ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน >> ข้อมูลพื้นฐาน
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เปลื่ยน
พื้นที่
ข้อมูล
ทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเกษตร
การพัฒนา
ทางด้านการเกษตร
แผนการพัฒนา
การเกษตร
กองทุนและ
บริการ

ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง ภาค ใต้
ข้อมูลป

หมวด ข้อมูลทั่วไป

1. จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน แสดงรายละเอียด
 
2.จำนวนประชากรทั้งหมด 7,906 คน ชาย 3,914 คน หญิง 3,992 คน แสดงรายละเอียด
 
3. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3204 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1404 ครัวเรือน
 
4. ข้อมูลศูนย์

   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์
   ชื่อ นาง สมถวิล รัตนรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ -
   หมายเลขโทรศัพท์ 074-624458 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-9595938

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ระดับจังหวัด
   ชื่อ นางสาว เตือนจิต วิสุทธิสรรพ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ -
   หมายเลขโทรศัพท์ 074-615690 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1717803
   ประเภทศูนย์ หลัก
   ที่มาของศูนย์ คัดเลือก
   ปีที่จัดตั้ง พศ. 2542
   สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่ 565 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110 เบอร์โทร 074624458 แฟกซ์ 074624459 email -
   
 
5. กรรมการบริหารศูนย์ จัดตั้งแล้ว แสดงรายละเอียด
        
6. กลุ่มอาชีพเกษตรกร แสดงรายละเอียด
 
6.1 กลุ่มธรรมชาติ จำนวน 10 กลุ่ม
 
6.2 กลุ่มนิติบุคคล จำนวน 1 กลุ่ม
 
7. จำนวนจุดสาธิต จำนวน 3 จุด แสดงรายละเอียด
    
8. จำนวนเกษตรกรที่เป็นวิทยากร จำนวน 3 คน แสดงรายละเอียด
    

Copyright 2005- 2015All rights reserved