Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เปลื่ยน
พื้นที่
ข้อมูล
ทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตร
การพัฒนา
ทางด้านการเกษตร
แผนการพัฒนา
การเกษตร
กองทุนและ
บริการ

ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง ภาค ใต้
ข้อมูลป

หมวด ข้อมูลทั่วไป

1. จำนวนหมู่บ้าน 0 หมู่บ้าน แสดงรายละเอียด
 
2.จำนวนประชากรทั้งหมด - คน ชาย - คน หญิง - คน แสดงรายละเอียด
 
3. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด - ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรกร - ครัวเรือน
 
4. ข้อมูลศูนย์

   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์
   ชื่อ - - ตำแหน่ง - ระดับ -
   หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ระดับจังหวัด
   ชื่อ - - ตำแหน่ง - ระดับ -
   หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
   ประเภทศูนย์ -
   ที่มาของศูนย์ - -
   ปีที่จัดตั้ง พศ. -
   สถานที่ตั้ง - -
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  - -
   
 
5. กรรมการบริหารศูนย์ ยังไม่ได้จัดตั้ง แสดงรายละเอียด
        
6. กลุ่มอาชีพเกษตรกร แสดงรายละเอียด
 
6.1 กลุ่มธรรมชาติ จำนวน ไม่มี กลุ่ม
 
6.2 กลุ่มนิติบุคคล จำนวน ไม่มี กลุ่ม
 
7. จำนวนจุดสาธิต จำนวน - จุด แสดงรายละเอียด
    
8. จำนวนเกษตรกรที่เป็นวิทยากร จำนวน - คน แสดงรายละเอียด
    

Copyright 2005- 2018All rights reserved