สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 บางพลีใหญ่  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
2 เมษายน 2558 บางแก้ว  
GAPไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
2 เมษายน 2558 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 เมษายน 2558 บางโฉลง  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
1 เมษายน 2558 ราชาเทวะ  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
8 เมษายน 2558 หนองปรือ  
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
3 เรื่อง
 
185
 
3 คน
1 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
9 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
2 เมษายน 2558 บางยอ  
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
3 เมษายน 2558 บางกะเจ้า  
การสำรวจแปลงพยากรณ์พืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
21 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
17 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
22 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
23 เมษายน 2558 บางน้ำผึ้ง  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
10  28 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
11  29 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
11
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
12  30 เมษายน 2558 บางกระสอบ  
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรเทพ แจ้งแสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
13  10 เมษายน 2558 บางกอบัว  
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุวรรณี สมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง 
รวมอำเภอพระประแดง
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
175
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 นาเกลือ  
การตอนกิ่งมะนาว  
บรรยาย
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายต่อพงษ์ วิมุกตะลพ สนง.เกษตรอำเภอบางเสาธง 
23 เมษายน 2558 บ้านคลองสวน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
22 เมษายน 2558 แหลมฟ้าผ่า  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
21 เมษายน 2558 ในคลองบางปลากด  
การบังคับมะนาวออกผลนอกฤดู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกันต์รวี แก้วประพาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
รวมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
73
 
3 คน
3 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 บางเสาธง  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
24 เมษายน 2558 บางเสาธง  
การใชักับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
8 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้น้อย  
การใช้กับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
23 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การกับดักแมลงวันผลไม้  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
10 เมษายน 2558 ศีรษะจรเข้ใหญ่  
การตัดแต่งกิ่งและการห่อผลมะม่วง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
บ้านเกษตรกร     
รวมอำเภอบางเสาธง
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 4 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
583
 
8 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
8 - 10 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
21 - 24 เมษายน 2558 ปากกราน  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
2 เมษายน 2558 ภูเขาทอง  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
13
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
1 เมษายน 2558 สำเภาล่ม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 สวนพริก  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
28 - 30 เมษายน 2558 คลองตะเคียน  
ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว  
เสวนา
15
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจิราภา เรือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
3 เมษายน 2558 วัดตูม  
ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง  
ประชุม
10
อบต.  นายชัยวัฒน์ สุขอารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
17 เมษายน 2558 หันตรา  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
อบต.  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
9 เมษายน 2558 ลุมพลี  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
10  8 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อย  
ประชุม
16
อบต.  นางทัศนี ไกรภพ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีีอยุธยา 
11  10 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การสนับสนุนอุปกรณ์กลุ่ม  
เสวนา
15
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
12  7 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
เสวนา
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางศิริ ตรีมรรค สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
13  3 เมษายน 2558 คลองสวนพลู  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
14  1 เมษายน 2558 เกาะเรียน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
15  10 เมษายน 2558 บ้านป้อม  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญเชิด เรืองอนันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
16  2 เมษายน 2558 บ้านรุน  
ประชุมภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศาลาเอนกประสงค์  นางสาวมณีรัตน์ ปราบโจร สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
รวมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
14  ตำบล
7 เรื่อง
 
290
 
6 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นครหลวง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บ่อโพง  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
21 เมษายน 2558 บ้านชุ้ง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
9 เมษายน 2558 ปากจั่น  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
12
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
20 เมษายน 2558 บางระกำ  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 บางพระครู  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
8 เมษายน 2558 แม่ลา  
การปลูกถั่วฝักยาว  
บรรยาย
50
ทศบต.นครหลวง  นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
28 เมษายน 2558 หนองปลิง  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปัญญา เลิศวิลัย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
10  21 เมษายน 2558 คลองสะแก  
การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพรทิพย์ แซ่โล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
11  30 เมษายน 2558 สามไถ  
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี IPM  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง 
12  16 เมษายน 2558 พระนอน  
การเพาะเห็ดนางฟ้า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพิมพ์ประไพ ปังพิมาย สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง 
รวมอำเภอนครหลวง
12  ตำบล
4 เรื่อง
 
404
 
5 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางไทร  
หลักการผลิตพืชผักปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
19 เมษายน 2558 บางพลี  
การเตรียมดิน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 สนามชัย  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10 เมษายน 2558 หน้าไม้  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
1 - 30 เมษายน 2558 บางยี่โท  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
9 เมษายน 2558 แคออก  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
27 เมษายน 2558 แคตก  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22 เมษายน 2558 ช่างเหล็ก  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
10  7 เมษายน 2558 กระแชง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
11  8 เมษายน 2558 บ้านกลึง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบัญทูล กรหมี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
12  11 เมษายน 2558 ช้างน้อย  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
13  9 เมษายน 2558 ห่อหมก  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
14  7 เมษายน 2558 ไผ่พระ  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
15  24 เมษายน 2558 กกแก้วบูรพา  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
16  1 - 30 เมษายน 2558 ไม้ตรา  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
17  8 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตฮอร์โมนไข่  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
18  23 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การเพาะถั่วงอกคอนโด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
19  28 เมษายน 2558 ราชคราม  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
20  1 - 30 เมษายน 2558 ช้างใหญ่  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
21  1 - 30 เมษายน 2558 โพแตง  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
22  29 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การทำเชื้อราบิวเวอเรีย  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอบางไทร 
23  8 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การแปรรูปผลผลิตจากข้าวไรซ์เบอรี่  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริยา ฤทธิเดช สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร 
รวมอำเภอบางไทร
23  ตำบล
7 เรื่อง
 
675
 
6 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 บางบาล  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
22 เมษายน 2558 วัดยม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16 เมษายน 2558 ไทรน้อย  
การจัดทำบัญชีฟาร์ม  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจุฬาวรรณ อุดมกิตติ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
9 เมษายน 2558 สะพานไทย  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
2 เมษายน 2558 มหาพราหมณ์  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
24 เมษายน 2558 กบเจา  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
3 เมษายน 2558 บ้านคลัง  
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
105
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
8 เมษายน 2558 พระขาว  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
10 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  9 เมษายน 2558 ทางช้าง  
ปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
43
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
11  23 เมษายน 2558 วัดตะกู  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
12  1 เมษายน 2558 บางหลวง  
การคัดพันธุืข้าว  
บรรยาย
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายถวัลย์ เพ็ชนี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
13  30 เมษายน 2558 บางหลวงโดด  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
14  9 เมษายน 2558 บางหัก  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
15  16 เมษายน 2558 บางชะนี  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
16  3 เมษายน 2558 บ้านกุ่ม  
การปรับปรุงบำรุงดินเตรียมปลูกข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล 
รวมอำเภอบางบาล
16  ตำบล
7 เรื่อง
 
969
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านเลน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 เชียงรากน้อย  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านโพ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกรด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางไสลทิพย์ โชติพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บางกระสั้น  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 คลองจิก  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 เมษายน 2558 บ้านหว้า  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 วัดยม  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
1 - 30 เมษายน 2558 บางประแดง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สามเรือน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
11  1 - 30 เมษายน 2558 เกาะเกิด  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกรรณิกา เสือแดง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
12  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านพลับ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
13  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านแป้ง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
14  1 - 30 เมษายน 2558 คุ้งลาน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
15  1 - 30 เมษายน 2558 ตลิ่งชัน  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเยาวดี จันทร์สง่า สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
16  1 - 30 เมษายน 2558 บ้านสร้าง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
17  1 - 30 เมษายน 2558 ตลาดเกรียบ  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคณพศ สุนทรานนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
18  1 - 30 เมษายน 2558 ขนอนหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกรภัทร์ โพธิจักร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน 
รวมอำเภอบางปะอิน
18  ตำบล
1 เรื่อง
 
810
 
5 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 บางปะหัน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 ขยาย  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 บางเดื่อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 เสาธง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
24 เมษายน 2558 ทางกลาง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางเพลิง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
7 เมษายน 2558 หันสัง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
21 เมษายน 2558 บางนางร้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
28 เมษายน 2558 ตานิม  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
10  10 เมษายน 2558 ทับน้ำ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
11  7 เมษายน 2558 บ้านม้า  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชูศักดิ์ ผลหมู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
12  10 เมษายน 2558 ขวัญเมือง  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
13  28 เมษายน 2558 บ้านลี่  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพจน์ นรภัลลภ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
14  10 เมษายน 2558 โพธิ์สามต้น  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
15  28 เมษายน 2558 พุทเลา  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวขวัญชนก ธงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
16  7 เมษายน 2558 ตาลเอน  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
17  10 เมษายน 2558 บ้านขล้อ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน 
รวมอำเภอบางปะหัน
17  ตำบล
1 เรื่อง
 
765
 
4 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ผักไห่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 อมฤต  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
7 เมษายน 2558 บ้านแค  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ลาดน้ำเค็ม  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
9 เมษายน 2558 ตาลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศุภวรรณ ช่วงฉ่ำ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 ท่าดินแดง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
8 เมษายน 2558 ดอนลาน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
21 เมษายน 2558 นาคู  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
22 เมษายน 2558 กุฎี  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
10  9 เมษายน 2558 ลำตะเคียน  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
11  9 เมษายน 2558 โคกช้าง  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
12  10 เมษายน 2558 จักราช  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเกียรติ แสงสว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
13  10 เมษายน 2558 หนองน้ำใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัฒนา มโนรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
14  23 เมษายน 2558 ลาดชิด  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
15  22 เมษายน 2558 หน้าโคก  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทรงวุฒิ เรืองยุบล สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
16  24 เมษายน 2558 บ้านใหญ่  
การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกข้าว  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนกทิพย์ กันธา สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ 
รวมอำเภอผักไห่
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
560
 
5 คน
1 หน่วยงาน
7 - 20 เมษายน 2558 ภาชี  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 28 เมษายน 2558 โคกม่วง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ระโสม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 27 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 9 เมษายน 2558 ดอนหญ้านาง  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 - 20 เมษายน 2558 ไผ่ล้อม  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 - 27 เมษายน 2558 กระจิว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 7 เมษายน 2558 พระแก้ว  
แนะนำการปลูกพืชทดแทน  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภาชี
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ลาดบัวหลวง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
7 เมษายน 2558 หลักชัย  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 สามเมือง  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวแสงนภา เกิดรอด สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
9 เมษายน 2558 พระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
20 เมษายน 2558 สิงหนาท  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
21 เมษายน 2558 คู้สลอด  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวสุนิษา อรุณคีรีวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
23 เมษายน 2558 คลองพระยาบันลือ  
ป้องกันและปราบปรามศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง 
รวมอำเภอลาดบัวหลวง
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
220
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บ้านแพน  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 เมษายน 2558 เจ้าเจ็ด  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
7 เมษายน 2558 สามกอ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 บางนมโค  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หัวเวียง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 มารวิชัย  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 บ้านโพธิ์  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 เมษายน 2558 รางจรเข้  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
17 เมษายน 2558 บ้านกระทุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
10  21 เมษายน 2558 บ้านแถว  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  22 เมษายน 2558 ชายนา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
12  22 เมษายน 2558 สามตุ่ม  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
13  24 เมษายน 2558 ลาดงา  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  27 เมษายน 2558 ดอนทอง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  28 เมษายน 2558 บ้านหลวง  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16  29 เมษายน 2558 เจ้าเสด็จ  
การป้องกันภัยแล้ง  
ประชุม
20
อบต.     
รวมอำเภอเสนา
16  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 24 เมษายน 2558 บางซ้าย  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 แก้วฟ้า  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 - 30 เมษายน 2558 เต่าเล่า  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 17 เมษายน 2558 ปลายกลัด  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
19 เมษายน 2558 เทพมงคล  
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 - 30 เมษายน 2558 วังพัฒนา  
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบางซ้าย
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
290
 
0 คน
0 หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 คานหาม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 บ้านช้าง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
16 เมษายน 2558 สามบัณฑิต  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
27 เมษายน 2558 บ้านหีบ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 หนองไม้ซุง  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรัชดาภร ไตรราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 อุทัย  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
17 เมษายน 2558 เสนา  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสายชล ชาตะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
28 เมษายน 2558 หนองน้ำส้ม  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
29 เมษายน 2558 โพสาวหาญ  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
10  8 เมษายน 2558 ธนู  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเปรมฤดี จันทร์สอน สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
11  24 เมษายน 2558 ข้าวเม่า  
การปลูกพืชอายุสั้นและการทำสารอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุม สีนากสุก สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 
รวมอำเภออุทัย
11  ตำบล
1 เรื่อง
 
440
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หัวไผ่  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 กะทุ่ม  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 มหาราช  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
24 เมษายน 2558 น้ำเต้า  
การทดสอบความงอก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อบุลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บางนา  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
22 เมษายน 2558 โรงช้าง  
การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 เจ้าปลุก  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 พิตเพียน  
การขยายเชื้อบีที  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
8 เมษายน 2558 บ้านนา  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10  16 เมษายน 2558 บ้านขวาง  
การผลิตเชื้อ BT ป้องกันหนอนห่อใบข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
11  24 เมษายน 2558 ท่าตอ  
การผลิตปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางดลพร ขวัญกลับ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
12  21 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การต่อเชื้อบีที  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัชดา มนต์เทวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอมหาราช
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
471
 
5 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านแพรก  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
10 เมษายน 2558 บ้านใหม่  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
3
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
7 เมษายน 2558 สำพะเนียง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
17 เมษายน 2558 คลองน้อย  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
16 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 
รวมอำเภอบ้านแพรก
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
103
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 อำเภอ
42 เรื่อง
6 วิธี
6637
 
49 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 - 30 เมษายน 2558 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
121
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
21 - 30 เมษายน 2558 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
87
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 เมษายน 2558 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 30 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
75
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
2 เมษายน 2558 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอินทิรา สุขโก  
1 - 16 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
68
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
2 เมษายน 2558 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
7 - 17 เมษายน 2558 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
10  2 เมษายน 2558 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
11  18 - 30 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
บรรยาย
31
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
12  7 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ สนง.เกษตร อ.วิเศษชัยชาญ 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
2 วิธี
495
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 บ้านแก้ง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ศาลาลำดวน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรีสวัสดิ์ ทรัพย์กอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 โคกปี่ฆ้อง  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
5 เมษายน 2558 ท่าแยก  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 ท่าเกษม  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
3 เมษายน 2558 สระขวัญ  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมุทรชัย มังสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
4 เมษายน 2558 หนองบอน  
การปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุรางค์ โพนะตะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว 
รวมอำเภอเมืองสระแก้ว
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
368
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ตาพระยา  
วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนันทพัทธ์ แดงปุ่น สนง.กษอ.ตาพระยา 
1 - 3 เมษายน 2558 ทัพเสด็จ  
วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอตาพระยา
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
1 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 ผักขะ  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 เมษายน 2558 โนนหมากเค็ง  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
2 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
15 เมษายน 2558 ช่องกุ่ม  
อบรมมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
1 - 30 เมษายน 2558 แซร์ออ  
การบำรุงรักษาอ้อยตอ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
14 เมษายน 2558 หนองหมากฝ้าย  
อบรมมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย สันประเทียบ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
25 เมษายน 2558 หนองตะเคียนบอน  
ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
21 เมษายน 2558 ห้วยโจด  
พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน (มะม่วง)  
บรรยาย
30
ศจช.ตำบลห้วยโจด  นางสาวบุญถม คำภาค สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร 
รวมอำเภอวัฒนานคร
8  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
3 คน
1 หน่วยงาน
20 เมษายน 2558 โคกสูง  
การเพาะเห็ดฟางในตระกรัา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
20 เมษายน 2558 หนองม่วง  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 หนองแวง  
การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
21 เมษายน 2558 โนนหมากมุ่น  
การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโคกสูง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสระแก้ว 4 อำเภอ
10 เรื่อง
2 วิธี
748
 
7 คน
3 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
7 - 10 เมษายน 2558 โนนไทย  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางรัตนา เจาวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 ด่านจาก  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางมธุรดา ภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
7 - 10 เมษายน 2558 กำปัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางทองหยิบ วงษ์ชาลี สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
7 - 10 เมษายน 2558 สำโรง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายปรีชา พรสันเทียะ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอพระทองคำ 
7 - 10 เมษายน 2558 ค้างพลู  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุวิทย์ มรกต สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 บ้านวัง  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
20 - 24 เมษายน 2558 บัลลังก์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอุทัย บุตรสาลี สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 สายออ  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประเสริฐสิทธิ์ วงษาสันต์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
20 - 24 เมษายน 2558 ถนนโพธิ์  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
10  20 - 24 เมษายน 2558 มะค่า  
ไถกลบตอซังข้าว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
รวมอำเภอโนนไทย
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
500
 
9 คน
4 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 สีคิ้ว  
การปลูกข้าวโพดหวานในนา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนงเยาว์ เจือจันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย 
21 เมษายน 2558 บ้านหัน  
การปลูกืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุปัญญา แก้วเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง 
10 เมษายน 2558 กฤษณา  
การทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
ศจช  นางบุณญนารถ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 ลาดบัวขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
55
ศจช.  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
23 เมษายน 2558 หนองหญ้าขาว  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนันธนา กลึงสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 
23 เมษายน 2558 กุดน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นางอุษา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
23 เมษายน 2558 หนองน้ำใส  
การป้องกันกำจัดศัตรูมันฯโดยการสำรวจแปลงมัน  
บรรยาย
50
L0=  นายนรินทร์ รักษ์จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
10 เมษายน 2558 วังโรงใหญ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายวจีระ นพรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด 
10 เมษายน 2558 มิตรภาพ  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช.  นางอำไพ ศรีสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนน 
10  23 เมษายน 2558 คลองไผ่  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
40
ศจช  นางสุธาสินี ภู่จันทึก สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน 
11  23 เมษายน 2558 ดอนเมือง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งมันฯ  
บรรยาย
50
ศจช  นายสมศักดิ์ บุญฑีย์กุล สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว 
12  10 เมษายน 2558 หนองบัวน้อย  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศจช  นายพจพา สาริกา สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง 
รวมอำเภอสีคิ้ว
12  ตำบล
6 เรื่อง
 
555
 
9 คน
9 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 ช้างทอง  
การจัดหาศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศาลาSML  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
17 เมษายน 2558 ช้างทอง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
ฝึกปฏิบัติ
30
ศจช.  นางวงเดือน เจริญสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
21 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การใช้น้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
7 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การใช้แตนเบียนป้องกันกำจัดศัตรูเพลี้ยแป้งสีชมพู  
บรรยาย
50
ศาลา SML  นางปาณิศา วงกต สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
2 เมษายน 2558 หนองงูเหลือม  
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
60
บ้านนาตาวงษ์  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
21 เมษายน 2558 หนองงูเหลือม  
การขุดลอกคลองและทำปุ๋ยหมัก  
ฝึกปฏิบัติ
120
อบต.นาตาวงษ์  นายสิทธิชัย พรมภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
310
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 3 อำเภอ
13 เรื่อง
2 วิธี
1365
 
21 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 หัวเรือ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
90
     
7 เมษายน 2558 หัวเรือ  
ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
120
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
6 เมษายน 2558 ปทุม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
9 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การอินทรีย์อินทรีย์  
บรรยาย
100
     
10 เมษายน 2558 ขามใหญ่  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
250
     
8 เมษายน 2558 แจระแม  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
110
     
20 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
100
     
17 เมษายน 2558 หนองบ่อ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
     
7 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
10  22 เมษายน 2558 ไร่น้อย  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
     
11  10 เมษายน 2558 กระโสบ  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
12  3 เมษายน 2558 กระโสบ  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
150
     
13  16 เมษายน 2558 กุดลาด  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีววภาพ  
บรรยาย
65
     
14  8 เมษายน 2558 กุดลาด  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
90
     
15  20 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
5
     
16  9 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การทำปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
17  17 เมษายน 2558 ปะอาว  
การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  
บรรยาย
120
     
18  20 เมษายน 2558 ปะอาว  
การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
100
     
รวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
10  ตำบล
6 เรื่อง
 
1840
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 โขงเจียม  
ข้าว  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
23 เมษายน 2558 ห้วยยาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
โรงปุ๋ยอินทรีย์  นายชัยพัทธ์ นวลดี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
23 เมษายน 2558 นาโพธิ์กลาง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายธีระศักดิ์ ปัดถาทุม สำนักนางเกษตรอำเภอทองผาภูมิ 
23 เมษายน 2558 หนองแสงใหญ่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน  นายรังสรรค์ เผ่าภูรี สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
10 เมษายน 2558 ห้วยไผ่  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
60
ศาลากลางบ้าน  นางสาวนพคุณ นิยมคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 
รวมอำเภอโขงเจียม
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เขมราฐ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 เมษายน 2558 ขามป้อม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 เจียด  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองผือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เดชะเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 นาแวง  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอิสรา วีระพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 แก้งเหนือ  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมาน แสงพรหม สนง.เกษตรกิ่งอ.นาตาล 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองนกทา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิภาพร เสงี่ยมศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองสิม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย เตชเวทย์วิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
1 - 30 เมษายน 2558 หัวนา  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
500
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวรุ่งลัดดา บุญทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 
รวมอำเภอเขมราฐ
9  ตำบล
1 เรื่อง
 
4500
 
6 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 นาจะหลวย  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสมบูรณ์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 พรสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านตูม  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โสกแสง  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
120
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวรรค์  
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
110
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาจะหลวย
6  ตำบล
1 เรื่อง
 
730
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 - 10 เมษายน 2558 โซง  
การจัดสวนไม้ผล  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
21 เมษายน 2558 ยาง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยงแป้งในมัน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 4 เมษายน 2558 โดมประดิษฐ์  
การเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางภัทราวดี เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
5 เมษายน 2558 บุเปือย  
การเก็บเกี่ยว/ปลูก  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่.ร.ต.รณยศ โมฆรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
7 เมษายน 2558 สีวิเชียร  
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมัน  
บรรยาย
125
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิราพร ดอกไม้ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
7 เมษายน 2558 ยางใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังแบบน้ำหยด  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์ศักดิ์ ศาลาน้อย สนง.เกษตรอำเภอชำนิ 
6 เมษายน 2558 เก่าขาม  
การปลูกถั่วปลอดสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายธีระศักดิ์ เหลาศรี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอน้ำยืน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
329
 
4 คน
3 หน่วยงาน
1 - 5 เมษายน 2558 โพนงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ดูงาน
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 ห้วยข่า  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 คอแลน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 หนองสะโน  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 โนนค้อ  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บัวงาม  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 5 เมษายน 2558 บ้านแมด  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอบุณฑริก
8  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ขุหลุ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวิภาวดี สาธรราษฎร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
2 เมษายน 2558 กระเดียน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 เมษายน 2558 เกษม  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
3 เมษายน 2558 กุศกร  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 เมษายน 2558 ขามเปี้ย  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
9 เมษายน 2558 คอนสาย  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายอชิรวัฒน์ เกษรศรี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 เมษายน 2558 โคกจาน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10 เมษายน 2558 นาพิน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
1 เมษายน 2558 นาสะไม  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
10  1 เมษายน 2558 โนนกุง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
11  7 เมษายน 2558 ตระการ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
12  7 เมษายน 2558 ตากแดด  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวปวริศรา มลีจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
13  7 เมษายน 2558 ไหล่ทุ่ง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
14  21 เมษายน 2558 เซเป็ด  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรเชษฐ์ วันวงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
15  21 เมษายน 2558 สะพือ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลาง  นายสุรัตน์ นาสมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
16  21 เมษายน 2558 หนองเต่า  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางอรอนงค์ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
17  7 เมษายน 2558 ถ้ำแข้  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
18  23 เมษายน 2558 ท่าหลวง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภิญโญ บำรุงแสง สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
19  23 เมษายน 2558 ห้วยฝ้ายพัฒนา  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุรจิต โสวรรณี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
20  23 เมษายน 2558 กุดยาลวน  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายศรัณย์ณัฐ สารโมฬี สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
21  28 เมษายน 2558 บ้านแดง  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางสาวลำดวน เกตศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
22  9 เมษายน 2558 คำเจริญ  
การเตรียมท่อนพันธุ์ และแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายภาคภูมิ กมลเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล 
รวมอำเภอตระการพืชผล
22  ตำบล
1 เรื่อง
 
660
 
11 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 ข้าวปุ้น  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 ข้าวปุ้น  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวาง  
แนะนำการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ดี  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 โนนสวาง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชน กางกั้น สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 20 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
แนะนำการป้องกันการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
23 - 27 เมษายน 2558 แก่งเค็ง  
ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
300
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจรัส ทะนะศรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 
1 - 30 เมษายน 2558 กาบิน  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
1 - 27 เมษายน 2558 กาบิน  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทัศนี ปิ่นทอง สนง.เกษตรอำเภอสำโรงทาบ 
10  1 - 28 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
แนะนำการคัดพันธุ์ปน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
11  4 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง  
บรรยาย
20
ม.5  ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
12  1 - 30 เมษายน 2558 หนองทันน้ำ  
แนะนำการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ว่าที่ ร.ต.สนธิเดช มาสขาว สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ 
รวมอำเภอกุดข้าวปุ้น
5  ตำบล
6 เรื่อง
 
730
 
5 คน
3 หน่วยงาน
7 - 10 เมษายน 2558 ธาตุ  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
7 - 10 เมษายน 2558 ท่าลาด  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมเจตน์ บุญรินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
7 - 10 เมษายน 2558 โนนโหนน  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอ้อยอารี สุดาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโร 
7 - 10 เมษายน 2558 คูเมือง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนงเยาว์ อุดสุริทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 สระสมิง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางทิพจันทร์ กาญจนเตชะ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 คำน้ำแซบ  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
7 - 10 เมษายน 2558 บุ่งหวาย  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพรัตน์ อุทธา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 คำขวาง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนีย์รัตน์ ชารีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
7 - 10 เมษายน 2558 โพธิ์ใหญ่  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายโสรจน์ อรุณพันธุ์ สนง.เกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10  7 - 10 เมษายน 2558 แสนสุข  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 
11  7 - 10 เมษายน 2558 หนองกินเพล  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชดา ยอดศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
12  7 - 10 เมษายน 2558 โนนผึ้ง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอธิป อุปมา สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
13  7 - 10 เมษายน 2558 เมืองศรีไค  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
14  7 - 10 เมษายน 2558 ห้วยขะยูง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวัชรพล ถีระทัน สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
15  7 - 10 เมษายน 2558 บุ่งไหม  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจำรูญ ขันธ์พาดี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอวารินชำราบ
15  ตำบล
1 เรื่อง
 
750
 
13 คน
7 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 กุดชมภู  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์ แสนทวีสุข สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ดอนจิก  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ทรายมูล  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 นาโพธิ์  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวมณีวรรณ สายพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ 
9 เมษายน 2558 โนนกลาง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสน่ห์ ในจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 โพธิ์ไทร  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชา เงินราษฏร์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 โพธิ์ศรี  
การเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุปราณี ธานี สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ระเว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวพนารัตน์ วรรณศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
9 เมษายน 2558 ไร่ใต้  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศิริศักดิ์ สุทธิโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
10  9 เมษายน 2558 หนองบัวฮี  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ อภินันท์ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
11  9 เมษายน 2558 อ่างศิลา  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประพัฒน์ศิลป์ อิ่นแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
12  9 เมษายน 2558 โนนกาหลง  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
13  1 เมษายน 2558 บ้านแขม  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเลิศ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 
รวมอำเภอพิบูลมังสาหาร
13  ตำบล
2 เรื่อง
 
390
 
10 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ตาลสุม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสามารถ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
9 เมษายน 2558 สำโรง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางขนิษฐา ปราชญศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 
10 เมษายน 2558 จิกเทิง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 หนองกุง  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางปฎิมา ทองสิงหา  
8 เมษายน 2558 นาคาย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุดารัตน์ อภัยโคตร สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
8 เมษายน 2558 คำหว้า  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปฎิมา ทองสิงหา  
รวมอำเภอตาลสุม
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
275
 
3 คน
2 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 สารภี  
การปลูกมันสำปะหลังโดยวิธีน้ำหยด  
ประชุม
17
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอโพธิ์ไทร
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
17
 
0 คน
0 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ดอนมดแดง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 เหล่าแดง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปิยราษฎร์ สายดวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 ท่าเมือง  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางธัญญรัศม์ เหล่าสายเชื้อ สนง.เกษตรอำเภอดอนมดแดง 
3 เมษายน 2558 คำไฮใหญ่  
การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอัจฉรา มโนวงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 
รวมอำเภอดอนมดแดง
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
100
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 หนองอ้ม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ บุญเอนก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 เมษายน 2558 นาเกษม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางประทุมทิพย์ บุญเอนก สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม 
1 - 30 เมษายน 2558 กุดเรือ  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
39
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 เมษายน 2558 โคกชำแระ  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
1 - 30 เมษายน 2558 นาห่อม  
การดูแลมันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนาวิน สีนาค สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 
รวมอำเภอทุ่งศรีอุดม
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
179
 
2 คน
2 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นาเยีย  
ข้าวหอมมะลิ  
เสวนา
30
ที่ทำการ ศจช.  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
8 เมษายน 2558 นาดี  
ข้าวหอมมะลิ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
ศาลาประชาคม  นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย 
20 เมษายน 2558 นาเรือง  
พริก  
เสวนา
20
ศาลาประชาคม  นางดรุณี ส่งเสริม สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอนาเยีย 
รวมอำเภอนาเยีย
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
70
 
2 คน
2 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 โพนเมือง  
การวิเคราะห์ปัญหา  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน     
11 เมษายน 2558 หนองบก  
การปรับปรุงสภาพดิน  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน     
รวมอำเภอเหล่าเสือโก้ก
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
100
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 แก่งโดม  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ท่าช้าง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 บุ่งมะแลง  
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 สว่าง  
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอสว่างวีระวงศ์
4  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
0 คน
0 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 ตาเกา  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
24 เมษายน 2558 ตาเกา  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
17 เมษายน 2558 ตาเกา  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10 เมษายน 2558 ตาเกา  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
24 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
17 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
3 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10 เมษายน 2558 ไพบูลย์  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
16 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
10  9 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
11  30 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
12  23 เมษายน 2558 ขี้เหล็ก  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภสิทธิ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
13  30 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การตลาดราคายางพารา  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
14  23 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การตลาดปาล์มน้ำมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
15  16 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
16  9 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การไถกลบตาซัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญโฮม ศรีจันทร์ดี สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น 
รวมอำเภอน้ำขุ่น
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
800
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 18 อำเภอ
44 เรื่อง
7 วิธี
11970
 
65 คน
29 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
28 - 30 เมษายน 2558 ผักปัง  
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางเพชรรัตน์ พงษ์สุพรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
2 - 30 เมษายน 2558 กวางโจน  
ส่งเสริมอาชีพทำนากวางโจน  
บรรยาย
1750
ศาลากลางบ้าน  นายนายประดิษฐ์ ถนอมชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
21 - 22 เมษายน 2558 หนองคอนไทย  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
บรรยาย
180
ศาลากลางบ้าน  นายนายนิรันดร์ นาคดิลก สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 
7 เมษายน 2558 กุดยม  
โครงการสร้างรายได้ ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
10 เมษายน 2558 บ้านเพชร  
การไถกลบตอซัง  
บรรยาย
50
บ้านกุดขอนแก่น  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
8 - 9 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การจัดการอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
บ้านหนองไร่ไก่  นายชาติชาย ประเสริฐไทย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองตูม  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
บรรยาย
300
ศาลากลางบ้าน  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
9 เมษายน 2558 โอโล  
โครงการสร้างรายได้ ฯ  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสริมศักดิ์  บุญนา สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดอน  
หนอนกออ้อย  
บรรยาย
300
ศาลาประชาคม  นายปรีดา เปจิตตัง สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 
รวมอำเภอภูเขียว
9  ตำบล
8 เรื่อง
 
2730
 
6 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ
8 เรื่อง
2 วิธี
2730
 
6 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 หนองแสง  
การผลิตถั่วลอสงฤดูฝน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายดิเรก จวบลาบ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 แสงสว่าง  
การผลิตถั่่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสมนึก บุตรเต สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 นาดี  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นายบุญโฮม พันธนะบูณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 
21 เมษายน 2558 ทับกุง  
การผลิตถั่วลิสง  
บรรยาย
40
บ้านเกษตรกร  นางสุมิตรา ตรีนนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอนหนองแสง 
รวมอำเภอหนองแสง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุดรธานี 1 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
160
 
4 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 นามน  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนิดา ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
9 เมษายน 2558 ยอดแกง  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเจริญ ศรีฮาตร สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 สงเปลือย  
การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไชยณรงค์ สุนทรไชย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
2 เมษายน 2558 หลักเหลี่ยม  
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์กับมันสำปะหลัง  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปานทอง สรรพชัย สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
1 เมษายน 2558 หนองบัว  
ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอกชัย ใจศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 
รวมอำเภอนามน
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
340
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 บัวขาว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 แจนแลน  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายก่อเกียรติ ใจอ่อน  
1 - 23 เมษายน 2558 เหล่าใหญ่  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 จุมจัง  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
1 - 30 เมษายน 2558 เหล่าไฮงาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพิชัย ชิณโสม สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 กุดหว้า  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุนทร นาชัยโชต สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 สามขา  
การผลิตและใช้สารชีวภัฒฑ์กำจัดเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรัตน์ ธวะบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
2 - 30 เมษายน 2558 นาขาม  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสันติ ศรีไพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
1 - 30 เมษายน 2558 หนองห้าง  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 นาโก  
การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนฤมล สุขรัง สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
11  1 เมษายน 2558 สมสะอาด  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
680
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเอนก ว่่่องไว สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
12  1 - 30 เมษายน 2558 กุดค้าว  
การผลิตปุ๋ยอิทรีย์ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาท ฉายผล สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอกุฉินารายณ์
12  ตำบล
5 เรื่อง
 
3500
 
8 คน
3 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 ยางตลาด  
การผลิตและบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาชน  นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
10 เมษายน 2558 เว่อ  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
แปลงเกตรกร  นางสมปอง ดำรงวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 
รวมอำเภอยางตลาด
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
30 เมษายน 2558 โนนศิลา  
ข้าวนาปรัง  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้านม.6,9  นายชาตรี ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
7 เมษายน 2558 โนนแหลมทอง  
การควบคุมศัตรูพืช  
บรรยาย
50
แปลงสาธิต  นายอภิเดช แก้วพระพาน สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
3 เมษายน 2558 โนนบุรี  
การกำจัดวัชพืช  
บรรยาย
50
แปลงมันสำปะหลัง  นางนางประกาย ชูช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 
28 เมษายน 2558 โนนน้ำเกลี้ยง  
การจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
50
ศูนย์ข้าวชุมชน  นางสาวเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกาตรอำเภอสหัสขันธ์ 
รวมอำเภอสหัสขันธ์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
200
 
3 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 กุงเก่า  
การป้องกันกำจัดโรคพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวแก้วตา บุญธรรม สนง.เกษตรอำเภอท่าคันโท 
10 เมษายน 2558 กุดจิก  
การผลิตปุ๋ยหมัก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพัฒน์ มงคลธรรม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 เมษายน 2558 นาตาล  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอ้อย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
2 - 3 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
การปฏบัติงานโครงการละ 1 ล้านบาท  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
7 เมษายน 2558 ดงสมบูรณ์  
กระบานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเสนีย์  อรรคชัย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 
รวมอำเภอท่าคันโท
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
220
 
4 คน
2 หน่วยงาน
2 - 3 เมษายน 2558 คำบง  
อบรมการจัดทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาประชาคม  นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
20 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
กลุ่มพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
21 - 30 เมษายน 2558 ไค้นุ่น  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
1000
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน หมู่ 1-13  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
2 - 30 เมษายน 2558 นิคมห้วยผึ้ง  
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
180
  นางณัฐฐิญา กิตติวัชรพงศ์ สำนักงานเกา๖รอำเภอห้วยผึ้ง 
1 - 9 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ  
บรรยาย
150
จุดดำเนินการทุกหมู่บ้าน  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
16 เมษายน 2558 หนองอีบุตร  
การดูแลรักษาช่วยระยะติดผักการใส่ปุ๋ยเคมีฯการใช้นำ ฯลฯ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงส่งเสริมปลูกข้าวโพด  นายพิษณุพงศ์ นาสะอ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 
รวมอำเภอห้วยผึ้ง
4  ตำบล
6 เรื่อง
 
1430
 
3 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 สำราญ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
10 เมษายน 2558 สำราญใต้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวรวุฒิ กลิ่นคล้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
2 เมษายน 2558 คำสร้างเที่ยง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
20 เมษายน 2558 หนองช้าง  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเรวดี ไชยขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย 
รวมอำเภอสามชัย
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
170
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 - 9 เมษายน 2558 ฆ้องชัยพัฒนา  
ฟังบรรยาย  
บรรยาย
40
ศาลากลางบ้าน  นายลิขสิทธิ์ กฤษณะกาฬ สำนักงานเกษตรอำเภอพล 
8 เมษายน 2558 เหล่ากลาง  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
ประชุม
40
ศจช.  นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ สำนักงานเกาตรอำเภอกมลาไสย 
16 เมษายน 2558 โคกสะอาด  
การผลิตพืชผัก  
บรรยาย
40
กลุ่มยุวเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
21 เมษายน 2558 โนนศิลาเลิง  
การปลูกข้าวโพดหวาน  
บรรยาย
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นางสาวนิตยา อุปัชฌาย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 
7 เมษายน 2558 ลำชี  
การเพิ่มผลผลิต  
บรรยาย
40
แปลงนาเกษตรกร  นายมาลัย ปรีสวิง  
รวมอำเภอฆ้องชัย
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
210
 
4 คน
3 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 8 อำเภอ
33 เรื่อง
4 วิธี
6160
 
30 คน
15 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านดง  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แ     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 นาสัก  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 จางเหนือ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
50
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 แม่เมาะ  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
การเก็บกระเทียมไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย
30
แ     
10  1 - 30 เมษายน 2558 สบป้าด  
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
340
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 เสริมซ้าย  
อบรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพถั่วลิสง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
แปลงเรียนรู้  นายพงษ์ศักดิ์ แดงปง สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
22 เมษายน 2558 เสริมกลาง  
การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประสาน พิอุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
2 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 แจ้ห่ม  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 บ้านสา  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
8 เมษายน 2558 ปงดอน  
การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
2 - 30 เมษายน 2558 ปงดอน  
ประจำ ศบกต.และในหมู่บ้าน  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 เมษายน 2558 แม่สุก  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศรินทร์ มโนน้อม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
21 เมษายน 2558 เมืองมาย  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
9 เมษายน 2558 ทุ่งผึ้ง  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนเรศ แก้วปินตา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
7 เมษายน 2558 วิเชตนคร  
การขยายเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
3 เรื่อง
 
750
 
4 คน
1 หน่วยงาน
16 - 30 เมษายน 2558 แม่พริก  
เทคนิคการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวขวัญกมล ปิงสมุทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
16 - 30 เมษายน 2558 ผาปัง  
การดูแลรักษา  
สาธิต
50
สวนเกษตรกร  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ปุ  
การให้น้ำและโรคแมลง  
ประชุม
50
ศูนย์ ศจช.  นายสมชาย เก่งสาริกัน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
7 - 30 เมษายน 2558 พระบาทวังตวง  
การใช้ปุ๋ยเคมี  
สาธิต
20
ศาลาอเนกประสงค์  นางสาวรุจิรา หล้าวงศา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 
รวมอำเภอแม่พริก
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
3 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 เมษายน 2558 แม่ทะ  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ทุกหมู่บ้าน  นางสาววิภานันท์ สุขะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 นาครัว  
วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
300
ศาลาเอนกประสงค์  นางอัจฉรา จันทร์ประภากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ลำปาง 
1 - 30 เมษายน 2558 ป่าตัน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเอกชัย มาน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านกิ่ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 บ้านบอม  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายเมืองพรม จินจำ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 น้ำโจ้  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายวีระชาติ สุคนธเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 ดอนไฟ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสมชาย ขัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 หัวเสือ  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายถนอม ฟองอิสสระ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
1 - 30 เมษายน 2558 วังเงิน  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นายสิทธิพร อาคะโรจน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
10  1 - 30 เมษายน 2558 สันดอนแก้ว  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
200
ศาลาเอนกประสงค์  นางสมเพชร วงศ์เรียน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ 
รวมอำเภอแม่ทะ
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
2100
 
10 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 5 อำเภอ
13 เรื่อง
4 วิธี
3430
 
19 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ฟากท่า  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวจารุวรรณ แก้วรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
10 เมษายน 2558 สองคอน  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายก้องปฐพี ตันสุชาติ สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
27 เมษายน 2558 บ้านเสี้ยว  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
28 เมษายน 2558 สองห้อง  
การผลิตพืชตระกูลถั่วฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นางสาวนงนุช มีมา สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 
รวมอำเภอฟากท่า
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 บ่อ  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย
15
แปลงเกษตรกร  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
2 เมษายน 2558 ผาสิงห์  
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
บรรยาย
10
แปลงเกษตร  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 29 เมษายน 2558 เรือง  
การเก็บเกี่ยว  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 26 เมษายน 2558 เรือง  
การทำปุ๋ยหมักจากเศษต้นถั่วเหลือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
สวนเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
3 - 10 เมษายน 2558 นาซาว  
การปฏิบัติดูแลรักษา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
35
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
22 - 23 เมษายน 2558 ดู่ใต้  
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
ดูงาน
20
แปลงเกษตร  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10 - 21 เมษายน 2558 กองควาย  
การทำปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย  
สาธิต
30
หอประชุม  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
24 เมษายน 2558 สวก  
การทำปุ๋ยหมักโดยใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
10
แปลงเกษตรกร  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
8 เมษายน 2558 สะเนียน  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  9 เมษายน 2558 สะเนียน  
การดูแลรักษาระยะติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
8  ตำบล
9 เรื่อง
 
260
 
8 คน
3 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 หนองแดง  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
21 เมษายน 2558 หมอเมือง  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านห้วยซ้อ  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
22 เมษายน 2558 น้ำพาง  
โรคแมลงศัตรูฟักทอง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านน้ำลาน  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
23 เมษายน 2558 น้ำปาย  
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านน้ำปาย  นายชาติชาย สมณะช้างเผือก สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 
20 เมษายน 2558 แม่จริม  
การป้องกันกำจัดศัตรูพริกด้วยวิธีผสมผสาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเกษตรกร  นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สนง.เกษตร อ.แม่จริม 
รวมอำเภอแม่จริม
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
135
 
2 คน
2 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 บ้านฟ้า  
การตัดแต่งกิ่งมะขาม  
บรรยาย
50
อาคารเอนกประสงค์  นายอิทธิพล สดสอาด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
1 เมษายน 2558 ป่าคาหลวง  
การผลิตสารไล่แมลงสมุนไพร สูตร พด.7 และเชื้อราไตรโคเดอน์ม่า  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุมหมู่บ้าน     
1 เมษายน 2558 สวด  
การตัดแต่งกิ่งมะขาม  
ฝึกปฏิบัติ
34
สวนเกษตรกร  นายสันติ มณีอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 
7 เมษายน 2558 บ้านพี้  
สาธิตการเก็บเกี่ยวมะละกอฮอลแลนด์  
สาธิต
40
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอบ้านหลวง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
144
 
2 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 นาน้อย  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 เชียงของ  
แนะนำการเก็บเกี่ยพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 ศรีษะเกษ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 สถาน  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 สันทะ  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 บัวใหญ่  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 น้ำตก  
แนะนำการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอนาน้อย
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
205
 
0 คน
0 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ปัว  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
50
หอประชุมหมู่บ้าน  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
20 - 24 เมษายน 2558 แงง  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 เมษายน 2558 แงง  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
60
หอประชุมหมู่บ้าน     
9 เมษายน 2558 สถาน  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
56
หอประชุมหมู่     
1 - 10 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
บรรยาย
950
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
3 เมษายน 2558 ศิลาแลง  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
25
อบต.     
20 - 22 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การปฏิบัติดูแลรักษาพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
27 - 30 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
70
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10  23 - 24 เมษายน 2558 ศิลาเพชร  
การประชุม ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  7 เมษายน 2558 อวน  
ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  3 เมษายน 2558 ไชยวัฒนา  
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายกฤษณายุทธ ณ น่าน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 
13  27 - 30 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การดูแลรักษาระยะออกดอก  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
14  13 - 17 เมษายน 2558 เจดีย์ชัย  
การป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่น  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
15  17 เมษายน 2558 ภูคา  
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากาแฟ  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  7 เมษายน 2558 สกาด  
การป้องกันกำจัดโรคในชาอัสสัม  
บรรยาย
50
หอประชุม     
17  1 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล)  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
20
อบต.     
18  2 เมษายน 2558 ป่ากลาง  
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การผลิตปุ๋นอินทรีย์)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
หอประชุม     
19  24 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปกล้วย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
20  10 เมษายน 2558 วรนคร  
การแปรรูปพริก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
55
หอประชุมหมู่บ้าน     
รวมอำเภอปัว
12  ตำบล
14 เรื่อง
 
1691
 
1 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 ส้าน  
การให้นำ้  
บรรยาย
180
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16 - 30 เมษายน 2558 ส้าน  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 10 เมษายน 2558 แม่สาคร  
การดูแลรักษาสวนยางพารา  
บรรยาย
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 9 เมษายน 2558 แม่สา  
การป้องกันกำจัดศตรูข้าว  
บรรยาย
54
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเวียงสา
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
305
 
0 คน
0 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 เชียงกลาง  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
1 - 22 เมษายน 2558 เปือ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
23 เมษายน 2558 เชียงคาน  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
45
บ้านดอนแท่น     
22 เมษายน 2558 พระธาตุ  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
150
ทุกหมู่     
2 เมษายน 2558 พญาแก้ว  
การวิเคราะห์ดิน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านพูล     
2 เมษายน 2558 พระพุทธบาท  
การทำปุ๋ยหมัก  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
120
ทุกหมู่บ้าน     
รวมอำเภอเชียงกลาง
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
635
 
0 คน
0 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 นาทะนุง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
24 เมษายน 2558 บ่อแก้ว  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
21 เมษายน 2558 เมืองลี  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
22 เมษายน 2558 ปิงหลวง  
การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายนายหลวง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
1 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา (พริก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
6 เมษายน 2558 ป่าแลวหลวง  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
1 - 10 เมษายน 2558 พงษ์  
กาารจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
16 - 30 เมษายน 2558 พงษ์  
กาาจัดการฟาร์ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
200
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
4 เรื่อง
 
360
 
3 คน
2 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 บ่อเกลือเหนือ  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศรายุทธ คีรีสันติกุล สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 เมษายน 2558 บ่อเกลือใต้  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
2 เมษายน 2558 ภูฟ้า  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 เมษายน 2558 ดงพญา  
การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักหน้าฝน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
2 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 ม่วงตึ๊ด  
ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต ม่วงตึ๊ด  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 นาปัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
อบต.     
7 เมษายน 2558 น้ำแก่น  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
22
อบต.     
8 เมษายน 2558 น้ำเกี๋ยน  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 เมืองจัง  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 เมษายน 2558 ท่าน้าว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ฝายแก้ว  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.  
ประชุม
23
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอภูเพียง
7  ตำบล
2 เรื่อง
 
149
 
0 คน
0 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
อบต.  นายทวีศักดิ์ ธิขาว  
7 เมษายน 2558 ห้วยโก๋น  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
ศาลาประชาคม  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
10 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลสด  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
9 เมษายน 2558 ขุนน่าน  
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวิชญ์ ไชยคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 12 อำเภอ
47 เรื่อง
8 วิธี
4404
 
23 คน
13 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 กลางแดด  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 นครสวรรค์ออก  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 บางพระหลวง  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 พระนอน  
นัำหมักสมุนไพรและเมล็ดสะเดา  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
30 เมษายน 2558 พระนอน  
น้ำหมักสมุนไพรต่างๆ  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอเมืองนครสวรรค์
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
170
 
0 คน
0 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 มหาโพธิ  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
20 เมษายน 2558 เก้าเลี้ยว  
การป้องกันกำจัดโรคมะลิ  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวปาริฉัตร พุ่มเปี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
24 เมษายน 2558 หนองเต่า  
การป้องกันโรคศัตรูข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายภูษณะพงษ์ เวียงยา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
8 เมษายน 2558 เขาดิน  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมคิด คำมา สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
17 เมษายน 2558 หัวดง  
การป้องกันโรคข้าว  
ฝึกปฏิบัติ
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนรินทร์ สงวนสุข สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 
รวมอำเภอเก้าเลี้ยว
5  ตำบล
3 เรื่อง
 
125
 
4 คน
1 หน่วยงาน
6 เมษายน 2558 ท่าตะโก  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 พนมรอก  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอดูลย์ พรมลี้ สำนักงานอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 หัวถนน  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชูศรี คงเพ็ชรศักดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 สายลำโพง  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 วังมหากร  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 
6 เมษายน 2558 ดอนคา  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอนุชา ใจวงค์ษา สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
6 เมษายน 2558 ทำนบ  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทรา บ่ายเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
6 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอาทร บุญมาทอง สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 
6 เมษายน 2558 พนมเศษ  
การเตรียมความพร้อมฤดูการผลิตใหม่  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวีระยุทธ สาระอุปถัมภ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 
10  6 เมษายน 2558 หนองหลวง  
การดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  
ดูงาน
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเกรียงศักดิ์ สุทธิสารากร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 
รวมอำเภอท่าตะโก
10  ตำบล
2 เรื่อง
 
400
 
8 คน
5 หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 ลาดยาว  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมล แสนแปง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 ห้วยน้ำหอม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 วังม้า  
การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 วังเมือง  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
1 เมษายน 2558 สร้อยละคร  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายไพบูลย์ ศรีเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
30 เมษายน 2558 มาบแก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
17 เมษายน 2558 หนองยาว  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา เย็นตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
30 เมษายน 2558 หนองนมวัว  
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิตยา เย็นตั้ง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
17 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสอาด อินตาหรม สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
10  30 เมษายน 2558 เนินขี้เหล็ก  
การติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดศัตรูมันสำปะหลัง  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสอาด อินตาหรม สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
11  19 เมษายน 2558 ศาลเจ้าไก่ต่อ  
การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
บรรยาย
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิมล แสงแปง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
12  30 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การผลิตฝรั่งกิมจู  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชะเอม เกษมรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว 
รวมอำเภอลาดยาว
12  ตำบล
7 เรื่อง
 
1700
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ตากฟ้า  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
3 เมษายน 2558 สุขสำราญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
28 เมษายน 2558 หนองพิกุล  
การเพิ่มผลผลิตโดยระบบน้ำหยด  
บรรยาย
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายอำนวย แสงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
8 เมษายน 2558 อุดมธัญญา  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ  
ประชุม
30
ศูนย์ฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
9 เมษายน 2558 อุดมธัญญา  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ  
ประชุม
40
ศูนย์ฯ  นางเกสร บีกขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 
รวมอำเภอตากฟ้า
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
190
 
2 คน
1 หน่วยงาน
20 เมษายน 2558 วังซ่าน  
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสาธิต อินทรทัศน์ อินทรทัศน์  
รวมอำเภอแม่วงก์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 6 อำเภอ
21 เรื่อง
4 วิธี
2635
 
21 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 น้ำซึม  
ประชุมศูนย์  
ประชุม
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 สะแกกรัง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
3 เมษายน 2558 ดอนขวาง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอาพัทชา ธนูวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
7 เมษายน 2558 หาดทนง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทวีปกรณ์ บุญวนุช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
8 เมษายน 2558 เกาะเทโพ  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 ท่าซุง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
9 เมษายน 2558 หนองแก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10 เมษายน 2558 โนนเหล็ก  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
16 เมษายน 2558 หนองเต่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
10  17 เมษายน 2558 หนองไผ่แบน  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
11  20 เมษายน 2558 หนองพังค่า  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสายัณห์ ตำรักษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
12  21 เมษายน 2558 ทุ่งใหญ่  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทนารัตน์ อินทสาร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
13  22 เมษายน 2558 เนินแจง  
ประชุมศูนย์  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 
รวมอำเภอเมืองอุทัยธานี
13  ตำบล
1 เรื่อง
 
207
 
5 คน
2 หน่วยงาน
1 เมษายน 2558 ทัพทัน  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
7 เมษายน 2558 ทุ่งนาไทย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
9 เมษายน 2558 เขาขี้ฝอย  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
17 เมษายน 2558 หนองหญ้าปล้อง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
18 เมษายน 2558 โคกหม้อ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
20 เมษายน 2558 หนองยายดา  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกลางดง  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
23 เมษายน 2558 หนองกระทุ่ม  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
24 เมษายน 2558 หนองสระ  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  9 เมษายน 2558 ตลุกดู่  
ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
320
 
7 คน
3 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 สว่างอารมณ์  
การบริหารกองทุนข้าวชุมชน  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
8 - 9 เมษายน 2558 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
20 - 21 เมษายน 2558 พลวงสองนาง  
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 - 10 เมษายน 2558 ไผ่เขียว  
การใช้ระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง  
ประชุม
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
6 เมษายน 2558 บ่อยาง  
การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ประชุม
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจารุวรรณ มีสม ศูนย์บริหารศัตรูพืฃ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
140
 
4 คน
2 หน่วยงาน
1 - 10 เมษายน 2558 หนองยาง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 หนองนางนวล  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิรัชนี อยู่เย็น  
11 - 20 เมษายน 2558 หนองสรวง  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 บ้านเก่า  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
11 - 20 เมษายน 2558 อุทัยเก่า  
ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งโพ  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 ทุ่งพง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัญชลี ค่วยเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขาบางแกรก  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 เมษายน 2558 เขากวางทอง  
ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
ประชุม
150
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
960
 
6 คน
3 หน่วยงาน
3 เมษายน 2558 หนองขาหย่าง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หนองไผ่  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 ดอนกลอย  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
4 เมษายน 2558 ห้วยรอบ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ทุ่งพึ่ง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 ท่าโพ  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
3 เมษายน 2558 หมกแถว  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
7 เมษายน 2558 หลุมเข้า  
การปลูกข้าว  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
11 เมษายน 2558 ดงขวาง  
ปุ๋ย  
บรรยาย
10
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหนองขาหย่าง
9  ตำบล
2 เรื่อง
 
90
 
0 คน
0 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
21 เมษายน 2558 ทัพหลวง  
ปลูกอ้อย  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 ห้วยแห้ง  
การดูแลรักษา  
ประชุม
42
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 เมษายน 2558 คอกควาย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
3 เมษายน 2558 วังหิน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
1 เมษายน 2558 เมืองการุ้ง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 แก่นมะกรูด  
ปลูกกระหล่่ำปลู  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
8 เมษายน 2558 หนองจอก  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
2 เมษายน 2558 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  7 เมษายน 2558 บ้านบึง  
การลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุรัสวดี คณฑา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  3 เมษายน 2558 บ้านใหม่คลองเคียน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
80
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
12  9 เมษายน 2558 หนองบ่มกล้วย  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
ประชุม
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  28 เมษายน 2558 เจ้าวัด  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
ประชุม
41
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
535
 
6 คน
1 หน่วยงาน
21 เมษายน 2558 ลานสัก  
การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
20 เมษายน 2558 ประดู่ยืน  
การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว  
บรรยาย
80
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางจินตนา เหล่าฤทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
3 เมษายน 2558 ป่าอ้อ  
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   ว่าที่ ร.ตเจริญ ปิ่นทอง สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
22 เมษายน 2558 ระบำ  
การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุรชาติ วงศใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 
9 เมษายน 2558 น้ำรอบ  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
23 เมษายน 2558 ทุ่งนางาม  
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประไพ ดุจอุทัยวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี 
รวมอำเภอลานสัก
6  ตำบล
5 เรื่อง
 
190
 
4 คน
2 หน่วยงาน
30 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 สุขฤทัย  
การวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ทองหลาง  
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  ว่าที่ ร.ต.สำราญ สุขเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
9 เมษายน 2558 ห้วยคต  
การป้องกันเพลี้ยแป้ง  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
รวมอำเภอห้วยคต
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
160
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 8 อำเภอ
29 เรื่อง
3 วิธี
2602
 
34 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ไตรตรึงษ์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
10 เมษายน 2558 อ่างทอง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเชาวืริก ครุธอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
4 เมษายน 2558 นาบ่อคำ  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิวัฒน์ เงินกลั่น สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 
17 เมษายน 2558 นครชุม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
28 เมษายน 2558 ทรงธรรม  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวปรียารัตน์ สืบวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
29 เมษายน 2558 ลานดอกไม้  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
30 เมษายน 2558 หนองปลิง  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวทดแทนนาปรัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
17 เมษายน 2558 คณฑี  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอรวรรณ เก่งสนาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง 
16 เมษายน 2558 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
10  25 เมษายน 2558 เทพนคร  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุภาพ อุ่นเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 
11  16 เมษายน 2558 วังทอง  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณา แก้ววงค์ สนงเกษตรอำเภอเมือง 
12  27 เมษายน 2558 ท่าขุนราม  
ถ่ายทอดการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
13  16 เมษายน 2558 คลองแม่ลาย  
ถ่ายทอดการปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนิรุตติ เถลิงศรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
14  28 เมษายน 2558 ธำมรงค์  
ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุพล น้อยพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
15  3 เมษายน 2558 สระแก้ว  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนางวิมาลา รัตนะ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 
รวมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
15  ตำบล
5 เรื่อง
 
390
 
10 คน
5 หน่วยงาน
6 เมษายน 2558 ยางสูง  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
60
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
4 - 12 เมษายน 2558 ป่าพุทรา  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
8 เมษายน 2558 ป่าพุทรา  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
6 เมษายน 2558 แสนตอ  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายชัชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
6 เมษายน 2558 แสนตอ  
ส่งเสริมการปลูกพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายสุรศักดิ์ เข็มทิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
6 เมษายน 2558 สลกบาตร  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายชัชพลล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
9 เมษายน 2558 สลกบาตร  
การงดปลูกข้าวในพื้นที่นาปรัง  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิชุดา เอี่ยมครุฑ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11 เมษายน 2558 บ่อถ้ำ  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
9 เมษายน 2558 บ่อถ้ำ  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
10  9 - 12 เมษายน 2558 ดอนแตง  
ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมัน  
บรรยาย
56
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต. พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
11  6 - 12 เมษายน 2558 ดอนแตง  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
53
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
12  8 เมษายน 2558 วังชะพลู  
ส่งเสริมการปลูกพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายประทักกกษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
13  16 เมษายน 2558 วังชะพลู  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวฤทัยรัตน์ กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
14  8 เมษายน 2558 โค้งไผ่  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
60
  นางพิกุล ภูทิพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
15  10 เมษายน 2558 โค้งไผ่  
ส่งเสริมการปลูกพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
16  10 - 15 เมษายน 2558 ปางมะค่า  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
45
  นายนายประทักษ์ ธรรมนิทัศนา สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
17  10 เมษายน 2558 ปางมะค่า  
ส่งเสริมการปลูกพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
63
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวรชิต พิเคราะห์ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
18  10 เมษายน 2558 วังหามแห  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิชุดดา เอี่ยมครุฑ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
19  10 เมษายน 2558 เกาะตาล  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
50
  นายชัชพล วงศ์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
20  10 เมษายน 2558 เกาะตาล  
การปรับปรุงาบำรุงดิน  
บรรยาย
50
  นายนายสุรศักดิ์ เข็มทิศ สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 
รวมอำเภอขาณุวรลักษบุรี
11  ตำบล
4 เรื่อง
 
964
 
7 คน
1 หน่วยงาน
2 เมษายน 2558 โพธิ์ทอง  
การจัดเวทีชุมชน(ศุนย์ข้าวชุมชน)  
บรรยาย
40
  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
1 - 8 เมษายน 2558 โพธิ์ทอง  
การผลิตอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
40
  นางสาวชุลี เอี่ยมอ้น สนง.กษอ.ปางศิลาทอง 
9 เมษายน 2558 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
17 เมษายน 2558 หินดาต  
การปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
  นายกฤษฎายุ วันดี สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
1 เมษายน 2558 ปางตาไว  
การเตรียมดิน  
บรรยาย
40
อบต.  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
2 เมษายน 2558 ปางตาไว  
การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
40
อบต.  นายกันณพงศ์ สิริวิจักษณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 
รวมอำเภอปางศิลาทอง
3  ตำบล
5 เรื่อง
 
240
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกำแพงเพชร 3 อำเภอ
14 เรื่อง
1 วิธี
1594
 
20 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 เมษายน 2558 ตะเบาะ  
การดูแลรักษา  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นายชวเรศ มีบุตรดี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 เมษายน 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ที่ทำการกำนัน  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 เมษายน 2558 บ้านโตก  
โรค - แมลง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศาลาวัด  นางสายัณต์ คงเย็น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24 เมษายน 2558 สะเดียง  
การทำผักดอง 3 รส  
สาธิต
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16 เมษายน 2558 สะเดียง  
การทำผักดอง 3 รส  
สาธิต
20
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางพรนิภา ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2 เมษายน 2558 ป่าเลา  
การเก็บเกี่ยว/ดูแลรักษา  
บรรยาย
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายญาณกร อรัญกูล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10 เมษายน 2558 นางั่ว  
การดูแลรักษา, การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ที่ทำการกำนัน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17 เมษายน 2558 นางั่ว  
การดูแลรักษา, การใส่ปุ๋ย  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
10  17 เมษายน 2558 ท่าพล  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรินทร์ คิมสนิืท สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
11  24 เมษายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางสมทรง มานะกิจกลการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
12  8 เมษายน 2558 ดงมูลเหล็ก  
การทำปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
แปลงเรียนรู้  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
13  17 เมษายน 2558 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย
25
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
14  24 เมษายน 2558 บ้านโคก  
สารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
65
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นางวัลลภา แซมสีม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
15  17 เมษายน 2558 ชอนไพร  
การเก็บข้าวไว้ทำพันธุ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัติ รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
16  10 เมษายน 2558 นาป่า  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
17  24 เมษายน 2558 นาป่า  
เตรียมความพร้อมการผลิตข้าวปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
18  17 เมษายน 2558 นายม  
ข้าวโพดฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศูนย์บริการฯ  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
19  17 เมษายน 2558 วังชมภู  
เก็บเกี่ยมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายเรวัติ รัตนวิชัย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
20  22 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายพรศักดิ์  เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
21  8 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
22  24 เมษายน 2558 ห้วยสะแก  
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  
บรรยาย
25
ศูนย์บริการฯ  นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23  22 เมษายน 2558 ห้วยใหญ่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
24  8 เมษายน 2558 ห้วยใหญ่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
แปลงเรียนรู้  นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
25  10 เมษายน 2558 ระวิง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
26  24 เมษายน 2558 ระวิง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  นายพรศักดิ์ เพชรช่อ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
16  ตำบล
16 เรื่อง
 
930
 
14 คน
2 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 วัดป่า  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16 เมษายน 2558 ตาลเดี่ยว  
ผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10 เมษายน 2558 ฝายนาแซง  
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22 เมษายน 2558 หนองสว่าง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
อาคารเอนกประสงค์  นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
8 เมษายน 2558 น้ำเฮี้ย  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 เมษายน 2558 สักหลง  
การทำสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุรีย์พร อินทยศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
30 เมษายน 2558 ท่าอิบุญ  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
24 เมษายน 2558 บ้านโสก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17 เมษายน 2558 บ้านติ้ว  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
10  3 เมษายน 2558 ห้วยไร่  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสราวุธ อินทรเสนี สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
11  29 เมษายน 2558 น้ำก้อ  
การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวลินดา เรืองจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  10 เมษายน 2558 ปากช่อง  
แมลงศัตรูพืชผัก  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุวัฒน์ ทองศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  10 เมษายน 2558 น้ำชุน  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งที่ถูกต้อง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางอรภา วัฒนินทร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
14  2 เมษายน 2558 หนองไขว่  
เกษตรปลอดภัย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
15  24 เมษายน 2558 ลานบ่า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
16  10 เมษายน 2558 บุ่งคล้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
17  17 เมษายน 2558 บุ่งน้ำเต้า  
การเก็บเกี่ยวยาสูบ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนพณัฐ ลาไชย สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
18  8 เมษายน 2558 บ้านกลาง  
การจัดการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
19  30 เมษายน 2558 ช้างตะลูด  
การจัดการใช้น้ำ  
บรรยาย
40
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนิเวช บุตรา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
20  17 เมษายน 2558 บ้านไร่  
การปรับปรุงบำรุงดิน  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
21  8 เมษายน 2558 ปากดุก  
การผลิตผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
25
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายพนมไพร น้อยลา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
22  16 เมษายน 2558 บ้านหวาย  
เกษตรปลอดถภัย  
บรรยาย
40
อบต.  นางสาวดารณี สุวรรณกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
รวมอำเภอหล่มสัก
22  ตำบล
12 เรื่อง
 
850
 
11 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 หล่มเก่า  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
60
ศาลาวัด  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
24 เมษายน 2558 นาซำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
17 เมษายน 2558 นาซำ  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายสมาน เงินบำรุง สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
17 เมษายน 2558 หินฮาว  
การผลิตฮอร์โมนและสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
3 เมษายน 2558 หินฮาว  
การผลิตฮอร์โมนและสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
35
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกองแพง หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
17 เมษายน 2558 บ้านเนิน  
เทคโนโลยีการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
30 เมษายน 2558 บ้านเนิน  
เทคโนโลยีการปลูกพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
30
อบต.  นางสาวดวงสมร แพงทอง  
10 เมษายน 2558 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
22 เมษายน 2558 ศิลา  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
อบต.  นายชัชวาลย์ ทุมแถว  
10  20 เมษายน 2558 นาแซง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชรินรัตน์ ตีทอง 
11  23 เมษายน 2558 วังบาล  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
12  30 เมษายน 2558 วังบาล  
การผลิตสารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายทองหล่อ แสงพรม สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 
13  28 เมษายน 2558 นาเกาะ  
การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
บรรยาย
52
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายอนันต์ พรมมาก สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
14  16 เมษายน 2558 ตาดกลอย  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลาวัด  นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
15  22 เมษายน 2558 ตาดกลอย  
การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลา SML  นายอุดม อัษฎาวุธวงศกร สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า 
รวมอำเภอหล่มเก่า
9  ตำบล
6 เรื่อง
 
537
 
7 คน
2 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 เมษายน 2558 ท่าโรง  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 เมษายน 2558 สระประดู่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
29 เมษายน 2558 สระประดู่  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
3 เมษายน 2558 สามแยก  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10 เมษายน 2558 สามแยก  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21 เมษายน 2558 โคกปรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28 เมษายน 2558 โคกปรง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
10  29 เมษายน 2558 น้ำร้อน  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
11  24 เมษายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
12  30 เมษายน 2558 บ่อรัง  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอภิชาติ สงเรืองศรี สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
13  8 เมษายน 2558 พุเตย  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
14  22 เมษายน 2558 พุเตย  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวันชัย สุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
15  1 เมษายน 2558 พุขาม  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
16  8 เมษายน 2558 พุขาม  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
17  10 เมษายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
18  3 เมษายน 2558 ภูน้ำหยด  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
19  9 เมษายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
20  2 เมษายน 2558 ซับสมบูรณ์  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายฉลอง สมน้อย สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
21  9 เมษายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
22  2 เมษายน 2558 บึงกระจับ  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสาย หวังแลกลาง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
23  23 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
24  9 เมษายน 2558 วังใหญ่  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางเกษร ธรรมสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
25  8 เมษายน 2558 ยางสาว  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
26  1 เมษายน 2558 ยางสาว  
การปลูกมันสำปะหลังโดยใช้น้ำหยด  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
27  21 เมษายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
28  28 เมษายน 2558 ซับน้อย  
การปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสงวน กลมเกลี้ยง สนง.เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี 
รวมอำเภอวิเชียรบุรี
14  ตำบล
3 เรื่อง
 
1400
 
7 คน
3 หน่วยงาน
17 เมษายน 2558 ศรีเทพ  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
24 เมษายน 2558 ศรีเทพ  
การป้องกันหนอน50กออ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบุญยืน ศรีชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
17 เมษายน 2558 สระกรวด  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
29 เมษายน 2558 สระกรวด  
การป้องกันหนอนกออ้อย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
7 เมษายน 2558 คลองกระจัง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
21 เมษายน 2558 คลองกระจัง  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
22 เมษายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
8 เมษายน 2558 นาสนุ่น  
การปลูกมันสำปะหลัง  
บรรยาย
25
ศาลาประชาคม  นายวุฒินันท์ พิมพ์ศรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
23 เมษายน 2558 หนองย่างทอย  
การดูแลแปลงอ้อย  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
10  9 เมษายน 2558 หนองย่างทอย  
กำจัดแมลงศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศาลาประชาคม  นายกมลสันต์ ไชยสีติ๊บ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
11  28 เมษายน 2558 ประดู่งาม  
การตรวจวิเคราะห์ดิน  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสุดาทิพย์ ทิพวรรณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ 
รวมอำเภอศรีเทพ
6  ตำบล
6 เรื่อง
 
430
 
5 คน
1 หน่วยงาน
22 เมษายน 2558 กองทูล  
การกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสิริพร ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
17 เมษายน 2558 นาเฉลียง  
การบำรุงรักษา  
บรรยาย
25
ศาลาวัด  นางอรุณี หาภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 เมษายน 2558 บ้านโภชน์  
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
65
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวิเชียร ด้วงฉุน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
22 เมษายน 2558 ท่าแดง  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
23 เมษายน 2558 เพชรละคร  
ข้าวปลอดภัย  
บรรยาย
40
ศาลา sml  ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อินแนน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
22 เมษายน 2558 บ่อไทย  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางกัลยาณี ณ ถลาง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
16 เมษายน 2558 ห้วยโป่ง  
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)  
บรรยาย
50
ศาลากลางบ้าน  นายสนิท ศิริรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
22 เมษายน 2558 วังท่าดี  
การปรับปรุงดิน  
บรรยาย
45
ศาลาวัด  นายศรีหยัด ดอยลอม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
21 เมษายน 2558 บัววัฒนา  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
40
จุดเรียนรู้  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
10  23 เมษายน 2558 หนองไผ่  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
25
ศาลากลางบ้าน  นายจำนงค์ อำภา สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
11  8 เมษายน 2558 วังโบสถ์  
การทอเสื่อ  
บรรยาย
20
ศาลาวัด  นางพรเพ็ญ จีนยี่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 
12  23 เมษายน 2558 ยางงาม  
พืชปลอดภัย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศักดา จันทาพูน สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
13  23 เมษายน 2558 ท่าด้วง  
การลดต้นทุน  
บรรยาย
40
ศาลาวัด  นายสัญญา แก้วอร่าม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ 
รวมอำเภอหนองไผ่
13  ตำบล
10 เรื่อง
 
490
 
11 คน
3 หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 ซับสมอทอด  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
8 เมษายน 2558 ซับไม้แดง  
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
บรรยาย
30
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิทวัส สอนอ่อน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 เมษายน 2558 กันจุ  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
23 เมษายน 2558 พญาวัง  
การปลูกและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
21 เมษายน 2558 ศรีมงคล  
การปลูกและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
9 เมษายน 2558 สระแก้ว  
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศาลาเอนกประสงค์  นายบุญช่วย เอกเอี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
9 เมษายน 2558 บึงสามพัน  
การเก็บเกี่ยวให้ถูกวิธี  
บรรยาย
30
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายวสันต์ อินทราวุธ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 
รวมอำเภอบึงสามพัน
7  ตำบล
4 เรื่อง
 
310
 
4 คน
1 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 วังโป่ง  
การไถกลบตอซังและประโยชน์จากการไถกลบตอซัง  
บรรยาย
70
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
10 เมษายน 2558 วังศาล  
การไถกลบตอซังและประโยชน์จากกาารไถกลบตอซัง  
บรรยาย
65
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิชิต ใจเฉื่อย สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง 
รวมอำเภอวังโป่ง
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
135
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 เมษายน 2558 ทุ่งสมอ  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
7 เมษายน 2558 แคมป์สน  
การผลิตไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 เมษายน 2558 เขาค้อ  
การจัดการฟาร์ม/การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 ริมสีม่วง  
ถ่ายทอดการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
9 เมษายน 2558 สะเดาะพง  
การผลิตเชื้อไตรโครเดอร์ม่า  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
2 เมษายน 2558 หนองแม่นา  
การถ่ายทอดเรื่องการปลูกพืชผัก  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 เข็กน้อย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย  
บรรยาย
30
อบต.     
รวมอำเภอเขาค้อ
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
275
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 อำเภอ
65 เรื่อง
4 วิธี
5357
 
60 คน
14 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
16 เมษายน 2558 อัมพวา  
การให้ปุ๋ยส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
60
อุทยาน ร.2     
17 เมษายน 2558 สวนหลวง  
ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 วัดประดู่  
การเก็บตัวอย่างดิน  
บรรยาย
60
ศาลาการเปรียญวัดประดู่     
17 เมษายน 2558 เหมืองใหม่  
ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 บางช้าง  
ถ่ายทอดความรู้เรื่องลิ้นจี่  
บรรยาย
55
บ้านนายชลอ มีคง     
17 เมษายน 2558 แควอ้อม  
การตัดแต่งกิ่งส้มโอ, ลิ้นจี่  
บรรยาย
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
23 เมษายน 2558 ปลายโพงพาง  
ตลาดมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
17 เมษายน 2558 บางแค  
แมลงดำหนามมะพร้าว  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
22 เมษายน 2558 แพรกหนามแดง  
พืชปลอดภัย GAP ข้าว  
บรรยาย
60
ศูนย์ข้าว     
10  22 เมษายน 2558 ยี่สาร  
การตลาดสัตว์น้ำ  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
11  17 เมษายน 2558 บางนางลี่  
GAP มะพร้าว  
บรรยาย
55
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภออัมพวา
11  ตำบล
11 เรื่อง
 
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อำเภอ
11 เรื่อง
1 วิธี
600
 
0 คน
0 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
10 เมษายน 2558 เกาะหลัก  
การคัดเลือกเตรียมพื้นที่การปลูกมะพร้าว  
ประชุม
5
ศาลา หมู่ 4  นางอุราวรรณ ภู่เพ็ชร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
21 เมษายน 2558 คลองวาฬ  
การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน และการใช้สารชีวภัณฑ์  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
23 เมษายน 2558 ห้วยทราย  
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน     
9 เมษายน 2558 อ่าวน้อย  
ประชุมงานวันสาธิตสับปะรดผลสด  
ประชุม
100
ศาลา  นายนิคม สุขทวี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
17 เมษายน 2558 บ่อนอก  
สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโครเดรม่า  
สาธิต
10
ศจช.  นางสาวปารณีย์ มีจิตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
รวมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
5  ตำบล
5 เรื่อง
 
155
 
4 คน
1 หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 กำเนิดนพคุณ  
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต  
บรรยาย
20
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
8 เมษายน 2558 พงศ์ประศาสน์  
ประเมินกลุ่มและทำแผนพัฒนากลุ่ม  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นายวิรุณ รักทอง สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
30 เมษายน 2558 ร่อนทอง  
การใช้สมุนไพรควบคุมศัตรูผัก  
บรรยาย
20
ศูนย์เรียนรู้  นายปราโมทย์ แก้วชูใส สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
22 เมษายน 2558 ธงชัย  
การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว  
บรรยาย
10
ศาลาหมู่บ้าน  นายอนุสรณ์ ศรีเขาล้าน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
10 เมษายน 2558 ชัยเกษม  
การดูแลศัตรูสวนยาง  
บรรยาย
25
ศาลาหมู่บ้าน  นายกิจพงศ์ศักดิ์ ปลอดทองสม สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 
1 - 6 เมษายน 2558 ทองมงคล  
การเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน  
บรรยาย
30
ศจช.  นายธีรพล ชาญวารินทร์ สนง.เกษตรอำเภอบางสะพาน 
8 เมษายน 2558 แม่รำพึง  
การประเมินและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มแม่บ้านหินกอง  
บรรยาย
20
ที่ทำการกลุ่มฯ  นางอังคณา หงษ์ษา สำนักเกษตรอำเภอบางสะพาน 
รวมอำเภอบางสะพาน
7  ตำบล
7 เรื่อง
 
145
 
6 คน
3 หน่วยงาน
9 เมษายน 2558 เขาน้อย  
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
อบต.  นางสาวเพียงใจ น้อยดี สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี 
23 เมษายน 2558 หนองตาแต้ม  
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
รวมอำเภอปราณบุรี
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
7 เมษายน 2558 หนองพลับ  
งานวันสาธิตการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพ  
บรรยาย/ดูงาน
80
     
7 เมษายน 2558 ทับใต้  
จัดงานสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดผลสด  
บรรยาย/ดูงาน
90
ศาลาหมู่บ้าน     
8 เมษายน 2558 บึงนคร  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประจำหมู่บ้าน  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่      
รวมอำเภอหัวหิน
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
190
 
0 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 อำเภอ
17 เรื่อง
6 วิธี
570
 
11 คน
5 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
23 เมษายน 2558 พรหมโลก  
การดูแลรักษาสวนไม้ผล  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
3 เมษายน 2558 พรหมโลก  
การพัฒนาผลผลิตมังคุด  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายประสาร เฉลิมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
9 เมษายน 2558 บ้านเกาะ  
การดูแลสวนไม้ผลช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
8 เมษายน 2558 อินคีรี  
การดูแลสวนไม้ผลช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
3 เมษายน 2558 ทอนหงส์  
การพัฒนาผลผลิตมังคุด  
บรรยาย
50
ศาลาหมู่บ้าน  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
3 เมษายน 2558 นาเรียง  
การเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง  
บรรยาย
20
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
215
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
215
 
4 คน
1 หน่วยงาน