้ควารรู้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
16 กรกฎาคม 2558 ทะเลวังวัด  
การให้น้ำระบบนน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 หัวลำ  
การให้ระบบน้ำในพืช  
บรรยาย
35
อบต.  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
202
 
4 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สระโบสถ์  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพร  ปิ่นปิติ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
15 กรกฎาคม 2558 มหาโพธิ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
8 กรกฎาคม 2558 ทุ่งท่าช้าง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
17 กรกฎาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ 
14 กรกฎาคม 2558 นิยมชัย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกริช ใจตรงกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
3 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 โคกเจริญ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรี อินลอย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
22 กรกฎาคม 2558 ยางราก  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
23 กรกฎาคม 2558 หนองมะค่า  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ เล็กน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
21 กรกฎาคม 2558 โคกแสมสาร  
การดูแล/บำรุงรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
215
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ลำสนธิ  
ชี้แจ้งการชลอการปลูกพืชในช่วงฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปรีดาวรรณ บุญสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
8 กรกฎาคม 2558 ซับสมบูรณ์  
ชี้แจ้งการชลอการปลูกพืชในช่วงฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
9 กรกฎาคม 2558 หนองรี  
ชี้แจ้งการชลอการปลูกพืชในช่วงฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
10 กรกฎาคม 2558 กุดตาเพชร  
ชี้แจ้งการชลอการปลูกพืชในช่วงฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรพรรณ เกิดมี
21 กรกฎาคม 2558 เขารวก  
การส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ดี  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรวุฒิ ภาสดา สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 
10 กรกฎาคม 2558 เขาน้อย  
ชี้แจ้งการชลอการปลูกพืชในช่วงฝนทิ้งช่วง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวิทย์ วงศาเคน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
510
 
4 คน
4 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
2 กรกฎาคม 2558 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจิรัฎฐญา บุญเรืองศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
9 กรกฎาคม 2558 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัมไพ สวนขำ เกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
3 กรกฎาคม 2558 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประธาน สอนทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
68 เรื่อง
4 วิธี
6117
 
58 คน
25 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางมัญ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพกรวม  
การปลูกพืชสมุนไพร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ม่วงหมู่  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำเริง หมื่นระย้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หัวไผ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ต้นโพธิ์  
การป้องกันกำจัดศ้ตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุมาลย์ เฉลิมวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 จักรสีห์  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนครินทร์ ศุภพงษ์ สนง.เกษตรอำเภอหนองม่วง 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บางกระบือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนรินทร์ กาษร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี 
รวมอำเภอเมืองสิงห์บุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 สิงห์  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 ไม้ดัด  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไม้ดัด  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 เชิงกลัด  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
25
ศาลาวัด  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
15 กรกฎาคม 2558 โพชนไก่  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนัตท์ ศรีวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
16 กรกฎาคม 2558 แม่ลา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
อบต.  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 บ้านจ่า  
แนะนำการทำนาแบบประหยัดน้ำ  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านจ่า  นายพีระพงษ์ สุทธกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
23 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ 10  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
9 กรกฎาคม 2558 พักทัน  
ชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2558  
ประชุม
25
อบต.  นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
20
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
10  11 กรกฎาคม 2558 สระแจง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกรรณิกา ขันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 
รวมอำเภอบางระจัน
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
479
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
ม.1-8     
16 - 31 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
89
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
142
ม.1-14     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
78
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  7 กรกฎาคม 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  16 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
111
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
763
 
0 คน
0 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 พระงาม  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
15 - 27 กรกฎาคม 2558 พรหมบุรี  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
6 - 10 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเชี่ยว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านหม้อ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในนาข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชาวดี นาน้ำเชี่ยว สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านแป้ง  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
10 กรกฎาคม 2558 หัวป่า  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
90
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
8 กรกฎาคม 2558 โรงช้าง  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
550
 
4 คน
1 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โพประจักษ์  
การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัชกร อินทรพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 
8 กรกฎาคม 2558 วิหารขาว  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
9 กรกฎาคม 2558 พิกุลทอง  
การป้องกันศัตรูข้าวช่วงขาดแคลนน้ำ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
50
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 5 กรกฎาคม 2558 อินทร์บุรี  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ประชุม
22
อบต.     
10 กรกฎาคม 2558 ประศุก  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ทับยา  
การผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 งิ้วราย  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 กรกฎาคม 2558 ชีน้ำร้าย  
การลดต้นทุนการผลิข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ท่างาม  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  8 กรกฎาคม 2558 น้ำตาล  
การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  29 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
ระบบน้ำ  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  17 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การบริหารจัดการโรคแมลง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  10 กรกฎาคม 2558 ทองเอน  
การผลิตข้าวพันธุ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  15 - 20 กรกฎาคม 2558 ห้วยชัน  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
110
อบต.     
15  11 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ชัย  
การบริหารจัดการน้ำ  
ประชุม
60
อบต.     
รวมอำเภออินทร์บุรี
10  ตำบล
9 เรื่อง
 
712
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6 อำเภอ
27 เรื่อง
4 วิธี
2754
 
14 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บ้านกล้วย  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
8 กรกฎาคม 2558 ท่าชัย  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันเพ็ญ น้อยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
6 กรกฎาคม 2558 ชัยนาท  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
  นางเครือวัลย์ หะยาจันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
8 กรกฎาคม 2558 เขาท่าพระ  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
8 กรกฎาคม 2558 หาดท่าเสา  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
12
  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
8 กรกฎาคม 2558 ธรรมามูล  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
  นายเติม นกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอหนองมะโมง 
5 กรกฎาคม 2558 เสือโฮก  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรรเสริญ สุขสบาย สำนักงานเกษตรจังหวัด 
6 กรกฎาคม 2558 นางลือ  
ส่งเสริมการปลูพืชฤดูแล้ง  
สาธิต
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนุชจรีย์ เหล่าพงษ์  
รวมอำเภอเมืองชัยนาท
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2558 มะขามเฒ่า  
ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
หมู่ที่ 1-11  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 มะขามเฒ่า  
ศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
10
หมู่ที่ 5,6,7,9  นายถวิล ปึกขาว สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองน้อย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-8  นางราตรี นักฟ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
หมู่ที่ 1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
ขึ้ันทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
150
หมู่ที่ 1-5  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองขุ่น  
โครงการสร้ัางรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
512
หมู่ที่ 1-8  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองขุ่น  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
657
หมู่ที่ 1-8  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ่อแร่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
529
หมู่ที่ 1-7  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ่อแร่  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเกษตร ปี 2558  
บรรยาย
527
หมู่ที่ 1-7  นายสุนทร เพ็งสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2558 วังหมัน  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 วังหมัน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
300
หมู่ที่ 1-8  นายวสันต์  บุญมีรอด สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ 
รวมอำเภอวัดสิงห์
6  ตำบล
8 เรื่อง
 
3635
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 - 29 กรกฎาคม 2558 แพรกศรีราชา  
การลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ  
บรรยาย
120
ที่ทำการกลุ่ม  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 24 กรกฎาคม 2558 แพรกศรีราชา  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 24 กรกฎาคม 2558 เที่ยงแท้  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
6 - 31 กรกฎาคม 2558 เที่ยงแท้  
การลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ์  
บรรยาย
120
ที่ทำการกลุ่ม  นายเชน กรณ์ผึ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ห้วยกรด  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ห้วยกรด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
590
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 โพงาม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 โพงาม  
การลดการใช้เมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางขุด  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
400
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางขุด  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดงคอน  
การใช้เมล็ดพันธ์ุ๋ที่มีคุณภาพ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดงคอน  
การลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวขนิษฐา สันติประชา สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดอนกำ  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดอนกำ  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอารมย์ เกตุมาก สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ห้วยกรดพัฒนา  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558  
บรรยาย
680
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
16  9 กรกฎาคม 2558 ห้วยกรดพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางชนิกา ขันธนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอสรรคบุรี
8  ตำบล
8 เรื่อง
 
2780
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 28 กรกฎาคม 2558 หันคา  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
500
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาลี ไป๋งาม สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 บ้านเชี่ยน  
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
500
1-12  นายนิติพัฒน์ ทองคำเภา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 ไพรนกยูง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบุญ เมฆอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 หนองแซง  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
400
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลอ ม้าทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 ห้วยงู  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 วังไก่เถื่อน  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาลี ไป๋งาม สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 เด่นใหญ่  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบุญ เมฆอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
1 - 28 กรกฎาคม 2558 สามง่ามท่าโบสถ์  
ลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา 
รวมอำเภอหันคา
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
2900
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 เนินขาม  
การปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 กะบกเตี้ย  
การปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สุขเดือนห้า  
การปลูกพืชระยะสั้น  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเนินขาม
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยนาท 5 อำเภอ
21 เรื่อง
3 วิธี
9785
 
18 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 กรกฎาคม 2558 ปากเพรียว  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 ดาวเรือง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
17 กรกฎาคม 2558 นาโฉง  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดาหวัน ครองยุติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 หนองโน  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชวโรจน์ อุดมประเสริฐศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
17 กรกฎาคม 2558 หนองยาว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
29 กรกฎาคม 2558 ปากข้าวสาร  
การขยายพันธ์พืช (การต่อยอดมะนาว)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
24 กรกฎาคม 2558 หนองปลาไหล  
การปักชำมะนาว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
23 กรกฎาคม 2558 กุดนกเปล้า  
การขยายพันธ์พืช (การต่อยอดมะนาว)  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติ แก้วแสน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
10  28 กรกฎาคม 2558 ตลิ่งชัน  
การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัคจิรา เกลี้ยงทองคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
11  16 กรกฎาคม 2558 ตะกุด  
การสำรวจโรคและแมลงพืชผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว สนง.เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี 
รวมอำเภอเมืองสระบุรี
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
430
 
5 คน
2 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ทับกวาง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 กรกฎาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
21 กรกฎาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
9 กรกฎาคม 2558 ท่าคล้อ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
16 กรกฎาคม 2558 หินซ้อน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่อ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพล ทิพย์ศรี สนง.เกษตรอำเภอแก่งคอย 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านธาตุ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านป่า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
9 กรกฎาคม 2558 ท่าตูม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
17 กรกฎาคม 2558 ชะอม  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
10  10 กรกฎาคม 2558 สองคอน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภารัตน์ สาคร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
11  10 กรกฎาคม 2558 เตาปูน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
12  13 กรกฎาคม 2558 ชำผักแพว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมาศวิภา เตโช สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
13  15 กรกฎาคม 2558 ท่ามะปราง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในไร่มันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยชนะ คุ้มภัย สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย 
รวมอำเภอแก่งคอย
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
650
 
4 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 หนองแค  
การเลี้ยงไกพื้นเมือง  
บรรยาย
33
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 กุ่มหัก  
การเลี้ยงไกพื้นเมือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
13 กรกฎาคม 2558 คชสิทธิ์  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
22 กรกฎาคม 2558 โคกตูม  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 โคกแย้  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17 กรกฎาคม 2558 บัวลอย  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
7 กรกฎาคม 2558 ไผ่ต่ำ  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 โพนทอง  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16 กรกฎาคม 2558 ห้วยขมิ้น  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
10  15 กรกฎาคม 2558 ห้วยทราย  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
11  15 กรกฎาคม 2558 หนองไข่น้ำ  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองแขม  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนีย์ โพธิพรหม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
13  15 กรกฎาคม 2558 หนองจิก  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองจรเข้  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
15  16 กรกฎาคม 2558 หนองนาก  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เอกจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
16  17 กรกฎาคม 2558 หนองปลาหมอ  
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
17  17 กรกฎาคม 2558 หนองปลิง  
การตรวจประเมินแปลงก่อนรับรองGAP  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค 
18  21 กรกฎาคม 2558 หนองโรง  
การปลูกพืชหลังนา  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร อ่อนตา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอหนองแค
18  ตำบล
6 เรื่อง
 
796
 
7 คน
2 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2558 หนองหมู  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
สาธิต
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านลำ  
การกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
28
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านลำ  
แปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
27 กรกฎาคม 2558 คลองเรือ  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
สาธิต
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
20 กรกฎาคม 2558 วิหารแดง  
การจัดทำแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
2 กรกฎาคม 2558 วิหารแดง  
การกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
1 กรกฎาคม 2558 หนองสรวง  
รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
7 กรกฎาคม 2558 หนองสรวง  
การกรอกแบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
22
อบต.  นางอรพินท์ วุฒิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
29 กรกฎาคม 2558 เจริญธรรม  
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิสูตร สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
รวมอำเภอวิหารแดง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
700
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 หนองแซง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
10 กรกฎาคม 2558 หนองควายโซ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองหัวโพ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
8 กรกฎาคม 2558 หนองหัวโพ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
8 กรกฎาคม 2558 หนองสีดา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกันติชา ชัยชะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
16 กรกฎาคม 2558 หนองกบ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
16 กรกฎาคม 2558 ไก่เส่า  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวุฒิเวช อักขราสา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
10 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
29 กรกฎาคม 2558 ม่วงหวาน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
10  29 กรกฎาคม 2558 เขาดิน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการใช้ในอัตราที่เหมาะสม  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิรยา เรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
รวมอำเภอหนองแซง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
450
 
3 คน
1 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 บ้านหมอ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
13 กรกฎาคม 2558 บางโขมด  
การปลูกดาวเรือง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
12 กรกฎาคม 2558 สร่างโศก  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
14 กรกฎาคม 2558 ตลาดน้อย  
การป้องกันแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลรัตน์ จันกง  
6 กรกฎาคม 2558 หรเทพ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
8 กรกฎาคม 2558 โคกใหญ่  
การปลูกข้าวไรเบอร๋รี่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
14 กรกฎาคม 2558 ไผ่ขวาง  
การป้องกันแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลย คงสนิท สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
3 กรกฎาคม 2558 บ้านครัว  
ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงคราญ เชาวนเมธา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ 
15 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุษา จุลวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอบ้านหมอ
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
320
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 ดอนพุด  
การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
7 กรกฎาคม 2558 ไผ่หลิ่ว  
การดูแลรักษากระเจี๊ยบเชียว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านหลวง  
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและวิธีดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
10 กรกฎาคม 2558 ดงตะงาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันนิสา วงศ์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด 
รวมอำเภอดอนพุด
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2558 หนองโดน  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
7 กรกฎาคม 2558 หนองโดน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภัทร ธรรมวัตร สนง.เกษตรอำเภอหนองโดน 
17 กรกฎาคม 2558 บ้านกลับ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
28 กรกฎาคม 2558 บ้านกลับ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
14 กรกฎาคม 2558 ดอนทอง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพันธ์ วรรธนะภูติ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง 
28 กรกฎาคม 2558 บ้านโปร่ง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชลิต เล็กประสมวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน 
รวมอำเภอหนองโดน
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
985
 
3 คน
3 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 พระพุทธบาท  
การปลูกถั่วเขียว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ธารเกษม  
การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28 กรกฎาคม 2558 นายาว  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
29 กรกฎาคม 2558 พุคำจาน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายธวัช ปานศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
17 กรกฎาคม 2558 เขาวง  
การป้องกันด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
50
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
21 กรกฎาคม 2558 ห้วยป่าหวาย  
การพัฒนารายได้  
บรรยาย
16
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
9 กรกฎาคม 2558 พุกร่าง  
การใส่ปุ๋ยทางใบ  
บรรยาย
30
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
10 กรกฎาคม 2558 พุกร่าง  
การพัฒนารายได้  
บรรยาย
20
เทศบาลตำบลพุกร่าง  นายพินิต พูนพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
9 กรกฎาคม 2558 หนองแก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางจิตนภา ตันศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท 
รวมอำเภอพระพุทธบาท
8  ตำบล
7 เรื่อง
 
336
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เสาไห้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
3 กรกฎาคม 2558 หัวปลวก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการป้องกันโรคหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
21 กรกฎาคม 2558 งิ้วงาม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
23 กรกฎาคม 2558 ศาลารีไทย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
7 กรกฎาคม 2558 ต้นตาล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
13 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
9 กรกฎาคม 2558 พระยาทด  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการปลูกพืชอายุสั้น  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์เพ็ญ ธุมาพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
15 กรกฎาคม 2558 ม่วงงาม  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย โฉมงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
10  22 กรกฎาคม 2558 เริงราง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววชิราภรณ์ อิ่มแก้ว กรมส่งเสริมการเกษตร 
11  21 กรกฎาคม 2558 เมืองเก่า  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
12  7 กรกฎาคม 2558 สวนดอกไม้  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนลินี กิตติวัฒนากุล สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
รวมอำเภอเสาไห้
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
390
 
4 คน
2 หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 มวกเหล็ก  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 กรกฎาคม 2558 มิตรภาพ  
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
40
วิสาหกิจชุมชน  นายธราวุฒิ คำหล้า  
22 กรกฎาคม 2558 หนองย่างเสือ  
การใช้เชื้อราในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายธราวุฒิ คำหล้า  
29 กรกฎาคม 2558 ลำสมพุง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
21 กรกฎาคม 2558 ลำพญากลาง  
การลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัณฑิต ผลวาวแวว สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
16 กรกฎาคม 2558 ซับสนุ่น  
การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก 
รวมอำเภอมวกเหล็ก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 แสลงพัน  
เทคโนโลยีการผลิต  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมจิตร แก่นวิจิตร
17 กรกฎาคม 2558 คำพราน  
การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิพัฒน์ พิทักษ์  
15 กรกฎาคม 2558 วังม่วง  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวนางสาวสายใหม แก้วเจิม สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 
รวมอำเภอวังม่วง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 เขาดินพัฒนา  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
16 กรกฎาคม 2558 บ้านแก้ง  
กระบวนการปลูกข้าวโดยการใช้น้ำน้อยและพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
1 กรกฎาคม 2558 ผึ้งรวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี โพธิมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
13 กรกฎาคม 2558 พุแค  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติในผัก  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
14 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
เทคนิคการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นายสุรพงษ์ โรจนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
17 กรกฎาคม 2558 หน้าพระลาน  
การดูแลป้องกันศัตรูพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิวัฒน์ เพ็งพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
260
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ
64 เรื่อง
4 วิธี
6202
 
46 คน
20 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 เชิงเนิน  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ตะพง  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 เพ  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 แกลง  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กรกฎาคม 2558 บ้านแลง  
หนองเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2558 นาตาขวัญ  
การป้องกันและกำจัด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 เนินพระ  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 กรกฎาคม 2558 กะเฉด  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 ทับมา  
การใช้อินทรีย์ชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิตยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
10  16 กรกฎาคม 2558 ทับมา  
การผลิตพืชผักแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้ฯ     
11  28 กรกฎาคม 2558 น้ำคอก  
การผลิตแบบหลุมพอเพียง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้     
12  14 กรกฎาคม 2558 น้ำคอก  
การลดต้นทุนการผลิตยางพาราด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีผสมเอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
57
ศูนย์เรียนรู้     
13  14 กรกฎาคม 2558 สำนักทอง  
หนอนเจาะเม็ดทุเรียน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองระยอง
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
464
 
0 คน
0 หน่วยงาน
28 กรกฎาคม 2558 สำนักท้อน  
การแปรรูปพริก30  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการกลุ่ม     
14 กรกฎาคม 2558 สำนักท้อน  
การปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์เรียนรู้     
17 กรกฎาคม 2558 พลา  
ถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 บ้านฉาง  
ถ่ายทอดความรู้  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบ้านฉาง
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ปลวกแดง  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
9 กรกฎาคม 2558 ตาสิทธิ์  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงในมะนาวบ่อซีเมนต์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
อบต.  นางสาวชุลีร้ตน์ สาเสาร์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
8 กรกฎาคม 2558 ละหาร  
แก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
10 กรกฎาคม 2558 แม่น้ำคู้  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญญัติ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
13 กรกฎาคม 2558 มาบยางพร  
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางบุญสิตา ประสารภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไร่  
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพงษ์พราหมณ์ พราหมทัศ สำนักงานเกษตรปลวกแดง 
รวมอำเภอปลวกแดง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
176
 
4 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
รับการประเมินผลระดับประเทศฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านชากผักกูด  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจุชมชน     
2 กรกฎาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ก้าวหน้าบ้านชากผักกูด  
ประชุม
15
ที่ทำการวิสาหกิจฯ     
14 - 15 กรกฎาคม 2558 มาบข่า  
การทำบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 พนานิคม  
การเรียนรู้โรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 พนานิคม  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.พนานิคม     
9 กรกฎาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
247
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 4 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
1077
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 คลองนารายณ์  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
8 กรกฎาคม 2558 เกาะขวาง  
การระยะปักกล้า  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
10 กรกฎาคม 2558 คมบาง  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
15 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริรัตน์ จังอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
21 กรกฎาคม 2558 บางกะจะ  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวศิริรัตน์ จังอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
24 กรกฎาคม 2558 แสลง  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
27 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
28 กรกฎาคม 2558 พลับพลา  
การดูแลระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี 
รวมอำเภอเมืองจันทบุรี
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
3 คน
1 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ขลุง  
การผลิตผักอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายปิยวัตร ลีลาวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
9 กรกฎาคม 2558 บ่อ  
การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กรกฎาคม 2558 เกวียนหัก  
การจัดการกลุ่ม  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10 กรกฎาคม 2558 ตะปอน  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางศิริรัตน์ สมนึก สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
8 กรกฎาคม 2558 บางชัน  
การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
20 กรกฎาคม 2558 วันยาว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
21 กรกฎาคม 2558 ซึ้ง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
20 กรกฎาคม 2558 มาบไพ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
15 กรกฎาคม 2558 วังสรรพรส  
การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP  
บรรยาย
30
ศาลา  นายเมธี เพชรเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
10  16 กรกฎาคม 2558 ตรอกนอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลา  นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองงตราด 
11  1 กรกฎาคม 2558 ตกพรม  
การป้องกันกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลา  นายปิยวัตร ลีลาวัตร สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
12  13 กรกฎาคม 2558 บ่อเวฬุ  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลา  นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 
รวมอำเภอขลุง
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
360
 
5 คน
2 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 สีพยา  
การปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
8 กรกฎาคม 2558 บ่อพุ  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
23 กรกฎาคม 2558 พลอยแหวน  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศาลาหมู่บ้าน  นางอาภาพร ช่างถม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
9 กรกฎาคม 2558 เขาวัว  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
2 กรกฎาคม 2558 เขาบายศรี  
การดุูแลไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรษมาส แสงประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
7 กรกฎาคม 2558 สองพี่น้อง  
การปฏิบัติดูแลสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพลีระษา รักจะโป๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
23 กรกฎาคม 2558 ทุ่งเบญจา  
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอาภาพร ช่างถม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
7 กรกฎาคม 2558 รำพัน  
การปฏิบัติในนาข้าว  
ประชุม
13
     
1 กรกฎาคม 2558 โขมง  
ฝึกตรวจรับรอง GAP กลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติ
7
บ้านบนเนิน  นางสาวอิงอร แสงศรีเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
10  3 กรกฎาคม 2558 ตะกาดเง้า  
การผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
30
ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน  นางวรรษมาส แสงประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
11  15 กรกฎาคม 2558 คลองขุด  
ฉลากอาหาร  
ประชุม
7
กลุ่มวิสาหกิจ     
12  10 กรกฎาคม 2558 เขาแก้ว  
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติพงษ์ สันติเสวีกุล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ 
รวมอำเภอท่าใหม่
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
847
 
5 คน
3 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โป่งน้ำร้อน  
โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
14 - 15 กรกฎาคม 2558 โป่งน้ำร้อน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
250
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 เทพนิมิต  
การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 กรกฎาคม 2558 คลองใหญ่  
โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
สาธิต
300
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน 
รวมอำเภอโป่งน้ำร้อน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
870
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 มะขาม  
เรียนรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิต     
21 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
เทคนิคการผลิตลองกองคุรภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายธีรเชษฐ บำรุงรักษ์  
21 กรกฎาคม 2558 ปัถวี  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ     
21 กรกฎาคม 2558 วังแซ้ม  
เทคนิคการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร     
21 กรกฎาคม 2558 ฉมัน  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 กรกฎาคม 2558 อ่างคีรี  
การเพิ่มศักยภาพการผลิตลองกองคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอมะขาม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
1 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำแหลมสิงห์  
การป้องกันกำจัดแมลงในผักกวางตุ้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิชชุดา ตองอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
17 กรกฎาคม 2558 เกาะเปริด  
การผลิตและการขยายเชื้อไตโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
10 กรกฎาคม 2558 หนองชิ่ม  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเอร์มาป้องกันกำจัดโรคข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
28 กรกฎาคม 2558 พลิ้ว  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตมังคุด  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
1 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำเค็ม  
การจัดการทุเรียนหลังการเก็บเก่ี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลำไพร ปรีชาโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
17 กรกฎาคม 2558 บางสระเก้า  
การดูแลรักษาข้าวระยะแรกปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิชชุดา ตองอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
23 กรกฎาคม 2558 บางกะไชย  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคผัก  
บรรยาย
30
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  นายสุธีป ทองนวล สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ 
รวมอำเภอแหลมสิงห์
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
445
 
3 คน
1 หน่วยงาน
20 กรกฎาคม 2558 แก่งหางแมว  
สถานการณ์การออกผลของไม้ผล  
บรรยาย
22
อบต.  นางสาวณัชชา ลอยแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
20 กรกฎาคม 2558 ขุนซ่อง  
สถานการณ์การออกผลของไม้ผล  
บรรยาย
16
อบต.  นายพีรดนย์  ฉัตรอุดมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
21 กรกฎาคม 2558 สามพี่น้อง  
สถานการณ์การออกผลของไม้ผล  
บรรยาย
16
อบต.  นางสาวศศิธร ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
21 กรกฎาคม 2558 พวา  
สถานการณ์การออกผลของไม้ผล  
บรรยาย
16
เทศบาลตำบลพวา  นายพีรดนย์  ฉัตรอุดมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
20 กรกฎาคม 2558 เขาวงกต  
สถานการณ์การออกผลของไม้ผล  
บรรยาย
16
อบต.  นางสาวศศิธร ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว 
รวมอำเภอแก่งหางแมว
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
86
 
3 คน
1 หน่วยงาน
24 กรกฎาคม 2558 นายายอาม  
การดูแลรักษายางพาราในฤดูฝน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
27 กรกฎาคม 2558 วังโตนด  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
28 กรกฎาคม 2558 กระแจะ  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
17 กรกฎาคม 2558 สนามไชย  
การดูแลรักษานาข้าว  
บรรยาย
50
ศาลา  นายโชคชัย ศิริคำ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
21 กรกฎาคม 2558 ช้างข้าม  
การจัดการเงาะหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
15 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
การจัดการเงาะหลังเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม 
รวมอำเภอนายายอาม
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดจันทบุรี 8 อำเภอ
37 เรื่อง
7 วิธี
3268
 
23 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ท่าไข่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนา  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7 กรกฎาคม 2558 บางไผ่  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9 กรกฎาคม 2558 บางแก้ว  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 กรกฎาคม 2558 บางขวัญ  
การใช้น้ำหมักชีวภาพพร้อมกับปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8 กรกฎาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  10 กรกฎาคม 2558 วังตะเคียน  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  8 กรกฎาคม 2558 โสธร  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  7 กรกฎาคม 2558 บางพระ  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  9 กรกฎาคม 2558 บางกะไห  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  9 กรกฎาคม 2558 หนามแดง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  9 กรกฎาคม 2558 คลองเปรง  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  8 กรกฎาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  8 กรกฎาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและวิธีการใช้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  9 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
แนะนำการใช้ไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 บางสวน  
การขจัดแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
8 กรกฎาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การรวมกลุ่มเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
15 กรกฎาคม 2558 บางกระเจ็ด  
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ สุขช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
23 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 กรกฎาคม 2558 ปากน้ำ  
พันธุ์ข้าวอายุสั้น  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวธันยาภรณ์ อินทปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7 กรกฎาคม 2558 ท่าทองหลาง  
การปลูกข้าวคุณภาพ  
ประชุม
50
อบต.  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
7 - 31 กรกฎาคม 2558 สาวชะโงก  
การบำรุงต้น การทำฮอร์โมนพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
แปลงเกษตรกร   นางณัฐญามน กาญจนะ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
14 กรกฎาคม 2558 เสม็ดเหนือ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศูนยฺ์ข้าวฯ  นางสาวศิริพร แก้วมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
9 กรกฎาคม 2558 เสม็ดใต้  
การปลูกข้าวคุณภาพ  
ประชุม
40
อาคารอเนกประสงค์  นางสาวนงค์นารถ ห่วงเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
10  16 - 17 กรกฎาคม 2558 หัวไทร  
แมลงศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
60
อาคารอเนกประสงค์  นายนิวัตร เทพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า 
รวมอำเภอบางคล้า
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
440
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 บางน้ำเปรี้ยว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 บางขนาก  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 สิงโตทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิษณุ เทพลิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 หมอนทอง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  รัตนะ  สวัสดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
8 กรกฎาคม 2558 บึงน้ำรักษ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 ดอนเกาะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิลาศ อินพฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
15 กรกฎาคม 2558 โยธะกา  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมพิศ รัตนกำเนิด สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ดอนฉิมพลี  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ขันแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9 กรกฎาคม 2558 ศาลาแดง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวดี สุแดงน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10  9 กรกฎาคม 2558 โพรงอากาศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรืองยศ ไพศาลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
รวมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
7 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 บางปะกง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 ท่าสะอ้าน  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
7 กรกฎาคม 2558 บางวัว  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
21 กรกฎาคม 2558 บางสมัคร  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
9 กรกฎาคม 2558 บางผึ้ง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
14 กรกฎาคม 2558 บางเกลือ  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10 กรกฎาคม 2558 สองคลอง  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองจอก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
16 กรกฎาคม 2558 พิมพา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชำนาญ หมีรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
10  23 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
11  16 กรกฎาคม 2558 หอมศีล  
การบังคับมะนาวทวาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ใจดี สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
12  9 กรกฎาคม 2558 เขาดิน  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรนันท์ หาญสุด สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง 
รวมอำเภอบางปะกง
12  ตำบล
3 เรื่อง
 
350
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เกาะไร่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองขุด  
การทำนาปี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองบ้านโพธิ์  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 คลองประเวศ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ดอนทราย  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เทพราช  
การทำนาหว่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ท่าพลับ  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองตีนนก  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
10  1 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพักตร์นดา จงเจริญ สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา 
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางซ่อน  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
12  1 - 29 กรกฎาคม 2558 บางกรูด  
การทำนาหว่านข้าวนาตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
13  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แหลมประดู่  
การเลือกข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
14  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ลาดขวาง  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชัย เคลือบสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
15  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สนามจันทร์  
การทำนาวห่านข้าวน้ำตม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
16  1 - 29 กรกฎาคม 2558 แสนภูดาษ  
การทำนาหว่านนาตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะ ใจเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
17  1 - 29 กรกฎาคม 2558 สิบเอ็ดศอก  
การทำนาหว่านน้ำตม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ สระทองป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ 
รวมอำเภอบ้านโพธิ์
17  ตำบล
8 เรื่อง
 
735
 
4 คน
2 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 บ้านซ่อง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 พนมสารคาม  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เมืองเก่า  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หนองยาว  
องค์ความรู้การบริหารจัดการดิน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ท่าถ่าน  
แนะนำถ่ายทอดความรุ้ให้แก่เกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
อบต.     
28 กรกฎาคม 2558 หนองแหน  
การป้องกันและกำจัดโรแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ทัศศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 เขาหินซ้อน  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระโชติ วงค์อินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม 
รวมอำเภอพนมสารคาม
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 บางคา  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
     
16 กรกฎาคม 2558 เมืองใหม่  
การจัดการดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
     
16 กรกฎาคม 2558 ดงน้อย  
การจัดการศัตรูพืช  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
     
รวมอำเภอราชสาส์น
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 แปลงยาว  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 วังเย็น  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 หัวสำโรง  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 หนองไม้แก่น  
ชะลอกการปลูกข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแปลงยาว
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 ท่าตะเกียบ  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้านชมพู  นายเอกชัย กั่นขาว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
23 กรกฎาคม 2558 คลองตะเกรา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายกิตติศักดิ์ โชคชัยชำนาญกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ 
รวมอำเภอท่าตะเกียบ
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
2 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 ก้อนแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
13 กรกฎาคม 2558 คลองเขื่อน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
15 กรกฎาคม 2558 บางเล่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
15 กรกฎาคม 2558 บางโรง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
  นางวันเพ็ญ พ่วงวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
14 กรกฎาคม 2558 บางตลาด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายณรงค์ ภัทรขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอคลองเขื่อน 
รวมอำเภอคลองเขื่อน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 อำเภอ
37 เรื่อง
5 วิธี
4325
 
36 คน
11 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 บ้านสร้าง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางกระเบา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี บุญแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
17 กรกฎาคม 2558 บางเตย  
การเตรียมแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางยาง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
21 กรกฎาคม 2558 บางแตน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางพลวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรนุช สาธุ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง 
17 กรกฎาคม 2558 บางปลาร้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยยงค์ ชูจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี 
17 กรกฎาคม 2558 บางขาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
21 กรกฎาคม 2558 กระทุ่มแพ้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุมาลี แหเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
รวมอำเภอบ้านสร้าง
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
405
 
4 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
14 กรกฎาคม 2558 ท่าช้าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13 กรกฎาคม 2558 บ้านใหญ่  
วิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
9 กรกฎาคม 2558 วังกระโจม  
การเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10 กรกฎาคม 2558 ท่าทราย  
การเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
21 กรกฎาคม 2558 ดอนยอ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านประธานศูนย์ฯ  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
22 กรกฎาคม 2558 ดอนยอ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านชวดบัว  นายสุภัค ตระกูลเอี่ยมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
8 กรกฎาคม 2558 ศรีจุฬา  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
อบต.  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
21 กรกฎาคม 2558 ดงละคร  
การทำฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสุณี คำประกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
10  9 กรกฎาคม 2558 ศรีนาวา  
การเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยะจิตร งามวาจา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
11  8 กรกฎาคม 2558 สาริกา  
การเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นางสาวสุภาวรรณ สว่างเวียง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
12  10 กรกฎาคม 2558 หินตั้ง  
วิธีการเก็บเกี่ยวส้มโอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมพงษ์ ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
13  3 กรกฎาคม 2558 เขาพระ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายมาฆะ จันทา สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
14  10 กรกฎาคม 2558 เขาพระ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายมาฆะ จันทา สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
15  15 กรกฎาคม 2558 พรหมณี  
การเตรียมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวิไล ทองนพ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก 
รวมอำเภอเมืองนครนายก
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
395
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 เกาะหวาย  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ  ทองมี สำนักงานเกษตอำเภอองครักษ์ 
3 กรกฎาคม 2558 เกาะโพธิ์  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมาโนช พิมาทัย สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
6 กรกฎาคม 2558 ปากพลี  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววีรญา ธรรมขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
3 กรกฎาคม 2558 โคกกรวด  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กรกฎาคม 2558 ท่าเรือ  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรรถพล กวีกิจบัณฑิต สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี 
7 กรกฎาคม 2558 หนองแสง  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุเทพ ทองมี สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 
6 กรกฎาคม 2558 นาหินลาด  
การบริหารจัดการน้ำ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากพลี
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
5 คน
3 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 บ้านนา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านพร้าว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านพริก  
การใช้น้ำในฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนัญชา สุขโสม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
9 กรกฎาคม 2558 อาษา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมล อิ่มเอิบ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
13 กรกฎาคม 2558 บางอ้อ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสำราญ เกลี้ยงเกลา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
14 กรกฎาคม 2558 พิกุลออก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนนัท ธูปจีน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
15 กรกฎาคม 2558 ป่าขะ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
16 กรกฎาคม 2558 เขาเพิ่ม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนู นาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
10  17 กรกฎาคม 2558 ศรีกะอาง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศวร์ วีระโสภณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา 
รวมอำเภอบ้านนา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
310
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 พระอาจารย์  
การดูแลข้าวในสภาวะน้ำน้อย  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 บึงศาล  
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว  
เสวนา
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
วิเคราะห์ต้นทุนการผลลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการดินนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
การบริหารจัดการดินนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 กรกฎาคม 2558 ศีรษะกระบือ  
จัดงาน fiel day การเรียนรู้การผลืตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย๋เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร     
15 กรกฎาคม 2558 โพธิ์แทน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 บางสมบูรณ์  
การทำเห็ด  
ดูงาน
20
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี     
8 กรกฎาคม 2558 ทรายมูล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  14 กรกฎาคม 2558 บางปลากด  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
อบต.     
11  20 กรกฎาคม 2558 บางลูกเสือ  
โซนนิ่ง  
บรรยาย
20
บ้านประธานศูนย์     
12  14 กรกฎาคม 2558 องครักษ์  
การดูแลข้าวในสภาวะน้ำน้อย  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  29 กรกฎาคม 2558 ชุมพล  
โครงการเกษตรและอาหารกลางวัน  
สาธิต
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  15 กรกฎาคม 2558 คลองใหญ่  
การกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
อบต.     
รวมอำเภอองครักษ์
11  ตำบล
10 เรื่อง
 
780
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ
18 เรื่อง
6 วิธี
1695
 
17 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 กรกฎาคม 2558 สระแก้ว  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 กรกฎาคม 2558 บ้านแก้ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
1 กรกฎาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 กรกฎาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
2 กรกฎาคม 2558 ท่าแยก  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสงกรานต์ พัดพาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
2 กรกฎาคม 2558 ท่าเกษม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 กรกฎาคม 2558 สระขวัญ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 กรกฎาคม 2558 หนองบอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
367
 
3 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 คลองหาด  
การผลิตลำไยนอกฤดู  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ไทยอุดม  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
ทุกหมู่บ้าน     
3 กรกฎาคม 2558 ซับมะกรูด  
การปลูกการดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
26
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ไทรเดี่ยว  
การผลิตสินค้าเกษตร  
ดูงาน
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 คลองไก่เถื่อน  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ทุกหมู่บ้าน     
6 กรกฎาคม 2558 เบญจขร  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 กรกฎาคม 2558 ไทรทอง  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอคลองหาด
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
766
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 - 24 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
12 - 15 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ตาพระยา  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
7 - 9 กรกฎาคม 2558 ทัพเสด็จ  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์  
6 - 8 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
80
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
1 - 3 กรกฎาคม 2558 ทัพราช  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
65
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
13 - 15 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 ทัพไทย  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายสุทิน เพ็ชรรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา 
10  7 - 8 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
11  9 - 10 กรกฎาคม 2558 โคคลาน  
การเตรียมดิน ปุ๋ย และวิธีใช้  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
รวมอำเภอตาพระยา
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
655
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 วังน้ำเย็น  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
2 กรกฎาคม 2558 ตาหลังใน  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดรงค์ รักดี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น 
1 กรกฎาคม 2558 คลองหินปูน  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนันท์นภัส อันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งมหาเจริญ  
การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบุหงา จินดาวานิชสกุล  
รวมอำเภอวังน้ำเย็น
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 โนนหมากเค็ง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
22 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
24 กรกฎาคม 2558 ห้วยโจด  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
บรรยาย
30
ศจช.  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
21 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
เมืองไผ่   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
25
เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
22 - 24 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
ศูนย์เรียนรู้ฯและโครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
30
เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
7 - 9 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
วิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
130
เมืองไผ่   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการพืชพลังงาน ม4,6  
ประชุม
20
เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
2 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
เมืองไผ่  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ต.เมืองไผ่   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
17 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกบ.,ศชจ.  
ประชุม
30
อบต.  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
23 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
10  28 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช  
ประชุม
30
หันทราย  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
11  20 - 21 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
12  14 - 17 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
13  6 - 7 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
80
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
14  3 กรกฎาคม 2558 หันทราย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้านตำบลหันทราย  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
15  17 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำใส  
โครงการพืชพลังงานฯ ติดตามแปลงปลูกมันฯ  
ประชุม
12
ต.คลองน้ำใส ม.12  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
16  16 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำใส  
ประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
5
ต.คลองน้ำใส  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
17  2 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำใส  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
300
ต.คลองน้ำใส   นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
18  14 กรกฎาคม 2558 คลองน้ำใส  
ประชุม๕ณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
19  23 - 24 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
สำรวจการปลูกพืช รต.01,02  
ประชุม
40
ต.ท่าข้าม ม.1-11  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
20  6 - 7 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
270
ต.ท่าข้าม  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
21  8 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
ต.ท่าข้าม ม.4   นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
22  15 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
23  9 - 10 กรกฎาคม 2558 ท่าข้าม  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
180
ต.ท่าข้าม .8,9,11  นางสาวนิตนิรา อิ่มอวบ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
24  15 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน ม.9  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
25  10 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
26  27 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
30
ต.ป่ไร่ ม.1-9  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
27  9 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
28  20 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
15
ต.ป่ไร่ ม.8  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
29  13 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
30
ที่ทำการผู้บ้าน ม.4  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
30  28 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
สำรวจภาวะการปลูกพืช  
ประชุม
20
ต.ป่าไร่ ม.1-9  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
31  7 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
32  8 กรกฎาคม 2558 ป่าไร่  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
33  29 กรกฎาคม 2558 ทับพริก  
การสำรวจข้อมํลการปลูกพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
34  14 กรกฎาคม 2558 ทับพริก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
400
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
35  22 - 23 กรกฎาคม 2558 ทับพริก  
งานสถาบันเกษตรกร 3 ก.  
ประชุม
5
ต.ทับพริก   นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
36  17 กรกฎาคม 2558 ทับพริก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ โครงการสร้างได้ฯ  
ประชุม
30
อบต.  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
37  6 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ศาลากลางบ้าน ม.4  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
38  23 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
สำรวจภาวะการปลูกพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
39  17 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศจช.  
ประชุม
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืช  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
40  16 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
41  2 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน ม.8  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
42  1 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่หนองไทร  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ศาลากลางบ้าน ม.5  นางสาวสุพัตรา ทวาผักแว่น สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
43  6 - 10 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
130
ต.ผ่านศึก 2,3,4,5  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
44  13 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
ตรวจสอบข้อมูลการข้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
130
สนง.เกษตรอำเภอ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
45  14 - 17 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
130
1,6,7,8,9,10,11,12  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
46  28 - 29 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
120
ม.2,13,9,1  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
47  2 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
48  1 กรกฎาคม 2558 ผ่านศึก  
โครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
20
ผ่านศึก  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
49  22 กรกฎาคม 2558 หนองสังข์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประชุม
300
ศูนย์จัดการศัตรูพืช  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
50  1 - 2 กรกฎาคม 2558 หนองสังข์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
51  27 กรกฎาคม 2558 หนองสังข์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.,ศจช.  
ประชุม
30
ต.หนองสังข์  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
52  8 - 10 กรกฎาคม 2558 หนองสังข์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
200
ศาลากลางบ้าน  นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ สนง. เกษตรอำเภออรัญประเทศ 
53  1 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
160
วัดวังยาว  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
54  13 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ,โครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
35
อบต.  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
55  21 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
งานสถาบันเกษตรกร  
ประชุม
10
คลองทับจันทร์   นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
56  6 - 10 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
500
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
57  28 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
สำรวจข้อมูลการปลูกพืช  
ประชุม
5
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
58  2 กรกฎาคม 2558 คลองทับจันทร์  
คัดเลือตัดสินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชัพทำสวน  
ประชุม
1
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
59  23 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
50
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
60  7 - 8 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
170
ต.ฟากห้วย   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
61  13 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
โครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  
ประชุม
20
ต.ฟากห้วย   นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
62  17 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศจช.  
ประชุม
30
เทศบาลฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
63  14 - 15 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
130
ต.ฟากห้วย ม5,8  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
64  6 กรกฎาคม 2558 ฟากห้วย  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
60
ต.ฟากห้วย  นางสุจรรยา ลายศรี สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
65  20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
180
ต.บ้านด่าน ม.2,3,6  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
66  27 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
67  6 - 7 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ม.1,5,4,7  
ประชุม
120
บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
68  3 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
69  13 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
120
ต.บ้านด่าน  นายอำนวย ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ 
รวมอำเภออรัญประเทศ
12  ตำบล
29 เรื่อง
 
5948
 
6 คน
2 หน่วยงาน
6 - 7 กรกฎาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
2 - 3 กรกฎาคม 2558 เขาฉกรรจ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
20 - 21 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
อบรมการทำบัวเวอเรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
16 - 17 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
23 - 24 กรกฎาคม 2558 พระเพลิง  
อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
28 - 29 กรกฎาคม 2558 พระเพลิง  
อบรมเกษตรกรทำบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกิตติพงศ์ ฤทธิ์มาก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
13 - 14 กรกฎาคม 2558 เขาสามสิบ  
อบรมการทำบิวเวอเรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนภัสวรรณ สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
9 - 10 กรกฎาคม 2558 เขาสามสิบ  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนภัสวรรณ สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ 
รวมอำเภอเขาฉกรรจ์
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
240
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 หนองม่วง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 กรกฎาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังสมบูรณ์  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังสมบูรณ์  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังใหม่  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืช 5 ชนิด  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 วังทอง  
เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
ประชุม
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอวังสมบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 9 อำเภอ
51 เรื่อง
3 วิธี
9746
 
18 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 บึงกาฬ  
ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มผลผลิต้าว  
บรรยาย
20
รร.ตชด.ห้วยดอกไม้  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
14 กรกฎาคม 2558 บึงกาฬ  
วางแผนการปลูกพืชประกอบอาหาร  
บรรยาย
20
รร.ตชด.ห้วยดอกไม้  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
6 กรกฎาคม 2558 โนนสมบูรณ์  
การทำปุ๋ยอินทรี์ชีวภาพ  
บรรยาย
16
ศาลาประชาคม  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
3 กรกฎาคม 2558 หนองเข็ง  
กาผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
9 กรกฎาคม 2558 หอคำ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายธนวัฒน์ เจริญธนรุ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
7 กรกฎาคม 2558 หนองเลิง  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายพิชัย ปิ่นเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
2 กรกฎาคม 2558 โคกก่อง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวสุพัตรา มาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
2 กรกฎาคม 2558 นาสวรรค์  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
13 กรกฎาคม 2558 ไคสี  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสงวน บุตรเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
10  1 กรกฎาคม 2558 ชัยพร  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
ศาลาวัด  นางสาวชัชฎาภรณ์ พิมพ์กลม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
11  17 กรกฎาคม 2558 วิศิษฐ์  
การผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางลำพอง อาจกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
12  1 กรกฎาคม 2558 คำนาดี  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
20
อบต.  นายสุนทร บุญสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
13  27 กรกฎาคม 2558 โป่งเปือย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
10
ศาลาประชาคม  นายวีระศักดิ์ ประยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
รวมอำเภอเมืองบึงกาฬ
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
426
 
8 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 เซกา  
การแปรรูปข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นางสาววลุน พงศ์ศรี  
7 กรกฎาคม 2558 ซาง  
การปลูกผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
62
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง  นางเต็มดวง เวฬุวันใน สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
23 กรกฎาคม 2558 ท่ากกแดง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านต้อง  
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน  
เสวนา
32
อบต.  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
10 กรกฎาคม 2558 ป่งไฮ  
การผลิตไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
9 กรกฎาคม 2558 น้ำจั้น  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
33
อบต.  นายสำราญ พรมหมินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
17 กรกฎาคม 2558 ท่าสะอาด  
การผลิต ขยายเชื้อราไตรโเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวิลัย นันทา สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
24 กรกฎาคม 2558 หนองทุ่ม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
อบต.  นายธนิต ปิ่นทอง สำนกังานเกษตรอำเภอเซกา 
16 กรกฎาคม 2558 โสกก่าม  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าวและสวนยางพารา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
อบต.  นายสมคิด หมื่นภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา 
รวมอำเภอเซกา
9  ตำบล
7 เรื่อง
 
397
 
7 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 โซ่  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 โซ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 หนองพันทา  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 หนองพันทา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
9 - 13 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
บรรยาย
1463
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
2 - 6 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
1444
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10 กรกฎาคม 2558 ศรีชมภู  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
1 กรกฎาคม 2558 คำแก้ว  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
10  2 กรกฎาคม 2558 บัวตูม  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
11  2 กรกฎาคม 2558 บัวตูม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาจรีย์ โพนพุฒ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
12  12 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลถ้ำเจริญ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
13  29 - 30 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
192
ศาลากลางบ้าน  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
14  17 - 20 กรกฎาคม 2558 ถ้ำเจริญ  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
996
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินท์นิศา ทะแพงพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
15  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
16  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
17  2 กรกฎาคม 2558 เหล่าทอง  
ปรับปรุงทะเบียนรเกษตรกร/ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2558 และจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจินดา รักกมล สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย 
รวมอำเภอโซ่พิสัย
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
4330
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 ปากคาด  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หนองยอง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
31
รร.หนองยองพิทยาคมฯ  นายชาติชาย คีรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด  
3 กรกฎาคม 2558 นากั้ง  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กรกฎาคม 2558 โนนศิลา  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 กรกฎาคม 2558 สมสนุก  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 กรกฎาคม 2558 นาดง  
การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปากคาด
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
281
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 บึงโขงหลง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
เสวนา
20
แปลงยางเกษตรกร  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
24 กรกฎาคม 2558 บึงโขงหลง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
300
โรงเรียนบ้านนาขาม  นายสุวิท บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
24 กรกฎาคม 2558 โพธิ์หมากแข้ง  
ฝึกปฏิบัติในแปลงนา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางศรีพรรณ คำสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
10 กรกฎาคม 2558 โพธิ์หมากแข้ง  
การทำแปลงผลิตพันธุ์ข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นางศรีพรรณ คำสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
1 กรกฎาคม 2558 ดงบัง  
สถานการณ์ภัยแล้งกับการทำนาปี  
บรรยาย
18
ศาลาวัด  นางศรีพรรณ คำสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
24 กรกฎาคม 2558 ดงบัง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
23 กรกฎาคม 2558 ท่าดอกคำ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประพันธ์ บรรณาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 
รวมอำเภอบึงโขงหลง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
429
 
3 คน
1 หน่วยงาน
23 กรกฎาคม 2558 บุ่งคล้า  
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์เรียนรู้  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
14 กรกฎาคม 2558 หนองเดิ่น  
โรคไหม้ระยะกล้า  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นายสุรพล ศักดิ์ถาวรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
7 กรกฎาคม 2558 โคกกว้าง  
การดูแลนาข้าวในช่วงฝนทิ้งช่วง  
บรรยาย
100
ศาลาประชาคม  นายทาดร เดโชรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 
รวมอำเภอบุ่งคล้า
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบึงกาฬ 6 อำเภอ
30 เรื่อง
7 วิธี
6283
 
25 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 โพธิ์กลาง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายศาสตรา นามงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หนองจะบก  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางอรณัส การสรรพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ฟ้าคุ้ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 มะเริง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางลำเพย ลือพงศ์พัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หนองระเวียง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางสุมาลี พุฒซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 ปรุใหญ่  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางสาวธญขวัญ ชาติวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หมื่นไวย  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ทองทั่ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 พลกรัง  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นายสันติ ทองทั่ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
7 กรกฎาคม 2558 หัวทะเล  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางวีนา ทวีสัตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
10  7 กรกฎาคม 2558 บ้านเกาะ  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางอรณัส การสรรพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา 
11  7 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
อบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
บรรยาย
50
ทต.หัวทะเล  นางประเทือง บุญกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองนครราชสีมา
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
550
 
9 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เมืองคง  
การพัฒนาการเกษตร  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 เมืองคง  
อาชีพเสริมรายได้ (การเพาะเห็ดนางฟ้า)  
ประชุม
18
ศบกต.เมืองคง     
9 กรกฎาคม 2558 คูขาด  
การผลิตผักปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2558 เทพาลัย  
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 กรกฎาคม 2558 ตาจั่น  
การผลิตผักปลอดภัย การผลิตบ้านตะโกโคก  
บรรยาย/ดูงาน
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 บ้านปรางค์  
การประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
37
ต.บ้านปรางค์     
23 กรกฎาคม 2558 หนองมะนาว  
สรุปงานโครงการสร้างรายได้ฯ สคส.  
บรรยาย
16
อบต.     
21 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  
บรรยาย
16
อบต.     
2 กรกฎาคม 2558 โนนเต็ง  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
60
ศาลาประชาคม     
10  1 กรกฎาคม 2558 ดอนใหญ่  
การดูแลรักษาแปลงปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  15 - 16 กรกฎาคม 2558 ขามสมบูรณ์  
ปลูกข้าวแปลงนารวม  
บรรยาย
30
บ้านโจด     
12  21 กรกฎาคม 2558 ขามสมบูรณ์  
คัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
ศาลาวัด     
รวมอำเภอคง
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
642
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านเหลื่อม  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
800
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมนึก ชูบุบผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
1 - 29 กรกฎาคม 2558 วังโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุวิมล พลโดด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
8 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การปลูกฝรั่งกิมจู  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงสาธิต     
15 กรกฎาคม 2558 โคกกระเบื้อง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงสาธิต     
1 - 29 กรกฎาคม 2558 ช่อระกา  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
300
อบต.  นายบันเทิง ชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม 
รวมอำเภอบ้านเหลื่อม
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
1500
 
3 คน
1 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 จักราช  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
35
บ้านหนองพลวง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
16 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 สีสุก  
การเตรียมดินฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
21 กรกฎาคม 2558 หนองขาม  
การหว่านข้าวสำรวยหลีกเลี่ยงฝนแล้ง  
บรรยาย
40
บ้านโนนเต็ง  นายสามารถ พรมงูเหลือม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
15 กรกฎาคม 2558 หนองพลวง  
การส่งเสริมการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
40
อบต.  นายอุทัย หนูวุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
7 กรกฎาคม 2558 ศรีละกอ  
การเตรียมดินสำหรับฤดูกาลปลูกข้าว  
บรรยาย
30
อบต.  นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
1 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
3 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
2 กรกฎาคม 2558 คลองเมือง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
10  8 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
11  9 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
12  7 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
13  10 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
การเตรียมดิน  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ อินทรเกษม สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
รวมอำเภอจักราช
8  ตำบล
6 เรื่อง
 
370
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 - 24 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
28 กรกฎาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเหรียญ เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านนอก  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
14 - 24 กรกฎาคม 2558 ด่านใน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
28 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10  14 - 21 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมเกียรติ ธรรมภิรานนท์ สนง.กษอ.ปักธงชัย 
11  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  28 กรกฎาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  14 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  28 กรกฎาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  28 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  14 - 24 กรกฎาคม 2558 พันชนะ  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  14 - 24 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  28 กรกฎาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  28 กรกฎาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
23  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
24  28 กรกฎาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
26  28 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  14 - 28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  28 กรกฎาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  28 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  14 - 24 กรกฎาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  28 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  14 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ติดตามการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
2 เรื่อง
 
1840
 
10 คน
3 หน่วยงาน
1 - 17 กรกฎาคม 2558 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 กรกฎาคม 2558 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
  นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 17 กรกฎาคม 2558 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 17 กรกฎาคม 2558 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ในเมือง  
การป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายวิชิต อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 สัมฤทธิ์  
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวลอนงค์ เกวียนสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
27 กรกฎาคม 2558 โบสถ์  
การผลิตข้าวพันธ์ุ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 กรกฎาคม 2558 กระเบื้องใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย สมรรถชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
14 กรกฎาคม 2558 ท่าหลวง  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายบรรจบ เปรมฤดีชัยศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
7 กรกฎาคม 2558 รังกาใหญ่  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรินทร์ พุ่มพวง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
8 กรกฎาคม 2558 ชีวาน  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในระยะกล้าและแตกกอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอิสริยา แก้วเพ็ชร สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ 
10 กรกฎาคม 2558 นิคมสร้างตนเอง  
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมวรรณ อัครพรชัย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
9 กรกฎาคม 2558 กระชอน  
โครงการข้าวหอมมะลิสู่สากลบูรณาการ  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายพงศธร จันทร์แดง สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
10  13 กรกฎาคม 2558 ดงใหญ่  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายพิทักษ์ เจริญผล สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
11  28 กรกฎาคม 2558 ธารละหลอด  
การปลูกข้าวพอเศรษฐกิจพอเพียงลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
12  15 กรกฎาคม 2558 หนองระเวียง  
การปลูกข้าวพอเศรษฐกิจพอเพียงลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชัย ฉายพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย 
รวมอำเภอพิมาย
12  ตำบล
10 เรื่อง
 
534
 
9 คน
3 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ห้วยแถลง  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสำราญ สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
3 กรกฎาคม 2558 ทับสวาย  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
16 กรกฎาคม 2558 เมืองพลับพลา  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางช่อลัดดา จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
2 กรกฎาคม 2558 หลุ่งตะเคียน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิติ จันขุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
14 กรกฎาคม 2558 หินดาด  
การแช่ท่อนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภาพ วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
15 กรกฎาคม 2558 งิ้ว  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจิมจุล สิทธิเวช สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 กงรถ  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
21 กรกฎาคม 2558 หลุ่งประดู่  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
7 กรกฎาคม 2558 ตะโก  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ลายกิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
10  8 กรกฎาคม 2558 ห้วยแคน  
การจัดการแปลง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 
รวมอำเภอห้วยแถลง
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
6 คน
1 หน่วยงาน
31 กรกฎาคม 2558 ชุมพวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวอรทัย สมัชชัย สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
8 กรกฎาคม 2558 ประสุข  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
16 กรกฎาคม 2558 ท่าลาด  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
15 กรกฎาคม 2558 สาหร่าย  
การประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนบ้านผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 กรกฎาคม 2558 ตลาดไทร  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 โนนรัง  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
42
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหลัก  
การเตรียมดินเพื่อกำจัดวัชพืชและเมล็ดข้าวปน  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายประเสริฐ เถียรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
7 กรกฎาคม 2558 โนนตูม  
การเตรียมดิน , การหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายวิโรจน์ เงินคีรี สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
3 กรกฎาคม 2558 โนนยอ  
การประชาสัมพันธ์ , รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 58  
บรรยาย
22
อบต.  นางสาวอรุณี นิคงรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
รวมอำเภอชุมพวง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
334
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 โนนค่า  
การเตรียมดินก่อนปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การปลูกข้าวนาหว่านสำรวย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพล ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 16 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การทำนาหว่านสำรวย  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรพล ชมภู สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
รวมอำเภอสูงเนิน
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 สีคิ้ว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10 กรกฎาคม 2558 บ้านหัน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
40
ศจช.  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
17 กรกฎาคม 2558 กฤษณา  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28 กรกฎาคม 2558 ลาดบัวขาว  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
14 กรกฎาคม 2558 หนองหญ้าขาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10 กรกฎาคม 2558 กุดน้อย  
การใช้เชื้อราจามิน่าพลัส  
บรรยาย
40
ปแปลงเกษตรกร  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
24 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำใส  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 กรกฎาคม 2558 วังโรงใหญ่  
การสำรวจแปลงมันสำปะหลังป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศจช.  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14 กรกฎาคม 2558 มิตรภาพ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  10 กรกฎาคม 2558 คลองไผ่  
การควบคุมไรแดงในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  17 กรกฎาคม 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ/ไรแดงมันฯ  
บรรยาย
50
ศบกต  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  17 กรกฎาคม 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 จันทึก  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
2 กรกฎาคม 2558 วังกะทะ  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
8 กรกฎาคม 2558 หนองสาหร่าย  
การผลิตข้าวโยน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุจิตรา นารีจันทร์
8 กรกฎาคม 2558 ขนงพระ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
7 กรกฎาคม 2558 โป่งตาลอง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
14 กรกฎาคม 2558 คลองม่วง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
16 กรกฎาคม 2558 หนองน้ำแดง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
21 กรกฎาคม 2558 วังไทร  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาSML  นายพนม สองจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
23 กรกฎาคม 2558 พญาเย็น  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
9  ตำบล
5 เรื่อง
 
380
 
3 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 หนองบุนนาก  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศบกต.  ว่าที่ ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
14 กรกฎาคม 2558 สารภี  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นายชาญวุฒิ ธรีรุจาคม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศจช.  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
8 กรกฎาคม 2558 หนองหัวแรต  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
7 กรกฎาคม 2558 แหลมทอง  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
8 กรกฎาคม 2558 หนองตะไก้  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาสนา มนต์ชาตรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การแก้ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศาลา SML  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านใหม่  
การป้องกันและกำจัดรากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
8  ตำบล
3 เรื่อง
 
390
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 - 15 กรกฎาคม 2558 โนนสำราญ  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 กรกฎาคม 2558 บึงพะไล  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 กรกฎาคม 2558 สีสุก  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 - 31 กรกฎาคม 2558 บึงสำโรง  
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
420
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอแก้งสนามนาง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
1570
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2558 โนนแดง  
การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
อบต.     
9 กรกฎาคม 2558 โนนแดง  
การจัดทำแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กรกฎาคม 2558 โนนตาเถร  
การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 โนนตาเถร  
การจัดทำแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 สำพะเนียง  
การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 กรกฎาคม 2558 สำพะเนียง  
การจัดทำแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 วังหิน  
การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 วังหิน  
การจัดทำแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 กรกฎาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กรกฎาคม 2558 ดอนยาวใหญ่  
การจัดทำแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนแดง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
450
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สำนักตะคร้อ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 บึงปรือ  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิไลพร บุญสุรี เกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 วังยายทอง  
การดูแลกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 เมืองพะไล  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางนวลละออง คล้ายสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
7 กรกฎาคม 2558 โนนจาน  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
23 กรกฎาคม 2558 โนนจาน  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
40
แปลงมันฯเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
22 กรกฎาคม 2558 บัวลาย  
การกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
แปลงมันฯเกษตรกร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
10 กรกฎาคม 2558 บัวลาย  
การทำนาหว่านข้าวแห้ง  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตร  นายโกวิทย์ เพียรแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
10 กรกฎาคม 2558 หนองหว้า  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นางนวลละออง คล้ายสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย 
รวมอำเภอบัวลาย
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 17 อำเภอ
68 เรื่อง
5 วิธี
10565
 
78 คน
32 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 กรกฎาคม 2558 อิสาณ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านบัว  
การคัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
8 กรกฎาคม 2558 สวายจีก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
41
ศาลากลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
6 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14 กรกฎาคม 2558 พระครู  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางณฤดี วรรณโกษิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
1 กรกฎาคม 2558 ถลุงเหล็ก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางอัญชลี บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
21 กรกฎาคม 2558 หนองตาด  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาประชาคามบ้านสมอ  นางพรรณี ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
28 กรกฎาคม 2558 ลุมปุ๊ก  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวัสดิ์ช้ย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
21 กรกฎาคม 2558 สองห้อง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคามบ้านสมอ  นายเมธ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
10  7 กรกฎาคม 2558 บัวทอง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
33
ศาลากลางบ้าน  นางสุจิต แหลมไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
11  17 กรกฎาคม 2558 ชุมเห็ด  
การผลิตข้าวคุณภาพดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนิรดา แป้นนางรอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
12  15 กรกฎาคม 2558 หลักเขต  
การคัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลากลางบ้าน  นายสรกฤช กระจ่างจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
13  21 กรกฎาคม 2558 สะแกซำ  
การตัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
14  9 กรกฎาคม 2558 สะแกซำ  
การตัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
90
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
15  15 กรกฎาคม 2558 กลันทา  
การจัดทำแปลงขายพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16  22 กรกฎาคม 2558 กลันทา  
การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายบุญส่ง ปุลันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
17  10 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางธนวรรณ สวสดิ์ชัย สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
18  21 กรกฎาคม 2558 เมืองฝาง  
การคัดพันธุ์ป่น  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายทำนุ ปัญญารัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
16  ตำบล
10 เรื่อง
 
719
 
11 คน
3 หน่วยงาน
28 - 29 กรกฎาคม 2558 คูเมือง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำนวยพร วงศ์พระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหนทราย 
1 - 10 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
13 - 17 กรกฎาคม 2558 ปะเคียบ  
การทำนาหว่านติดตามโครงการสร้างรายได้ฯ  
ประชุม
150
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
20 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การผลิตข้าวมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
27 - 31 กรกฎาคม 2558 บ้านแพ  
การทำนาหว่าน  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพิทักษ์ สิงห์นารายณ์ สำนักงานเกษรอำเภอคูเมือง 
10 กรกฎาคม 2558 พรสำราญ  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์เรียนรู้  นายพเยาว์ เชียรรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
3 - 19 กรกฎาคม 2558 หินเหล็กไฟ  
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
134
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสถิตย์ ภูมิฐาน สำนักงานเกษตรอ 
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ตูมใหญ่  
การคลุกเชื้อไตโครเด้อมา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 หนองขมาร  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชาญวิทย์ โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 
รวมอำเภอคูเมือง
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
534
 
5 คน
4 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 กระสัง  
การป้องกันโรคและแมลง  
ประชุม
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางสาวกนกพร หนองนา สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
2 กรกฎาคม 2558 ลำดวน  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
ประชุม
50
ศาลากลางหมู่บ้าน  นายนภดล ช่างคิด สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
การป้องกันโรคและแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
7 กรกฎาคม 2558 สองชั้น  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ศบกต.  
ประชุม
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
8 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17 กรกฎาคม 2558 สูงเนิน  
การกำจัดศัตรูพืชและโรคแมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นางสาวบังอร โฉมฉิน สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
ประชุมคณะกรรมการศุนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
22
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
10  3 กรกฎาคม 2558 หนองเต็ง  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
11  14 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
การป้องกันโรคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
12  7 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
17
อบต.  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
13  8 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
14  20 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
15  20 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
การจัดการศัตรูพืชในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
16  9 กรกฎาคม 2558 บ้านปรือ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกฤษณา กุประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
17  10 กรกฎาคม 2558 ห้วยสำราญ  
การป้องกันดณคแมลงในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวฉันทนา นิพันรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
18  8 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
19  16 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
20  22 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ศบกต.  
ประชุม
14
อบต.  นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
21  10 กรกฎาคม 2558 ศรีภูมิ  
การป้องกันโรคแมลง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
รวมอำเภอกระสัง
11  ตำบล
14 เรื่อง
 
666
 
6 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นางรอง  
โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มรายได้เกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
8 กรกฎาคม 2558 สะเดา  
โครงการพัฒนาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 ชุมแสง  
ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มรายได้เกษตรกร ปี2558  
บรรยาย/ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองโบสถ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทุมวัน เสาร์ประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15 กรกฎาคม 2558 หนองกง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 ถนนหัก  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
9 กรกฎาคม 2558 หนองไทร  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชนะชัย ทินนะกร สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
16 กรกฎาคม 2558 ก้านเหลือง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐพงศ์ ใสสดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
3 กรกฎาคม 2558 บ้านสิงห์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพย์วารี โพศรีดี สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
10  14 กรกฎาคม 2558 ลำไทรโยง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมใจ เซ่งตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
11  9 กรกฎาคม 2558 ทรัพย์พระยา  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดิ์ชาย สังข์โกมล สนง.เกษตรอำเภอนางรอง 
12  21 กรกฎาคม 2558 หนองยายพิมพ์  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลินาปี  
บรรยาย/ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
13  9 กรกฎาคม 2558 หัวถนน  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย/ดูงาน
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
14  8 กรกฎาคม 2558 ทุ่งแสงทอง  
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ นาปี 2558  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายขจรศักดิ์ พนานุสรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
15  2 กรกฎาคม 2558 หนองโสน  
พืชผักการผลิตน้ำหมัก  
บรรยาย/ดูงาน
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสงค์ ชินวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง 
รวมอำเภอนางรอง
15  ตำบล
6 เรื่อง
 
825
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2558 หนองกี่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
2 กรกฎาคม 2558 เย้ยปราสาท  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธศาสตร์ โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
1 กรกฎาคม 2558 เมืองไผ่  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุจิตรา โพนยะพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
3 กรกฎาคม 2558 ดอนอะราง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ อุทาโพธิ์  
1 กรกฎาคม 2558 โคกสว่าง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน  
1 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระตาดพัฒนา  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชัญญา แผลงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 
2 กรกฎาคม 2558 ทุ่งกระเต็น  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
3 กรกฎาคม 2558 ท่าโพธิ์ชัย  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจิรายุ แก้วจำเริญ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 
1 กรกฎาคม 2558 โคกสูง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
10  10 กรกฎาคม 2558 บุกระสัง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชาญ หอยสังข์ สนง.เกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอหนองกี่
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1740
 
6 คน
3 หน่วยงาน
2 - 3 กรกฎาคม 2558 ละหานทราย  
โครงปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
200
สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย  นางสาวกวิสรา มมประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
7 - 10 กรกฎาคม 2558 ตาจง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
800
สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย  นายพิสัย บุตรสืบสาย สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
16 - 17 กรกฎาคม 2558 สำโรงใหม่  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย  นายเฉลิมพล ปุยะติ
23 - 24 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
350
สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย  นายชูเกียรติ หอมแม้น สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
21 - 22 กรกฎาคม 2558 หนองตระครอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
300
ศาลาวัด  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
28 - 29 กรกฎาคม 2558 โคกว่าน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
250
ศาลาวัด  นายวิทวัส ธีรฤท วรพันธรรมกุล สนง.เกษตรอำเภอละหานทราย 
รวมอำเภอละหานทราย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
2200
 
5 คน
2 หน่วยงาน
2 - 31 กรกฎาคม 2558 ประโคนชัย  
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านโคกเมือง     
2 - 31 กรกฎาคม 2558 แสลงโทน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 30 กรกฎาคม 2558 บ้านไทร  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 30 กรกฎาคม 2558 ละเวี้ย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 15 กรกฎาคม 2558 จรเข้มาก  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 15 กรกฎาคม 2558 ปังกู  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 15 กรกฎาคม 2558 โคกย่าง  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 31 กรกฎาคม 2558 โคกม้า  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 - 20 กรกฎาคม 2558 ไพศาล  
อบรมไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  6 - 30 กรกฎาคม 2558 ตะโกตาพิ  
การผลิตาข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 - 20 กรกฎาคม 2558 เขาคอก  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  6 - 30 กรกฎาคม 2558 หนองบอน  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  6 - 30 กรกฎาคม 2558 โคกมะขาม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  6 - 20 กรกฎาคม 2558 โคกตูม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  6 - 30 กรกฎาคม 2558 ประทัดบุ  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  6 - 30 กรกฎาคม 2558 สี่เหลี่ยม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอประโคนชัย
16  ตำบล
6 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 บ้านกรวด  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
8 กรกฎาคม 2558 โนนเจริญ  
การผลิตข้าวพันธุดี  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ เสาวกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
14 กรกฎาคม 2558 หนองไม้งาม  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
15 กรกฎาคม 2558 ปราสาท  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
15 กรกฎาคม 2558 สายตะกู  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
21 กรกฎาคม 2558 หินลาด  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์จิต ชาญประโคน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
22 กรกฎาคม 2558 บึงเจริญ  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมงคล เกศกนกวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
28 กรกฎาคม 2558 จันทบเพชร  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
23 กรกฎาคม 2558 เขาดินเหนือ  
การผลิตข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสิทธิ์ ดวงจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 
รวมอำเภอบ้านกรวด
9  ตำบล
3 เรื่อง
 
355
 
4 คน
1 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 พุทไธสง  
การจัดทำแปลงพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
22 กรกฎาคม 2558 พุทไธสง  
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ดูงาน
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปฐมพงษ์ โนนไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
23 กรกฎาคม 2558 มะเฟือง  
การผลิตและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านจาน  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
21 กรกฎาคม 2558 บ้านจาน  
การจัดทำแปลงพันธุ์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขจีรัตน์ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
15 กรกฎาคม 2558 บ้านเป้า  
การผลิตและการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
47
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวภาลิณี มากมาย สำนักงานเกษตรตรอำเภอพุทไธสง 
25 - 24 กรกฎาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านแวง  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ กสานติ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
7 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
ให้ความรู้เรืองการใช้สารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโครเดอมาในการควบคุมโรคข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
10  16 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอมาเพื่อควบคุมโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นายวิชิต พฤกษา สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
11  18 กรกฎาคม 2558 หายโศก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
12  25 กรกฎาคม 2558 หายโศก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปราโมทย์ ปานะดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง 
รวมอำเภอพุทไธสง
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
547
 
6 คน
2 หน่วยงาน
3 กรกฎาคม 2558 ลำปลายมาศ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษตรชัย แปลนดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
3 - 29 กรกฎาคม 2558 หนองคู  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจรัญญา เพียซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
7 - 24 กรกฎาคม 2558 แสลงพัน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวสันต์ ปัญญาพิมพ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
8 - 24 กรกฎาคม 2558 ทะเมนชัย  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
112
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
8 - 22 กรกฎาคม 2558 ตลาดโพธิ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ศรีเมืองแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
9 กรกฎาคม 2558 หนองกะทิง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงนภัส  โครงพิมาย สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
9 - 22 กรกฎาคม 2558 โคกกลาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
96
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมบัติ แคนสิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
9 กรกฎาคม 2558 โคกสะอาด  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนาศักดิ์ คำจร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
9 - 23 กรกฎาคม 2558 เมืองแฝก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณธภัทร อรรคบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
10  8 - 29 กรกฎาคม 2558 บ้านยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกษตรชัย แปลนดี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
11  8 - 22 กรกฎาคม 2558 ผไทรินทร์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวราพงศ์ กระศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
12  9 - 21 กรกฎาคม 2558 โคกล่าม  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุจิตรา ขาวสาระ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
13  8 - 22 กรกฎาคม 2558 หินโคน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมวล บุญมี สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
14  8 กรกฎาคม 2558 หนองบัวโคก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
79
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประเสริฐ เทียมเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
15  9 กรกฎาคม 2558 บุโพธิ์  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
95
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  8 - 28 กรกฎาคม 2558 หนองโดน  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 58  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนิรุทธิ์ นิตย์กระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 
รวมอำเภอลำปลายมาศ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
1557
 
13 คน
1 หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
14
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
21
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
11
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 กรกฎาคม 2558 ปะคำ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  16 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  8 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  24 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
17
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13  9 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14  22 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15  10 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  17 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  23 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
18  15 กรกฎาคม 2558 ไทยเจริญ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19  17 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20  16 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
21  15 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22  10 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23  24 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24  22 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25  23 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  9 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
27  8 กรกฎาคม 2558 หนองบัว  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
12
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
28  9 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
34
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29  15 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
30  16 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
31  22 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
32  23 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
33  8 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
27
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
34  28 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
35  29 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
36
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
36  17 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
31
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
37  10 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
24
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
38  31 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
39  24 กรกฎาคม 2558 โคกมะม่วง  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
32
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
40  16 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
41  15 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
42  10 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
43  8 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
44  22 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
45  9 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
46  31 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
22
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
47  29 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
48  28 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
18
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
49  17 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
50  23 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
16
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
51  24 กรกฎาคม 2558 หูทำนบ  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งและไรแดงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
26
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอปะคำ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
1082
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 นาโพธิ์  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
24 กรกฎาคม 2558 บ้านคู  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจรูญ ติ้นส้น สำนักงานการเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
14 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
8 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
22 กรกฎาคม 2558 บ้านดู่  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายกระจ่าง รุจิระศิริกุล สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 
13 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
16 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
15 กรกฎาคม 2558 ดอนกอก  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสงบ รินไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
10  10 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
11  29 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
12  28 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
13  15 กรกฎาคม 2558 ศรีสว่าง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
15
ศาลากลางบ้าน  นายอำนาจ ตนัยพุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
รวมอำเภอนาโพธิ์
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
325
 
4 คน
3 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 จันดุม  
ไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
40
ศาลากลางหมู่บ้าน     
15 กรกฎาคม 2558 โคกขมิ้น  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
16 กรกฎาคม 2558 ป่าชัน  
การผลิตปุยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศษลากลางหมู่บ้าน     
15 กรกฎาคม 2558 สะเดา  
การผลิตปุยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางหมู่บ้าน     
16 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
รวมอำเภอพลับพลาชัย
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
230
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 - 15 กรกฎาคม 2558 ห้วยราช  
การป้องกันโรคข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10 กรกฎาคม 2558 สามแวง  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
28 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การใส่ปุ๋ยข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
16 กรกฎาคม 2558 ตาเสา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  
บรรยาย
20
กลุ่มผลิตปุ๋ย  นางนวลปรางค์ จัตุกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9 กรกฎาคม 2558 บ้านตะโก  
การจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายเสน่ห์ โสพิศวง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
1 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
23 กรกฎาคม 2558 สนวน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นางคนึงนิตย์ พึงประภา สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
14 กรกฎาคม 2558 โคกเหล็ก  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
300
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นางวนิดา สายรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอห้วยราช 
7 - 8 กรกฎาคม 2558 เมืองโพธิ์  
การป้องกันโรคพืช  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางทัศนีย์ สมาน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
10  23 กรกฎาคม 2558 ห้วยราชา  
การตัดพันธุ์ปนเพื่อเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช 
รวมอำเภอห้วยราช
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
550
 
6 คน
3 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 โนนสุวรรณ  
การป้องกันและดูแลรักษาโรคเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 กรกฎาคม 2558 ทุ่งจังหัน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 10 กรกฎาคม 2558 โกรกแก้ว  
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
300
จุดถ่ายทอดของนายกระจ่าง เสาวพันธ์     
21 กรกฎาคม 2558 โกรกแก้ว  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
จุดสาธิต     
14 กรกฎาคม 2558 ดงอีจาน  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโนนสุวรรณ
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 9 กรกฎาคม 2558 หนองแวง  
ส่งเสริมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14 กรกฎาคม 2558 ทองหลาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวกุหลาบ ศรีพุทธิรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
16 กรกฎาคม 2558 แดงใหญ่  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
20
บ้าน อกม  นางนัยนา กมลมุณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
21 กรกฎาคม 2558 กู่สวนแตง  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
55
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรชุมชน  นายโสภณ เสาว์สิงห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
9 กรกฎาคม 2558 หนองเยือง  
หลักของการทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์  นางจิรภัทร กาวไธสง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
195
 
5 คน
1 หน่วยงาน
6 กรกฎาคม 2558 โนนดินแดง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
17 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยมศักดิ์ อามาตเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
13 กรกฎาคม 2558 ลำนางรอง  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโยธิน มุละสีวะ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 
รวมอำเภอโนนดินแดง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 กรกฎาคม 2558 บ้านด่าน  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวจันทร์จิรา สมันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน 
14 กรกฎาคม 2558 ปราสาท  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายกฤตธนกร แสงสม  
8 กรกฎาคม 2558 วังเหนือ  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววรรณพร พัฒนาวิศิษฏ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอบ้านด่าน 
10 กรกฎาคม 2558 โนนขวาง  
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่สากล  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกฤตธนกร แสงสม  
รวมอำเภอบ้านด่าน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
3 คน
2 หน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2558 เจริญสุข  
โรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
แปลงนา     
14 กรกฎาคม 2558 ตาเป๊ก  
การดูแลในระยะปลูก โรค และแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 กรกฎาคม 2558 ตาเป๊ก  
การดูแลในระยะปลูก โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
85
ศาลาประชาคม  นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 กรกฎาคม 2558 อีสานเขต  
ระบบการผลิจข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
14 กรกฎาคม 2558 ถาวร  
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายปุญญวัฒน์ ชนะภักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
14 กรกฎาคม 2558 ยายแย้มวัฒนา  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
30
ศาลาsml  นายเสนอ วสุวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
320
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดบุรีรัมย์ 19 อำเภอ
97 เรื่อง
7 วิธี
12895
 
87 คน
32 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 ตั้งใจ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.2  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
3 กรกฎาคม 2558 ตั้งใจ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16 กรกฎาคม 2558 เพี้ยราม  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21 กรกฎาคม 2558 เพี้ยราม  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.6  นายประทีป สุขวาสนะ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
1 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.11  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15 กรกฎาคม 2558 นาดี  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ม.9  นางพูนศรี ดวงมณี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10 กรกฎาคม 2558 ท่าสว่าง  
การให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17 กรกฎาคม 2558 ท่าสว่าง  
การให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
60
ม.8  นายพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
10  2 กรกฎาคม 2558 สลักได  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสรินยา คงทน สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11  8 กรกฎาคม 2558 ตาอ็อง  
เทคนิคการให้ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ม.7  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
12  17 กรกฎาคม 2558 ตาอ็อง  
เทคนิคการให้ปุ๋ย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายอดเพชร เจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
13  8 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
14  17 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.10  นางสาวจิราวรรณ สุระพรพิชิต สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
15  3 กรกฎาคม 2558 แกใหญ่  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
16  8 กรกฎาคม 2558 แกใหญ่  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.7  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
17  7 กรกฎาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.16  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
18  3 กรกฎาคม 2558 นอกเมือง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
19  17 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
20  21 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.10  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
21  7 กรกฎาคม 2558 คอโค  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.4  นายวิรัตน์ ใจกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
22  21 กรกฎาคม 2558 สวาย  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.11  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
23  7 กรกฎาคม 2558 สวาย  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณัฐกิตติ์ เธียรจารุทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
24  8 กรกฎาคม 2558 เฉนียง  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
25  16 กรกฎาคม 2558 เฉนียง  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายว่าที่พันตรี กมล ศรีระทัศน์ สนง.เกษตรอำเภอเมือง 
26  14 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.14  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
27  24 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.16  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
28  9 กรกฎาคม 2558 นาบัว  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกาวรัตน์ ทัดศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
29  14 กรกฎาคม 2558 เมืองที  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.2  เจ้าหน้าที่นายพิทักษ์ เสาวโค ษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
30  9 กรกฎาคม 2558 เมืองที  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  เจ้าหน้าที่นายพิทักษ์ เสาวโค ษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
31  23 กรกฎาคม 2558 ราม  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
32  15 กรกฎาคม 2558 ราม  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
55
ม.10  นายนายสมศรี นิสสัยดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
33  10 กรกฎาคม 2558 บุฤาษี  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
34  17 กรกฎาคม 2558 บุฤาษี  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.3  นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ สนง. เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
35  3 กรกฎาคม 2558 ตระแสง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
36  8 กรกฎาคม 2558 ตระแสง  
การจัดการระบบน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.11  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
37  21 กรกฎาคม 2558 แสลงพันธ์  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
50
ม.2  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
38  16 กรกฎาคม 2558 แสลงพันธ์  
เทคนิคการดูแลแปลงนา  
บรรยาย
60
ม.6  นางสาวสิริกาญจน์ ธุรานุช สนง.เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ 
39  16 กรกฎาคม 2558 กาเกาะ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
40  21 กรกฎาคม 2558 กาเกาะ  
เทคนิคการปลูกข้าว  
บรรยาย
55
ม.8  นายเรือง มณีศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
รวมอำเภอเมืองสุรินทร์
19  ตำบล
6 เรื่อง
 
2055
 
15 คน
6 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุรินทร์ 1 อำเภอ
6 เรื่อง
1 วิธี
2055
 
15 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 กรกฎาคม 2558 คูซอด  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 ซำ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 จาน  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 ตะดอบ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หนองครก  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 โพนข่า  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 โพนค้อ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 โพนเขวา  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 กรกฎาคม 2558 หญ้าปล้อง  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 กรกฎาคม 2558 ทุ่ม  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  9 กรกฎาคม 2558 หนองไฮ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  9 กรกฎาคม 2558 หนองแก้ว  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  9 กรกฎาคม 2558 น้ำคำ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  9 กรกฎาคม 2558 โพธิ์  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  9 กรกฎาคม 2558 หมากเขียบ  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  9 กรกฎาคม 2558 หนองไผ่  
การใช้ปุ๋ย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
480
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2558 ยางชุมน้อย  
การปลูกมะนาว  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ แก้วภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย 
14 กรกฎาคม 2558 ลิ้นฟ้า  
การทำปุ๋บอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกาฬสินธ์ นาคผิว สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย 
14 กรกฎาคม 2558 คอนกาม  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายธวิท เพียรหัด สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย 
รวมอำเภอยางชุมน้อย
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
102
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ดูน  
พันธ์และการเตรียมพันธ์ุข้าว  
บรรยาย
245
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2558 ดูน  
ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในไร่นา  
บรรยาย
415
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 กรกฎาคม 2558 หนองหัวช้าง  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 เมืองน้อย  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
980
     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 อีปาด  
การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพในไร่นา  
บรรยาย
356
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2558 อีปาด  
ประชาคมชี้ค่าพิกัดผ่านระบบดาวเทียม  
บรรยาย
61
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 31 กรกฎาคม 2558 อีปาด  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
431
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 บัวน้อย  
ขึ้นทะเบียนผู้ปลุกข้าวนาปี 58/59  
บรรยาย
600
     
รวมอำเภอกันทรารมย์
5  ตำบล
7 เรื่อง
 
3118
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 กรกฎาคม 2558 กุดเสลา  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 สังเม็ก  
ประชุมคณะกรรมการ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 สังเม็ก  
การทำนาหว่าน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 กรกฎาคม 2558 น้ำอ้อม  
การดูแลรักษาต้นกล้าของข้าวขาวดอกมะลิ 105  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 รุง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 กรกฎาคม 2558 ภูเงิน  
การดูแลรักษาต้นกล้าของข้าวขาวดอกมะลิ 105  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 กรกฎาคม 2558 โนนสำราญ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 กรกฎาคม 2558 ขนุน  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 กรกฎาคม 2558 สวนกล้วย  
การผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 กรกฎาคม 2558 เวียงเหนือ  
ศุูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 29 กรกฎาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 30 กรกฎาคม 2558 ภูผาหมอก  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอกันทรลักษ์
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
345
 
0 คน
0 หน่วยงาน
17 กรกฎาคม 2558 กันทรารมย์  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
บรรยาย
120
ศาลากลางบ้าน  นายวุฒิพงษ์ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
16 กรกฎาคม 2558 จะกง  
การขยายเชื้อราไตรโคโดม่าและการนำไปใช้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายรวม กวดขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
8 กรกฎาคม 2558 ใจดี  
การตัดพันธุ์ปนข้าวในระยะต้นกล้า  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสาววันเพ็ญ ชูชี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
14 กรกฎาคม 2558 ดองกำเม็ด  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายฐิตินัย เสนาสุ  
23 กรกฎาคม 2558 ปรือใหญ่  
การเตรียมเมล้ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
30
สาลากลางบ้าน  นายอดุลย์ พวงจำปา สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ 
16 กรกฎาคม 2558 สะเดาใหญ่  
วิธีการผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
20
ศาลากลางบ้าน  นายฐิตินัย เสนาสุ  
15 กรกฎาคม 2558 ตาอุด  
การตัดพันธุ์ปนในระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้านตาอุด  นางสุภาวดี ชาติตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
17 กรกฎาคม 2558 ห้วยใต้  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
15 กรกฎาคม 2558 หัวเสือ  
การดูแลข้าวระยะต้นกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี แพงวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
10  11 กรกฎาคม 2558 ตะเคียน  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด  นายรวม กวดขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
11  18 กรกฎาคม 2558 โคกเพชร  
การตัดพันธุ์ปนข้าวในระยะต้นกล้า  
บรรยาย
45
ศาลากลางบ้าน  นางสาววันเพ็ญ ชูชี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
12  15 กรกฎาคม 2558 ปราสาท  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายวุฒิพงษ์ ปิดตาลาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
13  1 กรกฎาคม 2558 สำโรงตาเจ็น  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปาริชาติ ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
14  10 กรกฎาคม 2558 ห้วยสำราญ  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวันเพ็ญ ธรรมบุตร สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
15  17 กรกฎาคม 2558 ศรีตระกูล  
การตัดพันธุ์ปนในระยะกล้า  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสุภาวดี ชาติตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
16  17 กรกฎาคม 2558 ศรีสะอาด  
การดูแลข้าวระยะต้นกล้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมาลี แพงวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ 
รวมอำเภอขุขันธ์
16  ตำบล
11 เรื่อง
 
590
 
9 คน
2 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 สำโรงพลัน  
การเรียนรู้ศัตรูข้าวหอมมะลิและลงแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาวัด     
รวมอำเภอไพรบึง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 กรกฎาคม 2558 เมืองคง  
การทำนาโดยวิธการหว่านและการหยอดเมล็ด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 กรกฎาคม 2558 เมืองแคน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิสมัย พิจารณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
8 กรกฎาคม 2558 หนองแค  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำประหลัง  
บรรยาย
50
บ้านโนนสูง  นางสาวชาลิสา กาลจักร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
9 กรกฎาคม 2558 จิกสังข์ทอง  
ระบบ IPM  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายนพรัตน์ ้เกียรติกิตติกร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
7 กรกฎาคม 2558 ด่าน  
การบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันทร์ อุตระวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
7 กรกฎาคม 2558 ดู่  
ระบบ IPM  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนฯ  นายนพรัตน์ ้เกียรติกิตติกร สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
16 กรกฎาคม 2558 หนองอึ่ง  
การจัดการน้ำในแปลงนา  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวยุรดา หอมอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด 
3 กรกฎาคม 2558 บัวหุ่ง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาคม สมคะเนย์ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
7 กรกฎาคม 2558 ส้มป่อย  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
บ้านแก้ง ม.14  นายสุรชาติ วรครุธ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
10  8 กรกฎาคม 2558 หนองหมี  
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
30
บ้านดอนไม้งาม ม.9  นายสุรชาติ วรครุธ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
11  23 กรกฎาคม 2558 หว้านคำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางพิสมัย พิจารณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 
รวมอำเภอราษีไศล
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
420
 
7 คน
2 หน่วยงาน
14 กรกฎาคม 2558 อี่หล่ำ  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14 กรกฎาคม 2558 ก้านเหลือง  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุล สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15 กรกฎาคม 2558 ทุ่งไชย  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นางสาวแสงดาว นันทะ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
8 กรกฎาคม 2558 สำโรง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมชาย อัครจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
21 กรกฎาคม 2558 แขม  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาปีะชาคม  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน์ แก้วจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
9 กรกฎาคม 2558 ขะยูง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ที่ทำการศูนย์ข้าว  นายสมาน คัลนา สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
17 กรกฎาคม 2558 ตาเกษ  
การขยายเชื้อไตรโครเดอม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิทธิ์ฐาณุวัทน์ แก้วจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
8 กรกฎาคม 2558 หัวช้าง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสวรรค์ ศรีโพนทอง สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
8 กรกฎาคม 2558 รังแร้ง  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาวัด  นายสมบูรณ์ สายคำ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
10  16 กรกฎาคม 2558 แต้  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาริชาติ พุทธรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
11  8 กรกฎาคม 2558 แข้  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศาลาวัด  นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
12  10 กรกฎาคม 2558 โพธิ์ชัย  
ระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางรัตนาวรรณ คำล้นธนิสร์กุล สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
13  10 กรกฎาคม 2558 ปะอาว  
โรคและแมลงศัตรูข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ศาลาวัด  นายเดชา อุทัย สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
14  17 กรกฎาคม 2558 หนองห้าง  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอมา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาประชาคม  นางสาวแสงดาว นันทะ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย 
15  10 กรกฎาคม 2558 สระกำแพงใหญ่  
การศึกษาระบบนิเวศน์ในนาข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายมงคล วงศ์สหวิวัฒน์