นทาภรณ์สุขอนันต : กลุ่มในระบบที่ให้บันทึกฐานข้อมูลควรเพิ่มกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจ 
 ชื่อ
ข้อความ