สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 บางไทร  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 บางพลี  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรพรรณ จันทร์เนียม  
1 - 30 มิถุนายน 2559 สนามชัย  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางพรพรรณ จันทร์เนียม  
1 - 30 มิถุนายน 2559 บ้านแป้ง  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 หน้าไม้  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 บางยี่โท  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 แคออก  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 แคตก  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ช่างเหล็ก  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  1 - 30 มิถุนายน 2559 กระแชง  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  1 - 30 มิถุนายน 2559 บ้านกลึง  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  1 - 30 มิถุนายน 2559 ช้างน้อย  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  1 - 30 มิถุนายน 2559 ห่อหมก  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  1 - 30 มิถุนายน 2559 ไผ่พระ  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  1 - 30 มิถุนายน 2559 กกแก้วบูรพา  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 มิถุนายน 2559 ไม้ตรา  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  1 - 30 มิถุนายน 2559 บ้านม้า  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  1 - 30 มิถุนายน 2559 บ้านเกาะ  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  1 - 30 มิถุนายน 2559 ราชคราม  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  1 - 30 มิถุนายน 2559 ช้างใหญ่  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  1 - 30 มิถุนายน 2559 โพแตง  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
22  1 - 30 มิถุนายน 2559 เชียงรากน้อย  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
23  1 - 30 มิถุนายน 2559 โคกช้าง  
เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
368
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2559 ทะเลชุบศร  
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 มิถุนายน 2559 กกโก  
การปลูกผักแบบไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17 มิถุนายน 2559 โก่งธนู  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มิถุนายน 2559 เขาพระงาม  
ลดการใช้สารเคมี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
1 - 30 มิถุนายน 2559 เขาสามยอด  
เทคโนโลยีการผลิตมันสำประหลัง  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2559 โคกกะเทียม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 มิถุนายน 2559 โคกกะเทียม  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15 มิถุนายน 2559 โคกลำพาน  
การตัดแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศาลา sml  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
1 มิถุนายน 2559 โคกตูม  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
0
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 มิถุนายน 2559 โคกตูม  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
11  1 - 30 มิถุนายน 2559 งิ้วราย  
ติดตามโคงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
12  10 มิถุนายน 2559 งิ้วราย  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
13  1 มิถุนายน 2559 ดอนโพธิ์  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
0
สถานที่ดำเนินการ     
14  17 มิถุนายน 2559 ดอนโพธิ์  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
30
อบต.  นางกุลชญา วงษ์เนตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
15  1 มิถุนายน 2559 ตะลุง  
การทำไข่เค็มดินสอพอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
16  16 มิถุนายน 2559 ท่าแค  
ลดารใช้สารเคมี  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
17  17 มิถุนายน 2559 ท่าศาลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางมัลลิกา กว๊ะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
18  1 มิถุนายน 2559 นิคมสร้างตนเอง  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมัลลิกา จิตใจฉ่ำ สำนกงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
19  23 มิถุนายน 2559 บางขันหมาก  
การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
20  9 มิถุนายน 2559 บ้านข่อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21  15 มิถุนายน 2559 ท้ายตลาด  
การเตรียมดิน  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
22  9 มิถุนายน 2559 ป่าตาล  
การใส่ปุ๋ยในพืช  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวฌามา รื่นรมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
23  10 มิถุนายน 2559 พรหมมาสตร์  
การปลูกพืชผสมผสาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนิษฐา ปานนก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
24  1 - 30 มิถุนายน 2559 พรหมมาสตร์  
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
0
สถานที่ดำเนินการ     
25  9 มิถุนายน 2559 โพธิ์เก้าต้น  
การตัอแต่งกิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันดี พรหมมา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
26  14 มิถุนายน 2559 โพธิ์ตรุ  
การตรียมดิน  
เสวนา
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกันตนา มูลนี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
27  15 มิถุนายน 2559 สี่คลอง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
28  24 มิถุนายน 2559 ถนนใหญ่  
การปลูกผักแบบไร้ดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
รวมอำเภอเมืองลพบุรี
23  ตำบล
16 เรื่อง
 
990
 
11 คน
3 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 พัฒนานิคม  
การลดพื้นที่ปลูกข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางสาวนันธิดา ไผ่ตะคุ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
13 - 31 มิถุนายน 2559 ช่องสาริกา  
การปลูกมันสำปะหลังโดยวิธีการให้น้ำหยด  
บรรยาย
20
นายมาโนช นุตประศาสน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 มิถุนายน 2559 มะนาวหวาน  
การขึ้น/ปรังปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
14 มิถุนายน 2559 ดีลัง  
การจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
30
ม.6, 7  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
2 - 3 มิถุนายน 2559 ดีลัง  
การปลูกผัก  
บรรยาย
20
ม.1, 3, 4, 6, 7  นางดารารัตน์ ประคองทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
22 มิถุนายน 2559 โคกสลุง  
เชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสมควร ยุทธวิธี สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
23 มิถุนายน 2559 ชอนน้อย  
ขึ้นทะเบียนมันสำปะหลัง  
บรรยาย
56
อบต.  นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
8 มิถุนายน 2559 หนองบัว  
การขึ้น/ปรังปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุทธิ สุทธิกุล สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
9 มิถุนายน 2559 ห้วยขุนราม  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
15
นายสมเกียรติ พัฒนาสันติ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
10  9 มิถุนายน 2559 น้ำสุด  
สำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายฤทธิรงค์ ศริพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
รวมอำเภอพัฒนานิคม
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
304
 
7 คน
1 หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2559 โคกสำโรง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 มิถุนายน 2559 เกาะแก้ว  
การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 มิถุนายน 2559 ถลุงเหล็ก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชรินทร์ สิงห์กวาง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
2 มิถุนายน 2559 หลุมข้าว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรเชษฐ์ สุรวาท สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 มิถุนายน 2559 ห้วยโป่ง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
17 มิถุนายน 2559 คลองเกตุ  
จัดงานวันถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลัง  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 มิถุนายน 2559 สะแกราบ  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
1 มิถุนายน 2559 เพนียด  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
3 มิถุนายน 2559 วังเพลิง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสาวิตรี พางาม สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
10  8 มิถุนายน 2559 ดงมะรุม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
ประชุม
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสรพล จัทรสุข สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
11  3 มิถุนายน 2559 วังขอนขว้าง  
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
12  1 มิถุนายน 2559 วังจั่น  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
13  1 มิถุนายน 2559 หนองแขม  
ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59  
ประชุม
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเสาวลักษณ์ น้อยสระ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 
รวมอำเภอโคกสำโรง
13  ตำบล
6 เรื่อง
 
745
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2559 ลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 มิถุนายน 2559 ชัยนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 มิถุนายน 2559 ศิลาทิพย์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 มิถุนายน 2559 ห้วยหิน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2559 ม่วงค่อม  
การขยายเชื้อตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
60
อบต.     
1 มิถุนายน 2559 บัวชุม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 มิถุนายน 2559 ท่าดินดำ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 มิถุนายน 2559 มะกอกหวาน  
การดูแลรักษาเห็ด  
บรรยาย
15
ศูนย์เรียนรู้     
1 มิถุนายน 2559 ซับตะเคียน  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 มิถุนายน 2559 นาโสม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  6 มิถุนายน 2559 หนองยายโต๊ะ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  6 มิถุนายน 2559 เกาะรัง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  2 มิถุนายน 2559 ท่ามะนาว  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  10 มิถุนายน 2559 นิคมลำนารายณ์  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  22 มิถุนายน 2559 ชัยบาดาล  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
24
อบต.     
16  6 มิถุนายน 2559 บ้านใหม่สามัคคี  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  6 มิถุนายน 2559 เขาแหลม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชัยบาดาล
17  ตำบล
4 เรื่อง
 
734
 
0 คน
0 หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2559 ท่าวุ้ง  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 มิถุนายน 2559 บางคู้  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนา อุทดารา  
7 มิถุนายน 2559 โพตลาดแก้ว  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
6 มิถุนายน 2559 บางลี่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคชาชีพ สว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 
9 มิถุนายน 2559 บางงา  
การดูแลรักษาโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 มิถุนายน 2559 โคกสลุด  
ดูแลรักษาโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิทยา แก้วคง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
7 มิถุนายน 2559 เขาสมอคอน  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
10 มิถุนายน 2559 หัวสำโรง  
ผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรเมศร์ ภู่งาม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
2 มิถุนายน 2559 ลาดสาลี่  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  14 มิถุนายน 2559 บ้านเบิก  
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกียรติศักดิ์ เมตตา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
11  14 มิถุนายน 2559 มุจลินท์  
การป้องกันโรคและแมลง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเฉลิมศรี คลองสระบัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 
รวมอำเภอท่าวุ้ง
11  ตำบล
6 เรื่อง
 
550
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 ไผ่ใหญ่  
แมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
แปลงเรียนรู้  นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
8 มิถุนายน 2559 บ้านทราย  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนฤมล เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้วนหมี่ 
15 มิถุนายน 2559 บ้านกล้วย  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 มิถุนายน 2559 ดงพลับ  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16 มิถุนายน 2559 บ้านชี  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 มิถุนายน 2559 พุคา  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
14 มิถุนายน 2559 หินปัก  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17 มิถุนายน 2559 บางพึ่ง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายศิริพงษ์ พาสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
9 มิถุนายน 2559 หนองทรายขาว  
ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
10  14 มิถุนายน 2559 บางกะพี้  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
11  16 มิถุนายน 2559 หนองเต่า  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายมนตรี แนบเนียร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
12  3 มิถุนายน 2559 โพนทอง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
1
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางบุษบา อินทร์พยุง สนง.เกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
13  17 มิถุนายน 2559 บางขาม  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
14  16 มิถุนายน 2559 ดอนดึง  
การจัดการเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
15  14 มิถุนายน 2559 ชอนม่วง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายนายโอฬาร เทพทวี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
16  22 มิถุนายน 2559 หนองกระเบียน  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภรณ์ สงวนชม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
17  16 มิถุนายน 2559 สายห้วยแก้ว  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธเนศ เลี้ยงถนอม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
18  15 มิถุนายน 2559 มหาสอน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนูญ แย้มทับ สำนักงานเกษตรอำเภอเบ้านหมี่ 
19  22 มิถุนายน 2559 เชียงงา  
ฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางนวพรรษ์ พลอยสีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
20  16 มิถุนายน 2559 หนองเมือง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประภาศรี ดาบส สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
21  16 มิถุนายน 2559 สนามแจง  
การจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย จูฑะสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 
รวมอำเภอบ้านหมี่
21  ตำบล
7 เรื่อง
 
606
 
10 คน
4 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2559 ท่าหลวง  
การปลูกและดูแลรักษาแปลงมันสำปะหลัง และวางระบบน้ำหยด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญชัย เอี่ยมประไพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 
14 มิถุนายน 2559 แก่งผักกูด  
การป้องกันกำจัดเพลียแป้ง (การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย)  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
7 มิถุนายน 2559 ซับจำปา  
การปลูกและการใช้น้ำอย่างประหยัด  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิยม ยิ่งยง สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 
7 มิถุนายน 2559 หนองผักแว่น  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ ทับทิมทอง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
7 มิถุนายน 2559 ทะเลวังวัด  
การเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย (วางระบบน้ำในมันสำปะหลัง)  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรพงษ์ กำบังภัย สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 
13 - 17 มิถุนายน 2559 หัวลำ  
การวางระบบน้ำหยดใช้ในการเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาณุ ภาณุเวช สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 
รวมอำเภอท่าหลวง
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
226
 
5 คน
4 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 สระโบสถ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 มิถุนายน 2559 มหาโพธิ  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 ทุ่งท่าช้าง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2559 ห้วยใหญ่  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มิถุนายน 2559 นิยมชัย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสระโบสถ์
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 โคกเจริญ  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14 มิถุนายน 2559 ยางราก  
การเตรียมพันธุ์การแช่ท่อนพันธุ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสะอาด ศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
17 มิถุนายน 2559 หนองมะค่า  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายวสันต์ เปี่ยมฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
8 มิถุนายน 2559 วังทอง  
สร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำและแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศาลาวัด  นางสาวสมทรง จิตต์จำนงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
15 มิถุนายน 2559 โคกแสมสาร  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชนู เทศอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 
รวมอำเภอโคกเจริญ
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
180
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 ลำสนธิ  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 หนองรี  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 มิถุนายน 2559 กุดตาเพชร  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 มิถุนายน 2559 เขารวก  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 เขาน้อย  
การปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอลำสนธิ
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 หนองม่วง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
8 มิถุนายน 2559 บ่อทอง  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 มิถุนายน 2559 ดงดินแดง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบรรยาย สมเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 
8 มิถุนายน 2559 ชอนสมบูรณ์  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 ยางโทน  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 ชอนสารเดช  
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพราย โฉมหน่าย สนง.เกษตรอ.หนองม่วง 
รวมอำเภอหนองม่วง
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลพบุรี 11 อำเภอ
63 เรื่อง
4 วิธี
5275
 
52 คน
18 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 มิถุนายน 2559 โพทะเล  
ติดตามการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
ประชุม
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 มิถุนายน 2559 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 มิถุนายน 2559 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 มิถุนายน 2559 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
37
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
14 มิถุนายน 2559 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 มิถุนายน 2559 ท่าข้าม  
ติดตามและประชุมแปลงใหญ่  
ประชุม
67
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 มิถุนายน 2559 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 มิถุนายน 2559 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
27
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  14 มิถุนายน 2559 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  11 - 20 มิถุนายน 2559 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  9 มิถุนายน 2559 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
315
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 พระงาม  
แนะนำส่งเสริมการปลูกและดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 - 16 มิถุนายน 2559 พรหมบุรี  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
16 - 28 มิถุนายน 2559 บางน้ำเชี่ยว  
การปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
1 - 15 มิถุนายน 2559 บ้านหม้อ  
การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมคิด ตั้วสมพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
20 - 23 มิถุนายน 2559 บ้านแป้ง  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทองอุไร เอี่ยมละออ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
14 มิถุนายน 2559 หัวป่า  
แนะนำส่งเสริมการปลูกและดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพัชรา ยะคำ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
13 มิถุนายน 2559 โรงช้าง  
แนะนำส่งเสริมการปลูกและดูแลรักษาพืชผัก  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางขวัญเรือน ทัศนกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
รวมอำเภอพรหมบุรี
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
345
 
4 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 วิหารขาว  
การใช้น้ำอย่างประหยัดในการปลูกข้าว  
ประชุม
14
อบต.  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
9 มิถุนายน 2559 พิกุลทอง  
การใช้น้ำอย่างประหยัดในการปลูกพืช  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสบ หมื่นระย้าๆ สนง.เกษตรอำเภอท่าช้าง 
รวมอำเภอท่าช้าง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
30
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 3 อำเภอ
10 เรื่อง
2 วิธี
690
 
7 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 26 มิถุนายน 2559 โนนไทย  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรวิภา ไชยสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 
1 - 27 มิถุนายน 2559 ด่านจาก  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 26 มิถุนายน 2559 กำปัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
1 - 26 มิถุนายน 2559 สำโรง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
1 - 26 มิถุนายน 2559 ค้างพลู  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 26 มิถุนายน 2559 บ้านวัง  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 26 มิถุนายน 2559 บัลลังก์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสามาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 26 มิถุนายน 2559 สายออ  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
1 - 26 มิถุนายน 2559 ถนนโพธิ์  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  1 - 26 มิถุนายน 2559 มะค่า  
การคัดเลือกพันธ์ข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
502
 
8 คน
4 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 ปากช่อง  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
8 มิถุนายน 2559 ขนงพระ  
การปลูกมะขามเปรี้ยว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
22 มิถุนายน 2559 หนองน้ำแดง  
การปลูกมะขามเปรี้ยว  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
9 มิถุนายน 2559 พญาเย็น  
การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
30
ศูนย์ ศจช.  นางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอปากช่อง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
170
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
672
 
10 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2559 กุดตุ้ม  
ศัตรูมะนาวและการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์เรียนรู้ตำบลกุดตุ้ม     
29 มิถุนายน 2559 กุดตุ้ม  
การขยายพันธุ์พืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศาลาเอนกประสงค์     
9 มิถุนายน 2559 กุดตุ้ม  
การผลิตไผ่ผงลืมแล้งคุณภาพดี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22 มิถุนายน 2559 กุดตุ้ม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาเอนกประสงค์     
รวมอำเภอเมืองชัยภูมิ
1  ตำบล
4 เรื่อง
 
80
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 มิถุนายน 2559 คอนสวรรค์  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 มิถุนายน 2559 ยางหวาย  
การปลูกข้าวนาปีและการดูแลบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายสาย ต่อติด สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
8 มิถุนายน 2559 ช่องสามหมอ  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
10 มิถุนายน 2559 โนนสะอาด  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
17 มิถุนายน 2559 ห้วยไร่  
การเพิ่มผลผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
อบต.  นายแสวง คงเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
13 มิถุนายน 2559 บ้านโสก  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรกฤษณ์ หาชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
15 มิถุนายน 2559 โคกมั่งงอย  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
35
อบต.  นางสาวสุพรรษา โตชัยภูม สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
21 มิถุนายน 2559 หนองขาม  
การเตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าวคุณภาพ  
บรรยาย
35
ศาลาวัด  นายประสงค์ เริงชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
14 - 28 มิถุนายน 2559 ศรีสำราญ  
การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  
บรรยาย
150
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  นางทองวัน ลีกอก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 
รวมอำเภอคอนสวรรค์
9  ตำบล
4 เรื่อง
 
440
 
6 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ
8 เรื่อง
4 วิธี
520
 
6 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 บุ่ง  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ไก่คำ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 นาจิก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวรญาดา นามเรืองศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ปลาค้าว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 เหล่าพรวน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 สร้างนกทา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 คึมใหญ่  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
ศาลาวัด  นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 นาผือ  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 น้ำปลีก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 มิถุนายน 2559 นาวัง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแผนพัฒนา  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 มิถุนายน 2559 นาหมอม้า  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
12  1 - 30 มิถุนายน 2559 โนนโพธิ์  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
13  1 - 30 มิถุนายน 2559 โนนหนามแท่ง  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 มิถุนายน 2559 ห้วยไร่  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองมะแซว  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 มิถุนายน 2559 กุดปลาดุก  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 มิถุนายน 2559 ดอนเมย  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวนารียา แก้วเกาะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
18  1 - 30 มิถุนายน 2559 นายม  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิวัฒน์ อ่อนเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 มิถุนายน 2559 นาแต้  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดี,อินทรีย์ , โครงการ ศพก.  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
3500
 
8 คน
2 หน่วยงาน
1 - 20 มิถุนายน 2559 ชานุมาน  
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 มิถุนายน 2559 โคกสาร  
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
350
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 25 มิถุนายน 2559 คำเขื่อนแก้ว  
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิ่งเพชร กิ่งชา สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 
1 - 20 มิถุนายน 2559 โคกก่ง  
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 15 มิถุนายน 2559 ป่าก่อ  
การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
450
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอชานุมาน
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
2250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 หนองข่า  
การเตรีนมดิน  
ดูงาน
25
บ้านสงยาง     
10 มิถุนายน 2559 คำโพน  
การเตรีนมดิน  
บรรยาย
25
บ้านพุทธศิลป์     
14 มิถุนายน 2559 นาหว้า  
การเตรีนมดิน  
บรรยาย
25
บ้านหนองแสง     
15 มิถุนายน 2559 ลือ  
การเตรีนมดิน  
บรรยาย
25
บ้านหนองลุมพุก     
16 มิถุนายน 2559 ห้วย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
25
บ้านดอนดู่     
15 มิถุนายน 2559 โนนงาม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
25
บ้านนาเรือง     
9 มิถุนายน 2559 นาป่าแซง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
25
บ้านคำย่านาง     
รวมอำเภอปทุมราชวงศา
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
175
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2559 พนา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ประชุม
25
ศาลากลางบ้าน  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 มิถุนายน 2559 จานลาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายสมทัศน์ ไชยรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 มิถุนายน 2559 ไม้กลอน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายเมธี บุตรวาระ สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
1 - 31 มิถุนายน 2559 พระเหลา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายกิตยากร เหมรา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 
รวมอำเภอพนา
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2559 อำนาจ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
10 มิถุนายน 2559 อำนาจ  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
16 มิถุนายน 2559 ดงมะยาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
7 มิถุนายน 2559 ดงมะยาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
14 มิถุนายน 2559 เปือย  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
21 มิถุนายน 2559 เปือย  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
9 มิถุนายน 2559 เปือย  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
16 มิถุนายน 2559 ดงบัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิเชษฐ์ หนุวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
24 มิถุนายน 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
สาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
10  15 มิถุนายน 2559 ดงบัง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นายพิทยา โนรีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
11  7 มิถุนายน 2559 ไร่ขี  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริฐ์สังข์  
12  17 มิถุนายน 2559 ไร่ขี  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางไพรินทร์ ประเสริฐ์สังข์  
13  8 มิถุนายน 2559 ไร่ขี  
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางไพรินทร์ ประเสริฐ์สังข์  
14  14 มิถุนายน 2559 แมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
15  22 มิถุนายน 2559 แมด  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังหวั  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางบุญสันต์ ทุมมี สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 
16  7 มิถุนายน 2559 โคกกลาง  
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
17  23 มิถุนายน 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
18  14 มิถุนายน 2559 โคกกลาง  
การฝึกอบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภพาพด ตามแผนพัฒนาจังห  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลากลางบ้าน  นางสิริรัตน์ ประทุมชู  
รวมอำเภอลืออำนาจ
7  ตำบล
8 เรื่อง
 
387
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำเภอ
14 เรื่อง
5 วิธี
6412
 
17 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 มิถุนายน 2559 หนองแสง  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
6 มิถุนายน 2559 แสงสว่าง  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
6 มิถุนายน 2559 นาดี  
การผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
6 มิถุนายน 2559 ทับกุง  
การปลูกข้าวนาปี 2559  
บรรยาย
100
ศาลากลางบ้าน  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
400
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
400
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 โพธิ์ทอง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ทวี นาใจพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ศรีสมเด็จ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประภาษณ์ หลักแวงมล สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 เมืองเปลือย  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอนุวรรณ สวัสดิ์แวงควง สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองใหญ่  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอนุวรรณ สวัสดิ์แวงควง สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 สวนจิก  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสัญญา เพ็ญสุต สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ 
1 - 30 มิถุนายน 2559 โพธิ์สัย  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประภาษณ์ หลักแวงมล สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
1 - 29 มิถุนายน 2559 หนองแวงควง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
1 - 29 มิถุนายน 2559 บ้านบาก  
การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจินตวี จำเริญสาร สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 
รวมอำเภอศรีสมเด็จ
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
700
 
5 คน
4 หน่วยงาน
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
700
 
5 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 มิถุนายน 2559 กาฬสินธุ์  
การหว่านเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ชุมชนหัวคู  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
15 มิถุนายน 2559 หลุบ  
การหว่านเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
บ้านโคกกลาง  นายกิ่งเพชร แก้วโยธา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 มิถุนายน 2559 ลำพาน  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงไกร ทองสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14 มิถุนายน 2559 ห้วยโพธิ์  
การผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรชัย จำเริญบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
9 มิถุนายน 2559 กลางหมื่น  
การคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนางสาววรางคณา สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 
8 มิถุนายน 2559 ขมิ้น  
การผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณัฏฐพร เจริญจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
8 มิถุนายน 2559 โพนทอง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
บ้านหามแห  นางถิรพร ดาวกระจาย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
7 มิถุนายน 2559 นาจารย์  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์จัดการพืชชุมชน  นางโสภิต รักสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
รวมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2559 กมลาไสย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยพิภพ โยธะชัย สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
3 มิถุนายน 2559 โพนงาม  
ข้าว  
บรรยาย
59
ศาลาวัด  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ดงลิง  
การส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
3 - 29 มิถุนายน 2559 ดงลิง  
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
38
ศาลา SML  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
3 - 29 มิถุนายน 2559 ดงลิง  
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลากลางบ้าน  นางธาชินี กงจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
6 มิถุนายน 2559 ธัญญา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุรีรัตน์ หนองสุธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
27 มิถุนายน 2559 หนองแปน  
ข้าวนาปี  
บรรยาย
180
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรุจี มาศงามเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17 มิถุนายน 2559 เจ้าท่า  
การไถกลบฟาง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนันต์ จันทะเขต สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
1 มิถุนายน 2559 โคกสมบูรณ์  
ข้าว  
บรรยาย
149
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุธี ภูมาตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 
รวมอำเภอกมลาไสย
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
781
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 ร่องคำ  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
แปลงพยากรณ์ศัตรูข้าวนาปรัง  นางสาวเพ็ญนภา โยธาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
2 มิถุนายน 2559 สามัคคี  
การผลิตข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
67
แปลงเรียนรู้  นางประสาร จันทะดวง สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
2 มิถุนายน 2559 เหล่าอ้อย  
การปลูกข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
60
แปลงเรียนรู้  นายเฉลิมชัย อรรคฮาต สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 
รวมอำเภอร่องคำ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
177
 
3 คน
1 หน่วยงาน
20 มิถุนายน 2559 บัวขาว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่องไว สำนักงานเกษตรอำเอภกุฉินารายณ์ 
23 มิถุนายน 2559 แจนแลน  
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
16 มิถุนายน 2559 เหล่าใหญ่  
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
6 มิถุนายน 2559 จุมจัง  
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
1 มิถุนายน 2559 เหล่าไฮงาม  
การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  
บรรยาย
600
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 มิถุนายน 2559 กุดหว้า  
ข้าวอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชติ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
9 มิถุนายน 2559 สามขา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
6 มิถุนายน 2559 นาขาม  
การทำและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 มิถุนายน 2559 สมสะอาด  
การทำและใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
10  9 มิถุนายน 2559 กุดค้าว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิรัตน์ จิตจักร สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
1005
 
7 คน
2 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 คุ้มเก่า  
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศาลาประชาคม ม.5  นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุมา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 
รวมอำเภอเขาวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 หัวนาคำ  
ส่งเสริมการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศาลากลางบ้าน  นายบุญตรง อินนุขิต สำนักงานเกษตรยางตลาด 
10 มิถุนายน 2559 คลองขาม  
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
แปลงนาเกษตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
95
 
2 คน
2 หน่วยงาน
7 - 10 มิถุนายน 2559 คำบง  
การจัดทำไร่่นาสวนผสม  
บรรยาย
60
แปลงนาเกษตรกร  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
12 มิถุนายน 2559 ไค้นุ่น  
จัดประชุมคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิตามแผน  
บรรยาย
30
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
4 - 8 มิถุนายน 2559 ไค้นุ่น  
ติดตามตรวจสอบทางการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 255  
บรรยาย
600
ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน2,11,8,12,7,10  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
5 - 28 มิถุนายน 2559 นิคมห้วยผึ้ง  
โครงการจัดทำไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
60
แปลงนาเกษตรกร  นายไวกูณฐ์ คำสำลี สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองอีบุตร  
การมีส่วนร่วมเกษตรกร  
บรรยาย
316
แปลงนาเกษตรกร  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
14 - 30 มิถุนายน 2559 หนองอีบุตร  
การจัดทำไร่นาสวนผสม  
ฝึกปฏิบัติ
35
แปลงพืชผัก  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1101
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2559 สำราญ  
การผลิตเพื่อจำหน่ายและส่งออก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปิยะนุช กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
16 มิถุนายน 2559 สำราญใต้  
การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
9 มิถุนายน 2559 คำสร้างเที่ยง  
การทำปลาส้มถอดก้าง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
23 มิถุนายน 2559 หนองช้าง  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 ดอนจาน  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายศุภฤกษ์ วิภาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
7 มิถุนายน 2559 สะอาดไชยศรี  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายนาวา ท่าไคร้กลาง สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอดอนจาน 
7 มิถุนายน 2559 ดงพยุง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
7 มิถุนายน 2559 ม่วงนา  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายแสวง ยิ่งโยงสัน สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
1 มิถุนายน 2559 นาจำปา  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
80
แปลงเกษตรกร     
7 มิถุนายน 2559 นาจำปา  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิต  
บรรยาย
100
แปลงเกษตรกร  นายศุภฤกษ์ วิภาคะ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 
รวมอำเภอดอนจาน
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
580
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 มิถุนายน 2559 ฆ้องชัยพัฒนา  
บรรยายพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
1 - 15 มิถุนายน 2559 เหล่ากลาง  
อบรมกลุ่มผู้ผลิตข้าว GAP  
ประชุม
75
ศูนย์จัดการดินปุ๋ย  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
17 มิถุนายน 2559 โคกสะอาด  
การปลูกข้าวนาปี  
บรรยาย
40
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายนิติธร กายขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน 
9 มิถุนายน 2559 ลำชี  
การไถกลบตอวัง  
บรรยาย
40
ศาลาวัด     
รวมอำเภอฆ้องชัย
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
195
 
3 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 10 อำเภอ
38 เรื่อง
5 วิธี
4519
 
38 คน
19 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 มิถุนายน 2559 หายยา  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน ปี 59  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
21 มิถุนายน 2559 หายยา  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน ปี 59  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
29 มิถุนายน 2559 ช้างเผือก  
การผลิตต้นอ่อนท่านตะวัน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
20 มิถุนายน 2559 สุเทพ  
การผลิตต้นอ่อนท่านตะวัน  
บรรยาย
20
  นายนันทิวัฒน์  ศรีคาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
9 มิถุนายน 2559 แม่เหียะ  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 มิถุนายน 2559 ป่าแดด  
การปลูกผักแบบใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
16 มิถุนายน 2559 หนองหอย  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
24 มิถุนายน 2559 ท่าศาลา  
ปุ๋ยชีวภาพน้ำ  
บรรยาย
45
  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
23 มิถุนายน 2559 หนองป่าครั่ง  
การปลูกพืชผักแบบใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
15
  นางสาวรจนรินทร์ ดำรงรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว 
10  23 มิถุนายน 2559 ฟ้าฮ่าม  
การปลูกพืชปลอดภัย  
บรรยาย
4
  นางสุนิศา ไกรนรา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
11  23 มิถุนายน 2559 ป่าตัน  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน ปี 59  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
12  16 มิถุนายน 2559 ป่าตัน  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน ปี 59  
บรรยาย
11
  นางกอบกุล สุริยะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
13  7 มิถุนายน 2559 สันผีเสื้อ  
ผักสวนครัว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิคม ไชยวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
รวมอำเภอเมืองเชียงใหม่
11  ตำบล
7 เรื่อง
 
236
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2559 บ้านหลวง  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
1 มิถุนายน 2559 ข่วงเปา  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
2 มิถุนายน 2559 สบเตี๊ยะ  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
8 มิถุนายน 2559 บ้านแปะ  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
6 มิถุนายน 2559 ดอยแก้ว  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
7 มิถุนายน 2559 แม่สอย  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
18
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวารินทร์ พงษ์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง 
รวมอำเภอจอมทอง
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
111
 
2 คน
1 หน่วยงาน
20 - 30 มิถุนายน 2559 เชียงดาว  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 เชียงดาว  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 เมืองนะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 เมืองนะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 เมืองงาย  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 แม่นะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 แม่นะ  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 เมืองคอง  
การปลูก  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 17 มิถุนายน 2559 เมืองคอง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 17 มิถุนายน 2559 ปิงโค้ง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  20 - 30 มิถุนายน 2559 ปิงโค้ง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  20 - 30 มิถุนายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 17 มิถุนายน 2559 ทุ่งข้าวพวง  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเชียงดาว
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2559 สง่าบ้าน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
22 มิถุนายน 2559 ป่าลาน  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 สันมหาพน  
การปรับปรุงดินและการเตรียมดิน  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสค์  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
22 มิถุนายน 2559 สันมหาพน  
การปรับปรุงดินและการเตรียมดิน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
15 มิถุนายน 2559 แม่แตง  
การทำนาแบบแห้งสลับเปียก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ บุญนาค สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10 มิถุนายน 2559 ขี้เหล็ก  
การจัดทำบัญชี  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุมิตรา พลับพลาชัย สนง.เกษตรอำเภอแม่แตง 
9 มิถุนายน 2559 ช่อแล  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
7 มิถุนายน 2559 แม่หอพระ  
การทำไข่เค็มสมุนไพร  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 มิถุนายน 2559 สบเปิง  
การดูแลลำไยช่วงติดผลผลิต  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
6 มิถุนายน 2559 บ้านเป้า  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
3 มิถุนายน 2559 สันป่ายาง  
การดูแลลำไยช่วงติดผลผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสค์  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
10  8 มิถุนายน 2559 ป่าแป๋  
การตัดแต่งกิ่งชา  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
11  7 มิถุนายน 2559 เมืองก๋าย  
การดูแลลิ้นจี่ระยะเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดิสรณ์ ลาภพระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
12  13 มิถุนายน 2559 บ้านช้าง  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพาวิณี แซ่ล้อ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
13  20 มิถุนายน 2559 กื้ดช้าง  
การทำปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
30
อาคารเอนกประสงค์  นายอดุลย์ บุญตวย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
14  7 มิถุนายน 2559 อินทขิล  
การดูแลลำไยช่วงติดผลผลิต  
บรรยาย
20
  นายอานนท์ แสนสามก๋อง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง 
รวมอำเภอแม่แตง
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
305
 
8 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2559 ริมเหนือ  
ผลิตขยายเชื้อราไตโครเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม 
รวมอำเภอแม่ริม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
20
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 สะเมิงใต้  
การคัดกรองวิสาหกิขชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุพรรษา อินตา สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 สะเมิงเหนือ  
การคัดกรองวิสาหกิขชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 แม่สาบ  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 บ่อแก้ว  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเรวัต แก้วเลิศตระกูล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ยั้งเมิน  
การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุขสันต์ ทองขาว สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง 
รวมอำเภอสะเมิง
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
250
 
3 คน
1 หน่วยงาน
21 มิถุนายน 2559 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
7 มิถุนายน 2559 แม่อาย  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
15 มิถุนายน 2559 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
23 มิถุนายน 2559 แม่สาว  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงค์เยาว์ บุญยศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22 มิถุนายน 2559 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
8 มิถุนายน 2559 สันต้นหมื้อ  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
21 มิถุนายน 2559 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
9 มิถุนายน 2559 แม่นาวาง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปาณิสรา ขำเหม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
22 มิถุนายน 2559 ท่าตอน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
10  9 มิถุนายน 2559 ท่าตอน  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
11  23 มิถุนายน 2559 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
12  14 มิถุนายน 2559 บ้านหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมนตรี ไชยวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
13  7 มิถุนายน 2559 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
14  20 มิถุนายน 2559 มะลิกา  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสิทธิพันธุ์ คันธฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย 
รวมอำเภอแม่อาย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
420
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 - 17 มิถุนายน 2559 ยุหว่า  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
บรรยาย
250
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20 - 30 มิถุนายน 2559 สันกลาง  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 30 มิถุนายน 2559 ท่าวังพร้าว  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 17 มิถุนายน 2559 มะขามหลวง  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
254
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 30 มิถุนายน 2559 แม่ก๊า  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
253
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
6 - 17 มิถุนายน 2559 บ้านแม  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
450
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 - 17 มิถุนายน 2559 บ้านกลาง  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
265
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 30 มิถุนายน 2559 ทุ่งสะโตก  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
275
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
20 - 30 มิถุนายน 2559 ทุ่งต้อม  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
257
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  6 - 30 มิถุนายน 2559 น้ำบ่อหลวง  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
365
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11  20 - 30 มิถุนายน 2559 มะขุนหวาน  
แนะนำการดูแลรักษาลำไยในระยะติดผล  
เสวนา
350
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
3369
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกำแพง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ทรายมูล  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
1 - 30 มิถุนายน 2559 ร้องวัวแดง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอดิศักดิ์ ราชสีห์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
10  1 - 30 มิถุนายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
11  1 - 30 มิถุนายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
12  1 - 30 มิถุนายน 2559 บวกค้าง  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอภิชัย คำรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
13  1 - 30 มิถุนายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
สาธิต
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
14  1 - 30 มิถุนายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
15  1 - 30 มิถุนายน 2559 แช่ช้าง  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
16  1 - 30 มิถุนายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
17  1 - 30 มิถุนายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
18  1 - 30 มิถุนายน 2559 ออนใต้  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน การเตรียมแปลงเพาะกล้า  
ประชุม
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
19  1 - 30 มิถุนายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน การเตรียมแปลงเพาะกล้ส  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
20  1 - 30 มิถุนายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
21  1 - 30 มิถุนายน 2559 แม่ปูคา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศรศักดิ์ ยศชนะ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
22  1 - 30 มิถุนายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
23  1 - 30 มิถุนายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
24  1 - 30 มิถุนายน 2559 ห้วยทราย  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน การเตรียมแปลงเพาะกล้ส  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวันเพ็ญ กันธิมา สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
25  1 - 30 มิถุนายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
26  1 - 30 มิถุนายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน การเตรียมแปลงเพาะกล้ส  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
27  1 - 30 มิถุนายน 2559 ต้นเปา  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
28  1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาข้าวนาปี การปลูกข้าวในฤดูฝน การเตรียมแปลงเพาะกล้ส  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
29  1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการดูแลรักษาลำไย การฟื้นฟูต้นสภาพต้นลำไย ในฤดูแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
30  1 - 30 มิถุนายน 2559 สันกลาง  
แนะนำส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวพีรดี เหมวิรัช สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง 
รวมอำเภอสันกำแพง
10  ตำบล
5 เรื่อง
 
530
 
6 คน
1 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 ป่าไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม  
บรรยาย
120
ศพก.สันทราย  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
3 มิถุนายน 2559 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
120
ศพก.สันทราย  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย 
รวมอำเภอสันทราย
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 มิถุนายน 2559 ดอยเต่า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
7 มิถุนายน 2559 ท่าเดื่อ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
7 มิถุนายน 2559 มืดกา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
8 มิถุนายน 2559 บ้านแอ่น  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวจันทร์เพ็ญ จำวงค์  
8 มิถุนายน 2559 บงตัน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
10 มิถุนายน 2559 โปงทุ่ง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิพันธ์ สร้อยญาณะ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า 
รวมอำเภอดอยเต่า
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 อมก๋อย  
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
7 มิถุนายน 2559 ยางเปียง  
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายกอบลาภ แสงสุวรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
9 มิถุนายน 2559 แม่ตื่น  
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
อบต.  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
10 มิถุนายน 2559 ม่อนจอง  
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
อบต.  นายโยธิน ทาดี สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
2 มิถุนายน 2559 สบโขง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
14 มิถุนายน 2559 นาเกียน  
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
บรรยาย
30
อบต.  นายณรงค์ เนตรผาบ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภออมก๋อย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
200
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ยางเนิ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
50
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2559 สารภี  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ไชยสถาน  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ขัวมุง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
10  1 มิถุนายน 2559 หนองแฝก  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
11  1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 30 มิถุนายน 2559 หนองผึ้ง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
13  1 - 30 มิถุนายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 30 มิถุนายน 2559 ท่ากว้าง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
15  1 - 30 มิถุนายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
16  1 - 30 มิถุนายน 2559 ดอนแก้ว  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 30 มิถุนายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
18  1 - 30 มิถุนายน 2559 ท่าวังตาล  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
19  1 - 30 มิถุนายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
แปลงปลูกผัก     
20  1 - 30 มิถุนายน 2559 สันทราย  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
21  1 - 30 มิถุนายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสวนลำไย  
บรรยาย
50
สวนลำไย     
22  1 - 30 มิถุนายน 2559 ป่าบง  
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
รวมอำเภอสารภี
11  ตำบล
2 เรื่อง
 
900
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 มิถุนายน 2559 ดอยหล่อ  
การดูแลรักษาลำไยระยะขยายผลอ่อน  
บรรยาย
197
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2559 สองแคว  
การดูแลรักษาลำไยระยะขยายผลอ่อน  
บรรยาย
119
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2559 ยางคราม  
การดูแลรักษาลำไยระยะขยายผลอ่อน  
บรรยาย
149
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 มิถุนายน 2559 สันติสุข  
การดูแลรักษาลำไยระยะขยายผลอ่อน  
บรรยาย
121
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอดอยหล่อ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
586
 
0 คน
0 หน่วยงาน
13 - 17 มิถุนายน 2559 บ้านจันทร์  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
6 - 10 มิถุนายน 2559 บ้านจันทร์  
การเตรียมหว่านกล้าข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
6 - 10 มิถุนายน 2559 แม่แดด  
การเตรียมหว่านกล้าข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
13 - 17 มิถุนายน 2559 แม่แดด  
การเก็บเกี่ยวฟักทองญี่ปุ่น  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
20 - 24 มิถุนายน 2559 แม่แดด  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีรยุทธ บุญยัง สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
27 - 30 มิถุนายน 2559 แจ่มหลวง  
การพัฒนาผู้นำกลุุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
20 - 24 มิถุนายน 2559 แจ่มหลวง  
การหว่านกล้าข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรันดร์  ใจจิตร สำนักงานเกษตอำเภอบ้านโคก 
รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนา
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
280
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 16 อำเภอ
44 เรื่อง
7 วิธี
9117
 
40 คน
17 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 มิถุนายน 2559 ฟากท่า  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
7 มิถุนายน 2559 สองคอน  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวเยาวเรศ พลอยแดง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
8 มิถุนายน 2559 บ้านเสี้ยว  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
9 มิถุนายน 2559 สองห้อง  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
130
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
130
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 - 17 มิถุนายน 2559 ป่าคาหลวง  
การผลิตข้าวเบื้องต้น  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงศ์ มานะดี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
รวมอำเภอบ้านหลวง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 น้ำซึม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 มิถุนายน 2559 สะแกกรัง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
6 มิถุนายน 2559 ดอนขวาง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
8 มิถุนายน 2559 หาดทนง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 มิถุนายน 2559 เกาะเทโพ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13 มิถุนายน 2559 ท่าซุง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ บุญวรนุช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
14 มิถุนายน 2559 หนองแก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
17 มิถุนายน 2559 โนนเหล็ก  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
17 มิถุนายน 2559 หนองเต่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  20 มิถุนายน 2559 หนองไผ่แบน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  1 มิถุนายน 2559 หนองพังค่า  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  22 มิถุนายน 2559 ทุ่งใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  27 มิถุนายน 2559 เนินแจง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศรัณย์ภัทร์ พวงน้ำอ่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
207
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 มิถุนายน 2559 ทัพทัน  
ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล โครงการภายใต้มาตรการที่4  
ประชุม
50
ม.1-8  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 มิถุนายน 2559 ทุ่งนาไทย  
ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล โครงการภายใต้มาตรการที่4  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 มิถุนายน 2559 เขาขี้ฝอย  
ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล โครงการภายใต้มาตรการที่4  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
1 - 31 มิถุนายน 2559 หนองหญ้าปล้อง  
ติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผล โครงการภายใต้มาตรการที่4  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
รวมอำเภอทัพทัน
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 มิถุนายน 2559 หนองฉาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 หนองยาง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 หนองนางนวล  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 หนองสรวง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 บ้านเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 อุทัยเก่า  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 ทุ่งโพ  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 ทุ่งพง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 มิถุนายน 2559 เขาบางแกรก  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 มิถุนายน 2559 เขากวางทอง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรจนา สกลรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
1100
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2559 หนองขาหย่าง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 มิถุนายน 2559 หนองไผ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10 มิถุนายน 2559 ดอนกลอย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 มิถุนายน 2559 ห้วยรอบ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
5 มิถุนายน 2559 ทุ่งพึ่ง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
5
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 มิถุนายน 2559 ท่าโพ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
19 มิถุนายน 2559 หมกแถว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 มิถุนายน 2559 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 มิถุนายน 2559 ดงขวาง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
95
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 บ้านไร่  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
15 มิถุนายน 2559 ทัพหลวง  
วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
8 มิถุนายน 2559 ห้วยแห้ง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
9 มิถุนายน 2559 คอกควาย  
การป้องกันสารไนเตรทตกค้างในผลสับประรด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 มิถุนายน 2559 วังหิน  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 มิถุนายน 2559 เมืองการุ้ง  
การดูแลรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 มิถุนายน 2559 แก่นมะกรูด  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 มิถุนายน 2559 หนองจอก  
การดูแลอ้อย  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
16 มิถุนายน 2559 หูช้าง  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  7 มิถุนายน 2559 บ้านบึง  
การผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์  
11  3 มิถุนายน 2559 บ้านใหม่คลองเคียน  
การเลี้ยงไก่ไข่  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  9 มิถุนายน 2559 หนองบ่มกล้วย  
การบำรุงรักษามันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่มเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  16 มิถุนายน 2559 เจ้าวัด  
การป้องกันสารไนเตรทตกค้างในผลสับประรด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
9 เรื่อง
 
484
 
7 คน
2 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 ลานสัก  
โรคและแมลง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 มิถุนายน 2559 ประดู่ยืน  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 มิถุนายน 2559 ป่าอ้อ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
14 มิถุนายน 2559 ระบำ  
โรคและแมลง  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
23 มิถุนายน 2559 น้ำรอบ  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 มิถุนายน 2559 ทุ่งนางาม  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
180
 
0 คน
0 หน่วยงาน
14 - 15 มิถุนายน 2559 สุขฤทัย  
การแปรรูปอาหาร  
บรรยาย
25
     
7 - 8 มิถุนายน 2559 สุขฤทัย  
Gap  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 มิถุนายน 2559 ห้วยคต  
การดูแลและป้องกันแมลงหวี่ขาว  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
70
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 7 อำเภอ
18 เรื่อง
3 วิธี
2336
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
29 มิถุนายน 2559 ตะเบาะ  
การจัดทำโซนนิ่ง  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการฯ  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 มิถุนายน 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 มิถุนายน 2559 บ้านโตก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 มิถุนายน 2559 สะเดียง  
สารชีวภัณฑ์ บิวเวอร์เรีย, ไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22 มิถุนายน 2559 สะเดียง  
ยาแรงปราบศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
1 มิถุนายน 2559 ป่าเลา  
เทคโนโลยีการผลิตข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลากลางบ้าน  นายกฤษณะ มาโยม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 มิถุนายน 2559 นางั่ว  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14 มิถุนายน 2559 นางั่ว  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15 มิถุนายน 2559 ท่าพล  
การเตรียมการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  8 มิถุนายน 2559 ท่าพล  
การเตรียมการก่อนการปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ที่ทำการกำนัน  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  15 มิถุนายน 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  22 มิถุนายน 2559 ดงมูลเหล็ก  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายประฉัน แก้วทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  24 มิถุนายน 2559 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์การต่อเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  16 มิถุนายน 2559 ชอนไพร  
การเก็บเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  24 มิถุนายน 2559 นาป่า  
แปรรูปไข่เค็มสมุนไพร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  10 มิถุนายน 2559 นาป่า  
การจัดการผลิตสินค้าเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  23 มิถุนายน 2559 นายม  
การเกษตรสมัยใหม่  
บรรยาย
69
ศูนย์ข้าวชุมชน  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  23 มิถุนายน 2559 วังชมภู  
การเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัต รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  15 มิถุนายน 2559 น้ำร้อน  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  8 มิถุนายน 2559 น้ำร้อน  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดทุ่งหินปูน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  15 มิถุนายน 2559 ห้วยสะแก  
การลดต้นทุนการผลิต การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  10 มิถุนายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  18 มิถุนายน 2559 ห้วยใหญ่  
การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  10 มิถุนายน 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  17 มิถุนายน 2559 ระวิง  
การทำสารชีวภัณฑ์ การทำสารไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศาลากลางบ้าน  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
18 เรื่อง
 
944
 
13 คน
2 หน่วยงาน
21 มิถุนายน 2559 วัดป่า  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 มิถุนายน 2559 ตาลเดี่ยว  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 มิถุนายน 2559 ฝายนาแซง  
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
8 มิถุนายน 2559 หนองสว่าง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 มิถุนายน 2559 น้ำเฮี้ย  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2559 สักหลง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
28 มิถุนายน 2559 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
24 มิถุนายน 2559 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 มิถุนายน 2559 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  3 มิถุนายน 2559 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  23 มิถุนายน 2559 น้ำก้อ  
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรนาท ศรีพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  10 มิถุนายน 2559 ปากช่อง  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  17 มิถุนายน 2559 น้ำชุน  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  21 มิถุนายน 2559 ลานบ่า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  2 มิถุนายน 2559 บุ่งคล้า  
การเพาะเห็ด  
บรรยาย
40
  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  24 มิถุนายน 2559 บุ่งน้ำเต้า  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธัญญรัตน์  ภัทรชนนวรพล สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  8 มิถุนายน 2559 บ้านกลาง  
การใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  28 มิถุนายน 2559 ช้างตะลูด  
การใช้น้ำ  
บรรยาย
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  16 มิถุนายน 2559 บ้านไร่  
การปลูกยาสูบ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  17 มิถุนายน 2559 ปากดุก  
การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
20  ตำบล
13 เรื่อง
 
806
 
11 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
1 มิถุนายน 2559 ท่าโรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
9 มิถุนายน 2559 สระประดู่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 มิถุนายน 2559 สามแยก  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 มิถุนายน 2559 โคกปรง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
8 มิถุนายน 2559 น้ำร้อน  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
30 มิถุนายน 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24 มิถุนายน 2559 บ่อรัง  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกิตติธัช มะโนสา สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15 มิถุนายน 2559 พุเตย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  21 มิถุนายน 2559 พุขาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  24 มิถุนายน 2559 ภูน้ำหยด  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  16 มิถุนายน 2559 ซับสมบูรณ์  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  17 มิถุนายน 2559 บึงกระจับ  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  30 มิถุนายน 2559 วังใหญ่  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  29 มิถุนายน 2559 ยางสาว  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  22 มิถุนายน 2559 ซับน้อย  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
1 เรื่อง
 
780
 
4 คน
3 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 มิถุนายน 2559 นาสนุ่น  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
9 มิถุนายน 2559 ประดู่งาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 มิถุนายน 2559 ประดู่งาม  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 ซับสมอทอด  
การปลูกโดยใช้พันธุ์ดี  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 มิถุนายน 2559 พญาวัง  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 มิถุนายน 2559 ศรีมงคล  
การปลูกและการดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
16 มิถุนายน 2559 บึงสามพัน  
การใช้เมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพ  
บรรยาย
55
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
210
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 วังโป่ง  
การขอรับรองแหล่งผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
7 มิถุนายน 2559 ท้ายดง  
การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาววรรณา หัวใจเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
15 มิถุนายน 2559 ซับเปิบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา แสวงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 มิถุนายน 2559 วังหิน  
การขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาในนาข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิจิตรา พรหมบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
8 มิถุนายน 2559 วังศาล  
การขอรับรองแหล่งผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
60
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 ทุ่งสมอ  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2559 แคมป์สน  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 มิถุนายน 2559 เขาค้อ  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 มิถุนายน 2559 ริมสีม่วง  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
7 มิถุนายน 2559 สะเดาะพง  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2559 หนองแม่นา  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพทูรย์  มิดแสง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
9 มิถุนายน 2559 เข็กน้อย  
การคลุกเชื้อไตรโครเดอร์ม่ากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีระพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 อำเภอ
41 เรื่อง
2 วิธี
3380
 
39 คน
10 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 มิถุนายน 2559 ปากแพรก  
การดำเนินการตามหลักทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
24 มิถุนายน 2559 ท่ามะขาม  
บิวเวอเรียสายพันธุ์ BCC2660  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 มิถุนายน 2559 แก่งเสี้ยน  
ถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
15 มิถุนายน 2559 หนองบัว  
การใช้สมุนไพรขับไล่แมลง  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาววิลาสินี จันทร์หอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
20 มิถุนายน 2559 ลาดหญ้า  
การเฝ้าระวังการระบาดเพลียแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
21 มิถุนายน 2559 วังด้ง  
การเฝ้าระวังการระบาดเพลียแป้งในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรอุมา สังข์กลิ่นหอม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
17 มิถุนายน 2559 ช่องสะเดา  
การทำบิวเวอเรียสายพันธุ์ Bcc2660  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวมัทนา อยูวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
24 มิถุนายน 2559 หนองหญ้า  
การใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียนในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
30 มิถุนายน 2559 เกาะสำโรง  
การดำเนินการตามหลักทฤษฏีใหม่  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน เถาตะกู สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
10  16 มิถุนายน 2559 บ้านเก่า  
การปลูกและโรคแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
11  15 มิถุนายน 2559 วังเย็น  
การใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียนในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ ซงเขียวชุมพล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอเมืองกาญจนบุรี
11  ตำบล
8 เรื่อง
 
240
 
6 คน
1 หน่วยงาน
9 มิถุนายน 2559 ลุ่มสุ่ม  
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย
25
  นายไพรุ่ง บุญเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
8 มิถุนายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในพืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัตนาพร เปรมปรีดิ์ สนง.เกษตรอำเภอไทรโยค 
17 มิถุนายน 2559 สิงห์  
ตรวจสอบดินเพื่อความเหมาะสมในการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
14 มิถุนายน 2559 ไทรโยค  
ตรวจสอบดินเพื่อความเหมาะสมในการปลูกพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุฒิ ชมภู่ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
3 มิถุนายน 2559 วังกระแจะ  
แผนการปลูกพืชและสำรวจการปลูกพืช  
ประชุม
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศุภัชญา ขลิบเงิน สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
1 มิถุนายน 2559 ศรีมงคล  
การเลือกใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวกัลยรัตน์ สอาดนัก สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
8 มิถุนายน 2559 บ้องตี้  
ตรวจสอบดินเพื่อความเหมาะสมในการปลูกพืช  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
6 คน
2 หน่วยงาน
2 มิถุนายน 2559 บ่อพลอย  
การทำน้ำยาซักผ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
3 มิถุนายน 2559 หนองกุ่ม  
การทำน้ำยาอเนกประสงค์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
7 มิถุนายน 2559 หนองรี  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคำรณ แผนสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
10 มิถุนายน 2559 หลุมรัง  
ขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฐพร จีนประชา สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน 
9 มิถุนายน 2559 ช่องด่าน  
การทำน้ำยาล้างจาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภัทรา พันธ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
2 มิถุนายน 2559 หนองกร่าง  
การขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศรีวรรณ์ โฉสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย 
รวมอำเภอบ่อพลอย
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
300
 
5 คน
2 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2559 นาสวน  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์  นายชลธี หมุกแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
4 มิถุนายน 2559 ด่านแม่แฉลบ  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นางสาวกาญจนา จันท้าว สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
5 มิถุนายน 2559 หนองเป็ด  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
10 มิถุนายน 2559 ท่ากระดาน  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
15
ศาลาประชาคม  นายเอกชัย ดวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที 
10 มิถุนายน 2559 เขาโจด  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นายวิโกศักดิ์ นิลนิยม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
4 มิถุนายน 2559 แม่กระบุง  
แนะนำการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคม  นางสาวขัตติยา ไพรเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ 
รวมอำเภอศรีสวัสดิ์
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
110
 
5 คน
3 หน่วยงาน
1 - 17 มิถุนายน 2559 พงตึก  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 ยางม่วง  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 24 มิถุนายน 2559 ดอนชะเอม  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 มิถุนายน 2559 ท่าไม้  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 20 มิถุนายน 2559 ตะคร้ำเอน  
การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 ท่ามะกา  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 30 มิถุนายน 2559 ท่าเรือ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 โคกตะบอง  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 มิถุนายน 2559 ดอนขมิ้น  
การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  1 - 17 มิถุนายน 2559 อุโลกสี่หมื่น  
การดูแลรักษาแปลงอ้อยตอ  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  1 - 17 มิถุนายน 2559 เขาสามสิบหาบ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  1 - 17 มิถุนายน 2559 พระแท่น  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
13  20 - 30 มิถุนายน 2559 หวายเหนียว  
การผลิตชมพู่คุณภาพดี  
บรรยาย
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  1 - 17 มิถุนายน 2559 แสนตอ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  20 - 30 มิถุนายน 2559 สนามแย้  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  20 - 30 มิถุนายน 2559 ท่าเสา  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17  20 - 30 มิถุนายน 2559 หนองลาน  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอท่ามะกา
17  ตำบล
5 เรื่อง
 
1740
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2559 ท่าม่วง  
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
2 มิถุนายน 2559 วังขนาย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
7 มิถุนายน 2559 วังศาลา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 มิถุนายน 2559 ท่าล้อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 มิถุนายน 2559 หนองขาว  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
2 มิถุนายน 2559 ทุ่งทอง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชมพูนุช ลิ้มประสาท สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 มิถุนายน 2559 เขาน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 มิถุนายน 2559 ม่วงชุม  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
1 มิถุนายน 2559 บ้านใหม่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
65
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสายชล พ่วงคำมี สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
10  2 มิถุนายน 2559 พังตรุ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางกมลวัลย์ แสนบุณยพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
11  2 มิถุนายน 2559 ท่าตะคร้อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวชญานิศ เรียนทับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
12  2 มิถุนายน 2559 รางสาลี่  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรรณะ นิตย์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
13  1 มิถุนายน 2559 หนองตากยา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประจักร์ รัตนวรกมล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง 
รวมอำเภอท่าม่วง
13  ตำบล
2 เรื่อง
 
350
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 มิถุนายน 2559 ท่าขนุน  
การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
6 มิถุนายน 2559 ปิล๊อก  
การเตรียมพื้นที่การปลูกข้าวไร่  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปิยะมาส สังข์ชัย สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
13 มิถุนายน 2559 หินดาด  
การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวลักขณา สุบิน สนง.เกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
9 มิถุนายน 2559 ลิ่นถิ่น  
การเตรียมพื้นที่การปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชัยวัฒน์ อุยานันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
16 มิถุนายน 2559 ชะแล  
การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
20 มิถุนายน 2559 ห้วยเขย่ง  
การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวเสาวภาคย์ คำเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
27 มิถุนายน 2559 สหกรณ์นิคม  
การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
รวมอำเภอทองผาภูมิ
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
280
 
6 คน
2 หน่วยงาน
13 มิถุนายน 2559 หนองลู  
การเก็บเกี่ยวที่้เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี 
14 มิถุนายน 2559 ปรังเผล  
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ ประมวล สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน 
15 มิถุนายน 2559 ไล่โว่  
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุดม ธรรมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี 
รวมอำเภอสังขละบุรี
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
3 คน
3 หน่วยงาน
23 มิถุนายน 2559 พนมทวน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
9 มิถุนายน 2559 ทุ่งสมอ  
การพัฒนาการแปรรูป (บรรจุภัณฑ์)  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
9 มิถุนายน 2559 หนองสาหร่าย  
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
70
 
2 คน
1 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2559 เลาขวัญ  
การทำและใช้ปุ๋ยหมัก  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเริงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
21 มิถุนายน 2559 หนองโสน  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
9 มิถุนายน 2559 หนองประดู่  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียแบบน้ำ  
บรรยาย
40
โรงเรียนบ้านหนองปรือ  นางสาวปรียานุช นิพาพันธ์  
9 มิถุนายน 2559 หนองปลิง  
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียแบบน้ำ  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวระวิวรรณ เอี่ยมทอง สนง.เกษตรอำเภอเลาขวัญ 
17 มิถุนายน 2559 หนองนกแก้ว  
การทำและใช้ปุ๋ยหมัก  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
29 มิถุนายน 2559 ทุ่งกระบ่ำ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิพัฒน์ คลาดโรค สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
22 มิถุนายน 2559 หนองฝ้าย  
การเตรียมดินปลูกข้าว  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจำเริญ กาญจนพลี สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ 
รวมอำเภอเลาขวัญ
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
245
 
5 คน
2 หน่วยงาน
16 มิถุนายน 2559 ด่านมะขามเตี้ย  
การผลิตและขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
40
ศาลาประชาคม  นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
9 มิถุนายน 2559 กลอนโด  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายยุทธนา ยางสวย สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
24 มิถุนายน 2559 จรเข้เผือก  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
สาธิต
40
ศาลาประชาคม  นางปราณี ครองยุทธ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
15 มิถุนายน 2559 หนองไผ่  
การใช้ระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางสาวเสาวลักษณ์ อารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ัย 
รวมอำเภอด่านมะขามเตี้ย
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 มิถุนายน 2559 หนองปรือ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
29 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
30 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
23 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
1 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
6 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
6 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
10  9 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
11  8 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
13  2 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
14  28 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
15  13 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
16  10 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
17  7 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกสับปะรด  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
18  27 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
19  24 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
20  22 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลุกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
21  21 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
22  20 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
23  17 มิถุนายน 2559 หนองปลาไหล  
ติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาเอนกประสงค์     
24  9 มิถุนายน 2559 สมเด็จเจริญ  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอหนองปรือ
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
540
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 ห้วยกระเจา  
การจัดการระบบน้ำในมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายชรินทร์ ขำดี สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม 
8 มิถุนายน 2559 วังไผ่  
การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก  
บรรยาย
20
ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน  นางสาวเกศรินทร์  อ่วมเสือ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
16 มิถุนายน 2559 ดอนแสลบ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว)  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นายเอนก ชื่นอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา 
10 มิถุนายน 2559 สระลงเรือ  
การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน  
บรรยาย
30
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยาง  นางสาวรัตนา ทองนุ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
รวมอำเภอห้วยกระเจา
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 13 อำเภอ
51 เรื่อง
4 วิธี
4395
 
52 คน
22 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 มิถุนายน 2559 สามร้อยยอด  
การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
25
ศจช.  นางสาคร สุขจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด 
รวมอำเภอสามร้อยยอด
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
25
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 มิถุนายน 2559 กระบี่น้อย  
การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มและยางพารา  
บรรยาย
50
ที่ทำการกลุ่ม  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
21 มิถุนายน 2559 กระบี่น้อย  
การผสมปุ๋ยใช้เอง  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10 มิถุนายน 2559 เขาคราม  
ประชุมกลุ่มเพิ่มรายได้ในสวนยาง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
9 มิถุนายน 2559 เขาคราม  
ประชุมกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
17 มิถุนายน 2559 เขาทอง  
ประชุมกรรมการศูนย์และแกนนำ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
15 มิถุนายน 2559 เขาทอง  
ประชุมกลุ่มเพิ่มรายได้ในสวนยาง  
ประชุม
15
มัสยิด  นางสมณา แก้วฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
8 มิถุนายน 2559 ทับปริก  
อบรมกลุ่มไม้ผลทุเรียนพื้นเมือง  
บรรยาย
40
โรงเรียนบ้านในช่อง  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
28 มิถุนายน 2559 ไสไทย  
อบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
40
บ้าน อกม.  นางสาวธนิษฐา ปานนิล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
21 มิถุนายน 2559 อ่าวนาง  
ประชุมกลุ่มแม่บ้าน  
ประชุม
14
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
10  16 มิถุนายน 2559 หนองทะเล  
ประชุมกลุ่มแม่บ้าน  
ประชุม
18
ที่ทำการกลุ่ม  นางสุบงกช บุญเพิ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
11  14 มิถุนายน 2559 คลองประสงค์  
การปลูกพืชแซมยาง  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ 
รวมอำเภอเมืองกระบี่
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
312
 
4 คน
1 หน่วยงาน
3 มิถุนายน 2559 เหนือคลอง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
14 มิถุนายน 2559 เกาะศรีบอยา  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
17 มิถุนายน 2559 คลองขนาน  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
9 มิถุนายน 2559 คลองเขม้า  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
21 มิถุนายน 2559 โคกยาง  
การจัดการสวนปาล์มน้้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์ปาล์มน้ำมันชุมชนตำบลโคกยาง  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
24 มิถุนายน 2559 ตลิ่งชัน  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
21 มิถุนายน 2559 ปกาสัย  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
27 มิถุนายน 2559 ห้วยยูง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 2 อำเภอ
11 เรื่อง
2 วิธี
552
 
7 คน
2 หน่วยงาน