สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 บางเมือง  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
3 มีนาคม 2558 แพรกษา  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
27 มีนาคม 2558 บางปู  
การทำน้ำหมัก พด.6  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเมธินี เพียงอภิชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
รวมอำเภอเมืองสมุทรปราการ
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
90
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
18 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
16 มีนาคม 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
10 มีนาคม 2558 บางโฉลง  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
17 มีนาคม 2558 หนองปรือ  
การใช้เมธิลยูจีนอลในมะม่วงเพื่อป้องกันแมลงวันทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
175
 
3 คน
1 หน่วยงาน
18 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
20 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
19 มีนาคม 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางกะเจ้า  
การเฝ้าระวังศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
5 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
6 มีนาคม 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
27 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  31 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  25 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  26 มีนาคม 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูไม้ประดับ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  19 มีนาคม 2558 บางกอบัว  
การเฝ้าระวังศัตรูมะม่วง  
บรรยาย/ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
173
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 นาเกลือ  
การปลูกผักคะน้าและดูแลรักษา  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
20 มีนาคม 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะนาว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
18 มีนาคม 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
21
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
24 มีนาคม 2558 ในคลองบางปลากด  
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
74
 
3 คน
3 หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
11 มีนาคม 2558 บางเสาธง  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
บ้านเกษตรกร     
24 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การผลิตพืช gap ผัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 มีนาคม 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
กระบวนการ GAP มะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
115
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
627
 
9 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 - 12 มีนาคม 2558 ท่าเรือ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
2 - 10 มีนาคม 2558 จำปา  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
13 - 19 มีนาคม 2558 ท่าหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
12 - 18 มีนาคม 2558 บ้านร่อม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
16 - 27 มีนาคม 2558 ศาลาลอย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
19 - 25 มีนาคม 2558 วังแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
17 - 25 มีนาคม 2558 โพธิ์เอน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 12 มีนาคม 2558 ปากท่า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพย์นันทา เที่ยงธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
3 - 13 มีนาคม 2558 หนองขนาก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร วงษ์ปาน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
10  20 - 25 มีนาคม 2558 ท่าเจ้าสนุก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  พรทิพย์ เพ่งสุข สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ 
รวมอำเภอท่าเรือ
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 บางไทร  
การใช้สารชีวินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
10 มีนาคม 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17 มีนาคม 2558 บางยี่โท  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
18 มีนาคม 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
3 มีนาคม 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 มีนาคม 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
6 มีนาคม 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 31 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การใช้สารชีวินทรีย์ในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 มีนาคม 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  5 มีนาคม 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
10  ตำบล
4 เรื่อง
 
420
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บางปะหัน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10 มีนาคม 2558 ขยาย  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 บางเดื่อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 เสาธง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
31 มีนาคม 2558 ทางกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางเพลิง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 หันสัง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17 มีนาคม 2558 บางนางร้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 มีนาคม 2558 ตานิม  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  4 มีนาคม 2558 ทับน้ำ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  3 มีนาคม 2558 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  3 มีนาคม 2558 ขวัญเมือง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  17 มีนาคม 2558 บ้านลี่  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  3 มีนาคม 2558 โพธิ์สามต้น  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  17 มีนาคม 2558 พุทเลา  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  3 มีนาคม 2558 ตาลเอน  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 มีนาคม 2558 บ้านขล้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มีนาคม 2558 ภาชี  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 โคกม่วง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ระโสม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 หนองน้ำใส  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ดอนหญ้านาง  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 ไผ่ล้อม  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
ดูงาน
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 กระจิว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 พระแก้ว  
การดูแลรักษาต้นข้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 มีนาคม 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  18 มีนาคม 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  19 มีนาคม 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  24 มีนาคม 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  25 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  26 มีนาคม 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเสนา
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
0 คน
0 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 คานหาม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 บ้านช้าง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 สามบัณฑิต  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
23 มีนาคม 2558 บ้านหีบ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 หนองไม้ซุง  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
12 มีนาคม 2558 อุทัย  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
13 มีนาคม 2558 เสนา  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
24 มีนาคม 2558 หนองน้ำส้ม  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
25 มีนาคม 2558 โพสาวหาญ  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  9 มีนาคม 2558 ธนู  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  20 มีนาคม 2558 ข้าวเม่า  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อำเภอ
9 เรื่อง
4 วิธี
2415
 
16 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 27 มีนาคม 2558 นิคมพัฒนา  
ติดตามโครงการโรคเหี่ยวสับปะรด  
บรรยาย
30
ต.นิคมพัฒนา     
10 มีนาคม 2558 มาบข่า  
ประชุม ศบกต.  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 27 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ติดตามการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
อ.นิคมพัฒนา     
11 มีนาคม 2558 พนานิคม  
ประชุม ศบกต.พนานิคม  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 มะขามคู่  
ประชุม ศบกต.มะขามคู่  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนิคมพัฒนา
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดระยอง 1 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
108
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ท่าไข่  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 คลองนา  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12 มีนาคม 2558 บางตีนเป็ด  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10 มีนาคม 2558 บางไผ่  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองจุกกระเฌอ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัติ วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
11 มีนาคม 2558 บางแก้ว  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต วงศ์แสงเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13 มีนาคม 2558 บางขวัญ  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศัลยา สุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11 มีนาคม 2558 คลองนครเนื่องเขต  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10  13 มีนาคม 2558 วังตะเคียน  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
11  11 มีนาคม 2558 โสธร  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
12  10 มีนาคม 2558 บางพระ  
การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
13  12 มีนาคม 2558 บางกะไห  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
14  12 มีนาคม 2558 หนามแดง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเครือวัลย์ พิพิธจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15  1 มีนาคม 2558 คลองเปรง  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาส แกล้วกล้า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16  11 มีนาคม 2558 คลองอุดมชลจร  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17  11 มีนาคม 2558 คลองหลวงแพ่ง  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวาณี แดงมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
18  12 มีนาคม 2558 บางเตย  
การเก็บเกี่ยวและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมปอง จันทร์กุบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
รวมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
18  ตำบล
4 เรื่อง
 
900
 
8 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
900
 
8 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 บ้านแก้ง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 ศาลาลำดวน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
7 มีนาคม 2558 ท่าแยก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 ท่าเกษม  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 มีนาคม 2558 สระขวัญ  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
6 มีนาคม 2558 หนองบอน  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
46
ศจชต  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
23 มีนาคม 2558 โคกสูง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
4 มีนาคม 2558 โคกสูง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
24 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองม่วง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 หนองแวง  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
5 มีนาคม 2558 หนองแวง  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
เทคนิคการเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 มีนาคม 2558 โนนหมากมุ่น  
การปลูกพืชไร้ดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
608
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
17 - 19 มีนาคม 2558 กุดพิมาน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโสภณ เกียรติวิบูลย์จิตร  
20 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านขุนทด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
20 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านนอก  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอุ่นเรือน เหรียญสูงเนิน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
17 - 19 มีนาคม 2558 ด่านใน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
20 มีนาคม 2558 ด่านใน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
17 - 19 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ์ ธรรมภิรานนท์  
10  20 มีนาคม 2558 ตะเคียน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุทิน เปียจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
11  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
12  20 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
13  20 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
ประชุมคณะกรรมการฯ  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
14  17 - 19 มีนาคม 2558 บ้านแปรง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
15  17 - 19 มีนาคม 2558 พันชนะ  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
16  20 มีนาคม 2558 พันชนะ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิระ ชูช่วย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
17  17 - 19 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ลดต้นการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
18  20 มีนาคม 2558 สระจรเข้  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
19  20 มีนาคม 2558 หนองกราด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
20  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองกราด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
21  20 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายถนัด วิชาภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
22  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวตะเกียด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมชาย เล็งสุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
23  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
24  20 มีนาคม 2558 หนองบัวละคร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสงค์ ศิริการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
25  17 - 19 มีนาคม 2558 หินดาด  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26  20 มีนาคม 2558 หินดาด  
ประชุมคณะกรรมศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายแผ่ ตระการพินิตพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
27  20 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
28  17 - 19 มีนาคม 2558 ห้วยบง  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจีระศักดิ์ ศิริวงศ์พานิช สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
29  17 - 19 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
30  20 มีนาคม 2558 โนนเมืองพัฒนา  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
31  17 - 19 มีนาคม 2558 หนองไทร  
การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
32  20 มีนาคม 2558 หนองไทร  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุโภค ควงขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอด่านขุนทด
16  ตำบล
5 เรื่อง
 
1840
 
12 คน
4 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ขนงพระ  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
18 มีนาคม 2558 หนองน้ำแดง  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
26 มีนาคม 2558 พญาเย็น  
การป้องกันกำจัดโครหัวเน่ามันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
รวมอำเภอปากช่อง
3  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
1 คน
1 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 ไทยเจริญ  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองหัวแรต  
การรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  
บรรยาย
80
ศาลา SML  นางวิลาวัณย์ เอื้อเฟื้อกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
5 มีนาคม 2558 แหลมทอง  
การสำรวจโรคแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
40
เทศบาลตำบลแหลมทอง  นายสมหมาย พลีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
10 มีนาคม 2558 หนองไม้ไผ่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน  นางสาวนัททพร บุญกอบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
17 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 
รวมอำเภอหนองบุญมาก
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
240
 
4 คน
1 หน่วยงาน
2 มีนาคม 2558 สีดา  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มีนาคม 2558 โพนทอง  
ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 โนนประดู่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 สามเมือง  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 หนองตาดใหญ่  
การไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสีดา
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 4 อำเภอ
12 เรื่อง
2 วิธี
2480
 
17 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 เว่อ  
การปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 - 6 มีนาคม 2558 ท่าคันโท  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
9 - 13 มีนาคม 2558 ท่าคันโท  
พืชเศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
100
ศษลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-9  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
16 - 20 มีนาคม 2558 ยางอู้ม  
การปลูกพืชผักและมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
23 - 27 มีนาคม 2558 ยางอู้ม  
การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1-6  นางทวี ศรีสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
5 มีนาคม 2558 นาตาล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
26 มีนาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
การดูแลรักษามะม่วงผลอ่อน  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 มีนาคม 2558 ดงสมบูรณ์  
ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
4  ตำบล
7 เรื่อง
 
456
 
3 คน
1 หน่วยงาน
17 - 18 มีนาคม 2558 คำบง  
การผลิตใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
19 - 28 มีนาคม 2558 ไค้นุ่น  
การจัดเวทีประชาคม/แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
อบต.  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
13 มีนาคม 2558 ไค้นุ่น  
การผลิตและใช้เชื้อราบิวเบอร์เรีย,ไตรโคเดอร์มา  
ประชุม
25
ที่ทำการผู้ปลูกมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 31 มีนาคม 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การสำรวจข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 12 มีนาคม 2558 หนองอีบุตร  
การจัดเวทีชุมชน/แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
70
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
275
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
10 มีนาคม 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
5 มีนาคม 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
23 มีนาคม 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ดอนจาน  
การป้องกันโรคโคนเน่า  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 
3 มีนาคม 2558 สะอาดไชยศรี  
การป้องกันโรคโคนเน่า  
บรรยาย
60
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
4 มีนาคม 2558 ดงพยุง  
การดูแลรักษาต้นยางพารา  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
3 มีนาคม 2558 ม่วงนา  
การเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
70
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
3 มีนาคม 2558 นาจำปา  
การเฝ้าระวังเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร  นายอรุษ พิมพ์สราญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
1291
 
13 คน
9 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ฟากท่า  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
13 มีนาคม 2558 สองคอน  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
20 มีนาคม 2558 บ้านเสี้ยว  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
27 มีนาคม 2558 สองห้อง  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 หนองแดง  
การดูแลรักษาถั่วเหลืองฤดูแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
23 มีนาคม 2558 แม่จริม  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 บ้านฟ้า  
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
11 มีนาคม 2558 ป่าคาหลวง  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
2 มีนาคม 2558 สวด  
การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านป่าคา  
บรรยาย
10
สนง.กษอ.บ้านหลวง  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
12 มีนาคม 2558 บ้านพี้  
จัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
130
 
2 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 นาน้อย  
แนะนำการดูแลรักษา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 เชียงของ  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 สถาน  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
27
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 สันทะ  
แนะนำการดูแลรักษาพิืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12 มีนาคม 2558 น้ำตก  
แนะนำการดูแลรักษาพืชฤดูแล้งทุกชนิด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
167
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ปัว  
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
16 - 20 มีนาคม 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 - 6 มีนาคม 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 มีนาคม 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
19 มีนาคม 2558 สถาน  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
11 มีนาคม 2558 ศิลาแลง  
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 ศิลาแลง  
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 ศิลาเพชร  
การดูแลรักษาลำไย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ศิลาเพชร  
การผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  11 มีนาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  5 มีนาคม 2558 อวน  
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลดต้นทุน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  26 มีนาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
13  19 มีนาคม 2558 ไชยวัฒนา  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
14  9 - 13 มีนาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  23 - 27 มีนาคม 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดศัตรูถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  5 มีนาคม 2558 ภูคา  
การให้น้ำไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  3 มีนาคม 2558 สกาด  
การให้น้ำไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18  10 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย
40
หอประชุม     
19  20 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
หอประชุม     
20  23 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
21  27 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
22  17 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
พัฒนาการผลิตไม้ผลเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
บรรยาย
20
หอประชุม     
23  3 มีนาคม 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย
40
หอประชุม     
24  20 มีนาคม 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
25  27 มีนาคม 2558 วรนคร  
การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
840
 
1 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 ริม  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
21 มีนาคม 2558 ป่าคา  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเสน่ห์ แอฤทธิ์ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
22 มีนาคม 2558 ผาตอ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
27 มีนาคม 2558 ยม  
การผลิตพริกฤดูแล้ง  
บรรยาย
80
อบต.  นางภัทรนันท์ พิยะ สนง.เกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 มีนาคม 2558 ตาลชุม  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรศักดิ์ แก้วชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
19 มีนาคม 2558 ศรีภูมิ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
1 มีนาคม 2558 จอมพระ  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจันทร์เพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
26 มีนาคม 2558 แสนทอง  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเฉลิมพร ลำน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
20 มีนาคม 2558 ท่าวังผา  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชมัยพร สุริยศ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
10  24 มีนาคม 2558 ผาทอง  
การผลิตพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประดิษฐ์ นิลแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 
รวมอำเภอท่าวังผา
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
265
 
7 คน
2 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 กลางเวียง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิภาวรรณ เตชา  
5 มีนาคม 2558 ขึ่ง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ไหล่น่าน  
ทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ตาลชุม  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
6 มีนาคม 2558 นาเหลือง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางยุพิน ไชยราชา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 ส้าน  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณิภา ขันทะยศ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
5 มีนาคม 2558 น้ำมวบ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
26 มีนาคม 2558 น้ำปั้ว  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
5 มีนาคม 2558 ยาบหัวนา  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
10  6 มีนาคม 2558 ปงสนุก  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ พิทยวงศา  
11  5 มีนาคม 2558 อ่ายนาไลย  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรพีพร นะภิใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
12  6 มีนาคม 2558 ส้านนาหนองใหม่  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สังวิริยะยุตร สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
13  5 มีนาคม 2558 แม่ขะนิง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
14  5 มีนาคม 2558 แม่สาคร  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
15  6 มีนาคม 2558 จอมจันทร์  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชยุต ไชยมะโน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
16  6 มีนาคม 2558 แม่สา  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน ไชยะพียร สนง.เกษตรอ.เวียงสา 
17  6 มีนาคม 2558 ทุ่งศรีทอง  
การผลิตปุ๋ย  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ จันต๊ะโมกข์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 
รวมอำเภอเวียงสา
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
980
 
10 คน
2 หน่วยงาน
10 - 12 มีนาคม 2558 ปอน  
พัฒนาไม้ผล  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุม     
5 มีนาคม 2558 และ  
การป้องกันราดำ  
บรรยาย
50
หอประชุม     
3 มีนาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การบำรุงช่อดอกเงาะ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
2 มีนาคม 2558 ทุ่งช้าง  
การวางระบบน้ำชลประทานในแปลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
480
 
1 คน
1 หน่วยงาน
23 มีนาคม 2558 เชียงกลาง  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
20 มีนาคม 2558 เปือ  
การผลิตฝรั่งให้ได้มาตรฐานเกษตรที่ดีและปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุม     
20 มีนาคม 2558 เชียงคาน  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
หอประชุม     
18 มีนาคม 2558 พระธาตุ  
การผลิตลิ้นจี่ให้ได้มาตรฐานเกษตรที่ดีและปลอดภัย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
หอประชุม     
26 มีนาคม 2558 พญาแก้ว  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาวัด     
25 มีนาคม 2558 พระพุทธบาท  
การทำลำไยนอกฤดู  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 มีนาคม 2558 นาทะนุง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
17 มีนาคม 2558 บ่อแก้ว  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
19 มีนาคม 2558 เมืองลี  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
18 มีนาคม 2558 ปิงหลวง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา (พริก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
2 มีนาคม 2558 ป่าแลวหลวง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
5 - 10 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดเวที สัมมนา สิินค้าชุมชน  
สาธิต
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 - 20 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 มีนาคม 2558 พงษ์  
การจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
470
 
2 คน
2 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การวางแผนการผลิตผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มีนาคม 2558 บ่อเกลือใต้  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
3 มีนาคม 2558 ภูฟ้า  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 มีนาคม 2558 ดงพญา  
การวางแผนการผลิตผัก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 - 3 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
9 - 10 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 17 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 - 24 มีนาคม 2558 นาไร่หลวง  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
26 - 27 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12 - 13 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 - 6 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 - 20 มีนาคม 2558 ชนแดน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  11 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  25 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  18 มีนาคม 2558 ยอด  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสองแคว
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
425
 
0 คน
0 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรีดา นันทวาศ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง 
9 มีนาคม 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
อบต.     
10 มีนาคม 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 มีนาคม 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
10 มีนาคม 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
12 มีนาคม 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
136
 
1 คน
1 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.บ้านปางหก  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 มีนาคม 2558 ห้วยโก๋น  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.บ้านห้วยโก๋น  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 มีนาคม 2558 ขุนน่าน  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
รร.น้ำรีพัฒนา  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 มีนาคม 2558 ขุนน่าน  
การทำกล้วยฉาบ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพดล อุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 14 อำเภอ
49 เรื่อง
7 วิธี
4568
 
31 คน
16 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
4 มีนาคม 2558 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
5 มีนาคม 2558 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มีนาคม 2558 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 มีนาคม 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มีนาคม 2558 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มีนาคม 2558 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11 มีนาคม 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12 มีนาคม 2558 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  12 มีนาคม 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  13 มีนาคม 2558 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  13 มีนาคม 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  14 มีนาคม 2558 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
201
 
5 คน
1 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 สว่างอารมณ์  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
9 - 13 มีนาคม 2558 ไผ่เขียว  
โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ๆเหมาะสม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
10 - 31 มีนาคม 2558 บ่อยาง  
การเรียนรู้ด้านดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อการลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 มีนาคม 2558 หนองฉาง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 หนองยาง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 หนองนางนวล  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 หนองสรวง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 บ้านเก่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 มีนาคม 2558 อุทัยเก่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มีนาคม 2558 ทุ่งโพ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 ทุ่งพง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 มีนาคม 2558 เขาบางแกรก  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 มีนาคม 2558 เขากวางทอง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1050
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 มีนาคม 2558 หนองขาหย่าง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 หนองไผ่  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มีนาคม 2558 ดอนกลอย  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มีนาคม 2558 ห้วยรอบ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 ทุ่งพึ่ง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 มีนาคม 2558 ท่าโพ  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 มีนาคม 2558 หมกแถว  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 มีนาคม 2558 หลุมเข้า  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มีนาคม 2558 ดงขวาง  
การทำปุ๋ย  
บรรยาย
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
135
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 บ้านไร่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
17 มีนาคม 2558 ทัพหลวง  
ดูแลรักษา  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 มีนาคม 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลอ้อย  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 คอกควาย  
การปลูกผักปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 มีนาคม 2558 วังหิน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แล้ง)  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 มีนาคม 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 แก่นมะกรูด  
การปลูกพืชไม้เมืองหนาว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 หนองจอก  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 มีนาคม 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  3 มีนาคม 2558 บ้านบึง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  5 มีนาคม 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การปลูกพืชฤดูแล้ว(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  12 มีนาคม 2558 หนองบ่มกล้วย  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  24 มีนาคม 2558 เจ้าวัด  
ดูแลรักษา  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
370
 
6 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
โครงการดิน ปุ๋ยชุมชน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13 - 27 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 - 10 มีนาคม 2558 สุขฤทัย  
การพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม 3 ก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
60
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอห้วยคต
1  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 6 อำเภอ
17 เรื่อง
4 วิธี
1966
 
20 คน
7 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาอเนกประสงค์  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20 มีนาคม 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มีนาคม 2558 สะเดียง  
การลดต้นทุนการผลิต/คะน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 มีนาคม 2558 สะเดียง  
การลดต้นทุนการผลิต/คะน้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มีนาคม 2558 นางั่ว  
ฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13 มีนาคม 2558 นางั่ว  
ฮอร์โมนหน่อกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกำนัน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18 มีนาคม 2558 ท่าพล  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 มีนาคม 2558 ท่าพล  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11 มีนาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงหอมแดง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  25 มีนาคม 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารเคมีในแปลงถั่วเขียว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  12 มีนาคม 2558 บ้านโคก  
การขยายเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเม็ดใหญ่  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  19 มีนาคม 2558 บ้านโคก  
การเพาะเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูเม็ดใหญ่  
บรรยาย
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  10 มีนาคม 2558 น้ำร้อน  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  17 มีนาคม 2558 น้ำร้อน  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดทุ่งหินปูน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  24 มีนาคม 2558 ห้วยสะแก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  18 มีนาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  11 มีนาคม 2558 ห้วยใหญ่  
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  19 มีนาคม 2558 ระวิง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  12 มีนาคม 2558 ระวิง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
10  ตำบล
11 เรื่อง
 
570
 
9 คน
2 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 วัดป่า  
การลดต้นทุนการปลูกยาสูบ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
10 มีนาคม 2558 ตาลเดี่ยว  
ศัตรูพืชผัก (ตระกูลกะหล่ำ)  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 มีนาคม 2558 ฝายนาแซง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 มีนาคม 2558 หนองสว่าง  
การดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11 มีนาคม 2558 น้ำเฮี้ย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13 มีนาคม 2558 สักหลง  
การดูแลรักษาข้าว  
บรรยาย
40
อบต.  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
31 มีนาคม 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
27 มีนาคม 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
6 มีนาคม 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  18 มีนาคม 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  24 มีนาคม 2558 น้ำก้อ  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  20 มีนาคม 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  13 มีนาคม 2558 น้ำชุน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  10 มีนาคม 2558 หนองไขว่  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  27 มีนาคม 2558 ลานบ่า  
การป้องกันกำจัดโรคเน่ายาสูบ  
บรรยาย
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  20 มีนาคม 2558 บุ่งคล้า  
การดูแลรักษาถั่วเขียว  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  13 มีนาคม 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
37
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  12 มีนาคม 2558 บ้านกลาง  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  26 มีนาคม 2558 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  17 มีนาคม 2558 บ้านไร่  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวณัฎฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
21  31 มีนาคม 2558 ปากดุก  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  12 มีนาคม 2558 บ้านหวาย  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
15 เรื่อง
 
869
 
11 คน
2 หน่วยงาน
26 มีนาคม 2558 ศรีเทพ  
การปลูกแตงโม  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 มีนาคม 2558 ศรีเทพ  
การป้องกันหนอนกออ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12 มีนาคม 2558 สระกรวด  
การป้องกันหนอนกออ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
16 มีนาคม 2558 คลองกระจัง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
2 มีนาคม 2558 คลองกระจัง  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11 มีนาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
25 มีนาคม 2558 นาสนุ่น  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10 มีนาคม 2558 โคกสะอาด  
การปลูกผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  19 มีนาคม 2558 หนองย่างทอย  
การกำจัดเพลี้ย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  12 มีนาคม 2558 หนองย่างทอย  
การกำจัดเพลี้ย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
12  19 - 23 มีนาคม 2558 ประดู่งาม  
ประดิษฐ์เครื่องนอน  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
13  18 - 24 มีนาคม 2558 ประดู่งาม  
การแปรรูปพริก, มะขาม  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
430
 
6 คน
1 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 กองทูล  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
12 มีนาคม 2558 นาเฉลียง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
250
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 มีนาคม 2558 บ้านโภชน์  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11 มีนาคม 2558 ท่าแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 มีนาคม 2558 เพชรละคร  
ข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
12 มีนาคม 2558 บ่อไทย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 มีนาคม 2558 ห้วยโป่ง  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
24 มีนาคม 2558 วังท่าดี  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
19 มีนาคม 2558 บัววัฒนา  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  26 มีนาคม 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  10 มีนาคม 2558 วังโบสถ์  
การออกแบบลายผ้า  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน  นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  20 มีนาคม 2558 ยางงาม  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  26 มีนาคม 2558 ท่าด้วง  
ลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
760
 
11 คน
3 หน่วยงาน
5 มีนาคม 2558 น้ำหนาว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
หอประชุมอำเภอน้ำหนาว  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
11 มีนาคม 2558 หลักด่าน  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์ด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
18 มีนาคม 2558 วังกวาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
13 มีนาคม 2558 โคกมน  
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาร์ด้วยข้าวเปลือก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 ทุ่งสมอ  
การดูแลพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
5 มีนาคม 2558 แคมป์สน  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
35
ศาลากลางบ้าน  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
3 มีนาคม 2558 เขาค้อ  
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 มีนาคม 2558 ริมสีม่วง  
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
10 มีนาคม 2558 สะเดาะพง  
การดูแลพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
12 มีนาคม 2558 หนองแม่นา  
การทำเกษตรอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6 มีนาคม 2558 เข็กน้อย  
การดูแลพืชในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
285
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 อำเภอ
51 เรื่อง
2 วิธี
3074
 
44 คน
12 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 บางแขม  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 มีนาคม 2558 ธรรมศาลา  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19 มีนาคม 2558 ตาก้อง  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
40
  นายจีระพันธ์ โมระมัต สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 มีนาคม 2558 มาบแค  
การกำจัดด้วงหมัดผัก  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
3 มีนาคม 2558 มาบแค  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
27 มีนาคม 2558 สนามจันทร์  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
27 มีนาคม 2558 ดอนยายหอม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 มีนาคม 2558 ถนนขาด  
ดิน-ปุ๋ย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
อบต.  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10 มีนาคม 2558 นครปฐม  
การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
10  4 มีนาคม 2558 นครปฐม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
  นายสาคร ศรีสำราญ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
11  12 มีนาคม 2558 วังตะกู  
ถั่วเขียว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
12  10 มีนาคม 2558 หนองปากโลง  
ถั่วเขียว  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวจุมพิตา สืบพันธ์โกย สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
13  18 มีนาคม 2558 สามควายเผือก  
การทำปุ๋ยพืชสดในแปลงผัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ชัย พุทธคุณรักษา สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
14  20 มีนาคม 2558 ทุ่งน้อย  
การจัดการศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
15  18 มีนาคม 2558 หนองดินแดง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
16  6 มีนาคม 2558 วังเย็น  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
17  11 มีนาคม 2558 โพรงมะเดื่อ  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในนาข้าว  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
18  17 มีนาคม 2558 ลำพยา  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
19  27 มีนาคม 2558 สระกะเทียม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางบรรจง ห่วงทอง สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
20  13 มีนาคม 2558 สวนป่าน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายญาณพันธ์ สุรารักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
21  10 มีนาคม 2558 ทัพหลวง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
  นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
22  18 มีนาคม 2558 ทัพหลวง  
การลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววัฒนา คุ้มครอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
23  3 มีนาคม 2558 หนองงูเหลือม  
ปลูกถั่วเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุรัตน์ บุญญาธนานุรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
24  11 มีนาคม 2558 บ้านยาง  
ไตโครเดอร์ม่าช่วยยืดอายุการเก็บผลผลิต  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
  นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม 
รวมอำเภอเมืองนครปฐม
21  ตำบล
18 เรื่อง
 
770
 
10 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ทุ่งกระพังโหม  
การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
19 มีนาคม 2558 กระตีบ  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มีนาคม 2558 ทุ่งลูกนก  
การผลิตข้าวระบบ GAP  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11 มีนาคม 2558 ห้วยขวาง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
25 มีนาคม 2558 ทุ่งขวาง  
การใช้ไตรโคเดอร์มาในผักโหระพา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
24 มีนาคม 2558 สระสี่มุม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13 มีนาคม 2558 ทุ่งบัว  
ทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรินทร์ ทรัพย์พลับ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มีนาคม 2558 ดอนข่อย  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มีนาคม 2558 สระพัฒนา  
การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10  24 มีนาคม 2558 ห้วยหมอนทอง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในกระเจี๊ยบเขียว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน 
11  13 มีนาคม 2558 ห้วยม่วง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
12  19 มีนาคม 2558 กำแพงแสน  
การปลูกถั่วเขียวเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
13  12 มีนาคม 2558 รางพิกุล  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชี้อรา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวรส หมอนวด สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
14  12 มีนาคม 2558 หนองกระทุ่ม  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนำพล ทองชิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
15  26 มีนาคม 2558 วังน้ำเขียว  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
รวมอำเภอกำแพงแสน
15  ตำบล
8 เรื่อง
 
600
 
5 คน
2 หน่วยงาน
27 มีนาคม 2558 ท่ากระชับ  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 มีนาคม 2558 ขุนแก้ว  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรวรรณ ฮกยินดี สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 
13 มีนาคม 2558 ท่าพระยา  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายนิวัฒน์ นุชสาย สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12 มีนาคม 2558 บางระกำ  
การป้องกันโรคไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
6 มีนาคม 2558 โคกพระเจดีย์  
การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหมัดกระโดด  
บรรยาย
50
ศาลา sML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
5 มีนาคม 2558 ศรีษะทอง  
การใช้น้ำ+ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายโยธิน ธุวะชาวสวน สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
19 มีนาคม 2558 แหลมบัว  
การทำนาอินทรีย์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 มีนาคม 2558 ศรีมหาโพธิ์  
การใส่ปุ๋ยข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไพฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
20 มีนาคม 2558 สัมปทวน  
การป้องกันโรคไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
10  26 มีนาคม 2558 วัดสำโรง  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
11  13 มีนาคม 2558 ดอนแฝก  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
12  27 มีนาคม 2558 ห้วยพลู  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
13  26 มีนาคม 2558 วัดละมุด  
การใส่ปุ๋ยเคมีข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายไพฑูรย์ เพลินจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
14  5 มีนาคม 2558 บางพระ  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
50
ศาลา sML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15  3 มีนาคม 2558 บางแก้วฟ้า  
การเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์  
บรรยาย
50
ศาลา sML  นายจิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
16  25 มีนาคม 2558 ลานตากฟ้า  
การใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นายสมศักดิ์ นาคชัง สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
17  5 มีนาคม 2558 ไทยาวาส  
การป้องกันแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายสุรพงศ์ บุญยงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี 
รวมอำเภอนครชัยศรี
17  ตำบล
11 เรื่อง
 
700
 
9 คน
3 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 สามง่าม  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
26 มีนาคม 2558 ลำเหย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ สำนักงานเกษตร 
11 มีนาคม 2558 ดอนพุทรา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
ดูงาน
14
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
17 - 24 มีนาคม 2558 บ้านหลวง  
การจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผักและสมุนไพรปลอดภัย  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสมนึก สำรวลหันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
17 มีนาคม 2558 ลำลูกบัว  
การเตรียมดินและปุ๋ย  
บรรยาย
20
ศูนย์ข้าวลำเหย  นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม 
รวมอำเภอดอนตูม
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
114
 
3 คน
2 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 บางเลน  
อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มีนาคม 2558 บางปลา  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มีนาคม 2558 บางหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 มีนาคม 2558 บางภาษี  
การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 มีนาคม 2558 บางระกำ  
การใช้ปุ๋ยหมักในพืชผัก  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
17 มีนาคม 2558 บางไทรป่า  
การปลูกพืชฤดูแล้ว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
13 มีนาคม 2558 หินมูล  
การทำปุ๋ยตัก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มีนาคม 2558 ไทรงาม  
อบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มีนาคม 2558 ดอนตูม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  13 มีนาคม 2558 นิลเพชร  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
อบต.     
11  12 มีนาคม 2558 บัวปากท่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  31 มีนาคม 2558 คลองนกกระทุง  
การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  4 มีนาคม 2558 นราภิรมย์  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  17 มีนาคม 2558 ลำพญา  
การใช้สาราะเดากำจัดหนอน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  16 มีนาคม 2558 ไผ่หูช้าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางเลน
15  ตำบล
10 เรื่อง
 
420
 
0 คน
0 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 ท่าข้าม  
การจัดการฟาร์มสุกร  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
19 มีนาคม 2558 ทรงคนอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจักศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
11 มีนาคม 2558 หอมเกร็ด  
การปลูกข้าวล้มตอซังเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
19 มีนาคม 2558 บางกระทึก  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
20 มีนาคม 2558 บางเตย  
การใช้สารชีวภัณฑ์กำจักศัตรูพืช  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
10 มีนาคม 2558 สามพราน  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
31 มีนาคม 2558 บางช้าง  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นายเลิศ ดอนปัต สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
17 มีนาคม 2558 ไร่ขิง  
การกำจัดแมลงวัน  
บรรยาย
40
เทศบาลเมืองไร่ขิง  นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12 มีนาคม 2558 ท่าตลาด  
วิธีการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
10  26 มีนาคม 2558 กระทุ่มล้ม  
วิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประชัน เถาแต่งอ่อน
11  5 มีนาคม 2558 คลองใหม่  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
12  5 มีนาคม 2558 ตลาดจินดา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
13  3 มีนาคม 2558 คลองจินดา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธนภูมิ พูลขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 
14  9 มีนาคม 2558 ยายชา  
การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทิน ดำคลองตัน สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
15  31 มีนาคม 2558 บ้านใหม่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
16  18 มีนาคม 2558 อ้อมใหญ่  
ฝรั่ง, มะม่วง GAP ไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสกาวรัตน์ อ่วมเมี่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
รวมอำเภอสามพราน
16  ตำบล
10 เรื่อง
 
640
 
6 คน
4 หน่วยงาน
11 มีนาคม 2558 ศาลายา  
อากาศแล้งระวังหนูระบาด  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
13 มีนาคม 2558 คลองโยง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธนะ พลายโถ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล 
27 มีนาคม 2558 มหาสวัสดิ์  
การปลูกข้าวคุณภาพระบบGAP  
บรรยาย
50
นางสมลักษณ์ ฟักป้อม สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
รวมอำเภอพุทธมณฑล
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
110
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ
65 เรื่อง
3 วิธี
3354
 
36 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มีนาคม 2558 เขาเจียก  
การป้องกันกำจัดศัตรูในนาข้าว  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11 มีนาคม 2558 ท่ามิหรำ  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางช้องมาศ ทองพลับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10 มีนาคม 2558 โคกชะงาย  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ประชุม
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
6 มีนาคม 2558 นาท่อม  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววันวิสาข์ สุขปาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11 มีนาคม 2558 ปรางหมู่  
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์  
ประชุม
15
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่  นางเพ็ญประภา จันทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
6 มีนาคม 2558 ท่าแค  
การจัดเวทีเรียนรู้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว  
ประชุม
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางจันทนา ชูภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
20 มีนาคม 2558 ลำปำ  
โรคแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  
ประชุม
25
ศาลาหมุ่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
6 มีนาคม 2558 ตำนาน  
การปลูกพืชหลังนา  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุดใจ เกลี้ยงสง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10 มีนาคม 2558 ควนมะพร้าว  
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
เสวนา
20
ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  นายวัชระ รักษาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
10  19 มีนาคม 2558 ร่มเมือง  
การปลูกและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วลิสง  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายประวิทย์ ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
11  5 มีนาคม 2558 ชัยบุรี  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าป้องกันจำกัดศัตรูพืช  
บรรยาย
200
ศาลาหมู่บ้าน ม.1-13  นายอนุวัฒน์ สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
12  24 มีนาคม 2558 นาโหนด  
จัดเวทีขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
13  13 มีนาคม 2558 พญาขัน  
การผลิตข้าวปลอดสารพิษเพื่อการค้า  
ประชุม
20
จุดสาธิตไร่นาสวนผสม  นายสมนึก คงศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง 
รวมอำเภอเมืองพัทลุง
13  ตำบล
12 เรื่อง
 
495
 
9 คน
1 หน่วยงาน
25 มีนาคม 2558 กงหรา  
การปลูกผัก  
บรรยาย
40
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
10 มีนาคม 2558 คลองทรายขาว  
เมืองเกษตรสีเขียว  
บรรยาย
40
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
13 มีนาคม 2558 คลองทรายขาว  
การผลิตไม้ผล  
บรรยาย
35
หอประชุมหมู่บ้าน  หอประชุมนายประจบ เขียดหนู สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา 
รวมอำเภอกงหรา
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
115
 
1 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 เขาชัยสน  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
3
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
25 มีนาคม 2558 ควนขนุน  
ข้าว  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 มีนาคม 2558 จองถนน  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาหมู่บ้าน     
30 มีนาคม 2558 หานโพธิ์  
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
26 มีนาคม 2558 โคกม่วง  
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเขาชัยสน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
99
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 มีนาคม 2558 แม่ขรี  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
15
ศาลาหมู่บ้าน     
1 มีนาคม 2558 ตะโหมด  
การปลูกผักเหมียงแซมยาง  
บรรยาย
20
สวนนายปลื้ม จันทร์รุ่ง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
18 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
11 มีนาคม 2558 คลองใหญ่  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
แปลงเกษตรกร  นางสาวบุญก์ณิสา มาคง สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด 
รวมอำเภอตะโหมด
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
75
 
2 คน
1 หน่วยงาน
10 มีนาคม 2558 ควนขนุน  
การปลูกพริกขี้หนู  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจรรยา วงศ์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 
12 มีนาคม 2558 ทะเลน้อย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางพรทิพย์ อยู่ยงค์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
20 มีนาคม 2558 นาขยาด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
19 มีนาคม 2558 พนมวังก์  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายอำมร อินนุรักษ์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
13 มีนาคม 2558 แหลมโตนด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายวรา ศรีวรรธนชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
10 มีนาคม 2558 ปันแต  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายนฤเทพ บุญเรืองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน 
13 มีนาคม 2558 โตนดด้วน  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางอัจฉรา ทองประดับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
24 มีนาคม 2558 ดอนทราย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจรรยา วงศ์นิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน 
18 มีนาคม 2558 มะกอกเหนือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นางนวดี นวลสกุล สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
10  26 มีนาคม 2558 พนางตุง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว  
ประชุม
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายนายแสวง อยู่ยงค์ สำนักงานเกษรตรอำเภอกบินทร์บุรี 
11  20 มีนาคม 2558 ชะมวง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสุรีย์ นุกูลรัตน์ สนง.เกษตรอำเภอควนขนุน 
12  25 มีนาคม 2558 แพรกหา  
การปลูกมะเขือเปราะ  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอควนขนุน
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
255
 
9 คน
5 หน่วยงาน
27 มีนาคม 2558 ปากพะยูน  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
6 มีนาคม 2558 ดอนประดู่  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ข้าวพันธุ์ดีและเหมาะสมกับฤดูกาลนาปรัง  
สาธิต
15
ศาลาหมู่บ้าน  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
10 มีนาคม 2558 เกาะนางคำ  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ย  
บรรยาย
30
ทีทำการกลุ่ม  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 มีนาคม 2558 เกาะหมาก  
ถ่ายทอดความรู้การผสมปุ๋ย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาหมู่บ้าน  อดิศักดิ์ ฆังคะประทุม สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
11 มีนาคม 2558 ฝาละมี  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักสวนครัว  
ฝึกปฏิบัติ
25
ทีี่ทำการกลุ่ม  นายสนอง ท้วมพิบุลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
9 มีนาคม 2558 หารเทา  
ถ่ายทอดความรู้การใช้ข้าวพันธุ์ดีและเหมาะสมกับฤดูกาลนาปรัง  
สาธิต
14
ศาลาหมู่บ้าน  นายชวัลวิทย์ เสมสัน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
27 มีนาคม 2558 ดอนทราย  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพานิช นครานุวัฒนะ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน 
รวมอำเภอปากพะยูน
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
136
 
4 คน
1 หน่วยงาน
20 มีนาคม 2558 ป่าบอน  
การปลูกพืชฤดุแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน     
19 มีนาคม 2558 โคกทราย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่าร์  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
10 มีนาคม 2558 หนองธง  
การผสมปุ๋ยเคมีโดยใช้แม่ปุ๋ยในสวนยางพารา  
บรรยาย
200
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายนัน ชูเอียด  
16 - 20 มีนาคม 2558 ทุ่งนารี  
การแปรรูปอาหารจากแป้ง  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน  นายบุญสนอง สังมาศ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพัทลุง 
10 มีนาคม 2558 ทุ่งนารี  
การทำเครื่องแกงตำมือ  
ประชุม
40
ที่ทำการกลุ่มบ้านโหล๊ะหาร  นายธัญญลักษ์ แก้วนุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
24 มีนาคม 2558 วังใหม่  
การปลูกพืชฤดุแล้ง  
บรรยาย
30
ที่ทำการศูนย์บริการฯ  นายเพาว์ เพ็ชรหนู สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
รวมอำเภอป่าบอน
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
370
 
4 คน
2 หน่วยงาน
19 มีนาคม 2558 โคกสัก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
  นางสาวศิริพร เอียดนุ้ย สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว 
รวมอำเภอบางแก้ว
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
40
 
1 คน
1 หน่วยงาน
17 มีนาคม 2558 ป่าพะยอม  
ประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 58  
บรรยาย
20
ศาลาบ้านปาบ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
17 - 19 มีนาคม 2558 ป่าพะยอม  
อบรมเกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ GAP  
ประชุม
20
สำนักงานเกษตรอำเภอ  นางสาวหับสะ ตงเยต สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
12 มีนาคม 2558 ลานข่อย  
ประชุมถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผัก  
ประชุม
12
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวกันย์รัตน์ เกื้อนุ่น สนง.เกษตรอำเภอป่าพะยอม 
5 มีนาคม 2558 เกาะเต่า  
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรสามัญ (ZONING)  
บรรยาย
200
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
10 - 11 มีนาคม 2558 เกาะเต่า  
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (จัดเวทีหมู่บ้านสีเขียว)  
ประชุม
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
12 มีนาคม 2558 เกาะเต่า  
ถ่ายทอดความรู้ "การผลิตผักปลอดสารพิษ/การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
49
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสาวตุลยา กลับแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
12 มีนาคม 2558 บ้านพร้าว  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/ส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
49
โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก  นางสมถวิล รัตนรังษี สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม 
รวมอำเภอป่าพะยอม
4  ตำบล
7 เรื่อง
 
370
 
4 คน
2 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2558 ชุมพล  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
26 มีนาคม 2558 บ้านนา  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
25 มีนาคม 2558 อ่างทอง  
การผลิตผักพื้นเมือง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 มีนาคม 2558 ลำสินธุ์  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
รวมอำเภอศรีนครินทร์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพัทลุง 10 อำเภอ
49 เรื่อง
7 วิธี
2035
 
34 คน
14 หน่วยงาน