สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 10 ธันวาคม 2557 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
85
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ธันวาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
9 ธันวาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 ธันวาคม 2557 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 ธันวาคม 2557 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
4 ธันวาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 10 ธันวาคม 2557 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 ธันวาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11 - 20 ธันวาคม 2557 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  4 ธันวาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  9 ธันวาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  21 - 30 ธันวาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
469
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
469
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 หนองแวง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 บึงปรือ  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
1 - 25 ธันวาคม 2557 วังยายทอง  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
400
 
2 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 9 ธันวาคม 2557 โซง  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพียรพร พรมตู้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
3 ธันวาคม 2557 ยาง  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
18 - 20 ธันวาคม 2557 โดมประดิษฐ์  
ไถกลบตอซัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
9 ธันวาคม 2557 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
8 ธันวาคม 2557 สีวิเชียร  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
12 ธันวาคม 2557 ยางใหญ่  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
16 ธันวาคม 2557 เก่าขาม  
การจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
5 เรื่อง
 
530
 
5 คน
4 หน่วยงาน
1 - 30 ธันวาคม 2557 ข้าวปุ้น  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 โนนสวาง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
8 - 19 ธันวาคม 2557 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมไถกลบตอซังจากปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 ธันวาคม 2557 กาบิน  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 30 ธันวาคม 2557 หนองทันน้ำ  
แนะนำการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
750
 
5 คน
3 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 กุดชมภู  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ดอนจิก  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ทรายมูล  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 นาโพธิ์  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
10 ธันวาคม 2557 โนนกลาง  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
10 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 โพธิ์ศรี  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
20
อบต.  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ระเว  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 ธันวาคม 2557 ไร่ใต้  
การปลบิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  9 ธันวาคม 2557 หนองบัวฮี  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 
11  9 ธันวาคม 2557 อ่างศิลา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  9 ธันวาคม 2557 โนนกาหลง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  10 ธันวาคม 2557 บ้านแขม  
การผลิตปุ๋ยอืนทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
10 คน
4 หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 โพธิ์ไทร  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
3 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
8 ธันวาคม 2557 ม่วงใหญ่  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวกนกวรรณ ศิลปสาย สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
17 ธันวาคม 2557 สำโรง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
18 ธันวาคม 2557 สำโรง  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
9 ธันวาคม 2557 สองคอน  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
1 ธันวาคม 2557 สองคอน  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
2 ธันวาคม 2557 สารภี  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
10  3 ธันวาคม 2557 สารภี  
การไถกลบตอชัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจงกลณี อ้วนสูงยาง สนง.กษอ.เมืองสรวง 
11  4 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
12  3 ธันวาคม 2557 เหล่างาม  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวีระยุทธ โพธิ์ไทร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
360
 
4 คน
2 หน่วยงาน
8 ธันวาคม 2557 สำโรง  
วัดผลผลิต  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 ธันวาคม 2557 บอน  
แปรรูปข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาวัด     
รวมอำเภอสำโรง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2557 ดอนมดแดง  
ส่งเสริมการไถ่กลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
4 ธันวาคม 2557 เหล่าแดง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปิยราชฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12 ธันวาคม 2557 ท่าเมือง  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
11 ธันวาคม 2557 คำไฮใหญ่  
ส่งเสริมการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
300
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 6 อำเภอ
18 เรื่อง
2 วิธี
2210
 
27 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 ธันวาคม 2557 ช่างเคิ่ง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย 
รวมอำเภอแม่แจ่ม
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
250
 
1 คน
1 หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 สง่าบ้าน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
17 ธันวาคม 2557 ป่าลาน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิการ์ ใบบอกบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 ธันวาคม 2557 แม่หอพระ  
การป้องกันกำจัดโรคแมลงหน่อไม้ฝรั่ง  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม     
รวมอำเภอแม่แตง
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
30
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 - 19 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
1 - 2 ธันวาคม 2557 ยุหว่า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
245
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
22 - 30 ธันวาคม 2557 สันกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
300
ศาลากลางบ้าน  นายสุนทร ก้อนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 19 ธันวาคม 2557 ท่าวังพร้าว  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
90
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
162
ศาลากลางบ้าน  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
8 - 15 ธันวาคม 2557 มะขามหลวง  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16 - 30 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
217
ศาลากลางบ้าน  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
10  8 - 15 ธันวาคม 2557 แม่ก๊า  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางจินดา จำปา สนง.เกษตรอำเภอสันป่าตอง 
11  8 - 15 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
12  16 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านแม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
557
ศาลากลางบ้าน  นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
13  22 - 30 ธันวาคม 2557 บ้านกลาง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
181
ศาลากลางบ้าน  นายจรัญ เข็มวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
14  16 - 30 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
451
ศาลากลางบ้าน  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
15  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งสะโตก  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
เสวนา
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
16  8 - 15 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
ดูแลการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
17  16 - 19 ธันวาคม 2557 ทุ่งต้อม  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
220
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
18  8 - 15 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
ดูแลการัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557  
ฝึกปฏิบัติ
3000
สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
19  16 - 30 ธันวาคม 2557 น้ำบ่อหลวง  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
250
ศาลากลางบ้าน  นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
20  22 - 30 ธันวาคม 2557 มะขุนหวาน  
การดูแลแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยว  
เสวนา
240
ศาลากลางบ้าน  นางสาวเกศรินทร์ ถาคำเติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง 
รวมอำเภอสันป่าตอง
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
27158
 
8 คน
2 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 สันทรายหลวง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเบญจมาศ ธาตุอินจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 
2 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ถูกต้อง  
ประชุม
250
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
1 ธันวาคม 2557 ป่าไผ่  
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพึง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศจช   ว่าที่ร.ต.อโนทัย เกื้อปัญญา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 
รวมอำเภอสันทราย
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
330
 
2 คน
2 หน่วยงาน
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
30
แปลงปลูกข้าว     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ยางเนิ้ง  
ติดตามเกษตรกรดูแลรักษาสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 สารภี  
ติดตามแนะนำเกษตรกรปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ชมภู  
ติดตามแนะนำเกษตรกรแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกพืชผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
1 ธันวาคม 2557 ไชยสถาน  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
10  1 - 31 ธันวาคม 2557 ขัวมุง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
11  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
12  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองแฝก  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
13  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
14  1 - 31 ธันวาคม 2557 หนองผึ้ง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
15  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
30
สวนลำไย     
16  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่ากว้าง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
17  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
18  1 - 31 ธันวาคม 2557 ดอนแก้ว  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
19  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
20
แปลงปลูกข้าว     
20  1 - 31 ธันวาคม 2557 ท่าวังตาล  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
21  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
22  1 - 31 ธันวาคม 2557 สันทราย  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
23  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลสวนลำไย  
บรรยาย
20
สวนลำไย     
24  1 - 31 ธันวาคม 2557 ป่าบง  
ติดตามแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงปลูกผัก  
บรรยาย
20
แปลงปลูกผัก     
รวมอำเภอสารภี
12  ตำบล
8 เรื่อง
 
500
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 12 ธันวาคม 2557 ออนเหนือ  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
150
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
1 - 15 ธันวาคม 2557 ออนกลาง  
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา เพื่อประชาสัมพันธ์การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง และส่งเสริมการปลูกพืชอื่น  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
70
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 9 ธันวาคม 2557 บ้านสหกรณ์  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2557  
บรรยาย
25
แปลงสาธิตการเกษตร 5 ไร่     
1 - 12 ธันวาคม 2557 ห้วยแก้ว  
อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2558  
ประชุม
50
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
8 - 12 ธันวาคม 2557 แม่ทา  
ติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน และแนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
2 - 6 ธันวาคม 2557 ทาเหนือ  
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
100
แปลงเกษตรกรในพื้นที่     
รวมอำเภอแม่ออน
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
595
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเชียงใหม่ 7 อำเภอ
23 เรื่อง
7 วิธี
28963
 
12 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 ฟากท่า  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
17 ธันวาคม 2557 สองคอน  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
19 ธันวาคม 2557 บ้านเสี้ยว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
26 ธันวาคม 2557 สองห้อง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักฤดูหนาว  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
25 ธันวาคม 2557 ห้วยอ้อ  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภาพร ต่อสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
26 ธันวาคม 2557 บ้านปิน  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
22 ธันวาคม 2557 ต้าผามอก  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แดงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น 
23 ธันวาคม 2557 เวียงต้า  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงัด แตงอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
25 ธันวาคม 2557 ปากกาง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวดลยา หลวงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ 
30 ธันวาคม 2557 หัวทุ่ง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลยา พรหมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 ธันวาคม 2557 ทุ่งแล้ง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
30 ธันวาคม 2557 บ่อเหล็กลอง  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเพียร ภิธรรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
29 ธันวาคม 2557 แม่ปาน  
การทำปุ่ยหมักและปุ่ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายดนัย ใจจะดี สำนักงานเกษตรอำเภอลอง 
รวมอำเภอลอง
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแพร่ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
360
 
7 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 ธันวาคม 2557 นาน้อย  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 เชียงของ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 ศรีษะเกษ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สถาน  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 ธันวาคม 2557 สันทะ  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
ดูงาน
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15 ธันวาคม 2557 บัวใหญ่  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 ธันวาคม 2557 น้ำตก  
การตรวจสอบข้อมูลแปลงยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้ฯ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 ธันวาคม 2557 งอบ  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย
200
แปลงเกษตรกร  นางสาวศุภาวดี สุทธิแสน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
5 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษฟาง  
บรรยาย/ดูงาน
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
4 ธันวาคม 2557 ทุ่งช้าง  
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเกี่ยวข้าว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 
รวมอำเภอทุ่งช้าง
2  ตำบล
3 เรื่อง
 
420
 
2 คน
1 หน่วยงาน
1 ธันวาคม 2557 บ่อเกลือเหนือ  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 ธันวาคม 2557 บ่อเกลือใต้  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
11 ธันวาคม 2557 ภูฟ้า  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 ธันวาคม 2557 ดงพญา  
การผลิตปุ๋ยหมักด้วยจุลลินทรีย์ย่อยสลาย  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 2 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
22 - 23 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
8 - 9 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
15 - 16 ธันวาคม 2557 นาไร่หลวง  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
24 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 ธันวาคม 2557 ยอด  
การเปิดกรีดยางพารา  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอสองแคว
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 4 อำเภอ
6 เรื่อง
4 วิธี
1020
 
6 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
4 ธันวาคม 2557 ขุนยวม  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
12 ธันวาคม 2557 แม่เงา  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา มนูแสง สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
11 ธันวาคม 2557 เมืองปอน  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
15 ธันวาคม 2557 แม่ยวมน้อย  
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
18 ธันวาคม 2557 แม่กิ๊  
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผน 3 ปี  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
1 ธันวาคม 2557 แม่อูคอ  
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ประชุม
16
อบต.  นายเนติพล นนทธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 
รวมอำเภอขุนยวม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
92
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
92
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
24 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ดงมูลเหล็ก  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
9 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
วัดทุ่งหินปูน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 ธันวาคม 2557 น้ำร้อน  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ร.ร.ชุมชนน้ำร้อน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19 ธันวาคม 2557 ระวิง  
การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
235
 
2 คน
2 หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16 ธันวาคม 2557 ท่าโรง  
การเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11 ธันวาคม 2557 สามแยก  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25 ธันวาคม 2557 บ่อรัง  
การป้องกันและกำจัดโรคเขียวเตี้ย  
บรรยาย
50
อบต.  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
4 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18 ธันวาคม 2557 พุเตย  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
2 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การตรวจศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  9 ธันวาคม 2557 ภูน้ำหยด  
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
อบต.  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  9 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  23 ธันวาคม 2557 วังใหญ่  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
อบต.  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
600
 
4 คน
2 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2557 น้ำหนาว  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
4 ธันวาคม 2557 หลักด่าน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
9 ธันวาคม 2557 วังกวาง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลากลางบ้าน  นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
9 ธันวาคม 2557 โคกมน  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์์ 
รวมอำเภอน้ำหนาว
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ
10 เรื่อง
2 วิธี
995
 
8 คน
6 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการกำจัดแมลงหล่า  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการศัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย/ไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์บริการและจัดการสัตรูพืชชุมชน  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ธันวาคม 2557 ศรีประจันต์  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเต้าเจี้ยว  
บรรยาย
7
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนางกวัก  นายสมาน แสงวันทอง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
9 ธันวาคม 2557 บ้านกร่าง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
26 ธันวาคม 2557 มดแดง  
การผลิตตะกร้าด้วยเชือกฟาง  
บรรยาย
23
48/2   นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
12 ธันวาคม 2557 มดแดง  
การผลิตพืชให้มีคุณภาพดีปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทิตย์ ณ สงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
11 ธันวาคม 2557 บางงาม  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
20
ศาลาการเปรียญวัดหนองเพียร  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
10
บ้านนางสาวปิ่น กรุดเพ็ชร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การทำสบู่เหลวสมุนไพร  
ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
10  9 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
แปรรูปน้ำพริกแกง  
ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
11  11 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  
ประชุม
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
12  25 ธันวาคม 2557 ดอนปรู  
การแปรรูปน้ำพริกแกง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  นางวรารัตน์ ช่วยพิทักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
13  4 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
14  18 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
15  11 ธันวาคม 2557 ปลายนา  
รับรอง GAP  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพโรจน์ บุญส่ง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
16  12 ธันวาคม 2557 วังหว้า  
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  
บรรยาย
25
ศาลา SML  นายวัชรินทร์ ยอดปราง สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
17  9 ธันวาคม 2557 วังน้ำซับ  
การลดต้นทุนการผลิต  
ประชุม
30
ศาลา SML  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
18  12 ธันวาคม 2557 วังน้ำซับ  
การปลูกผัก  
ประชุม
17
โรงเรียนวัดปลายนา  นายสมภพ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
19  4 ธันวาคม 2557 วังยาง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังยาง  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
20  9 ธันวาคม 2557 วังยาง  
การออกแบบฉลากสินค้า  
บรรยาย
25
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว  นางสาวเจนจิรา รุ่งวราภรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ 
รวมอำเภอศรีประจันต์
9  ตำบล
18 เรื่อง
 
417
 
7 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 อำเภอ
18 เรื่อง
4 วิธี
417
 
7 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 ธันวาคม 2557 เหนือคลอง  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
50
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
25 ธันวาคม 2557 เกาะศรีบอยา  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
24 ธันวาคม 2557 คลองขนาน  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางฐิตาพร วิฑูรย์พันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
29 ธันวาคม 2557 คลองเขม้า  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
26 ธันวาคม 2557 โคกยาง  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณฑิรา ผลบุญ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
23 ธันวาคม 2557 ตลิ่งชัน  
การเพิ่มผลผลิตยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิรัตน์ จิ้วตั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
23 ธันวาคม 2557 ปกาสัย  
การจัดการสวนยางพารา  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวกรวรรณ กัญจนะกาญจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
24 ธันวาคม 2557 ห้วยยูง  
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
30
ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมัน  นายกฤษณ์ แก้วตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง 
รวมอำเภอเหนือคลอง
8  ตำบล
4 เรื่อง
 
260
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกระบี่ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
260
 
5 คน
1 หน่วยงาน