สั่งพิมพ์
สรุปแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ทั้งประเทศ (แบ่งตามจังหวัด)
ประเภท เลือกทั้งหมด กลุ่มหลัก เลือกทั้งหมด กลุ่มย่อย เลือกทั้งหมด กิจกรรม เลือกทั้งหมด ประเด็น เลือกทั้งหมด

เดือน :   ปี :    
ประเภท กลุ่มหลัก กลุ่มย่อย กิจกรรม ประเด็น วิธีการถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอด เลือกทั้งหมด

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
12 พฤษภาคม 2557 บางพลีใหญ่  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางแก้ว  
การป้องกันเพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านเกษตรกร  นางสาวมณวิภา เพ็ชรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางปลา  
GAP ไม้ผล  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
14 พฤษภาคม 2557 บางโฉลง  
การเก็บและห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
10
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
12 พฤษภาคม 2557 ราชาเทวะ  
GAP พืชผัก  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
9 - 12 พฤษภาคม 2557 หนองปรือ  
การเก็บและห่อผลมะม่วง  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
บ้านเกษตรกร  นางสาวชุติมา เชาว์ช่างเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี 
รวมอำเภอบางพลี
6  ตำบล
4 เรื่อง
 
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสมุทรปราการ 1 อำเภอ
4 เรื่อง
1 วิธี
155
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2557 โพทะเล  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
10
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 15 พฤษภาคม 2557 โพทะเล  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
38
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 พฤษภาคม 2557 บางระจัน  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
13
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 16 พฤษภาคม 2557 บางระจัน  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
48
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
8 พฤษภาคม 2557 โพสังโฆ  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
17 - 30 พฤษภาคม 2557 โพสังโฆ  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
1 - 16 พฤษภาคม 2557 ท่าข้าม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
57
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
6 พฤษภาคม 2557 ท่าข้าม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
14
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสมศักดิ์ นิ่มสุพรรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
16 - 30 พฤษภาคม 2557 คอทราย  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
10  8 พฤษภาคม 2557 คอทราย  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวนากร บังเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
11  8 พฤษภาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ประชุม
8
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
12  17 - 30 พฤษภาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
เยี่ยมเยียนเกษตรกร  
ประชุม
49
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 
รวมอำเภอค่ายบางระจัน
6  ตำบล
2 เรื่อง
 
355
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสิงห์บุรี 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
355
 
3 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
27 พฤษภาคม 2557 สำนักตะคร้อ  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
ต.สำนักตะคร้อ  นายโสภณ ทองสถิตย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 หนองแวง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
หนองแวง  นายดำรงค์ ศรีเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 บึงปรือ  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
บึงปรือ  นายชูศักดิ์ ดรุณชู สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 
27 พฤษภาคม 2557 วังยายทอง  
การทำปุ๋ยชีวภาพ  
บรรยาย
50
วังยายทอง  นางสาวสุภาพรณ์ งาจันทึก  
รวมอำเภอเทพารักษ์
4  ตำบล
1 เรื่อง
 
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครราชสีมา 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
200
 
4 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 ทรายมูล  
อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววรา สุขเจริญคนา สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
8 พฤษภาคม 2557 ดู่ลาด  
อบรมศูนย์ข้าวฯ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวนิศาชล เครื่องจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
16 พฤษภาคม 2557 ดงมะไฟ  
อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายจักรกรี ธิมาชัย สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
20 พฤษภาคม 2557 นาเวียง  
อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายสุชาติ ปกป้อง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
19 พฤษภาคม 2557 ไผ่  
อบรมศูนย์ข้าวฯ  
บรรยาย
16
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นาย อภิชาติ เกิดศรีทอง สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล 
รวมอำเภอทรายมูล
5  ตำบล
2 เรื่อง
 
121
 
5 คน
2 หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2557 ฟ้าห่วน  
การเตรียมพื้นที่ปลูก  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางลักขณา นิลาลาด ่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
13 พฤษภาคม 2557 กุดน้ำใส  
การขยายและการใช้เ ชื้อราไตรโคเดอร์มา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวโชติมาฎา สมใจ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
13 พฤษภาคม 2557 น้ำอ้อม  
การจัดทำแปลงไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
14 พฤษภาคม 2557 ค้อวัง  
การจัดทำแปลงไร่นาสวนผสม  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
รวมอำเภอค้อวัง
4  ตำบล
3 เรื่อง
 
120
 
3 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดยโสธร 2 อำเภอ
5 เรื่อง
1 วิธี
241
 
8 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2557 บุ่ง  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ไก่คำ  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายบัณฑิต ไขขุนทด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 นาจิก  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายนายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ปลาค้าว  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 เหล่าพรวน  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 สร้างนกทา  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวราวรณ์ วงศ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 คึมใหญ่  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาววิภาดา ลาภรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 นาผือ  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 น้ำปลีก  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
10  1 - 30 พฤษภาคม 2557 นาวัง  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
11  1 - 31 พฤษภาคม 2557 นาหมอม้า  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
12  1 - 30 พฤษภาคม 2557 โนนโพธิ์  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายยศวัฒน์ อ่อนเอี่ยม  
13  1 - 30 พฤษภาคม 2557 โนนหนามแท่ง  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
14  1 - 30 พฤษภาคม 2557 ห้วยไร่  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายไพฑูรย์ ดวงใจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
15  1 - 30 พฤษภาคม 2557 หนองมะแซว  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางวราภรณ์ วงศ์ประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
16  1 - 30 พฤษภาคม 2557 กุดปลาดุก  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายโกวิท กุทอง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
17  1 - 30 พฤษภาคม 2557 ดอนเมย  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายนายประสิทธิ์ อุดมลาภ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
18  1 - 30 พฤษภาคม 2557 นายม  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นางธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
19  1 - 30 พฤษภาคม 2557 นาแต้  
รายงานพืชฤดูแล้ง โครงการต่าง ๆ  
บรรยาย
100
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายลองชัย ประธาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
รวมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
19  ตำบล
1 เรื่อง
 
1900
 
10 คน
3 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2557 หัวตะพาน  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวรญาดา เหล่าเจษฏา สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 พฤษภาคม 2557 คำพระ  
เตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 พฤษภาคม 2557 เค็งใหญ่  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวรญาดา เหล่าเจษฏา สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
6 พฤษภาคม 2557 หนองแก้ว  
เตรียมแปลงนาเพื่อผลิตข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 พฤษภาคม 2557 โพนเมืองน้อย  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
7 พฤษภาคม 2557 สร้างถ่อน้อย  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นายกนก สวัสดิ์พล สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
8 พฤษภาคม 2557 จิกดู่  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  ว่าที่ ร.ต.เณริน รูปแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
8 พฤษภาคม 2557 รัตนวารี  
การจัดเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าว  
บรรยาย
30
ศาลากลางบ้าน  นางวรญาดา เหล่าเจษฏา สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 
รวมอำเภอหัวตะพาน
8  ตำบล
2 เรื่อง
 
240
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอำนาจเจริญ 2 อำเภอ
3 เรื่อง
1 วิธี
2140
 
13 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2557 นาเพียง  
การผลิตไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
6 พฤษภาคม 2557 อุ่มจาน  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายประวัติ เทพเสน สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 
รวมอำเภอกุสุมาลย์
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดสกลนคร 1 อำเภอ
2 เรื่อง
1 วิธี
55
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2557 บ้านดง  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 นาสัก  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 จางเหนือ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 แม่เมาะ  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
1 - 31 พฤษภาคม 2557 สบป้าด  
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย
30
แปลงเกษตรกร     
รวมอำเภอแม่เมาะ
5  ตำบล
1 เรื่อง
 
150
 
0 คน
0 หน่วยงาน
5 พฤษภาคม 2557 ลำปางหลวง  
การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
10 พฤษภาคม 2557 นาแก้ว  
ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
26
ที่ทำการกลุ่ม     
15 พฤษภาคม 2557 ไหล่หิน  
การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผล  
บรรยาย
30
ที่ทำการกลุ่ม     
20 พฤษภาคม 2557 วังพร้าว  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม     
22 พฤษภาคม 2557 ศาลา  
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย
32
ที่ทำการกลุ่ม     
8 พฤษภาคม 2557 เกาะคา  
การวางการผลิตของกลุ่ม  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
32
ที่ทำการกลุ่ม     
23 พฤษภาคม 2557 นาแส่ง  
ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
16 พฤษภาคม 2557 ท่าผา  
การทำน้ำหมักชีวภาพ  
บรรยาย
25
ที่ทำการกลุ่ม  นายวีระ มิ่งเชื้อ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา 
15 พฤษภาคม 2557 ใหม่พัฒนา  
การผลิตเชื้อไตโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
35
ที่ทำการกลุ่ม  นายบรรจง ไชยเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา 
รวมอำเภอเกาะคา
9  ตำบล
9 เรื่อง
 
280
 
2 คน
1 หน่วยงาน
7 - 8 พฤษภาคม 2557 เสริมขวา  
พืชปลอดภัยจากสารพิษ  
บรรยาย/ดูงาน/ฝึกปฏิบัติ
26
แปลงเกษตรกร  นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
6 - 30 พฤษภาคม 2557 เสริมกลาง  
การผลิตพืชปลอดภัย  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นายเศรษฐลัทธ์ สัญญาเขื่อน สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม 
รวมอำเภอเสริมงาม
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
51
 
2 คน
1 หน่วยงาน
2 - 30 พฤษภาคม 2557 แจ้ห่ม  
การทำปุ๋ยหมัก  
สาธิต
246
ศาลาหมู่บ้าน  นางเบญจา พัดบัว สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
15 - 16 พฤษภาคม 2557 บ้านสา  
การผลิตพืชปลอดภัยฯ  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ปงดอน  
โครงการลดหมอกควัน  
เสวนา
160
ไร่นาเกษตรกร  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
1 พฤษภาคม 2557 แม่สุก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
เสวนา
50
ศูนย์เรียนรู้ฯ  นายสุรศักดิ์ ชัยเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
27 พฤษภาคม 2557 เมืองมาย  
การใช้สารบิวเวอร์เรียในพืช  
เสวนา
40
ศาลาเอนกประสงค์  นายพัฒนะ วาสนา สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
6 - 10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งผึ้ง  
โครงการลดหมอกควัน  
บรรยาย
100
ไร่นาเกษตรกร  นายวรชัย อุตรสัก สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
21 พฤษภาคม 2557 วิเชตนคร  
ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน  
สาธิต
30
ศาลาเอนกประสงค์  นางจันทร์ศรี แหลมคม สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 
รวมอำเภอแจ้ห่ม
7  ตำบล
6 เรื่อง
 
666
 
5 คน
1 หน่วยงาน
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ห้างฉัตร  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1289
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นางรัติกาล วงศ์ภาดี สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 หนองหล่ม  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1104
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญ พรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 เมืองยาว  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1967
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายนรินทร์ ธิวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 ปงยางคก  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1823
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายวิศิษฐ์ เพียรอุตส่าห์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 เวียงตาล  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1573
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญญา ปุรณะพรรค์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 แม่สัน  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1159
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นางขวัญทอง สุนทรเกษมสุข สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
1 - 30 พฤษภาคม 2557 วอแก้ว  
การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร  
เสวนา
1286
สนง.เกษตรอำเภอห้างฉัตร  นายจรัญ พรมมา สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 
รวมอำเภอห้างฉัตร
7  ตำบล
1 เรื่อง
 
10201
 
6 คน
1 หน่วยงาน
1 - 31 พฤษภาคม 2557 บ้านขอ  
การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย  
บรรยาย
50
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายเถลิง หมดดี
รวมอำเภอเมืองปาน
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
50
 
1 คน
0 หน่วยงาน
รวมจังหวัดลำปาง 6 อำเภอ
20 เรื่อง
5 วิธี
11398
 
16 คน
4 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
14 พฤษภาคม 2557 ในเวียง  
การแปรรูปข้าว(ขนมซี่)  
เสวนา
7
วัดพระเกิด  นางวิเจียม ประจง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
16 พฤษภาคม 2557 บ่อ  
การใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพลำไย  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
22 พฤษภาคม 2557 ผาสิงห์  
การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  
บรรยาย
15
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสังคม หาญสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 พฤษภาคม 2557 ไชยสถาน  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
231
แปลงเกษตรกร  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 พฤษภาคม 2557 ไชยสถาน  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
250
ตามไร่นา  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 พฤษภาคม 2557 ถืมตอง  
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ตามไร่นา  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
1 - 31 พฤษภาคม 2557 ถืมตอง  
การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
200
ตามไร่นา  นายประพันธ์ พวงมณี ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
22 - 23 พฤษภาคม 2557 เรือง  
การใส่ปุ๋ยช่วงกรีดยาง  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
89
แปลงเกษตรกร  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
8 - 9 พฤษภาคม 2557 เรือง  
การปฏิบัติช่วงติดผล  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
78
แปลงเกษตรกร  นายวิชัย อินทำ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
10  7 - 28 พฤษภาคม 2557 นาซาว  
การปฏิบัติดูแลรักษาลำไย  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
11  2 - 30 พฤษภาคม 2557 นาซาว  
การดูแลรักษายางพารา  
ขบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
25
สวนเกษตรกร  นางธนพร ดีอุด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
12  8 พฤษภาคม 2557 ดู่ใต้  
การใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงกล้า  
สาธิต
20
หอประชุม  นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
13  6 - 14 พฤษภาคม 2557 กองควาย  
สำรวจแปลงศัตรูพืชและป้องกัน  
สาธิต
30
แปลงเกษตรกร  นายบุญเล้ง คนสูง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
14  16 พฤษภาคม 2557 สวก  
การใช้ชีวภัณฑ์ในข้าว  
บรรยาย
100
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสารภี ศรีงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
15  8 พฤษภาคม 2557 สะเนียน  
การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่  
บรรยาย
15
หอประชุม  นายอภิเดช กุณรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
16  14 พฤษภาคม 2557 สะเนียน  
การเก็บเกี่ยวลิ้นจี่  
บรรยาย
14
หอประชุม  นางสุนีย์ วิเชียร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 
รวมอำเภอเมืองน่าน
11  ตำบล
13 เรื่อง
 
1319
 
10 คน
3 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2557 บ้านฟ้า  
ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP (พืชผัก)  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณภัสสรณ์ วัยวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
23 พฤษภาคม 2557 บ้านฟ้า  
การพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางวรรณภัสสรณ์ วัยวัฒน์ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
รวมอำเภอบ้านหลวง
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
45
 
1 คน
1 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 นาทะนุง  
การผลิตเมตตาไรเซี่ยม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
14 พฤษภาคม 2557 บ่อแก้ว  
การผลิตเมตตาไรเซี่ยม  
บรรยาย
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวเกศริน ชะนะมาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 
รวมอำเภอนาหมื่น
2  ตำบล
1 เรื่อง
 
80
 
1 คน
1 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2557 ดู่พงษ์  
การดูแลรักษา  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางณภัทร ก๋านนท์ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 
15 พฤษภาคม 2557 ป่าแลวหลวง  
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
หอประชุมอำเภอ  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
22 พฤษภาคม 2557 ป่าแลวหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
15
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาคม  นางจีรพร ยศอาลัย สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
9 พฤษภาคม 2557 พงษ์  
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ  
ดูงาน
15
บ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
15 พฤษภาคม 2557 พงษ์  
โครงการอบรมเกษตรกรลดความเสี่ยงจากการบริหารจัดการศัตรูพืช  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
20
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
20 พฤษภาคม 2557 พงษ์  
การให้ความรู้เรื่องระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวกาญจนา ติ๊บปะละ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
รวมอำเภอสันติสุข
3  ตำบล
6 เรื่อง
 
140
 
3 คน
2 หน่วยงาน
1 พฤษภาคม 2557 บ่อเกลือใต้  
การใช้เชื้อราเมตาไรเชี่ยมป้องกันแมลงในดินสำหรับข้าวไร่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชนม์นิภา พรมเปียง สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
1 พฤษภาคม 2557 ภูฟ้า  
การใช้เชื้อราเมตาไรเชี่ยมป้องกันแมลงในดินสำหรับข้าวไร่  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวประทิน มณีรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
22 พฤษภาคม 2557 ดงพญา  
การเพิ่มความสามารถผู้ปลูกกาแฟ  
บรรยาย
30
ศศช.บ้านน้ำแคะ  นายลัญจกร เตปา สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ 
รวมอำเภอบ่อเกลือ
3  ตำบล
2 เรื่อง
 
120
 
3 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดน่าน 5 อำเภอ
24 เรื่อง
6 วิธี
1704
 
18 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
2 พฤษภาคม 2557 ทัพทัน  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
7 พฤษภาคม 2557 ทุ่งนาไทย  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
9 พฤษภาคม 2557 เขาขี้ฝอย  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
12 พฤษภาคม 2557 หนองหญ้าปล้อง  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
15 พฤษภาคม 2557 โคกหม้อ  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางอำไพ ศรีสาลี สนง.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 
19 พฤษภาคม 2557 หนองยายดา  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายรัชดาพล ศรีทะแก้ว สนง.เกษตรอำเภอทัพทัน 
21 พฤษภาคม 2557 หนองกลางดง  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางรัชนี อินทรสูต สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
26 พฤษภาคม 2557 หนองกระทุ่ม  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายสุรียา โพธิ์พฤกษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
28 พฤษภาคม 2557 หนองสระ  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอุรารัก ธัญญะพานิช สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
10  29 พฤษภาคม 2557 ตลุกดู่  
รณรงค์ลดการเผาตอซัง  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 
รวมอำเภอทัพทัน
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
210
 
6 คน
3 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 สว่างอารมณ์  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวทองคำ เครืองนียม สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
19 พฤษภาคม 2557 หนองหลวง  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 พฤษภาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
15 พฤษภาคม 2557 พลวงสองนาง  
โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแทนการทำนาปรัง  
ประชุม
51
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพรพล สุขารมณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
14 พฤษภาคม 2557 ไผ่เขียว  
ประชุมกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายณรงค์เดช น่วมเกิด สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
8 พฤษภาคม 2557 บ่อยาง  
ศูนย์ข้าวชุมชน  
ประชุม
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 
รวมอำเภอสว่างอารมณ์
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
182
 
4 คน
1 หน่วยงาน
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองฉาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองยาง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 พฤษภาคม 2557 หนองนางนวล  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางนิรัชนี เหมือนทอง สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 หนองสรวง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 บ้านเก่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 - 20 พฤษภาคม 2557 อุทัยเก่า  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางภาสุนี ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งโพ  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประมวล จันทรัตน์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10 พฤษภาคม 2557 ทุ่งพง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
40
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายอุทัย ดลจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 
1 - 10 พฤษภาคม 2557 เขาบางแกรก  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายประวิทย์ เหล่าฤทธิ์ สำนักเกษตรอำเภอหนองฉาง 
10  1 - 10 พฤษภาคม 2557 เขากวางทอง  
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ประชุม
60
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวสุกัญญา เกิดกอง สำนักงานการเกษตรอำเภอหนองฉาง 
รวมอำเภอหนองฉาง
10  ตำบล
1 เรื่อง
 
460
 
6 คน
3 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2557 บ้านไร่  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
44
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
14 พฤษภาคม 2557 ทัพหลวง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
47
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 พฤษภาคม 2557 ห้วยแห้ง  
การปลูกอ้ยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
4 พฤษภาคม 2557 คอกควาย  
การปลูกกล้ายน้ำว้า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
28 พฤษภาคม 2557 วังหิน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
27 พฤษภาคม 2557 เมืองการุ้ง  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจันทร์ฉาย บุญมา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
5 พฤษภาคม 2557 แก่นมะกรูด  
การปลูกกล้ายน้ำว้า  
ฝึกปฏิบัติ
19
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
6 พฤษภาคม 2557 หนองจอก  
การใช้น้ำหมักผ่านระบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
7 พฤษภาคม 2557 หูช้าง  
การปลูกอ้อยโรงงาน  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
10  21 พฤษภาคม 2557 บ้านบึง  
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
ประชุม
46
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  บุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
11  26 พฤษภาคม 2557 บ้านใหม่คลองเคียน  
การดูแลไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยว  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ     
12  8 พฤษภาคม 2557 หนองบ่มกล้วย  
การทำระบบน้ำหยด  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอัจฉรา กริ่งเกษมศรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
13  8 พฤษภาคม 2557 เจ้าวัด  
การปลูกออ้ยโรงงาน  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายภาคภูมิ ราตรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 
รวมอำเภอบ้านไร่
13  ตำบล
8 เรื่อง
 
371
 
5 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดอุทัยธานี 4 อำเภอ
14 เรื่อง
3 วิธี
1223
 
21 คน
8 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
23 พฤษภาคม 2557 ป่าเลา  
การลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
40
ศาลาวัด  นางสุนิสา สินเจิมศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
รวมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
1  ตำบล
1 เรื่อง
 
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อำเภอ
1 เรื่อง
1 วิธี
85
 
1 คน
1 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 สิงห์  
การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง  
ฝึกปฏิบัติ
20
บ้านกำนัน/ผู้ใหญ่   นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
21 พฤษภาคม 2557 บ้องตี้  
การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด  
บรรยาย
15
ศาลาวัด  นายจักรพงษ์ บริสุทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค 
รวมอำเภอไทรโยค
2  ตำบล
2 เรื่อง
 
35
 
1 คน
1 หน่วยงาน
8 พฤษภาคม 2557 พนมทวน  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
7 พฤษภาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การคัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
21 พฤษภาคม 2557 ทุ่งสมอ  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืช  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
8 พฤษภาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การคัดพันธุ์ปนในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
22 พฤษภาคม 2557 ดอนเจดีย์  
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางชาดา ทั่งทอง สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
22 พฤษภาคม 2557 หนองสาหร่าย  
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว  
บรรยาย
25
ศาลาเอนกประสงค์  นายวิสิฐศักดิ์ โพธิ์นาคเงิน สนง.เกษตรอำเภอพนมทวน 
รวมอำเภอพนมทวน
4  ตำบล
4 เรื่อง
 
150
 
2 คน
1 หน่วยงาน
รวมจังหวัดกาญจนบุรี 2 อำเภอ
6 เรื่อง
2 วิธี
185
 
3 คน
2 หน่วยงาน

ลำดับ
ช่วงเวลาการถ่ายทอด
ตำบล
ชื่อเรื่อง
วิธีการถ่ายทอด
จำนวนเกษตร(ราย)
สภานที่
ชื่อวิทยากร
หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 กำแพงเซา  
การจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของวิสากิจชุมชน  
ประชุม
10
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน     
21 - 22 พฤษภาคม 2557 กำแพงเซา  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
บรรยาย/ดูงาน
150
ห้องประชุมมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
รวมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
1  ตำบล
2 เรื่อง
 
160
 
0 คน
0 หน่วยงาน
15 พฤษภาคม 2557 พรหมโลก  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
22 พฤษภาคม 2557 บ้านเกาะ  
การดูแลไม้ผลช่วงออกดอก  
บรรยาย
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบ้านท่าข้าม  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
20 พฤษภาคม 2557 อินคีรี  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายชรินทร์ สุขศิริ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
14 พฤษภาคม 2557 ทอนหงส์  
การให้น้ำในสวนไม้ผล  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายศุภชัย กิ่งรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
16 พฤษภาคม 2557 นาเรียง  
เศรษฐกิจพอเพียง  
บรรยาย
20
ศาลาประชุมหมู่บ้าน  นายประจวบ ชัยพลบาล สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
รวมอำเภอพรหมคีรี
5  ตำบล
4 เรื่อง
 
100
 
3 คน
1 หน่วยงาน
7 พฤษภาคม 2557 ชะอวด  
การบรรยายสมุนไพร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวอำภาวดี ศรทอง สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
8 พฤษภาคม 2557 ท่าเสม็ด  
อบรมโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
21 พฤษภาคม 2557 ท่าประจะ  
การปลุกพริก  
บรรยาย
50
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
10 พฤษภาคม 2557 เคร็ง  
การฝึกอบรมระบบ GAP  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
8 พฤษภาคม 2557 วังอ่าง  
ฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
14 พฤษภาคม 2557 บ้านตูล  
การปลูกแตงโม  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
23 พฤษภาคม 2557 ขอนหาด  
ฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกร  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางศิริเพ็ญ คชภักดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
17 พฤษภาคม 2557 เกาะขันธ์  
การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
14 พฤษภาคม 2557 ควนหนองหงษ์  
การปลุกแตงโม  
บรรยาย
25
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายเฉลิม อารีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี 
10  10 พฤษภาคม 2557 เขาพระทอง  
การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด  
บรรยาย
35
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางสาวภัทรลักษข์ คงดี สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด 
11  16 พฤษภาคม 2557 นางหลง  
การใส่ปุ๋ยนาข้าว  
บรรยาย
45
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายพงษ์พันธ์ ทิพย์มณี สนง.เกษตร อ.ชะอวด 
รวมอำเภอชะอวด
11  ตำบล
9 เรื่อง
 
365
 
5 คน
3 หน่วยงาน
6 พฤษภาคม 2557 หินตก  
โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชตามกระบวนงาน MRCF  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางจรูญศรี ธวัฒนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
8 พฤษภาคม 2557 หินตก  
โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบตามกระบวนงาน MRCF  
บรรยาย
20
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางจรูญศรี ธวัฒนกุล สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
6 พฤษภาคม 2557 เสาธง  
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามกระบวนงาน MRCF  
บรรยาย
20
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
8 พฤษภาคม 2557 ควนเกย  
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งตามกระบวนงาน MRCF  
บรรยาย
20
อบต.  นางปราณี สมบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
14 พฤษภาคม 2557 ควนชุม  
การดูแลพืชผักในช่วงฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
รวมอำเภอร่อนพิบูลย์
4  ตำบล
5 เรื่อง
 
130
 
3 คน
1 หน่วยงาน
22 พฤษภาคม 2557 ขนอม  
การผลิตพืชตามระเบบ Gap  
บรรยาย
30
ศูนย์ถ่ายทอด ฯ  นายคมกฤช  พวงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
22 พฤษภาคม 2557 ควนทอง  
การดูแลไม้ผลในฤดูแล้ง  
บรรยาย
40
ศาลาหมู่บ้าน  นายเชิดชัย ขนอม สำนักงานเกษตรอำเภอขนอม 
22 พฤษภาคม 2557 ท้องเนียน  
การใส่ปุ๋ยพีชผัก  
บรรยาย
30
ศาลาหมู่บ้าน  นายคมกฤช  พวงเดช สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล 
รวมอำเภอขนอม
3  ตำบล
3 เรื่อง
 
100
 
2 คน
2 หน่วยงาน
รวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 อำเภอ
23 เรื่อง
3 วิธี
855
 
13 คน
7 หน่วยงาน