สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 บางไทร  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางพลี  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สนามชัย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านแป้ง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หน้าไม้  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บางยี่โท  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 แคออก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
26 พฤศจิกายน 2557 แคตก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ช่างเหล็ก  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  1 - 29 พฤศจิกายน 2557 กระแชง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านกลึง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ช้างน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  13 พฤศจิกายน 2557 ห่อหมก  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไผ่พระ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 กกแก้วบูรพา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไม้ตรา  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  11 พฤศจิกายน 2557 บ้านม้า  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บ้านเกาะ  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา. กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  27 พฤศจิกายน 2557 ราชคราม  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
20  24 พฤศจิกายน 2557 ช้างใหญ่  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
21  28 พฤศจิกายน 2557 โพแตง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  25 พฤศจิกายน 2557 เชียงรากน้อย  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัมนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โคกช้าง  
การเตรียมดินก่อนการปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
2 เรื่อง
 
730
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
3 วิธี
730
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
22 พฤศจิกายน 2557 ท่าตูม  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ที่ทำการกำนัน  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
21 พฤศจิกายน 2557 หัวหว้า  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายศักดิ์ดา ขุนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ 
รวมอำเภอศรีมหาโพธิ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดปราจีนบุรี 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 พฤศจิกายน 2557 โนนไทย  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 พฤศจิกายน 2557 ด่านจาก  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 กำปัง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 สำโรง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ค้างพลู  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 บ้านวัง  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 บัลลังก์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 สายออ  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 พฤศจิกายน 2557 ถนนโพธิ์  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
10  4 พฤศจิกายน 2557 มะค่า  
การปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 บุ่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ไก่คำ  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาจิก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ปลาค้าว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 เหล่าพรวน  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 สร้างนกทา  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 คึมใหญ่  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาผือ  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 น้ำปลีก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
10  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาวัง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
11  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาหมอม้า  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โนนโพธิ์  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 โนนหนามแท่ง  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ห้วยไร่  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
300
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 หนองมะแซว  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 กุดปลาดุก  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ดอนเมย  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
18  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นายม  
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58  
บรรยาย
200
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤศจิกายน 2557 นาแต้  
การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
2 เรื่อง
 
3200
 
9 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
3200
 
9 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
18 - 28 พฤศจิกายน 2557 ภูสิงห์  
การแปรรูป  
บรรยาย
80
ที่ทำการกลุ่ม  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ภูสิงห์  
การจับพิกัดแปลง  
ประชุม
63
แปลงนาเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีมามาศ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 พฤศจิกายน 2557 โนนบุรี  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
แปลงนาเกษตรกร  นางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
193
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
193
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
11 พฤศจิกายน 2557 ปัว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11 พฤศจิกายน 2557 ปัว  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 พฤศจิกายน 2557 อวน  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
6 พฤศจิกายน 2557 อวน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 พฤศจิกายน 2557 ป่ากลาง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
18 พฤศจิกายน 2557 ป่ากลาง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปัว
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 น้ำปั้ว  
การพัฒนาผลผลิตข้าว  
บรรยาย
240
ศาลาประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเวียงสา
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
240
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤศจิกายน 2557 ห้วยโก๋น  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา  
สาธิต
30
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ 
6 พฤศจิกายน 2557 ห้วยโก๋น  
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มม่า  
สาธิต
30
ศาลาประชาคม  นางสาวปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์ สนง.เกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ 
3 พฤศจิกายน 2557 ขุนน่าน  
ข้าวไร่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลย์ธีรา คันธา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
4 พฤศจิกายน 2557 ขุนน่าน  
ข้าวไร่  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกัลย์ธีรา คันธา สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 3 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
1000
 
2 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤศจิกายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง  มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26 พฤศจิกายน 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
60
 
1 คน
1 หน่วยงาน
4 พฤศจิกายน 2557 ทุ่งสมอ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 แคมป์สน  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 เขาค้อ  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ตุ้ยสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 พฤศจิกายน 2557 ริมสีม่วง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ศรีอักษร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
6 พฤศจิกายน 2557 สะเดาะพง  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพีรพล สุธงษา สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
4 พฤศจิกายน 2557 หนองแม่นา  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรัญญา ชูแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 พฤศจิกายน 2557 เข็กน้อย  
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงยศ พุ่มทับทิม สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ 
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
280
 
5 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
2 วิธี
340
 
6 คน
3 หน่วยงาน