ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน >> ข้อมูลพื้นฐาน
Untitled Document
Untitled Document
 
เลือกพื้นที่ใหม่

ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำตำบล
ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก ภาค เหนือ
ข้อมูลประจำปี 2557


1. จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
 
2.จำนวนประชากรทั้งหมด 5,318 คน ชาย 2,714 คน หญิง 2,604 คน
 
3. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1798 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1613 ครัวเรือน
 
4. ข้อมูลศูนย์

  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์
   ชื่อ นาย เนติกร สุทธิชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ -
   หมายเลขโทรศัพท์ ปกปิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ปกปิด

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ระดับจังหวัด
   ชื่อ นาย วุฒิกร ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ 6
   หมายเลขโทรศัพท์ ปกปิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ปกปิด
   ประเภทศูนย์ เตรียมการ
   ที่มาของศูนย์ คัดเลือก
   ปีที่จัดตั้ง พศ. 2543
   สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่ - หมู่ที่ 1 ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก
รหัสไปรษณีย์ 63140 เบอร์โทร 0-55581-172 แฟกซ์ - email -
 
5. กรรมการบริหารศูนย์ จัดตั้งแล้ว
        
6. กลุ่มอาชีพเกษตรกร
 
6.1 กลุ่มธรรมชาติ จำนวน 10 กลุ่ม
 
6.2 กลุ่มนิติบุคคล จำนวน ไม่มี กลุ่ม
 
7. จำนวนจุดสาธิต จำนวน 4 จุด
    
8. จำนวนเกษตรกรที่เป็นวิทยากร จำนวน 4 คน
    

พื้นที่ทั้งหมด 92,875 ไร่่ บันทึกและแก้ไข
   
1. พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้งาน
  1.1 พื้นที่ทำการเกษตร 31,423 ไร่ แบ่งเป็น
    พื้นที่นา 8,962 ไร่
พื้นที่ไร่ 21,800 ไร่
พื้นที่สวน 413 ไร่
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 198 ไร่
พื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง 50 ไร่
 

1.2 พื้นที่อยู่อาศัย 450 ไร่

  1.3 พื้นที่ป่า 25,200 ไร่
  1.4 พื้นที่สาธารณะ 19,050 ไร่
  1.5 พื้นที่อื่นๆ 16,752 ไร่
     
2. พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ำ
  2.1 พื้นที่ชลประทาน 0 ไร่
  2.2 พื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า 0 ไร่
  2.3 พื้นที่อาศัยน้ำฝน 92,875 ไร่

1. อาชีพหลักของเกษตรกร มี
  พืช ร้อยละ 79.11 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ปศุสัตว์ ร้อยละ 3.48 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ประมง ร้อยละ 1.27 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  แปรรูป ร้อยละ 12.66 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ไร่นาสวนผสม ร้อยละ 0.32 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
  ดิน ร้อยละ 3.16 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
 
2. ผลิตภัณฑ์หลักของตำบลตามนโยบายของรัฐบาล มี
  ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน
  กระเทียมดอง 50 - กระป๋อง
  ผ้าทอพื้นเมือง 20 - ผืน
  พริกกระเหรี่ยง 1,000 - กิดลกรัม
  หน่อไม้อัดปิ๊บ 50 - ปิ๊บ
       
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางการเกษตร มี
  ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง  
  น้ำตกห้วยสลุง หมู่ที่ 8 บ้าน ห้วยสลุง
  น้ำตกห้วยโป่ง หมู่ที่ 8 บ้าน ห้วยสลุง
       
4. เทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตร ไม่มี


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี พศ.
  หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
   
   
 
โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล และ    
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
แผน
โครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
การสนับสนุน
ปีเริ่มต้น
ปีสิ้นสุด
แหล่งสนับสนุน
งบประมาณ
ด้านอื่นๆ(นอกเหนืองบประมาณ)
- แผนถ่ายทอด จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์พืช 2557 2558
30,000
อบต.พระธาตุ
30,000

-

- แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) พัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีเยาวชน/ประชาชนผู้สนใจ 2557 2558
30,000
อบต.พระธาตุ
30,000

-

- แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน สตรี และสถาบันกลุ่ม 2557 2558
30,000
อบต.พระธาตุ
30,000

-

- แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 2557 2558
50,000
อบต.พระธาตุ
50,000

-

- แผนพัฒนาทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 2557 2558
20,000
อบต.พระธาตุ
20,000

-

- แผนพัฒนาทรัพยากร เศรษฐกิจชุมชน 2557 2558
160,000
อบต.พระธาตุ
160,000

-


การนำข้อมูลในแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลไปใช้ประโยชน์
  - ไม่มี
1. กองทุน มี
    
2. อุปกรณ์และเครื่องมือบริการด้านการเกษตรประจำศูนย์ ไม่มี
 
3. โครงสร้างพื้นฐานการบริการของตำบล ไม่มี
 
4. การใช้หอกระจายเสียง ไม่มี
 

 


Copyright 2005- 2014All rights reserved